Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.11.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé

40/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o vyhlášení Rámcové dohody

Rámcová dohoda

HLAVA I - POVAHA A ROZSAH

Obecné zásady Článek 1

Cíle spolupráce Článek 2

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení Článek 3

Právní spolupráce Článek 4

Spolupráce v boji proti terorismu Článek 5

HLAVA II - SPOLUPRÁCE V REGIONÁLNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH Článek 6

HLAVA III - DVOUSTRANNÁ A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Článek 7

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE V OBLASTI OBCHODU A INVESTIC

Obecné zásady Článek 8

Hygienické a rostlinolékařské otázky Článek 9

Technické překážky obchodu Článek 10

Ochrana práv duševního vlastnictví Článek 11

Usnadnění obchodu Článek 12

Celní spolupráce Článek 13

Investice Článek 14

Politika hospodářské soutěže Článek 15

Služby Článek 16

HLAVA V - SPOLUPRÁCE V DALŠÍCH OBLASTECH

Cestovní ruch Článek 17

Finanční služby Článek 18

Dialog o hospodářské politice Článek 19

Průmyslová politika a spolupráce malých a středních podniků Článek 20

Informační společnost Článek 21

Věda a technologie Článek 22

Energetika Článek 23

Doprava Článek 24

Vzdělávání a kultura Článek 25

Lidská práva Článek 26

Životní prostředí a přírodní zdroje Článek 27

Lesní hospodářství Článek 28

Zemědělství a rozvoj venkova Článek 29

Moře a rybolov Článek 30

Zdraví Článek 31

Statistika Článek 32

Ochrana osobních údajů Článek 33

Migrace Článek 34

Boj proti organizované trestné činnosti a korupci Článek 35

Spolupráce v boji s nedovolenými drogami Článek 36

Spolupráce při boji proti praní špinavých peněz Článek 37

Občanská společnost Článek 38

Spolupráce při modernizaci státu a veřejné správy Článek 39

Prostředky spolupráce Článek 40

HLAVA VI - INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Smíšený výbor Článek 41

HLAVA VII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení o budoucím vývoji Článek 42

Jiné dohody Článek 43

Mechanismy pro řešení sporů Článek 44

Usnadnění spolupráce Článek 45

Územní působnost Článek 46

Definice smluvních stran Článek 47

Vstup v platnost a doba trvání Článek 48

Oznámení Článek 49

Platné znění Článek 50

Závěrečný akt

INFORMACE

40

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 9. xxxxxxxxx 2009 xxxx x Xxxxxxx podepsána Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxxx republikou xx xxxxxx xxxxx.

X Dohodou xxxxxxxx xxxxxxx Parlament Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky byla xxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 8. xxxxxx 2012.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 48 xxxx. 1 xxx 1. xxxxxx 2014 x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x platnost x xxx Českou republiku.

České xxxxx Xxxxxx xx xxxxx uveřejněném x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

RÁMCOVÁ DOHODA

o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x spolupráci xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Indonéskou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

xxxx jen "Xxxxxxxxxxxx", a

BELGICKÉ XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ XXXXXXXXX NĚMECKO,

ESTONSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKA,

LITEVSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX KRÁLOVSTVÍ XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxx jen "xxxxxxx xxxxx",

xx xxxxx xxxxxx x

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

xx xxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx",

XXXXXXXX X tradičním přátelským xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx historickým, xxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx,

XXXXXXXX X XXXX, xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx povaze xxxxx xxxxxxxxxx vztahů,

ZNOVU XXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoveným x Chartě OSN,

XXXXX POTVRZUJÍCE xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxx spravedlnost, xxx xx mimo xxxx stanoveno ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxx OSN, Xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lidských xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXX POTVRZUJÍCE xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx státu a xxxxx xxxxxx věcí xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx hospodářský a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX, xx nejzávažnější xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nepotrestány, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx soud x x xxxxxxx xxxxxxxxx přiměřeně potrestáni x xx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přijetím xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zlepšením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXX své xxxxx odhodlání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx organizované trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxx otázky xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nástroje x xxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXXX K XXXX, že xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxx rezoluce Xxxx bezpečnosti OSN x. 1540 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx x spolupráci ze xxx 7. března 1980 mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenstvím a Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx (XXXXX), x xxxxxxxxxx protokolů x xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXX xxxxxx posílení xxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx spolupráci xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx upevnit, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přirozeného xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolupráci xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

X SOULADU xx xxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx,

XX XXXXXXX XXXXX:

HLAVA X

XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 1

Obecné zásady

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x základních xxxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx a vnějších xxxxxxx obou smluvních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxx.

2. Smluvní strany xxxxxxxxx xxx společné xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx v Chartě OSN.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolupracovat xxx řešení otázek x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx x plnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx závazek xxxx Xxxxxxxx deklaraci x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2005 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx zlepšování xxxxxxxx xxxxxxxxx spolupráce.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oddanost xxxxxxx xxxxx správy xxxx xxxxxxxxx, právního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx soudů x xxxx xxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx dohody x partnerství x xxxxxxxxxx xx založeno xx zásadách xxxxxxxx x oboustranné xxxxxxxxxx.

Článek 2

Xxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dvoustranných vztahů xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx vést xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx odvětvích xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx na:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx obchodu x investic xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx toky x bránit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx iniciativ XX-XXXXX;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; daní x xxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx společnosti; xxxx x technologie; xxxxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravy; vzdělávání x kultury; lidských xxxx; životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ekologie; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x rozvoje venkova; xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx a rybolovu; xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx; statistiky; xxxxxxx osobních xxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx vlastnictví;

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx migrace, převaděčství x xxxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x právních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x praní xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx v programech xxxxxxxxxxxxx a regionální xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx profilování xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx;

x) xxxxxxx porozumění xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx nevládních xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx odborníků, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, občanská společnost x média, x xx x xxxxxx xxxxxxxx, konferencí, xxxxxxxxxx xxxx mládeží x xxxxxxx činností.

Xxxxxx 3

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx

1. Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx ničení x xxxxxx nosičů xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnosti.

2. Smluvní xxxxxx xx proto xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úplného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých stávajících xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z Charty OSN. Xxxxxxx strany xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx spolupracovat při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odzbrojování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pro obě xxxxxxx strany, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx spolupracovat x přispívat x xxxx proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podpisu, ratifikaci, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plnému xxxxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx předcházení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v jejichž xxxxx xxxxx prováděny xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx souvisejícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx použití, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx doprovázet x xxxxxxxxx uvedené xxxxx. Tento dialog xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 4

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x záležitostech, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx institucí x xxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kapacit. X rámci xxxxx xxxxxxxxx x kompetencí xx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxx vzájemnou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob.

2. Smluvní xxxxxx znovu xxxxxxxxx, xx nanejvýš xxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx před xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx náležitě potrestáni.

3. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx plánu činností x xxxxxxx lidských xxxx 2004-2009, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x ratifikaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx, xxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x trestání xxxxxxx xxxxxxxx x Římský xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx trestního xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dialog xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluvami, xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx příslušnými právními xxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX pro xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 60/288 xx dne 8. xxxx 2006 x xx společné xxxxxxxxxx XX-XXXXX xx xxx 28. ledna 2003 x xxxxxxxxxx xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Smluvní strany x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX č. 1373 x dalších příslušných xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a nástrojů xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu xxxx xxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich podpůrných xxxxxx x souladu x mezinárodními a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxx názorů xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxx, mimo xxxx v oblasti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x výměnou xxxxxxxxxx xxx předcházení terorismu,

- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, posilování právního xxxxx a ztěžování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrol x xxxxxx hranic, xxxxxxxx vytváření xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výměnnými návštěvami xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx působících xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX II

SPOLUPRÁCE V XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fór x xxxxxxxxxx, xxxx jsou XXX, xxxxxx XXXXX-XX, xxxxxxxxxx fórum ASEAN (XXX), xxxxxxx Xxxx-Xxxxxx (XXXX), Konference OSN x obchodu x xxxxxxx (Unctad) a Xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx.

XXXXX III

DVOUSTRANNÁ X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 7

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxx xxxxxx důrazu xx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dohody xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx úrovních xxxxxxxx. Xxx výběru xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zúčastněné subjekty x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx využít xxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxxx politické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx, xx nichž se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX.

2. Společenství x Indonésie xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx spolupráce, xx xxx xx xxxx dohoda xxxxxxxx xxxx xxx x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x další činnosti xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX OBCHODU X XXXXXXXX

Xxxxxx 8

Obecné xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dvoustranném a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém.

2. Xxxxxxx strany xx xxxxxxxx podporovat rozvoj x diverzifikaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx x x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zavazují xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxx xx xxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx překážek x xxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx transparentnosti, x xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodních organizací x xxxx oblasti.

3. Xxxxxxxxxx, xx obchod xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx rozvoji a xx xx pomoc xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx preferencí xxxxxxx xxx xxxxxxxxx země xxxx xxxxxxxxx, usilují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxx x takové pomoci x xxxxx xxxxx x XXX.

4. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvoji xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obchodem, xxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx potravinové xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x politika xxxxxxxxx x xxxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obchodních x investičních vztahů, xxxxxx vytváření xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx řešení xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článcích 9 xx 16.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx otázky

Smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Dohody WTO o uplatňování hygienických a rostlinolékařských opatření (XXX), Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC), Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx (XXX) x Xxxxxx xxx Xxxxx Alimentarius (CAC).

Xxxxxx 10

Technické xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezinárodních xxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x normách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x rámci Dohody XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxx práv xxxxxxxxx vlastnictví

Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx porušování xxxxxx xxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxx x pirátství.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dovozu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx celních xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx spolupráci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x širokou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany budou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx služeb, a xxxxxxxxx vyváženého xxxxxxxx xxxx usnadňováním obchodu x bojem xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 13

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxx dotčeny xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x této dohodě, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx zájem xxxxxxxx x možnosti xxxxxxx x xxxxxxxx x institucionálním xxxxx xxxxxxxxxx v této xxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx pomoci.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx přitažlivé x xxxxxxxx prostředí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměřeného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx investic, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx

Xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx transparentnost x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

Článek 16

Služby

Smluvní strany xxxxxxx soustavný dialog xxxxxxxx zejména xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx, přístup ke xxxxxxx kapitálu a xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx službami xxxx xxxxx xxxxxxx x xx trzích třetích xxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXXX X XXXXXXX OBLASTECH

Článek 17

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx informací x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zajistit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxx xx Světovým xxxxxxx kodexem xxx xxxxxxxx xxxx Světové xxxxxxxxxx cestovního xxxxx x xxxxxxxx udržitelnosti, xxxxx tvoří základ xxxxxx Xxxxxx 21.

2. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx a co xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kulturního xxxxxxxx, xxx omezování xxxxxxxxxxx xxxxxx cestovního xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx místních společenství, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zachováním xxxxxxxxx x zájmů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxx služby

Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx podporovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 19

Dialog o xxxxxxxxxxx politice

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx spolupracovat xxx podpoře xxxxxx xxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxxx z jejich xxxxxxxxxxxxx trendů x xxxxxxx, xxxxx x xxx sdílení zkušeností x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx oblasti, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx daní), xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx stabilizace x vnější xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zlepšování xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx informací xx xxxxxx snadnějšího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxxx příslušných právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vyhýbání xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, že zlepší xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Článek 20

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x středních podniků

1. Xxxxxxx strany se x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx budou xxxxxxxxxx xx vhodné xx xxxxxx zlepšení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podniků, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx a zkušeností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x informačních xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programů Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a know-how xxxx partnery,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx x financím x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podporováním xxxxxxx výměnou osvědčených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxxxx zejména xxx xxxxx xxxx x xxxx podniky,

- společných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx norem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

Článek 21

Xxxxxxxxxx společnost

Smluvní xxxxxx uznávají, že xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou klíčovou xxxxxxxx moderního života x xxxx zásadní xxxxxx pro hospodářský x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměřenou xxxx xxxx na:

a) usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, licencí x xxxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a nezávislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) propojení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx;

x) standardizaci x xxxxxx nových xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx výzkumné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x komunikačních xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

Xxxx x xxxxxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxx x technologii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při zohlednění xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx:

x) podporovat výměny xxxxxxxxx a know-how x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx stran;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x oblasti lidských xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx společných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobility x zajišťuje xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx odvětví, zejména xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, do této xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Energetika

Smluvní strany xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx dodávky xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxx prostřednictvím mechanismu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xx vazbami xxxx xxxxxxxxx přístupem k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx pohybu xxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, bezpečnosti xxxxxxx a letecké xxxxxxx, xxxxxxx lidských xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Tato spolupráce xxxx mimo xxxx xxxxxxxxx:

x) výměny xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx dopravu, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x námořní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravních xxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a letišť;

b) xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navigačního xxxxxxx (Galileo) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmu;

c) xxxxxx x oblasti leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Indonésií x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) dialog x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, ne xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákladu, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx provozovaná xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravními xxxxxxxx x xxxx do xxxx;

x) provádění norem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. Smluvní strany xx dohodly, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx různorodost, s xxxxx zlepšovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx společných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dohodly, xx xxxxx nadále xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx Xxxx-Xxxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx xx xxxxx xxxxx x spolupracovat na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx je Xxxxxx, x vyměňovat si xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, mimo xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Úmluvy Unesco o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxx přikládají xxxxx xxxxxx opatřením xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx mezi jejich xxxxxxxxx agenturami, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx technologií xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx nabízených x xxxxx programů Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Asii x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x zkušeností, kterých xxx smluvní xxxxxx xx xxxxx poli xxxxxxx. Xxxxxxx strany xx rovněž dohodly, xx budou podporovat xxxxxxxxx programu Xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 26

Lidská práva

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx spolupráce xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) podporu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx v xxxx oblasti;

c) posilování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx shodují, xx xxxxxxxx dialog xx xxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 27

Životní prostředí x xxxxxxxx zdroje

1. Xxxxxxx strany souhlasí x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přírodní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Při xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stranami podle xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k závěrům Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Smluvní strany xxxxxxx x pokračování xxxxxxxxxx v regionálních xxxxxxxxxx ochrany životního xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx o:

a) xxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxx vymahatelnosti práva;

b) xxxxxxxxx kapacit x xxxxxxx změny xxxxxxx x energetické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x vývoj, xxxxxxxxxxxx x analýzu xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x programy xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx kapacit xxx účast v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rozmanitosti, biologické xxxxxxxxxxx x Úmluvy x mezinárodním obchodu x ohroženými xxxxx (XXXXX), a xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výrobků x služeb, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx environmentálního x používání ekoznaček;

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebezpečných xxxxxx x jiných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxx prostředí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx s půdou x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 28

Lesní hospodářství

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx požárům, xxxxxxxx xxxxx ilegální těžbě xxxxx x souvisejícímu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx:

x) spolupráce na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zavádění xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ilegální xxxxx xxxxx x souvisejícího xxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxxxx rozvoje udržitelného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx lesů.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx rozvíjet spolupráci x xxxxxxx zemědělství x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx rozvíjeny, xxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxxx zemědělství obecně;

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx překážek xxxxxxx x plodinami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) politika xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zvířata x xxxxxxxx xxxxxxxxx označení;

e) xxxxxx xxxx x xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Moře a xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x rybolovu xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědný xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx oblasti:

a) xxxxxx informací;

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx námořní x xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx a řízení xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx úsilí xxxxxxxx xxxxxxxxx, nehlášené x neregulované rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx x

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, xx budou v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přenosných chorob, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, HIV/AIDS, XXXX, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx drogové xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxx informací x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxx epidemiologie, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb;

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx souvisejících xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx při porodech.

Xxxxxx 32

Statistika

Smluvní xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx v souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx mezi Společenstvím x ASEAN xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx jim xxxxxx vzájemně přijatelným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx a xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx této xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxxx zpracovat, např. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx.

Článek 33

Ochrana xxxxxxxx xxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, že xx x xxxx xxxxxxx zaměří xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxxx x osvědčeným mezinárodním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaji (rezoluce Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX 45/95 xx dne 14. prosince 1990).

2. Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx technickou pomoc x podobě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx smluvních stran.

Xxxxxx 34

Xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úsilí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx spolupráce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. x nedovolené migraci, xxxxxxxxxxxx x obchodování x lidmi x x ochraně osob, xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx začleněny xx xxxxxxxxx strategií xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx vychází z xxxxxxxxx konkrétních potřeb xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx konzultací xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx zaměří xxxx jiné na:

a) xxxxxx xxxxxxxxx příčin xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx mezinárodními právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx strany, xxx xxxx především xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx";

x) xxxxxx vyhodnocené xxxx otázky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxx přijatých xxxx, xxxxxxxxxxx zacházení x cizími xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx technických xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdrojů;

f) zavedení xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti ilegálnímu xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x lidmi x ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) návrat - xx lidských x důstojných podmínek - xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx dobrovolného xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx 3.

3. X xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x aniž je xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx dohodly, xx:

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zdržuje na xxxxx xxxxxxxxx státu xxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeho státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxx znovu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodnými k xxxxx xxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx se xxxxxxx, xx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx bude obsahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 35

Boj xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx spolupracovat x xxxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx účinné xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Spolupráce x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Smluvní strany xxxxx spolupracovat v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x zajištěním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x oblasti xxxxxx, xxxxxxxx, vymahatelnosti práva xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x vnitra, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx komplexní x xxxxxxxx přístup x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x společnost xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx prevence xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látek.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx spolupráce xxx dosažení xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx vycházejí xx společně dohodnutých xxxxx xx xxxxx x příslušnými mezinárodními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx prohlášeními x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxx xxx xxxxxxx poptávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20. xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx drogám v xxxxxx roku 1998.

3. Xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx: prevence x xxxxx drogové xxxxxxxxxx xxxxx řadou xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx drog; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx v xxxxxxx xxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx spolupráce a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozvojových xxxxxxx x xxxxx x co xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx drog, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxx.

Xxxxxx 37

Spolupráce xxx xxxx proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx tom, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xx, xxx zabránily xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxx x jakékoli xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxx spolupracovat x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozvíjet x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxxxx informací x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx (XXXX).

Xxxxxx 38

Xxxxxxxx společnost

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx organizované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x dialogu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se, xx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx se na xxxxxxx tvorby xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účastnit se xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, a xx ve všech xxxxxx xxxxxxxxxxx procesu;

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleny xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx.

Xxxxxx 39

Spolupráce xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx strany xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních potřeb xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx modernizaci xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx aby:

a) xxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx účinnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb;

c) xxxxxxxxx transparentní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xx;

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx navrhování x xxxxxxxxx politik (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, boj proti xxxxxxx);

x) xxxxxxxx soudní xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Článek 40

Prostředky xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany se xxxxxxx, xx zpřístupní xxxxxxxxxxxx zdroje, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx jim xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx umožní, xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx působení x Xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxx.

XXXXX VI

INSTITUCIONÁLNÍ XXXXX

Xxxxxx 41

Xxxxxxx xxxxx

1. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxx, xx x rámci xxxx dohody xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx obou xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx bude:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dohody;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx, doporučení x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Smíšený xxxxx se obvykle xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx střídavě x Indonésii a Xxxxxxx, x den xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx předsedají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx plnit xxxx úkoly. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx vypracují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zprávy x xxx činnosti.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxxx smíšeného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx správné fungování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohod xxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxx určených x xxxxxxxx xxxx Společenstvím x Xxxxxxxxx.

5. Smíšený xxxxx přijme xxxx xxxxxxx řád pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 42

Xxxxxxxxxx o budoucím xxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx i formou xxxxxx doplnění dohodami xxxx protokoly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx provádění podat xxxxxx na rozšíření xxxxxxx spolupráce.

Xxxxxx 43

Jiné xxxxxx

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx ani opatřeními xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx dotčeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce x Indonésií xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x partnerství x spolupráci x Xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx závazků xxxxxxxxx smluvními xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx stranám.

Článek 44

Mechanismy pro xxxxxx sporů

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx výkladu xxxx dohody.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 písm. c) x x).

3. Pokud xx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx stran xxxxxxx, xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jakékoliv xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, může přijmout xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx smíšenému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx strany.

4. Xxxxxxx strany se xxx xxxxx správného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, že výraz "xxxxxxx naléhavé xxxxxxx" x odstavci 3 xxxxxxx případy zásadního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx smluvních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v:

i) xxxxxxxxx xxxx dohody, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1, čl. 3 xxxx. 2 x článku 35.

5. Xxx výběru xxxxxxxx xxxx být dána xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxx dohody. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, x xxxxx xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx výboru.

Xxxxxx 45

Usnadnění xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x úředníkům xxxxxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx x vnitřními xxxxxxxx x xxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 46

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xx vztahuje xx jedné xxxxxx xx území, na xxxxx xx xxxxxxxx Smlouva o založení Evropského společenství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v této Xxxxxxx, x na xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx účely této xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" rozumí xx xxxxx xxxxxx Společenství xxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx členské xxxxx v souladu x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Článek 48

Vstup v xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezbytných xxx xxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx prodlužuje x xxxxx následná období xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x svém záměru xxxxxxxx xxxx dohody xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx této xxxxxx se provádějí xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinku xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx navzájem xxxxxxxxx, že byly xxxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Výpověď xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Článek 49

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi Xxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 50

Xxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx xx sepsána x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, estonském, xxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, německém, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Съставено в два екземпляра в Джакарта на девети ноември две хиляди и девета година.

Xxxxx xxx duplicado xx Xxxxxxx xx xxx xxxxx xx noviembre xxx xñx xxx xxx nueve.

V Xxxxxxx xxx devátého xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxæxxxxxx i Xxxxxxx, xxx niende xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx.

Xxxxxxxxx xx Jakarta xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxx.

Xõxxxxxx xxxxx eksemplaris üxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx üxxxxxxxxx aastal Xxxxxxxx.

Υπεγράφη στη Τζακάρτα σε δύο αντίτυπα την ενάτη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα.

Xxxx xx xxxxxxxxx at Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx à Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx de l’année xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx il xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx’xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx tūkstančiai xxxxxxų xxxų xxxxxxxxx devintą xxxxą.

Xxxxüxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, kétezerkilenc xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxħxxx x’żxxġ xxxġxxxxx x’Ġxxxxxx f’dan xx-xxxx’ xxx xx’ Xxxxxxxx xxx-xxxx xxxxxx x xxxxħx.

Xxxxxx in xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxąxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx w Xżxxxxxxx xxxx xxxxxxąxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxąxx xxxxxxąxxxx.

Xxxxx xx xxxx exemplares, xx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xêx xx Xxxxxxxx do xxx xx xxxx xxx x nove.

Încheiat îx xxxă xxxxxxxxx xx Jakarta îx xxxx de xxxăxx, xxxă xxxxxxxxx două xxx nouă.

V Jakarte xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxäx x xxxxx xôxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxx, dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx devet, xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxäxxxxä xäxxäxä xxxxxxxxxxx vuonna xxxxxxxxxxxxxxxxxxäx.

Xxxäxxxx x xxå xxxxxxxx x Jakarta xxx xxxxxx xxxxxxxx år xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx rangkap xxxxx di Xxxxxxx xxxx tanggal sembilan Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx le Xxxxxxx de Xxxxxxxx

Xxxx xxx Koninkrijk Xxxxxë

Xüx xxx Königreich Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Franse Gemeenschap, xx Duitstalige Gemeenschap, xxx Vlaamse Xxxxxx, xxx Xxxxxx Gewest xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx française, la Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx germanophone, la Xxxxxx wallonne, xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Région xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

Xxxxx Unterschrift bindet xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Xxäxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx Französische Xxxxxxxxxxxx, xxx Wallonische Xxxxxx, xxx Xxäxxxxxx Xxxxxx xxx die Xxxxxx Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Xx Xxxxxx xxxxxxxxx

Xå Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

Xüx xxx Bundesrepublik Deutschland

Eesti Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx Xx xXxxxxxx

Xxx Xxxxxxx

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por xx Xxxxx de Xxxxñx

Xxxx la République xxxxçxxxx

Xxx la Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx Xxxxx-Xxxxx de Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx Xöxxxxxxxxx xxxxxxőx

Xћxx Xxxxx

Xxxx het Koninkrijk xxx Xxxxxxxxxxx

Xüx die Xxxxxxxx Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxx República Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx republiku

Suomen xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx

За Европейската общност

Por xx Xxxxxxxxx Europea

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx Det Xxxxxæxxxx Xæxxxxxxxx

Xüx die Xxxxxäxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Üxxxxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx xxx European Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx vārdā

Europos xxxxxxxxx xxxxx

xx Európai Xöxöxxxx xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Ewropea

Voor xx Xxxxxxxx Gemeenschap

W xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Comunitatea Xxxxxxxxă

Xx Xxxxxxxx spoločenstvo

za Evropsko xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxöx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

ZÁVĚREČNÝ XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx",

x

XXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÉ REPUBLIKY,

ČESKÉ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX REPUBLIKY,

KYPERSKÉ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX REPUBLIKY,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

RUMUNSKA,

REPUBLIKY XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX REPUBLIKY,

FINSKÉ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKÉHO XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ VELKÉ XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,

xxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, dále xxx "xxxxxxx xxxxx",

xx xxxxxx xxxxx a

INDONÉSKÉ XXXXXXXXX

xx xxxxxx xxxxx,

xx xxxxx x Xxxxxxx xxx 9. xxxxxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x komplexním partnerství x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxx Rámcovou xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zplnomocněný xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxxx xxxx dohody, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx části XXX xxxxx IV Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx strany x xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx neoznámí Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx, xxxxxxxxxxx xx Smlouvě o Xxxxxxxx unii x Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pro Xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x postavení Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smlouvám."

© Xxxxxxxx xxxx, http://eu-lex.europa.eu

Informace

Právní předpis x. 40/2022 Xx. m. x. nabyl účinnosti xxxx 15.11.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.