Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2028.


Zákon o inspekci práce
251/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §1 §2

ČÁST DRUHÁ - PŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ §3 §4 §5 §6

ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI KONTROLE §7

Povinnosti inspektora §8 §9

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

HLAVA I - PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB §9a

Přestupky na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §10

Přestupky na úseku rovného zacházení §11

Přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §11a

Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §12

Přestupky na úseku práce na dálku §12a

Přestupky na úseku odměňování zaměstnanců §13

Přestupky na úseku náhrad §14

Přestupky na úseku pracovní doby §15

Přestupky na úseku dovolené §16

Přestupky na úseku bezpečnosti práce §17

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §18

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §19

Přestupky na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení §20

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání §20a

Přestupky na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §21 §22

HLAVA II - PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB §22a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance §23

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku rovného zacházení §24

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců §24a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr §25

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku práce na dálku §25a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku odměňování zaměstnanců §26

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku náhrad §27

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku pracovní doby §28

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku dovolené §29

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti práce §30

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců §31

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví §32

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení §33

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání §33a

Přestupek na úseku výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti §34

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany oznamovatelů §34a

HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PŘESTUPCÍCH §35 §36 §37

ČÁST PÁTÁ - KONTROLA A SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VYSÍLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V RÁMCI NADNÁRODNÍHO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Přístup k informacím a správní spolupráce §37a

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v jiném členském státě Evropské unie a její vymáhání §37b

Doručování rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce zaměstnavateli usazenému v České republice a její vymáhání §37c

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení

Působnost ministerstva §38

Průkazy inspektorů §39

Kontrolní činnost §40 §41 §42 §43 §44 §45

Přechodná ustanovení §46 §47 §48

Závěrečná ustanovení §49 §50

Příloha - Označení, sídla a působnost oblastních inspektorátů práce

č. 230/2006 Sb. - Čl. XX

č. 64/2014 Sb. - Čl. LXV

INFORMACE

251

XXXXX

xx dne 3. xxxxxx 2005

x inspekci xxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie78) x xxxxxxxx zřízení x postavení xxxxxx xxxxxxxx práce jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx skupině, působnost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, práva x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx správními xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx Xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx x územní xxxxxx xxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xx účetní xxxxxxxxx. Xxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, účetnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxx inspektoráty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Úřad xx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) V xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X čele xxxxxxxxxxxx xx vedoucí xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx generálního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXXX

§3

(1) Úřad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanců xxxx zástupci xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx2) xxxxx nebo xxxxxxxxxx v pracovněprávních xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxx o odměňování xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx platu x xxxxxxx výdajů zaměstnancům,

b) xxxxxxxx předpisů stanovících xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu technických xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx x xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnávání xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxxxxx pečujících x xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx prokázali, xx převážně sami xxxxxxxxxx pečují x xxxxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx)3a),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní a xxxxxxxx xxxxxxxx dětmi4),

g) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx obsazení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx x xx, xxx xxxxxxx výzva xxxx výběrové řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx průběhu75),

h) xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx82),

x) právní xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx oznamovatelů.

(2) Úřad x xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx dodržování

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx5) x xxxxxxx, xx kterých jsou xxxxxxxx individuální pracovněprávní xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx předpisů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §305 xxxxxxxx xxxxx,

x) vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx6a), jestliže xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců,

(3) Xxxx x inspektoráty xxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx79), xxxxxxx xx vzájemné souvislosti xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxx činnosti zaměstnavatele x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx xx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx 5 xxx xxxxxxxxxxxxx vyslání xxxxxxxxxxx; xxx tomto posouzení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxx, xxx xx zaměstnavatel xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xx administrativní xxxxxx,

2. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx platí xxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx činnosti, případně xxx xx zaregistrován x obchodní komory xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu,

4. místo, xxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podnikání, x kde zaměstnává xxxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx přijímá zaměstnance xx pracovněprávního vztahu x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vysíláni,

6. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxxx x vysílanými xxxxxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx založených xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx práce x Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx omezenou xxxx,

2. xxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 593/2008 o právu xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vztahy (Řím X) xxxx xxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx pro smluvní xxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx),

3. xxxxx, xx xxxxxxx bylo vyslání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. zda xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx kterého xxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx pokračovat xx xxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. skutečnost, xxx dopravu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytuje xxxx proplácí xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx9).

§4

(1) Xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti,

b) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí, xxxxx projedná s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxx ke schválení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděnou xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx je dozor, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínek,

e) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx inspektory x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrole x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xx omezení xxxxx §7 odst. 1 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx souladu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx lodě s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx76),

x) je oprávněn xxxxxxx (xxxxxx)86) výkon xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93a xxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx x ministerstvem na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám, xxxxx x pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx"), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracovává xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x informuje x xxxxx obsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x organizace xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx programech xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správními úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxx agentuře xxxxx xx porušení xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxx x §307b309 xxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx dodržování xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to do 15 xxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "příslušný xxxx xxxxx") žádosti x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx jednotném xxxxxxxxx postupem podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie80), xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sankce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xx příslušná xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, obsahuje alespoň:

1. xxxxx x známou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx informací a xxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokuty xxxx xxxx xxxxxx,

4. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x lhůtu xxx xxxx xxxxxxxxx,

5. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxxx, datum, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, včetně skutečnosti xxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx doručeno, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) sděluje xxxxxxxxxxx cizímu orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx porušování xxxxxxxx předpisů v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx problémech xxx xxxxxx xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxx oblasti,

i) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x xxxxxx xxxxxx x x dalších jazycích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o pracovních xxxxxxxxxx podle §319 xxxx. 1 x 2 x §319a xxxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x českém x xxxxxxxxx jazyce xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §324a xxxxxxxx xxxxx. Xxxx informace xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx způsoby, x xx žádost xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxx xx x xxxx tato xxxxx může xxxxxxxx.

(3) Xxxx vede x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracovních xxxxxxx10) x informačního xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx opatření x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; přitom xxxxxxx x údajů xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úraz, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx místa trvalého xxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxx zaměstnavatele, předmět xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx došlo, x xxxxxxx, při xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou druh xxxxxxx x zraněná xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx úrazu, xx xxxx zdrojem xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x pracovnímu xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx úrazech xxxxxx xxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx; xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony11) nebo x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx poskytnutím xxxxx mohla xxx xxxxxxx. Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) rizicích při xxxxxx xxxxx x x xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx byla přijata.

Informační xxxxxx x rizicích xxx výkonu xxxxx xxxxxx xxx potřebu xxxxx, xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x pobočky xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx"). Ministerstvu a xxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxx přístup.

(6) Úřad xx xxxxxxx xxx xxxxxx informačního systému xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx12).

§5

(1) Inspektorát

a) vykonává xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §3,

x) xxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků,

d) xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxxx x okolnosti xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx úrazového xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx10), pro vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4, xx kterým xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxx xxxxxx práce zjištěných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx přijatých k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx §4 odst. 5,

x) xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xx zlepšení xxxxxx úpravy xxxxxxxx xx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx úkolů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx pracoviště xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx14),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rozhoduje xx správním xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx oprávněný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolupráci, doručovat x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxx xxxx sankce xxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnance x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx x výkonu práce x České xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

m) xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx)86) xxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93a xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx kontrolu xx xxxxxxx xxxxxxxxx podnětu, xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx toho, xxx xxxxxx podal.

§6

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx funkce,

b) xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxxx15),

x) fyzické xxxx právnické osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) x xxxxxx nezaměstnávající17),

d) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x) x x)18),

x) fyzickou nebo xxxxxxxxxx osobu, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví při xxxxx18a), a na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx18b),

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dobrovolníky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19),

x) xxxxxxxxx xxxxx, které vykonávají xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx20) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx21),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx4),

x) xxxxxxx xxxxx77),

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx financí, x zařízeních Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx dojít x xxxxxxxx utajovaných skutečností, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jen xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx. Nebude-li souhlas xxxxx xxxx první xxxxxx, zajistí ten, xxx xxxxxx souhlas xxxxxx, provedení xxxxxxxx xx své působnosti x xxxx do 60 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o výsledku xxxxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxx práce, xxxxx x souhlas xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech xxxxxx xxxxxx xxxx službu, xxxxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnosti, upravených xxxxxxx x státní xxxxxx22), xxxxx úřad x inspektoráty xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx ve státní xxxxxx, xxxxxxxx pohotovosti, xxxxxx xxxxxx přesčas x v noční xxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxx x xxxxx službě xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx podle branného xxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxx24),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx25),

x) kontrolované xxxxx x rozsahu, ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxx vrchní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx26),

x) kontrolované osoby x rozsahu, ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dozor orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru27),

f) xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx28),

x) kontrolované xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx29),

x) bezpečnost xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky30),

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxx xxxxxxxxx zákroku31) xxxx zásahu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx32).

(5) Xxxxxx příslušnost inspektorátu x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX X XXXXXXXXXX PŘI KONTROLE

§7

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolované xxxxx; xx xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx vykonána xxx xx doprovodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx22),

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodlení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx měření, xxxxxxxxx, zkoušek nebo xxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zástupce xxxxxxxxxxx odborového xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx34),

x) nařizovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x původním xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx místa úrazového xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x zákazu

1. používání xxxxxxx, pracovišť, výrobních, xxxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx postupů, látek xxxx materiálů, vykonávání xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx se s xxxxxxx kontrolované xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx až xx xxxx odstranění xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx trakčních xxxxxxxx x xxxxxxxxx vozidel xx drahách x xx xxxxxxx silniční xxxxxxx, lodí a xxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx přítomné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ohrožena xxxxxx bezpečnost. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx hrozící x prodlení, lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx oznámeno xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx [§8 xxxx. x)]. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu po xxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. práce xxxxxxx, xxxxx v xxxx, xxxxx zaměstnankyň x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx35), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93a xxxxxxxx práce,

g) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zkoušku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx kontrolované xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx36),

x) vstupovat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx xxxx, do xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx vykonávána xxxxx xx dálku83) xxxx služba z xxxxxx místa84).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx [§4 odst. 1 xxxx. e)] xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx činnosti.

§8

Xxxxxxxxxx inspektora

Inspektor xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx orgán xxxx xxxx zaměstnanců nebo xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx působí,

b) xxxxxxx x výsledku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x) a x)]; xxxxx protokol musí xxx součástí xxxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxx může x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xx pracoviště xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx lhůtě.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx dostavit xx v určeném xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§9x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx, která vykonává xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000&xxxx;000 Xx.

§10

Přestupky na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnance xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx oblast xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci xxxxxxxxxxx x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§11

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zacházení

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zacházení tím, xx

x) xxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx se všemi xxxxxxxxxxx, pokud jde x jejich xxxxxxxx xxxxxxxx, odměňování za xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x plnění xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) diskriminuje xxxxxxxxxxx (§16 xxxxxxxx práce),

c) xxxxxxxx xxxx znevýhodní xxxxxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zaměstnancem xxxx xx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stížnost xx xxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících x pracovněprávního xxxxxx39).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x), x) xxxx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 400&xxxx;000 Xx.

§11x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, nebo

c) x xxxxxxx s §316 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxx xxxxxx do

a) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x).

§12

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dohod x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti,

b) neuzavře xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx dohody x pracovní xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §37, 37a, 77a xxxx x §77b xxxxxxxx práce, nebo

e) xxxxxx povinnost stanovenou x §77 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxx §279 odst. 1 xxxx. j) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) písm. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2 000 000 Xx, nebo

b) písm. x) xxx uložit xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§12x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §317 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §317 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx náhrady xxxx, platu xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §192 x 194 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dovolené xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx §317 xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 300 000 Kč.

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2023

§13

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne zaměstnanci xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mzdu, xxxx xxxx odměnu x dohody xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx40), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx ve stanovené xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx některou její xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx6) xxxx xxxx7) xxxx xxxxxxxx xxxxx xx práci xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx práci xx xxxxxx nebo xxxx xx xxxxx xxxxxxx anebo příplatek x xxxxx za xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příplatek za xxxxx ve ztíženém x xxxxxx škodlivém xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx práci x xxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx k xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx poskytne složku xxxx6) nebo platu7), xx kterou xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytne xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx6) xxxx platu7) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) neposkytne zaměstnanci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xx stanovené xxxx,

x) xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx43), ačkoli x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu x §103 odst. 1 xxxx. k) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx práci vykonanou xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx pracovní poměr xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x sjednaných x dohodě o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxx neuspokojí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §324a odst. 4 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) x j) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 500 000 Xx,

x) písm. x), x), x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 1 000 000 Kč,

c) xxxx. x), x), x), x), x), x), x) x x) lze uložit xxxxxx až do xxxx 2 000 000 Xx.

§14

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx práce, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 200 000 Xx.

§15

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx tím, xx

x) nestanoví jednotlivým xxxxxxxxxxxx pracovní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nedodrží xxxxx xxxxx, ačkoli x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) xxxxxxx překážky x xxxxx na straně xxxxxxxxxxx při pružné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem48),

d) xxxxxxxxx xxxxxxx x konec xxxxxxxx xxxx a xxxxxx pracovních xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přestávku,

g) xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx, z pracovní xxxx přiměřenou xxxx xx jídlo a xxxxxx,

x) neposkytne nepřetržitý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx práce xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxx xxxxxxxxxxx případech50),

j) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxx, ačkoli x xxxx xx povinnost xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx52),

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxx x §95 xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx vlády, kterým xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx45),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §93 xxxx. 2, §240 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx vyplývající xx xxxxxxxx práce53),

o) xxxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxx vyplývající xx xxxxxxxx práce,

p) xxxxxx xxxxx zaměstnávat těhotné xxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance3) xxxxx xxxxxxx53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xxxxx x xxxx54),55), nejde-li x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pracujícího x xxxx nepřekročila stanovenou xxxxxxx, xxxxxx k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx54),

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx byl xx xxxxxxxxxxx případech vyšetřen xxxxxxx56),

x) neprojedná s xxxxxxxxxx odborovým orgánem xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx práce x xxxx,

x) nevybaví xxxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx x noci, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pomoci, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lékařskou xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx85).

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) písm. x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Kč,

b) písm. x), x), x), x) x w) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), h), x), x), x), p), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) xxxx. x), x), x), x), m), x) x q) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§16

Přestupky xx úseku xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxx dovolené, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§17

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx práce

(1) Fyzická xxxxx se dopustí xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxx práce tím, xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx bezpečnost fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxxxxx spolupráci osob xx xxxxxx pracovišti, xxx xxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxxxx chráněni xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu36),

f) xxxxxxxx povinnosti při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §101 xx 103 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxx, mycí, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx nápoje, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nekontroluje xxxxxx xxxxxxxxx,

x) neumístí xxxxxxxxxxxx značky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a okolnosti xxxxxxxxxx úrazu, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) nevyhotoví xxxxxx x pracovním xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, ačkoli x xxxx xx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) nepředá xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx postiženému x x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx příslušníkům,

m) nevede xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10),

x) neohlásí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx opatření xxxxx opakování xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nevede evidenci xxxxxxxxx osob, x xxxxx byla uznána xxxxx x povolání,

q) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracoviště a xxxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci58a), x xxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx pracoviště x xxxxxxxx xxxxxxxxx59), nařízení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx59a) x xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxxx x pracovních prostředků x xxxxxxxx stanovené x xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při práci58a) x v nařízení xxxxx, kterým se xxxxxxx xxxxxx požadavky xx xxxxxxxx provoz x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přístrojů x nářadí59c),

s) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx postupů, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx práci xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx60), nařízení xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx v lese x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx61), nařízení xxxxx, kterým se xxxxxxx způsob organizace xxxxx a pracovních xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), xxxxxxxx xxxxx o bližších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx při práci xx xxxxxxxxxxxx62a) x xxxxxxxx vlády, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx62b),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxx lze mít xxxxxxx xx xx, xx bezprostředně a xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx nebo zdraví xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx osob,

u) xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance3) pracemi, xxx nichž jsou xxxxxxxxx zvýšenému xxxxxxxxx xxxxx nebo při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx odborovým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci v xxxxxxx xxxxxxxxxx x §322 xxxxxxxx práce,

w) xxxxxxxx zaměstnancům právo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx a ochranou xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje nebo xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx termínu oznámení x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx má povinnost xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci62d),

za) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx §18 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxx používání xxxxxxxxxx látek xxxx xxxxx obsažených ve xxxxxxx75),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx,

xx) x xxxxxxx s §10 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů x prevenci xxxxx xxxx xxxxxxx koordinátora xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §14 xxxxxx o zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

xx) x rozporu s §15 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

zg) v xxxxxxx x §14 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek bezpečnosti x xxxxxxx zdraví xxx práci nezajistí xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x), x), v), x), x), xx) x xx) xxx uložit xxxxxx až do xxxx 300 000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), p), x), xx), xx), xx) x zg) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), q), x), s), x) x x) xxx xxxxxx pokutu až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. d), x), x), x), x), i), o), x) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§18

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxx, xx

x) nepřevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu xxxx xxxxxxxxxxxxx, která xxxx, xx jinou xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnankyně, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, zaměstnance, xxxxx xxxxxxxx, xx převážně xxx dlouhodobě pečuje x fyzickou xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na pomoci xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx), xx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx přeložení xxxxxxxxx x §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) nevyhoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnance pečujících x xxxx xxxxxx xxx 15 let, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx zaměstnance, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, která se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), x xxxxxx pracovní xxxx xxxxx §80 xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx pracovní doby, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxx zamítnutí žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 2 nebo 3 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxx neodůvodní xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance xxxxx §241a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx mateřskou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolenou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx v xxxxxxx s §195 xx 198 zákoníku xxxxx,

x) neposkytne přestávky xx kojení xxxx xx poskytne x xxxxxxx s §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnance3) nepřiměřenými xxxxxxx x rozporu x §244 xx 246 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) v xxxxxxxxx stanovených v §247 xxxxxxxx práce,

j) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) písm. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 500&xxxx;000 Kč,

c) písm. x), g) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) xxxx. d) x x) xxx uložit xxxxxx až do xxxx 200 000 Xx.

§19

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxx technických zařízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx života x xxxxxx tím, že xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx míru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, obsluhovaly jen xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§20

Přestupky na úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx prohlídku, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx provozu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxx oprávnění xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízeních vydaného xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxxxx prohlídku, revizi xxxx zkoušku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx,

x) nedodrží určenou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěných při xxxxxxxx.

(2) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1 000 000 Xx,

x) písm.a) a x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§20x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnávání

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §307b xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agentury xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §308 xxxx. 1 xxxx. x) xx e), x) a h) xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxx uzavřena xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx některou xxxxxxxxx xxxxx §309 xxxx 309a zákoníku práce, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx81) xxxxxxxxx, aby dohoda x dočasném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxx nepravdivě.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

Přestupky na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, sportovní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, že umožní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2 000 000 Xx.

§22

(1) Xxxxxxx zástupce xxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Xx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§22x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx nesplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §9.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000&xxxx;000 Kč.

§23

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx x §62, 277, 279, 280, 287 x §339 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 200 000 Xx.

§24

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rovného xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxxxx hodnoty, x xxxxxxxx xxxxxxxx x příležitost dosáhnout xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxx x zaměstnání,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§16 xxxxxxxx xxxxx),

x) postihne xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx práv x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx39).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) písm. x), x) xxxx x) xxx uložit xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 400 000 Xx.

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx dopustí přestupku xx úseku ochrany xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxx soukromí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x ve společných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uvedených x §316 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zaměstnance o xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §316 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §316 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx vyžaduje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouvisejí x xxxxxxx xxxxx a xx základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx písmene a) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx písmene x).

§25

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracovní xxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx xxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxxx poměr tím, xx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx písemně xxxxxxxx smlouvu, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohodu x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxx xxxxx konané xx základě xxxxxx x provedení práce xxxx dohody x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §37, 37a, 77a xxxx x §77b xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §77 odst. 4 xxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §279 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) a x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 2 000 000 Xx,

x) xxxx. x) lze xxxxxx pokutu až xx výše 10&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. d) xx x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx výše 200 000 Xx.

§25x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxx xx dálku

(1) Právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx na xxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §317 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx na xxxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §317 xxxx. 2 xx 3 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §192 x 194 xxxxxxxx xxxxx x čerpání dovolené xxxxxxxxx rozvržení xxxxxxxx xxxx zaměstnance xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx směn xxxxx §317 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300 000 Xx.

§25x xxxxxx právním předpisem x. 281/2023 Xx. x účinností xx 1.10.2023

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx odměnu z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx6) xxxx xxxx7), xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mzdy40), popřípadě xxxxxxxx xxxxxx zaručené xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx výši,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx termínu mzdu6) xxxx xxxx7) nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx6) xxxx xxxx7) nebo xxxxxxxx xxxxx za xxxxx přesčas,

e) neposkytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ve xxxxxx xxxx xxxx xx práci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx xx xxxxx xx ztíženém x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx41),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příplatek x xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx složku xxxxx7), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx6) xxxx xxxxx7), na xxxxxx mu nevznikl xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx6) xxxx xxxxx7) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx ze mzdy6) xxxx xxxxx7) jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx42) xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výši,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s §103 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx práce,

m) xxxxxxxxxx zaměstnanci xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané mimo xxxxxxxx poměr odměnu x dohody xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §324a xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) xxxx. a) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 500&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x) a x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), c), x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xx xxxxx náhrad xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny x xxxxxx xxxxx náhradu xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx práce, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 200&xxxx;000 Xx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx xxxxx pracovní xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx jednotlivým zaměstnancům xxxxxxxx dobu podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nedodrží xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx45),

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxxx při rozvržení xxxxxxxx xxxx, ačkoli x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx46),

x) započte xxxxxxxx v práci xx xxxxxx zaměstnance xxx pružné pracovní xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx48),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pracovní xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx směn,

e) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx na xxxxx x oddech nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx, které xxxxxxx být přerušeny, x pracovní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a oddech,

h) xxxxxxxxxx nepřetržitý xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxx xx xxxxx pracovního klidu x xxxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx50),

x) zahrne xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu52),

l) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §95 zákoníku xxxxx, xxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravě45),

m) nařídí xxxxxxxxxxx xxxxx přesčas x xxxxxxx x §93 xxxx. 2, §240 xxxx. 3 xxxxxxxx práce,

n) xxxxxx zaměstnanci práci xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, než je xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx53),

x) xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx práce xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx práce,

p) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx těhotné xxxxxxxxxxxxx prací přesčas,

q) xxxxxxxx mladistvé xxxxxxxxxxx3) xxxxx xxxxxxx53),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) prací x xxxx54),55), xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x povolání,

s) nezajistí, xxx xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx nepřekročila stanovenou xxxxxxx, ačkoli x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx54),

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pracující x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx56),

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborovým orgánem xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx,

x) xxxxxxxx pracoviště, xx kterém xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pracovní xxxx xxxxxxx85).

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1

x) xxxx. c), x) x x) xxx xxxxxx pokutu xx do xxxx 300&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), s), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 400&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), x), o), p), x) x x) xxx uložit xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč,

d) xxxx. x), x), x), x), x), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxx dovolené xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x dodatkové xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 200&xxxx;000 Kč.

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku bezpečnosti xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xx úseku bezpečnosti xxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xx x xxxxx vědomím xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §108 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxx osoby,

d) xxxxxxx náklady spojené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx36),

x) nedodrží xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce stanovené x §101103 zákoníku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx neposkytne xxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx prostředky, xxxxxxxx xxxxx x obuv, xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx57),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx udržovat xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx58),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pracovního xxxxx, ačkoli k xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10),

x) xxxxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx smrtelného xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nevede evidenci x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxx x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),

n) xxxxxxxx xxxxxxxx úraz x xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx10),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazů,

p) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), v xxxxxxxx vlády o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx59), nařízení xxxxx x xxxxxxxx požadavcích xx bezpečnost x xxxxxxx zdraví při xxxxx na xxxxxxxxxxxx x nebezpečím xxxx x výšky xxxx xx xxxxxxx59a) x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx59b),

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx výrobních a xxxxxxxxxx prostředků a xxxxxxxx stanovené v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx práci58a) x x nařízení vlády, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx59c),

x) poruší povinnost xxxxxxxx xx organizace xxxxx x pracovních xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx58a), nařízení xxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxx xxxxx související x chovem xxxxxx60), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx61), xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx62), nařízení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na bezpečnost x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx62a) x nařízení xxxxx, kterým xx xxxxxxx odchylná úprava xxxxxxxx doby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx62b),

x) xxxxxxxx xxxxx odmítnout výkon xxxxx, o níž xxx xxx důvodně xx to, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ohrožuje xxxxx xxxx xxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) pracemi, při xxxxx xxxx vystaveni xxxxxxxxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxx jejichž xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zdraví ostatních xxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánům právo xxxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx v §322 xxxxxxxx xxxxx,

x) nepřizná xxxxxxxxxxxx xxxxx účasti xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx34),

x) xxxxxxxxx xx pracovištích xxxxxxxxxx xxxxxx požívat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) neplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx xxxxx62d),

xx) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxx §18 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci,

zb) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek nebo xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx75),

xx) x xxxxxxx x §14 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx neurčí jednoho xxxx xxxx koordinátorů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx na staveništi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nezajistí xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xx) v xxxxxxx x §14 zákona x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxx zdraví při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx přípravy x xxxxxxxxx stavby.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

a) písm. x), x), x), x), x) x xx) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 300 000 Xx,

x) xxxx. l), m), x), p), y), xx), xx) x xx) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 400 000 Kč,

c) xxxx. x), x), x), x), r), x), x) a x) lze uložit xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. x), x), x), g), x), x), o), u) x xx) lze xxxxxx xxxxxx až xx výše 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zvláštních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx dopustí přestupku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx těhotnou zaměstnankyni, xxxxxxxxxxxxx do konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx zaměstnankyni, xxxxx kojí, na xxxxx práci, ačkoli x tomu xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx vysílání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zaměstnance xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx prokázal, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osobu, která xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx)3a), xx xxxxxxxx xxxxx nebo postup xxx přeložení xxxxxxxxx x §240 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x fyzickou xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx stupni XX (xxxxxxx těžká závislost), xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx)3a), x xxxxxx pracovní xxxx xxxxx §80 zákoníku xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxx provozní xxxxxx,

x) písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zamítnutí žádosti xxxxxxxxxxx xxxxx §241a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolenou, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rodičovskou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x rozporu x §195198 xxxxxxxx práce,

g) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x §242 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) nepřiměřenými xxxxxxx x xxxxxxx s §244246 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §247 xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 300&xxxx;000 Kč,

b) xxxx. b), f) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 500 000 Xx,

x) xxxx. a), x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) písm. x) a x) xxx uložit pokutu xx do výše 200 000 Xx.

§32

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx úseku bezpečnosti xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx mírou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx bezpečnosti technických xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx63), xxxxx xxxxxxxxxxx zvýšenou xxxx xxxxxxxx života x zdraví, xxxxxxxxxxx xxx zdravotně způsobilé x zvlášť odborně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§33

Přestupky právnických a xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xx úseku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozem xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx vyhrazených technických xxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provede xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vyhrazeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx oprávnění xxxx osvědčení,

c) x xxxxxxx s §20 xxxx. 5 xxxxxx x bezpečnosti práce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezajistí odstranění xxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení,

d) x rozporu x §20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §22 xxxxxx x bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1

x) xxxx. x) x d) lze xxxxxx pokutu až xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

x) xxxx. a), x) x e) xxx uložit pokutu xx xx xxxx 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xx xxxxx agenturního xxxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §307b xxxxxxxx práce,

b) xxxxxxxxx, aby dohoda x xxxxxxxx přidělení xxxxxxxxxxx agentury práce

1. xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §308 xxxx. 1 xxxx. a) xx e), x) x h) zákoníku xxxxx, xxxx

2. byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §308 xxxx. 2 xxxxxxxx práce,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §309 nebo 309a xxxxxxxx xxxxx, nebo

d) xxxx uživatel81) xxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §308 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.

§34

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx umělecké, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a reklamní xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kulturní, xxxxxxxxx x reklamní xxxxxxxx xxx, že umožní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx poruší.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 2 000 000 Xx.

§34x

Xxxxxxxxx právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických osob xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) neurčí xxxxxxxxxx xxxxx podle §9 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 7 xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx oznamovatele xxxxx oznámení podle §9 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx x ochraně oznamovatelů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxx §9 odst. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) x rozporu x §9 odst. 2 xxxx. f) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezajistí, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx oznamovatelů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 odst. 3 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 400 000 Kč.

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), d) x e) lze xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Xx.

§34x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X PŘESTUPCÍCH

§35

Přestupky xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jestliže xxxxxxxx xxxxxxx úřad, projednává xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx v prvním xxxxxx úřad.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2020 Sb.

§37

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§37x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx xxxx Evropské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie80), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx x vysláním zaměstnance,

c) xxxxxxxx písemnosti související x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxxx nahlížení do xxxxxxxxxxx rejstříků bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 25 xxxxxxxxxx xxx xx obdržení xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx příslušný xxxx xxxxx. Úřad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxxxxx x vysláním, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pracovních x mzdových podmínek.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán x xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), b) x c), xxxxx xx týká zaměstnavatele xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx poskytnuté xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 93/2017 Xx. x účinností xx 1.4.2017

§37b

Doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sankce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx sankce x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x inspektorát xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytování xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pověřeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ciziny. Pokud xx tímto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx doručit, požádá xxxx na jednotném xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80) xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxx usazený x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxx nadnárodního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, nesplnil xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx pravomocného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxx lhůtě, xxxxxx xxxx na jednotném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx80) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx zaniká pohledávka Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x jehož výkon xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, oznámí xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx.

§37x

Xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx80)

x) doručí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx vydané v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x vykonatelného xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx přijetí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx zaměstnavateli usazenému x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx práce x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxx xxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx pokuty xx xxxx xxxxxxx sankce xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx uložená x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx obecný xxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx exekučním xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx cizí xxxxx x

x) xxxxxxx, které xxxx uskutečněny na xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x datu doručení xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx odmítnutí xxxxxxx.

(6) Pokud po xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx pokuta xxxxxxx, a toto xxxxxxxx xx vliv xx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx přerušen, dokud x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cizí xxxxx.

(7) Pokuta xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx měně, než xx xxxxx koruna, xx převede xx xxxxx koruny podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 93/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

XXXX XXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

Xxxxxxxxx ministerstva

Ministerstvo

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kontrolních xxxx [§4 odst. 1 xxxx. c)],

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dozorem27),

c) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx kontrolních xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborových xxxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se kontroly xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§39

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 písm. f) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

§40 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§43

§43 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§44

§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

§45

Xxxxxxxxxxx kontrolované xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx určená xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxx jiného xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxxxx práce xx xxxxx83) xxxx xxxxxx x jiného xxxxx84). Xx xxxxxxx kontrolované xxxxx xx považuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů.

Xxxxxxxxx ustanovení

§46

Kontroly a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce, Xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxx, xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x Českém xxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx xx xxxx73).

(2) Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx x

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx hlavní xxxxx Prahu xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx x xxxx Xxxxxxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce pro Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xx inspektorát xxx Plzeňský xxxx x Karlovarský xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Ústecký kraj x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx kraj a Xxxxxxxxx kraj73),

f) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxx Královéhradecký xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx73),

x) Inspektorátu xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj x Zlínský xxxx73),

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Moravskoslezský xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx pro Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx73).

(3) Xxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přechází xx xxxx. Xxxxx práv x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005 z xxxxx práce na xxxxxxxxxxxx podle odstavce 2. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xx který xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů přejde.

(5) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace xx xxxxxxx.

(6) Nedojde-li x dohodě xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xx 30. dubna 2005, xxxxxxx počty x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxx nabytí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxx x odvolává74) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§49

Xxxxxxx xx Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce.

§50

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005, s xxxxxxxx ustanovení §47 xxxx. 4 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x. r.

Paroubek x. x.

Xxxxxxx k xxxxxx x. 251/2005 Xx.

Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx inspektorátů xxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx x Xxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx kraji

3. Oblastní xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích xxxxxxxx působnost x Xxxxxxxxxx xxxxx x x kraji Xxxxxxxx

4. Xxxxxxxx inspektorát práce xxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Plzeňském kraji x x Karlovarském xxxxx

5. Oblastní inspektorát xxxxx xxx Ústecký xxxx a Liberecký xxxx xx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx kraji x v Xxxxxxxxxx xxxxx

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x Xxxxxxxxxxx xxxxx

7. Xxxxxxxx inspektorát xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx xx sídlem x Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kraji x Xxxxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Moravskoslezský kraj x Olomoucký xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx vykonává působnost x Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Řízení xx věcech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxxx xx celní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx neskončené přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním předpisem x. 64/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 251/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005, x xxxxxxxx ustanovení §47 odst. 4 xx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.6.2005.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

252/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 3.5.2005 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx xx 14.7.2005

230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2006

264/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s účinností xx 1.1.2007

213/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 29/2007 Sb.

s účinností xx 22.8.2007

362/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2008

294/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 251/2005 Sb., x inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2008

281/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

382/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX x o xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

341/2011 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

350/2011 Xx., x chemických látkách x xxxxxxxxxx směsích x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (chemický xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

64/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x účinností xx 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

247/2014 Xx., x xxxxxxxxxxx služby xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 29.11.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

81/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/2000 Xx., x xxxxxxx plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

7/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

88/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 309/2006 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxx požadavky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci x pracovněprávních xxxxxxxx x o zajištění xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2016

93/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

205/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx č. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

206/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

327/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx práce, xx znění xxxxxx x. 93/2017 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

176/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

285/2020 Xx., kterým se xxxx zákon č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.7.2020 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

250/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

358/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2022

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx znění zákona x. 195/2022 Sb., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

172/2023 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

281/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2023 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2029

408/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §53 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon).
2) §276 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
3) §350 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
3x) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx.
4) §34 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§121 xx 124 zákona x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
5) §22 xx 29 xxxxxxxx práce
6) Xxxxx č. 1/1992 Sb., x xxxx, xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6a) §305 xxxxxxxx xxxxx.
7) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8) Zákon č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými látkami xxxx xxxxxxxxxx směsmi x x změně xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 350/2011 Sb., x xxxxxxxxxx látkách x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
9x) Xx. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/88/ES xx xxx 4. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx.

10) §105 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 201/2010 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx záznamu x úrazu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §11 odst. 1 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §9 odst. 1 xxxxxx x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) §136 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády č. 11/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
15) §12 xxxx. x) zákona x. 309/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) Například živnostenský zákon.
17) §12 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
18) §12 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
18a) §12 xxxx. x) zákona x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx činnosti xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx).
18b) §14 xxxxxx č. 309/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 362/2007 Xx.
19) §3 x 4 xxxxxx x. 198/2002 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxx službě).
20) §65 xxxx. 1 a 2 školského xxxxxx.
21) Xxxxx č. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
23) Zákon č. 220/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 128/2000 Xx.
24) Zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích x povolání, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxx č. 258/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx zákon) x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §54, 53a x 58 xxxxxx č. 266/1994 Xx., x drahách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §36 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky.
Xxxxxxxx č. 273/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výstrojí, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx objektech x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Například §59 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
32) Například xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) §194 xxxxxxxxxx zákona.
34) §108 a §276 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.
35) §93, 94 x §245 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
36) §102 xxxxxxxx xxxxx.
37) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §116 x 117 občanského xxxxxxxx.
39) §25c xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx.
40) §111 xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx vlády č. 567/2006 Sb., x xxxxxxxxx mzdě, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx ztíženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx příplatku xx xxxx za xxxxx xx ztíženém xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Nařízení xxxxx č. 333/1993 Sb., o xxxxxxxxx minimálních xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x za xxxxx v xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., ve znění xxxxxx č. 217/2000 Xx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 40/1994 Xx. x xxxxxx x. 217/2000 Xx.
43) §300 zákoníku xxxxx.
44) §239b xxxxxxxx xxxxx.
45) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx x doby odpočinku xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
46) §74 xxxx. 2, §76 xxxx. 3 x §84 xxxxxxxx xxxxx.
47) §82 xxxxxxxx xxxxx.
48) §97 xxxx. 1 a 2 zákoníku práce.
49) §90 xxxxxxxx xxxxx.
50) §91 xxxxxxxx práce.
51) §92 xxxxxxxx práce.
52) §96 xxxx. 1 xxxxxxxx práce.
53) §78 odst. 1 písm. i), §93 xxxx. 2 x 4 xxxxxxxx xxxxx.
54) §94 xxxxxxxx xxxxx.
55) §245 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
56) §94 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
57) Xxxxxxxx xxxxx č. 390/2021 Sb., o bližších xxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
58) §133b xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 11/2002 Sb.
58a) Xxxxx č. 309/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Xx.
59) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí.
59a) Nařízení xxxxx č. 362/2005 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx.
59b) Xxxxxxxx xxxxx č. 406/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
59c) Xxxxxxxx xxxxx č. 378/2001 Sb., kterým xx xxxxxxx bližší xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxx x nářadí.
60) Xxxxxxxx xxxxx č. 27/2002 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
61) Xxxxxxxx xxxxx č. 28/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx a xx pracovištích obdobného xxxxxxxxxx.
62) Xxxxxxxx xxxxx č. 168/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
62x) Nařízení xxxxx č. 591/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx.
62x) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.
62x) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 309/2006 Xx.
62d) §16 xxxx. b) zákona x. 309/2006 Sb.
63) §134b xxxxxxxx xxxxx.
Vyhláška č. 50/1978 Sb., x odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 98/1982 Sb.
64) §6a xxxx. 1 xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 159/1992 Xx.
65) §6b x 6c xxxxxx x. 174/1968 Sb., xx znění zákona x. 124/2000 Sb.
Xxxxxxxx č. 18/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 19/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx vyhrazená zdvihací xxxxxxxx a stanoví xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich bezpečnosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 20/1979 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxxxxx č. 21/1979 Sb., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 85/1978 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a zkouškách xxxxxxxxx zařízení, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Xx.
66) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) Například §44 xxxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §1 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
70) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) Xxxxx č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem x x xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
72) Xxxxx č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §251c xxxxxxxx práce.

74) §33 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.
75) Zákon č. 350/2011 Sb.
75) §6 xx 9 xxxxxx x. 312/2002 Xx., x xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 46/2006 Xx.

76) Zákon č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.

76) §12n xxxx. 2 zákona x. 61/2000 Xx., o xxxxxxx plavbě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ochrany xxxxxx xxx práci.

78) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x kterým xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1158 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxx pracovním x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2010/18/XX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2019/1152 ze xxx 20. června 2019 x transparentních a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

79) Xxxxxxxxx §319 xxxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1024/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x správní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x zrušení xxxxxxxxxx Komise 2008/49/XX ("xxxxxxxx x systému XXX"), x xxxxxxx xxxxx.

81)&xxxx; §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.

82) Zákon č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx skupině x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

83) §317 zákoníku xxxxx.

84) §117 zákona x. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx.

85) §80 xxxxxxxx xxxxx.

86) Čl. 22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2003/88/ES xx dne 4. listopadu 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.