Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.07.2003.


Nález ÚS ze dne 4.6.2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení §11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/97 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy "ani v souvislosti s poskytnutím této péče"
207/2003 Sb.
Odůvodnění I. II. III.
207
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 4. xxxxxx 2003 x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádřené slovy "xxx v xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxx xxxx",
xxxxx:
Xxxxx xx zamítá.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxx 17.5.2002 xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 14.5.2002 xx zrušení části xxxx xxxxx ustanovení §11 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o veřejném zdravotním pojištění"), xxxxxxxxx slovy "xxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxx xxxx".
X připojeného xxxxxxxxxxx archu xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx jsou splněny xxxxxxxx xxxxxxxxx x §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon o Ústavním soudu"), přičemž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 54 poslanců. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx před Xxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vad návrhu, x čemuž xxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxx, xxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx xxx 11.7.2002, xx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zabývat xxxxx.
Skupina poslanců xx toho názoru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 3, čl. 4 xxxx. 4, čl. 26 x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx "Listina"). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx problematiky, xxxxx xxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (poukázali xxx xxxxxxx xx xxxx §1). Xxxxxxxxxx xxx xxxx žádnou přímou xxxxx xx ostatní xxxxx předmětného zákona x xxxxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x služeb, xxxxx x xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx vyjmenované skupině xxxxxxxx (xxxxx xx xxxx odborný pracovník xx zdravotnictví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx xxxxxxxx úhradu xx xxxx skupiny xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) za poskytnutou xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pojištění xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx čl. 26 xxxx. 2 Xxxxxxx sice xxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx však xxxxx navrhovatelů xxxxxxxx xx těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 4 odst. 4 Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x smyslu. Xx-xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx-xx kromě xxxxxxxxx xxxx plně xxxxxxx xx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx z tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podnikat, xxxxxxxxx-xx xxxxxx subjektu, aby xxxxxx xxxxxx za xxxx péči, xxxxx xxxx poskytnuta účastníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče hrazené x všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx také xxxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx ve smluvním xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedli, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx x x omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx, zakotvené x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxx uvedli, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, léčivé xxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx počtu (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx těhotenstvím), x xxxxxxx pouze xxxxxxxx (75 % xxxx x některých prostředků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxx pouze "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ekonomicky nejméně xxxxxxxx). Zákon xxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úhradu, xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx péče xxxxxxx. X xxxxxxxx "intenzity xxxxxxxxxxx" (xxxx. xxxxxxxx xxxx "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx péče") xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx související xxxx či xxxxxx xx následujících kategorií:
- neoddělitelná xxxx (xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, např. xxxxxxxxx; časté xxxx. xx xxxxxxxxxxxx),
- xxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazena xx, xxxxxxx alternativně je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx),
- xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxx hrazenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx však xxxxxxx xxxx),
- xxxxxx související péče (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx péči hrazenou x veřejného zdravotního xxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx poskytnutí dalších, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - např. xxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx jsou u xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hrazeny xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx).
X xxxx, xx bylo uvedeno xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zřejmé, xx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx péčí nehrazenou xxxxxxxxxx existuje". Xxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nesmluvním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx věcně xxxxxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx poskytnutá xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx hrazenou.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx za porušení čl. 26 a 31 Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx jejich xxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodovat x xxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx o xxx xxxxxx, a xx xxx xxxxx, xx xxx zvolený způsob xxxx xxxx xxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx (xxx proto, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx či xxxxxxx, xxxx proto, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx x příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou), xxx x péčí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx péči xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx ni úhradu, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx.
II.
Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §42 odst. 3 x 4 x §69 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx k vyjádření Xxxxxxxxxx sněmovně a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx vyjádření Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 20.9.2002, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XxXx. Lubomírem Xxxxxxxxx, xx uvedeno, xx ustanovení §11 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx která xxxxx xxxx právo na xxxxxxxxx xxxx bez xxxxx xxxxxx, pokud xx byla xxxxxxxxxx x rozsahu x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, vymezujícím xxxxxx x podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytována. Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx je xxxx poskytována xxx xxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx - xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxx xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xx xxxxx finanční xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o poskytování xxxxxxxxx péče. X xxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx péči xxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx výkon xx xxxxxxx a xxxx xxx místo pro xxxxx úhrady xx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx neodůvodněná. Zdravotní xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x zdravotnickými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou. Xxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx vlastní xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx zisku, x xxxxxx na vůli x xxxxxxxxxx možnostech xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, jež xx xx xxxxxx xxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx, je předejít xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx možnostech pojištěnce. Xxxx zrušení xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx otevřelo xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx smluvně vázaní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx vyhledání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx poplatky (xxxx. registrační či xxxxxxx). Xxx xx xxxx popřeno xxxxx xxxxxxxxx x čl. 31 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx.
Vyjádření Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 20.9.2002, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, xx xxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx novely zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx č. 2/1998 Xx.), kterou xxxx do tohoto xxxxxx vloženo napadené xxxxxxxxxx, xx dnech 12. x 13.11.1997 xx xxx 9. xxxxxx x X. xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pozměňovacími xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a setrvala xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx projednávání zákona x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx k návrhu xx. diskuse x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 odst. 1 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx sankce xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx však xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx Senát xxxxx velmi xxxxxxx xxxxx přijatému Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx pouze o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ("xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxx péči xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx").
Xxxxx schválil xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx (x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx) je x xxxxxxx x Ústavou Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava") i Xxxxxxxx. Zákon o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx péči xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazenou, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx v xxxx případech, xxx xx péče hrazena, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 31 Listiny x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úplatu. Xxxxxx xxxx, co xx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx péče, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx názor xxxxxxxxxxxx, že napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxx xx služeb xxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musela xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx např. xxxxx: "Xxxxx xx jiný xxxxxxx pracovník ve xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx poskytnuta x souvislosti x xxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx Senát xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx xx zdravotnictví; x xxxx xxxxxxxxxxx se Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stanovisku xx xxx 2.10.2002 zejména xxxxxx, že xx-xx xxxxxxxxxx poskytnuta zdravotní xxxx x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxxx právo xx xxxx xxxx xxx xxxxx úhrady. Xxxx xxxxx xx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx se xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx napadeného ustanovení "xx xxxx xxxx" x "x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx" xxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíl, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx by xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxx vypuštěn xxxx "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx péče", xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Problematika xxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přesahující xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxx být řešeny x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xx proto v xxxxx smyslu xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx napadené ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, která není xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx péči, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, mohla xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx podnikat a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx nestátní zdravotnická xxxxxxxx a xxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xx "xxxxxxxxx" xxxx podle stanoviska xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx. různých xxxxxxxxx či registračních xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nárokem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakémkoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx).
K xxxxxxxxx xxxx na "neoddělitelnou, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x široce xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx vycházet x toho, v xxxxx rozsahu x xx xxxxxx podmínek xx zdravotní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" se ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx péči. Xxxxxxxxxx u xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x lůžkové xxxx xx x zákoně xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxx, nebo xxxxxxx (xxxxxxxxx příloha zákona).
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lékaři chápat xxx, xx xx xxxxx xx pacientů xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ať xxx xx zdravotní xxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx existovaly x xxxx zveřejněny xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx péče xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x že xx, co xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx přímé úhradě xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx spočívá xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx popsány x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx hrazen, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx postup, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo léčivo, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx, xxx tomu xxx xxxxxxxx je x co xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jaký xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
XXX.
Ústavní xxxx nejdříve v xxxxxxx x §68 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zda zákon, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, byl přijat x xxxxx v xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx i ze xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx do xxxxxx zákona vloženo xxxxxxxx xxxxxxxxxx (zákon x. 2/1998 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 242/1997 Xx.), byly xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x mezích Xxxxxxx xxxxxxxxx kompetence, xxx xxxxxxxx kvor xxxxxxxxxxx x čl. 39 odst. 1 x 2 Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxx Senátem xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dne 2.12.1997 xx své 17. schůzi ve xxxxxx volebním xxxxxx x xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx 183 xxxxxxxxxx poslanců bylo 171 pro x 9 xxxxx). Obdobně xxx Poslanecká sněmovna xx xxx 18. xxxxxx xxx 13.1.1998 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx 192 xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo 114 pro x 47 xxxxx). Pro xxxxxxx lze na xxxxx místě xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx, xxx které xxx xxxxx vrácen Xxxxxxx x vetován prezidentem xxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx většiny 9 xxxxx a x důsledku toho xxx Xxxxxxx soud xxxxxx.
Zákon x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxx bez xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxx xx jiný xxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnictví xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxx péči xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx této xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx". X xxxxx páté x §13 x xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx x xxxxxxx 1 x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo hrazených xxx za určitých xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx textu §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx "xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx", xxxxxxxxx x toho, xx xxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stanovených podmínek. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx, xx rozšířením xxxxxxxxx xxxxxx přijmout xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxx "xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxx" vzniká text xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxx, xxx - xxx jejich xxxxxx - xxxxxx x tomu, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyhnula xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhýbat x takovým výkonům, xxxxxxxxxxx i službám, xxx nespadají xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. V xxxxx xxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxx "vylučuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrazeny xxxxxx". Xxxxx pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx porušení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx čl. 26 xxxx. 1 Xxxxxxx, tak x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxx právo xxxxxxxxxx x způsobu, xxxxxx bude xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx zvolený způsob xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx zřetelně xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, jež xxxxx xxxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxx bez přímé xxxxxx, xxxxx ... xxxx poskytnuta x xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx". Zákaz xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx především xxxxxxxxx výkonu bezplatné xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x xxxxx xxxxxx: "xx xxxx xxxxxxxxx xxxx", xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx "touto" xxxx xx xxxxxx "zdravotní xxxx xxx xxxxx xxxxxx" x xxxxx xxxx. Zákaz xx xxxxxx týká x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, tedy xxxx péče xxxxxxxxx. Xx znění xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx přímá úhrada xx pojištěnců xxxxxxxx xxx mohla. Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sféry xxxxxxxxx zdravotní péče xxxx pokusy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx interpretace xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx známo, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxxx jí Xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx x x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx neřeší xxx xxxxxx, xxx pojištěnec xx anebo xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x jakém rozsahu x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx připlácet xx. Xx je samo x xxxx jiným, x xx dalším xxxxxxx problematiky xxxxxxx xxxxxxxxx péče.
Ústavní xxxx rovněž nezjistil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 26 odst. 1 Xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 160/1992 Sb. Xxxxx xxxxxxxxx ani x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vylučuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vztahu xx xxxxxxxxx pojišťovnou. Xxxxx xxxxxxxxxx ze zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx důvody xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nezakládají protiústavnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvážil, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, jež by xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opravňovaly. Zabýval xx především xxxxxxx, xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x rámce xxxxxxxxx zmocnění čl. 31 Xxxxxxx, podle něhož xxxx občané xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, tedy x rozsahu, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx pouze x mezích tohoto xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (čl. 41 Listiny). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx je tedy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "ani x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxx", xxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx čl. 31 Xxxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxx rozsahu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jako zásah xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců. Xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx signál, xxxxx by usnadnil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. příplatky xx xxxxxxxxxx stravu, xx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx apod.), xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako jakýsi xxxxx krok ke xxxxx zdravotní politiky xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompetence Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozici "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v souladu x Ústavou. Takový xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx principů xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v nové xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odkazuje xx xxxx nález z 12.4.1995 xx. xx. Xx. XX 12/94, xxxxxxxxx pod č. 92/1995 Sb. x publikovaný xxxx xx svazku 3 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx str. 123 x xxxx., x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx celého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx ústavních xxxxxxxx a xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx úpravou xxxxxxxx xx xxxxxx běžná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx - xxxxx xx xxxxx - Xxxxxxx xxxx zabýval i xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxx x xx xxxxxxxx jednotlivého ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotního pojištění.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svých xxxxxxx x xxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxx, podle xxxxx "Xxxxx xx xxxxx xx život," x x čl. 31 Xxxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx zdraví. Občané xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx.".
Xxxxxxx odpovídá x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx o zdraví xxxx, x xxxxxxx xxxxx, x xx. XXX xxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx x zdraví xxxx xx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx", x v §11 xxxx. 1 xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vědy". Shodně xxx x xxxxx č. 123/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x §1 poskytovat xxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxx, bezpečnými x xxxxxxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx".
Xxx xx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kvalitní, xxxxxxxxxxxx x účinné péče xx xxxxxxx rovného xxxxxxxxx xxxxx pojištěnců. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxx xxxx xxxxx xx jakousi xxxxxxxx, "xxxxxxxx" xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx, "xxxxxx", ale xxxxxxxxx x účinnější. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx péčí xxxxx spočívat x xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x účinnosti xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat, ale xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebám x xxxxxxxxxx náležité xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nikoli xx xxxxxxx "xxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pojištěnci xxxxx xxxxxxx, ale xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x doporučením, xxxx. Xxxxxxxxxx Rec (2001)13 Výboru ministrů xxxxxxxx státům Xxxx Xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxx 10.10.2001. Výbor xxxxxxxx přitom xxxxxxxxx, xx čl. 3 Úmluvy x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx subjekty uzavírající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxx, xx x čl. 4 xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "jakýkoliv zákrok x oblasti xxxx x xxxxxx...xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnostmi x xxxxxxxxx". Úmluva xxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.10.2001 (č. 96/2001 Sb. m. s.).
Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze 1 uvádí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxx hrazených xxx xx xxxxxxxx podmínek, x příloze 2 oddílu X pak seznam xxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx hrazené, částečně xxxxxxx x xxxxxxxxx x veřejného pojištění, x x oddílu X uvádí xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x preskribčním xxxxxxxx. X příloze 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx techniky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a příloha 4 se xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovnou, xxxx. x vyznačením xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X x xxxx xxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Lze xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dosti xxxxxxxxx, takže xxxx xxx xxxxxx pojištěnec xxxxx x úspěchem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x tam, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xx-xx se xxxxxxx zdravotní pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x srozumitelně xxxxxxx možnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, patrně xxxxxxx, xxxx xx xxxx xx vyspělých xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xx. Tak xxxx. x Německu, xxxxxxxx je kolem 10 % xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx veřejných xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx shodných typů xxxxxxxxxxxxxx materiálů xxxxx xxxxxxxxx x lidským xxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx, xxx xxx soukromě xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx výkonům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx si xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x služby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxxxxxx položky x xxxxxx potvrzenými xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx či xxxx.
Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotnictví x vrátíme-li se x xxxxxx skupiny xxxxxxxx, nelze xxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx problému x xxxxxxx úpravě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Úkolem Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx posuzování této xxxxxxx xxxxxx zdravotnictví xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx čelit nezákonnému xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx hrazeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx příplatky xxxxx xxx úhrady xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x léčebných výkonů, xxxxx xxxx označovány xx "lepší", xxxxxxxxxxxxx x dražší, x xx xxxxxxxx xxx x xxxx, xxx xxxxxxx do sféry xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ústavní soud xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx zamítl.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
JUDr. Holeček x. r.
Xxxxx §14 zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxx, XXXx. Xxxxxxxx Čermák, XXXx. Xxxxx Xüxxxxx, XXXx. Xxxxx Holländer, XXXx. Xxxx Xxxxxxxxxx, XXXx. Xxxx Mucha x XXXx. Xxxxxxx Procházka.

Informace
Xxxxxx předpis x. 207/2003 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 29.7.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.