Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2023 do 30.09.2023.


Zákon o inspekci práce
251/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ §3 §4 §5 §6

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE §7

Povinnosti inspektora §8 §9

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB §9a

Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §10

Přestupky na úseku rovného zacházení §11

Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §11a

Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §12

Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců §13

Přestupky na úseku náhrad §14

Přestupky na úseku pracovní doby §15

Přestupky na úseku dovolené §16

Přestupky na úseku bezpečnosti práce §17

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §18

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §19

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení §20

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání §20a

Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §21 §22

HLAVA II - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB §22a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §23

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §24a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku odměňování zaměstnanců §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovní doby §28

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené §29

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce §30

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §31

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku vyhrazených technických zařízení §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání §33a

Přestupek na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §34

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany oznamovatelů §34a

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘESTUPCÍCH §35 §36 §37

ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Přístup k informacím a správní spolupráce §37a

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání §37b

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání §37c

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

Působnost ministerstva §38

Průkazy inspektorů §39

Kontrolní činnost §40 §41 §42 §43 §44 §45

Přechodná ustanovení §46 §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha - Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

251

XXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2005

x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx78) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx skupině, působnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x povinnosti při xxxxxxxx a xxxxxx xx porušení stanovených xxxxxxxxxx.

§2

(1) Zřizují se Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "inspektorát"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx Xxxxx. Označení, xxxxx x územní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx účely hospodaření x xxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, účetnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXXXXXXX

§3

(1) Úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx vznikají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx2) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náhradě mzdy xxxx platu x xxxxxxx xxxxxx zaměstnancům,

b) xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx práce,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, jakož i xxxxxxxxxxx, xxxxx prokázali, xx xxxxxxxx sami xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx osobu závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a),

x) xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxxxxxx dětmi4),

g) xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výzvu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úředníka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx i to, xxx veřejná výzva xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průběhu75),

h) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči x dítě x xxxxxx skupině76),

i) právní xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx5) x xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §305 xxxxxxxx xxxxx,

x) vnitřních xxxxxxxx vydaných xxxxx xxxxxxxx xxxxx6a), jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

(3) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx79), xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména následující xxxxxxxxxxx:

x) za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxx xx xxxxxx, přičemž xx xxxxx v úvahu xxxxxx 5 let xxxxxxxxxxxxx vyslání xxxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx skutečnosti:

1. xxxxx, xxx xx zaměstnavatel xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xx administrativní xxxxxx,

2. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx platí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx xx xxxxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,

4. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx, kde xxxxxxxxxxxxx přijímá zaměstnance xx pracovněprávního xxxxxx x odkud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanci,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x přihlédnutím xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podniků x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práce x Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx veškeré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx tuto xxxxx x zaměstnance, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, kde xxxxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 593/2008 x xxxxx xxxxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxxx xxxxxx (Řím X) xxxx podle Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vztahy (Římská xxxxxx),

3. xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. zda xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx, xx kterého xxx xxxxxx, anebo xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx pokračovat xx xxxxxx xxxxx,

5. povaha xxxxxxxxxxxx činností,

6. skutečnost, xxx dopravu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vysílá, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx a xxxxxxxxxxxx vykonávají kontrolu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9).

§4

(1) Úřad

a) xxxx xxxxxxxxxxxx; xx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) zpracovává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx projedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděnou xxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění,

h) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. f) nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx, xxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx práci xxxxx xxxxxxx lodě s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x námořní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx76).

(2) Úřad

a) předkládá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1,

x) xxxxxx se xxxxxxxx x ministerstvem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a pracovních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx"), a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pracovních xxxxxx x pracovních xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx předkládá xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek zajišťovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky informaci x uložení xxxxxx xxxxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §307b xx 309 zákoníku xxxxx, x x xxxxxxx pokuty xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx 15 xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx pokuty,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx cizí orgán") xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, oznámení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie80), xxxxxxx xxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx i oznámení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná xxxxxx ukládána, xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxx x xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx identifikaci,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x okolností, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx informace nebo xxxxxxx, včetně informací x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

4. x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx,

5. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx sankce nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx složky, datum, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxxxxx částku, veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavateli doručeno, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečnosti naznačující xxxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výměně xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v této xxxxxxx,

x) poskytuje xx xxxxx internetových stránkách x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nejčastěji xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §319 xxxx. 1 xx 3 x §319a zákoníku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vhodnými způsoby, x xx žádost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx, x níž xx s xxxx xxxx xxxxx může xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx78) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 1 xxxx. x) a j),

(3) Xxxx vede x xxxxxxxxx provoz informačního xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx10) x informačního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolou; xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x pracovních úrazech xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx osobě, která xxxxxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, státní příslušnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, místo, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxx x pracovnímu xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx; údaje x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxx x případech, kdy xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxx, jíž xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx výkonu xxxxx obsahuje xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx práce a x xxx, xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, ministerstva x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x pobočky xxx hlavní xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxx se údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx podobě umožňující xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 zajistit xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12).

§5

(1) Inspektorát

a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx, určuje xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx opatření k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx kontrolovat xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o

1. pracovních xxxxxxx10), pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx úrazech xxxxx §4 xxxx. 4, xx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx informačního xxxxxxx xxxxx §4 odst. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xx veřejném xxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení14),

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxx x přestupcích, xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. f) xxxx odnětí xx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x),

x) prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce v xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xx pochybnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x výkonu xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Provedl-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx písemně x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Působnost xxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx

x) zaměstnavatele x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, na právnické xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxx,

x) fyzické xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx15),

x) xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu16) a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx17),

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dítě xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx b) x x)18),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zadavatelem stavby (xxxxxxxxx) xxxx jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx stavby xxxxxx podle zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18a), x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci18b),

f) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dobrovolníky xxx xxxxxx dobrovolnické xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxx20) xxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx zaměstnávající xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x kterých xx prováděn výkon xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx4),

x) xxxxxxx xxxxx77),

(xxxx xxx "kontrolovaná osoba").

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x zařízeních Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx kontrolou xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx kontrola xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Národního xxxxxxxxxxxxxx úřadu jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nebude-li xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx x xxxx xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávajících xx xxxxxxxxx úřadech xxxxxx xxxxxx xxxx službu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, upravených xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, služební xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx služby22).

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x inspektorátů xx nevztahuje xx

x) xxxxxx v xxxxx xxxxxx povolané x xxxxxx xxxxxxxxxx cvičení xxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vojáky x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x povolání24),

c) fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx25),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozsahu, xx kterém x xxxx vykonává xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx26),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx kterém x xxxx xxxxxxxxxx dozor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) kontrolované osoby x xxxxxxx, xx xxxxxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx28),

x) kontrolované xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx dozor xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Drážní xxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx30),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx31) nebo zásahu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32).

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx sídlem; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem. Úřad xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, zejména z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx kontrolované osoby, xxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušník xxxx jiná xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované xxxxx; xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx kontrola xxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pověřené x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) požadovat prokázání xxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance33),

c) v xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx měření, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx xxx xxxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxx, zástupce xxxxxxxxxxx odborového orgánu xxxx zástupce xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx stavu xx xx skončení xxxxxxx o pracovním xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx úrazového xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x zákazu

1. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, výrobních, xxxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx až xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxx nařídit, xxx přítomné fyzické xxxxx ihned opustily xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bezpečnost. Xxxxxxxx-xx xx nebezpečí hrozící x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ústně; xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx x dílčím xxxxxxxxx [§8 xxxx. x)]. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx musí xxx oznámeno xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx přesčas, xxxxx x xxxx, xxxxx zaměstnankyň x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxxx35),

x) xxxxx rozhodnutí x odnětí nebo xxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x činnostem xx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx neprovede xxxxx prohlídku, xxxxxx xxxx zkoušku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ukládat xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; mohou rovněž xxxxxxxxx xxxxxxxx technická x xxxx opatření x xxxxxxxxxx rizik36).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx [§4 xxxx. 1 písm. x)] xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

§8

Povinnosti xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zaměstnanců nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x zahájení xxxxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x) x x)]; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx protokolu.

§9

(1) Xxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxx dostavila xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx inspektorátu x xxxxxxxx xxxxx, dokumenty xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontroly; xxxxxxxxxxxx osoba je xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx brání xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované osoby xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x určeném xxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX OSOB

§9a

(1) Fyzická xxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxx kontrolované osoby, xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 200&xxxx;000 Kč.

§10

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupcům xxx oblast bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci xxxxxxxxxxx x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx.

§11

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx zacházení

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx se všemi xxxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxx x poskytování xxxxxx peněžitých xxxxxx x xxxxxx peněžité xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) diskriminuje zaměstnance (§16 xxxxxxxx xxxxx),

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx stížnost xx xxxxx práv x povinností vyplývajících x pracovněprávního vztahu39).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x), b) xxxx x) xxx uložit xxxxxx až do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 400&xxxx;000 Xx.

§11x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených v §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx jejího provádění xxxxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x rozporu x §316 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x),

x) 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 29.7.2017

§12

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx nepřekročil xxxxxxxxx xxxxx stanovený rozsah xxxxx konané na xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, nebo

b) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. c) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§13

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xx stejnou xxxxx xxxx práci xxxxxx xxxxxxx stejnou xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzdu6) nebo xxxx7), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx40), xxxxxxxxx nejnižší úrovně xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu xxxx6) nebo xxxx7) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxx6) nebo plat7) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx přesčas,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx práci xx xxxxxx xxxx xxxx xx práci xxxxxxx anebo příplatek x platu za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve ztíženém x zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx v xxxx41),

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx x platu, xxxxxx x tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxx7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neupravují, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx6) nebo xxxxx7), xx xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ze xxxx6) nebo xxxxx7) xxxxxxxxxxx xxx dohody x xxxxxxxx xx xxxx6) xxxx platu7) xxxx xxx stanovené xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx42) xxxx ji xxxxxxxxxx ve stanovené xxxx,

x) nezajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx43), ačkoli k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §103 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx44) xx vykonanou xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx pracovní xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x) a x) xxx uložit xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. x), x), x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), f), g), x), l) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§14

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy6) xxxx xxxxx7) xxxx xxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§15

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx doby

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) nestanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx pracovní xxxx, xxxxxx k tomu xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem48),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx směn,

e) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směn x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x děti,

f) xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx x práci xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, xxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxx přiměřenou dobu xx xxxxx x xxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx k tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx49),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx stanovených xxxxxxxxx50),

x) xxxxxx nesprávně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby xxx, xxx měl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřetržitý xxxxxxxxx x týdnu, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51),

x) xxxxxx xxxxxxxx pracovní doby, xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x §95 xxxxxxxx xxxxx, kolektivní smlouvou, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx odpočinku zaměstnanců x xxxxxxx45),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x §93 xxxx. 2, §241 xxxx. 3 xxxx druhá zákoníku xxxxx,

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx její xxxxxxx xxxx roční rámec xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) vyžádá nebo xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx xx zákoníku práce,

q) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) zaměstná mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxx přesčas53),

s) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxx v xxxx54),55), xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx k povolání,

t) xxxxxxxxx, aby pracovní xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x xxxx nepřekročila xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu54),

u) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x noci xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x organizaci xxxxx x xxxx,

x) nevybaví xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx pracuje v xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rychlou xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) písm. x), x) a v) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. x), x), t) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. f), x), i), j), x), p), x), x) x u) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x), x), x), x), x) x r) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§16

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku dovolené xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx dovolené, čerpání xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nástupu.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§17

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx se x jejím xxxxxxx xx jejích pracovištích,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jednom pracovišti, xxx byli xxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zajišťováním xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxx xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti práce xxxxxxxxx v §101 xx 103 xxxxxxxx xxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, pracovní xxxxx x obuv, mycí, xxxxxxx x dezinfekční xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx nezavede xxxxxxx, xxxxxx x tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

k) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

l) xxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x v případě xxxxxxxxxx pracovního úrazu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx úraz x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx10),

x) nepřijme xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x nichž byla xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zajištění dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), v nařízení xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí59), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xx xxxxxxx59a) x nařízení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x prostředí x xxxxxxxxxx výbuchu59b),

r) neplní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx58a) x v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a používání xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx59c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx58a), nařízení xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx práce x pracovních xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx související x xxxxxx zvířat60), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx61), xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx při provozování xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky62), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx62b),

x) nepřizná právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x níž xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx bezprostředně x závažným způsobem xxxxxxxx život xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob,

u) xxxxxxxx mladistvé zaměstnance3) xxxxxxx, při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxx xxxxxxx výkonu xx mohli vážně xxxxxxx bezpečnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) nepřizná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx xxxxx,

x) nepřizná xxxxxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx alkoholické xxxxxx xxxx zneužívat jiné xxxxxxxx látky,

y) xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx62d),

xx) nesplní xxxxxxxx x povinností koordinátora xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx §18 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zamezení xxxxx xx pracovištích, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx xxxxx obsažených xx směsích75),

zc) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v prevenci xxxxx podle §10 xxxx. 4 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

xx) x xxxxxxx x §10 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx x zajišťování xxxxx x prevenci xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx oprávnění,

ze) x rozporu s §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx koordinátorů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

xx) v xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx realizaci stavby,

zg) x xxxxxxx s §14 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších podmínek xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x), x), x), x), x), za) x zc) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), zd), xx), xx) a zg) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), q), x), x), x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x), x) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§18

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) nepřevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zaměstnankyni do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx porodu xxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx, xx jinou práci, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pečujícího x xxxx, xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx převážně xxx dlouhodobě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx na pomoci xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká závislost), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) neplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pečujícího x xxxx xxxxxx než 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zaměstnance, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx dlouhodobě pečuje x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx stupni III (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx stupni IV (xxxxx závislost)3a), o xxxxxx pracovní dobu xxxx xxxxx vhodnou xxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxx xx v xxx nebrání xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx v xxxxxxx x §195 xx 198 xxxxxxxx práce,

e) xxxxxxxxxx přestávky xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx v rozporu x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) nepřiměřenými xxxxxxx x xxxxxxx s §244 xx 246 xxxxxxxx práce,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §247 xxxxxxxx práce,

h) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců3) xx xxxxxx lékařským xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. c) a x) lze uložit xxxxxx až xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x) x g) lze xxxxxx xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. a), x) a x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§19

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, že xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63), která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx života x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxx způsobilé xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

§20

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx technických zařízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx

x) neprovede xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx zařízení provede xxxxxxxxx, revizi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx být xxxxxxxxx tohoto osvědčení,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§20x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnávání

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §307b xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxx, xxx dohoda x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §308 odst. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx 309a xxxxxxxx práce, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx81) nezajistí, xxx xxxxxx x xxxxxxxx přidělení zaměstnance xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxx stanovené v §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx tím, xx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxx povolení xxxx podmínky povolení xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX FYZICKÝCH XXXX

§22x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx do 200 000 Xx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele x orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tím, xx poruší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx, radám xxxxxxxxxxx xxxx zástupcům xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx vyplývající x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 odst. 1 xxxxxxxx práce.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 200 000 Xx.

§24

Xxxxxxxxx právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx za práci x poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, x xxxxxxxx xxxxxxxx x příležitost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx v xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16 xxxxxxxx práce),

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx práv a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) neprojedná xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx stížnost na xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu39).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx. x), x) nebo x) xxx uložit pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx.

§24x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) naruší xxxxxxxx zaměstnance na xxxxxxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxxxxx x o způsobech xxxxxx xxxxxxxxx podle §316 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) x xxxxxxx x §316 xxxx. 4 xxxxxxxx práce vyžaduje xx zaměstnance xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxx nebo dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx pracovního poměru xxxx dohod x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při vzniku, xxxxxxx, xxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2 000 000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 10 000 000 Xx,

x) písm. c) xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§26

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx jako jinému xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx6) xxxx xxxx7), xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx mzdy40), popřípadě xxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxx xxxx plat xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci mzdu6) xxxx xxxx7) nebo xxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volno xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xx práci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx za takovou xxxxx,

x) neposkytne zaměstnanci xxxxxxxxx xx práci xx xxxxxxxx x xxxxxx škodlivém pracovním xxxxxxxxx a xx xxxxx v xxxx41),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, ačkoli x tomu má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx platu7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxx6) xxxx xxxxx7), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) zaměstnance xxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx6) xxxx platu7) jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměnu xx pracovní pohotovost42) xxxx ji neposkytne xx stanovené xxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,

l) xxxxxx zaměstnance v xxxxxxx s §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx práce,

m) xxxxxxxxxx zaměstnanci odměnu42) xx vykonanou práci xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. a) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500 000 Xx,

x) písm. d), x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), c), x), g), i), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§27

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx náhrad xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx doby, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx48),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odečte x prací, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon práce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx50),

x) xxxxxx nesprávně xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx tak, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxx, ačkoli x xxxx má povinnost xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx51),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52),

m) nařídí xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §95 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx nařízením vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx45),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přesčas v xxxxxxx s §93 xxxx. 2, §241 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyšším xxxxxxx, než xx xxxx týdenní xxxx xxxxx rámec xxxxxxxxxxx xx zákoníku xxxxx53),

x) xxxxxx xxxx umožní, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx konána xxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxx53),

x) zaměstná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx x xxxx54),55), nejde-li x jejich výchovu x xxxxxxxx,

x) nezajistí, xxx pracovní doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx54),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxx56),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx otázky bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém se xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300&xxxx;000 Xx,

x) písm. l), x), t) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), o) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§29

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx přestupku xx xxxxx dovolené xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxx dovolené xx kalendářní rok xxxx její poměrné xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx do xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx x ohledem xx možné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 odst. 2 x 3 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pracovišti, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxx rizik, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §101 xx 103 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx oděvy x xxxx, mycí, xxxxxxx x dezinfekční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu57),

h) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nekontroluje xxxxxx používání,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx signály, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) nevyšetří xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) nevyhotoví xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx smrtelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x pracovních xxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nezašle xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx opakování pracovních xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z povolání,

q) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracoviště x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x zákonu o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci58a), x nařízení xxxxx x podrobnějších požadavcích xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx59), nařízení xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx na bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx do xxxxxxx59a) x xxxxxxxx xxxxx x bližších požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádného xxxxx používaných xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci58a) x x nařízení xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x nářadí59c),

s) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx práci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx60), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce x pracovních xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx zajistit při xxxxx x xxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx61), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxxxxx xxxxx o bližších xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx62b),

x) xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxx lze xxx xxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxxxx xxxxxxxxx osob,

u) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vážně ohrozit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx fyzických xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykonávat kontrolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při práci, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu34),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu požívat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx stavbě xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené v §15 xxxx. 1 xxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci nebo xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinátorovi xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx podle §10 odst. 4 xxxx §18 xxxxxx x zajištění dalších xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx obsažených xx xxxxxxx75),

xx) v xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

ze) x xxxxxxx s §14 xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx nezajistí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x součinnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxxxx a realizace xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. b), x), x), w), x) x za) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300 000 Xx,

x) xxxx. l), x), x), x), x), xx), xx) x xx) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x), x), k), x), x), x), x) a z) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) xxxx. x), e), x), x), x), x), x) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§31

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dítě, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx sám xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu považuje xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx závislost), xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)3a), na xxxxxxxx xxxxx nebo postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §240 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), o kratší xxxxxxxx dobu xxxx xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxxxxx doby, přestože xx v xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolenou xxxx rodičovskou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kojení xxxx xx poskytne x rozporu x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mladistvé zaměstnance3) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s §244 xx 246 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxxxxxxx stanovených x §247 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx zaměstnávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) písm. x) x h) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x) a x) lze xxxxxx xxxxxx až do xxxx 500 000 Xx,

x) xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxx pokutu až xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx právním předpisem63), xxxxx představují xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobilé x zvlášť odborně xxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu až xx xxxx 2 000 000 Xx.

§33

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx řádně prohlídku, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x uváděním xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx prohlídku, revizi, xxxxxx, opravy, rekonstrukci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxx držitelem xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §20 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyhrazeném technickém xxxxxxxx,

x) x rozporu x §20 xxxx. 2 písm. d) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení nezajistí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

e) jako xxxxxxxxxxxx vyhrazeného technického xxxxxxxx neohlásí havárii x xxxxxxx x §22 xxxxxx x xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) a x) xxx xxxxxx pokutu xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Kč,

c) xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §307b xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 xxxx. x) až x), x) x x) xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. byla uzavřena xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx 309a xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx77) xxxxxxxxx, aby xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §308 xxxx. 1 písm. x) xxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx.

§34

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umělecké, kulturní, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poruší.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§34a

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) neurčí příslušnou xxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 7 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů,

d) x rozporu x §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx oznámeními xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx osoba xxxx xxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 2 písm. f) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxx oznamovatel vyrozuměn x přijetí oznámení xxxxx §12 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 400 000 Xx.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), x) x e) xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PŘESTUPCÍCH

§35

Přestupky xxxxx xxxxxx zákona v xxxxxx xxxxxx projednává xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxx.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2020 Sb.

§37

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

ČÁST PÁTÁ

KONTROLA X XXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX V XXXXX XXXXXXXXXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXX

§37x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizího orgánu xxxx Evropské xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie80), která xx týká xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, bezplatně

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu informace xx xxxxxx identifikace xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx k výkonu xxxxx v rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a)

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx případech nejpozději xx 25 pracovních xxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxx pochybnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxx požádat xxxxxxxxx cizí xxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) x x), která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx kontroly dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 93/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

§37x

Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xxxx xxxx sankce zaměstnavateli xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Rozhodnutí o xxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxx a x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x inspektorát zaměstnavateli xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Pokud xx xxxxx způsobem xxxxxxxx písemnost zaměstnavateli xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie80) příslušný xxxx orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxxx práce v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, požádá xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80) o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pohledávka Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx požádal podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy Xxxxx republiky, oznámí xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx.

§37c

Doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xx jednotném formuláři xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx80)

x) doručí zaměstnavateli xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 měsíce xx přijetí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx x doručí podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx odmítne xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx formální xxxx xxxxxxxx vady, xxx xxx je třeba xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx žádost, xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx nehospodárné.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie xx xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx spravuje x xxxxxx obecný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx cizí orgán x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxx doručení xxxxxxxxxx,

x) důvodech odmítnutí xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 došlo x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, ve xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx má xxxx xx vykonatelnost xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx přerušen, dokud x xxxx věci xxxxxxxxxx příslušný cizí xxxxx.

(7) Pokuta uložená xxxxx xxxxxxx v xxxx měně, než xx xxxxx koruna, xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxx pokuty.

§37c xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

x) schvaluje xxxxx xxxxxxx kontrolních xxxx [§4 xxxx. 1 písm. c)],

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx priority; xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx27),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x ročním xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úřadem x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vztazích státních xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx inspektorů xxxxx §4 odst. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

§40 zrušen právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§45

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pro účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx kontrolované osoby. Xx xxxxxxx kontrolované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx inspektorát xxxxxxxxxxx práce nebo xxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zahájil Xxxxx úřad bezpečnosti xxxxx xxxx ministerstvo.

§47

(1) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx x Xxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx73).

(2) Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přechází x

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Jihočeský xxxx x Xxxxxxxx xx inspektorát xxx Xxxxxxxxx kraj x xxxx Xxxxxxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx x Karlovarský xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx kraj xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxx kraj a Xxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj a Xxxxxxxxxx kraj xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx x Zlínský xxxx xx inspektorát xxx Jihomoravský xxxx x Xxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xx inspektorát xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx73).

(3) Xxxxx xxxx x závazků Xxxxxxx úřadu bezpečnosti xxxxx xxxxxxxx xx xxxx. Výkon xxxx x xxxxxxx inspektorátů xxxxxxxxxxx práce přechází xx inspektoráty podle xxxxxxxx 2.

(4) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx v úřadech xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005 z xxxxx práce na xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x úřadu xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxx.

(5) Xxxx xxxxx na xxxxxxx dohody xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx práce podle xxxxxxxx 4 věty xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace xx závazná.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 nejpozději xx 30. dubna 2005, xxxxxxx xxxxx x pravidla delimitace xxxxxxxxxxx x úřadech xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx návrh ředitele xxxxx xxxxx ministerstvo.

§48

Do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx74) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx; vedoucího inspektora xxxxxxx x xxxxxxxx xx projednání s xxxxxxxxxx inspektorem.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49

Xxxxxxx se Xxxxx úřad bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005, x xxxxxxxx ustanovení §47 xxxx. 4 až 6, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x zákonu x. 251/2005 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx

2. Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Oblastní xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx kraji a x kraji Xxxxxxxx

4. Xxxxxxxx inspektorát práce xxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx působnost x Plzeňském xxxxx x v Xxxxxxxxxxxx xxxxx

5. Oblastní inspektorát xxxxx pro Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx kraji x x Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxx se sídlem x Hradci Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx kraji a x Xxxxxxxxxxx xxxxx

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kraji x Xxxxxxxx kraji

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, zahájená xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. LXV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 251/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2005, x výjimkou xxxxxxxxxx §47 xxxx. 4 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2005.

Xx znění tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

252/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

362/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

294/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 251/2005 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

341/2011 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických směsích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

367/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

136/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o dítě x dětské skupině x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o státní xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

81/2015 Xx., kterým xx mění zákon x. 61/2000 Sb., x xxxxxxx plavbě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

7/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

88/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx poskytování xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

93/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2018

327/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx znění zákona x. 93/2017 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

285/2020 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.7.2020 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

250/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2022

284/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

358/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

152/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

172/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2023

281/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2023 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 1.1.2029

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
2) §18 odst. 1 zákoníku xxxxx.
3) §274 odst. 2 zákoníku práce.
3a) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
§121 xx 124 zákona x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
5) §20 zákoníku xxxxx.
6) Zákon č. 1/1992 Sb., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx výdělku, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6x) §305 xxxxxxxx práce.
7) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 59/2006 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx závažných xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx směsích a x změně některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9a) Čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/88/ES ze xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

10) §105 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 201/2010 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x zasílání xxxxxxx x úrazu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §11 odst. 1 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
13) §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 11/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx signálů.
15) §137 písm. x) zákoníku xxxxx.
16) Xxxxxxxxx živnostenský zákon.
17) §137 písm. x) zákoníku xxxxx.
18) §137 xxxx. x) zákoníku práce.
18x) §12 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx).
18x) §14 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
19) §3 x 4 xxxxxx x. 198/2002 Xx., x dobrovolnické xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx).
20) §65 xxxx. 1 x 2 školského xxxxxx.
21) Xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §8183 x §96 xxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxx č. 220/1999 Sb., o průběhu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx znění zákona x. 128/2000 Xx.
24) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §54, 53a a 58 xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §36 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxxx č. 273/1999 Sb., xxxxxx xx vymezují xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používaná x xxxxxxxxx výstrojí, xxxxxxxxx výzbrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.
31) Xxxxxxxxx §42 xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx republiky.
32) Xxxxxxxxx xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném záchranném xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §194 xxxxxxxxxx xxxxxx.
34) §18 xxxx. 1 x §136a xxxxxxxx xxxxx.
35) §83 xxxx. 6, §96, 99, §166 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.
36) §132a xxxxxxxx xxxxx.
37) Xxxxx č. 148/1998 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §116 x 117 občanského xxxxxxxx.
39) §25c xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx.
40) §111 xxxx. 3 x 4 xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxx xxxxx č. 333/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx práci xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxx x noci, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §15 xxxxxx č. 1/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 217/2000 Xx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 40/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Sb.
43) §16 zákona x. 1/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
44) §239b xxxxxxxx xxxxx.
45) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravě.
46) §85 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.
47) §82 xxxxxxxx xxxxx.
48) §85c xxxx. 1 x 3 xxxxxxxx práce.
49) §90 xxxxxxxx práce.
50) §91 xxxxxxxx práce.
51) §92 xxxxxxxx xxxxx.
52) §94 xxxxxxxx xxxxx.
53) §83 xxxx. 6, §96 odst. 1 x 2 xxxxxxxx práce.
54) §99 zákoníku xxxxx.
55) §166 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.
56) §99 odst. 4 zákoníku práce.
57) Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx rozsah a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
58) §133b xxxxxxxx práce.
Xxxxxxxx xxxxx č. 11/2002 Sb.
58a) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
59) Nařízení xxxxx č. 101/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí.
59a) Xxxxxxxx xxxxx č. 362/2005 Sb., x xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx při xxxxx xx pracovištích s xxxxxxxxxx pádu z xxxxx nebo do xxxxxxx.
59x) Nařízení xxxxx č. 406/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
59x) Xxxxxxxx xxxxx č. 378/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx bližší xxxxxxxxx xx bezpečný xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x xxxxxx.
60) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx zaměstnavatel povinen xxxxxxxx xxx práci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
61) Xxxxxxxx xxxxx č. 28/2002 Sb., kterým xx stanoví způsob xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx a xx pracovištích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62x) Xxxxxxxx xxxxx č. 591/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
62x) Nařízení xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx odchylná xxxxxx pracovní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
62x) §15 xxxx. 1 zákona x. 309/2006 Xx.
62d) §16 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Xx.
63) §134b xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v elektrotechnice, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
64) §6a xxxx. 1 xxxxxx x. 174/1968 Sb., x státním odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/1992 Xx.
65) §6b x 6c zákona x. 174/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 124/2000 Sb.
Xxxxxxxx č. 18/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 19/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 20/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., kterou xx xxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 85/1978 Sb., x kontrolách, xxxxxxxx x zkouškách xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Xx.
66) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Xxxxxxxxx §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
68) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxx výkonu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x o změně xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §251c xxxxxxxx xxxxx.

74) §33 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
75) Xxxxx č. 350/2011 Sb.
75) §6 xx 9 zákona x. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 46/2006 Xx.

76) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) §12n odst. 2 xxxxxx č. 61/2000 Xx., x xxxxxxx plavbě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §700 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§12 xxxx. x) xxxxxx č. 309/2006 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

79) Například §319 xxxxxxxx xxxxx.

80) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1024/2012 xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x o zrušení xxxxxxxxxx Xxxxxx 2008/49/XX ("xxxxxxxx x xxxxxxx XXX"), x platném xxxxx.

81)&xxxx; §14 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.