Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

48

XXXXXXXXXX

x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. j. 33629/2020/3901-2

XXX: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodla xxxxx §260 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxx"),

xxxxx:

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty

promíjím

daň x xxxxxxx hodnoty xx dodání xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxxxx §20a xxxx. 1 xx spojení x §21 xxxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx"), x daň x přidané xxxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x níž vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx z xxxxxxx xxxxxxx se za xxxxxxxxx podmínek promíjí, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přiznat xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx do xxx 31.12.2022, x xx x následujícího xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx pro xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx jsou xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/79/ES xxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/746 x dalších xxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 726/2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx nimi x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §260 odst. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Finančním xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx onemocnění způsobené xxxxx virem x xxxxxxxx také urychlit xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx využít xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx zmírnění xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události x podobě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxx „xxx") xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx dodání xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Rady 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxxxx opatření x xxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx souvisejí x daní z xxxxxxx hodnoty, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členským xxxxxx Evropské unie xx xxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x dodání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocnění COVID-19. Xxx aktuálně xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x dodání očkovacích xxxxx xxxxxxxxx dani.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prominutí xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx jsou schválené Xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx členským státem. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx registrace xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 726/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx humánních x veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx nimi a xxxxxx se xxxxxxx Xxxxxxxx agentura pro xxxxxx přípravky, xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx, které xxxx xx shodě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx směrnici Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/79/ES xxxx x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/746 a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx na tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xx obdobně xxxx xxxxxxxxxx od xxxx xxx Směrnice xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xx xx xxx, x níž xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx např. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx §25 xxxxxx o dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x titulu xxxxxx zboží xxx §23 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx xxx §20a odst. 1 x §21 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xxxx přijata xxxxxx, x xxx má xxxxxx povinnost xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx promíjí xxx xx výstupu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a xxxx §37a xxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty, xx. xxxx. včetně vedlejších xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx základu xxxx.

X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. r.

místopředsedkyně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx