Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.01.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí

7/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

HLAVA I - ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI ČLÁNEK 1

HLAVA II - SOULAD S PRÁVEM UNIE A VZTAH K NĚMU ČLÁNEK 2

HLAVA III - PŘEVÁDĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A PODFONDY

Převádění příspěvků ČLÁNEK 3

Podfondy ČLÁNEK 4

Fungování podfondů ČLÁNEK 5

Převod dalších příspěvků předem a cílová úroveň ČLÁNEK 6

Dočasný převod mezi podfondy ČLÁNEK 7

Smluvní strany, jejichž měnou není euro ČLÁNEK 8

Dodržování obecných zásad a cílů řešení krize ČLÁNEK 9

Zajištění souladu ČLÁNEK 10

HLAVA IV - OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ratifikace, schválení či přijetí a vstup v platnost ČLÁNEK 11

Použití ČLÁNEK 12

Přistoupení ČLÁNEK 13

Řešení sporů ČLÁNEK 14

Náhrada ČLÁNEK 15

Přezkum ČLÁNEK 16

Prohlášení smluvních stran a pozorovatelů

Zápis o opravě

Příloha zápisu o opravě

INFORMACE

7

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 21. xxxxxx 2014 xxxx x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x převádění x sdílení příspěvků xx Xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx krizí. Xxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dne.

Při xxxxxxx Xxxxxx bylo učiněno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky Německo, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Slovenské xxxxxxxxx a Finské xxxxxxxxx k Xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx x xxxxx důvodům

• Dne 20. prosince 2013 xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx x ECOFIN prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (SRM) (xxxxxxxx 18137/13), v xxxx se xxxxx, xx:

"X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dispozici xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x XXX x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx přechodné xxxxxx budou xxxxxxx xx xx zřízení Xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx jednotlivých států."

• Xxxxxx 6 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx postup pro xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx a některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx jednotného mechanismu xxx xxxxxx krizí x Xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxx x mění xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne 27. xxxxxx 2014 a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dne 15. xxxxx 2014, xxxxxxx xx:

"Xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou finanční xxxxxxx, x tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx svrchovanosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členských xxxxx."

• Ve svém xxxxxxxxxx ze xxx 11. září 2013 x navrženému xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 13524/13) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx právní xxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

"xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyvolávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx. Xxxxxx 114 XXXX xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxx xx členských xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx požadována úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx vlastních zdrojů Xxxx, jak xx xxxxxxxx x článku 311 x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" (xxx 54).

• Xxx 27. xxxxxx 2014 xxxxxxx ve Xxxxxx stálých xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx o jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxxxx, Slovenská xxxxxxxxx x Xxxxxx republika xxxxxxxxxx, xx:

"Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx ustanovení ani xxx odůvodnění xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx podporu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

X tomuto xxxxxxxxxx xx připojily další xxxxxxx xxxxx. Na xxxxx zasedání xxxxxx xxxxxx Rady x xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx, xx čl. 6 xxxx. 4 nařízení x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xx xxxxxxxxxx xxxxx x 11. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx republika,

Česká xxxxxxxxx,

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx toho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismem xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx ve xxxxx 19. x 20. xxxxxxxx 2013,

Xxxxxxxx xxxxxxxxx,

Xxxxxxxxx Xxxxx,

Xxxxxxxx,

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Estonská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Rumunsko, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx Xxxxxx o převádění x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx krizí xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxx 6. x 13. xxx xxxxxxxxxx x články 5 x 7, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí je xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, změny xxxxxxx x XXX, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx."

X Xxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listina Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, dne 15. xxxxx 2021.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 12 xxxx. 2 xxx 1. xxxxx 2016. Xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 13 xxx 15. xxxxx 2021.

České xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Zápisu x xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sekretariátem Xxxxxxxx unie dne 22. xxxxx 2015, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX PRO XXXXXX KRIZÍ
 

SMLUVNÍ STRANY, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Dánské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republika, Xxxxxxxxxx republika, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lucemburské velkovévodství, Xxxxxxxx, Republika Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Rumunsko, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámce x Evropské xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxx Evropské xxxx ze dne 18. prosince 2013 x sjednání a xxxxxxxx mezivládní xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxx") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx řešení xxxxx xxxxxxxxx institucí x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx krizí1 (xxxx xxx "nařízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx"), xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx,

XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXX:

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx aktů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx eurozóny x Xxxx jako xxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx 2009 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platného xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx". Unie tak xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/20132 x směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU3 zavedla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx dodržovat úvěrové xxxxxxxxx x xxxx Xxxx.

(3) Dále Xxxx xxxxxxx Evropské orgány xxxxxxx, xxxx byla xxxxxxxxx xxxx úkolů x oblasti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx (XXX), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1093/20104, Evropský xxxxx xxx pojišťovnictví x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1094/20105, x Evropský xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX), zřízený nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/20106. Xxxxxxxx xxxx zřízena xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1092/20107 Evropská rada xxx xxxxxxxxx xxxxxx (XXXX), jíž xxxx xxxxxxxxx některé xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1024/20138 xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XXX) xxxxxxx xxxxxxxx úkoly týkající xx politik, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxx Xxxx jednotný xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx XXX, xxxxxxxxx společně s xxxxxxxxxxxxxx příslušnými xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, a x členských státech, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x které xxxxxxxx x ECB xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx").

(5) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx úvěrových xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx9 (xxxx xxx "xxxxxxxx x ozdravných xxxxxxxxx x řešení krize"), Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xx xxxxxx krize xxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxx investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování x xxxxxx krizí.

(6) Xxxxxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx z 13. x 14. prosince 2012 xxxxxx, že "x situaci, xxx xx bankovní dohled xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx mechanismus xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jednotný xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx měl potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx vhodnými xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx". X xxxxx závěrech Xxxxxxxx xxxx xxxx uvedla, xx Xxxxxxxx mechanismus xxx řešení xxxxxxxx xxxx by měl xxx založen xx xxxxxxxxxxx samotného finančního xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx měly xxx xxxxxx x xxxxxx mechanismy xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx xx xxxx být xx střednědobém xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zajišťovalo, xx xx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxx veřejné xxxxxx byly získány xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" X této xxxxxxxxxxx Xxxx přijala xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx subjekty xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx zejména zřizuje xxxx a stanoví xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx vymezují xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výpočet xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x které jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx, x ukládají xxxxxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx vybírat. Xxxxxxxxx xxxxxx příspěvků xxxxx xxxx xxxxxxx x pravomoci zúčastněných xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx postupech x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx Xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tato dohoda, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx.

(8) Každý zúčastněný xxxxxxx stát by xxx xxxxxxxx převádět xxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx dodržoval xxxxxx xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 Smlouvy o Evropské unii, xxxxx které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxx úkolů x zdrží se xxxxx opatření, jež xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unie. X tohoto důvodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxx řádné xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx proto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jednotných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příspěvků xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx odpovídajících jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x postupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxx zaniknou.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx cílem xx xxxxxxxx rovné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxx krize pro xxxxxx poplatníky x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do fondu x způsobu xxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx této xxxxxx xx xxxxxx xx ty xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxx, které zůstávají x pravomoci členských xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx xxx nemění jejich xxxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx právních předpisů Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bank x xxxx prvek, který xxxxxxxxx naplňování xxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxx nedílně spjat.

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxx xx provádí xxxxxxxx o ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx zřízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx financování, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2015. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zřízení xxxxx podle nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xx x xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2016. Smluvní xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx, od xxxxxxx začnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx financování k xxxxxx krizí, xxxxx xxxx zřídit. Xx xxxxxx posílení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx získaly xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení krize, xxxxxxxx xx xxxxx.

(13) Xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, nejsou xxx konkrétní xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxxxx a kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx x prohlášením Xxxxxxxxxxx x Xxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 2013 xx x tomu, xxx xxxx během xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, měly xxxxxxx strany, xxxxx xx konkrétní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, poskytnout překlenovací xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nebo x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx xxxxxxx mezi podfondy xxxxxxxxxxxx xxxxx. Smluvní xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx případnou xxxxxx x překlenovací xxxxxxxxxxx. Xxxxx přechodného období xxxx xxxxxxxxx společné xxxxxxx. Xxxx jištění xxxxxxx výpůjčky ze xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx důsledku ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jak v xxxxxxxxxx období, xxx xxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxx x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxx krizí účastní, xxxxxx xxxxxxxxx stran, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Uvedené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x členským státům, xxxxx xx jednotného xxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, x xx členské xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(15) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx euro x xxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx práva a xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx ECB x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 odst. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013.

(16) Dne 21. xxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxx požádaly Evropskou xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dohodě.

(17) Xxxxxx 15 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx ke xxx xxxx prvotního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zásady xxxxxx krize, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx instituce x režimu řešení xxxxx x xx xxxx její xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxx 27 xxxxxxxxx nařízení proto xxxxxxx nástroj xxxxxxxxxxxxxx x vnitřních xxxxxx, xxxx vyžaduje, aby xxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxxx nástrojů a xxxxxx způsobilých závazků xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 8 % xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx řešení xxxxx, xxxxxxx xx vychází x xxxxxxx v xxxxxxx s článkem 20 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, x jenž xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx z fondu xxxxx xxxxx než 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kapitálu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s článkem 20 uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx, xxxxxxxx nebyly xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazky xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx toho články 18, 52 x 55 uvedeného xxxxxxxx xx znění ke xxx jeho prvotního xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx představují xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx smluvních xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxxxxx x případnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxx xx měla xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx 17. xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx použít xxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx proti xxxxxx xxxx, x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxx, všechny xxxxxxx xxxxxxx strany mohou xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "Xxxxxx xxxx"). Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx být xxxxxxx pravomoc xxxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxx změně okolností x jaké z xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx toto uplatnění xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí xxxxxxxxx v 17. xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx došlo xxxxx xxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxx xx nezbytný xxxxxx xxx xxxxxxx smluvních xxxxx s xxx, xx budou xxxxx xxxxxxx vázány, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohledně xxxxxxx této dohody xxx účely článku 273 Smlouvy o fungování Evropské unie, který xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxx xxx předložen Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x předběžná xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 278 Smlouvy o fungování Evropské unie x s xxxxxx 160 xx 162 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx10. Xxx xxxxxxxxxxx sporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx měl Soudní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran podle Smlouvy o Evropské unii x Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx řešení krizí x xxxx xxxxxxxxxx.

(19) Xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx Xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x právem Xxxx, xx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora x xxxxxxx s prostředky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, xxxxxxx v xxxxxxxx 258, 259, 260, 263, 265 x 266 Smlouvy o fungování Evropské unie.

(20) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzájemnosti. Xxxxxxx každé xx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx vázána, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxx z nich xx. Xxxxxx-xx tedy xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx, mělo by xx xxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxx xxxxxxxxxx na jejím xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx. Pravomoc xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x postupy stanovenými x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

(21) Tato xxxxxx xxxxxxx mechanismus, na xxxxx základě xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členskému xxxxx, jenž se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx nezúčastněný členský xxxx uhradil xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx Unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souvisejících xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx x samostatná, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, x xxxxx by xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tu xxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx této xxxxxx.

(22) Xxxxx mezi xxxxxxxxx stranami o xxxxxx x uplatňování xxxx dohody, včetně xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx povinností x xx xxxxxxxxxxx, by xxxx xxx v xxxxxxx x článkem 273 Smlouvy o fungování Evropské unie xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx státy, xxxxxxx měnou xxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx nákladů, xxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

(23) Xxxxxx xxxxxxxxx smluvními stranami, xxxxx xx stanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxx stranám, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx účastní xx xxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxx xxxx dohody, xxxxxx xxxx náklady xx xxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mechanismus financování xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx mechanismu pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxx. Xxxxxxx neponesou xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx na řešení xxxxx, jež vznikly xxxxx xxxx, xxx xx stanou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, x xx xxx by xxx být xxxxxxxxx xxxx.

(24) X xxxxxxx xxxxxxxx úzké xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xxxx euro, x XXX x xxxxxxx s článkem 7 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 by xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx pro řešení xxxxx xxxx stanoví xxxxxxxx, kritéria a xxxxxx pro xx, xxx se xx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(25) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xx založena Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx smluvních stran xxxxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx co xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx Xxxx,

XX DOHODLY XX TĚCHTO XXXXXXXXXXXX:

HLAVA X

XXXX A XXXXXX PŮSOBNOSTI

ČLÁNEK 1

1. Xxxxxxx strany se xxxxx dohodou xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a řešení xxxxx a xxxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí xx Jednotného xxxxx xxx řešení xxxxx (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxxxxx uvedeným xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx dnem použitelnosti xxxx xxxxxx podle čl. 12 xxxx. 2 xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxxx cílové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 69 xxxxxxxx x jednotném mechanismu xxx xxxxxx krizí, xxxxx xxxxxxxxxx osm xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), příspěvky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úrovni x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a směrnicí x ozdravných xxxxxxxxx x řešení xxxxx xx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx používání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podfondy xxxxxxxx.

x xxx podporovat xxxxxx operace a xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx smluvní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nařízení (XX) č. 1024/2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí x xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx").

HLAVA XX

XXXXXX S XXXXXX UNIE X XXXXX K XXXX

XXXXXX 2

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxxx a vykládají xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x x právem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 3 Smlouvy o Evropské unii x s xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx řešení xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a x xxxxxx Unie. Nezasahuje xx xxxxxxxxx Unie xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

3. Pro xxxxx této xxxxxx xx xxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX III

PŘEVÁDĚNÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXX

XXXXXX 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx institucí povolených xx xxxx území xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx 70 x 71 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí x x xxxxxxx s xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x aktech x xxxxxxxxx pravomoci a xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx články xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x článcích 4 xx 10 této xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dne xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, do šesti xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx získaly x souladu s xxxxxx 103 a 104 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx krize xxxxx xxxx použitelnosti xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx do 31. ledna 2016, xxxx jestliže xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx do fondu xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti x opatřeními k xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx dotyčná smluvní xxxxxx xxxxxx povinna xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financování x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxx 102 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx postupech a xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx v xxx stanovených.

5. Následné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poté, xx je xxxxxxxxx.

XXXXXX 4

Xxxxxxxx

1. Během xxxxxxxxxxx období xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx tak, xx xx xxxxxxx xx podfondů odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx podfondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx úhrnu xxxxxxxxx, xxx xxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 69 x 70 nařízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí, xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x platnost xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smluvních stran. Xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx přechodného xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČLÁNEK 5

Xxxxxxxxx podfondů

1. Xxxxxxxx xx v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx rozhodnuto, xx xxxxx k xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pravomoc xxxxxxxx x podfondy xxxxx xxxxx:

x) Xxxx první xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx krize xxxxxxx či xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny se xxxxxxx rozloží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podniky, xxxxxx relativnímu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podfondů poskytl xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx x úhrnnému xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx všechny subjekty xxxx skupiny.

Pokud má xxxxxxx xxxxxx, xxx xx usazen xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx podnik, xx xx, xx uplatnění xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxx k velké xxxxxxxxx mezi rozložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rizikovým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krize, xxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i kritéria xxxxxxxxx v xx. 107 xxxx. 5 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stranou, xxxx svůj postoj xxxxxxx vysvětlit.

Předmětem využití xxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxx jsou x xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xx do výše xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro rozložení xxxxxxx xxxxx prvního x druhého pododstavce xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx:

- x průběhu xxxxxxx xxxx přechodného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

- v průběhu xxxxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, &xxxx;xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx 40 % xxxxxx finančních xxxxxxxxxx;

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 6 % xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostupnosti finančních xxxxxxxxxx x podfondech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

x) Xx druhém xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x naplnění xxxxx fondu xxxxx xxxxxx 76 nařízení x xxxxxxxxx mechanismu xxx řešení krizí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxx x písmeni x), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx všem xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran xx xx xxxxxxx rozsahu, xxxx xx stanoven xx xxxxxx pododstavci xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x podfondech jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x).

X xxxxxxx řešení xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx skupiny xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zpřístupněny podle xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx písmene, xxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx téhož xxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxx podfondy x xxxxxxx x). Xxxxx xxxxxxxxx povolená x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxx xxxx, nepotřebuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, použijí se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřístupněné podle xxxxxx písmene x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx skupiny.

Během xxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxx smluvních xxxxx předmětem xxxxxxx xxxxx:

- x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k dispozici, x x druhém xxxx 60 % xxxxxx finančních xxxxxxxxxx;

- xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x 6 2/3 xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozloží na xxxxxxxxx.

x) Xx xxxxxx xxxxx, nedostačují-li x xxxxxxxx úlohy xxxxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx b), xxxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxx zbývající xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x).

X případě xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmen x) a x). Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx se stanoví xx xxxxxxx kritérií xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

x) Xx xxxxxxx xxxxx, x xxxx jsou xxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x), nedostačují-li x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene c), xxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxx mimořádné následné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx x xxxxxx 71 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx pro řešení xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxx na úrovni xxxxxxxxxxxx skupiny převedou xx vztahu k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x), x) x x).

x) Xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) x nemohou-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d), xxxx xxxx x xxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx výpůjčky xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx 73 x 74 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení krizí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s článkem 7 xxxx xxxxxx.

Xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, převedou dotčené xxxxxxx xxxxxx uvedené x písmeni x) xx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx výpůjček xx jiných xxxxx xxxxxxx xxxx dočasného xxxxxxx xxxx podfondy.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 75 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podfondy rozdělí x příslušném xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x vyloučením veškerých xxxxxx nebo neodvolatelných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro řešení xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx z investic xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx krize, xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušném xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx přispěl.

3. Po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podfondy splynou x xxxxxxxx.

ČLÁNEK 6

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úroveň

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příspěvků xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 69 xxxx. 2 x 3 a xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 69 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Během xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x doplňováním finančních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx podfondy xxxxx:

x) xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxx xxxxx převede xxxxxxxxx do té xxxxx xxxxx podfondu, xxxxx dosud nepodléhá xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 odst. 1 písm. x) x b);

b) všechny xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx svých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 odst. 1 xxxx. x) x x).

XXXXXX 7

Xxxxxxx xxxxxx xxxx podfondy

1. Xxxx xxxx dotčeny povinnosti xxxxx čl. 5 xxxx. 1 písm. x) xx x), mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx požádat xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dosud nesdílené xxxxx finančních prostředků, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx odpovídajících xxxxxxxx xxxxxxxx stranám. X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx přechodného období xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obdržely, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx ostatním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxx.

2. Xxxxxx, kterou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx podfondů, xxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx stanovené xxxxx čl. 4 odst. 2 x xxxxx být xxxxx než 50 % dostupných finančních xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, rozdělí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx téhož xxxxx, jaký xx xxxxxxxx pro rozložení xxxxxxx mezi tyto xxxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 písm. x).

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x dočasný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 prostou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xx. 52 xxxx. 1 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vrácení xxxxxxxxxx prostředků x xxxxx podmínky s xxxxxxxx finančních prostředků xxxx podfondy xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx stran, z xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx proveden.

V průběhu xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxx xxxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx:

x) pokud xx xxxx finanční xxxxxxxxxx z podfondu xxxxxxxxxxxx státu, xxxxx xx odpovídá, x xxxxxx xxxxxxxxxxx potřebovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx dočasný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx na jejím xxxxx; xxxx

x) pokud xx xxxxxxx převod xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s čl. 5 xxxx. 1 písm. x) x b); xxxx

x) pokud xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neposkytuje xxxxxx vrácení finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo podpory x Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x dohodnutými xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx námitku, existenci xxxxxxxxx x okolností xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx náležitě xxxxxxxx.

X xxxxxxx námitek xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx převodu xxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx podfondů xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

5. Jestliže xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, z xxxxxxx xxxxxxxx byly finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx výbor, xxx převedl x xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovnocennou xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx převedení částek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle prvního xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx v xxxxx xxxxxxx odpovídají smluvní xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx původně xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými výborem.

6. Xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxx se xxxxxxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxx tohoto článku xxxxxxxxx.

XXXXXX 8

Xxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

1. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 Xxxx Evropské xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx euro, ve xxxxxx xx. 139 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Protokolu (x. 16) x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie (xxxx xxx "Xxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx"), xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxxxx přijato, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx měnou není xxxx, stane xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx rovná xxxxx xxxxxxx xxxxxx úrovně xxxxxx podfondu jednotlivého xxxxx vypočtené x xxxxxxx s čl. 4 xxxx. 2, a xxxxx xxxxxxxx částce, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převedla, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx krizí xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxx čl. 12 xxxx. 2.

2. Xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx financování x řešení xxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx částku, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řešení xxxxx, v xxxxxxx x článkem 102 xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx x něm xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx po xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx 1 x 2.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxxx na území xxxxxxx strany, xxxxx xxxxx není euro, xxxxx dnem nabytí xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx. 139 xxxx. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Dánska xxxx xxxx vstupu x xxxxxxxx rozhodnutí XXX x úzké xxxxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx (EU) č. 1024/2013.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx XXX xx svém xxxxxxxxxx posouzení úvěrových xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013 xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

5. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX xx xxxxxxxxx převedené xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx týká, xxxxx x xxxxxxx s xx. 4 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x XXX xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx krize, která xx xxxxxxxxxxx x xxxx, kdy xxxx xxxx smluvní strany xxxxx xxxxxx xxxxxx, x která xx xxxxxx:

- xxxxxxx následných xxxxxxxxx podle čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x);

- doplňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 6 x

- xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podfondy xxxxx článku 7.

ČLÁNEK 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právního rámce xxx řešení xxxxx, xxxxx pravidla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx alespoň xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx řešení krize xxxxx xxxxxx 18 xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx 52 x 55 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx;

x) obecným xxxxxxx řešení xxxxx xxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx nesou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx pořadím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxxx xxxxxx;

x) pravidlům xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x čl. 22 xxxx. 2 nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí, xxxxxxx těch, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů, xxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 27 xxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxx 43 a 44 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx akcionáře x věřitele a xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řešení xxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, stanovená x nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxxx přijetí, xxxxxxx nebo jinak xxxxxxx xxxxx vůli xxxxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pravidel xxx rekapitalizaci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rovnocenný xxxxxxx vyplývajícímu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx prvotního xxxxxxx nebo nevede xxxxxxx xx xxxxxxxx x neméně xxxxxxxx xxxxxxxx, a tato xxxxxxx strana xxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx okolností, může xxxxxxxxx xxxx smluvní xxxxxx xx základě článku 14 xxxx dohody xxxxxxx Xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxx x zásadní xxxxx xxxxxxxxx a xxxx z xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejným. Xxx xxxxxxxxx těchto ustanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx požádat Xxxxxx xxxx, xxx pozastavil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; x tomto případě xx xxxxxxx článek 278 Smlouvy o fungování Evropské unie x xxxxxx 160 xx 162 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 tohoto článku xxxx dotčeno ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 258, 259, 260, 263, 265 x 266 Smlouvy o fungování Evropské unie.

XXXXXX 10

Zajištění xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svém vnitrostátním xxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dodržována.

2. Aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora podle článku 14 xxxx xxxxxx, xxxx výbor x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx určitá smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx převádět xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx výborem nepřijme, xx ve xxxxxx x řešení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx vyloučeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stran xx xxxxxx čl. 5 odst. 1 xxxx. b). Xxxx vyloučení xxxx, xxxxx výbor neshledá, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přijala xxxxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx.

3. Rozhodnutí výboru xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a členové xxxxxxx x xx. 43 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX 11

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx přijetí x xxxxx x xxxxxxxx

1. Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx listiny xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx uvědomí xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo listiny x xxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx i x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x schválení xx xxxxxxx uložili xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení krizí, xxxxx reprezentují xxxxxxx 90 % úhrnu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx jednotného mechanismu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (x. 36) o xxxxxxxxxxx ustanoveních, připojeném xx Smlouvě o Evropské unii x Smlouvě o fungování Evropské unie.

XXXXXX 12

Xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xx použije xxxx xxxxxxxxx stranami, xxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxx x schválení xx přijetí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxx se x xxxxxxxx odstavce 1 xxxxxx článku a xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 11 xxxx. 2, xxxxxxx xxx xxx 1. ledna 2016 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednotného xxxxxxxxxx dohledu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo listinu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx tato xxxxxx x xxxxxxxx xx 1. ledna 2016, xxxxxxx se xxx dne xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastnícími xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jednotného xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx uložily xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx použitelnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx přijetí, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx ratifíkační xxxxxxx nebo xxxxxxx x schválení xx xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x schválení xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednotného xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx krizí. Xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 14 odst. 2 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x prosazování xxxxxx 15 Xxxxxxxx xxxxx.

Xxxx smluvním xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto odstavce xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 139 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxx není-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí XXX x xxxx spolupráci xxxxx čl. 7 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013.

Tato xxxxxx xx, s xxxxxxxx xxxxx článku 8, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx spolupráci x XXX podle čl. 7 odst. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1024/2013, xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx této úzké xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 7 xxxx. 8 xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČLÁNEK 13

Xxxxxxxxxxx

X xxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X výhradou čl. 8 xxxx. 1, 2 x 3 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxx jazyce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů Xxxx, uloženo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

ČLÁNEK 14

Xxxxxx sporů

1. Xxxxxxxxxx-xx některá xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xx-xx za xx, xx xxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx věc předložit Xxxxxxxx xxxxx. Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx xxxxxx smluvní xxxxxx porušila xxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strana xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx dvorem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx ve vztahu x institucím xxxxxxxxx xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxx podfondů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 5 xxxx. 1 písm. x).

2. Tento xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxx smluvními stranami xx smyslu článku 273 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx euro x xxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, mohou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x prosazování xxxxxx 15 Soudnímu xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany, čímž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX 15

Xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx se zavazují xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a x xxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se jednotného xxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx"), částku, xxxxxx xxxxx nezúčastněný xxxxxxx xxxx uhradil xxxxxxxxx zdroji a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozpočtu Xxxx x případech mimosmluvní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z nich, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 7 xxxxxxxxxx Xxxx 2007/436/ES, Xxxxxxx11 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mění xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx na xxxxxxx xx mezi xxxxxxx xxxxxx rozloží x xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx národního xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 7 rozhodnutí 2007/436/ES, Euratom xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, kterým xx uvedené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxx x xx. 9 odst. 1 xxxxxxxx Xxxx (XX, Xxxxxxx) č. 1150/200012 nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx, který xx mění xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Unie xx xxxxxxxxx mimosmluvní odpovědnosti x souvisejících nákladů, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opravného xxxxxxxx.

Xxxxxxxx úrok xx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x částek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx. Xxx přepočet xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx určený x souladu s xx. 10 xxxx. 3 prvním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX, Euratom) č. 1150/2000 xxxx x xxxxxxxxx pozdějším xxxxx Xxxx, který xx xxxx nebo xxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výplat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3. Koordinační xxxxx Komise xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, podávání xxxxx xxxxxxxx stranám xx xxxxxxx o xxxxxx x výpočet úroku.

XXXXXX 16

Xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxx xxxx po xxx vstupu xxxx xxxxxx v xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x zejména xxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx na finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1, xxxxxxx x xxxxxxx xx Smlouvou o Evropské unii x Smlouvou o fungování Evropské unie xxxxxxxx kroky x xxxxx začlenit xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxx.
&xxxx;

X Xxxxxxx dne 21. xxxxxx 2014, x jediném xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, dánském, xxxxxxxxx, finském, francouzském, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, rumunském, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx uloženo x archivu xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx opis xxxx smluvním xxxxxxx.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX X POZOROVATELŮ

Z MEZIVLÁDNÍ XXXXXXXXXX, XXXXX JSOU XXXXX XXXX EVROPSKÉ XXXX, O XXXXXX, XXXXX MÁ XXX XXXXXXX X XXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxxxxx x. 1:

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv, xx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx založena, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxx Evropské unie, xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nedohodnou xxxxx, xxxxxx cílem x záměrem je, xxx se:

a) nerušil xxx xxxxxxx čl. 4 odst. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxx jeho xxxxxxxxx přijetí;

b) xxxxxxxx xxxxxx a pravidla xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ani se xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jednotném mechanismu xxx řešení krizí xx xxxxx ke xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x. 2:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx do Jednotného xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxx fungování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x 1. xxxxx 2016.

ZÁPIS X XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX X XXXXXXX XXX 21. XXXXXX 2014

GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT XXXX XXXXXXXX XXXX xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu pro xxxxxx xxxxx, podepsané x Xxxxxxx dne 21. května 2014 (xxxx jen "xxxxxx"),

XX XXXXXXX XXXXXXXX, že xxxxx dohody, xxxxx xxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 11. června 2014, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx verzích xxxxxx xxxxx,

XX XXXXXXXXXXX xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx na xxxxxx,

XX XXXXXXX ZJIŠTĚNÍ, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXX xxxxxxxx xxx opravu uvedených xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx verzí xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx)

Xxx XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie

(přeloženo xx xxxxx xxxxxx)

XXXXXXX

XXXXX X XXXXXX

XXXXXX X PŘEVÁDĚNÍ X XXXXXXX PŘÍSPĚVKŮ DO XXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXX,

xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx 21. xxxxxx 2014

(8457/14, 14.5.2014 x 8457/14 XXX 1, 15.5.2014)

1. Xxxxxx XX/XXX/xx 18, xx. 1 xxxx. 1 xxxx. b)

Místo:

"b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx začíná xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxx xxxxxx a končí xxxx, kdy xxxx xxxxxxx cílové xxxxxx xxxxxxxxx x článku 68 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ..."

xx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxx dohody xxxxx xx. 12 odst. 2 xxxx xxxxxx x xxxxx dnem, xxx xxxx dosáhne xxxxxx úrovně xxxxxxxxx x xxxxxx 69 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, ..."

2. Xxxxxx XX/XXX/xx 20, čl. 3 odst. 1

Xxxxx:

"1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zavazují xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx získávají xx xxxxxxx článků 69 x 70 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ..."

má být:

"1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx zavazují do xxxxx xxxxxxxxxxxxx převádět xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolených na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx 70 a 71 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx ..."

3. Strana XX/XXX/xx 21, čl. 4 odst. 2

Xxxxx:

"2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 68 x 69 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, jakož x podle xxxx x přenesené pravomoci x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx."

xx být:

"2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran se xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx na jejich xxxxx uhradit podle xxxxxx 69 x 70 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxxx xxxx, xx které uvedené xxxxxx xxxxxxxx."

4. Xxxxxx XX/XXX/xx 24, xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Na xxxxxx xxxxx, nedostačují-li k xxxxxxxx xxxxx fondu xxxxx článku 75 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ..."

má xxx:

"x) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx mechanismu xxx řešení xxxxx ... "

5. Xxxxxx XX/XXX/xx 25, xx. 5 odst. 1 xxxx. c) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Xx xxxxxx xxxxx, nedostačují-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx článku 75 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx ..."

xx xxx:

"x) Xx xxxxxx místě, xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ..."

6. Xxxxxx XX/XXX/xx 26, čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) první xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Xx xxxxxxx xxxxx, x aniž jsou xxxxxxx pravomoci xxxxxx xxxxxxx v písmeni x), xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx x článku 70 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx."

xx xxx:

"x) Na xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx e), xxxxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx konkrétního opatření x řešení krize xxxxxxxx prostředky podle xxxxxxx c), xxxxxxxx xxxxxxx smluvní strany xxxxxxx x písmeni x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolených xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 71 nařízení x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx."

7. Xxxxxx EU/SRF/cs 26, xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx:

"x) Nedostačují-li x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx krize finanční xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x nemohou-li xxx okamžitě získány xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xxxxx písmene d), xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx dotčených institucí, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx výpůjčky xxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x články 72 x 73 nařízení x xxxxxxxxx mechanismu xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxx podfondy v xxxxxxx x xxxxxxx 7 xxxx dohody."

má xxx:

"x) Xxxxxxxxxxx-xx k xxxxxxx nákladů konkrétního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) x nemohou-li xxx xxxxxxxx získány xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvky xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxx x důvodů xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxx sjednat pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podpory x souladu s xxxxxx 73 x 74 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 7 xxxx dohody."

8. Xxxxxx XX/XXX/xx 27, xx. 5 xxxx. 2

Xxxxx:

"2. Xxxxxx z investic xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 74 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx článku 75 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx z investic xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 75 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, se mezi xxxxxxxxxx podfondy xxxxxxx x xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx z xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx."

xx xxx:

"2. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 75 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, se mezi xxxxxxxxxx podfondy xxxxxxx x příslušném poměru xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x vyloučením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx článku 76 xxxxxxxx x jednotném xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podfondům xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx x operací x xxxxxx krize, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x článkem 76 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozdělí x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxx x xxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxx."

9. Strana XX/XXX/xx 27, čl. 6 odst. 1

Xxxxx:

"1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx splatné xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 68 xxxx. 2 a 3 x odst. 5 xxxx. x) nařízení x jednotném mechanismu xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx potřebné x dosažení xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 68 xxxx. 1 xxxxxxxxx nařízení."

má xxx:

"1. Xxxxxxx strany xxxxxxx, xxx v příslušných xxxxxxxxx doplnily xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předem, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 69 odst. 2 x 3 x xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx, xx výši xxxxxxxx x dosažení xxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 69 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx."

Informace

Právní xxxxxxx x. 7/2023 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 31.1.2023.

Ke xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx, xxxxx oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2023 Xx. x. x.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1 Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxx x Jednotného fondu xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010.

2 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x obezřetnostních xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012 (Xx. xxxx. X 176, 27.6.2013, x. 1).

3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/EU ze xxx 26. xxxxxx 2013 x přístupu x xxxxxxxx úvěrových xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/XX a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/XX (Xx. xxxx. L 176, 27.6.2013, x. 338).

4 Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1093/2010 ze xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, x. 12).

5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1094/2010, xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění), x xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/79/XX (Úř. věst. X 331, 15.12.2010, x. 48).

6 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x zřízení Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx), x změně xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX (Xx. xxxx. X 331, 15.12.2010, s. 84).

7 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1092/2010 xx xxx 24. listopadu 2010 o xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx Evropské xxxx pro systémová xxxxxx (Xx. věst. X 331, 15.12.2010, x. 1).

8 Nařízení Xxxx (XX) č. 1024/2013 xx xxx 15. října 2013, xxxxxx xx Xxxxxxxx centrální bance xxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx institucemi (Xx. věst. X 287, 29.10.2013, s. 63).

9 Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 82/891/EHS, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU x 2013/36/EU x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1093/2010 x (XX) č. 648/2012.

10 Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx dvora ze xxx 25. září 2012 (Xx. věst. X 265, 29.9.2012, x. 1) v xxxxxxx znění.

11 Rozhodnutí Xxxx 2007/436/ES, Euratom xx xxx 7. xxxxxx 2007 x xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Evropských xxxxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 163, 23.6.2007, x. 17).

12 Nařízení Rady č. 1150/2000 ze dne 22. xxxxxx 2000, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx 2007/436/XX, Euratom x systému vlastních xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx (Xx. věst. X 130, 31.5.2000, x. 1), x platném xxxxx.