Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.11.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé

40/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o vyhlášení Rámcové dohody

Rámcová dohoda

HLAVA I - POVAHA A ROZSAH

Obecné zásady Článek 1

Cíle spolupráce Článek 2

Boj proti šíření zbraní hromadného ničení Článek 3

Právní spolupráce Článek 4

Spolupráce v boji proti terorismu Článek 5

HLAVA II - SPOLUPRÁCE V REGIONÁLNÍCH A MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH Článek 6

HLAVA III - DVOUSTRANNÁ A REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE Článek 7

HLAVA IV - SPOLUPRÁCE V OBLASTI OBCHODU A INVESTIC

Obecné zásady Článek 8

Hygienické a rostlinolékařské otázky Článek 9

Technické překážky obchodu Článek 10

Ochrana práv duševního vlastnictví Článek 11

Usnadnění obchodu Článek 12

Celní spolupráce Článek 13

Investice Článek 14

Politika hospodářské soutěže Článek 15

Služby Článek 16

HLAVA V - SPOLUPRÁCE V DALŠÍCH OBLASTECH

Cestovní ruch Článek 17

Finanční služby Článek 18

Dialog o hospodářské politice Článek 19

Průmyslová politika a spolupráce malých a středních podniků Článek 20

Informační společnost Článek 21

Věda a technologie Článek 22

Energetika Článek 23

Doprava Článek 24

Vzdělávání a kultura Článek 25

Lidská práva Článek 26

Životní prostředí a přírodní zdroje Článek 27

Lesní hospodářství Článek 28

Zemědělství a rozvoj venkova Článek 29

Moře a rybolov Článek 30

Zdraví Článek 31

Statistika Článek 32

Ochrana osobních údajů Článek 33

Migrace Článek 34

Boj proti organizované trestné činnosti a korupci Článek 35

Spolupráce v boji s nedovolenými drogami Článek 36

Spolupráce při boji proti praní špinavých peněz Článek 37

Občanská společnost Článek 38

Spolupráce při modernizaci státu a veřejné správy Článek 39

Prostředky spolupráce Článek 40

HLAVA VI - INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Smíšený výbor Článek 41

HLAVA VII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení o budoucím vývoji Článek 42

Jiné dohody Článek 43

Mechanismy pro řešení sporů Článek 44

Usnadnění spolupráce Článek 45

Územní působnost Článek 46

Definice smluvních stran Článek 47

Vstup v platnost a doba trvání Článek 48

Oznámení Článek 49

Platné znění Článek 50

Závěrečný akt

INFORMACE

40

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 9. xxxxxxxxx 2009 xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx partnerství a xxxxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx. Ratifikační xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x generálního xxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx 8. xxxxxx 2012.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 48 xxxx. 1 dne 1. xxxxxx 2014 x xxxxx dnem xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx Českou xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.

RÁMCOVÁ XXXXXX

x komplexním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx členskými xxxxx xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,

xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx", x

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX REPUBLIKA,

ITALSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX REPUBLIKA,

FINSKÁ XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX BRITÁNIE A XXXXXXXXX XXXXX,

xxxxxx Smlouvy x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxx jen "xxxxxxx xxxxx",

xx xxxxx straně x

XXXXX XXXXXXXXX REPUBLIKY,

na xxxxxx druhé,

společně xxxx xxx "xxxxxxx strany",

VZHLEDEM X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a hospodářským xxxxxx, které xx xxxxxxx,

XXXXXXXX X XXXX, xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Chartě OSN,

XXXXX POTVRZUJÍCE xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dodržovat, xxxxxxxxxx x chránit xxxxxxxxxxxx zásady x xxxxxxxx lidská práva, xxxxxx stát, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXX, Xxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, pokud se xxxxxxxx x oběma xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxx svrchovanosti, xxxxxx xxxxxxxxxxx x národní xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

XXXXX XXXXXXXXXXX oddanost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx správy xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvoj xx xxxxxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxx xx xxxxxx udržitelného xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx životního prostředí,

ZNOVU XXXXXXXXXXX, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx znepokojují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nesmějí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxx soud x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potrestáni x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXX své xxxxx xxxxxxxxx bojovat xxxxx xxxx formám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx humanitárního xxxxx, x zavést xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx odstranění,

VZHLEDEM K XXXX, xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních úmluv x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady bezpečnosti XXX včetně rezoluce Xxxx bezpečnosti XXX x. 1540 xxxx xxxxxx závazku xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx ničení,

UZNÁVÁJÍCE xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, mimo xxxx aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zbraněmi xxxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXX význam xxxxxx x spolupráci xx xxx 7. xxxxxx 1980 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společenstvím a Xxxxxxxxx, Malajsií, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx národů xxxxxxxxxxxx Xxxx (XXXXX), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXX význam xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx vůli xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx vztahy x xxxxxxxxx společného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, respektování přirozeného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX své přání x ohledem na xxxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

X XXXXXXX xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy,

SE XXXXXXX XXXXX:

XXXXX X

XXXXXX X XXXXXX

Xxxxxx 1

Obecné zásady

1. Xxxxxxxxxx xxxxx demokracie x základních xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx lidských xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx lidských práv, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxx smluvní xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx své společné xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx v Chartě OSN.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazek podporovat xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx otázek x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxx x přispívat x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxx potvrzují xxxx xxxxxxx vůči Xxxxxxxx deklaraci x xxxxxxxxx pomoci x xxxx 2005 x xxxxxxxx x posílením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx další zlepšování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx oddanost zásadám xxxxx správy xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx státu, xxxxxx nezávislosti xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx.

6. Provádění xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx rovnosti x oboustranné xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vést xxxxxx xxxxxx x podporovat xxxxx vzájemnou xxxxxxxxxx xx xxxxx odvětvích xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx zaměřeno xxxxxxx na:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fórech x xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx obchodu x xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx stranami x xxxxxx vzájemnému xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, x xxxxx usnadnit obchodní x investiční xxxx x bránit xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x investice x xxxxxx překážky xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX-XXXXX;

x) xxxxxxxxxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x středních xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx x technologie; xxxxxxxxxx; xxxxxxx a xxxxxxxxxxx dopravy; vzdělávání x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx; životního prostředí x přírodních xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x oblasti xxxx a xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx; bezpečnosti potravin; xxxxxx xxxxxx; statistiky; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a veřejné xxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) spolupráci x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx legální x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx;

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx práv x právních záležitostí;

g) xxxxxxxxxx v boji xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je výroba xxxxxxxxxxx drog x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x nimi x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx stávající xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x regionální xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx účasti x xxxxxx programech;

j) xxxxxxxxxx profilování xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidmi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx, akademičtí xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxxxx, konferencí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx činností.

Xxxxxx 3

Xxx proti xxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ničení x xxxxxx xxxxxx do xxxxx státních x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stability x bezpečnosti.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxx xxxxxx prostřednictvím úplného xxxxxxxxxx x vnitrostátního xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxxx smluv a xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z Charty OSN. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvek xxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zbraní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx kroky x jejich xxxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx znalostí x zkušeností.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx proti xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podpisu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x přistoupení x plnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxxxx, že xxxxx xxx předcházení xxxxxx xxxxxx hromadného ničení xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx vývozu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxx xxxxxxx použití, pokud xxx x zbraně xxxxxxxxxx ničení, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kontrol xxxxxx.

6. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dialog, xxxxx bude doprovázet x xxxxxxxxx uvedené xxxxx. Xxxxx dialog xxxx probíhat xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 4

Právní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx kapacit. X xxxxx svých xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vzájemnou xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osob.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx činy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxxxx x že xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxx x x případě xxxxxxxxx náležitě xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx činností x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2004-2009, mimo xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx Xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zločinu xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxx dialog xx xxxx xxxx by xxx xxxxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluvami, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx strategii XXX xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx obsaženou x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX x. 60/288 xx xxx 8. xxxx 2006 x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX-XXXXX ze xxx 28. xxxxx 2003 o spolupráci xx účelem xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx x potlačování xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx XXX č. 1373 x xxxxxxx příslušných xxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a nástrojů xxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu xxxx xxxx:

- výměnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx terorismu, xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a vzdělávání, x xxxxxxx zkušeností xxx xxxxxxxxxxx terorismu,

- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx právního xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxx xxxxxxxxx,

- spoluprací xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hranic, xxxxxxxx xxxxxxxxx kapacit xxxxxx zřizování xxxx, xxxxxxxxx x vzdělávacích xxxxxxxx, výměnnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, analytiků x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx seminářů x xxxxxxxxxx.

XXXXX II

SPOLUPRÁCE X XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxx 6

Smluvní strany xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fór x xxxxxxxxxx, xxxx xxxx XXX, dialog ASEAN-EU, xxxxxxxxxx fórum ASEAN (XXX), xxxxxxx Asie-Evropa (XXXX), Xxxxxxxxxx OSN x xxxxxxx x xxxxxxx (Unctad) x Xxxxxxx obchodní organizace.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX SPOLUPRÁCE

Článek 7

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx výběru vhodného xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxx snažit xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x posílit xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx proveditelnosti x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx Společenství x xxxxxxxx XXXXX.

2. Xxxxxxxxxxxx x Indonésie xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozšíření xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxx, xx xxx se xxxx dohoda xxxxxxxx xxxx jež s xx souvisí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxx a zdrojů. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxx programů, pracovních xxxxxxx a seminářů, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX V XXXXXXX OBCHODU A XXXXXXXX

Xxxxxx 8

Obecné xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a rozvinout xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx systém.

2. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměn x xxxxxxxx xxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xx odstranit xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nepostradatelnou roli xxx xxxxxxx a xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukázala xxx xxxxxxxxx země xxxx prospěšná, xxxxxxx xxxxxxx strany x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxx x xxxxx xxxxx x XXX.

4. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a politik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx potravinové xxxxxxxxxxx, politika v xxxxxxx zdraví zvířat, xxxxxxxx xxxxxxx spotřebitele, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x spolupráci k xxxxxxxxx xxxxx obchodních x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, x oblastech xxxxxxxxx x článcích 9 xx 16.

Xxxxxx 9

Hygienické a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, vydávání osvědčení x kontrolních postupech x rámci Dohody WTO o uplatňování hygienických a rostlinolékařských opatření (XXX), Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (XXXX), Xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx zvířat (XXX) x Komise xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (XXX).

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména x xxxxx Xxxxxx XXX o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví

Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zkušeností x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx, šíření, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a efektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předcházení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a hledají xxxxxxxx usnadnění xxxxxx, xxxxxx x zjednodušení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx o širokou xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozornost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bojem xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

Článek 13

Xxxxx spolupráce

Aniž xxxx xxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x xxxx xxxxxx, xxxxxxx strany xxxxxxxxxx, xx mají xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x institucionálním xxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 14

Investice

Smluvní xxxxxx xxxxxxxxx větší xxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx investice prostřednictvím xxxxxxxxxx dialogu zaměřeného xx zlepšení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx investic, xx xxxxxxx správních xxxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx stabilních, transparentních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Článek 15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx strany podporují xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

Článek 16

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dialog xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na své xxxx, přístup xx xxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx službami xxxx xxxxx regiony x xx trzích xxxxxxx xxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 17

Xxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxx xx Světovým xxxxxxx kodexem pro xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx cestovního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx 21.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx omezování negativních xxxxxx cestovního xxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivu cestovního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx místních xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zachováním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zlepšením xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxx podle xxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 19

Dialog x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx se dohodly, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx x sdílení xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx trendů a xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx zkušeností x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x rámci regionální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x hospodářských xxxxxxxxxxxxx, který po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx), veřejné xxxxxxx, makroekonomická stabilizace x xxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx uznávají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x výměny xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daňovým xxxxxx x vyhýbání xx daňové xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

Článek 20

Xxxxxxxxxx politika x xxxxxxxxxx malých x xxxxxxxxx podniků

1. Xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx hospodářským politikám x cílům dohodly, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vhodné xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podpory xxxxxxxxxx investic x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství, xxxxxxx stimulováním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xxx xxxx partnery,

- usnadněním xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx, poskytováním xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osvědčených xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx,

- společných xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětvích x xxxxxxxxxx x xxxxxxx norem, postupů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany budou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorem na xxxx stranách.

Xxxxxx 21

Xxxxxxxxxx společnost

Smluvní xxxxxx uznávají, xx xxxxxxxxxx a komunikační xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx hospodářský x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx všeobecných xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx Společenství, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Společenstvím a Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx technologií.

Xxxxxx 22

Věda x xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x oblastech společného xxxxx při zohlednění xxxxx příslušných xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, dopravy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x know-how x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx;

x) podporovat xxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx komunitami, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx lidských xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxx xxx podobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx x xxxxxxxxx co xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 23

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o posílení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto se xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zlepšilo xxxxxxxxxxx dodávek, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx energie x xxxxxxxxxxxxx x předvýrobních x povýrobních xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) dosáhnout racionálního xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx spolupráci xxx boji xxxxx xxxxxxxxxxx změnám, mimo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxx xx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

Xxxxxxx

1. Smluvní xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x osob, podpory xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxx dopravních xxxxxxx.

2. Xxxx spolupráce xxxx xxxx jiné xxxxxxxxx:

x) výměny informací x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na venkově, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx kombinovaných xxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxx silnic, železnic, xxxxxxxx x xxxxxx;

x) xxxxx využití Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Galileo) xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx x xxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx služeb s xxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smluvními xxxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členskými státy, xxx byly xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx prověřeny xxxxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx klauzulí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx výhod xxx xxxxxxxx provozovaná xxxxxxxxxxx xxxx společnostmi xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx otázky xxxxxxxxxxx x dopravními xxxxxxxx x xxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx x předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx dopravě, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úmluvami.

Xxxxxx 25

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx, která xxxx náležitě xxxxxxxxxxx xxxxxx různorodost, x xxxxx zlepšovat vzájemné xxxxxxxxxx a znalosti x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxxx příslušných xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx pořádání kulturních xxxx. X tomto xxxxxx xxxxxxx se xxxxxx rovněž xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx-Xxxxxx.

3. Smluvní strany xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx mezinárodních fórech, xxxx xx Unesco, x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x vývoji x xxxxxxx ratifikace x xxxxxxxxx Úmluvy Unesco o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx význam xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx, xxxx-xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxx nabízených x xxxxx programů Společenství x jihovýchodní Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x kultury, xxxxx x zkušeností, kterých xxx xxxxxxx strany xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Smluvní strany xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.

Článek 26

Xxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x ochraně lidských xxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx mimo jiné xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xx xxx prospěšný.

Xxxxxx 27

Životní prostředí x xxxxxxxx zdroje

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozmanitost xxxx xxxxxx pro xxxxxx stávajících a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Při xxxxx činnostech vyvíjených xxxxxxxxx stranami xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x závěrům Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohod x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obě xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x:

x) osvětu xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxxxxx vymahatelnosti práva;

b) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx, monitorování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x skleníkového xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx kapacit xxx účast x xxxxxxxxxxxxxx dohodách x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, biologické xxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodu x ohroženými xxxxx (XXXXX), a xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, výrobků x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek, nebezpečných xxxxxx x jiných xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxx prostředí, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx životního prostředí;

g) xxxxxx účast na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx x zamezení přeshraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx programům x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx programů.

Xxxxxx 28

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxxxx chránit, zachovat x xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx lesní zdroje x xxxxxx biologickou xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x budoucích xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o pokračování xxxxxxxxxx, aby lépe xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx požárům, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx těžbě xxxxx x souvisejícímu xxxxxxx, zlepšily správu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

3. Xxxxxxx strany xxxxxxx programy spolupráce xxxxxxxx xx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, regionálních x dvoustranných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ilegální xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) vytváření kapacit, xxxxxxx a vývoji;

c) xxxxxxx xxxxxxx udržitelného xxxxxxx hospodářství;

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx lesů.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxx. Xxxx oblasti xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx:

x) zemědělská xxxxxxxx a mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxx x plodinami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxx plodiny a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx trhu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx udržitelného xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Xxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx podporují xxxxxxxxxx v oblasti xxxx x xxxxxxxx xx dvoustranné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x cílem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpovědný xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rybolovné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ní a

d) xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 31

Zdraví

1. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx x xxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x cílem xxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx chorob, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, HIV/AIDS, XXXX, xxxxx x nepřenosných xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, zranění xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím:

a) xxxxxx informací x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a správy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí x rozvojem xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání;

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx týkají xxxxxxx xxxxxxxxx dětí x xxxxx xxx xxxxxxxx.

Článek 32

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx strany xx dohodly, xx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x ASEAN podporovat xxxxxxxxx statistických metod x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, což jim xxxxxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodu se xxxxxx a službami x x obecnějším xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx dohody, xxx xx možné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění XXX 45/95 xx xxx 14. xxxxxxxx 1990).

2. Xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxx mimo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx výměny xxxxxxxxx x odborných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx stran.

Xxxxxx 34

Migrace

1. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mezi svými xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dialog o xxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x obchodování x xxxxx x x xxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx začleněny do xxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářského x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx humanitární zásady.

2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vychází z xxxxxxxxx konkrétních xxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx konzultací xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx příslušnými xxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx jiné xx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

x) vypracování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x postupů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady "xxxxxxxxxxx";

x) xxxxxx vyhodnocené xxxx xxxxxx společného xxxxx v xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x řízení hraničních xxxxxxx;

x) pravidla xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, spravedlivé xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, vzdělávání x xxxxxxxx přípravu, opatření xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx převaděčů x xxxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxx obětí xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx - za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x zpětné xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 3.

3. X xxxxx spolupráce xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x aniž je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx:

x) identifikují xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx zdržuje xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Indonésie, jakmile xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) vybaví xxx znovu přijaté xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodnými x xxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx xx požádání xxxxxxx jednání s xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x navracením, xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxx přijmout xxx státní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx třetích xxxx. Xxxxxx by xx xxxxxxxx otázkou xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Boj xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx strany xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxx organizované, hospodářské x finanční trestné xxxxxxxx xxx, že xxxxx splní xxx xxxxxxxxx společné mezinárodní xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při zpětném xxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x korupčního xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 36

Xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxx, xxxxxxxxx komplexní x xxxxxxxx přístup x cílem xx xxxxxxx xxxxxx nabídku xxxxxxxxxxxx xxxx, obchodování x nimi x xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx omamných nebo xxxxxxxxxxxxxx látek.

2. Smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xx způsobech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxx. Xxxxxxxx vycházejí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx shodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, politickými xxxxxxxxxxxx x Zvláštním prohlášením x hlavních zásadách xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx drogách xxxxxxxxxx 20. zvláštním zasedáním Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx 1998.

3. Xxxxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x technickou x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxx x xxxxx drogové xxxxxxxxxx celou řadou xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxx x monitorovací xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx v xxxxxxx xxxx; xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx zneužívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výrobu xxxxxxxx xxxx psychotropních xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx strany mohou xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozvojových xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pěstování xxxxxxxxxxxx drog, zejména xxxxx jde x xxxxxx.

Článek 37

Spolupráce při xxxx proti praní xxxxxxxxx peněz

1. Xxxxxxx xxxxxx xx shodly xx xxx, xx xxxx spolupracovat a xxxxxxxx x xx, xxx zabránily zneužívání xxxxx xxxxxxxxxx systémů x xxxxx výnosů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxx spolupracovat x xxxxxxx technické a xxxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úpravu x xxxxxx xxxxxxxxx mechanismů xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx terorismu, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx x trestné xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informací x rámci příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenných xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x mezinárodními xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx Finanční xxxxx xxxxx xxxxx praní xxxxx (XXXX).

Xxxxxx 38

Xxxxxxxx společnost

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x možný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxx se, xx xxxxx podporovat xxxxxx dialog x xxxxxxxxxxxxx občanskou xxxxxxxxxxx x její účinné xxxxxxxx.

2. X souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xx xx xxxxxxx tvorby xxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx;

x) xxx informována o xxxxxxxxxxxx x strategiích xxxxxxx x spolupráce x xxxxxxxxxxx politikách x xxxxxxxx se xxxx, zejména x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx, x xx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxxxx spravovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx jejích xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráce, xxxxxx xxxxxxxxx kapacit, x xxxxxxxxx, které se xx xxxxxx.

Xxxxxx 39

Xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správy

Smluvní xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx modernizaci svých xxxxxxxxx správ, xxxx xxxx xxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx institucí xxx xxxxxxxxxxx služeb;

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xx;

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx politik (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxx proti xxxxxxx);

x) xxxxxxxx soudní xxxxxxx;

x) zlepšily xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a orgány.

Xxxxxx 40

Prostředky xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx spolupráce xxxxxxxxxxx x této xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nařízeními.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx 41

Xxxxxxx výbor

1. Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly, xx x rámci xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx co xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dohody;

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dohody;

d) xxxxx xxxxxxxx stranám, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx této xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dohody.

2. Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx nejméně xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxx, x den xxxxxxxxx vzájemnou dohodou. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx xxxxx.

3. Smíšený xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx pomáhají plnit xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxx činnosti.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx úkolem smíšeného xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxx určených k xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxx přijme xxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx této xxxxxx.

XXXXX VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 42

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzájemné xxxxx xxxxxxxx, přezkoumat x rozšířit xxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x formou xxxxxx doplnění xxxxxxxx xxxx protokoly x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

2. X rámci xxxxxxxxx xxxx dohody xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s ohledem xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podat xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx spolupráce.

Xxxxxx 43

Xxxx xxxxxx

1. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, nejsou xxxxx xxxxxxx xxx opatřeními xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxx x partnerství x spolupráci s Xxxxxxxxx.

2. Touto dohodou xxxx xxxxxxx uplatňování xxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 44

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx sporů

1. Xxxxxxx xxxxxx mohou smíšenému xxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 41 xxxx. 1 písm. x) x x).

3. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx domnívá, xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, může přijmout xxxxxx opatření. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytné pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx strany.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx "xxxxxxx naléhavé xxxxxxx" x xxxxxxxx 3 xxxxxxx případy zásadního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx smluvních xxxxx. Zásadní porušení xxxxxx xxxxxxx x:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo

ii) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1, čl. 3 xxxx. 2 x článku 35.

5. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dána xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx okamžitě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, konzultují xx x rámci xxxxxxxxx výboru.

Xxxxxx 45

Usnadnění xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx spolupráce v xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx řádně pověřeným xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxxx x vnitřními pravidly x předpisy xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 46

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx straně xx území, na xxxxx xx vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství xx podmínek xxxxxxxxxxx v xxxx Xxxxxxx, x xx xxxxxx druhé na xxxxx Xxxxxxxxx.

Článek 47

Xxxxxxxx smluvních xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" rozumí xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx členské xxxxx xxxx Společenství x jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na straně xxxxx.

Xxxxxx 48

Vstup v xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

1. Xxxx dohoda xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx účel.

2. Xxxx dohoda je xxxxxx xx xxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx prodlužuje o xxxxx následná xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kteréhokoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx mezi smluvními xxxxxxxx. Veškeré xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, co xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxx dohodu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx šest xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx druhou smluvní xxxxxxx.

Xxxxxx 49

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxxxxxx republiky.

Článek 50

Platné xxxxx

Xxxx xxxxxx je xxxxxxx x anglickém, bulharském, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, francouzském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maďarském, xxxxxxxx, německém, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, slovinském, xxxxxxxxxx, švédském x xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx znění mají xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Съставено в два екземпляра в Джакарта на девети ноември две хиляди и девета година.

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx el dia xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xñx xxx xxx xxxxx.

X Jakartě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dva tisíce xxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxx.

Xxxæxxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx.

Xxxxxxxxx xx Jakarta xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zwei Xxxxxxxxxxx.

Xõxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx üxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tuhande üxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Υπεγράφη στη Τζακάρτα σε δύο αντίτυπα την ενάτη ημέρα του Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες εννέα.

Xxxx xx duplicate xx Xxxxxxx on xxxx xxxxx day xx Xxxxxxxx xx xxx xxxx two xxxxxxxx xxx nine.

Fait xx xxxxxx xxxxxxxxxx à Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx de x’xxxxx xxxx mille xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx il xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx’xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx egzemplioriais Džakartoje, xx tūkstančiai xxxxxxų xxxų xxxxxxxxx xxxxxxą xxxxą.

Xxxxüxx xxx eredeti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, kétezerkilenc xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxħxxx f’żewġ xxxġxxxxx x’Ġxxxxxx f’dan xx-xxxx’ jum ta’ Xxxxxxxx tas-sena elfejn x xxxxħx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx te Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxąxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xżxxxxxxx dnia dziewiątego xxxxxxxxx roku dwa xxxxąxx dziewiątego.

Feito xx xxxx exemplares, em Xxxxxxx, aos xxxx xxxx xx mês xx Xxxxxxxx xx xxx xx dois xxx x xxxx.

Îxxxxxxx îx xxxă xxxxxxxxx xx Xxxxxxx îx xxxx de xxxăxx, xxxă noiembrie xxxă xxx xxxă.

X Jakarte xxxxxxxxx xxxxxxxx dvetisícdeväť x xxxxx pôvodných xxxxxxxxxxxxx.

X Džakarti, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

Xxxxx kahtena xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxäxxxxä xäxxäxä xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxäx.

Xxxäxxxx x xxå xxxxxxxx x Xxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx år xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx rangkap xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx dua xxxx xxxxxxxx.

Xxxx le Xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxx xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxë

Xüx xxx Xöxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxx verbindt xxxxxxxx xx Vlaamse Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxx Gemeenschap, xxx Xxxxxxx Xxxxxx, xxx Waalse Gewest xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Gewest.

Cette xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx, xx Xxxxxxxxxx flamande, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, la Xxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx xx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx.

Xxxxx Unterschrift xxxxxx xxxxxxxx xxx Deutschsprachige Xxxxxxxxxxxx, xxx Flämische Xxxxxxxxxxxx, die Xxxxxöxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, die Wallonische Xxxxxx, xxx Flämische Xxxxxx und die Xxxxxx Brüssel-Hauptstadt.

За Релублика България

Xx Českou xxxxxxxxx

Xå Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

Xüx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx cheann Xx hÉireann

For Ireland

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por xx Reino de Xxxxñx

Xxxx la Xxxxxxxxxx xxxxçxxxx

Xxx la Repubblica xxxxxxxx

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Xxxxxxxx Republikas vārdā

Lietuvos Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xx Xxxxx-Xxxxx de Luxembourg

A Xxxxxx Köztársaság részéről

Gћal Xxxxx

Xxxx het Koninkrijk xxx Xxxxxxxxxxx

Xüx die Xxxxxxxx Öxxxxxxxxx

X xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Polskiej

Pela Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxâxxx

Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xöx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

Xöx Konungariket Xxxxxxx

Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Northern Ireland

За Европейската общност

Xxx la Xxxxxxxxx Europea

Za Evropské xxxxxxxxxxxx

Xxx Xxx Xxxxxæxxxx Xæxxxxxxxx

Xüx xxx Europäische Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Üxxxxxxx xxxxx

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xx Xxxxxxxà xxxxxxx

Xxxxxxx Xxxxxxxx xāxxā

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx Európai Közösség xxxxxxőx

Xħxxx-Xxxxxxxà Xxxxxxx

Xxxx de Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

X imieniu Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Europeană

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxöx puolesta

För Xxxxxxxxxx gemenskapen

Untuk Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

ZÁVĚREČNÝ XXX

Xxxxxxxxxxxx zástupci

EVROPSKÉHO XXXXXXXXXXXX, dále xxx "Xxxxxxxxxxxx",

x

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKY,

IRSKA,

ŘECKÉ XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX REPUBLIKY,

LITEVSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO XXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXX,

XXXXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÉ XXXXXXXXX,

XXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXX,

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,

XXXXXXXXX REPUBLIKY,

FINSKÉ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKÉHO XXXXXXXXXX,

XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ XXXXX XXXXXXXX A SEVERNÍHO XXXXX,

xxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx Evropského společenství x Smlouvy o Xxxxxxxx unii, dále xxx "členské xxxxx",

xx xxxxxx jedné a

INDONÉSKÉ XXXXXXXXX

xx xxxxxx druhé,

se xxxxx v Jakartě xxx 9. xxxxxxxxx 2009 xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x komplexním xxxxxxxxxxx x spolupráci mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx členskými xxxxx xx jedné xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxxxx zástupce Xxxxxxxxx republiky berou xx xxxxxx toto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

"Xxxxxxxxxx xxxx dohody, xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX hlavy XX Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxx Xxxxxxx království a Xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx vázáno jako xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Protokolu x xxxxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx x Irska, připojeného xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx společenství. Totéž xxxxx xxx Xxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxx x postavení Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx smlouvám."

© Xxxxxxxx xxxx, http://eu-lex.europa.eu

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 40/2022 Xx. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.11.2022.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.