Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

367/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dráhách Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Čl. VII

Přechodná ustanovení Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Účinnost Čl. IX

INFORMACE

367

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 77/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 181/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Sb., xxxxxx č. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 102/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 180/2014 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Sb. x xxxxxx č. 169/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/9/ES ze xxx 20. xxxxxx 2000 x lanových dráhách xxx xxxxxxx xxxx." xxxxxxx.

2. Xx konci xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/2370 xx xxx 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2012/34/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a správu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

3. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1a xx xx samostatný řádek xxxxxxxx xxxx "Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx dráhách x x xxxxxxx směrnice 2000/9/XX.".

4. X §2 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "zastávka, xxxxxxxx xxxxxx, čerpací xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxxxxx".

5. V §2 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx nový xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x výpočtem xxxx x x xxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dráze.".

Dosavadní xxxxxxxx 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13.

6. V §4a xxxx. 3 xx xx konci xxxxxxx x) doplňuje slovo "xxxx".

7. X §4x xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Podobu x xxxxxx výstrahy xxxxxx xxxxxxxxxx zařízením".

8. V §7 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxxx vkládají věty "Xxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxx xxxx stavebník xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx průkazu způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vydání kolaudačního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dráhy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.".

9. X §10 xxxx. 1 se xxxxx ", xxxxx x stromů xxxx xxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxx".

10. X §10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v případě, xxx xxx xx xxxxxxxxxx upozornění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx v přiměřené xxxxx x x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, které xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx stromovím ohrožujícím xxxxxxxxxx xxxx plynulost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 co nejvíce xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x uživatelů dotčených xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx oznámit. Xx xxxxxxxx prací xx xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx možné x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx odpovídajícího jejímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx užívání. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rovněž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x xxxxxxxx užívání nemovitosti xxxx xxxxxxx-xx mu xxxxx, má xxxxx xx přiměřenou jednorázovou xxxxxxx; xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxx do 2 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.".

11. X §15 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx jsou členy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), bylo-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x fyzickou osobu, x je-li ustanoven xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx osoby,".

12. V §17 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxx-xx x právnickou osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx odpovědný xxxxxxxx, též xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx,".

13. §22x zní:

"§22a

(1) Xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx přístupná, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nebo

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prohlášení o xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx tuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx její xxxx xx xxxxxx přístupu x

x) jiné xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxx část xxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služeb, nebo

c) xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatel xx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky způsobem xxxxx xxxxxxxx 3 xx taková vlečka xxxxxxx xxxxxxx přístupnou.

(5) Xxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy nastala. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx její xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx do 10 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vlečky xxxxx Úřadu změnu xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nepřístupných xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx odstavce 3. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.".

14. Xx §22x xx xxxxxx nový §22x, xxxxx xxx:

"§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečky xxxx xxxxxxx předpis, xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx zřízen, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy xx xxxxxx x dopravcům xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxx dodržování.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečky xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu provozovatele xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx anebo veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravce odlišného xx tohoto provozovatele xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxx xxx xxxxxx x provozování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §42x odst. 1 xxx xxxx dotčeno.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální anebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dopravce nesmí xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxx.".

15. V §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

16. X §23 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene c) xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, obstarává-li xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jiná xxxxx podle §32 xxxx. 3 xxxx xxxxxx".

17. X §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx se xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) provádět xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x technickými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.".

18. X §23x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x §34x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxx, jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, a příjmení xxxx názvu".

19. X §23x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x nediskriminovalo jednotlivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity xxxxx".

20. X §23x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx dráhy zpracuje xxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x údržbou xxxx xxxxxxx xxxxx x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx stavby xxxxx nebo xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx ohrožujících bezpečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na dráze, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x ostatních případech, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx doba xxxxxxx 24 xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vymezení časového xxxxxx, xx xxxxx xx plán xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.".

21. X §23x xxxx. 4 xx xxxxx ", x xxxxxxxx, kteří xx xxxxxxx dráze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxx, kteří na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravu" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx"), xx-xx odlišná xx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxx, x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx".

22. X §23x xxxx. 4 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účast xxx projednávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.".

23. X §23x odst. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vlaků xxxx dopravců, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

24. X §23x xxxx. 1 se xxxxx "Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Úřad, xxx-xx x dráhu xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx".

25. X §23x odst. 2 xx xx slovo "Xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx drážní správní xxxx".

26. V §23x xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx požadavky xxxxx §23x xxxxx ve xxxxxx k některým xxxxxxxxxx omezením, schválí xxx Úřad xxxx xxxxxx správní xxxx xxxxx x části xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.".

27. X §23c xxxx. 4 xx xxxxx "a Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx drah, xxxxxxx xxxxxx xx omezením xxxxxx, a Xxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx drážní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxx Úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx správní xxxx xxxxx xxxx první".

28. X §23c xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx, vzájemně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

29. X §23x odst. 6 xx slova "xxxx. 4 x 5" zrušují.

30. X §23x se na xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Odstavce 1 xx 5 x §23b xxxx. 2 xx 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx veřejně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx §22x xxxx. 3, xx xxxxxxxxx xxx §23x xxxx. 1.".

31. V §23x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, xxxxx na dotčené xxxxx xxxxxxxxx kapacitu, xxxx jejímu xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx,".

32. V §24 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

33. X §24x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx usazen x xxxxxxxx xxxxx,".

34. V 24x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 se xx xxxxx "dopravy" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx přístupné vlečce, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx povinen umožnit xxxxx §22a xxxx. 3".

35. X §24x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v bodě 1".

36. X §32 xxxx. 1 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

37. X §32 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxx přiděluje provozovatel xxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapacitu xxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jde-li x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx státu od xxxxxx hranice České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Provozuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výhradně x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx drážní xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxx obstarat nestranně (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"); xx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xx vlastnictví xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přiděluje-li xxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxx xxxx třetí, nebo

b) xxxxxxxxx přídělce, xxxxxxxxx-xx xx provozovatele xxxxx xxxxx xxxxxxxx činností xxxxx věty čtvrté.".

38. X §32 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxxx".

39. X §32 xxxx. 4 xx xxxxx ", xxxxxx x xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "x výpočtu xxxx x xxxxxx xxxxxx".

40. Xx §32 xx xxxxxx nový §32x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§32x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx nepřihlíží x xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx hlavních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx přídělce vykonávajícím xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, která x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) vykonávala xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx zdrží xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) až d). Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx po xxxx 6 měsíců xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činností xxxxxxxxx x odstavci 3 písm. a) xx d).

(5) Nezávislý xxxxxxxx vydá xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx jednání a xxxxxx zájmů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu, byl-li xxxxxx, x vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídělce xx xxxxxx k xxxxxxxxx, x zajistí xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx přídělce xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů.".

41. V §33 xx doplňuje xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, projedná, xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 7 xxxx xxxxxxxxxxxx.".

42. §34x včetně nadpisu xxx:

"§34x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyváženosti

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravy xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx hospodářské vyváženosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18 xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dráhy. Xxxxxxxx kapacitu xxxxx xxx xxxxx provozování xxxxxx drážní xxxxxxx xxx smlouvy o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřidělí, xxxxx žadatel svůj xxxxx neoznámí podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Úřadu, byla-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x veřejných službách x přepravě cestujících xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovanou xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) přídělce xxxxxxxx dotčené dráhy.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze podat xx lhůtě 1 xxxxxx xxx dne, xxx byla xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx vyrozuměna x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xx hospodářská xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx úseku dráhy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x xxxxxxxxxxx Úřadu.

(5) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxx, xxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxx dopravy provozované xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících xx určitém xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozovanou xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx 1 xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

43. X §34x xxxx. 3 xxxx xxxxx se za xxxxx "Přídělce" xxxxxxxx xxxxx "nebo provozovatel xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".

44. X §35 odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxx".

45. V §35 odst. 1 xxxx. i) xx xxxxx "nebo lanové" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx xxxxxx".

46. X §35 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx i), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §23x xxxx. 5 nebo na xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx §34x xxxx. 4 xxxx 5, umožnit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxx možné.".

47. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) X případě, xxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravcem, xxxxx xxxxxx hnací xxxxxxx xx vedoucím xxxxxxx xxxxxxxx.".

48. X §36 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx h), které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 17 xxx:

"x) zpracovat ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případě zpoždění xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx17) x xxxxxxxx xxxx plnění,

17) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx i).

49. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky xxx čarou x. 18 xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX PODNIKU X XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX

§42x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikem xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx podnikatelů, v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xx dráze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx anebo xx veřejně přístupné xxxxxx, a xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18) xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků18) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx kontrolu spojování xxxxxxx18) nad provozovatelem xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx touto xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx být xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonávající xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18) xxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající hlavní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zaměstnance xxxxx xxx závislé xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxxxx dopravcem x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxxxxx; tyto xxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx dopravce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxx, směřujícím xx xxxxxx nebo xxxxxx pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx integrovaného podniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x provozování dráhy xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků18) xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze při xxxxxxxx obvyklého xxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x místě x čase xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx příjemce peněžitého xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §22x xxxx. 4 tím xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podniku, poskytnout xxxxxx bez právního xxxxxx nebo xx xxxx sjednanou v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx podnikatel x rámci xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxxxxx účetnictví, kterým xx možné prokázat xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 x x §22b xxxx. 3 x 4.

§42x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx veřejně přístupné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx předmětem xxxxxxxx je provozování xxxxx, xxxxx být xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provozování xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byly xxxxxxx pouze k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předmětem xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy,

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy, nepřijal xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pobočky xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, x xxx xxxx xxxxxxxxxx nebylo závislé xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx oddělené xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

18) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx).".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx desátá xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx až jedenáctá.

50. X §46x xx xx odstavec 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx (xxxxxxx/xxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxx xx xxxxx xx nakolejení řídit xxx osoby bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxx o jízdu xx dráze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvoucestného xxxxxxxx vozidla,

b) jde x xxxxx na xxxxx, xxx je x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx o xxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx strojvedoucího vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxx.".

51. V části xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

52. X §47 xx za xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 19 xxx:

"(5) Jde-li o xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx lanových xxxx19), xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektrického x xxxxxxxxxx x xxxxxxx současně xx xxxxxxx 1 xxxxxxx. X této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x bezpečnosti a xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19). Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx 1 průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19). Na xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v oblasti xxxxxxxx xxxx19), xx §43 xx 44 xxxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/XX.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

53. V §50 xxxx. 1 xx xx písmeno e) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x g), xxxxx znějí:

"f) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přídělce xxxx xxxxxxxxxxx přídělce v xxxxxxx x §22b xxxx. 2, §32a xxxx. 2, 3 xxxx 6 nebo §42x xxxx. 2,

x) x xxxxxxx s §32x xxxx. 4 xx xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx přídělce xxxx jako zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32x xxxx. 3 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 měsíců xx xxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx f) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

54. X §50 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

55. X §50 odst. 1 xx xx xxxxxxx j) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k) x x), xxxxx xxxxx:

"x) jako xxxxxxxxxxx xxxx člen statutárního xxxxxx provozovatele xxxxx x rozporu s §42x xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §42x xxxx. 4, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx m).

56. X §50 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), x), i) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4,

x) 50 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), g) xxxx x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx 2 nebo 3.".

57. X §51 odst. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) přidělí xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx podle §32 xxxx. 3 xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

58. X §51 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "nebo 23x" xxxxxxxxx slovy "xxxx §23x xxxx. 3 nebo x xxxxxxx x §23x xxxx. 4 x xxxxx omezení nevyrozumí xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx xxxxxx správní xxxx".

59. X §51 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxx x §22b xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zájmů xxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxx k dopravcům, xxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,".

60. V §51 xxxx. 4 xx xx písmeno i) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozování dráhy x rozporu x §22x xxxx. 3 xxxx §42x odst. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx r) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx s).

61. X §51 xxxx. 4 se za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) provádí xxxxxxxx, modernizaci, xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx s) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

62. X §51 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "přetížení xxxxx, nebo" xxxxxxxxx xxxxx "přetížení xxxxx,".

63. X §51 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) vkládají xxxx písmena t) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) x xxxxxxx x §42x odst. 3 odmění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx integrovaného podniku, xxxxx xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §42x xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx přístup x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnostmi měly xxxxx osoby tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §42x xxxx. 5 přihlédne x xxxxxx dopravce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajícího xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §42c xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §42x xxxx. 2, 3 xxxx 4, nebo".

Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

64. X §51 xx xx xxxxxxxx 5 vkládá xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx s §22x xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, x jinému xxxxxxxx xxxx manipulačnímu xxxxx,

x) v xxxxxxx x §22x xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadu, xxxx

x) x xxxxxxx x §33 xxxx. 8 nezpracuje, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dráze.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 až 10.

65. V §51 xxxx. 7 se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"a) x xxxxxxx s §22x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx učiní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

66. V §51 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx odstavec 8, xxxxx xxx:

"(8) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x rámci téhož xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx §42x xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx jednání plnění, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §42b xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx téhož xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x §42b xxxx. 3,

c) x xxxxxxx x §42b xxxx. 4 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx plní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) v rozporu x §42b xxxx. 5 nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 až 11.

67. X §51 xxxxxxxx 10 xxx:

"(10) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 200 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. p), r) xxxx s),

d) 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), f), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), e), x), i), x), x), u), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 5 písm. x), x), x), x), x), x), x) xxxx i), xxxxxxxx 6, odstavce 7 xxxx. a), xxxxxxxx 8 xxxx 9, nebo

e) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), d), g), x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), h), x), x), m), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx odstavce 7 xxxx. b), x), d), x) xxxx x).".

68. X §51 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxx x)" nahrazují slovy "xxxx j)".

69. V §52 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v licenci,".

70. X §52 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, nebo".

71. X §52 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

72. X §52 xxxx. 3 písm. x) se text "§36 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§36 xxxx. 1 písm. x)".

73. V §52 xxxx. 3 písm. x) xx xxxx "§36 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "§36 xxxx. 1 písm. x)".

74. X §52 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §36 odst. 1 xxxx. h) nezpracuje xxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo odjezdu xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

75. X §52 xxxx. 3 xxxx. x) se text "xxxx. h)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 1 xxxx. x)".

76. X §52 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx1x)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx17)".

77. X §52 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1x)" xxxxxxxxx xxxxx "z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x železniční xxxxxxx17)".

78. V §52 xxxx. 7 xx xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §32x xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx hlavních činností xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x c).

79. X §52 odst. 7 xxxxxxx c) xxx:

"x) nepřidělí xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34, 34x xxxx 34x xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x §34x xxxx. 1 xxxx 4.".

80. V §52 xx za xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §32x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx opatření x vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) x rozporu x §32x xxxx. 7 xxxxxx cenu xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 14.

81. X §52 odstavec 13 xxx:

"(13) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1 000 000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), odstavce 2 xxxx. x), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), x), x), x) xxxx x), odstavců 4, 5, 6, 7 xxxx 8, xxxxxxxx 9 písm. x), x), c), x), x), g), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 10, 11 xxxx 12,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), c), x), x), x), x), h), x) xxxx j), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 9 xxxx. d).".

82. X §52 xxxx. 14 se slova "8 xx 11" xxxxxxxxx xxxxx "9 xx 12".

83. V §52x xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx projednává xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x) a §51 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx Drážní inspekce,

b) xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxx. x), g), x) x x), §51 xxxx. 1 písm. x), §51 xxxx. 4 xxxx. x), xxx-xx o dráhu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, §51 xxxx. 4 písm. x) xx x) x r) až x), §51 xxxx. 5 xxxx. x), x) a x), §51 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. a), §51 xxxx. 8 x 9 x §52 xxxx. 4, 7 x 8, které xxxxxxxxxx Úřad, x

x) xxxxxxxxx podle §52 xxxx. 6, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury, xxxxx projednává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 1 xxxx. a), x), d), x) x h) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".

84. X §53x xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Za xxxxxx xxxxxxxxx, zda jsou xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nehody xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

85. X §53x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a" xxxxxxxxx xxxxxx.

86. V §53x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x rámci šetření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjišťovány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Drážní xxxxxxxx.".

87. X §55 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1x)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dopravě17)".

88. X §55 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zařazení xxxxxx xxxxx do kategorie xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podmínky podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx lanových xxxx19). Xxxxxx xxxx na xxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařazení lanové xxxxx xx kategorie xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx drah19) x xxxx-xx xxxxxx xxxxx prohlášena za xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zóně. Xxxxxx o zařazení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx historické xxxx xxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxx správního xxxx xxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx drah19).".

89. X §66 xxxx. 1 xx xxxx "§53x xxxx. 6" nahrazuje xxxxxx "§53b xxxx. 7".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22x xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx-xx tato xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx provozována jako xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx dopravcům xxxxx vlečky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx.

2. Je-li provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx podle §22x xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxx, x jiným xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §42x xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x na xxxxxxx této smlouvy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnuto xxxxxx, xxxx strany takového xxxxxxx povinny do 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, do souladu x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

5. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x subsystému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 765/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx týkajícím xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posuzování shody xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/57/XX x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 16.6.2020 xxxxxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx k autorizaci xxxxx xxxxxx x. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 765/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx týkajícím xx xxxxxxx výrobků xx xxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx (XXX) x. 339/93, xx, xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxx pro xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxx xx, xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky x xxxxxxx cen

Čl. XXX

X §2x xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx. a xxxxxx x. 319/2016 Sb., xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx kontrolu x xxxxxxx xxx xx plnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx x dráhách8) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, předmětem jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Úřad xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře.".

Poznámka xxx xxxxx č. 8 xxx:

"8) §42x xxxx. 3 a §42x xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových pravidlech

Čl. XX

X §3 písm. x) bodě 10 xxxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 501/2012 Xx. x zákona x. 128/2016 Sb., xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx dráhy, státní xxxxxxxxxx Správa železniční xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 77/2002 Sb., x akciové xxxxxxxxxxx Xxxxx dráhy, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa železniční xxxxxxxx cesty x x změně xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 83/2003 Xx., zákona x. 179/2003 Xx., xxxxxx x. 293/2004 Sb., xxxxxx č. 179/2008 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx. a xxxxxx x. 319/2016 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx xxxxxx se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx železnic".

2. X xxxxxxx xxxxx první xx slova "XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX CESTY" xxxxxxxxx xxxxx "SPRÁVA XXXXXXXX".

3. X §1 xxxx. 1, §10 xxxx. 3, §19 xxxx. 1 až 6, §20 odst. 1 xx 5, §21 xxxx. 1 xx 4, §22 xxxx. 2, §23, §25 odst. 1 x 2, §26, §27, §28 xxxx. 3, §30, §31 xxxx. 1 až 3, §33, §34, §35, §37, §38 xxxx. 2 x §38x xxxx. 1 xx 4 xx xxxxx "Xxxxxx železniční xxxxxxxx cesty" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx železnic".

4. X §1 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx3)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxx:

"3) Xxxxx č. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §10 xx xxxxxxxx 1 x 2 zrušují a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 3.

6. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx II xxx:

"XXXXXX XXXXXXXX".

7. V xxxxx xxxxx xxxxx XX nadpisu xxxx 1, xxxx 2 x xxxx 3 x nadpisu §33 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

8. §22 xx xxxxxxx.

9. §24 xxx:

"§24

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx jí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, žadateli x xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx dráhách, objednateli xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) jejich potřeby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dráhy,

b) cíle, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při výkonu xxxxxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxx ceny za xxxxx dráhy, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx kapacity xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx x jeho výsledcích xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.".

10. X §24 xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Správa xxxxxxxx".

11. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24a, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 23 xxx:

"§24x

Xxxxxx organizace Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx23).

23) Xx. 7f xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2012/34/EU xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxx xxxxx.".

12. X §24x xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

13. Xx §24x xx xxxxxx xxxx §24b, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 20 x 21 xxx:

"§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx20) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx21).

20) Xxxxxxxxx §49 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 266/1994 Xx., §70 xxxx. 1 xxxxxx č. 133/1985 Xx.

21) §67 xxxxxx x. 133/1985 Xx.".

14. V §24x xx slova "Správa xxxxxxxxxx dopravní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

15. V §38x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx jako odstavce 3 x 4.

16. §38x xx xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx

Xx. VI

V §44x xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 221/2015 Xx. x xxxxxx č. 299/2016 Xx., se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 194/2010 Sb., x xxxxxxxxx službách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 135/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx konci xxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 1 se xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx".

2. X §4 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "; v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu ji xxxx zajišťovat po xxxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx státu".

3. Xx §4 se xxxxxxxx xxxx §4a x 4b, xxxxx xxxxxx nadpisu xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxxxx x integrované xxxxxxx xxxxxx

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxx, efektivní a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Plány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x koncepcí xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx uvedeny xxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx schválení.

§4b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 5 xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro celé xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx vláda. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncepci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx x priority xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x životních xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx přihlédnutím k xxxxxx věku, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozmístění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx státu, krajů x xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) nástroje xxx xxxx realizaci.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"), Úřadem pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxx zajišťovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území.".

5. X §5 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

6. V §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx x kraje" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

7. X §5 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e) a x), která xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 13 znějí:

"e) xxxxxxxxx tarify xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx13).

13) Xx. 2x xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007, x platném xxxxx.".

8. X §5 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xx-xx pořizovatelem xxxx,

x) Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

9. X §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx".

10. Xx §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 14 xxx:

"§7x

Xxxxxxxx xxxxxx doklad

(1) Xxxxxxxx je při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx. Využití xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožnit x xxx provozování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx celostátní nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ceny jízdného xxx xxxxxxxxx služby xxxxx odstavce 1 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x souladu x cenovými předpisy14). Xxxxxxxxx jízdním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z tohoto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému xxxxxxxxxx jízdních dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(5) X xxxxxxxxxxx systému jednotných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, adresa xxxxx x identifikační xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx,

x) přepravních xxxxxxxx, xxxxx xx možné xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodních místech, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) objednateli, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx organizaci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jsou obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, adresa xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno, a x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při zakoupení xxxxxxxxxx jízdního dokladu, xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx zakoupení, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx jízdního dokladu,

i) xxxxxxxx jednotných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. f) x x) xx xxxxxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx práv x přepravní smlouvy. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. f) xx x) má pouze xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x dopravce, xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx dokladu poskytl xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

14) Xxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

11. X §8 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovateli xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx2),3), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx služby v xxxxxxxx cestujících sám, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.".

12. V §8 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravní obslužnost xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx ucelené xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx platným v xxxxxxxx uzavření xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxx, poskytuje-li veřejné xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sám, x xxxxxxxx zahájení xxxxxx poskytování.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

13. X §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "Dopravce" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx," x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejných služeb".

14. X §8 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravě" nahrazují xxxxx "xxx-xx x xxxxxxxx drážní osobní xxxxxxx".

15. V §8 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx ", x dále xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx autobusové dopravě, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

16. X §8 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

17. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "213" xxxxxxxxx xxxxxx "212".

18. X §10 odstavec 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxx §36 x 37 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx §98 xx 102 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.".

19. X §10 odst. 4 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"b) předložení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů xxxx dokladů §45 x 46 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

20. X §10 xxxx. 4 písm. c) xx xxxxx "§77 x 78" nahrazují xxxxx "§77 xx 79".

21. V §10 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxx "§89" xxxxxxxx xxxxx "až 91 x §93 xx 95".

22. V §10 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx v xxxxx xxxxxx §47 x 48 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

23. X §10 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "214 x 215" xxxxxxxxx xxxxx "213 x 214".

24. V §13 xxxx. 3 xx xxxxx "242 až 247" xxxxxxxxx xxxxx "241 xx 246".

25. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "223" xxxxxxxxx číslem "222".

26. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx "220" nahrazuje xxxxxx "219".

27. §18 xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 6 xxx:

"§18

Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie6), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6) Čl. 5 odst. 2, 3x, 3b x 4 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1370/2007, x xxxxxxx xxxxx.".

28. X §19 xxxx. 1, §19 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. x), c) x d)" xxxxxxx.

29. X §19 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxx §18 xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx průměrná xxxxx hodnota nebo xxxxx kilometrů za xxx nepřesáhne xxxxxxx xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1)".

30. X §19 xxxx. 4 xx xxxxx "246 x 247" xxxxxxxxx xxxxx "245 x 246".

31. X §22 xx xxxxxxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) V xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx situaci xx §19 xxxx. 1 xx 4 x §20 xxxxxxxxx.".

32. Xxxxxx xxxxx XX xxx:

"XXXXX XXX XXXXXXXXX SMLOUVY".

33. X §25 odst. 1 xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" a slova "xxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx (dále xxx "Xxxx")" se xxxxxxx.

34. X §25 odst. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

35. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "247" xxxxxxxxx xxxxxx "246" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx".

36. X §27 odst. 1 xx slova "§251 xx 253 x §256 až 267" xxxxxxxxx xxxxx "§250 xx 252 a §254 xx 266" x xxxxx "§256 xxxx. 1 a §265" se xxxxxxxxx xxxxx "§255 odst. 1 x §264".

37. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímým xxxxxxx x xxxxxxxxx situaci".

38. §28 x 29 xxxxx:

"§28

Xxxxxxxxxx xx povinen xxxx do 31. xxxxx poskytnout Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok.

§29

Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx dozoru se xxxxxxx §271 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

39. V §33 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx znějí:

"j) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxx §28, xxxx

x) xxxxxxx dopravní xxxxxxxxxx

1. mimo xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx x §4 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxx předchozí xxxxxx x příslušným xxxxxxx veřejné moci xxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxx, xx v xxxxxxx s §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx poskytovány v xxxxxxx s xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

40. X §33 odst. 2 xx xxxxx "x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "x), i) xxxx k)".

41. X §33 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.".

42. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx přestupku podle §33 xxxx. 1 xxxx. j), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxx xxxxxxxxxx pravomocná xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §270 xxxx. 1, 4 až 8, 10 x 11 xxxxxx o zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.".

43. X §36 xxxx. 2 se xx xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxx xxxx "§7a xxxx. 7,".

44. X §36 xxxx. 2 xx xxxx "§10 xxxx. 6" nahrazuje xxxxxx "§10 odst. 2".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 194/2010 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx 2020.

2. První xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 194/2010 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxx obec, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx v §7x xxxx. 1 xxxxxx x. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dopravce xxxxxxx xxxxx xx 13. prosince 2020.

XXXX SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx dnem xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 38, čl. IV, čl. V xxxx 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 x 14 a čl. VI, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020, ustanovení čl. VII xxxx 27, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 3. xxxxxxxx 2019, x ustanovení čl. VII xxxx 10 x 43, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 367/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.1.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 38, čl. IV, čl. V xxxx 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 x 14 x čl. VI, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2020 x xxxxxxxxxx čl. VII xxxx 10 x 43, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.