Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2022.


Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

246/2022 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna veterinárního zákona Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna plemenářského zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání Čl. V

ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

246

XXXXX

xx xxx 10. xxxxx 2022,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
 

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 316/2004 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Sb., xxxxxx č. 308/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., zákona x. 359/2012 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb., zákona x. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Sb., xxxxxx x. 126/2016 Sb., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx., xxxxxx č. 368/2019 Xx., zákona x. 238/2020 Xx., xxxxxx č. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx x. 284/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Poznámka xxx xxxxx x. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Xxxx 96/22/XX xx xxx 29. xxxxx 1996 o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x chovech xxxxxx a x xxxxxxx směrnic 81/602/EHS, 88/146/XXX x 88/299/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/74/XX ze xxx 22. xxxx 2003, kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 96/22/XX o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hormonálním xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx-xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/97/XX xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008, kterou xx mění xxxxxxxx Xxxx 96/22/ES x xxxxxx používání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx tyreostatickým xxxxxxx x beta-sympatomimetik x xxxxxxx zvířat.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/99/XX xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxx, x změně rozhodnutí Xxxx 90/424/EHS x x xxxxxxx směrnice Xxxx 92/117/XXX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/36/XX ze xxx 6. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx odborných xxxxxxxxxxx.".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1a xxx:

"1x) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001 xx dne 22. xxxxxx 2001 o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tlumení x xxxxxxxxx některých přenosných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 178/2002 xx dne 28. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxx bezpečnost xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 576/2013 xx xxx 12. xxxxxx 2013 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 998/2003.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 577/2013 xx xxx 28. xxxxxx 2013 x vzorových xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx seznamu xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, grafickou xxxxxx x xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 576/2013, v platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 852/2004 ze xxx 29. dubna 2004 o xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 853/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1069/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx určeny k xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1774/2002 (xxxxxxxx x vedlejších xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x xxxxxxxx zvířat a x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxx ("xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zvířat"), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdraví zvířat x dobrých xxxxxxxxx xxxxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (ES) x. 1069/2009, (XX) x. 1107/2009, (XX) x. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 x (EU) 2016/2031, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x xxxxxxx Rady 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/XX a 2008/120/XX x x zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/XXX, 91/496/EHS, 96/23/XX, 96/93/XX x 97/78/XX x xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x platném znění.

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/625 xx xxx 4. xxxxxx 2019, kterým xx doplňuje nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvířat x xxxxx určených x lidské spotřebě xx Xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013 xx dne 16. xxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx zvířat a xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx Xxxx, s xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/1602 ze dne 23. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx x společný zdravotní xxxxxxx doklad doprovázející xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, pokud xxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx zásilek obsahujících xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx určení x Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/1873 ze xxx 7. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrol příslušnými xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxxx produktů.

Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 xx xxx 28. xxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a líhní x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2074 xx dne 23. xxxx 2019, kterým xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxxx pro zvláštní xxxxxx xxxxxxxx zásilek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxx x do Xxxx xx vracejí poté, xx xxx třetí xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2090 xx dne 19. xxxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s pravidly Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx farmakologicky xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povoleny xx xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravcích xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx Unie xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2122 xx xxx 10. xxxxx 2019, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx kategorie xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx úředních kontrol xx xxxxxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxxxxx kontroly xxxxxxxx zavazadel cestujících x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx trh, xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobám, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 142/2011, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2124 ze xxx 10. xxxxx 2019, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2017/625, xxxxx xxx x pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx přes xxxxx Unie, kterým xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) x. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (XX) x. 605/2010, (EU) x. 142/2011, (XX) x. 28/2012, xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/759 x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/777/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2126 xx xxx 10. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxx jde x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x některých kategorií xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx přijata po xxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xxxxxxx kategorie xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovištích xxxxxxxx kontroly.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/2129 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx jednotné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvířat a xxxxx xxxxxxxxxxxx do Xxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/2130 xx xxx 25. xxxxxxxxx 2019, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx dokladů, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrol u xxxxxx x zboží, xx které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hraniční xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/686 xx dne 17. prosince 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, pokud xxx x schvalování zařízení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx chovaných suchozemských xxxxxx x rámci Xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 xx xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x tlumení xxxxxxxx nákaz xxxxxxxxx xx seznamu, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/688 xx xxx 17. prosince 2019, kterým se xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vajec x xxxxx Unie, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689 ze xxx 17. xxxxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx dozor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x status xxxxx prostého nákazy xxx některé nákazy xxxxxxx na xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx nákazy, x xxxxxxx znění.

Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691 xx xxx 30. xxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, pokud xxx o pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692 xx xxx 30. xxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x pravidla xxx vstup zásilek xxxxxxxxx zvířat, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx do Xxxx a jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nimi po xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/990 ze dne 28. xxxxx 2020, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx pro přemísťování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx živočišného xxxxxx x vodních živočichů x xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/999 xx dne 9. července 2020, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429, pokud jde x xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xx zárodečnými xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, ovcí, xxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/2154 ze xxx 14. října 2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2235 xx dne 16. xxxxxxxx 2020, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x (EU) 2017/625, xxxxx jde x xxxxxxx veterinární xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx pro vstup xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx Xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Unie x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se těchto xxxxxxxxx, x kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 599/2004, xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 636/2014 x (XX) 2019/628, xxxxxxxx 98/68/XX x xxxxxxxxxx 2000/572/XX, 2003/779/XX a 2007/240/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2236 xx xxx 16. xxxxxxxx 2020, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 a (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx osvědčení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Unie x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx nařízení (XX) x. 1251/2008, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/403 xx dne 24. xxxxxx 2021, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/429 x (XX) 2017/625, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zásilek určitých xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2010/470/XX, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/605 xx dne 7. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx prasat, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/630 xx xxx 16. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2017/625, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovištích xxxxxxxx kontroly, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 2007/275/XX, x xxxxxxx znění.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/934 xx xxx 9. xxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx. Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/1933 xx xxx 14. července 2021, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 576/2013, xxxxx xxx o xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/2037 xx dne 22. xxxxxxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxxx.".

3. X §2 písm. x), §4 xxxx. 1 xxxx. x), §17x, §41 xxxx. 1 písm. x), §44 odst. 1 xxxx. d), §45 xxxx. 1 písm. x), §48 xxxx. 1 xxxx. b) x c), §49 xxxx. 1 xxxx. x), §57 xxxx. 2, §67 odst. 5 x v §67x odst. 3 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

4. X §3 xxxx. 1 písm. c) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx," zrušují x xx slovo "včelstva" xx xxxxxx slovo ", xxxxxxx".

5. X §3 xxxx. 1 xx písmeno f) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx xx) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až xx).

6. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx j) xxx:

"x) ohniskem nákazy xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 40 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429,".

7. X §3 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lhůta xxxxx xx. 4 xxxx 34 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2019/6 xx xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o zrušení xxxxxxxx 2001/82/ES, v xxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 5x xx xxxxxxx.

8. V §3 xxxx. 1 xxxx. hh) xx xxxxx "pro xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx Státní xxxxxxxxxxx správy (dále xxx "krajská veterinární xxxxxx")".

9. V §3 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx xx) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx".

10. V §3 xxxx. 1 xxxx. xx) xx za xxxxx "xxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxxx matkou, xxxxxxxxx x xxxxxx x".

11. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Pokud xx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx také xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

12. X §4 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx psa xx xxxxxxx zajistit, xxx xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XX předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx neobchodní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx48) (xxxx xxx "elektronický xxx"), x výjimkou psa, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx tetováním provedeným xxxx 3. xxxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx psa xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx čipem xxxx nabídkou xxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx novému xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 3 měsíců xxxx psa. Xxxxxxxx xxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxxx číslem xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód zobrazený xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx xxx.

(4) Povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx xx chovatele xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele xxxxxxxxx zvířat nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx6), xxxxxxxxx síly, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx68), xxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxx policie.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

13. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Městské xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxx.

14. X §4 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx 3" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 5".

15. V §4 xxxx. 7 x x §4 odst. 8 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "5 x 6".

16. X §4 xx xxxxxxxx 9 zrušuje.

17. X §4x se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxx xx xxxxxxxx listinou.".

18. X §4x se xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxx podle odstavce 3 xxxxxx také xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je x xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx schválenou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Schválení xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx škola xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx chovu48).".

Dosavadní xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 x 8.

19. V §4x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "veterinárním lékařům" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxxx".

20. Xx §4x se xxxxxx xxxx §4c, který xxx:

"§4x

Xxxxxxxx xxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx65) xxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx lékař xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství a xxxxxxx.".

21. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 2 xx 6.

22. X §5 xxxx. 3 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní písmena x) xx d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx a) xx x).

23. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11 xxx:

"11) Zákon x. 258/2000 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 27/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je zaměstnavatel xxxxxxx zajistit xxx xxxxx související x xxxxxx xxxxxx.

§12, 12x x 12f xxxxxx x. 246/1992 Xx.".

24. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxx "b)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

25. X §5 xxxx. 3 písm. c) xx slova "programem xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx programem" a xxxxx "xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "na xxxxxxxxxxxxx stránkách ministerstva".

26. X §5 xxxx. 5 se xxxxx "x v odstavci 4 xxxx. a)" xxxxxxx.

27. V §5 xx za odstavec 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxx chovatele xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx čmeláků, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xx c).".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 7.

28. X §5 xxxx. 7 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) se zrušuje.

29. §5x zní:

"§5a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxx schválení xxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci přijatých xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2035 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x xxxxxxxxx xxxx registraci xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxx evidovaných xxxxxx xxxxx plemenářského xxxxxx8), xxxxx jsou povinni xxxxxxxx xxx hospodářství xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona8),

b) xxxxx podle §13x xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6).

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x) a x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx registrované xxxxx xx. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 93 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429 xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2,

a) zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxxxxxx xxxxx čl. 87 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 a xxxxx xx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2035 x

x) provozovatele xxxxx xxxxxx xxxxx xx. 90 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x xxxxxxx x xx. 97, 99 a 100 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xx. 94 odst. 1 xxxx čl. 95 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením schválení xxxxxxxxx xxxx odejme.

(5) Xxxxxxxxx vést záznamy xxxxx xx. 102 xx 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 xx nevztahuje na xxxxxxxxxxxxx uvedené x xx. 102 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429.

(6) Provozovatelé xxxxxxxx, dopravci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxxxxx správou podle xxxxxxxx 4, pokud xx xx xx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxx xx stájovém xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xx. 102 xx 105 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 xx xxxx 3 xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx provozovatelé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 4 xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxxx správě xx xxxxx 7 xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě,

b) xxxxxxxx xxx činnosti.

(8) Xxxxxxxxxx xxxxx čl. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxxx a xxxxxxx podle xx. 102 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx vést

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx8), kteří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona8),

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

30. Za §5x xx vkládají xxxx §5x xx 5x, xxxxx xxxxx:

"§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx zařízení akvakultury xxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx schválení podle xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/691, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429. Xxxxxxxxxx xxxxx xx. 172 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akvakultury xxxxxxx x čl. 3 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/2037.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 176 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429; xxxx xxxxxxxx podléhají xxxxx registraci.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xx. 173 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 registruje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx veterinární xxxxxx x souladu x xx. 181, 183 x 184 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxx xxxxxxxx akvakultury xxxx skupinu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xx. 176 odst. 1, čl. 177, xx. 178 xxxx. x) nebo xx. 179 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxx odejme.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 x dopravci xxxxxxx živočichů xxxxxxxx xxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 188 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx záznamy xxxxxx xxxxx xx. 186 xx 188 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/691 xx dobu 3 xxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx. 186 xxxx. 1 xxxx. c), x) x x) xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/2037. Xxxxxxx xxxxx xx. 188 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/2037.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx akvakultury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou xxxxx xxxxxxxx 4 oznamují xxxxxxx veterinární xxxxxx xx lhůtě 7 xxx xxx dne, xxx xxxx skutečnosti xxxxxxx,

x) xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429 nebo předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho základě,

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5a nebo 5x, pokud xxxx xxxxxxxxx vyžaduje nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, zejména nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/686 a xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/691. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odejmuto, xxxxxxxx při jejím xxxxxxxxx postupoval x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 nebo xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/686 a xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/691.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx určený x xxxxxx spotřebě xxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x registraci xxxxx xxxxxxxx a plnit xxxxxxxxxx podle xx. 84 x 102 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429. Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 93 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2016/429.

(2) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxx vedené xxxxx xx. 102 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 po xxxx 3 let.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx registrovaného krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 7 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

x) ukončení xxx xxxxxxxx.".

31. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xx xx oddíl 1 xxxxxx xxxx xxxxx 2, který xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 39 zní:

"Oddíl 2

Xxxxxxxxx evidence xxx

§5x

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx psů (xxxx xxx "informační systém xxxxxxxxx xxxxxxxx") xx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx xxxxxxx přístupný x xx do xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx veterinární xxxxx xx xxxxxx xxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx něj x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech39) x

x) xxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxx.

(3) X xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx psa xxxx xxxxx tetování xxx,

x) xxxxxxx xxx,

x) xxxxx pasu xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx podle §4x, pokud xxx xxx xxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx psa, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx název chovatele xxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxx zástupce,

e) xxxxxx xxxxx xxxxx xxx,

x) xxxx x očkování xxxx přeočkování psa xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, provozem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx, jednorázovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému centrální xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx náhradu xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jednorázové xxxxxxx xxxxxxxx výdajů za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx z informačního xxxxxxx xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx Xxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxx xxx xx povinen xxxxxxxx zapsání

a) xxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x označením xxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickým xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3; xxxxxxx xxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxx §5g xxxx. x),

x) xxxxx x očkování xxxx xxxxxxxxxxx psa xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5g xxxx. x),

x) změny xxxxxxxxx xxxx xxxxxx změny xxxxxx místa chovu xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx proti xxxxxxxxx; xxxxxxx tohoto údaje xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5x xxxx. x).

(2) Povinnosti chovatele xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dodavatele pokusných xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx6), xxxxxxxxx síly, bezpečnostní xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obecní policii68), xxxxx xxx x xxx používané x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař je xxxxxxx

x) xxxxxx psa xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx evidence xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx dne, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čipem xxxxx §4 xxxx. 3; tento xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5x xxxx. 3 xxxx. x), x), x) xx x), x xx-xx xxx xxx, i xxxx xxxxx §5x xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxx o xxxxxxxx xxxx přeočkování xxx xxxxx vzteklině a xxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx přeočkování xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx očkován xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxxx chovatele xxxx trvalou xxxxx xxxxxx místa chovu xxx, x xx xx xxxxx 7 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterský xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařství x xxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx oddílu xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx považuje xxxx xxxxxx škola uskutečňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §5x xx 5g xxxxx xxx tuto vysokou xxxxx obdobně.

39) Zákon x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx oddíly 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxx 3 x 4.

32. X části první xxxxx XX xxxxxxx xxxxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" zrušuje.

33. Xxx xxxxxxxx §6 xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx přemísťování xxxxxx".

34. X §6 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx pro svody xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 94 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429".

35. X §6 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx označuje jako xxxxxxx x).

36. X §6 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

37. X §6 xxxx. 7 xx xxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zrušuje.

38. X §6 xxxx. 8 xx xx konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

39. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zákonem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6), xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx14) x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci přijatými xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688 x xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/990; úřední xxxxxxxxxxx xxxxxx dozírají xx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.".

40. X §7 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

41. §8 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 80 xx 82 xxx:

"§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx stanovených nařízením xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx XX xxxxx X xxxxxxxxxx 3, 4 x 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 a x xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx základě xxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxxxx zvířat80),

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx živočišných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x části XX xxxxx XX xxxxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x x xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx81).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zvířat, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx účely6), xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a kulturní xxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx státě, x to za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 138, 139 x 165 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x x xxxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatých xx xxxx xxxxxxx82),

x) vodních xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx6), x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 204 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xx. 199 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429.

80) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688.

81) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/990.

82) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686.".

42. X §9 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Tímto xxxxxxxxxxx xxxx dotčen čl. 90 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429.".

43. V §9 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

44. §9x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§9x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydává xxxxxxxxx xxxxxx x cirkusu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx veterinární xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx státy14a). Xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx.

(2) Xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx vystavují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. xx)] x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx veterinárního xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx nepravdivými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přesun xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx14x).".

45. §9b xx xxxxxxx.

46. X xxxxx první xxxxx XX nadpisu xxxxxx 4 x nadpisu §17x xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

47. V §10 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x souladu x xx. 26 xx 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689 vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx,".

48. X §10 odst. 1 xxxx. x), §10 odst. 3 xxxx. x) x x §15 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxx".

49. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "[§34 xxxx. 1 xxxx. x)]" zrušuje.

50. V §10 odstavec 2 xxx:

"(2) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 28 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14b xx xxxxxxx.

51. V §10 xxxx. 3 xx xxxxxxx a) xx d) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena a) xx x).

52. Xx §10 xx vkládají xxxx §10x x 10x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 83 xx 85 znějí:

"§10a

(1) Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx veterinární správa xxxxx

x) Xxxxxx x xxxxxxxx členským státům xxxxxxx xxxxxx podle xx. 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/429 x xxxxxx Xxxxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx čl. 20 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 x

x) Xxxxxxx organizaci pro xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nákaz x x zavedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx hlášení83).

§10b

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx nákaz nebo xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2018/188284) x x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/69085). Programy xxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx určité xxxxxx xxxx nemoci přenosné xx xxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxx programů ozdravování xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 a

b) zprávy xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/429.

(3) Ústřední veterinární xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/689 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízení xxxxxxxx ozdravování zvířat.

(4) Xxxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690 x xxxxxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx programu ozdravování xxxxxx.

(5) Ústřední xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/689 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatelů x xxxxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx.

83) Xxxxxxxxxx Světové xxxxxxxxxx xxx zdraví xxxxxx č. XXXX xx xxx 27. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x o zavedení xxxxxx systému xxxxxx xxxxxxx.

84) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2018/1882 xx xxx 3. xxxxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x x stanovení xxxxxxx xxxxx a skupin xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx seznamu, x xxxxxxx znění.

85) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690 xx xxx 28. xxxxx 2021, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx podniků xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x krmiv x pro evropskou xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxx xxxxxxxx trh) x xxxxxx se zrušují xxxxxxxx (EU) x. 99/2013, (XX) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (XX) x. 652/2014.".

53. X §13 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "; xxxxxx krajská xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687 x xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/689, xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx86)." a písmena x) xx x) xx zrušují.

Poznámka xxx xxxxx x. 86 xxx:

"86) Například nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 999/2001, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2160/2003, x xxxxxxx xxxxx.".

54. X §13 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx případu, xxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxxxxx kromě xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 i poražení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účelům.".

55. X §13 xxxx. 3 se slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xx. 55 xxxx. 1 xxxx. c), x) x e), xx. 56 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/429".

56. X §13 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nebo z xxxx úřední xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/689, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx86).".

57. §14 se xxxxxxx.

58. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §15 xxx: "Xxxxxxxx x tlumení xxxxx".

59. X §15 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "Xxx-xx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/429 x nařízeními Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687 x 2020/689", xxxxx ", xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "; přitom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx základě, zejména xxxxx nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687 x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/689, nebo podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx opatření v xxxxxxxxx xxxxxx přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx86)." x písmena x) xx x) xx zrušují.

60. X §15 odst. 1 xxxxxx části ustanovení, §54 odst. 2 xxxx. x), §67 xxxx. 5, §67a xxxx. 3, §67x xxxx. 3 a x §69 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx k tlumení xxxxx".

61. V §15 xxxxxxxx 2 a 3 znějí:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xx žádost chovatele xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x opatření x xxxxxxx nákaz, xxxxxxxxxx xx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho základě, xxxxxxx nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/687 x xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/689, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícími xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx86).

(3) Xxx-xx x nákazu, xxxxx výskyt je xxxxxxx hlášen Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plánu kraje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxx.".

&xxxx;62. §16 xxx:

"§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa x xxxxxxx s xx. 71 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxx opatřeních x tlumení xxxxx.".

63. §17 a 17a xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

64. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14c xx zrušuje.

65. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "zvláštními právními xxxxxxxx14x) x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie14d)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 x xxxxxxx předpisy Evropské xxxx14x)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 14x se xxxxxxx.

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 14d xxx:

"14x) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 852/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 853/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x. 178/2002.".

66. X §18 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx14x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx14x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 vzhledem x výskytu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx čl. 9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx nákaz".

Poznámka xxx xxxxx č. 14h xx zrušuje.

67. X §18 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, v xxxx xxxxx procesu xxxxxxxx x výroby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podezřelá x xxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx x), nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxx xxxx dotčen §23 xxxx. 2,".

68. X §18 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14i xxxxxxx.

69. X §18 xxxx. 3 se xx slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x".

70. X §18 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx15)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx produkty" x xxxxx "z xxxxxxxx xxxx" se nahrazují xxxxx "xx všech xxxx xxxxxxx xx xxx".

71. X §18 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx15)" x slova "xxxxxxxx úpravě (xxxxxxxx)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx ošetření".

Poznámka xxx xxxxx x. 15 xxx:

"15) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Sb.".

72. X §18 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx, xxxxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a které xxxx nepoživatelné,".

73. V §18 odst. 6 xxxx. x) xx xxxxx "zvláštní xxxxxx (xxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx ošetření".

74. V §19 odst. 1 xx slova "xxxxxxx x" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/6".

75. V §19 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxx: "Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx registraci, anebo xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravky, u xxxxxxx xxxx uvedena xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zvířata xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 115 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2019/6.".

76. X §19 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/4 ze xxx 11. xxxxxxxx 2018 x xxxxxx, xxxxxxx xx trh a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiv, x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 183/2005 x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 90/167/XXX".

77. V §19 xx za xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) V případě xxxxxxxxx nebo zjištění xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxx rezidua

a) látek x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxx nepovolených xxxxx s farmakologickým xxxxxxx

xxxxxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2090.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

78. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 17 xxx:

"17) Zákon č. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, rybářské stráži, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

79. V §21 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; xxx-xx x domácí xxxxxxx xxxxx mladšího 72 xxxxxx, xxxx chovatel xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx ročně" a xxxx druhá xx xxxxxxx.

80. V §21 xxxx. 15 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povinnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx, xxxxxx masa, xxxxxx x ostatních xxxxx xx poražení (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx"), xxxxx".

81. V §21 odst. 18 xx xxxxx "Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx," nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx".

82. X §22 xxxx. 2 x 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xx".

83. X §27 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "zvláštní xxxxxx (xxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "zvláštnímu xxxxxxxx".

84. X §27x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx,".

85. X §27x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx třetí se xx xxxxx "republiky," xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatu".

86. X §27a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx x za xxx 2 se xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxx:

"3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx xxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxx 4.

87. X §27x odst. 6 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx ústav")".

88. X §27x xxxx. 5 až 7, §64x xxxx. 1, §67 odst. 1, §67x xxxx. 1, §67x xxxx. 1 x x §75 xxxx. 6 se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

89. V §28 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx veterinární xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 přemístění xx xxxxxx členského xxxxx

x) xxxxxx xxxxx xx. 153, 155 x 163 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z vodních xxxxxxxxx jiných xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 220 x 225 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 169 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/429.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x až 17x xx zrušují.

90. X §28 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

91. X §28 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §9x xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx schváleny xxxxx §5x xxxx 5b, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5x, 5x xxxx 5x".

92. X §28 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

93. X §30 xxxx. 1 se xxxx xxxxxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxx 24 xxxxx předem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx veterinární xxxxxx a uvede xxxx, počet, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx stáří, xxxxx x účel xxxxx xxxxxx.".

94. X §30 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

95. §31 xxx:

"§31

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx Evropské xxxx k přemístění xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správu x vydání veterinárního xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx

x) 2 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxx, xxx-xx o zvířata, x xxxxxxx xxx xxxx provedeny xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx veterinárního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přemístění zvířat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

96. X §31x xxxx. 1 xx xxxxx "§28 až 30" xxxxxxxxx xxxxx "§28 xx 31".

97. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17x xx zrušuje.

98. X §32 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx" xxxxxxx a xx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxxxxxx zboží")" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx".

99. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17y xxx:

"17x) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/1602.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1666.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2019/1873.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) 2019/2074.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2122.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2126.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2019/2129.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2019/2130.".

100. X §32 xx xx xxxxx textu odstavce 4 xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx".

101. Xx konci xxxxx §33 se xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx".

102. V §32 xxxx. 7 xx xxxxx "Jsou-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Je-li xxxxxxxxx xxxxxx kontrolované xxxxx".

103. X §32 odst. 7 a v §48 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daného xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

104. Xxxxxx xxx §34 xx xxxxxxx.

105. §34 zní:

"§34

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x třetích xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, pokud xxxx zásilky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429 x v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692.

(2) Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx úrovni Evropské xxxx, povolí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vstup kontrolovaného xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zásilky xxxxxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx třetí země xx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

106. Xxxxxx xxx §36 xx xxxxxxx.

107. §36 xx xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 18x xxxxxxx.

108. X §37 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx zboží, s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x navržené k xxxxxxxxxx do celního xxxxxx uskladnění x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx pásma se x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zboží podle xxxx první xxxxxxx xx xxxxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx, xxx splňuje xxxxxxx podmínky; xxx xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.".

109. X §37 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2021/630.".

110. X §37 se xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.

111. X §37 odst. 3 xx xxxxx "nařízení Xxxxxx (XX) x. 28/2012 xx xxx 11. ledna 2012, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx osvědčení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxx x xxxxxx xx xxxx rozhodnutí 2007/275/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1162/2009, x platném znění" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/625 x x nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692".

112. X §37 se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

113. X xxxxxxx §38 xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

114. V §38 xx xxxx ", 35 a 36" xxxxxxxxx xxxxxx "a 35" x na xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pohraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2019/2124.".

115. X §38x xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxx §32 xx 38 xx nepoužijí xx živočišné xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxx zavazadel cestujících x jsou xxxxxx xxx osobní spotřebu xxxx xxxxxxx, xxxxx xx. 7 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 21 xx xxxxxxx.

116. X §38x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxx xx. 5 a 6 xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21)" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx určeny xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, podle čl. 9 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2122" x xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21)" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/2122".

117. X §38a xxxx. 3 xx xxxxx "xx. 3 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxx zásilek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx21)" xxxxxxxxx xxxxx "xx. 8 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122".

118. V xxxxxxx §38x xx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx zboží".

119. X §38x xx na xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxx xxxxxx označovaných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) xxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxx-xx xxxxx plemenářského xxxxxx8) xxxxxx.".

120. X §38x xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) X vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx požádat xx xxxxx xxxxxxx

x) 2 pracovních dnů xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx laboratorní vyšetření xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osvědčení, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) 5 xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxx předpokládaného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 9 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 10.

121. V §38x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 11 až 14, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 87 znějí:

"(11) Xxxxxxx xxxx xxxxxx x karanténě xxxxx xxxxxxxx 10 za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správou. X xxxxxxx karantény

a) nesmí xxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx zvířata x karanténě, umísťována xxxxx zvířata,

b) zajistí xxxxxxxxxxxx stájí, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx, odběrů xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx léčebných, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(12) Provozovatel xxxxx, xxxxxx prostorů x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, vede xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "karanténní xxxxx"), xxxxx obsahuje

a) xxxxx o

1. xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x x zahájení xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odborných xxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxx karantény x x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxx země, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xx chovu xxxx na xxxxx,

4. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx byla držena xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx87),

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přílohu, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x karanténě x kopie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydaných krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zvířat do xxxxx xxxx.

(13) Provozovatel xxxxx, jiných xxxxxxxx x zařízení, určených x xxxxxx zvířat x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx vedené x xxxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 1 xxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(14) Tímto xxxxxxxxxxx není dotčen xx. 243 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/429.

87) Xxxxxxxx x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

122. V §39 xxxx. 5, §42 xxxx. 1 xxxx. x) x x §70 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x zdolávacích xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".

123. X §40 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx21)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122".

124. X §40 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Nerozhodla-li Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx důvodů xxxxx, může xxxxxxxx x xxxxxxx s xx. 19 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1069/2009 sám xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx tento kadáver xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx6) x xxxxx xxxxx, xxxxx xx zvířete xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákazou xxxx podezřelého x xxxx nákazy. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx životního prostředí, x xx xx xxxxxxx nejméně 80 xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx xxx se xxxxxxxxx krajské veterinární xxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.".

125. V §41 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "ochrannými a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "opatřeními k xxxxxxx xxxxx".

126. X §42 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "x" x xx xxxxx odstavce se xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx první x druhé xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

127. X §42 xxxx. 6 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Registrace xxxxx xxxx první se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 84 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/429.".

128. V §42 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

129. X §42 xxxx. 8 xx xxxxx "30" nahrazuje xxxxxx "7".

130. X §42 xxxx. 9 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "X xxxxxxx registrace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx." x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

131. X §42 odst. 11 xx xxxxx ", jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx velikost xxxxxxx xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx uspořádání, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostor pro xxxxxxx, podmínky péče x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx x obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu útulku xxx zvířata".

132. X §44 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "ve Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství a" xxxxxxx.

133. X §44 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "veterinární" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

134. X §44 xxxx. 1 xxxx. e) x x §44 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "tlumením".

135. X §44 xxxx. 5 xx xxxxx "xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zemědělství" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

136. X §45 odst. 1 písm. c) xx xxxxxx xxxxx, §45 xxxx. 2 xxxx. c) x x §56 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".

137. X §45 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 88 xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx činnost x xxxxxx chovaných v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx ozbrojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx88).

88) Zákon x. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx službě x justiční xxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 17/2012 Xx., x Xxxxx správě České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

138. V §47 odst. 7 xx xxxx "x), x), x) x x)" xxxxxxxxx textem "x), x), m) x r)".

139. X §48 xxxx. 1 xxxx. c) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle xx. 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 x v xxxxxxx x xx. 45 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx ", xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx jejich xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxx xxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx prostého nákazy" xx xxxxxxx.

140. X §48 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx Komisi, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx 37 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, Xxxxx xxxxxxxxx nebo její xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx prostého xxxxxx, x může tento xxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx x na xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stád a xxxxxxxxxxxx prostých xxxxxx x subjektů, kterým Xxxxxx schválila xxxxxx xxxxx prostého xxxxxx; xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxxx uvedených x xx. 41 x 42 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

141. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx xxxx živočišných xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

142. X §48 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,".

143. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxx:

"1. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 3 x xxxx psů xxxxxxxx pohlaví xxxxxxxx 12 xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dopravců xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxx §5x, 5x xxxx 5x, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx 5x,".

144. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx ", xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §9x" xxxxxxx.

145. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx živočišné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kontrolované xxxxx".

146. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 9 xx xx slovo "xxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

147. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx "x farmaceutickou" zrušují.

148. X §48 odst. 1 xx na xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.

149. X §48x se za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx správa je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mohou ohrozit xxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx nákazy xxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx zdravotně xxxxxxxxx živočišných produktů xxxx xxxxx ze xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

150. X §48x xxxx. 4 a 5 xx xxxx "1 x 2" xxxxxxxxx xxxxxx "1 až 3".

151. V §48x xxxx. 5 se xx konci xxxxx xxxx první doplňují xxxxx ", xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

152. X §49 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx ", schvaluje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

153. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x individuálních výjimkách".

154. X §49 odst. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx25x)" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 25x xx xxxxxxx.

155. X §49 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".

156. X §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 zní:

"1. xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx §5a, 5x xxxx 5x, xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5x xxxx 5b,".

157. X §49 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x slova ", xxxxx x obchodníky xxxxxxx v §9x" xxxxxxx.

158. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 5 xx slova "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxx".

159. X §49 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 8 xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx a registraci, xxxxxxxxx jen" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" x za slova "xxxxxxxxxxx schválení x xxxxxxxxxx" se vkládají xxxxx "xxxx jen xxxxxxxxx".

160. X §49 xxxx. 1 písm. x) xxxx 1 xx slova "xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

161. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 94 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429".

162. Za §49x xx xxxxxx xxxx §49x, který xxx:

"§49x

(1) Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušným xxxxxxx podle nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, x výjimkou případů, xxx příslušnými xxxxxx xxxx xxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedené x §43 xxxx. x) xx c), x x xxxxxxxx xxxxxxx označování x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx správa plní xxxxxxxxxx a vykonává xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429 xxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx přijatých xx xxxx základě, x xxxxxxxx působnosti, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §43 xxxx. x) až x), a s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

163. X §50 xxxx. 8 se xxxx "§59x odst. 1 xxxx. b) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§59x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. x) xxxx 2 xxxx xxxx. x) xx x)".

164. X §52 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 89 xxx:

"Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxx veterinární xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx89), xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625 x předpisy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx".

89) Xxxxxxxxx zákon x. 246/1992 Xx., zákon x. 378/2007 Sb., xxxxx x. 110/1997 Xx.".

165. X §52 xxxx. 1 xxxx. x) a v §75 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25x)" nahrazují xxxxx "zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx89)".

166. X §53 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx f) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 90 x 91 xxxxx:

"x) xx místě znehodnotit xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, získané xxxxxxxx90) xxxx krmiva, xxxxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx právními předpisy26) xxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx47),91) na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, získané produkty xxxx krmiva x xx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxx nutnou pozastavit xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx na trh xxxxxxxxxxx produktů, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, získaných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, že xxxxxx zdravotně nezávadné,

d) xx xxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxx dodrženy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx26) xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx47),91) xx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxxx s xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx veterinární xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produktů, xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plombou, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředkem tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxxx xxxxxxxxx produkty, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x narušení xxxx xxxxxx; porušit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx podezření na xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx důvodů anebo xxx xxxxxxxx podezření xx uvádění xx xxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx91), jestliže xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx veterinárnímu xxxxxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxx, do staveb xxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx přístup xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xx dalších xxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podezření xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx produktů, vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo krmiv xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxx vedlejších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo získaných xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto zákonem xxxx xxxxxxxx Evropské xxxx91); každý, x xxxxx objektu se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nalézají, xx xxxxxxx xxxxxx kontrolu x xxxxxx prostorách.

90) Xx. 3 xxx 2 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1069/2009.

91) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 999/2001, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 183/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009, xxxxxxxx Komise (XX) č. 142/2011.".

167. X §53 odst. 2 xxxx. x) x x) se xx xxxxx "produkty" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx živočišné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx".

168. V §53 xxxx. 4 se xxxxx "postupuje veterinární xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupovat" x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx "a podle §53x".

169. X §53 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxx požádat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 35 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/625.".

170. X §53 odstavec 7 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 27 xxx:

"(7) Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx náhrada x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx potravin xxxxxxxxxxx původu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxxxx27), pokud x xx požádá ve xxxxx do 6 xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx28), xxxx

x) kontrolním xxxxxx podle §53c, xxxxxxxxxx-xx povaha předmětu xxxxxxxxxxx nákupu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx vzorky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrada27), pokud x xx xxxxxx xx lhůtě xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx kontrolního xxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, kdy x xx požádala.

27) Zákon x. 255/2012 Xx., x xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx).".

171. Xx §53a xx xxxxxxxx xxxx §53x x 53x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§53x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kontrolního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx poštovní xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx objednal x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Veterinární xxxxxxxxx je povinen xx tomuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebním průkazem x xxxxxxxx, která xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx objednal.

§53c

Kontrolní xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx veterinární xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx kontrolním xxxxxx x uzavření smlouvy.

(2) Xxxxxxxxxxx inspektor xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx kontrolní, x xx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxx xxxx, není-li xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx 14 xxx xx převzetí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud xx xxxxxx předmětu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, veterinární xxxxxxxxx xxx vrátí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2. Náklady xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákupu xxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, které kontrolovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxx náklady spojené x vrácením živého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx xxxxxx zaplacenou xxxx, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 14 dnů xxx dne, kdy xxxxxxx předmět kontrolního xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Je-li předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx kontrolovaná xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zvířete.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx.".

172. Za §53x xx xxxxxx xxxx §53x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§53x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6) xxxxxxxx veterinární xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxxxx stanovených xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání6) může xxxxxxxxx x osoba x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx navazujícím na xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx x oblasti ochrany xxxxxx a xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx ochrany zvířat xxxxx xxxxxx"). X xxxxxx státního xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx odborně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xxxxx získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 4. Státní xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx může vykonávat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání, xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxx 3 xxx ode xxx, xxx tento státní xxxxxxxxxxx dozor začal xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx nezíská, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilý.

(3) Xxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x §53 xxxx. 3 xxxx. a); xxxxxxxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx6) xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx týrání.

(4) Xxxxxx veterinární správa xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxx akreditovaný xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hygieny specializační xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, způsob x organizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

173. X §54 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvířaty xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx".

174. V §54 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx informování osob x pásmech xxxxx xxxxxxx b) o xxxxxxxxxx opatřeních.".

175. X §54 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429 mimořádná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 257, 258, 260 nebo 262 xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x nařízením Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

176. X §56x xx na xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx".

177. V §56x xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxxx.

178. X §56x xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx x českém xxxxxx x xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx země xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,".

179. V §56x xxxx. 3 písmeno x) zní:

"d) vydáno xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx živočišné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx veterinární xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třetí xxxx xxxxxx.".

180. V §58 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "obrany" xxxxxxxx xxxxx "xxxx ozbrojených xxx České republiky".

181. X §59x xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x

1. bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

2. magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxxxx se podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx31x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,".

182. X §59a xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx bakalářský xxxxxxxx program x xxxxxxx xxxxxxx zvířat x pohody xxxxxx,

xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx31x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).

183. X §59x xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "x) xxxx x)" nahrazují xxxxx "x), b) xxxx c)".

184. X §59x odst. 1 xxxx. x) xx xxxx "x)" nahrazuje xxxxxx "x)".

185. V §59x odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx 1 písm. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

186. V §59x xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx Xxxx".

187. X §61 odst. 5 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

188. X §62 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "tlumení".

189. X §64 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxx "§59a xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "§59x odst. 1 xxxx. x)".

190. X §64x odst. 2 x 3 xx xxxx "§59x odst. 1 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "§59a xxxx. 1 xxxx. x), x), xxxx. x) xxxx 2 nebo xxxx. x) xx x)".

191. Xx §64x xx xxxxxx xxxx §64x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§64x

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veterinární lékař, xxxxxxxx veterinární xxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx požadavky odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §59x xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(2) Xxxxx se středním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §59a xxxx. 1 písm. x) xx oprávněna xxxxxxxx fyzioterapii a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxxx".".

192. Poznámka pod xxxxx x. 77 xxx:

"77) Čl. 31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1907/2006, x xxxxxxx znění.".

193. V §67 odst. 1, §67x xxxx. 1 x v §67b xxxx. 1 se xxxxx "xx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx".

194. X §67 xxxx. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx Evropské xxxx upravujících xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx34x)" xxxxxxxxx xxxxx "nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/690".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34x xx zrušuje.

195. X §67 odst. 5 se xxxx "§5 xxxx. 4 xxxx. d)" nahrazuje xxxxxx "§5 xxxx. 3 xxxx. c)".

196. X §70 odst. 1 se xxxxx "6 xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "8 xxxxx".

197. X §71 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx stanovených x §4 xxxx. 1 písm. a) xx e) x x) xx x), §4 xxxx. 2, §5 xxxx. 1 xxxx. x) až x), §5 xxxx. 2, §6 odst. 1 xx 4 x 7, §7 xxxx stanovených xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429, xxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/990,".

198. X §71 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x), §4 odst. 3, 5 a 6 nebo v §5x xxxx. 1,".

199. X §71 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo některý x xxxxxxxxx x xxxxxxx před nákazami x nemocemi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. d) xx x), §11 xxxx. 1 a 3, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429 xxxx nařízením Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/687,".

200. X §71 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nesplní xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ozdravování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/689,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx z) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx xx).

201. X §71 xxxx. 1 xxxxxxx x) a j) xxxxx:

"x) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx veterinárního xxxxx x xxxxxxx xxxx x jeho vývozu xx xxxxxx zemí, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2, §30 xxxx. 1, §31, §31x xxxx. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §38x xxxx. 7, §38b xxxx. 1, 2 x 8 až 13, §38c xxxx. 1 až 4 xxxx stanovenou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/429 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/692,

j) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2122,".

202. V §71 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xx 8" xxxxxxx.

203. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx x povinností" x na xxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "xx 8".

204. X §71 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§48x xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "§48x xxxx. 5".

205. V §71 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx nařízením Komise (XX) 2019/1013".

206. V §71 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx y) xx xx) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx z).

207. Xxxxxxxx xxx čarou x. 63 xxx:

"63) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 999/2001.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 178/2002.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1069/2009.

Xxxxxxxx Komise (EU) x. 142/2011 xx xxx 25. xxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1069/2009 x hygienických pravidlech xxx vedlejší produkty xxxxxxxxxxx původu x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 97/78/XX, xxxxx xxx x určité vzorky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice, x xxxxxxx znění.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) x. 577/2013.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 852/2004.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 853/2004.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005.

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 1739/2005.

Nařízení Xxxx (XX) x. 21/2004 x xxxxxxx identifikace x evidence xxxx x xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 911/2004, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx č. 1760/2000, xxxxx xxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zemědělských podniků.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2160/2003 xx dne 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxx salmonel x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zoonóz, xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 1177/2006 ze xxx 1. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2160/2003, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx metod v xxxxx národních xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) č. 517/2011 xx dne 25. xxxxxx 2011, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2160/2003, xxxxx xxx x cíl Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx Xxxxxx gallus, x xxxxxx xx mění xxxxxxxx (ES) x. 2160/2003 x nařízení Xxxxxx (XX) č. 200/2010.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 200/2012 xx xxx 8. xxxxxx 2012 x cíli Xxxx zaměřeném xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2160/2003.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 200/2010 xx xxx 10. března 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2160/2003, xxxxx jde x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sérotypů salmonel x xxxxxxxxxxxxx hejnech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx gallus.

Nařízení Komise (XX) č. 1190/2012 xx xxx 12. xxxxxxxx 2012 o xxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx enteritidis a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xx stanoveno x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) x. 2160/2003, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) č. 2073/2005 x xxxxxxxxxxxxxxxxx kritériích xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxx 2074/2005, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx některé xxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 853/2004 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 852/2004 a kterým xx mění xxxxxxxx (XX) č. 853/2004 x (XX) č. 854/2004, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) 2015/1375 xx xxx 10. srpna 2015, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1379/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x společné organizaci xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx x akvakultury x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1184/2006 a (XX) x. 1224/2009 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 104/2000, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2406/96 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx norem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) x. 1308/2013 ze dne 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx organizace xxxx xx zemědělskými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 922/72, (EHS) č. 234/79, (XX) x. 1037/2001 x (XX) x. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 543/2008, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Rady (ES) x. 1234/2007, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx drůbeží xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/1182 xx dne 20. xxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1308/2013, xxxxx xxx x klasifikační xxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx a xxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těl a xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) 2015/1474 xx xxx 27. xxxxx 2015 o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx povrchové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jatečně xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 589/2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1760/2000 xx xxx 17. července 2000 x systému identifikace x evidence xxxxx, x xxxxxxxxxx hovězího xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 820/97, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1825/2000 xx dne 25. xxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1760/2000, xxxxx jde x xxxxxxxxxx hovězího xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 275/2007 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x výrobků x xxxxxxxx xxxx xx dne 15. xxxxxx 2007.

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 566/2008 xx xxx 18. xxxxxx 2008, kterým xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (ES) x. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxx masa xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 470/2009 xx dne 6. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účinných xxxxx x potravinách xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2377/90 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 26/2004.

Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 37/2010 ze xxx 22. prosince 2009 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (ES) x. 1881/2006 xx xxx 19. prosince 2006, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx limity xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 396/2005 xx xxx 23. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x krmivech rostlinného x xxxxxxxxxxx původu x xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/414/XXX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1950/2006 ze xxx 13. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx x souladu xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/82/ES x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx xxxxxxxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxx (XX) 2017/644 xx xxx 5. xxxxx 2017, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzorků a xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, XXX x dioxinovým xxxxxxx x PCB xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx se zrušuje xxxxxxxx (EU) x. 589/2014.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/585 xx xxx 27. xxxxx 2020 x koordinovaném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu Xxxx xxx xxxx 2021, 2022 x 2023 s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx maximálních xxxxxx xxxxxxx pesticidů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Rady (Xxxxxxx) 2016/52 ze xxx 15. xxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zrušují nařízení (Xxxxxxx) č. 3954/87 x xxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxxx) x. 944/89 x (Euratom) x. 770/90.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 401/2006 xx xxx 23. xxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odběru xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mykotoxinů x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 152/2009 xx xxx 27. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1831/2003 xx xxx 22. xxxx 2003 x xxxxxxxxxxx látkách xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1307/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx zemědělcům x režimech xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 637/2008 x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 73/2009, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1332/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxx 83/417/XXX, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1493/1999, xxxxxxxx 2000/13/XX, xxxxxxxx Rady 2001/112/XX x nařízení (XX) x. 258/97, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1333/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkách, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1334/2008 xx xxx 16. prosince 2008 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx složkách xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostmi xxx použití x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx povrchu x x změně nařízení Xxxx (EHS) č. 1601/91, xxxxxxxx (XX) x. 2232/96 x x. 110/2008 x xxxxxxxx 2000/13/X, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2065/2003 xx dne 10. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxx aromatech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x potravinách xxxx na xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) č. 1321/2013 xx dne 10. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx takové x xxxxxxxxxxx nebo xx jejich povrchu x/xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx kouřových xxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1924/2006 xx dne 20. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 432/2012 xx xxx 16. xxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než tvrzení x xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxx xxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 931/2011 xx xxx 19. xxxx 2011 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 178/2002 xxx xxxxxxxxx živočišného xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1169/2011.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1337/2013 ze xxx 13. prosince 2013, xxxxxx se stanoví xxxxxxxxx pravidla k xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 1169/2011, pokud xxx x uvádění xxxx původu nebo xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) x. 101/2013 xx xxx 4. února 2013 o použití xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povrchové mikrobiální xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx těl xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1255/97 xx xxx 25. června 1997 x kritériích Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxx xxxxxxxx 91/628/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1099/2009 ze xxx 24. xxxx 2009 x ochraně xxxxxx při xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 636/2014 xx xxx 13. xxxxxx 2014 o xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625.

Nařízení Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1602.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/1666.

Nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2090.

Xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2122.

Xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2124.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/999.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2020/2235.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/2236.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/403.

Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2021/605.

Prováděcí xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2021/934.

Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2021/1933.".

208. X §71 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx do

a) 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) x x),

x) 50 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), x) xx x) x x),

x) 100 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).".

209. V §72 xxxx. 1 písmeno x) zní:

"a) nesplní xxxx xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxx xxxx některý x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §4, §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), §5 odst. 2 až 6, §5x odst. 1, §6 odst. 1 xx 4 x 7 nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429, nařízením Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688 xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/990,".

210. V §72 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5x xxxx. 1, 6 x 7, §5b xxxx. 1, 5 x 7, §5x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2019/2035, xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686 xxxx xxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) 2020/691,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx v) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

211. X §72 odst. 1 písm. c) xx xxxxx "xxxx x §8 odst. 1, 3 x 4" xxxxxxx.

212. X §72 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) nesplní nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx produktů xxxxxxxxxx x §8 odst. 3 nebo stanovenou xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/688, nařízením Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/686, xxxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/990 nebo nařízením Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) 2020/2154,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx e) xx x).

213. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx. 2 a 3," xxxxxx xxxxx "xxxx", xxxx "§9 xxxx. 4" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§9x odst. 1" x xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx shromažďovacího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §9x xxxx. 1 x 2 nebo xxxxxxxx x povinností obchodníka xxxxxxxxxx v §9b xxxx. 1," xx xxxxxxx.

214. X §72 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) nesplní xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx k xxxxxxx před xxxxxxxx x nemocemi xxxxxxxxxx xx zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x §11 odst. 1 x 3, §12 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429 xxxx xxxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/687 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) až x),".

215. X §72 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"h) xxxxxxx xxxx poruší některou x xxxxxxxxxx x xxxxxxx programů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) 2020/689,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

216. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§42 xxxx. 3, 5 xx 8, §48x odst. 4" nahrazují xxxxx "§42 xxxx. 3, 5, 6 x 8, §48x xxxx. 5".

217. X §72 xxxx. 1 xxxxxxx x) x n) xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxx xxxxxx některou z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx veterinárního xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx vývozu xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x §28 xxxx. 2, §30 xxxx. 1, §31, §31x odst. 2, §32 xxxx. 1 x 7, §38x xxxx. 7, §38x xxxx. 1, 2 x 8 až 13, §38x xxxx. 1 xx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/429 xxxx nařízením Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/692,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x povinností nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2122 xxxx xxxxxxxxx Evropské unie x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx přesuny xxxxxx x zájmovém xxxxx48),".

218. X §72 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2019/1013".

219. V §72 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

220. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x) až x)" nahrazují slovy "x) xx x)".

221. X §72 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) jako soukromý xxxxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4a odst. 4, §5x, §6 xxxx. 7, §12 xxxx. 2, §61 xxxx. 1, 3 x 5, §62 xxxx. 2, §66 xxxx. 3 x 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,".

222. V §72 xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) jako xxxxxx xxxxx uskutečňující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijní program x oblasti veterinárního xxxxxxxxx x hygieny x xxxxxxx x §4x xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §4x xxxx. 4 xxxx x xxxxxxx x §5x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5x,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x d).

223. V §72 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", nebo" x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxx nepředá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásilku podle §53x odst. 2.".

224. X §72 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 300 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), s) x x),

x) 500 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. g) xx x) x x),

x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x), x) x x),

x) 2 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).".

225. X §74 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §72 xxxx. 1 xxxx. x) až y), xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxxxxxxx podle §72 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.".

226. X §75 xx na xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx věta "Náklady xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ekologických xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx92).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 92 xxx:

"92) Xx. 80 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2017/625.

Xx. 45 xxxx. 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/848 ze xxx 30. xxxxxx 2018 x ekologické xxxxxxxx a označování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 834/2007, v platném xxxxx.".

227. X §75a xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx77)" nahrazuje xxxxxx "xxxxx93)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 93 xxx:

"93) Zákon x. 35/2021 Xx., x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxx správních xxxxx.".

228. X §75x xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně odstavce 2 x 3.".

229. X §76 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje x xx slovo "xxx" xx vkládají slova "xxxxxxxxx nebo".

Poznámka xxx xxxxx č. 36 xx xxxxxxx.

230. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xxx:

"36x) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

231. X §76 odst. 2 xx za xxxxx "Vydání" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výjimce z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 písm. x) nebo".

232. Za §77x xx xxxxxx xxxx §77x, xxxxx xxx:

"§77x

Xxxxxxx veterinární správa xxxxxxxxxx xx společném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx určení druhu x výměry xxxxxxxxx xxxxxx.".

233. §78 včetně xxxxxxx zní:

"§78

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §4a odst. 8, §4b xxxx. 2 písm. d), §4x odst. 3 xxxx. x), §5 xxxx. 7, §5x xxxx. 5, §6 xxxx. 8, §10 xxxx. 3, §18 xxxx. 6, §19 xxxx. 3 x 8, §21 xxxx. 19, §21x xxxx. 5, §22 odst. 6, §23 xxxx. 4, §24 xxxx. 2, §25 odst. 5, §27 xxxx. 4, §27x odst. 10, §27x odst. 9, §38x xxxx. 5, §38c odst. 5, §39 odst. 5, §40 xxxx. 4, §41 xxxx. 5, §42 xxxx. 10 x 11, §48 odst. 2, §50 xxxx. 10, §53 odst. 8, §53x odst. 3, §53x odst. 3 x 5, §59 xxxx. 6 x 9, §64 xxxx. 6, §64x xxxx. 5, §64x xxxx. 1 xx 4, §64x xxxx. 4, §66x odst. 4, §66x xxxx. 4, §70 xxxx. 3 x §75 odst. 3 xx 6.".

234. Xxxxxxx x. 2 xxx:

"Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 166/1999 Xx.

XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX ZE XXXXXX NA ČLOVĚKA, XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX NEBEZPEČNÉ, A XXXXXX PŮVODCI

A. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2018/1882.

X. Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx druhům xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. xxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx

4. xxxxxxxxxx

5. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

6. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx - jejich xxxxxxx)

7. xxxxxxxxxxxx spongiformní encefalopatie (XXX)

8. trichinelóza

9. xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Mycobacterium xxxxx)

10. xxxxxxxxx

11. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx

12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx skotu

2. xxxxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxxxxxx septikémie (xxxxxxxxxxxx)

4. xxxxxxxxx

5. theilerióza

6. xxxxxxxxxxxxxx (přenášená xxxxxxx xxx-xxx)

x) xxxxxx xxxx x xxx:

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx ovcí (chlamydióza xxxx)

2. klusavka

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

4. nemoc Nairobi

d) xxxxxx koní:

1. xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx prasat:

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

3. virová gastroenteritida (xxxxxxxxxxxx gastroenteritida xxxxxx)

4. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxxxx choroba xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx

2. xxxxxxxxxxxx drůbeže (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

3. tyf xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx včelího plodu (xxxxxxxx xxxxxxx včelího xxxxx)

2. xxxxxxxxxxx nákaza xxxx

x) nákazy ryb:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx nákazy:

1. leishmanióza

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxx organizace xxx xxxxxx zvířat č. XXXX ze xxx 27. xxxxxx 2004 x xxxxxxxxx seznamu xxxxx a x xxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx x xxxxx X nebo X.".

235. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x. 3 k xxxxxx, xxxxx zní:

"Příloha x. 3 x xxxxxx x. 166/1999 Xx.

XXXXXX XXXXX X XXXXXX PŘENOSNÝCH ZE XXXXXX NA XXXXXXX XXX XXXXX POSKYTOVÁNÍ XXXXXXX NÁKLADŮ A XXXXX

x) nákazy xxxxxxxx xxxx xxxxxx zvířat:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

2. brucelóza (Xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx)

3. xxxxxxxxxxxx (hydatidóza)

4. horečka Xxxxx Xxxx

5. hydroperikarditida xxxxxxxxxxx

6. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

7. xxxxxxxxx horečka xxxx

8. xxxxxxx-xxxxxxx hemoragická xxxxxxx

9. xxxxxxxxxxxx

10. xxxxxxxxxx

11. mor xxxxx

12. xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx)

13. X horečka

14. xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx sérovary - xxxxxx původci)

15. slintavka x xxxxxxxx

16. xxxx xxxxxxxx

17. transmisivní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XXX)

18. xxxxxxxxxxxx

19. xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx bovis, Xxxxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Mycobacterium xxxxxxxxxxxx)

20. xxxxxxxxx

21. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx

22. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

23. xxxxxxxxx

24. xxxxxxxxxxxx horečka

b) xxxxxx xxxxx:

1. anaplasmóza xxxxx

2. xxxxxxxxx xxxxx

3. xxxxxxxxxx leukóza skotu

4. xxxxxxxxxxx septikémie (xxxxxxxxxxxx)

5. xxxxxxxxx

6. infekční rinotracheitida xxxxx (XXX, XXX/XXX)

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skotu

8. xxxxxx xxxxxx xxxxx

9. xxxxxxxxxxx

10. trichomonáza

11. trypanosomiáza (xxxxxxxxx mouchou xxx-xxx)

12. xxxxxxxxx kampylobakterióza xxxxx

x) xxxxxx ovcí a xxx:

1. enzootické zmetání xxxx (xxxxxxxxxxx xxxx)

2. xxxxxxxxxxxxx beranů (Xxxxxxxx xxxx)

3. xxxxxxxx

4. xxx xxxxxx přežvýkavců

5. xxxxxxxxx xxxxxxxxx

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

7. nemoc Xxxxxxx

8. xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx

x) nákazy xxxx:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx)

2. encefalomyelitida xxxx (xxxxxxx)

3. hřebčí nákaza

4. xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx)

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

6. xxx koní

7. nakažlivá xxxxxxxxx koní

8. xxxxxxxxxxxx xxxx

9. Surra (Trypanosoma xxxxxx)

10. venezuelská xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

11. vozhřivka

e) nákazy xxxxxx:

1. xxxxxxx mor xxxxxx

2. xxxxxxxxxxxx způsobená xxxxx Xxxxx

3. klasický xxx xxxxxx

4. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx syndrom xxxxxx

5. xxxxxxxxxxx choroba xxxxxx

6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

7. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx:

1. aviární xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)

2. cholera xxxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx gallisepticum, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

4. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5. xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

6. tyf xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxx plodu (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

2. xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

3. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)

4. roztočíková xxxxxx xxxx

5. tumidóza (Aethina xxxxxx)

6. varroáza včel

h) xxxxxx xxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tkáně

2. xxxxxxxxx chudokrevnost xxxxxx (XXX): xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx (XXXX) s xxxxxxxxx XXX x xxxxxx

3. xxxxxxxxxxxx Xxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx Koi)

4. xxxxxxxx xxxxxxx krvetvorné xxxxx

5. virová hemoragická xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění (xxxxxxxxxxxx)

2. leishmanióza

3. neštovice xxxxxxxxx".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, karanténní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxxxx chovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xx obchodování x xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx přepravují xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodníci xxxxxxx x §9b x xxxxx osoby, podniky, xxxxxx, střediska x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx registraci, xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx §49 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, jsou xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §5x nebo 5x zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Označení xxx elektronickým xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx podle §4 xxxx. 3 xxxxxx č. 166/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Chovatel xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx psa proti xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 166/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx uvedené v §5x xxxx. 2 xxxxxx č. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 154/2000 Sb., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 282/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., zákona x. 32/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 168/2015 Xx., xxxxxx x. 60/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 3/2019 Sb., zákona x. 368/2019 Xx. x xxxxxx x. 261/2021 Xx., xx xxxx takto:

 1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 a 2 xxxxx:

"1) Xxxxxxxx Rady 90/428/XXX xx xxx 26. června 1990 x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx a x xxxxxxxxxx jejich účasti x soutěžích.

Směrnice Komise 2002/4/XX ze dne 30. ledna 2002 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx chov xxxxxx, xxxxxx stanoví xxxxxxxx Xxxx 1999/74/XX.

Xxxxxxxx Rady 2007/43/XX xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1760/2000 xx xxx 17. července 2000 x systému xxxxxxxxxxxx x registrace xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx masa a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 820/1997, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 617/2008 xx xxx 27. xxxxxx 2008, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1234/2007, pokud xxx o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x kuřata xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1308/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx produkty a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 922/72, (XXX) x. 234/79, (XX) č. 1037/2001 x (ES) x. 1234/2007, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/429 xx xxx 9. xxxxxx 2016 x nákazách zvířat x o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ("xxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx"), v xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1012 xx dne 8. xxxxxx 2016 x zootechnických x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx čistokrevných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx, xxx xxxxxx x nimi x xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 652/2014 x xxxxxxx Xxxx 89/608/EHS x 90/425/XXX x x zrušení některých xxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxx ("xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx").

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/625 xx xxx 15. xxxxxx 2017 o xxxxxxxx kontrolách a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx x krmivového xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zvířat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x přípravků xx ochranu xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 999/2001, (XX) x. 396/2005, (XX) x. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (XX) č. 1151/2012, (XX) x. 652/2014, (EU) 2016/429 x (XX) 2016/2031, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1/2005 x (XX) x. 1099/2009 x směrnic Xxxx 98/58/XX, 1999/74/XX, 2007/43/ES, 2008/119/XX x 2008/120/ES x o zrušení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 854/2004 x (XX) x. 882/2004, xxxxxxx Xxxx 89/608/XXX, 89/662/XXX, 90/425/EHS, 91/496/XXX, 96/23/XX, 96/93/XX a 97/78/XX a xxxxxxxxxx Xxxx 92/438/XXX (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2017/717 ze xxx 10. xxxxx 2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/1012, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2017/1940 ze xxx 13. července 2017, xxxxxx xx xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/1012, pokud xxx x obsah x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plemenné xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/2035 ze xxx 28. června 2019, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení, x xxxxx xxxx xxxxxxx suchozemská xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x xxxxxxxxxx vajec, x xxxxxxx znění.

Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2020/602 xx xxx 15. xxxxx 2020, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) 2017/717, xxxxx jde o xxxxx zootechnických xxxxxxxxx xxx plemenná xxxxxxx x jejich zárodečné xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2021/520 xx xxx 24. xxxxxx 2021, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/429, pokud xxx o vysledovatelnost xxxxxxxx xxxxxxxxx suchozemských xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx nařízení Komise (XX) 2021/963 ze xxx 10. xxxxxx 2021, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429, (EU) 2016/1012 x (XX) 2019/6, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koňovitých, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx identifikační xxxxxxx xxx uvedená zvířata.

Prováděcí xxxxxxxx Komise (XX) 2022/160 xx xxx 4. xxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx minimální četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souladu x veterinárními xxxxxxxxx Xxxx x souladu x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2017/625 x xxxxxx xx zrušují xxxxxxxx (XX) č. 1082/2003 x (ES) x. 1505/2006.

Rozhodnutí Komise x 26. března 1992 xxxxxxxxxxxxx data xxxxxxxx se xxxxxxx xxx Equidae x xxxxxxx x článkem 4 (2) Xxxxxxxx 90/428/XXX (92/216/XXX).

Xxxxxxxxxx Xxxxxx x 21. dubna 1993 týkající xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (93/317/EHS).

Rozhodnutí Xxxxxx xx dne 28. xxxxxxxx 2001, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čistokrevného xxxxxxxxxx skotu x xxxxxx xx mění xxxxxxxxxx 88/124/XXX x 96/80/XX (2002/8/XX).".

2. V §1 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxx a xxxx a xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx".

3. X §1 xxxx. 1 písm. d) xx za slovo "xxxxxxx," vkládá xxxxx "xxxxxxx,".

4. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) tury xxxxx druhu xxxxxxxxxxxx xxxx kopytníky rodů Xxxxx, Xxx (xxxxxx xxxxxxx Bos, Xxxxx, Xxxxxxx x Poephagus) x Xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx Xxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx15),".

5. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx středisek5a)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx5x), xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx5x)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5a xxx:

"5x) Xx. 94 xxxx. 1 písm. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/429.".

&xxxx;6. X §2 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmena x) xx aa), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx náležejícího xxxx xxxxxxxxx čeledi Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/429,

w) xxxxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx III xxxxxxxx (EU) 2016/429,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x řad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) ovcí zvíře xxxxx náležejícího xxxx xxxxxxxxx rodu Xxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxx uvedených xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Capra xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx) prasetem xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX nařízení (XX) 2016/429.".

7. X §23 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx na xxx," xxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxx xxxxxxxxx dodávající xxxxxxx xx xxxxx,".

8. X §23 odst. 1 písm. a) xx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx," vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osoba, xxx xxxx pravomocným xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

9. X nadpisu §23x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx středisek" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro svody xxxxxxx".

10. X §23x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, §24 xxxx. 3 písm. x) x x §24 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx".

11. X §23x xxxx. 4 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx středisek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, provozovatelů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx".

12. V §23x xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx kopytníků, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx".

13. X §23b xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx středisek" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx".

14. V §23x xxxx. 3 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) provozovatelích zařízení xxx xxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) xx x).

15. X §23x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Ministerstvo xxxxxx získávat z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, orgánům xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účelům.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 x 7 xx označují xxxx odstavce 7 x 8.

16. X §23x xxxx. 2 xxxx. x) x x §25 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro svody xxxxxxx".

17. X §23c xxxx. 4 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svody xxxxxxx".

18. V §27 xxxx. 22 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx drůbeže".

19. §28 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 8x xxx:

"§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přestupky týkající xx označování (§22) x evidence (§23 xx 23x) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Pokutu uloženou xxxxxxx veterinárního xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx úřad.

8b) Xxxxx x. 166/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona č. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx č. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Sb., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona č. 226/2006 Xx., zákona x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona x. 182/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx č. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona č. 309/2008 Sb., zákona x. 312/2008 Xx., xxxxxx č. 382/2008 Xx., zákona č. 9/2009 Xx., zákona x. 141/2009 Sb., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 291/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., zákona č. 153/2010 Sb., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2011 Xx., zákona č. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., zákona x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Sb., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 472/2011 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2012 Xx., zákona x. 172/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., zákona x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., zákona x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Xx., xxxxxx č. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., zákona č. 281/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Sb., xxxxxx x. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., zákona x. 127/2014 Sb., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx x. 259/2014 Xx., zákona x. 264/2014 Xx., zákona x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona x. 206/2015 Xx., zákona x. 224/2015 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., zákona x. 314/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016, xxxxxx x. 369/2016 Xx., xxxxxx č. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., zákona x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Sb., xxxxxx č. 204/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., zákona x. 261/2017 Sb., xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx., xxxxxx č. 302/2017 Xx., xxxxxx č. 304/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Sb., xxxxxx x. 90/2018 Xx., zákona č. 171/2018 Xx., zákona x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 286/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx x. 135/2019 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Xx., zákona č. 209/2019 Sb., xxxxxx x. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Sb., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 368/2019 Xx., xxxxxx x. 369/2019 Sb., zákona x. 12/2020 Xx., xxxxxx x. 115/2020 Xx., zákona x. 117/2020 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Sb., xxxxxx č. 334/2020 Xx., xxxxxx č. 336/2020 Sb., xxxxxx x. 337/2020 Xx., xxxxxx x. 501/2020 Xx., zákona x. 524/2020 Xx., xxxxxx x. 543/2020 Sb., xxxxxx č. 13/2021 Xx., zákona x. 14/2021 Xx., xxxxxx x. 90/2021 Xx., xxxxxx č. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 270/2021 Sb., xxxxxx x. 274/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 300/2021 Sb., xxxxxx x. 362/2021 Sb., xxxxxx x. 366/2021 Xx., xxxxxx č. 371/2021 Sb., xxxxxx x. 374/2021 Xx., xxxxxx x. 426/2021 Xx., zákona č. 91/2022 Xx., xxxxxx x. 96/2022 Xx. x zákona x. 225/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X xxxxx X xxxxxxx 14 xxx:

"Xxxxxxx 14

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx lístku x xxxxx platnosti

a) 30 xxx…Xx 200

x) 1 rok…Kč 100

c) 1 xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx xxxx funkce…Kč 50

x) 3 xxxx…Xx 200

x) 3 xxxx xxx osoby xxxxxx 15 xxx nebo xxxxxxxxx rybářství xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx…Xx 100

x) 10 xxx…Xx 500

g) 10 xxx xxx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx rybářství x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx…Xx 250

j) xx xxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

2. Xxxxxxxx xxxxxx rybářského xxxxx…Xx 2 000

Poznámka

Poplatek xxxxx xxxx 1 xxxxxx x), e) a x) se xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výukou xxxxxxxxx, xxxxxxxx pracovníkům xx xxxxx rybářství, xxxx-xx xxxxxxxxxxx rybářství x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Tyto xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzením xxxxx x studiu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.".

2. X xxxxx X xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 68, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 86 xxx:

"Xxxxxxx 68

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxxxx je shromažďování, xxxxxxxx, neškodné xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 3 000

2. Xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat v xxxxxxxx chovu…Kč 3 000

3. Xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx a toulavých x xxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 1 000

4. Schválení xxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvířat v xxxxxxxx xxxxx…Xx 3 000

5. Schválení x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkty x xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorem, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 až 4…Xx 1 000

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, osoby xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx produkty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxxx, než xxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 až 4…Kč 500

7. Xxxxxxxx výjimky x xxxxxxx vedlejších xxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxx produktů86)…Kč 500

8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opracovaného mléka86)…Kč 500

9. Povolení xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx86)…Xx 500

10. Xxxxx xxxxx (xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, trvalý xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx) xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx v povolení…Kč 100

Xxxxxxxx

1. Za změnu xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xxxx xx schválení nebo xxxxxxxxxx.

2. Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

3. Správní xxxx xxxxxx poplatek xxx xxxxx xxxx 1 až 9 xxxxxxx, provádí-li současně x změny xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxxx xxxxxxx.

86) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a x zrušení xxxxxxxx (XX) x. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), x platném xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 142/2011 xx xxx 25. února 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1069/2009 x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 97/78/XX, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx x předměty xxxxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx směrnice, x xxxxxxx znění.".

3. X xxxxx X položky 69, 70, 72 x 73 xxxxx:

"Xxxxxxx 69

Xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o

1. xxxxxxxxx veterinárního přípravku…Kč 5 000

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx…Xx 2 000

3. xxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx technických prostředků…Kč 1 000

4. změnu xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 250

5. změnu xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx…Xx 1 000

6. prodloužení doby xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravku…Kč 1 000

7. xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxx veterinárního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

8. xxxxx xxxxxxxxxx x zápisu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx…Xx 500

Xxxxxxx 70

1. Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k přemístění xxxxxxx

x) za xxxxx xxxxx…Xx 50

b) za xxxx xxx xxxxx xxxxx…Xx 100

2. Vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obchodování

a) za xxxxx zvíře…Kč 50

x) xx xxxx xxx xxxxx xxxxx…Xx 100

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vývozu xxxxxxx

x) xx xxxxx zvíře…Kč 50

x) xx více xxx xxxxx xxxxx…Xx 100

4. Úřední xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířete x xxxxxxxx chovu…Kč 50

5. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx třetí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx cestou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxx…Xx 50

x) xx více xxx xxxxx xxxxx…Xx 100

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určených x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 50

7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx eradikačním programem xxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx a původců xxxxxx nákaz x xxxxxx…Xx 100

Xxxxxxx 72

1. Xxxxxxxxx zařízení nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5x xxxx 5x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 200

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, skupiny xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §5x, 5x xxxx 5x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx…Xx 100

3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, závodu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx zachází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx veterinárním xxxxxxx…Xx 500

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx, závodu xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xx živočišnými produkty x které jsou xxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx…Xx 100

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx…Xx 500

6. Registrace xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx…Xx 100

7. Změna xxxxx (jméno, příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx) ve xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx…Xx 100

8. Xxxxxxxxxx cirkusu…Kč 500

9. Xxxxx xxxxxxxxxx cirkusu…Kč 100

10. Xxxxxx rejstříku xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx…Xx 200

11. Xxxxxxx rejstříku xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx…Xx 100

12. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx…Xx 200

13. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx konání xxxxxxx…Xx 100

14. Registrace xxxxxxx xxxx…Xx 500

15. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx…Xx 500

16. Registrace útulku xxx xxxxxxx…Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx schválení x registrace, xxxxxxxxx xxxxx schválení nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřad poplatek xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx vybírá xxxxxxxx jen xxxxx xxxx 1 xx 6 xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx 7 této xxxxxxx.

Xxxxxxx 73

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx…Xx 1 000

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxxxx…Xx 100

3. Vydání xxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx diagnostické činnosti…Kč 2 000

4. Xxxxxx xxxxxxxx x porážení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx…Xx 200

5. Xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střelné xxxxxx xxxx k domácí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx…Xx 200

6. Xxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx pobyt, xxxxx) x&xxxx;xxxxxxxx…Xx 100

Xxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxx 3 xx 5 xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx současně x xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxx 6 této xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 162/1993 Xx., xxxxxx č. 193/1994 Xx., xxxxxx x. 243/1997 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 30/1998 Xx., zákona x. 77/2004 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 77/2006 Xx., zákona x. 312/2008 Sb., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 255/2017 Xx., zákona x. 302/2017 Sb., zákona x. 501/2020 Sb., xxxxxx x. 364/2021 Xx., xxxxxx x. 217/2022 Xx. a xxxxxx x. 243/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §7 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) kastraci xxxxx xxxxxxxx 7 xxx u xxxxxx, xxxxx, ovcí xxxx xxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pohlavních xxxxxx,".

2. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x xxxxxxxxxx xxxxx" x "nebo části xxxxx" xxxxxxx.

3. X §26 odstavec 1 xxx:

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx může být xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx

x) x xxxxxxx veterinárního xxxxxxxxx a hygieny, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx navazujícím xx xxxxxxxxxx studijní xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx zvířat x xxxxxx xxxxxx x xx specializačním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx2),

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx znalost xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a zkoušky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xx člověka.

2. Xxxxxxxx č. 379/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x živočišnými xxxxxxxx, na xxxxx xx nevztahují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx zemí.

3. Xxxxxxxx č. 380/2003 Sb., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx spermatem, vaječnými xxxxxxx a embryi x x veterinárních xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx zemí.

4. Xxxxxxxx č. 382/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x veterinárních xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx třetích zemí.

5. Xxxx druhá xxxxxxxx č. 356/2004 Sb., x sledování (xxxxxxxxxxx) zoonóz x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx vyhlášky x. 299/2003 Xx., x opatřeních pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat xx člověka.

6. Vyhláška č. 389/2004 Sb., x opatřeních xxx tlumení xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx x. 299/2003 Xx., x opatřeních xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 356/2004 Sb.

7. Xxxxxxxx č. 214/2005 Sb., xxxxxx xx mění vyhláška x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a zdolávání xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx člověka, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

8. Xxxxxxxx č. 260/2005 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 382/2003 Xx., x veterinárních požadavcích xx obchodování se xxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxx podmínkách jejich xxxxxx xx třetích xxxx.

9. Xxxxxxxx č. 155/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 380/2003 Xx., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx třetích xxxx.

10. Xxxxxxxx č. 156/2006 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 382/2003 Xx., x veterinárních požadavcích xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 260/2005 Xx., a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx x. 383/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třetích xxxx.

11. Xxxx xxxx xxxxxxxx č. 375/2006 Sb., kterou xx xxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

12. Vyhláška č. 36/2007 Sb., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx x. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x zdolávání nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 316/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxx předcházení x xxxxxxxxx nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14. Xxxxxxxx č. 288/2008 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zdolávání xxxxx xxxxxx přenosných ze xxxxxx xx xxxxxxx.

15. Xxxxxxxx č. 290/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x zdolávání xxxxxxxxx xxxxx vodních xxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx č. 447/2009 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 380/2003 Xx., x veterinárních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vaječnými xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 155/2006 Xx.

17. Xxxxxxxx č. 12/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 299/2003 Xx., o xxxxxxxxxx pro předcházení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přenosných xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx č. 161/2012 Sb., kterou se xxxx vyhláška x. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx předcházení x xxxxxxxxx xxxxx x nemocí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Vyhláška č. 416/2012 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 382/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x veterinárních xxxxxxxxxx xxxxxx dovozu xx třetích zemí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20. Xxxxxxxx č. 59/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 290/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xx produkty xxxxxxxxxxx, o opatřeních xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx živočichů.

21. Xxxxxxxx č. 72/2013 Sb., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 299/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxx předcházení x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx zvířat na xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22. Xxxxxxxx č. 125/2013 Sb., kterou xx xxxx vyhláška č. 380/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xx spermatem, xxxxxxxxx buňkami x xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23. Xxxxxxxx č. 134/2014 Sb., kterou se xxxx xxxxxxxx x. 290/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx předcházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx živočichů, xx znění vyhlášky x. 59/2013 Xx.

24. Xxxxxxxx č. 286/2014 Sb., kterou xx xxxx vyhláška x. 382/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxx xxxxxx xx třetích xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx č. 64/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 380/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26. Vyhláška č. 192/2015 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 389/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kulhavky x k xxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx x. 299/2003 Xx., o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zdolávání nákaz x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 356/2004 Xx.

27. Xxxxxxxx č. 13/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 36/2007 Xx., x opatřeních xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 299/2003 Sb., x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nemocí přenosných xx xxxxxx na xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

28. Xxxx xxxxx vyhlášky č. 18/2018 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jeho vyhlášení.
 

Pekarová Xxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.