Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
313/2022 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů R P
313/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů R P
313/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů R P
313/2018 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) R P
313/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb. R P
313/2016 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) R P
313/2015 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod R P
313/2014 Sb. Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech R P
313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
313/2011 Sb. Sdělení o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce R P
313/2010 Sb. Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy R P
313/2009 Sb. O ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) - úplné znění zákona č. 143/2001 Sb. R
313/2007 Sb. Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů R P
313/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů R P
313/2005 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením R P
313/2004 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. R P
313/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
313/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů R P
313/1995 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího R P
313/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 594/1990 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 1991 R P