Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0856 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/856 ze dne 30. května 2022, kterým se přijímá žádost předložená Irskem podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o neuplatnění nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 a nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 na mezilehlé vozy třídy 22000 ICDMU – „B2“ společnosti IÉ-RU (oznámeno pod číslem C(2022) 3365) (Pouze anglické a irské znění je závazné) R P
32022D0834 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/834 ze dne 25. května 2022 podle čl. 31 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU o opatření, jež přijala Francie ohledně stažení některých láhví pro přepravu plynu vyrobených společností Xinchang Burong Machinery Co. Ltd před 31. říjnem 2019 z trhu (oznámeno pod číslem C(2022) 3372) (Text s významem pro EHP) R P
32021D1356 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1356 ze dne 30. června 2021, kterým se Švédsku povoluje uplatnit prodloužení některých dob uvedených v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/267 R P
32021D0594 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/594 ze dne 9. dubna 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí norem týkajících se odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavběV R P
32021D0593 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/593 ze dne 9. dubna 2021 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Evropském výboru pro vypracování norem pro vnitrozemskou plavbu a v Ústřední komisi pro plavbu na Rýně k přijetí norem týkajících se harmonizovaných říčních informačních služeb R P
32021R0541 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/541 ze dne 26. března 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o zjednodušení a zlepšení výpočtu a výměny údajů a aktualizaci procesu správy řízení změn R P
32020D1282 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1282 ze dne 31. srpna 2020, kterým se Francii uděluje povolení prodloužit některé lhůty stanovené v článcích 11, 16 a 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 R P
32020D1219 ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1219 ze dne 20. srpna 2020, kterým se Itálii uděluje povolení prodloužit některé lhůty uvedené v článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/698 R P
32020D0980 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/980 ze dne 6. července 2020, kterým se Německu povoluje odchylka od technických požadavků příloh II a V směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 v případě osobních lodí Innogy a Alsterwasser R P
32020D0791 ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2020/791 ze dne 10. června 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 13. zasedání Odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o přijetí změn jednotných technických předpisů, které se týkají nákladních vozů, označování vozidel a hluku kolejových vozidel, a o přijetí úplné revize pravidel pro osvědčování a audit subjektů odpovědných za údržbu a specifikací pro registry vozidel R P
32020R0781 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/781 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/545, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu R P
32020R0780 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/780 ze dne 12. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 445/2011 a prováděcí nařízení (EU) 2019/779, pokud jde o opatření k prodloužení platnosti některých osvědčení pro železniční subjekty odpovědné za údržbu a některá přechodná ustanovení kvůli pandemii COVID-19 R P
32020R0779 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/779, ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/250, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu R P
32020R0778 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/778 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/773, pokud jde o data použitelnosti v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ve vnitrostátním právu R P
32020R0777 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/777 ze dne 12. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/763, pokud jde o data použitelnosti a některá přechodná ustanovení v návaznosti na prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ve vnitrostátním právu R P
32020R0698 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy R P
32020L0612 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/612 ze dne 4. května 2020, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech R P
32020R0474 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/474 ze dne 20. ledna 2020 o Evropské databázi trupů plavidel R P
32020R0474 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/474 ze dne 20. ledna 2020 o Evropské databázi trupů plavidel R P
32020R0473 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/473 ze dne 20. ledna 2020, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397, pokud jde o normy pro databáze Unie pro osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky R P