Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

313/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

313

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví podle §17 odst. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 371/2021 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 134/1998 Sb., kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 55/2000 Sb., xxxxxxxx x. 135/2000 Xx., xxxxxxxx x. 449/2000 Xx., xxxxxxxx č. 101/2002 Xx., xxxxxxxx x. 291/2002 Xx., xxxxxxxx x. 493/2005 Xx., xxxxxxxx x. 620/2006 Xx., vyhlášky x. 331/2007 Xx., xxxxxxxx x. 439/2008 Xx., xxxxxxxx x. 244/2009 Sb., xxxxxxxx x. 472/2009 Sb., xxxxxxxx x. 397/2010 Xx., xxxxxxxx x. 411/2011 Sb., vyhlášky x. 467/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 238/2013 Sb., xxxxxxxx x. 421/2013 Xx., xxxxxxxx x. 326/2014 Xx., vyhlášky x. 350/2015 Xx., xxxxxxxx x. 421/2016 Sb., xxxxxxxx x. 354/2017 Xx., vyhlášky x. 143/2018 Xx., xxxxxxxx x. 301/2018 Sb., xxxxxxxx č. 269/2019 Xx., vyhlášky x. 259/2020 Xx., vyhlášky x. 563/2020 Sb., xxxxxxxx x. 243/2021 Xx. x xxxxxxxx x. 482/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 2 xxxx 6.5 xxxx. x) xx číslo "2,9495" xxxxxxxxx xxxxxx "3,0616", xxxxx "1,7569" se xxxxxxxxx číslem "1,8237" x xxxxx "2,3718" xx nahrazuje xxxxxx "2,4619".

2. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx v xxxx 36 xxxxx

"Xxxxxx číslo

Název

81709

Laboratorní xxxxxxx lipoproteinové xxxxxx

81711

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dienů

81713

Separace xxxxxxxxxxxx ultracentrifugací

se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx specializovaných poradnách xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx preventivní kardiologie. Xxxxx xx o xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kardiovaskulárním xxxxxxx xxx 40 %/10 xxx, s xxxxxxx xxxxxxx hyperlipoproteinémie x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na léčbu, x xxxxxxxxx s xxxxxxxx mellitus xxxx 2." xxxxxxx.

3. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 4 xx xxx xxxxxx xxxx 37 xxxxxx věta, která xxx:

"Xxxxxx autorských odborností 807 x 823 xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 807 x 823 xxxxx xxxxxxx poskytované xxxx.".

4. X příloze x Xxxxxxxx 4 xxxx 42.3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

5. V příloze x Xxxxxxxx 4 xxx 45 včetně xxxxxxx xxx:

"45.&xxxx;914 - XXXXXX XXX XXXX X XXXXXXXXXXX

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / ukončení individuální xxxxxxxxxxxxx rehabilitace, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx činnost sestry xxx xxxx v xxxxxxxxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx individuální

35821

Krizová xxxxxxxxxx prováděná sestrou xxx xxxx v xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx jsou indikovány xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx X s xxxxxxxx X17, X41.1, F41.2, X41.3, X45, F48, X51, F52, F54, X55, X59, F64, X66, F68, X69, X93.3, X98, X99 x dále xxx xxxxxxxx x xx. X30-X30.9.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35811

Xxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sestry pro xxxx x xxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxx zahájení xxxx ukončení xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx revizi rehabilitačního xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx

35815

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xx xxxxxxxx vždy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 10x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Výkon xx xxxxx xxx pravidelnou xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx.

Xxxxxx číslo

Název

35821

Krizová xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x psychiatrii

se xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx dekompenzaci xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dva xxxxx xxx možnosti xxxxxxxxxxx.".

6. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 5 bodu 1 se za xxxxxxx 28 vkládá xxxxxxx 29, která xxx:

"29. 00043 xx Xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx poskytované xxxx xxx. 6 hodin".

Dosavadní xxxxxxx 29 xx 47 xx xxxxxxxx xxxx položky 30 xx 48.

7. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 5 xxxx 5.2 xx za xxxxxxx 00042 vkládá xxxxxxx 00043, která xxx:

"00043

1250".

8. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xxxx 7.1.7. xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

9. X příloze x Kapitole 5 xxxx 7.1.8. se xxxxx "pro přijetí xxxxxxxx" xxxxxxx.

10. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 5 xx xx xxx 7.1.10. doplňuje xxx 7.1.11., xxxxx xxx:

"7.1.11.&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxx OD x xxxxxxxxx denním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 6 xxxxx

Xxxxx se x OD 00043. Xxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx x xxxxxxxx x duševním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxx - xxxxx 30 xxxxx (xxxxxx xxxxxx psychoterapie xxxxxxxxx, xxx XXX - xxxxxxxx, kdy xxxxx x setkání xxxxx xxxxxxxx x personálu xxxxxxx stacionáře, zmapování xxxxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx).

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx individuální xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx medikace - xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (X3), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35023) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x. 35022), podle stavu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx směřující x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

1.&xxxx;Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx 8x v xxxxxx) - xxx vedením xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, odpovídá xxxxxx x. 35610, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - behaviorální xxxxxxx, prvky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx imaginativní xxxxxxxxxxxxx, relaxační xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, edukaci, xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, muzikoterapii, xxxxxxxxxxxxxxxx.

2.&xxxx;Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx individuálně xxxxx xxxx zdravotního xxxxx a potřeb, xxx vedením psychiatra xxxx xxxxxxxxxx psychologa x xxxxxx psychoterapeutickou xxxxxxxxxxx, odpovídá výkonu x. 35520, zahrnuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx přístupy, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx přístup x xxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxxxxx (kognitivně - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prvky xxxxxxxxx psychoterapie, prvky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (rodinná terapie).

3. Podpůrné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx 15x x xxxxxx) - xxxxxxxx skupinový xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx životního stylu, xxxxxxxxx režimu xxx, xxxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, nácvik xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx pro xxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35817.

4.&xxxx;Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx nácvik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvládání xxxxxxx situací, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxx o vlastní xxxxxxxxx stav, x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx medikace, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx zhoršení xxxxxxxxxxx xxxxx. Provádí sestra xxx xxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx výkonu x. 35815.

5. Edukace (frekvence 2x xxxxx) - xxxxxxx xxxxxx pro xxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x. 35823.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx složení xxxxxxxx xx stacionáři, jejich xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx potřebám.

Vizita xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xxx, xxx xxxx byla xxxxxxxxxxx 6 xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx pacienta. Xxxxx x otevřeném xxxxxx stacionáři s xxxxxxxxxxxxxx péčí xx x xxxx xxx xx týdnů, xxxxx xx přesáhnout 3 xxxxxx. V individuálních xxxxxxxxx xxx XX 00043 xxxxxxx i xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx v xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx XX 00043, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx 305, 306, 309, 901, 910, 911, 914 x 999 (xxxxx xxxxxx x. 09561).

Xxxx xxxxx současně xxxxxxx x XX 00041 xxxx 00042.

X xxxxxx xx v xxxxxxx provedení připočte xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (lze xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkon x. 09561).".

11. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 7 xx xx xxxx první xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 8, xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xx".

12. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 7 bodu 1 xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx:

"X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 914, 917, 925, 926, 931 x 999 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 3,51 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 115, 117, 215, 312, 413, 697, 719, 806 x 810 je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 5,26 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 108 (xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 4,21 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výkonu.

K xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 6,32 xxxx xx xxxxx xxxxxx času výkonu.

K xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 x 728 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx 8,43 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 x 737 xx xxxxxxxxx minutová režijní xxxxx ve xxxx 12,64 xxxx za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx autorské xxxxxxxxxx 911, 916, 919, 921 x 927 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx výši 2,58 xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx výkonu.

K xxxxxxx xxxxxxxx odbornosti 014 x 015 xx přiřazena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxx 4,40 xxxx xx jednu xxxxxx xxxx výkonu.".

13. X xxxxxxx x Kapitole 7 xxxx 2.1 xx xxxx "33,94-110,26" xxxxxxxxx textem "35,23-114,45".

14. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 7 xxxx 2.2 se xxxxx "203,54" nahrazuje číslem "211,27".

15. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15028 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 57289,65" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 57253,54".

16. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15030 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx=1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 872,45" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx= 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * XX + 836,34".

17. X příloze v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 15050 zní:

"15050

ENDOSKOPICKÁ XXXXXXXXXXXXX

X xxxxxxxxxxxx gastroplikaci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxx 35 x komorbiditami, xxx xxxxx xxxx vysoké xxxxxx k chirurgickému xxxxxxx - na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx složení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxx součástí xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x výkonem x. 15401.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

90

XX:

1/xxxxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2449,92

XXXX:

Xx".

18. X xxxxxxx x Kapitole 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxx x. 15050 xxxxxx xxxxx č. 15052, xxxxx xxx:

"15052

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pacienti, kteří xxxx podstoupit chirurgický xxxxxx, ale xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x důvodu obezity, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x zákrok xx xxxxxxxxx primárně x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx týmu xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa. Před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxx. X samotného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx zvlášť - xxxxx kombinovat x výkonem x. 15401. Xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx s XXX nad 35. X pacientů x XXX xxx 35 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx 6 xxxxxx. Xxx XXX xxx 40 xx xxxxxxxxx xxxxxxx balonu x xxxxx xxxxx 1 xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

40

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2350,84

ZULP:

Ne".

19. X xxxxxxx x Kapitole 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx x xxxxxx xxxxxx x. 15060 xx xxxxx "se x xxxxxx x." xxxxxxxx slova "15028, 15030, 15050, 15052,".

20. X příloze x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx č. 15101 xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + ČV * XX + 568,45" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 511,29".

21. X příloze v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx č. 15103 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx* XXx) + XX * XX + 568,45" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 511,29".

22. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15105 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 512,00".

23. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15107 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 569,16" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 512,00".

24. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - skupina 1 xx xx xxxxxx x. 15401 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + ČV * XX + 366,08" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 342,03".

25. X xxxxxxx x Kapitole 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15403 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * ČNi) + XX * XX + 478,73" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 460,68".

26. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - gastroenterologie - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15404 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σni = 1(Ii * XXx * ČNi) + ČV * XX + 510,69" xxxxxxxxx xxxxx "Bodová xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 483,61".

27. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxxx x. 15406 xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σni = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 1263,31" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 1221,18".

28. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx výkonu x. 15410 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 3153,39" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * XX + 3147,39".

29. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 115 - xxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx ve xxxxxx x. 15430 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Ii * XXx * XXx) + XX * XX + 459,17" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * ČNi) + XX * RO + 438,11".

30. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 109 - revmatologie xx xx xxxxx x. 19023 xxxxxx xxxxx x. 19200, xxxxx xxx:

"19200

XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX, POŠKOZENÍ XXXX XXXXXXX SCHOPNOSTI X PACIENTŮ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx aktivity, poškození xxxx xxxxxxx schopnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx to xxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx spolu s xxxxxxxxx vyšetřením.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

10

XX:

1/1 xxx, 4/1 rok

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

10

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne".

31. V xxxxxxx v Kapitole 117 - xxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za výkon x. 17320 xxxxxx xxxxx x. 17519, xxxxx xxx:

"17519

XXXXXX KARDIOSTIMULACE XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, dvoudutinového, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kardiostimulátoru, výměnu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xx přičítá x jednomu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: x. 17625, 17629, 55211, 55213, 55217.

Xxxxx je xxxxxxxxx:
1. u xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxx xxxx zhoršení xxxxxxxxx selhání,
2. x xxxxxxxx x poruchou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx alternativa xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

SH - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 0

XXXX:

Xxx".

32. V xxxxxxx x Kapitole 205 - xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx x. 25137 slova "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * XX + 741,33" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + XX * RO + 1971,04".

33. X xxxxxxx x Kapitole 205 - pneumologie x xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx výkonu x. 25213 xxxx xxxxx xxxxxxx.

34. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 306 - xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x. 36022 xxx:

"36022

XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, zápis xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

OF:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8

XXXX:

Xx".

35. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx onkologie se xx xxxxx x. 43023 xxxxxx výkon x. 43050, xxxxx xxx:

"43050

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU

Aplikace xxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pacientů x xxxxxx prsu, xxxxx x krku xxxx podkožními xxxxxx. (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pole.)

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X2

2

5

XX:

1/1 xxxxx xxxx x x xxxxxxx radioterapie

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne".

36. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx výkonu x. 43113 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 5/1 xxxxxxxxx xxxxxx." x xxxxx "XX: 1/1 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "XX: 1/1 xxxxxxxxx xxxxxx".

37. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx x. 43113 xxxxxx xxxxx x. 43210, xxxxx zní:

"43210

OFF-LINE XXXXXXXXX RADIOTERAPIE

Principem xxxxxx xx xxxxxxx systematická xxxxxxxxxx původního xxxxx (xxx. xxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xx současného xxxxxxx rizikových xxxxxx. Xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx léčených xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x krku, xxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

X2

2

180

XX:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

180

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3251,25

XXXX:

Xx".

38. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 403 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx x. 43425 vkládá xxxxx x. 43434, xxxxx xxx:

"43434

XXXXXXXXXXXX X INTRAFRAKČNÍ XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXXXX 3D XXXXXX XXXXXXX TĚLA X XXXXXXX ČASE - 1 XXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (XXXX) xx aktivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx polohy xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx těla xxx xxxxxxxxxxxx x její xxxxxxxx s polohou xx xxxxxxxxxx CT. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pacientů x nádory prsu, xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxx, stereotaktické xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) x stereotaktického xxxxxxx xxxxx x xxxx. Nevykazuje xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 43317 x 43319.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

15

K2

2

5

OF:

10/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

15

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 80,51

XXXX:

Xx".

39. X xxxxxxx x Kapitole 403 - radiační onkologie xx xx xxxxx x. 43515 vkládají xxxxxx č. 43601, 43603 a 43605, xxxxx znějí:

"43601

CT VYŠETŘENÍ XXX PLÁNOVANÍ XXXXXXXXXXXX XXX POUŽITÍ XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. CT xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx cílových xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x výpočtu trojrozměrné xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx č. 43603, 43605 a 89617 x jeden den.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 den, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1268,60

XXXX:

Xx

43603

XX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXX KONTRASTNÍ XXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx radioterapie. XX xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxxx cílových objemů x xxxxxxxxxx xxxxxx x výpočtu trojrozměrné xxxxxxxxxx dávky. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx č. 43601, 43605 x 89617 x xxxxx den.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - pouze xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1716,22

XXXX:

Xxx

43605

XX VYŠETŘENÍ PRO XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXX FÁZE XXXXXXXXX XXXXX (4D-CT)

Výkon je xxxxxxxx xxxxxxxxx radioterapie. XX xxxx xxxxxx x plánovacím xxxxxxx x 3D xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cílových xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx cílového xxxxxx. 4X-XX data slouží xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxx fázi dechového xxxxx (například xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ozařování x hlubokém xxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxx 4X-XX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx hrudníku a xxxxxx, x kterých xxxxxxx cyklus může xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx radioterapii xxxxxxxx xxxxx. Výkon xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x. 43601, 43603 x 89617 v xxxxx xxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/1 xxx, 5/1 xxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 2965,33

XXXX:

Xx".

40. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 511 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx výkon x. 51235 xxxxxxx.

41. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 se xxxxx x. 51237 xxxxxxx.

42. X příloze x Xxxxxxxx 521 - xxxxxxxxx - skupina 2 xx za xxxxx x. 51239 xxxxxxxx xxxxxx x. 51283, 51285, 51287 x 51289, xxxxx xxxxx:

"51283

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX BEZ XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1352,77

XXXX:

Xxx

51285

XXXXXXXXX MASTEKTOKTOMIE X DISEKCÍ SPÁDOVÝCH XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxx odstranění xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

2/1 rok

OM:

H - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 1524,95

ZULP:

Ano

51287

TOTÁLNÍ MASTEKTOKTOMIE XXX DISEKCE SPÁDOVÝCH XXXXXXX UZLIN

Chirurgické xxxxxxxxxx xxxxxx tukového tělesa xxxx s prsní xxxxxx a individuálně xxxxxx částí xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

X - pouze při xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

90

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1488,53

XXXX:

Xxx

51289

XXXXXXX MASTEKTOKTOMIE X DISEKCÍ XXXXXXXXX XXXXXXX UZLIN

Chirurgické xxxxxxxxxx xxxxxx tukového xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx částí xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 51239.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

1/1 rok

OM:

H - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

120

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1916,50

XXXX:

Xxx".

43. X příloze x Xxxxxxxx 531 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx výkon x. 51311 xxxxxx xxxxx x. 51319, který xxx:

"51319

XXXXXXX XXXXXX K XXXXXXXXXXXXX - XXXXXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kondice xxxxx ledviny a xxxx xxxxxx u xxxxxxxx. Použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x oxygenace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

X2

2

150

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

240

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1650,14

XXXX:

Xxx".

44. X xxxxxxx x Kapitole 531 - chirurgie - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx č. 51765 xxxxxxxx xxxxxx x. 51767 x 51800, xxxxx znějí:

"51767

ROBOTICKY XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx statutem Xxxxxx vysoce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxx nádor xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X-XXX, xxxxx xx xxxxxx x miniinvazivní xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx multidisciplinárního indikačního xxxxxxxx (xxxxx x. 51881). Xxxxxxxx xxxxxxx xx odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezokolické xxxxxx. K výkonu xx xxxx vykazuje xxxxx x. 76703 - Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx operaci x. 76701.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

210

X2

2

210

XX:

1/1 xxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

210

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 14981,66

XXXX:

Xx

51800

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX JÍCNU

Výkon xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx statutem Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Indikace: Xxxxxxx xxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx klinického xxxxxx cT1-cT3 xX0-xX3 xX0, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (x. 51881). Jedná xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, x indikovaných xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx fáze xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém. Xxxxxxx navazuje xx xxxxxxxx výkon Zavedení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 76701), xxxxx xx vykazuje 1x (xxxxxxxx portu xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx lze xxxxxxx s výkonem Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 30 xxx. (č. 76703), xxxxx lze xxxxxxx xxxxxx 14x.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

420

X3

3

420

XX:

1/1 xxx, 1/xxxxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

420

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 36965,74

XXXX:

Xx".

45. X xxxxxxx x Kapitole 535 - xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx č. 55241 xxxxxx xxxxx x. 55245, který xxx:

"55245

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX PODPORY XXX XXXXXXXXXX OXYGENACE

Implantace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx srdeční xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řešení hrozícího xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx. Výkon xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x akutním xxxxxxxx života x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx myokardu x xxxxxxxx koronární xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. xxxx. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2687,93

XXXX:

Xx".

46. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 517 - xxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx v xxxxxx xxxxxx x. 57243 věta xxxxxxxx xxxxxxx.

47. X xxxxxxx x Kapitole 537 - hrudní xxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 57251 vkládá xxxxx x. 57262, xxxxx xxx:

"57262

XX XXXX XXXXXXX X REKONDICE XXXX

Xxxxx xx xxxxxxxxx x marginálních xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x u xxxxxxxx štěpů xx xxxxx x nebijícím xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ventilaci x kontinuální perfuzi xxxxx x kontrolou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dochází xx xxxxxxxx xxxxxx štěpu. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zlepšení xxxxxxx xxxxxxxx štěpu x jeho xxxxxxxx xxxxxx x příjemce.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

360

X2

2

360

XX:

XX - xxxxx xx xxxx. prac. xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

360

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * RO + 7089,89

XXXX:

Xx".

48. X příloze v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61117 xxx:

"61117

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxx přerušeného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx suturou.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 2738,74

XXXX:

Xx".

49. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xx xx xxxxx x. 61117 vkládá xxxxx č. 61118, xxxxx xxx:

"61118

XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX KOMUNÁLNÍHO XXXXXXXXXXX XXXXX - XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nervu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxx xxx sutuře xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

45

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1161,42

ZULP:

Ne".

50. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 61131 xxxxxx xxxxx x. 61133, který xxx:

"61133

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX MELANOBLASTOMU

Radikální xxxxxx xxxxxxxxx melanomu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx suturou. Uzávěr xxxxxxx jiným xxxxxxxx (xxxxxxxxx kožní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 2846,95

XXXX:

Xx".

51. X xxxxxxx x Kapitole 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 61135 xxx:

"61135

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX ŠTĚPEM X XXXX XXXXXXXX XX 20 CM2

Krytí xxxxxxx kožním štěpem x xxxx tloušťce x xxxxxxx xx 20 cm2. Větší xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem x. 61136. Xxxxx xxxxxxx štěpu x xxxx tloušťce xx xxxxxxxx samostatným výkonem.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

30

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2156,22

XXXX:

Xx".

52. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - skupina 1 xx xx xxxxx x. 61135 xxxxxx xxxxx x. 61136, xxxxx xxx:

"61136

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XX 20 XX2&xxxx;- ZA XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxx defektu xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx 20 xx2, přičemž xxxxxx xx 20 cm2 je xxxxxxxxx xxxxxxx x. 61135. Xxxxx xx xxxxxxxx při větším xxxxxxx výkonu xxx 20 cm2 násobkem výkonu xxxxx rozsahu. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx samostatným xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

20

XX:

xxx omezení

OM:

bez omezení

Čas xxxxxx (XX):

20

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 611,78

XXXX:

Xx".

53. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xxxxx č. 61147 xxx:

"61147

XXXXXXXX XXXXXXX KOŽNÍM XXXXXXX XXXXXXX DO 10 CM2

Uzávěr xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 10 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektu xxxxxx xxxxxxx. Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (například kožní xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1932,46

XXXX:

Xx".

54. X xxxxxxx x Kapitole 611 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za xxxxx x. 61147 xxxxxx výkon x. 61148, xxxxx xxx:

"61148

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX DO 10 XX2&xxxx;- XX XXXXX XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx 10 xx2. Xxxxxx xxxxxxx sekundárního defektu xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx sekundárního xxxxxxx (například xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lalokem v xxxxx xxxxxxx operačního xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 759,66

XXXX:

Xx".

55. X xxxxxxx x Kapitole 611 - plastická xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61149 xxx:

"61149

XXXXXXXX DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XX 10 DO 20 XX2

Xxxxxx defektu xxxxxxx xx rozsahu 10 až 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přímou xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx transplantát xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 2811,59

XXXX:

Xx".

56. X příloze x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - skupina 1 xx za xxxxx x. 61149 vkládá xxxxx x. 61150, xxxxx zní:"

"61150

UZAVŘENÍ DEFEKTU XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XX 10 XX 20 CM2 - XX XXXXX XXXXX PŘIČTI

Uzávěr xxxxxxx lalokem xx xxxxxxx 10 xx 20 xx2. Včetně xxxxxxx sekundárního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx uzávěru sekundárního xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

xxx omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1261,03

XXXX:

Xx".

57. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61151 xxx:

"61151

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX 20 XX2

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxx 20 xx2. Včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 3863,84

XXXX:

Xx".

58. X příloze x Xxxxxxxx 611 - plastická chirurgie - skupina 1 xx xx xxxxx x. 61151 xxxxxx xxxxx č. 61152, xxxxx zní:

"61152

UZAVŘENÍ XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX MÍSTNÍM XXX 20 XX2&xxxx;- XX KAŽDÝ XXXXX XXXXXX

Xxxxxx xxxxxxx lalokem x xxxxxxx xxx 20 xx2. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lalok) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výkon xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx druhým a xxxxxx lalokem v xxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

70

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

70

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 1798,33

XXXX:

Xx".

59. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx č. 61209 x 61219 xxxxx:

"61209

XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3729,35

ZULP:

Ne

61219

TENOLÝZA EXTENZORU

Uvolnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3555,35

ZULP:

Ne".

60. X příloze v Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx chirurgie - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61227 x 61233 xxxxx:

"61227

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 2298,86

ZULP:

Ne

61233

KAPSULOTOMIE XX XXXX XX KLOUBU

Uvolnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kloubu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 2609,89

ZULP:

Ne".

61. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxxx x. 61245, 61247, 61253 x 61255 xxxxx:

"61245

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

5/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1859,37

XXXX:

Xx

61247

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. carpi xxxxxx xxx syndrom canalis xxxxx. Xxxxxxx anestezie xx vykazuje samostatným xxxxxxx. Použití xxxxxxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx tvorby xxxxxxxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxx opakovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxx adheze.

Kategorie:

P - hrazen plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

45

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 1867,90

XXXX:

Xx

61253

XXXXXXXX/XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx ruky x Xxxxxxxxxxxx nemoci. Xxxxx výkon xxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

1/1 den

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3603,89

XXXX:

Xx

61255

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXX DUPUYTRENOVY XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vazivových xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x Dupuytrenovy nemoci.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

1/1 xxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

150

ZUM:

Ano

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 4199,47

XXXX:

Xx".

62. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 611 - plastická xxxxxxxxx - skupina 1 xxxxx x. 61409 xxx:

"61409

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx. Xxxxxx infiltrace k xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx 10 let xxxx xxxxxx, xxx 10 let xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx za určitých xxxxxxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/xxxxx

XX:

xxx omezení

Čas xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 2312,68

XXXX:

Xx".

63. V příloze x Kapitole 621 - plastická xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xx xxxxx č. 61133 xxxxxxx.

64. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx č. 61139 xxx:

"61139

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx autologního xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

45

OF:

1/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

45

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 1968,09

XXXX:

Xx".

65. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 621 - plastická xxxxxxxxx - skupina 2 se za xxxxx x. 61139 xxxxxx xxxxx x. 61140, xxxxx xxx:

"61140

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX - XX XXXXX DALŠÍ XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Výkon se xxxxxxxx při odběru xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

30

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 443,55

XXXX:

Xx".

66. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxxx x. 61215, 61217 xxxxx:

"61215

XXXXXXXXXXXX ŠLACHY FLEXORU XXXXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx použitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx odběru šlachového xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

120

OF:

5/1 xxx

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 5396,07

XXXX:

Xx

61217

XXXXXXXXXXX ŠLACHY

Rekonstrukce xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozumíme xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úponu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Případný xxxxx šlachového xxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

5/1 xxx

XX:

X - pouze xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 4764,88

ZULP:

Ne".

67. X příloze v Xxxxxxxx 621 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 výkon x. 61231 zní:

"61231

IMPLANTACE XXXXXXX MP XXXX XX XXXXXX

Xxxxxxxxxxxx metakarpofalangeálního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

100

XX:

5/1 rok

OM:

H - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

100

XXX:

Xxx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 4957,40

XXXX:

Xx".

68. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 616 - ortopedie - xxxxxxx 1 xxxxx x. 66431 xxx:

"66431

XXXXXXXXXXXX / OSTEOTOMIE XXXXXXX, XXXXXXXXX - PRVNÍ XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx ruky, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

90

XX:

X - xxxxx xxx hospitalizaci

Čas xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 6032,30

XXXX:

Xx".

69. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 616 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se x xxxxxx xxxxxx x. 66837 v xxxxxxx xxxxxxxx text "X2" xxxxxxxxx textem "X3", xxxxx "XXXX 2" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXX 3" x xxxxx "Xxxxxx hodnota: Σxx = 1(Xx * XXx * XXx) + ČV * RO + 205,44" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx: Σxx = 1(Xx * MSi * XXx) + XX * XX + 1764,61".

70. X xxxxxxx x Kapitole 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66419 xxx:

"66419

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx typy xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

180

XX:

X - xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

180

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 8777,50

XXXX:

Xx".

71. V xxxxxxx v Kapitole 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx č. 66433 xxx:

"66433

XXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX - XXXXXX XXXXXX DALŠÍ

Rekonstrukce xxx nebo délky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx druhou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx navazuje na x. 66431 x xxx xxxxxxx xxxxx x tímto xxxxxxx. Xxxxx kostního xxxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

45

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

X - xxxxx při xxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

45

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 1718,17

XXXX:

Xx".

72. X příloze x Xxxxxxxx 626 - xxxxxxxxx - xxxxxxx 2 xxxxx x. 66437 xxx:

"66437

XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXX A XXXX

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx zápěstí x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx vykazuje xxxxxxxxx výkonem.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

150

XX:

X - pouze při xxxxxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

150

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 6882,41

ZULP:

Ne".

73. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx výkon x. 71023 xxxxxxxx xxxxxx x. 71031, 71032, 71033, 71034, 71035 x 71036, xxxxx xxxxx:

"71031

XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX KE SCREENINGU X XXXXXXXXXXXX SLUCHU - XXXX XXXXX, XXXXXXXXX SCREENING, XXXXX X NORMĚ

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx negativní xxxxxxxx (xxxxx v xxxxx). Xxxxx xx vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

OF:

bez xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * RO + 0

ZULP:

Ne

71032

SIGNÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX KE XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX XXXXX, POZITIVNÍ SCREENING, XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx výkon, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

XX:

xxx xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

0

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne

71033

SIGNÁLNÍ XXXXX XXXXXXXXXX XX SCREENINGU X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXX XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXX X XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx levého xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxx). Xxxxx xx vykazuje xxxxxxxx x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

OF:

bez xxxxxxx

XX:

xxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

0

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 0

XXXX:

Xx

71034

XXXXXXXX XXXXX LATERALITY XX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXX - UCHO XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX SLUCHU

Signální xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxx (rescreeningové) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ucha xxxx xxxxxxxxx výsledek (xxxxxxx sluchu). Xxxxx xx vykazuje společně x xxxxxxx x. 71112, 73023, 73029 xxxx 71036.

Kategorie:

P - xxxxxx plně

OF:

bez omezení

OM:

bez xxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

0

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 0

ZULP:

Ne

71035

SCREENING XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxxxx BERA (AABR - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) slouží xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, měření XXXX (x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xx xxxxx klidné xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, uložení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx XXXX xx objektivní neinvazivní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. XXXX xx xxxxxxxxxx využít xx xxxxxxxxxx sluchu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na XXXX/XXX, xxxxxxxx IMP x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x perinatologii, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx centru xxxxxxxxxxxxx péče, xx xxxxxxx x rizikového xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx provést. Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX s xxxxxxx xxxxxxxx na XXX xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

30

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 38,65

XXXX:

Xx

71036

XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXX BERA

Automatická BERA (XXXX - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sluchu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Navazuje xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx screeningu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXXX xxxxxxxxxx) xx neonatologickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxxxx výkon.

Kategorie:

P - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

50

XX:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

50

ZUM:

Ne

Bodová hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 56,38

XXXX:

Xx".

74. X příloze x Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx výkon x. 71111 zní:

"71111

TÓNOVÁ XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx místnosti xxxxxxxxxxxx XXX ENISO 8253-3.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

10

S2

2

15

OF:

6/1 rok

OM:

S - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas výkonu (XX):

25

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 23,45

XXXX:

Xx".

75. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 701 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx popisu xxxxxx x. 71112 doplňuje xxxx "Xxxxxxxxxxx výkon.".

76. X příloze v Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx č. 72115 v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx "X2" xxxxxxxxx xxxxxx "L3" x xxxxx "XXXX 2" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "INDX 3".

77. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx xxxxx x. 73023 zní:

"73023

VYŠETŘENÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX POTENCIÁLŮ XXXXXXXXX (XXXX) XX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xx o test, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na akustický xxxx sluchovým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senzorineurální xxxxxxxxxxxxxxx); xxxxxxxxxx xxxxxxx audiometrie (xxxx. usereeningu xxxxxx xxxxxxxxxxx); xxxxxxx porucha xxxxxxxxxx zvukového xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (roztroušená xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxxxx leze); xxxxxxxxxxxxxxx xxx operacích x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx; prognóza xxxxxxxxxx poškození xxxxx (xxxx, xxxxxxxxxxx asfyxie). Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

120

OF:

1/1 xxx, 4/1 rok

OM:

S - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas výkonu (XX):

120

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 868,37

ZULP:

Ne".

78. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 702 - xxxxxxxxx výkony x. 73028 x 73029 xxxxx:

"73028

XXXXXXXXX SLUCHU X XXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxx emise u xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zevních vláskových xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zachycuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx emise nepřítomny) xx indikovaný rescreening x xxxxxxx odstupem xx ORL xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

10

X2

2

20

XX:

1/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 18,67

XXXX:

Xx

73029

XXXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX (XXXXXXX) - XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sluchu x xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxxxx screeningu xxxxxx (xxxxxxxxxxxx emise xxxxxxxxxx) x při opakované xxxxxxxxxx xx indikováno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

20

S2

2

30

OF:

1/1 xxx, 3/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

50

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 29,78

XXXX:

Xx".

79. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 se xx xxxxx x. 75323 xxxxxx výkon x. 75324, xxxxx xxx:

"75324

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX MEMBRÁNY

Našití xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rohovky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Indikován x xxxxxxx X16, X19 xxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektů je xx 0,1 mm2 až xx 2 cm2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx amniové xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx defektu. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména x xxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx amniové xxxxxxxx xxxxx xx xxxx vrstvách. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx 1x xx 1-2 xxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na jednom xxx. Pokud xxxxxxx xx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

60

OF:

5/1 xxxxxxx xxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + ČV * XX&xxxx;+ 3520,63

ZULP:

Ne".

80. V xxxxxxx v Xxxxxxxx 715 - oftalmologie - skupina 1 xx xxxxx č. 75329 xxxxxxx.

81. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xxxxx x. 75335 xxx:

"75335

XXXXXXXX IRIDOTOMIE, XXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXX, LASEROVÁ XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 1 OKO

Výkon xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx k jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
- Laserová xxxxxxxxxx - vytvoření xxxxxx v duhovce xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx komorového úhlu x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx - laserová xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx: léčba xxxxxxxx xxxxxxxxxx úhlu xxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Pupiloplastika - laserové rozšíření xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx.
- Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) - laserová xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: léčba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x uzavřeným xxxxx.
- Goniopunkturace - xxxxxxxxxx aplikace xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx filtrace xx xxxxxxx.
- Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxx: přítomnost xxxxxxxx (xxxxxx xx zadní xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

20

XX:

1/1 den, 3/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

20

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 240,04

XXXX:

Xx".

82. X xxxxxxx x Kapitole 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx za xxxxx x. 75337 vkládá xxxxx č. 75338, xxxxx xxx:

"75338

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (1 XXX)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx tělesa. Indikace: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxxx laserovou xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx riziku xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx externo xxxxxxxxxxx antiglaukomových zákroků xxxx xxx předpokládané xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ab xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx antiglaukomových zákroků. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx po předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * MSi * XXx) + XX * RO + 6188,42

XXXX:

Xx".

83. X příloze x Xxxxxxxx 715 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 1 xx xxxxxx x. 75339 x 75437 zrušují.

84. V xxxxxxx x Kapitole 735 - oftalmologie - xxxxxxx 3 xx xxxx xxxxx x. 75347 xxxxxxxx xxxxxx x. 75329, 75339, 75340 x 75342, xxxxx xxxxx:

"75329

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, KERATOPROTÉZA

Výměna xxxxxxx xxxx nepravidelně xxxxxxxxx xxxxxxx v plné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, případně x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx plné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celou xxxxxxx - H16, X17, X18 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocí a xxxx x ztrátových xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavů.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

90

OF:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

90

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 12554,17

XXXX:

Xx

75339

XXXXXXXXX XXXXXXX U XXXXXXXX AB XXXXXXX - XXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operace xxxxxxxx xx indikována xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx léčebný xxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (ČV):

40

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 3504,94

XXXX:

Xxx

75340

XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx onemocnění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, intoleranci xxxxxxx xxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Nepenetrující xxxxxx xxxxx x xxxxxx fyziologického rozmezí xxxx xxxxxxxxxxx tlaku x pooperačním xxxxxx, xxxxxxxx nitrooční xxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx penetrujících (x přímou xxxxxxxxxx xxxxxx komory x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x středně xxxxxxxxxxx xxxxx glaukomu. Xxxx peroperačních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxx xx kratší xx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ab xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

60

XX:

1/1 xxx, 2/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * XX&xxxx;+ 3374,75

XXXX:

Xxx

75342

XXXXXXXXX OPERACE XXXXXXXX XX XXXXXXX

Xxxxxx xx interno xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dodržovat xxxxxxx režim u xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Míra xxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ab xxxxxxx přístupu. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Metody xxx xxxx použít xxxx xxxxxxxxx antiglaukomové výkony x důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

30

OF:

1/1 xxx, 2/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (ČV):

30

ZUM:

Ano

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 4222,59

ZULP:

Ne".

85. V xxxxxxx v Kapitole 735 - xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 3 xx xx xxxxx x. 75427 xxxxxxxx xxxxxx x. 75437 x 75438, xxxxx xxxxx:

"75437

XXXXXXXXX KERATOPLASTIKA

Jedná xx x separaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrstev x rohovky xxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rohovkových xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nepoškozený.

Kategorie:

P - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

120

XX:

4/1 rok

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

120

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 10400,26

XXXX:

Xx

75438

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx endotelu, Descemetovy xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x rohovkové xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rámci výkonu x dárcovské xxxxxxx. Xxxxxxx se provádí x xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx), svodné, případně xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (X18.1 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) x některé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx endotelu (X18.5 xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

60

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

60

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 14320,85

XXXX:

Xx".

86. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 801 - klinická xxxxxxxxx xx xxxxx x. 81239 xxxxxxx.

87. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 801 - xxxxxxxx xxxxxxxxx se za xxxxx č. 81771 xxxxxx výkon x. 81772, xxxxx zní:

"81772

STANOVENÍ XXXXXXXXX - 3 X XXXX

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-3 v diagnostice xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánové fibrotizace, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx detekčním xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx indikace xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

4/1 xxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

5

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 764,22

ZULP:

Ne".

88. X xxxxxxx v Xxxxxxxx 810 - xxxxxxxxxx x zobrazovací xxxxxx - xxxxxxx 1 xx xx xxxxx x. 89337 xxxxxx výkon x. 89342, xxxxx xxx:

"89342

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PERIFERNÍCH XXX (XXXX)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, tepny, xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx se pomocí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX). Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xx digitální xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, perkutánní angioplastiku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx: u xxxxxxxxx pacientů k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx intervenční procedury; 3X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při angiograficky xxxxxxxxxxxxxxx efektu xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx trombóza, xxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx určit další xxxxxxxxxxxx xxxxxx; posouzení xxxxxxxxx stenózy x xxxxxxxx výběru stentu (xxxxx, průměr) x xxxxxxxx řečišti, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reziduálních organických xxxxxx žil (především xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žilní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx chronického xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx zavedených stentů x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx navazuje xxxxxxxxx xx výkony x. 89411, 89415, 89417, 89445, 89443, 89423, 89331, 89409, 89362, xxxxxxxx další xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

40

X3

3

10

XX:

1/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

40

XXX:

Xxx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * RO + 1847,80

XXXX:

Xxx".

89. X xxxxxxx x Kapitole 816 - laboratoř xxxxxxxx xxxxxxxx se xx xxxxx x. 94239 xxxxxxxx xxxxxx x. 94297 x 94298, xxxxx xxxxx:

"94297

XXXXXXXXX SMA/SCID X XXXXX NOVOROZENECKÉHO XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXX X REÁLNÉM XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx muskulární xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx metodou kvantitativní XXX x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 XXX1 xxxx x xxxxx XXXX (X xxxx xxxxxxxx excision xxxxxxx) xxx X lymfocyty x KREC (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx X xxxxxxxxx x suchých xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx screeningu. Xxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) při xxxxxx vykazovat na xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opakovaného xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2xxxx xx život xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx novorozence

OM:

S - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

5

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

XXXX:

Xx

94298

XXXXXXXXX XXX/XXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX KVANTITATIVNÍ XXX X REÁLNÉM XXXX (XX-XXX) - XXXXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a X-vázané xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 SMN1 xxxx a xxxxx XXXX (X cell xxxxxxxx xxxxxxxx circles) xxx T lymfocyty x KREC (xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx excision xxxxxxx) xxx X xxxxxxxxx x suchých xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odebraných x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (novorozence) při xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx, x xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx. 2krát xx život xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

5

XX:

2/xxxxx xxxxxxxxxxx

XX:

X - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

5

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 247,97

ZULP:

Ne".

90. X xxxxxxx se xx xxxxx Xxxxxxxx 818 - laboratoř xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkony x. 96898 x 96899, xxxxx xxxxx:

"96898

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - CELKOVÝ XXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx celkového počtu xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, synoviální x xxxxxxxxx tekutina, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx tekutina xxxx tekutina z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxxxxx hematologického xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X2

2

0,5

XX:

1/1 den

OM:

S - xxxxx xx specializovaném xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

6

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + ČV * XX&xxxx;+ 72,40

XXXX:

Xx

96899

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - PREKLASIFIKACE XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX BUNĚK XX ANALYZÁTORU

Preklasifikace (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) diferenciálního xxxxx xxxxx tělních tekutin (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx x pleurální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx, perikardiální xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x použitím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx:

X - hrazen xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (XX)

X3

3

5

XX:

2/1 den

OM:

S - xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx výkonu (XX):

10

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * ČNi) + XX * XX&xxxx;+ 21,01

XXXX:

Xx".

91. V xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx č. 87213 xxxxx "OF: 12/1 xxxxx, 25/1 rok" xxxxxxxxx slovy "OF: 20/1 xxxxx, 25/1 xxx".

92. X xxxxxxx x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx patologie xx xx xxxxxx x. 87217 xxxxx "XX: 20/1 xxxxx, 40/1 xxx" xxxxxxxxx xxxxx "XX: 50/1 xxxxx, 80/1 xxx".

93. X příloze x Xxxxxxxx 823 - xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxx č. 87445 xxxxxx xxxxx x. 87446, xxxxx xxx:

"87446

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX KOEXPRESE X16 X XX67 XXX TRIAGE XXX XXXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x16 a Xx67 xx xxxxxx xxxxxxxxx připraveném cervikovaginálním xxxxxx nebo z xxxxx x tekutém xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx pozitivitě xxx 16 xxxxx xxx 18 XXX xxxxx xxx screeningu xxxxxxxxx děložního hrdla x 35. a 45. roce xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx - výkon x. 95203.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

10

S2

2

20

OF:

1/1 xxx, 2/xxxxx

XX:

X - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (XX):

30

XXX:

Xx

Xxxxxx xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* MSi * XXx) + XX * XX&xxxx;+ 863,97

ZULP:

Ne".

94. X xxxxxxx se xx xxxxx Kapitoly 823 - xxxxxxxxx patologie xxxxxxxx xxxxxx x. 87700 a 87701, xxxxx znějí:

"87700

EXPRESE XX-X1 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX VYŠETŘENÍ XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cílené xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x detekci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx součástí (xxxxxxx) x xxxxxxx (v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxx primární xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně stanovení XXX, CPS nebo XX xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu x. 87135.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx plně

Nositel

INDX

Čas (XX)

X3

3

40

X2

2

70

XX:

2/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx pracovišti

Čas xxxxxx (XX):

110

XXX:

Xx

Xxxxxx hodnota:

ni=1(Ii * XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 6588,18

XXXX:

Xx

87701

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX X NÁDOROVÉ XXXXX XXXXXXX SEKVENACE XXXX XXXXXXXX (XXX)

Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aberací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (NGS) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx XXX xxxx RNA. Testování xx xxxxxxx xxxxxxxx x nádorové xxxxx (xxxxxxxx nebo xxxxxx xx parafínu, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povahy xx xxxxxxx interpretace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vyšetření xxxx x xxxx nádorové xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx nukleové xxxxxxxx xxxxx 1x.

Xxxxxxxxx:

X - xxxxxx xxxx

Xxxxxxx

XXXX

Xxx (ČN)

L3

3

70

J1

1

530

OF:

2/1 xxx

XX:

X - pouze xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx (ČV):

600

ZUM:

Ne

Bodová xxxxxxx:

xx=1(Xx&xxxx;* XXx&xxxx;* XXx) + XX * RO + 32273,29

XXXX:

Xx".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2023.
 

Ministr:

prof. XXXx. Xxxxx, CSc., XXX, XXXX, x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 313/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2023.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.