Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

367/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dráhách Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících Čl. VII

Přechodná ustanovení Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Účinnost Čl. IX

INFORMACE

367

XXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx se xxxx zákon č. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

Parlament xx usnesl na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 23/2000 Xx., zákona č. 71/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., zákona č. 181/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 377/2009 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 180/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Sb. x xxxxxx x. 169/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx xxxx "Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/9/ES xx dne 20. března 2000 x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx." xxxxxxx.

2. Xx konci xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/2370 xx dne 14. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxx směrnice 2012/34/XX, pokud jde x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

3. Na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xx xx samostatný řádek xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/424 xx dne 9. xxxxxx 2016 o xxxxxxxx dráhách x x xxxxxxx směrnice 2000/9/XX.".

4. X §2 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx stanice x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, čerpací xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".

5. V §2 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 12, xxxxx xxx:

"(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx za užití xxxxx, s přidělením xxxxxxxx dráhy a x xxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx zpracováním xxxxxxxxxx x dráze.".

Dosavadní xxxxxxxx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13.

6. V §4a xxxx. 3 se xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

7. V §4a xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx dávané xxxxxxxxxx zařízením".

8. V §7 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxxx vkládají xxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxx průkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx §47 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx.".

9. V §10 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx částí" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxx".

10. X §10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx má xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnost xxxx plynulost drážní xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxx neučinil jejich xxxxxxxx x přiměřené xxxxx a x xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx stromovím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx nejvíce xxxxxx xxxx vlastníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předem xxxxxxx. Xx xxxxxxxx prací xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do předchozího xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxx odpovídajícího xxxxxx xxxxxxxxxxx účelu nebo xxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxx xx rovněž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniklého xxxxxx a xxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxx-xx xxxxxxxx nebo uživatel xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 omezen x xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 2 let ode xxx, kdy k xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx.".

11. V §15 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x identifikační číslo xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxxx, anebo obchodní xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dráhu, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, x je-li ustanoven xxxxxxxxx xxxxxxxx, též xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx,".

12. V §17 xxxx. 1 xxxxxxx a) zní:

"a) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxx xxxxxxxxx, a xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxx pobyt x xxxxx číslo provozovatele xxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, též údaje xxxxxxxx se xxxx xxxxx,".

13. §22x zní:

"§22a

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx oprávněných xxxx.

(2) Vlečka xx xxxxxxx přístupná, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) její xxxxxxxxxxxx zpracoval a xxxxxxxxx prohlášení o xxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nediskriminačním xxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx dvou xxxx xxxx drah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx vlečka xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx služeb, xxxx

x) xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxxxx místu, jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Užitím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx vlečka xxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělí xxxx provozovatel xxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx") xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx nastala. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx užití xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, sdělí xxxx xxxxxxxxxx Úřadu xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Úřadu změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo druhé xx 10 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vleček x xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž užití xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx, xxxxx xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx.".

14. Za §22a xx xxxxxx xxxx §22x, xxxxx zní:

"§22b

(1) Xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolního xxxxxx, byl-li xxxxxx, x vedoucích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx k dopravcům xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlečky xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy. Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odlišného xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx příjmy x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxx použít xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx zisku; xxxxxxxxxx §42x odst. 1 xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx přístupné vlečky x dopravce nesmí xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx zápůjčce xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

15. V §23 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "kromě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §22 xxxx. 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

16. X §23 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "; xx neplatí, xxxxxxxxx-xx xxxx činnost za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx podle §32 xxxx. 3 xxxx xxxxxx".

17. X §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x" x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) provádět výstavbu, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jím provozované xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx dráhu a xxxxxxxxxxx podmínkami její xxxxxxxxxxxxxxxxx a jejího xxxxx s jinými xxxxxxx.".

18. V §23a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení x §34x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "jménu xxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmení xxxx xxxxx".

19. V §23x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

20. X §23x xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx zpracuje xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx části x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s údržbou xxxx xxxxxxx xxxxx x činností spojených x uskutečňováním xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plynulost xxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xx dráze xxxxxxxx povolení x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx předpokládaná xxxx xxxxxxx 24 xxxxx. Xxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx plán xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozování xxxxx x jejich xxxxxx x předpokládaného xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx.".

21. X §23x xxxx. 4 xx xxxxx ", x xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx dráze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity na xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravu" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx"), je-li xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy ", xx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x žadateli x xxxxxxxxx kapacity xx xxxx xxxxx".

22. X §23b xxxx. 4 xx věta xxxxxxxx nahrazuje větou "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účast xxx projednávání xxxxxx xxxxx zástupci Xxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo drážního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx.".

23. X §23x xxxx. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Za xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

24. X §23x odst. 1 xx xxxxx "Xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx-xx x dráhu xxxxxxxxxx xxxx regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo drážní xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxx".

25. X §23x odst. 2 xx xx slovo "Xxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx".

26. X §23x xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Splňuje-li xxxxx xxxxx požadavky xxxxx §23x xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, schválí xxx Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x části xxxxxxxx xx těchto xxxxxxx.".

27. X §23x xxxx. 4 se xxxxx "x Úřad" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxxxx drah, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x Xxxx, xxx-xx x dráhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx drah" x xxxxx "xxxxx Xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx správní xxxx xxxxx xxxx první".

28. X §23x xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový odstavec 5, který zní:

"(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx obnovení xxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

29. X §23x odst. 6 xx slova "xxxx. 4 a 5" xxxxxxx.

30. X §23x se xx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx 1 xx 5 x §23b xxxx. 2 až 5 xx nepoužijí na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx veřejně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provozovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22a xxxx. 3, xx nepoužije xxx §23x xxxx. 1.".

31. X §23x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dopravní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx,".

32. V §24 se odstavec 4 xxxxxxx.

33. V §24x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,".

34. V 24x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 se za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx osobní xxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečce, xxxxx xxxxx xx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxx §22x odst. 3".

35. V §24a xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1".

36. X §32 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

37. X §32 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Kapacitu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dráhy. Je-li xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxx dráhy xx xxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanici na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx věta xxxxx. Provozuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx neslouží xxxxxxxx x zajištění provozování xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx této xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"); xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx vlastnictví xxxxx a zároveň xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Přídělcem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxx první, xxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx přídělce, xxxxxxxxx-xx xx provozovatele xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxxx.".

38. X §32 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxx železniční dopravní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

39. V §32 xxxx. 4 xx slova ", xxxxxx x xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx".

40. Xx §32 xx xxxxxx xxxx §32x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§32x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týkajícím xx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zaměstnancem xxxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx.

(3) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činnosti nesmí xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxx před xxxxxxxxx xx funkce

a) xxxxxxxxx xxxx dopravce,

b) vykonávala xxxxxx člena statutárního xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přídělce x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x). Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx 6 měsíců xx zániku funkce xxxxx výkonu činností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xx x).

(5) Nezávislý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, x zajistí xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx. Členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx přídělce xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx přídělce xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.".

41. V §33 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Jde-li x xxxxxxx přístupnou xxxxxx, xxxxxxxxxx x dráze xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxx provede xxxxx xxxxxxxx 1 až 7 xxxx xxxxxxxxxxxx.".

42. §34x včetně xxxxxxx xxx:

"§34x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyváženosti

(1) Xxxxx, která xxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 18 měsíců xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxx. Xxxxxxxx kapacitu xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřidělí, xxxxx xxxxxxx svůj xxxxx xxxxxxxx podle xxxx první. Přídělce xxxxxxxx dráhy rovněž xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, byla-li xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, xxxx Xxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx žádost

a) dopravce xxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) přídělce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx podat xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne, xxx byla xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x záměru provozovat xxxxxx xxxxxx dopravu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxx xxxxxxxxxxx vyváženosti.

(4) Xxxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o veřejných xxxxxxxx v přepravě xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy, přídělce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx kapacity xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozhodnutím Xxxxx.

(5) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxx o xxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx vyváženost osobní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x veřejných službách x xxxxxxxx cestujících xx určitém úseku xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx 1 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

43. X §34x xxxx. 3 větě xxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".

44. X §35 odst. 1 xxxx. e) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládá xxxxx ", xxxxxx".

45. V §35 xxxx. 1 xxxx. i) xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxx nebo xxxxxx".

46. X §35 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"i) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx opatření xxxxx §23x odst. 5 nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 4 xxxx 5, umožnit xxx xxxxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxxx xxxxx.".

47. X §35 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) X xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx provozována xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vedoucím xxxxxxx vozidlem.".

48. V §36 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 17 xxx:

"x) xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zpoždění xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx17) a zajistit xxxx plnění,

17) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1371/2007 xx xxx 23. xxxxx 2007 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx i).

49. Xx xxxx pátou xx xxxxxx xxxx část xxxxx, která včetně xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xxx:

"XXXX ŠESTÁ

POVINNOSTI XXXXXXXXXXX V XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX PODNIKU X PROVOZOVATELE XXXXX XXXXXXXXXXXXX DRÁŽNÍ XXXXXXX

§42x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx anebo xx xxxxxxx přístupné xxxxxx, x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx této dráhy xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojování xxxxxxx18) xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18) xxx provozovatelem xxxx dráhy x xxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx xxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx, xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx18) nad xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající hlavní xxxxxxxx xxxx člen xxxx statutárního orgánu xxxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; odměňování xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxx, xxx přístup x xxxxx nedostupným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících hlavní xxxxxxxx.

§42x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x provozování xxxxx xxxxxx x vyplacení xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx18) xxx xxxxx provozovatelem dráhy x nad xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx uzavřít smlouvu x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx obvyklého xxxxx xxxxx občanského zákoníku x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení §22x xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provozovateli dráhy, xxxxx xx součástí xxxxx xxxxxxx, poskytnout xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxx sjednanou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) K dluhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně xxxxxxxxxxxxx podniku, nesmí xxxxxxxxxx, xxx jej xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 x x §22x odst. 3 x 4.

§42x

(1) Xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx nebo regionální xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu, xxxxx xxxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx provozování xxxxx, zřídí xxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vedoucím xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx předmětem xxxxxxxx je provozování xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx odštěpného xxxxxx, xxxxx předmětem xxxxxxxx xx provozování xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxx

x) výnosy xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx provozování dráhy x x rozdělení xxxxx,

x) jeho pobočka xxxxxxxxxx bez právního xxxxxx xxxx xx xxxx účtovanou v xxxxxxx s cenovými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) dluhy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx hrazeny z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx závod, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx plnění,

e) vedoucí xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx xxxxx činnosti je xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx majetkové plnění xx xxxx pobočky xxxxx xxxxxxxxxxxxx dráhy, x xxx jeho xxxxxxxxxx nebylo závislé xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx oddělené xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3.

18) Nařízení Xxxx (XX) č. 139/2004 xx xxx 20. xxxxx 2004 x xxxxxxxx xxxxxxxxx podniků (xxxxxxxx ES o xxxxxxxxx).".

Xxxxxxxxx xxxxx šestá xx desátá se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx jedenáctá.

50. X §46b xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx nový odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx drážní xxxxxxx (xxxxxxx/xxxxx) provozovatele xxxxx mohou xx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxx strojvedoucího x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx současně

a) xxx x jízdu xx xxxxx provozované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dvoucestného xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxxxx xx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jde x xxxxx xx účelem xxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx provozovatelem xxxxx povolena x

x) xxxxx bez platné xxxxxxx strojvedoucího a xxxxxxxxx strojvedoucího xxxxxxx xxxxxxxxx dvoucestné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxx xxxxxxx.".

51. V xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

52. V §47 xx za xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, který xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 19 xxx:

"(5) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vlek xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19), xxxxxxxxx drážní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dopravního x xxxxxxx současně xx xxxxxxx 1 xxxxxxx. X této xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19). Xxxxxx xxxxxxx úřad xxxx 1 průkaz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx vleku x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo lyžařského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti lanových xxxx19). Xx drážní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19), xx §43 xx 44 xxxxxxxxx.

19) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/424 ze xxx 9. xxxxxx 2016 x lanových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/ES.".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

53. X §50 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"f) xx xxxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přídělce v xxxxxxx x §22b xxxx. 2, §32x xxxx. 2, 3 xxxx 6 xxxx §42x xxxx. 2,

x) x rozporu x §32x odst. 4 xx jako člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §32x odst. 3 xxxx. x), b), x) nebo d) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nezdrží x xxxxxx 6 xxxxxx xx zániku funkce xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

54. X §50 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" zrušuje.

55. X §50 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládají xxxx písmena x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) jako xxxxxxxxxxx xxxx člen statutárního xxxxxx provozovatele dráhy x xxxxxxx x §42x odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku,

l) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 4, xxxx".

Xxxxxxxxx písmeno k) xx označuje jako xxxxxxx x).

56. X §50 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 4,

x) 50 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. m),

c) 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. f), x) xxxx l),

d) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x), x) xxxx k), xxxx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 2 xxxx 3.".

57. X §51 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"i) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx, ačkoliv x xxxx xxxx podle §32 odst. 3 xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx i) xx l) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

58. X §51 xxxx. 4 xxxx. h) xx xxxxx "nebo 23x" xxxxxxxxx slovy "xxxx §23x xxxx. 3 nebo v xxxxxxx s §23x xxxx. 4 x xxxxx xxxxxxx nevyrozumí xxxxxxxx, xxxxxxxxx dráhy, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Úřad xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx".

59. X §51 xxxx. 4 xxxxxxx x) zní:

"i) v xxxxxxx x §22x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx předpis, kterým xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx diskriminačního jednání x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x dopravcům, xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxxxx,".

60. V §51 xxxx. 4 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), které zní:

"j) xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §22x xxxx. 3 xxxx §42x odst. 1,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx j) xx r) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

61. X §51 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx q), xxxxx zní:

"q) provádí xxxxxxxx, modernizaci, xxxxxx xxxx opravu jím xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §23 xxxx. 1 xxxx. x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

62. X §51 xxxx. 4 xxxx. s) xx slova "přetížení xxxxx, xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx dráhy,".

63. X §51 odst. 4 se xx xxxxxxx s) vkládají xxxx xxxxxxx t) xx x), která xxxxx:

"x) x xxxxxxx x §42x xxxx. 3 odmění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnance x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu s §42x xxxx. 4 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx měly xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §42a xxxx. 5 přihlédne x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podniku, xxxxxxxxxxx ke vzniku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §42x xxxx. 1 nezřídí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jinou xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx odštěpným xxxxxxx xxxxxxxx x §42x xxxx. 2, 3 xxxx 4, xxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxx t) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

64. X §51 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx provozovatel xxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §22a xxxx. 3 neumožní xxxxxxxx užití xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx x jiné xxxxx, x zařízení xxxxxx, k jinému xxxxxxxx nebo manipulačnímu xxxxx,

x) x xxxxxxx x §22x xxxx. 5 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx Xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §33 odst. 8 nezpracuje, xxxxxxxxxx xxxx nezveřejní prohlášení x xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 xx 10.

65. V §51 xxxx. 7 xx xxxxxx xxxx písmeno x), které xxx:

"x) x rozporu x §22x xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx jiné xxxxxxx právní xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).

66. V §51 se za xxxxxxxx 7 vkládá xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxx, xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx x jiným xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxx nebo zápůjčce xxxx učiní jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx neodpovídajících §42x xxxx. 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci téhož xxxxxxx poskytne xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx nebo zápůjčce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx neodpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §42x xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, plnění v xxxxxxx x §42x xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §42b xxxx. 4 xxxxxxxxx x dluhu xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx nebo zajistí, xxxx

x) x xxxxxxx x §42b xxxx. 5 nevede oddělené xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 10 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 11.

67. X §51 xxxxxxxx 10 zní:

"(10) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10 000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 100 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. m),

c) 200 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. p), x) xxxx x),

x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. e), f), x) nebo k), xxxxxxxx 4 xxxx. x), x), x), x), i), x), x), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 5 xxxx. x), x), x), x), f), x), x) nebo i), xxxxxxxx 6, odstavce 7 xxxx. a), xxxxxxxx 8 xxxx 9, nebo

e) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), d), g), x) xxxx j), xxxxxxxx 2 xxxx 3, odstavce 4 xxxx. x), x), x), h), x), x), x), x), x) nebo x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 7 xxxx. x), x), x), x) xxxx f).".

68. X §51 xxxx. 11 xx slova "nebo x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

69. V §52 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §29 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x licenci,".

70. X §52 odst. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, nebo".

71. X §52 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx f) xxxxx ", xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.

72. X §52 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxx "§36 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§36 xxxx. 1 xxxx. x)".

73. V §52 xxxx. 3 xxxx. x) se text "§36 písm. g)" xxxxxxxxx textem "§36 xxxx. 1 xxxx. x)".

74. V §52 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

75. V §52 xxxx. 3 písm. x) xx text "xxxx. h)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 1 xxxx. x)".

76. V §52 xxxx. 6 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "x xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx1x)" nahrazují slovy "x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x železniční xxxxxxx17)".

77. X §52 xxxx. 6 xxxx. x) se slova "x xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie1a)" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx17)".

78. V §52 xxxx. 7 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které zní:

"a) x rozporu x §32x odst. 1 xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx činností xxxx umožní jiný xxxxxxxx zásah do xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) x b) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

79. X §52 xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx kapacitu xxxxx podle §34, 34x xxxx 34x xxxx xx xxxxxxx x rozporu s §34x odst. 1 xxxx 4.".

80. V §52 xx xx xxxxxxxx 7 vkládá xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxx přídělce xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §32x odst. 5 xxxxxx vnitřní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx opatření x vyloučení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx x vedoucích xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx dodržování, xxxx

x) x xxxxxxx x §32x xxxx. 7 xxxxxx cenu xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxx předpisy.".

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 13 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 xx 14.

81. X §52 odstavec 13 xxx:

"(13) Za xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. b), x), x), x) xxxx x), odstavce 3 xxxx. x), x), x), d) nebo x), odstavců 4, 5, 6, 7 xxxx 8, xxxxxxxx 9 písm. a), x), c), x), x), g), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 10, 11 xxxx 12,

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), e), x), x), x), i) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx odstavce 9 xxxx. x).".

82. X §52 xxxx. 14 se xxxxx "8 xx 11" xxxxxxxxx slovy "9 xx 12".

83. V §52x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x) x §51 xxxx. 1 xxxx. m), xxxxx xxxxxxxxxx Drážní inspekce,

b) xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), x), k) x l), §51 xxxx. 1 xxxx. x), §51 xxxx. 4 xxxx. h), xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, §51 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x r) xx x), §51 xxxx. 5 písm. g), x) x x), §51 xxxx. 6, §51 xxxx. 7 xxxx. x), §51 xxxx. 8 x 9 x §52 xxxx. 4, 7 x 8, které xxxxxxxxxx Xxxx, a

c) xxxxxxxxx podle §52 xxxx. 6, dopustí-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kanceláře xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx agentury, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 1 xxxx. x), x), d), x) x h) může xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.".

84. V §53x xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx účelem xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx příčin xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Drážní inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx vozidla.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

85. V §53x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

86. X §53x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx j), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob součinnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokusu, xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obměněných podmínkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx šetření xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxxx ověřovacího xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx.".

87. X §55 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx1x)" nahrazují slovy "xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx dopravě17)".

88. V §55 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

"(4) Xxxxxx úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19). Xxxxxx úřad na xxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dráhy, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19) x xxxx-xx lanová xxxxx prohlášena xx xxxxxxxx památku xxxx xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dráhy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx19).".

89. V §66 xxxx. 1 xx xxxx "§53x xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§53x xxxx. 7".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §22x xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx skutečnost Xxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepřístupná, její xxxxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxx cenových xxxxxxxx.

2. Je-li provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlečky xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §22x xxxx. 3 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx vertikálně integrovaného xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx podniku xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona uzavřel xxxxxxx o úvěru xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx smlouva xxxx xxxxxx xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx stanovené x §42x xxxx. 2 xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednání xx xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x subsystému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 765/2008, kterým xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem xxxxxxxxx xx uvádění výrobků xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (EHS) x. 339/93 a xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/797 x xxxxxxxxxxxxxxxx železničního xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/57/XX o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 16.6.2020 xxxxxxxx.

6. Osobou xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, a x xxxxxxxxxx právnických osob x xxxxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 765/2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobků xx xxx a xxxxxx xx zrušuje nařízení (XXX) x. 339/93, xx, ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 27 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/797 x interoperabilitě železničního xxxxxxx x Evropské xxxx xx, ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen

Čl. XXX

X §2x xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, ve xxxxx zákona x. 135/1994 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx. x xxxxxx x. 319/2016 Sb., xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Cenovou xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxx poskytnuté x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx8) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx závodu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8 xxx:

"8) §42x xxxx. 3 x §42c xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x rozpočtových xxxxxxxxxx

Xx. XX

X §3 písm. x) xxxx 10 xxxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 501/2012 Xx. x xxxxxx x. 128/2016 Xx., xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx společnosti Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty x x xxxxx dalších xxxxxx

Xx. V

Zákon č. 77/2002 Sb., x akciové společnosti Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Správa železniční xxxxxxxx cesty a x xxxxx zákona x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/1997 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 83/2003 Xx., xxxxxx x. 179/2003 Sb., zákona x. 293/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2008 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Xx. a xxxxxx č. 319/2016 Xx., xx mění xxxxx:

1. V xxxxxxx xxxxxx xx slova "Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

2. V xxxxxxx části xxxxx xx xxxxx "XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX CESTY" xxxxxxxxx slovy "SPRÁVA XXXXXXXX".

3. V §1 xxxx. 1, §10 xxxx. 3, §19 xxxx. 1 xx 6, §20 xxxx. 1 xx 5, §21 odst. 1 xx 4, §22 xxxx. 2, §23, §25 xxxx. 1 x 2, §26, §27, §28 odst. 3, §30, §31 xxxx. 1 xx 3, §33, §34, §35, §37, §38 xxxx. 2 x §38x xxxx. 1 xx 4 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

4. X §1 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx zákoník3)" xxxxxxxxx xxxxx "zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxx:

"3) Xxxxx x. 90/2012 Xx., o xxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

5. X §10 se xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3.

6. X části první xxxxxx hlavy II xxx:

"XXXXXX XXXXXXXX".

7. V xxxxx první xxxxx XX xxxxxxx xxxx 1, xxxx 2 x dílu 3 x xxxxxxx §33 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx".

8. §22 xx xxxxxxx.

9. §24 xxx:

"§24

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx každoročně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx provozovaných xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx kapacity xx xxxxxx xxxxxxx, objednateli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx cestujících, xxxxxxxxx xxxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s rozvojem, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dráhy,

b) xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx poskytnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx snižování xxxxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx těchto cílů x xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx,

x) podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx služeb poskytovaných xxxxxxxxxxxxxx dráhy,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře.

(3) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx státní xxxxxxxxxx Správa železniční xxxxxxxx cesty xx xxxxxx x dotčenými xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

10. V §24 odst. 1 x 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Správa železnic".

11. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 23 xxx:

"§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železniční dopravní xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx dráhy z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx23).

23) Xx. 7x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/34/EU xx xxx 21. xxxxxxxxx 2012 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, x xxxxxxx xxxxx.".

12. V §24x xx slova "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxxxxxx".

13. Xx §24x xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 20 x 21 xxx:

"§24x

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zřizuje x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx20) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx21).

20) Xxxxxxxxx §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 266/1994 Xx., §70 odst. 1 xxxxxx č. 133/1985 Xx.

21) §67 xxxxxx č. 133/1985 Xx.".

14. V §24x xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty" xxxxxxxxx xxxxx "Správa xxxxxxxx".

15. X §38a xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

16. §38x se zrušuje.

XXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x auditorech

Čl. VI

V §44x xxxx. 1 xxxx. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona č. 221/2015 Xx. a xxxxxx č. 299/2016 Xx., xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx železnic".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 194/2010 Sb., o xxxxxxxxx službách x xxxxxxxx cestujících x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 135/2016 Xx. x zákona x. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx znění".

2. X §4 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "; x xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu xxxxxx státu ji xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx dohodě x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx jiného xxxxx".

3. Xx §4 xx xxxxxxxx nové §4x x 4x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby

§4a

Dopravní plánování xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx x plánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území. Cílem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, efektivní x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vzájemnou xxxxxxxxxx xxxxx, krajů x obcí xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx obslužnosti území xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx dopravy musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx schválení.

§4b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx dopravy pořizuje xx xxxx xxxxxxx 5 xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ji xxxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Koncepce xxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) hlavní xxxx a xxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx udržitelného rozvoje xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obyvatel xx xxxxxxxxx přihlédnutím k xxxxxx xxxx, zdravotnímu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx přestupních xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx s Xxxxxx xxx ochranu hospodářské xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx"), Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx dopravců.".

4. X §5 odstavec 1 xxx:

"(1) Xxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx pořizuje xxxx, xxxx a xxxx, která zajišťuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnost, (dále xxx "objednatel"). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".

5. X §5 se odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

6. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx a xxxxx" xxxxxxxxx slovem "objednatelé".

7. X §5 odst. 2 xx na xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xxxxx:

"x) xxxxxxxxx tarify xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie13).

13) Čl. 2x odst. 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1370/2007, x platném xxxxx.".

8. V §5 xx za xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x sousedními kraji, xx-xx pořizovatelem kraj,

c) xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx, na které xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

9. X §6 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx".

10. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 xxx:

"§7x

Xxxxxxxx jízdní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního dokladu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx veřejné drážní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx celostátní xxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx jízdného xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx14). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytují xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravu xx xxxxx celostátní xxxx regionální xxxxxxxxxx xxxxxxx přepravních xxxxxx xxxxx odstavce 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je možné xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu,

c) xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodních místech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxxx xxxx obchodní xxxxx, název xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, x x xx zajišťovaném xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení, doručovací xxxxxx, xxxxx narození, xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kontaktní xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx obchodní xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, adresa sídla, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního dokladu,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx jízdních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých na xxxxxx základě x

x) xxxxxxx uplatněných x xxxxxxxxx smlouvy.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. f) x x) xx uchovávají xx xxxx 12 xxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xx x) způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až x) xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dokladu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

14) Zákon x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx cestujících x xxxxxxxx, xxxxx xxxx provozovateli dopravy xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx2),3), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sám, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obec.".

12. X §8 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) tvořily ucelené xxxxxxxxx x provozní xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nenarušovaly síťový xxxxxxxxx xxxxxx dopravy,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx pořízeným xxxxxx xxxxxxxx obslužnosti xxxxx platným v xxxxxxxx uzavření xxxxxxx x veřejných službách x xxxxxxxx cestujících xxxx, poskytuje-li xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx objednatel sám, x xxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 až 6.

13. X §8 xxxx. 3 úvodní xxxxx ustanovení se xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx," x slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

14. X §8 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xx xxxxxxx drážní xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jde-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx".

15. X §8 xxxx. 3 písm. x) xx slova ", x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx x městské xxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

16. X §8 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

17. X §10 xxxx. 2 xx číslo "213" xxxxxxxxx xxxxxx "212".

18. X §10 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxxxx podmínky nabídkového xxxxxx xx použijí xxxxxxx §36 a 37 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx §98 až 102 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

19. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx b), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x objasnění xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dokladů §45 x 46 xxxxxx x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx g) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx h).

20. X §10 odst. 4 písm. x) xx xxxxx "§77 x 78" xxxxxxxxx xxxxx "§77 až 79".

21. X §10 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxx "§89" xxxxxxxx xxxxx "xx 91 x §93 xx 95".

22. X §10 xxxx. 4 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx v tomto xxxxxx §47 a 48 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

23. X §10 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "214 x 215" xxxxxxxxx xxxxx "213 a 214".

24. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "242 až 247" xxxxxxxxx slovy "241 až 246".

25. X §16 xxxx. 1 se xxxxx "223" xxxxxxxxx xxxxxx "222".

26. V §16 xxxx. 2 xx xxxxx "220" xxxxxxxxx xxxxxx "219".

27. §18 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxx:

"§18

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie6), xxx xxxxxx zadáním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6) Xx. 5 odst. 2, 3x, 3b x 4 xx 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007, x xxxxxxx xxxxx.".

28. V §19 xxxx. 1, §19 xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx a x §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx. x), x) x x)" xxxxxxx.

29. X §19 odst. 2 xxxx. x) xx slova "podle §18 xxxx. c)" xxxxxxxxx slovy "s xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v přímo xxxxxxxxxxx předpise Xxxxxxxx xxxx1)".

30. X §19 xxxx. 4 xx xxxxx "246 x 247" xxxxxxxxx xxxxx "245 a 246".

31. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) X xxxxxxx uzavření xxxxxxx x veřejných xxxxxxxx x přepravě cestujících xxxxxx zadáním v xxxxxxxxx xxxxxxx xx §19 xxxx. 1 xx 4 x §20 xxxxxxxxx.".

32. Nadpis xxxxx VI xxx:

"XXXXX XXX UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY".

33. X §25 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx" x slova "xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "Xxxx")" xx xxxxxxx.

34. X §25 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

35. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx "247" nahrazuje xxxxxx "246" x xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x)" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx službách x přepravě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx situaci".

36. V §27 xxxx. 1 xx xxxxx "§251 xx 253 x §256 xx 267" xxxxxxxxx slovy "§250 xx 252 x §254 xx 266" x slova "§256 xxxx. 1 x §265" se xxxxxxxxx xxxxx "§255 xxxx. 1 a §264".

37. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímým xxxxxxx x mimořádné situaci".

38. §28 x 29 xxxxx:

"§28

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx poskytnout Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx1) za předchozí xxxxxxxxxx xxx.

§29

Xxx povinnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dozoru xx xxxxxxx §271 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

39. X §33 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §28, xxxx

x) zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx 3 xxxx x §4 odst. 1 xxx souhlasu dotčeného xxxxx nebo xxxx xxxxx xxx předchozí xxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxx, xx x xxxxxxx s §8 xxxx. 2 písm. x) nejsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx.".

40. X §33 xxxx. 2 xx xxxxx "e) xxxx i)" nahrazují xxxxx "e), x) xxxx x)".

41. V §33 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. j) xxx xxxxxx xxxxxx xx 500 000 Xx.".

42. §34 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§34

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x xxxxxxxx přestupku xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o přestupcích, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §270 odst. 1, 4 až 8, 10 a 11 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

43. X §36 xxxx. 2 xx xx xxxxx "x provedení" xxxxxx xxxx "§7x xxxx. 7,".

44. X §36 xxxx. 2 xx text "§10 xxxx. 6" xxxxxxxxx xxxxxx "§10 xxxx. 2".

Čl. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx podle xxxxxx x. 194/2010 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxx 2020.

2. Xxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 194/2010 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx objednatel, xx-xx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x §7x odst. 1 xxxxxx x. 194/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx plnit od 13. xxxxxxxx 2020.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 38, čl. IV, čl. V xxxx 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 x 14 a čl. VI, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020, ustanovení čl. VII xxxx 27, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxx 2019, x xxxxxxxxxx čl. VII xxxx 10 x 43, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 367/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2020, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I bodu 38, čl. IV, čl. V xxxx 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 x 14 x čl. VI, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2020 x xxxxxxxxxx čl. VII xxxx 10 x 43, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.