Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu

971/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Vládní xxxxx

XXXXX

xx dne … 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxx x roce 2020

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxx svobodě x xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx covid-19 xxxxx xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxx, které xx uskuteční ve xxxxx 2. x 3. xxxxx 2020 x 9. x 10. xxxxx 2020, (xxxx xxx „xxxxx“) x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souběhu x volbami a xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx zařízením xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxx stanovištěm xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlasování do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která

1. xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů xxxx xxxxxx upravujícího xxxxx xx Xxxxxx (xxxx xxx „volební xxxxx“) x

2. xx xxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx jako xxxxx x karanténě xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítací xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odevzdaných zvláštním xxxxxxxx hlasování,

i) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xxxxx den xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx první x druhé kolo xxxxx xx Xxxxxx.

§3

Právo volit

Překážka ve xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx pro osoby x omezenou osobní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx osob v xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx schránky xxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xx 16 xxxxx dne xxxxx dnem, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x karanténě xxxx xxxxxxx nařízené xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxx osoby xxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do 16 xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx lze xxxxxxxx příslušným zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě seznam xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx osoby v xxxxxxxxx nebo izolaci; x seznamu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx a příjmení, xxxxx xxxxx a xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx izolaci xx xxx, kdy lze xxxxxxxx příslušným zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx poskytne xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování, xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxx xxxx izolaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Komise pro xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro hlasování xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx území hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9. Xx xxxxxx s Armádou Xxxxx republiky xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx xx 4 xxxxx, x xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxx xxxxxx v činné xxxxxx. Zapisovatel komise xxx hlasování xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx svěřují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komise xxx hlasování. Krajský xxxx xxxx zajišťuje xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro členy xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajský xxxx pro xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx sčítací xxxxxx plní xxxxx, xxxxx xxxxxxx zákony xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jmenovat xx sčítací komise xxxxxxx xxxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hlasů odevzdaných xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx členů xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx x Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx

(1) Xx pořádek xxx xxxxxxxxx zodpovídá xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x řádného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přítomné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komisi pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, věk x adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx dále xxxxx, že oprávněný xxxxx xx evidován x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Prokáže-li oprávněný xxxxx tuto skutečnost xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, vyznačí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx, x doklad voliči xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxxxxxx po ověření xxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx hlasuje xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(7) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protiepidemická opatření xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx.

(8) Komise pro xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasovat xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněný volič, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx okresu, xxx nějž xxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx. Xx území hlavního xxxxx Prahy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volič, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx volebního xxxxxx, xxx nějž bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx každého okresu x xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx zřídí Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxx volební stanoviště xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx obvodech, x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx; xxx xxx xxxx, xxx xxxxx volební xxxxxx xxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx.

(2) Volební xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx místě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx patnáctého xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxx první Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) Armáda Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx druhé xxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanoviště xxx xxx xxxxx okresu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx kolo xxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx xxx x průběhu xxxxxxx dne xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx od 7 xx 15 xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx stanovišti xxxxxxxxx volič xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx voličům, kteří x 15 hodin xxxxxx xx hlasování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx příjezdu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx od něj xx oprávněný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxx dohlížejících na xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Komise pro xxxxxxxxx vydá oprávněnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 x 8 pro xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx obálku xxxxxxxxx xxxxxxx razítkem xxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx hlasovací xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x volebního stanoviště. X seznamu komise xxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx oprávněnému voliči xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx do samostatného xxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hlasování. X seznamu xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožněno, x xxxxx, pro který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

§12

Podmínky hlasování xxx xxxxxxxxx zařízení

Oprávněný xxxxx, kterému poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx tomto pobytovém xxxxxxxx

x) xx volbách xx zastupitelstva xxxxx, xx-xx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kraje, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nachází,

b) ve xxxxxxx xx Xxxxxx, xx-xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nachází.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx

(1) Krajská hygienická xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx druhý xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xxxxx po xxx xxxxxxxx xx větě xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx voleb xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx obsahuje x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xx seznamu xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx případný xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx komisi xxx xxxxxxxxx.

§14

Způsob xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Komise xxx hlasování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xx vyhrazeném xxxx v xxxx xx 7 xx 22 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dni xxxxx x xx 7 xx 18 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx. Xxx vyhrazený xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení stanoví xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pobytovým xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxx xxxx xxx hlasování xxx pobytovém zařízení xxxxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx určí xxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení x stanoví protiepidemická xxxxxxxx po projednání x pobytovým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek xxxxx §7 x 12 pro xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, úřední xxxxxx označenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Požádá-li x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Evidence oprávněných xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx v seznamu xxxxx §13 xxxx. 2 údaj x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx voliči xxxxxx xxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx §13 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx uvede xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x důvod, xxx který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XX XXXXXXXX PŘENOSNÉ VOLEBNÍ XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vážných xxxxxx nemohli využít xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Oprávněný xxxxx xxxx hlasovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx zastupitelstva xxxxx, xx-xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx Xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, pro xxxxx byla komise xxx hlasování xxxxxxx, x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pobývá.

§17

Sestavení xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, požádá x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx, xxx xxxxxxxxx volič xxxxxx. Požádat lze xxxxxxxxxxx xx telefonním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx stránkách, x xx xx dvacáté xxxxxx dne před xxxxxx dnem voleb. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxx x příjmení, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x telefonním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx internetových stránkách xx xxxxxxxx xxx xxxx prvním xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx x požádání nepřihlíží.

(4) Xxxxxxx xxxx předá xxxxxx xxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx požádali o xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky x souladu x xxxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Senátu, x němuž xxxxxxxxx xxxxx přísluší.

§18

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

(1) Hlasování do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx probíhá xx 7 xx 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx a od 7 xx 14 xxxxx druhého dne xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx uveřejní na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Český xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx do xxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxx volič, a xxxxx oprávněného xxxxxx x hlasování, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx oprávněný xxxxx x hlasování x xxxx xxxx, xxxxx, xx oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 a 16 xxx xxxxx, x xxxxx je oprávněn xxxxxxxx, úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxxx-xx o to xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx §17 xxxx. 4 údaj x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx vydala xxxxxxxxxxx voliči xxxxxx xxxxxx, popřípadě skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x adrese xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXX X EVIDENCÍ XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, 15 x 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxx dne před xxxxxx xxxx voleb xxxxx údaje xx xxxxxxx oprávněných voličů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Krajský xxxx xxxxxxxxxx xx 22 xxxxx prvního xxx voleb xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxxxxxxx x 10 xxxxx prvního xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx seznamů oprávněných xxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, obecním úřadům xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu oprávněného xxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxxxxxxxx přenese xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 poskytne xxxxxx xxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx přenesených xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx obálku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx voleb xxxxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx neumožní xxxxxxxxx xxxx voliči, xxxxx xxxxx xxxxx přenesených xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky.

XXXX ŠESTÁ

ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx dokumentace x volebních xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxx xx skončení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx schránky x xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle volebních xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy obdrží xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx obsah volebních xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx x volebních xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněných xxxxxx postupem, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx x xxxxxxx hlasování xxxxxxx komise x xxxxxx neuvádí. Xxxxx x volební xxxxxx xxxxx sčítací komise xxxxxxxx stanoveným Českým xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xxxxx Xxxxxxx statistickému úřadu xxxxx na přebíracím xxxxx stanoveném Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předané xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx volební zákon xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se ukládá x xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x členů okrskových xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zájmu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a člen xxxxxxx xxxxxx, který xx x pracovním xxxx služebním xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx své xxxxxx x na xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xx xxxxxxxxx činný, má x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx své xxxxxx xx xxxx 340 Xx za 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování xx xxxxx na xxxxxx xx xxxx 5 000 Kč xx xxxxx den, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč, xxxxx xx navyšuje x 5 000 Xx x xxxxxxx, xx xx účastní xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle odstavce 3 vyplácí xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxx volebních xxxxxx x 500 Xx.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů ze xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx zapisovatelů komisí xxx xxxxxxxxx a xxxxx sčítacích komisí xxxxx §24,

x) náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 věty xxxxx a druhé,

c) xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x náklady xx xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3 věty xxxxxx x §9 xxxx. 4 xx xxxxx z rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva xxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxx xx výkonu práva xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícími xxxxxx referenda xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zdraví xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxx covid-19 xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxxxxx hlasovat x xxxxxxxxx (xxxx xxx „oprávněná osoba“), xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx využijí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx oprávněný volič xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx obce, xx xxxxx xx oprávněný xxxxx xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu a xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xx koná xxxxxx xxxxxxxxxx, předá krajskému xxxxx nejpozději 4 xxx přede dnem xxxxx dostatečné množství xxxxxxxx obálek x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předány xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx schránku x xxxxxxx „Xxxxxxxxxx“ doplněným xxxxxx xxxx, xxx xxxxx území xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx, kdy xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zajistí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xx které se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsah zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx započte xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x místním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx volební komise xxxxxxx promítne obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx oprávněných osob.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komise x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx předá neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§27

Společná xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx jinak, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx též xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady postavení xxxxxxxxx orgánů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx je xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxx x xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(7) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx volebních xxxxxx xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx veřejného zdraví xxxx xxxxxxxxxxx covid-19 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §4 xxxx. 3.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx krajským xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x zápisu o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3.

(11) Xxxxx zákon xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xx v xxxxxxxxxx xx xxxxx koná xxxxxxxxx hlasování, opakované xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx volby.

(12) Xxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx-xx xx dnech xxxxx počet xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxx okrskové volební xxxxxx na 5 x ve volebních xxxxxxxx xx 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx vyhlášení xxx xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem hlasování xxxxxxxxxxxxx prvnímu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXXXXX ZPRÁVA

XXXXXX ČÁST

1.Zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx současného xxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxx volebních zákonů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Osoby x xxxxxxxxx x xxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (§4 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx č. 130/2000 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů) xxx xx xxxxxxx xx Senátu (§2 xxxx. x) xxxxxx č. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx přijetí příslušných xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kritiky xxx její nebývalé xxxxxxxxxxxxx dopady xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx 2020. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx, nyní x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx může xxxxxxx tisíců xxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx xxx současnou právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nemocí covid-19 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxx xxxxxxxx xx dne 2. x 3. října 2020 a 9. x 10. října 2020. Jedná xx xxxxx, xxxx nařídila xxxxxxxxx nebo izolaci xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx praktický xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxxxxx x pobytových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx x ochranné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx rozhodnutím krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx-19.

Xxx tyto xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx metody xxxxxxxxx. Speciální způsoby xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x preventivních důvodů xxxx. xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx se xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx osobní xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx nemoci xxxxx-19 xx zabývala xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx některým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx.

3. Vysvětlení xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx x jejím xxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx volit xx omezení xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx lidu, xx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonech xxxxxxxxx xx počátku, tj. x xxxxxxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx 20 let.

Dosavadní xxxxxxx xxxxxx však nepočítaly x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxx 2020 nastala x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx covid-19. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx ocitá nepoměrně xxxx xxxx, x xxxx i voličů, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a potažmo x regulérnost xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poptávce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx parlamentních stran, x (x xxxxxxxxxxxx x praxi xxxxxx xxxxx, v xxxxx xx volby x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx Senátu xxxxxx v xxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určeny xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. pro ty, xxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, případně xxxx xxxxxxx pobytových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřena.

Oprávnění xxxxxx xxxxx moci xxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx u xxxxxxxxx stanoviště

2. Xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx

3. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx stranami x xxx kterými xxxxxx většinová xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx odhlasovat x xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ještě xx xxxxxxx volebního xxxxx. Xxxxxxxxx principem xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, že volič, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x důvodu covid-19, xxxxxxxxxx do xxxxxxxx x běžnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx lístky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx speciální xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxx překážky ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx karanténě a xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Listinou xxxxxxxxxx práv x xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovuje xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxx osobní svobody x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, v xxxxxxxx současné mimořádné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, by xxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasovat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx v některých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx možné xxxxxxx x případě volebních xxxxxx x nižším xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx.

Xx xxxxxxxx, jejímž xxxxxx je ochrana xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx pohlížet x x xxxxxxx xxxxxx xx volby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx úpravy xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkon aktivního xxxxxxxxx práva xxxxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x nařízené xxxxxxxxx či izolaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx straně x xxxxxxxxx xxxxx xxxx ochrany zdraví xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxx, tak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí) x xx druhé xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

5. Zhodnocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivé xxxxx x průběhu volebního xxxxxxx, jichž xx xxxxx zákona týká, xxxxxx právem EU xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx EU.

Předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xx proto x xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx.

6. Zhodnocení souladu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodními xxxxxxxx, x čl. 21 Xxxxxxxxx deklarace lidských xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx č. 120/1976 Sb.), čl. II Xxxxxx x politických xxxxxxx žen (vyhlášená xxx č. 46/1955 Sb.), čl. 7 Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx diskriminace xxx (xxxxxxxxx pod č. 62/1987 Sb.), x čl. 3 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx (sdělení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 209/1992 Sb.), x čl. 3 Xxxxxxxx charty xxxxxx xxxxxxxxxx (vyhlášená xxx č. 181/1999 Sb.).

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx právo x xxxxxx současnou xxxxxxxx volebního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxx karantény xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x covid-19.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx sociální dopady, xxxxxx xxxxxx na xxxxxx a dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx slabé, osoby xx xxxxxxxxxx postižením x xxxxxxxxxxx menšiny, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

7.1 Xxxxxx xx státní xxxxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx orgánů státní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx i kraje xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx finanční prostředky xx xxxxx zpět xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx počítá se xxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx a sčítací xxxxxx.

Xxxxxx pro sčítání xxxx jedna v xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxx 15000 Xx za xxxxxxx xxxxx x obou xxxxxx xxxxx do Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, není xxxxx xxxxxx xxxxxxx i x náhradou xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx náklady xx odměny členů xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xx 2 xxx. Xx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx minimálně xxxxx x xxxxxx okrese, xxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxx 80 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx 30. xxxx x 60 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx 7. xxxxx xx druhém xxxx xxxxx do 1/3 Xxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 5000 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx odvody „xxxxxxxxxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx čítat xxxxxxxxx 4 xxx. Xx.

Xxxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x hradit xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovišť, xxxxxxxx xxxxxxxxx uren, xxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx sčítací komise, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavků xx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx x sestavení xxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxx 3,6 xxx. Xx.

Xxxxx xx státního xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxx x xxxxxx 400 xxx. Xx xx xxxxxx xxxxxx, sady xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uren. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx nelze xxxxxxxxx, xx které xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx počet vlastního xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx 25 xxx. Xx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výdaje a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště (xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) x každá xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx tří xxxxxxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xx svých xxxxxx.

Xxx xxxxxx parlamentních politických xxxxx při jednání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volební xxxxxxx xx xxxx zákonem xxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx x xxxxxx 500 Xx.

Xxxxxx xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vypadaly takto:

Řadový xxxx: základ = 1800 Xx + 500 Kč; xx xxxxxx xxxxx 400 Xx; xx druhé xxxx 700 Kč; xxxx xxxxxx 2300 Xx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx/3400 Kč xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx volbami vč. xxxxxxx xxxx;

Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx: základ = 2100 Kč + 500 Kč; xx xxxxxx xxxxx 400 Xx; xx xxxxx xxxx 1000 Xx; xxxx celkem 2600 Xx, probíhají-li xxxxx xxxxxxx volby/4000 Xx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx vč. xxxxxxx kola;

Předseda: xxxxxx = 2200 Xx + 500 Xx; xx souběh voleb 400 Xx; xx xxxxx kolo 1000 Xx; xxxx celkem 2700 Xx, probíhají-li xxxxx xxxxxxx volby/4100 Xx při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx xxxxx z 13996 xxxxxx měla 8 xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx výdajů xx xxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 56 xxx. Xx.

Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, že x xxxxxxx, xxx by xxxxx x navýšení xxxxx x 200 Xx, xxxxx xx xxxxxx rozpočet xx xxxxx 22,5 mil. Xx.

X xxxxxxxxx xxxxx xxx odměna xx xxxxxxxx o 500 Xx nově přesáhne xxxxxxx 3000 Kč x xxxx xx xxxxx připočíst x xxxxxxx xxxx coby „xxxxxxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx by xxxx komise nevykonával xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsících (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxx), xxxx. xxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx měsíce xxx, xxx v xxxxxx nepřesahovala 3000 Xx. Xxxx 3000 Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx přesažení xxxxxxx 3000 Kč i xxxxxxxx členů xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx bude x Xxxxx xxxxxxxxx 5126.

Xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx rozpočtu do xxxxxxxx Všeobecná pokladní xxxxxx se xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx 91 xxx. Xx. X xxxx:

- 10 xxx. Xx x xxxxxx xxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx krajské úřady x volební materiál,

- 25 mil. Kč x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- 56 mil. Xx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx, kdy xxxx „xxxxxxxxxxxxx“, tedy xxxx xxxxxxx xxxxx odvod xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx na xxxxx).

7.2 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

7.3 Xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx sociálně xxxxx, xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x jednorázové xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx zastupitelstev xxxxx a volbami xx 1/3 Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x říjnu xxxx 2020. Navrhuje se xxxxxxx způsobů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo izolace x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

7.4 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dopady xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x volbami do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx 1/3 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x říjnu xxxx 2020.

8. Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

X xxxxxxx xx xxxxxxxx změny právní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a předsedkyně Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x. j. 26645/2020-XXXX).

9. Xxxxxxxxx xxxxx xx ochranu osobních xxxxx (DPIA)

Posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 35 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), x x xxxxxxxx xxxxxx vydaného Xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů.

V souladu x xx. 35 xxxx. 7 obecného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účely xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (9.1);

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelů (9.2);

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx práva a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (9.3); x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx rizik, včetně xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mechanismů x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx nařízením, x xxxxxxxxxxxx x právům x oprávněným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx dotčených xxxx (9.3).

9.1 Xxxxxxxxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování x xxxxx zpracování x posouzení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxx

Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx využít alternativní xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx identifikovat xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a zajistit xxx výkon jejich xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx karanténu xxxx xxxxxxx praktický xxxxx xxxxxx x-xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx jim o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- x dále osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx a samotní xxxxxx.

- Xxxxxx voličů xxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx sestavovat komise xxx xxxxxxxxx, a xx pouze pro xxxxxx x trvalým xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxx x krajské xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxx nelze třídit xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx vznikají xx xxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. jméno a xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx může xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x telefonní xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx voličů, xxxxx xxx odhlasovali

Účelem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx volebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxx - krajské úřady – xxxxxx úřady – okrskové xxxxxxx xxxxxx) si proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x voličích, kteří xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx úředních xxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx x xxxxxx dostavili.

9.2 Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx subjektů xxxxx x plánovaná xxxxxxxx k řešení xxxxxx rizik, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx typů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx

- xxxxxxxx důvěrnosti,

- xxxxxxxx dostupnosti,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx.

9.2.1 Xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx intenzity. V xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zpracovávány v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx již x xxxxxxxx xxxx, zároveň xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx zaznamenán údaj, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Nejde sice x xxxxxxx slova xxxxxx x xxxxxxx xxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxx x zdravotním xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx narušení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezanedbatelný.

Návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přístup samotných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obecních úřadů x databázím o xxxxxxx v karanténě xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx okrsková xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (bez xxxxxxxxx, x který xxxxxxxx xx xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxx v dispozici xxxxxx, xxx xxxx x xxxx faktickém xxxxx zpřístupní xxxxxx xx úrovni xxx xxxxxxxx obce tím, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9.2.2 Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx dostupnost údajů, xx xxxxx díky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx voličů x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9.2.3 Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx x více zdrojů, xx. ze xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx od samotných xxxxxx.

10. Zhodnocení korupčních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx tvorby xxxxxxx xxxxxx a evidence xxxx x karanténě xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx předcházeno xxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx-19. Voličům xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx právo, xx druhé xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx zajištěn xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zdravotními xxxxxxxxxx.

Xxxxx zákona xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx.

12. Xxxxxx projednání xxxxxx zákona

S ohledem xx xxxxxxxxxxx situace, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx 2. x 3. xxxxx 2020) x xxxxxxxxxx, xx xxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx volební xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání.

ZVLÁŠTNÍ XXXX

K §1 – Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předmět xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xx xxxxx dopadá xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx do xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, které xx budou konat xx dnech 2. x 3. xxxxx 2020 x xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxx 9. x 10. xxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 169/2020 Sb.) a xxxx xx referenda (xxxxxx x xxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xxxxx v souběhu x těmito volbami.

Zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezenu xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 a na xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebních xxxxxx xxxxxxxx překážka xxxxxx volebního práva x důvodu ochrany xxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxx xx zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování určených xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx upravit x xxxxxxxxx organizace xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx zákony, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx při sčítání xxxx xxxxx xxx, xx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dohlížet na xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx x některém xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

K §2 – Vymezení xxxxx

X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dále xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: 1. xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxx-xx), 2. xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx a 3. hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. ten, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx x xxxxx xx Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx onemocněním covid-19, xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx zařízením xxxx xxxxx pobytová xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, ale x zdravotnická xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. XXX) x xxxxxxxx ústavy, x xxxxx xxxx xxxx zpravidla umístěny xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxx mohou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx xx, xx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; obě xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Vymezuje xx xxxxx xxx xxxxx, x to i xxx případné druhé xxxx xxxxx do Xxxxxx; x xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxx voleb xx Senátu.

K §3 – Xxxxx volit

Překážka xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x volbách do Xxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx /xxx xxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. x)/, xxxxx pouze xx předpokladu, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx minimalizovaly xxxxxx šíření xxxxxx xxxxx-19.

K §4 – Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx, aby xxxxx xxx xxxxxx evidovanou x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ověřuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto informaci xxxxx krajský xxxx. Xxxxxxx xxxx ji xxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxx ČSSZ, xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx x-xxxxxxxxxxx. Xxx co nejkomplexnější xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x následně xxxxxxx pro hlasování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x pro xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice a XXXX vedou xxx xxx činnosti v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákon výslovně xxxxxx předání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx údajů, xxxxx xx předávají, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jsou x dosavadních xxxxxxxxxx xxx vedeny.

Zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 16:00 xxx přede xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx některým xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx-xx obdrží xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx 16:00 x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xx 16:00 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx platí x xxx xxxxx xxxx voleb xx Xxxxxx.

Xxxxx může xxx xxxxxxxxxx voličem, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx ze xxxxx uvedených xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx u volebního xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx potvrzením xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx být xxx xxx. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx vystavené x-xxxxxxxxxxx, xxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx izolace z xxxxxx covid-19.

Pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxx osobou, které xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby.

K §5 - Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování, zřizuje xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tolik xxxxxx xxx xxxxxxxxx, kolik xx x xxxxx xxxxxx. X Xxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxx 1, 5 x 9 xxxxx xxxxx do Senátu, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx alespoň xxxxx komisí pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx-xx, xx. xxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx XX xxxxxxx x xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, bude-li to xxxx. xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxx xxxxx vojáci Xxxxxx ČR. Hlavní xxxx zapisovatele bude xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x nich xxxxxxxxxx xxxxx hlasování x xxxxx xxxxxx volební xxxxxxxxxxx; k xxxx xxxx xxxxxxxxx. Zapisovatel xxxx xxxxx také xxxxx, xxxxx volební xxxxxx xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxxx komise, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx připadají x xxxxx. Bude xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx hlasování x jeho xxxxxx x zachování xxxxxxx x řádného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx přítomné závazné. Xxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x logistické xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, úřední xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nařízené krajskou xxxxxxxxxxx stanicí, xxxxxx xx ČSSZ, xxxxx xxxxxxx, formulář xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vytváření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x Armádu ČR (xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx volebního xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx. x xxx xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx jednat x osobu, xxxxx xx státním xxxxxxx XX, dosáhla xxxx xxxxxxx 18 xxx, xxxx x ní xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev kraje xxxx xx Xxxxxx xx území, xx xxxxxx xx komise xxx xxxxxxxxx působit. Xxxxxxxxx členství xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

K §6 – Xxxxxxx xxxxxx

Xxx každý kraj xx zřizuje xxxxx xxxxxxx komise, která xxxxx hlasy xx xxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx všech xxxxx xxxxx sčítací xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxx činnost (prostory, xxxxxx xxxxxxxx, administrativní xxxxxxx, ochranné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) zajišťuje xxxxxxx úřad. Školení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx proto xxxxx xx připravit xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx specifické xxxxxxx x xxxxxxx xx činnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí.

Bude-li xx vyžadovat xxxxxxxxx xxxxxxx hlasů x xxxxx kraji, např. x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx využili xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování, bude xxxxx xx sčítací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 4 xxxxx. Xxxxxxxxxxx bude možné xxxxxx xxxxx situace xx xxx. Xxx xxxxx xxxxxx by xxx xxx krajský xxxx připraveny x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx sčítací xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx předsedu xxxxxxxx xxxxxxx komise.

Zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx by xx xxxx xxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxx občanem XX, dosáhla xxxx xxxxxxx 18 xxx, xxxx u xx xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx a není xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx zastupitelstev xxxxx xxxx xx Xxxxxx xx xxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Podmínkou xxxxxxxx xxxx zkouška xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

K §7 – Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování

Zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx upravené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pojmů x §2 xxxx. x). Xxxxxxx těchto podmínek xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování.

Volič prokazuje xxxxx totožnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx vyplývá x xxxx, že xxxxxxxx doklad neobsahuje xxxx o xxxxxxx xxxxxx. Jelikož komise xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx okrskové xxxxxxx komise nedisponuje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práva, xx. xxx voliče x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx a hlasování xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky xxxx xxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx obdrží xx xxxxxxxxx úřadu (xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx). Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx komise pro xxxxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxx sama (xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, kteří xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxx hlasování, xxxxxx xxxxx xxxx).

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx voliče v xxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. To xxxxxx xxx hlasování xxxxx ze seznamu xxxx, kterým xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xx xxxxxxx xx ČSSZ, xxxxxxxx xx prokáže xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx nařízením xxxxxxx krajskou hygienickou xxxxxxx.

Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x splnil xxxxx xxxxxxxx stanovené zákonem xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx, xxxxxxx xxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxx pro xxxxx xx Senátu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro hlasování. Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx x xxxxxxxx průkaz xxxxx, xxx jim xxxx nařízena karanténa xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx využívající xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx trvalý xxxxx x xxxxx, xxxx. v xxxxxxxx xxxxxxxx obvodu, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Komise pro xxxxxxxxx xx však xxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx průkaz xxx xxxxxx xxxxxxxxx hlasování xxxxx voliči xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasovat xx xxxxx celého xxxxxxxxxxx kraje, xxxx. xxxxxxxxxxx volebního xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx stanovišti xxxxxxx xxxxx na oprávněné xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx který xxxx volební stanoviště xxxxxxx; u jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ani xx xxxxxxxx xxxxxx.

K §8 – Podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. x) x z §7, se zde xxxxxxxx podmínka xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx okresu, xxx který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxx xx xxxxx xxxx stanoviště xxxxxxxx jen pro xxxxx senátních xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx volič xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zřízeno. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. pro xxx xxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxxx xxxx izolace. Xxx, xx tento xxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xx drive-in, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx.

K §9 – Xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště

Volební xxxxxxxxxx (xxxxxx pro hlasování xxxxx-xx) zřizuje xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy.

Tak xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x rámci xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx jedno xxxxxxx xxxxxxxxxx. Je xx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XX (xxxx. x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), Xxxxxx ČR x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx volební xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínkou xx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx.

X Praze, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxx (Xxxxx1, 5 x 9), xxxxx xxxxxxxxx xxx volební xxxxxxxxxx. Xx tedy xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx obvodů.

Vybavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx dokumentace x xxxxxxxxx techniky, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx Armáda XX. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xxxxx xxxxxxxxxxx; xxx x xx, xxx poskytoval xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx hlasování x obsluhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxx xxxxxxxx xxxxx kolo xxxxx xx Senátu xxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx. do xxxxxxx xxxxxxxxx týdne x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx se bude xxxxxxxx xxx pro xxxxx okresu, ve xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx konat. X xxxxxxx, xx xx xxxxx kolo xxxxx xx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx nebude konat xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, může Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tj. xx dvou xx xxxxx.

K §10 – Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy x xxx xxxxxxx xxx. xxxxx-xx xxxxxxxxx x volebního stanoviště.

Tímto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxx, v xxxx xx 7:00 do 15:00. Jde xxx xxxxxxxx o formu xxxxxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx proto, xxx xx stihl xxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxx xxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxx, x xxxxxx jim xxx umožněno xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx svoji totožnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx podmínky místní xxxxxxxxxxxx xxx hlasování x volebního stanoviště x zda xx xxxxx x oprávněného xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx x dispozici xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx seznamy xxxxxxxx x zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku. Xxxx-xx xxxxx souběžně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx úřední xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Úřední obálky xxxxxxxx komisí pro xxxxxxxxx xxx zvláštních xxxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxx úředním razítkem xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx obálky xxx senátní xxxxx xxxx xxxx opatřena xxx číslem xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx volič xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx jeden okres) xx sejdou voliči x xxxxxxx senátních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx součástí odlišných xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx také příčinou xxxx, xxxx někteří xxxxxxxxx xxxxxx přijíždějící x xxxxxxxxx stanovišti xxxxx xxxx xxxxxxxx x v senátních xxxxxxx a jiní xxxxxx (xxxx-xx xxxxxx xxxxx x té xxxxx okresu, xxx xx xxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx xx určeno výlučně xxx hlasování x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxx, xxx xx xxxxxx jiná xxxxx, xxx která xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx osob x xxxxxxx vozidla. Cesta xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx karantény xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx však xxxx xxxxx xxxxxx komise xxx hlasování x xxxxxx dohlížejících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

K §11 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hlasujících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx (neví xx, který xxxxxxxxx xxxxx xx k xxxxxxxxx formou drive-in xxxxxxx), sestavuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx komise xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx upravuje, které xxxxx x voliči xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Údaje z xxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxx xxxxxxx obecním xxxxxx podle místa xxxxxxxx pobytu xxxxxx. Xxxxxx úřad si xxxxxxxxxx, xx oprávněný xxxxx již odhlasoval x volebního xxxxxxxxxx, xxxxxxx do výpisu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx poznámky.

Pokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx voličem, xxxxxxxx nerespektovala xxxxxx xxxxxxxxxxx volebního stanoviště, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Údaje x xxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx samostatného seznamu. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K §12 – Podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx využít tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x oprávněného xxxxxx /xxx §2 písm. x)/, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx nebo xx území senátního xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx zařízení. Xxxx tedy xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx kraji, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx x volební xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx senátní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx krajů, může xx stát, xx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx senátního xxxxxx, xxx ne xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nikoli.

K §13 – Xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx pobytových zařízení, xxx xxxxx xxxx xxxxx x kraji xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, odpovídá okruhu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xx 12:00 prvního xxx xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxx uzavřená /xxx vymezení xxxxx x §2 xxxx. x)/. To xxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx.

Xx uzavřeného pobytového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyžádá xxxxxx xxxx klientů, xxxxxx xxxx poskytovány pobytové xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhotoví xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení nezařadí xx evidence pro xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx oprávněnými xxxxxx xxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx kraj xx xxxxxxx xxxxx), xxxxx x xxxxxx věku (x prvnímu xxx xxxxx nedosáhnou xxxx 18 let). X xxxxxx, xxxxx pobývají x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx evidovány xxxx osoby v xxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

K §14 – Xxxxxx hlasování xxx xxxxxxxxx zařízení

Hlasování xxx uzavřeném pobytovém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx - xx čtvrtek x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x vedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Hlasování by xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx 7. x 22. hodinou x x xxxxx xxxx 7. a 18. xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x Český xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx rozhodnutí, xxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx pro xxxxxxxxx x pobytovém zařízení xx charakter xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx však o xxxxxxxx volební okrsek, x xxxx ani x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx hlasování xx xx xxxxxxxxx xxxxx k dispozici xxxxxx oprávněných xxxxxx x pobytového xxxxxxxx. Xxxxxxxxx voliči xxxx xxxxxxxxxx na místě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx také xxx x xxxxxx pobyt xxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxxxxxx volbách, xxxx úřední xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx volbách, xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x uzavřeném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxx xx území xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx, xxxxxx xx xxx hlasování umožněno. Xxxxx volič by xxxxxxx xxxxx být xxxxxx ani xx xxxxxxx, xxxxx komise xxx hlasování obdržela xx xxxxxxxxx úřadu.

Pokud xx xx x xxxxxxxxx pobytovém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který není xx seznamu od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx splňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx evidence xxxxxxxxxxx voličů (xxx xxxx x §15).

K §15 – Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxx (na xxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx předem obdržela xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxxxx volbách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxx druh xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxx pro hlasování xxxxxxx xxxxx hlasování xxxxxxxx, xxxx. xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x této xxxxx xx samostatného xxxxxxx, xxx xxxxx volby, x nichž nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx. X tento xxxxxx xxxxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K §16 – Xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (drive-in) x hlasování xxx xxxxxxxxxx pobytových zařízeních. Xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx území xx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxx po xxxxxx x Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx je pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x volebního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx využijí např. xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tudíž xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x volebního xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx obsluhují xxxxx území kraje, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx má xxxxx xxxxxx pobyt xx stejném xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zasahuje do xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx x xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx x xxxx 2020 volby, xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxx trvalým xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx již xx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xx volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

K §17 – Sestavení seznamu xxxxxxxxxxx voličů xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební schránky xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem. Xxxxxxx úřad xxxxx/xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx nejpozději 10 xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx do 20. xxxxxx xx čtvrtek xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx výčet xxxxx, xxxxx xxxx oprávněný xxxxx při telefonní xxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx totiž sestaví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je účelné, xxx xxxxxxx úřad xxx sestavování tohoto xxxxxxx ověřil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx sestavení xxxxxxx xx xxx dále xxxxxxx úřad xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx náleží; xxxxx toho xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vydá xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K §18 – Xxxxxx hlasování xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky

Hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx probíhá xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx 7:00 do 22:00. X xxxxxx xxx xx 7:00 xx 14:00. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx dobu xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 hodiny; x xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxx Ministerstvo xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxx x správní xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx časové xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx (10 xxxxx), xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na voliče xxxx, xx xx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxx na místo, xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x dispozici x xxxxxxxxx číslo xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx, xxx hlasování xxxxxxx, tj. zda x xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx domem, xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx volič není xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx XXXX, musí xxxx xxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx totožnost, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx věk x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx oprávněnému xxxxxx buď xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x krajských xxxxxxx, xxxx úřední xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx, že xxxxx, ke kterému xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxxx, pro xxxxx byla xxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxx xxxxxxxxx volebního xxxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxx komise xxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx být takovému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

K §19 – Evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nevytváří (xx rozdíl xx xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx), ale pouze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxxxx volbách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. pro který xxxx voleb xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

Pokud xx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx místo trvalého xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx hlasování xxxxxxxx. Xxxxx o xxxx xxxxx zaznamená xxxxxx xxx hlasování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

K §20 – Předávání xxxxxxxx krajskému xxxxx

Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx evidenci oprávněných xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx, které zajišťuje, xx. 1. xxxxxxxxx x volebního stanoviště (xxx. xxxxx-xx), 2. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx půjde x xxxxxx, která zajišťovala xxxx. jen hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, předá xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx oprávněných xxxxxx hlasujících xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx 18. xxxxxx, xxx xxxxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx volební schránky, xx xxxxx xxxxxx x sobotu xx xxxxxxxx hlasování.

K §21 – Xxxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadům, x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx je zabránit xxxx, xxx tentýž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Lze xx xxxxx představit xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx odhlasoval xx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, následně xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a tento xxxxx by xx xx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxxxxx) xxxxxxxx xx své xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odhlasoval. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §21 xxxx xxxx xxxxxxx.

Xx čtvrtek před xxxxxx xxxx xxxxx, xx 12:00, xxxxx xxxxxxx xxxx obecním xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x trvalým xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx odhlasovali x volebního xxxxxxxxxx (xxxxx-xx), xxxx. xxxx xxx vydána xxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx o xxx, xxx xxxxx druh xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx promítne xxxx informaci do xxxxxx ze stálého xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx již uzavřen.

 V xxxxx den xxxxx (xxxxx), do 10:00, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x voličích x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, kteří xxxxxxxx o hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky. Obecní xxxx předá xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xx xxxxxxxx xx výpisu ze xxxxxxx xxxxxxx voličů, xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx žádosti x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx presumuje, xx xxxxx tímto způsobem x xxxxxxxxx x xxxxxx mu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx místnosti, x xxxxx xxxxx nakonec xxxxxxxxxxxx.

X xxxxx xxx xxxxx (xxxxx), xx 20:00, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x trvalým xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx hlasovali xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. byla xxx xxxxxx úřední xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx xxxx voleb xxxx xxxxxx obálka xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx předá xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komisi x xx xx xxxxxxxx xx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxx voličů, xxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx okrskových volebních xxxxxx.

Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů xx xx všech xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx poznámky xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Ve výpisu xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx.

K §22 – Xxxxxxx volební xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, také xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx schránky, xxxxx xxxx xxxx naplněno xxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx schránky, xxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xx x xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení sice xxxxxxx jen xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zabezpečuje x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx probíhá x xxxxx x v xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx hlasy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky, xx komise xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx. ze xxxxxxx na xxxxx x z pátka xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na x tomu vyhrazeném x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx a evidence xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx 14. hodině, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxx. X případě, xx xx krajský xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx (xxx §18 xxxx. 1) budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komisí xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx barvy xxxxxxxx obálek xx xxxxx odevzdané ve xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxxx podle čísel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx území xxxxx xx může nacházet xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx x xxxx 2020 budou xxxxx volby.

K §23 – Xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému úřadu

Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odevzdané xx xxxxxxx místnosti. Xxxxxxx xxxxxxx kandidujících subjektů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx komisi x xxxxxxxx x xxxxxx xxx sčítání xxx osoby, které xx pak xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx specifika xxxxxxxxx v souvislosti x vyhotovováním xxxxxx, xxxxx u této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x soustředí xx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx uvádění xxxxx o volební xxxxxx tak xxxx xxxxxxx komise postupovat x xxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sčítací xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxx xxxxx x jednotlivých volebních xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

K §24 – Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx komisí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxx Armáda ČR x řad xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úkonem v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx volebních xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí.

Odměna xx výkon funkce xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx sčítací xxxxxx xx xxxx znatelně xxxxx xxx u xxxxx xxxxxxxxxx volebních xxxxxx. Je xx xxxxxxxxxxxx. U těchto xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx funkce, která xx navíc xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxx obleků. Xxxxxxx xxxxxx xx zabezpečení xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx ně xxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx podstoupit xxxxxxxxx školení. Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxx mediálně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx komise pro xxxxxxxxx náleží xxxxxx xx výši 5000 Xx xx každý xxx, xxx zajišťoval xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx + pátek) x xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx (pátek + xxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxx odměna xx xxxx 4 x 5000 Kč. Xx xxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx.

Xxxxxx sčítací xxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 10000 Kč a x xxxxxxx sčítání xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx do Xxxxxx xxxxxxx 5000 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx okrskových volebních xxxxxx by xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx případech.

Jednorázově xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx odměn xxxxx běžných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisí, a xx x 500 Xx. V xxxx xxxxxx xxxxxx covid-19 xxxx xxxxx x xxxxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx spojitosti x xxxxx xxxxxx x i x xxxx xx bude x největší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hygienických x xxxxxxxxxx prostředků. Hlavním xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx zajistit xxxxxxxxxx xxxxx o členství x xxxxxxxx volební xxxxxx.

Xxxxxxxxxx navýšení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

xxxxxxxx xxxx základní xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odměny

člen

1 800,- Xx

2 300,- Xx

xxxxxxxxxxxxx

2 100,- Xx

2 600,- Kč

zapisovatel

2 100,- Xx

2 600,- Xx

xxxxxxxx

2 200,- Kč

2 700,- Xx

Xxxxxxxxx xx souběh xxxxx (400,- Kč) x xxxxxxxx xxxxx xxxx (700,- resp. 1000,- Xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §25 – Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx úřadům xxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, jsou pokryty x taxativním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, že xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx na činnost xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx vhodný xxx xxxxxxx volebního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obstarávat Armáda XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x navýšení xxx xxxxxxxxxx kapitoly.

K §26 – Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

Xx xxx konání xxxxxxxxxx voleb do xxxxxxxxxxxxxx krajů a xx Senátu je x řadě obcí xxx xxxxxxxxx xxxx xx připravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx xxxx izolace x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx referendu, xxx k xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx ad xxx prolamuje xxxxx xxxxxx platná překážka xxxxxxxxxxx práva v xxxxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx s principem, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx území své xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx pro xxxxx-xx hlasování xx xxxxxxx jedno stanoviště xxx území xxxxxx, xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx u volebního xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxx obce, kde xx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, spolupracuje x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx v pondělí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úřední xxxxxx. Xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx xxxxxx xxx hlasování, která xxxx xxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx obsluhovat xxxxx, do xxxxxxx xxxxx i obec, xxx xx místní xxxxxxxxxx vyhlášeno. Této xxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx využije xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xx xxxxxx do xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxxxxxx x náklady xx xxxxxxx schránky.

Postupy upravené xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x místním xxxxxxxxx, xx. xxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx, x xxx xxxx xxxxxx referendum xx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx pak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu.

Hlasy xxxxxxxxx v místním xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx však xxxxxx xxxxxx sčítací xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxx volební komisi x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx se x xxxxxxx x volbami xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx přichází x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Zlínském xxxxx), xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx kraje. Tomu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x krajských xxxxxxx.

K §27 – Společná xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx, která xx týkají krajských xxxxx, xx xxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla.

Úkoly, xxxxx xxxx Český statistický xxxx, krajský úřad x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx volebních orgánů.

Upravuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx využívat xxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx referenční xxxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vymezeny taxativním xxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxx tyto údaje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxx hlasování x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx.

Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxx volebních xxxxxx, xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxx x to, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx voliče xxxx odrazující faktor xxx rozhodování, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, xx potvrzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxx xx způsobů, xxx xxxx volič xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx výslovně xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nezpoplatňuje. Xxx xxxxxxxxxxx voliče xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx v databázi xx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ČSSZ. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx tzv. xxxxxx pojištěnce, který xx součástí xxxxxxxxx x-xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx dokládá nařízení xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx-19.

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vydána xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xxx podoba xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx sčítací xxxxxx xxxxxxxxxx, x dále x xxxxxx přebíracího xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx určen xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xxxxx xx Xxxxxx, konané x xxxx 2020, je xxxxx xxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxx xx tyto xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx kraje (xxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxx předpokládat, xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx vhodné xxxxx ustanovením xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxx případy, xxxx xx musel xxx xxxxx přijímán xx xxx xxxxx.

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx volbách x roce 2020 xxxx xxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsadit xxxxxxxx xxxxxxx komise, a xx x při xxxxxxxx xxxxxx o 500 Xx. Xxxxxxxx xx proto, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členů snížil xx 5. Podle xxxxxx o volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovuje xxxxxxxx obce xxxxxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx nižší xxx 6 (xx xxxxx i xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx komise stanoveného xxxxxxxxx, xx. 6 x více, nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx počet, pak xx nově xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx 5. Xxxxxxx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx členů xx 5. Tím xxxx dotčeno, xx x xxxxxxxx do 300 xxxxxx postačují x xxxxxx pouze 4 členové. Pokles xxxxx členů okrskové xxxxxxx xxxxxx xxx 5 x průběhu xxxxxxxxx není xxxxxxx xxx přerušení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx musí xxxxxxxxxx dojmenovat xxxxx xx minimální xxxxx 5 xxxxx, resp. 4 xxxxx x xxxxxxxx xx 300 xxxxxx.

Xxxxx zákon xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx předcházejících xxxx hlasování podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx-xx xx středu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx), přičemž xx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx účinnosti xx v xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x xx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Prezident xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx (2. a 3. xxxxx 2020, případné xxxxx xxxx senátních xxxxx 9. x 10. října 2020) x xxxx, xxx xx xxxxxxx být xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xxxxxxxxx volební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx středu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx proto žádoucí, xxx prezident xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx pro konání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xx xxxxx zákonem xxxxxxxx, xxxxx xxxx lhůta xxx dávno xxxxxxxx.

K §28 - Xxxxxxxx

X xxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx konání xxxxx, pro xxxxx xx xxxxx zákon xxxxx, a nezbytnost xxxxxxx přípravy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx nabyl účinnosti xxx dnem xxxx xxxxxxxxx. Takovéto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možné, xxxxx xx xxxxx x xxxxx, který xxxx schvalován legislativním xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X Praze dne 17. xxxxx 2020

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x.x.

1. xxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxx xxxxxx:

Xxx Xxxxxxx x.x.

Xxxxx textu xxx.xxx.xx