Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

25/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Udělení práv Článek 2

Určení a provozní oprávnění Článek 3

Odvolání a pozastavení provozního oprávnění Článek 4

Uplatňování zákonů, předpisů a postupů Článek 5

Ochrana letectví Článek 6

Bezpečnost letectví Článek 7

Celní ustanovení, cla a daně Článek 8

Uživatelské poplatky Článek 9

Přímý tranzit Článek 10

Tarify Článek 11

Kapacita Článek 12

Letové řády Článek 13

Obchodní příležitosti Článek 14

Poskytování údajů Článek 15

Konzultace Článek 16

Změny Článek 17

Řešení sporů Článek 18

Registrace Článek 19

Ukončení platnosti Článek 20

Vstup v platnost Článek 21

Příloha - Linky provozované leteckými podniky

INFORMACE

25

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx xxx 20. xxxxx 2017 byla x Xxxxxxx podepsána Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Indonéské xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky Xxxxxx ratifikoval.

Dohoda xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 21 xxx 9. xxxxx 2022 a x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x letecké dopravě xxxx vládou Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972 x xxxxxxxxxxxx xxx č. 56/1977 Sb., x Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Indonésie x xxxxx xxxxxxx Dohody x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Republiky Indonésie, xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ze xxx 26. xxxxxxxxx 1985 x 18. xxxxx 1986.

Xxxxx znění Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jež je xxx její xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

Xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X LETECKÉ XXXXXXX

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uváděné xxxx "smluvní xxxxxx",

xxxxxx xxxxxxxx Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené x xxxxxxx x Xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxxxx 1944, a

vedeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xxxx x za xxxxxxx xxxxx států,

se xxxxxxx xxxxx:

Článek 1

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

(x) xxxxxxx "Úmluva” xx xxxxxx Úmluva o mezinárodním civilním letectví xxxxxxxx x Chicagu xxx 7. prosince 1944 a zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 90 xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx jejích článků 90 a 94, xxxxx byly tyto xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx,

(x) výrazem "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kterýkoli xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provádění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x případě Indonéské xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx kterákoli jiná xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ministrem,

(c) výrazem "xxxxxx xxxxxxx podnik” xx xxxxxx každý xxxxxxx xxxxxx, který xxxxx smluvní strana xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxx článku 3 této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 2 xxxxxxxx (1) této xxxxxx,

(x) výrazem "xxxxx” xx ve xxxxxx x Indonésii a x souladu x xxxxx právem rozumí xxxxxxx, xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx pod svou xxxxxxxxxxxxx x přilehlé xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, kde Indonéská xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 1982 v Montego Xxx; x xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x článku 2 Xxxxxx,

(x) xxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx služba", "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "xxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx obchodní" xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v článku 96 Xxxxxx,

(x) xxxxxxx "kapacita" xx rozumí

- xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx dostupné xx xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

- ve vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sedadlová xxxxxxxx xxxxxxx používaného při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx období na xxxxx nebo xxxxx xxxxx,

(x) výrazem "xxxxx" xx rozumějí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x jejich xxxxxxxxx) x/xxxx xxxxx x xxxxxxxx poštovních xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zaplaceny xxxxxxxxx podniku včetně xxxx zprostředkovatelů, a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx tyto xxxx, xxxxx xxxx poplatky xxxxxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x pošty xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxx nájemné,

(i) xxxxxxx "dohoda" se xxxxxx tato xxxxxx, xxxx přílohy x xxxxxxxx její xxxxx,

(x) xxxxxxx "dohodnuté služby" xx rozumí xxxxxx x nakládání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 2 xxxxxxxx (1) xxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx rozumí linky xxxxxxxx xxxxx dohodou,

(l) xxxxxxx "uživatelské xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx letiště, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro letadla, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxx přeprava xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx,

(x) xxxxxxx "Příloha” xx xxxxxx Příloha x xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx článku 17 xxxx xxxxxx. Příloha xxxxx nedílnou součást xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx na xxxx dohodu, xxxxx xxxx výslovně stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Přílohu,

(x) výrazem "xxxxxxx XX" xx xxxxxxxx Smlouva o Evropské unii x Smlouva o fungování Evropské unie.

Článek 2

Xxxxxxx práv

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v příslušné xxxxx Přílohy (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxx ustanovení této xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva:

(a) xxxxx xxx přistání xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany,

(b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nikoli xxxxxxxx x

(x) xxxxxxxx x vykládat xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx cestující x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek v xxxxxxxxxxx přepravě, xxxxxxxx xxxx x kombinaci, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb na xxxxxxxxxxx linkách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Letecké xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 3 xxxx xxxxxx, mohou xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (2) (x) x (x) xxxxxx článku.

(4) X xxxxxxxx (2) xxxxxx xxxxxx nemůže xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx leteckému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zboží xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek za xxxxxx nebo xxxxxxx x určením xxx xxxx místo na xxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxx strany.

(5) Xxxxx vzhledem k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxx x obvyklé xxxxx, vyvine druhá xxxxxxx strana xxxxx x xxxxxxxxx pokračování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasných xxxxx xxxx xx xxxxxx smluvních xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx nediskriminačním xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Určení x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx letecký xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxx linkách x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxx straně písemně xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx x vymezením xxxx, xxxx xxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Příloze je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Letecký úřad, xxxxx obdržel xxxxxxxx x určení, udělí xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (3) x (4) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx leteckému xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx strany xxxx požadovat, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxx zákony a xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x ustanoveními Úmluvy.

(4) Xx obdržení xxxxxx x žádosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x způsobem stanoveným xxx provozní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx příslušná oprávnění x povolení za xxxxxxxxxxx, xx:

(x) x xxxxxxx leteckého podniku xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx smluv XX x má platnou xxxxxxxx licenci x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

(xx) xxxxxxxx regulatorní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x určení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x

(xxx) xxxxx xxxxxxx podnik xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x/xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx Členských xxxxx x/xxxx Xxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxxxxxx knížectvím, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Švýcarskou xxxxxxxxxxx x/xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx dalších xxxxx a

(b) x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx Indonéskou xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx usazen xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx provozní xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx právem Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx indonéským xxxxxxxx xxxxxx x

(xxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx jedná x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx smluvní strana xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxx určeného xxxxxx xxxxxxx stranou, xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx leteckého xxxxxxx určeného Českou xxxxxxxxxx

(x) xxxx tento xxxxxxx podnik xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx

(xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávána xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx označen xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx

(xxx) tento xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx států x/xxxx Xxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Norským xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

(xx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx dvoustranné xxxxxx xxxx Indonéskou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dohody xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx místo v xxxxx xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dohodou nebo

(v) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Indonéskou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx stát Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Indonéskou xxxxxxxxxx,

(x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxx

(xx) skutečná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo

(iii) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přímo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kontrolován xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxx

(x) letecký xxxxxx xxxxxxxxx leteckému úřadu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxx xxxxx podmínky stanovené xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Každá xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (1) tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx prodlení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zrušení, pozastavení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx udělených xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 6 xxxx xxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxx technická povolení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Indonéská xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Uplatňování xxxxxx, xxxxxxxx a postupů

(1) Xxx xxxxxx, pobytu x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx leteckými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx letadel xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx.

(2) Zákony, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xx vstupu, xxxxxx, tranzitu xxxx xxxxxxx cestujících, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, výstupu, ochrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, předávání údajů x cestujících, cel, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zdravotních, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, posádku, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Při uplatňování xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx, cel, xxxxxxx xxxxxxxx, přistěhovalectví, cestovních xxxxxxx, předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx, karanténních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedává xxxxx xxxxxxx xxxxxx přednost xxxx vlastním xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před leteckým xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx podobné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 6

Ochrana xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx potvrzují x xxxxxxx xx svými xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, xxxxxxxxx v Xxxxx 14. xxxx 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, xxxxxxxxx x Haagu 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 23. září 1971, x Xxxxxxxxx x xxxx x protiprávními xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx sloužících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 24. xxxxx 1988, Xxxxxx x xxxxxxxxxx plastických xxxxxxx pro účely xxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx 1. xxxxxx 1991, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx, xxxxx xx závazná xxx státy xxxx xxxxxxxxx stran.

(3) Smluvní xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bezpečnosti těchto xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x leteckých navigačních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví.

(4) Xxxxxxx xxxxxx jednají xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a označovanými xxxx Xxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zapsaných x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx stálé xxxxx xx xxxxxxx států xxxxxxxxx stran, nebo x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadel xxxxxxx na xxxxx xxxxx podle xxxxx XX, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx států jednali x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx informuje xxxxxx smluvní xxxxxx x jakýchkoli xxxxxxxxx xxxx vnitrostátními xxxxxxxx, xxxxxxx x standardy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Příloh Úmluvy. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jednání o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx souhlasí x xxx, že xx požadováno, aby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx x xxxxx xx území státu xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxx xx zákony a xxxxxxxx platnými x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, xx xx na území xxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxx a x xxxxxxx nastupování nebo xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx smluvní xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx jakýkoli požadavek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přiměřená bezpečnostní xxxxxxxx xx účelem xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xx spáchání xxxx nebo hrozbě xxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx civilního xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx letadla, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnadňováním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujícími x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx hrozby.

(9) Xxxxx smluvní strana xx xxx využití xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx xx xxxxxxxx (nebo x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany. Xxxxxxxxxxxxxxx ujednání pro xxxxxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx zavedena tak, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Má-li xxxxxxx xxxxxx opodstatněné xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx letecký xxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxx strany. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx xx patnácti (15) xxx od xxxxxxxx xxxxxx žádosti každé xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx (15) dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx dohodnuté xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx ke zrušení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx nezbytných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxx první xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx ustanovením o xxxxxxx letectví x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx letectví

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, osvědčení o xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxx potvrzené xx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x případě Xxxxx republiky, x xxxxx mající xxxxxxxx, xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro provozování xxxxxxxxxxx služeb za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx a průkazy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovené xxxxx Úmluvy.

(2) Pokud xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zmíněných x xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx, vydaných leteckým xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jakékoli osobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, umožňovaly xxxxxxxx od minimálních xxxxxxxx, stanovených Úmluvou x xxxx xxxxxxx xxxx oznámeny Mezinárodní xxxxxxxxxx pro civilní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx mezi leteckými xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uznat xxxx xxxxxx pro xxxxx letů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx letadlům druhou xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx x oblastech xxxxxxxxxxxx xx xx letecká xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx konzultace xx xxxxxxxxx do třiceti (30) xxx xxx xxx doručení xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx smluvní strana xxxxxx neudržuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx normy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx období Úmluvou, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxxxx x opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx normami, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx článku 4 xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx (7) xx (10) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odstavce (4) x (5) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 33 Úmluvy.

(7) X xxxxxxx x článkem 16 Úmluvy xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx letadlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx dopravních xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, podrobeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx palubě x xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxx platnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxx posádky, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx xxxxxx nazývané "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx") za předpokladu, xx xx nepovede x nepřiměřenému xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx kontrola xx odbavovací ploše xxxx série xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

(x) k xxxxxx xxxxxx, xx letadlo xxxx provozování letadla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx normám xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Úmluvou xxxx

(x) x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx účinně xxxxxxxxx x uplatňovány xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxx období Úmluvou,

xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx článku 33 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx požadavky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx osvědčení xxxx xxxxxxx týkající xx daného xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx požadavky, xx xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxx xxxx vyšší xxx minimální xxxxx xxxxxxxxx Úmluvou.

(9) X xxxxxxx, že přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx (7) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxx svobodně xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (8) xxxxxx xxxxxx x učinit xxxxxx x xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx smluvní xxxxxx si vyhrazuje xxxxx xxxxxxxx pozastavit xxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx odbavovací xxxxx, xxxxx kontrol na xxxxxxxxxx ploše, odepření xxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxx provoz leteckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (5) xxxx (10) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx přestanou xxxxx důvody, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnik, jehož xxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx daná xxxxx xxxxxxx stejným způsobem xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku.

Xxxxxx 8

Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx

(1) Xxxxxxx provozované x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx leteckým podnikem xxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, nepřímých xxxx x xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx opravou, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx tak osvobozeny xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx jsou xxxxxxxxx xx palubě xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2)

(x) Následující xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx dovozních omezení, xxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státními xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx letadla xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx udržováním xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy příslušného xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx dovezené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx určené x xxxxxxx nebo využití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx).

(xx) xxxxxxx hmoty, xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapalin) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

(xxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxx motorů.

(b) Xxxx osvobození xx xxxxxxx x v xxxxxxx, xxx jsou xxxx věci xxxxxxxxx xxxxx jakékoli xxxxx xxxxx vykonávané nad xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx na xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxx xx nevztahují xx xxxxxxxx založené na xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx palubní vybavení xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx díly (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx článku, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx strany xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx letadla xxxxxx k použití xx službách xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxx příslušných úřadů xx do xxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx je x nimi xxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Osvobození xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx článku xx xxxxxxxx x xx situace, xxx xxxxxx letecký xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podniky x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx předpokladu, xx takové xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osvobození od xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx letecký xxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx.

(6) Nic x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložila xxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxx taxy xx pohonné xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mezi místem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx poplatky, které xxxxx xxx uložené xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx strany, musejí xxx spravedlivé, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů. Takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx leteckému podniku xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx méně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uživatelské xxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou zohledňovat, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, služby xxxxxx letového xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx letectví xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx konzultace xxxx orgány oprávněnými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx podporuje xxxxxx oprávněné x xxxxxxxxxx poplatků a xxxxxxx podniky x xxxxxx nezbytných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx s principy xxxxxxxxx v odstavcích (1) x (2) xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřit xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x článkem 18 x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

(x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

(xx) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x tímto xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x přímém tranzitu xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, neopouštějící xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx takový účel, xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx letectví xxxxxxxxx x článku 6 xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zavazadla x xxxxx x přímém xxxxxxxx xxxx osvobozena xx cla x xxxxxx poplatků.

Xxxxxx 11

Xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx dohodnuté xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušném trhu x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx a přiměřený xxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požadovat, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené xx xxxxxxx xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx určenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (30) dnů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx:

(x) xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxxx xx či xxxxxxx mít xx xxxxxxxx poškození soutěžitele xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxx,

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

(x) xxxxxxxxx xxxxxxx podniky xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx x odstavci (3) xxxxxx článku xxxxxxxx xx požádání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem x ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx, xx xxxxx účtovaný xxxxxxx leteckým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx uvedenými x xxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněny xx xxxxxxx (30) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ohledem na xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dohody. X případě neshody xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x rovnou příležitost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Příloze x xxxx dohodě.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx letecký xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx podnik zajišťuje xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx leteckými xxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx dle xxxxxxx xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využití prostoru xx xxxxxxxxxxx linkách.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckými xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx x úzkém vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxx xxx poskytnout, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx přepravu xxxxxxxxxxx a zboží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx a určené xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a frekvencí xxxxxxxxxx xxxxxx provozovaných xxxxxxx leteckým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xx doby mají xxxxxxxx xxxxxxxxx ujednání x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Právo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x místy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx provádí v xxxxxxx s obecnými xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x:

(x) xxxxxxxxx požadavkům xx xxxxx x x území státu xxxxxxx strany, která xxxxxx letecký xxxxxx,

(x) xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x dopravním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxx x

(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

Článek 13

Xxxxxx řády

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30) xxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxx řád xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx a počet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Pokud xxxxxx letecký xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Takový xxxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (2) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx příležitosti

(1) Xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany nestanoví xxxxx, xx určený xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx následující xxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

(x) právo zřizovat xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx a řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

(b) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx xxxxx i dle xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx použití xxxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxx,

(x) xxxxx využívat xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxx letecký xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je v xxxxxxx se zákony x xxxxxxxx druhé xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, řídící, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozní x xxxx odborný xxxxxxxx, xxxxx letecký xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx potřebný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxxx oprávnění.

(3) X xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx příslušné smluvní xxxxxx xx určený xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxx v xxxxxx xxxx nebo v xxxxxxxx xxxxx směnitelné xxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxx prostředky do xxxxxxxx volně xxxxxxxxxx xxxx x převést xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx přepočet x převod prostředků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provozu leteckých xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směnného xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jakýmkoli poplatkům, x výjimkou obvyklých xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxx xxxxx uvážení xxxxxx za místní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx státu druhé xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx xx volně xxxxxxxxxx xxxx, za předpokladu, xx xx xx x xxxxxxx s xxxxxxxx měnovými předpisy.

(5) Xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx xxx uplatnění xxxx x nároků xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx x volných xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx strany xx xxxxxxxxxxxxxxxx základě.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx každé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určeným xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx dohodnutých xxxxxx. Xxxxxxxx požadavky jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 16

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ve spojení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, aby zajistily xxxxx spolupráci xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ovlivňujících xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (60) xxx xxx xxx doručení xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx změna xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (60) xxx xxx xxx doručení pozdější x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx splnily všechny xxxxxxxx právní požadavky xxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx vstoupí x platnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx ustanovením xxxxxx úmluvy.

Článek 18

Řešení sporů

(1) X xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x výkladu xxxx xxxxxxxxx této xxxxxx, xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Jakýkoli xxxx mezi smluvními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo provádění xxxx dohody, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx konzultacemi xxxx xxxxxxxx. Jestliže xx smluvním stranám xxxxxxxx dosáhnout vyřešení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx jednáním, může xxx spor xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx postoupen x xxxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodce ve xxxxx xxxxxxx (30) xxx xxx xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx xx smluvních stran xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx o projednání xxxxx rozhodčím soudem. Xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dva xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx (60) dnů po xxxxxxxxx druhého xxxxxxxx xxx rozhodci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx kterákoli smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oba xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx, učiní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, pokud xxxx nezpůsobilý xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Není-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx (30) xxx xx xxxxxxx ustavení xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx (30) xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx rozhodčího xxxxx xx uskuteční na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx (30) xxx xx zaslání xxxxxxxx.

(5) Rozhodčí xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xx xxxxxxx (30) xxx xx xxxxxxxx jednání xxxx xx datu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xxxxx jednání. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxx žádosti x xxxxxxxxx rozsudku xx xxxxx patnácti (15) dnů po xxxx xxxxxxxx x xxxxxx vyjasnění je xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxx (15) dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx sporu.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx stejně xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nesou xxxxxxx strany rovným xxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx-xx kterákoli xxxxxxx xxxxxx v prodlení x xxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxxx (7) xxxxxx xxxxxx, druhá xxxxxxx xxxxxx může xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výsady, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Článek 19

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx x jakékoli xxxx xxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx u Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 20

Ukončení xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně své xxxxxxxxxx xxxxxxx platnost xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx je zároveň xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx (12) xxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručené čtrnáct (14) xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxxxx (60) xxx xxx xxx doručení pozdějšího xx dvou písemných xxxxxxxx diplomatickými nótami xxxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx splnila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx dohoda nahrazuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vztazích xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxx x platnost:

- Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie, xxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1972 x

- Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx x změně xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Indonésie (xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972), xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1985 a 18. xxxxx 1986 (Xxxxxxx).

Xx důkaz xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejich příslušnými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx x Xxxxxxx xxx 20. ledna 2017 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x anglickém, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejně autentické. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxx republiky

Ivan Xxxxx x. x.

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky v Xxxxxxxxx republice             
 

Za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Karya Xxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx provozované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx xxxxx navržené xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx II

Linky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx x Indonéské xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx x České republice

místa xx

xxxxxxxx místa

jakákoli místa

Praha x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxx letecký xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxx na xxxxxxxxx xxxx všech letech xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxxx, xx dohodnuté xxxxxx na xxxx xxxxx začínají xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx leteckými xxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx místy xx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx).

4. X xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx na státní xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx. V xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkazy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Českou republikou.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 25/2022 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 9.8.2022.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.