Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2014.


Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
246/2001 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Úvodní ustanovení
Základní pojmy §1
ČÁST DRUHÁ - STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI U PRÁVNICKÝCH OSOB A FYZICKÝCH OSOB
ODDÍL PRVNÍ - Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními
Základní požadavky §2
Umístění hasicích přístrojů §3
Druhy vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení §4
Projektování požárně bezpečnostních zařízení §5
Montáž požárně bezpečnostních zařízení §6
Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení §7
Elektrická požární signalizace §8
Hasicí přístroje §9
Společné požadavky na projektování a montáž požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů §10
ODDÍL DRUHÝ - Způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce
Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce §11
ODDÍL TŘETÍ - Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně
Způsob provádění pravidelných kontrol §12
Lhůty preventivních požárních prohlídek §13
ODDÍL ČTVRTÝ - Postup při poskytování výrobků a vzorků k provedení požárně technické expertizy
Postup při poskytování určených výrobků §14
ODDÍL PÁTÝ - Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí
Způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím §15
Způsob posuzování požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím §16
Způsob určování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím §17
Složité podmínky pro zásah §18
Hodnoty nahodilého požárního zatížení §19
ODDÍL ŠESTÝ - Ověřování odborné způsobilosti, odborná příprava a školení zaměstnanců o požární ochraně
Ověřování odborné způsobilosti, vydávání a odnímání osvědčení §20
Vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti §21
Obsah a rozsah odborné přípravy odborně způsobilých osob a techniků požární ochrany §22
Školení zaměstnanců o požární ochraně §23
Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek §24
Odborná příprava preventistů požární ochrany §25
Stanovení rozsahu a obsahu školení zaměstnanců, odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany §26
ODDÍL SEDMÝ - Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany
Druhy dokumentace požární ochrany §27
Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím §28
Posouzení požárního nebezpečí §29
Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany §30
Požární řád §31
Požární poplachové směrnice §32
Požární evakuační plán §33
Dokumentace zdolávání požárů §34
Řád ohlašovny požárů §35
Dokumentace o školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany §36
Požární kniha §37
Doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností §38
Požárně technické charakteristiky §39
Způsob vedení dokumentace požární ochrany §40
ODDÍL OSMÝ - Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení
Požárně bezpečnostní řešení §41
ODDÍL DEVÁTÝ - Některé podmínky požární bezpečnosti u fyzických osob
Tepelné spotřebiče §42
Komíny a kouřovody §43
Hořlavé nebo požárně nebezpečné látky §44
ČÁST TŘETÍ - ZPŮSOB VÝKONU STÁTNÍHO POŽÁRNÍHO DOZORU
ODDÍL PRVNÍ - Výkon státního požárního dozoru
Požární kontroly §45
Stavební prevence §46
Posuzování výrobků z hlediska požární bezpečnosti §47
Posuzování funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení §48
Schvalování posouzení požárního nebezpečí §49
Zjišťování příčin vzniku požárů §50
Dokumentace o výkonu státního požárního dozoru §51
ODDÍL DRUHÝ - Požárně technické expertizy
Obsah a rozsah požárně technických expertiz §52
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §53 §54 §55
Příloha č. 1 - Bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací
Příloha č. 2 - Hodnoty nahodilého požárního zatížení pn pro účely členění činností podle požárního nebezpečí
Příloha č. 3 - Základní tematické okruhy k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob
Příloha č. 4 - Vzor osvědčení o odborné způsobilosti odborně způsobilé osoby
Příloha č. 5 - Vzor osvědčení o odborné způsobilosti technika požární ochrany
246
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 29. června 2001
o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vyhláška x požární xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx vnitra (xxxx jen "ministerstvo") xxxxx §101 xxxx. x) xxxxxxx x xxxxxxxxx §6b, §11 xxxx. 8, §15 xxxx. 2, §16 xxxx. 4, §17 xxxx. 5 x §31a xxxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Sb., xxxxxx x. 71//2000 Xx. x zákona č. 237/2000 Sb. (xxxx xxx "zákon"):
XXXX PRVNÍ
Xxxxxx ustanovení
§1
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) xxxxxxx bezpečností - xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx požáru xxxx výbuchu x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx osob, zvířat x majetku x xxxxxxx vzniku xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx požární xxxxxxxxxx, xxxxxxx přívěsy, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, k hašení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx požární xxxxxx,
x) požárně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - systémy, xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx pro stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx,
x) vyhrazenými xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,1) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v české xxxxxxxxx normě, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxx příslušnou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsažená xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,2)
x) xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx x tuhém, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx předvídatelných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx látkové xxxx xxxxxx změně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx - pravděpodobnost xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx charakteristikou - xxxxxxxxx xxxxx vyjádřená xxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vystihující xxxxxxx xxxxx xxx procesu xxxxxx xxxx s xxx související,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx parametrem - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vyjadřuje xxxxxxxxxx hořlavé látky, xxx xxxxxx dodržení xx předvídatelných podmínek xx xxxxxxx považuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx požáru nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - montážní xxxxx, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxxx xxxx provoz, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx opravy, xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení, bezpečnostní xxxxx apod.,
x) xxxxxxxxxx - xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx vyskytovat při xxxxxxxxxxxxx činnostech a xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx3) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx hodnotách xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx hoření, při xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx, materiální hodnoty xxxx xxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx s trvalou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx určeno x xxxxxxxxx hlášení o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx x x vyhlášení xxxxxxxxx poplachu, xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace požární xxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ
STANOVENÍ XXXXXXXX XXXXXXX BEZPEČNOSTI X XXXXXXXXXXX OSOB A XXXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními
[K §6b písm. c) x x) xxxxxx]
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxx,4) xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx je xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.6)

(2) Množství, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může být xxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

(3) Xxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

x) hasicí xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx),

x) osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prostředky xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x záchranné tunely, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vyprošťovací xxxxxxxx, pneumatické xxxx),

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx, nad xxxxxxx hloubkami, xx xxxx, xx vodě x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx práci x nebezpečnými xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, stejnokrojové x xxxxxxxxx součástky x xxxxxxx,

x) spojovací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x technologie operačních xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xx hasiv,

i) xxxxxxx příslušenství,

j) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx, generátory, xxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) se xxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx signalizaci (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dálkového přenosu, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, autonomní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ruční požárně xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výbuchu (např. xxxxxxxx xxxx polostabilní xxxxxx zařízení, automatické xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxx systémy),

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pohybu xxxxx xxx požáru (xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxx, zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kouřová xxxxxx xxxxxx ovládacího xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětrání xxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxx při xxxxxx (xxxx. xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, nouzové xxxxxxxxx, nouzové xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bezpečnostní a xxxxxxxxx xxxxxxxx),

x) zařízení xxx zásobování xxxxxxx xxxxx (xxxx. vnější xxxxxxx vodovod xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx požární xxxxxxx včetně nástěnných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx systémů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx potrubí),

f) zařízení xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. požární xxxxxx, xxxxxxx dveře x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, systémy x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požární odolnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hořlavosti xxxxxxxxxx xxxx, vodní clony, xxxxxxx přepážky a xxxxxxx),

x) náhradní xxxxxx x prostředky xxxxxx x xxxxxxxxx provozuschopnosti xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxx zásoba xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxx potlačení xxxxxx xxxx výbuchu x zařízení pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx x hašení xxxxxx,

x) xxxxxxxx zamezující xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) X prostorách a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x podnikajících xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx věcnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, popřípadě xxxxx-xx toto xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 200 x2 xxxxxxxxx plochy xxxxxxx objektu přenosné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x celkovou xxxxxx xxxxxxxxxx8) nejméně 13 X (xxx xxxxxx látek v xxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), nebo

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 200 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hasicí xxxxxxxxx x xxxxxxxx hasicí xxxxxxxxxx xxxxxxx 70 X (pro xxxxxx xxxxxxxxx kapalin nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx kapalného stavu), xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx štítcích xxxxxxxx přístrojů xxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxx, jeden xxxxxxxx xxxxxx přístroj na xxxxxxx započatých 200 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx objektu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přístroje xxxx xxxxxxxxx nejméně některé x xxxxxx hodnot: 9 xxxxx xxxx, 6 litrů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, 6 xx halonu nebo xxxxxx ekvivalentního xxxxxx, 6 kg xxxxxxxx xxxxxx nebo 5 xx xxxxx uhličitého (XX2).

(6) X případech, xxx počet přenosných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostupné xxx celou posuzovanou xxxxxx (např. stavební xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx nepropojených xxxxxxxxx) nebo xxxxx xxxxxx xxxxx jeden xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx nejméně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx přístroj xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx hasiva.

§3
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx hasicích přístrojů xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Hasicí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxx viditelné a xxxxx přístupné. Xx-xx xx nezbytné (xxxx. x xxxxxxxxxx důvodů), xxx xxxxxx přístroje xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx hasicích xxxxxxxxx (např. x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) se x xxxxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx značka9) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Hasicí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx pravděpodobnost xxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx provede x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx hořlavých xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx vyloučeno, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx použit xxxxxx xxxxxxxx s nevhodnou xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx přístroje xx xxxxxxxx xx xxxxxx stavební xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx x xxxx konstrukčně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nejvýše 1,5 x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxxx xxxx být vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxx.
(5) X xxxxxxxxxx prostředcích a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx přístroje xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§4
Xxxxx xxxxxxxxx požární xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zásahové xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx automobilů s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2000 xx x x výjimkou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) x kontejnerů.

(2) Xx vyhrazené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx xx považují

a) xxxxxx přístroje (xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx záchranu a xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x záchranné xxxxxx, xxxxxxx, hydraulické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pneumatické vaky),

d) xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxx volnými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx,

x) xxxxxx (kromě vody) x příměsi xx xxxxx,

x) xxxxxxx hadice, xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stříkačky.

(3) Xx xxxxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení (dále xxx "xxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx hořlavých xxxxx x xxx,

x) xxxxxxxx x polostabilní xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxx,

x) požární xxxxxx,

x) xxxxxxx a evakuační xxxxxx.

§5
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních zařízení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.10) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního řešení xxxxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxx dvou x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx řešeny jejich xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx priority (xxxx. xxxxxx x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prvků xxxxxxx xx činnosti). Xxxxxxxxxx přitom zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx vymezeno normativními xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx projekčních předpisů xxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komponenty (§7 xxxx. 7) 2 x xxxx různých xxxxxxx, xxxxxxxx se xx výrobce xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x zajištění požadované xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxxx získala xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.11) X xxxxxxx, že je xxxxxxxxxxx konkrétní xxx xxxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 2.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx12)&xxxx;(xxxx jen "prováděcí xxxxxxxxxxx"), xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x §10 odst. 2.

(7) X xxxxxxx xxxxxxx 2 a xxxx vzájemně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požárně bezpečnostního xxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxxxxx prováděcí xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6.

§6
Montáž požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§7
Provoz, kontroly, údržba x opravy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Před xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xx provozu, xxxxx ručně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dveří x xxxxxxxxx xxxxxxx otvorů, xxxxxxx x prvků xxxxxxxxxxxxx zvýšení požární xxxxxxxxx stavebních konstrukcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x ucpávek, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxxxxx funkčních xxxxxxx, a x xxxxxxx souběhu xxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx funkčních xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá projekčním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxxxxx funkčních zkouškách xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxx jako celku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požadavkům.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladem o xxxx montáži, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušce, kontrole provozuschopnosti, xxxxxx x opravách xxxxxxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X vyhrazených požárně xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxx).

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx13) a průvodní xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx, pokud xxxxxxx, xxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxx, xxxxxxxx provozuschopnosti, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx není x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrobce, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx-xx požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx skutečnost xx xxxxxxxx x v xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zřetelně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx uvedení xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx technika požární xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx technická xxxxxxxx. Náhradní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx uvedení xxxxxxxx xx provozu.

(7) Xxx xxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Změny xxxxxxxx systému požárně xxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxx výrobky xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx14) (xxxxxxxx funkčních xxxxxxxxxx) a xxxxxx xxxx změny, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.15)

(8) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) údaj x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, sídle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požárně bezpečnostního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx zápisu; xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx kontrola xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx s adresou xxxxx provozovatele xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx výrobce, xxxxxx označení, x xx-xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx i výrobní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x termín xxxxxx xxxxxxxx provozuschopnosti,

f) xxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provedla; x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, jménu xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx evidenci xxx xxxx x xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx týkající xx jeho xxxxxxxxxxxxxx.

§8
Elektrická xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se kromě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx provádějí zkoušky xxxxxxxx elektrické požární xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x to

a) xxxxxx xx měsíc x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx x ověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prováděcí dokumentaci, xxxxxxxxx x průvodní xxxxxxxxxxx výrobce xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx podmínkám xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx kratší.

(2) Xxxxxxx činnosti elektrické xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxx nahrazuje.

(3) Zkouška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxxx požáru xx provádí xx xxxxxxx xxxxxx zkušebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9
Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx provedené xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Kontrola xxxxxxxx přístroje xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce xx každém xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx pochybnost x xxxx provozuschopnosti (např. xxx xxxxxxxxxxx poškození) x xxxxxxx jednou xx xxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobce, xxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (např. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. První xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx údržby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx, xxxxxx a opravách xxxxxxxx přístroje xx xxxxx xxxxxxxx jednotlivé xxxx, součásti, náplně x xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx štítek, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx) xxx komponenty xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám výrobce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx těsnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x hasicích xxxxxxxxx

x) xxxxxxx x pěnových xxxxxx xx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx.

(6) Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx hasicí xxxxxxxx plombou xxxxxxxxx xxxxxxxx x trvale xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby byl xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx hasicí xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx provedení hasicího xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx měsíc x xxx provedení úkonu xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxx příští xxxxxxxx xxxx xxxxxx periodické xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxx, a xx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx o firmě, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x identifikačním xxxxx; x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxxxx obdobné xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxx kontrole, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxx x firmě, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx nebo místu xxxxxxxxx vlastníka (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxx; je-li xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) hasicího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, také xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byl hasicí xxxxxxxx instalován, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxx, druh, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx provedení a xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, údržbě xxxx opravě, xxxxx xxxxxxxx a vyjádření x provozuschopnosti hasicího xxxxxxxxx,

x) písemné potvrzení o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxx, xxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx nebo místu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx x tomto xxxxxx; x zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxx předepsaným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx výroby, nebo

c) xxxxxx 20 xxx, x výjimkou hasicího xxxxxxxxx XX2, xxxxx xx vyřazuje x xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx 40 xxx.

Xxx, kdo xxxxxxx xxxxxx přístroj x používání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx důvodu vyřazení.

§10
Společné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx x xxxxxxxx přístrojů

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vykonává, splnit xxxxxxxx stanovené právními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průvodní dokumentací xxxxxxx konkrétního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hasicího xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx příslušnou xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxxxx xxxxxxxx x splnění xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podmínky xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx dovedností, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx stanoveny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobců xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hasicích xxxxxxxxx. Xxxxxx x obsah xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavkům.

(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxx druhy, xxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x montáž xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(5) Xxxxxxxx xxx získávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odnímání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx16) xxxxxx ustanoveními xxxxxxxx 1 xx 4 dotčeny.

XXXXX DRUHÝ
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx
[K §6b xxxx. e) zákona]
§11
Podmínky xxx xxxxxx požárů a xxx xxxxxxxxx xxxxx
(1) Vytvářením podmínek xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxx organizačních, a xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx stavebně technických, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x záchranných xxxxx.
(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zajišťují xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx
x) bylo xxxxxxxx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ohlášení požáru xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx provozují xxxxxxxx; xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxx umožněn xxxxxxx ke spojovacím xxxxxxxxxxx, zabezpečena jejich xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx příjezdových xxxxxxxxxx nejméně 3 x x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx techniku x xx xxxxxxx xxxx určeným x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx17) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ploch xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výtahů,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zásahových xxxx (xxxx. požární výtahy, xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx požární vodou,
x) xxxx xxxxxxxx9) xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vypínače xxxxxxxxxxxx proudu, xxxxxxx xxxx, xxxxx, produktovodů, xxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x materiálu x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxx
a) xxxx xxxxxxxx9) xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx, kde se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyskytovat xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx; xxxx označení xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s východy xx xxxxxxx prostoru, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x každého xxxxx,
x) xxxx trvale xxxxx xxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx (chodby, schodiště xxxx.), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx cest, xxx, xxx nebyla xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) chráněné xxxxxxx xxxxx18) x xxxxxxx xxxxxx součásti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.19)

XXXXX XXXXX
Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx pravidelných kontrol xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx
[X §6b písm. f) xxxxxx]
§12
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxx ochraně xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prověřováním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx požární xxxxxxxxx").
(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a prověřování xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x požární xxxxxxx.
(3) Cílem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídek je xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx závady"). Xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Preventivní požární xxxxxxxxx se provádějí xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti uvedené x §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx.
(5) X xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx preventivní xxxxxxx prohlídky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytují xxxxxxxx nejméně 3 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx veřejnost, xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízeních, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx těchto činností.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlídky se xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx prokazatelným xxxxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx sepsán bezprostředně xx jejím provedení.
(7) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlídce xxxxxxxx datum provedení, xxxxxxxx objektu x xxxxxxxxxx, zjištěné skutečnosti, xxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx splnění, jméno x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx provedla, xxxxx x podpis xxxxxxxxx zaměstnance kontrolovaného xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxx osoby (§30) x záznam x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx posouzením xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §30).
§13
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx požárních prohlídek
(1) Preventivní požární xxxxxxxxx xxxxx §12 xx provádějí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
x) x objektech a xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednou za 3 měsíce (§4 xxxx. 3 xxxxxx),
x) x objektech x xxxxxxxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx činnosti xx zvýšeným požárním xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxxxx), nejméně xxxxxx xx 6 xxxxxx,
x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx x §12 xxxx. 5, nejméně xxxxxx xx xxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 mohou xxx zkráceny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zpracovanou xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti (xxxx. §30).

XXXXX XXXXXX
Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vzorků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §6b písm. x) xxxxxx]
§14
Xxxxxx xxx poskytování určených xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxx požárního dozoru xxxxxxx xxxx vzorky x provedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (§50 xxxx. 2) na xxxxxxx xxxx vyžádání.
(2) Xx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vyhotovuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ("Xxxxxxxx x předání x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoba xxxxxx.
(3) Protokol o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, datum a xxx xxxxxxxx výrobku xxxx vzorku, jeho xxxxx, xxxxx i xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx.

XXXXX PÁTÝ
Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x posuzování požárního xxxxxxxxx
[X §6b xxxx. x), x), x) x x) zákona]
§15
Způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx
(1) Podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx vzniku xxxxxx x k xxxxxxx osob, zvířat x xxxxxxx v xxxxxxx vzniku požáru x x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, objektům x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), kde právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx charakteristiky, xxxxx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 2 xxxxxx).
(2) X místech, xx kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx technicko xxxxxxxxxxxx parametry vyskytujících xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a zdraví xxxx x majetku,
c) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx (výška xxxxxx, xxxxxxxxxxx systém, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx skladů xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.
(3) Na základě xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxx, průběh, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) určí potřebný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx požadavky xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx zákazů a xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a zákazy),
d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx únikových xxxx,
x) xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x technologického xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"),

3. xxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx xxxxx, par xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přerušení, omezení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxx provozu") x v xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) vyhodnotí potřebné xxxxx prostředky požární xxxxxxx x požárně xxxxxxxxxxxx zařízení, popřípadě xxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x postupy, xxxxxxx xx vychází z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxx, místě x xxxxxxx provozování xxxxxxxx xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx, například xxx mimořádné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tj. xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx projektována, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx.), xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx podmínky.
(4) Podmínky xxxxxxx bezpečnosti xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §27.
(5) Za xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx vychází xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx stanovení. Xx xxxxxxx xxxxxx požadavku xx xxxxxxxx dodržení xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.20)
(6) X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečuje stanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16
Xxxxxx xxxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx činností x xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx požárním xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx 3, xxxxxxx xx klade xxxxxxxx xxxxx xx případné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Způsob posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx zpracování nového xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx (§6a xxxx. 4 x 5 xxxxxx). Podmínky x xxxxxx předkládání xxxx dokumentace xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxx xxxxxxxx x §40 xxxx. 7 x 8.
(3) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vyjádření x xxxxxxxxx zdrojů xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx požáru včetně xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx
x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx [§15 xxxx. 2 xxxx. x)], zjištění množství xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxx xxxxxxx a signalizaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; porovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, návody xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyskytujících xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx požárně technických xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xx stanovení preventivních xxxxxxxx k ochraně xxxxxx x xxxxxx xxxx x majetku xxxxxx xxxxxxxxxx výběru xxxxx a xxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zvířat, možností xxxxxx evakuace x xxxxxxxx; při zjišťování xxxxx xxxx, které xx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytují, xx xxxxxxxxx obdobně podle §17 xxxx. 4 x 6,
d) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnějších xxxxxx rizik ohrožujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. x prostoru, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx vznikajících z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obslužných zařízení (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dodávek xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),
x) xxxxxxxxxx možností xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx případného xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx, materiálu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele posuzované xxxxxxxx, xxxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxx xxx xx xxxxxxxxx následujícím xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx předpokládat xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx varianty xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx požárního poplachu,

3. xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x porovnání xx xxxxxxxxx xxxxxx,

4. stanovení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsložitější xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x stanovení podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxx možných xxxxxxxx xxxxxx, kde se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tepelnými účinky x toxickými xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, poškozením xxxx xxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx pravděpodobnosti xxxxxx požáru, jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vzniku, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, materiální x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx.). Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxx x vyhodnocení xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 3 x 4. Opatření jsou
a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx stanovení organizační xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zvláštní xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx preventivních xxxxxxxxx hlídek, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxx x xxxxxxx, údržbě, xxxxxx x kontrolám xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx výrobcem, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, rozsah a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídek, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x mimopracovní xxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x technologických xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx xxxx.), zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ochranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, věcnými prostředky xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, příjezdových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ploch xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx vytápění, xxxxxxxxx xxxxxxx produktovodů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx manipulace x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx - například xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x technického xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, početní xxxxx, vybavení xxxx.).
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx požáru mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§34). X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx.

§17
Xxxxxx xxxxxxxx činností xx zvýšeným x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx určování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,21) xxxxx xx rozhodující xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx, xxxxxxxxx následujícím způsobem:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx provozování xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx části, xxxxxxxxx a nádrže, xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx užívá x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), xx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxx stavebním xxxxxxx, xxxxx není prokazatelně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx-xx xx x stavební xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxx je požárně xxxxxxxx, potom xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx s množstvím xxxxx vyskytujících xx x dalších částech xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx produkce xxxxxxxxx kapalin, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx, vyskytují se xxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nádob xx jeden xxx x jednom stavebním xxxxxxx xxxx x xxxxxx prostoru,

d) x xxxxxxx xxxxxxxx balení (xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxx.) xx xxxxxx x xxxxxxxx látek x těchto obalech, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a), x) x c), xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (nádržích, xxxxxxxxxxxx xxxx.) xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. přečerpávání xxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.22)

(2) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx projektové dokumentaci xxxxxx nebo průvodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud x xxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx z xxxxxxxxxxx množství xxxxx, xxxxx xx x xxxxx provozování činností xxxxxxxxx nebo se xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prachu xxxx xxx hořlavých kapalin xx směsi xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx nebezpečnou xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxxxxx-xx technicko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokumentaci. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 25 % a xxxxx, xxx je xxxxx mez výbušnosti23) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Při xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx projektovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx (xxxx. trvalá xxxxxxxx místa).19) Není-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vychází xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxx současně vykonávajících xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx se přitom xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objektu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx určuje součtem xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx části xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx považuje xxxxx xxxx nadzemní xxxxx, xxx xx předpokládá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx určování počtu xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx prostorách xx postupuje xxxxxxx xxxxx odstavce 4. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxxxxxxx nebo technologicky xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nachází xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pod úrovní xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx xxxxx začleňování provozovaných xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osob - xxxxxx x xxxxxxxxx určeným pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 4 x2,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx - xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx celkovou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2&xxxx;000 m2,

c) xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx - stavba xxxx xxxx xxxx xxxxxx x užívání

1. xxxxxxx x těžkou vadou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx postižením, x xxxxxx zrakovým postižením xxxx s těžkou xxxx xxxxxxxx mentální xxxxxxxxx,

2. těhotnými ženami xxxx osobami xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxx, nebo

3. xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohyblivost xxxx orientaci x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx nebo xxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxxx.

§18
Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činností xxxxx xxxx požárního xxxxxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxx xxx zásah xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxxxx pro zásah, x xx za xxxxxxxxx, kdy jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx složitých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx hrozí, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakouření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx. podzemní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx 350 x délky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob),

b) x xxxxxxxxxx x zařízeních, xxx by xxxxx xxxx xxxxxxx jednotky xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx znamenal ohrožení xxxxxx x životů xxxxxx (xxxx. výroba, xxxxxxxxxx xxxx prodej xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek nebo xxxxxxxxxx nebezpečného xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proudu, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, energocentra s xxxxxxxxxx zdroji x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 1 XXX x xxxxxx),

x) xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx látky x xxxxxxxxx x xxxxxxxx stejném xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,24)

x) x objektech x xxxxxxxxxx provozů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx administrativních, xxxxxxxxx a zdravotnických xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 xxxx xxxxxxxx x 7 x xxxx nadzemních xxxxxxxxx, xxxx x 4 x xxxx nadzemních xxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx zřízeny xxxxxxxx únikové xxxxx,

x) xx xxxxxxxx&xxxx;xxx xxxxx xx sníženou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,&xxxx;xx xxxxxxxx ubytovacích zařízení o 7 a více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x 4 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tyto objekty xxxxxx xxxxxxx chráněné xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx pro shromažďování xxxxxxx počtu osob a xx xxxxxxxx pro xxxxxx.

§19
Hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hmotnost x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx prostoru nebo xxxxxxxx úseku xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx zařizovací xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, technologická xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx skladované xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx přepravních xxxxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxx požárního xxxxxxxx se nezapočítává xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x konstrukcí.
(2) Xxxxxxx nahodilého xxxxxxxxx zatížení xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxx uvedeny x příloze č. 2 této vyhlášky. Xxxx-xx hodnota nahodilého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 xxxxxxx xxxx samostatná xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zatížení xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxx.

ODDÍL XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxxxx příprava x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
[K §11 xxxx. 8 x §16 odst. 4 xxxxxx]
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Komise xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 2 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "příslušník"), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx má xxxxx počet xxxxx, xxxxxxx 3, xxxxxxx 1 x jejích xxxxx, xxxxxxx určí xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 a 2 xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxx protokol xxxxxxxxx předsedou a xxxxx komise.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx znalosti x xxxxxxx tematických xxxxxx xxxxxxxxx x §22 x x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zkušební témata.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučit ze xxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcky xxxx xxxxxx zkoušky xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx se xxxxx xx dvě xxxxx, xxxxx xx xxxxxx písemný test x ústní přezkoušení. Xxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3.
(6) Uchazeč xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx netrvá xxxx xxx 60 xxxxx. Písemný xxxx xxxxxxxx 50 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx ústním xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xx 3 otázky x xxxxxxxxxxx okruhů xxxxxxxxx x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx přípravu xxxxxxxx xxxx nejvýše 15 minut. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30 xxxxx, xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx otázky, xx které uchazeč xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(7) Jestliže uchazeč xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx alespoň xx 90 % x xxx obsažených xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "prospěl" x postupuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stupněm "xxxxxxxxx".
(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx odpoví správně xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxx".
(9) Xx-xx xxxxxxx hodnocen xxxxxxxxxxxxx stupněm "xxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxx x z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je jeho xxxxxxx hodnocena klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxx". X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx klasifikačním xxxxxxx "xxxxxxxxx" x x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí xxx uchazeče, který xxx ze xxxxxxx xxxxxxxx.
(10) Výsledek xxxxxxx oznamuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(11) Xxx, xxx xxxxxxx při zkoušce, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 5. Xxxxxxx lze xxxxx nejvýše xxxxxxx x kalendářním roce.
(12) Ten, xxxx xxxx osvědčení xxxxxx (§11 xxxx. 3 xxxxxx), xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejdříve xx uplynutí 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
§21
Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti
(1) Xxxxxxxx, který xxxxxxx vykonal xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx odborné způsobilosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podpis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x přílohách č. 4 x 5 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 zákona xxxxxx ministerstvo osvědčení xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx vydává x xxxxxx vyhotovení.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxx číslo x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x další xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx státního požárního xxxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxx x xxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a techniků xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx x rozsah xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stanoven xxxxxx xxx odborně xxxxxxxxx xxxxx x zvlášť xxx xxxxxxxx požární xxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx připouští x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenými x příloze č. 3 xxxx xxxxxxxx.
(3) Obsah odborné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx x požární xxxxxxx,
b) požární xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx funkce a xxxxxxxxx požární techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx a požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) základy taktiky xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární ochrany xxxxx §11 xxxx. 2 zákona tvoří
x) předpisy x xxxxxxx ochraně,
b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb (únikové xxxxx, xxxxxx do xxxxxxxxx úseků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnostních zařízení,
x) xxxxxxxx znalost xxxxxxxxxxx x chemických xxxxxxx hoření, xxxxxxx, xxxxxx a toxických xxxxxx xxxxxxx hoření.
§23
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
(1) Školení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxx
a) s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx základními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou v xxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) s xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx poplachovými xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánem x xxxxx dokumentací xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při činnostech xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx x obsluhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxx požáru,
x) xx zajištěním požární xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx době,
x) s rozmístěním x se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na pracovišti.
(2) Školení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se tím xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, s xxxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx nejméně xxxxxx xx 2 xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 týkající xx xxxxx jimi xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx do funkce. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx pověřených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx době zabezpečuje xxxx zahájením jejich xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.
(5) Xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §4 odst. 2 x 3 xxxxxx na pracovištích xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nejsou x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obdobném xxxxxxxxx vztahu, xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx zabezpečuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Školení x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx zdržují na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podnikajících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přicházejí do xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §36).
§24
Odborná xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx příprava xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšeným xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím.
(2) X xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím se xxxxxxx příprava preventivních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravy xxxxxxxxxxxxx požárních hlídek xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zdoláváním xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx požárů, xxxxxxxx osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx odbornou přípravu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoby, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců zařazených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§25
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Odborná xxxxxxxx preventistů xxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xx nejméně jednou xx rok.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxx x seznámení xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídkách (§12 odst. 6).
§26
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxx x preventistů xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tematickým xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx a xxxxx školení a xxxxxxx přípravy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přípravě xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v dokumentaci xxxxxxx ochrany (xxxx. §36).

XXXXX XXXXX
Xxxxx, xxxxx x xxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxx
[X §15 xxxx. 2 xxxxxx]
§27
Druhy dokumentace xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx požární ochrany xxxxx
x) dokumentace x začlenění xx xxxxxxxxx činností se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) požární xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
g) xxxxxxxxxxx zdolávání požárů,
x) řád xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx školení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
j) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany,
x) xxxxxxx xxxxx,
l) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx.29)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx také xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostní řešení,4) xxxxxxxxxxxx dokumentace,24) xxxxxxxxxxxx xxxxx,30) jakož i xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx vztahujících se x požární xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stanoviska xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx bezpečnosti xxx provozovaných činnostech.
§28
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx činností xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím
Dokumentace x začlenění xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx x x vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxx
x) označení xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx x provozované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx charakteristik potřebných xxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím (§4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx) x činnosti x xxxxx xxxxx xxxxxxx x),
d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x začlenění.
§29
Posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxx je
x) xxxx o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, sídle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vysokým xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; u xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx o tomto xxxxxx; u xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jméno, funkce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vícečlenného statutárního xxxxxx), x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tato xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx zástupce,
b) xxxxxx provozovaných xxxxxxxx x přiřazením xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§4 xxxx. 3 xxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx, x uvedením xxxxx x xxxxxx adresy, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s vysokým xxxxxxxx nebezpečím, resp., xxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx x xxxxx, xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a identifikačním xxxxx; x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx též xxxx x xxxxx zápisu; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx čísla, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě, xx xx xx zpracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2 x xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx uvedou xxxxxx xxxxx x zpracovatelích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxx v §6a xxxx. 2 xxxxxx xxxxx postupu xxxxxxxxx x §16 xxxx xxxxxxxx,
e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx provozující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem24) předepsáno xxxxxxxxxx zvláštních dokumentů x xxxx obsahují x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §6a xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxxxx.
§30
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx pro plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx provozovaných xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení požární xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ochrany x určeným xxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x dále xxxxxxxxx
x) příkazy, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kontrolou, údržbou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx16) x osob xxxxxxxxxx prováděním prací, xxxxx by mohly xxxx ke vzniku xxxxxx,31)
c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx a opravy xxxxxxxxxxx a technologických xxxxxxxx,
d) určení xxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídek, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x způsobu vedení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxxxxxxx,
x) stanovení požadavků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti také xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evakuačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx touto xxxxxxxxx stanoveno xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx provozu x x xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) určení xxxxxxxxx xxxxxx,
x) doklady x xxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx.
§31
Xxxxxxx xxx
(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx vykonávají xxxxxxxx se zvýšeným xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx obsahuje
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx technicko bezpečnostní xxxxxxxxx xxxxx potřebné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) stanovení xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxx zahájení, průběh, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx bezpečný xxxxx x xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx únikových xxxx,
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx požárního řádu xxxx pokyny pro xxxxxxx preventivní xxxxxxx xxxxxx a přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx určení xxxxxxx xxxx činností, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hlídka xxxxxxx, jmenný xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxx požární xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.31)
(5) Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxx provozované xxxxxxxx.
(6) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxx některé xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxx uvede xxxxx xx druh xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců, xxxxxxxxx dalších xxxx xxx xxxxxx požáru.
(2) Požární xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahují
x) xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx, způsob x xxxxx ohlášení xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniku xxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxx xxxx při xxxxxxxxx požárního xxxxxxxx (xxxxxxxx, pomoc xxx xxxxxxxxx požáru),
d) xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx,
e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx volání,
x) telefonní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a havarijních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, plynu x xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx směrnice xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přístupné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx posouzení požárního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti (xxxx. §30), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v požárních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx cvičného xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vyhlášení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx.
(5) Cvičný xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx, které xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§33
Xxxxxxx xxxxxxxxx plán
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx, zvířat x materiálu z xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx evakuaci, x xxxxx, ze xxxxxxx xxxx evakuace řízena,
x) xxxxxx osob x prostředků, x xxxxxxx pomocí bude xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx zajištění xxxxx xxxxxx postiženým xxxxxx,
x) xxxxxx místa, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx evakuovaný xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx podlažích.
(3) Požární xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx složité xxxxxxxx xxx zásah (§18) xxxx kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §30), x pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx cvičného požárního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 4 a 5.
(5) Požární xxxxxxxxx plán xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx. Není-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx evakuační xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx místě. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx umísťuje xx xxxxx xxxxxxxxxx x trvale xxxxxxxxxx xxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3. Ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx26) se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx cest umísťuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx u xxxxxx do únikových xxxx.

§34
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx požárů (dále xxx "xxxxxxxxxx plán") x operativní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "operativní xxxxx"), xxxxx upravují xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx požárů x xxxxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx zdolávání xxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx (§18) xxxx kde xx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx požárním nebezpečím x v xxxxxxx, xx xxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. §30), x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečím.
(3) Xxxxxxxxxx plán tvoří
a) xxxxxxxx text, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požáru a xxxxxxx xxx stanovení xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx příloha xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx x operativně taktickými xxxxx x objektu, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxx x technologií, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx vody xxx xxxxxx požárů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x doporučení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. grafickou xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxxxx, zdrojů xxxx xxx hašení xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx vyjímatelné xxxxxxx může být xxxx operativní xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx karta xx xxxxxxxxxxxxx formou operativního xxxxx x zpracovává xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx stavebním objektu. Xxxxxxxxxx kartu xxxxx
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby x technologií, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx cest, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vodou, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxx elektrického proudu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,
x) grafická xxxx, xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx umístění xxxxxxxx objektů, xxxxxx xxxx xxx hašení xxxxxx, příjezdové komunikace x xxxxxxxx plochy xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx příloha operativního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje xxxxxxxxxx požárním xxxxxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniku. Není-li xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zřízena, xx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx uložena u xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místě.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xx x dispozici u xxxxxx xxxxxxxx požárního xxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace zdolávání xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 a x xxxxxxx potřeby xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§35
Xxx xxxxxxxxx požárů
(1) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti (xxxx. §30) zřizuje xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x zajištění jejího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx poplachu xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx zdržující xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx zřetelem x místním xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxx.),
x) xxxxxx důležitých telefonních xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx, pohotovostních xxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx.),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx spojovacích xxxxxxxxxx xxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxx ohlašovny xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx požárů x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx požárů.
§36
Dokumentace x školení xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požární ochrany
(1) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §23 xxxx. 4 x 5 tvoří tematický xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, datum, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, seznam zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx osob, které xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o oprávněnosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16a xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx přípravě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x časový xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, seznam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx preventivních xxxxxxxxx hlídek a xxxxxx preventistů xxxxxxx xxxxxxx x podpisy xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odbornou xxxxxxxx provedly, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §16a xxxxxx.
§37
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x provedených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídkách, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §23 odst. 4 x 5, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxx, xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, uskutečnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx dokumentace požární xxxxxxx. Počet xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxx který objekt xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx (xxxx. §30).
(2) Požární xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx. Xxxxxx v xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3, xxxx-xx touto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§38
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx x návodů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x opravách xxxxxxxxxxx podle požadavků xxxxxxxxxxx právními předpisy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx
a) xxxxxx x revizi xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou, xxxxx xx xxxxxxxxx16) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) návody x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí, xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxx, textilií, dekorací xxxx.),
e) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,31)
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §39, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§39
Požárně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxx určení vyráběných, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx potřebné ke xxxxxxxxx preventivních opatření x ochraně života x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnostech xx xxxxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxx,
x) způsob xxxxxxx a manipulace,
x) xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx,
x) způsob balení,
x) objemy xxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx a xxxxx látek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx požárně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx parametrů. Xxxxx xx například x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, teplotu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx výbušnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx povrchu, výhřevnost, xxxxxxxxxx produktů hoření.
(3) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx technicko xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
§40
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
(1) Není-li xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx požární ochrany xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo technik xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 je xxxx uvedení xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(3) Dokumentaci xxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §27 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanec, xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před zahájením xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxx vztahuje.
(4) Xxxxxxxx dokumentace xxxxxxx ochrany xxxxxxx x §27 odst. 1 písm. x) xx i), xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx nejméně xxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vliv na xxxx obsah.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxxx být xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnickou xxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxx, provozní xxx, xxxxxxxxxxxxx postupy). Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 až 3, xxxxxxxx xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozní dokumentace xx xxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx požárním xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,31) xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 (xxxx. xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx).
(7) Průvodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx, xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace (§31 xxxx. 1 xxxxxx), se předkládají xx 2 xxxxxxxxxxxx.
(9) Dokumentace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx dostupná xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x případě xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(10) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx zda, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dokumentace xxxxxxx ochrany, rozhodne x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

ODDÍL XXXX
Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
[X §31a písm. x) zákona]
§41
Požárně bezpečnostní xxxxxx

(1) Xxx zpracování xxxxxxx bezpečnostního xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,32) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, stavebních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látkách,

b) řešení xxxxxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch pro xxxxxxx techniku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxx, xxxxxx náhradních xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě vyjádření xxxxxxx zřízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požární hlídky,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx umístění xxxxxx x vymezením xxxxxxxxxxxxxxx odstupových, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdáleností, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx, připojení x xxxxx technického xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx zvláštního xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výšky stavby, xxxxx užití, popřípadě xxxxxx x zhodnocení xxxxxxxxxxx a provozu, xxxxxxxx stavby xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx požárních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizika, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebních xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, rychlost šíření xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx hoření xxxx.),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx únikových cest, xxxxxx kapacity, provedení x xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxxx odstupových, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx vzdáleností xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skladům,

i) xxxxxx xxxxxxx zabezpečení xxxxxx požární xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odběrních xxxx, xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx jiných hasebních xxxxxxxxxx x staveb, xxx xxxxx použít xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hašení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxx pro požární xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přístrojů, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxx požární xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx (xxxxxxxx potrubí, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vytápění apod.) x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti,

m) stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx požární xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hořlavosti xxxxxxxxxx xxxx,

x) posouzení požadavků xx zabezpečení stavby xxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx do stavby (xxxx jen "xxxxx"); xxxxx xxxx obsahuje

1. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vazeb,

2. xxxxxxxx chráněných prostor,

3. xxxxxx technických a xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, umístění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, informačních, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, způsob ochrany xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.,

5. xxxxxxxxxx část,

6. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dokumentace,

o) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx x xxxxxxx,9) xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxxxxxxx míst, na xxxxxxx se nachází xxxxx xxxxxxxxxx požární xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vyžaduje-li xx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx řešení výkresy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.33) Xxxxxxx požární bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx bezpečnosti,

b) požární xxxxxxxx xxxxxxxxxx konstrukcí x požárních xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx únikových xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx požárně bezpečnostními xxxxxxxxxx,

x) zdroje požární xxxx (vnější x xxxxxxx odběrní xxxxx),

x) xxxxxxxx hlavních uzávěrů xxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vypínačů xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,9)

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečného xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, přístupových xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx techniku a xxxxxxxxxx cest.

(4) Rozsah xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xx rozsahu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx expertní xxxxxxx.

XXXXX XXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx
[K §17 xxxx. 5 zákona]
§42
Tepelné xxxxxxxxxx
(1) Při používání xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, plynových x jiných xxxxxxxxxx, x kterých xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (návod xxxxxxx xx provoz, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx.), xx postupuje podle xxxxxxxxxxx technicky x xxxxxxx srovnatelných xxxxx x typů spotřebičů.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxxxxxx vzdálenost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podlahové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx hmot xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx bezpečné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.34)
(3) Xxx xxxxxxxxx tepelných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nádob.
§43
Xxxxxx x xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xx udržují v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnost xxx xxxxxxx připojených xxxxxxxxx spotřebičů. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.35)
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx hořlavých xxxxx x půdních xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx považuje xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 m xx xxxxxxxx povrchu xxxxxxxxxx xxxxxx.
§44
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebezpečné xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xx ukládají xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo hoření xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sklon x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx sleduje, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx nebo ukládání xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x tomuto účelu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx účelu xxxxxx.5)
(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domů36) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx26) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx objektů x xxxxxxxxxx množství 40 xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obalech pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) V xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládat xxxxxxx 40 litrů pohonných xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x 80 xxxxx pohonných hmot xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nejvýše 20 xxxxx olejů xx jedno xxxxx. X hromadných garážích xx pohonné hmoty xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podporujícími xxxxx (např. xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxxx přístupných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vlivům xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx nelze nikdy xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve světlících, x garážích, kotelnách, xxxxxxxxxxx určených xx xxxxx, xx společných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx36) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.26)

XXXX XXXXX
XXXXXX VÝKONU XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
[X §31a xxxx. x) xxxxxx]
§45
Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx. x), g) x h) xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stav xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x dodržování podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) tematické xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontrolní xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Požárními kontrolami xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx xxxx xxxxxxxx

x) správnost xxxxxxxxx (§28), xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnostech, xxx xxxxxxx a technická xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, věcných xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany x požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům,

c) xxxxxxx způsobilost osob xxxxxxxxxxxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxxxxx x předpisů x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxx&xxxx;x xx xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxxx x lhůty provádění xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotek požární xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zřízení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

g) xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx x době sníženého xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxx.

§46
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 písm. x) zákona (xxxx xxx "podklady xxxx xxxxxxxxxxx") se zjišťuje
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxxxxxx prostoru nebo xx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu,
x) rozdělení stavby xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx šíření xxxxxx x xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx možnosti xxxxxx požáru na xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxx navržené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx hořlavosti, xxxxxxxxxx x podmínkách xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.),
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeními,
f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx potrubí, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vytápění, apod.) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxxxxx stavebních konstrukcí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmot,
x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.9)
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx, orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx výtisk požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dokumentace, xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx své dokumentaci.
(4) Xxx ověřování, xxx byly dodrženy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx zpravidla xxx ústním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,37) xx xxxxxxxx, xxx skutečné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řešení,4) podmínkám xxxxxxxxxxxx ze stavebního xxxxxxxx x vydaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx tom nedostatky, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně xxxxxxxx 2.
(5) Xxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x
x) xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a kontrolách xxxxxxxxxxxxxxxxx požárně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §6 x 7), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x montáži xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,
c) xxxxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, provozních xxxxxxxxx xxxx.),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použití xxxxxxx a konstrukcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.38)
§47
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti
(1) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxx §31 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx se na xxxxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxx39) x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebnými xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobku xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx,
x) technické xxxxxxxx xxx užívání, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, požárně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, složení a xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx dokumentace výrobce.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnou xxxxxx,40) xxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxx-xx xx o jednotlivý xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zkoušek xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxx posouzení xxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.41)
§48
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení
Xxx xxxxxxxxxx funkčnosti xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx z hlediska xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,14) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxx podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x bezpečnému používání, xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx,40) popřípadě posudky xxxxxxxxxxxxxxxx pracovišť (xxxx. xxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx),
x) doklady x xxxxxxxxx montáži xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x kompletnosti xxxxxxx x doklady x splnění xxxxxxxxxxxx xxxx projektovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, doklady x xxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komponentů, v xxxx případech, xxx xxx toto ověření xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolách, xxxxxx x xxxxxxxx.
§49
Schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx předložené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§6a odst. 4 zákona), může xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx.
(3) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6a xxxx. 5 xxxxxx xx zjišťuje, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo doplněných xxxxx,
x) xxxxx x zpracovateli xxxxxxx xxxx přepracovaného posouzení xxxxxxxxx nebezpečí.
(4) Xxxx-xx součástí schváleného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opatření x lhůty x xxxxxx plnění, xxxxxxxxx xx podle §6a xxxx. 6 xxxxxx.
§50
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požárů
(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxx vzniku požárů xx zjišťuje
x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx verzí,
x) okolnosti xxxxxx xxxx xx šíření xxxxxx xxxxxx dodržení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vyplývajících z xxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace,
x) následky xxxxxx, xxxx xxxx předběžná xxxxxxxxx škoda, xxxxxxx x xxxxxxxx osoby,
x) výše uchráněných xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
h) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) V xxxxxxxxxxxx případech xx xxx zjišťování příčin xxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (§14).
(3) Xxx zjišťování xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx x závěry xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx požárů xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xx sledovaném xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx vzniku xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxx druh x způsob xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx,
x) počet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, důvody xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) zhodnocení porušení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx a xxxxxxx požárů,
i) xxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x technických xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x technických xxxxxx.
(6) Rozbory xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx vyjádření, znalecké xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x provádějí xx xxxxxxx xxxxxx za xxx.

§51
Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx státního požárního xxxxxx xx vede xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx

x) xxxxx plány požárních xxxxxxx,

x) dokumentace zpracovaná x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx,

x) vydaná xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dokumentace x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení,

g) xxxxxxxxxxx x preventivně výchovné xxxxxxxx,

x) xxxxxxx záznamy, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru,

i) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

XXXXX DRUHÝ
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
[X §31a písm. x) zákona]
§52
Xxxxx a rozsah xxxxxxx technických expertiz
(1) Požárně technická xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zadání xxxxxx státního požárního xxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x fyzických osob (xxxx xxx "zadavatel"). Xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) základní údaje x xxxxxx,
x) xxxxx zkoumaného xxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zkoušek,
d) xxxxxxxx na otázky xxxxxxxxxx,
x) závěry.
(3) Požárně xxxxxxxxx xxxxxxxxx se provádí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx potvrzení skutečností xxxxxxxxx v §50 xxxx. 1. Součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx expertiz xx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx xx průběh x xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požární techniky, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§53
(1) Dokumentace xxxxxxx xxxxxxx zpracovaná x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx požárního xxxxxxxxx (§98 xxxx. 4 xxxxxx), xxxxx xxxxx nebo způsob xxxxxx xxxxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxx vyhláškou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §4 xxxx. 2 x 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x souladu xx skutečným xxxxxx (§15 odst. 1 xxxxxx).
§54
Xxxxxxx xx xxxxxxxx č. 21/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx ochraně.
§55
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Mgr. Gross x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 246/2001 Xx.
Xxxxxxxxxxxx vzdálenosti xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx1) xx xxxxxxxxx druhů xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx

Xxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx

xxxx/xxxxx1)

x xxxxxxx

1.

xxxxxx (xxxxxx), v xxxxx xx vyrábějí, xxxxxxxxxxxx xxxx uskladňují xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx látky (xxxx. xxxxxxxx, nitrocelulóza), nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uskladňují snadno xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx, sirouhlík, aceton)

300

2.

ostatní xxxxxxxxxx závody, zemědělské xxxxxx a xxxxxxxxx, xxx

100

3.

xxxxxxxx xxxxxx souvislé xxxxxxxx xxxx

50

4.

xxxxxxx xxxxxxxxxx

60

5.

xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tratí2)

100

6.

elektrické xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx

30

7.

xxxx xxxxxxx xxxxxx3)

50

8.

xxxxx xxxxx xxxx a xxxxx4)

50

1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sena x slámy do 50 x3. Xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx ve smyslu XXX 73&xxxx;0804.

2) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx vzdálenost xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx volný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 6 x xxxx xxx kolej železnice, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx 60 m.

3) Od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxx xxxxx sena x slámy může xxx objem nejvýše 4&xxxx;000 x3. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx posuzuje xxxx xxxxxxxx skupina xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx 4 000 x3.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 246/2001 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx požárního xxxxxxxxx

Xxxxxxx nahodilého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx (x xx/x2) uvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na 1 x2 podlahové plochy x lze xx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx o skutečném xxxxx nahodilého požárního xxxxxxxx xx. Hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx

xx

xx/x2

1

XXXXXXXXXXXXXX

1.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (osobními xxxxxxxx)

40

1.2

Xxxxxxxxxxx prostory s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

60

1.3

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxx, kde se xxxxxxx s hořlavými xxxxxxxxxx,xxxx. x xxxxxxxxx xxxxx

60

x) xxxxxxx

30

1.4

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx, planografie, xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx administrativních xxxxxxx)

75

1.5

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.

80

1.6

Archivy

120

1.7

Kancelářské xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (nábytek xxxx.)

75

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

90

1.8

Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x jiné xxxx x přepážkami

20

1.9.

Předsálí, čekárny, xxxxxxx

10

1.10

Xxxxxxx xxxxxxxx, haly, xxxxxxx, chodby xxxx. (xxxxx xx x xxxxxx prostorech vyskytuje xxxxxx nábytek, stolky, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx., xxxxxxxxx xx xxxxx položky 1.9 xxxx 1.8)

5

1.11

Společné xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

75

1.12

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx. čajovny)

15

1.13

Výpočetní střediska:

1.13.1

sál xxxxxxxx

30

1.13.2

xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx

90

1.13.3

xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx.:

x) skladování xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hmot

75

b) xxxxxxxxxx xxxxx

90

2

XXXXXXXX

2.1

Xxxxxxx učebny, xxxxxxxxxxx

25

2.2

Xxxxxxx xxxxxx

35

2.3

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x podobné prostory xxxxxx pro výuku

45

2.4

Kabinety xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx pro pedagogické xxxxxxxxxx

50

2.5

Xxxxxxx

120

2.6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxx

75

2.7

Xxxxxxxx xxxxx

75

2.8

Xxxxxxx prostory, xxxx, xxxxxxx

5

2.9

Xxxxxx

5

3

XXXXXX, KULTURA

3.1

Hlediště (x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx síních xxxx.)

25

3.2

Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx:

3.2.1

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

75

3.2.2

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx

150

3.2.3

xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jeviště

75

3.2.4

sklady xxxxxxxx x xxxxxxxx

150

3.3

Xxxxxxx xxxx

15

3.4

Xxxxxxx, studovny

40

3.5

Knihovny, půjčovny xxxx

120

3.6

Xxxxxxxx

30

3.7

Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx

15

3.8

Xxxxxxxx síně xxxxx x výstaviště (bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

60

3.9

Xxxxxxxx, xxxxxxx

10

3.10

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

5

3.11

Xxxxxxxx xxxxx

75

3.12

Xxxxx xxxxxxxxxxxx

40

3.13

Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x zámcích, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxx

45

3.14

Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx

90

3.15

Xxxxxxx xxxxxxxx x chodby x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

15

3.16

Xxxxxxxxxx xxxxxx

25

3.17

Xxxxxxxxx xxxxxx, filmové xxxxxxxx

45

3.18

Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.

15

4

XXXXXXXXXXXXX

4.1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (vyšetřovny,

přípravny, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, operační x xxxxxxxxx sály apod.),

kromě xxxxxxxx dále xxxxxxxxx

20

4.2

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, elektroléčbu, xxxxxxx xxxxxxxx, ergoterapii, xxxxxx

10

4.3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, WC, xxxxxxx místnosti, vodoléčebné xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx mastí, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx lékárny, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

5

4.4

Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxx. 4.5

20

4.5

Xxxxxxx xxxxxx x lázeňských léčebnách

30

4.6

Herny x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx)

25

4.7

Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx

10

4.8

Xxxxxxx

60

4.9

Xxxxxxxxxx

45

4.10

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

25

4.11

Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx apod.)

75

4.12

Archivy, xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

150

5

XXXXXXX XXXXXXX X SPORT

5.1

Hlediště xxxxxxxxxxx zařízení

15

5.2

Tělocvičny, xxxxxxxxx xxxx:

x) pouze pro xxxxxxxxxxx x xxxxx

10

x) xxxxxxxxxxx

20

5.3

Xxxxx xxxxxxxxx:

x) skříňky xxxxxx

15

x) xxxxxxx xxxxxxx

40

x) xxx xxxxxxx

20

5.4

Xxxxx xxxxxx

75

5.5

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

100

5.6

Xxxxxxx prostory, xxxxxxxx, xxxxxx

5

5.7

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx využité xxxxxxxx xxx obchod

30

6

OBCHODY

6.1

Maloobchodní xxxxxxxx:

6.1.1

xxxxxxxxxxx xxxxxxx (železářského xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx stavebních hmot x xxxxxxx apod.) x xxxxxxxx květin, xxxxx, zeleniny, nealkoholických xxxxxx x xxxx

10

6.1.2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), bez xxxxxxx auto-moto xxxxxxxx

20

6.1.3

xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx, keramiky, zbraní, xxxxxxxx xxxxxxx

25

6.1.4

xxxx-xxxx výzbroje (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a sportovních xxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hudebních nástrojů

35

6.1.5

masa, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, pekařského x xxxxxxxxxxx xxxxx

55

6.1.6

xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, lihovin, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx

50

6.1.7

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x pryžového xxxxx

55

6.1.8

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx

60

6.1.9&xxxx;

xxxxx, koženého xxxxx

65

6.1.10

xxxxxx, xxxxxxxxxx, sportovních xxxxxx, xxxxxxxx, řemeslnických xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx

70

6.1.11

xxxxxxxx

75

6.1.12

xxxxxxx (xxxxxxxxx x kusového), xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, gramofonových xxxxx, xxxxxx, starožitnosti

80

6.1.13

oděvů x xxxxxxx, tapet, xxxxxxxxxxx

85

6.1.14

xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx xxxxx a laků, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

90

6.1.15

xxxx x xxxxxxxx

110

6.1.16

xxxxx x laků, pneumatik, xxxxxxxxxx xxxxx

120

6.2

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

6.2.1

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx charakteru x xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx 6.1.16 x 6.2.2 xx 6.2.5

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stánky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

40

x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxx xxxx.) pro maloobchod, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

60

x) xxxxxxxx xxxxxx (xxxx, xxxxx xxxx.) xxx velkoobchod xxxxxxxx xx stavebním objektu xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx

80

6.2.2

xxxxxxxx s průmyslovým xxxxxx xxxxxxx sortimentu (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx., xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

x) xxxxxxxxxx výška xxxxx (xxxx. x xxxxxxxx) xx 2,5 x

55

x) xxxxxxxxxx výška xxxxx (xxxx. x xxxxxxxx) xxxx 2,5 m

75

6.2.3

velkoprodejny xxxxxxxx xxxx. (potraviny, xxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, prací xxxxxxxxxx atd.)

a) xxxxxxxxxx xxxxx zboží (xxxx. x xxxxxxxx) do 2,5 m

70

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (např. x regálech) xxxx 2,5 x

90

6.2.4

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx x kusový textil, xxxxxxxx) x obuvnické xxxxx (xxxxxx koženého xxxxx)

80

6.2.5

xxxxxxxx xxxx bez xxxxxx xx sortiment (xxxxxx xxxxxxxxxxxx):

x) kromě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x množství xxxx 200 kg xxxx xxxxxxxxx plynů

v  množství xxxx 100 xx xx xxxxxxxx plochu xxxxxxx xxxxxxx požárního xxxxx

90

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapalin x xxxxx (xxxxx, xxxx, xxxxxxx, čistících xxxxxxxxxx xxxx.) přesahující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x)

110

6.3

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx

25

x) x xxxxxxxxx xxxx

55

6.4

Xxxxxxxx sklady:

6.4.1

knih, xxxxxxxx

150

6.4.2

xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zboží z xxxxxxxxxxx hmot

180

6.4.3

příruční xxxxxx xxxxxxxxx prodejen (xxxxx xxxxxxx 6.4.1 x 6.4.2):

xxxxxxxx požární zatížení xx xxxxxx prodejným xxxxxxx x

30

6.5

Xxxxxx

6.5.1

xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5

6.5.2

xxxxxx (xxxxx, xxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx skříněk, informačních x xxxxxxxxxx panelů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.

10

6.5.3

pasáže (xxxxx, xxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stolků xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx příležitostného xxxxxxxxxx prodeje, výstavních xxxxxxx, xxxxxx x x výskytem informačních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

15

XXXXXXXX Xxxxx položky 6.5.2 xx 6.5.3 xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. ochozy x xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxx. u obchodních xxxxxx, x případě xxxxxxx stánků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx položka 6.2.1

7

XXXXXXX STRAVOVÁNÍ X XXXXXXXXX

7.1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

7.1.1

xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x xxxxx x stání (xxxxxx, xxxxxx xxxx.)

10

7.1.2

xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx stolovým xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx)

20

7.1.3

xxxxxxxx pro pobyt xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx apod.)

30

7.1.4

přípravny x xxxxxxx pokrmů (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

30

7.1.5

xxxxxxxx xxxxxx výroben pokrmů (xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx; oddělené xxxxxx xxx posoudit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx)

60

7.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx:

7.2.1

xxxxxx xxxxxx, motelů, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx domovy (v xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxx prostory xxx xxxxxxxx

30

7.2.2

xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx lůžkovin apod.

60

7.2.3

hotelové xxxx, recepce:

a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

10

x) xxxxxxxx různými službami xxx hosty (např. xxxxxxxxx upomínkových xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx)

20

7.2.4

xxxxxx

5

8

XXXX

8.1

Xxxxxx domy, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx důchodců xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

40

9

XXXXXX X XXXXXXXXXX

9.1

Xxxxxxxx xxx příjem, xxxxx x zkoušení xxxxxxx určených xxx xxxxxx, čištění apod.:

9.1.1

výrobky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.)

10

9.1.2

xxxxxxx xxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx (mechanické xxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx technika, xxxxxx xxxxxxxxx, zbraně, xxxxxxxxx, deštníky x

xxxxxxxxxx)

25

9.1.3

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxx, xxxx, xxxxxx zboží, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nástroje, xxxxxx xxxxxxxxx

35

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x provaznické xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx zboží, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

45

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pneumatiky, xxxxx x pryže x xxxxxxxxxxx hmot,

sběrny xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, oprav xxxxxxx xxxx.

60

9.2

X xxxxxxxx xxx xxxxxxx, výrobu, xxxx. xxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x položce 9.1 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nahodilé požární xxxxxxxx xxxxxxx x

15

9.3

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx 9.1 se xxxxxxxx požární zařízení xxxxxxx o

30

9.4

Dílny (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výrobní), xxxx. xxxxxxxxxx provozovny:

a) xxxxxxxxxx xxxxx, instalatérská xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kovodílna xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

30

x) xxxxx xxxxx mechaniky, xxxxxxxxxxxxxxxx dílna, xxxx-xxxx xxxxx, dílny jízdních xxx x kočárků, xxxxxxxxxx dílna včetně xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

40

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

50

x) xxxxxxxxxx dílna, aranžovna, xxxxx dekorací, lakýrnická  xxxxx, dílna xxxxxxxxxxx xxxx.

60

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dílna x xxxxxxxxx dílna xxxx.

75

9.5

Xxxxxxxxxx:

9.5.1

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx

xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x inzertní kanceláře xxxx.)

30

9.5.2

xxxxxxxx:

x) průmyslového xxxxx

30

x) xxxxxxxxxxx xxxxx

50

x) videozáznamů x xxxxxxxxxxxxx

60

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

90

9.5.3

xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx.

30

9.5.4

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, příruční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6.1 (xxxx. řeznictví x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 6.1.5 maso, uzeniny)

9.6

Čekárny x xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

10

10

XXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

10.1

Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vozidla (xxxxxxx 1 xxxxx

XXX 73&xxxx;6059):

x) xxxxxx a prostory xxx xxxxxxx

15

x) prostory xxx xxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx)

15

10.2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x samojízdné xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx 2 x 3 xxxxx XXX 73&xxxx;6059):

x) xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx

40

x) prostory xxx xxxxxx x xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx)

45

10.3

Xxxxxxxx xxx nanášení hořlavých xxxxxxxxxx xxxx

25

10.4

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. demontovaných xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

xxxxx položky 10.5

55

10.5

Sklad xxxxxxxxxx xxxx, olejů x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx

150

10.6

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x hořlavými xxxxx

180

10.7

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx uvnitř x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx)

30

10.8

Xxxxxx x čekárny x xxxxxx, servisů x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx sedacím nábytkem

10

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zákazníky (xxxx. xxxxxx)

20

x) vybavené xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

50

11

XXXXXXX

11.1

Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx

5

11.2

Xxxxxxx (u xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxx):

x) vybavení xxxxx sedacím xxxxxxxx

10

x) xxxxxxxx také prodejními xxxxxx xxxx.

20

11.3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx

150

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx

50

12

XXXXX

12.1

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

12.1.1

xxxxxxxxxx informačního xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx

45

x) xxxxxxxx

70

12.1.2

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

15

12.1.3

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

45

12.1.4

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx

50

12.1.5

xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) pobočka xx 100 xxxxxxxx

30

x) veřejná x pobočková nad 100 přípojek

65

12.1.6

faxová (xxxx. xxxxxxxxxx) ústředna:

a) automatická

65

b) xxxxxxxx

20

12.1.7

xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

35

12.1.8

xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

35

12.1.9

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

55

12.1.10

xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

55

12.1.11

xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

25

12.1.12

xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xx 0,5 X

10

x) od 0,5 W do 1 xX

30

12.1.13

xxxxxxxx technologie xxxxx (uzlová, tranzitní xxxx.)

45

12.2

Xxxxxxxx provozy:

12.2.1

přepážková xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxx

40

12.2.2

xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx

120

12.2.3

xxxxxx

x) tisku, obalů x xxxxxxxxx

120

x) xxxxxxxxx xxxxx

75

13

XXXXXXX XXXXXXX

13.1

Xxxxxxx strojírenský x xxxxxxxx:

13.1.1

xxxxxxxx, kovárny, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx (xxx olejových kalicích xxxxx)

10

13.1.2

xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, galvanizovny, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxx, plechu apod.), xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx kol, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx

10

13.1.3

xxxxxx x montáž silničních x kolejových xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, kancelářských xxxxxx, optických xxxxxxxxx, xxxxx, zbraní, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx strojů

20

13.1.4

výroba xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahrnujících také xxxxxxx hmoty, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

30

13.1.5

xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxx)

50

13.2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx:

13.2.1

xxxxxx elektrických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, transformátorů (xxxxx položky 13.2.2), xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx techniky (počítače)

25

13.2.2

výroba xxxxxxxxxxx, navíjení xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx apod. (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

35

13.3

Xxxxxxx xxxxxxxx:

13.3.1

xxxxxx anorganických kyselin

10

13.3.2

výroba xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx a kosmetického xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx kyselin

25

13.3.3

výroba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxx, na podlahy xxxx.), xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, výroba xxxxx x xxxxxxxxxxx hmot (xxx meziskladů)

45

13.3.4

výroba disperzních x xxxxxxxxxxx barev, xxxxx, xxxxxxx, klihu, xxxxxxxxx zboží

60

13.3.5

výroba xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

75

13.3.6

xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, výroba xxxxx, xxxxxxxxxx základních produktů x ropy x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX. x XX. xxxxx xxxxxxxxxxxxx

120

13.3.7

xxxxxx nitrolakových x lihových xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx I. x XX. xxxxx xxxxxxxxxxxxx

180

13.4

Xxxxxxx textilní, xxxxxx x kožedělný:

13.4.1

textilní výroba - xxxxxxxx x xxxxxxx zboží, xxxxxx xxxxxxx, hedvábného zboží, xxxxxxxx xxxxxxxx

20

13.4.2

xxxxxxxx, tkalcovny, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx tkanin x xxxx x xxxxxxxx xxxxxx

30

13.4.3

xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxxx obuvi, xxxxxxxx x kožešnického xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zboží, xxxxxx plachet, matrací xx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxxxxx vlněných xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

45

13.4.4

xxxxxx xxxxxxx

60

13.5

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx:

13.5.1

xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. varny xxxxxxxx)

5

13.5.2

xxxxxxxxxx xxxxxxxx dřeva (xxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx)

30

13.5.3

xxxxxx xxxxxxxxx zboží (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx.), xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x korku, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

45

13.5.4

xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx papírového xxxxx x kancelářských xxxxxx, výroba kartonů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx), výroba xxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx

60

13.5.5

xxxxxx laťovek, překližek, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx desek xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx povrchových xxxxx

150

13.6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

13.6.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxxx xxxx, pivovary, xxxxxxxx, jatka, výroba xxxxxxx x xxxx xxxxx provozy

10

13.6.2

výroba bonbónů, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, masných výrobků, xxxxxxxxxx xxxxxx

20

13.6.3

xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, výroba xxxxxxx, xxxxxxxxxxx masných xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

30

13.6.4

xxxxxx kvasnic, xxxxxxxxxx xxxxx, výroba xxxxxxxx a xxxxx

45

13.6.5

xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zeleniny, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxx 13.6.7)

60

13.6.6

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

75

13.6.7

xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx (xxxxx položky 13.6.1), xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x mrazírny

120

13.7

Průmysl xxxxxxxx x stavebních xxxx:

13.7.1

xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, porcelánu, cementu, xxxxx, cihel, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx zboží, keramického xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx

10

13.7.2

xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx (xxxxxx, xxxxx xxxx.), xxxxxx skleněného xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

10

13.7.3

xxxxxx xxxxxxxxx bednění, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx apod.

60

13.7.4

výroba xxxxxxxxxxxxxxx pásů

120

13.8

Jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

13.8.1

xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx z xxxxxx x slámy, xxxxxx xxxxxx, výroba xxxxxxxxx xxxxxxxx

45

13.8.2

xxxxxxxx

60

13.8.3

xxxxxxxx požární zatížení xxxxxx položce 13.1 xx 13.8 se xxxxxxx u:

balíren xxxxx xx hořlavých xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x

30

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x

15

xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx x 35 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxx, xxxxxxx však x

30

xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skladu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.), xxx xxxxxxxxxx výška xxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3 x, x xx x 70 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxxx - xxxxxxx, xxxxxxx xxxx o

50

POZNÁMKA - xxxxxxxx xxxxxxx zatížení xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx zboží - xxxxxxx xx xxxxx

xxx 3 x, se xxxxxxx individuálně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hořlavých xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

13.9

Xxxxxxxxxx xxxxxx:

13.9.1

xxxxx ložené xxxxxx brambor, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx

0

13.9.2

xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxx

0

13.9.3

xxxxx, xxxxx stájí xxx xxxxxx

6,5

13.9.4

xxxxx pro xxxxxx

9,5

13.9.5

xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx

15

13.9.6

xxxxx xxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxx

10

13.9.7

xxxxxx xxxxxxx krmných xxxxx

25

13.9.8

xxxxxxxx x přípravny xxxxxx

30

13.9.9

xxxxxx xxxxxx zeleniny

37,5

13.9.10

pásová xxxxxxx xxxxxx, posklizňové xxxxxx obilí, xxxxx xxxx., xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

45

13.9.11

xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx obilí x xxxxx

52,5

13.9.12

xxxxxx xxxx

60

13.9.13

xxxxxxx píce

90

13.9.14

sklady xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

150

13.9.15

xxxx-xx produkty x položek 13.9.1, 13.9.5, 13.9.7, 19.9.9 x 13.9.11 xxxxxxxxxx xx

xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx., xxxxxxxxxxx se 0,8 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx apod.

14

HYGIENICKÉ XXXXXXXX

14.1

Xxxxx zaměstnanců:

a) s xxxxxxxx xxxxxxxxx

15

x) s xxxxxxxxx xxxxxxxxx

50

x) bez xxxxxxx

20

14.2

Xxxxxxxx, WC, xxxxxxx xxxxxxxxxxx

5

15

XXXX PROVOZY

15.1

Strojovna xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výtahů

15

15.2

Energocentra, rozvodny:

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

25

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx

35

15.3

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx

55

15.4

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx

160

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

10

15.5

Xxxxxxxx xxxxx XX

25

15.6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx

10

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

1) x xxxxxxxx xxxxxx xx 100 x

15

2) s xxxxxxxx xxxxxx od 100 x xx 500 x

40

3) x xxxxxxxx xxxxxx xx 500 x do 1000 x

65

4) s provozní xxxxxx nad 1000 x

120

15.7

Xxxxxxxxxxxx stanice xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

10

15.8

Xxxxxxx xxxxxxx xxx nehořlavé kapaliny

10

15.9

Výměníkové xxxxxxx tepla (voda, xxxx)

5

15.10

Xxxxxxx na xxxxxx:

x) xxxx (xxx xxxxxx)

15

x) xxxxxxx

1) xxx xxxxxxxx xxxxxx

15

2) x provozní xxxxxx

75

x) xxxxxxx

10

15.11

Xxxxxx, dozorny, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx požárů

a) x elektrickým zařízením xxxxxxxx umístěným x xxxxxx prostorech

65

b) xxxxx x ovládacími řídicími xxxxx

15

&xxxx;15.12

Xxxxxxxx a dálniční xxxxxx

35

Xxxx. Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x XXX 73 0802 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 246/2001 Sb.
Základní xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxx. xxxxx

xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx XX

xxxxxxx xxxxxxxxx osoba

1.

Současná xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "XX")

xxx

xxx

2.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx XX

xxx

xxx

3.

Xxxxxxx provozovaných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebezpečí

ano

ano

4.

Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při činnostech xx zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

xxx

5.

Xxxxxxxx povinnosti fyzických xxxx

xxx

xxx

6.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx PO x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

7.

Xxxxxxxxxxx XX - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

8.

Xxxxxxxxxxx XX - posouzení xxxxxxxxx nebezpečí

jen xxxxxxxxx

xxx

9.

Xxxxxxxxxxx XX - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení XX, xxx ohlašovny požárů, xxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

10.

Xxxxxxxxxxx PO - xxxxxxx xxx, xxxxxxx poplachové směrnice, xxxxxxx evakuační plán

ano

ano

11.

Dokumentace XX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x návodů xxxxxxxxxx xx x požární xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx

xxx

xxx

12.

Xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxx x XX x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odborné přípravy

ano

ano

13.

Kontrola xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

xxx

xxx

14.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní správy x samosprávy xx xxxxx XX

xxx

xxx

15.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

16.

Xxxxxxxxx věcí x xxxxxxx, zákaz xxxxxxxx x zastavení xxxxxxx

xxx

xxx

17.

Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxx XX, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx, osoby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx požárních xxxxxxxx

xxx

xxx

18.

Xxxxxx xxxxxxxxxx osobám x podnikajícím xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx

xxx

xxx

19.

Xxxxxxxx XX

xxx

xxx

20.

Xxxxxx přestupkového xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx XX

xxx

xxx

21.

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

22.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

xxx

xxx

23.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x technologických zařízení

ano

ano

24.

Požárně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx

xxx

25.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx

xxx

26.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxx

xxx

27.

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx a xxxxx

xxx

xxx

28.

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

29.

Xxxxxx požární xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx

xxx seznámení

ano

30.

Zásady xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

31.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

32.

Xxxxxxxx osob, únikové xxxxx

xxx

xxx

33.

Xxxxxxx nebezpečný xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

34.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx svařování

ano

ano

35.

Elektrická zařízení xxxx možný iniciační xxxxx

xxx

xxx

36.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

xxx

37.

Xxxxxx PO xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plynů, xxxxxxx xxxxxxxxx plynů

ano

ano

38.

Osobní x věcná xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

39.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x shodě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

40.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x distributorů

ano

ano

41.

Hasicí xxxxxxxxx

xxx

xxx

42.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

43.

Xxxxx xxxxxxxxxx XX, xxxxxxx xxxxxxxx

xxx

xxx

44.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx

xxx

45.

Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, balení xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, výdejní čerpací xxxxxxx

xxx

xxx

46.

Xxxxxxx tabulky, bezpečnostní xxxxx, xxxxxx

xxx

xxx

47.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, používaných, xxxxxxxxxxxxxx nebo skladovaných xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx života a xxxxxx xxxx x xxxxxxx

xxx

xxx

48.

Xxxxxx plynů xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

xxx

xxx

49.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

50.

Xxxxxxxx xxxxxxx látky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

51.

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx poznatky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, prouděním, xxxxxxx

xxx

xxx

52.

Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxx

xxx

53.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx

xxx

54.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx program a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, orgány xxxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

55.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, bezpečnostní xxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

56.

Xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx se zvýšeným xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx

xxx

57.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx seznámení

ano

58.

Určování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx ověření x vlastnosti stavebních xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

59.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

60.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

61.

Xxxxxx xxxxxxx bezpečnosti a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx seznámení

ano

62.

Dodatečné xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

63.

Xxxxx staveb x xxxxxxxx požární xxxxxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

64.

Xxxxxxx bezpečnost xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

xxx seznámení

ano

65.

Požární xxxxxxxxxx shromažďovacích prostorů

jen xxxxxxxxx

xxx

66.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

67.

Xxxxxxx bezpečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

68.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx xxxxxxxxx

xxx

69.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízením

jen xxxxxxxxx

xxx

70.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x XX

xxx xxxxxxxxx

xxx

________________________________________________________________________________________

Xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požární xxxxxxx x jejího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce x. 246/2001 Xx.
Xxxx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti xxxxxxx způsobilé xxxxx

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 246/2001 Sb.
Vzor osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požární xxxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 246/2001 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 23.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

221/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 246/2001 Sb., x xxxxxxxxx podmínek xxxxxxx bezpečnosti a xxxxxx státního požárního xxxxxx (vyhláška x xxxxxxx prevenci)
s xxxxxxxxx xx 1.11.2014

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Vyhláška č. 254/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx techniky, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 352/2000 Xx.
2) XXX XX 45 020 Normalizace x souvisící xxxxxxxx - Všeobecný xxxxxxx.
3) Xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) §18 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 132/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxx.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 109/2001 Xx.).
6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 102/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 187/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) ČSN XXX 8421 - 1 - 8 Xxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx.
8) XXX XX 3-4 Přenosné xxxxxx přístroje. Xxxx 4: Xxxxxxxx x xxxxxx, minimální xxxxxxxxx xx xxxxxx schopnost.
9) Xxxxxxxxx XXX XXX 3864 Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ČSN 01&xxxx;8013 Xxxxxxx xxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx XXX 73&xxxx;0802 Xxxxxxx xxxxxxxxxx staveb - Xxxxxxxxx objekty, ČSN 73&xxxx;0804 Požární xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxx, XXX 73 0873 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx požární xxxxx, XXX 73&xxxx;0875 Xxxxxxx bezpečnost xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx signalizace.
11) Xxxxx č. 360/1992 Sb., x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx architektů x x xxxxxx xxxxxxxx autorizovaných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1993 Xx., xxxxxx x. 275/1994 Xx. x zákona x. 276/1994 Xx.
12) §20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 132/1998 Xx.
13) Xxxxxxxxx XXX 73&xxxx;0873 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx vodou.
14) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 71/2000 Xx.
15) §55 xxxx. 3 zákona x. 50/1976 Xx.
16) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích (dopravní xxxxxx X 29 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx plocha pro xxxxxxx techniku").
18) §19 xxxxxxxx č. 137/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.
19) Například XXX 73&xxxx;0802 Požární xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx, ČSN 73&xxxx;0804 Xxxxxxx bezpečnost xxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxx.
20) Xxxxxxxxx XXX 07&xxxx;8304 Tlakové xxxxxx xx xxxxx - Xxxxxxxx xxxxxxxx, XXX 65&xxxx;0201 Hořlavé xxxxxxxx - Provozovny x xxxxxx.
21) §18 xxxx. 3 vyhlášky x. 137/1998 Sb.
22) Xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xx xxxxx xxxxxxx x. 157/1997 Sb., xxxxxxx x. 54/1999 Sb. x xxxxxxx č. 93/2000 Xx. x. x., x sdělení x. 60/1999 Sb., x xxxxxxx změn x xxxxxxx Přílohy X - Xxx xxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) Xxxxxxxx B - Jednotné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx železniční xxxxxxxx xxxxx (XXX) x Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX) xx xxx 9. května 1980.
23) Xx. 1.30.1 XXX XXX 8421-1 Xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx - Xxxx 1: Obecné xxxxxxx x jevy požáru.
24) Xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (zákon x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx).
25) Xxxxxxxx č. 174/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x orientace.
26) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Sb.
27) §3 xxxx. e) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
28) §3 xxxx. f) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx.
29) §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) §14 xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx přípravcích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx. x xxxxxx č. 258/2000 Xx.
31) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 87/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.
32) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 137/1998 Sb.
33) XXX 01&xxxx;3495 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx - Výkresy xxxxxxx bezpečnosti staveb.
34) Například XXX 06&xxxx;1008 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxxxxx č. 111/1981 Sb., x čištění xxxxxx.
36) §3 xxxx. x) vyhlášky x. 137/1998 Xx.
37) §31 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 132/1998 Xx.
38) §47 xxxxxx č. 50/1976 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 178/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 81/1999 Sb.
39) §8 xxxxxx x. 22/1997 Xx.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 22/1997 Sb.
41) Xxxxxxxxx xxxxx č. 301/1992 Sb., x Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.