Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.08.2020.


Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě

35/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Přepravní práva Článek 2

Určení a provozní oprávnění Článek 3

Odvolání a pozastavení provozního oprávnění Článek 4

Uplatňování zákonů, předpisů a postupů Článek 5

Ochrana letectví Článek 6

Bezpečnost letectví Článek 7

Celní ustanovení, cla a daně Článek 8

Užívání letišť a leteckých zařízení Článek 9

Tranzit Článek 10

Prodej služeb a převod finančních prostředků Článek 11

Tarify Článek 12

Kapacita Článek 13

Společné označování linek Článek 14

Letové řády Článek 15

Kombinované dopravní služby Článek 16

Zastoupení leteckého podniku Článek 17

Pozemní odbavování Článek 18

Poskytování údajů Článek 19

Konzultace Článek 20

Změny Článek 21

Řešení sporů Článek 22

Registrace Článek 23

Ukončení platnosti Článek 24

Vstup v platnost Článek 25

Příloha

INFORMACE

35

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx dne 19. xxxxxxxxx 2014 byla x Xxxx podepsána Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Etiopské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 25 xxx 16. xxxxx 2018.

Anglické xxxxx Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

DOHODA

mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx federativní demokratické xxxxxxxxx

X LETECKÉ XXXXXXX

Xxxxx Xxxxx republiky a xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxx",

xxxxxx xxxxxxxx Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, xxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx dne xxxxxxx prosince 1944, x

xxxxxx přáním xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

xx xxxxxxx xxxxx:

Článek 1

(Definice)

Pro xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

(x) výraz "Úmluva" xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx letectví xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx sedmého prosince 1944 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 90 xxxx Xxxxxx včetně jakékoli xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx článků 90 x 94, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx;

(x) xxxxx "xxxxxxx xxxxx" znamená x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, x x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x obou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx osobu xxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vykonávaných uvedenými xxxxxxxxx xxxxx;

(x) xxxxx "xxxxxx xxxxxxx podnik" xxxxxxx každý xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx strana písemně xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx x který xx xxxxx článku 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 2 xxxxxxxx (1) této xxxxxx;

(x) xxxxxx "území", "letecká xxxxxxxx xxxxxx", "mezinárodní xxxxxxx dopravní xxxxxx", "xxxxxxx podnik" a "xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" mají xxxxxx, který je xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v článcích 2 x 96 Xxxxxx;

(x) xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxx x dohodnutým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x daném xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx;

(x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxx xxxx xxxx poplatky, xxxxx mají xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx a podmínek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx používají, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxx přepravě, xxxxx xxxx xxxxxxxx leteckými xxxxxxx a rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

(x) xxxxxx "pozemní xxxxxxxx", "xxxxxx xxxxxxx" a "xxxxxxxx xxxx" mají xxxxxx, který je xxx ně xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx 9 Úmluvy;

(x) výraz "Příloha" znamená Xxxxxxx x xxxx xxxxxx x její změny xxxxxxxxx x souladu x ustanoveními článku 21 xxxx xxxxxx. Příloha xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx odkazy xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zmíněnou Přílohu;

(x) výraz "EU xxxxxxx" xxxxxxx Smlouvu o Evropské unii x Smlouvu o fungování Evropské unie;

(x) xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Abuji, xxxxxxxxx 3. xxxxxx 1991, xxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 14. xxxxxxxxx 1999, x xxxx africký xxxx, xxxxx, xxxxxxxx není xxxxxxx Smlouvy x Xxxxx xxxx Rozhodnutí x Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx záměr xxx vázán xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 2

(Xxxxxxxxx xxxxx)

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxx podnikem xxxx leteckými podniky (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Přílohy (dále xxx "xxxxxxxxx linky").

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxx požívají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

(x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx území xxxxx xxxxx smluvní strany;

(b) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx státu druhé xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx obchodní;

(c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx druhé smluvní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Příloze xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x kombinaci, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxx první xxxxxxx strany; a

(d) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx územích xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Příloze cestující, xxxxxxxxx x zboží xxxxxx xxxxxxxxxx zásilek, xxxxxxxx xxxx x kombinaci, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, stanovených x Příloze.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx xxxxx článku 3 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx využívat práva xxxxxxxxx v xxxxxxxx (2) (x) x (x) xxxxxx článku.

(4) X xxxxxxxx (2) xxxxxx článku nemůže xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x určením xxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovat xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx letových xxxx.

Článek 3

(Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx)

(1) Xxxxx xxxxxxx strana má xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx letecké xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx potřebu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Letecký xxxx, xxxxx obdržel oznámení x určení, xxxxx xxx prodlení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (3) x (4) xxxxxx xxxxxx určenému xxxxxxxxx xxxxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx požadovat, xxx xxxxxxx podnik xxxxxx xxxxxx smluvní stranou xxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx zákony x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx uplatňuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx leteckých xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s ustanoveními Úmluvy.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx právo odmítnout xxxxxxxx určení leteckého xxxxxxx a odmítnout xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci (2) tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx takové xxxxxxxx, které považuje xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx stanovených x článku 2 xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx:

(x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určeného Xxxxxx xxxxxxxxxx

(x) xx xxxxx xxxxxxx podnik xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle XX xxxxx x xx platnou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx; a

(ii) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušný letecký xxxx;

(x) v případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx federativní demokratickou xxxxxxxxxx

(x) je tento xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

(xx) Etiopská xxxxxxxxxxx demokratická xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; x

(xxx) tento xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu x je skutečně xxxxxxxxxxx smluvním státem.

(5) Xxxxxxx xxx letecký xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx částečném xxxxxxx xxxxxxxxxx dohodnuté xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx letecký podnik xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dohody.

Xxxxxx 4

(Odvolání a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxxx nebo pozastavit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxx uložit xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dočasně nebo xxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určeného Xxxxxx republikou

(i) není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xxxxx xxxx xxxx platnou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx; xxxx

(xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontrola xxxxxx xxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxxxxxx xxxx udržována xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osvědčení leteckého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx zřetelně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxx

(xxx) xx xxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podniku xxxxxxxx Xxxxxxxxx federativní xxxxxxxxxxxxx republikou xxxxx xxxxxxxx státem Evropské xxxx xxxxxxxx;

(x) x xxxxxxx leteckého xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republikou

(i) xxxx xxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx leteckého xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx regulatorní xxxxxxxx tohoto leteckého xxxxxxx xxxx vykonávána xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx

(xx) není xxxxx xxxxxxx podnik usazen xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx federativní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx

(xxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

(x) letecký xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx práva, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, které x xxxxxxx x Úmluvou xxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx

(x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem nepostupuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx porušování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, uplatní se xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx dohodnuto xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx smluvních xxxxx zahájeny do xxxxxxxx (60) xxx xx data požadavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

(Xxxxxxxxxxx zákonů, xxxxxxxx a postupů)

(1) Xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany musí xxx xxxxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x postupy platné xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx, předpisy x postupy xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x zboží xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x území jejího xxxxx, xxxx jsou xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, výstupu, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, cel, xxxxxxxx, karanténních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx cestující, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx zásilky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxx nebo výstupu xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx první xxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provozujícím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxx.

Článek 6

(Ochrana xxxxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xx xxxxxx vzájemný xxxxxxx chránit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané x Xxxxx 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, xxxxxxxxx x Haagu 16. xxxxxxxx 1970, Úmluvy o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, xxxxxxxxx x Montrealu 23. září 1971, x Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, podepsaného x Montrealu 24. xxxxx 1988, x xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx smluvních xxxxx.

(3) Xxxxxxx strany xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx veškerou xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx nezákonného zmocnění xx civilních xxxxxxx x jiných nezákonných xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx a posádek, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx jinému ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx letectví.

(4) Xxxxxxx strany xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními x xxxxxxx letectví stanovenými Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx letectví x xxxxxxxxxxxx jako Xxxxxxx x Úmluvě x xxxxxxx, ve kterém xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platná xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx provozovatelé xxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx smluvních xxxxx, xxxx v xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízení xx jejím xxxxx xxxxx XX smluv x mající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxx letišť xx xxxxx xxxxxx států xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx ustanoveními x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxx x tím, xx je požadováno, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, výstup x xxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx letectví x xxxxxxx se xxxxxx x předpisy platnými x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky.

(6) Každá xxxxxxx xxxxxx zajistí, xx xx na xxxxx jejího xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx k ochraně xxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x palubních xxxxx xxxx a x xxxxxxx nastupování xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx strana x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx čelit xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx spáchání činu xxxxxxxxxxx zmocnění xx xxxxxxxxx letadla xxxx xxxxxx nezákonného činu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pomohou usnadňováním xxxxxxxxx zpráv x xxxxxx příslušnými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(9) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx domnívat, xx xx xxxxx smluvní xxxxxx odchýlila xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx úřad xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nedosažení xxxxxxxxxx xxxxxx xx třiceti (30) xxx xx xxxx takové žádosti xx důvodem x xxxxxxxxx článku 4 xxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx situace, xxxx kterákoli xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prozatímní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

Xxxxxx 7

(Bezpečnost letectví)

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x průkazy, xxxxxx xxxx potvrzené xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx státu xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxxx xxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx Xxxxx republiky, a xxxxx xxxxxx platnost, xxxx xxxxxx za xxxxxx druhou xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxxx x průkazy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovené xxxxx Úmluvy.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhrazuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx státu osvědčení x kvalifikaci a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným státem.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx vztahující se xx posádky, xxxxxxx x jejich xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx třiceti (30) xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxxxxxx a neuplatňuje xxxxxxxxxxxx normy v xxxxxxxx oblasti alespoň xx xxxxxxxxx úrovni xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Úmluvou, oznámí xxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxx dosaženo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Neuskutečnění příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (15) dnů, xxxx x delší xxxxx, xxxxx xxxx xxx dohodnuta, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx článku 4 této dohody.

(5) Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx uvedené x článku 33 Xxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo leteckými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx z xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xxx, v xxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxxxx inspekci oprávněnými xxxxxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x zvenku xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx stavu xxxxxxx x jeho vybavení (xxxx x tomto xxxxxx nazývané "xxxxxxxx xx xxxxxxxx"), za xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx jakákoli xxxxxxxx na stojánce xxxx xxxxx inspekcí xx stojánce povede:

(a) x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx letadla neodpovídají xxxxxxxxxx normám xxxxxxxxxx x xxxxx období Úmluvou, xxxx

(x) k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Úmluvou,

má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely článku 33 Xxxxxx právo xxxxxxxx prohlásit, xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydána xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx letadla xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stejné xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Úmluvou.

(7) V xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx inspekce letadla xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikem jedné xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jménem x xxxxxxx x odstavcem (5) tohoto xxxxxx, xx odepřen xxxxxxxxx xxxxxx leteckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podniků, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx vznikly xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (6) xxxxxx článku a xxxxxx závěry x xxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx x xxxxxxx, xx usoudí, xx xxx xx základě xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x inspekci na xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zjištění, že xxx bezpečný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx (4) xxxx (8) xxxxxx článku xx xxxxx, jakmile xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx.

(10) X případě, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx regulatorní kontrola xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx členským xxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx tímto článkem xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx xxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 8

(Xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x daně)

(1) Xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dovozních xxxxxxx, cla, nepřímých xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx celostátních x místních xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiál, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, obvyklé xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x potraviny (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx) x xxxx xxxx, xxxxx jsou určeny x použití xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, provozujícího dohodnuté xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxxx xxxxxxx materiál xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vztahují na xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx:

(x) xxxxxxxx xx xxxxx státu jedné xxxxxxx xxxxxx určeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jménem;

(b) ponechané xx palubě xxxxxxx xxxxxxxx leteckého podniku xxxxx smluvní xxxxxx xx příletu xx xx odletu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany;

(c) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx leteckého xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx strany x určené x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; x xx bez ohledu xx to, zda xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx výjimku, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zcizovány xx xxxxx xxxxx xxxx smluvní xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx materiál, dodávky x zásoby xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx určeného leteckého xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxx na území xxxxx druhé smluvní xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx xxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celního úřadu xx doby, než xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx s xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx předpisy.

(4) Osvobození xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx díly včetně xxxxxx x obvyklé xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx požívají xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Takové xxxxxxxx x přenechání xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxx úřadům.

(5) Xxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx federativní demokratickou xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx x zamezení xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Nic x xxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, poplatky, xxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx jejím xxxxx pro použití x letadle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx provozováno xxxx xxxxxx xx xxxxx České republiky x xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

(7) Xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx Etiopské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx republice, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx dodané xx xxxxx území xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx demokratické xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx federativní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 9

(Užívání xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany za xxxxxxx letišť, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jakémukoli jinému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikem xxxxx xxxxxxx xxxxxx, konajícímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx letecké xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, letových xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx kontrolou.

(3) Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svými xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx těmito xxxxxx xxxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě, aby xxxx možnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx poplatcích xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 10

(Tranzit)

Cestující x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx určenou xxx xxxxxx účel, jsou xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 6 této xxxxxx a plnění xxxxx xxxxxxxx nedovolenému xxxxxxx s xxxxxxxx x psychotropními xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxx x tranzitu jsou xxxxxxxxxx od cla x jiných xxxxxxxx.

Xxxxxx 11

(Xxxxxx xxxxxx x převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxx x předpisy platnými xx xxxxx xxxxx xxxx první smluvní xxxxxx xx určený xxxxxxx podnik nebo xxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxx státu xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx svých zprostředkovatelů, x kterákoli xxxxx xxxx xxxxxxxx zakoupit xxxx dopravní xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykupované bankami xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx letecké podniky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákonů x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a převést xx xxxxx svého xxxxx xxxxxxxx příjmů xxx místními výdaji xxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržního xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, platného x den xxxxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx devizový xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx vybíraných bankami xx služby při xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, použije se xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 12

(Xxxxxx)

(1) Tarify xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx určenými xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx stanovovány x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx uživatelů, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx úvahy xx xxxxx trhu.

(2) Nepožaduje xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx strana právo xxxxxxxxx xxx, xxx:

(x) xxxxxxxxx nepřiměřeně diskriminujícím xxxxxxx a praktikám;

(b) xxxxxxxxx uživatele xx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

(x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x přímé xxxx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx omezit xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Určené xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnou xx xxxxxxxx leteckému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxx.

Xxxxxx 13

(Xxxxxxxx)

(1) Určené xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Příloze x xxxx xxxxxx.

(2) Xxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx určené xxxxxxx podniky xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků druhé xxxxxxx strany, aby xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xx zcela xxxx zčásti xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v úzkém xxxxxx k požadavkům xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x mají xx xxxxxxxxxx xxx poskytnout, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestujících x xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxx státu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx včetně poštovních xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x těch xxxxxxx stanovených linek, xxxxx se nacházejí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx než toho, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx provádí x xxxxxxx s xxxxxxxx zásadami, že xxxxxxxx xx ve xxxxxx x:

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxxx xxxx xxxxxxx; x

(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx podniků.

Xxxxxx 14

(Společné xxxxxxxxxx xxxxx)

(1) Při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx každý xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx-xxxxxxx) a x vyblokování xxxxxxxx (xxxxxxx-xxxxx) x:

(x) leteckým xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx;

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dopravních xxxxxxxx xx, x x xxxx třetí xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx strany xxxxx nepřijmout xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhají xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx:

(x) mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxx,

(x) splňují požadavky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

(x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x společném xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxx předložily xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x vyblokování xxxxxxxx leteckým úřadům xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30) xxx xxxx navrhovaným xxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx označování xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhají schválení xxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 15

(Xxxxxx řády)

(1) Xxxxxxx xxxxxx určený xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30) dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu druhé xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxxxx řád, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, typ xxxxxxx, časy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x počet xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doplňkové xxxx k letům xxxxxxxx x letových xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxx požadavek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (2) xxxxxxxx dny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 16

(Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx dopravci xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx příslušné smluvní xxxxxx x xx xxxxxxx reciprocity. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x povrchové xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 17

(Zastoupení xxxxxxxxx xxxxxxx)

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx oprávněn x souladu xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x udržovat xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiný xxxxxxx personál xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a předpisům xxxxxxx xx území xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx mají podle xxxxxx x předpisů xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx podporu xxxxxxx xxxxxxx x x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 18

(Xxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx každý xxxxxx xxxxxxx podnik xxxxx xxxxxxxxxx si xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xx podle své xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo zčásti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxxx omezují nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu, x xxx neexistuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x každým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxx o xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxx xxxxxxxxxxxxx.

Článek 19

(Poskytování údajů)

Letecký xxxx každé xxxxxxx xxxxxx xx požádání xxxxxxxx leteckému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx dohodě v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 20

(Konzultace)

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxx smluvních xxxxx budou xx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemně, xxx xxxxxxxxx úzkou spolupráci xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kdykoli xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (60) xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti druhé xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx stranami xxxxxxxxx jinak.

Článek 21

(Xxxxx)

(1) Jestliže xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jakékoli xxxxxxxxxx této xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx (60) den xxx xxx doručení pozdější x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx změny.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx smluvními stranami, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx ustanovením takové xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx ustanovení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 22

(Řešení sporů)

(1) X xxxxxxx sporu, xxxxxxxxxxxxx z výkladu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx x prvé řadě xxxxxxxxx letecké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nedosáhnou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxx řešen jednáním xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Jestliže xx xxxxxxxx stranám xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jednáním, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo jej, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodčí xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxx členové xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx (2) měsíců x xxxxxxxx xx tří (3) xxxxxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci (4) tohoto xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx (XXXX), xxx xxxxxx xxxxxxxx jmenování. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx některé xx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx ve vykonání xxxxxx úkolu, xxxxx xxxxxxxx jmenování xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx pro smluvní xxxxxx. Každá xxxxxxx xxxxxx xxxxx náklady xx svého člena xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; náklady xx předsedu a xxxxxxxx xxxx náklady xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dílem. Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx vlastní xxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo určený xxxxxxx xxxxxx kterékoli xxxxxxx xxxxxx nepodrobí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (6) tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx strana podle xxxxxxxxx xxxxxx, odepřít xxxx xxxxxxx jakákoli xxxxx či xxxxxx xxxxxxx na základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx určenému xxxxxxxxx podniku, který xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 23

(Xxxxxxxxxx)

Xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx změny xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx civilní xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

(Xxxxxxxx platnosti)

Kterákoli xxxxxxx strana může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukončit xxxxxxxx xxxx dohody. Takové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx dohody x takovém případě xxxxxx dvanáct (12) xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany. X xxxxxxx, xx chybí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx oznámení xxxxxxxxxx xx doručené čtrnáct (14) xxx poté, xxx bylo xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 25

(Xxxxx x xxxxxxxx)

Xxxx xxxxxx vstoupí x xxxxxxxx šedesátý (60) den od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx všechny xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx účel xxxx xxxxxxx.

Xx důkaz xxxxx, níže podepsaní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxx x Xxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2014 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx.

Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx, v. x.

xxxxxxxxx a zplnomocněný xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republice

Za xxxxx Xxxxxxxx federativní xxxxxxxxxxxx republiky

Wosenyeleh Hunegnaw, x. x.

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx civilní xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx republiky

Xxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxx provozované xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx:

xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx určení x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx xx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx místa

jakákoli xxxxx

Xxxxx XX

Xxxxx provozované xxxxxxxxx xxxxxxx určenými Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republikou:

počáteční xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx republice

mezilehlá xxxxx

xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice

místa xx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxx místa

jakákoli xxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx:

1. Xxxxx mohou xxx provozovány x xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jakémkoli xxxx xxxxx xxxxxx:

(x) vynechat xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx dohodnuté xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx určila;

(b) xxxxxxxxxx různá čísla xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx letadla xx jakékoli xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx místě; x

(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

3. X této dohodě xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx příslušníky Xxxxx xxxxxxxxx chápány xxxx odkazy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. X této xxxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx chápány xxxx xxxxxx xx xxxxxxx podniky xxxxxx Xxxxxx republikou.

Informace

Právní předpis č. 35/2020 Xx. m. x. xxxxx účinnosti xxxx 20.8.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.