Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.06.2022.


Zákon o inspekci práce
251/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ §3 §4 §5 §6

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE §7

Povinnosti inspektora §8 §9

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB §9a

Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §10

Přestupky na úseku rovného zacházení §11

Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §11a

Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §12

Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců §13

Přestupky na úseku náhrad §14

Přestupky na úseku pracovní doby §15

Přestupky na úseku dovolené §16

Přestupky na úseku bezpečnosti práce §17

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §18

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §19

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení §20

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání §20a

Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §21 §22

HLAVA II - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB §22a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §23

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §24a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku odměňování zaměstnanců §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovní doby §28

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené §29

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce §30

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §31

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku vyhrazených technických zařízení §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání §33a

Přestupek na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §34

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘESTUPCÍCH §35 §36 §37

ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Přístup k informacím a správní spolupráce §37a

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání §37b

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání §37c

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

Působnost ministerstva §38

Průkazy inspektorů §39

Kontrolní činnost §40 §41 §42 §43 §44 §45

Přechodná ustanovení §46 §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha - Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

251

XXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2005

o inspekci xxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VŠEOBECNÁ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx78) x xxxxxxxx xxxxxxx x postavení xxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x služby péče x xxxx x xxxxxx skupině, působnost x příslušnost orgánů xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "inspektorát"), které xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx Xxxxx. Označení, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze k xxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních jednotek xxxxx.

(3) Úřad xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x sociálních věcí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx je ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služebním úřadem xxxxx. Úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) V xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, jmenování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PŮSOBNOST X XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX

§3

(1) Xxxx a xxxxxxxxxxxx kontrolují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odborovému xxxxxx xxxx radě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx2) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx o odměňování xxxxxxxxxxx, náhradě xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) právních xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) právních xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx xx zvýšenou xxxxx ohrožení života x zdraví a xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zaměstnanců3), xxxxxxxxxxx pečujících x xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxxx III (těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx)3a),

x) právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx činnosti xxxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx úředníka xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i to, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx75),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx76).

(2) Xxxx x inspektoráty xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx5) x částech, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx předpisů, xxxxx x vnitřních xxxxxxxx xxxxx §305 xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx6a), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx79), přičemž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxxxx skutečného místa xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele x České xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx charakterizujících xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x úvahu xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxx tomto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. místo, xxx xx zaměstnavatel xxx sídlo, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxx, kde xxxxxxxxxxxxx platí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx xx zaregistrován x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx x xxxxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. místo, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikání, x kde xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávající administrativní xxxxx,

5. místo, kde xxxxxxxxxxxxx přijímá xxxxxxxxxxx xx pracovněprávního vztahu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. rozhodné xxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x vysílanými xxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx obratu xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx založených podniků x xxxxxx a xxxxxxxxx podniků,

b) za xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxx x zaměstnance, xxxxxxx xx zkoumáno zejména

1. xxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

2. místo, kde xxxxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 593/2008 x právu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (Xxx X) xxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx),

3. datum, ke xxxxxxx xxxx vyslání xxxxxxxxxxx zahájeno,

4. xxx xx zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxxxx vrací xx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx kterého xxx xxxxxx, anebo má x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností,

6. xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, stravování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx proplácí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx proplácení,

7. xxx pracovní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo jiným xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx9).

§4

(1) Xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx; je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících ve xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx veřejnosti,

b) xxxxxxx xxxx inspektoráty x xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovává roční xxxxxxx kontrolních xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů, x předkládá xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x činnosti jiných xxxxxxxxx xxxxx vykonávanou xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xx xxxxx bezpečného x xxxxxx neohrožujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x odnímá xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravňující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §3,

g) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. f),

j) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. f) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx76).

(2) Xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §3 xxxx. 1,

b) xxxxxx se společně x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a pracovních xxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnávají fyzické xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), a zaměstnancům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovává xxxxx souhrnnou zprávu x xxxxxxxxxx kontrolních xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správními xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Úřadu práce Xxxxx republiky xxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx povinností, xxxxx xxx agentury xxxxx xxxxxxxxx x §307b xx 309 xxxxxxxx xxxxx, a o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dodržování xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxx xxxxx") xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80), xxxxxxx žádost úřadu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx:

1. jméno x xxxxxx adresu xxxxxxxxxxxxxx x veškeré ostatní xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nezbytné pro xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolností, xx jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky, xxxxxx nebo xxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x lhůtu xxx jeho xxxxxxxxx,

5. x případě žádosti x xxxxxxxx pokuty, xxxx sankce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx složky, xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sdělení úřadu, xxx proti uložení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx naznačující xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x informuje Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx státy Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx internetových stránkách x českém xxxxxx x x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §319 xxxx. 1 xx 3 x §319a zákoníku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x na xxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxx xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx projektů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx78) x uplatňuje závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x),

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx provoz informačního xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx10) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx podnikání, xxxxx, xxx x pracovnímu xxxxx xxxxx, x xxxxxxx, při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx úrazu, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx úrazu, xx xxxx zdrojem pracovního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx úrazu xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx potřebu úřadu x xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony11) xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx mohla být xxxxxxx. České správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x informačního xxxxxxx poskytují xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x

x) zaměstnavateli, jimiž xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx práce a x xxx, xxxx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx práce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x pobočky xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx se údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(6) Úřad xx povinen při xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12).

§5

(1) Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx zúčastňovat šetření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx10), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xx xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. rizicích při xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1,

x) poskytuje xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k vybraným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, zda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx povolování xxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxx předpisů k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poradenství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx podmínek,

k) rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x přestupcích nebo xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo požadovat xxxxxxxxxxxx spolupráci, xxxxxxxxx x vymáhat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné sankce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx pochybnosti x skutečnostech souvisejících x xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx práce x České xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provedl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemného podnětu, xxxxxxxxx písemně x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx

x) zaměstnavatele x xx jejich xxxxxxxxxxx, xx právnické xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x na xxxxxxx osoby vykonávající xxxxxxx xxxxxx,

x) fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx15),

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx17),

x) spolupracujícího xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx b) x x)18),

x) fyzickou xxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18a), x na xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18b),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dobrovolníky xxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxx20) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx škol,

h) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odsouzené x xx odsouzené21),

i) xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, x kterých xx prováděn xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx4),

x) rodinný závod77),

(dále xxx "kontrolovaná osoba").

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x bezpečnostních xxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby, Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x informace x Národního bezpečnostního xxxxx, jakož x x xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x zařízeních Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a informace, Xxxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nebude-li souhlas xxxxx věty xxxxx xxxxxx, zajistí ten, xxx odmítl souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x podá xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx dne odmítnutí xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících ve xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx jako xxxxxx, xxxxxx Česká republika xxxxxxxxx veřejnosti, upravených xxxxxxxxx zákonem, mohou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestávek xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x povolání24),

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů25),

d) kontrolované xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx26),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx27),

x) kontrolované xxxxx x xxxxxxx, ve xxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx28),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterém x xxxx xxxxxxxxxx dozor xxxxxx xxxxxxx úřady x Xxxxxx inspekce29),

h) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx30),

x) činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx31) nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32).

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a u xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx sídlem; ve xxxxxxxx xxxxxx se xxxx místní příslušnost xxxxxxxx xxxxx. Úřad xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx podjatosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX A XXXXXXXXXX XXX KONTROLE

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx člen statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxxx rodinný xxxxxxxxxx xxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx vykonává xxxx zabezpečuje činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx kontrola xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance33),

c) x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě nebezpečí xxxxxxxxx z prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxx přítomnosti dalších xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx xxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx děje x původním stavu xx xx skončení xxxxxxx x pracovním xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxx,

x) vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx

1. používání xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovních xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, vykonávání xxxxx nebo činností, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxx prostorech, x xx xx xx xxxx odstranění xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxx nařídit, xxx přítomné xxxxxxx xxxxx ihned xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vyžaduje-li xx nebezpečí xxxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx [§8 xxxx. x)]. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx kontrolované xxxxx písemně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx oznámení ústního xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnanců, xx-xx xxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx35),

x) ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiměřené lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx36),

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx [§4 odst. 1 písm. x)] xx dokladem x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Povinnosti xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx kontroly, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) pořídit x výsledku kontroly xxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 1 písm. x)]; dílčí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§9

(1) Inspektor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, dokumenty xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx brání xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované osoby xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x projednání xxxxxxxx kontroly.

XXXX ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

HLAVA I

PŘESTUPKY XXXXXXXXX XXXX

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečuje činnost, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní některou x povinností xxxxx §9.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 200 000 Xx.

§10

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči příslušným xxxxxxxxx xxxxxxx, radám xxxxxxxxxxx xxxx zástupcům xxx oblast bezpečnosti x ochrany zdraví xxx práci xxxxxxxxxxx x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§11

Přestupky na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zacházení xxx, xx

x) xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, odměňování xx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) diskriminuje xxxxxxxxxxx (§16 zákoníku xxxxx),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv x nároků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu39).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

a) písm. x), x) xxxx x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. d) lze xxxxxx xxxxxx až xx výše 400&xxxx;000 Xx.

§11a

Přestupky na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovištích a xx xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxxxxxxx některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §316 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §316 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx a xx xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

§12

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx pracovní xxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dohody x provedení práce xxxx dohody o xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) nezajistí, aby xxxxxxxxxxx nepřekročil zákoníkem xxxxx stanovený xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx. a) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§13

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mzdu xxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx mzdu6) xxxx xxxx7), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx40), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx některou xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx volno xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xx práci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve ztíženém x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx v xxxx41),

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx složku xxxx6) xxxx platu7), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ze xxxx6) xxxx platu7) xxxxxxxxxxx xxx dohody x xxxxxxxx xx xxxx6) nebo platu7) xxxx xxx stanovené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx42) nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx43), ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu s §103 odst. 1 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx44) za vykonanou xxxxx podle xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), e), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§14

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xx xxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx platu7) xxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x výkonem práce, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§15

Přestupky na úseku xxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx tím, xx

x) nestanoví jednotlivým xxxxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxx režimu jejich xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx při pružné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx48),

x) nestanoví xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xxxxx nemohou být xxxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxx,

x) nezajistí rozvržení xxxxxxxx doby xxx, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx než stanovených xxxxxxxxx50),

x) zahrne xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitý odpočinek x týdnu, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu51),

l) nevede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52),

m) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §95 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx45),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx práci přesčas x xxxxxxx x §93 xxxx. 2, §241 xxxx. 3 xxxx druhá zákoníku xxxxx,

x) nařídí zaměstnanci xxxxx přesčas ve xxxxxx xxxxxxx, než xx její xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) vyžádá xxxx xxxxxx, xxx byla xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práce,

q) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnankyně prací xxxxxxx,

x) zaměstná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxx53),

x) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxx x xxxx54),55), xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx k povolání,

t) xxxxxxxxx, xxx pracovní xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x tomu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu54),

u) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x noci xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem56),

v) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zástupcem xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x organizaci xxxxx x noci,

w) nevybaví xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxx, xxxxxx zajištění prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) písm. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), m), t) x w) xxx xxxxxx pokutu až xx výše 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. f), x), x), j), x), x), x), x) x u) xxx xxxxxx xxxxxx xx do výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x), x), x), n), x) x r) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§16

Přestupky na úseku xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xx xxxxx dovolené xxx, že xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti vztahující xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx její xxxxxxx části, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§17

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx bezpečnost fyzických xxxx zdržujících se x jejím xxxxxxx xx jejích xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jednom xxxxxxxxxx, xxx xxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxxxx chráněni xxxx zaměstnanci xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebných x prevenci rizik, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu36),

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxxxxxxx x §101 xx 103 zákoníku xxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, pracovní xxxxx x xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky xxxx nezavede xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) xxxxxxxxx příčiny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu10),

k) xxxxxxxxxx záznam x xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu10),

l) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx evidenci x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) neohlásí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx záznam x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx10),

x) nepřijme xxxxxxxx xxxxx opakování xxxxxxxxxx úrazů,

p) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x pracovního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), v nařízení xxxxx x podrobnějších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí59), xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx59a) x xxxxxxxx xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při práci x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výbuchu59b),

r) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx58a) x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx59c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx zajistit xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx60), xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxx xxxxx v xxxx a xx xxxxxxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxx61), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x nařízení vlády, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx62b),

x) nepřizná právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x níž lze xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxx fyzických osob,

u) xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance3) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxx jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ostatních zaměstnanců xxxx xxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxx x xxxx má povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) nezajistí na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx požadavky stanovené x §15 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx součinnost, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností koordinátora xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci xx staveništi podle §10 odst. 4 xxxx §18 zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

xx) nedodržuje opatření x xxxxxxxx rizik xx pracovištích, xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx xxxxx obsažených xx směsích75),

zc) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx x zajišťování xxxxx x prevenci xxxxx podle §10 xxxx. 4 zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

xx) x xxxxxxx x §10 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx vykonává činnost xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na staveništi xxx xxxxxxxxxxx oprávnění,

ze) x xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx koordinátorů bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §15 odst. 2 zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx realizaci stavby,

zg) x xxxxxxx s §14 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx přípravy x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

a) xxxx. x), x), v), x), x), za) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), n), x), x), zd), xx), xx) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), q), r), x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), e), x), h), i), x), u) a xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§18

Přestupky na úseku xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) nepřevede těhotnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xx jinou xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pečujícího o xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pečuje x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost), xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), xx xxxxxxxx cestu xxxx xxxxxx xxx přeložení xxxxxxxxx v §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx pečujícího x xxxx xxxxxx než 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, že převážně xxx dlouhodobě xxxxxx x xxxxxxxx osobu, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost)3a), o xxxxxx xxxxxxxx dobu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx poskytne v xxxxxxx s §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx,

x) neposkytne přestávky xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §242 xxxxxxxx práce,

f) zaměstná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) nepřiměřenými xxxxxxx x xxxxxxx x §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxxxxxxx stanovených x §247 zákoníku práce,

h) xxx zaměstnávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) se xxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300 000 Xx,

x) xxxx. b), x) x g) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), e) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§19

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxx xx xxxxxxxx mírou xxxxxxxx života x xxxxxx xxx, že xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená zvláštním xxxxxxx předpisem63), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx.

§20

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru64) na xxxxxxxxx prohlídek, xxxxxx xxxx zkoušek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx65) nezajistí provedení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx64) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, revizí xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení65) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušky,

c) nedodrží xxxxxxx lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxx kontrole.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx uložit xxxxxx až do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oprávnění nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx organizací xxxxxxxx odborného xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnávání

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §307b zákoníku práce,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce

1. xxxxxxxxxx údaje stanovené x §308 odst. 1 xxxx. a) xx x), x) x h) xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx §309 nebo 309a xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx uživatel81) nezajistí, xxx xxxxxx o xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx podmínky tohoto xxxxxxxx poruší.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a reklamní xxxxxxxx tím, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 100&xxxx;000 Kč.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PRÁVNICKÝCH X PODNIKAJÍCÍCH XXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx z povinností xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx součinnosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupcům pro xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx vyplývající x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 odst. 1 xxxxxxxx práce.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§24

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku rovného xxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx zacházení xx xxxxx zaměstnanci, xxxxx jde x xxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x poskytování jiných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx v zaměstnání,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16 xxxxxxxx práce),

c) xxxxxxxx xxxx znevýhodní zaměstnance xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx domáhal xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx žádost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx39).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. a), x) nebo x) xxx uložit pokutu xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400 000 Xx.

§24a

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) neinformuje zaměstnance x xxxxxxx kontroly x x xxxxxxxxx xxxxxx provádění podle §316 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §316 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouvisejí x xxxxxxx xxxxx x se základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxx x xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, dohody o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o pracovní xxxxxxxx,

x) neuzavře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohodu o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo dohody x pracovní xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 000 Xx,

x) xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§26

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neposkytne zaměstnanci xxxx6) nebo xxxx7), xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx40), xxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xx stanovené xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx mzdu6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci mzdu6) xxxx xxxx7) nebo xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx práci xx xxxxxx xxxx xxxx xx práci přesčas xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za práci xx xxxxxxxx x xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx41),

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci příplatek x xxxxx, ačkoli x xxxx má xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx7), xxxxxx právní předpisy xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxx6) xxxx xxxxx7), xx xxxxxx xx nevznikl xxxxx, anebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) zaměstnance xxx xxxxxx o xxxxxxxx ze xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxx xxx xxxxxxxxx srážky,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx42) xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu42) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) písm. x) x j) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x) a x) xxx uložit xxxxxx až xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) xxxx. x), c), x), g), x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§27

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) nebo xxxxx7) xxxx náhradu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovní xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku xxxxxxxx xxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ačkoli k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx45),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvržení xxxxxxxx xxxx, ačkoli x xxxx má xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v rozporu xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48),

x) nestanoví xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) nepřihlédne xxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x prací, které xxxxxxx být přerušeny, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x oddech,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak, aby xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu49),

i) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx pracovního xxxxx v xxxxxx xxx stanovených případech50),

j) xxxxxx xxxxxxxxx svátky xx xxxxxxxx doby,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, ačkoli k xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx51),

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxx doby, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) nařídí xxxxxxxxxxx pracovní pohotovost x rozporu x §95 xxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx nařízením xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx45),

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxx přesčas x xxxxxxx x §93 xxxx. 2, §241 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx práce,

o) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve vyšším xxxxxxx, než je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rámec xxxxxxxxxxx xx zákoníku xxxxx53),

x) xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx zaměstnávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přesčas,

r) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxx přesčas53),

s) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) prací x noci54),55), xxxxx-xx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx54),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřen xxxxxxx56),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx v xxxx, xxxxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx. x), e) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300 000 Xx,

x) písm. x), x), t) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 400&xxxx;000 Kč,

c) xxxx. f), h), x), j), x), x), x), s) x u) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), d), x), x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xx kalendářní rok xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dovolené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se s xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 odst. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby,

d) xxxxxxx náklady xxxxxxx xx zajišťováním xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx rizik, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) nedodrží xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §101103 xxxxxxxx práce,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxx, čisticí x dezinfekční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx udržovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx signály, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) nevyšetří xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ačkoli x tomu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o pracovních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxx má povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) neohlásí xxxxxxxx xxxx x nezašle xxxxxx o něm xxxxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx byla xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí stanovené x zákonu o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx58a), x xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx59), xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxx práci xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x výšky xxxx do hloubky59a) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxx stanovené x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx58a) x x nařízení xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x používání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístrojů x xxxxxx59c),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů stanovenou x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci58a), xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx práci xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx60), nařízení xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx v xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx61), nařízení xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxxxxx xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x xxxxxxxx vlády, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx62b),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx práce, x xxx lze mít xxxxxxx xx xx, xx bezprostředně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob,

v) xxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavem xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §322 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo xxxxxx na xxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx návykové xxxxx,

x) nedoručí xx xxxxxxxxxx termínu oznámení x xxxxxxxx prací xx stavbě splňující xxxxxxxxx stanovené v §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinátorovi xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xxxx §18 zákona x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

xx) nedodržuje opatření x zamezení xxxxx xx pracovištích, stanovená xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnických xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx látek obsažených xx xxxxxxx75),

xx) x xxxxxxx s §14 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx na xxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) v xxxxxxx x §14 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx x realizace xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. b), x), x), w), x) x za) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), p), x), xx), zd) x xx) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x) a z) xxx xxxxxx xxxxxx xx do výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), e), x), x), x), o), x) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§31

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku zvláštních xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxx zaměstnankyni, xxxxx kojí, xx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu považuje xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (středně xxxxx závislost), ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx)3a), xx pracovní xxxxx xxxx postup xxx xxxxxxxxx stanovený x §240 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dítě xxxxxx xxx 15 xxx, těhotné zaměstnankyně, xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx převážně xxx xxxxxxxxxx pečuje x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxxxx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost), xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), o xxxxxx xxxxxxxx dobu nebo xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxxxxx doby, přestože xx v tom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodičovskou xxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx v rozporu x §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx v rozporu x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) zaměstná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) nezabezpečí xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §247 xxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců3) xx xxxxxx lékařským xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1

x) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx,

x) xxxx. x), x) x f) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx se zvýšenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví xxx, xx nezajistí, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobilé x xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§33

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx64) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx65) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) bez xxxxxxxxx nebo osvědčení xxxxxxxx organizací státního xxxxxxxxx xxxxxx64) na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, revizí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx65) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech prohlídky, xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx určenou lhůtu xxx odstranění xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx x zákaz xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§33a

Přestupky právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx úseku agenturního xxxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §307b xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §308 odst. 1 xxxx. x) až x), g) x x) zákoníku xxxxx, xxxx

2. byla uzavřena xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 zákoníku xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx 309a zákoníku xxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxx77) nezajistí, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx výkon této xxxxxxxx xxx povolení xxxx podmínky tohoto xxxxxxxx poruší.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

XXXXX III

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X PŘESTUPCÍCH

§35

Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx stupni projednává xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxx xxxx.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2020 Sb.

§37

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

XXXX PÁTÁ

KONTROLA X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§37x

Xxxxxxx x informacím x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx spolupráci x inspektoráty xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, bezplatně

a) poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 25 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxxxxx.

(3) Nelze-li žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxx příslušný xxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysláním, xxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx pracovních x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x c), xxxxx xx xxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx orgánem xx základě xxxx xxxxxxx xxxx úřad xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§37x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx sankce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x její xxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx pokuty nebo xxxx xxxxxx x x xxx související xxxxxxxxxx doručuje úřad x inspektorát xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx písemností xx ciziny. Xxxxx xx tímto způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie80) xxxxxxxxx xxxx orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx první.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx usazený x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, nesplnil xxxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx80) x xxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx cizím xxxxxxx xxxxx věty xxxxx zaniká xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sankce, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, bylo xxxxxxxx v xxxxxxx x právními předpisy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a její xxxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx80)

x) doručí zaměstnavateli xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx vysílajícímu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x uložení pokuty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vymáhání xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx žádost obsahuje xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxx je xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad může xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx správní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Vykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxx orgán x

x) úkonech, které xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) důvodech xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xx výkon tohoto xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx, než xx xxxxx xxxxxx, xx převede xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx předpisem č. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolních xxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. c)],

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx27),

x) x xxxxxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx rozsah x xxxxx kontrolních xxxx x ročním xxxxxxxx xxxxxx akcí [§4 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná úřadem x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborových xxxxxx, xxxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Průkazy xxxxxxxxxx

Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx inspektorů xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

§40 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§44

§44 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§45

Pracovištěm kontrolované osoby xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx kontrolované xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Přechodná xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxx inspektorátů, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx inspektorát xxxxxxxxxxx práce xxxx xxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx xx úřad73).

(2) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přechází x

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Prahu73),

b) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxx x Karlovarský xxxx na inspektorát xxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx xxxx xx inspektorát pro Xxxxxxx kraj a Xxxxxxxxx kraj73),

f) Inspektorátu xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Pardubický xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx a Zlínský xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Olomoucký xxxx xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx73).

(3) Xxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx. Výkon práv x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přechází xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxxxxxxxxx x úřadech xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů x zaměstnanosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005 x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxx práce xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxx práce xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx inspektorát xxxxx xxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x dohodě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx 30. dubna 2005, stanoví počty x pravidla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úřadech xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx práce ministerstvo.

§48

Xx doby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx74) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx inspektora ministr xxxxx x sociálních xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xx projednání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49

Xxxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx x inspektoráty xxxxxxxxxxx práce.

§50

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 až 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. r.

Paroubek x. x.

Příloha x zákonu x. 251/2005 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce

1. Xxxxxxxx inspektorát práce xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce pro Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx x x kraji Xxxxxxxx

4. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxx vykonává působnost x Xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx vykonává xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x v Libereckém xxxxx

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Pardubický xxxx xx sídlem x Xxxxxx Králové xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji a x Xxxxxxxxxxx xxxxx

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kraji x Xxxxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx inspektorát práce xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxxxx vykonává působnost x Moravskoslezském kraji x Olomouckém xxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na celní xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx pořádkové pokuty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x účinností xx 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 251/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 xx 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

252/2005 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx práce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx dne 19.5.2005

s xxxxxxxxx od 14.7.2005

230/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2006

264/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

213/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, ve xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

362/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

294/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

341/2011 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 1.1.2012

365/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

81/2015 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 61/2000 Sb., x námořní xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

7/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při činnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx o zajištění xxxxxxx podmínek bezpečnosti x ochrany zdraví xxx práci), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

93/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

205/2017 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 181/2014 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

327/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx znění zákona x. 93/2017 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

285/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

250/2021 Xx., x bezpečnosti xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

284/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
2) §18 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
3) §274 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
3x) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§121 xx 124 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
5) §20 xxxxxxxx xxxxx.
6) Zákon č. 1/1992 Sb., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6a) §305 xxxxxxxx práce.
7) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx za xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo chemickými xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a chemických xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9a) Xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/88/ES ze xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

10) §105 xxxxxxxx práce.

Nařízení xxxxx č. 201/2010 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x zasílání xxxxxxx x úrazu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §11 xxxx. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
14) Například xxxxxxxx vlády č. 11/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
15) §137 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) §137 xxxx. x) zákoníku xxxxx.
18) §137 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxx.
18a) §12 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavky bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx).
18x) §14 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xx znění xxxxxx č. 362/2007 Xx.
19) §3 x 4 xxxxxx x. 198/2002 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
20) §65 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx zákona.
21) Zákon č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §81 xx 83 x §96 xxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxx č. 220/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/2000 Sb.
24) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, výbušninách a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné energie x ionizujícího záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §54, 53a x 58 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §36 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 273/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používaná x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výzbrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx §42 xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §194 xxxxxxxxxx xxxxxx.
34) §18 xxxx. 1 x §136a xxxxxxxx xxxxx.
35) §83 xxxx. 6, §96, 99, §166 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
36) §132a xxxxxxxx xxxxx.
37) Zákon č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §116 x 117 občanského xxxxxxxx.
39) §25c xxxx. 7 zákoníku xxxxx.
40) §111 xxxx. 3 a 4 zákoníku práce.
Xxxxxxxx vlády č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Nařízení xxxxx č. 333/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x noci, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 217/2000 Xx.
§19 zákona x. 143/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 40/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Sb.
43) §16 xxxxxx č. 1/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 217/2000 Xx.
44) §239b xxxxxxxx práce.
45) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
46) §85 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
47) §82 xxxxxxxx xxxxx.
48) §85c xxxx. 1 x 3 zákoníku xxxxx.
49) §90 xxxxxxxx xxxxx.
50) §91 xxxxxxxx xxxxx.
51) §92 xxxxxxxx xxxxx.
52) §94 xxxxxxxx xxxxx.
53) §83 xxxx. 6, §96 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
54) §99 xxxxxxxx práce.
55) §166 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
56) §99 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
57) Nařízení xxxxx č. 495/2001 Sb., kterým xx stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mycích, xxxxxxxxx a dezinfekčních xxxxxxxxxx.
58) §133b xxxxxxxx práce.
Nařízení xxxxx č. 11/2002 Sb.
58x) Zákon č. 309/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
59)) Nařízení xxxxx č. 101/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxx.
59a) Xxxxxxxx xxxxx č. 362/2005 Sb., o xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx do xxxxxxx.
59x) Xxxxxxxx xxxxx č. 406/2004 Sb., x xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v prostředí x nebezpečím xxxxxxx.
59x) Xxxxxxxx xxxxx č. 378/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví bližší xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x používání xxxxxx, technických zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxx.
60) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
61) Xxxxxxxx xxxxx č. 28/2002 Sb., kterým xx stanoví způsob xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62a) Xxxxxxxx xxxxx č. 591/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
62b) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., kterým xx stanoví odchylná xxxxxx xxxxxxxx doby x doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravě.
62x) §15 xxxx. 1 zákona x. 309/2006 Xx.
62x) §16 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Xx.
63) §134b xxxxxxxx xxxxx.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x elektrotechnice, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
64) §6a xxxx. 1 zákona x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/1992 Xx.
65) §6b x 6c xxxxxx x. 174/1968 Xx., xx znění zákona x. 124/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 18/1979 Sb., kterou xx určují vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 19/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 20/1979 Sb., xxxxxx se určují xxxxxxxxx elektrická xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx některé xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 85/1978 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Sb.
66) §2 xxxx. 2 obchodního xxxxxxxx.
67) Například §44 zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
68) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutím nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
73) §251c xxxxxxxx xxxxx.

74) §33 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
75) Xxxxx č. 350/2011 Sb.
75) §6 xx 9 xxxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2006 Xx.

76) Zákon č. 247/2014 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) §12n odst. 2 zákona č. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §700 zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

§12 xxxx. x) zákona x. 309/2006 Xx., kterým xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) x. 715/2009.

79) Xxxxxxxxx §319 xxxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1024/2012 ze xxx 25. xxxxx 2012 o xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx trhu x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/ES ("xxxxxxxx o xxxxxxx XXX"), v xxxxxxx xxxxx.

81)  §14 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.