Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
246/2022 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony R P
246/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů R P
246/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů R P
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů R P
246/2016 Sb. Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem R P
246/2015 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015 R P
246/2014 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území R P
246/2013 Sb. Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování R P
246/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů R P
246/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů R P
246/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů R P
246/2006 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 21.4.2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5.5.2006 R P
246/2005 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů R P
246/2004 Sb. Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem R P
246/2003 Sb. Sdělení o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně R P
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) R P
246/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů R P
246/1999 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád) R P
246/1997 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o společných státních hranicích R P