Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.07.2020 do 31.12.2020.


Zákon o inspekci práce
251/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ §3 §4 §5 §6

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE §7

Povinnosti inspektora §8 §9

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB §9a

Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §10

Přestupky na úseku rovného zacházení §11

Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §11a

Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §12

Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců §13

Přestupky na úseku náhrad §14

Přestupky na úseku pracovní doby §15

Přestupky na úseku dovolené §16

Přestupky na úseku bezpečnosti práce §17

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §18

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §19

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení §20

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání §20a

Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §21 §22

HLAVA II - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB §22a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §23

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §24a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku odměňování zaměstnanců §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovní doby §28

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené §29

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce §30

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §31

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku vyhrazených technických zařízení §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání §33a

Přestupek na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §34

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘESTUPCÍCH §35 §36 §37

ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Přístup k informacím a správní spolupráce §37a

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání §37b

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání §37c

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

Působnost ministerstva §38

Průkazy inspektorů §39

Kontrolní činnost §40 §41 §42 §43 §44 §45

Přechodná ustanovení §46 §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha - Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

251

XXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2005

x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) x upravuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx péče x xxxx x xxxxxx skupině, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx (xxxx xxx "xxxx") x oblastní xxxxxxxxxxxx práce (dále xxx "inspektorát"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx úřadu je Xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x územní obvody xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx.

(2) Úřad xx účetní jednotkou. Xxx xxxxx hospodaření x majetkem státu, xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, účetnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů xxxx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xxxxx. Úřad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) V čele xxxxx je generální xxxxxxxxx. V čele xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXXXXXXX

§3

(1) Úřad a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx vznikají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx radě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx2) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobu, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx pomoci jiné xxxxxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a),

x) xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dětmi4),

g) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx obsazení xxxxx vedoucího xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku, xxxxx x xx, xxx xxxxxxx výzva xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx75),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx76).

(2) Úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodržování

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx5) x částech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů, xxxxx x vnitřních xxxxxxxx xxxxx §305 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx práce6a), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

(3) Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců vyslaných x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb79), xxxxxxx xx xxxxxxxx souvislosti xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) za xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provádí xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx v úvahu xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti:

1. xxxxx, xxx má xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. místo, kde xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx stát, xxxxx vydal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x obchodní komory xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. místo, xxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx administrativní xxxxx,

5. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysíláni,

6. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x vysílanými xxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx realizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uskutečněného x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx x přihlédnutím ke xxxxxxxxxx xxxxxxx zejména xxxx založených podniků x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxx zjištění, x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x zaměstnance, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxxx práci podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 593/2008 o xxxxx xxxxxxxxx pro smluvní xxxxxxxxx vztahy (Xxx X) nebo podle Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxxx vztahy (Xxxxxx xxxxxx),

3. xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájeno,

4. xxx xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx vrací xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pokračovat xx xxxxxx práce,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx proplácení,

7. xxx pracovní xxxxx xxxx opakovaně obsazované xxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9).

§4

(1) Úřad

a) xxxx xxxxxxxxxxxx; xx vůči xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících ve xxxxxxxxx úřadech xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx inspektoráty a xxxxxxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx roční xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odborovými orgány x organizacemi zaměstnavatelů, x předkládá xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vztahu x činnosti jiných xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx bezpečného x zdraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek,

e) vydává x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravňující xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx inspektorátem,

k) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx76).

(2) Xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx spolupráci týkající xx xxxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx práce, pracovněprávních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytuje xxxxxxxxxx x fyzickým xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx souhrnnou xxxxxx x xxxxxxxxxx kontrolních xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx povinností, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §307b xx 309 xxxxxxxx xxxxx, x o xxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx, xxxxxxx dodržování xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx cizí orgán") xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx sankce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80), xxxxxxx xxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné sankce, xxxxx i oznámení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx příslušná xxxxxx nebo jiná xxxxxx ukládána, xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x veškeré xxxxxxx xxxxxxxxx údaje nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx a okolností, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx (vykonatelné xxxxxxxxxx) x veškeré xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, včetně informací x dokladů xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx související pohledávky, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

4. v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx účel xxxxxxxx a lhůtu xxx xxxx xxxxxxxxx,

5. x případě xxxxxxx x vymáhání pokuty, xxxx sankce xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxx složky, xxxxx, xxx se stalo xxxxxxxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx vymáhání, xxxxxx xxxxxxxxxxx zda, a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx sdělení xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxx vysílání xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x informuje Evropskou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státy Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x českém xxxxxx x v dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx podmínkách podle §319 odst. 1 xx 3 a §319a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx zpřístupní x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx žádost xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxx xx x xxxx xxxx osoba xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury78) x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu x xxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) a x),

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx10) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na rizika xxx výkonu xxxxx x xx opatření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou; xxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx pracovní úraz, xxxxx xxxx xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, místo, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx došlo, x xxxxxxx, při které x xxxxxxxxxx úrazu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou druh xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, druh xxxxxxxxxx úrazu, xx xxxx zdrojem xxxxxxxxxx xxxxx, včetně jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx potřebu xxxxx x xxxxxxxxxxxx; údaje x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony11) xxxx x případech, xxx xxxx předchozí souhlas xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx poskytnutím xxxxx xxxxx být xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxx x elektronické podobě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) zaměstnavateli, xxxxx xxxx označení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) rizicích xxx xxxxxx xxxxx a x tom, jaká xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x rizicích xxx xxxxxx práce xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x pobočky xxx hlavní město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobočkám Xxxxx xxxxx se xxxxx x informačního systému xxxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Úřad xx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 zajistit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx12).

§5

(1) Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx kontrolovat xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx šetření xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) poskytuje úřadu xxxxx x

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx10), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odstranění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §4 odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx právních předpisů xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1,

g) poskytuje xxxxxxxxx a zpracovává xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro užívání xx xxxxxxxx xxxxx xxxx jako pracoviště xxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx zaměstnavatelům a xxxxxxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx x poradenství xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení x prvním xxxxxx x přestupcích xxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo požadovat xxxxxxxxxxxx spolupráci, doručovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sankce xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Působnost xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx15),

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) a xxxxxx nezaměstnávající17),

d) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x)18),

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zadavatelem xxxxxx (xxxxxxxxx) nebo jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18a), x xx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18b),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) právnické xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, další xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osoby, x xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx20) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) věznice, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odsouzené x xx odsouzené21),

i) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx4),

x) rodinný závod77),

(dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, jakož x x xxxxxxxxx, s xxxxx xx příslušné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx by xxxxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v zařízeních Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx pro zahraniční xxxxx x informace, Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx své působnosti x xxxx do 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly orgánu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx službu, xxxxxx Česká republika xxxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x inspektoráty xxxxxxxxxxx jen xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x přestávek xx xxxxxx službě, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx době x xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x inspektorátů xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx v činné xxxxxx povolané x xxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nasazení xxxxx xxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx x povolání podle xxxxxx x xxxxxxxx x povolání24),

c) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů25),

d) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterém u xxxx xxxxxxxx vrchní xxxxx xxxxx státní xxxxxx správy26),

e) kontrolované xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dozor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) kontrolované xxxxx x rozsahu, xx xxxxxx x nich xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx28),

x) kontrolované xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx u xxxx vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx30),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx31) xxxx zásahu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32).

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx činnosti kontrolované xxxxx x x xxxxxxxxxxx složky státu xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxx podjatosti, xxxxxxx xxxxxxx provedením xxxxxxxx xxxx než xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PRÁVA A XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xx oprávněn

a) xxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zabezpečuje xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx xxxxxxx by mohlo xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx inspektora, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx prokázání xxxxxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx služebního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx33),

x) x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na záležitosti xxxxxxxxxxx s vykonávanou xxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úrazového xxxx x xxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx úrazového xxxx,

x) vydat xxxxxxxxxx x xxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pracovních nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jejích prostorech, x xx xx xx doby odstranění xxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx; xx xxx xxxxxx mohou nařídit, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx opustily xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečnost. Vyžaduje-li xx nebezpečí xxxxxxx x xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x dílčím xxxxxxxxx [§8 xxxx. x)]. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx musí xxx oznámeno kontrolované xxxxx písemně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. práce přesčas, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx35),

x) ukládat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx přiměřené lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx rovněž navrhovat xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx rizik36),

(2) Průkaz xxxxxxxxxx [§4 odst. 1 písm. e)] xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci x xxxxxxxx kontroly, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) pořídit x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx protokol [§7 xxxx. 1 xxxx. x)]; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx součástí xxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx pracoviště úřadu xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, dokumenty xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx neprokáže xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX I

PŘESTUPKY XXXXXXXXX XXXX

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxx zabezpečuje xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx některou x povinností xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Kč.

§10

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx součinnosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, radám xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx.

§11

Přestupky xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí xxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx a poskytování xxxxxx peněžitých xxxxxx x xxxxxx peněžité xxxxxxx, a odbornou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu x xxxxxxxxxx,

x) diskriminuje zaměstnance (§16 xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proto, xx xx zákonným xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx výkon xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávního vztahu39).

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1

x) písm. x), b) xxxx x) lze uložit xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. d) lze xxxxxx pokutu až xx xxxx 400&xxxx;000 Xx.

§11x

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxx soukromí a xxxxxxxx xxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx osoba se xxxx zaměstnavatel dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovištích x xx společných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx některým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §316 xxxx. 4 zákoníku xxxxx xxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 29.7.2017

§12

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx o pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx pracovního xxxxxx nebo dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxx

x) nezajistí, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozsah xxxxx konané xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o pracovní xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§13

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xx stejnou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6) nebo xxxx7), alespoň ve xxxx xxxxxxxxx xxxx40), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx její xxxxxx,

x) neposkytne zaměstnanci xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx volno xx práci přesčas,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxxx práci,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx práci x xxxx41),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx složku xxxx6) nebo platu7), xx xxxxxx xx xxxxxxxx nárok, xxxxx xx poskytne xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx6) nebo xxxxx7) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx6) xxxx platu7) xxxx než xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx42) xxxx xx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxx,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx normování xxxxx43), xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zaměstnance x rozporu x §103 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku xxxxx,

x) neposkytne zaměstnanci xxxxxx44) xx vykonanou xxxxx xxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní poměr.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x) x k) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) písm. b), x), f), x), x), x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§14

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 200 000 Xx.

§15

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) nestanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx režimu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx směny, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu45),

b) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na straně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem48),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx a xxxxxx xxxx bezpečnostní přestávku,

g) xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x pracovní xxxx přiměřenou dobu xx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxx, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xx dnech xxxxxxxxxx klidu x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx50),

x) zahrne nesprávně xxxxxx do pracovní xxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51),

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozporu x §95 zákoníku xxxxx, kolektivní xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx45),

x) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxx přesčas x xxxxxxx s §93 odst. 2, §241 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přesčas xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx její týdenní xxxx roční rámec xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx konána xxx rámec xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práce,

q) xxxxxx zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxx přesčas53),

s) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx v noci54),55), xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu54),

u) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pracující x noci byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lékařem56),

v) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci otázky xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x organizaci práce x noci,

w) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx přivolat rychlou xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) písm. c), x) a x) xxx uložit pokutu xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), m), t) x x) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x), i), x), x), x), q), x) x u) xxx uložit xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) xxxx. x), x), x), x), x), x) x r) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§16

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku dovolené xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx, k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, x dodatkové xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dovolené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§17

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) nezajistí x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx bezpečnost fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xx x jejím xxxxxxx xx jejích pracovištích,

b) xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 x 3 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byli xxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxx rizik, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §101 xx 103 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní oděvy x xxxx, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stavu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx značky xxxx nezavede signály, xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58),

j) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

l) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx rodinným xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx evidenci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů,

p) xxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx nemoc z xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pracovní prostředí59), xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx pracovištích s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo do xxxxxxx59a) x nařízení xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví při xxxxx58a) x v xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx bližší xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx59c),

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx58a), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx60), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx a xx xxxxxxxxxxxx obdobného xxxxxxxxxx61), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx postupů, které xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců v xxxxxxx62b),

x) nepřizná právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob,

u) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx jejichž xxxxxx xx xxxxx vážně xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ostatních zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx odborovým xxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stavem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x rozsahu xxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účasti na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx k xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) nezajistí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx látky,

y) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx neprovede xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinátorovi bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx62d),

xx) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xx staveništi xxxxx §10 odst. 4 xxxx §18 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

xx) nedodržuje xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xx pracovištích, xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx75),

xx) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x zajišťování xxxxx v prevenci xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

xx) x xxxxxxx x §10 zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx s §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx,

xx) v xxxxxxx x §15 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx realizaci stavby,

zg) x xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x koordinátorem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x), x), v), x), x), xx) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), zd), xx), xx) a zg) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), r), x), t) x x) xxx uložit xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. d), e), x), h), x), x), x) x xx) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

§18

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx těhotnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx kojí, xx xxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx těhotné zaměstnankyně, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pečuje x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni II (xxxxxxx xxxxx závislost), xx stupni III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XX (xxxxx závislost)3a), na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx přeložení xxxxxxxxx v §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) neplní xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pečuje x fyzickou xxxxx, xxxxx se podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx x xxx nebrání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou nebo xxxxxxxxxxx dovolenou xxxx xx poskytne v xxxxxxx x §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §247 zákoníku práce,

h) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xx neřídí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300&xxxx;000 Xx,

x) písm. b), x) x g) xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx.

§19

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšenou mírou xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx tím, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená zvláštním xxxxxxx předpisem63), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx života x xxxxxx, obsluhovaly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

§20

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx64) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx65) nezajistí provedení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx64) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, revizí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení65) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky, xxxxxx xxxx zkoušky,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) písm. x) xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Kč,

c) xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §307b xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxx, aby dohoda x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §308 xxxx. 1 písm. x) xx e), x) x h) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §308 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx 309a xxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxx81) nezajistí, xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §308 odst. 1 xxxx. f) xxxx xxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x reklamní činnosti xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Kč.

§22

(1) Xxxxxxx zástupce xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx povolení xxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx do výše 100&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PRÁVNICKÝCH X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 200 000 Xx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx součinnosti xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx součinnosti zaměstnavatele x orgánu jednajícího xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, xxxxx zaměstnanců xxxx zástupcům xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx vyplývající z §62, 277, 279, 280, 287 x §339 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§24

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx rovného xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx práci x poskytování jiných xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16 xxxxxxxx xxxxx),

x) postihne xxxx znevýhodní xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vyplývajících z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neprojedná xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx39).

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx. a), x) nebo x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 400&xxxx;000 Xx.

§24x

Xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx v §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontroly x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) x rozporu s §316 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx x xx základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§25

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vzniku, xxxxxxx, xxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákoníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x pracovní činnosti.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x) lze uložit xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. c) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§26

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxx plat7), xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxx40), xxxxxxxxx xxxxxxxx úrovně zaručené xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx výši,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx plat7) xxxx xxxxxxxx její složku,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přesčas,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní volno xx práci xx xxxxxx nebo mzdu xx práci xxxxxxx xxxxx příplatek x xxxxx za takovou xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x noci41),

g) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx7), xxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx mzdy6) xxxx xxxxx7), xx xxxxxx xx nevznikl xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx ze mzdy6) xxxx platu7) xxxx xxx stanovené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci odměnu xx pracovní xxxxxxxxxx42) xxxx xx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

l) xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s §103 xxxx. 1 xxxx. x) zákoníku práce,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu42) xx xxxxxxxxx práci xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), c), x), g), x), x) a x) xxx uložit pokutu xx do výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§27

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku náhrad

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy6) xxxx xxxxx7) nebo xxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx délku xxxxx, xxxxxx x xxxx má povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx45),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx pružné xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx48),

x) nestanoví začátek x xxxxx xxxxxxxx xxxx x rozvrh xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pečujících x děti,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na jídlo x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx přestávku,

g) xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx být přerušeny, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx x oddech,

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xx dnech xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxx stanovených xxxxxxxxx50),

x) xxxxxx xxxxxxxxx svátky xx pracovní xxxx,

x) xxxxxxxxx rozvržení pracovní xxxx tak, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, ačkoli k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §95 xxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úprava pracovní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx45),

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §93 xxxx. 2, §241 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx práci xxxxxxx xx vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxx týdenní nebo xxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) xxxxxx xxxx umožní, xxx byla práce xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxx53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) prací x xxxx54),55), xxxxx-xx x xxxxxx výchovu x povolání,

t) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54),

x) nezajistí, aby xxxxxxxxxxx pracující x xxxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56),

x) neprojedná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx pro poskytnutí xxxxx pomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

a) xxxx. x), x) x v) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x), t) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 400&xxxx;000 Kč,

c) xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), d), g), x), o) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§29

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx rok, x dovolené xx xxxxxxxxxxx xxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx dovolené, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Kč.

§30

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku bezpečnosti xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx s ohledem xx možné ohrožení xxxxxx nebo zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pracovišti, xxx xxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci na xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí přijetí xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx rizik, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu36),

f) nedodrží xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §101103 zákoníku práce,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx oděvy x xxxx, mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx nápoje, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumístí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu58),

j) nevyšetří xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x pracovním xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx postiženému x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nevede xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx, ačkoli x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx pracovní xxxx x nezašle xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx opatření xxxxx opakování pracovních xxxxx,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z povolání,

q) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxxxx prostředí59), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x výšky xxxx xx xxxxxxx59a) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxx x nebezpečím xxxxxxx59b),

x) neplní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pracovních prostředků x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a) x v xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx bezpečný provoz x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístrojů x xxxxxx59c),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), xxxxxxxx vlády, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx60), xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx x lese x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteru61), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxxxxx xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxxxx62a) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby x doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx62b),

x) xxxxxxxx právo odmítnout xxxxx xxxxx, x xxx xxx mít xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) pracemi, xxx nichž xxxx xxxxxxxxx zvýšenému nebezpečí xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců nebo xxxxxx xxxxxxxxx osob,

v) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci v xxxxxxx stanoveném v §322 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnancům xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxx práci, xxxxxx x xxxx xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné návykové xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznámení x zahájení xxxxx xx xxxxxx splňující xxxxxxxxx stanovené v §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zhotovitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle zákona x zajištění dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví při xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

xx) nedodržuje xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xx pracovištích, stanovená xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx75),

xx) x xxxxxxx x §14 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx neurčí xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx,

xx) x rozporu x §15 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci xx xxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxx xxxx nezajistí xxxx aktualizaci xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhotovitelů xxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx staveništi xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. b), x), x), x), x) x za) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. l), x), x), x), x), xx), zd) x ze) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x) a x) xxx uložit pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), o), x) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§31

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx těhotnou xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx nebo zaměstnankyni, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx, ačkoli x tomu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o dítě, xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby ve xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx)3a), na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §240 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx prokázal, xx xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx pečuje o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx závislou xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), o xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxx xxxx, přestože xx x tom xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodičovskou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo je xxxxxxxx x xxxxxxx x §242 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) x případech xxxxxxxxxxx x §247 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xx xxxxxx lékařským xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 300 000 Xx,

x) xxxx. x), d) x g) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§32

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx mírou ohrožení xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ohrožení života x xxxxxx xxx, xx nezajistí, aby xxxxxxxxx zařízení stanovená xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx63), xxxxx představují zvýšenou xxxx xxxxxxxx života x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx x zvlášť xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že

a) x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx64) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx65) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušek ve xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) bez xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx64) na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, revizí xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vyhrazených technických xxxxxxxx65) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odstranění xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Kč,

b) xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx úseku agenturního xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §307b xxxxxxxx xxxxx,

x) nezajistí, xxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxx uzavřena xxxxxxx podle §308 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 xxxx 309a zákoníku xxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxxxx77) nezajistí, aby xxxxxx x dočasném xxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx až xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXX

§35

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, projednává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx úřad.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 285/2020 Sb.

§37

Pokuta xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

KONTROLA A XXXXXXX SPOLUPRÁCE XXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ X XXXXX NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ XXXXXX

§37x

Xxxxxxx k xxxxxxxxxx x správní xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xx xxxxxx identifikace xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a)

a) x xxxxxxxxxxxx naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 25 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mzdových xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán x xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x), která xx xxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Informace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizím xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze za xxxxxx kontroly dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2017 Xx. s účinností xx 1.4.2017

§37b

Doručování rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručuje xxxx x xxxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřeného x xxxxxxxxxx písemností xx xxxxxx. Pokud xx tímto způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx na jednotném xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80) xxxxxxxxx xxxx orgán x xxxxxxxx písemností xxxxx xxxx první.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty nebo xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx na jednotném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx80) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Přijetím xxxxxxx xxxxxxxxxx cizím xxxxxxx xxxxx věty xxxxx zaniká xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, že rozhodnutí x uložení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx výkon xxxx požádal podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, oznámí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx80)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx vysílajícímu xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rámci nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravomocného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 1 měsíce xx přijetí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx usazenému x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx nadnárodního poskytování xxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) obecnému správci xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, pro xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxx sankce xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx uložená x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxx spravuje a xxxxxx obecný správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Vykonatelné xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx exekučním xxxxxxx.

(5) Úřad xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxx orgán x

x) xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx doručení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odmítnutí xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x napadení rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx má xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx.

(7) Pokuta xxxxxxx xxxxx orgánem x xxxx měně, xxx xx xxxxx xxxxxx, xx převede na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro den xxxxxxx pokuty.

§37c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 93/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx [§4 xxxx. 1 písm. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dozorem27),

c) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx programu xxxxxx akcí [§4 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) přezkoumává xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaná xxxxxx x xxxxxx stupni,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborových xxxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

f) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x organizačních xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx inspektorů

Vzor x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx ministerstvo vyhláškou.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§41

§41 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§45

Xxxxxxxxxxx kontrolované osoby xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xx xxxxxxx kontrolované xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx a xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x správní xxxxxx zahájil inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení zahájil Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ministerstvo.

§47

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřad73).

(2) Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce přechází x

x) Xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx na inspektorát xxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxx xxxx x Liberecký kraj xx inspektorát xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj a Xxxxxxxxxx kraj xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxx Jihomoravský xxxx x Zlínský xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx kraj xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx73).

(3) Xxxxx xxxx a xxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx práv x závazků inspektorátů xxxxxxxxxxx xxxxx přechází xx inspektoráty xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005 z xxxxx práce na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx na inspektoráty xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace xx závazná.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2005, stanoví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v úřadech xxxxx na inspektoráty xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxx xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a odvolává74) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministr xxxxx a sociálních xxxx; xxxxxxxxx inspektora xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx inspektorem.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49

Xxxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce.

§50

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 až 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 251/2005 Sb.

Označení, xxxxx a působnost xxxxxxxxxx inspektorátů práce

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní město Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v hlavním xxxxx Xxxxx

2. Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xx sídlem x Českých Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx Xxxxxxxx

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Plzeňský xxxx x Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxxxx xxxxx

5. Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx vykonává působnost x Ústeckém kraji x v Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Pardubickém kraji

7. Xxxxxxxx inspektorát práce xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kraji x Xxxxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Moravskoslezský kraj x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx působnost x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Olomouckém kraji

Přechodné ustanovení

Čl. XX

Řízení xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 230/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. LXV

Přechodné ustanovení

Správní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. LXV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 251/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §47 odst. 4 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2005.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

252/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

s xxxxxxxxx xx 14.7.2005

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

362/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

294/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

382/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

64/2014 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

247/2014 Sb., x poskytování služby xxxx x xxxx x dětské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
s xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

81/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/2000 Xx., x námořní xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

7/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.5.2016

93/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

327/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxx x. 93/2017 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

176/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

285/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.2020 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
2) §18 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
3) §274 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
3x) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§121 xx 124 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
5) §20 xxxxxxxx xxxxx.
6) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6x) §305 xxxxxxxx xxxxx.
7) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x platu x odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
9x) Čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/88/ES xx xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby.

10) §105 xxxxxxxx práce.

Nařízení xxxxx č. 201/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, hlášení x xxxxxxxx záznamu x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Například §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §136 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
14) Například xxxxxxxx vlády č. 11/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.
15) §137 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) §137 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.
18) §137 xxxx. x) zákoníku xxxxx.
18x) §12 xxxx. x) zákona x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx).
18x) §14 xxxxxx č. 309/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
19) §3 x 4 zákona x. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx službě).
20) §65 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxx zákona.
21) Zákon č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §81 xx 83 a §96 xxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Zákon č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x vojenských xxxxxxx a x xxxxxxxxx právních poměrech xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/2000 Xx.
24) Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §54, 53a x 58 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
30) §36 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 273/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x vojenskou xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx objektech a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxxxxxx §42 zákona č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §194 xxxxxxxxxx xxxxxx.
34) §18 xxxx. 1 x §136a xxxxxxxx práce.
35) §83 xxxx. 6, §96, 99, §166 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
36) §132a xxxxxxxx práce.
37) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) §116 x 117 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §25c xxxx. 7 zákoníku xxxxx.
40) §111 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Nařízení xxxxx č. 333/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx ztíženém x xxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §15 xxxxxx č. 1/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
§19 zákona x. 143/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 40/1994 Sb. x xxxxxx x. 217/2000 Sb.
43) §16 xxxxxx č. 1/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
44) §239b xxxxxxxx xxxxx.
45) Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x doby odpočinku xxxxxxxxxxx x dopravě.
46) §85 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
47) §82 xxxxxxxx práce.
48) §85c xxxx. 1 a 3 xxxxxxxx práce.
49) §90 xxxxxxxx xxxxx.
50) §91 xxxxxxxx xxxxx.
51) §92 xxxxxxxx xxxxx.
52) §94 xxxxxxxx xxxxx.
53) §83 xxxx. 6, §96 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxx práce.
54) §99 xxxxxxxx xxxxx.
55) §166 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
56) §99 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
57) Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx prostředků, xxxxxx, xxxxxxxxx x dezinfekčních xxxxxxxxxx.
58) §133b xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 11/2002 Sb.
58x) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
59)) Nařízení xxxxx č. 101/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a pracovní xxxxxxxxx.
59x) Nařízení xxxxx č. 362/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxx xxxx xx xxxxxxx.
59b) Xxxxxxxx xxxxx č. 406/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx x nebezpečím xxxxxxx.
59c) Xxxxxxxx xxxxx č. 378/2001 Sb., kterým xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx.
60) Nařízení xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x chovem xxxxxx.
61) Xxxxxxxx xxxxx č. 28/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62a) Nařízení xxxxx č. 591/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx.
62b) Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., kterým xx xxxxxxx odchylná xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku xxxxxxxxxxx x dopravě.
62x) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 309/2006 Sb.
62x) §16 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Xx.
63) §134b xxxxxxxx xxxxx.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 98/1982 Sb.
64) §6a xxxx. 1 xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 159/1992 Xx.
65) §6b x 6c zákona x. 174/1968 Xx., xx znění xxxxxx x. 124/2000 Xx.
Xxxxxxxx č. 18/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 19/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx vyhrazená xxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx podmínky k xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 20/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx elektrická xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., kterou xx určují vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 85/1978 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Xx.
66) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Zákon č. 82/1998 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x x změně xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
73) §251c xxxxxxxx xxxxx.

74) §33 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
75) Xxxxx č. 350/2011 Sb.
75) §6 xx 9 zákona x. 312/2002 Xx., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 46/2006 Xx.

76) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) §12n xxxx. 2 xxxxxx x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §700 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§12 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské energetické xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES a xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

79) Například §319 xxxxxxxx xxxxx.

80) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1024/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx výměnu informací x vnitřním trhu x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/XX ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX"), v platném xxxxx.

81)&xxxx; §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.