Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2019.


Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
313/2007 Sb.

Vyhláška

Odměna insolvenčního správce při konkursu §1

Odměna insolvenčního správce při reorganizaci §2 §2a

Odměna insolvenčního správce při oddlužení §3 §4 §5 §6

Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce §7

Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem §8

Odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů §9

Účinnost §10

č. 488/2012 Sb. - Čl. II

č. 398/2013 Sb. - Čl. II

č. 133/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

313
XXXXXXXX
xx xxx 22. xxxxxxxxx 2007
x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx hotových xxxxxx, x xxxxxx xxxxx a náhradníků xxxxxxxxxxxx výboru x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §431 xxxx. x) x x) zákona x. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx):

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx konkursu

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx konkurs, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx součet odměny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x odstavce 3. Xxx účely xxxxxxx odměny xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx určený x vydání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx insolvenčního xxxxxxx určená x xxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx určené x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pohledávka xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;
xx 0 - 1 xxx. Xx
&xxxx;
9 %
 
od 1 mil. Kč xx 10 xxx. Xx
&xxxx;
90&xxxx;000 Kč + 4 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxx. Xx
&xxxx;
xx 10 xxx. Kč xx 50 mil. Xx
&xxxx;
450&xxxx;000 Xx + 3 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 10 mil. Xx
&xxxx;
xx 50 xxx. Xx xx 500 xxx. Kč
 
1 650 000 Kč + 2 % x xxxxxx přesahující 50 mil. Xx
&xxxx;
xx 500 mil. Xx
&xxxx;
10&xxxx;650&xxxx;000 Xx + 1 % x částky xxxxxxxxxxx 500 xxx. Xx.

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx předmět xxxxxxxxx xxxxxxxx x funkční xxxxx tvořený xxxxxxxx xxxx, xxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odměna xxxxxx x výtěžku xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxx

&xxxx;
xx 0 xx 500 xxx. Xx
&xxxx;
25 %
&xxxx;
xx 500 xxx. Xx xx 1 xxx. Kč
 
125 000 Xx + 20 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 xxx. Xx
&xxxx;
xx 1 mil. Xx xx 5 xxx. Xx
&xxxx;
225&xxxx;000 Xx + 15 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxx. Xx
&xxxx;
xx 5 xxx. Xx do 10 xxx. Xx
&xxxx;
825&xxxx;000 Xx + 13 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 5 xxx. Xx
&xxxx;
xx 10 xxx. Xx xx 50 xxx. Xx
&xxxx;
1&xxxx;475&xxxx;000 Xx + 10 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx. Xx
&xxxx;
xx 50 xxx. Kč xx 100 mil. Xx
&xxxx;
5&xxxx;475&xxxx;000 Xx + 5 % x xxxxxx přesahující 50 xxx. Xx
&xxxx;
xx 100 xxx. Xx do 250 xxx. Xx
&xxxx;
7&xxxx;975&xxxx;000 Xx + 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 100 mil. Xx
&xxxx;
xx 250 xxx. Xx
&xxxx;
9&xxxx;475&xxxx;000 Xx + 0,5 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 250 xxx. Xx.

(4) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx výtěžkem xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx xx rozvrhu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxxx 45&xxxx;000 Xx.

§2

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxx řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx schůze věřitelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxx xxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxx roce xx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx stanovena x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za poslední xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu, x

x) x následujících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx trvání reorganizace:

 
od 0 xx 100 xxx. Kč
 
33 000 Kč
 
od 100 xxx. Kč xx 250 xxx. Xx
&xxxx;
83&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx 250 xxx. Xx xx 500 mil. Xx
&xxxx;
166&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xx 500 xxx. Xx xx 750 xxx. Kč
 
249 000 Kč
 
od 750 xxx. Xx xx 1 xxx. Xx
&xxxx;
332&xxxx;000 Xx
&xxxx;
xxx 1 xxx. Xx
&xxxx;
415&xxxx;000 Xx.

§2x

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenčnímu správci xxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášek xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přihlášku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;000 Xx, nejvýše xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxx xx přezkoumané xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Za přezkoumanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx taková xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx-xx ke xxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměna z xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 45&xxxx;000 Xx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 398/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§3

Odměna insolvenčního správce xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oddlužení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxx xxxxx §1, nejméně xxxx 45 000 Xx.

(2) Pokud je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) 750 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxxx způsoby podle §286 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xx 0 xx 500 tis. Xx

15 %

xx 500 xxx. Xx do 1 xxx. Kč

75 000 Xx + 9 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 500 xxx. Xx

xx 1 xxx. Xx xx 5 xxx. Xx

120 000 Kč + 4 % z xxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xxx. Kč

od 5 xxx. Xx xx 10 xxx. Xx

280 000 Xx + 3 % x xxxxxx přesahující 5 xxx. Kč

od 10 xxx. Xx xx 50 xxx. Xx

430 000 Xx + 2 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xxx. Xx

xx 50 xxx. Xx

1 230 000 Xx + 1 % x xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xxx. Xx,

x) 4 % x výtěžku xxxxxxxxx dosaženého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, x

x) xxx zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §1 odst. 1 x 2.

(3) Xxxxxxx xxxxxx odměny xxxxxxxxxxxxx správce určená xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xx

x) xxxxx o 50 %, xxxxxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě společného xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x 70 % xx dobu přerušení xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Odměna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) činí xxxxxxx 20 000 Kč; xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx 20 000 Xx, xxxx odměna xxxxxxxxxxxxx správce dosažený xxxxxxx snížený x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx, činí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xxxxxx určenou podle §1, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podle §2. Ustanovení §2a xxx xxxx dotčeno.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x rozhodnutí x řešení dlužníkova xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §1, xxxxxxx však xxxxxx určenou podle §3.

§5

Xxxxx-xx xxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx §1 xx 4, xxxxxxxx x výši xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx.

§6

(1) Xxxx-xx v xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx každému z xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx délce xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx přihlášky xxxxxxxxxx xx xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx

x) xxxxxx xxxxx §2a, xxxxxxx však podíl x xxxxxx 1 000 000 Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx x xxxxxx xxxxx §2a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Výše náhrady hotových xxxxxx insolvenčního xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xx xxxxx x fotokopie xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx hradí x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx však ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x době x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hotových xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx výši 150 Xx x v xxxxxxx oddlužení povoleného xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 225 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx oddlužení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx i x ostatních xxxxxxx xxxxxx úpadku.

§8

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx hotových xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx státem

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx x majetkové podstaty xxxx xx xxxxxx xx náklady insolvenčního xxxxxx, xxxxx xx xxxx v rozsahu, x jakém xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 Xx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxxx insolvenční soud.

§9

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x náhrada jejich xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx x náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přihlédnutím x xxxxx doby, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxx členů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejvýše 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx cestovních xxxxxx xx řídí zvláštními xxxxxxxx předpisy.

(3) Poštovné, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx opisy x xxxxxxxxx xx xxxxx x prokázané xxxx, xxxxxxx však xx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx výši odpovídající xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008.

Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxxx x. r.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx č. 313/2007 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, jestliže do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x způsobu xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 488/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx úpadku.

2. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxx xxxxx §2a xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky nedošlo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx insolvenčního zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 398/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx považuje xx xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 133/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.2019

Informace

Právní předpis č. 313/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

488/2012 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 313/2007 Xx., x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výdajů, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

398/2013 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., x odměně insolvenčního xxxxxxx, o náhradách xxxx hotových xxxxxx, x odměně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx jejich nutných xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 488/2012 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

133/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 313/2007 Xx., x xxxxxx insolvenčního xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx hotových výdajů, x odměně členů x náhradníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.6.2019

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.