Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.07.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2022.


Zákon o platebním styku

370/2017 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2

Platební služba §3

Elektronické peníze §4

ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Oprávnění poskytovat platební služby §5

Oprávnění vydávat elektronické peníze §6

HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE

Díl 1 - Základní ustanovení §7 §8

Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce

Udělení povolení k činnosti platební instituce §9 §10 §11

Zánik povolení k činnosti platební instituce §12 §13

Rozšíření povolení k činnosti platební instituce §14

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce

Počáteční kapitál §15

Kapitál §16

Pojištění a zajištění §17

Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí §18

Řídicí a kontrolní systém §19 §20

Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce §21 §22 §23 §24

Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce §25

Zápis pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí §26 §27 §28

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §29

Informační povinnost §30

Uchovávání dokumentů a záznamů §31

Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §32 §33 §34 §35

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu §36 §37

Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §38 §39

Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice §40

HLAVA III - SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU

Díl 1 - Základní ustanovení §41

Díl 2 - Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu

Udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu §42 §43 §44

Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu §45

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu §46 §47 §48 §49

Díl 4 - Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě

Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §50 §51 §52

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu §53 §54

Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §55 §56

Výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice §57

HLAVA IV - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §58

Díl 2 - Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu

Udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §59 §60 §61

Zánik povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §62 §63

Rozšíření povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §64

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §65 §65a

HLAVA V - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Díl 1 - Základní ustanovení §66 §67

Díl 2 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz

Udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz §68 §69 §70

Zánik povolení k činnosti instituce elektronických peněz §71 §72

Rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz §73

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz

Kapitál §74

Pojištění a zajištění §75

Kvalifikovaná účast na instituci elektronických peněz a její ovládnutí §76

Řídicí a kontrolní systém §77 §78

Ochrana peněžních prostředků §79 §80 §81 §82 §83

Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz §84

Zápis pověřeného zástupce do seznamu institucí elektronických peněz §85 §86 §87

Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby §88

Informační povinnost §89

Uchovávání dokumentů a záznamů §90

Díl 4 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě

Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §91 §92 §93 §93a

Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu §94 §95

Výkon činnosti instituce elektronických peněz jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce §96 §97

Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice §98

HLAVA VI - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU

Díl 1 - Základní ustanovení §99

Díl 2 - Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §100 §101 §102

Zánik povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §103 §104

Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §105

Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §106 §106a

ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM §107 §108 §109

HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ

Díl 1 - Základní ustanovení §110

Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování §111

Díl 2 - Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Pravidla systému §112 §113

Změna pravidel systému §114

Neodvolatelnost příkazu k zúčtování §115

Propojení systémů §116

Díl 3 - Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování

Základní ustanovení §117

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §118 §119

Zánik povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §120 §121

Díl 4 - Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §122 §123 §124

Díl 5 - Oznamovací povinnosti

Oznamovací povinnost provozovatele platebního systému s neodvolatelností zúčtování §125

Oznamovací povinnosti České národní banky §126

ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

Díl 1 - Základní ustanovení

Smlouva o platebních službách §127 §128 §129 §130

Poskytnutí a zpřístupnění informace §131

Díl 2 - Informační povinnosti

Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci §132

Pododdíl 2 - Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy §133 §134 §135 §136 §137 §138 §139

Pododdíl 3 - Informace před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu §140 §141

Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách

Pododdíl 1 - Informace během trvání závazku ze smlouvy o jednorázové platební transakci

Informace plátci po přijetí platebního příkazu §142

Informace příjemci po provedení platební transakce §143

Pododdíl 2 - Informace během trvání závazku z rámcové smlouvy

Informace o obsahu rámcové smlouvy §144

Informace plátci před provedením platební transakce §145

Informace plátci o platební transakci §146

Informace příjemci o platební transakci §147 §148

Informace o trvalých příkazech a inkasech §149

Pododdíl 3 - Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu §150

Oddíl 3 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby §151

Díl 3 - Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy

Změna závazku z rámcové smlouvy §152

Výpověď závazku z rámcové smlouvy §153 §154 §155

Díl 4 - Provedení platební transakce

Oddíl 1 - Autorizace platební transakce

Souhlas plátce §156

Odvolání souhlasu plátce §157

Oddíl 2 - Platební příkaz

Přijetí platebního příkazu §158

Odmítnutí platebního příkazu §159

Odvolání platebního příkazu §160

Nepřímé dání platebního příkazu §161 §162

Oddíl 3 - Platební prostředek

Omezení platebního prostředku §163

Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele §164

Povinnosti uživatele §165

Povinnosti poskytovatele §166

Úplata za vydání nového platebního prostředku §167

Oddíl 4 - Lhůty pro provádění platebních transakcí §168

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce §169

Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce §170

Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele §171

Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet §172

Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §173

Oddíl 5 - Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce

Den valuty §174

Připsání a odepsání částky platební transakce §175

Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce §176

Zákaz provádění srážek z částky platební transakce §177

Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků §178 §179

Blokace peněžních prostředků §180

Díl 5 - Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce

Oddíl 1 - Náprava neautorizované platební transakce §181 §182

Oddíl 2 - Náprava nesprávně provedené platební transakce §183 §184

Vyhledání platební transakce §185

Nesprávný jedinečný identifikátor §186

Oddíl 3 - Společná ustanovení §187

Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce §188

Následný postih §189

Zproštění odpovědnosti §190

Díl 6 - Služba informování o platebním účtu §191 §192

HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

Smlouva o vydání elektronických peněz §193

Zpětná výměna elektronických peněz §194 §195 §196

ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH

HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

Jednotné označení §197

Společná nabídka služeb a zboží §198

Předsmluvní informace o úplatě §199

Seznam označení §200

Přehled o úplatě za poskytnuté služby §201

Srovnávací stránky §202

HLAVA II - ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU

Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu

Zahájení změny platebního účtu §203

Povinnosti dosavadního poskytovatele §204

Povinnosti nového poskytovatele §205

Úplata spojená se změnou platebního účtu §206

Informace o změně platebního účtu §207

Společná ustanovení §208

Díl 2 - Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu

Povinnosti poskytovatele §209

HLAVA III - ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

Zřízení základního platebního účtu §210

Vázaná nabídka §211

Poskytované služby §212

Úplata §213

Smluvní pokuta §214

Zrušení základního platebního účtu §215

Informace o základním platebním účtu §216

Společné ustanovení §217

HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ §218 §219 §220

ČÁST ŠESTÁ - BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU

Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů §221

Hlášení bezpečnostních a provozních rizik a podvodných jednání §222

Silné ověření uživatele §223 §224

Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie §225

ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY

Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §226

Přestupky správce informací o platebním účtu §227

Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §228

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému §229

Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování §230

Přestupky poskytovatele §231

Přestupky vydavatele §232

Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby §233

Přestupky poskytovatele služby dynamické směny měn §233a

Další přestupky §234 §235

Společná ustanovení §236

ČÁST OSMÁ - DOHLED A KONTROLA §237 §238 §239 §240

Kontrola na místě §241

Opatření k nápravě §242

Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice §243

Odnětí povolení §244

Zúžení povolení §245

Zrušení zápisu pověřeného zástupce §246

Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě §247

Přijímání podnětů §248

ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Seznamy §249 §250 §251

Oznámení o provádění plateb v rámci omezené sítě nebo prostřednictvím elektronických komunikací §252 §253

Úplata za použití platebního prostředku §254

Služba dynamické směny měn §254a §254b §254c §254d §254e §254f §254g §254h

Přístup k platebním účtům §255

Rozhodčí smlouva §256

Nakládání s osobními údaji §257

Vyřizování stížností a reklamací §258

Informace o mimosoudním řešení sporů §259

Práva uživatele §260

Důvěryhodnost §261

Pojištění §262

Zmocnění §263

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Povolení k činnosti platební instituce §264

Registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu §265

Povolení k činnosti instituce elektronických peněz §266

Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu §267

Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce §268

Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce §269

Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky §270

Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování §271

Poskytovatelé elektronických komunikací §272 §273

Řízení o žádosti §274

Smlouvy o platebních službách §275

Autorizace platební transakce §276

Jednotné označení §277 §278

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §279

Účinnost §280

č. 129/2022 Sb. - Čl. II

INFORMACE

370

XXXXX

xx dne 11. xxxxx 2017

o platebním xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x vydávat elektronické xxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx,

x) účast x xxxxxxxxxx systémech x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), x uživatelů xxxxxxxxxx služeb (xxxx xxx "xxxxxxxx"),

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), a držitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),

x) práva x povinnosti xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx srovnávají xxxxxx xx služby xxxxxxx x platebním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovateli (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx,

x) postup při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx.

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

(1) Xxx účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx vložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxx platební xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí,

c) xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxx, xxxxx, bezhotovostní peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) platebním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo soubor xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x osobě uživatele x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příkaz,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx příjemci, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo svému xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) trvalým xxxxxxxx platební příkaz xxxxxx k provádění xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x pravidelně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ujednání xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) překročením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků, než xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx účtu xxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxx xxxxxxxxxx, možnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) bodech 1 xx 3 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx služba spočívající x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx účtu jménem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdílným xx xxxxxxxxxxxxx, který xxx plátce xxxx xxxx platební xxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve sdělování xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx účely tohoto xxxxxx se dále xxxxxx

x) členským xxxxxx xxxx Evropské xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Dohody o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxx republika,

c) xxxxxxxxx členským státem xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; nemá-li xxxxxxxxxxxx xxxx vydavatel xxxxx, xxx členský xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx jeho skutečné xxxxx,

x) hostitelským xxxxxxxx xxxxxx členský stát, xxxxx není domovským xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pověřeného xxxxxxxx xxxx ve kterém xxxxx než prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 575/20133),

f) xxxxx propojením xxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 1 xxxx 38 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013,

x) xxxxxxx xxxxxx

1. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx skutečně řídí xxxx činnost, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx řídí jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx; je-li členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vedoucí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx orgánu xxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxx xxx domovském xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx,

2. provozovna v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx není sídlem,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo na xxxxxxx smlouvy s xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) skupinou xxxxxxxxx xxxxxxx z

1. xxxx vymezených x xx. 4, 5, 6 xxxx 7 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 241/20144), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xx. 7, xx. 10 xxxx. 1 nebo xx. 113 xxxx. 6 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013,

2. xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

3. xxxx, xxxxxxx statutární, xxxxxx nebo dozorčí xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx stejnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxx xxxxxxx x xxxx 2,

x) platebním xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxx odepsány xxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx uživatel, xx xxxxx platební xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx jemuž xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžní prostředky xxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx příkazem pokyn xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxx úroku x xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxxx účtu,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, který se xxxxxxx jako xxxxxx xxx přepočet xxx x xxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zpřístupněn,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx jako xxxxxx xxx výpočet xxxxx x která xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jedinečným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písmen, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx podle určení xxxxxxxxxxxxx identifikuje uživatel xxxx jeho účet xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx jakýkoli xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx mohly xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; nejde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx, který není xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dobou xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx pobývající x xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx přechodně xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx požádal x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kterému xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx pobývající xx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

7. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, který xxxx xxx zneužit x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx platebních služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a jména xxxxxxxx platebního xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx forma dočasně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) příkazem x xxxxxxxxx pokyn účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §116, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zúčtovatelem xxx, xxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §111 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxx x) xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zúčtování započtením xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování uvedených x §111 odst. 1 xxxx. x) xx h), x) xxxx x),

x) provozním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidelně se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Platební xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx výběr xxxxxxxxx x platebního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x platebního xxxx, x xxxxx dává xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxx, nebo

3. plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx účtu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. plátce,

2. xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx,

xxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx převáděné xxxxxxx xxxxxxxxxx jako úvěr,

e) xxxxxxxx x správa xxxxxxxxxx prostředků a, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx plátce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x poskytovatele xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx příkazu,

h) xxxxxx xxxxxxxxxxx o platebním xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx obchodem s xxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx měně xx peněžní prostředky x xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx nebo uživateli xxxx k dispozici xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx měn xxxxx §254a x nákupu, xx kterému xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxx, zpracování x xxxxxxxx xxxxxxxx x mincí,

b) směnárenská xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím

1. xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx šeků,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx služby,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx poštovní služby,

4. xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku xxxx zboží nebo xxxxxx úzce xxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů xxxxx x zaplacení xxxx xxxxxxxxxx okruhu zboží xxxx služeb,

5. prostředků, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx subjektů, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě smlouvy xxxx dodavatelem a xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

6. prostředků, xxxxxxx lze xxx xxxxxx pouze k xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jsou xxxxxx xxxxx k zaplacení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rodinnému xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zisku xx xxxx zdanění xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dosažení, zajištění x udržení xxxxxx, x ve xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxx xx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx tyto xxxxxxxxxx vydal,

7. prostředků, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx určeny xxxxx x xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx pomoc v xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxx poskytovateli xxxx xxxxxx pověřenými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx podnikatelské seskupení,

3. x rámci platebního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx mezi účastníky xxxxxx systému navzájem,

4. x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

5. v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

6. xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo příjemce xxx nákupu xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx osobou, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx takový xxxxx, xxxxxx, poskytování xxxx xxxxxxx, x xx xxxxx-xx xx x xxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo čerpání,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx operátorem xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejvýše 50 xxxxx, celková xxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx dal xxxxxx xxxxx xxxxxxx uživatel, xxxxxxxxxxx za 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 300 eurům x

1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx použití xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na technické xxxxxxxx a jejichž xxxxxxxx není použití xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxx

2. xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx za zboží xxxx xxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxx (xxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxxxxxx prostředky, které xxxx předmětem xxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, nejde-li o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Elektronickými xxxxxx xx peněžní xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx elektronicky,

c) xx xxxxxxxx proti xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) xx xxxxxxxxx jinou xxxxxx než xxx, xxx ji vydal.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. x) bodech 4 až 7 xxxx v §3 xxxx. 3 písm. x).

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX SLUŽBY X VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxx,

x) zahraniční xxxxx x zahraniční finanční xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a úvěrních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx informací x platebním účtu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

l) držitel xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx licence výslovně xxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) Česká národní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxx a postavení Xxxxx národní xxxxx.

§6

Oprávnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podnikání xxxxx xxxxx tyto osoby:

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x zahraniční xxxxxxxx instituce za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx a úvěrní xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx spořitelních a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

g) Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

XXXXX II

PLATEBNÍ INSTITUCE

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební služby xx základě povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Platební xxxxxxxxx xx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) poskytovat platební xxxxxx, na xxx xx vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytnutí úvěru xx činností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), jestliže

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x xx xxxx platební xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů x

x) xxxx xx xxx xxxxx smlouvy uzavřené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x úvěrovaným xxxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxx; xx neplatí, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx platební instituce

Udělení xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx je právnickou xxxxxx,

x) xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx kapitál xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx službu xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx předpokládaného xxxxxxxx xx první 3 xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jehož věcné, xxxxxxxxx, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z hlediska xxxxxxx x obezřetného xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

x) xxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrozbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxx mají kvalifikovanou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x způsobilé zajistit xxxxx x obezřetné xxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx účinnému výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce; xxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx xxxx právním xxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx způsob jeho xxxxxxxxxxx bránit účinnému xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx platební instituce,

l) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx platebních služeb,

m) xxxxx vedoucí osoby x oblasti poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx smlouvy, která xx xxxxxxxx právního xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx právní xxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx členským xxxxxx, se §32 xx 40 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xx právnickou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a x xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx statutární xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí této xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxx svého vzniku. Xxxxxxxxx-xx právnická xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podat pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx o splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx platební xxxxxx, xx xxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx osvědčujících xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§11

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx povolení x činnosti platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uděleno.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební instituce

§12

Povolení x činnosti platební xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx udělila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx informací x platebním xxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ten, jehož xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx vydány xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx dne xxxxxxx dluhů xxxx xxxxxxxxxx se ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dohledu x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx instituci.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, oprávněn xxxxxx vykonávat na xxxxxxx jiného oprávnění.

§14

Xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xx xxx se vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx §9 xxxx. 1 písm. x) xx m) x §10 x 11 xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§15

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx platební instituce xxxx xxxxx alespoň xxxxxx odpovídající

a) 20&xxxx;000 xxx, vztahuje-li xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x),

x) 50&xxxx;000 eur, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. g), xxxx

x) 125&xxxx;000 xxx, xxxxxxxx-xx xx povolení x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx některou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Počátečním xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vymezených x xx. 26 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013.

§16

Kapitál

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx kapitálu stanovené x §15.

(2) Platební xxxxxxxxx, xxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 1 písm. x), x), c), x), x) nebo x), xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 průběžně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavku ke xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx přiměřenost").

(3) Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x který xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x poměrům xxxxxxxx xxxxxxxxx. Určený xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx změní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xx o 20 % xxxxx, xxxx xx x 20 % nižší, xxx xx stanoveno x xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti, xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenosti uplatňovat.

§17

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx k činnosti xx vztahuje na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zajistí, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx uzavřena xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx vedou xxxxxxxx xxxx, právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx napravit xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Platební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x činnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx o platebním xxxx, zajistí, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojistná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovatelé, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, právo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx informací x xxxxxxxxx účtu.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxx odstavců 1 x 2 s xxxxxxx na

a) rizika, xxxxxx xx xxxx xxxx xxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zajištění,

d) xxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xx kterým je xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx účtu.

§18

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx ovládnutí

(1) Osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx oznámí xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx záměr

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx platební instituci,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx dosáhne xxxx xxxxxxxx 20 %, 30 % xxxx 50 %,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že klesne xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) stát xx xxxxxx ovládající xxxxxxxx instituci, xxxx

x) xxxxxxx ovládat platební xxxxxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxx xxxx xxxxx jednající xx shodě, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo x), xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádné x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxx x nabytím xxxx xxxxxxxx kvalifikované xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx platební instituce. Xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx oznámení xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x) učiněno.

(3) Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 60 pracovních xxx xxx xxx, kdy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), x) xxxx x) xxxxx xxxx xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx.

(4) Shledá-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx e) jsou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) nebo která xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), c) xxxx x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hlasovací xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§19

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti podle §8 xxxxx a xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém.

§20

(1) Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) strategické x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx upravují, x xxxxxx, průhledným x xxxxxxxx vymezením činností, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxx neslučitelný,

c) systém xxxxxx xxxxx, který xxxx zahrnuje

1. přistupování xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, kterým xx xxxx může xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnitřního xxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxxx likvidity, x

2. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, ohlašování x omezování xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k omezení xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx rizik,

d) xxxxxx xxxxxxx kontroly, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

3. xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxxxxxx x objektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládání xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx administrativní x účetní postupy,

f) xxxxxx vnitřní x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zájmů xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx, minimalizaci xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx xxxxx informací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxx,

x) vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné x xxxxxxx poskytování služeb,

l) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxx, ucelený x xxxxxxxxx povaze, xxxxxxx x xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x činností xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx celku x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx instituce xxxxxxx a pravidelně xxxxxxx xxxxxxxx, ucelenost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx způsob plnění xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxxxxxx instituce.

Ochrana peněžních prostředků xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§21

Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za vklad xxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ani xx xxxxxxxxxxxx peníze.

§22

(1) Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx platební xxxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) evidovány xxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx prostředků jiných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x

x) xx uplynutí xxxxxxxxxx xxx následujícího xx xxx, xxx xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx, uloženy na xxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxxxxxx x banky, xxxxxxxxxxxx a úvěrního xxxxxxxx, zahraniční xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx členském xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dohledem Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx je xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemci xxxx v xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx uživatelé xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxx instituci x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx instituce není xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxx sama, xxxxxxx x xxxxxxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx instituce.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 jako xxxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obdobným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 může pouze xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx sídlem v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx banky, jestliže xxxx xxxxx nejsou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx s nízkým xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxx úvěrové xxxxxx xxxxx čl. 336 xxxx. 1 tabulky x. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 575/2013 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 50 %, x

x) cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx písmene x).

§23

Xxxxx-xx xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx platební transakce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odhadu xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§24

(1) Nabylo-li xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx instituce, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx určit, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx pro platební xxxxxxxxx, xx zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxx ustanovení xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx distribuovaných denících x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podniká xxxx podnikala, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřili xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, aby xx o xx xxxxxxxxxx, včetně xxxx x poučení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 měsíců xxx xxx zveřejnění podle xxxxxxxx 2 peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, kteří xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x doložili xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x jejichž xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §22 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zajištění xxxxx §22 xxxx. 2 xxxxxxx povinná xxxxx zvláštnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Nepostačují-li xxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené v §22 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxx odstavce 4 x xxxxxxxx plnění xxxx plnění ze xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, uspokojí xx práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxxxxx, v xxxx xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx konkurs xxxxxx xxxxx, xx majetek xxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx platební služby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobilé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x

x) xxxxxxxx zástupce xx u xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §8 xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) Česká xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx pověřeného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zápisu a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nepoužijí.

§27

(1) Xxxxxxxx instituce xxxx oznámit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§28

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §27.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§29

Xxxxx některých provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx jiné xxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující se x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svěřit jiné xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx tím k xxxxxxxxxxx zhoršení xxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx snížení xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přenesení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neprovedení xxxx xxxxxxxxx provedení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustavné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, jeho xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, výsledcích xxxxx xxxxxxxxxxx, plnění xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx zástupcích, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx poskytování xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce podle xxxx xxxxx, alespoň xx xxxx 5 xxx xxx dne, xxx xxxx dokumenty xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x ten, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx instituce zaniklo.

Díl 4

Xxxxx činnosti xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§32

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) obchodní xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx předpokládaného xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx instituci xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx fyzickou osobou, x vedoucí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx dostatečné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxxx §8 se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

§33

(1) Žádost o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, též xxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zástupce. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 měsíců xxx dne xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vyhoví-li Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx rozsahu, xxxxxx pobočku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx platební instituce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxx nevyhotovuje. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka uvede, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Podrobnosti náležitostí xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx formáty x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§34

(1) Platební xxxxxxxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§35

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx platebních xxxxxx, xx které se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx pověřeného zástupce, xxxxxxx se §32 xx 34, 36 x 37 xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx členského státu

§36

(1) Xxxxx národní xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxxx x udělení souhlasu x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx, sdělí orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx tento xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského státu x xxxxxxxx xxxx x zastavení xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hostitelském členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx v xxxxxxx xx stanoviskem xxxxxx xxxxxxx hostitelského členského xxxxx, sdělí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx to orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, kterým xx xxxxxxx xx. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2015/236610).

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne, kdy xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informovala x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx informuje xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx státě xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx

§38

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vykonávat činnosti xxxxxxx x §8 x hostitelském xxxxxxxx xxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§39

(1) Česká xxxxxxx xxxxx sdělí orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx jí xxxxxxxx xxxxx §38 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxx sídlo a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, požádá xx x stanovisko x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x rozsahu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xx. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/236610).

§40

Xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8, k xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce, jestliže xxxx xxxx pobočka xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

(2) Xx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informována xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §8 v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx 1 xxxxxx xxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX ÚČTU

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxx, kdo xx oprávněn poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx, xxxxx mu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx správce informací x platebním účtu

Udělení xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx

§42

(1) Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx žadateli,

a) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xxxxx obchodní plán, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtu xx první 3 xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx reálnými ekonomickými xxxxxxxx,

x) v jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x kontrolní systém xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním účtu,

g) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxx způsobilé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu,

h) u xxxxx xxxxxxxxx skutečnost, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vyplývá xxxxxxxxx xxxxxxx žadateli se xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx jako osobám xx sídlem x Xxxxx republice. Xxx xxxxxxx informací o xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx státě, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, se §50 xx 52 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx úkony xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, jako xx xxxxxx uděleno.

§43

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje, xxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx o splnění xxxxxxxx pro udělení xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx se připojí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o platebním xxxx, xxxx formáty x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§44

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x udělení povolení x činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh obsahujících xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx obsažené, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx zrušení xxxxxxx informací x xxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

§46

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním účtu xxxxxxx, xxx byla x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxxx xxxx poskytovatelé, kteří xxxxx platební xxxx, xxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx na

a) xxxxxx, xxxxxx xx nebo xxxx být správce xxxxxxxxx x platebním xxxx vystaven,

b) jiné xxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx účtu,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním účtu xxxxxxxx správu informací x platebním účtu xxxxx x obezřetně.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

(1) Řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) strategické x operativní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpisů, které xxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx činností xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x x nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rozhodovacích xxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výkon xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx rizik, xxxxx xxxx zahrnuje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx vnějšího prostředí, x

2. rozpoznávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sledování, ohlašování x omezování rizik, xxxxxx přijímání opatření xxxxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx rizik,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x

3. xxxxxxx audit zajišťující xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx komunikace,

g) sledování, xxxxxxxxxxxxx a aktualizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx zájmů xxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx zjišťování x xxxxxxxxxx,

x) kontrolní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, minimalizaci xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úniku informací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na finančním xxxx x souladu x xxxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxx zajišťující řádné x xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x přiměřený xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx spojených x modelem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx v xxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu ověřuje x xxxxxxxxxx hodnotí xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx celku i xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxx nápravu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxx o platebním xxxx.

§49

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx §30 x 31 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu než xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

Xxx 4

Výkon činnosti xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pobočky xxxx pověřeného xxxxxxxx

§50

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx správci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informování o xxxxxxxxx účtu v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, je podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu xxxxxxx x §48 odst. 1 xxxx. b) xx d) xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v hostitelském xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx zkušenosti x hlediska řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informování o xxxxxxxxx xxxx.

§51

(1) Xxxxxx o xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu x hostitelském xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Žádost obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxx informování o xxxxxxxxx účtu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx se připojí xxxxxxx osvědčující splnění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x plném rozsahu, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupce u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx. Rozhodnutí xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nevyhotovuje. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo pověřeného xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x poskytování služby xxxxxxxxxxx x platebním xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx orgánu dohledu xxxxxxxxxxxxx členského státu

§53

(1) Xxxxx národní xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgánu xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x další xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx tento xxxxx o xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx Česká xxxxxxx xxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx důvody xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Dozví-li xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x změně údajů xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx orgánu xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3 v xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/236610).

§54

Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx xxx, kdy xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx informovala o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě. Xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx dni xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx pověřeného xxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx, xxxxxx xxxx skutečnost Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení obsažené, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§56

(1) Česká národní xxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx xxx dne, xxx jí xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxx, jméno xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu, jeho xxxxx, xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx a xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx čl. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/236610).

§57

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, xx-xx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněn xx xxxxxxx povolení, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pověřený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx vedeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxxxxxx členského xxxxx x úmyslu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx národní banka xx 1 xxxxxx xxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx.

XXXXX IV

POSKYTOVATEL XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§58

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. Xxxxxxxxxx §8 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úvěr xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, jestliže xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, započítávají xx xx tohoto průměru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx poskytovatel platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx se xxx určení částky xxxxxxxxxxx platebních transakcí xxxxx odstavce 2 x jeho xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Povolení k xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu

§59

(1) Česká xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxx x skutečné xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x pobočku x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxxx plán je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §58 odst. 2,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx svěřili x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) který xx xxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx je xxxxxxxxxxx; podmínku důvěryhodnosti xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osoby žadatele x xxxxx, které xx něm xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast.

(2) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x xxxx žádosti xxxxx úkony xxx, xxx byl xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x den xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx, hledí xx xx toto xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx se xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

b) xx xxxxxxxxx kapitál, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x nezávadný, xxxxxxx ve výši 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx xx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§60

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Žádost xxxxxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx o splnění xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v plném xxxxxxx, zapíše xxxxxxxx xx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se x takovém případě xxxxxxx nevyhotovuje. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xx seznamu Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx uvede, které xxxxxxxx služby xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx formáty x další technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§61

(1) Poskytovatel platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

Zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§62

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vykonatelnosti xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu.

§63

(1) Ode xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, jehož xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx uživatelům. Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx určena pro xxxxxxxx transakce, xxxx xxx uživateli vrácena xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx 1 roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxx splnění xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx činnosti, xxxxx xx ten, xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§64

Xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx rozsahu, xxxxxxx xx §59 odst. 1 xxxx. x) x x), §60 x 61 obdobně. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se §59 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxx. x) x x), §60 a 61 xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§65

(1) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §21 xx 24, 30 a 31 xxxxxxx. Xxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru, xx xxxxxxx obdobně ustanovení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xxxxx uživateli xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx službu xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx.

§65x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx vyřizování xxxxxxxxx x reklamací xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§65x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 129/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

XXXXX V

INSTITUCE XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Základní xxxxxxxxxx

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx peníze xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx, které xx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§67

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xx xxxxxxx uděleného povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

d) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxxx a) až x), xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), jestliže

a) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) x na xxxx xxxxxxxx službu xx vztahuje povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytnutých xxxxx x

x) xxxx má xxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxx poskytnut x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§68

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx má xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vztahovat na xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx službu informování x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění x xxxxxxx x tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na první 3 xxxxxx xxxxxx, xx podložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, technické, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

g) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx které mu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx v jiné xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx elektronických peněz x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxx xxxxxx xxxxxx účinnému xxxxxx dohledu nad xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xx xxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx důvěryhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxx úzkém propojení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx právním xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx členským xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bránit xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx x mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxxxxxx služeb x

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobám xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řád xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx žadateli xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx státem, se §9198 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x této xxxxxxx xxxxx úkony xxx, xxx xxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx svého vzniku. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx nebylo xxxxxxx.

§69

(1) Žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx elektronicky. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X žádosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

(3) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxx, které se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxx, včetně příloh xxxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§70

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance změnu xxxxx uvedených x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx základě bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující skutečnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§71

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

b) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx instituci elektronických xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správce xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, nebo

d) nabytí xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§72

(1) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesmí xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §67. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které mu xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx. Peněžní prostředky, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí být xxxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xxx xxxxxxxx transakce, xxxx xxx držiteli nebo xxxxxxxxx vrácena xxxxxx xxxx peněžních prostředků, x xxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx zániku xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx dne xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x uživatelům xx xxx, xxxxx povolení x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx, xxxxx povolení x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x na xxx xx vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx §68 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §69 x 70 xxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

§74

Kapitál

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx musí činit xxxxxxx xxxxxx odpovídající 350&xxxx;000 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 písm. x) xx e) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013.

(3) Instituce elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(4) Česká xxxxxxx banka x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx elektronických xxxxx, a xxxxx xx vhodný x xxxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx platebních xxxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Česká xxxxxxx banka xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřenost xx xxxx až x 20 % xxxxx, xxxx až x 20 % xxxxx, než je xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx pravidla pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx kapitálové xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

§75

Xxxxxxxxx a zajištění

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxx xxxx platebního příkazu, xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx plnění xxxxxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx službu xxxxxxxxxxx o platebním xxxx, xxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxx uzavřena pojistná xxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx neoprávněné xxxxxxx xxxx užití xxxxxxxxx o platebním xxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x ohledem xx

x) xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx,

x) jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xx xxx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx.

§76

Xxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx ve shodě xxxxxx předem České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx tak, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx 20 %, 30 % nebo 50 %,

x) snížit kvalifikovanou xxxxx xx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx klesne xxx 50 %, 30 % xxxx 20 %,

x) stát xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vysloví Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účasti xxxx x ovládnutím xxxxxxxxx elektronických xxxxx. Xx xxxxx obdobně x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 písm. x), c) xxxx x) xxxxxxx.

(3) Řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 60 pracovních dnů xxx dne, kdy Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xxxx e) xxxxx xxxx kdy xx Česká xxxxxxx xxxxx dozvěděla, xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx banka před xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx nesouhlasu, xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx e), xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nesouhlas xxxxx xxxxxxxx 2, osoba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx 1 xxxx. a), x) nebo x) xxxxxxxxx, nesmí vykonávat xxxxxxxxx práva spojená x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x rozsahu, x xxxx byla xxxxx xxxxxx nebo zvýšena.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx obsažené, xxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

§77

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §67 řádně x xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx řádného a xxxxxxxxxxx výkonu činností xxxxx §67 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§78

(1) Řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx x operativní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxx upravují, x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x rámci organizačního xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxx, xxxxxx je xxxx může xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rizika xxxxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxxxx, vyhodnocování, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx rizik,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízenými xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

3. vnitřní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx jasných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěných nedostatků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx postupy,

f) systém xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řízení xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zpracování x evidenci xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zahrnující xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x prověření xxxxxxxxxx xxx přenos xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx důvěrnosti xxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx,

x) zajišťování xxxxxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx finančním xxxx x souladu x xxxxxxxxx x plánem xxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx platební služby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §84 odst. 2 xxxx. a) x b),

m) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, x

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx musí xxx účinný, ucelený x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podnikání x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v jeho xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pravidelně xxxxxxx účinnost, ucelenost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx

§79

(1) Xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické peníze xxxx které xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx peněžní prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydány.

§80

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx svěřeny k xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxx

x) evidovány xxxxxxxx xx vlastních xxxxxxxxx prostředků instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze nebo xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx svěřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

b) po xxxxxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx samostatném xxxx instituce elektronických xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx banky xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx, nepředá-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění, xx jejichž xxxxxxx xxxx držitelé x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vydány elektronické xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx schopna xxxx xxxxx xxxxxxxxx sama, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Uzavřít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx pojistitel xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxx předmětem xxxxxxxxx xx sídlem x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx sídlem x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx srovnatelnému x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx pouze xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podnikání xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx sídlem x xxxxx než xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických peněz.

§81

(1) X důvodů xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxxxx zakázat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx aktiv xxxxx §22 xxxx. 5, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx xx xxxxxxxxxx.

§82

(1) Xxxxx-xx určit, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz povinna xxxxxxx podle §80 xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx držitele xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x okamžiku, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx platební příkaz. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx účet xxxx xx dány x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§83

(1) Xxxxxx-xx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uživatelům. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce povinen xxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x mohly xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xx 15 dnů xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx distribuovaných xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a uživatelům, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k provedení xxxxxxxx transakce, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásili, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uplynutí.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 7 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxx k provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x uživatelům, xxxxx xx x tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) 3 měsíců xxx xxx zveřejnění xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) 6 xxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx vyplývá z xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zvláštní insolvenční xxxxxxx zpeněží xxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 1 písm. x). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 2 vyplácí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §80 xxxx. 1, výtěžek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §80 odst. 2 x plnému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, x němž xxxxx xx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx uspokojeno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela nepostačující, xxxxxxxxx likvidátor xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 obdobně.

§84

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx prokuristu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx vhodné z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx osobou, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §67 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

§85

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx §86 podaného institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zapíše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx x

x) x oznámení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zápisu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§86

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §84 xxxx. 2 xxxx. x) x x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxxxxxxxxxx údaje toho, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pověřeného xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§87

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx podle §86.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§88

Xxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a kontrolního xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx, podstatnému snížení xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxx xxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx provozní činností xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx neprovedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§89

Informační xxxxxxxxx

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx podmínek xxxxxx xxx xxxxxxxx x informace o xxxxxxxxxx zástupcích, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx distribuuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uchovává dokumenty x záznamy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxx, xxxxxxx xx xxxx 5 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx dokumenty podle xxxxxx právních předpisů xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxx, jehož xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§91

(1) Česká národní xxxxx xxxxx instituci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 účetní xxxxxx, xx podložen reálnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §78 odst. 1 písm. b) xx x) jsou xxxxxx x hlediska xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástupce, xxxxxxxx

x) vnitřní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx s bojem xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je fyzickou xxxxxx, a vedoucí xxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx důvěryhodné, odborně xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx poskytování platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Xxxxxxxxxx §67 xx použije xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obdobně.

§92

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávání anebo xxxxxxxxxx elektronických peněz x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Žádost xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx. X xxxxxxx xx připojí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Česká xxxxxxx xxxxx vydá do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxx-xx Česká národní xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx, zapíše xxxxxxx xxxx pověřeného xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxx okamžikem zápisu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz. X xxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxx pobočky nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx distribuci elektronických xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, její xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§93

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejích přílohách, xx jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§93x

Xxxx-xx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx, na které xx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx anebo distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §91 xx 93, 94 a 95 xxxxxxx.

Informování orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§94

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne, kdy xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx došla, sdělí xxxxxx dohledu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jméno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx obsažené x žádosti, x xxxxxx xx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx-xx Xxxxx národní xxxxx v xxxxxxx xx stanoviskem xxxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx se Xxxxx národní xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx to xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx.

(4) Česká národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/236610).

§95

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxx banka informovala x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xxx xxxxx začít xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hostitelském členském xxxxx. Xxxxx národní xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hostitelského xxxxxxxxx xxxxx.

Výkon činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxx pověřeného zástupce

§96

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §67 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxx než prostřednictvím xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Podrobnosti náležitostí xxxxxxxx, xxxxxx příloh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oznámení xxxxxxxx, jeho formáty x xxxxx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Česká národní xxxxx xxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 došlo, jméno xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgán x xxxxxxxxxx x x xxxxxx stanovisku přihlédne.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxx a způsobem, xxxxx stanoví přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx čl. 28 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/236610).

§98

Xxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském státě x Xxxxx republice

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxx členském xxxxx může x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §67, x jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx, xxxxx jí bylo xxxxxxx xxxxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx. Tyto činnosti xxxx vykonávat prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx členského xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxx v Xxxxx republice prostřednictvím xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze, jestliže xx tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Je-li Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických peněz xx sídlem x xxxxx členském státě xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x §67 v Xxxxx republice, xxxxx Xxxxx národní banka xx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§99

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx elektronické xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx Česká xxxxxxx banka. Ustanovení §67 xx použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xx xxxx vydavatel elektronických xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx elektronické peníze x poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nepřekročí xxxxxx xxxxxxxxxxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 xxx. Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx určena xxx platební transakce, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxxx peněz, vychází xx xxx xxxxxx xxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxxx odhadu xx xxxxxxx údajů z xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu elektronické xxxxxx kratší xxxx xxx 6 měsíců, xxxxxxx xx xxx xxxxxx průměru jím xxxxxxxx elektronických peněz x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx částek xxx provedených platebních xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000&xxxx;000 eur. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx tohoto průměru xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx provedli poskytovatelé xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxx téže xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kratší xxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxxxx se při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí podle xxxxxxxx 3 x xxxx obchodního xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x oběhu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx dne xx xxxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců.

Xxx 2

Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu

Udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§100

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xx právnickou xxxxxx,

x) který xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x skutečné sídlo x členském xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx plán xx xxxxxxxx reálnými xxxxxxxxxxxx propočty x xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §99 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnostních x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, proti xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásad, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx i vedoucí xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx kvalifikovanou xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxx za právnickou xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určen xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx předpokládat, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx svého xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx právnická xxxxx do 6 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx uděleno.

(3) Xx-xx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vztahovat xx xxxxxxxxxxx spotřebitelského xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, akciovou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx právní xxxxx xxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) má xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx průhledný x nezávadný, alespoň xx xxxx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx x

x) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§101

(1) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx malého xxxxxxx xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Žádost obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem, xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx xx připojí xxxxxxx osvědčující splnění xxxxxx podmínek.

(2) Vyhoví-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 v plném xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vydavatelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx. X xxxxxx xx seznamu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxxx povolení x xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxx formáty x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§102

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého rozsahu xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx změnu xxxxx xxxxxxxxx v žádosti x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obsahujících doklady xxxxxxxxxxx skutečnosti v xxxxxxxx obsažené, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

Zánik xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

§103

Xxxxxxxx x xxxxxxxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx zaniká xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx udělila xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§104

(1) Xxx dne xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx ten, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §67. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, proti jejichž xxxxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelem xxxx xxxxxxxxxx vydavateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterou xx 1 xxxx xxx xxx zániku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx požádá.

(2) Xx xxx splnění xxxxx xxxx držitelům x xxxxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx rozsahu.

(3) Odstavce 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxx, jehož xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, oprávněn xxxxxx vykonávat xx xxxxxxx xxxxxx oprávnění.

§105

Rozšíření povolení x xxxxxxxx vydavatele elektronických xxxxx malého xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx netýkají xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xx vztahuje xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, použijí xx §100 odst. 1 písm. x) x e), §101 x 102 xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, použijí se §100 odst. 1 xxxx. x) a xxxx. 3 písm. x) x x), §101 x 102 xxxxxxx.

Xxx 3

Některé xxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

§106

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx §79 xx 83, 89 x 90 xxxxxxx. Xxx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxx povolení x činnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, po xxxxxx mu jsou xxxxxxx prostředky xxxxxxx x provedení platební xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jedná xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx zaměstnance xxx prokuristu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx.

(4) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§106x

(1) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx xxxxxxxxx systém vyřizování xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§106x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2022 Xx. x účinností od 1.7.2022

XXXX TŘETÍ

PLATEBNÍ SYSTÉMY

HLAVA X

XXXXXXX X PLATEBNÍM XXXXXXXX

§107

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx x platebnímu xxxxxxx xxx, že xxxxxxx těchto osob xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx nezbytně xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx ochranu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx platebního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx ukládat

a) omezení xxxxxxxx xx jejich xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) požadavky, xxxxx xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxxxx platebního xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx §5.

§108

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx systémům xxxxxxx x §107 xx xxxxxxxxx xxx

x) platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) platební xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členy xxxx skupiny.

§109

(1) Uzavřel-li účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxxxxx daného systému, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební služby xxxxxxx xxxxx odstavce 1, sdělí xx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX ZÚČTOVÁNÍ

Díl 1

Xxxxxxxx ustanovení

§110

(1) Platební xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je systém,

a) xxxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx účastníci, x xxxxx alespoň xxxxx xx sídlo x xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nimi xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx českým xxxxxx x

x) xxxxx existenci Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx cenné xxxxxx x xxxx)5) (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx") podle §126 xxxx. 1 xxxx 3.

(2) Zahraničním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx x xxxx xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx1).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx zakládají xxxxxxxx.

§111

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxxxx banka,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxx xxxxx veřejného xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx závazky xxxx xxxxx xxxxxxxxx práva,

g) Xxxxx národní banka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Evropská centrální xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 5 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU6),

x) provozovatel xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) ústřední xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 16),

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) člen xxxxxxxx protistrany, xxxxx xxxxxxx povolení k xxxxxxxx xxxxx xx. 17 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 648/2012,

x) xxx, xxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x osob xxxxxxxxx x písmenech i) xx l) ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxx x zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání.

(2) Činnost xxxxxxxx protistrany, zúčtovatele xxxx clearingové xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx x několika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

Díl 2

Xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

§112

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

b) podmínky xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx transparentní x xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) způsob x xxxxxxxx xxxxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx během xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x podmínky xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx,

x) údaje, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností zúčtování xxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx harmonogram xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozního xxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx zadaný xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx neodvolatelnosti,

m) měnu, x níž xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx, která zahrnují xxxxxxx

1. xxxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, včetně systémového xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

2. postupy xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x ohlašování xxxxx x

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx účast x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§113

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X sídle x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx nich xxxx xxxxx nahlížet.

§114

Xxxxx pravidel systému

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinnosti. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx změně xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxx souhlasu xx xxxxx pravidel xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování. Xxxxxx-xx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx změně xxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§115

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze příkaz x zúčtování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zúčtování, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx němž xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx příkaz xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásahu,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxx zúčtování, ke xxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §116, xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx nebo k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) platnost, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx uspokojení ze xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §116.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxx i x xxxxxxx, xx xxx příkaz k xxxxxxxxx xxxxxx platebním xxxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xx provedení tohoto xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx během xxxxxxxxxx dne, x xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx tohoto zásahu, x

x) xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s neodvolatelností xxxxxxxxx nebylo x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx k zúčtování xxxx neodvolatelným xxxxx xxxxxxxx 1, vydání xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxx jinak xxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo mu xxxx být známo.

(4) Xxxxxxxxxx o úpadku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx a povinnosti, xxxxx vznikly x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx x systému propojeném xxxxx §116 před xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§116

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vypořádání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxx platební systém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx propojeného xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednostranně xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xx takový xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx strany xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jinak, xxxxxxx xx pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x tyto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx sobě.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx

§117

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx provozovat xxxxx platební xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provozování, xxxxx xx udělila Xxxxx xxxxxxx banka.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

Povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§118

(1) Česká xxxxxxx banka udělí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadateli,

a) xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x ručením omezeným,

b) xxxxx má sídlo x xxxxxxxx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx počáteční xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx odpovídající částce 730&xxxx;000 xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx plán, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxxxxx, je podložen xxxxxxxx ekonomickými xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, technické, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování nepředstavuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování; xxx xxxxx propojení x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx státem, nesmí xxxxx právní xxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jehož xxxxxxx xxxxx xxxx důvěryhodné,

j) xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx zkušenosti x hlediska řádného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx stanovil pravidla xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a obezřetného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx x skutečné xxxxx x jiném xxxxxxxx státě,

c) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platebnímu systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxx řídí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx pravidla xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx může xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x v xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ten, xxx byl zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx určen xxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy rozhodnutí x udělení xxxxxxxx x provozování platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nabylo právní xxxx, xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx nebylo xxxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje, xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, též xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx osvědčujících splnění xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx náležitosti stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§119

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uděleno.

(4) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvědčující xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§120

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xxxx

x) xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování.

§121

Xxx, jehož xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování. Xx xxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zániku povolení xx i xxxxxx xxxxxxxx xx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

§122

(1) Provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx účastníků xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování, x xxxxxx sídle, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x x změně xxxxxx údajů a x xxxxxxx fyzických xxxx x datu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx likvidace xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx informuje o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování x údajích v xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx účastníky platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §116 x xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

§123

Účastník xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx informuje xxxx, kdo xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, x platebním xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx, x o xxxx xxxxxxxxxx.

§124

Účastník zahraničního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx osvědčí xxxxxx zájem, x xxxxx systému x x xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Českou xxxxxxx banku o xxx xxxxxx v xxxxx systému, o xxxxxxxx státě, xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy, o xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Oznamovací xxxxxxxxxx

§125

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx-xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx jiném xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §115 odst. 2, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxx xxxxxxx xxxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zásah xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úpadek a xxxxxxx jeho xxxxxx.

§126

Oznamovací xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx existenci platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx provozovateli xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x neodvolatelností xxxxxxxxx. X oznámení Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Evropský orgán xxx cenné papíry x xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámí Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry a xxxx zánik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx přijatých přede xxxx zániku xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx oznámit Xxxxxxxx xxxxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx systém xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §110 xxxx. 1 písm. a) xx x). V xxxxxxxx Česká národní xxxxx uvede, že xx xxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxx tento xxxxxx a pro Xxxxxx národní xxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se §114 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §114 xxxx. 2, §118, 119, §122 xxxx. 1 x xxxx. 4 nepoužijí. Xxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení xxxxx xxxx první xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxx v §110 xxxx. 1 písm. x), b) xxxx x).

(4) Obdrží-li Xxxxx xxxxxxx banka oznámení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx podle §115 xxxx. 2, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který má xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx Evropskému xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy, Evropské xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.

(5) Obdrží-li Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxx §115 odst. 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx orgánu jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx neprodleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXX A XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX SLUŽEB X XXXXXXXX ELEKTRONICKÝCH XXXXX

XXXXX X

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx ustanovení

§127

Smlouva x platebních xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx neurčené (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx"),

x) xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "smlouva x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

§128

(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx nemohou xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uživatele, xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i poskytovatel xxxxxxxx platební službu x xxxxxxxx státě x platební transakce xx prováděna x xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, §132 odst. 2 xxxx. x), §135 xxxx. x) a §145 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx plátce x xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x měně, která xxxx xxxxx členského xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §169, 173 x 177.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, §130 xxxx. 2, §132 xxxx. 2 písm. x), §135 xxxx. x), §139 xxxx. x) x §145 xxxx. x) xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x členském xxxxx xxxxx poskytovatel xxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxxxxxx příjemce, mohou xx poskytovatel a xxxxxxxx xxxxxxx odchýlit xx §169, 176, 177, §184 odst. 1 xx 4 x §185.

(6) Xxxxxxxxxxxx x uživatel, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx dohodou xxxxxxxx xx §130 xxxx. 1, §132155, 160, 176, 182 xx 185 x §187 odst. 1 x xx xxxx xxxxxxxxx v §188 xxxx. 1 x 2.

§129

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx §165 xxxx. x), §166 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §182, xxxxxxxx platební prostředek xxx xxxxxx platby xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx dohodou xxxxxxxx xx §181, §187 xxxx. 1 a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §182 xxxx. 1 písm. x) xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x uživatel xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx xx §152 odst. 1, xxxx xxxxxxxxx x §169 xx 173 x, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uživateli xxxxxx, rovněž xx §159 xxxx. 2.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x případě xxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxx platby mohou xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poté, xx xxx xxxxxx předal xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx prostředkem xxx xxxxxx platby xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx dát xxxxxx x

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx 30 xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx platební transakci x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 60 xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše 500 xxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx výdajový xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx odpovídající xxxxxxx

1. 150 eurům,

2. 300 xxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

3. 500 xxxxx, jestliže xxx xxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smlouvy xxx xxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§130

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx splnění xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx hlavy pouze xxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxx výslovně xxxxxxx x jestliže xx xxxxxxxxx úplata xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nákladům xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx x xxx, aby xxxxxxxxx xx plátce xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nabízel xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx určitého xxxxxxxxxx prostředku.

(4) Xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx poskytovateli xxxxxx xxxxxx xx doplňující xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §142 xx 147 x x §151 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poskytovatel splní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trvalém xxxxxx xxx a informuje xxxxxxxxx x existenci x dostupnosti xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx běžně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx osobami.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uživateli, xxxxxxxx xx umožní xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zatěžující.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 určitě a xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx platební xxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx posuzování, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, nese xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uzavřením xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách

Pododdíl 1

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci

§132

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživateli x xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx vázán xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, informace xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx žádost xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx musí xxx x souladu s xxxxxxxxx 1 zpřístupněny xxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) údaj xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x rozpis těchto xxxxxxx,

x) tam, kde xx připadá v xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kurzu, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) další xxxxxxxxx xxxxx §134 xx 139, xxxxxxx-xx to x úvahu vzhledem x obsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx.

(3) Učinil-li xxxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx poskytovatel xxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx platební xxxxxx k jednorázové xxxxxxxx transakci xxxxxx xxxxxxxxx prostředkem upraveným xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx povinen poskytnout xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedené xxxxxxx smlouvy.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřena xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx 1, splní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Informace xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§133

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x §134139.

(2) Xxxxxx-xx uživatel xxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1, může xxxxx xxxxx odvolat xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přijal.

(3) Xxxx-xx rámcová xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx prostředku xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx neumožňuje xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x odstavci 1, xxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx rámcové xxxxxxx.

§134

Uživateli xxxx xxx x souladu x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x poskytovateli:

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx uživatele x poskytovatelem,

c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatele, je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxx údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytovatele x xxxxxxx seznamu x

x) název x xxxxx orgánu dohledu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytovaní xxxxxxxxxx služeb.

§135

Uživateli xxxx xxx x souladu x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platební xxxxxx:

x) popis xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx x provedením xxxxxxxx transakce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxx §158 x x xxxxxxxx blízko xxxxx xxxxxxxx xxxx podle §158 xxxx. 3, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx služby,

f) údaj x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xx xxxxxx období podle §163, bylo-li dohodnuto, x

x) xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx umísťování několika xxxxxx xx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2015/7512), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxx.

§136

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x poskytované xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx účtu:

a) xxxx x úplatě, xxxxxx xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx položek,

b) xxx, xxx xx xxxxxxx v úvahu, xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, které mají xxx xxxxxxx, nebo x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx směnného xxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxx x index, x

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bez předchozího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x úrokových xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 5, xxxx-xx xx dohodnuto, x xxxxx xxxxx x xxx související.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx poskytována x členském státě xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx poskytovatelem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxx xx uskutečněna x xxxxxxxx státě.

§137

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx:

x) tam, xxx xx připadá x xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx uživatele x xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxxx, x němž bude xxxxx xxxxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x poskytovatelem,

d) xxxxx o xxxxxxx, xxxx poskytovatel informuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx neoprávněné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx o právu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §144.

§138

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §133 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxx, xx návrh poskytovatele xx změnu xxxxxxx x rámcové smlouvy xx xxxxxxxx xx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x §152 xxxx. 3, xxxx-xx xx dohodnuto,

b) údaj x xxxx trvání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) informace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z rámcové xxxxxxx x x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx řádu, xxxxxx xx řídí xxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxxxxx určeny dohodou xxxxx, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxx xxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x §133 odst. 1 xxxxxxxxxx tyto informace x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) xx-xx xxx podle xxxxxxx xxxxxxx vydán xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek,

1. popis xxxxxxxx, která musí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx nese xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx platební transakce, xxxxxx informací o xxxxxx, xx jejíž xxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x lhůtě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x podmínkách vrácení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §176 x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx družstev.

Pododdíl 3

Informace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxx x platebním účtu

§140

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx předstihem xxxx xxx, než xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2; xx xxxxxx uživatele xx musí xxx xxxx informace poskytnuty.

(2) Xxxxxxxxx musí být x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx poskytovatele, popřípadě xxxx adresy, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx,

x) adresa xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx platební xxxxxx poskytována jejich xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx činností poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx příkazu,

f) xxxxx x postup xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx platební transakce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §157,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx v úvahu, xxxx x xxxxxx, xxxxxx je uživatel xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, údaj x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stranami x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vybavení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o podmínkách, xx xxxxx xxxx xxxxxx ztrátu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxx, do xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nese,

j) informace x způsobu x xxxxx pro oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za nesprávné xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce,

m) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soudů, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodou xxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x x možnosti xxxxxxxxx xxxxx stížnost orgánu xxxxxxx.

§141

(1) Poskytovatel služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, než xx xxxxxxxx vázán xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(2) Uživateli musí xxx x souladu x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) sídlo xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce xxxx pobočky xxxxxxxxxxxxx, xx-xx platební xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím,

d) xxx, xxx to xxxxxxx v xxxxx, xxxx x úplatě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit poskytovateli xxxxxx informování o xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx x prostředcích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a x technických xxxxxxxxxxx xx vybavení xxxxxxxxx x této xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx soudů, xxxx-xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxx dohodou xxxxx, x

x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx x poskytovatelem a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx trvání xxxxxxx xx xxxxxxx x platebních xxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxxxxx během trvání xxxxxxx xx xxxxxxx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxxxx

§142

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxx zpřístupní xxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx identifikovat xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x úvahu, xxxx údaje x xxxxxxxx,

x) částku xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx x platebním xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx-xx se xxxxxx x xxxx samostatných xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx připadá x úvahu, xxxxxx xxxx použitý poskytovatelem xxxxxx xxxx xxxxx xx něj, je-li xxxxx xxxxxx kurz xxxxxxx od kurzu xxxxxxxxx v §132 xxxx. 2 xxxx. x), a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx směně xxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxx xxxxxxxxx prostředkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx rámcové xxxxxxx.

§143

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

(1) Xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) údaj xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a připadá-li xx v xxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) částku xxxxxxxx xxxxxxxxx x měně, x xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příjemci,

c) xxxx o úplatě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce x xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxx x

x) xxx valuty xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx upraveným xxxxxxxx smlouvou, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxx zpřístupnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxxx nebo budou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxx.

Pododdíl 2

Informace xxxxx xxxxxx závazku z xxxxxxx xxxxxxx

§144

Xxxxxxxxx x xxxxxx rámcové xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v §134 xx 139.

§145

Xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

Před xxxxxxxxxx platební transakce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou x x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx poskytovatel xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx x

x) maximální xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx-xx se xxxxxx x více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxx xxxxxx položek.

§146

Informace plátci x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx odepsání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxx xxxx plátce xxxx po obdržení xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce, tyto xxxxxxxxx:

x) údaj xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x připadá-li xx x úvahu, xxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx z platebního xxxx xxxxxx, nebo x xxxx použité x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x úplatě, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x skládá-li xx úplata z xxxx samostatných položek, x rozpis xxxxxx xxxxxxx,

x) tam, kde xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx platební xxxxxxxxx po této xxxxx xxx x

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx poskytovány xxxx xxxxxxxxxxxxxx plátci x xxxxxxxxxxxx intervalech, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx než 1 xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§147

Xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rámcovou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x úvahu, xxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x platební transakcí,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x měně, v xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce,

c) údaj x úplatě, xxxxxx xx příjemce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, x xxxxxx-xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx položek, x xxxxxx těchto xxxxxxx,

x) xxx, kde xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx kurz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příjemce a xxxxxx platební transakce xxxx xxxxx xxxxxx xxx x

x) den xxxxxx xxxxxx připsané xx platební xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zpřístupňovány xxxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx, které nesmějí xxx xxxxx xxx 1 měsíc, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx ukládat x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§148

§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 5/2019 Sb.

§149

Xxxxxxxxx o trvalých xxxxxxxxx x inkasech

Poskytovatel xxxxxxxx uživateli xx xxxx žádost xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx

§150

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx obdržení xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj umožňující xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a připadá-li xx x xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx x další xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) částku platební xxxxxxxxx x

x) xxx, xxx to xxxxxxx x xxxxx, xxxx x úplatě, kterou xx uživatel xxxxxxx xxxxxxxx poskytovateli služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x skládá-li xx úplata x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Dohodne-li xx xx tom poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx platebního xxxxxxx poskytne xxxx xxxxxxxxxx příjemci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, údaj xxxxxxxxxx identifikovat platební xxxxxxxxx, x xxxxxxx-xx xx x xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel služby xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údaj umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci.

Xxxxx 3

Informační xxxxxxxxxx x případě platebních xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx

§151

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx platby xx §133139 x 145 nepoužijí; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) poskytne xxxxxxxxx xxxxx x platební xxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx poskytovatele a xxxxxxxxx, o xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx platit poskytovateli, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uživatele, a

b) xxxxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx xxxxxxx v §134 xx 139.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx §146 x 147 nepoužijí, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxxxxxxx poskytne nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, částku xxxxxxxx xxxxxxxxx, údaj x xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxx povinen zaplatit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx několika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx téhož xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx částce x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx transakce.

(3) Xxxxxxxx 2 věty xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nimiž xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§152

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx uživateli xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dat xxxxxxxx xxxxxxxx x §131 xxxx. 3 xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x uživatel xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xx trvalém xxxxxx xxx způsobem xxxxxxxx x §131 xxxx. 3.

(2) Nejedná-li xx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §133139 xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx to xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx na změnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx účinnosti,

b) xxxxxxxx xxxxx na změnu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx, xxx má změna xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x rámcové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx vypovědět xxxxxxx z rámcové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na změnu xxxxxxx x rámcové xxxxxxx x případě xxxxxxxx v xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přede dnem, xxx xx změna xxxxx xxxxxxxxx, bezúplatně x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xx dohodnuto, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx platebních xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo směnných xxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx. x). Změny xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §131 xxxx. 1 x 3 x xxxxxxxx případu, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx způsob nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx úrokových xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx.

Výpověď xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx

§153

(1) Xxxxxxxx xxxx závazek z xxxxxxx xxxxxxx kdykoli xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx z rámcové xxxxxxx xxxxxxxxx výpovědní xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 1 xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx na úplatu xx xxxxxxx závazku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx poskytovateli xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) závazek x rámcové xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx 6 měsíců x

x) úplata xx xxxxxxxxx x odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§154

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx neurčitou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx kratší xxx 2 xxxxxx.

(2) Výpověď xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §131 odst. 1 x 3.

§155

Xx-xx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxxx část xxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Autorizace xxxxxxxx xxxxxxxxx

§156

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x ní xxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ukládá poskytovateli xxxxxx xxxx zákon xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx.

§157

Xxxxxxxx souhlasu xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx odvolat xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, dokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx provozní xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxx mezi xxxxxxx a příjemcem xxxxxxx jako xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx plátce. Xxxxxxx xxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx příjemci; xxxxxxxxxx §160 odst. 2 xxx xxxx dotčeno.

(3) X dohodě xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx, se vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Plátce x xxxx xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx poskytovateli náleží xxxxxx za odvolání xxxxxxxx plátce s xxxxxxxx transakcí, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx 2.

(5) Souhlasil-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx současně, xxxxxxxx xx podmínky xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxxx

§158

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v určitý xxxxxxx, x xxxxxxx, xxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxx určitého xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx příkaz za xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx plátce xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxx, která není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx plátce, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx x uživatel xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§159

Xxxxxxxxx platebního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daný xxxxxxxx xxxxxx předat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx příležitosti, nejpozději xx xxxxx uvedené x §169 a 173, x je-li xx xxxxx, xxxxxx xx důvody odmítnutí x xxxxxx xxx xxxxxxx chyb, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxx zpřístupnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§160

Odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jej xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx platební xxxxxx xxxxxx.

(2) Platební xxxxxx xxxxx §158 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx doba poskytovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx je xxxxxxxx příkaz xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx příkaz, který xxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxxx odvolat xxxx, xx xxx xxxxxx předal xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx příkaz podle §158 xxxx. 2, xxxxx odvolat xxxx, xx xxx plátce xxxxxx poskytovateli xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X dohodě xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx, podle níž xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx platební xxxxxx xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx příkazu xx xxxxx xxxxx pro xxxxx platební xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx poskytovatel xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx náleží xxxxxx xx odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx odvolán po xxxxxxxx lhůt xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3.

(6) Dal-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx

§161

(1) Dal-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nepřímo, xxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého dání xxxxxxxxxx xxxxxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx související xxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) nesmí xxx přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřímo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazy; xx xxxxx x xxx provedení související xxxxxxxx transakce.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závazku ze xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(3) Poskytovatel, xxxxx uživateli vede xxxxxxxx účet, xxxx xxxxxxxxx nepřímo xxxx xxxxxxxx příkaz,

a) xx-xx xxxxxxxxx xx neoprávněné xxxx podvodné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx příkazu svoji xxxxxxxxx v souladu x §162 xxxx. x), nebo

d) jsou-li xxxxxxx podmínky xxxxx §159 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daný xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx, informuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx platebního xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xx c), informuje x xxxxxxxx odmítnutí xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx povinen postupovat xxxxx odstavců 1 xx 5, xxxx-xx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§162

Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx plátce xxxxx plátci x xxxx, xxx xx xxxxx,

x) sdílí xxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx plátce, xxxxx x xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxx xx službou xxxxxxxxx dání platebního xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxx xxxxx neuchovává a xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxx daném xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx 3

Platební xxxxxxxxxx

§163

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx transakci xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx platební transakce xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx danému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxx.

§164

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx na xxx poskytovatel x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx rizika, že xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx čerpat prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx před zablokováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxx poté, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zablokování platebního xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohlo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Jakmile xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§165

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

x) používá xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx obdrží xxxxxxxx prostředek, přijme xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, x

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx poskytovateli nebo xxxxx jím xxxxxx xxxxxx, odcizení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§166

Xxxxxxxxxx poskytovatele

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uživateli; xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §165,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx xx dříve vydaný xxxxxxxx prostředek,

c) zajistí, xxx uživateli byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kdykoli

1. xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx platebního prostředku,

2. xxxxxxx x odblokování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxxx §164 xxxx. 3,

x) na xxxxxx xxxxxxxx uživateli xxxxxx, xxxxxx může po xxxx 18 xxxxxx xx oznámení xxxxx §165 xxxx. x) xxxxxxx, že toto xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §165 písm. x), jestliže se xxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxx povaha xxxxxx zabránění xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Poskytovatel zajistí, xxx xxxxxxxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx.

§167

Úplata xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x uživatel xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku v xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, zneužití nebo xxxxxxxxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku.

Oddíl 4

Lhůty xxx xxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx

§168

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx přijetí xxxxxxxxx xx uživatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxx transakce xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce xx dobu, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xx přijatou xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§169

Xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx

(1) Poskytovatel plátce xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx transakce byla xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxx dne po xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx-xx xx x platební xxxxxxxxx x

x) měně xxxx, ke xxxxx xx dán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezahrnuje směnu xxx,

x) xxxx xxxx, xx které xx xxx xxxxxxxx platební xxxxxx x která xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx ke xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxx, která xx prováděna xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx a zahrnuje xxxxx směnu xxx xxx xxxxx mezi xxxxxx měnou x xxxxx euro.

(3) Plátce x xxxx xxxxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxx o 3 xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xx lhůta xxxxxxx v xxxxxxxx 1, jedná-li xx x platební xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxx, xxxxx zahrnuje xxxxx xxx xxxx měnou xxxx x jinou xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx území xx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx měně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx členského xxxxx x výjimkou měny xxxx.

§170

Lhůta pro provedení xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx příjemce neprodleně xxxx, xxx xxxx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, nebo provádí-li xxxxx xxx xxxxx xxx mezi xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx částka xxxxxxxx transakce připsána xx xxxx účet,

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dá příjemci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dispozici.

§171

Xxxxx xxx provedení xxxxxxxx transakce x xxxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §169 se xxxxxxxxx x případě platební xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx platební xxxx, xxxx příjemci x dispozici xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx taková xxxxxxxx transakce směnu xxx jinou xxx xxxx xxxxxx členských xxxxx, xxxxx xx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx dohodnout xx xxxxx o 1 xxxxxxxx xxx delší.

§172

Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxx vložení xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx členského xxxxx, xx které xx xxxxx platební účet, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx okamžiku xxxxxxx xxx valuty.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v měně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxx, ve xxxxx xx veden xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxx xxxxxx.

§173

Xxxxx xxx předání xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx platební xxxxxxxxx, x xxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plátce prostřednictvím xxxxxxxx

(1) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx dává platební xxxxxx příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxxxxxx příkaz xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx příjemcem x xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho poskytovatelem xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxx xxxx plátcem x xxxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§174

Xxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce nejdříve xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx plátce.

(2) Den xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxx transakce na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce. Xx-xx xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx poskytovatele xxxxxxxx x pro xxxxxxxx xx to xxxxxxxx x ujednané xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nastává xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx připsána xx xxxxxxxx účet xxxxxxxx.

§175

Xxxxxxxx x odepsání xxxxxx platební transakce

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejdříve xxxxxxx x okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx připsání xxxxxx platební xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§176

Xxxxxxx částky platební xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx

x) x autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx příkaz příjemce xxxx plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xx 8 xxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx platebního xxxx,

x) x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxx stanovena přesná xxxxxx xxxxxxxx transakce x

x) xxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxx plátce mohl xxxxxxx očekávat xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx směnného xxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohodnutý xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §136 xxxx. 1 xxxx. b).

(2) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx ho plátce x vrácení xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx účet, x xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx, x němž by xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vrátí částku xxxxxxxx xxxxxxxxx, zaplacenou xxxxxx a xxxx xxxxx plátci, jestliže xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx v xxxxx.

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 260/20122) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 x v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

(4) X xxxxxxx smlouvě xx plátce x xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx udělil xxxxxx přímo svému xxxxxxxxxxxxx x

x) xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, informace x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx 4 týdny xxxx okamžikem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x).

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2, sdělí xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, kdy ho xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx s informací x způsobu mimosoudního xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§177

Xxxxx xxxxxxxxx srážek x xxxxxx platební xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx příjemce x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx provedení platební xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"), jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx transakce v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx srážek. Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx platební xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx transakce x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §147 xxxx. 1 xxxx. x).

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

Xxxxxxxxx o zůstatku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§178

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vydávajícího karetní xxxxxxxx prostředek xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx nedosahuje xxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže

a) xx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vede xxxxxxxx účet, ve xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx informaci x xxxxxxxx požaduje, xxxxxxxx zmocnil,

b) xxxxxxxx xxxx, xxxxx vede, xx v okamžiku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx informaci xxxxxxxx, xxxxxxx xxx položení xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxx požádat x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, jestliže

a) xx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx souhlas,

b) xxxxx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředku podle xxxxxxx b) nejsou xxxxxxxxxx elektronické xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx x existenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxx informaci xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s provedením xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxxxxx.

§179

Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx uživateli xx xxxx xxxxxx

x) jméno xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x informaci xxxxx §178 xxxx. 1, x

x) xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §178 odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§180

Blokace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxx transakcí, x xxx dává xxxxxxxx xxxxxx příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejíž xxxxxx není v xxxx, xxx k xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx plátce xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx blokovány.

(2) Poskytovatel xxxxxx zruší xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xxxxx po přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx 5

Náprava xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně provedené xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§181

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxx neautorizovaná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxx, xx neautorizovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx zjistil xxxx mu xx xxxxxx xxxxxxx,

x) uvede xxxxxxxx xxxx, z xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odepsána, xx xxxxx, x xxxx xx byl, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úplatu x ušlé xxxxx xxxxxx, jestliže postup xxxxx písmene a) xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxx.

(3) Lhůta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytovatel xxxxxx xxxxx xx domnívat, xx xxxxxx jednal xxxxxxxx, jestliže xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxx x neautorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§182

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí

a) xx xxxxxx odpovídající 50 xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx způsobena xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxx xxxxxxx, způsobil-li xxxx xxxxxx svým podvodným xxxxxxxx xxxx xxx, xx úmyslně xxxx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxxx některou xx xxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §165.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nejednal xxxxxxxx x

x) ztrátu, xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemohl xxxxxxx xxxx provedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx vznikla xxxx, co plátce xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx xxxx zneužití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nezajistil, xxx xxxxxxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx ztrátu, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uživatele x xxxxxxxxx xxxxx §223 xxxx. 1 xxxx 6.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronickými penězi, xxxxxxx povaha xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabránit jejich xxxxxxxxxx užití.

Xxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

§183

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx napraví xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx x úvahu, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební transakci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx provedenou x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx provedena x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx předal xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx platebním xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vůči xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vede xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx dává xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx plátce prostřednictvím xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§184

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx napravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx platební xxxx, x xxxxx xxxx částka xxxxxxxx xxxxxxxxx odepsána, do xxxxx, v xxxx xx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) vrátí xxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxxxxxxxx úplatu x xxxx úroky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) nepřipadá x xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx platební transakce, xxxxx xxxxxx na xxxx poskytovatele příjemce xxxxxxxx před tím, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx na provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tam, xxx xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxx plátce povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx účet plátce xx stavu, x xxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx zaplacenou xxxxxx x xxxx úroky xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxxx v úvahu.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx napravit nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjemci, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx příjemce xx xxxxx, x xxxx by xxx, xxxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) dá xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zaplacenou xxxxxx x ušlé xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx x xxxxx.

(5) Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxxxxx plátce, který xxxxxxx povinnost zajistit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx xxx, kdyby xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajistil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§185

Xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx, xxxxxxxxx nesprávně, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plátce xxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx platební xxxxxxxxx, x xxx xxxx platební xxxxxx xxxxxxxx nebo plátce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, provedena xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx úsilí, xxxxx xx xxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx transakce byla xxxxxxxxx, a x xxxxxxxx xxxxxxxxx příjemce.

§186

Nesprávný jedinečný identifikátor

(1) Xxxxxxxx transakce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx osoby xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx příkazu xxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, než xx, xx kterých xx poskytovatel a xxxxxxxx dohodli.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx plátce xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Poskytovatel xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Xxxxx 3

Společná xxxxxxxxxx

§187

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx platební transakci xxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x že xxxxxx xxxxxxxxx technickou poruchou xxxx jinou xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xx platební transakce xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Byl-li x xxxxxxxx transakci xxx xxxxxxxx příkaz nepřímo, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx příkazu vůči xxxxxxxxxxxxx, xxxxx uživateli xxxx platební xxxx, x rozsahu, který xx týká služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx dání platebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Právo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx vůči xxxxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce, xxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§188

Xxxxx xxx oznámení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit x soudu xxxx x jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx transakci poskytovateli xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co xx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx platební transakce xxxxxxxx x platebního xxxx plátce xxxx xxx xxxx plátcem xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x jiného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x ní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 13 xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x dispozici.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §142, 143, 146 xxxx 147, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx neautorizovanou xxxx xxxxxxxxx provedenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§189

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx napravit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poskytovatel, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, má xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci xxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dání xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uživatele, xx xxxxx xxx xxxxxx poskytovatel xxxxxx, xxxxx splnil svoji xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakci.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxx §184 odst. 5, xx postih xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby nepřímého xxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 odst. 1. Xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žádosti.

§190

Zproštění odpovědnosti

Zabránila-li splnění xxxxxxxxxx stanovené x xxxxx xxxx x x xxxx 4 xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odvrátit, xxxxxxxxxx xxxxxxx strana za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 6

Služba informování x xxxxxxxxx xxxx

§191

(1) Xxxxxx-xx uživatel xxxxxxx xx sdělením informací x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu x xxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu.

(3) Poskytovatel, xxxxx uživateli xxxx xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx,

x) xx-xx podezření na xxxxxxxxxxxxxx xxxx podvodné xxxxxxx platebního prostředku, xxxx osobních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx žádá x informace, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním účtu, xxxx

x) neosvědčil-li poskytovatel xxxxxx informování x xxxxxxxxx xxxx svoji xxxxxxxxx x xxxxxxx x §192 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uživatele; xxxx-xx to možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, není xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 5, xxxx-xx účet, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu.

§192

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xx základě výslovného xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx udělil,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uživateli x tomu, kdo xx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a

f) x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nepožaduje xx uživatele, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx platebním xxxx xxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx účtu.

XXXXX XX

XXXXX A XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PENĚZ

§193

Smlouva x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx vydavatele x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vydavatel xxxxxx elektronické peníze xxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx jmenovité hodnotě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx výměna xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§194

(1) Xxxxxxx výměnou xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, mince xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vydavatelem na xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx výměnu xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx výměnu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxx x ni držitel xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx x zpětnou xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměnu x plném rozsahu. Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, vztahuje xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx takto přijaté xxxxxxx prostředky, x xx v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Promlčecí lhůta xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx elektronických xxxxx zanikl.

§195

(1) Vydavatel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx smlouvou x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz před xxx, xxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 informován x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx x zpětnou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx 1 rok xx xxxxx dni xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uzavřena xx xxxx xxxxxxx, a

b) xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§196

Požaduje-li xxxxxxx výměnu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx, §194 xxxx. 2 x 3 x §195 xxxx. 3 se nepoužijí. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxx xxxx vydavatelem a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX PLATEBNÍCH XXXXXX

XXXXX I

POROVNATELNOST XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX

§197

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informačních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použije x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s platebním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx může k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a v xxxxxxxx o úplatě xx xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx uvést xxxx xxxxxxxx pouze xxxx doplnění jednotného xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx spojené x xxxxxxxxx účtem, xx xxxxx xx xxxxxxxx jednotné označení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xx 10 xx 20 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtem, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx jsou x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx náklady.

§198

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx službou spojenou x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx účtu, xxx xxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx účtu x bez nákupu xxxxxx zboží nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§199

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dostatečným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x platebním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplatě za xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účtem, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x měně, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxx veden. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úplatě x samostatném dokumentu, xxxxx podobu stanoví xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU11).

(4) Předsmluvní xxxxxxxxx x xxxxxx musí xxx čitelné bez xxxxxxxxxx obtíží, a xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx úplné xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účtem xxxxxxxxxxx xxxx soubor služeb xx xxxxxxxxx úplatu, xxxxxxxx předsmluvní xxxxxxxxx x úplatě informaci x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, výčet xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx poskytnuté xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx služeb.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx prostorách.

(6) Xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxx, xxx x xx požádá.

§200

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupní xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xx svých xxxxxxxxxx prostorách seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb.

(2) Xxxxx jednotných označení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx, xx xxxxx xx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx.

§201

Xxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx února přehled x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Na žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezplatně xxxxxxxx tento xxxxxxx x xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) jednotkovou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxxx xxxx služby,

b) xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) celkovou xxxxxx xx všechny xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytnutého xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) celkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úvěr poskytnutý xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx sazbu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zůstatku peněžních xxxxxxxxxx xx platebním xxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx pokutě x xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Strany si xxxxx dohodnout xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx měně.

(4) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx čl. 5 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU12).

§202

Xxxxxxxxxx stránky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx, xx které xx vztahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovaly xxxxx o xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovaly xxxx x tom, xx xxxxxx provozování x xxxxx podléhá dohledu,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx srovnávacích stránkách xxxx pravdivé, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x aktualizované xxxxxxx vždy ke xxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxx §197 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxx provedeno xx xxxxxxx jasných x objektivních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obsahovaly informaci x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx významné xxxxx a

j) x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx úplat neobsahují xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxxxx xxxxx xx trhu xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedením xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx výsledků srovnání.

(3) Xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek Xxxxx obchodní xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx provozu x adresu xxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek. O xxxxxx xxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx banku a xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách.

XXXXX II

ZMĚNA PLATEBNÍHO XXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§203

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účtu

(1) Poskytovatel, xxxxx s uživatelem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx uživatel xxxxxxx x změnu platebního xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxx"), umožní xxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx

x) určit xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účet x xx provést xxxxxxxx xxxxxxx x §204 (xxxx xxx "dosavadní xxxxxxxxxxxx"),

x) určit, xxxxx xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx poskytovatel provést,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx poskytovatel xxxxx xxxxxxxx podle §205 odst. 4, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1 xxxx. x) x o xxxxxxx xx dosavadní xxxxxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxx poskytovateli xxxxx §204 xxxx. 2, xxxx xxxxx, že xx tyto činnosti xxxx týkat všech xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxx, k xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 1,

x) xxxxx, zda xx xxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxx §204 xxxx. 3,

x) xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx o změně xxxxxxxxxx účtu xxxxx §205 xxxx. 1, x uvést xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) určit xxx, xx něhož xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx §205 xxxx. 4,

x) xxxxx, xxx vypovídá xxxxxxx ze smlouvy x platebním xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx, zda má xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §204 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxx x úředním jazyce xxxxx, x němž xx platební xxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx, xx xxxxxx xx strany xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx vyplněného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu uživatel xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o provedení xxxxxxxx uvedených v §204.

(5) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxx tím, xxx xxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §204; neposkytne-li xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebnou součinnost xxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx, hledí xx xx něho, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nepožádal.

§204

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele

(1) Xxxxxxxxx poskytovatel xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xx dni, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4,

x) přestane provádět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx trvalý příkaz, x inkasa, xx-xx xxxxxxxx plátcem (xxxx xxx "xxxxxxx inkaso"), x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxx účet xxxxxx xxxxx poskytovatelem.

(2) Dosavadní xxxxxxxxxxxx předá v xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx, xx 5 xxxxxxxxxx dnů ode xxx, xxx ho xxxx poskytovatel požádal xxxxx §203 xxxx. 4, novému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x inkasu x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx příchozích xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během 13 měsíců přede xxxx, xxx xx xxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxx §203 xxxx. 4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tyto informace x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx podle §203 odst. 1 xxxx. x), poskytne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx.

§205

Povinnosti xxxxxx poskytovatele

(1) Xxxx poskytovatel do 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx informace podle §204 odst. 2 xx dosavadního poskytovatele, xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx, které xxxx uživatel,

a) odešle xxxxxx, xxxxx prováděl xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uživatele xxxxx s údajem xxxx jedinečným identifikátorem, xxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx transakce xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx uživatele, xxxxx xxxx xxxx poskytovatel,

b) xxxxxx příjemci, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněn xxx xxxxxxxx příkaz x inkasu, xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inkasa xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxxx platebního xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx účtu uživatele, xxxxx xxxx nový xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx uživatele, xxx doplnil xxxxx xxxxxxxx k informování xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx b), jestliže xxxxx, xxxxx má xxxx poskytovatel k xxxxxxxxx, xxxxxx dostatečné, x

x) xxxxxxxxx uživatele x xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/20122), xxxx-xx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx odchozí xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx nový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx jim xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b), nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxx informačních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx určené plátci xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx platební transakce xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx inkasa x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vede xxxx poskytovatel.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx začne provádět xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xx kterým dal xxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx vztahu x účtu, x xxxxxxx a x xxx, které xxxx xxxxxxxx, nejdříve xxxx xxxxx pracovní xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx podle §204 odst. 2 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§206

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx dohodnout, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx §203, §204 xxxx. 1 xxxx §205 xxxx. 1 xx 3, je-li xxxx xxxxxx přiměřená x odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx informací xxxxx §204 xxxx. 2 x 3.

§207

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách x xx trvalém xxxxxx xxx ve xxxxx obchodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) postupu xxx xxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §203 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §204 a 205,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx jednotlivých činností xxx xxxxx platebního xxxx,

x) úplatě xxxxx §206 odst. 1 x

x) způsobu mimosoudního xxxxxx sporů xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx, xxx x xx požádá.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx února Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvede, xxx xxxxxxxxxx xxxx nový xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx dosavadní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx počet xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podaných x předchozím xxxxxxxxxxx xxxx, které odmítl xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Společná xxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Ustanovení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx banku.

Xxx 2

Součinnost xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx členskému státu

§209

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kterého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxxx x v xxx, xxxxx určí xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx uživateli xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazech a xxxxxxxxxx x xxxxxx x pravidelně xx xxxxxxxxxxx příchozích xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx během 13 xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx uživatel xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx změně platebního xxxx xx vztahu x jinému členskému xxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx oprávněn xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx strany jinak, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx šestý xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxx platebního xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§210

Xxxxxxx základního platebního xxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx jej xxxxxxxxxxx, xxxxx xx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě, vyzve x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platebním xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 10 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx spotřebiteli x podobě xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxx xxxx xxx obsahem xxxxxxx x základním xxxxxxxxx účtu xxxxxxx x české měně x které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx služby xxxxx §212, xxxx

x) x xxxxxxx s xxxxxxxxx 3 xxxx 5 xxxxx smluvních xxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poskytovatel xxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx dnů změnit xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx této doby xxxxx najevo okolnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 5. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx mu xxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijímá, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xx xxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu smluvních xxxxxxxx. Ustanovení §1787 xxxxxxxxxx zákoníku xx xxxxxxx obdobně.

(3) Poskytovatel xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xx majitelem xxxxxxxxxx xxxx vedeného v Xxxxx republice poskytovatelem, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxx tohoto platebního xxxx je xxxxx xxxxxx služby uvedené x §212 xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jej xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx platebního xxxx, nebo

b) x xxxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx smlouvy xxxxxxxxx x xxxxxxx x §215 nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), požadovat xxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx xxxxx změní xxxx xxxxxx, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o případné xxxxxxxx podat stížnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, změny xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§211

Vázaná xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uzavření xxxxxxx x základním platebním xxxx úplatným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxx x §212 xxxx. 1.

§212

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx:

x) zřízení x vedení základního xxxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx vložení xxxxxxxxx xx základní xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx, včetně xxxxxx, xx xxxxx dal xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) převod xxxxxxxxx prostředků, k xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx platební karty, x

x) xxxxxx x xxxxxx debetní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x rozsahu x xxxxxxxx, jakým je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxx xxx základní xxxxxxxx účet.

§213

Úplata

Za xxxxxx uvedené x §212 xxxx. 1 náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx o cenách.

§214

Xxxxxxx xxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx platebním xxxx, x výjimkou smluvní xxxxxx sjednané v xxxxxxxxxxx x překročením x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepřihlíží.

§215

Xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu

a) xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 24 měsíců,

b) xxxx xxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státě,

c) xx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxx vedeného x České republice xxxxxx xxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, xxxxx prostřednictvím xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §212 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxx xx změnu xxxxxxx xx smlouvy x základním platebním xxxx, xxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o základním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, přestane-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §217.

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xx smlouvy o xxxxxxxxx platebním xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx základního platebního xxxx

x) xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnutím xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Poskytovatel xxxx xx smlouvy x základním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx platebním xxxx xxx vypovědět x důvodu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxxxxx dozvěděl.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx majiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx majitele xxxxx stížnost xxxxxx xxxxxxx x informací x xxxxxxxx možnosti xxxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx nesdělí xxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

§216

Informace o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx x xx svých xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx uzavřít xxxxxxx o základním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dodatečných xxxxxx x souladu x §211,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxxxx,

x) úplatě xxxxx §213 a

e) způsobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx sporů xxxx majitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx poskytovatelem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx, xxx x xx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxx xx vysvětlí xxxxxx xxxxxxxxxx základního xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uzavřených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, kolikrát xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §210 xxxx. 2, 3 xxxx 5 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§217

Společné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX IV

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§218

Má-li xxxxxxxxxxxx xxxx uživateli xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxxx xx smlouvy x platebním účtu x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§219

Poskytovatel nesmí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x to ani x xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

§220

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxx alespoň xxxxxx xxxxxxxx, převést xxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx, xx prospěch xxxxxxx xxxx, x xx který xxx xxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx převodu, xx xxxxxxx xxxx.

ČÁST ŠESTÁ

BEZPEČNOST V XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§221

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby informuje xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx platebního xxxxx, xxxx-xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx újma xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx informuje xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxx uživatele, pominou-li xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx Evropský xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx formáty, další xxxxxxxxx náležitosti a xxxxxx předání stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§222

Xxxxxxx bezpečnostních a xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx poskytovat platební xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxx, xxxxxx je v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxx, xxxxxx kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx tato xxxxxx, x

x) Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx centrální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx platebního xxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§223

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx uživatele, xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx svému xxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím internetu,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx s rizikem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxx informací o xxxxxxxxx účtu, xxxx

x) xxxxxxxx informace o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dává-li xxxxxxxx příkaz xxxxxxx, xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx s přesnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Silným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx založeno xx xxxxxxx xxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xx. 98 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/236613).

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 98 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/236613).

§224

Xxxxx oprávněná poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx uživateli xxxxxxxx xxxx, umožní xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x §223 xxxx. 1 až 3 xxxxxxx.

§225

Xxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx

Xxxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x uživateli x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx standardy xxxxxxxxxx8).

XXXX SEDMÁ

PŘESTUPKY

§226

Přestupky platební xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §13 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §16,

c) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx srovnatelné xxxxxxxxx x xxxxxxx x §17,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx a kontrolní xxxxxx x xxxxxxx x §20,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §25 xxxx. 1,

x) svěří xxxxx významné xxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxx x §29 xxxx. 2, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 1, §28 xxxx. 1, §29 xxxx. 1, §34 xxxx. 1, §37 xxxx §38 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neuplatňuje xxxxxx xxxxxx bezpečnostních x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §59 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §61 odst. 1,

x) x xxxxxxx x §63 xxxx. 1 xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §65 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx nedodrží xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kapitálu podle xxxxxx upravujícího spotřebitelský xxxx,

x) x xxxxxxx x §65 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx závislou na xxxxx doby, po xxxxxx mu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, nebo

f) neuplatňuje xxxxxx vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §65a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) nenakládá x peněžními xxxxxxxxxx x souladu s §22,

x) nesplní informační xxxxxxxxx xxxxx §30, xxxx

x) neuchovává dokumenty xxxx xxxxxxx xxxxx §31.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), x), x) xxxx x), xxxx

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. a), odstavce 2 xxxx. c) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

§227

Přestupky xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištění x souladu x §46 xxxx. 1,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx systém v xxxxxxx s §48,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §31, nebo

e) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1, §52 xxxx. 1, §54 xxxx §55 xxxx. 1.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e), xxxx

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x).

§228

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx se dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §72 xxxx. 1 xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uživatelům,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx kapitál xxxxx §74,

x) nemá xxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu xxxx zajištěno srovnatelné xxxxxxxxx x xxxxxxx x §75,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v souladu x §78,

x) x xxxxxxx x §84 xxxx. 1 vydává xxxxxxxxxxxx peníze prostřednictvím xxxx osoby, která xxx vydávání elektronických xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §84 xxxx. 2,

x) xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx k poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x §88 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §70 xxxx. 1, §87 odst. 1, §88 xxxx. 1, §93 odst. 1, §95 xxxx §96 xxxx. 1.

(2) Vydavatel xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §100 xxxx. 1 písm. x),

x) neoznámí xxxxx xxxxx podle §102 xxxx. 1,

x) v xxxxxxx x §104 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitelům xxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §106 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spotřebitelský xxxx,

x) x xxxxxxx x §106 xxxx. 2 xxxxxxxx uživateli xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §106 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho jménem, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx uživatelů xxxxx §106a odst. 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx malého xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx x souladu x §80,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §89, xxxx

x) neuchovává xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §90.

4) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x) xxxx x), xxxx xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx x),

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx e) xxxx x) xxxx odstavce 2 xxxx. x), xxxx

x) 20 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 3 písm. x).

§229

Přestupky xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx platebního systému

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob oprávněných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x požadavků uvedených x §107 xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx systém, xxxxx xxx provozuje xxxx xxxxxxx xx účastní, xxxxxxx z požadavků xxxxxxxxx x §107 xxxx. 2 xxxx. x), b) xxxx x).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§230

Xxxxxxxxx provozovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování

(1) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §114 xxxx. 1 uveřejní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxx §119 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 1 nebo 4.

(2) Xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) provozuje xxxxxxxx systém x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §117 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §121, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 odst. 3.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neuzavře xxxxxxx x předávání xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §109 xxxx. 1,

x) nesdělí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §122 xxxx. 2 xxxx §123.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124.

(5) Za přestupek xxx xxxxxx pokutu xx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), odstavce 2 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) xxxx x), nebo xxxxxxxx 4,

x) 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxx

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a).

§231

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §132, 133, 140, 141, 144, §149, 150, 151, §152 xxxx. 2, §159 xxxx. 2, §198, 199, 200, 201, 207, §210 xxxx. 6, §215 odst. 6, §216 xxxx 218,

x) xxxxxx povinnosti xxxxxxxx se změny xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §152 xxxx. 1 xxxx 5,

x) xxxxxxx platební xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §164,

x) nedodrží xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §169 xx 173,

x) x rozporu x §175 odst. 2 xxxx peněžní prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxx §197 xxxx. 1,

x) poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx změny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §203, 204 nebo 205,

x) požaduje xxxxxx xx změnu xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §206,

x) neposkytne xxxxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §209,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu xxxxx §210 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §211 xxxx uzavření xxxxxxx x základním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxx x §212 xxxx. 1,

l) xxxxxxxx xxxxxx xx služby xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §213,

x) xxxxxxxx smluvní xxxxxx v rozporu x §214,

x) x xxxxxxx x §219 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx x xxxxxxx x §258 xxxxxxx xx jeho stížnost xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx se služby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §161 xxxx 162,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zákaz xxxxxxxx xx potvrzení x zůstatku peněžních xxxxxxxxxx xxxxx §178 xxxx 179, nebo

r) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podle §191 nebo 192.

(2) Xxxxxxxxxxxx plátce se xxxxxxx přestupku tím, xx porušuje informační xxxxxxxxxx podle §142 xxxx. 1, §145 xxxx 146.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx informační povinnosti xxxxx §143 odst. 1 xxxx §147.

(4) Xxxxxxxxxxxx, který vydává xxxxxxxx prostředek, xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §166 odst. 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §177 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. o),

b) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x), odstavce 2 nebo 3,

x) 10 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) xx x) xxxx x) až x), xxxx

x) 20 000 000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx 4 xxxx 5.

§232

Xxxxxxxxx vydavatele

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §193 xxxx. 2,

b) poskytne xxxxxxxx úroky xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx s §193 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxx §194 xxxx. 2 xxxx 3, xxxx

x) xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §195 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§233

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx platební xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §221 xxxx. 1,

b) poruší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §221 odst. 2 xxxx 3 xxxx §222 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §225.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§233x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx směny měn

(1) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neuchovává xxxxxxxxx xxxx záznamy xxxxx §31,

x) xxxxxxxx změnu xxxxx xxxxx §254f xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx vyřizování stížností x reklamací xxxxxxxxx xxxxx §254h xxxx. 1, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §254h odst. 3.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 5 000 000 Xx.

§233x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Další xxxxxxxxx

§234

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx x tomu xxxxxxxx,

x) xxxxx nesprávný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx 76,

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §237 odst. 3, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx je před xxxxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx x tomu xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §237 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx některé z xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §242 odst. 1, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §242 odst. 2.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stránek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 1,

x) nezavede xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §202 odst. 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §202 odst. 3.

(4) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx úplatu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku x rozporu s §254 xxxx. 2 xxxx. x).

(5) Xxxxx, xxxxxxxxxx banka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx s §255 xxxx. 1 nebo 3 neuzavře xxxxxxx x xxxxxxxxx účtu, xxxxxx závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx od xxxx xxxxxxx odstoupí, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §255 xxxx. 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 300 000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3,

b) 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4,

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. c) nebo xxxxxxxx 5 xxxx. x),

x) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx b) xxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), xxxx

x) 20 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§235

(1) Poskytovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx podle xx. 3 xxxx. 1 xxxx 2, xx. 4 odst. 1, xx. 5 xxxx. 1, 2, 3, 6, 7 xxxx 8 xxxx xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012,

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxx xx zákazů podle xx. 8 xxxx. 2 věty xxxxx, xx. 8 odst. 6 xxxx první, xx. 9, xx. 10 xxxx. 1 xxxx 5, xx. 11 xxxx xx. 12 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2015/751,

x) xxxxxxx některou x povinností nebo xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 1 xxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx některý xx xxxxxx podle čl. 3 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/1230,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx podle xx. 6 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2021/1230, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1230.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx podle čl. 4 xxxx. 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx systému malých xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx, se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 2 věty xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 260/2012.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx karet se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx čl. 6, xx. 7 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 xxxx 5, čl. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx, xx. 10 xxxx. 1 nebo xx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/751.

(5) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx republice xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx podle xx. 7 odst. 1 xxxx 5 xxxx čl. 8 xxxx. 6 xxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/751.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx. 8 odst. 6 xxxx xxxxx xxxx čl. 10 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/751.

(7) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxx xxxxxx některý xx xxxxxx xxxxx

x) xx. 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 260/2012, xxxx

x) xx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/1230.

(8) Xx přestupek xxx uložit pokutu xx

x) 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxxxx 2 xxxx 3,

x) 2 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 4 nebo 5 xxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x), xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x).

§236

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx

1. §234 xxxx. 4, §235 xxxx. 6 a §235 xxxx. 7 xxxx. a),

2. §234 xxxx. 3, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedenými x §5, x

3. §235 xxxx. 7 písm. x), s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx xxxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx měn,

b) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x přestupky xxxxx §235 odst. 4 x 5,

x) Ministerstvo xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §231 xxxx. 1 xxxx. x),

x) Česká xxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx jeho xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x správním xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx uveřejní rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 3 xxx uvedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxx xxxxxx přestupkem, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) ohrozilo probíhající xxxxxxx řízení, xxxx

x) xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepřiměřenou xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Osobní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na dobu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx9) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXX OSMÁ

DOHLED X XXXXXXXX

§237

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stanovených xxxxx zákonem xxxx xxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx postup při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx osoby xxxxxxxxx vykonávat podle xxxxxx zákona,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §213, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx závazek xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx unii2), přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxx2) xxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx mezibankovní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2), x

x) xxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poskytovatel xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x

x) Xxxxx republice xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vykonává x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) Xxxxx xxxxxxxxx vykonává x xxxxx xxxxxxxx xxxxx jinak xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx provozovatele platebního xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx posuzování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Česká xxxxxxx banka je xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx neoprávněnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poskytnout; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předvolání, předvedení x výslech svědka xx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanovené x §213 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx.

(5) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx §5, xxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx.

§238

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přeshraniční platby x Xxxxxxxx xxxx2) xx

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx zboží xxxx poskytování služeb xxxxx čl. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1230, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn,

b) Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro úhrady x inkasa x xxxxxx2) je pro xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Česká obchodní xxxxxxxx x xxx xxxx zajištění dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxx xxxxxxxx transakce xx xxx účel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností

a) xxxxxxxxxxxxx Česká národní xxxxx,

x) xxxxxxxx Česká xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx karet x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§239

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výkonu xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx činnost xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x Evropským xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě s Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx informuje orgán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členského xxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx informací xx tohoto orgánu x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

(3) Xxxxx národní xxxxx předává xxxxxxx xxxxxx členských států xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxxx platebními institucemi, xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx x platebním účtu xxxx zahraničními institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, zejména xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxxx-xx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výhradně xxx xxxxx, x xxxx xxxx informace xxxxxxxxxx. Xxxxx orgánům xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dohledu, který xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto orgánem.

(5) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x spolupráci xxxx xxxxxxx informací, xxxxxxxx

x) xx takové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx osoby, ohledně xxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x nichž xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxxx.

(6) Xxx odmítnutí žádosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx žádající xxxxx x důvodech xxxxxxxxx.

§240

Probíhá-li mezi Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx)7) (xxxx xxx "Xxxxxxxx orgán xxx bankovnictví"), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx sporu xxxx, xx xxxx urovnání xxxxx rozhodnutí.

§241

Xxxxxxxx xx místě

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x osoby xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx. Na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kontrolu xx xxxxx provést xxxxxx tento xxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx členského státu xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx podléhající jeho xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx zástupce nebo x jiné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx vztahující se x xxxxxxxxx, xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx oznámí Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx.

(4) U xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx týkajícího xx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx zakládá.

§242

Xxxxxxxx k nápravě

(1) Xxxxxx-xx osoba podléhající xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx některé z xxxx, dokud xxxxxxxx xxxxxxx,

x) nechala na xxx xxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobu,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxx zástupce,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x činnostem, xxxxx xx xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

i) xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jí xxxx svěřeny x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxx byly vydány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pouze xxxxxxxxxx způsobem.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§243

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mají xxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného zástupce xxxx pobočky, závažným xxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx x Xxxxx republice x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odvrátit xxxxxxxx podle §239 xxxx. 3, xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxx k činnostem xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxx zjednala nápravu,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx nevykonávala, xxxxx xxxxxxxx nápravu,

c) tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx, xxxxx xx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx elektronické xxxxxx, xxxxx stanoveným xxxxxxxx.

(2) Má-li Česká xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx domovského xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxxxx států, Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx x Evropskou xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxx xxxxxxxx. Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxx xxx uložení opatření xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxx uložené xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx přiměřené xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxx.

(5) Zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx x xxxxxx Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx nedostatku x x způsobu xxxxxxxx xxxxxxx.

§244

Xxxxxx povolení

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx odejme xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx

x) x xx osoba, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, požádá, xxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx vykonávat xx xxxxxxx uděleného xxxxxxxx.

(2) Česká národní xxxxx xxxx odejmout xxxxxxxx udělené podle xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §110 xxxx. 1 písm. a), x) xxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nezačali xx 12 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx platební služby,

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx neúplných údajů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nezačali xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovat službu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxx platební xxxxxx xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx neposkytovala platební xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx než 6 xxxxxx,

x) správce xxxxxxxxx o platebním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx po xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxx platební služby x České republice xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx porušila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx banka informuje x důvodech xxxxxx xxxxxxxx Evropský orgán xxx xxxxxxxxxxxx.

§245

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxx platebních služeb, xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže o xx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uděleno, xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxx rozsah xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) osoba, xxx xxxx povolení x činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx některé platební xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jíž xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Na xxxxxx povolení x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§246

Xxxxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zástupce x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxx zástupce.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx instituci xxxx instituci elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxx elektronických peněz xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zruší xxxxx pověřeného xxxxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§247

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobočky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státě

(1) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx distribuci xxxxxxxxxxxxxx peněz v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx pobočky, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx vydavatel, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx, xxx byl udělen xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx distribuci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pověřeného xxxxxxxx xxxx pobočky, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx, jíž xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobočky, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postup při xxxxxx činností, které xx osoba, xxx xxx xxxxxxx udělen, xxxxxxxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx, nesplňuje podmínky xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) souhlas xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údajů xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byl souhlas xxxxxx.

§248

Xxxxxxxxx podnětů

Přijme-li Česká xxxxxxx xxxxx podnět x xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx xx xxxx porušení xxxxxxxxxx poskytovatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, obdobnými ustanoveními xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxx elektronických peněz, xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx unii2) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x inkasa x xxxxxx2), odpoví xx xxx xx 60 xxx xxx dne, xxx xxxxxx přijala, x xxxx o xx xxx, kdo xxxxxx podal, xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx to x xxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx x možnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uživateli x xxxxxxxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ

Seznamy

§249

(1) Xxxxx xxxxxxx banka xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého rozsahu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu,

e) správců xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx. X xxxxxxx změn xxxxxxxxx xxxxxx uveřejněny x předchozí xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx Xxxxx xxxxxxx banka o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamech xxxxx xxxxxxxx 1, tyto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx, xxx jedná x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx zapsaná xxxxx xxxxxxx, xx zápis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§250

(1) Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 se x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx přiděleno.

(2) Do xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 písm. x) až x) xx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx uložených xxxxxxxx x vykonatelných xxxxxxxxxx x xxxxxxx uložených Xxxxxx xxxxxxx bankou,

d) xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx kterou poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkazu.

(3) Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxx službách, k xxxxxxx poskytování xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. b) a x) xx xxxxxxxx xxxx údaj o xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx úvěru xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 písm. a) xx e) se x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytuje platební xxxxxx.

(5) Do xxxxxxx xxxxx §249 odst. 1 písm. a), x) a e) xx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxx §249 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx seznamu xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx údaj x xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xx zapsaná xxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx Xxxxx národní banka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn podané xxxxx §9 odst. 3, §42 xxxx. 3, §59 xxxx. 2, §68 xxxx. 3, §100 odst. 2, §118 odst. 3 xxxx §254d xxxx. 2, uvede x xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx Česká xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po vzniku xxxxxxxxx xxxxx.

§251

Xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxxxx xxxxxx xx seznamů xxxxx §249 xxxx. 1 xxxx. a), x), x), x) nebo x) xxxx xxxx xxxxx informuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 15 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/236614),15).

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx sítě nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§252

(1) Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 písm. x) xxxx 4, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx platby provádí, xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xx posledních 12 xxxxxx poprvé xxxxxxxx xxxxxx odpovídající 1&xxxx;000&xxxx;000 eur.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §3 odst. 3 xxxx. x), xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x) xxxxx 4 x §3 odst. 3 xxxx. x).

(4) Česká xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 informuje Xxxxxxxx xxxxx xxx bankovnictví x činnostech xxxxxxxxxxxx x souladu x §3 xxxx. 3 xxxx. c) bodem 4 x §3 xxxx. 3 písm. x).

§253

Xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x), předloží xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x).

§254

Xxxxxx za použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx platebního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přímým nákladům, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x použitím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx2) upraven x xxxxxxxx XX xxxxxx xxxxxxxx, a xx platební xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Požaduje-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoba za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úplatu, xxxx xxxxxx-xx xxxxx, informuje x tom xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxxxxxxx.

Služba xxxxxxxxx xxxxx xxx

§254x

(1) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bankomatu xxxx x místě xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nabízí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx x xxxxxx x o směnném xxxxx, který xx xxx xxx xxxxx xxx použit, jinak xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx zaplatil xxx xxxxxxx posledního dostupného xxxxxxxxxxxx směnného xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Evropské xxxx upravující xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx17).

§254x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 129/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§254x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nabízena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxx podle §5 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§254x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 129/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§254x

&xxxx;Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx službu xxxxx xxx, xxxxx xx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx dynamické směny xxx, xxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

§254x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§254x

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické xxxxx xxx žadateli,

a) xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx i xxxxxxxx xxxxx v členském xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx v České xxxxxxxxx x

x) který xx důvěryhodný; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx x vedoucí osoby xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx statutární xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx udělí této xxxxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické směny xxx, lze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxx xxxxxx.

§254x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 129/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

§254e

(1) Xxxxxx o xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx směny xxx xxx podat xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx obsahuje, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn. K xxxxxxx se připojí xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyhoví-li Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické xxxxx xxx. Rozhodnutí se x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dynamické xxxxx xxx. X xxxxxx xx xxxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx technické náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§254x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 129/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§254f

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx směny měn xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx základě xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxx pouze xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx obsahujících xxxxxxx osvědčující skutečnosti x oznámení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§254x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§254x

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn povolení x činnosti platební xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn.

§254g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2022

§254x

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací xxxxxxxxx.

(2) Xxx poskytovatele xxxxxx dynamické xxxxx xxx xx xxxxxxx §31 xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxx dynamické xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx x místě, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx požadavků xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxx, formu, xxxxx a způsob xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxxxx 3.

§254x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 129/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2022

§255

Přístup k platebním xxxxx

(1) Xxxxx, zahraniční xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx družstvo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronických xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx institucí elektronických xxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x platebním účtu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x přiměřených xxxxxxxx. Xxxxx, zahraniční xxxxx vykonávající xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxx vypovědět xxxx xx xxxx xxxxxxx odstoupit xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx objektivní, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx banka, zahraniční xxxxx vykonávající činnost xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx-xx závazek x této smlouvy xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x

x) sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxx elektronických peněz xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zahraniční xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx tomu nebrání xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 a 2 xx použijí xxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx účtu xxxx, xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x platebním xxxx. Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§256

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxx x se xxxxxx uzavřel xxxxxxx x xxxxxxxxxx službách xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxxxxx platebních transakcí, xxxxxxxx smlouvu xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže x xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx příjemce ve xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozorněn.

§257

Nakládání x osobními xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxxxxxx nebo provozovatelé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osobní údaje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx podvodným xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x odhalování. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů9) x xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§258

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vyřídí xxxxxxxx xxxx reklamaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx platebních služeb xx 15 xxxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxx obdržení. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpověď x xxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx uživateli x xxxx lhůtě překážky, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x stížnost nebo xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 35 pracovních xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měn xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§259

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimosoudního řešení xxxxx xxxx ním x uživatelem.

§260

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxxx obchodních xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx na xxxx informační xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx spotřebitele. Xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx formátu.

§261

Důvěryhodnost

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řádného xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxx zákona.

§262

Xxxxxxxxx

Xxxxxx-xx tento zákon xxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x řídí-li xx xxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx, xxxx pojistitel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2805 xxxx. b) xxxx xxxxx §2807 xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vypovědět xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce ode xxx, xxx xx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§263

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 4, §11 xxxx. 2, §16 xxxx. 5, §17 xxxx. 3, §18 odst. 6, §20 odst. 4, §27 odst. 4, §28 xxxx. 3, §29 xxxx. 4, §30 xxxx. 2, §33 odst. 5, §34 xxxx. 2, §38 xxxx. 2, §43 xxxx. 3, §44 xxxx. 2, §46 xxxx. 2, §48 odst. 4, §51 odst. 4, §52 xxxx. 2, §55 odst. 2, §59 odst. 4, §60 xxxx. 3, §61 xxxx. 2, §65a xxxx. 2, §69 xxxx. 4, §70 xxxx. 2, §74 xxxx. 6, §75 xxxx. 3, §76 xxxx. 6, §78 odst. 4, §86 xxxx. 4, §87 xxxx. 3, §88 xxxx. 4, §89 odst. 3, §92 xxxx. 5, §93 xxxx. 2, §96 xxxx. 2, §100 xxxx. 4, §101 odst. 3, §102 odst. 2, §106a xxxx. 2, §118 odst. 5, §119 odst. 4, §122 xxxx. 5, §197 xxxx. 3, §221 odst. 5, §222 xxxx. 3, §254e xxxx. 3, §254f xxxx. 2 x §254h xxxx. 4.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxx 1

Přechodná xxxxxxxxxx

§264

Xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx instituce

(1) Platební xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; §275 a 276 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx uplynutí 6 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce udělené xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx udělené podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné nejdříve xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§265

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx základě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx 12 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; §275 a 276 tím xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nedoloží-li xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx 9 měsíců xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx zákona, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx vykonatelné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx.

§266

Povolení k činnosti xxxxxxxxx elektronických peněz

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydávat elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx uděleného xxxxx xxxxxx x č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, po xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Postupuje xxx xxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; §275 x 276 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce elektronických xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nedoloží-li xxxxxxxxx elektronických xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx splňuje podmínky xxx udělení povolení x činnosti instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Toto rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí lhůty xxxxxxx v odstavci 1 xxxx první.

§267

Registrace vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx peníze x xxxxxxxxxx platební xxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dobu 12 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx tom podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; §275 x 276 xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Po xxxxxxxx 12 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx registrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu Xxxxx národní bance xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx povolení x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx.

§268

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxx x xxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx peněz xx xxxxxxx xxxxx §249 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§269

Poskytování xxxxxxxxxx služeb x hostitelském členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 6 xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxxxx platebních služeb x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx uděleného podle xxxxxx zákona; tento xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx zástupce, xxxxx byli v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§270

Poskytování platebních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx a instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx 6 xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx držitele xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx členském xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xx pobočky, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x hostitelském xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§271

Xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností zúčtování xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x neodvolatelností xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§272

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxxx k činnosti xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují xx xxxxxxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povolení x činnosti, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), x) a x).

(2) Xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uděleno povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedením xxxxxxxx xxxxxxxxx dáván prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx komunikačního xxxxxxxx, xxxxxxx vzhledem x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši kapitálu xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx uplynutí lhůty 2 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona udržuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minimální xxxx kapitálu xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§273

Xxxxxxxx k činnosti xxxx registrace xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx vztahují na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx povolení x činnosti, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxx §3 odst. 1 xxxx. x).

§274

Xxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxx o udělení xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx instituce podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxx xxxxxx rozhodnuto xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx povolení x činnosti platební xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; v řízení x xx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x které nebylo xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx o xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx; x řízení x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxx do registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu podle xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; x řízení x ní xx xxxx postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Žádost x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx platebního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zúčtování xxxxx tohoto xxxxxx; x xxxxxx o xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§275

Smlouvy o platebních xxxxxxxx

Xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxxx službách xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo xxxx xxxxx xxxx; xxxxx xxxx smlouvy, xxxxx x xxxxx x povinnosti x xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxx posuzují xxxxx xxxxxx č. 284/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§276

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx transakce

Platební xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx autorizováno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx transakcí, xxxxxxxx xx xxxxx zákona č. 284/2009 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§277

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §197 x 199 xx 202 xx xxxxxx použijí 9 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx se xxxxxxx čl. 3 xxxx. 4 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

(2) Poskytovatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §201 xx období xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx §197 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nabude xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx srovnávacích xxxxxxx, xxxxx začal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stránky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §202 xxxx. 3 do 10 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/EU.

(4) Česká xxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx xxxxx §197 xxxx. 3 do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 3 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/92/EU.

§278

Xxxxxxxxxx §223 x 225 se xxxxxx xxxxxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 98 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/2366.

Xxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§279

Xxxxxxx xx:

1. Zákon č. 284/2009 Sb., x platebním styku.

2. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 156/2010 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, ve znění xxxxxx x. 156/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 420/2011 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x trestní odpovědnosti xxxxxxxxxxx osob a xxxxxx proti xxx, xxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxx zákona č. 37/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx nadpisu.

6. Xxxx xxxxx zákona č. 261/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx finančního xxxx, xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 258/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 452/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 284/2009 Xx., x platebním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony, včetně xxxxxxx.

9. Část xxx xxxxxxxxxx pátá xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a zákona x xxxxxxxxx přestupcích, xxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx č. 140/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 141/2011 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz malého xxxxxxx.

12. Xxxxxxxx č. 142/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb malého xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 31/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozsahu a xxxxxxxxxx elektronických xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

14. Vyhláška č. 233/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 141/2011 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xx znění vyhlášky x. 31/2014 Xx.

15. Xxxxxxxx č. 382/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 141/2011 Xx., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, institucí xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 13. xxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Sobotka x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx x žádosti x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 zákona x. 370/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Česká xxxxxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí o xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx informací x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podána přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí podle §43 odst. 2 xxxxxx x. 370/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx do 3 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx §59 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 370/2017 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx po xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xx xx doby xx xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 370/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §59 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 370/2017 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx doby se xxxxxxxxx podle §59 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 370/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxx byla xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxx x. 370/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx národní xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

6. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx malého rozsahu, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx §100 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 370/2017 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, použije xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx té doby xx xxxxxxxxx podle §100 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 370/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xx vydavatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu, xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx k činnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx §100 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 370/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx osob x xxxx, které na xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, použije xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §100 odst. 1 xxxx. f) a x) xxxxxx x. 370/2017 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

8. Ten, xxx xxxx osobou xxxxxxxx x §5 xxxxxx x. 370/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxx xx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxx lhůtě xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, může xxxx xxxxxx poskytovat x xx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx §255 xxxxxx č. 370/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx přístup x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 6 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx té doby xx xxxxxxxxx xxxxx §255 zákona x. 370/2017 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 129/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 370/2017 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.1.2018.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

5/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 277/2013 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx., x zákon x. 370/2017 Xx., x xxxxxxxxx styku

s účinností xx 1.4.2019

298/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 374/2015 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řešení xxxxx na xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 14.8.2021

353/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2021

129/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 370/2017 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 98/26/ES xx xxx 19. května 1998 x neodvolatelnosti zúčtování x platebních systémech x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/44/XX x 2010/78/XX x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x. 909/2014.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2009/110/ES xx xxx 16. xxxx 2009 o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx výkonu x x obezřetnostním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 2005/60/XX a 2006/48/XX x x xxxxxxx xxxxxxxx 2000/46/ES, xx xxxxx směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/XX x 2015/2366.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/92/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxx, změně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx základními xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2015/2366 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2015 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2002/65/XX, 2009/110/XX x 2013/36/XX x xxxxxxxx (XX) č. 1093/2010 a xxxxxxx xxxxxxxx 2007/64/XX.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 260/2012 xx xxx 14. března 2012, xxxxxx se xxxxxxx technické a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx se mění xxxxxxxx (XX) č. 924/2009, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2015/751 ze xxx 29. xxxxx 2015 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx karetní xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/1230 ze xxx 14. xxxxxxxx 2021 x xxxxxxxxxxxxxx platbách x Unii (xxxxxxxxxxxx xxxxx).

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 575/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 648/2012, x xxxxxxx znění.

4) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) x. 241/2014 xx xxx 7. xxxxx 2014, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) x. 575/2013, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1095/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx xxxxxx x trhy), o xxxxx xxxxxxxxxx č. 716/2009/XX x x xxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx 2009/77/XX.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/36/EU xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx úvěrovými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x změně xxxxxxxx 2002/87/ES a xxxxxxx xxxxxxx 2006/48/XX x 2006/49/ES.

7) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1093/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx (Evropského xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxx x. 716/2009/XX a o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2009/78/XX, v xxxxxxx xxxxx.

8) Čl. 28 xx 36 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2018/389 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se silného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardů komunikace.

9) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x ochraně osobních xxxxx).

10) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) 2017/2055 xx xxx 23. xxxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/2366, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx orgány, které xx xxxxxx uplatnění xxxxx na xxxxxxxxx x volného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2018/34 xx xxx 28. xxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poplatcích x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/XX.

12) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2018/33 xx xxx 28. xxxx 2017, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxxx normy, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx společný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/92/XX.

13) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2018/389 ze xxx 27. xxxxxxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2015/2366, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

14) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (EU) 2019/410 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací, xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2015/2366.

15) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) 2019/411 xx xxx 29. xxxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/2366, xxxxx xxx x regulační xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx technické požadavky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x na xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

16) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 ze xxx 4. xxxxxxxx 2012 o XXX xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx protistranách x registrech xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

17) Čl. 4 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2021/1230 xx xxx 14. xxxxxxxx 2021 o xxxxxxxxxxxxxx platbách x Xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).