Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 09.08.2022.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě

25/2022 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Udělení práv Článek 2

Určení a provozní oprávnění Článek 3

Odvolání a pozastavení provozního oprávnění Článek 4

Uplatňování zákonů, předpisů a postupů Článek 5

Ochrana letectví Článek 6

Bezpečnost letectví Článek 7

Celní ustanovení, cla a daně Článek 8

Uživatelské poplatky Článek 9

Přímý tranzit Článek 10

Tarify Článek 11

Kapacita Článek 12

Letové řády Článek 13

Obchodní příležitosti Článek 14

Poskytování údajů Článek 15

Konzultace Článek 16

Změny Článek 17

Řešení sporů Článek 18

Registrace Článek 19

Ukončení platnosti Článek 20

Vstup v platnost Článek 21

Příloha - Linky provozované leteckými podniky

INFORMACE

25

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxx, xx dne 20. xxxxx 2017 xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx mezi vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx republiky x letecké xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx republiky Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 21 xxx 9. srpna 2022 a x xxxxxxx s týmž xxxxxxx xxxxxxxxx Dohodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972 x xxxxxxxxxxxx pod č. 56/1977 Sb., x Xxxxxx xxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx přílohy Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Republiky Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dne 10. xxxxxx 1972, xxxxxxxxx xxxxxxx nót xx xxx 26. xxxxxxxxx 1985 a 18. xxxxx 1986.

Xxxxx znění Xxxxxx a anglické xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX

Xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X XXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uváděné xxxx "xxxxxxx strany",

jsouce xxxxxxxx Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, xxxxxxxx x podpisu v Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 1944, x

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dohodu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x za xxxxxxx xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Definice

Pro účely xxxx xxxxxx, xxxxx x textu xxxxxxxxx xxxxx:

(x) výrazem "Úmluva” xx xxxxxx Úmluva o mezinárodním civilním letectví xxxxxxxx x Chicagu xxx 7. xxxxxxxx 1944 a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přijatou xxxxx článku 90 xxxx Xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxx příloh xxxx Xxxxxx podle xxxxxx článků 90 a 94, xxxxx byly xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxxx stran,

(b) xxxxxxx "xxxxxxx úřady" xx xxxxxx x případě Xxxxx republiky Ministerstvo xxxxxxx xxxx kterýkoli xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, x x případě Indonéské xxxxxxxxx ministr dopravy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávaných xxxxxxxx xxxxxxxxx,

(x) výrazem "xxxxxx letecký xxxxxx” xx rozumí každý xxxxxxx podnik, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxx článku 3 této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 2 xxxxxxxx (1) xxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxx” xx xx xxxxxx x Indonésii x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vody, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx x vzdušný xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ekonomické xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, kde Indonéská xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxxxx 1982 v Xxxxxxx Xxx; x xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx význam, xxxxx xx pro xxx xxxxxxxx v článku 2 Xxxxxx,

(x) výrazy "letecká xxxxxxxx služba", "mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", "xxxxxxx xxxxxx" a "xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx obchodní" xxxx xxxxxx, který je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 96 Xxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx

- ve xxxxxx x letadlu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dostupné xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

- xx xxxxxx x dohodnutým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx používaného při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx frekvencí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

(x) výrazem "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxx) x/xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxx xxxx zprostředkovatelů, x xxxxxxxx, za xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx, odděleně xxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx tato xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx,

(x) xxxxxxx "dohodnuté xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx x nakládání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 2 xxxxxxxx (1) xxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dohodou,

(l) xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx letového xxxxxxx nebo zařízení xxxxxxx letectví xxxx xxxxxxxxxxxxx činy, včetně xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxx letadla, xxxxxxx, cestující, zavazadla, xxxxx x poštu,

(m) xxxxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zboží a xxxxx,

(x) xxxxxxx "Příloha” xx rozumí Příloha x xxxx xxxxxx x xxxx změny xxxxxxxxx x souladu x ustanoveními článku 17 xxxx dohody. Příloha xxxxx nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Přílohu,

(x) výrazem "xxxxxxx XX" se rozumějí Smlouva o Evropské unii x Smlouva o fungování Evropské unie.

Xxxxxx 2

Udělení práv

(1) Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxx stanovená x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx dopravních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "dohodnuté xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Přílohy (xxxx xxx "xxxxxxxxx linky").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx požívá určený xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx práva:

(a) létat xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(x) přistávat xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxx a

(c) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odděleně xxxx x xxxxxxxxx, x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikem každé xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které nejsou xxxxxx podle článku 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxxxxxx (2) (x) a (x) tohoto xxxxxx.

(4) X odstavci (2) xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx udělení práva xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, zavazadla x zboží xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek xx xxxxxx nebo nájemné x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxx státu této xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx vzhledem k xxxxxxxxx x neobvyklým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxx x obvyklé xxxxx, xxxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxx x usnadnění pokračování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxx tratě, letiště x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Každá xxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx linkách x odvolat nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx určení xx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxx straně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx x vymezením toho, xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Příloze je xxxxxxx podnik xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxx, udělí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odstavců (3) x (4) xxxxxx xxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx potřebná xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mezinárodních leteckých xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Úmluvy.

(4) Po obdržení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx formě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že:

(a) x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx letecký xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX x xx platnou xxxxxxxx licenci x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie a

(ii) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx leteckého xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx členským státem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx osvědčení xxxxxxxxx dopravce tomuto xxxxxxxxx podniku a x xxxxxx je xxxxxxxx označen xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x

(xxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastněn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x/xxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxx Členských xxxxx x/xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx knížectvím, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx státními xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx letecký xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Indonéské xxxxxxxxx x má xxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x platným xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

(ii) xxxxxxxx regulatorní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vykonávána x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx leteckým xxxxxx x

(xxx) xxxxx xxxxxxx podnik je xxxxx xxxx většinově xxxxxxxx a skutečně xxxxxxxxxxx státními xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx republiky.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x oprávněn xxxxx xxxxxx článku, xxxx v plném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx jedná x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx této xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx smluvní strana xxxx zrušit, pozastavit, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx:

(x) x případě xxxxxxxxx xxxxxxx určeného Českou xxxxxxxxxx

(x) xxxx xxxxx xxxxxxx podnik xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX nebo xxxx xxxxxxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxx

(xx) skutečná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávána xxxx udržována členským xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx označen xxxxxxxxx letecký úřad xxxx

(xxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x/xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

(xx) tento xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dohody xxxx Indonéskou xxxxxxxxxx x jiným členským xxxxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx provozních práv xxxxx této dohody xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxx uložených xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

(x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxx žádná dvoustranná xxxxxx o leteckých xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Indonéskou xxxxxxxxxx,

(x) x případě leteckého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx republiky xxxx

(xx) xxxxxxxx regulatorní xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx

(xxx) xxxxx letecký xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx kontrolován xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Indonéské xxxxxxxxx xxxx

(x) xxxxxxx podnik xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx, způsobilost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Úmluvy xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx

(x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem nepostupuje x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxx.

(2) Každá xxxxxxx xxxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx prodlení xxxxx xxxxxxx xxxxxx důvody xxx zrušení, pozastavení xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo technických xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxx stranou.

(3) Tento xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x článkem 6 této xxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxx technická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikům xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Indonéská xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Článek 5

Uplatňování xxxxxx, xxxxxxxx x postupů

(1) Xxx vstupu, xxxxxx x výstupu x xxxxx státu jedné xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx leteckými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, předpisy x postupy xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Zákony, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vstupu, xxxxxx, tranzitu nebo xxxxxxx cestujících, xxxxxxx, xxxxxxxxx a zboží xxxxxx poštovních xxxxxxx x území jejího xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, předpisy x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, ochrany xxxxxxxx, přistěhovalectví, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, cel, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, zdravotních, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xx cestující, posádku, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádná xxxxxxx xxxxxx přednost xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným leteckým xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podobné xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxx x povinnostmi xxxxx mezinárodního práva, xx xxxxxx vzájemný xxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, xxxxxxxxx x Xxxxx 14. xxxx 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané x Xxxxx 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx 23. xxxx 1971, x Protokolu x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx násilí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodnímu xxxxxxxxx letectví, xxxxxxxxxxx x Montrealu 24. xxxxx 1988, Xxxxxx x xxxxxxxxxx plastických xxxxxxx xxx účely xxxxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxxxx 1. března 1991, x jakékoli xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx závazná xxx státy obou xxxxxxxxx stran.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nutnou pomoc x zabránění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx x posádek, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx stanovenými Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx, xx kterém jsou xxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; smluvní xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx letadel zapsaných x jejich leteckých xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx sídlo xxxxxxxx xxxx stálé xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxx České xxxxxxxxx provozovatelé xxxxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxx xxxxx smluv XX, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx států xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx letectví. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisy, xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Úmluvy. Xxxxx smluvní xxxxxx xxxx kdykoli xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx rozdílech.

(5) Každá xxxxxxx strana souhlasí x tím, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro vstup, xxxxxx a xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zákony x xxxxxxxx platnými v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx účinně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zásob xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx požadavek xxxxx xxxxxxx strany xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxx hrozbě.

(8) Xxxxx-xx ke xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx usnadňováním předávání xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx směřujícími x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx smluvní strana xx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxx (60) xxx xx xxxxxxxx (xxxx x kratší xxxxx, xxxxx je tak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx) posouzení prováděných xxxx připravovaných bezpečnostních xxxxxxxx na území xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx odlétajícím xx území státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx ujednání pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx zavedena xxx, xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xx-xx xxxxxxx strana xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx úřadem druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx patnácti (15) xxx od xxxxxxxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nedosažení xxxxxxxxxx dohody do xxxxxxxx (15) xxx xx zahájení jednání xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, omezení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek x provoznímu oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxx smluvní stranou. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace xxxx x důvodu zabránění xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx článku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xx té, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x postupy státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x případě Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx mající xxxxxxxx, xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x průkazy xxxxxxx odpovídají xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podmínky, stanovené xxxxx Úmluvy.

(2) Xxxxx xx práva nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx zmíněných x xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx jakékoli osobě xxxx xxxxxxxx leteckému xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x letadlu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx minimálních xxxxxxxx, stanovených Úmluvou x tyto rozdíly xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro civilní xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupů.

(3) Xxxxx smluvní xxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uznat xxxx xxxxxx xxx xxxxx letů xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x průkazy xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušníkům xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou.

(4) Xxxxx xxxxxxx strana může xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx norem přijatých xxxxxx xxxxxxx stranou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx letecká xxxxxxxx, posádky, letadla x xxxxxx provoz. Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx (30) xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx jedna xxxxxxx xxxxxx shledá, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx x xxxxxxxx oblasti xxxxxxx xx minimální xxxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx Úmluvou, xxxxxx tato smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx svá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezbytná k xxxx, xxx xxx xxxxxxx soulad s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (15) xxx xxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být dohodnuta, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx článku 4 xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx (7) xx (10) tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (4) x (5) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx smluvních stran xxxxx článku 33 Xxxxxx.

(7) X souladu x článkem 16 Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx letadlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x území státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxx smluvní strany, xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxx letadla x xxxx xxxxxxx, xxx x zjevného xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx (dále v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx") xx xxxxxxxxxxx, xx to xxxxxxxx x nepřiměřenému zpoždění.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxx kontrola xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ploše xxxxxx:

(x) x vážným xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx letadla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Úmluvou xxxx

(x) x vážným xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x uplatňovány xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené x xxxxx xxxxxx Úmluvou,

xx smluvní strana xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx článku 33 Xxxxxx xxxxx svobodně xxxxxxxxx, xx požadavky, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx platná osvědčení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx daného xxxxxxx xxxx xxxx posádky, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx normy xxxxxxxxx Úmluvou.

(9) V xxxxxxx, že přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx provozovaného xxxxxxxx xxxxxxxx jedné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx (7) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zástupcem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx usoudit, xx xxxxxxx vážné xxxxx popsané x xxxxxxxx (8) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x něm xxxxxxx.

(10) Xxxxx smluvní xxxxxx xx vyhrazuje xxxxx okamžitě pozastavit xxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxxx leteckému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx, ať xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxx, že pro xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxx jedné smluvní xxxxxx podle odstavců (5) nebo (10) xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(12) X xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx kontrola xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx práva Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx podniku.

Xxxxxx 8

Celní ustanovení, xxx x xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx daní x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, obvyklé xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxx opravou, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx osvobozeny xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx letadla x xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2)

(x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx, nepřímých daní x xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx státními xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx používány xx xxxxxx letadla xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx udržováním mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku x xxxx-xx xxxxxxxx určeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx leteckému xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jsou například xxxxxxxxx, nápoje x xxxxx určené x xxxxxxx nebo využití xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx).

(xx) xxxxxxx hmoty, xxxxxxx (xxxxxx hydraulických xxxxxxx) x spotřebitelný xxxxxxxxx xxxxxxxx x

(xxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(x) Xxxx osvobození se xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jakékoli xxxxx xxxxx vykonávané xxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kde xxxx vzaty xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto článku xx nevztahují na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na služby xxxxxxxxxxx určenému leteckému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx vybavení xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx motorů), xxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ponechány xx xxxxxx letadla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikem jedné xxxxxxx xxxxxx, mohou xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na tomto xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k použití xx službách určeného xxxxxxxxx podniku mohou xxx vyloženy x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx, xxx xxxx znovu xxxxxxxx nebo xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx x souladu x celními xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx článku xx vztahují x xx xxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podniky x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx smluvní strany. Xxxxxx výpůjčky x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celním xxxxxx.

(6) Xxx v xxxx dohodě xxxxxxx Xxxxx republice, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložila xxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxx taxy xx pohonné hmoty xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx použití x letadle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Indonéské xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Článek 9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx být uložené xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx oprávněnými x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx strany, musejí xxx xxxxxxxxxxx, přiměřené, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx dostupné xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podniky x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ukládány.

(2) Uživatelské xxxxxxxx uložené příslušnými xxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx zohledňovat, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, služby xxxxxx xxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx systému. Tyto xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx odpisech. Xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxx poskytovány xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx smluvní xxxxxx podporuje konzultace xxxx orgány xxxxxxxxxxx x vyměřování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx používajícími xxxxxx x zařízení. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx podporuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podniky x xxxxxx xxxxxxxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxx x jasného přezkumu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (1) x (2) xxxxxx článku. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx podporuje xxxxxx oprávněné x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx umožněno vyjádřit xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx smluvní xxxxxx nejedná xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x článkem 18 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

(x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxx x

(xx) po xxxxxx xxxxxx přijala xxxxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jakýchkoli xxxxxxxx xx praktik, které xxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx tranzitu xxxx xxxxx státu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx určenou xxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx civilního letectví xxxxxxxxx v článku 6 xxxx dohody x xxxxxx úkolu zabránit xxxxxxxxxxxx obchodu s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxx x přímém xxxxxxxx xxxx osvobozena xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxx

(1) Tarify xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx leteckými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určeným leteckým xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxx výši, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke všem xxxxxxxxx činitelům, xxxx xxxx náklady xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požadovat, aby xx byly xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce (1) xxxxxx článku určeným xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Předložení xxxxxx určenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx více xxx xxxxxx (30) xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx ohledu xx výše uvedené xx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx:

(x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx používání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx či xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx poškození soutěžitele xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na lince,

(b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

(c) ochránila xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (3) xxxxxx článku xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úřadem.

(5) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx neslučitelný s xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (3) xxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxx xxxxxxx xxxxxx neprodleně xxx xxxxxx a xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (30) xxx po xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx dohodnou x ohledem xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx xxxxxxxxx úsilí xxx xxxxxxxxx takové xxxxxx. X xxxxxxx neshody xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx tarify.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

(1) Určené xxxxxxx xxxxxxx smluvních xxxxx mají xxxxxx x rovnou xxxxxxxxxxx x provozování leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Příloze k xxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v úvahu xxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zajišťuje xx xxxxx nebo xxxxxx shodných xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx kapacita xx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx potřeby xxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx požadavcích x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x úzkém xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx za xxxxxxxxxx xxx poskytnout, při xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx, xxxxxxxx odpovídající současným x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx poštovních xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx nabízené xxxxxxxx a frekvencí xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní strany xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xx doby mají xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx smluvní strany x xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx států xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx x:

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po přihlédnutí x xxxxxxxxx službám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podniky xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a

(c) požadavkům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

Článek 13

Letové xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stranou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30) dnů před xxxxxxxxx dopravních služeb xxxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zamýšlený xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x období platnosti xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x letům xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Takový xxxxxxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (2) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx takových xxxx.

Článek 14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákony a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany nestanoví xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany následující xxxxx xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx:

(x) xxxxx zřizovat xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx podporu, xxxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

(x) xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx jakékoli osobě xxxxx x xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxx nebo zprostředkovatelů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

(x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx, společnosti nebo xxxxxxxxx xxxxxxx provozujícího xxxxxx xx xxxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx.

(2) Určený letecký xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx je v xxxxxxx se zákony x předpisy xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx letecký xxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx leteckých dopravních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s těmito xxxxxx x předpisy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, víza nebo xxxx podobná xxxxxxxxx.

(3) X souladu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx určený xxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx letecké dopravní xxxxxx x kterákoli xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx povoluje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx směnitelné xxxx a převést xx xx území xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vlastní xxxx. X xxxxxxx xx zákony a xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx je přepočet x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx leteckých xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směnného xxxxx xxx transakce xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx měně nebo xx xxxxx směnitelné xxxx, xx předpokladu, xx xx xx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(5) Xxxxxxx xxxxxx uznávají, xx pro xxxxxxxxx xxxx x nároků xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dopravci xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx časů, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 15

Poskytování xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx dohodě x xxxxxxx, xxxxx může xxx rozumně xxxxxxxxx xx účelem posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 16

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx smluvních xxxxx xxxxx xx spojení, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jednáním xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kdykoli xxxxxxx x konzultace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícímu xx xxxx xxxxxx. Xxxx konzultace jsou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (60) dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 17

Xxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx změna xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (60) xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nót xxxxxxxxxxxxx, xx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxx xxxxx této xxxxx v xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx strany xxxxxxx x xxxxxxxx mnohostranná xxxxxx x letecké xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxx odpovídala xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx sporu, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx x prvé řadě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nedosáhnou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx mezi smluvními xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jakéhokoli sporu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx jednáním, xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodce xx xxxxx xxxxxxx (30) xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx o projednání xxxxx rozhodčím xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx (60) dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodce xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx od jmenování xxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jestliže se xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxx xxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx Rady xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze smluvních xxxxx, učiní xxxx xxxxxxxxx viceprezident, xxxxx xxx zastupuje, pokud xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx důvodu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx lhůtě xxxxxxx (30) dnů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx (30) dnů xxxx připraveny xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx kterékoli smluvní xxxxxx xxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx třiceti (30) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx (30) dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxxxx obou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uskutečněno xxxxx xxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx strany xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx (15) dnů xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (15) xxx xx xxxxxxxxx žádosti.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx své xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dílem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x plněním xxxxxxxx xxxxx odstavce (7) xxxxxx článku, druhá xxxxxxx xxxxxx může xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx práva xxxx výsady, které xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx dohody xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 20

Xxxxxxxx platnosti

Kterákoli xxxxxxx strana může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx ukončit xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Mezinárodní organizaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (12) xxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně, xxxx-xx xxxx uplynutím tohoto xxxxxx oznámení o xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x doručení xxxxx xxxxxxx straně, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (14) xxx poté, xxx bylo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 21

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx dohoda vstoupí x xxxxxxxx xxxxxxxx (60) xxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nótami xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxx xxx vstup xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxxx republikou x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx:

- Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonésie, xxxxxxxxx xxx 10. xxxxxx 1972 x

- Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x vládou Republiky Xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx dopravě mezi xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (podepsané xxx 10. května 1972), xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 26. xxxxxxxxx 1985 a 18. xxxxx 1986 (Xxxxxxx).

Xx xxxxx čehož, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podepsali tuto xxxxxx.

Xxxx v Jakartě xxx 20. xxxxx 2017 ve xxxx xxxxxxxxx vyhotoveních, xxxxx x jazycích xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stejně xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výkladu xx xxxxxxxxxxx anglický xxxx.
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxx x. r.

mimořádný x xxxxxxxxxxxx velvyslanec Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxxxxxx republiky

Budi Karya Xxxxxx v. x.

xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx provozované xxxxxxxxx podniky xxxxxxxx Xxxxxx republikou:

počáteční místa x Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx republiky

místa za

jakákoli xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x xxxxx místo navržené xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx II

Linky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x jedno xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx všech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx míst za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xx této xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místech x xxxxxxx za xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx linkách, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx leteckými xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxx letecký xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx přerušení xxxxx (xxxxxxxx).

4. X xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. V xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 25/2022 Xx. x. x. nabyl účinnosti xxxx 9.8.2022.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.