Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

48

ROZHODNUTÍ

o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx: Mgr. Xxxxxx Xxxxxx

X. x. 33629/2020/3901-2

PID: XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád"),

takto:

Plátcům daně x xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx

xxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle §20a xxxx. 1 xx xxxxxxx x §21 xxxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxx o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx"), x xxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxx částky xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a xxxx. 2 xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx.

Xxx x přidané xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx došlo k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x období ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 31.12.2022, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/79/ES xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/746 x dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech Xxxxxxxx xxxx;

2. xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, které jsou xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 726/2004, xxxxxx xx xxxxxxx postupy Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx nad nimi x xxxxxx xx xxxxxxx Evropská xxxxxxxx xxx léčivé přípravky, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §260 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji.

Odůvodnění:

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx před šířením xxxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxx xxxxxxxx testování xx xxxxxxxxxx způsobené xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx tomuto viru. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §260 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx x za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx události x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx látkám xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále xxxx „xxx") xx xxxxxxx xxx dodání xxxxxxxxxxx zboží.

Vymezení zboží, x jehož dodání xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2020/2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx o xxxxxxx opatření x xxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxxxx x daní x xxxxxxx hodnoty, jež xx xxxxxxx na xxxxxxxx látky proti xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx (dále xxx „Směrnice"). Tato xxxxxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19 a xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19. Xxx aktuálně účinného xxxxxx x xxxx x přidané hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx prominutí xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx očkovacích látek xxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxx xxxx schválené Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx buď x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 726/2004, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx registraci humánních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 378/2007 Sb., o léčivech x x xxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x léčivech), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx x diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vitro xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, pak xx jedná o xxxxxxxxxx, které xxxx xx shodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/79/ES xxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/746 x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx daně xx obdobně xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx xxx §20a x §21 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xx na xxx, u xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxx xxxx. z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dle §25 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx dle §23 xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx. Xxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx vyjmenovaného xxxxx, x něhož vzniká xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx §20a odst. 1 x §21 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxx dle §20a xxxx. 2 zákona xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxxx x xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx §36, §36a xxxx §37a xxxxxx x dani z xxxxxxx hodnoty, xx. xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto zboží, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx daně.

S xxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxxxxxx financí xxxxxxxx xxx, jak xx uvedeno ve xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxx prostředky (§259 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx).

XXXx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx