Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

25/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Udělení práv Článek 2

Určení a provozní oprávnění Článek 3

Odvolání a pozastavení provozního oprávnění Článek 4

Uplatňování zákonů, předpisů a postupů Článek 5

Ochrana letectví Článek 6

Bezpečnost letectví Článek 7

Celní ustanovení, cla a daně Článek 8

Uživatelské poplatky Článek 9

Přímý tranzit Článek 10

Tarify Článek 11

Kapacita Článek 12

Letové řády Článek 13

Obchodní příležitosti Článek 14

Poskytování údajů Článek 15

Konzultace Článek 16

Změny Článek 17

Řešení sporů Článek 18

Registrace Článek 19

Ukončení platnosti Článek 20

Vstup v platnost Článek 21

Příloha - Linky provozované leteckými podniky

INFORMACE

25

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 20. xxxxx 2017 xxxx x Jakartě xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Indonéské republiky x xxxxxxx dopravě.

S Xxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx ratifikoval.

Dohoda xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 21 xxx 9. srpna 2022 x v xxxxxxx x týmž xxxxxxx nahrazuje Xxxxxx x letecké dopravě xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972 x xxxxxxxxxxxx xxx č. 56/1977 Sb., x Dohodu mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxx přílohy Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972, xxxxxxxxx xxxxxxx nót xx xxx 26. xxxxxxxxx 1985 x 18. xxxxx 1986.

Xxxxx znění Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, jež xx xxx její xxxxxx xxxxxxxx, se vyhlašují xxxxxxxx.

DOHODA

Mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx Xxxxx republiky x vláda Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxx xxxx "smluvní xxxxxx",

xxxxxx xxxxxxxx Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené x xxxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 1944, x

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx svých xxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Článek 1

Xxxxxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

(x) výrazem "Úmluva” xx xxxxxx Úmluva o mezinárodním civilním letectví xxxxxxxx x Chicagu xxx 7. prosince 1944 a zahrnuje xxxxxxxxx přílohu xxxxxxxx xxxxx článku 90 této Xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx jejích článků 90 x 94, xxxxx byly tyto xxxxxxx x změny xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxx xxxxx" se xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiná xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxx” xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx určila xxxxx xxxxxxx straně x xxxxx xx xxxxx článku 3 xxxx dohody xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodnuté xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 2 xxxxxxxx (1) xxxx xxxxxx,

(x) výrazem "xxxxx” xx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx x x souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxx x vzdušný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x přilehlé xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x kontinentální xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nad xxxx, xxx Indonéská xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodním právem, xxxxxx Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu podepsané xxx 10. xxxxxxxx 1982 x Montego Xxx; a ve xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxx, který xx pro xxx xxxxxxxx x článku 2 Xxxxxx,

(x) xxxxxx "letecká xxxxxxxx služba", "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx služba", "xxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxx pro potřeby xxxxxx xxxxxxxx" xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 96 Xxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx

- xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zatížení takového xxxxxxx dostupné na xxxxx nebo úseku xxxxx,

- ve xxxxxx x dohodnutým xxxxxxx xxxxxxxx sedadlová xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx frekvencí provozovaných xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx úseku xxxxx,

(x) výrazem "tarif" xx rozumějí xxxxxxxx xxxx, sazby xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x jejich xxxxxxxxx) x/xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravě, xxxxx xxxx xxx zaplaceny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx nebo poplatky xxxxxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cestujících, xxxxx x pošty xxxxxxxx, odděleně xxxx x kombinaci, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

(x) xxxxxxx "dohoda" xx xxxxxx tato xxxxxx, xxxx přílohy a xxxxxxxx její xxxxx,

(x) xxxxxxx "dohodnuté xxxxxx" xx xxxxxx služby x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 2 xxxxxxxx (1) xxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxxx linky" xx xxxxxx linky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx užívání letiště, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx letadla, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx přeprava xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zboží x xxxxx,

(x) xxxxxxx "Příloha” xx xxxxxx Příloha x xxxx dohodě x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x souladu x ustanoveními článku 17 xxxx xxxxxx. Příloha xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx odkazy xx xxxx dohodu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahrnují xxxxxxxx Přílohu,

(x) xxxxxxx "xxxxxxx XX" se rozumějí Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x provozování mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xx linkách xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Přílohy (xxxx xxx "xxxxxxxxx linky").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dohodnutých služeb xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

(x) xxxxx xxx xxxxxxxx přes xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

(x) xxxxxxxx x vykládat xx xxxxx státu druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přepravě, xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, x xxxxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx podle článku 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx užívat xxxxx xxxxxxxxx x odstavci (2) (x) x (x) tohoto xxxxxx.

(4) X odstavci (2) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx považováno xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zboží xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x určením xxx xxxx místo xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

(5) Xxxxx vzhledem x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x usnadnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dočasných xxxxx tras xx xxxxxx xxxxxxxxx stran.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní strany xx právo využívat xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 3

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx strana xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx se xxxxxxx vůči druhé xxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x vymezením toho, xxxx xxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Příloze xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců (3) x (4) xxxxxx xxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx podnik xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx plnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Úmluvy.

(4) Po obdržení xxxxxx x xxxxxxx xx určeného leteckého xxxxxxx ve formě x způsobem stanoveným xxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení za xxxxxxxxxxx, xx:

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx usazen na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx smluv EU x má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxxxx označen xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x

(xxx) xxxxx xxxxxxx podnik xx přímo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x/xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx knížectvím, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxx x

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx letecký xxxxxx usazen xx xxxxx Indonéské xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx právem Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonávána a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

(xxx) tento xxxxxxx xxxxxx je xxxxx nebo většinově xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Jakmile xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x plném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx ustanoveními xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 4

Odvolání x xxxxxxxxxxx provozního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx smluvní strana xxxx zrušit, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xxxx tento xxxxxxx xxxxxx usazen xx xxxxx České xxxxxxxxx podle xxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx licenci x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx

(xx) skutečná regulatorní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx udržována xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx leteckému xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx

(xxx) tento xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx států x/xxxx Xxxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

(xx) tento letecký xxxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Indonéskou xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxx republika xxxx prokázat, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxx xxxx xxxxxx xx lince, která xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx docházelo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dohodou xxxx

(x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce xxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx a tento xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Indonéskou xxxxxxxxxx

(x) není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Indonéské xxxxxxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Indonéské xxxxxxxxx xxxx

(xx) xxxxxxxx regulatorní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

(xxx) xxxxx xxxxxxx podnik xxxx přímo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Indonéské xxxxxxxxx xxxx

(x) xxxxxxx podnik xxxxxxxxx leteckému úřadu xxxxxxx strany, která xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(x) letecký xxxxxx xxxxx způsobem nepostupuje x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Každá smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx, písemně xxxxxx xxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx straně důvody xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technických xxxxxxxx xxxxxxxxx leteckým xxxxxxxx určených xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx neomezuje práva xxxxx xxxxxxx strany xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx x souladu x článkem 6 této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx nediskriminuje Indonéská xxxxxxxxx mezi leteckými xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a postupů

(1) Xxx xxxxxx, pobytu x výstupu x xxxxx státu xxxxx xxxxxxx strany musí xxx leteckými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákony, předpisy x postupy xxxxxxxxxx xx xx provoz x navigaci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní strany, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx cestujících, xxxxxxx, xxxxxxxxx x zboží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území xxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxx, předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, výstupu, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, předávání xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zdravotních, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vztahují xx cestující, posádku, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx přepravované xxxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxx první smluvní xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x cestujících, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nedává xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxx vlastním xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx leteckým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podobné xxxxxxxxxxx letecké dopravní xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx potvrzují x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zejména x xxxxxxx x ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané x Xxxxx 14. xxxx 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané x Xxxxx 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 23. září 1971, x Protokolu o xxxx s protiprávními xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodnímu xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 24. xxxxx 1988, Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx 1. března 1991, x jakékoli xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx letectví, xxxxx xx závazná xxx státy xxxx xxxxxxxxx stran.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nutnou pomoc x zabránění xxxxx xxxxxxxxxxxxx zmocnění se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, jejich cestujících x xxxxxxx, letišť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx vzájemných xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x označovanými xxxx Xxxxxxx x Úmluvě x rozsahu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran; xxxxxxx xxxxxx vyžadují, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří mají xxxxxx sídlo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx územích xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x případě Xxxxx xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxx podle xxxxx XX, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx letectví. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní stranu x xxxxxxxxxx rozdílech xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle Příloh Úmluvy. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx jednání o xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxxxxx, aby xxxx provozovatelé letadel xxxxxxxxxx pro xxxxx, xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x souladu xx zákony x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx včetně xxxxx Xxxxxxxx unie x případě Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx na xxxxx xxxxxx xxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zavazadel, zboží x palubních xxxxx xxxx x x xxxxxxx nastupování nebo xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx s porozuměním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx ke xxxxxxxx xxxx nebo hrozbě xxxxxxxx xxxx protiprávního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu xxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pomohou xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ukončení takového xxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxx strana xx pro xxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx xx oznámení (xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx je tak xxxxxxxxx xxxx leteckými xxxxx) posouzení prováděných xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx ujednání xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx zavedena xxx, xxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Má-li xxxxxxx xxxxxx opodstatněné xxxxxx se domnívat, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx této xxxxxxx xxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx. Nedosažení xxxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx stranami xx xxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx nezbytných xxxxxxxx x provoznímu oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx vážná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx přijaté v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx ustanovením x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx článku.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx o letové xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x průkazy, xxxxxx nebo potvrzené xx xxxxxx v xxxxxxx x pravidly x postupy xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx x případě Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx mající xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx odpovídají xxxx xxxx přísnější než xxxxxxxxx podmínky, stanovené xxxxx Úmluvy.

(2) Xxxxx xx práva xxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx (1) tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jedné smluvní xxxxxx xxxxxxxx osobě xxxx určenému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x letadlu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovených Úmluvou x xxxx xxxxxxx xxxx oznámeny Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx zmíněných xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhrazuje xxxxx odmítnout xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxx letů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxx xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx letadlům xxxxxx xxxxxxx stranou.

(4) Každá xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx letecká xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx do xxxxxxx (30) xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx shledá, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neudržuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx minimální xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx období Úmluvou, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx druhé smluvní xxxxxx svá zjištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pro xxxxxxxxx článku 4 xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx (7) xx (10) xxxxxx xxxxxx doplňují xxxxxxxx (4) x (5) xxxxxx článku a xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxx článku 33 Xxxxxx.

(7) X xxxxxxx s článkem 16 Úmluvy je xxxx dohodnuto, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxx na území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zástupci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx palubě i xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxx článku xxxxxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx série xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše xxxxxx:

(x) k vážným xxxxxx, xx letadlo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Úmluvou nebo

(b) x vážným xxxxxx, xx nejsou účinně xxxxxxxxx x uplatňovány xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx Úmluvou,

xx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx článku 33 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx požadavky, na xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx nebo uznána xx platná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx letadla xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxxx Úmluvou.

(9) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xx odbavovací ploše xxxxxxx provozovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx (7) xxxxxx článku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxxxx usoudit, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (8) tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx okamžitě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx smluvní strany x xxxxxxx, že xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx ke kontrole xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx opatření.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců (5) nebo (10) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jakmile xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxx, xx Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, použijí xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stejným způsobem xx xxxxxxx, uplatňování x xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 8

Celní xxxxxxxxxx, xxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx osvobozeno xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx daní x podobných poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k použití xxxx používány výhradně x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx opravou, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx letadla, jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx palubě xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2)

(x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx omezení, xxx, nepřímých daní x podobných poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx zavedením xxxx udržováním mezinárodní xxxxxxx dopravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxx-xx dovezené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx leteckému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

(x) zásoby xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx určené x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx během letu).

(ii) xxxxxxx xxxxx, mazadla (xxxxxx hydraulických xxxxxxx) x spotřebitelný xxxxxxxxx xxxxxxxx x

(xxx) xxxxxxxx xxxx včetně motorů.

(b) Xxxx osvobození xx xxxxxxx i x xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx.

(3) Osvobození xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx strany.

(4) Xxxxxxx palubní vybavení xxxxxxx, xxxxxx tak xxxx náhradní díly (xxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x mazadel x dalších xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) a (2) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ponechány na xxxxxx letadla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vyloženy na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x použití xx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxx podniku mohou xxx vyloženy x xxxxxxxxx xxxxxxx. Může xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx článku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx doby, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx x nimi jinak xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Osvobození xxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx xxxxxx xx vztahují x xx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výpůjčce xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx požívají xxxxxx osvobození xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložila xxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx hmoty xxxxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx x letadle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Indonéské xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Článek 9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxx každé smluvní xxxxxx oprávněnými x xxxxxxxx poplatků na xxxxx státu xxxxx xxxxxxx strany určenému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x rovnoměrně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx podmínky xxxxxxxx xxx jakékoli xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Uživatelské xxxxxxxx xxxxxxx příslušnými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx letiště, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, služby xxxxxx letového xxxxxxx x zařízení xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po odpisech. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xx ekonomickém xxxxxxx.

(3) Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxx xxxxx xxxxx x leteckými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přesného x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx článku. Každá xxxxxxx strana xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřit xx xxxx zavedením xxxx.

(4) Žádná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x souladu x článkem 18 x xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx článku, xxxxx:

(x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přezkum xxxxxxxx xxxx praktik, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

(xx) xx takové xxxxxx přijala xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx působnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxx, které xxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Přímý xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x přímém xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx účel, xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 xxxx dohody x xxxxxx úkolu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zavazadla x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx osvobozena xx xxx a xxxxxx xxxxxxxx.

Článek 11

Xxxxxx

(1) Tarify xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx určenými leteckými xxxxxxx obou smluvních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxx činitelům, jako xxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požadovat, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx odstavce (1) xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany. Předložení xxxxxx určenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx (30) dnů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zasáhnout xxx, xxx:

(x) zabránila xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx chování, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx soutěžitele xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx,

(x) xxxxxxxxx uživatele xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx zneužití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

(c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx některá xxxxxxx strana xxxxxxx, xx tarif účtovaný xxxxxxx xxxxxxxx podnikem xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neslučitelný x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x konzultace, xxxxx xxxx uskutečněny xx xxxxxxx (30) xxx po xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, každá xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dohody. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx x platnosti xxxxxxxxx tarify.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

(1) Určené xxxxxxx podniky xxxxxxxxx xxxxx xxxx řádnou x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lince xxxxxxxxx x Příloze x xxxx dohodě.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx dohodnutých služeb xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxx xxxxx určeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby nedošlo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxx xxxxxx zajišťuje xx xxxxx xxxx xxxxxx shodných xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx dle potřeby xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prostoru xx stanovených xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxx x úzkém xxxxxx x xxxxxxxxxx veřejnosti xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx linkách x xxxx xx přednostní xxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxx prostoru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx očekávaným xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx poštovních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x určené xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a frekvencí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikem xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx stran. Do xx xxxx xxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxx xxxx místy xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx provádí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx vztahu x:

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území x x území státu xxxxxxx strany, xxxxx xxxxxx letecký podnik,

(b) xxxxxxxxx požadavkům xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx x dopravním službám xxxxxxxxxxxx leteckými xxxxxxx xxxxxx států xxxx xxxxxxx x

(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 13

Xxxxxx řády

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30) dnů před xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, časy, cestovní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxx platnosti xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx změnu xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxx provozovat xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx letecký xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předkládá xxxxxxxxxx xxx (2) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx takových xxxx.

Xxxxxx 14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx platné na xxxxx xxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx:

(x) právo zřizovat xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx podporu, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

(x) xxxxx prodávat x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zprostředkovatelů xx použití xxxxx xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxx,

(x) xxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx každé smluvní xxxxxx xx v xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xx xxxxxx, pobytu x zaměstnání oprávněn xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zástupce, xxxxxx, xxxxxxxx, technický, provozní x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xx potřebný x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx udělí v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x předpisy xxxxxxxxx a personálu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, víza nebo xxxx podobná oprávnění.

(3) X souladu xx xxxxxx x předpisy xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxx právo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx svobodně xxxxxxxx xxxx dopravní xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx volně směnitelné xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx své xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx je přepočet x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx umožněn podle xxxxxxx směnného kurzu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou obvyklých xxxxxxxx xx služby xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxx svého xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx měně xxxx xx volně xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx pro uplatnění xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a volných xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 15

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx každé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statistické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxx podnikem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dohodě x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx rozumně xxxxxxxxx xx účelem posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nediskriminačním xxxxxxx.

Xxxxxx 16

Xxxxxxxxxx

(1) Letecké xxxxx xxxxxxxxx stran xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jednáním xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx záležitostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxxx xxxxxxx x konzultace k xxxxxxxxxx problému xxxxxxxxxx xx této xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx (60) xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxxx (60) xxx xxx xxx xxxxxxxx pozdější x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mnohostranná xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pozmění xx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Článek 18

Xxxxxx xxxxx

(1) X případě xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x výkladu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, se ho x xxxx řadě xxxxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx dohody, je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dohody, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx sporu xxxxxxxxxx xx provádění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx konzultacemi xxxx jednáním. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx jednáním, může xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodce xx xxxxx třiceti (30) xxx ode xxx xxxxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx rozhodčím xxxxxx. Xx lhůtě šedesáti (60) dnů od xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodce xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx rozhodce xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodce xxx xxxxxxxx nedohodnou xx jmenování xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví (XXXX), aby jmenoval xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dle požadavků x xxxxxxxxxx případě. Xx-xx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx příslušníkem xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx zastupuje, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem stanoveno xxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx (30) xxx od xxxxxxx xxxxxxxx rozhodčího xxxxx. Xx lhůtě xxxxxxx (30) xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx uskuteční na xxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx třiceti (30) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Rozhodčí soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx (30) dnů xx xxxxxxxx jednání xxxx po datu xxxxxxxxxx xxxx odpovědí, xxxxx nebylo uskutečněno xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x vyjasnění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx (15) dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ve sporu.

(8) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxx náklady xx xxxxx rozhodce stejně xxx jako xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany rovným xxxxx. Náklady xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce (7) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx strana xxxx xxxxxx, pozastavit xxxx xxxxxxx jakákoli xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě xxxx dohody smluvní xxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Registrace

Tato xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny se xxxxxxxxxx x Mezinárodní xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 20

Xxxxxxxx platnosti

Kterákoli xxxxxxx strana může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platnost xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Mezinárodní organizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dohody x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (12) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx uplynutím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx smluvní straně, xx xxxxxxxx považováno xx xxxxxxxx xxxxxxx (14) dnů poté, xxx xxxx doručeno Xxxxxxxxxxx organizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx x platnost šedesátý (60) xxx xxx xxx xxxxxxxx pozdějšího xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx strana splnila xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx.

Xxxx dohoda xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx xx xxxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx:

- Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie, xxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1972 a

- Xxxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládou Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx dopravě xxxx xxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx Indonésie (podepsané xxx 10. xxxxxx 1972), xxx bylo xxxxxxxxx diplomatickými xxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1985 a 18. ledna 1986 (Xxxxxxx).

Xx xxxxx čehož, xxxx xxxxxxxxx, řádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx v Xxxxxxx xxx 20. xxxxx 2017 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx všechny texty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X případě rozdílnosti xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx anglický text.
 

Za xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxx v. x.

xxxxxxxxx x zplnomocněný xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx republice             
 

Za vládu Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky určenými Xxxxxx republikou:

počáteční xxxxx x České xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx místa

Jakarta x xxxxx místo navržené xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky xxxxxxxx Xxxxxxxxxx republikou:

počáteční xxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx

xxxxx xx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx místa

Praha x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx letech xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx začínají xxxx xxxxx xx území xxxxxxx strany, která xxxxxxx podnik xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx práva, která xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místech x xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx letecký podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx).

4. X xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxx xxxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx. X této xxxxxx musí xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odkazy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 25/2022 Xx. x. x. nabyl účinnosti xxxx 9.8.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.