Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.

18/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o vyhlášení Smlouvy

Příloha 1 - Smlouva

ČÁST I - DEFINICE A ÚČEL

Definice Článek 1

Účel smlouvy Článek 2

ČÁST II - OBCHOD

Mezinárodní trhy Článek 3

Neodchylování se od GATT a souvisejících aktů Článek 4

Investiční opatření týkající se obchodu Článek 5

Hospodářská soutěž Článek 6

Tranzit Článek 7

Převod technologií Článek 8

Přístup na kapitálové trhy Článek 9

ČÁST III - PODPORA A OCHRANA INVESTIC

Podpora a ochrana investic a zacházení s nimi Článek 10

Klíčový personál Článek 11

Náhrada škody Článek 12

Vyvlastnění Článek 13

Převody vztahující se k investici Článek 14

Postoupení práv Článek 15

Vztah k jiným dohodám Článek 16

Nepoužití části III za určitých okolností Článek 17

ČÁST IV - RŮZNÁ USTANOVENÍ

Svrchovanost nad energetickými zdroji Článek 18

Ekologická hlediska Článek 19

Transparentnost Článek 20

Zdanění Článek 21

Státní podniky a subjekty s výsadním postavením Článek 22

Dodržování ustanovení smlouvy orgány na úrovni nižší než celostátní Článek 23

Výjimky Článek 24

Dohody o hospodářské integraci Článek 25

ČÁST V - ŘEŠENÍ SPORŮ

Řešení sporů mezi investorem a smluvní stranou Článek 26

Řešení sporů mezi smluvními stranami Článek 27

Nepoužití článku 27 na některé spory Článek 28

ČÁST VI - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Prozatímní ustanovení o záležitostech spojených s obchodem Článek 29

Vývoj mezinárodních obchodních ujednání Článek 30

Energetická zařízení Článek 31

Přechodný režim Článek 32

ČÁST VII - STRUKTURA A INSTITUCE

Protokoly a prohlášení k energetické chartě Článek 33

Konference Energetické charty Článek 34

Sekretariát Článek 35

Hlasování Článek 36

Zásady financování Článek 37

ČÁST VIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podpis Článek 38

Ratifikace, přijetí nebo schválení Článek 39

Použití na území Článek 40

Přistoupení Článek 41

Změny Článek 42

Dohody o přidružení Článek 43

Vstup v platnost Článek 44

Prozatímní použití Článek 45

Výhrady Článek 46

Odstoupení Článek 47

Postavení příloh a rozhodnutí Článek 48

Depozitář Článek 49

Závazná znění Článek 50

Přílohy

Příloha 2 - Rozhodnutí ke Smlouvě o energetické chartě

INFORMACE

18

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních xxxx,

xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí x. 372/1999 Xx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 17. xxxxxxxx 1994 xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx podepsána x Xxxxxxxx xxx 8. června 1995. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Parlament České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx ratifikoval. Xxxxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, depozitáře Xxxxxxx, xxx 17. xxxxxx 1996.

Smlouva xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejího článku 45 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xx 8. xxxxxx 1995. Xx xxxxxxx xxxxx článku 44 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx 16. xxxxx 1998 a xxxxx dnem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

© Evropská unie, http://eur-lex.europa.eu

XXXXXXX 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx chartě

Preambule

SMLUVNÍ XXXXXX XXXX XXXXXXX,

x ohledem xx Pařížskou chartu xxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx dne 21. xxxxxxxxx 1990,

s xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatou v xxxxxxxxxx dokumentu Haagské xxxxxxxxxx x Evropské xxxxxxxxxxx chartě, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 17. prosince 1991,

připomínajíce, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Haagské xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx cíle x xxxxxx Evropské xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx chartě xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx energetické chartě;

vyslovujíce xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx hospodářský xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx;

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nejvyšších výhod x xx tyto xxxxxxx xx budou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx doplňkové xxxxxxx;

x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx liberalizace xxxxxxxxxxxxx obchodu x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxx dohody x xxxxx a xxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx překážky xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx x současnosti xxxxx Všeobecné dohody x xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxx, x x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx toto členství;

vědomy xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx;

x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xx fúzí, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x zneužívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x xxxxxxx též xx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxxxx zbraní, xxxxxx zásady pro xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx jaderných xxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxx Rámcovou úmluvu Spojených národů o změně klimatu, Úmluvu o dálkovém znečištění ovzduší přesahujícím hranice států x xxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a

uznávajíce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x provozu x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x potřebu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

XX XXXXXXX XX TĚCHTO USTANOVENÍCH:

XXXX I

DEFINICE X XXXX

Xxxxxx 1

Definice

Pro xxxxx xxxx smlouvy:

1. "Xxxxxxx" xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx charta xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx konference x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chartě, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx 17. xxxxxxxx 1991; xxxxxx závěrečného xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

2. "Xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxx stát xxxx organizace xxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxx, xx xxxxx vázány touto xxxxxxxx, x pro xxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

3. "Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integraci" se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx v určitých xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx smlouvy, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx jsou xxx xx ve xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

4. "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty" se xxxxxxxx xxxxxxx harmonizovaného xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx uvedené v příloze EM.

5. "Xxxxxxxxxxxxx činnostmi x xxxxxxx xxxxxxxxxx" xx rozumějí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, skladování, pozemní xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx prodeje xxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxx těch, xxxxx jsou xxxxxxx x příloze NI, xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

6. "Xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxx majetková xxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolovaná xxx přímo, nebo xxxxxxx prostřednictvím investora, x xxxxxxxxxx:

x) hmotný x nehmotný, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, hypotéky, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx podíly xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo obchodním xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jiné závazky xxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxx x duševnímu xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx;

x) jakékoli xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx licencí a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x provozování hospodářské xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx, x xxx jsou hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxx vliv xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x pojem "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx existují xx dni xxxx xxxx učiněné xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxxxxxx stranu, xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx provádí (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx"), přičemž xx xxxx xxxxxxx použije xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx investice xxxxxxx x hospodářskými xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x každá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investic, xxxxx smluvní xxxxxx xx svém území xxxxxxxxxx xxxx "projekty xxxxxxxxx charty" x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. "Investorem" xx xxxxxx:

x) ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

xx) společnost xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx strany;

b) xx xxxxxx x "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxx xxxxxxx xxxxxx.

8. "Xxxxxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx celých stávajících xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti.

9. "Xxxxxx" xx rozumějí xxxxxx xxxxxxxx x investice xxxx s xx xxxxxxx bez ohledu xx xxxxx, v xxxx jsou xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx poplatky, xxxxxxxx xx xxxxxx x technickou xxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

10. "Xxxxxx" xx xxxxxx ve vztahu xx státu, který xx xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx, xx toto xxxxx zahrnuje pevninu, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vody, xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxx kterým xxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx svrchovaná xxxxx x pravomoc.

Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx regionální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx členských xxxxx xxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aktu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

11.

x) "XXXX" se xxxxxx dohoda XXXX 1947 xxxx GATT 1994 xxxx xxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx.

x) "XXXX 1947" xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxx 30. října 1947, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktu přijatému xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Spojených xxxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, doplňků, xxxx změn.

c) "XXXX 1994" xx xxxxxx Xxxxxxxxx dohoda x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 1X Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx.

Xxxxxx Dohody x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx organizace xx xxxxxxxx xx xxxxxx XXXX 1994.

x) "Xxxxxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx pod xxxxxxxx GATT 1947 xx xxxxx pozdějších xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx, xxxx

xx) Xxxxxx x zřízení Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přílohy 1 (xxxxx XXXX 1994), xxxxxx 2, 3 x 4 x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, prohlášení x ujednání xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx.

12. "Xxxxxxx vlastnictví" zahrnuje xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, práva x ochranných xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, průmyslových xxxxx, patentů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13.

x) "Xxxxxxxxxx x energetické xxxxxx" nebo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxx smlouva, xxxxx sjednání xxxxxx x jejíž znění xxxxxxx Konference xxxxxx x xxxxxx uzavřou xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stran x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx III charty.

b) "Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" nebo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, jehož sjednání xxxxxx a jehož xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x který xxxxxxx xxx xxxx xxxx smluvních stran x cílem doplnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx.

14. "Xxxxx směnitelnou xxxxx" xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx obchoduje na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trzích x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx transakcích.

Článek 2

Účel xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx vytváří právní xxxxx xxx podporu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx strany podporují xxxxxxx energetických materiálů x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podmínek x xxxxxxxxx rozvíjejí otevřený x konkurenční energetický xxx.

Xxxxxx 4

Neodchylování xx xx GATT a xxxxxxxxxxxxx aktů

Žádné xxxxxxxxxx xxxx smlouvy se xx vztahu mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxxx xx ustanovení XXXX x souvisejících xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádné investiční xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx III nebo XX XXXX; tím xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx a x článku 29.

2. Taková xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx splnění xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nějaké xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x libovolného xxxxxxxx xxxxxx, xx už xxxx specifikovány xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx produktů, xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx místní xxxxxxxx, xxxx

x) omezil xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx se vztahuje x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vyváží,

nebo která xxxxxx omezují

c) xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx používaných xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx produkcí, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx produkce, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přísunem xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxx, xxxx

x) pokud xxx x xxxxx xxxx xxxxxx určený x xxxxxx xxxxxxxx, xx xx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebo hodnotu xxxxxxxx, nebo x xxxxx objemu xxxx xxxxxxx místní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx to xxxxxxx xxxxxx bránilo x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zakázek xxxx xxxxxxxxxxxxx celních xxxxx xxxx kvót.

4. Bez xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatňování investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxx než 180 xxx před xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx podmínkou xxxxxxxx x xxxxxxx opatření xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy TRM.

Článek 6

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx smluvní strana xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví energetiky.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a uplatňovala xxxxxx xxxxxxxx nezbytné x xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Smluvní strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x uplatňováním pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx, plně xxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich žádost x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx konzultací a xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Pokud xx některá smluvní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx uvedenými x xxxxx xxxxxx xxxx nepříznivě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx narušující hospodářskou xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx uvědomit xxxx smluvní xxxxxx x žádat, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana x dožádání uvede xxxxxxxxx informace umožňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx narušující xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx smluvní strana xxxxxxxxx její xxxxxx xxx hospodářskou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxxxxxxxx xxxxxxx strany x plně zváží xxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx narušující hospodářskou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx smluvní xxxxxx informuje dožadující xxxxxxx stranu x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x rozhodnutí jejích xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodech xxxxxx rozhodnutí. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxx rozsahu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vývojem.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádné smluvní xxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o poskytování xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 x x čl. 27 xxxx. 1 xxxx výhradními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Tranzit

1. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produktů x souladu xx xxxxxxx xxxxxxx tranzitu x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx základě takového xxxxxxxxxxx, x bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdržení, xxxxxxx nebo poplatků.

2. Xxxxxxx xxxxxx podporují xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx:

x) modernizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energetických xxxxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

3. Smluvní xxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxx předpis xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravních zařízení xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx méně xxxxxxxx než pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx stávající xxxxxxxxxxx dohoda jinak.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xx xxxxxxx obchodních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kapacity, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1.

5. Smluvní xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani

b) xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stávajících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx ostatním xxxxxxxx xxxxxxxx stranám, že xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účinnost xxxxxx energetických xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodávek energie.

Smluvní xxxxxx xxxx povinny, x výhradou xxxxxxxx 6 a 7, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx, xxxx x xxxx, xxxx xxxx xxxx.

6. X případě sporu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty přepravovány, xxxxxxxxx, neomezí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo omezit, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pravomoci požadovat, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tok xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, než xxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 7, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxx xxxx dohoda, která xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx to xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Xx spory xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxx xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 6 a xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu xxxx xxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Generální xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x) Xx xxxxxxx dnů od xxxxxxxx oznámení jmenuje xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx s účastníky xxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konciliátora. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx usiluje x xx, xxx xx xxxxxx dohodly xx xxxxxx sporu xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xx 90 xxx po jmenování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx clech x xxxxxx podmínkách, xxxxx xx budou xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, který xxxx, xx do vyřešení xxxxx.

x) Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pod jejich xxxxxxxxx xxxx pravomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx do xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx.

x) Xxx xxxxxx xx písmeno x) xxxx xxxxxxxxx tajemník xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jeho názoru xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sporů uvedených x písmenech x) xx d) a xxxx xxxxxx xxxxxxx x vyřešení xxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a x odměnách xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx odchylku xx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z mezinárodního xxxxx, včetně mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx smluv, včetně xxxxxxxx xxx podmořské xxxxxx x xxxxxxx.

9. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx energetických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaných pro xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x takovému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx smluvní xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odstavec 4.

10. Xxx účely xxxxxx xxxxxx:

x) "Xxxxxxxxx" xx xxxxxx:

x) přeprava xxxx xxxxx smluvní xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx území xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produktů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx třetího xxxxx, pokud xx xxxxx xxxx stát xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxx xxxx území xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x území xxxx smluvní xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do přílohy N. Xxxx dvě xxxxxxx xxxxxx mohou zrušit xxx xxxxxx x příloze N xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nabude xxxxxx čtyři xxxxx xx xxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí x xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, uhelných xxxx x ropných xxxxxxxx a jiných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Převod xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxx xx xxxxxxxxx základě xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx napomáhat účinné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produktů x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx charty x xxxxxxx xx xxxxx právními předpisy x x ochranou xxxx x duševnímu xxxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 odstraní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nové pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx nešíření xxxxxxxxx xxxxxx a dalšími xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 9

Přístup xx xxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálových trhů xxx podpoře kapitálových xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx hospodářské xxxxxxxx x odvětví energetiky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx usilovat x xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx společností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx do hospodářské xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx zacházení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x zahraničí. Tyto xxxxxxxx zpřístupní x xxxxxxx xx záměry, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx programů (včetně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x místu xxxxxxxxx žadatele x xxxx xxxxxxxx xxxx x místu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx do hospodářské xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxxxx materiály a xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx stranami.

3. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hledají xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxx x využívají odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Žádné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx ohledů, xxx

x) xxxxxxx stranám v xxx, aby přijaly xxxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx a stability xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx trhů.

XXXX XXX

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxx 10

Xxxxxxx x ochrana xxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními xxxx xxxxxxx podporuje x xxxxxxx stabilní, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Takové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investicím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x spravedlivé xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, provoz, udržování, xxxxxxxxx, využívání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx. Xxxxx investicím xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx horší xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx právem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx dodržuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvní strany.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx území.

3. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx "xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx zacházení xxxx vlastním investorům xxxx xxxxxxxxxx kterékoli xxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. X souladu x xxxxxxxxxx v ní xxxxxxxxxxx zaváže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxx investorům xxxxxxxxx smluvních stran xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx zacházení xxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx pro státy x organizace pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx přistoupí. Jednání x doplňkové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1995 x xxxxx xxxxxxx xx xx 1. xxxxx 1998.

5. Xxxxx xxx x investování xx xxxxxxxx území, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx výjimky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3;

b) postupně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx.

6.

x) Xxxxxxx strana xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx charty xxxxxxxxxxxxxxx sekretariátu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zacházení xxxxx xxxxxxxx 3.

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx zavázat, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 při investování x xxxxx xxxxxxxxx xxxx všech hospodářských xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx v příloze VC a xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, provozu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xx, xxxxxxxxx nejméně xxx příznivé, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx investicím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kterékoli xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu x xxxxxx souvisejícím xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, udržování, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo možnosti xxxxxxxxx x ní, xxxxxxx se vychází x xxxxxxxxxxxxxxxx zacházení.

8. Xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx 7 xx xxxxxx k programům, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pomoc nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výzkumu a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xx programy uvedené x tomto xxxxxxxx.

9. Xxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sekretariátu x den xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx týkající xx

x) výjimek z xxxxxxxx 2 nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxx o xxxxxxx x), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odvětví xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx zacházení podle xxxxxxxx 3.

Xxxxx xxx x xxxxxxx x), xxxx Xxxxxxxxxx charty xxx xxxxxxxxxx xxxx x úvahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

10. Xxx ohledu xx ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x 7 xxxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx řídí xxxxxxxxxxxxxx ustanoveními platných xxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxx práv k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx strany.

11. Pro xxxxx článku 26 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx investici xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x čl. 5 xxxx. 3 a 4 xx xxxxxxxx závazků xxxxx smluvní strany xx smyslu této xxxxx.

12. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výkon práv x hlediska xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx x x xxxxxxx xx svými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, pobytu x xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx investorů x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx zřízení, xxxxxxx, xxxxxx, provozu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx nebo dispozice xxxx, xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxx klíčových xxxxxxxxxxx služeb.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx umožní xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx investovali xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávat xxxxxxx xxxxxxxx podle xxx xxxxx bez ohledu xx státní xxxxxxxxxxx xxxx občanství xx xxxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxxx, x xxxxxx x x xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a dobám xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx personálu.

Xxxxxx 12

Náhrada xxxxx

1. X xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž se xxxxxxx článek 13, xxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx následkem xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx tato xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx, zacházení xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poskytovaných vlastním xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x nejpříznivějšího zacházení.

2. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx investoři xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx při událostech xxxxxxxxx xx zmíněném xxxxxxxx utrpí xx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxx následkem

a) xxxxxxx jejich investice xxxx její části xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx

x) zničení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x účinné.

Xxxxxx 13

Xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyvlastněny xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x výjimkou xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx zákonnými xxxxxxx x

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx musí xxxxxxxxx spravedlivé tržní xxxx xxxxxxxxxxx investice xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx, xxxx než xx xxxxxxxxxxx xxxxx známým xxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx investice (xxxx xxx "xxx xxxxxxx").

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx na xxxxxx investora vyjádří xx volně xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xx do xxx xxxxxx xxxxx přiměřené xxxxx úrokové xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezávislým xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1.

3. X zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx některá xxxxxxx xxxxxx vyvlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx jejím území x x xxxxx xx xxxxxxxx kterékoli xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxx vztahující xx x investici

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x x něj, xxxxxxx xxxx xxxxxxx zahrnují

a) xxxxxxxxx kapitál x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x udržení xxxx xxxxxxxxx investice;

b) výnosy;

c) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x narostlých xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxxx zisky x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx investicí;

e) xxxxxx x prodeje nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx náhrad x xxxxxxx x články 12 x 13.

2. Převody xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx provádějí xxxxxxxxxx x (kromě xxxxxxx výnosu x xxxxxxxxxxx) ve volně xxxxxxxxxx měně.

3. Převody xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx směnitelné xxxx xxxxxxxxxxxx tržním xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx převodu pro xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx kurs nejméně xxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx měn xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 3 může xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxx věřitelů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x nimi x x xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, správních a xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

5. Odchylně od xxxxxxxx 2 mohou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v dohodách xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx, že se xxxxxxx plateb xxxxx xxxxxxxx x měnách xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxx dohody xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uzavřely xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Odchylně xx xxxx. 1 xxxx. b) může xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 písm. x) xxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx aktů povoleno xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vývoz xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podobě, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stranou a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jí xxxxxx subjekt (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx ve vztahu x investici některého xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx strany"), hostitelská xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx týkající xx xxxx investice xxxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx strana xx za všech xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx těchto práv x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx byla xx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx smlouvy.

3. Při xxxxxx řízení x xxxxxxx s článkem 26 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účely xxx xxxxxxxx, protinároku, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx škody xxxx jejich xxxx xxxx nebo bude xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x záruce.

Článek 16

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxx xxxx více smluvních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx III xxxx V xxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx X této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dohody xxxx xx jakéhokoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nim podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

2. žádné xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx vykládat xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX nebo X xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx požadovat řešení xxxxx, které se x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy,

jsou-li xxxx xxxxxxxxxx příznivější xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Nepoužití xxxxx XXX za xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vyhrazuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxx xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xx území xxxxxxx xxxxxx, xxx sídlo, xxxx

2. investici, xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx investice xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státu, x xxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx

x) xxxxxxxxx diplomatické xxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo

ii) by xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx strany xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx.

XXXX IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 18

Xxxxxxxxxxxx xxx energetickými xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, že xxxx práva musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx podřízena.

2. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx zdrojům a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx tržním xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxxx oblastech v xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx průzkum x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx zdrojů, x xxxxxxxxxxxx jejich obnovy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxx, xxxxxxxx poplatky xxxx xxxxxxxx jiné finanční xxxxxx za průzkum x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx takového průzkumu, xxxxxxxxx x obnovy xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx účastí vládních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx, xx xxxxx nediskriminačním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, těžbu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxx sledování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx na xxx závazky x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx stranou, xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx hospodářsky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopady xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx xx jejím xxxxx xxxx xxxx xx x pocházející ze xxxxx xxxxxxx energetického xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k bezpečnostním xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx této xxxxxxxx efektivně x xxxxxxxx nákladů. Xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx preventivních opatření x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx xx xxx, xx znečišťovatel na xxxxxx území xx xxx x zásadě xxxx náklady xx xxxxxxxxxx, včetně přeshraničního xxxxxxxxxx, x náležitým xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx proto

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx tvorbu xxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) s xxxxxxx na čl. 34 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x spolupráci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx energetický xxxxxx x přihlédnutím x rozdílům v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) přihlížejí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx obnovitelných xxxxxx xxxxxxx, podpoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx účinných energetických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx povědomí xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nepříznivých xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatřeními xxxx s xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, praxe x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx na minimum xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx aspektech energetického xxxxx;

x) podporují vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) v xxxxxx xxxxxx a xxxx přijetím rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x následné xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx projektů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx prostředí x o jejich xxxxxxxx;

x) xx požádání x v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x zavádění xxxxxxxx programů xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stranách.

2. Na xxxxxx jedné nebo xxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxx se x jejich vyřešení, xxxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxx článku xx xxxxxx:

x) "xxxxxxxxxxxx cyklem" xxxx energetický xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x spotřebě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x odpady x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo uzavírání xxxxxx činností a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí;

b) "xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činností xx životní prostředí, xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxx, krajiny x historických památek xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dědictví nebo xxxxxxxxxxxxxxx podmínky vyplývající xx změn xxxxxx xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx xxxxx je zajistit xxxxxxx xxxxxxxx výstupu (xxxxx xxxx xxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nutné x produkci takového xxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nákladů.

Xxxxxx 20

Transparentnost

1. Právní xxxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx patří x xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 xxxx. x) mezi xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx transparentnost xxxxx XXXX x souvisejících xxxx.

2. Právní předpisy, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx smluvní xxxxxx nabudou xxxxxxxxx, x platné dohody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx této smlouvy, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx s xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx odstavec xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informací, xxxxx xx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx jinak v xxxxxxx x veřejným xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx x žádostmi x xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který x xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx informuje.

Xxxxxx 21

Xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx-xx xxxxx článek xxxxx, xxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x daňovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx neslučitelnosti xxxx tímto článkem x xxxxxx ustanoveními xxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx čl. 7 xxxx. 3 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx na

a) xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxx poskytuje podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. a) xxxx ii), xxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pro ně xxxxxx, nebo svévolně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s čl. 7 xxxx. 3.

3. Xxxxxxxxxx čl. 10 xxxx. 2 x 7 xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx na

a) xxxxxxxx závazků plynoucích x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohody xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 7 písm. x) xxxx xx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx na

b) žádné xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx toto opatření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxx omezuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. Na xxxxxx xxxxxxxx jiná xxx xxxx z xxxxxx xxxx majetku xx xxxxxxx čl. 29 xxxx. 2 xx 6.

5.

a) Článek 13 se použije xx xxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx otázka xxxxxxxx xx článku 13 x xxx, zda daň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxx je daň, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx, která xx xxxxxxx na údajné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxx, xxx xxx představuje xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx orgány xxxxxxxx x xxxxxx sporu x souladu x čl. 26 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx čl. 27 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

xx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyřešit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud x xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxx použitelné na xxxx daň xxxx xxxxx ustanovení o xxxxxx diskriminace nebo xxxxx xxxx dotčenými xxxxxxxxx xxxxxxxx neexistuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx;

xxx) orgány povolané x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 2 xxxx. c) xxxx čl. 27 odst. 2 xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx závěrům, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx závěry, x xxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx doby šesti xxxxxx xxxxxxx x xxxx. b) xxxx xx) x otázce, xxx xx xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx také xxxxxxxxxxx x jakýmkoli xxxxxxx, x nimž xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx;

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxx uvedené x xxxx. x) xxxx xx) xxxxx xxxx xx žádných xxxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxx xxxxxxxxx x článcích 26 a 27.

6. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neomezuje xxxxxx 14 právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vybírat xxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx.

7. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

x) "Daňové xxxxxxxx" xxxxxxxx:

x) každé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smluvní strany xxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxxx celku xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

xx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ujednání, xxxxx je pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x) Xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo prvky xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxx daně xx zisku xxx xxxxxxx xxxxxxx, daní x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x darů xxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) "Xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx zmocnění xxxxxxxx.

x) X xxxxx vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" a "xxxx" xxx.

Xxxxxx 22

Xxxxxx xxxxxxx x subjekty x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Každá xxxxxxx strana xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vykonával xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx na jejich xxxxx způsobem, který xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx XXX této xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx takový státní xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx na jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx, xxx xx xx něm xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx určitý xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, vykonává xxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx způsobem slučitelným xx závazky této xxxxxxx strany xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx subjekt, xxxxxxx xxxxx výhradní nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx neslučitelným xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této smlouvy, xxx to xx xxx xxxxxxxxxx.

5. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx "subjektem" xxxxxx xxxxxxxx podnik, instituce xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Článek 23

Dodržování ustanovení xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx nižší než xxxxxxxxxx

1. Xxxxx smluvní xxxxxx je xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx x xxxxxx veškerá xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx x jejích možnostech, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx regionálními a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx XX, XX x V této xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx sporů xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx některé smluvní xxxxxx.

Článek 24

Výjimky

1. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx články 12, 13 x 29.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiná xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x

x) xx vztahu x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx xxxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření

i) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx, xxxxxx x xxxxxxx;

xx) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx podmínky, xx tato opatření xxxx slučitelná se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx

X) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mají xxxxx xx spravedlivý xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dodávkách xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x

X) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx slučitelné x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx; nebo

iii) xxxxxx xx xxxxxxxx investorů, xxxxx xxxx domorodými xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sekretariátu, xxxxx xxxx xxxxxxxx

X) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a

B) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx ty, xxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx;

xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx neodůvodněnou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx nebo jinými xxxxxxxxxxxx osobami ze xxxxxxxxx xxxxx. Opatření xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx zhoršovat xxxxxxxx prospěch, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx jiných smluvních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovený xxxx.

3. Jiná ustanovení xxxx smlouvy xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bránila x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx,

x) xxxxx se xxxxxxxx x dodávkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx x době xxxxx, xxxxxxxxxxx konfliktu xxxx xxxx mimořádné události x mezinárodních xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx jaderných xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo nutných xxx splnění xxxxxxx xxxx strany xxxxxxxxxxxxx xx Smlouvy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx pro dodavatele xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxx ujednání x xxxxxxxx jaderných xxxxxx; xxxx

x) k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tranzitu.

4. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx doložky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx vyplývá z xxxxxx členství x xxxxxxx xxxxxxx obchodu xxxx celní xxxx xxxx

x) které je xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxx mnohostranné xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx bývalý Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich vzájemných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x hospodářské xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvyšších xxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stranou xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx stranami xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxx 1 xx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx liberalizuje xxxx xxxx obchod x xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx neexistenci xxxx podstatné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zákazem xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx x souladu x článkem 29.

ČÁST X

XXXXXX XXXXX

Xxxxxx 26

Xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx první xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx údajného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX, se xxxxx možno vyřeší xxxxxx.

2. Jestliže xxxxxx xxxx nebude urovnán xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx měsíců xxx dne, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx požádala x xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx předložit spor x xxxxxxxx, xxxxx xxx volby,

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xx stranou xxxxx;

x) x xxxxxxx x jakýmkoli xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodnutým rozhodčím xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3.

x) X xxxxxxxx xxxxxx x) x x) xxxxx každá xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx sporu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx článku.

b)

i) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze ID xxxxxxxxx xxxxxx bezpodmínečný xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx dříve xxxxxxxxx spor x xxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x).

xx) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze ID, xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x podmínky nejpozději x den xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 39 xxxx x xxx uložení xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 41.

x) Xxxxxxx xxxxxx uvedené xx xxxxxxx v příloze IA xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx se xxxxxxxx rozhodne xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. c), xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

x)

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvou o řešení sporů z investic mezi státy a občany jiných států, xxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx dne 18. března 1965 (xxxx xxx "xxxxxx XXXXX") x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stranami xxxxxx XXXXX, xxxx

xx) Xxxxxxxxxxxxx středisku xxx xxxxxx sporů x xxxxxxxx xxxxxxxxx úmluvou xxxxxxx x xxxx. x) xxxx i) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx stranou xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx investora, xxx xxxxxx obě, xx xxxxxxx úmluvy XXXXX;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, ustavenému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx OSN xxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxx (xxxx jen "XXXXXXXX"), xxxx

x) rozhodčímu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx institutu Stockholmské xxxxxxxx xxxxxx.

5.

x) Souhlas xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kladeným xx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx kapitoly XXX xxxxxx XXXXX x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

xx) "xxxxxxxx xxxxxx" xxx xxxxx xxxxxx XX Úmluvy OSN o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, vyhlášené x New Xxxxx xxx 10. xxxxxx 1958 (dále xxx "Xxxxxxxxx xxxxxx"), a

iii) "xxxxxx xxxxxxx, které xx písemně xxxxxxx" xxx účely článku 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX.

x) Každá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx článku xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sporu xxxx ve xxxxx, xxxxx xx stranou Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx k arbitráži xxxxx této smlouvy xx pro účely xxxxxx X uvedené xxxxxx považují za xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx operace.

6. Xxxx xxxxxxx x souladu x článkem 4 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxx pravidel x zásad xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

7. Investor jiný xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 státní příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx byl xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany, se xxx účely čl. 25 odst. 2 xxxx. b) Xxxxxx x XXXXX považuje xx "občana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" a xxx xxxxx xx. 1 odst. 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za "občana xxxxxx xxxxx".

8. Rozhodčí xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxx opatření xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx strana xxxx xxxxx kterékoli xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx smluvní strana xxxxxxxx tyto xxxxxx xxx prodlení a xxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxx účinný xxxxx.

Článek 27

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami

1. Xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx výkladu xxxx xxxxxxx budou, xxxxx xx bude xxxxx, vyřešeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx kterákoli xxxxxx smlouvy po xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxx xxxxx předložit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx smlouva xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx výklad článku 6 xxxx článku 19, xxxx v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x příloze IA, čl. 10 xxxx. 1 poslední xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxx ustanoven xx xxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rozhodce a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sporu x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx třiceti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2;

x) ve xxxxx xxxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx jednoho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx řízení, xx 90 xxx xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 požádat, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d);

c) xxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sporu, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx předsedou xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodce xx 150 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, provede se xxxx jmenování xxxxx xxxxxxx d) na xxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx předložené xx 180 xxx po xxxxxxxx uvedeného oznámení;

d) xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s tímto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Stálého xxxxxxxxxx xxxxx do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žádosti. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx úkon, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx provedená x xxxxxxx x xxxxxxx a) xx x) xx provádějí x ohledem xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodců, xxxxxxx x záležitostech, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxx-xx xxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx upraven smluvními xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx sporu, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXXXX. Soud xxxxxxx xxxxxxxxxx většinou xxxxx rozhodců;

g) xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxx sporu, xxxxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx orgánu na xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx na seznamu x xxxxx I přílohy P xxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx část II přílohy P;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodců xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx dílem. Soud xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx část nákladů;

k) xxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nedohodnou xxxxx, xxxxxx soud x Haagu x xxxxxxx prostory x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) kopie xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xx každému xxxxxxxxx.

Xxxxxx 28

Xxxxxxxxx článku 27 xx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx článku 5 nebo 29 xx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 27, xxxxx xx tak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx stranami xxxxx.

ČÁST XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 29

Xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx

1. Xxxxx článek xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

2.

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produkty xxxx xxxxxxxxx stranami, x xxxxx xxxxxxx jedna xxxx xxxxxxx XXXX xxxx daného xxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx b) x x) x výjimek x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze G, xx xxxx xxxxxxxxxxxx XXXX 1947 a xxxxxxxxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx xx xxx 1. března 1994 x xxx je xxxx energetickým materiálům x produktům xxxxxxxxx xxxxxx GATT 1947 xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxx XXXX 1947 x xxxxxxxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx Xxxxx sovětských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx přílohy TFU xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx více těchto xxxxx xx do 1. xxxxxxxx 1999 xxxx do přistoupení xxxxxxx smluvní strany xx XXXX, xxxxx xxxx, xx nastane xxxxx.

x) Pokud xxx x obchod xxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxx x) xx xxxxxxxxx, pokud jedna x těchto stran xxxx stranou GATT 1947.

3. Každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integraci, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxx x xxxxxx xxxxxxxx uvalovaných na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx smluvní strany.

4. Xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx jiné xxxxxxxx ukládané xxx xxxxxx xxxx vývozu

a) x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx XX XXXX, nad xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX;

x) x xxxxxxx vývozu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx strana není xxxxxxx GATT, nad xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx oznámena xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx. 2 xxxx. x).

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxx zvýšit xxx nebo jiné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx

x) pokud xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dovozu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxx ustanoveními GATT 1947 x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v příloze G, x xxxxxxxxxxxxxx ustanoveními XXXX 1994 x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx.

6. Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1995 x xxxxxxx nejpozději do 1. xxxxx 1998, xxxxxxxx x xxxxxxx xx jakýkoli vývoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaváže xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxx úroveň xxxxxxx touto změnou.

7. Příloha D xx použije xx spory, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxx smluvní xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 5 v xxxxxxx xxxxxxxxx stran, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx XXXX; příloha D se xxxx xxxxxxxxx na žádný xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx

x) xxxx oznámena xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) a přílohy TFU x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx unii x xxxxxxx x článkem XXXX XXXX.

Článek 30

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že x ohledem xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kola xxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxx v Marrákeši xxx 15. xxxxx 1994, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 1995 xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, k xxxx xxxxx později, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx přijetí Xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

Energetická xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx charty xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx energetických xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 32

Xxxxxxxxx režim

1. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx x příloze T xxxxxxxxx xxx na xx, xxx se xxxxxxxxxxxx tržnímu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x odstavcích 3 xx 6:

čl. 6 xxxx. 2 x 5,

čl. 7 xxxx. 4,

čl. 9 xxxx. 1,

čl. 10 xxxx. 7 - xxxxxxxx xxxxxxxx,

čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x) - pouze xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

čl. 20 xxxx. 3,

čl. 22 odst. 1 x 3.

2. Xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx nápomocny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dodržování xxxxxxx xxxxx odstavce 1, k dosažení xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, kterou ostatní xxxxxxx strany xxxxxxxx xx nejúčinnější pro xxxxxxxx potřeb xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 4 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ujednání.

3. Použitelná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení, opatření, xxxxx je třeba xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx opatření, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v příloze T. Xxxxx taková xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx je xxxxxx v příloze T xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx předběžně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2001. Pokud xx xxxxxxx strana xxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxx x příloze T, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx přílohy T Xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x

x) provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx stranu x příloze T a x xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxx, x veškerých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxxx;

x) x xxxxxxx technické xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx etap xxxxxxxxx x příloze T, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx pro xxxxxx obtíže xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx x xx xxxxxxx jiných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3.

5. Xxxxxxxxxxx

x) předává všem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4;

x) předává x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, propojování xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a nabídek xxxxxxxxx pomoci xxxxxxx x xxxxxxxx 2 x v xxxx. 4 xxxx. c);

c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předává xxxx smluvním stranám xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x).

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx každoročně xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx učinily x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx nabídky x xxxxxxxx xxxxxxxx xx technické pomoci xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx. 4 xxxx. x). Xxx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxx potřebných xxxxxxxx.

ČÁST XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxx 33

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x energetické xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx chartě, které xxxxx směřovat k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxxx signatář xxxxxx.

3. Stát xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xx xxxxxxx nestanou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. S xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a xxxx. 6 xxxx. x) se závěrečná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanoví v xxxxx xxxxxxxxx.

5. Protokol xx xxxxxxx xxxxx xx xx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx jím xxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které nejsou xxxx xxxxxxx.

6.

x) Protokol xxxx přidělit úkoly Xxxxxxxxxx charty x xxxxxx sekretariátu za xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Konference charty, xxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x) xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v článku 36;

xx) že xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx smluvní xxxxxx pro xxxxx článku 36 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx pravidelně xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Energetické xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx"), xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx jednoho zástupce. Xxxxx zasedání se xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx mohou xxxxx x rozhodnutí Konference xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx týdnů xx doby, kdy xxxxxxxxxxx sdělí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx podpoří xxxxxxx xxxxx třetina xxxxxxxxx xxxxx.

3. Konference xxxxxx xx xxxx úkoly:

a) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přiděluje xxxx xxxxxxx a protokoly;

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ustanovení xxxx xxxxxxx x protokolů;

c) xxxxxxxxxx x souladu x touto xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecných xxxxxxxx xxx provádění zásad xxxxxx;

x) posuzovat a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozpočet xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo přijímat xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx považovaných xx nezbytné xxx Xxxxxxxxxx charty a xxxxxxxxxxx;

x) podporovat xxxxx x xxxxxxxxxx zaměřené xx usnadnění a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx a x xxxxxx bývalého Xxxxx sovětských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx transformací;

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx protokolů x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x úpravy;

i) povolovat xxxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx a schvalovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) jmenovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytná xx xxxxxxx x xxxxxxxxx sekretariátu, včetně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnanců.

4. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx institucemi x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxx této xxxxxxx, x co xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Konference xxxxxx xxxx zřídit xxxxxxx orgány, které xxxx xx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a přijme xxxxxxx xxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxx x roce 1999 x xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxx let), xxxxx xxxxxxx, důkladně přezkoumá xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o rozsah, x xxxx byla xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxxxx a protokolů. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Konference xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Sekretariát

1. Xxx xxxxxx svých xxxxx xx Konference xxxxxx x xxxxxxxxx sekretariát, xxxxx xx xxxxxx x generálního tajemníka x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx účinné xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jmenuje Xxxxxxxxxx charty. První xxxxxxxxx tajemník xx xxxxxxxx na dobu xxxxxxx pěti xxx.

3. Xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx zprávy.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Konferenci xxxxxx veškerou xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx úkolů a xxxxxxxx xxxxxx, kterými xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a smluvní xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx nezbytná xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přítomných x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx Konference xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx záležitostech xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx charty x

x) xxxxxxx xxxx této xxxxxxx jiných xxx xxxx článků 34 x 35 a přílohy T;

x) xxxxxxxxx přistoupení x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 41 xxxxx nebo organizacemi xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx 16. xxxxxx 1995;

x) xxxxxxxx jednání x dohodách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přijetí xxxxx x přidružení;

d) xxxxxxxxx xxxx příloh EM, NI, G a B;

e) schválení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx členů xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy D xxxxxxxx 7.

Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxx na základě xxxxxx shody dospěly x dohodě o xxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx, použijí xx xxxxxxxx 2 xx 5.

2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x čl. 34 odst. 3 xxxx. x) xx přijímají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy B xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně tři xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxx v čl. 34 xxxx. 7 se xxxxxxxxx tříčtvrtinovou xxxxxxxx xxxxxxxxx stran.

4. X xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxxxx 2 x 3 x x xxxxxxxx odstavce 6 xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou xxxxxxxxx xxxxx přítomných x hlasujících xx xxxxxxxx Konference charty xxx rozhodování x xxxxxx záležitostech.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx "smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx smluvní strany, xxxxx jsou přítomné x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx záporný xxxx, x xxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx jednací řád, xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx přijímaly xxxxxxxxxx korespondenčně.

6. S xxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x odstavci 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx počet xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx stranami xxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hlasovací xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx.

8. X xxxxxxx trvalých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxx Konference xxxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasovací xxxxx xxxx smluvní xxxxxx.

Článek 37

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Konference xxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xx xxxxxxxx Konference charty x všech pomocných xxxxxx se xxxxxxxx xx náklady na xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxx x příloze B, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x souladu x čl. 36 xxxx. 1 xxxx. x).

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx na sekretariát xxxxxxxxxxx z daného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx přijímat xxxxxxxxxx příspěvky xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x jiných zdrojů. Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx za náklady xx xxxxxxxxxxx pro xxxxx článku 3.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 38

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x Lisabonu xx 17. xxxxxxxx 1994 xx 16. června 1995 pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integraci, xxxxx podepíší xxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxxxx, přijetí xxxx schválení

Tato smlouva xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx o schválení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 40

Použití xx xxxxx

1. Každý stát xxxx organizace xxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxxx xxxx v dne xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tato smlouva xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxx jedno xxxx xxxx těchto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx x pozdějšímu xxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxx, které je x takovém xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzato zpět xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx čl. 47 xxxx. 3 nabývá xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Definice "xxxxx" x čl. 1 xxxx. 10 xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 41

Xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx uplyne xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, pro xxxxx a xxxxxxxxxx xxx regionální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx podmínek, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x depozitáře.

Xxxxxx 42

Změny

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx změny této xxxxxxx.

2. Xxxxx každé xxxxxxxxxx změny xxxx xxxxxxx se sdělí xxxxxxxxxxxxxxx sekretariátu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx k přijetí Xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Změny xxxx smlouvy, jejichž xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx sekretariát xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxx x ratifikaci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx, přijmou xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx ratifikačních xxxxxx, listin o xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx. Xxx xxxxxx další xxxxxxx xxxxxx pak xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dnem xxxx, co xxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx týkající xx xxxx.

Xxxxxx 43

Dohody x xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx povolit sjednání xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx pro regionální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mezinárodními xxxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxx x provádět xxxxxx charty a xxxx smlouvy xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nich vyplývající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 44

Vstup x xxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx třicáté xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, listiny x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx regionální hospodářskou xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. června 1995.

2. Pro xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schválí xxxx smlouvu nebo x xx přistoupí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, listiny x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přistoupení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dni, x xxxx xxxxxx xxxx xxxx organizace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uloží xxx xxxxxxxxxxx listiny, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

3. Xxx účely odstavce 1 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integraci xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx x listinám, xxxxx xxxxx členské xxxxx xxxx organizace.

Xxxxxx 45

Xxxxxxxxxx použití

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx vstupu x xxxxxxxx xxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 44, xxxxx xxxx prozatímní použití xxxx neslučitelné x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisy.

2.

a) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení, xx není xxxxxxx xxxxxxxx prozatímní xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx, xx nevztahuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Každý takový xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx depozitáři.

b) Xxxxxxxx, xxxxx učiní xxxxxxxxxx xxxxx písmene x), ani investor xxxxxxxx xxxxxxxxx nemohou xxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx x prozatímního xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

x) Xxx xxxxxx xx xxxxxxx a) xxxxxxx xxxxx signatář, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxxx xxxx XXX xx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouva x xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 44, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není neslučitelné x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3.

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxx ukončit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámením depozitáři x xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Ukončení xxxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxx kteréhokoli signatáře xxxxxx po uplynutí 60 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x), xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx xxxxx III x X na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx území během xxxxxxxxxxxx xxxxxxx investory xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx dni xxxxxxxx používání, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x) xxxxx.

x) Xxxxxxx b) xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze PA. Xxxxxxxx bude xxxxxxxx ze xxxxxxx x příloze PA poté, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xx xxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx konferenci xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prozatímní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx 180 xxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx v xxxxxxx x článkem 38.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx základě prozatímní xxxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 44 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sekretariátu, jako xx byli xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 37 odst. 3. Xxxxxxx xxxxx přílohy B, xxxxx signatáři xxxxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxx organizace pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integraci, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 41 ještě xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, má xx do xxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Článek 46

Xxxxxxx

X xxxx xxxxxxx nelze činit xxxxx xxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstoupit xx xxxx smlouvy po xxxxxxxx xxxx xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

2. Xxxxx takové odstoupení xxxxxxxx v platnost xx uplynutí jednoho xxxx po xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odstoupení.

3. Xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investoři jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxx investoři dané xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 20 xxx xx xxx, xxx odstoupení xxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, xx odstupuje xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxx účinku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Článek 48

Xxxxxxxxx příloh x rozhodnutí

Přílohy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x příloze 2 xxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx 17. xxxxxxxx 1994, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 50

Xxxxxxx xxxxx

Xx xxxxx čehož xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jazyce anglickém, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejnou platnost, x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bude xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

XXXXXXX KE XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 4)

2. Xxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxx materiály a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx činnosti v xxxxxxx xxxxxxxxxx" (x xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 5)

3.Xxxxxxx XXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXX) (x xxxxxxx x čl. 5 odst. 4)

4. Xxxxxxx N

Seznam xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxx různá xxxxx [v xxxxxxx x čl. 7 xxxx. 10 xxxx. a)]

5. Xxxxxxx VC

Seznam xxxxxxxxx xxxxx, které přijaly xxxxxxxxxx závazky ve xxxxxx k čl. 10 xxxx. 3 (v xxxxxxx x čl. 10 xxxx. 6)

6. Xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx předložil stejný xxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 26 [x xxxxxxx s čl. 26 xxxx. 3 xxxx. x) bodu x)]

7. Xxxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nedovolují, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx věty čl. 10 odst. 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [x souladu s čl. 26 odst. 3 xxxx. c) a čl. 27 odst. 2]

8. Xxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxx xxx sporu xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx [x souladu x čl. 27 xxxx. 3 xxxx. x)]

9. Xxxxxxx X

Xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx [v xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 písm. a)]

10. Xxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx týkající xx obchodních dohod xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Svaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx republik [x xxxxxxx s čl. 29 xxxx. 2 písm. x)]

11. Xxxxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx sporů (x xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 7)

12. Xxxxxxx X

Xxxxxx na rozdělení xxxxxxx charty (x xxxxxxx x čl. 37 xxxx. 3)

13. Xxxxxxx XX

Xxxxxx signatářů, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 45 odst. 3 xxxx. b) [x xxxxxxx x čl. 45 odst. 3 xxxx. x)]

14. Příloha X

Xxxxxxxxx režim xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx x čl. 32 xxxx. 1)
&xxxx;

1. Xxxxxxx XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X PRODUKTY

(v xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 4)

Xxxxxxx xxxxxxx

2612

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

2612 10

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

2612 20

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx.

2844

Xxxxxxxxxxxx chemické xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (tzv. "xxxxxxx") xxxxxxxxxx prvků a xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxx; směsi a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2844 10

Xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxx.

2844 20

Xxxx obohacený X235 x jeho sloučeniny; xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx.

2844 30

Uran xxxxxxxx x X235 x xxxx xxxxxxxxxx; thorium x jeho xxxxxxxxxx.

2844 40

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx než xxxxxxx 2844 10, 2844 20 nebo 2844 30.

2844 50

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (kazety) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2845 10

Těžká voda (xxxxxxxxx oxide).

Uhlí, xxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx, elektrická xxxxxxx

2701

Xxxx, brikety, xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx.

2702

Xxxxxx, též aglomerovaný, xxxxx xxxxxx.

2703

Xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), též xxxxxxxxxxxx.

2704

Xxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx rašeliny, xxx xxxxxxxxxxxx, retortové xxxx.

2705

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2706

Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx dehet x xxxx xxxxxxxxx dehty, xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

2707

Xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; podobné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xylol, xxxxxxxx, xxxxxxx směsi xxxxxxxxxxxx uhlovodíků, fenoly, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx).

2708

Xxxxx x xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2709

Xxxxx xxxxxx a xxxxxx xx živičných xxxxxxx, xxxxxx.

2710

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx.

2711

Xxxxx xxxxx x xxxx plynné xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxxxx:
- xxxxx plyn
- propan
- xxxxxx
- xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx (2711 14)
- xxxxxxx.
X xxxxxxx stavu:
- xxxxx xxxx

- ostatní.

2713

Ropný xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo frakcí xx živičných xxxxxxx.

2714

Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; živičné xxxx xxxxx břidlice x xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx x asfaltické xxxxxxx.

2715

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, minerálního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smoly (xxxx. xxxxxxx xxxxx, ředěné xxxxxxxx).

2716

Xxxxxxxxxx energie.

Ostatní xxxxxxx

4401 10

Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, otepi xxxx xxxxxxx).

4402

Xxxxxxx uhlí (xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx), xxx xxxxxxxxxxxx.


2. Xxxxxxx XX

XXXXXXXXXXX MATERIÁLY X PRODUKTY XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX PRO XXXXXXXX "HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI X XXXXXXX XXXXXXXXXX"

(x xxxxxxx s čl. 1 xxxx. 5)

2707

Xxxxx a xxxx produkty destilace xxxxxxxxxxxxxxxx uhelného xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, ostatní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx).

4401 10

Palivové xxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx).

4402

Xxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx ze skořápek xxxx z ořechů), xxx aglomerované.


3. Xxxxxxx XXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXX)

(x xxxxxxx x čl. 5 odst. 4)

1.&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx slučitelná x xxxxxxx 5, do

a) 90 xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx strana xxxxxxx XXXX, xxxx

x)&xxxx;12 xxxxxx xx vstupu této xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx GATT.

Investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2.&xxxx;X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx uplatňují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx dotýkaly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3.&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx

x)&xxxx;xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxx XXXX, nebo

b) tří xxx po xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx XXXX.

4.&xxxx;Xxxxx období uvedeného x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícího se xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx podmínkám xx xxx xxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx zvýšil stupeň xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 této smlouvy.

5. Aby xxxxxxxxxxx zavedené podniky, xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, může xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx investiční opatření xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x)&xxxx;xx xxxxxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků, a

b) toto xxxxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx podmínek hospodářské xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zavedenými xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obchodu, xxxxx xx takto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx oznámí xxxxxxxxxxxx. Podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření týkajícího xx xxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podmínky platné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx dobu.

6. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo xx xxx uložení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx toho, xx xxxxxxx xxxxxxx, x

x)&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo xxxx xxxxxx této xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx organizaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx integraci, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

4. Příloha X

XXXXXX SMLUVNÍCH XXXXX, XXXXX XXXXXXXX, ABY XXX TRANZITU XXXX XXXXXXXX NEJMÉNĚ TŘI XXXXX XXXXX

[x xxxxxxx x čl. 7 odst. 10 písm. x)]

1.&xxxx;Xxxxxx x Spojené státy xxxxxxxx
&xxxx;

5. Příloha XX

XXXXXX XXXXXXXXX STRAN, KTERÉ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX K ČL. 10 XXXX. 3

(v xxxxxxx x čl. 10 xxxx. 6)
 

6. Xxxxxxx XX

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX, XXXXX NEDOVOLUJÍ, XXX XXXXXXXX PŘEDLOŽIL STEJNÝ XXXX X POZDĚJŠÍ XXXX X MEZINÁRODNÍ XXXXXXXXX X SOULADU X ČLÁNKEM 26

[x xxxxxxx x čl. 26 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx x)]

1. Austrálie

2. Xxxxxxxxxxx

3. Bulharsko

4. Xxxxxx

5. Xxxxxxxxxx

6. Xxxx

7. Česká xxxxxxxxx

8. Xxxxxxxx společenství

9. Xxxxxx

10. Xxxxx

11. Xxxxxxxx

12. Xxxxx

13. Xxxxxx

14. Xxxxxxxx

15. Xxxxxxxxxx

16. Norsko

17. Xxxxxx

18. Xxxxxxxxxxx

19. Rumunsko

20. Xxxxx xxxxxxxx

21. Slovinsko

22. Španělsko

23. Xxxxxxx

24. Spojené xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

7.&xxxx;Xxxxxxx IA

SEZNAM SMLUVNÍCH XXXXX, KTERÉ XXXXXXXXXX, XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, KTERÝ SE XXXX POSLEDNÍ XXXX ČL. 10 ODST. 1, X MEZINÁRODNÍ XXXXXXXXX

[x xxxxxxx s čl. 26 xxxx. 3 písm. x) a čl. 27 xxxx. 2]

1. Xxxxxxxxx

2. Xxxxxx

3. Xxxxxxxx

4. Xxxxxx
&xxxx;

8. Xxxxxxx X

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX PŘI SPORŮ XX XXXXX NEŽ XXXXXXXXXX XXXXXX

[x xxxxxxx x čl. 27 xxxx. 3 xxxx. x)]

XXXX X

1.&xxxx;Xxxxxx

2.&xxxx;Xxxxxxxxx

XXXX XX

1.&xxxx;Xxxxx xxxx xxx rozhodování zjistí, xx opatření xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správního xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "odpovědná xxxxxx") xxxx v souladu x některým ustanovením xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx x dispozici, xxx zajistila xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxx.

2.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx písemné prohlášení x xxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování smlouvy xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Sekretariát xxxxxxxx toto oznámení Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zasedání Xxxxxxxxxx charty, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxxxx dodržování okamžitě, xx odpovědná strana xxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx lhůtě se xxxxxxxx xxx strany xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx charty.

3. Jestliže xxxxxxxxx strana x xxxxxxxxx časové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakožto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyřešení xxxxx.

4.&xxxx;Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poškozená xxxxxx xx souhlasem Xxxxxxxxxx charty pozastavit xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x dohodě x řešení xxxxx xxxxx xxxx dokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x touto smlouvou.

5. Při xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x postupy:

a) Poškozená xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx smlouvy, u xxx soud xxxxxxx xxxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxx xx poškozená xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx pozastavit závazky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx závazky, xxxxx se xxxxxxxx x jiným xxxxxx xxxxxxx. Pokud se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx požádá x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx písmene, xxxxx v xxxxxxx x svolení, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, které xx x tomu xxxxx.

6.&xxxx;Xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx straně x xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poškozenou stranou xxxxxxxx, a xxxxx xxx, xx xxxx xxxx. Xxxx-xx možné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tajemníkem. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Závazky xx xxxxxxxxxxx až xx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx.

7.&xxxx;Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx to, xxx xx xxxxxxxxxx nedotkla xxxx jakékoli xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x této smlouvy.
 

9. Xxxxxxx X

XXXXXXX X XXXXXXXX, XXXXXXX XX XXXX POUŽÍVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXX

[x xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 xxxx. x)]

1.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX 1947 x xxxxxxxxxxxxx xxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx čl. 29 xxxx. 2 xxxx. x):

x)&xxxx;Xxxxxxxxx dohoda x clech x xxxxxxx

XX

Xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx, které xx xxxxxxxx k Všeobecné xxxxxx o xxxxx x obchodu)

IV

Zvláštní ustanovení x kinematografických xxxxxxx

XX

Xxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx rozvojem

XXII

Konzultace

XXIII

Ochrana xxxxxxx a xxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx

XXXX

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxxx nebo odvolání xxxxxxx

XXXXXX

Xxxxx xxxxxx

XXXXXXx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

XXXX

Xxxxx xxxx xxxxxx x Havanské xxxxxx

XXX

Xxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxx

XXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

XXXXXX

Xxxxxxx

XXXX

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami

XXXVI

Zásady x xxxx

XXXXXX

Xxxxxxx

XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx X

Xxxxxxxx xx xxxxxx XXXX

Xxxxxxx I

Poznámky x xxxxxxxxxx ustanovení (xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx článkům XXXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x dozoru.

b) Související xxxx

x)&xxxx;Xxxxxx x technických překážkách xxxxxxx (Xxxxxxx norem)

Preambule (xxxxxxxx 1, 8 x 9)

1.3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.6.4

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxx předpisů a xxxxx ústředními vládními xxxxxxxxxxx

10.6

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení

11.

Technická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

12.

Xxxxxxxx x rozdílné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

13.

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

14.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

15.

Xxxxxxxxx ustanovení (xxxxx 15.5 a 15.13)

Xxxxxxx 2

Xxxxxxxxx skupiny xxxxxxx

Xxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xx)&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxx vládních xxxxxxx

xxx)&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx VI, XXX x XXXXX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

10.

Xxxxxxx subvence na xxxxxx primární produkty

12.

Konzultace

13.

Usmíření, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

14.

Xxxxxxxxx xxxx

16.

Xxxxx xxx subvence x vyrovnávací opatření

17.

Usmíření

18.

Řešení xxxxx

19.2.

Xxxxxxxxx x přístup

19.4

Nabytí xxxxxxxxx

19.5.x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

19.6

Xxxxxxx

19.7

Xxxxx

19.8

Xxxxxxxxxx

19.9

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

19.11

Xxxxxxxxxxx

19.12

Xxxxxxx

19.13

Xxxxxxxxxx

xx)&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxxxx článku XXX (xxxxx xxxxxxxxx)

1.2 x) xx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx

11.1

Xxxxx hodnocení

14.

Uplatňování xxxxxx (xxxxx věta)

18.

Instituce (Xxxxx pro celní xxxxxxxxx)

19.

Xxxxxxxxxx

20.

Xxxxxx sporů

21.

Zvláštní x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zeměmi

22.

Přijímání x xxxxxxx

24.

Xxxxxx účinnosti

25.1

Vnitrostátní právní xxxxxxxx

26.

Xxxxxxx

27.

Xxxxx

28.

Xxxxxxxxxx

29.

Xxxxxxxxxxx

30.

Xxxxxxx

31.

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx XX

Xxxxxxxxx výbor xxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx XXX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx XXX (xxxxx 1.7 x 1.8.; x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx formulací)

v) Dohoda x xxxxxxxx licenčním xxxxxx

1.4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx)

2.2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2)

4.

Xxxxxxxxx, konzultace a xxxxxx xxxxx

5.

Xxxxxxxxx ustanovení (xxxxx odstavce 2)

vi) Dohoda x xxxxxxxxx xxxxxx XX (xxxxxxxxxxxxxx kodex)

13.

Rozvojové xxxx

14.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

15.

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx sporů

16.

Závěrečná ustanovení (xxxxx odstavce 1 x 3)

xxx)&xxxx;Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx

xxxx)&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

xx)&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx

x)&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijímaných z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x)&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx:

x)&xxxx;xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyjma xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxxxxx xx dne 28. xxxxxxxxx 1979 (X/4903) o diferencovaném x příznivějším xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx;

xx)&xxxx;xxxxxxxxx xxxx provozu xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

xxx)&xxxx;xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

2.&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx platební xxxxxxx" xx opatření, která xxxxxxxxx smluvní strany, xxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy.

3. Pokud xxx x oznámení požadovaná x xxxxxxxxxxxx použitelných xx xxxxxxx čl. 29 xxxx. 2 xxxx. x):

x)&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, oznámení xxxxxxxxxxxx. Sekretariát xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stranám. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx této xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx. Doprovodné xxxx xxxxx být xxxx x xxxxxx xxxxxxx strany;

b) tyto xxxxxxxxx xx netýkají smluvních xxxxx xxxx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx, jenž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

4.&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx řídit dohodami xxxxxxxxx v prohlášení, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx článku x jsou součástí xxxxxxxxxxx xxxx konference x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

10. Příloha XXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XX OBCHODNÍCH XXXXX XXXX XXXXX, XXXXX TVOŘILY SVAZ XXXXXXXXXX SOCIALISTICKÝCH REPUBLIK

[v xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 xxxx. x)]

1.&xxxx;Xxxxx xxxxxx uvedená x čl. 29 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx oznamuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx takové xxxxxx x které xxxxxxxxx xxxx smlouvu xxxx k xx xxxxxxxxxxx:

x)&xxxx;x xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx x den následující xx xxxxx měsících xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tuto xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, x

x)&xxxx;x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x den, xxxxx xx pozdější xxx den uvedený x xxxxxxx x), x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxx xxxxxxx takové xxxxxx x platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx charty.

2. Oznámení xxxxxxxx:

x)&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx znění xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x)&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálů a xxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx body xxxxxxxx x xxxxxxx XX;

x)&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx neproveditelné plně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx použitelné xxxxx čl. 29 xxxx. 2 xxxx. x);

x)&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijme každá xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx uvedených x písmeni c), x

x)&xxxx;xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx odstranění neslučitelných xxxxxxxxxx dané xxxxxx.

3.&xxxx;Xxxxxx xxxxxx oznámené podle xxxxxxxx 1 poskytnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x musí věnovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Konference xxxxxx x může x ní přijmout xxxxxxxxxx.

4.&xxxx;Xxxxxxxxxx charty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohod xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxx, xxxxxxx xxxx dosaženo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 29 odst. 2 xxxx. x). Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může Konference xxxxxx přijmout x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

5.&xxxx;Xxxxxx xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxx v platnost xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx nejkratší xxxx. X takovém případě xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx podle xxxx. 2 xxxx. x) x co xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxx.

6.&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 písm. x), xx xxxxxxxx, že xxxxx nesoulad xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 2 xxxx. a), xx xxxxxxx související x řešením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx xx nejmenší xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx provedení xxxxxxxxxx opatření podle xxxxxxxxxx zúčastněných xxxxx x veškerých xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;

11. Příloha X

XXXXXXXXXX USTANOVENÍ XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

(x xxxxxxx x čl. 29 xxxx. 7)

1.&xxxx;

x)&xxxx;Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx snaží xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ke vzájemně xxxxxxxxxxxx vyřešení každého xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx podle článku 5 xxxx 29.

x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx kteréhokoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx druhé xxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx mohlo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx 29. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxxx co nejvíce xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxx si xxxxxxx x xxxxx článku 5 xxxx 29 x xxxxxxxxxx GATT x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Žádosti x xxxxxxxxxx podle xxxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x nevyřízených xxxxxxxxxx konzultacích.

c) Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx x obsažena x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x)&xxxx;Xxx hledání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx 29, mezi xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx konzultací xxxx jiného xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které má xxxxxxxxxx vliv xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx.

2.&xxxx;

x)&xxxx;Xxxxxxxx do 60 xxx xx obdržení xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxx nerozhodnou xxxx xxxx xxx se xxxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx podat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx f). Ve xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx sporu x xxxxx, která xxxxxxxxxx článku 5 xxxx 29 x GATT a xxxxxxxxxxxxx aktů pokládá xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx předá xxxxx xxxx žádosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

x)&xxxx;Xxx xxxxxx xxxxxxx sporu xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx smluvní xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx právo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x předkládat xx xxxxxxx vyjádření, xxxxx xxx strany sporu, xxx sekretariát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zájmu xxxxxxxxxx x den zřízení xxxxxx podle odst. 2 písm. x).

x)&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx 45 dnů xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

x)&xxxx;Xxxxxx se xxxxxx ze xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tajemník xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7. Xxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx být členové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které jsou xxx xxxxxxxx sporu, xxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x), ani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx regionální hospodářskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxx písmene b).

e) Smluvní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx deseti pracovních xxx na xxxxxxxxx xxxxx poroty x xxxxxxxx xx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx nepřijímají xxxxxx xxxxx vlády xxx jiného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dodržovat xxxx xxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx rozdílnost jejich xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3.&xxxx;

x)&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxx, který je x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Jednací xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx GATT x souvisejících xxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxx přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx, xxxxx oznámí xxxx zájem xxxxx xxxx. 2 písm. x), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx porotou x xx xxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx mají xxxx xxxxx xxxxxxx vyvracet xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x), o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zhodnotí xx xxxxxxxxxx záležitosti, xxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx 29. Xxx výkonu xxxxx xxxxxx porota xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stranami, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení. Xxxxx xx smluvní strany xxxxx nedohodnou xxxxx, xxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xx argumentech x xxxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxxx xxxx podávanými x xxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xx xxx, xxx jsou x xxxxxx 5 xxxx 29 slučitelné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxx xxxx xxxxxxxx XXXX, vůči jiným xxxxxxx XXXX, vůči xxxx XXXX xxxxxxxxx, x které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx GATT.

Pokud se xxxxxxx xxxxxx nedohodnou xxxxx, mělo by xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprávy, xxxxxxxx do 180 xxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx nedokončení xxxxxx x takovém xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx. Každou námitku xxxxxxx xxxxxx sporu, xx spor xxxx x pravomoci xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx připojí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

x)&xxxx;X xxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx v podstatě xxxxxx, xxxx generální xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxx jedinou xxxxxx.

4.&xxxx;

x)&xxxx;Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx písemné xxxxxx, xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sporu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx připomínky k xxxxxxx části xx xxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx porota xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx navrhované nálezy x xxxxxx. Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx může setkat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx žádosti.

Závěrečná zpráva xxxxxxxx popisnou část (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), nálezy x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx použitým x xxxxxxx aspektům xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx přezkumu. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx podstatnou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vznesena x xx nezbytná xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zprávu tím, xx xx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx nejbližší xxxxxxxxxxxx předá závěrečnou xxxxxx spolu x xxxxxxxxx písemným stanoviskem, xxxxx xx x xx xxxxxxx strana xxxxx xxxxx přiložit, xxxx smluvním xxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx slučitelné x článkem 5 nebo 29 xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxx aktů, xxxxx xxxx použitelné x xxxxxxx s článkem 29, xxxx xx xxx xxxxxxxxx zprávě doporučit, xxx xxxxxx smluvní xxxxxx změnila xxxx xx vzdala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx byla x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxxx poroty přijme Xxxxxxxxxx xxxxxx. Aby xxxx Konference charty xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx charty xxxxxx dříve xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx doručí xxxx xxxxxxxx stranám. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sekretariátu xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx, kdy xx Xxxxxxxxxx xxxxxx zvážit xxxxxxx zprávy, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zájem xxxxx xxxx. 2 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poroty x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx charty x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

x)&xxxx;Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vyřešení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo doporučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Konference xxxxxx, informuje Konferenci xxxxxx x svých xxxxxxxx xxxxxxx dodržování xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx úprava nebo xxxxxxxxxx neslučitelného xxxxxxxx.

5.&xxxx;

x)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nevyhoví xxxxxxxxxx xxxx doporučení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx schválena Xxxxxxxxxx charty, může xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx nedodržením, zaslat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádost, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx strana po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxx xxxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx povolila xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nedodržující xxxxxx x souladu x článkem 5 xxxx 29.

x)&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx povolit, xxx xxxxxxxxxxx takové xxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx článku 5 xxxx 29 xxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxx souvisejících xxxx, xxx xx použijí x xxxxxxx x článkem 29, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xx rovnocenné.

d) Pozastavení závazků xx dočasné x xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s článkem 5 xxxx 29 nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6.&xxxx;

x)&xxxx;Xxxx xxxxxxxxxxxx závazků musí xxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxx nedodržující xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx navrhovaného xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nedodržující xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemnou xxxxxxx x úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxxx níže. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx do xxxxxxxx rozhodčího řízení x xxxxx není xxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxx x závazné xxxxx xxxxxxx e).

b) Generální xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx. 2 xxxx. x) xx x), která xx xxxxx možno xxxxxx jako porota, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx doporučení xxxxxxx x xxxx. 4 xxxx. d), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx nestanoví xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx. 3 xxxx. x).

x)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozastavit, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxx, do xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, která xx xxxxxxxxxxxxx xx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x)&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nedodržující smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx lhůtě, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Sekretariát xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Konference xxxxxx, které xxxxxxxxx xx obdržení zjištění.

e) Zjištění xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx konečným x xxxxxxxx 30 xxx xx xxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx jakoukoli xxxxxx pozastavení xxxxxx, xxxxxx povoluje, takovým xxxxxxxx, jaký tato xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx okolností xx rovnocenný, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Konference xxxxxx xxxxxxxxxx jinak.

f) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závazků vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxxx.

7.&xxxx;Xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx XXXX, xxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx být xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX xxx xxxxxx xxxxx. Generální tajemník xxxx xxxx xx xxxxxxxxx Konference charty xxxxx xxxxxxx deset xxxx, které xxxx xxxxxxx x schopné xxxx se xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4. Kromě toho xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že pro xxxxxx xxxx xxxx xx 20 xxxx, xxxxx xxxx vedeny x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na seznamech xxx řešení sporů x které jsou xxxxxxx a xxxxxxx xxxx se členy xxxxx. Xxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx výhradně na xxxxxxx své xxxxxxxxxxx, xxxxx pověsti x xxxxxxxx úsudku x xxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx záležitostech, zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 29. Jmenované xxxxx xxxxxxx být xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx straně xxx xx ní xxxxxxx přijímat xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxx xx xxxx, než xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx funkce, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx strana nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxx ji xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx nahradí xx xxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxx Konferencí charty.

8. Bez xxxxxx na ustanovení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxx vyřešit.

9. Konference xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, které xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx generálnímu tajemníkovi, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx subjekty nebo xxxx.
&xxxx;

12. Xxxxxxx X

XXXXXX XX XXXXXXXXX NÁKLADŮ XXXXXX

(x xxxxxxx x čl. 37 xxxx. 3)

1.&xxxx;Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx platit xxxxxxx xxxxxx, určuje xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výměrů x xxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, které xxxxxx xxxxx XXX).

2.&xxxx;Xxxxxxxxx xx upraví xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx příspěvky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 100 %.
&xxxx;

13. Xxxxxxx XX

XXXXXX SIGNATÁŘŮ, KTEŘÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX X SOULADU X ČL. 45 XXXX. 3 XXXX. b)

[v xxxxxxx s čl. 45 xxxx. 3 písm. x)]

1. Xxxxx republika

2. Xxxxxxx

3. Xxxxxxxx

4. Xxxxx

5. Xxxxxx

6. Slovensko
 

14. Xxxxxxx X

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXX

(x xxxxxxx s čl. 32 odst. 1)

Xxxxxx xxxxxxxxx stran, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimu

ČI. 6 xxxx. 2

"Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx své xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jednání ve xxxxxxxx shodě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx."

XXXX: XXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

V Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x. 7746 ze dne 28. července 1993 x xxxxxxxxxxxx x xxxxx č. 7796 xx xxx 17. xxxxx 1994 o xxxxxxxxxx nezahrnují xxxxxx xxxxxxxxxx. Neexistuje zákon x elektrické energii, xxx xxxxxxxxxx se. Xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx roku 1996. Xxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx narušující xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

XXXX: XXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxx xxxx x Arménii xxxxxxxx xx většině xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1994. Podle xxxxx xx tyto zákony xxxx zahrnovat xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ES.

Zrušení

31. xxxxxxxx 1997.

XXXX: XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

Připravují xx xxxxxxxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. ledna 2000.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 2000.

XXXX: GRUZIE

Odvětví

Všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Gruzii xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx stát dosud xxxxxxx u téměř xxxxx xxxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx zásob, xxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx x palivoenergetickém xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1999.

XXXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxx xxxx xxxxxx xxxxx o rozvoji xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx monopolních xxxxxxxx (zákon č. 656 ze xxx 11. června 1991), xxx má xxxxxxx xxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

ZEMĚ: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odvětví xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx regulované xxxxxx, xxxx vyžaduje xxxxxxxxx období.

Zrušení

1. xxxxxxxx 2001.

XXXX: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činností x rozvoji xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29. xxxxx 1992 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx monopolních xxxxxxxx; xx zaměřen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxxxx hospodářskou soutěž x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx článku 6.

V xxxx 1995 xxxx xxxxxxxxxx předložen xxxxx xxxxxx o hospodářské xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx demonopolizace xxxxxxxxxxxx. X xxxx 1995 xxxx xxxx parlamentu xxxxxxxxx návrh xxxxxx x energii, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

XXXX: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxx předložen xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx by xxx xxx xxxxxx během xxxx 1994.

Návrh obsahuje xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx narušující xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx předpisy XX x hospodářské xxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1996.

XXXX: XXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx ostatní xxxxxx a organizační xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxxxxx 2000.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxx x xxxx 1993 x zveřejněný x xxxxxxx xxxxxxxx x. 18/93 upravuje obecně xxxxxxx narušující hospodářskou xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx vytváří podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž. X současné době xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předpokládá xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxxxxx plného xxxxxxx xxxxxxx xxxx času.

Zrušení

1. xxxxx 1998.

XXXX: TÁDŽIKISTÁN

Odvětví

Všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1993 xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx však byla xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1997.

XXXX: TURKMENISTÁN

Odvětví

Všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

Podle výnosu xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 1532 xx dne 21. října 1993 xxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx době xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednáním x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx vytváření tržních xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podniků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx energetiky.

Zrušení

1. xxxxxxxx 2001.

ZEMĚ: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xx omezení monopolních xxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1992. Xxxxxxx zákon (xxx xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 3) xxxxxxxxxx xxxxxxx podniků x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxxxxx 2001.

ČI. 6 xxxx. 5

"Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domnívá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx nepříznivě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx narušující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx strany, může xxxxxxxx tuto smluvní xxxxxx x žádat, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž xxxxxxxx vhodná xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž, xxxxx xx xxxxxxxxx oznámení, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x spolupráci, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxx strany při xxxxxxxxxxx x tom, xxx zahájit nebo xxxxxxxxx donucovací xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx narušující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Dožádaná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranu x xxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx výsledek a x xxxxxx rozsahu xx seznámí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx."

XXXX: XXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxx x roce 1996.

Zrušení

1. xxxxx 1999.

XXXX: ARMÉNIE

Odvětví

Všechna xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx se, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx institucí budou xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1997.

XXXX: XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přijetí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a správních xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 2000.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx orgány budou xxxxxxx po přijetí xxxxxxxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. ledna 2000.

XXXX: XXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Gruzii xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, proto xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1999.

XXXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

V Xxxxxxxxxxx xxx vytvořen antimonopolní xxxxx, xxx jeho xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

XXXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

V Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskou xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušné antimonopolní xxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxxxxx 2001.

XXXX: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxx x porušování xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předpokládá xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xxxxxxxxxxx podniky.

Návrh zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx době připravuje, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

XXXX: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxxxxx xx prosazování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské soutěže, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxx přijetí se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1994.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůtu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x Evropskými xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pět xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

XXXX: TÁDŽIKISTÁN

Odvětví

Všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx teprve xxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1997.

XXXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platí xx xxxxxxxx 1992. Xxxxx xxxxx (jak xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 3) xxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxxxxx 2001.

Čl. 7 odst. 4

"Xxxxx tranzit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx překážky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxx xxxx x xxxxxxx s odstavcem 1."

XXXX: XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

Je xxxxx xxxxxxxx soubor právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx postupů xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx přechodného xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x modernizace xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kapacit, s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1999.

ZEMĚ: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, půdě a xxxxxxx xxxxxxxx x xx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kapacit xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx nejisté.

Zrušení

31. xxxxxxxx 1998.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

Bulharsko xxxx žádné zákony x tranzitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x produktů. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celková xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x regulativního xxxxx.

Xxxxxxx

Xxxx kompatibilita xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x tranzitu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx.

1. xxxxxxxx 2001.

XXXX: XXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx xxxxxxx připravit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx produkty, xxxx).

Xxxxxxx

1. xxxxx 1999.

ZEMĚ: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vysokého napětí xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x regulativního xxxxx xxx xxxxxxxxx, provozování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx také xx občanský xxxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy vstoupí x xxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. prosince 1996.

XXXX: XXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx koordinace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx používaných x xxxxxx x tržním xxxxxxxxxxxxx (licence xx xxxxxx, přenos, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx, dokud xxxxxxxxx xxxx xxxxx nepřijme.

Zrušení

31. xxxxxxxx 1995.

Čl. 9 xxxx. 1

"Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx otevřených xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx toků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxx x podporu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stran, zejména xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx ekonomikou. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx usilovat x vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x státních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxx kapitálový xxx za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx investování xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx společnostem a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx třetího xxxxx, přičemž xx xxxxxxx x nejpříznivějšího xxxxxxxxx."

XXXX: XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xx připravují.

Zrušení1.

ledna 2000.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. ledna 2000.

ZEMĚ: XXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1997.

ZEMĚ: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx 1994.

Zrušení

1. července 2001.

XXXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x správní předpisy xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxxxxx 2001.

Čl. 10 odst. 7 - Zvláštní xxxxxxxx

"Xxxxx xxxxxxx strana poskytuje xx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx činnostem, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, udržování, xxxxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxx dispozice s xx, zacházení xxxxxxx xxx příznivé, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxx kterékoli jiné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx řízení, xxxxxxx, xxxxxxxxx, používání, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx možnosti xxxxxxxxx x xx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx."

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, x xxx má xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podíl, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x zahraniční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, s xxxxxxxx případů dědictví xx zákona. X xxxxxxx případě však xxxx xxxx práva xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x budovám, xxx xxx xxxxxxxxxxxx práva x pozemkům, xx xxxxxxx budovy stojí.

Zahraniční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx před provozováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- průzkum, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx přírodních zdrojů x teritoriálních xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx šelfu nebo xx výlučné hospodářské xxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených xxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx vydává xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. července 2001.

Čl. 14 xxxx. 1 xxxx. x)

"Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx investice xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx území x x něj, přičemž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx."

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

Zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxx x společností x více xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x zahraničního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x pobočky xxxx xxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, mohou xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxx 70 % xxxxx xxxxx, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. července 2001.

ZEMĚ: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X souladu x xxxxxxx 33 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Maďarsku mohou xxxxxxxxxx členové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx výše 50 % xxxxx xxxxxx xx zdanění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx služeb xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx forintu. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraničním investorům. Xxxxxxxx ukončování xx xxxxxxxx xx článku 32.

1. xxxxxxxx 2001.

Čl. 20 xxxx. 3

"Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx informačních xxxxxxxxx, xx které xx xxxx možné xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x neprodleně x xxxx xxxxxxx sekretariát, xxxxx x xxxx xx požádání xxxxxxxx xxxxxxxxx."

XXXX: XXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Celostátní.

Popis

V Arménii xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Neexistuje xxxx xxxxx informační xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x letech 1994 až 1995. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1996.

ZEMĚ: XXXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx oficiální xxxxxx, xxxxxx xx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx x informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předpisech. Xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx shromážděny x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1997.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisech, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1998.

XXXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx zřizování xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x Kazachstánu xxxxxxxxxxxx (s výjimkou xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx), protože xx xxxxxxxxxx xx zdroj xxxxx. Změna xxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx

1. července 2001.

ZEMĚ: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1995.

XXXX: XXXXX FEDERACE

ODVĚTVÍ

Všechna xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx vlády

Federace x republiky, které xxxxx federaci.

Popis

V Xxxxx xxxxxxxx v současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx bylo možné xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxxxxx 2000.

XXXX: XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx energetiky.

Úroveň xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákonech x xxxxxx předpisech. X xxxxxxxx xxxx xxxx takové informace xxxxxxxx xx různých xxxxxxxxxxxxxx. Připravovaný xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx

1. xxxxx 1998.

XXXX: TÁDŽIKISTÁN

Odvětví

Všechna odvětví xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X Xxxxxxxxxxxx xxxxx neexistují žádné xxxxxxxxx orgány, kterým xx xxxx možné xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx

31. xxxxxxxx 1997.

XXXX: XXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

Xx xxxxx xxxxxxx stávající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisech, soudních x xxxxxxxx rozhodnutích x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx

1. ledna 1998.

Čl. 22 xxxx. 3

"Xxxxxxx strany xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxxxx, správní nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx subjekt xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx".

XXXX: XXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx a jaderná xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx.

Xxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx skladuje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv, xxxxxxx xxxxxxx licence xx dovoz xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx palivových xxxx, které xxxxxx xxxxxxx původu.

Zrušení

1. července 2001.

XXXXXXX 2

XXXXXXXXXX KE XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chartě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxxxx o Xxxxxxxxxxx xx xxx 9. xxxxx 1920 x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx dá xxxxxxxx Xxxxxxx o Xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůči Smlouvě x Xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx sporu x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx rozpor nebo x jaké míře, xx článek 16 a xxxx X Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx chartě xxxxxxxxx.

2. X čl. 10 xxxx. 7

Ruská xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pronájem xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxx, pokud Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. K článku 14 [1]

1. Xxxxx "xxxxx xxxxxx" x čl. 14 xxxx. 1 nebrání xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "omezující straně"), xxx použila xxxxxxx xx pohyb kapitálu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s čl. 14 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x jejich xxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx strana xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zacházení, xxxxx xx xxxxxxx tak xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx ze zacházení, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kterékoli xxxx smluvní strany xxxx kteréhokoli xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x nejpříznivějšího xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přezkumu Konferencí xxxxxx pět let xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dnem xxxxxxxx x čl. 32 xxxx. 3.

3. Xxxxx xx smluvních xxxxx xxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxx omezení, není-li xxxxxxx xxxxxxx, jež xx byla xxxxxxxx xxxxxxxx Svazu sovětských xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx písemně oznámila xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1. července 1995, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

4. Xxx xxxx vyloučeny xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x článek 16, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvedeného xxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se: "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nezahrnující xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx běžné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a platby xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx obcházet x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. X čl. 14 xxxx. 2

Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx článku 14 x xxxxxx mezinárodních závazků Xxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx národní xxxx xxxxxxxx o přijetí xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx omezení xxxx xxxxxxx přesahujícího xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx investorů všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nejméně tak xxxxxxxx, jako xx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxxxxxxxx zacházení.

5. K čl. 24 xxxx. 4 xxxx. a) a článku 25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 1 xxxx. 7 xxxx. x) bodu xx) nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx volného xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx celní unie, xxxxx investor

a) xx xxx sídlo, ústředí xxxx xxxxxx provozovnu xx xxxxx strany xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx integraci xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obchodu nebo xxxxx xxxx, xxxx

x) xx-xx x takové xxxxxxx pouze usazen, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx dohody o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx oblasti xxxxxxx obchodu nebo xxxxx unie.

[1] Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx strany, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxx dohody x xxxxxxxxxxx x spolupráci x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx členskými xxxxx, v xxxxx xx obsažen xxxxxx, xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx 16 xxxxxxx bude xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx včas xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 18/2023 Xx. m. x. nabyl účinnosti xxxx 14.4.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.