Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31990L0653 Směrnice Rady ze dne 4. prosince 1990, kterou se mění některé směrnice Společenství o statistice nákladní dopravy a statistice cen plynu a elektřiny, pokud jde o provádění těchto směrnic v Německu (90/653/EHS) R P
32006L0080 SMĚRNICE KOMISE 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky R P
32008L0092 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) R P
32010R0617 NAŘÍZENÍ RADY (EU, EURATOM) č. 617/2010 ze dne 24. června 2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96 R P
32010R0833 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU, Euratom) č. 833/2010 ze dne 21. září 2010, kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie R P
32014R0256 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 256/2014 ze dne 26. února 2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96 R P
32014R1348 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Text s významem pro EHP) R P
32015L1513 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP) R P
32017R1485 Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav. R P
32018D0496 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/496 ze dne 22. března 2018 o vytvoření seznamu priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2018 (Text s významem pro EHP) R P