Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Zákon o platebním styku

370/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Platební služba §3

Elektronické peníze §4

ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Oprávnění poskytovat platební služby §5

Oprávnění vydávat elektronické peníze §6

HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE

Díl 1 - Základní ustanovení §7 §8

Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce

Udělení povolení k činnosti platební instituce §9 §10 §11

Zánik povolení k činnosti platební instituce §12 §13

Rozšíření povolení k činnosti platební instituce §14

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce

Počáteční kapitál §15

Kapitál §16

Pojištění a zajištění §17

Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí §18

Řídicí a kontrolní systém §19 §20

Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce §21 §22 §23 §24

Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce §25

Zápis pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí §26 §27 §28

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §29

Informační povinnost §30

Uchovávání dokumentů a záznamů §31

Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §32 §33 §34 §35

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu §36 §37

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §38 §39

Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice §40

HLAVA III - SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU

Díl 1 - Základní ustanovení §41

Díl 2 - Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu

Udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu §42 §43 §44

Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu §45

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu §46 §47 §48 §49

Díl 4 - Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě

Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §50 §51 §52

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu §53 §54

Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §55 §56

Výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice §57

HLAVA IV - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §58

Díl 2 - Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §59 §60 §61

Zánik povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §62 §63

Rozšíření povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §64

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §65

HLAVA V - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Díl 1 - Základní ustanovení §66 §67

Díl 2 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz

Udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz §68 §69 §70

Zánik povolení k činnosti instituce elektronických peněz §71 §72

Rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz §73

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz

Kapitál §74

Pojištění a zajištění §75

Kvalifikovaná účast na instituci elektronických peněz a její ovládnutí §76

Řídicí a kontrolní systém §77 §78

Ochrana peněžních prostředků §79 §80 §81 §82 §83

Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz §84

Zápis pověřeného zástupce do seznamu institucí elektronických peněz §85 §86 §87

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §88

Informační povinnost §89

Uchovávání dokumentů a záznamů §90

Díl 4 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §91 §92 §93 §93a

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu §94 §95

Výkon činnosti instituce elektronických peněz jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §96 §97

Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice §98

HLAVA VI - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §99

Díl 2 - Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §100 §101 §102

Zánik povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §103 §104

Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §105

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §106

ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM §107 §108 §109

HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §110

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování §111

Díl 2 - Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Pravidla systému §112 §113

Změna pravidel systému §114

Neodvolatelnost příkazu k zúčtování §115

Propojení systémů §116

Díl 3 - Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Základní ustanovení §117

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §118 §119

Zánik povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §120 §121

Díl 4 - Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §122 §123 §124

Díl 5 - Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci

Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci §125

Oznamovací povinnosti České národní banky §126

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní ustanovení

Smlouva o platebních službách §127 §128 §129 §130

Poskytnutí a zpřístupnění informace §131

Díl 2 - Informační povinnosti

Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci §132

Pododdíl 2 - Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139

Pododdíl 3 - Informace před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu §140 §141

Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace během trvání závazku ze smlouvy o jednorázové platební transakci

Informace plátci po přijetí platebního příkazu §142

Informace příjemci po provedení platební transakce §143

Pododdíl 2 - Informace během trvání závazku z rámcové smlouvy

Informace o obsahu rámcové smlouvy §144

Informace plátci před provedením platební transakce §145

Informace plátci o platební transakci §146

Informace příjemci o platební transakci §147 §148

Informace o trvalých příkazech a inkasech §149

Pododdíl 3 - Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu §150

Oddíl 3 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby §151

Díl 3 - Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy

Změna závazku z rámcové smlouvy §152

Výpověď závazku z rámcové smlouvy §153 §154 §155

Díl 4 - Provedení platební transakce

Oddíl 1 - Autorizace platební transakce

Souhlas plátce §156

Odvolání souhlasu plátce §157

Oddíl 2 - Platební příkaz

Přijetí platebního příkazu §158

Odmítnutí platebního příkazu §159

Odvolání platebního příkazu §160

Nepřímé dání platebního příkazu §161 §162

Oddíl 3 - Platební prostředek

Omezení platebního prostředku §163

Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele §164

Povinnosti uživatele §165

Povinnosti poskytovatele §166

Úplata za vydání nového platebního prostředku §167

Oddíl 4 - Lhůty pro provádění platebních transakcí §168

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce §169

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce §170

Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně §171

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet §172

Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §173

Oddíl 5 - Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce

Den valuty §174

Připsání a odepsání částky platební transakce §175

Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §176

Zákaz provádění srážek z částky platební transakce §177

Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků §178 §179

Blokace peněžních prostředků §180

Díl 5 - Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce

Oddíl 1 - Náprava neautorizované platební transakce §181 §182

Oddíl 2 - Náprava nesprávně provedené platební transakce §183 §184

Vyhledání platební transakce §185

Nesprávný jedinečný identifikátor §186

Oddíl 3 - Společná ustanovení §187

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce §188

Následný postih §189

Zproštění odpovědnosti §190

Díl 6 - Služba informování o platebním účtu §191 §192

HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Smlouva o vydání elektronických peněz §193

Zpětná výměna elektronických peněz §194 §195 §196

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH

HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

Jednotné označení §197

Společná nabídka služeb a zboží §198

Předsmluvní informace o úplatě §199

Seznam označení §200

Přehled o úplatě za poskytnuté služby §201

Srovnávací stránky §202

HLAVA II - ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU

Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu

Zahájení změny platebního účtu §203

Povinnosti dosavadního poskytovatele §204

Povinnosti nového poskytovatele §205

Úplata spojená se změnou platebního účtu §206

Informace o změně platebního účtu §207

Společná ustanovení §208

Díl 2 - Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu

Povinnosti poskytovatele §209

HLAVA III - ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Zřízení základního platebního účtu §210

Vázaná nabídka §211

Poskytované služby §212

Úplata §213

Smluvní pokuta §214

Zrušení základního platebního účtu §215

Informace o základním platebním účtu §216

Společné ustanovení §217

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §218 §219 §220

ČÁST ŠESTÁ - BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU

Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů §221

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik §222

Silné ověření uživatele §223 §224

Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie §225

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY

Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §226

Přestupky správce informací o platebním účtu §227

Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §228

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému §229

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §230

Přestupky poskytovatele §231

Přestupky vydavatele §232

Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby §233

Další přestupky §234 §235

Společná ustanovení §236

ČÁST OSMÁ - DOHLED A KONTROLA §237 §238 §239 §240

Kontrola na místě §241

Opatření k nápravě §242

Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice §243

Odnětí povolení §244

Zúžení povolení §245

Zrušení zápisu pověřeného zástupce §246

Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě §247

Přijímání podnětů §248

ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Seznamy §249 §250 §251

Oznámení o provádění plateb v rámci omezené sítě nebo prostřednictvím elektronických komunikací §252 §253

Úplata za použití platebního prostředku §254

Přístup k platebním účtům §255

Rozhodčí smlouva §256

Nakládání s osobními údaji §257

Vyřizování stížností a reklamací §258

Informace o mimosoudním řešení sporů §259 §260

Důvěryhodnost §261

Pojištění §262

Zmocnění §263

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Povolení k činnosti platební instituce §264

Registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §265

Povolení k činnosti instituce elektronických peněz §266

Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §267

Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce §268

Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce §269

Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky §270

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §271

Poskytovatelé elektronických komunikací §272 §273

Řízení o žádosti §274

Smlouvy o platebních službách §275

Autorizace platební transakce §276

Jednotné označení §277 §278

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §279

Účinnost §280

INFORMACE

370

XXXXX

xx xxx 11. xxxxx 2017

x xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx osob x xxxxxxxxx,

x) účast x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), x uživatelů xxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),

x) práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s platebním xxxxx,

x) xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xx-xx prováděna x xxxxx xxxxxxxx služby,

b) xxxxxxxxx účtem xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) platebním prostředkem xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx převod xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebního xxxx, x němuž xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx plátce xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu plátce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx plátce přímo xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k provádění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dnech nebo x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx intervalech,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx spotřebitele,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupnění více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx nebo xxx je smluvená xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, možnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodech 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx služba xxxxxxxxxxx x dání platebního xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx poskytovatele, který xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx účet, xx-xx platební xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu,

l) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu služba xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx platební xxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxx republika,

c) xxxxxxxxx členským státem xxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx; xxxx-xx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xx kterém se xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx,

x) hostitelským xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pověřeného xxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx než prostřednictvím xxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx poskytuje xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx účastí kvalifikovaná xxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx 36 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 575/20133),

x) xxxxx propojením xxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxx právnické xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnost, x xxxxxxx xxxxxxxx instituce x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx řídí jejich xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx orgánu xxxxxxxxx,

2. x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx řídí xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx také osoba, xxxxx skutečně xxxx xxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pobočkou

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

2. provozovna x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx sídlem,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx jedná xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxx vydavatele,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

1. xxxx xxxxxxxxxx x xx. 4, 5, 6 xxxx 7 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 241/20144), které xxxx xxxxxxxx propojeny xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 7, xx. 10 xxxx. 1 xxxx xx. 113 xxxx. 6 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx osob, xxxx

3. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako statutární, xxxxxx xxxx dozorčí xxxxx xxxx osoby xxxxxxx v xxxx 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx x provádění, xxxxxxxxx xxxx vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx odepsány xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx dává k xxxxxxxxx peněžní prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příjemcem xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příkazem xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx příjemce žádá x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxx valuty xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx účtu,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx směnný xxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx pochází x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úroková xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x která xxxxxxx x xxxxxxx přístupného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, číslic xxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikuje uživatel xxxx xxxx xxxx xxx provádění platebních xxxxxxxxx,

x) trvalým nosičem xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx mohly být xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x nezměněné xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dobou xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx pobývající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

3. cizinec, xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České republiky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx ochranu cizinců,

5. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České republiky xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxx požívající xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx, xxxx

7. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobývá xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx,

x) ověřením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ověřit xxxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobních xxxxxxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvkem xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxxx může xxx zneužit x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jedinečného xxxxxxxxxxxxxx x jména xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx jakákoli xxxxx dočasně poskytnutých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxx rozumí

a) xxxxxxxxxx

1. započtení peněžitých xxxxxxxxxx, nebo

2. splnění xxxxxxxxxx peněžitých xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k zúčtování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníka xx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §116, xx jehož xxxxxxx má xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "pravidla xxxxxxx") provedeno zúčtování,

c) xxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) účet, na xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx institucí xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníků platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §111 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) nebo x),

x) provozním dnem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x zúčtování a xxxxx xxxxx x xxxxx zúčtováním xxxxxxxxxxx.

§3

Platební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hotovosti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatelem,

b) služba xxxxxxxxxx výběr xxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxxxx poskytovatelem,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce,

jestliže poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) provedení převodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převáděné peněžní xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxx a správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nevyužívají platební xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) O provedení xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx xxxxx i x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx kapitálovém xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx obchodem s xxxx měnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prodej xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxx, xxxxxxxx jsou peněžní xxxxxxxxxx xx uživatele xxxxxxx xxxx uživateli xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx měn xxxxx §254 xxxx. 3 x xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx jsou peněžní xxxxxxxxxx plátci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxx, zpracování x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx činnost,

c) xxxxxxxx xxx platba xxxxxxxxx prostřednictvím

1. xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx poukázek xx zboží nebo xxxxxx,

3. poštovních xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x prostorách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxxxx anebo k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

5. prostředků, kterými xxx dát xxxxxx xxxxx x vnitrostátní xxxxxx x které xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx stravování xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxx, kterými xxx xxx xxxxxx xxxxx k vnitrostátní xxxxxx a které xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nepeněžitého xxxxxx poskytovaného zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xx xxxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx formě, která xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx x tím, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxxxxxx, kterými xxx dát příkaz xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a které xxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx v xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx,

2. x rámci xxxxxxxxxxxxxxx seskupení bez xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto systému x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

4. x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soudních xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx plátce, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx čerpání xxxxxx, xxxx osobou, která xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zprostředkovává xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx čerpání, x xx xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, poskytování xxxx čerpání,

e) xxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 50 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx xxx příkaz xxxxx xxxxxxx uživatel, xxxxxxxxxxx xx 1 měsíc xxxxxxxx xxxxxxx 300 xxxxx a

1. platba xxxxxx x zaplacení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx služby, xxxx

2. platba je xxxxxxxxx prostřednictvím elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyplacení xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx zboží nebo xxxxxx zákazníkovi xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx službu xxx xxxxx xxxxxx placení (xxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx platby, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

§4

Elektronické xxxxxx

(1) Elektronickými xxxxxx je peněžní xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx vydal,

b) xx xxxxxxxxxx elektronicky,

c) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx peněžních prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx vydal.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx 4 xx 7 xxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x).

XXXX DRUHÁ

OSOBY XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX SLUŽBY X XXXXXXX ELEKTRONICKÉ XXXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx osoby:

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx xxxx,

x) zahraniční xxxxx x zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

f) xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) správci xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

k) xxxxxxxxxx správci informací x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

l) držitel xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxxxxx službu dodání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Česká národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx a postavení Xxxxx národní xxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx tyto osoby:

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx bank,

b) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost bank,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost a xxxxxxxxx České národní xxxxx.

HLAVA II

PLATEBNÍ XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§7

Platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) poskytovat platební xxxxxx, xx něž xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

(2) Poskytnutí úvěru xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jestliže

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) a xx tuto xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů x

x) xxxx má xxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx; xx neplatí, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x České republice.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Povolení x xxxxxxxx platební instituce

Udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce

§9

(1) Xxxxx xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

d) v xxxxx prospěch, má-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx zákonem,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx první 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx věcné, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečuje xxxxxxx peněžních prostředků, xxxxx mu uživatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx xxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pouze osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nad činností xxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxx propojení s xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxx řádem xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx bránit účinnému xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx provozovat x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

m) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, které xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xx §32 xx 40 xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx vady žádosti xxxxxxxxxx.

(3) V rozhodnutí x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x udělení povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jejích xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx elektronicky. Podrobnosti xxxxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§12

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) nabytí vykonatelnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx instituce.

§13

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx vydány xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit, jaká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx je určena xxx platební transakce, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx taková xxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Do dne xxxxxxx xxxxx vůči xxxxxxxxxx se ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx peněžních prostředků x dohledu x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituci.

(3) Odstavce 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklo, xxxxxxxx xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti, xxxxxxx xx §9 xxxx. 1 písm. x) xx x) x §10 x 11 xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxx kapitál

(1) Počáteční xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající

a) 20&xxxx;000 xxx, vztahuje-li se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx službu xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. g), xxxx

x) 125&xxxx;000 xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx některou x platebních služeb xxxxx §3 xxxx. 1 písm. a) xx e).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

§16

Kapitál

(1) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x §15.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 průběžně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

(3) Xxxxx národní banka x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx platební instituce xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx přístup xxxx Česká xxxxxxx xxxxx později změnit, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo podmínky, xx xxxxx byl xxxxxxx určen.

(4) Česká xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx průběžně udržovat xxxxxxxxxxx přiměřenost xx xxxx až x 20 % xxxxx, xxxx až o 20 % nižší, xxx xx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx a zajištění

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx plnění vyplývající x xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx napravit xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž povolení x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxx poskytovatelé, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněné získání xxxx užití informací x xxxxxxxxx účtu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xx

x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění,

d) xxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xx kterým je xxx platební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx ovládnutí

(1) Osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx oznámí xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxx kvalifikovanou účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx dosáhne xxxx překročí 20 %, 30 % xxxx 50 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že klesne xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx ovládat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx osoba xxxx osoby jednající xx shodě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x), xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádné x obezřetné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x x případě, xx oznámení xxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x vyslovení xxxxxxxxxx xxx zahájit xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxx nebo xxx xx Česká národní xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) xxxxxxx.

(4) Shledá-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nesouhlasu, xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xx shodě, xxxxx učinily xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádné x xxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx skutečnost xxx sdělí.

(5) Vysloví-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) nebo která xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxxxxxx, xxxxx vykonávat hlasovací xxxxx spojená x xxxxxx xx platební xxxxxxxxx v xxxxxxx, x němž byla xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti x oznámení xxxxxxxx, xxxx formáty a xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxx a xxxxxxxxx.

(2) X zajištění xxxxxxx a obezřetného xxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx.

§20

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx řízení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx upravují, x xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx vymezením činností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce x x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vymezí xxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. přistupování xxxxxxxx instituce k xxxxxxx, kterým xx xxxx může xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z vnitřního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, sledování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. kontrolu xxxxxxxxxxx pracovníků nadřízenými xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a

3. xxxxxxx audit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x objektivní xxxxxxx kontrolu výkonu xxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx administrativní x účetní xxxxxxx,

x) xxxxxx vnitřní a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) kontrolní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a reklamací,

k) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx a plánem xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) a x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pověřených xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx systému x jeho xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxx instituce.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

Xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx transakce, se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) evidovány xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxx a od xxxxxxxxx prostředků jiných xxxx x výjimkou xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební transakce, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx státě nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx národní banky, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx likvidních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo poskytnuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx schopna xxxx xxxxx uspokojit xxxx, xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx pojistitel xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může xxxxx banka, xxxxxxxxxx x úvěrní družstvo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoba x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jiném členském xxxxx xxxx se xxxxxx v xxxxx xxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohledem Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx členy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx rizikem se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xx. 336 odst. 1 xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxx rizikovou xxxx xx xxxx 50 %, a

b) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x).

§23

Xxxxx-xx určit, jaká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 takovou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá odhadu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Nabylo-li xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky, které xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly platební xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní do 15 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x každém xxxxx, xx xxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podnikala, výzvu xxxxxxxxxx, xxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xx xxxxxxxxxx, xxxxxx lhůt x poučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx do 7 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xx x tyto xxxxxxx prostředky přihlásili xx

x) 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx, nebo

b) 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vyplývá x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxx uvedená x §22 odst. 1 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx ze zajištění xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nepostačují-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §22 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x pojistné xxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 x xxxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3, uspokojí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poměrně.

(6) V xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx postupem podle xxxxxxxx 2 xx 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx řešení.

(7) Xxx-xx xxxxxxx zrušen xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx likvidátor xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné z xxxxxxxx dodržování povinností xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zástupce, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, odborně xxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce zapsán x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §8 xx použije xxx xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx.

Zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx umožňují xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxx xxxx uvedeny xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx zapíše pověřeného xxxxxxxx do seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejpozději xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituci; xxxxx druhá a xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx.

§27

(1) Platební instituce xxxx oznámit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x b).

(2) Oznámení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro registraci xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost pověřeného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v oznámení xxxxx §27.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pouze prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxxxxxxx oznámení, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může platební xxxxxxxxx svěřit xxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx přenesení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavné xxxxxx povinností platební xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx činnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx dokumentů x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxx, alespoň xx xxxx 5 xxx xxx xxx, xxx xxxx dokumenty xxxx xxxxxxx vznikly. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x právní xxxxxxxx xxxxxxxx instituce x xxx, xxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x hostitelském členském xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§32

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx plán xxxxxxxx xx pobočky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu xx první 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky.

(2) Česká xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx instituci xxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx mechanismy xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x bojem proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §8 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském státě xxxxxxxxxxxxxxx pobočky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx podmínek.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevyhotovuje. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X zápisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx souhlasu x poskytování platebních xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě prostřednictvím xxxxxxx, xxxx formáty x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§35

Xxxx-xx platební instituce xxxxxx o rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se §32 xx 34, 36 x 37 xxxxxxx.

Informování orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu

§36

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xx došla xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x poskytování platebních xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sdělí xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxxxxx, její sídlo x další údaje xxxxxxxx x xxxxxxx x požádá xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce. Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx čl. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/23661).

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx náležitosti stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx oznámení xxxxx §38 xxxxx, xxxxx platební instituce, xxxx sídlo a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, požádá xx x xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 28 odst. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/23661).

§40

Xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxx xxxxxxx xxxx tento pověřený xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx členského xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informována orgánem xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx x úmyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §8 v Xxxxx xxxxxxxxx, sdělí Xxxxx národní xxxxx xx 1 měsíce xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x úmyslu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX III

SPRÁVCE XXXXXXXXX X PLATEBNÍM XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xx xxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx udělila Xxxxx xxxxxxx banka.

Xxx 2

Povolení k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním účtu

Udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

§42

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu xx první 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x jehož xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

f) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu,

g) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné zkušenosti x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

i) který, xx-xx xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx ve státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se §50 xx 52 nepoužijí.

§43

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu. K xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx osvědčující splnění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx jinými podstatnými xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx v řízení, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx vady xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx udělení povolení x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, její xxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Správce informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změnu údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obsažené, xxxx xxxxxxx a xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§45

Zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx nebo zrušení xxxxxxx informací o xxxxxxxxx účtu,

b) nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) nabytí xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním účtu.

Xxx 3

Některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

§46

(1) Xxxxxxx informací x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx mají uživatelé xxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx platební xxxx, xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx informací o xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx x minimální xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx xx

x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx být správce xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx účtu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) počet xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxx správu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx a obezřetně.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Xxxxxx a xxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxxx o platbním xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx upravují, s xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vymezením xxxxxxxx, xxxxxx činností xxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx x x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodovacích xxxxxxxxx; v rámci xxxxxxxxxxxxx uspořádání se xxxxxxxx vymezí funkce, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx neslučitelný,

c) systém xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx může xxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnitřního xxxx xxxxxxxx prostředí, x

2. xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování rizik, xxxxxx přijímání xxxxxxxx xxxxxxxxx k omezení xxxxxxx nebo dopadů xxxxxxx xxxxx,

x) systém xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních povinností xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x objektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací x platebním xxxx x předkládání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úrovni xxxxxx,

x) řádné xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx postupy,

f) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx,

x) kontrolní a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx úniku informací xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dat x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x předmětem x xxxxxx jeho činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zajišťující xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx xxx účinný, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik spojených x xxxxxxx podnikání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx x částech.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu ověřuje x pravidelně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému x xxxx xxxxx x xxxxxxx a zjednává xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§49

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx §30 x 31 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx informací x platebním účtu xxxxx poskytovat xxxxx xxxxxxxx službu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxx 4

Výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx členském státě

Výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§50

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 účetní xxxxxx, xx podložen xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx x

x) součásti xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx xxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §48 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) jsou xxxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí správci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vnitřní xxxxxxxxx mechanismy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilé a xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

§51

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxx informování o xxxxxxxxx účtu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx podmínek.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vyhoví-li Xxxxx xxxxxxx banka žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx pobočku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx správců xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx zápisu pobočky xxxx pověřeného zástupce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje správce xxxxxxxxx x platebním xxxx.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§52

(1) Xxxxxxx informací x xxxxxxxxx účtu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx přílohách, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně příloh xxxxxxxxxxxx doklady osvědčující xxxxxxxxxxx v oznámení xxxxxxxx, jeho xxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§53

(1) Xxxxx národní xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxx, xxxxx orgánu xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x další xxxxx xxxxxxxx v žádosti x xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výsledku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného zástupce. Xxxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx stanoviskem orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sdělí tomuto xxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/23661).

§54

Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxx xxxxxxx banka o xxxxx dni informuje xxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx prostřednictvím pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce

§55

(1) Xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx prostřednictvím pobočky xxxx pověřeného xxxxxxxx, xxxxxx tuto skutečnost Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§56

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx jí oznámení xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx účtu, xxxx xxxxx, další xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx čl. 28 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/23661).

§57

Xxxxx xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx služby oprávněn xx základě povolení, xxxxx xx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx, jestliže xxxx xxxx pobočka xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem dohledu xxxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx republice, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx.

XXXXX IV

POSKYTOVATEL XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ROZSAHU

Díl 1

Xxxxxxxx ustanovení

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ten, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský úvěr xxxxxxxxx xxxxx určité xxxxx, xx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxx, jestliže xx jeho xxxxxxxx x činnosti vztahuje xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, jestliže měsíční xxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 eur. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu členem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx průměru xxxxxxxxx částek i xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx částky xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x jeho obchodního xxxxx.

Díl 2

Povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu

§59

(1) Xxxxx xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x České republice,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxx xx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovenými x §58 xxxx. 2,

x) který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx majetku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxx trestný čin xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxx mají kvalifikovanou xxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx překážku provozování xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx, je-li xxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x g) xxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx evropskou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx průhledný x xxxxxxxxx, alespoň ve xxxx 20 000 000 Kč x

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f).

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x systém xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§60

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x takovém případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele. X xxxxxx do xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu oprávněn xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§61

(1) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu

§62

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení k xxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §58 xxxx. 2, žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§63

(1) Ode xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, vykonávat činnosti xxxxxxx x §8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxxx poskytovateli platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá.

(2) Xx xxx xxxxxxx xxxxx vůči uživatelům xx ten, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx zaniklo, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx x nadále xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx ten, xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§64

Rozšíření povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu

Podá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, použijí xx §59 xxxx. 1 xxxx. x) x c), §60 x 61 xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxxxx se §59 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx. 3 xxxx. x) x x), §60 x 61 xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx

§65

(1) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §21 xx 24, 30 a 31 xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uživateli poskytovat xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxx o platebním xxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které jí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§67

(1) Instituce elektronických xxxxx xx xx xxxxxxx uděleného povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx elektronické peníze,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají elektronických xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx úvěru xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), jestliže

a) xxxxxxx x poskytnutím platební xxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) nebo x) a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx; xx neplatí, xx-xx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§68

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x skutečné xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem,

d) x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx povolení k xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx službu xxxxxxxxxxx x platebním xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, technické, xxxxxxxxxx x organizační předpoklady xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx splňuje požadavky xxxxxxxxx tímto zákonem,

h) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx případné podnikání xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx stabilitu instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxx xxxx kvalifikovanou účast xxxxx xxxxx, které xxxx důvěryhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x obezřetné vedení xxxxxxxxx elektronických peněz,

k) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz; xxx xxxxx propojení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx státu, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx právní xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx osoby jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxxxx elektronických xxxxx x poskytování platebních xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx bude xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx týkajícího se xxxxxxxxxxx platebních služeb.

(2) Xxxxxxxx 1 písm. x) se nepoužije, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx obdobných podmínek xxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a jestliže xxxxxx xxx xxxxx, x němž má xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx ochraně peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xx §9198 xxxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vadami, xxxxx brání xxxxxxxxxxx x xxxxxx, počíná xxxx lhůta běžet xxxx, kdy byly xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx

§71

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správce xxxxxxxxx o platebním xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx zaniklo, xxxxxxxxx činnosti uvedené x §67. Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx držitelům. Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx určena xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx, jehož xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx, xxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx §68 xxxx. 1 písm. d) xx x) a x), §69 a 70 xxxxxxx.

Xxx 3

Některé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

§74

Kapitál

(1) Počáteční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx činit xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 350&xxxx;000 xxx.

(2) Počátečním xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se rozumí xxxxxx xxxxxxx vymezených x xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(3) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx průběžně xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx výši počátečního xxxxxxxx stanovenou v xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx přístup, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňovat při xxxxxxx kapitálového požadavku xx xxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Určený xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx změnit, xxxxxxxx xx změní xxxxxxxxx nebo podmínky, xx nichž xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka může xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx povinna průběžně xxxxxxxx kapitálovou přiměřenost xx xxxx xx x 20 % xxxxx, xxxx až x 20 % xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 větě xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx x xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizik spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§75

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu, xxxxxxx, aby xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelé, xxxxx xxxxx platební xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž povolení x činnosti se xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxx x platebním xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

(3) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví minimální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxx xx

x) xxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění,

d) xxxxx platebních xxxxxxxxx, xx kterým xx xxx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x

x) počet uživatelů xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu.

§76

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x její xxxxxxxxx

(1) Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance svůj xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %,

x) xxxxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx xxxxxx xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) stát se xxxxxx ovládající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), důvěryhodné xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s ovládnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xx xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxx nebylo x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do 60 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, kdy Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) nebo x) xxxxx xxxx xxx xx Xxxxx národní xxxxx dozvěděla, že xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx e) xxxxxxx.

(4) Shledá-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx nesouhlasu, xx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx učinily oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx řádné a xxxxxxxxx vedení instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx jim xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), c) xxxx x) nebo xxxxx oznámení x xxxxxxx x odstavcem 1 xxxx. x), x) nebo e) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x kontrolní xxxxxx

§77

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uplatňuje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x operativní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx upravují, x xxxxxx, xxxxxxxxxx x uceleným vymezením xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx řízení xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx je xxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vnějšího prostředí x xxxxxx likvidity, x

2. rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x omezování xxxxx, xxxxxx přijímání opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízenými xxxxxxxxxx,

2. průběžnou kontrolu xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

3. vnitřní xxxxx xxxxxxxxxxx nezávislou a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jasných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxxxx,

x) řízení xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx informací x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx informací, xxxxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxx x neautorizovaného xxxxxxxx a zabránění xxxxx informací za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací,

k) zajišťování xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx x trvalého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx a plánem xxxx xxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. a) x x),

x) kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupců, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

n) xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx xxx účinný, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx x xxxx xxxxx i xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x přiměřenost řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x kontrolní systém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydány.

§80

(1) Peněžní prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx být

a) evidovány xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx ostatních peněžních xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx byly instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdržela, xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x banky, xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx likvidních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xx xx prospěch xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx právu xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti jejichž xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx schopna xxxx právo uspokojit xxxx, zejména x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxx v jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx, spořitelní x úvěrní družstvo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx sídlem x xxxxx členském xxxxx xxxx xx sídlem x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

§81

(1) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx dočasně zakázat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 odst. 1 xxxx. x), xxxxx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx §22 xxxx. 5, xxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxx současně vymezí. Xxxxxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx.

(2) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vydává bez xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx na úřední xxxxx se xxxxxxxxxx.

§82

(1) Nelze-li xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx uživatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxxxxx podle §80 xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx odhadu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, formou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x okamžiku, kdy xxx xxxxxxxxx prostředkem xxx platební příkaz. X takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxxxx poté, xx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jí dány x xxxxxxxxx, nejpozději xxxx po xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§83

(1) Nabylo-li xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx platební transakce, xxxxxxxxx a uživatelům. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných držitelem xxxx uživatelem instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx pro platební xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx být xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx 15 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx alespoň xx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, výzvu xxxxxxxxx, xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vydala xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx xx

x) 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxx své xxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a jejichž xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vyplývá z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 vyplácí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx prostředky xxxxxxx x §80 xxxx. 1, xxxxxxx zpeněžených xxxxx podle xxxxxxxx 4 x pojistné xxxxxx xxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 x xxxxxx uspokojení xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, uspokojí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, x xxxx xxxxx xx vydání peněžních xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, xx xxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxx za xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxx x způsoby xxxx řešení.

(7) Byl-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dlužníka xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxx.

§84

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz a xxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím osoby, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx prokuristu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x vedoucí osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilé x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §67 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§85

Zápis xxxxxxxxxx zástupce xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zapíše xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do seznamu xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx

x) údaje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob uvedených x oznámení x

x) x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zápisu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; části xxxxx x třetí xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx registraci subjektů.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem, xxx xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§87

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §86.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Instituce elektronických xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx x poskytování platebních xxxxxx jiné osobě, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podstatnému xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx činností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxxx odpovědnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx jiné osoby.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neprovedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxx xxxxxxx x xxxxx technické náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§89

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o své xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx svého hospodaření, x plnění podmínek xxxxxx xxx činnosti x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovává xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, alespoň xx xxxx 5 let xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vznikly. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, jehož xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx členském xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx

§91

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz v xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx plán týkající xx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x §78 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxx vhodné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx zástupce, který xx xxxxxxxx osobou, x vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §67 xx použije pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx pověřeného zástupce xxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním řádem, xxx xxxxx x xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx souhlasu k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském státě xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx vydá xx 3 měsíců xxx dne zahájení xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx pobočku nebo xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. O zápisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx elektronických peněz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx elektronicky informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx platební xxxxxx xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx oprávněna xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovat x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, její formáty x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámí bez xxxxxxxxxx odkladu České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v jejích xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx byl souhlas xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§93a

Podá-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx, nebo o xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxxxx xx §91 xx 93, 94 x 95 xxxxxxx.

§93x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 5/2019 Sb. x účinností od 1.4.2019

Informování orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pobočky xxxx žádost o xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x žádosti, a xxxxxx xx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx-xx Česká národní xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx hostitelského členského xxxxx, xxxxx tomuto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx poskytuje informace xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 28 xxxx. 5 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/23661).

§95

Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx ji Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, den, xxx hodlá začít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§96

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §67 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx, xxxx formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§97

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí orgánu xxxxxxx hostitelského členského xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx jí oznámení xxxxx §96 xxxx. 1 došlo, jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxxx, požádá xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx přihlédne.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx čl. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/23661).

§98

Xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx elektronických peněz xx sídlem x xxxxx členském xxxxx x Xxxxx republice

(1) Xxxxxxxxxx instituce elektronických xxxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx může x Xxxxx republice xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §67, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, s xxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vedeného xxxxxxx dohledu domovského xxxxxxxxx státu.

(3) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx sídlem v xxxxx členském státě xxxxxxxxx činnosti uvedené x §67 v Xxxxx republice, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxxxxx orgánu své xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

XXXXX VI

VYDAVATEL XXXXXXXXXXXXXX XXXXX MALÉHO XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx udělila Česká xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §67 se použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx jsou podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxx-xx určit, xxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx z xxxxxx části těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odhadu xx xxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxx období. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx průměru xxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx plánu.

(3) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx, které se xxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx provedených platebních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x Xxxxx republice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx zástupců, xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx posledních 12 xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx členy téže xxxxxxx, xxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupců.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dobu xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx aritmetický xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxx xxxxxxxxxxxx dne xx posledních 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx

§100

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx žadateli,

a) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) který xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podniká, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx propočty x je x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx v §99 xxxx. 2 x 3,

x) který má xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) který xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx mu byly xxxxxxx x provedení xxxxxxxx transakce,

f) xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx x pro xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) x xxxxx nenastala xxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rejstříku, xx xx za xx, xx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxxx.

(3) Xx-xx se xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu vztahovat xx poskytování spotřebitelského xxxxx, xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který

a) xx xxxxxxxxx společností, xxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným xxxx má právní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx kapitál, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx ve výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené x odstavci 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx systém xxxxxx bezpečnostních x xxxxxxxxxx rizik a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§101

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x splnění xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyhoví-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 v xxxxx xxxxxxx, zapíše xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x takovém případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxx žadatele xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx změnu údajů xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

§103

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zaniká xxxx

x) zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx,

x) nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §99 xxxx. 2, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických peněz xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o podané xxxxxxx.

§104

(1) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, jehož xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §67. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx určit, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx xxxxxxxxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, musí xxx držiteli xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 xxxx ode xxx zániku povolení x xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxx splnění xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohledu x xxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužijí xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, oprávněn xxxxxx vykonávat na xxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§105

Rozšíření xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádost x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx netýkají elektronických xxxxx x na xxx xx vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, použijí xx §100 xxxx. 1 xxxx. x), §101 x 102 xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xxxxxxx xx §100 odst. 1 xxxx. c) x xxxx. 3 xxxx. a) a x), §101 x 102 obdobně.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

§106

(1) Xxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx použijí §79 xx 83, 89 a 90 xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xx xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxx x kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx nebo jiné xxxxxx závislé xx xxxxx xxxx, po xxxxxx mu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vydavatel elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

XXXX TŘETÍ

PLATEBNÍ XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X PLATEBNÍM XXXXXXXX

§107

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx právnickým xxxxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxx osob xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, které

a) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nepřiměřené, xxxx

x) omezují xxxxxxx xxxxxx osob k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx pro zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx ochranu xxxxxxxx a provozní xxxxxxxxx platebního systému.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx systémům, xxxxxx provozovatelům xxx xxxxxxxxxx ukládat

a) omezení xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxx

x) omezení založená xx rozlišování xxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §5.

§108

Podmínky xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §107 xx xxxxxxxxx xxx

x) platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) platební xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxx xxxxxxx.

§109

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx, která není xxxxxxxxxx xxxxxx systému, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s jinou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Podmínky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odmítne-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§110

(1) Platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx systém,

a) xxxxx má xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxx. a) xx x),

x) který xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx účastníci, z xxxxx alespoň xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxx provádění xxxxxxxxx xxxx českým xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy)5) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx") podle §126 odst. 1 xxxx 3.

(2) Zahraničním xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx státu podle xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx neodvolatelnost zúčtování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx1).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) zahraniční xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx,

x) obchodník s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxx investiční služby,

f) xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx jejíž xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejného xxxxx,

x) Xxxxx národní banka, xxxxxxxxxx centrální xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právnická osoba xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU6),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 648/2012 16),

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx instituce,

m) xxxx xxxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 648/2012,

x) xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x osob uvedených x písmenech x) xx x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx platebním systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Činnost xxxxxxxx protistrany, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

Díl 2

Provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx systému

§112

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kritéria xxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx x xxxxx systému,

d) xxxxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývajících x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) způsob x podmínky zúčtování xxxxxx xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxx chyb xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

g) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování poskytuje xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx x plnění jeho xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxx uplatňování,

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fází, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozního xxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx platebním systémem x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

l) xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx neodvolatelný, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) pravidla xxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je nebo xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx rizika, xxxxxxxxxx rizika, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,

2. postupy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, měření, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik x

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx vhodných xxxxxxxx xxx účast x xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§113

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx x v provozovnách xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§114

Změna pravidel xxxxxxx

(1) Xxxxx pravidel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Změnu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, dokud Xxxxx xxxxxxx banka k xxxx změně xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx souhlasu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o udělení xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xx xxxxxx došla, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§115

Neodvolatelnost xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nemají xxxx xx

x) platnost, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx příkaz xxxxxx platebním xxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásahu,

b) xxxxxxx použít peněžní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx x xxxxxxx propojeném xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxx prostředky jsou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dne, v xxxxx průběhu xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx, účinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §116.

(3) X vyloučení xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) dojde i x xxxxxxx, že xxx příkaz k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xx provedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx došlo x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx zásahu, x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxx, xxx se xxxxxx k zúčtování xxxx neodvolatelným xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx známo; xxxxxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx být známo.

(4) Xxxxxxxxxx x úpadku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx účinky xx xxxxx a povinnosti, xxxxx vznikly v xxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x systému xxxxxxxxxx xxxxx §116 xxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx zásahu.

§116

Propojení xxxxxxx

(1) Uzavře-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání xxxxxxxxxx vzájemné provádění xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se tím xxxx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx, xxx pravidla xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx, ke xxxxxxx xx příkaz x zúčtování xxxxxxxx xx jednostranně xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jinak, použijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x tyto okamžiky, xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx

§117

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolení x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jí udělila Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx systém x xxxxxxxx péčí.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§118

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice,

c) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 730&xxxx;000 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx plán, včetně xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu na xxxxx 3 účetní xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx,

x) xxxxx věcné, technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxx x obezřetného provozování xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrozbu pro xxxxxxxx stabilitu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx bránit účinnému xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx a způsobilé xxxxxxxx řádné a xxxxxxxxx vedení provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

h) xxxxx xxxx propojení x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; při xxxxx propojení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx právním řádem xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx řád xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilé x xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x hlediska řádného x obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxx osobou,

b) xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxxxx provozovat xxxxxx xxxxxxx platebnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxx účastníky xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxx formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§119

(1) Rozhodnutí o xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxx pravidla xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x povolení k xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně příloh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního systému x neodvolatelností xxxxxxxxx

§120

Xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozovatele platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Ten, xxxxx xxxxxxxx x provozování platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniklo, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx příkazů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

Xxx 4

Informační povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§122

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx x

x) xxxxx účastníků xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx sídle, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x případě fyzických xxxx x datu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx anebo x xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx propojeného xxxxx §116 x xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x výsledcích xxxxx xxxxxxxxxxx a x plnění podmínek xxxxxx xxx činnosti.

(5) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§123

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx na xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, o platebním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxx.

§124

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, o xxxxx xxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxxx x

x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Českou xxxxxxx banku x xxx účasti v xxxxx systému, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx, x xxxxxx svého xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Díl 5

Oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

§125

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle §115 xxxx. 2, vyrozumí x xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§126

Oznamovací xxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry a xxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X oznámení Česká xxxxxxx banka uvede xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx. Xxxxx-xx ke změnám xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Česká národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx cenné xxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Česká xxxxxxx banka oznámí Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx papíry a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zániku xxxxxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxx oznámit Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx systém xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §110 xxxx. 1 písm. x) xx x). V xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, že xx provozovatelem xxxxxx xxxxxxx. Pro tento xxxxxx x xxx Xxxxxx národní xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxx provozovatele xx §114 xxxx. 1 xxxx druhá, §114 xxxx. 2, §118, 119, §122 xxxx. 1 x xxxx. 4 nepoužijí. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx, jestliže systém xxxxxxxx splňovat podmínky xxxxxxx v §110 xxxx. 1 písm. x), x) xxxx x).

(4) Obdrží-li Česká xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxx §125, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx xx sídlo x České republice, xxxxxx to neprodleně Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx, Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §125 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX SLUŽEB A XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§127

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxxx xxxxxxx

x) provádět xxx něho platební xxxxxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx smlouva"),

b) xxxxxxx xxx něho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxx x neprospěch xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platební službu x členském xxxxx x platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §132 xxxx. 2 xxxx. b), §135 xxxx. x) a §145 písm. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Poskytují-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx odchýlit od §169, 173 x 177.

(4) Xxxxxxxxx-xx platební xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, §130 xxxx. 2, §132 xxxx. 2 písm. x), §135 písm. x), §139 písm. x) a §145 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxx xx poskytovatel a xxxxxxxx dohodou odchýlit xx §169, 176, 177, §184 odst. 1 xx 4 x §185.

(6) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xxxx spotřebitelem, xx xxxxx dohodou xxxxxxxx xx §130 xxxx. 1, §132 xx 155, 160, 176, 182 xx 185 x §187 odst. 1 x od xxxx xxxxxxxxx x §188 xxxx. 1 x 2.

§129

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od §165 xxxx. x), §166 odst. 1 xxxx. x) xx x) a §182, xxxxxxxx platební xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §181, §187 xxxx. 1 x xx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxx x §182 xxxx. 1 písm. x) pro případ xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx byla autorizována.

(3) Xxxxxxxxxxxx x uživatel xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §152 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxxx x §169 xx 173 x, xx-xx nepřijetí xxxxxxxxxx příkazu uživateli xxxxxx, xxxxxx xx §159 odst. 2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx platby xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí platební xxxxxxxxxx,

x) kterým xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x

1. xxxxxxxx transakci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 30 xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci v xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 60 eurům, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 500 xxxxx, nebo

b) který xx xxxxx rámcové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. 150 xxxxx,

2. 300 xxxxx, xxxxxxxx xxx tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvy dát xxxxxx pouze k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. 500 eurům, xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dát xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx transakci, xxxxx xx xxxx elektronických xxxxx.

§130

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jestliže xx dohodnutá úplata xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladům poskytovatele.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, aby xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx naváděl xxxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x jeho poskytovatel xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxx xx doplňující xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §142 xx 147 x x §151 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx uživatele.

§131

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx sdělí xxxxxxxxx informaci xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o existenci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx učiněno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx nepoužívají xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel splní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže mu xxxxxx informaci vyhledat xxxxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zpřístupní xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x úředním xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Informační xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platebních xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2; xx xxxxxx uživatele xx musí xxx xxxx informace poskytnuty.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) údaj xxxx xxxxxxxxx identifikátor, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx platební xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx referenčním xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx být při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) další xxxxxxxxx xxxxx §134 xx 139, xxxxxxx-xx xx x úvahu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxx, xxx xx xxxx zpřístupněny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx okamžiku, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci předán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpřístupnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, jestliže xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, splní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Informace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§133

(1) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx uživatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx uvedené v §134139.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxx odvolat xx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxxxx xxxxx přijal.

(3) Xxxx-xx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na dálku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§134

Uživateli xxxx xxx x xxxxxxx s §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x xxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytovatele, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx elektronické, xxxxx mají význam xxx komunikaci xxxxxxxxx x poskytovatelem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx poskytovatele, je-li xxxxxxxx služba poskytována xxxxxx prostřednictvím,

d) xxxx x xxx, xxx xx poskytovatel zapsán x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxx orgánu xxxxxxx xxx xxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

§135

Uživateli musí xxx x xxxxxxx x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx takového souhlasu xxxxx §157,

d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §158 x x xxxxxxxx xxxxxx konce xxxxxxxx xxxx xxxxx §158 odst. 3, xxx-xx xxxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxx §163, bylo-li xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umísťování xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/7512), xxxxxxxx poskytovatel takovou xxxxxx xxxxxx.

§136

(1) Uživateli xxxx xxx x xxxxxxx x §133 odst. 1 poskytnuty tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službě a xxxxxx xxxxxxxxxx účtu:

a) xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli, x xxxxxx-xx se xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx položek, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x směnných xxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx, nebo xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx den a xxxxx, x

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx je oprávněn xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohodu xxxxx x úrokových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 5, xxxx-xx to xxxxxxxxx, x další xxxxx s xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx plátce, anebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x části platební xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§137

Uživateli musí být x xxxxxxx x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x způsobu xxxxxxxxxx xxxx uživatelem a xxxxxxxxxxxxxx:

x) tam, xxx xx připadá x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx komunikaci,

b) údaj x xxxxxxx a xxxxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, x xxxx xx být xxxxxxx smlouva xxxxxxxx, x o xxxxxx, x němž xxxx xxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o způsobu, xxxx poskytovatel informuje xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podvodné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx získat xx xxxxxx informace a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §144.

§138

Uživateli xxxx být x souladu s §133 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rámcové xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxx poskytovatele xx změnu xxxxxxx x rámcové smlouvy xx považuje xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §152 xxxx. 3, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx trvání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z rámcové xxxxxxx a o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxx příslušnosti xxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, a

e) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x poskytovatelem x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxx xxxxxxx.

§139

Uživateli musí xxx x souladu s §133 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxxx x x odpovědnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xx-xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx přijmout na xxxxxxx jeho osobních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx dohodnuto,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx plátce xxxxxx vzniklou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xx jejíž xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

f) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx autorizované platební xxxxxxxxx xxxxx §176 x

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního příkazu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx vázán smlouvou x poskytnutí služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx xxxxxx xxxxxxxxx xx musí být xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx adresy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx uživatele x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxx poskytována xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) název x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu,

f) xxxxx x xxxxxx při xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157,

g) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého dání xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx-xx xx xxxxxx x více samostatných xxxxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx x prostředcích xxxxxxxxxx xxxx stranami a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uživatele x xxxx komunikaci,

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx nichž nese xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x částce, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby nepřímého xxxx platebního příkazu, x o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soudů, xxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stran, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x možnosti uživatele xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

§141

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním xxxx zpřístupní uživateli x dostatečným předstihem xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxx poskytovatele,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx pobočky poskytovatele, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jejich prostřednictvím,

d) xxx, kde to xxxxxxx x úvahu, xxxx o xxxxxx, xxxxxx je uživatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx-xx xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx,

x) tam, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uživatele x této xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x x pravomoci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx uživatelem x poskytovatelem x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x platebních službách

Pododdíl 1

Xxxxxxxxx během trvání xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§142

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx umožňující xxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x úvahu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, a xxxxxx-xx xx xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, xxx xx xxxxxxx x úvahu, směnný xxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxx nebo xxxxx xx xxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §132 xxxx. 2 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxx xx byly xxxx budou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§143

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpřístupní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xx x xxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) částku platební xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příjemci,

c) xxxx x xxxxxx, xxxxxx je příjemce xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx samostatných xxxxxxx, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, xxx xx připadá v xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce x částku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx měn x

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li platební xxxxxx k jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraveným xxxxxxxx smlouvou, xxxx xxxxxxxxxxxx povinen poskytnout xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx smlouvy.

Pododdíl 2

Xxxxxxxxx během xxxxxx závazku z xxxxxxx xxxxxxx

§144

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx smlouvy

Poskytovatel xx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx obsah xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uvedené x §134139.

§145

Xxxxxxxxx plátci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxx dává xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x

x) xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i rozpis xxxxxx položek.

§146

Informace xxxxxx x xxxxxxxx transakci

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx plátci xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce upravené xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx po obdržení xxxxxxxxxx příkazu, xxxxxxxx xx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxx x platebního xxxx plátce, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx v úvahu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x měně, x xxx xxxx xxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxx, nebo x xxxx použité x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xxx, kde xx připadá x xxxxx, xxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx měn a

e) xxx xxxxxx částky xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx poskytovány xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nesmějí xxx xxxxx než 1 xxxxx, xxxxxxxxxx způsobem xxx, xxx xxxxxx xxxx tyto informace xxxxxxx a kopírovat x xxxxxxxxxx xxxxx.

§147

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravené xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební transakci, x xxxxxxx-xx xx x úvahu, xxxx xxxxx x xxxxxx x další údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx částka xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, kterou xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x skládá-li xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx položek,

d) xxx, kde xx xxxxxxx v úvahu, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx směnou xxx x

x) den xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx se xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 budou xxxxxxxxxxx nebo zpřístupňovány xxxxxxxx v pravidelných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx, dohodnutým xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x nezměněném xxxxx.

§148

§148 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 5/2019 Sb.

§149

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a inkasech

Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx informace x xxxx stávajících xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx během xxxxxx závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§150

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zpřístupní xxxxxx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxx, xxxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx o přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx umožňující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xx v xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) částku platební xxxxxxxxx a

d) xxx, xxx to xxxxxxx x úvahu, údaj x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli služby xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx, a skládá-li xx úplata x xxxx samostatných položek, x rozpis xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx dání platebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plátce, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx-xx xx x xxxxx, xxxx údaje o xxxxxx x další xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx zpřístupní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj umožňující xxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

§151

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx §133 xx 139 x 145 xxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx uživateli xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, včetně informací x xxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x úplatě, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx podstatné xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatele, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §134 xx 139.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platby xx §146 x 147 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx dohodnuto. X takovém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, částku xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika platebních xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx částce x xxxxxxx úplatě za xxxx xxxxxxxx transakce.

(3) Xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxx xxxxxx platby a xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxx xxxxxxxxx možné. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx xxx xxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

§152

Xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy, xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx uvedeným x §131 odst. 3 xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx dnem, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx závazku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platby se xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx způsobem xxxxxxxx v §131 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, musí poskytovatel xxxxxxxxx oznámit změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §133 xx 139 xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xx uživatel xxxxx xx změnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přijal, jestliže

a) xxxxxxxxxxxx navrhl xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx přede dnem, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3, má právo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, bezúplatně x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vypovědět.

(5) Bylo-li xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx platebních xxxxxxxxxxx, xx-xx změna založena xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 písm. x). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směnných xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §131 odst. 1, 2 a 3 x výjimkou xxxxxxx, xxx si xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx směnných xxxxx, xxxxx xx xxx uživatele xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx oznámení.

Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

§153

(1) Xxxxxxxx xxxx závazek x xxxxxxx smlouvy kdykoli xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx doba xxxxx být xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx úplata xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx a odpovídá xxxxxxxxx nákladům xxxxxxxxxxxxx.

§154

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx doba xxxxx xxx xxxxxx než 2 xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §131 xxxx. 1, 2 x 3.

§155

Xx-xx úplata xx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx určité xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxx poměrná xxxx xxxx úplaty za xxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Autorizace xxxxxxxx xxxxxxxxx

§156

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx k ní xxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx jiný xxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx plátce, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxxx souhlasu xxxxxx

(1) Xxxxxx může xxxxxxx xxxx souhlas x xxxxxxxx transakcí, dokud xxx xxxxxxx platební xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Souhlas xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx uplynula xxxxxxxx xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx den, xxx má xxx xxxxxx platební transakce xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx plátce. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx předal xxxx xxxxxxx xxxxxxxx; ustanovení §160 odst. 2 xxx xxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxx x xxxx poskytovatele, xxxxx xxx xxxxxx xxxx po uplynutí xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx odvolání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx transakcí, byl-li xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx uvedených x odstavci 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně, xxxxxxxx se podmínky xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx transakce zvlášť.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§158

Xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx platební transakce xxxxx x určitý xxxxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx příkaz za xxxxxxx, jakmile nastane xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx plátce nebo xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxx xx poskytovatel x xxxxxxxx dohodli, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx přijatý xx začátku následující xxxxxxxx xxxx poskytovatele.

§159

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx odmítnout, xxxxxxxx není povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předat poskytovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uživateli informaci x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx způsobem při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxx x §169 a 173, x xx-xx xx možné, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x postup xxx xxxxxxx chyb, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§160

Xxxxxxxx platebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx příkaz xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx xxxx, xx uplynula xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející dni, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přijat.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze odvolat xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx příjemci. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odvolat xxxx, co xxx xxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx plátce x xxxx xxxxxxxxxxxxx, podle xxx plátce xxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daný platební xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx se mohou xxxxxxxxx, že poskytovateli xxxxxx úplata xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx platební xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx transakcím xxxxxxxx, posuzují xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx

§161

(1) Xxx-xx plátce xxxxxxxx příkaz nepřímo, xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příkazem a xxxxxxxxx platebními xxxxxxx; xx platí i xxx xxxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli xxxx xxxxxxxx xxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platebního příkazu xxxxxxxxx závazku xx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxx nepřímého dání xxxxxxxxxx příkazu.

(3) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz,

a) xx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) byl-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dán xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého dání xxxxxxxxxx příkazu,

c) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §162 xxxx. x), nebo

d) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx, který hodlá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, informuje xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xx x), informuje x xxxxxxxx odmítnutí xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§162

Poskytovatel xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu

a) xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plátce xxxxx xxxxxx a xxxx, xxx je xxxxx,

x) xxxxx xxxxx x plátci, x xxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x příjemcem a xx xxxxxxx výslovného xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx plátce,

e) při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dání platebního xxxxxxx xxx takové xxxxx neuchovává a xxxxxxxxxxxx x

x) nemění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Platební xxxxxxxxxx

§163

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx transakci xxxx platební příkaz xxxxx xx určité xxxxxx xxxxxxxx transakce xx určité xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x podnětu xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx na xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxx xxxxxxxx 1, nebo xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx poté, informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zablokování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku nebo xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx pominou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředkem.

§165

Xxxxxxxxxx uživatele

Uživatel

a) xxxxxxx xxxxxxxx prostředek x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xx ochranu jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

§166

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxx dotčeny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené v §165,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, nejedná-li xx x náhradu xx xxxxx vydaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx neoprávněné xxxxxxx platebního prostředku,

2. xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x jeho nahrazení xxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxx §164 xxxx. 3,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad, xxxxxx xxxx po xxxx 18 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §165 písm. x) xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx učinil, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámení xxxxx §165 xxxx. x), xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx povaha xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x doručením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§167

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx platebního prostředku

Poskytovatel x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ztráty, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx prostředku.

Xxxxx 4

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§168

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx uživatele xxxx xxxxxxx připsání xxxxxx xxxxxxxx transakce na xxxx poskytovatele příjemce xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx dobou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx přijatou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za připsanou xx xxxxxxx následující xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx.

§169

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(2) Xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 pracovní xxx xxxxx, xxx xx xxxxx uvedená x xxxxxxxx 1, jedná-li xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx, xx xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx měn xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výlučně xx území Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx měn xxx směnu xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx euro.

(3) Xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout xxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx lhůta xxxxxxx x odstavci 1, xxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx, xxxxx zahrnuje xxxxx xxx xxxx měnou xxxx x xxxxx xxxxx xxx měnou xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx výlučně xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) měně xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx.

§170

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxx xxxxxx platební transakce xxxxxxxx xx jeho xxxx, xxxx provádí-li xxxxx měn jinou xxx mezi měnami xxxxxxxxx států, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xxx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§171

Lhůta xxx provedení xxxxxxxx transakce v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §169 se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx poskytovatele xx xxxxx České xxxxxxxxx x české xxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx transakce připsána xx platební xxxx xxxxxxxx, xxxx nevede-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dána xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejpozději xx konci xxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxx se xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x 1 pracovní xxx delší.

§172

Xxxxx pro provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vložení hotovosti xx platební xxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na platební xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx členského xxxxx, xx které xx xxxxx platební xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platební transakce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxx nastává xxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x měně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx veden xxxxxxxx xxxx, nebo vložení xxxxxxxxx xx platební xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx částku platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxx přijetí xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§173

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx dává xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxx poskytovatelem.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

Xxx xxxxxx

(1) Den xxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z platebního xxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx nastává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxxx okamžikem, xxx xx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx připsána xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připsána na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xx to xxxxxxxx x ujednané xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nastává xxx xxxxxx okamžikem, xxx je xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§175

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zároveň x okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§176

Vrácení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 8 xxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx odepsána x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx autorizace xxxxxx xxxxxxxxx přesná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) částka platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kurzu, xxx-xx použit referenční xxxxxx kurz xxxxxxxxx xxxx plátcem a xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §136 odst. 1 xxxx. b).

(2) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx xxx dne, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx požádal,

a) xxxxx xxxxxxxx účet, x něhož xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavu, x xxxx xx xxx, kdyby x xxxxxx xxxxxxxx nedošlo, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx plátci, jestliže xxxxxx podle písmene x) nepřipadá x xxxxx.

(3) V případě xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/20122) xxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x d).

(4) X xxxxxxx smlouvě xx plátce x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) souhlas x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a

b) tam, xxx xx připadá x úvahu, xxxxxxxxx x přesné xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dohodnutým xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx žádost xxxxxxxxx x doklady xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d).

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce x souladu x xxxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx do 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx odmítnutí xxxxx x xxxxxxxxx x způsobu mimosoudního xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§177

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxx, xxxxxxxxxxxx příjemce x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovatelé xxxxx nebo xxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx výši xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Příjemce x jeho poskytovatel xx však mohou xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx svou xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx platební xxxx příjemce xxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §143 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §147 odst. 1 xxxx. c).

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx platební příkaz xxxxxx, nebo poskytovatel xxxxxxxx, v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, k xxx xxxx platební xxxxxx příjemce nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce v xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§178

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx úvěrového rámce, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx prováděné xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx informaci x xxxxxxxx požaduje, xxxxxxxx

x) xx x tomu xxxxxxxx, xxxxxxx vede xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx požaduje, xxxxxxxx zmocnil,

b) xxxxxxxx xxxx, který xxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx položení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, jestliže

a) mu x xxxx uživatel xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxx xxx platební xxxxxx x platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dotazované xxxxxx, x

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku podle xxxxxxx x) nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze.

(3) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx zůstatku xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx získanou xxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx platební xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost

a) jméno xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx x informaci podle §178 xxxx. 1, x

x) xxxxxxxxx, kterou xxxxx §178 xxxx. 1 sdělil xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§180

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X souvislosti s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, kdy x xx xxxx plátce xxxxxxx, známa, může xxxxxxxxxxxx xxxxxx blokovat xxxxxxx prostředky na xxxx plátce jen xx xxxxxxxxx plátce. Xxxxxxx plátce xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxx zruší xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxx 1, jakmile xx xxxxx částku xxxxxxxxxxx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§181

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx, xx neautorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx účet, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavu, x xxxx xx byl, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxx-xx platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 poskytovatel, xxxxx plátci xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx běžet, dokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx plátce jednal xxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxx x odůvodněním xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx xxxxxx.

§182

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí

a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 xxxxx, byla-li tato xxxxxx xxxxxxxxx použitím xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx, způsobil-li xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx, xx xxxxxxx nebo x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxxx některou ze xxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §165.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nejednal xxxxxxxx x

x) ztrátu, xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jednáním xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx podvodně x

x) xxxxxx vznikla xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) poskytovatel nezajistil, xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoli xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uživatele.

(4) Xxxxxx xxxx ztrátu x xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxx zabránit jejich xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 2

Náprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební transakce

§183

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx napraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxx, kde to xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx částka xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X takovém xxxxxxx napraví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx platební xxxxxx x provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx nesprávně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx transakce, xxxxx xxxx provedena x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx předal xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx platebním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx plátci xx x xxxxx xxxxxxx poskytovatel, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije x xxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesplnil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§184

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx povinen napravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx

x) uvede platební xxxx, x něhož xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, x xxxx xx xxx, kdyby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx postup xxxxx xxxxxxx x) nepřipadá x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx uplatní xxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební transakce, xxxxx xxxxxx xx xxxx poskytovatele příjemce xxxxxxxx před tím, xxx plátce svému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx podmínky, xx xxxxxxxxxxxx plátce xxxx připsání xxxxxx xxxxxx a xxx, xxx to xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce.

(3) Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesprávně provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx neoznámí, xx xxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx poskytovatele xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx plátce xx stavu, v xxxx xx byl, xxxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxx platební transakci xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplatu x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xx-xx poskytovatel příjemce xxxxxxx napravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební transakci xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx platební transakci xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxxx xxxxxx a ušlé xxxxx k dispozici xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx v úvahu.

(5) Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx na účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platební xxxx příjemce xx xxxxx, x němž xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včas.

§185

Xxxxxxxxx platební transakce

(1) Xxxx-xx platební xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx něm xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx transakce xxxx vyhledána, x x výsledku xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx něm xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx informuje xxxxxxxx.

§186

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provedena xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx provedena x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx uvedeny x další xxxxx x xxxxxxxx, xxx xx, xx xxxxxxx xx poskytovatel x xxxxxxxx dohodli.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úsilí, xxxxx lze xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx transakce xxxx vráceny xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Plátce x xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

Xxxxx 3

Společná ustanovení

§187

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesprávně, doloží xxxxxxxxxxxx tomuto uživateli, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ověřena, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx technickou xxxxxxxx xxxx xxxxx závadou, xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dán xxxxxxxx příkaz nepřímo, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, x rozsahu, xxxxx xx xxxx služby xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx provedení platební xxxxxxxxx.

(3) Právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx nevylučuje právo xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Čeho xxxx xxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xx nelze xxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxx.

§188

Xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx neautorizované xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo x jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, oznámí-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně provedenou xxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxx, xx xx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(3) Poruší-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §142, 143, 146 xxxx 147, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dokud poskytovatel xxxx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřizná.

§189

Následný xxxxxx

(1) Poskytovatel, xxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxxx napravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který nesprávné xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xx postih xxxxx poskytovateli služby xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého dání xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx plnění xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjemce použití xxxxxxx ověření xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx poskytovatel xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx poskytovatele plátce xxxxxx xxxxx povinnost xxxxx §184 xxxx. 5, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxx pojistnou xxxxxxx xxxx srovnatelné xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx nebo xxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti.

§190

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx a x dílu 4 xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, nepředvídatelná, nezávislá xx vůli xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx nemohla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

§191

(1) Xxxxxx-xx uživatel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, xxxxx poskytovatel, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxxx jsou přístupné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx činit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(3) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním xxxx,

x) xx-xx podezření na xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xxxx osobních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele,

b) xxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) neosvědčil-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu svojit xxxxxxxxx v xxxxxxx x §192 xxxx. x).

(4) Poskytovatel, xxxxx xxxxx odmítnout poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, x tomto xxxxxx informuje xxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx.

(5) Odmítl-li poskytovatel xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx x tom xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku.

(6) Poskytovatel, xxxxx xxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx postupovat podle xxxxxxxx 1 xx 5, xxxx-xx xxxx, xxxxx uživateli vede, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§192

Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu xx xxxxxxx výslovného xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx x xxxx, kdo xx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxx poskytovateli, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxxxx,

x) v souvislosti xx xxxxxxx informování x platebním účtu xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx platebním xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu.

HLAVA XX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX VYDÁVÁNÍ XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

§193

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Práva x povinnosti vydavatele x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx službách.

(2) Vydavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických peněz.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx držiteli xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxxxx xx délce xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Zpětná výměna xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§194

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx bankovky, mince xxxx bezhotovostní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x zpětnou výměnu xxxxx xxxx zániku xxxxxxx xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x němž x xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx výměnu x den zániku xxxxxxx xx xxxxxxx x vydání elektronických xxxxx nebo xx 1 roku xx xxxxx xxx, provede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, jaká xxxx peněžních prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, vztahuje xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx přijaté xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx výměnu xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx lhůta xxxxx na zpětnou xxxxxx xxxxx běžet xxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§195

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxx, než je xxxxxxx smlouvou x xxxxxx elektronických xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxxx peněz před xxx, xxx xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, kdy jej xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx požádá x zpětnou výměnu xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxx 1 xxx xx xxxxx dni xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxx je přiměřená x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, §194 odst. 2 a 3 x §195 odst. 3 xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXXX SLUŽEB XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§197

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poskytovatel xx smlouvě o xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použije x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s platebním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, uvede-li xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x v xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx x platebním účtem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx označení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x charakteristiku xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis xxx, xxx xx xxxxxxxx označení vztahovalo xx 10 xx 20 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x které jsou x České republice xxxxxxxxxxxx nejvíce xxxxxxxxx xxxx jsou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§198

Společná xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu zboží xxxx službu, xxxxx xxxx službou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx uživatele x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx uzavřít xxxxxxx x platebním xxxx x xxx nákupu xxxxxx zboží nebo xxxxxxx této xxxxxx x o úplatě xx xxxxxxxxxx zboží x služby.

§199

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §133 odst. 3 xx použije obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x vyjádřené x xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxx veden. Strany xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto informací x xxxx měně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x samostatném xxxxxxxxx, xxxxx podobu stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU1).

(4) Xxxxxxxxxxx informace x úplatě xxxx xxx čitelné bez xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podobě, a xxxx obsahovat informaci, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx smlouvy o xxxxxxxxxx službách xxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úplatu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx takto xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx služby xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předsmluvní xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx, xxx x ně požádá.

§200

Xxxxxx označení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx svých xxxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx, na které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahuje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx.

(2) Xxxxx jednotných označení xxxx seznam xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx dalších služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevztahuje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne seznam xxxxxxxx tomu, xxx x něj xxxxxx.

§201

Xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx do xxxxx února xxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xx žádost xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přehled x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx o úplatě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx dané služby,

b) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) celkovou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxx xx xxxxx možnosti xxxxxxxxxx,

x) celkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) úrokovou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx připsaných x zůstatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a

h) xxxxx x xxxxxxx pokutě x úrocích x xxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x vyjádřený x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Strany xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přehledu x xxxx měně.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xx poskytnuté xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU.

§202

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx, xxx

x) se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zacházení xxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) tyto srovnávací xxxxxxx umožňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxx všech služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxx srovnávací xxxxxxx obsahovaly údaj x tom, xx xxxxxx provozování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx srovnávacích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtem xx těchto srovnávacích xxxxxxxxx odpovídalo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x objektivních kritérií, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx srovnávací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx poslední xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx na trhu xxxxxxxxxx služeb x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a

j) x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neobsahují xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x platebním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx srovnávacích xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx zahájení xxxxxxx x adresu těchto xxxxxxxxxxxx stránek. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx den xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX PLATEBNÍHO XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§203

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxx uživateli prostřednictvím xxxxxxxxx

x) určit xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxxx x xx provést xxxxxxxx xxxxxxx v §204 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),

x) určit, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx převody xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxx podle §205 xxxx. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 písm. x) x x xxxxxxx má dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxx §204 xxxx. 2, xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx, x xxxxx xx dosavadní poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1,

e) xxxxx, zda xx xxxxx obdržet informace xxxxx §204 xxxx. 3,

x) určit, xxx xx nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxx podle §205 xxxx. 1, x uvést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxx, od xxxxx xx nový xxxxxxxxxxxx xxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §205 xxxx. 4,

x) xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a

i) xxxxx, xxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 2.

(2) Formulář xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxx x úředním xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx uvedených x §204.

(5) Nový xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx požádá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §204; xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx xxx ověření xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx něho, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepožádal.

§204

Xxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x rozsahu x ke dni, xxxxx určí uživatel, xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx den xxx xxx, xxx ho xxxx xxxxxxxxxxxx požádal xxxxx §203 xxxx. 4,

x) přestane xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx-xx uživatel příjemcem (xxxx jen "příchozí xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx trvalý xxxxxx, x inkasa, je-li xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx inkaso"), x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx požádal xxxxx §203 xxxx. 4, novému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o stávajících xxxxxxxx příkazech x xxxxxxxxxx x xxxxxx x x pravidelně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odchozích xxxxxxxx provedených xxxxx 13 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §203 odst. 4. Xxxxxxxxx poskytovatel xxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx.

§205

Povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx do 2 pracovních xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §204 xxxx. 2 xx dosavadního xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) odešle xxxxxx, který xxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxx s údajem xxxx jedinečným xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx řádného provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x platebnímu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx poskytovatel,

b) xxxxxx příjemci, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xx kdy xxxx xxxxx provádět xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x informaci x xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx nebo jedinečným xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx platební transakce xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxx xxxxxxxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x), xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx poskytovatel x dispozici, xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Informuje-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), poskytne xxx xxxxx xxxx xxxx uživatele.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x informování xxxxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vzory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o změně xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxx xxxx příjemci. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx je podmínkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x platebnímu xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx možné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx začne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx uživatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx x x xxx, xxxxx xxxx uživatel, xxxxxxxx xxxx třetí pracovní xxx ode xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 2 xx dosavadního xxxxxxxxxxxxx.

§206

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za služby xxxxx §203, §204 xxxx. 1 xxxx §205 odst. 1 xx 3, je-li xxxx úplata přiměřená x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.

(2) Dosavadnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 2 x 3.

§207

Informace o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx trvalém xxxxxx xxx ve xxxxx obchodních prostorách xxxxxxxxx o

a) xxxxxxx xxx zahájení xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §203 a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx poskytovatele xxxxx §204 x 205,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxx,

x) úplatě xxxxx §206 xxxx. 1 x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, kdo x xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx oznámí xxxx xx xxxxx února Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a kdy xxxx xxxxxxxxx poskytovatel. Xxxxxxxxxxxx xx stejné xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance počet xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, které odmítl xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxx platebního účtu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatelem x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx vedeny x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx státu

§209

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xxxx uživateli xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x x xxx, které určí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převodech x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 13 xxxxxx přede xxxx, xxx xx uživatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx platebního xxxx xx vztahu x jinému členskému xxxxx, a

b) xxxxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x jiném xxxxxxxx státě.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx šestý pracovní xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§210

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vyzve x uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a osvědčí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx

x) x souladu x xxxxxxxxx 3 xxxx 5 návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx odvolat, xxxxxx xxxxx této xxxx xxxxx najevo xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 nebo 5. Sdělí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx mu xxx xxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §1787 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx spotřebiteli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávající činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §212 xxxx. 1; xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vypověděl závazek xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxx xx xxxx xxxxxxx odstoupil x xxxxxxx s §215 xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x platebních službách xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Poskytovatel xxxx x xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smluvních xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního předpisu.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx nebo odvolá, xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí, změny xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x možnosti podat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytovateli. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítnutí, změny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx terorismu xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§211

Xxxxxx nabídka

Poskytovatel nesmí xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úplatným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x §212 xxxx. 1.

§212

Poskytované služby

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxx služby:

a) zřízení x vedení základního xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vložení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) službu umožňující xxxxx hotovosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, včetně úhrady, xx xxxxx dal xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx platební karty, x

x) vydání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x možnost xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx odstavce 1 x rozsahu a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx uživatelům, xxxxxx xxxx xxxx platební xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§213

Xxxxxx

Xx služby uvedené x §212 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úplata xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ceně xxxxx xxxxxx o cenách.

§214

Smluvní pokuta

K xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sjednané x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přečerpání, xx xxxxxxxxxx.

§215

Zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx x základním xxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx žádnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 24 xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx nebo zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx prostřednictvím je xxxxx čerpat xxxxxx xxxxxxx x §212 xxxx. 1, nebo

d) xxxxxxx xxxxx xx xxxxx závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx závazek xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx podmínky podle §217.

(3) Poskytovatel může xxxxxxxxx xx smlouvy x základním xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) použije xxxxxxxx platební xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxx právním předpisem,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x jiným právním xxxxxxxxx.

(5) Závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx od smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle odstavce 3 písm. x) xxxx x) xxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxxxxxx dozvěděl.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního účtu xxxxx výpovědi nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx x xxxx poskytovatelem, informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stížnost orgánu xxxxxxx x informací x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxxx. Poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výpovědi xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§216

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ve svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx x xxxxxxx x §211,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx,

x) úplatě xxxxx §213 x

x) způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx o xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx února Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx lhůtě oznámí Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx rok odmítl xxxxxxxxx xxxx odvolal xxxxx smluvních podmínek x xxxxxxx x §210 xxxx. 2, 3 xxxx 5 x xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx odvolání.

§217

Xxxxxxxx ustanovení

Ustanovení xxxx xxxxx se použijí xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky prostřednictvím xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx účty spotřebitelům.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§218

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx zániku závazku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x platebním xxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§219

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, x to xxx x xxxxxx jeho xxxxxxxx občanství xxxx xxxxx xxxxxx.

§220

Ustanovení xxxx části xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je spotřebitel x xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx připsání částky xxxxxxxxxx převodu, od xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX STYKU

§221

Hlášení xxxxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxx

(1) Osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx platebního xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxx zjištění.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního xxxx xxxxxxxxxx incidentu x xxxxxxx platebního xxxxx, xxxx-xx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxx opatření xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx banku x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty, xxxxx xxxxxxxxx náležitosti x xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx bankovnictví x Evropskou centrální xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx o podvodech x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx, lhůty x xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

Xxxxx xxxxxxx uživatele

§223

(1) Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx, který xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o platebním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx platební příkaz xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxx xxxxxxxxxxx platební transakci x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx ověřením uživatele xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx 2 z xxxxxx xxxxx:

x) údaje, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx má xxxxxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx uživatele.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx jednoho xxxxx xxxxx xxxxxxxx spolehlivost xxxxx xxxxxxxxx. Postup xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx silného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 98 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/23661).

(6) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 98 směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/23661).

§224

Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx tomu, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého xxxx platebního xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x §223 xxxx. 1 až 3 xxxxxxx.

§225

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366 x upravují xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace8).

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX

§226

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx

(1) Platební xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx §16,

c) xxxx xxxxxxxx pojistnou smlouvu xxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx x xxxxxxx x §17,

x) neuplatňuje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x §20,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx x §25 xxxx. 1,

x) svěří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě x xxxxxxx s §29 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §34 xxxx. 1, §37 xxxx §38 odst. 1.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoznámí xxxxx xxxxx podle §61 odst. 1,

b) x xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §65 xxxx. 1 xxxxx druhou xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxx

x) x xxxxxxx x §65 xxxx. 2 xxxxxxxx uživateli xxxx xxxx jinou xxxxxx závislou xx xxxxx doby, xx xxxxxx mu jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Platební instituce xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x xxxxxxx s §22,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §31.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) nebo x) nebo odstavce 3 xxxx. b) xxxx x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) xxxx x), xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx odstavce 3 xxxx. x).

§227

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx informací o xxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx uzavřenu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx x §46 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx systém x xxxxxxx x §48,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §30,

x) neuchovává xxxxxxxxx x záznamy xxxxx §31, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §44 odst. 1, §52 xxxx. 1, §54 nebo §55 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), xxxx

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x).

§228

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §72 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx §74,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx x souladu x §75,

d) neuplatňuje xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §78,

e) x xxxxxxx x §84 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejím xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím pověřeného xxxxxxxx v xxxxxxx x §84 xxxx. 2,

x) svěří xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x §88 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §70 xxxx. 1, §87 odst. 1, §88 odst. 1, §95 xxxx §96 xxxx. 1.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx změnu údajů xxxxx §102 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §106 odst. 1 xxxxx druhou xxxxxxxx některý x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxx x §106 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx úrok xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx

x) v rozporu x §106 xxxx. 3 xxxxxx elektronické xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §80,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §89, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxx §90.

(4) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. a), x) xxxx x) xxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) nebo g) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e), nebo

c) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§229

Xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo účastník xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §107 xxxx. 1 písm. a) xxxx x) nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x požadavků xxxxxxxxx x §107 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§230

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx dopustí přestupku xxx, že

a) x xxxxxxx x §114 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §119 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §117 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §121, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §122 xxxx. 3.

(3) Xxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §109 xxxx. 1,

b) xxxxxxx xxxxxx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2, nebo

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 2 xxxx §123.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §124.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 písm. b) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 4,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§231

Xxxxxxxxx poskytovatele

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti podle §132, 133, 140, 141, 144, §149, 150, 151, §152 xxxx. 2, §198, 199, 200, 201, 207, §210 xxxx. 6, §215 xxxx. 6, §216 xxxx 218,

x) xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 1 xxxx 5,

x) xxxxxx závazky x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na dobu xxxxxxxxx v rozporu x §154,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §164,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx odmítnutí platebního xxxxxxx xxxxx §159 xxxx. 1 xxxx 2,

x) nedodrží xxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §169 xx 173,

x) v xxxxxxx s §175 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx označení podle §197 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §203, 204 xxxx 205,

x) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx platebního xxxx x xxxxxxx x §206,

x) xxxxxxxxxx součinnost xxx změně platebního xxxx xxxxx §209,

x) xxxxxx xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxx návrh smluvních xxxxxxxx xxxx uzavřít xx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx platebním xxxx xxxxx §210 xxxx. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx x §211 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §212 odst. 1,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxx xxxxxx xxxxx §212 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §213,

p) xxxxxxxx xxxxxxx pokutu x xxxxxxx x §214,

x) x xxxxxxx x §219 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx x rozporu s §258 odpověď na xxxx stížnost nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §161 nebo 162,

x) poruší povinnost xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx 179, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §191 xxxx 192.

(2) Poskytovatel xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §142 xxxx. 1, §145 nebo 146.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §143 xxxx. 1 xxxx §147.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx povinnosti xxxxx §166 odst. 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytovatel xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx tito poskytovatelé xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §177 xxxx. 1 provádí xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), h) xxxx x), odstavce 2 xxxx 3,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x) až q) xxxx s) xx x), xxxx

x) 20 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 4 nebo 5.

§232

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxx x §193 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx v xxxxxxx x §193 xxxx. 3,

x) neprovede xxxxxxx výměnu xxxxx §194 odst. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §195 odst. 1.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§233

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §221 xxxx. 1,

x) poruší xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §221 odst. 2 xxxx 3 xxxx §222 odst. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a osobami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §225.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Další xxxxxxxxx

§234

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) poskytuje platební xxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxxxx peníze, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx,

x) uvede nesprávný xxxx nebo zatají xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx 76, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §237 xxxx. 3.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne Xxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx požadovaná xxxxxxxxxx xxxxx §237 xxxx. 3,

b) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x nápravě podle §242 xxxx. 1 xxxx. x) až x), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §242 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxxx kladených xx xxxxxxxxxx stránky xxxxx §202 xxxx. 1,

x) nezavede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §202 xxxx. 3.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3,

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx d) nebo xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b), xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§235

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 3 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 924/20092),

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 4 odst. 1 xxxx čl. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 924/2009,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 4 odst. 1, xx. 5 xxxx. 1, 2, 3, 6, 7 xxxx 8 xxxx xx. 8 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxx xx. 8 xxxx. 2 xxxx xxxxx, xx. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx, xx. 9, xx. 10 xxxx. 1 xxxx 5, xx. 11 xxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/7512), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 nebo čl. 4 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/751.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zákazů xxxxx čl. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012.

(3) Xxxxxxxx platebního xxxxxxx malých plateb, xxxxx nemá provozovatele, xx dopustí přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx poruší některý xx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 260/2012.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx podle xx. 6, xx. 7 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, čl. 8 xxxx. 1, 3, 4 nebo 5, xx. 8 xxxx. 6 věty xxxxx, xx. 10 xxxx. 1 xxxx čl. 11 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/751.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx republice se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 1 xxxx 5 xxxx xx. 8 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751.

(6) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 6 xxxx xxxxx nebo xx. 10 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/751.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxx 7,

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx 3,

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), odstavce 4 xxxx 5, xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x).

§236

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx podle §234 xxxx. 3, s xxxxxxxx přestupků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxx xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, a přestupky xxxxx §235 xxxx. 6 a 7,

x) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §235 xxxx. 4 x 5,

x) Ministerstvo xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle §231 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Úřadem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x na jeho xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xx zákon x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx stabilitu xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Rozhodnutí podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx uveřejněno xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXX X XXXXXXXX

§237

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností

a) xxxxxxxx instituce, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiným právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx x

x) poskytovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx povinnosti xxxxx §213, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xx řídí xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx smlouvy x xxxxxx elektronických xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx2), xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx a inkasa x xxxxxx2) nebo xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2).

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx týkají xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vykonává x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxx přítomnosti, xxxx

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxx podmínek výkonu xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx informace a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nasvědčujících xxxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx neoprávněnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, předvedení x výslech svědka xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxx x §213 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§238

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii2) xx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx2) je xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Příslušným orgánem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx mezibankovní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) poskytovatele Česká xxxxxxx xxxxx,

x) příjemce Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a zpracovatele, xxxxx mají xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

§239

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bank x xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxx xxxxxx dohledu.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, x Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, centrálními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx informuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx ostatních dotčených xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx základě informací xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxx zahraničními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx podléhající xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx činností, xxxxx jsou tyto xxxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesmí xxx xxxx poskytnuta xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxx výhradně xxx účely, x xxxx xxxx informace xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx informaci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu, který xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánem.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx informací, jestliže

a) xx takové poskytnutí xxxxx nepříznivě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo bezpečnost Xxxxx republiky xxxx xxxxxxx pořádek v Xxxxx republice, xxxx

x) xx žádost xxxx xxxx věci x xxxx xxxxx, ohledně xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx zahájeno xxxxxx řízení xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto rozsudkem.

(6) Xxx odmítnutí žádosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§240

Xxxxxxx-xx mezi Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proces xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Evropského xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx)7) (xxxx xxx "Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xx xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx věci, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, do doby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§241

Xxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx u xxxxx podléhající xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx podléhající xxxxxx dohledu, x xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx x xxxx xxxxx, jejímž prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx žádost Xxxxx xxxxxxx banky xxxx xxxx kontrolu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) X toho, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx peníze, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolu xx xxxxx x rozsahu, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkového xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§242

Opatření x xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx činností, které xx tato osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx oprávněna vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nechala xx xxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vyměnila xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu,

f) nevykonávala xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat podle xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx vykonávat podle xxxxxx zákona, prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě,

h) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby, xxxx aby tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jí xxxx svěřeny k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx proti jejichž xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx nedostatku a x xxxxxxx zjednání xxxxxxx.

§243

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx

(1) Ohrožuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x toto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §239 xxxx. 3, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx zjednala nápravu,

b) xxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx nevykonávala, xxxxx xxxxxxxx nápravu,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx výkon některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx opatření xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx států, Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x Evropskou xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiných xxxxxxxxx státech a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(4) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 zruší, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, zahraniční správce xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx nedostatku a x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxx povolení

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona, jestliže

a) x xx xxxxx, xxx xxxx povolení xxxxxxx, xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vykonávat na xxxxxxx uděleného xxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx bylo povolení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho udělení,

b) xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx uvedené x §110 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx c),

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezačali xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxx povolení x činnosti poskytovat xxxxxxxx xxxxxx,

x) povolení xxxx uděleno na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx údajů nebo x xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx postupu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx x platebním účtu,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu neposkytovali xxxxxxxx služby xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xx elektronických xxxxx xx dobu xxxxx xxx 6 xxxxxx, nebo

i) správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx.

(3) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx odnětí povolení Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

§245

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx platebních xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxx služeb, na xxxxx xx povolení xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba, xxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx některé xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx uděleno.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se odstavce 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Zrušení zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx xxxx instituci elektronických xxxxx zakázat xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby prostřednictvím xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx opakovaně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx platebních institucí xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

§247

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxx, jemuž byl xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x hostitelském členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobočky, xxxxxx xxxxx souhlas, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx, jemuž xxx xxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx souhlas x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jestliže

a) osoba, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které lze xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx, jíž xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, jíž xxx souhlas udělen, xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxx souhlasu, xxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx jiného nedovoleného xxxxxxx osoby, xxx xxx xxxxxxx udělen.

§248

Přijímání xxxxxxx

Xxxxxx-xx Česká xxxxxxx banka xxxxxx x zahájení řízení x moci xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách nebo xx xxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx2) xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx2), xxxxxx xx xxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx přijala, x xxxx x xx xxx, kdo xxxxxx podal, xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxx, informuje xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uživateli a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x vydavateli xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx

§249

(1) Česká xxxxxxx banka xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu,

e) správců xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, kteří mají xxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uveřejňuje xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx zůstávají xxxxxx xxxxxxxxxx x předchozí xxxxx.

(3) Xxxxx-xx se Xxxxx xxxxxxx xxxxx x změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu aktualizuje.

(4) Xxxxx xxxx, kdo xxxxx x xxxxxx x xxxxx do xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.

§250

(1) Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno.

(2) Do xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx také

a) xxxxx xxxxxx oprávnění x činnosti,

b) datum xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxx x vykonatelných opatřeních x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o pojišťovně xxxx xxxxx osobě, xx xxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxxxx xx příslušná xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého xxxx platebního xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx zapisují xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx službách, x xxxxxxx poskytování xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) a x) se xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Do xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x pověřených zástupcích, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx.

(5) Do seznamů xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx podle §249 xxxx. 1 xxxx. f) se xxxxxxxx také xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx podle §249 xxxx. 1 xxxx. g) se xxxxxxxx také xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, xxxx xx řídí xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx systému při xxxxxxxxx zúčtování.

§251

Xxxxx národní banka x xxxxxxxxx xxxxxx xx seznamů xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) xxxx x) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropský xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xx. 15 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366.

Oznámení x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

§252

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 4, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 xxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx provádět xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x), oznámí xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách xxxxxx popisu činností xxxxxxxxxxxx v souladu x §3 xxxx. 3 xxxx. c) xxxxx 4 a §3 odst. 3 xxxx. e).

(4) Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x souladu s §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodem 4 x §3 xxxx. 3 xxxx. x).

§253

Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §3 xxxx. 3 xxxx. x), předloží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 písm. x).

§254

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu v xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxx platebního prostředku xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2) xxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, x xx platební xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x inkasa x xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které mu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daného platebního xxxxxxxxxx vznikají.

(3) Xxxxxx-xx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx prodeje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx ten, kdo xxxx xxxxxx nabízí, xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxx měn xxxxxx, xxxxx mu úplata xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx příjemce, xxxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx xx úplata xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§255

Přístup x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Banka, xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxx družstvo xxxxxx x platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx podmínek, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu.

(2) Xxxxxxx-xx banka, zahraniční xxxxx vykonávající činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§256

Rozhodčí xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x předávání xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx smlouvu pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx mezibankovní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxxx x xx příjemce xxxxxx. Xx právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x platebních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§257

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx platebního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9) a xxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

§258

Vyřizování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel poskytne xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx žádost uživatele xxxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx odpovědět xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx podle xxxxxxxx 1, sdělí xxxxxxxxx v době xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx mu xx xxxxxx odpovědi xxxxx, x odpoví xxxxxxxxxx xx 35 xxxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§259

Informace x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xx-xx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx.

§260

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obchodních prostorách, x má-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx nich xxxxxxxxxx dokument Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§261

Důvěryhodnost

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

§262

Pojištění

Ukládá-li xxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem, xxxx xxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2805 xxxx. x) xxxx xxxxx §2807 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x osmidenní xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxx o odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uděleného podle xxxxxx xxxxxx.

§263

Zmocnění

Česká xxxxxxx banka xxxx vyhlášku xxxxx §10 xxxx. 4, §11 xxxx. 2, §16 xxxx. 5, §17 odst. 3, §18 odst. 6, §20 odst. 4, §27 xxxx. 4, §28 odst. 3, §29 xxxx. 4, §30 xxxx. 2, §33 odst. 5, §34 xxxx. 2, §38 odst. 2, §43 odst. 3, §44 xxxx. 2, §46 odst. 2, §48 xxxx. 4, §51 xxxx. 4, §52 odst. 2, §55 xxxx. 2, §59 xxxx. 4, §60 odst. 3, §61 xxxx. 2, §69 xxxx. 4, §70 xxxx. 2, §74 odst. 6, §75 xxxx. 3, §76 odst. 6, §78 odst. 4, §86 odst. 4, §87 odst. 3, §88 xxxx. 4, §89 odst. 3, §92 xxxx. 5, §93 xxxx. 2, §96 xxxx. 2, §100 xxxx. 4, §101 xxxx. 3, §102 xxxx. 2, §118 xxxx. 4, §119 odst. 4, §122 xxxx. 5, §197 xxxx. 3, §221 odst. 5 x §222 xxxx. 3.

XXXXX II

USTANOVENÍ XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Přechodná xxxxxxxxxx

§264

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Platební xxxxxxxxx může poskytovat xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Postupuje xxx xxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; §275 x 276 tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx uplynutí 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx instituce udělené xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§265

Registrace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx registrace xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dobu 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; §275 x 276 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx 12 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxx.

§266

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx a poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxx zákona x č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Postupuje xxx xxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; §275 x 276 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx jí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx první.

§267

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx elektronické peníze x poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 12 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; §275 x 276 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx udělené xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu Xxxxx xxxxxxx bance xx 9 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxx národní xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odejme. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po uplynutí xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§268

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx údaje x xxxxxxxxxx zástupcích, kteří xxxx x xxxxxxxxx xxxxx zapsáni x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

§269

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx po 6 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx obchodní xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§270

Poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xx 6 xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx souhlas xx xxxxxxxx xx pobočky, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§271

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§272

Poskytovatelé elektronických xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže je xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx platební transakce xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx za povolení x činnosti, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 písm. x), x) a x).

(2) Xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického komunikačního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost x xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx kapitálu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§273

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx xx xxxxxxxx x činnosti, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x).

§274

Řízení o xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; x xxxxxx x xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx x xx xx xxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x udělení xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx o xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Žádost o xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxx x udělení povolení x činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x řízení x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx podle zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, o které xxxxxx rozhodnuto xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; x xxxxxx x xx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§275

Smlouvy x platebních xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx řídí xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, x když x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo xxxx tímto xxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx posuzují podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

§276

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, která byla xxxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se provede xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§277

Xxxxxxxx označení

(1) Xxxxxxxxxx §197 x 199 xx 202 xx xxxxxx xxxxxxx 9 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx čl. 3 xxxx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU.

(2) Poskytovatel xxxxxxxx poprvé xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §201 xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 3 do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nabude xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx, xxxxx začal xxxxxxxxxx srovnávací xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §202 odst. 3 xx 10 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx čl. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 3 do 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/92/EU.

§278

Xxxxxxxxxx §223 x 225 se xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 98 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366.

Díl 2

Xxxxxxxxx ustanovení

§279

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

3. Část xxxxx zákona č. 139/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxx č. 156/2010 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

4. Část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 37/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxx.

6. Xxxx první xxxxxx č. 261/2014 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 258/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx.

8. Xxxx první xxxxxx č. 452/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx, xxxxxx nadpisu.

10. Xxxxxxxx č. 140/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx.

11. Vyhláška č. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

12. Vyhláška č. 142/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

13. Vyhláška č. 31/2014 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx platebních institucí, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx č. 233/2014 Sb., kterou se xxxx vyhláška č. 141/2011 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 31/2014 Xx.

15. Xxxxxxxx č. 382/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx a vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 13. xxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 370/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.1.2018.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

5/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 277/2013 Xx., x směnárenské xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., x xxxxx x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.4.2019

298/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 374/2015 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.8.2021

353/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/26/ES xx xxx 19. xxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx směrnic Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/XX x 2010/78/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x č. 909/2014.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. září 2009 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, x xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/ES x x zrušení xxxxxxxx 2000/46/ES, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2013/36/XX x 2015/2366.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx účtu a xxxxxxxx x platebním xxxxx xx základními xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/2366 xx dne 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/ES x 2013/36/XX x xxxxxxxx (EU) č. 1093/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 924/2009 xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2560/2001, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 260/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx technické x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 924/2009, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2015/751 ze xxx 29. dubna 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx xxxxx.

4) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 241/2014 xx xxx 7. xxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013, xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx kapitálové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy), o xxxxx rozhodnutí x. 716/2009/XX x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/77/XX.

6) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU ze xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx x xxxxxxxx úvěrových institucí x x obezřetnostním xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/ES x 2006/49/ES.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), o xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX x o xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/78/XX, x xxxxxxx xxxxx.

8) Xx. 28 xx 36 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/389 xx dne 27. xxxxxxxxx 2017, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366, xxxxx xxx x xxxxxxxxx technické normy xxxxxxxx xx silného xxxxxxx klienta a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikace.

9) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x zrušení směrnice 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 x OTC xxxxxxxxxx, ústředních protistranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.