Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
207/2022 Sb. Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky R P
207/2021 Sb. Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích R P
207/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. R P
207/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) R P
207/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) R P
207/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů R P
207/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb. R P
207/2015 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení R P
207/2013 Sb. Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území R P
207/2012 Sb. Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin R P
207/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/61 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů R P
207/2010 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí R P
207/2007 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
207/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. R P
207/2003 Sb. Nález ÚS ze dne 4.6.2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení §11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče" R P
207/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů R P
207/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů R P
207/2000 Sb. Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů R P
207/1999 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně R P
207/1997 Sb. Sdělení o Rámcové dohodě mezi vládou ČR a Evropskou komisí o účasti ČR na programu pomoci evropského společenství R P