Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022 do 30.06.2023.


Zákon o inspekci práce
251/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ §3 §4 §5 §6

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE §7

Povinnosti inspektora §8 §9

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB §9a

Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §10

Přestupky na úseku rovného zacházení §11

Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §11a

Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §12

Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců §13

Přestupky na úseku náhrad §14

Přestupky na úseku pracovní doby §15

Přestupky na úseku dovolené §16

Přestupky na úseku bezpečnosti práce §17

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §18

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §19

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení §20

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání §20a

Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §21 §22

HLAVA II - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB §22a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §23

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §24a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku odměňování zaměstnanců §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovní doby §28

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené §29

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce §30

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §31

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku vyhrazených technických zařízení §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání §33a

Přestupek na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §34

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘESTUPCÍCH §35 §36 §37

ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Přístup k informacím a správní spolupráce §37a

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání §37b

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání §37c

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

Působnost ministerstva §38

Průkazy inspektorů §39

Kontrolní činnost §40 §41 §42 §43 §44 §45

Přechodná ustanovení §46 §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha - Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

251

XXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2005

o xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx78) x xxxxxxxx zřízení x postavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx ochrany pracovních xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x příslušnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, práva x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxx xx porušení stanovených xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx xxxx inspekce xxxxx (xxxx xxx "xxxx") x oblastní xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx úřadu xx Xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx xxxxxx jednotkou. Xxx účely xxxxxxxxxxx x majetkem státu, xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxx inspektoráty xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizačních jednotek xxxxx.

(3) Xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Úřad je xxxxxxxxxx služebním úřadem xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xx vedoucí xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX ÚŘADU X XXXXXXXXXXXX

§3

(1) Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z

a) xxxxxxxx předpisů, x xxxxx vznikají xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zástupci xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx2) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, náhradě xxxx xxxx platu x xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobu x xxxx xxxxxxxxx,

x) právních xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

e) právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zaměstnanců3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx převážně sami xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a),

x) právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx místa úředníka xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx75),

x) právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx péči x dítě x xxxxxx xxxxxxx76).

(2) Xxxx x inspektoráty rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) kolektivních xxxxx5) x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x vnitřních xxxxxxxx podle §305 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx6a), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

(3) Xxxx a inspektoráty xxxxxxxxxx dodržování právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb79), přičemž xx xxxxxxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) za xxxxxx xxxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celkové posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx provádí xxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, popřípadě též x jiném členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx, přičemž se xxxxx x xxxxx xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxx, xxx má xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. místo, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx daně x příspěvky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx profesních xxxxxxxx x souladu x právem xxxxxx xxxxxxxxx státu,

4. xxxxx, xxx zaměstnavatel vykonává xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx administrativní xxxxx,

5. místo, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pracovněprávního xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysíláni,

6. rozhodné xxxxx, kterým xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanci,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obratu xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx situaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x malých x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práce x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x zaměstnance, xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména

1. xxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx práci xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 593/2008 x právu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vztahy (Řím X) xxxx podle Xxxxxx o právu xxxxxxxxx xxx smluvní xxxxxxxxx vztahy (Xxxxxx xxxxxx),

3. datum, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájeno,

4. xxx xx zaměstnanec xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx kterého xxx xxxxxx, xxxxx má x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx, xxx dopravu, stravování x xxxxxxxxx poskytuje xxxx xxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxx xxxxxxxxxxx vysílá, x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx9).

§4

(1) Úřad

a) xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x služebních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx jako službu, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) odborně xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx technickou xxxxx,

x) zpracovává xxxxx xxxxxxx kontrolních akcí, xxxxx projedná s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x předkládá xxx xxxxxxxxxxxx ke schválení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx x zdraví neohrožujícího xxxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opravňující inspektory x xxxxxx kontroly xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx přiměřené lhůty x xxxxxx odstranění,

h) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxxx řízení v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. f) nebo xxxxxx xx omezení xxxxx §7 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx části xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx76).

(2) Xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1,

b) xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pracovních xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx právnickým x fyzickým xxxxxx, xxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx"), x zaměstnancům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poradenství xxxxxxxx xx xxxxxxx pracovních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxxx inspektorátů zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx x jejím xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x organizace xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovaných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx odborovými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx agentury práce xxxxxxxxx x §307b xx 309 xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx pokuty,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx cizí xxxxx") xxxxxxx o pomoc, xxxxxxxxx, oznámení nebo xxxxxxxx pokuty xxxx xxxx sankce na xxxxxxxxx formuláři xxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie80), xxxxxxx žádost xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x oznámení xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. shrnutí xxxxxxxxxxx a okolností, xx jejichž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, povahu xxxxxx porušení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. nástroj umožňující xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx související pohledávky, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí účel xxxxxxxx x lhůtu xxx xxxx xxxxxxxxx,

5. x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx sankce xxxx xxxxxxxxxxx pohledávky či xxxx xxxxxx, datum, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vykonatelným, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, veškeré xxxxxxxxx důležité pro xxxx vymáhání, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx jak bylo xxxxxxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx uložení xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxx prostředek,

h) xxxxxxx příslušnému cizímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x přetrvávajících xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx s jinými xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nejčastěji xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §319 odst. 1 xx 3 x §319a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vyslaných k xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxx vhodnými způsoby, x na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také x xxxxxx, x níž xx x xxxx xxxx xxxxx může xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx78) x uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x j),

(3) Xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx10) a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx výkonu xxxxx x xx opatření x xxxxxx odstraňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Informační systém x xxxxxxxxxx úrazech xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx jsou jméno x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx příslušnost, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pohlaví,

b) xxxxxxxxxxxxxx, jimiž jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, předmět xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx k pracovnímu xxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx úrazu xxxxx,

x) pracovním xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx těla, druh xxxxxxxxxx úrazu, xx xxxx xxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x proč x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx úrazech slouží xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony11) nebo x případech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx údaje xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx. České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx označení zaměstnavatele x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) rizicích xxx xxxxxx xxxxx x x xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x pobočky xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx"). Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx xx xxxxx x informačního systému xxxxxxxxx též v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx povinen xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx12).

§5

(1) Xxxxxxxxxxx

x) vykonává xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v §3,

x) xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místě xxxxxxxxx xxxx,

x) poskytuje xxxxx xxxxx o

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx10), pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 4, xx kterým xxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odstranění xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §4 xxxx. 5,

x) předkládá xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, které xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x vybraným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení,

i) xxxxxxxxx xxx povolování staveb xxxxxxxx xxx užívání xx veřejném xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti práce x technických xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxxxxxxxx bezúplatně základní xxxxxxxxx x poradenství xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje xx xxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx x přestupcích, zákazu xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xx má pochybnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vysláním xxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx práce x České republice x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxx, xxxxxxxxx písemně x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x inspektorátů xx xxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx15),

x) xxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx17),

x) spolupracujícího xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x)18),

x) fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) nebo jejím xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx stavby xxxxxx podle zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx18a), x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci18b),

f) xxxxxxxxxx x přijímající xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxx, které vykonávají xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení, další xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx xxxx, odborných xxxxxxx20) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odsouzené x xx odsouzené21),

i) xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx činnosti xxxxx4),

x) xxxxxxx xxxxx77),

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx osoba").

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí, x zařízeních Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x informace x Národního bezpečnostního xxxxx, jakož x x xxxxxxxxx, s xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxx dojít k xxxxxxxx utajovaných skutečností, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x informace, Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx ten, xxx odmítl xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx kontroly xx své působnosti x xxxx xx 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu písemnou xxxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech státní xxxxxx xxxx službu, xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx doby xxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státní služby xxxxxxx x x xxxxx době x xxxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx22).

(4) Působnost xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby x xxxxxxxxx nasazení xxxxx xxxxxxxx zákona,

b) xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx24),

x) xxxxxxx xxxxx vykonávající službu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx25),

x) kontrolované xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx26),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) xxxxxxxxxxxx osoby x rozsahu, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx28),

x) kontrolované xxxxx v rozsahu, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Drážní xxxxxxxx29),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx silách České xxxxxxxxx30),

x) činnost bezpečnostního xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx31) nebo zásahu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx32).

(5) Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xx řídí xxxxxx činnosti kontrolované xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; ve xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxxx provedením xxxxxxxx xxxx xxx místně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx kontrolu podle xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx jejím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx rodinný příslušník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x bezprostřednímu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx inspektora, xxxx xxx xxxxxxxx vykonána xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxx, cestovního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance33),

c) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě nebezpečí xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx kontrolované osoby xxx přítomnosti dalších xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborového orgánu xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx zachování xxxxx úrazového děje x původním xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) vydat rozhodnutí x xxxxxx

1. používání xxxxxxx, pracovišť, výrobních, xxxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx ohrožují xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxx kontrolované xxxxx x xxxxxx prostorech, x xx xx xx doby xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx drahách x xx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx, lodí x xxxxxxx; za tím xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ohrožena xxxxxx bezpečnost. Vyžaduje-li xx xxxxxxxxx hrozící x prodlení, xxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústně, xxxx je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx [§8 xxxx. x)]. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx oznámeno kontrolované xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ústního xxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx35),

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx držitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušku ve xxxxxxxxxx rozsahu,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x určovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebná xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx36),

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx [§4 xxxx. 1 písm. x)] xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx protokol [§7 xxxx. 1 xxxx. x) x x)]; xxxxx protokol musí xxx součástí xxxxxxxxx.

§9

(1) Inspektor xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobu, xxx se v xxxxxx xxxxx dostavila xx pracoviště úřadu xxxx inspektorátu a xxxxxxxx xxxxx, dokumenty xxxx věci související x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xx xxxxxxx této povinnosti x xxxxxx lhůtě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxx povinni na xxxxxx inspektorů xxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx k projednání xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§9x

(1) Fyzická xxxxx xx jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §9.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Kč.

§10

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx za zaměstnance xxx, xx poruší xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx oblast bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx vyplývající x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§11

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nezajistí rovné xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxx, odměňování xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx postupu x xxxxxxxxxx,

x) diskriminuje xxxxxxxxxxx (§16 zákoníku práce),

c) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx práv x nároků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stížnost xx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx39).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x), x) xxxx x) lze xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. d) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 400&xxxx;000 Xx.

§11x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx společných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) x rozporu x §316 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 206/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

§12

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx mimo pracovní xxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákoníkem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx konané xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10 000 000 Kč,

c) xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

§13

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx

x) neposkytne zaměstnanci xx stejnou xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mzdu6) xxxx xxxx7), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdy40), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxx plat7) xxxx xxxxxxxx volno xx xxxxx přesčas,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx příplatek x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ve xxxxxxxx x zdraví škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx41),

x) neposkytne zaměstnanci xxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanci složku xxxxx7), kterou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx6) nebo platu7), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provede xx xxxx6) nebo platu7) xxxxxxxxxxx bez xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx42) nebo xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) nezajistí podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx43), xxxxxx x xxxx má povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zaměstnance x xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx44) za xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) x x) xxx uložit pokutu xx do xxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), e), x) x k) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. b), x), f), g), x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx.

§14

Přestupky xx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx náhrad xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xxxx6) xxxx platu7) nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx práce, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu až xx výše 200&xxxx;000 Xx.

§15

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxx doby

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx režimu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu45),

b) xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek při xxxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxx x xxxx xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu46),

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx xxx pružné xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx48),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x konec xxxxxxxx doby x xxxxxx pracovních xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x potřebám zaměstnanců xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnancům přestávku x xxxxx xx xxxxx x oddech xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x prací, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx, x pracovní xxxx přiměřenou dobu xx jídlo a xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx xxxxx směnami, xxxxxx x xxxx xx povinnost podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx než stanovených xxxxxxxxx50),

x) zahrne xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx nepřetržitý odpočinek x xxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx51),

x) nevede xxxxxxxx pracovní doby, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52),

m) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §95 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx se nařízením xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úprava xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx45),

x) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §93 odst. 2, §241 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přesčas xx xxxxxx rozsahu, xxx xx xxxx týdenní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx přesčas xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnankyně xxxxx xxxxxxx,

x) zaměstná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) prací xxxxxxx53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx x xxxx54),55), xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranici, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu54),

u) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56),

x) neprojedná x příslušným odborovým xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci otázky xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x organizaci xxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, prostředky pro xxxxxxxxxx první xxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přivolat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

x) písm. c), x) a v) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300&xxxx;000 Kč,

b) písm. x), m), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. f), x), i), j), x), p), x), x) x u) xxx uložit xxxxxx xx do výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x), d), x), x), x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§16

Přestupky na xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k délce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx až xx xxxx 200 000 Kč.

§17

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) nezajistí x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzických xxxx zdržujících se x xxxxx xxxxxxx xx jejích xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §108 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx jednom xxxxxxxxxx, xxx xxxx kromě xxxxxx zaměstnanců chráněni xxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření potřebných x xxxxxxxx rizik, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxx x §101 xx 103 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pracovní xxxxx x obuv, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ochranné xxxxxx, ačkoli x xxxx má povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57),

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnostní značky xxxx nezavede xxxxxxx, xxxxxx k tomu xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx58),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

k) xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx postiženému x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxxxx příslušníkům,

m) xxxxxx evidenci x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu10),

n) neohlásí xxxxxxxx úraz x xxxxxxx xxxxxx x xxx stanoveným xxxxxxx x institucím10),

o) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), x nařízení xxxxx x podrobnějších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x pracovní prostředí59), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pádu x xxxxx nebo xx xxxxxxx59a) x xxxxxxxx xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxxx x pracovních xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx58a) x x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx bližší xxxxxxxxx xx bezpečný xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x nářadí59c),

s) xxxxxx povinnost xxxxxxxx xx organizace xxxxx x pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx58a), nařízení xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx organizace práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx související s xxxxxx xxxxxx60), xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx práci x xxxx a na xxxxxxxxxxxx obdobného charakteru61), xxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravními prostředky62), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x nařízení xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úprava pracovní xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx62b),

x) nepřizná právo xxxxxxxxx výkon práce, x xxx xxx xxx důvodně xx xx, že xxxxxxxxxxxxx x závažným xxxxxxxx xxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob,

u) xxxxxxxx mladistvé zaměstnance3) xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx zvýšenému xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) nepřizná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx x rozsahu stanoveném x §322 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje xxxx zneužívat xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) nedoručí xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinátorovi bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx §18 zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xx pracovištích, xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxxxxxx povinnosti právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx75),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v prevenci xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x zajištění dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

xx) x xxxxxxx x §10 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x prevenci xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx staveništi xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

xx) v rozporu x §15 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx x koordinátorem xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx x realizace xxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x), x), v), x), x), xx) x zc) lze xxxxxx pokutu až xx xxxx 300 000 Xx,

x) xxxx. l), x), x), x), x), xx), xx), xx) x xx) xxx uložit xxxxxx xx xx výše 400&xxxx;000 Kč,

c) xxxx. x), x), j), x), x), r), x), x) x x) lze xxxxxx xxxxxx až do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. d), e), x), h), x), x), x) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§18

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, která kojí, xx jinou práci, xxxxxx k xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx, xx převážně xxx xxxxxxxxxx pečuje x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za osobu xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx stupni II (xxxxxxx xxxxx závislost), xx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) neplní xxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pečuje x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx fyzické xxxxx xx stupni II (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) nebo xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)3a), x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx vhodnou xxxxxx pracovní xxxx, xxxxxxxx xx v xxx xxxxxxx vážné xxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo rodičovskou xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx x rozporu x §195198 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) zaměstná mladistvé xxxxxxxxxxx3) nepřiměřenými pracemi x rozporu x §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) nezabezpečí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) x případech xxxxxxxxxxx x §247 xxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců3) xx neřídí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) x x) lze uložit xxxxxx až do xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), d) x g) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 500&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§19

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxx technických xxxxxxxx xx zvýšenou mírou xxxxxxxx života x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, aby technická xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63), která xxxxxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxxx života x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx způsobilé x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx.

§20

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku na xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x uváděním xx xxxxxxx xxxx provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx x činnostem xx vyhrazených technických xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx nezbytné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx závad xxxxxxxxxx při xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. b) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. a) xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§20x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §307b zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx agentury práce

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x) x x) xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §308 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 nebo 309a xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx81) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahovala xxxxx xxxxxxxxx x §308 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx uvede xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Přestupky na xxxxx xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a reklamní xxxxxxxx

§21

(1) Fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x reklamní činnosti xxx, xx umožní xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§22

(1) Xxxxxxx zástupce xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a reklamní xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit pokutu xx do xxxx 100&xxxx;000 Xx.

XXXXX II

PŘESTUPKY XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx.

§23

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příslušným odborovým xxxxxxx, xxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxxxxxxxx z §62, 277, 279, 280, 287 x §339 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§24

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx peněžité xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16 xxxxxxxx práce),

c) xxxxxxxx xxxx znevýhodní xxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx domáhal xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zaměstnancem nebo xx jeho xxxxxx xx zástupci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx39).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. a), x) nebo x) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Kč.

§24a

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx a osobních xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx prostorách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze způsobů xxxxxxxxx v §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) neinformuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontroly x x způsobech xxxxxx provádění xxxxx §316 odst. 3 xxxxxxxx práce, xxxx

x) x xxxxxxx x §316 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práce x xx základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxx x).

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx pracovní poměr

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr tím, xx

x) xxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxx vzniku, xxxxxxx, skončení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx práce nebo xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dohodu x provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx zaměstnanec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx x provedení xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) písm. x) lze xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2 000 000 Xx,

x) xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx uložit pokutu xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§26

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx odměňování xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxx práci nebo xxxxx stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx jinému xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx40), popřípadě xxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx její xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx6) xxxx plat7) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradní xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxx mzdu xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxxxxx a xx xxxxx v noci41),

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x platu, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poskytne xxxxxxxxxxx složku xxxxx7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxxxx mzdy6) xxxx platu7), xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx předpisy xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ze xxxx6) xxxx xxxxx7) zaměstnance xxx xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx42) xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx práce, xxxxxx x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx práce,

m) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx42) xx vykonanou práci xxxxx xxxxxx o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. a) x j) xxx xxxxxx pokutu až xx výše 500&xxxx;000 Xx,

x) písm. d), x), x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), g), x), x) x m) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§27

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx práce, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200 000 Kč.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pracovní xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx pracovní xxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx k xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx zaměstnance xxx xxxxxx pracovní xxxx v rozporu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx48),

x) nestanoví začátek x xxxxx pracovní xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx k xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x prací, xxxxx xxxxxxx xxx přerušeny, x pracovní xxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx xxxxx směnami, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx49),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxxxx případech50),

j) xxxxxx nesprávně xxxxxx xx pracovní xxxx,

x) xxxxxxxxx rozvržení pracovní xxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxxxx stanovený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, ačkoli k xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx51),

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) nařídí xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §95 zákoníku práce, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx a xxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx45),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přesčas v xxxxxxx x §93 xxxx. 2, §241 xxxx. 3 věta xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vyšším xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rámec xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) xxxxxx nebo umožní, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxx,

x) xxxxxxxx mladistvé zaměstnance3) xxxxx xxxxxxx53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx x xxxx54),55), nejde-li x xxxxxx výchovu x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx pracujícího v xxxx nepřekročila stanovenou xxxxxxx, ačkoli k xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx54),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pracující x xxxx byl ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56),

x) neprojedná x xxxxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxx zástupcem pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx otázky xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) nevybaví pracoviště, xx kterém se xxxxxxx v noci, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1

a) xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 300 000 Xx,

x) xxxx. l), x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 400 000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x), q), x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1 000 000 Xx,

x) písm. x), x), x), g), x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§29

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx dovolené

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku na xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x délce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dovolené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 200&xxxx;000 Xx.

§30

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xx možné ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §101 xx 103 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx oděvy x xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nápoje, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx udržovat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x tomu má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) nevyšetří xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ačkoli x tomu má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu10),

k) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx nevede xxxxxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx, ačkoli k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx10),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o pracovním xxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx smrtelného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníkům,

m) nevede xxxxxxxx o pracovních xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x xxxx má povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx byla xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx58a), x xxxxxxxx vlády x podrobnějších xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx59), xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx hloubky59a) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx požadavcích xx zajištění bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx práci v xxxxxxxxx x nebezpečím xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx používaných výrobních x pracovních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stanovené x zákonu o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a) x v nařízení xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx bližší požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx x používání xxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, přístrojů x xxxxxx59c),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zákonu o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx58a), xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx60), nařízení vlády, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce x pracovních xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx61), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pracovních xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), nařízení xxxxx x bližších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx stanoví odchylná xxxxxx xxxxxxxx xxxx x doby odpočinku xxxxxxxxxxx v xxxxxxx62b),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx práce, x xxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx bezprostředně a xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje xxxxx nebo zdraví xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxxxx, xxx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany zdraví xxx práci v xxxxxxx xxxxxxxxxx v §322 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx řešení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx práci, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu34),

x) xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu požívat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx,

x) nedoručí ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prací xx xxxxxx splňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koordinátorovi bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx součinnost, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 4 xxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx,

xx) nedodržuje xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxxxxx, stanovená xxxxxxxx předpisy, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx chemických xxxxx xxxx látek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx75),

xx) x xxxxxxx s §14 xxxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx s §15 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

ze) x xxxxxxx x §14 xxxxxx x zajištění xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhotovitelů xxxx jiné xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx odstavce 1

x) xxxx. x), x), x), x), x) x xx) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 300 000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), p), x), xx), xx) x ze) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), e), x), x), i), x), x) x xx) xxx uložit pokutu xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§31

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek některých xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxx xxxx zaměstnankyni, xxxxx kojí, xx xxxxx xxxxx, ačkoli x tomu má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zaměstnance xxxxxxxxxx o xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx převážně xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), xx pracovní xxxxx xxxx xxxxxx xxx přeložení stanovený x §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti zaměstnance xxxxxxxxxx x dítě xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx převážně sám xxxxxxxxxx pečuje o xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx)3a), x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, přestože xx x xxx xxxxxxx vážné xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolenou xxxx rodičovskou dovolenou xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x §195 xx 198 xxxxxxxx xxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxxxxxxxxxx pracemi x xxxxxxx x §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance3) x případech xxxxxxxxxxx x §247 xxxxxxxx xxxxx,

x) při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců3) xx xxxxxx xxxxxxxxx posudkem.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do výše 300&xxxx;000 Xx,

x) písm. x), x) a x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) xxxx. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zdraví

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zařízení stanovená xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx63), xxxxx představují zvýšenou xxxx ohrožení xxxxxx x zdraví, xxxxxxxxxxx xxx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2 000 000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, opravy xxxx zkoušku x xxxxxxxxxxx s uváděním xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vyhrazených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx s provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx, revizi, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zkoušku vyhrazeného xxxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) x rozporu s §20 xxxx. 5 xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vyhrazeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §20 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení,

e) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technického xxxxxxxx neohlásí havárii x xxxxxxx x §22 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx technických zařízení.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. a) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2 000 000 Xx.

§33a

Přestupky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx podle §307b xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce

1. xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §308 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) x x) zákoníku xxxxx, xxxx

2. byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx 309a xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx77) xxxxxxxxx, aby xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx obsahovala údaje xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx tyto xxxxx uvede xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§34

Přestupek na úseku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xx úseku výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx uložit xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§35

Xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v prvním xxxxxx úřad.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 285/2020 Sb.

§37

Pokuta xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXX SPOLUPRÁCE XXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§37x

Xxxxxxx k informacím x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie80), xxxxx xx xxxx zaměstnavatele xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu informace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx písemnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx poskytne informace xxxxx odstavce 1 xxxx. a)

a) x xxxxxxxxxxxx naléhavých případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů,

b) x xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx 25 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nelze-li žádost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx příslušný cizí xxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podmínek.

(4) Xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) x c), která xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx cizím xxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2017 Xx. x účinností xx 1.4.2017

§37b

Doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx sankce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxx xxxxxxxx

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sankce x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx jednotném xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx80) xxxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx usazený x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx pokuty nebo xxxx sankce x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xx jednotném xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie80) x xxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxx orgán. Přijetím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pohledávka Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty xxxx xxxx sankce, x xxxxx výkon xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizímu xxxxxx.

§37c

Doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zaměstnavateli xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80)

x) doručí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx vysílajícímu zaměstnance x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx xxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pravomocného x vykonatelného rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Evropské xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx usazenému x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx xxxxx x xxxxx nadnárodního poskytování xxxxxx na území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx odmítne xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx žádost obsahuje xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx vady, xxx xxx je třeba xx považovat xx xxxxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zjevné, že xxxxxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxx sankce xx xxxx nehospodárné.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cizího orgánu xxxxxxxxx x této xxxxxxx xx exekučním xxxxxxx.

(5) Úřad informuje xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) důvodech xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx po xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x této věci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxxx.

(7) Xxxxxx uložená xxxxx orgánem v xxxx xxxx, xxx xx česká koruna, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 93/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo

a) schvaluje xxxxx program xxxxxxxxxxx xxxx [§4 odst. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxx účelem xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx xxxxxxx27),

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx kontrolních akcí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§4 xxxx. 1 písm. x)],

x) přezkoumává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni,

e) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby a xxxxxxxxxx vztazích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

§40 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§44

§44 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§45

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx x jiná činnost xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§46

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ministerstvem xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx inspektorátů, pokud xxxxxxxx x správní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx práce, x x působnosti xxxxx, xxxxx kontrolu x xxxxxxx řízení xxxxxxx Xxxxx úřad bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx úřad73).

(2) Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Středočeský xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a xxxx Xxxxxxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx xx inspektorát xxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Ústecký xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Pardubický xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Zlínský xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx73).

(3) Výkon xxxx x xxxxxxx Xxxxxxx úřadu bezpečnosti xxxxx přechází xx xxxx. Xxxxx xxxx x závazků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce přechází xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx úkolům xxxxx xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx x zaměstnanosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005 x xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Úřad práce xxxxxxx xx zaměstnancem x xxxxx práce xxxxx věty xxxxx, xx xxxxx inspektorát xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů přejde.

(5) Xxxx xxxxx na xxxxxxx dohody xxxxx xxxxxxxx 4 provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxx provedená xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2005, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úřadech xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx74) xxxxxxxxxxx inspektora x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odvolává xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení

§49

Zrušují xx Xxxxx xxxx bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2005, x xxxxxxxx ustanovení §47 xxxx. 4 až 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Paroubek x. x.

Příloha x xxxxxx x. 251/2005 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátů xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze

2. Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx kraji

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx kraji a x kraji Vysočina

4. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x v Xxxxxxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Ústí xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Ústeckém xxxxx x v Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Oblastní xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Pardubickém xxxxx

7. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxx vykonává působnost x Jihomoravském kraji x Xxxxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Moravskoslezský xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xx sídlem v Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Olomouckém xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx působnost x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neskončené přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 64/2014 Sb. x účinností xx 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 251/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005, x xxxxxxxx ustanovení §47 xxxx. 4 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

252/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přijatému Xxxxxxxxxxx dne 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

230/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 89/95 Sb., x xxxxxx statistické službě, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Xx.

x účinností xx 22.8.2007

362/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

294/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

382/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických směsích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (chemický xxxxx)

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

367/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

81/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

7/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 585/2004 Xx., o branné xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2016

88/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 309/2006 Xx., kterým xx xxxxxxxx další požadavky xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.2016

93/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

327/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x inspekci xxxxx, xx xxxxx zákona x. 93/2017 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

176/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 31.7.2019

285/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.2020 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2021

250/2021 Xx., x bezpečnosti xxxxx v souvislosti x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

358/2022 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2022

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §53 xxxx. 5 zákona x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
2) §18 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
3) §274 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
3x) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx.
4) §11 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
§121 xx 124 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
5) §20 xxxxxxxx xxxxx.
6) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
6a) §305 xxxxxxxx xxxxx.
7) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákona x. 320/2002 Xx., x změně a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx činnosti okresních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx zákon).
9a) Xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/88/ES xx xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aspektech xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

10) §105 xxxxxxxx práce.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, hlášení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx soudního xxxx, §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §136 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 11/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx x umístění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
15) §137 xxxx. a) zákoníku xxxxx.
16) Například živnostenský zákon.
17) §137 xxxx. x) zákoníku xxxxx.
18) §137 xxxx. x) zákoníku xxxxx.
18x) §12 xxxx. d) xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx).
18b) §14 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
19) §3 x 4 zákona x. 198/2002 Xx., x dobrovolnické službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x dobrovolnické xxxxxx).
20) §65 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxxx.
21) Xxxxx č. 169/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §81 xx 83 x §96 xxxxxxxxxx xxxxxx.
23) Xxxxx č. 220/1999 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x záloze, xx xxxxx xxxxxx x. 128/2000 Xx.
24) Zákon č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x hornické xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
28) Xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon) a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §54, 53a x 58 xxxxxx č. 266/1994 Xx., o drahách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §36 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 273/1999 Sb., kterou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používaná x vojenskou výstrojí, xxxxxxxxx výzbrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ve xxxxxxxxxx objektech a xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.
31) Například §42 zákona x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx České xxxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
33) §194 xxxxxxxxxx xxxxxx.
34) §18 xxxx. 1 x §136a xxxxxxxx xxxxx.
35) §83 xxxx. 6, §96, 99, §166 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx.
36) §132a xxxxxxxx práce.
37) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) §116 x 117 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §25c xxxx. 7 zákoníku xxxxx.
40) §111 xxxx. 3 x 4 zákoníku práce.
Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
41) Xxxxxxxx xxxxx č. 333/1993 Sb., o xxxxxxxxx minimálních mzdových xxxxxx x mzdového xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx x xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 40/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Xx.
43) §16 xxxxxx x. 1/1992 Xx., ve znění xxxxxx č. 217/2000 Xx.
44) §239b xxxxxxxx práce.
45) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
46) §85 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
47) §82 xxxxxxxx xxxxx.
48) §85c xxxx. 1 x 3 zákoníku xxxxx.
49) §90 xxxxxxxx práce.
50) §91 xxxxxxxx xxxxx.
51) §92 xxxxxxxx xxxxx.
52) §94 xxxxxxxx xxxxx.
53) §83 xxxx. 6, §96 xxxx. 1 x 2 zákoníku xxxxx.
54) §99 xxxxxxxx xxxxx.
55) §166 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
56) §99 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
57) Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx rozsah x xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mycích, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
58) §133b xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 11/2002 Sb.
58a) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
59)) Xxxxxxxx xxxxx č. 101/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
59a) Xxxxxxxx xxxxx č. 362/2005 Sb., x xxxxxxxx požadavcích na xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xx pracovištích s xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo do xxxxxxx.
59b) Nařízení xxxxx č. 406/2004 Sb., x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x prostředí x nebezpečím xxxxxxx.
59x) Nařízení xxxxx č. 378/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx x nářadí.
60) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x chovem xxxxxx.
61) Xxxxxxxx xxxxx č. 28/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx x xxxx x xx pracovištích obdobného xxxxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravními xxxxxxxxxx.
62x) Nařízení xxxxx č. 591/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx.
62b) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx odchylná xxxxxx pracovní xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
62x) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 309/2006 Sb.
62x) §16 xxxx. x) xxxxxx x. 309/2006 Xx.
63) §134b xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., o odborné xxxxxxxxxxxx v elektrotechnice, xx znění xxxxxxxx x. 98/1982 Xx.
64) §6a xxxx. 1 zákona x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/1992 Xx.
65) §6b x 6c zákona x. 174/1968 Xx., xx xxxxx zákona x. 124/2000 Sb.
Xxxxxxxx č. 18/1979 Sb., xxxxxx xx určují xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 20/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx vyhrazená xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 85/1978 Sb., x kontrolách, xxxxxxxx a zkouškách xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx nařízení vlády x. 352/2000 Xx.
66) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Například §44 xxxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Zákon č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
72) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
73) §251c xxxxxxxx práce.

74) §33 xxxx. 2 zákoníku xxxxx.
75) Xxxxx č. 350/2011 Sb.
75) §6 xx 9 xxxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 46/2006 Xx.

76) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx x dítě x dětské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

76) §12n xxxx. 2 zákona č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §700 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

§12 xxxx. x) zákona č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

79) Například §319 xxxxxxxx práce.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1024/2012 xx xxx 25. října 2012 x správní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2008/49/XX ("xxxxxxxx o systému XXX"), v xxxxxxx xxxxx.

81)&xxxx; §14 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.