Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí

7/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

HLAVA I - ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI ČLÁNEK 1

HLAVA II - SOULAD S PRÁVEM UNIE A VZTAH K NĚMU ČLÁNEK 2

HLAVA III - PŘEVÁDĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A PODFONDY

Převádění příspěvků ČLÁNEK 3

Podfondy ČLÁNEK 4

Fungování podfondů ČLÁNEK 5

Převod dalších příspěvků předem a cílová úroveň ČLÁNEK 6

Dočasný převod mezi podfondy ČLÁNEK 7

Smluvní strany, jejichž měnou není euro ČLÁNEK 8

Dodržování obecných zásad a cílů řešení krize ČLÁNEK 9

Zajištění souladu ČLÁNEK 10

HLAVA IV - OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ratifikace, schválení či přijetí a vstup v platnost ČLÁNEK 11

Použití ČLÁNEK 12

Přistoupení ČLÁNEK 13

Řešení sporů ČLÁNEK 14

Náhrada ČLÁNEK 15

Přezkum ČLÁNEK 16

Prohlášení smluvních stran a pozorovatelů

Zápis o opravě

Příloha zápisu o opravě

INFORMACE

7

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 21. xxxxxx 2014 byla x Bruselu přijata Xxxxxx o převádění x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení krizí. Xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Dohoda xxxxxxxxx xxxxx dne.

Při xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Rumunska, Slovenské xxxxxxxxx x Finské xxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx

• Xxx 20. xxxxxxxx 2013 xxxxxx ministři Xxxxxxxxxxx x ECOFIN prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxx xxxxx (XXX) (xxxxxxxx 18137/13), x xxxx se xxxxx, xx:

"X xxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x vnitrostátních xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nebo x XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx postupy. Xxxxxxxxxx pro přechodné xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx do zřízení Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx."

• Xxxxxx 6 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx x Jednotného xxxxx xxx xxxxxx krizí x mění xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne 27. xxxxxx 2014 x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 15. xxxxx 2014, xxxxxxx že:

"Rozhodnutími xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx opatření xxxxxxx zasahovat do xxxxxxxxxx svrchovanosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx."

• Ve xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxx 2013 x navrženému právnímu xxxxxxx (dokument 13524/13) xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxx zdůraznila, xx:

"xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx 114 XXXX xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxx, xxx xx xxxxxxxx v článku 311 x x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xxx 54).

• Xxx 27. března 2014 učinily xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

"Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxx prvky. Xxxxx ustanovení xxx xxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxxx xxxxx."

X xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Rady x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx čl. 6 xxxx. 4 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x 11. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx na xxx xxxxxx nic xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, xxxxx xxxxx toho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx rady ve xxxxx 19. a 20. xxxxxxxx 2013,

Xxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxxxxxx Malta,

Rumunsko,

Slovenská republika

a

Finská xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika Xxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx Xxxxxx o převádění x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx pak 6. x 13. xxx xxxxxxxxxx x články 5 x 7, stejně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí xx xxxxx vykládat tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x XXX, xxxx zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx svrchovanosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx."

X Dohodou xxxxxxxx xxxxxxx Parlament České xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx uložena x Xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 15. xxxxx 2021.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx na xxxxxxx svého článku 12 xxxx. 2 xxx 1. xxxxx 2016. Xxx Českou republiku xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 13 dne 15. xxxxx 2021.

Xxxxx znění Xxxxxx, xxxxxx Zápisu x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Generálním xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxx 22. xxxxx 2015, xx vyhlašuje xxxxxxxx.

DOHODA

O XXXXXXXXX A XXXXXXX PŘÍSPĚVKŮ XX XXXXXXXXXX FONDU XXX XXXXXX XXXXX
&xxxx;

XXXXXXX STRANY, xxxxx Xxxxxxxx království, Xxxxxxxxx republika, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika Německo, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Litevská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx velkovévodství, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx království, Rakouská xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx součástí,

PŘIPOMÍNAJÍCE xxxxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxx xxxx xx dne 18. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se Jednotného xxxxx xxx řešení xxxxx (xxxx xxx "xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx jednotná xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx úvěrových institucí x xxxxxxxxx investičních xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx1 (xxxx xxx "nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí"), xxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXX X TĚMTO XXXXXXX:

(1) X uplynulých xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx finančních služeb x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx eurozóny x Unie xxxx xxxxx, xxxxx x xxx směřování x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx 2009 vyzvala Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny finanční xxxxxxxxx xx jednotném xxxx". Xxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 575/20132 a směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2013/36/EU3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pravidel, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx Xxxx.

(3) Xxxx Xxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx řada úkolů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx x Evropský xxxxx xxx bankovnictví (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1093/20104, Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1094/20105, x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1095/20106. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 1092/20107 Evropská rada xxx systémová rizika (XXXX), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx Rady (XX) č. 1024/20138 xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ECB) xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx politik, které xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vytvořila Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ECB, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx příslušnými orgány, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, a x členských státech, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x které xxxxxxxx x ECB xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx").

(5) Směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx9 (xxxx xxx "xxxxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx krize"), Xxxx harmonizuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx x 13. x 14. xxxxxxxx 2012 uvedla, že "x situaci, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přesune na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nezbytný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx bank, který xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx vhodnými nástroji xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx". X xxxxx xxxxxxxx Evropská xxxx xxxx uvedla, xx Jednotný mechanismus xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxx založen na xxxxxxxxxxx samotného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Toto xxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx poskytnuté x rámci xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx formou odvodů, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx odvětví následně xxxxxxx" X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxx přijala xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které vytváří xxxxxxxxxxxxxx systém rozhodování xxx xxxxxx krize, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx díky zřízení xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí xx xxxxxxxx na subjekty xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zřizuje xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Směrnice o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x výpočet xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a následně x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x ukládají xxxxxxxx státům xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vybírat. Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvků xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx krize a xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx převádět xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x práva Xxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxxxx tato dohoda, xxxxx xxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se svými xxxxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxx převádět xxxxxxxxx, xxxxx získávají xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stát xx xxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávat xxx, aby dodržoval xxxxxx loajální spolupráce xxxxxxxxxx x čl. 4 xxxx. 3 Smlouvy o Evropské unii, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx jejích xxxxx x xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxx xx mohla xxxxxxx xxxxxxxx cílů Unie. X tohoto důvodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zajistit, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxx řádné fungování.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx si xxxx xxxx xxxxxxx povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitrostátní úrovni xxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniknou.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx cílem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx zohlední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx navrhování xxxxxxxxx do fondu x způsobu xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx této xxxxxx xx omezen xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx práva Xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx bank x xxxx prvek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx, zejména vytvoření xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx xxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxxxx xx provádí xxxxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismů xxxxxxxxxxx, xx začnou uplatňovat xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx řešení xxxxx xx x zásadě xxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xx dne, xx xxxxxxx začnou získávat xxxxxxxxx určené xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zřídit. Xx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx strany xxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí xxxxxxx xx xxxxxxx směrnice x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx krize, xxxxxxxx xx fondu.

(13) Xx zřejmé, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx prostředky, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení krize xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxxx získány. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Rady xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 xx x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřetržitě zajištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení krize xxxx, poskytnout překlenovací xxxxxxxxxxx xx svých xxxxxx nebo z Xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podfondy xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx měly xxx zavedeny postupy, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx přechodného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Za xxxxxx splacení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx důsledku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xxxxxxxxx bankovní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx období, tak xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska práv x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx smluvních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Uvedené mechanismy xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahu x členským státům, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xxxxxxxxx.

(14) Xxxx xxxxxx xx xxxx ratifikovat všechny xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx xx euro, x xx členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxx xx účastní xxxxxxxxxx mechanismu dohledu x jednotného mechanismu xxx xxxxxx krizí.

(15) Xxxxxxx státy, jejichž xxxxx xxxx xxxx x jež nejsou xxxxxxxxx stranami, by xxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jako xxx měny, xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ECB x xxxx spolupráci xxxxx xx. 7 odst. 2 nařízení (XX) č. 1024/2013.

(16) Dne 21. xxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx členských xxxxx xxxxxxx strany, xxx požádaly Evropskou xxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxx") x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(17) Článek 15 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ve xxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nejprve nesou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x režimu xxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx priority xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx 27 xxxxxxxxx nařízení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rekapitalizace x vnitřních xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx způsobilých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, konverzí xxxx jinak x xxxxxxxx ztrát x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 8 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxx řešení xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x ocenění x xxxxxxx x xxxxxxx 20 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx k řešení xxxxx, x jenž xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx x fondu xxxxx xxxxx než 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ocenění x xxxxxxx s xxxxxxx 20 xxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx x okamžiku xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vklady. Xxxxx xxxx články 18, 52 a 55 xxxxxxxxx nařízení xx xxxxx xx xxx xxxx prvotního xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx dohodou xxxxxx.

(18) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx s případnou xxxxxxx změnou xxxxxxxxx, x níž xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxx xx xxxx xxxx xx nezbytný základ xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxxx touto xxxxxxx xxxxxx, podle 17. bodu odůvodnění, xx xxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx strany xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásadních xxxx xxxxxxxxx, které mohou xxxxxx xxxxx jejich xxxx, x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx důsledky xxxxxxx, všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Soudní xxxx"). Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx z xx vyplývají xxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxx kteréhokoli x xxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v 17. xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x které xxxxx mít vliv xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx spor xxxxxxx xxxxxxx této dohody xxx xxxxx článku 273 Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx předložen Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požádat Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 278 Smlouvy o fungování Evropské unie x x xxxxxx 160 xx 162 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dvora10. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx podle Smlouvy o Evropské unii x Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(19) Xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx Unie, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné k xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxx rekapitalizace z xxxxxxxxx zdrojů způsobem, xxxxx xx slučitelný x právem Xxxx, xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovenými xx Smlouvě o Evropské unii x Smlouvě o fungování Evropské unie, zejména x xxxxxxxx 258, 259, 260, 263, 265 x 266 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(20) Xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxx coby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxxx zásadě vzájemnosti. Xxxxxxx každé xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx plnění xxxx x povinností, jež xxxxx x xxxx xx. Xxxxxx-xx tedy xxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, xxxx xx xx xxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx závazek xxxxxxxx xxxxxxxxx porušily, by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x Soudnímu xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x této dohodě. Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxxxxxx právním xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(21) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx společně, xxxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskému xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx mechanismu dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, částku, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx mechanismu xx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxx x nerozdílná, x xxxxx xx xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx xxxx xxx povinnosti xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx této xxxxxx.

(22) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, včetně xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx stanovených, xx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxxxx 273 Smlouvy o fungování Evropské unie xxxxxxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x výklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(23) Převod xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se stanou xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx této dohody, xx měl xxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotného xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx strany, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx účastní xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx náklady xx xxxxxx krize, xx xxx xxx přispět xxxxxxxxxxxx mechanismus xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx dnem, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, a xx něž xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

(24) X případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx není euro, x XXX x xxxxxxx x xxxxxxx 7 nařízení (XX) č. 1024/2013 xx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozdělení nahromaděných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x zájmům dotyčné xxxxxxx xxxxxx i xxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se týká xxxxxxxx xxxx spolupráce, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(25) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx je založena Xxxxxxxx unie, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvou o Evropské unii x Smlouvou o fungování Evropské unie věcná ustanovení xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx právního xxxxx Unie,

SE DOHODLY XX TĚCHTO XXXXXXXXXXXX:

XXXXX I

ÚČEL X XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX 1

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx dohodou zavazují:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a nařízením x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx, x

x) přidělovat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle čl. 12 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxx dnem, xxx xxxx dosáhne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 69 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx (xxxx xxx "přechodné xxxxxx"), xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x směrnicí x ozdravných xxxxxxxxx x xxxxxx krize xx xxxxxxxxxxx podfondů xxxxxxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx používání xxxxxx podfondů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx větší míře xxxxxxx tak, xx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x tím podporovat xxxxxx operace a xxxxxxxxx fondu.

2. Tato xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismu dohledu x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx").

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX UNIE A XXXXX X XXXX

XXXXXX 2

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx x vykládají xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, zejména x xx. 4 xxxx. 3 Smlouvy o Evropské unii x x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xx použije x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Evropská xxxx, x s xxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxx.

3. Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx.

HLAVA III

PŘEVÁDĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ X PODFONDY

ČLÁNEK 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky, xxxxx xx xxxxxxxxx povolených xx svém xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx 70 a 71 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x x souladu x xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x x aktech v xxxxxxxxx pravomoci a xxxxxxxxxxx aktech, na xxxxx xxxxxxx články xxxxxxxx. Převádění příspěvků xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x článcích 410 této xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx daného xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se uskuteční xx 30. xxxxxx 2016, nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x platnost xxxxxxxxx, do šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

3. Příspěvky, xxxxx xxxxxxx xxxxxx získaly x xxxxxxx s xxxxxx 103 a 104 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx, se xx xxxxx xxxxxxxx do 31. xxxxx 2016, xxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx jejího xxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxx uvedených x odstavci 3, xxxxx xx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx financování x xxxxxx krizí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx krize xx xxx územní působnosti. X tomto případě xx dotyčná xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx převést částku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx krizí, x xxxxxxx x xxxxxxx 102 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx v xxx stanovených.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx převedou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx xx shromáždí.

XXXXXX 4

Xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx fondu tak, xx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stranám.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxx úhrnu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx uhradit xxxxx xxxxxx 69 x 70 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci x prováděcích aktů, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx přechodného xxxxxx aktualizován.

XXXXXX 5

Xxxxxxxxx podfondů

1. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx rozhodnuto, xx dojde x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxx:

x) Jako xxxxx xxxxx xxxxxxx podfondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx instituce xxxx xxxxxxx x xxxxxx řešení xxxxx xxxxxxx xx povolena. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xx xxxxxxx rozloží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx usazeny xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dceřiné podniky, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze subjektů xxxxxxx x režimu xxxxxx krize, x xxxxxx x úhrnnému xxxxxx příspěvků, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx států xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx skupiny.

Pokud xx xxxxxxx strana, xxx xx usazen xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xx xx, xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx pododstavci xxxx k velké xxxxxxxxx xxxx rozložením xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů dotčených xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx výbor, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 107 xxxx. 5 xxxxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podané xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vysvětlit.

Předmětem využití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxx v prvním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx má každý xxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro rozložení xxxxxxx podle prvního x xxxxxxx pododstavce xxxxxx písmene, x xx tímto způsobem:

- x průběhu prvního xxxx xxxxxxxxxxx období xxxx předmětem využití xxxxxxx finanční prostředky, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx podfondech k xxxxxxxxx;

- x xxxxxxx xxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, &xxxx;xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, x ve třetím xxxx 40 % xxxxxx finančních xxxxxxxxxx;

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpovídajících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx každoročně x 6 % xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx každoroční xxxxxxxxx dostupnosti finančních xxxxxxxxxx v podfondech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.

x) Xx druhém místě, xxxxxxxxxxx-xx x naplnění xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostupné x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx prostředky dostupné x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

X xxxxxxx řešení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny se xxxxxxxx prostředky, které xxxx zpřístupněny xxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxxxxxxx xxxxxx písmene, xxxxxxx xxxx podfondy xxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx xxxxx klíče, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxx xxxx, nepotřebuje xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx nepotřebné finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx písmene x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranách xxxxxxxxx xxxxx řešením krize xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

- v xxxxxxx xxxxxxx roku přechodného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x x xxxxxx xxxx 60 % xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- xxxxx následujících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedených podfondech xxxxxxx každoročně o 6 2/3 procentních xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran se xxxxxxxxxx rozloží xx xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x), xxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxx zbývající xxxxxxxx xxxxxxxxxx x podfondech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxx x).

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) x x). Xxxxxxxxx každého x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxx rozložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

d) Xx xxxxxxx místě, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmeni x), nedostačují-li k xxxxxxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx finanční prostředky xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x) do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx institucí xxxxxxxxxx na svém xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxx subjektů xxxxxxxxxx na svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x), x) x c).

e) Xxxxxxxxxxx-xx x pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření k xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x nemohou-li xxx xxxxxxxx získány xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx jiné z xxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx výpůjčky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 73 x 74 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xxxx svou pravomoc xxxxxxxx dočasné převody xxxx podfondy x xxxxxxx x článkem 7 xxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, převedou xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxxx d) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx náhrady výpůjček xx xxxxxx forem xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx převedených do xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 75 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx neodvolatelných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx článku 76 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiřaditelné. Xxxxxx z investic xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx krize, xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx každý z xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zaniknou.

XXXXXX 6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předem x xxxxxx úroveň

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 2 x 3 a xxxx. 5 písm. x) nařízení x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí, xx xxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 69 xxxx. 1 uvedeného xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příspěvky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x doplňováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozdělí xxxx xxxxxxxx takto:

a) xxxxxxx strana dotčená xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xx xxxxx svého xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nepodléhá xxxxxxx v souladu x čl. 5 xxxx. 1 písm. a) x b);

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx svých podfondů, xxxxx xxxxxxx sdílení x xxxxxxx s čl. 5 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

XXXXXX 7

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

1. Aniž xxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxx krize xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx částce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx úměrná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 2 x xxxxx xxx xxxxx xxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, které dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx řešení xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx finanční xxxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dotčených smluvních xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaký je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x).

3. Výbor přijme xxxxxxxxxx x xxxxxxx x dočasný převod xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx zasedání, xxx xx xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 1 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx úrokovou xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx podmínky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podfondy xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx vstoupit x xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dní xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx podfondů xxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx období může xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx určité xxxxxxx x řešení xxxxx xxxx xxxxx xx dočasný převod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx; nebo

b) pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxx xxxxx podfondu jednotlivého xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdílení x xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) a b); xxxx

x) pokud se xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prováděn, xxxxxxxxxxx xxxxxx vrácení finančních xxxxxxxxxx z vnitrostátních xxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, existenci xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodní.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx převodu přijme x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx vznesly.

5. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx požádat výbor, xxx xxxxxxx z xxxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx převod neprodleně xxxxxxxxxx.

Xx převedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx zpět xx xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými výborem.

6. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto článku xxxxxxxxx.

ČLÁNEK 8

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx není xxxx

1. Xxxxxxxx xx xxx použitelnosti xxxx xxxxxx xxxxx xx. 12 odst. 2 Xxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx měnou xxxx euro, xx xxxxxx xx. 139 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxxxxx výjimky xxxxxxx x Xxxxxxxxx (x. 16) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Smlouvě o Evropské unii x Smlouvě o fungování Evropské unie (xxxx xxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx"), xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx, stane xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí, xxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx, xxxxx xx rovná části xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx by dotčená xxxxxxx strana xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2.

2. Xx částky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 na xxxx základě fondu xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx mechanismus financování x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxx svého mechanismu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, x souladu x xxxxxxx 102 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ve xxxxxxx v něm xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx výši xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx s ní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx euro, xxxxx xxxx nabytí xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx její xxxxxxx xx smyslu xx. 139 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie nebo xxxxxxx xxxxxxx v Protokolu x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxx vstupu x xxxxxxxx rozhodnutí XXX o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013.

Fond xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterých XXX xx svém xxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013 xxxxxx, xx xxxx x selhání xxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. X případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ECB xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, vrátí x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 nařízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx úzké xxxxxxxxxx x ECB xxxx vliv xx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x opatření k xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uskutečnila v xxxx, kdy byly xxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x která xx xxxxxx:

- xxxxxxx následných xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x);

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxx článku 6 x

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx článku 7.

XXXXXX 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx

1. Použití xxxxx xx sdíleném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rámce xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následujícím pravidlům xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx x vedou xxxxxxx xx stejnému xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxx:

x) procesním xxxxxxxxx pro přijímání xxxxxxxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx;

x) pravidlům pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 52 x 55 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí;

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx krize xxxxx článku 15 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, zejména zásad, xx nejprve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xx akcionářích xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx;

x) pravidlům xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 22 xxxx. 2 nařízení x jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 27 xxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxx 43 x 44 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx-xx pravidla xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx krizí xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx proti vůli xxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevede xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejným, pokud xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě článku 14 xxxx dohody xxxxxxx Soudní xxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxx k zásadní xxxxx okolností x xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x mezinárodním xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požádat Xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxx; x xxxxx případě xx použijí xxxxxx 278 Smlouvy o fungování Evropské unie a xxxxxx 160 xx 162 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 258, 259, 260, 263, 265 x 266 Smlouvy o fungování Evropské unie.

ČLÁNEK 10

Xxxxxxxxx souladu

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x touto xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx podle článku 14 xxxx xxxxxx, xxxx výbor x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx, xxx určitá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx převádět příspěvky xx xxxxx stanovenou x xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porušila, xxxxxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby tuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dotčená xxxxxxx xxxxxx uvedená xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřijme, xx xx xxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx povolených xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx stran xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 1 písm. b). Xxxx vyloučení trvá, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx výboru xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xx. 43 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení krizí.

XXXXX XX

XXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

ČLÁNEK 11

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, schválení xx xxxxxxx signatáři x souladu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Rady Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx uložení ratifíkační xxxxxxx xxxx listiny x schválení či xxxxxxx, jakož x x xxxx tohoto xxxxxxx.

2. Xxxx dohoda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx přijetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení krizí, xxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň 90 % úhrnu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, jak je xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (x. 36) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

ČLÁNEK 12

Xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uložily xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx o schválení xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

2. Tato xxxxxx xx x xxxxxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 2, xxxxxxx xxx dne 1. xxxxx 2016 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednotného xxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x schválení xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx x platnost xx 1. xxxxx 2016, xxxxxxx se xxx xxx svého xxxxxx x xxxxxxxx, x to mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxx do xxxxxxxxx dne uložily xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx či xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxx krizí, xxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx svou xxxxxxxxxxx listinu nebo xxxxxxx o schválení xx xxxxxxx, se xxxx xxxxxx použije xx xxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stranám, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx ke xxx její xxxxxxxxxxxxx xx neúčastní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 Soudnímu xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výjimky xx xxxxxx xx. 139 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Dánska, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ECB x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013.

Tato xxxxxx xx, s xxxxxxxx xxxxx článku 8, xxxxxxxx xxxx smluvním xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x XXX podle čl. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 7 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX 13

Xxxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxx mohou přistoupit xxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx smluvními xxxxxxxx. X výhradou čl. 8 xxxx. 1, 2 x 3 nastávají xxxxxx přistoupení dnem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ostatní smluvní xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxxx xxxx dohody x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx členského xxxxx, xxxx xx rovněž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXXX 14

Řešení sporů

1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kteréhokoli xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxx má-li xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx věc xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx určitá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovené v xxxx dohodě, přijme xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx x rozsudkem. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx smluvní xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Soudním xxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxx, aby své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přestala, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx povoleným xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x).

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xx xxxxxx xxxxxx 273 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. Členské xxxxx, xxxxxxx měnou xxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, mohou depozitáři xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 15 Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dotčený xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX 15

Xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxx krizí xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx"), xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uhradil xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Unie podle xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v příslušném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x souladu x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxxxxx Xxxx 2007/436/ES, Euratom11 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx váhy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 7 xxxxxxxxxx 2007/436/ES, Euratom xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Unie, kterým xx uvedené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx vyplacena x xxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x čl. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 1150/200012 nebo x xxxxxxxxx pozdějším xxxx Xxxx, xxxxx xx mění xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x návaznosti na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx.

Xxxxxxxx úrok xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx z částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx určený x xxxxxxx x xx. 10 odst. 3 prvním pododstavcem xxxxxxxx (XX, Euratom) č. 1150/2000 nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx zrušuje.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxx se výplat xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3. Xxxxxxxxxxx xxxxx Komise zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

XXXXXX 16

Přezkum

1. Nejpozději xxx xxxx po xxx xxxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx každých xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx sdíleného xxxxxxxxx fondu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, a xxxxxxxx x tom xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx.

2. Nejpozději deset xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx budou xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x odstavcem 1, xxxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.
&xxxx;

X Bruselu xxx 21. května 2014, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, českém, dánském, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, maďarském, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, portugalském, rumunském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx znění xxxx stejnou xxxxxxxx, xxx bude uloženo x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předá jeho xxxxx xxxxxxx opis xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

PROHLÁŠENÍ XXXXXXXXX STRAN X XXXXXXXXXXXX

X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, KTEŘÍ XXXX XXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX, X XXXXXX, XXXXX MÁ XXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxxxxx č. 1:

Xxx xxxxx respektování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Evropská xxxx založena, smluvní xxxxxx a pozorovatelé x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, že pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x záměrem xx, xxx xx:

x) xxxxxxx xxx neměnil xx. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx dni jeho xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx z vnitřních xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx rovnocenný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx řešení krizí xx xxxxx xx xxx xxxx prvotního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx přísnému xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x. 2:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx této dohody x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxx právních předpisů, xxx se umožnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx k 1. xxxxx 2016.

XXXXX X XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX V XXXXXXX DNE 21. XXXXXX 2014

GENERÁLNÍ XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx příspěvků do Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx krizí, xxxxxxxxx x Xxxxxxx dne 21. xxxxxx 2014 (xxxx jen "dohoda"),

NA XXXXXXX XXXXXXXX, xx xxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2014, xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx verzích xxxxxx xxxxx,

XX INFORMOVÁNÍ signatářů xxxxxx x těchto xxxxxxx x x xxxxxxxx xx opravu,

NA XXXXXXX ZJIŠTĚNÍ, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX xxxxxxxx xxx xxxxxx uvedených xxxx a vypracoval xxxxx xxxxx x xxxxxx, k xxxxx xx přiložena xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Evropskou xxxx

(xxxxxxxxx xx všech xxxxxx)

Xxx XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie

(přeloženo xx xxxxx xxxxxx)

PŘÍLOHA

ZÁPIS O XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX,

xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 21. xxxxxx 2014

(8457/14, 14.5.2014 x 8457/14 XXX 1, 15.5.2014)

1. Strana XX/XXX/xx 18, xx. 1 odst. 1 xxxx. x)

Xxxxx:

"x) přidělovat xxxxx přechodného období, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 této xxxxxx x xxxxx xxxx, xxx fond xxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxxxxx x xxxxxx 68 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, ..."

xx xxx:

"x) přidělovat během xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dohody xxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxx dnem, xxx fond xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxx 69 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ..."

2. Xxxxxx XX/XXX/xx 20, xx. 3 odst. 1

Xxxxx:

"1. Xxxxxxx strany se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neodvolatelně převádět xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx území získávají xx základě xxxxxx 69 a 70 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ..."

xx xxx:

"1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx článků 70 a 71 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ..."

3. Xxxxxx XX/XXX/xx 21, čl. 4 xxxx. 2

Xxxxx:

"2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran se xxxxx xxxxx příspěvků, xxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx uhradit xxxxx xxxxxx 68 x 69 nařízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí, jakož x xxxxx aktů x přenesené xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx aktů, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odkazují."

má xxx:

"2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx uhradit xxxxx xxxxxx 69 a 70 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx krizí, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxx aktů, xx xxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxx."

4. Xxxxxx XX/XXX/xx 24, xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 75 xxxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ..."

má xxx:

"x) Xx druhém xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx ... "

5. Xxxxxx XX/XXX/xx 25, xx. 5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Na xxxxxx xxxxx, nedostačují-li k xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 75 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ..."

xx xxx:

"x) Xx třetím xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx 76 nařízení x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ..."

6. Xxxxxx XX/XXX/xx 26, xx. 5 xxxx. 1 písm. x) první xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Xx čtvrtém xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx finanční prostředky xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x) do xxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx stanovenými x článku 70 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx."

xx xxx:

"x) Xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x písmeni e), xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxx x), převedou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) do fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svém území, xxxxx byly xxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 71 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí."

7. Xxxxxx EU/SRF/cs 26, xx. 5 xxxx. 1 písm. x) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx-xx xxx okamžitě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x), xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx, xxxx výbor xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx 72 x 73 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxx xxxxxx."

xx xxx:

"x) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx finanční prostředky xxxxx xxxxxxx x) x nemohou-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d), xxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx stabilitou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podpory x xxxxxxx x xxxxxx 73 x 74 xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí xxxx xxxx pravomoc xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxx xxxxxx."

8. Xxxxxx XX/XXX/xx 27, xx. 5 odst. 2

Xxxxx:

"2. Xxxxxx z investic xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 74 xxxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podfondy xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx veškerých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx 75 xxxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiřaditelné. Xxxxx z investic xxxxxxxx x xxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 75 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx."

xx xxx:

"2. Xxxxxx x investic xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, které byly xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 75 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx finančních prostředků, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 76 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podfondy xxxxxxx x příslušném xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přispěl."

9. Xxxxxx XX/XXX/xx 27, xx. 6 xxxx. 1

Místo:

"1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x příslušných xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 68 xxxx. 2 x 3 x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx potřebné x xxxxxxxx cílové xxxxxx podle xx. 68 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx."

xx xxx:

"1. Xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplnily finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxx splatné xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 2 x 3 x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx výši xxxxxxxx x xxxxxxxx cílové xxxxxx xxxxx xx. 69 odst. 1 xxxxxxxxx nařízení."

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 7/2023 Sb. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.1.2023.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2023 Xx. x. x.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krize úvěrových xxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxx x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010.

2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, x. 1).

3 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2013/36/EU ze xxx 26. června 2013 x přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxx institucí x o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx a investičními xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/ES (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, s. 338).

4 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2009/78/XX (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, s. 12).

5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010, ze xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX a x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/79/XX (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, x. 48).

6 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx. věst. X 331, 15.12.2010, s. 84).

7 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1092/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, x. 1).

8 Nařízení Xxxx (XX) č. 1024/2013 ze xxx 15. října 2013, xxxxxx se Xxxxxxxx centrální xxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx se politik, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, x. 63).

9 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx ozdravné xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxx směrnice Xxxx 82/891/EHS, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/2010 x (XX) č. 648/2012.

10 Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. září 2012 (Úř. věst. X 265, 29.9.2012, x. 1) x xxxxxxx xxxxx.

11 Xxxxxxxxxx Xxxx 2007/436/ES, Xxxxxxx xx xxx 7. xxxxxx 2007 x systému xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úř. věst. X 163, 23.6.2007, x. 17).

12 Nařízení Xxxx č. 1150/2000 xx dne 22. xxxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2007/436/ES, Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (Xx. xxxx. X 130, 31.5.2000, x. 1), v xxxxxxx xxxxx.