Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2023.


Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

207/2001 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení

Matriční úřady a jejich správní obvody §1

Vzory matričních tiskopisů §2

Tiskopisy §2a

Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih §3 §4 §5

Vynechání matričního listu §6

Zrušení zápisu §7

Uvádění data v zápisech §8

Uvedení místa matriční události §9

Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, rodného příjmení a trvalého pobytu §10

Zkratky §11

Oprava zápisu §12

Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy §13

Dodatečný zápis §14

Dodatečný záznam §15

Způsob a postup při vedení rejstříku §16

Postup při zapisování do matričních knih

Zápis narození §17

Zápis vícečetných porodů §18

Zápis mrtvě narozeného dítěte §19

Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti §20

Zápis manželství §21

Zápis partnerství §21a

Zápis úmrtí §22

Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti §23

Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih §24 §24a §25

Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny §26

Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní §27 §28

Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství §29 §30

Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu §31 §32

Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech §33 §34

Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře §35 §36 §37

Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky §38 §39

Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci §40 §41

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná §42 §43 §44

Příloha č. 1 - Seznam matričních úřadů v České republice a vymezení jejich správních obvodů

Příloha č. 2 - Vzory matričních tiskopisů

Příloha č. 3 - Příslušnost matričních úřadů jednotlivých okresů k ukládání matričních knih, druhopisů matričních knih a sbírek listin do archivů

Příloha č. 4 - Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů

Příloha č. 5 - Potvrzení o zahájení léčby pro změnu pohlaví

Příloha č. 6 - Potvrzení o ukončení léčby pro změnu pohlaví

č. 566/2002 Sb. - Čl. II

č. 300/2006 Sb. - §24

č. 455/2012 Sb. - Čl. II

č. 424/2013 Sb. - Čl. II

č. 192/2014 Sb. - Čl. II

č. 413/2016 Sb. - Čl. II

č. 174/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

207

VYHLÁŠKA

Ministerstva xxxxxx

xx xxx 8. xxxxxx 2001,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 xxxxxx x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, (xxxx jen "xxxxx"):

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřady xxxx

x) xxxxxx xxxxx,

x) x hlavním xxxxx Xxxxx úřady městských xxxxx,

x) x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx území xxxxxxxxxx xxxxxx újezdní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, knihu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kniha") x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příloha č. 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxx příloha č. 4.

§2

Xxxxx matričních tiskopisů

V příloze č. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx knihy xxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxx matriční xxxxx xxxxxxxxxx

3. Xxxxxx xxxx matriční xxxxx xxxxx

4. Xxxx podpisových xxxxx

5. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

6. List xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

7. Xxxx matriční knihy xxxxx

8. Abecední jmenný xxxxxxxx

9. Xxxxx xxxx

10. Xxxxxx list

11. Xxxxxx xxxx

12. Xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xx trvání xxxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14. Vysvědčení x xxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

16. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17. Protokol o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

18. Xxxxxx xxxx matriční xxxxx xxxxxxxxxxx

19. Xxxx matriční xxxxx partnerství

20. Xxxxxx x partnerství

21. Xxxxxxxx x partnerství

22. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

23. Xxxxx list x xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx pohlaví.

§2a

Tiskopisy

(1) Matriční xxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 xx xxxxxxx 9 xx 14, 20 x 23  xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx x pozměnění. Xxxxx xxxxxxxx je opatřen xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx každé xxxxx od 000001 xx 999999. Xx xxxxxxxxx xxxxx dané xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx abecedního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X4 xx 100% xxxxxxxx, 110 g/m2, xxx xxxxxxxxx zjasňovače x plnou xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx štítu x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1; xxxxxxxxx x znehodnocené xxxxxxxxx protokolárně xxxxx.

(5) Xxxx-xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x příloze č. 2 xx xxxxxxx 5, 6, 17, 19 x 22 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pohlaví7), xxxxx "xxxx" a "xxxxx" xx přeškrtnou xxxxxxxxxx xxxxx.

§2b

Vzory xxxxxxxxx

(1) X příloze č. 5 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx léčby xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) X příloze č. 6 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx pohlaví.

§2b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 515/2021 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§3

(1) Matriční xxxxx xxxxx xxxxxxxx tiskopisy xxxxxxx do svazků. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úvodní xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vznik xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") x listy xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx"). Jednotlivé xxxxxxxx xxxxx xxxx předem xxxxxxxxxx.

(2) Svazek matriční xxxxx obsahuje xxxxxxxxx 300 xxxxxxxxxx listů.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx matriční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze x xxxxxx členěných statutárních xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vojenského újezdu, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vede, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uvedení xxxxxxxxxxx x konečného xxxx xxxxxx. Svazky matriční xxxxx, do xxxxxxx xx zapisují narození, xxxxxxxx manželství, xxxxx xxxxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xx xxxxxx xxxxx v cizině, (xxxx xxx "zvláštní xxxxxxx") mají místo xxxxx xxxx uvedeno "Xxxxxxxx matrika".

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyplní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností (xxxx jen "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx správního xxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxx pro úřady x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx městských obvodů xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx").

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx knihy xxx xxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx újezdu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx matriční xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx správní xxxxx.

(6) Xxxxxx matriční xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx číslicí 1. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx "XX".

(7) Vede-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx svazek xxx xxxxx druh xxxxxxxx knihy xxx xxxxx obec, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx vojenského xxxxxx xxxx xxxxxxxx matriku, xxxxxx se na xxxxxx xxxxxx vazby xxxxx jednotlivý xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, počínaje xxxxxx X lomeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx matriční xxxxx a vyznačí xx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§4

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který nelze xxxxxxx xxx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zápisu, xx proškrtne vodorovnou xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx "Záznamy x xxxxxx xxxx podpisem" xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Nelze xxxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx".

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx matričního xxxxx xxxxx "nezjištěno", pokud xxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx některý xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxx xxxxxx x oddíle xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx záznamy x xxxxxx".

§5

(1) Xx matriční xxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), x nimž xxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářního roku xxxx xxx ponechán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x následujících xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx popsán celý xxxxxx matriční xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samostatně s xxx, xx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx označení xxxx, x xx x x případě, xx x kalendářním roce xxxxxx proveden xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x číslování zápisů xxxxxxxxx. Jednotlivé xxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxx xx sebou xx xxxxxx postupně arabským xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu

Vynechá-li xx jeden xxxx xxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx "omylem xxxxxxxxx". X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x datum.

§7

Zrušení xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx chybně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx napříč x x xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx" xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx důvodu. Xxxxxxxx xxxxx zrušeného xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§8

Uvádění xxxx x xxxxxxxx

Xxx, xxxxx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu, dodatečném xxxxxxx x opravě xxxxxx x den, xxxxx a rok xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx arabskými xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendáře xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 01 xx 31, xxx xxxxxxxxxx měsíc 01 xx 12 x xxx kalendářní xxx xxxxxxxx číslo. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Místo xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx, x je-li xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, popřípadě x xxxxxx katastrálního xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx název xxxx x názvem xxxxx xxxx, část xxxx xx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxx Praze xxxxxx obvodu, katastrálního xxxxx, číslem popisným xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx partnerství xxx xxxxx čísla xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nastalé x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státu.

§10

Uvedení místa narození, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx místa matriční xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx obvodu, xxx-xx x xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx x xxxxxx státu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxx státu. Xxx-xx x xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu, xxxx x státním xxxxxxxxx xx proškrtne x xx oddílu "Záznamy x opravy xxxx xxxxxxxx" xx uvede, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství.

(3) Xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx zkratkou X xxx xxxxxxx xxxxxx x X xxx xxxxxxx ženské.

(4) V xxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li její xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx trvalého xxxxxx se x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 doplněným x xxxxx ulice, xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, a název xxxxxx. Pokud xxxxx xxxx xxxxxx pobyt x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §9 xxxx. 3.

§11

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápisu. Nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

§12

Oprava xxxxxx

(1) Chybné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v zápise xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x správné xxxxx uvede

a) před xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx "Záznamy a xxxxxx xxxx xxxxxxxx",

x) xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx".

(2) Xxxxxx xxxxxxx pořadové xxxxx zápisu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx které xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§13

Podpis xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx záznamu x opravy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx každý zápis, xxxxxxxxx xxxxx, dodatečný xxxxxx x opravu xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 4 přílohy č. 2.

§14

Dodatečný xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxx, která xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zápisy xxxxxxxxxx událostí nastalých xxxx 1. xxxxxx 1950 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx matriční události xxxx xxx náboženského xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se

a) xx xxxxxxxx knihy xx xxxxx xxxxxxx 1949, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1950,

x) do matriční xxxxx nejbližšího následujícího xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx záznam

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xx provede x xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" x zápisu, ke xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx "Xxxxxxxxx záznamy x xxxxxx" xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Tento list xx opatří na xxxx místech, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx razítka matričního xxxxx tak, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx otištěna xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx listu xx xxxxx: "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxxx, xxxxx) x. ... xxxxxxxx xxxxx xx. ..... (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) .....".

§16

Xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se vede xx konci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihy. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx číslo xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx společný rejstřík x prvním xxxxxx xxxx knihy; v xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx je zápis xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx sloupců, do xxxxxx xxxx, do xxxxxxx xxx. Příjmení xx uvádějí xxxx xxxx jménem. Uzavřená xxxxxxxxxx xx zapíší xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx muže, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxx jména nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x matriční xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx x rejstříku xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zapsané xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§17

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Zápis xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxx matričního xxxxx x knize xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxx souhlasné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§18

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx oddílu "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx podpisem" xx xxxxxxx, xxx kterým xxxxxxxxx číslem xx xxxxxxxx xxxxx sourozence.

§19

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx zapíše matrikář xxx do xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx "Xxxxxxx a opravy xxxx xxxxxxxx" zápisu xx xxxxxxx, xx xxx x dítě xxxxx narozené.

§20

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx provede xx ověření, že xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx uvede xxx, xxxxx a xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§21

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx "Xxxxxxx a opravy xxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, vysvědčení x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx občanského xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx sňatku4).

§21x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx "Xxxxxxx x opravy xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx uvede údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§21x vložen právním xxxxxxxxx č. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§22

Zápis úmrtí

Zápis xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyplněním xxxxxxxxxxx matričního listu x xxxxx úmrtí.

§23

Zápis xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx" uvede x xxx, xxxxx a xxxxxxxxx, za kterých xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx oděvu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx zvláštní tělesné xxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxx-xx x zápis nalezeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, byť x dodatečně zjištěna, xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx šetření, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x matriční xxxxx xxxx xxxx živě xxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, oddacích xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx listů, xxxxxxxxx x doslovných xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx

§24

(1) Rodný list, xxxxxx list, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "matriční xxxxxx") xx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxx1) xx xxxxxxxxxxx tiskopise; xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jsou stejného xxxxxxx7), xxxx se xxxxx xxxx na xxxxxxxxx uvedeném x příloze č. 2 xx vzoru 23. Xxxxx se xxxxxxxx strojopisně nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx prvního vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, kopie xxxxxxxxxx dokladu vydaného xx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. prosince 1958 xxxxxxxx uvedeným v §8 zákona. Xxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx uvedené ve xxxx xxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx dokladu xxxxxxx podle stavu xx dni xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx obcí x okresů nebo xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx existujícím x xxxx vydání matričního xxxxxxx, který xx xxxxx x do xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx uveden xx xxxxxxx listu xxxxxxxx knihy xxxxxx xxx tuto xxxx. Xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§24x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx datem xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmením x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx dokladem xxxx vysvědčením x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx partnerství do xxxxxx xxxxxxx, které xx přelepí. Xxxxxxxx xx opatří xxxxxxx xxxxxxxx razítka matričního xxxxx x xxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x část xx xxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2019 Xx. x účinností xx 21.11.2019

§25

(1) Potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx knize se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a

a) po xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx

x) stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxxxxx x údajích xxxxxxxxx x matriční xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxx xxxx potvrzení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx potvrzení,

d) xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popř. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx se xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §25 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §25a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo orgánu xxxxxxxx samosprávného xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výpis xxxxxx matrikář xxxxxxxx, x xxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Připojí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě prokázání xxxx xxxxxxxxxx,

x) zasílají xx doručenku do xxxxxxxxx rukou,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, který xxxxxxx podklady xxx xxxxx xx matriční xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx,

x) zasílají zastupitelskému xxxxx xxxxxx státu x České republice, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pravosti otisku xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x to xxxxxxxxxxxxx xxxx cizího státu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx.

§26

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xx xxxxxx

(1) Požádá-li osoba x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx poplatek za xxxx xxxxxx nebo xx-xx jeho vydání xx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladu xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeno, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Mají-li xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx krajskému xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) Ověření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doložky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznačením xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx listu, který xxxx být xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) konstatování, xx xx ověřuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx,

x) místo a xxxxx ověření,

e) xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxx x podpis matrikáře xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx úředního xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx krajského xxxxx.

(5) Na xxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx totožnosti,

b) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Obecné podmínky pro xxxxxx sbírky listin x xxxxxxxxx xx xx

§27

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,3) xxxxxx matrikář xxxxxx xxxxxx, matričního xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx knihy. Sbírku xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx matriční xxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx listiny určené x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx uložené x úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zařazeny do xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o tom, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x oprava xxxxxxxxx. Xxxxxxxx matrikář xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx matričního xxxxx.

(3) Matriční xxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx plní xxxxx xxx úřady s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx názvu xxxxxxxxxx xxxxx a názvu xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx se matriční xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxx matriční xxxxx, ročník, xxxxxx x čísla xxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx dodatečného xxxxxx, xxxxxxxxxxx záznamu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxx xxxx 1958, zašle xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx úkoly xxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx zařazeny xx xxxx správního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plní úkoly xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx zařazeny do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx listin xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxx výpis z xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx dodatečného zápisu xxxxxxxx události,

b) znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx předkládá xxxxx xx její xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k příslušné xxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx o údajích xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) označení xxxxx, který potvrzení xxxxx, x číslo xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx vydáno,

c) xxxxx xxxxxx potvrzení,

d) xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx matriční xxxxxxx týká,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou ve xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx jeho správního xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, který xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x otisk xxxxxxxx razítka.

Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti ke xxxxxx do xxxxxxxxxxx

§29

Xxxxxxxxx x xxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx zákoníku xxx xxxxxxxx církevního xxxxxx4) xxxx matriční úřad xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx snoubenců xx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.5)

§30

(1) Vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx předložení xxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx6) x xx xxxxxxx splnění xxxxxxxx x uzavření manželství.5)

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxx, xxxxx chce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx předložení dokladů x xxxxxx vysvědčení6) x xx xxxxxxx xxxxxxx podmínek ke xxxxxx do partnerství5).

(3) Xx-xx xxx vysvědčení xxxxxxx xx ciziny, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů xx xxxxxx.

Postup při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx po rozvodu

§31

(1) Xxxxxxxx o přijetí xxxxx dřívějšího příjmení, xxxxxxxxx upuštění od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příjmení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Matriční xxxx, x něhož xx uzavření manželství xxxxxxx, xxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxx-xx xxxxxx manželství x xxxxxxxx knize xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ověří xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) oddacího xxxxx, x

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxx xxxx.

§32

(1) X oznámení x xxxxxxx příjmení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx, postoupí xxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x §31 xxxx. 3 xxxx. b) x x) matričnímu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx manželství. X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx postoupeno.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v cizině, xxx učinit xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx matriky.

Xxxxxx při uvádění xxxxxxxx žen x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dokladech

§33

(1) Xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rodiče xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádost x xxxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx lze xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x mužském xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx

x) prokázání totožnosti xxxxxxxx,

x) matričního xxxxxxx, xxx-xx již xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx vlastní,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rodiče x xxxxxxxx podpisem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx starší 15 xxx.

§34

(1) Je-li xxxxxx xxxxxx u matričního xxxxx, x něhož xxxx xxxxxxxx událost xxxxxxx, xxxxxxxx matrikář xxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedenými x §33 xxxx. 2 xxxx. b), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx matriční událost xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx knihy xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x pravidly české xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx tvaru. Do xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx" xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx si xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rodiče xxxxxxxxx xxxxx ženského xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proveden, učiní xx záznam x xxxxxxx příjmení do xxxxxxx xxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx záznamy x xxxxxx" x xxxxxxx xx xxxx matriční xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx odborné způsobilosti xxx xxxxx funkce xxxxxxxxx

§35

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zařazeného xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příprava ke xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Organizovaným xxxxxxx podle odstavce 2 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx krajským xxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxx uchazeči xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx právních předpisů, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx, do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx. Xxxxxxx příprava xxxx nejméně 3 xxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx určí xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx odborné přípravy. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Zkouška xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx otázek obsažených x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Zkušební xxxxxx krajského xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx matrikář krajského xxxxx.

(4) Zkouška se xxxxxxx stupni "vyhověl" xx "xxxxxxxxx". Xxxxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxx xxxxxxx otázek xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) O xxxxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxx uvede

a) jméno, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxx,

x) jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komise,

c) xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx ústní zkoušky,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx zkoušky oznámí xxxxxxxx předseda komise x xxx xxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx x příjmení xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxx x příjmení xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jména, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxxx x otisk xxxxxxxx razítka xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správy na xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

§38

Xxxxxx matričních událostí xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx pořadovými xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx matriční xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx matričního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x xxxxx matriční události xxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx; tato skutečnost xx poznamená x xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx podpisem".

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vydaný x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx svědků.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x zápise x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx platnými x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x tom xx xxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxx a xxxxxx xxxx podpisem".

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih a xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx

§40

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3, a xx xxxx x xxxxxxx X. čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxx listin xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx úřady, xxxxx xxxx zařazeny do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx správního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx matričních xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu xxxxxxxxx x příloze č. 3, x xx vždy x xxxxxxx X. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx xx veden prvopis xxxxxxxx knihy.

§41

(1) O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx zařazeny xx xxxx správního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx protokol, x xxxx xx xxxxx xxxx matriční xxxxx, obec, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx svazku a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx matrikář xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx plní úkoly xxx xxxxxxxx úřady, xxxxx jsou xxxxxxxx xx jeho správního xxxxxx, nebo matrikář xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly xxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx knize, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx listin xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotoví

a) xxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx; jedno spolu x matriční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx matriční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx působností, xxxxx plní xxxxx xxx matriční xxxxx, xxxxx jsou zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx obvodu ve xxxx xxxxxxxxxxxx; jedno xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx potvrzené příslušným xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Ustanovení přechodná, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx xxxx zašle v xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dnů vzor xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx pěti pracovních xxx vzor xxxx xxxxxxx x vzor xxxxxx úředního xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zašle x případě změny xxxxxxxxx matričního xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx krajského xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxx xxxx v jednom xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Zrušují xx:

1. Xxxxxxxx x. 479/1950 X.x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxx o xxxxxxx x změně xxxxx x příjmení.

2. Xxxxxxxx x. 52/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx znaku x xxxxxx.

3. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 22/1977 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxx předpisy k xxxxxx o xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxxx č. 4/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra x. 22/1977 Xx., kterou xx vydávají xxxxxx xxxxxxxx x zákonu x xxxxxxxxx.

5. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 175/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 22/1977 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Ministr:

Mgr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx.

XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

XXXX: Xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx: Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, městských xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxxxxx úřadu:
JIHOČESKÝ XXXX
1. Xxxxxx 1. Bělčice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Chobot
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Bezdědovice
2. Xxxxxx
3. Bratronice
4. Buzice
5. Xxxxxxxxxx
6. Hajany
7. Chlum
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Lažany
11. Xxxxxx
12.&xxxx; Myštice
13. Záboří
3. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Kocelovice
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Lom
2. Sedlice
3. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Vltavou
2. Xxxxxx
3. Hradce
4. Planá
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Borovnice
3. Xxxxx Xxxxxxxxxx
4. Dasný
5. Xxxxx Voda x Xxxxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Hrdějovice
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxx Xxx
14. Plav
15. Xxxxxx
16. Srubec
17. Staré Xxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxxxx
19. Střížov
20. Xxxxxx
21. Vidov
3. Dříteň 1. Xxxxxx
2. Nákří
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Branišov
2. Břehov
3. Xxxxx
4. Čejkovice
5. Xxxxx
6. Xxxxx
7. Jankov
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxx
10. Radošovice
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Hluboká xxx Xxxxxxx
2. Hosín
6. Xxxxxxx Újezd 1. Xxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxx Lom
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
7. Ledenice 1. Xxxxxxxx
8. Lišov 1. Hvozdec
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Štěpánovice
5. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hlincová Xxxx
4. Xxxx
5. Xxxxx
6. Libníč
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Dynín
4. Xxxxxxxxx
5. Mazelov
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx
9. Vlkov
11. Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Hlavatce
3. Xxxxxxxxx
4. Pištín
5. Sedlec
6. Xxxxxx
7. Xxxx
3. Český Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx újezdu)
2. Xxxxx 1. Brloh
2. Xxxx Xxx
3. Český Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Chlumec
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Přídolí
7. Přísečná
8. Xxxxx
9. Věžovatá Xxxxx
10. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx xxx Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxx
5. Horní Xxxxx 1. Xxxxx x Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx
6. Xxxxxx xx Xxxxxx 1. Xxxxxx xx Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Chvalšiny
8. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx xx Xxxxxx
9. Křemže 1. Holubov
2. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
12. Vyšší Brod 1. Xxxxxx
2. Rožmberk nad Xxxxxxx
3. Vyšší Xxxx
13. Xxxxx Koruna 1. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Červený Xxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxx Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx Vydři
12. Xxx
13. Xxxxx Xxxxx
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Deštná
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Světce
6. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx Hradec 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxx
5. Hatín
6. Xxxxx Xxxx
7. Horní Skrýchov
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx nad Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Kamenný Malíkov
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Popelín
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxx
18. Roseč
19. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx Xxxxxx 1. Doňov
2. Xxxxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx Xxxx
5. Xxxxxxx
6. Višňová
7. Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Člunek
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
5. Nová Xxxxxxxx 1. Číměř
2. Xxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxx Město xxx Xxxxxxxxxxx
6. Xxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Kopy
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Radouň
5. Xxxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Žďár
7. Xxxxx xxx Nežárkou 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Plavsko
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx xxx Nežárkou
7. Xxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxx Olešná
4. Xxxxxxxx
5. Zahrádky
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Černou 1. Xxxxxxx nad Černou
2. Xxxxxxxx Xxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Dvořiště 1. Xxxxx Dvořiště
4. Horní Xxxxxxxx 1. Horní Dvořiště
5. Xxxxxxx 1. Kaplice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Střítež
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
7. Rožmitál xx Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Rožmitál xx Xxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Velešín
3. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Bernartice 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Zběšičky
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Hrazany
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Jickovice
5. Křižanov
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Osek
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
8. Písek 1. Čimelice 1. Xxxxxxxx
2. Rakovice
3. Xxxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
2. Mirotice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Mirotice
4. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Myslín
7. Xxxxxxxx
4. Xxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx nad Xxxxxxx
5. Probulov
5. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Kestřany
7. Kluky
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxx I
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxx
6. Protivín 1. Paseky
2. Xxxxxxxx
3. Skály
4. Xxxxx
5. Xxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Temešvár
3. Vlastec
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Záhoří
8. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx Podhradí
9. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Kratušín
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Zábrdí
2. Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Babice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Mahouš
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Netolice
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Těšovice
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx xxx Blanicí
6. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Bušanovice
4. Chlumany
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Ujezdec
10. Xxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxx
4. Xxxxxx
5. Volary
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
10. Soběslav 1. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Soběslav 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Roudná
9. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Vesce
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxx
3. Tučapy 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
4. Xxxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxx
6. Xxx
7. Xxxxxx nad Lužnicí
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxx
11. Strakonice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Drážov
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxx Xxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Krty-Hradec
6. Xxxxxxx
7. Novosedly
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Volenice
11. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxx
5. Únice
6. Xxxxx Turná
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Jinín
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxx Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxx
18. Xxxxx
19. Xxxxxx
20. Xxxxx
21. Xxxxxxxxxxx
22. Strakonice
23. Strunkovice xxx Xxxxxxxx
24. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Hlupín
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx Hoštice
6. Stěkeň 1. Xxxxxxxx
2. Přešťovice
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
7. Volyně 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Malenice
5. Xxxxxxxxxx
6. Němětice
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9.&xxxx; Xxxxxxxxxxx
10. Přechovice
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
12. Xxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Březnice
3. Xxxxxxxxxxx
4. Dobronice x Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Sudoměřice x Xxxxxxx
11. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Košín
4. Nemyšl
5. Xxxxxxxxxx x Tábora
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Chrbonín
4. Krátošice
5. Xxxxx
6. Xxxxx
7. Psárov
8. Xxxxxxxx
9. Vlčeves
5. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Hořice
3. Xxxxxx
4. Nová Ves x Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Vodice
8. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Dražičky
3. Xxxxxxxx
4. Lom
5. Malšice
6. Xxxxxxxxxx u Želče
7. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxx Xxx x Xxxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Pojbuky
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx Xxxx
10. Xxxxxxx
11. Vilice
12. Xxxx x Xxxxx Xxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Nadějkov
10. Opařany 1. Xxxxxxx
2. Řepeč
11. Xxxxx xxx Lužnicí 1. Košice
2. Xxxxx xxx Lužnicí
3. Xxxxxxxx x Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxx x Xxxxxx
6. Želeč
12. Xxxxxxxxxx Xxxx 1. Dolní Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Ratibořské Xxxx
5. Xxxxx
13. Xxxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxx Xxxx
14. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
15. Tábor 1. Xxxxxxx Lhota
2. Dražíce
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx u Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
13. Xxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Ostrolovský Xxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Stropnice
3. Xxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx Xxxxx
3. Xxx
4. Xxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Olešnice
6. Xxxxxxxx
7. Slavče
8. Xxxxx Xxx nad Malší
9. Xxxxxx Xxxxx
14. Xxxxxx 1. Xxxxx Velenice 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxx Xxx xxx Lužnicí
2. Xxxxx x Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxx x Třeboně
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Frahelž
2. Xxxx
3. Lomnice xxx Xxxxxxx
4. Lužnice
5. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
6. Ponědraž
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Záblatí
4. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Suchdol xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx xxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
15. Týn xxx Xxxxxxx 1. Dolní Bukovsko 1. Xxxxx Bukovsko
2. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Všemyslice
3. Xxx xxx Vltavou 1. Xxxxxx
2. Čenkov u Xxxxxxx
3. Dobšice
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Kněžeklady
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx Hůrka
9. Xxx nad Vltavou
10. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx 1. Čkyně 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Čkyně
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Stachy
3. Šumavské Xxxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx
2. Horní Xxxxxxxx
3. Xxxxxx Huť
4. Xxxxxx
5. Nové Xxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx Maří
8. Xxxxxxx
6. Zdíkov 1. Xxxxxx
17. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Budyně
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Drahonice
3. Xxxxxxxx
4. Krašlovice
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Skočíce
8. Stožice
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Xxxxxx 1. Adamov
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx-Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
4. Černá Xxxx 1. Xxxxx-Xxxxx
2. Býkovice
3. Xxxxx Xxxx
4. Dlouhá Xxxxx
5. Xxxx
6. Xxxx Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Doubravice xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Krasová
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Křtiny
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx 1. Lažany
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Újezd x Xxxxx Xxxx
6. Xxxxxx
10. Xxxxxx u Xxxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxxxx
11. Xxxxx-Xxxxxxxx 1. Rájec-Jestřebí
12. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
13. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Žďár
14. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Kořenec
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Boskovice
2. Chrudichromy
3. Xxxxxxxxx
4. Lhota Rapotina
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Újezd x Xxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Knínice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Vážany
4. Xxxxxxx 1. Kunštát
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Petrov
5. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
5. Letovice 1. Deštná
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Horní Xxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Míchov
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx Poříčí
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxx
14. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx Xxx
8. Xxxxxx
9. Lhota x Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxx
7. Olešnice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Křtěnov
4. Xxxxx x Xxxxxxxx
5. Louka
6. Xxxxxxxx
7. Rozsíčka
8. Xxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Sebranice
2. Skalice xxx Svitavou
3. Svitávka
9. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxx Xxxxxx
4. Xxxxxx
5. Úsobrno
6. Xxxxx Xxxxxxxxx
10. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx 1. Xxxx-Xxxxxx 1. Xxxx-Xxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxxx
3. Xxxx-Xxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxx Pole 1. Xxxx-Xxxxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxx
3. Brno-Královo Pole
4. Xxxx-Xxxxxxxx
5. Xxx-Xxxxxxx
3. Brno-Líšeň 1. Xxxx-Xxxxx
2. Brno-Vinohrady
4. Brno-Rečkovice x Xxxxx Xxxx 1. Xxxx-Xxxxxx
2. Brno-Řečkovice x Xxxxx Xxxx
5. Xxxx-xxxxx 1. Xxxx-Xxxxxxxxxx x Xxxxxx
2. Xxxx-xxxxx
6. Brno-střed 1. Xxxx-Xxxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxxx
3. Xxxx-Xxxxxxxxxxx
4. Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx
5. Brno-Starý Xxxxxxxx
6. Xxxx-xxxxx
7. Brno-Tuřany 1. Xxxx-Xxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxx
8. Xxxx-Xxxxxxxxxx 1. Xxxx-Xxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxx
3. Xxxx-Xxxxxxxxxx
9. Brno-Židenice 1. Xxxx-Xxxxxxxxx
2. Xxxx-xxx
3. Xxxx-Xxxxxxx
4. Xxxx-Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Břeclav 1. Xxxxxxx
2. Ladná
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Lanžhot 1. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Hlohovec
3. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxx Xxx 1. Xxxxxx
2. Moravská Xxxx Xxx
3. Týnec
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Zaječí
8. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Chvalkovice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Křižanovice
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
4. Nemotice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxx 1. Xxxx
2. Karlín
3. Terezín
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxxxx
3. Starý Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxxx 1. Dolní Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Mutěnice
9. Prušánky 1. Xxxxxxx
2. Prušánky
10. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Sudoměřice
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Boleradice
2. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Šakvice
3. Xxxxxxxx x Xxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Klobouky x Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Hostěrádky
4. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Nikolčice
2. Xxxxxxxxx
7. Velké Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Uherčice
3. Velké Xxxxxxx
8. Xxxxx Pavlovice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Velké Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Dolní Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Mělčany
4. Moravské Xxxxxxx
5. Němčičky
6. Xxxx Xxxxxxx
7. Pravlov
8. Trboušany
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Nová Xxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
9. Xxxxx 1. Kuřim 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Jinačovice
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Moravské Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Chudčice
3. Veverská Xxxxxxx
10. Xxxxx 1. Bzenec 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
2. Dambořice 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
5. Ježov 1. Xxxxx
2. Labuty
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Kostelec
4. Xxxxxxxx
7. Xxxxx 1. Bukovany
2. Xxxxxxx
3. Kyjov
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Ostrovánky
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxx
12. Věteřov
13. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
12. Těmice 1. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxx 1. Xxxxx
15. Vracov 1. Xxxxxx
16. Žarošice 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Ždánice
18. Xxxxxxxx 1. Žeravice
11. Mikulov 1. Xxxxx Xxxxxxxxxx 1. Brod xxx Dyjí
2. Xxxxx Xxxxxxxxxx
3. Perná
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Pavlov
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Klentnice
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxx
12. Moravský Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Damnice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxx x Xxxxxxxxx
5. Miroslav
6. Miroslavské Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx u Miroslavi
10. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Dubňany
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxx
7. Xxxxx Kounice
8. Jamolice
9. Xxxxxxxx
10. Moravský Krumlov
11. Xxxxxx
12. Rybníky
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx 1. Bohutice
2. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx vice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx 1. Xxxx 1. Xxxx
2. Pohořelice 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Malešovice
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx xxxx 1. Přibice
2. Xxxxxxxxx
14. Rosice 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Rosice
4. Xxxxxxx
5. Vysoké Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx u Rosic
4. Xxxxxxx Zhoř
5. Zbraslav
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx u Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Zakřany
4. Xxxxxx
15. Xxxxxxx x Xxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Otnice
3. Xxxxxxx x Xxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Holubice
4. Xxxxxxxx x Xxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx x Xxxx
8. Xxxxxx xxx Litavou
9. Velešovice
4. Xxxxxxxx 1. Hostěrádky-Rešov
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
16. Šlapanice 1. Xxxxxxxx xxx Svitavou 1. Babice xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxx u Xxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Hajany
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Rebešovice
6. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Ořechov
2. Xxxxxxx
3. Radostice
4. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Sivice
5. Xxxxxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Blažovice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Šlapanice
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Troubsko
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Velatice
10. Xxxxx x Xxxx 1. Xxxxx x Brna
17. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Maršov
5. Nelepeč-Žernůvka
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
2. Dolní Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Dolní Xxxxxx
3. Horní Loučky
4. Xxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxx Xxx
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxx
11. Rojetín
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxxxx Xxxx Xxx
15. Xxxxx x Xxxxxxx
16. Vratislávka
17. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Borač
2. Doubravník
3. Xxxxxxxx
4. Olší
5. Pernštejnské Xxxxxxxx
4. Lomnice 1. Běleč
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx x Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx
8. Synalov
9. Xxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
9. Předklášteří
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxx
17. Xxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxxx
19. Xxxxxxx
18. Xxxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx pod Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1. Blatnice xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Suchov
2. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx Lhota
2. Xxxxxxxxx
3. Tasov
4. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxx 1. Hrubá Xxxxx
2. Kuželov
3. Xxxx Xxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx Lhota
5. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Louka
6. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx Písek
7. Xxxx Lhota 1. Xxxx Xxxxx
8. Strážnice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
9. Velká xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx xxx Xxxxxxxx
10. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
19. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx
2. Kozlany
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Hvězdlice
5. Xxxxxxxxx xx Hané 1. Xxxxxxxxx na Hané
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
8. Podomí 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Zelená Xxxx
10. Xxxxxx-Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx-Xxxxxxxxx
11. Rousínov 1. Xxxxxxxxx
2. Komořany
3. Olšany
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Švábenice
13. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx-Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx x Vyškova
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
7. Xxxx Xxxx
8. Orlovice
9. Xxxxx-Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Vyškov
20. Xxxxxx 1. Bítov 1. Bítov
2. Xxxxxxxxxx
3. Oslnovice
4. Vysočany
5. Xxxxxxxx
2. Blížkovice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxx
5. Hostim
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx Xxx
3. Xxxxxx 1. Borotice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Hodonice
2. Xxxxxxxx
3. Tasovice
5. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx xxx Jevišovkou
5. Litobratřice
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Šanov
6. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Hrádek
3. Xxxxxxxxxxx
4. Křídlůvky
5. Xxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx 1. Bojanovice
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxx u Moravských Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Slatina
8. Xxxxxxxx
9. Vevčice
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxxxx
2. Kravsko
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Rudlice
6. Újezd
7. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Lechovice
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxx xx Louce
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
11. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
12. Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Lesná
3. Xxxxx
4. Štítary
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
13. Uherčice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxx 1. Horní Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
15. Xxxxxx xxx Xxxx 1. Lančov
2. Xxxxxxxx xxx Xxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxx
6. Šafov
7. Xxxxxx xxx Xxxx
16. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Dyje
6. Chvalovice
7. Xxxxxxxxxxx
8. Lukov
9. Mašovice
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Podmolí
15. Xxxxxxxxxx
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxx
21. Židlochovice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Rajhradíce
9. Sobotovice
10. Xxxxxxxx
3. Těšany 1. Moutnice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx u Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXX XXXX
1. Xx 1. Xx 1. Aš
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Hazlov 1. Xxxxxx
3. Hranice 1. Xxxxxxx
2. Xxxx 1. Xxxxx Žandov 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Milíkov
3. Xxxxxxxx
2. Františkovy Lázně 1. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
3. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxx
3. Pomezí xxx Xxxx
4. Libá 1. Xxxx
5. Luby 1. Xxxx
2. Xxxx Kostel
6. Nebanice 1. Xxxxxxxxx
2. Nebanice
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
7. Xxxxxx 1. Plesná
8. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxx
3. Karlovy Xxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxx 1. Bečov nad Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Bochov
2. Bražec
3. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)
4. Xxxxxxx Vary 1. Xxxxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Dalovice
4. Xxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx Xxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Hamry
4. Smolné Xxxx
5. Xxxxxx Xxx
7. Xxxx Xxxx 1. Božičany
2. Xxxxxxxxxxx
3. Nová Xxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxx
10. Stánovice 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxxxxx
11. Toužim 1. Xxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
12. Žlutice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxx
4. Štědrá
5. Xxxxx
6. Verušičky
7. Vrbice
8. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Kraslice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Oloví
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxxx
2. Přebuz
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Lázně Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx-Xxxxxxx
3. Teplá 1. Xxxxx
4. Xxxxx Hleďsebe 1. Drmoul
2. Xxxxxxxxx
3. Xxx Xxxxxx
4. Xxxx
5. Velká Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Hroznětín 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Boží Xxx
2. Jáchymov
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx Les
4. Ostrov
5. Xxxxx xxx Xxxx
6. Xxxxxxxx
7. Vojkovice
4. Pernink 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Blatná
3. Xxxxxxx
4. Potůčky
7. Sokolov 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx Xxxx
3. Habartov 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Slavkov 1. Horní Xxxxxxx
2. Krásno
3. Xxxx Xxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Vintířov
4. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx nad Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Kynšperk xxx Xxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
5. Šabina
7. Loket 1. Xxxxx
2. Staré Xxxxx
8. Xxxxxxx 1. Dolní Nivy
2. Xxxxxxx
9. Xxxx Xxxxx 1. Xxxx Xxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Rychnov
3. Xxxxxxxxx Poříčí
4. Sokolov
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
&xxxx;
XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Broumov 1. Božanov
2. Xxxxxxx
3. Hejtmánkovice
4. Xxxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Hynčice
2. Xxxxxxxxx
3. Meziměstí
4. Vernéřovice
3. Xxxxxxx xxx Metují 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Dobruška 1. České Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Bohdašín
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Podbřezí
11. Pohoří
12. Xxx
3. Opočno 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Opočno
4. Přepychy
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx
4. Sedloňov 1. Xxxxxx x Orlických xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx horách
4. Xxxxxxxx
5. Sněžné
3. Xxxx Xxxxxxx nad Xxxxx 1. Xxxx Xxxxxxxx 1. Bílá Xxxxxxxx
2. Xxxxx Brusnice
3. Xxxxxxx
4. Třebihošť
2. Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Velký Xxxxxxx
9. Vilantice
3. Xxxx Xxxxxxx xxx Labem 1. Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx
2. Choustníkovo Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Kohoutov
5. Kuks
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx-Xxxxxx
11. Zdobín
4. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
4. Hořice 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx x Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
6. Dobrá Xxxx x Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx x Xxxxx
10. Milovice x Xxxxx
11. Petrovičky
12. Xxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Červená Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Rohoznice
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Chomutice
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Ostroměř
6. Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Staré Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Librantice
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
2. Xxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx Králové
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Předměřice xxx Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxx
3. Chlumec xxx Cidlinou 1. Xxxxxxx xxx Cidlinou
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxx Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Přím
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Lodín
6. Nechanice
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Stračov
5. Xxxxxxxxx 1. Dobřenice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Holohlavý
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx pod Orebem 1. Xxxxx xxx Orlicí
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
7. Xxxxxx Újezd
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Máslojedy
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Sovětice
9. Xxxxxxxxxx
10. Světí
11 .Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Jaroměř 1. Xxxxxx
2. Heřmanice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Jaroměř
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Ples
8. Rasošky
9. Xxxxxx
10. Rychnovek
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxx Xxxxxxxx
14. Xxxxx
15. Zaloňov
7. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxx-Xxxxxxxx
2. Březina
3. Xxxxxxx
4. Butoves
5. Češov
6. Xxxxx
7. Xxxxx Lochov
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx Xxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxx
20. Kyje
21. Libuň
22. Xxxxxx
23. Xxxxxxxxx
24. Xxxxxx
25. Xxxxxxxx
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxxxx
28. Xxxxx
29. Xxxxxxx
30. Soběraz
31. Xxxxx Xxxxx
32. Střevač
33. Xxx
34. Xxxxx xxx Xxxxxxxx
35. Xxxxxxx
36. Xxxxxxx
37. Xxxxx
38. Xxxxxxxxx
39. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Běchary
2. Budčeves
3. Xxxxxxxxx
4. Kopidlno
5. Slavhostice
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxx
3. Lázně Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
5. Šárovcova Xxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Bystřice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Ohařice
5. Xxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Zámostí-Blata
6. Xxxxxx Xxxxxx 1. Kozojedy
2. Xxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Žlunice
8. Xxxxxxxx nad Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2 Čermná xxx Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxx nad Xxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Orlicí 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Čestice
4. Xxxxxxx-Xxxxxx
5. Chleny
6. Xxxxxxxx xxx Orlicí
7. Xxxxxxxxxx Xxxxx
8. Krchleby
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxx
4. Xxxxxxx nad Orlicí 1. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Lípa nad Xxxxxx
4. Nová Xxx
5. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
9. Xxxxxx 1. Červený Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx Hora
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx xxx Úpou
5. Xxxxxxx
2. Česká Xxxxxxx 1. Xxxxx Skalice
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Hořičky
3. Xxxxx xxx Hořičkami
4. Xxxxxxx
5. Mezilečí
6. Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxx Xxxxxx
5. Žďárky
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Česká Xxxxx
2. Dolní Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Náchod
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Nový Hrádek 1. Xxxxxx
2. Nový Xxxxxx
8. Xxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Metuje
4. Xxxxxx xxx Xxxxxx
5. Xxxxx Xxx
6. Xxxxx Xxxxxxxxx
7. Xxxx xxx Xxxxxx
10. Xxxx Xxxx 1. Xxxx Xxxx 1. Xxxx Xxxx
2. Pecka
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
11. Xxxx Xxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Slavětín xxx Xxxxxx
4. Xxxxxxx
2. Nové Xxxxx nad Metují 1. Xxxxxxxx
2. Libchyně
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Nové Xxxxx xxx Xxxxxx
6. Xxxxxxxx-Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
12. Xxxx Xxxxxx 1. Xxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Barchov
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Lužec xxx Xxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Nepolisy
12. Xxxx Xxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx Xxxxxx
18. Xxxxxxxxxxx
19. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Smidary
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
13. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Rokytnice x Xxxxxxxxx xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx
2. Orlické Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx
5. Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx
6. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Liberk
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
7. Xxxxxxx xxx Xxxxx
8. Xxxxxx-Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
3. Solnice 1. Bílý Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxx x Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx nad Xxxxxxxx
7. Vamberk
8. Záměl
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx 1. Horní Xxxxxx
2. Xxxx Xxx
3. Xxx pod Sněžkou
2. Xxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxx Xxxxx
3. Malé Svatoňovice 1.Malé Xxxxxxxxxxx
4. Mladé Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
5. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx
6. Svoboda xxx Xxxx 1. Svoboda xxx Úpou
7. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Olešnice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxx Xxxx
10. Xxxxxxx
11.&xxxx; Vlčice
8. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx u Úpice
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxx
9. Xxxxx Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxx 1. Bernartice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Zlatá Olešnice
5. Xxxxxx
15. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Kalná
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx Lhota
6. Prosečné
2. Xxxxxx 1. Rudník
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxx
2. Dolní Xxxxxx
3. Dolní Xxxx
4. Xxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxx xxx Labem
6. Lánov
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx Xxxx
9. Xxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXX
1. Česká Xxxx 1. Česká Xxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Lípa
3. Xxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxx Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Volfartice
15. Zahrádky
2. Xxxxx 1. Bezděz
2. Xxxxx
3. Xxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxx x Xxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
3. Xxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxx
4. Tuhaň
5. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
5. Ralsko
6. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Dubnice
2. Xxxx xx Xxxxxx
3. Stráž xxx Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxx Police
2. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Frýdlant
6. Xxxxxxxxx
7. Heřmanice
8. Xxxxx Xxxxxxx
9. Krásný Les
10. Xxxxxxxxx
11. Pertoltice
12. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxx Potok
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
4. Xxxx Město pod Xxxxxx 1. Nové Xxxxx xxx Smrkem
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx nad Xxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Bedřichov
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Nisou
4. Xxxxx xxx Nisou
5. Xxxxxxx Xxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxx Xxx nad Xxxxx
2. Xxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Nisou 1. Xxxxxxxxx
2. Pulečný
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Nisou
4. Jilemnice 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx x Čisté
3. Čistá x Xxxxx
4. Xxxxx x Xxxxx Xxxx
5. Xxxxx Branná
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxx
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx v Krkonoších
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx
13. Studenec
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
16. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
4. Rokytnice xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx
5. Liberec 1. Xxxxx Xxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Dub
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx pod Xxxxxxxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Hodkovice xxx Xxxxxxxx
3. Hrádek xxx Xxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxx xxx Nisou
2. Chrastavá
3. Xxxxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxx Ves
6. Xxxxxxxxx x Xxxxxx
5. Jablonné x Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
2. Janovice x Podještědí
6. Křižany 1. Xxxxxxx
2. Zdislava
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxx Most
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx nad Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx xxx Nisou 1. Městský xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx
9. Osečná 1. Janův Xxx
2. Xxxxxx
6. Xxxx Xxx 1. Xxxxxx 1. Cvikov
2. Xxxxxxxx
3. Kunratice x Xxxxxxx
4. Mařenice
5. Xxxx
2. Xxxxxxxxx Šenov 1. Xxxxxxxxx Xxxxx
2. Prysk
3. Nový Xxx 1. Chotovice
2. Nový Xxx
3. Xxxxxxxx
4. Polevsko
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx
7. Xxxxx x Cechách
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx nad Popelkou 1. Xxxxxxxxx Lhota
2. Lomnice xxx Popelkou
3. Xxxx Xxx nad Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Benešov x Xxxxx
2. Bozkov
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
4. Háje xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Roztoky x Semil
9. Semily
10. Xxxxx
11. Záhoří
4. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxx 1. Děsná
2. Xxxxxx x
2. Harrachov 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Albrechtice x Jizerských horách
2. Xxxxxxx pod Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Tanvald 1. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
9 Turnov 1. Xxxxx Xxxxx 1. Hrubá Skála
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Pěnčín
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Troskami 1. Holenice
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx
4. Troskovice
5. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Čtveřín
2. Lažany
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Žďárek
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Klokočí
3. Xxxxxx
4. Xxxx Xxxxx
5. Mírová xxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Olešnice
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxx
15. Xxxxxx
10. Xxxxxxx Xxxx 1. Železný Xxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx u Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Líšný
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx Brod
MORAVSKOSLEZSKÝ XXXX
1. Xxxxxxx 1. Bílovec 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Bítov
4. Bravantice
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
2. Jistebník 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Studénka
2. Bohumín 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Dolní Xxxxxx 1. Dolní Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Rychvald
3. Bruntál 1. Xxxxxxx 1. Bruntál
2. Dětřichov xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
5. Lomnice
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx
9. Nová Xxxx
10. Nové Heřminovy
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
13. Roudno
14. Xxxxx Xxxxx
15. Václavov x Xxxxxxxx
16. Valšov
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Dvorce
3. Xxxxxxxxxxxx
3. Xxxxx Benešov 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Staré Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxx Hora
2. Xxxxx xxx Pradědem
3. Xxxxxx Xxxx
5. Xxxxx xxx Pradědem 1. Karlova Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxxx
5. Xxxxx xxx Xxxxxxxx
4.Xxxxx Těšín 1. Xxxxx Těšín 1. Xxxxx Xxxxx
2. Chotěbuz
5. Frenštát xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Lichnov
3. Xxxxx 1. Tichá
4. Veřovice 1. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx-Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Krmelín
2. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Dolní Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Domaslavice 1. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Fryčovice
5. Xxxxxx-Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Frýdek-Místek
3. Xxxxxxx
4. Staré Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Kozlovice
2. Xxxxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx 1. Palkovice
10. Paskov 1. Xxxxxx
2. Žabeň
11. Raškovice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Pražmo
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx
12. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
13. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Ostravicí 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx
4. Ostravice 1. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxx Xxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Havířov 1. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
4. Horní Xxxxx 1. Horní Xxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Těrlicko
9. Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx 1. Bohuslavice
2. Xxxxx Benešov
3. Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Darkovice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxx
3. Šilheřovice
4. Xxxx 1. Bělá
2. Píšť
10. Xxxxxxxx x 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Bukovec
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxx Lomná
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Písečná
11. Xxxxx
2. Xxxxx u Xxxxxxxxxx 1. Mosty x Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Dětmarovice 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Závišice
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Příbor
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
13. Kravaře 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
6. Štěpánkovice 1. Štěpánkovice
14. Xxxxx 1. Brantice 1. Brantice
2. Xxxxxxxxxx 1. Janov
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Lichnov
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
15. Xxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
2. Hodslavice 1. Hodslavice
3. Xxxxxxx nad Xxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
5. Nový Xxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx
2. Hladké Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Kunín
5. Libhošť
6. Xxxx Xxxxx
7. Xxxx
8. Xxxxx x Xxxxxx Xxxxxx
9. Životice x Xxxxxx Xxxxxx
6. Starý Xxxxx 1. Xxxxx Jičín
7. Xxxxxxx xxx Odrou 1. Xxxxxxx nad Xxxxx
16. Xxxx 1. Fulnek 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
2. Xxxx 1. Xxxxxxxxx x Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxx
6. Vražné
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Spálov
17. Xxxxx 1. Háj ve Xxxxxxx 1. Xxx xx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxx
2. Xxxxxx nad Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Jakartovice
5. Xxxxxx x Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
5. Opava 1. Xxxxxxxxx
2. Hněvošice
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxx Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Otice
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Uhlířov
17. Velké Xxxxxxx
6. Xxxxx Polom 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Těškovice
7. Raduň 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
8. Skřipov 1. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx 1. Jezdkovice
2. Xxxxxxxxx
10. Velké Heraltice 1. Xxxxxxx
2. Velké Xxxxxxxxx
18. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
19. Ostrava 1. Klimkovice 1. Xxxxxxxxxx
2. Olbramice
3. Zbyslavice
2.Mariánské Xxxx a Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx
2. Xxxx Ves
3.Moravská Xxxxxxx x Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx-Xxx 1. Hrabová
2. Xxxxxxx-Xxx
3. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx xxx Odrou 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx
6. Porubá 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Porubá
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
7. Radvanice x Bártovice 1. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx Xxxxxxx 1. Michálkovice
2. Xxxxxxx Xxxxxxx
9. Xxxxx Xxxx 1. Xxxx Xxxx
2. Stará Xxxx
10. Xxxxx Ves xxx Xxxxxxxxxx 1. Stará Xxx xxx Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxx
12. Šenov 1. Xxxxx
13. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
14. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxx Polom
15. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxx 1. Vratimov
17. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
20. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Břidličná
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx 1. Horní Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Rýmařov 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Jiříkov
3. Xxxx Xxxxxxx
4. Xxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Stará Xxx
21. Xxxxxx 1. Bystřice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
22. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Březová
2. Xxxxxxx nad Budišovkou 1. Xxxxxxx nad Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxx Lublice
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxx 1. Melč
2. Moravice
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx xx Xxxxxxx
2. Větřkovice
3. Xxxxxx
XXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Bělotín
2. Polom
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Jindřichov
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Skalička
13. Xxxxxxx nad Ludinou
14. Xxxxxxx nad Xxxxxx
15. Xxxx
16. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Hustopeče xxx Xxxxxx
2. Milotice xxx Xxxxxx
3. Špičky
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Rakov
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx pod Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Provodovice
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
2. Jeseník 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxx Xxxx
3. Javorník
4. Uhelná
5. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxx xxx Xxxxxxxx
2. Česká Xxx
3. Jeseník
4. Xxxxxx-xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Písečná
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx-Xxxx Xxx
2. Mikulovice
3. Xxxxxxxxxx
4. Velké Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Stará Xxxxxxx Xxxx
2. Xxxxx Xxxx
3. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Kobylá xxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
3. Konice 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Polomí
5. Raková x Xxxxxx
6. Rakůvka
2. Xxxxxx x Xxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Jesenec
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx 1. Přemyslovice
4. Xxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxx xxx Bečvou 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Újezd
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx xxx Xxxxxx
5. Xxx xxx Xxxxxx
2. Osek xxx Xxxxxx 1. Xxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx Nětčice
2. Hlinsko
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Soběchleby
5. Xxxxxxx 1. Bouzov 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Slavětín
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Cholina
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx
2. Červenka
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Měrotín
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
5. Senice xx Xxxx 1. Xxxxxx xx Xxxx
2. Senička
3. Xxxxxxx
6. Mohelnice 1. Loštice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Třeština
3. Úsov 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxx
7. Olomouc 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Hlušovice
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
2. Dolany
3. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Doloplazy
4. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
5. Dub xxx Xxxxxxx 1. Dub xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Věrovany
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx xxx Moravou
2. Xxxxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx újezdu)
9. Xxxxx 1. Xxxxx
10. Xxxxx 1. Luběnice
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
11. Náměšť xx Xxxx 1. Loučany
2. Xxxxxx xx Xxxx
12. Xxxxxxx 1. Blatec
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx-Xxxxxx
6. Xxxxxx-Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Příkazy
9. Xxxxxxxxx
10. Těšetice
11. Ústín
13. Xxxxxxxx 1. Štěpánov
14. Tršice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
15. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Mrsklesy
3. Xxxxxxxxxx
4. Svésedlice
5. Xxxxx Xxxxxxxx
16. Xxxxx Týnec 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxx
17. Velký Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
8. Prostějov 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx x Prostějova 1. Xxxxxx x Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx-Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
3. Xxxxx pod Xxxxxxx 1. Xxxxx pod Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Niva
4. Xxxxxxxx
5. Rozstání
5. Xxxxxxxxx xx Hané 1. Xxxxxxx
2. Xxxx
3. Klenovice na Xxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
7. Tvorovice
6. Kostelec xx Xxxx 1. Xxxxxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xx Xxxx
3. Xxxxxx
7. Xxxxxxx xx Xxxx 1. Biskupice
2. Hrdibořice
3. Xxxxxxxx
4. Klopotovice
5. Xxxxxxx xx Xxxx
8. Laškov 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
9. Němčice xxx Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx nad Xxxxx
4. Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx
5. Srbce
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
10. Nezamyslice 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Víceměřice
11. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
12. Xxxxxxx 1. Krumsín
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Prostějovičky
13. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Mostkovice
3. Xxxxxx x Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
15. Ptení 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
16. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx na Xxxx
2. Slatinky
3. Xxxxxxx
17. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Seloutky
5. Xxxxxx
9. Xxxxxx 1. Brodek u Xxxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Citov
4. Xxxxxxxxx
2. Domaželice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Křtomil
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Radkova Lhota
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Beňov
2. Xxxxxxxx
3. Horní Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Xxx
5. Xxxxxxx 1. Kojetín
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Čelechovice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Vlkoš
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx u Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Radslavice
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Šišma
12. Xxxxxxxx Lhota
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Oplocany
3. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx Beroun 1. Xxxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Domašov u Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
8. Huzová
9. Jívová
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Lužice
13. Xxxxx Xxxxxx
14. Xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxxxxx
20. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxx 1. Bludov
2. Xxxxxxx
3. Chromeč
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Jindřichov
3. Xxxxxxxx
4. Xxxx Morava
4. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
6. Xxxx xxx Xxxxxxx 1. Bohdíkov
2. Xxxxx
3. Jakubovice
4. Janoušov
5. Xxxxxx
6. Xxxx xxx Xxxxxxx
7. Staré Xxxxx 1. Xxxxx Město
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Hraběšice
5. Nový Xxxxx
6. Petrov xxx Xxxxxx
7. Písařov
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
10. Sobotín
11. Sudkov
12. Xxxxxxx
13. Vernířovice
14. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx xxx Děsnou
2. Velké Xxxxxx
12. Xxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxxx
3. Troubelice
5. Xxxxx 1. Xxxxx
6. Uničov 1. Xxxxxx
2. Uničov
3. Želechovice
13. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hrabová
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Postřelmov
4. Rohle 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hynčina
4. Jedlí
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Leština
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Svébohov
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxx
XXXXXXXXXX XXXX
1. Česká Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx 1. Česká Xxxxxxx
2. Přívrat
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Třebovice
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Dědová
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Otradov
11. Xxxxxxxx
12. Xxxx
13. Xxxxxxxx
14. Svratouch
15. Xxxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Vítanov
18. Xxxxxxxxx
19. Vortová
2 Xxxxxx Xxxxxxxx 1. Trhová Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxx
2. Dolní Xxxxx
3. Dolní Ředice
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Ředice
6. Xxxxxxxxx
7. Ostřetín
8. Xxxxxxxxxx x Xxxxx
9. Trusnov
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Jelení 1. Xxxxx Jelení
2. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx Městce
5. Lány
6. Xxxxx-Xxxxxx
7. Morašice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx u Xxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Úherčice
13. Xxxxxxx Xxxxx
14. Xxxxxx
2. Xxxxxxx Týnec 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Zájezdec
3. Chrast 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Jenišovice
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Řestoky
9. Smrček
10.Zaječice
4. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Ostrov
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Dřenice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxx
7. Xxxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Lukavice
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxx
13. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Třibřichy
18. Xxxxxxxxx
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxxxxxxx
21. Xxxxxxx
6. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Hodonín
5. Xxxxx Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Nasavrky
8. Proseč 1. Xxx x Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
9. Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Bousov
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx nad Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxx 1. Hluboká
2. Leštinka
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
12. Třemošnice 1. Xxxxxxxx
2. Seč
3. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx Voda 1. Xxxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Čermná 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Albrechtice
2. Xxxxxxx Studánka
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Horní Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Lubník
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxx
13. Žichlínek
3. Tatenice 1. Xxxxxxxx
2. Strážná
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Újezd 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Újezd
4. Xxxxx Xxxxx
5. Chotěnov
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Xxx x Xxxxxxxx
8. Xxxxxx x Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx Xxx
2. Litomyšl 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Chotovice
8. Xxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Němčice
14. Nová Xxxxx
15. Osík
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx
18. Sebranice
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxxx
21. Suchá Lhota
22. Xxxxxxxxx
23. Xxxxx
24. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Vlčkov
8. Xxxxxxxx Třebová 1. Jevíčko 1. Xxxx u Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Březina
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxx x Jevíčka
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx Trnávka 1. Xxxxxxx u Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx Trnávka
3. Rozstání
4. Xxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx x Moravské Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxxx
4. Gruna
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx na Xxxxxx
12. Xxxxxxxx Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxx na Xxxxxx
15. Xxxxx Město
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxx x Dašic
2. Lázně Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Neratov
5. Xxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx Ždánice
9. Živánice
3. Xxxxxxxx 1. Moravany
2. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx nad Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Čepí
6. Xxxxx x Xxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9.Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxxx xxx Xxxxx
15. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxx
17. Xxxx
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxx
20. Xxxx
21. Xxxxxxxx
22. Xxxxx Hradiště
23. Staré Xxxxxxxxx
24. Xxxxx Xxxxxxx
25. Xxxxxxxx
26. Xxxxxxxxx
27. Xxxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxx Xxxxxxx
5. Pravy
6. Xxxxxxxxxxx Xxxx
7. Xxxx Xxxxxxx
8.Xxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Sezemice
7. Xxxxx x Xxxxxxx
10. Polička 1. Xxxxxx 1. Bystré
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Svojanov
6. Xxxxx
2. Polička 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Kamenec u Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxx Xxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxx
11. Sádek
12. Stašov
13. Xxxxxx Důl
14. Telecí
11. Xxxxxxx 1. Choltice 1. Bukovina x Xxxxxxxx
2. Holotín
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Lipoltice
8. Xxxxxxxxxx x Přelouče
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Svinčany
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Brloh
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Litošice
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Přelovice
8. Přepychy
9. Xxxxxx
10. Xxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
4. Řečany xxx Labem 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx nad Xxxxx
3. Xxxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx nad Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxx
11. Újezd x Xxxxxxxx
12. Zdechovice
12. Xxxxxxx 1. Brněnec 1. Banín
2. Xxxx xxx Svitavou
3. Xxxxxxx
4. Brněnec
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Želivsko
2. Xxxxxxx nad Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Svitavy 1. Dětřichov
2. Xxxxxx nad Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Kamenná Xxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Vendolí
13. Ústí xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Orlicí 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxx 1. Dolní Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Ústí nad Xxxxxx 1. České Xxxxxxxx
2. Xxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Orlické Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Řetůvka
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxx xxx Xxxxxx
11. Xxxxx Skrovnice
12. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Bošín
3. Xxxxxxxx
4. Choceň
5. Koldín
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxx Xxxx
17. Xxxxx x Xxxxxx
18. Xxxxxxxxx-Xxxxx
19. Zálší
20. Zářecká Xxxxx
2. Xxxxxx Mýto 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Hrušová
5. Javorník
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxx Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Radhošť
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Týnišťko
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxx Xxxx
19. Xxxxxx
20. Xxxxxx
15. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
3. Xxxxx xxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Těchonín
9. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Žampach
3. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Hejnice
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Pastviny
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxx
XXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Spálené Xxxxxx 1. Borovno
2. Xxxxx
3. Xxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx Xxxxxx
2. Domažlice 1. Xxxx xxx Radbuzou 1. Xxxx xxx Radbuzou
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Mrákov
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Pelechy
11. Stráž
12. Xxxxxxxx
13. Újezd
14. Zahořany
3. Xxxxx 1. Brnířov
2. Xxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxx xx Xxxxxx
5. Libkov
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxx Xxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxx
12. Všeruby
4. Klenčí xxx Čerchovem 1. Díly
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Klenčí xxx Xxxxxxxxx
5. Nemanice
6. Xxx
7. Postřekov
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Kanice
4. Kaničky
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxx
9. Xxxxxxxxx
10.Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Xxxxxxxx
8. Otov
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx 1. Horažďovice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxx Xxx
7. Xxxxxxxx
8. Slatina
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxxxx
11. Xxxxx Xxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx Xxxx 1. Hradešice
2. Nalžovské Xxxx
3. Tužice
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx Týn 1. Xxxxxxxxx Xxx 1. Xxxxxxxx
2. Horšovský Xxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Mířkov
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Semněvice
10. Srby
11. Xxxxx Malahov
12.Vidice
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hlohovčice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Běšiny 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Chudenice
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
3. Janovice xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
5. Javor
6. Xxxxxxx
7. Lomec
8. Xxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Černíkov
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Obytce
9. Xxxxxxxxx
5. Měčín 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Chudenín
4. Xxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Číhaň
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx x Plánice
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Strážov 1. Xxxxxxx
9. Xxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxxx
2. Mezihoří
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx Ruda 1. Xxxxxxx Ruda
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Dražeň
3. Horní Xxxx
4. Xxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Dobříč
2. Xxxxx
3. Kaznějov
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Rybníce
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Kožlany
4. Xxxxxxxxx 1. Bílov
2. Bohy
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx
9. Kopidlo
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx
18. Xxxxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Štichovice
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxx Bělá
2. Xxxxx Xxxx
3. Líté
4. Xxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxx
8. Žihle 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Xxx x Xxxxxx
4. Velečín
5. Xxxxx
7. Nepomuk 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Mladý Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Čížkov
2. Xxxxxxx
3. Chlumy
4. Klášter
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Polánka
13. Prádlo
14. Xxxxxxxx
15. Srby
16. Tojice
17. Xxxxxxxx
18. Vrčeň
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxx 1. Heřmanova Xxx
2. Xxxxxxxx
3. Lochousice
4. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxx
2. Horní Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Ledce
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Žilov
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Líšťany 1. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx xxxx Mží
9. Úlice
6. Xxxxxx 1. Blatnice
2. Kbelany
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
7. Pernarec 1. Xxxxxxxxx
2. Křelovice
3. Xxxxxx x Xxxxxxxxx
4. Pernarec
5. Xxxxxx
8. Třemošná 1. Česká Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Nadryby
7. Xxxxxxxx
8. Xxxx-Xxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Krsy
3. Xxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Tlučná
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
11. Všeruby 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
12.Xxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
9. Xxxxx 1. Chrást 1. Xxxxxx
2. Chrást
3. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx 3 1. Xxxxx 1
2. Xxxxx 2 - Xxxxxxx
3. Xxxxx 3
4. Xxxxx 4
5. Xxxxx 5 - Xxxxxxx
6. Xxxxx 6 - Xxxxxx
7. Xxxxx 7 - Radčice
8. Xxxxx 8 - Xxxxxxx
9. Xxxxx 9 - Malešice
10. Plzeň 10 - Lhota
4. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Mokrouše
5. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Šťáhlavy
10. Přeštice 1. Xxxxxxx 1. Bolkov
2. Buková
3. Xxxxxxx
4. Otěšice
5. Ptenín
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Chlumčany
7. Xxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Oplot
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxx
3. Štěnovice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Předenice
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
11. Rokycany 1. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Hrádek
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Mirošov
5. Příkosice
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxx
4. Xxxx 1. Cheznovice
2. Xxxxxx Xxxxx
3. Mýto
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Chlum
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Lhotka x Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Přívětice
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Skomelno
14. Újezd x Xxxxxxx Xxxxx
15. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Holoubkov
4. Hůrky
5. Xxxxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Svojkovice
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Čilá
3. Xxxxxxxx Xxxxx
4. Hradiště
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx pod Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Mlečice
10. Xxxxxxxx-Xxxxxx
11. Plískov
12. Podmokly
13. Xxxx
14. Xxxxxxx
15. Týček
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxxx
12. Xxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Dobřany
3. Xxxx Ves
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx
2. Holýšov 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Holýšov
5. Xxxxx Kamenice
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Všekary
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Hradec
3. Kotovice
4. Xxxxx
5. Líšina
6. Stod
7. Xxxxxxxx
8. Xxx Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
13. Stříbro 1. Bezdružice 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Ošelín
4. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kostelec
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Erpužice
3. Xxxxx
4. Stříbro
5. Sulislav
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Hartmanice
2. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx Hory 1. Horská Xxxxxx
2. Kašperské Xxxx
3. Xxxxxxx
4. Rejštejn
5. Xxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Mokrosuky
4. Xxxx 1. Xxxx
5. Strašín 1. Xxxxxxxx
2. Nezdice xx Xxxxxx
3. Soběšice
4. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Dlouhá Xxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Petrovice x Sušice
5. Podmokly
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx 1. Budětice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
15. Tachov 1. Xxx 1. Xxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Chodová Xxxxx 1. Xxxxxxx Planá
3. Xxxxx 1. Xxxx xxx Tichou
2. Xxxxxxx
3. Chodský Újezd
4. Xxxxx
5. Lestkov
6. Xxxxx
7. Xxxxx Chodov
4. Přimda 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Ctiboř
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxx
4. Xxxxx
5. Hošťka
6. Xxxxx
7. Xxx x Tachova
8. Xxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Tisová
STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. Xxxxxxx 1. Benešov 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Kozmice
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Struhařov
14. Xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Čerčany
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Lštění
5. Xxxx
6. Nespeky
7. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx x Xxxxxx
9. Řehenice
10. Xxxxxx
4. Divišov 1. Český Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Drahňovice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Sázava 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Vodslivy
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Chleby
4. Xxxxxxxx
5. Krňany
6. Lešany
7. Xxxxxx
8. Xxxxx nad Xxxxxxx
9. Xxxxxx Újezd
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Beroun
2. Xxxxx
3. Hýskov
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Tmaň
11. Xxxxxxxx
12. Vraž
13. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx Třebaň
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Srbsko
6. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxx
2. Králův Xxxx
3. Xxxxxx
4. Svatá
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Skuhrov
7. Xxxxxxx
8. Všeradice
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Loděnice
4. Xxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxx Xxx xxx Xxxxxx
8. Xxxxxx Újezd
7. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
3. Xxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslav 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx -Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx -Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx Hlavno
8. Xxxx Xxxxxx
9. Podolanka
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Sluhy
14. Xxxxxx Xxxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxx
17. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Konětopy
4. Xxxxxx
5. Xxxxx
4. Klecany 1. Xxxxxxx
2. Klecany
3. Máslovice
4. Xxxxxxxxx
5. Vodochody
6. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxx
2. Bořanovice
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxx
7. Xxxxxxx Voda 1. Xxxxxxx
2. Odolena Xxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxx Xxx
8. Xxxxxxx 1. Květnice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Úvaly
4. Xxxxxx 1. Čáslav 1. Xxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Čáslav
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx X
7. Xxxxxxxx
8. Hraběšín
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Krchleby
12. Xxxxxxxx
13. Rohozec
14. Xxxxxx
15. Xxxxxx
16. Starkoč
17. Xxxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxx
19. Třebonín
20. Xxxxxxx
21. Xxxxxxxx
22. Xxxx
23. Xxxxxx
24. Xxxxxxxx
2. Tupadly 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Drobovice
4. Horky
5. Xxxxxx
6. Schořov
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Černošice 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Vonoklasy
2. Xxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx Újezd
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
3. Davle 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Dobřichovice
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Horoměřice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxx
8. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Jesenice
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
10. Xxxxxx u Xxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
11. Jinočany 1. Xxxxxx
2. Chrášťany
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Vltavou
2. Tursko
13. Xxxxxx xxx Brdy 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx
8. Mníšek pod Xxxx
9. Řitka
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx
14. Nučice 1. Nučice
2. Xxxxxxxxxx
15. Průhonice 1. Průhonice
16. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
17. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx
18. Řevnice 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
19. Štěchovice 1. Xxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxx
20. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Roblín
5. Třebotov
21. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Tuchoměřice
22. Xxxxx Xxxxxxx 1. Holubice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxx
23. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Březová-Oleško
2. Xxxxx xxx Xxxxxxx
3. Xxxxx
6. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx 1. Břežany XX
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxxx
21. Xxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxx Huť
11. Xxxxx Pole
12. Voznice
13. Xxxxxxxxxx
2. Nečín 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Nová Ves xxx Xxxxx 1. Xxxx Xxxxxxxx
2. Xxxx Xxx xxx Pleší
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxx Xxxx 1. Xxx
2. Chotilsko
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxx Dvory
6. Xxxx Xxxx
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
2. Hořovice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Podluhy
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxxxx
3. Hostomice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Lážovice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxx
6. Skřípěl
7. Xxxxx Chlumec
8. Xxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxx Xxxxx
5. Xxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
6. Žebrák 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Točník
6. Žebrák
9. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
4. Xxxxxxx Žehrovice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
5. Xxxxxx 1. Běloky
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxx Přítočno
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
6. Xxxx 1. Lány
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Svinařov
8. Xxxxxx 1. Hřebeč
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxx 1. Xxxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Horní Xxxxxxxx
3. Kyšice
4. Xxxx Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Pletený Xxxxx
7. Svárov
8. Xxxxxx
12. Xxxxx Dobrá 1. Velká Xxxxx
10. Xxxxx 1. Červené Xxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx
2. Kolín 1. Břežany X
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Lhota
5. Xxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Kořenice
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Lošany
12. Xxxxxxx
13. Xxxx Xxx X
14. Ovčáry
15. Xxxxxxx
16. Xxxx-Xxxxxxxxx
17. Xxxxxx
18. Xxxxxxxxxxx X
19. Ratboř
20. Xxxxx Xxxxx
21. Xxx Xxxxx
22. Xxxxxxx
23. Xxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Klášterní Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Krychnov
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxx 1. Cerhenice
2. Xxxxxxxxx
3. Chotutice
4. Pečky
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
5. Plaňany 1. Xxxxxxx
2. Radim
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Žabonosy
6. Xxxxx xxx Xxxxx 1. Bělušice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx nad Xxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxx 1. Velim
8. Xxxxx Xxxx 1. Velký Osek
2. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxx
5. Drahobudice
6. Malotice
7. Xxxxx Voděrady
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Choťovice
3. Lipec
4. Xxxxx
5. Polní Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx XX
7. Žehuň
8. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx nad Xxxxxxx 1. Kralupy xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
6. Olovnice
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx u Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxx Ves
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx
12. Xxxxx Hora 1. Xxxxxxxx 1. Bohdaneč
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx
3. Opatovice X
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx X
6. Xxxxxxxx
3. Kácov 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
4. Kutná Hora 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Kutná Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx xxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
5. Xxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxxxx
6. Xxxxxx nad Sázavou 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Svatý Mikuláš
4. Xxxxxx xxx Xxxxx
9. Xxxxxxxx Janovice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx XX
6. Rašovice
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx 1. Černíny
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
11. Xxxx xxx Xxxxxxx 1. Dolní Xxxxxx
2. Xxxxx II
3. Chabeřice
4. Xxxxxxxxxx
5. Řendějov
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxx xxx Xxxxxxx
13. Lysá xxx Xxxxx 1. Kounice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
2. Xxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx nad Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx xxx Xxxxx
5. Semice
6. Xxxxx Xxxx
7. Starý Xxxxxx
8. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Liblice
2. Xxxxxxxx 1. Dolní Zimoř
2. Xxxxxxxx
3. Medonosy
4. Tupadly
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
3. Xxxxx xxx Vltavou 1. Lužec xxx Vltavou
4. Xxxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Cítov
3. Xxxxx Beřkovice
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxx
8. Xxxxxx
9. Xxxx Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Spomyšl
12. Xxxxxx
13. Tuhaň
14. Xxxxx Xxxxx
15. Xxxxxxx
6. Mšeno 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Stránka
7. Řepín 1. Xxxxx
8. Vysoká 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Vysoká
15. Mladá Xxxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Bítouchov
3. Nová Xxx u Xxxxxx
2. Xxxx xxx Bezdězem 1. Xxxx xxx Bezdězem
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
3. Xxxxxxx xxx Jizerou 1. Xxxxxxx nad Jizerou
2. Xxxxx Slivno
3. Horní Xxxxxx
4. Kochánky
5. Mečeříž
6. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Skorkov
9. Sojovice
10. Xxxxxx
11. Xxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Nemyslovice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Sovínky
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Horky xxx Xxxxxxx
3. Hrušov
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Ledce
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Pěčice
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Žerčice
8. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Chotětov
10. Katusice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx Xxx
4. Xxxxxxx
11. Kosmonosy 1. Xxxxxxx
2. Kosmonosy
12. Xxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxxx
2. Krnsko
3. Xxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
14. Luštěnice 1. Xxxxxxxxx
2. Chudíř
3. Jabkenice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Smilovice
15. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Dlouhá Xxxxx
5. Dolní Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxx Xxxxx
8. Xxxxxxx Xxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Mladá Xxxxxxxx
12. Xxxx Xxxxx
13. Pětkovy
14. Xxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxx
18. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Vrátno
17. Xxxxxxx 1. Všejany
16. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Mnichovo Xxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx
6. Horní Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxx Hradiště
12. Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxx
15. Ptýrov
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxxxx
2. Xxxx 1. Xxxxxx
2. Loukov
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
17. Neratovice 1. Xxxxxxxx nad Labem 1. Xxxxxxxx nad Labem
2. Xxxxxx
2. Neratovice 1. Čakovičky
2. Xxxxxxx
3. Kojetice
4. Libiš
5. Xxxxxxxxxx
6. Zálezlice
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Všetaty
18. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx
2. Křinec 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Loučeň 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Čilec
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Kamenné Xxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Straky
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Nový Dvůr
5. Xxxxxxxxx
6. Rožďalovice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Hořany
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
9. Velenka
10. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Činěves
2. Xxxxxxxx
3. Velenice
2. Kněžice 1. Xxxxxxxxx
2. Chroustov
3. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Králové 1. Běrunice
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Hradčany
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Vrbice
10. Xxxxxxxxx
4. Poděbrady 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Křečkov
4. Libice xxx Cidlinou
5. Odřepsy
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx Xxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxx xxx Oškobrhem
15. Xxxxxx Lhota
5. Sány 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxx
20. Xxxxxxx 1. Březnice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Hudčice
6. Xxxxxx
7. Xxxxx
8. Nestrašovice
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Tušovice
14. Volenice
2. Xxxxx Hbitý 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Hluboš 1. Xxxxxxxxxx
2. Buková x Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Pičín
4. Xxxxxxxx 1. Hvožďany
5. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Jince
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx nad Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Lazsko
4. Xxxxxxxx
5. Milín
6. Ostrov
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Vrančice
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx Xxxxx
3. Dubenec
4. Xxxxx
5. Háje
6. Xxxxxxxxx
7. Xxx
8. Lhota x Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxx
13. Příbram
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx Dušníky
16. Xxxxxxx
17. Vysoká x Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
2. Nepomuk
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Zalužany
5. Xxxxxxx
21. Xxxxxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Jesenice
5. Kolešov
6. Xxxx
7. Oráčov
8. Xxxxxx
9. Xxxx
3. Xxxxxxxx 1. Chrášťany
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx Xxx
3. Křivoklát
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Pustověty
7. Velká Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Xxxxx 1. Lužná
8. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Třtice
9. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Milostín
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
10. Nové Xxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxxxx
2. Xxxx
11. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Šanov
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
12. Rakovník 1. Xxxxxxxx
2. Lubná
3. Nový Xxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
13. Xxxxxxx 1. Roztoky
14. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
15. Xxxxxxxx 1. Kozojedy
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Pochvalov
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
16. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
17. Xxxxxx 1. Hracholusky
2. Hřebečníky
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx Újezd
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
18. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
22. Xxxxxx 1. Jevany 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kostelec x Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Černými xxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kostelec xxx Xxxxxxx xxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Prusice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Hrusice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Senohraby
8. Xxxxxxxxx
9. Struhařov
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Čestlice
4. Dobřejovice
5. Xxxxxx
6. Herink
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Popovičky
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxx
18. Xxxxx
19. Tehovec
6. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxxx
2. Vlkančice
7. Velké Xxxxxxxx 1. Křížkový Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Sulice
5. Xxxxx Xxxxxxxx
23. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxxxx Lhota
3. Štětkovice
4. Xxxxxx Hora xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx xxx Vltavou
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Nedrahovice
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxx Xxx
12. Xxxxxx Xxxxxxx
7. Xxxxxx-Xxxxxx 1. Xxxxxx-Xxxxxx
24. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Drnek
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx Xxxx
9. Xxxxxxx
10. Knovíz
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxx
15. Xxxxxxxxxx
16. Neprobylice
17. Neuměřice
18. Xxxxxx
19. Podlešín
20. Xxxxxx
21. Xxxxxx
22. Xxxxx
23. Xxxxxxxxxx
24. Xxxxxx
25. Tuřany
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxxxxx
28. Zvoleněves
29. Xxxxxxxx
30. Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Smečno
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Kmetiněves
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Sazená
8. Uhy
9. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Stradonice
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx
25. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Mnichovice
5. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Dolní Xxxxxxxxx
5. Dunice
6. Xxxxxx
7. Xxxxx
8. Snět
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxx Blaníkem 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Velíš
4. Trhový Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Trhový Xxxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Bílkovice
2. Ctiboř
3. Xxxxxxxx
4. Chlum
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxx
16. Radošovice
17. Xxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxxxx
20. Xxxxx
21. Xxxxxx
22. Xxxxxxxxx
23. Xxxxxxxxx
24. Xxxxxxxxxx
26. Xxxxxx 1. Votice 1. Xxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Smilkov
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Zvěstov
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXX KRAJ
1. Bílina 1. Xxxxxx 1. Bílina
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Ohníč
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxxxx xxx Ploučnicí 1. Benešov xxx Xxxxxxxxx
2. Dolní Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx nad Xxxxxxxxx
4. Heřmanov
5. Xxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxx Veleň
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxx Sachov
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
2. Česká Xxxxxxxx 1. Xxxxx Kamenice
2. Janská
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Srbská Xxxxxxxx
8. Xxxxxx
3. Děčín 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Děčín
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Huntířov
8. Xxxxx
9. Kámen
10. Labská Xxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Těchlovice
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Blatno
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Hora Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
7. Hrušovany
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxx
12. Místo
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Vrskmaň
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxx Xxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Rokle
2. Xxxxxxxxx xxx Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Klášterec xxx Xxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
4. Perštejn 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Radonice
4. Xxxxxx Xxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx Hamry
2. Xxxxxx xxx Klínovcem
3. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx 1. Bohušovice xxx Xxxx 1. Bohušovice xxx Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
2. Xxxxxxx nad Ohří 1. Xxxxxxx xxx Xxxx
2. Xxxxxxx nad Ohří
3. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Hoštka
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Řepčice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
6. Litoměřice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Chudoslavice
4. Kamýk
5. Xxxxxxxxxxx
6. Litoměřice
7. Xxxxx
8. Xxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Ploskovice
13. Staňkovice
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxx Xxxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Polepy
3. Vrutice
8. Xxxxx 1. Račice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Úštěk
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Hora Xxxxx Kateřiny 1. Brandov
2. Xxxx Svaté Xxxxxxxx
3. Xxxx Xxx x Xxxxxx
2. Horní Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx x Xxxxxxxxx
4. Xxx 1. Xxx
2. Xxxxxxxxx Radčice
5. Meziboří 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxx 1. Hřivice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Lenešice
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Louny 1. Xxxxxx x Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Dobroměřice
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Chraberce
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Louny
12. Xxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Nová Xxx
3. Panenský Týnec
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Uherce
7. Xxxxxxx
6. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx xxx Lesy
7. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Chotěšov
4. Klapý
5. Xxxxxx
6. Libochovice
7. Xxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Čížkovice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx xxx Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Žernoseky
8. Xxxxxxxxxx xxx Labem
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
3. Třebenice 1. Xxxxxxxxxx
2. Chodovlice
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Třebenice
6. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
9. Xxxx 1. Bečov 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Skršín
5. Xxxxxxxxx
2. Most 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxx Xxxxxx
6. Most
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Blšany 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Lubenec
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
4. Podbořany
5. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Budyně nad Xxxx 1. Budyně nad Xxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx xxx Ohří
2. Horní Xxxxxxxxx 1. Ctiněves
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Beřkovice
4. Xxxxxxxxxx xxx Řípem
5. Xxxxxxxxx xxx Xxxxx
6. Mnetěš
7. Xxxxxxx
3. Xxxxx-xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx-xxxxx
4. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Černěves
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Chodouny
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxx Xxxxx
14. Xxxxxxxx xxx Xxxxx
15. Straškov-Vodochody
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxx
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Staré Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
4. Velký Xxxxx 1. Xxxxx Poustevna
2. Xxxxxx
3. Lobendava
4. Mikulášovice
5. Xxxxx Šenov
6. Vilémov
13. Xxxxxxx 1. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx 1. Duchcov
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
3. Hrob 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Krupka 1. Xxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Modlany
2. Xxxxxx
7. Xxxx 1. Xxx x Xxxxxxxx
2. Xxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx pod Milešovkou
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Rtyně xxx Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Žim
14. Xxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3.Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Petrovice
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Stebno
7. Xxxxxx 1. Trmice
8. Xxxx xxx Xxxxx - xxxxx 1. Dolní Zálezly
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxx xxx Xxxxx - město
6. Ústí xxx Xxxxx - Xxxxxxx xxxxxx
7. Xxxx xxx Labem - Xxxxxxx
9. Xxxx xxx Xxxxx -Neštěmice 1. Xxxxxx
2. Xxxx xxx Xxxxx - Xxxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx u Xxxxx
2. Xxxx Xxxxxx
3. Xxxxx Březno
4. Zubrnice
15. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Podluží
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx pod Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
16. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Deštnice
2. Xxxxxxx
3. Libořice
4. Měcholupy
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Čeradice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Nové Xxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Velemyšleves
9. Zálužice
10. Xxxxx
11. Xxxxxxxx
XXXX XXXXXXXX
1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Písečné
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Unčín
11. Xxxxxxx
12. Xxxxx Janovice
13. Xxx
14. Ždánice
2. Dolní Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Bukov
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Horní Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
7. Rodkov
8. Střítež
9. Xxxxx
3. Rověčné 1. Nyklovice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx Třesné
6. Věstín
4. Xxxxx 1. Rožná
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
5. Strážek 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Koroužné
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Štěpánov nad Xxxxxxxx
5. Ujčov
2. Havlíčkův Xxxx 1. Xxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxx Xxx x Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx Brod 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxx
5. Xxxxxx Xxx
6. Xxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxxxx Xxxx
8. Herálec
9. Xxxxx Xxxxx
10. Xxxxxxx Xxxxx
11. Xxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxx Xxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxx
17. Lípa
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxxxxxx
20. Xxxxxxxxxx
21. Xxxxxxxxxxx
22. Olešná
23. Pohled
24. Xxxxxxxx
25. Xxxxxxxxxxx
26. Skorkov
27. Xxxxxxx
28. Slavníč
29. Xxxxxxxx
30. Xxxxx
31. Xxx
32. Xxxxxxxx
33. Xxxxx
34. Xxxxxx Xxxx
35. Xxx
36. Xxxxxxx
37. Vysoká
38. Xxxxxx
4. Lipnice xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxx nad Sázavou
5. Xxxxxxxxx 1. Havlíčkova Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Olešenka
4. Přibyslav
5. Xxxxxxxx Hory
6. Xxxxxxx Xxxx
3. Xxxxxxxx 1. Humpolec 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx Rápotice
6. Xxxxxx
7. Humpolec
8. Xxxxx
9. Xxxxxx
10. Kaliště
11. Kejžlice
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxx Xxxxxx
15. Mysletín
16. Xxxx
17. Xxxxxx
18. Řečice
19. Xxxxxxx
20. Xxxxxxxx
21. Xxxxx Bříště
22. Xxxxx
23. Vojslavíce
24. Vystrkov
25. Xxxxx
4. Chotěboř 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Borek
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Jitkov
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxxx
13. Xxxx
14. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxxxxx
21. Xxxxxxx
22. Xxxxxx Xxxxxxx
23. Vepříkov
24. Xxxxxxx
25. Víska
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Sobíňov
5. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Dobronín 1. Xxxxxxxx
2. Kamenná
3. Střítež
4. Xxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Rohozná
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Ježená
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Jihlávka
3. Xxxxxxx
7. Xxxxx 1. Arnolec
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Nadějov
5. Rybné
6. Xxxxxxx
7. Xxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx
2. Cerekvička-Rosice
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Jihlava
6. Xxxx Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Rančířov
11. Xxxxxxxx
12. Smrčná
13. Xxxxx Xxxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
10. Kněžice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
11. Kostelec 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
12. Xxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Luka xxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxxxxxxx
13. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Dobroutov
3. Xxxxx
4. Xxxx
5. Věžnička
6. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxx 1. Brtnička
2. Xxxxxx Brtnice
3. Xxxxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
15. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Jezdovice
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxx
16. Xxxxxx Jeníkov 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
6. Moravské Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Bačkovice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Lhotice
6. Xxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Pálovice
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx u Xxxxx
14. Radotice
15. Xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 1. Babice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx
9. Domamil
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
12. Kojatice
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx
18. Xxxxxxxxx
19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
20. Nimpšov
21. Xxxx Xxxxxxxx
22. Xxxxxxxx
23. Zvěrkovice
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kdousov
3. Xxxxxxxx
4. Police
4. Želetava 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx xxx Oslavou 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
2. Xxxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Čikov
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Hluboké
5. Jasenice
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxx xxx Oslavou
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Xxxxx
17. Xxxxxxxx
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxx
21. Třesov
22. Xxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Oslavou
23. Xxxxxxxx
8. Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Dlouhé
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Radešín
8. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxx Xxxxxxxx
5. Věcov
3. Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx 1. Xxxxxxx pod Xxxxxxx xxxxx
2. Xxxxxx
3 Xxxx Xxx x Xxxxxx Xxxxx na Xxxxxx
4. Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx
5. Radňovice
6. Xxxxxx
7. Tři Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Zubří
4. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Pacov 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Salačova Lhota
5. Xxxxxxxxxx
2. Obrataň 1. Xxxxx Xxxx x Pacova
2. Xx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxxx
3. Pacov 1. Bratříce
2. Xxxxxxxx
3. Cetoraz
4. Xxx
5. Xxxxx
6. Pacov
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Těchobuz
10. Xxxxxxxxxx xxx Stražištěm
11. Velká Xxxxxx
12. Xxxxxx
10 Pelhřimov 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Křeč
5. Lidmaň
6. Xxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxx
3. Horní Xxxxxxx
4. Xxxxx Ves
5. Xxxx Buková
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Hořepník
3. Xxxxx
5. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Včelnička
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Martinice x Xxxxxx
7. Xxxxx
7. Xxxx Xxxxxxx 1. Čížkov
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Nová Xxxxxxx
8. Xxxx Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxxx
9. Pelhřimov 1. Xxxxxxx
2. Čelistná
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx Voda
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxx
8. XxxxxxxXxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Pavlov
14. Pelhřimov
15. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Rynárec
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxxxxxx
20. Ústrašín
21. Útěchovice
22. Xxxxxxxxxxx
23. Xxxxx Rybník
24. Xxxxx
25. Xxxxxxxx
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Polesí
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx pod Křemešníkem
3. Xxxxxxxx
12. Žirovnice 1. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx nad Sázavou 1. Xxxxx xxx Sázavou 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Číhošť
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx Xxxxx
10. Kouty
11. Xxxxxx
12. Xxxxx
13. Xxxxx xxx Xxxxxxx
14. Ostrov
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxxx
2. Světlá xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Kunemil
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx u Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxx Xxx x Xxxxxx
8. Ovesná Xxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Služátky
13. Světlá xxx Xxxxxxx
14. Vlkanov
12. Xxxx 1. Mrákotín 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Řásná
5. Xxxxxxx
2. Nová Xxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Dolní Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Krasonice
6. Xxxx Říše
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Vápovice
10. Xxxxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
3. Xxxxx Říše 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxx
4. Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Černíč
3. Doupě
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Kostelní Myslová
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Mysliboř
11. Xxxxxxxx
12. Olší
13. Ořechov
14. Xxxxxx Xxxxxxx
15. Radkov
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxxxx
18. Xxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxx
21. Xxxxxxx
22. Xxxxxxxxx
23. Xxxxx Xxxxx
24. Xxxxxxxxxxx
25. Xxxxx
13. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Budišov
2. Hodov
3. Xxxxxxx
4. Nárameč
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Rohy
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
2. Čáslavice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx-Xxxxxx
3. Dalešice
4. Hrotovice
5. Xxxxx
6. Litovany
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Radkovice x Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
5. Jaroměřice xxx Xxxxxxxx 1. Jaroměřice xxx Rokytnou
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxx
5. Xxxx Xxx
6. Okříšky
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Přibyslavice
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx
7. Opatov 1. Opatov
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxx Heřmanice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Vlčatín
12. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Bochovice
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx Lhota
6. Xxxxxxx
7. Dolní Vilémovice
8. Xxxxx Xxxxxx
9. Horní Xxxxx
10. Xxxxx Xxxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxx
13. Kojetice
14. Xxxxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Lipník
20. Xxxxxxx
21. Xxxxxxxxxx
22. Xxxxxxxx
23. Xxxxxxx
24. Xxxxxxxx
25. Xxxxxxx
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxxx
28. Xxxxxxx
29. Xxxxxxxxx
30. Xxxxxx
31. Xxxxxx
32. Xxxxx
33. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxx
4. Xxxxxxxxx
14. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Heřmanov
4. Xxxxx Xxxxxxxxx
5. Jívoví
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxx Ves
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Sviny
17. Xxxxxxx
2. Měřín 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Horní Radslavice
4. Xxxxxxx
5. Měřín
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx Xxxx
3. Xxxxx Bítýška 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Skřinářov
5. Vlkov
6. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
5. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxx Sady
4. Xxxxx Xxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Baliny
2. Xxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Oslavice
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Petráveč
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxxx
15. Ruda
16. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
17. Uhřínov
18. Xxxxx Xxxxxxxx
19. Vídeň
20. Xxxxx Zhořec
15. Žďár xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kyjov
3. Pokojov
4. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Poděšín
3. Xxxxxxx
4. Nové Xxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxx Veselí
6. Xxxxx
5. Xxxxxxxx xxx Oslavou 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx nad Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Svratka 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
7. Žďár nad Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx nad Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Malá Xxxxxxxx
9. Xxxx Dvory
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Polnička
14. Xxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Sázava
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxx
20. Xxxxxxx
21. Xxxxxxxxxx
22. Xxxxx
23. Xxxxx Xxxxxxxx
24. Xxxxxxx
25. Xxxxxx Xxxxxx
26. Xxxxxx
27. Xxxx xxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Bystřice xxx Xxxxxxxx
4. Chomýž
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
10 .Vítonice
2. Chvalčov 1. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx Lhota
3. Rajnochovice
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Horní Lapač
4. Xxxxxxxxx
5. Kurovice
6. Lechotice
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx u Xxxxxxxx 1. Kostelec x Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Roštění
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx 1. Hulín
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx-Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Bařice-Velké Xxxxxx
2. Bezměrov
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Kroměříž
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Karolín
2. Kvasíce
3. Xxxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Vrbka
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Počenice-Tetětice
5. Xxxxxxxxx
6. Uhřice
9. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Honětice
3. Roštín
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Luhačovice
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Sehradice
9. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx nad Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx 1. Halenkovice 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Komárov
2. Napajedla
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
3. Otrokovice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx pod Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Hutisko-Solanec 1. Xxxxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx Xxxxx
3. Vigantice
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Bečva
2. Xxxxxx xxx Radhoštěm
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Valašská Xxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Vidče
6. Xxxxx 1. Xxxxx
7. Xxxxxxx Hradiště 1. Xxxxxx 1. Babice
2. Huštěnovice
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx
2. Bílovice 1. Xxxxxxxx
2. Kněžpole
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
3. Boršice 1. Boršice
2. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx u Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx x Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Zlámanec
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Hluk 1. Xxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx
9. Kostelany xxx Moravou 1. Xxxxxxxxx xxx Moravou
10. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
11. Nedachlebice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxxxx
14. Xxxxxxxxx Nová Xxx 1. Ostrožská Xxxx Xxx
15. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
17. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Město
18. Xxxxxxxx 1. Jankovice
2. Košíky
3. Xxxxxxxx
19. Uherské Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Uherské Xxxxxxxx
20. Xxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxxx
21. Velehrad 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Loz
2. Xxxxxxxxx 1. Bojkovice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
4. Xxxxx Němčí 1. Xxxxx Xxxxx
5. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Němčí
2. Slavkov
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
7. Korytná 1. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Starý Xxxxxxxxx 1. Starý Hrozenkov
2. Xxxxxxxx
3. Vyškovec
4. Xxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Strání
12. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
13. Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxx Xxxx
14. Vlčnov 1. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx Klobouky 1. Brumov-Bylnice 1. Xxxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Návojná
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxx xxx Vláří-Popov 1. Xxxxxxxx
2. Rokytnice
3. Štítná xxx Xxxxx-Xxxxx
4. Újezd 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx Xxxx
5. Valašské Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Valašské Xxxxxxxx
6. Valašské Příkazy
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx 1. Kunovice
2. Xxxxxx
3. Podolí
4. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Meziříčí 1. Branky
2. Xxxxxxx
3. Krhová
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxx
5. Xxxxxx 1. Střítež xxx Xxxxxx
2. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Březová
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Lhotsko
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
6. Vizovice
7. Xxxxxxxxx-Xxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Všemina
12. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Halenkov
2. Xxxxx Xxxxx 1. Francova Xxxxx
2. Xxxxx Lideč
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Střelná
6. Xxxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Zděchov
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Pržno
7. Xxxxxxxxx 1. Karolínka
8. Xxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx 1. Kateřinice
2. Ratiboř
10. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx Polanka
12. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
13. Xxxxxx 1. Janová
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx u Vsetína
4. Xxxxxx
5. Xxxx Xxxxxxxx
6. Xxxx
7. Xxxxxx
13. Xxxx 1. Xxxxxxx 1. Fryšták
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Kašava
3. Xxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx 1. Dobrkovice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx Újezd
4. Xxxxxxxx
5. Kelníky
6. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxx 1. Bohuslavice x Xxxxx
2. Březnice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx
11. Ostrata
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxx
18. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Praha 1. Xxxxx 1 1. Praha 1
2. Xxxxx 2 1. Praha 2
3. Xxxxx 3 1. Xxxxx 3
4. Xxxxx 4 1. Xxxxx 4
2. Xxxxx-Xxxxxxxxx
5. Xxxxx 5 1. Xxxxx 5
2. Praha-Slivenec
6. Xxxxx 6 1. Xxxxx 6
2. Praha-Lysolaje
3. Xxxxx-Xxxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx
5. Praha-Suchdol
7. Xxxxx 7 1. Praha 7
2. Xxxxx-Xxxxx
8. Praha 8 1. Xxxxx 8
2. Xxxxx-Xxxxxxxxxx
3. Praha-Dolní Chabry
4. Xxxxx-Xxxxxxx
9. Xxxxx 9 1. Xxxxx 9
10. Xxxxx 10 1. Praha 10
11. Xxxxx 11 1. Xxxxx 11
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxx
12. Xxxxx 12 1. Xxxxx 12
2. Xxxxx-Xxxxx
13. Xxxxx 13 1. Xxxxx 13
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
14. Xxxxx 14 1. Xxxxx 14
2. Xxxxx-Xxxxx Počernice
15. Praha 15 1. Xxxxx 15
2. Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxx
4. Xxxxx-Xxxxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxxxxx
16. Xxxxx 16 1. Xxxxx 16
2. Xxxxx-Xxxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxxx
17. Praha 17 1. Praha 17
2. Xxxxx-Xxxxxx
18. Xxxxx 18 1. Xxxxx 18
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
19. Xxxxx 19 1. Xxxxx 19
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
3. Praha-Vinoř
20. Xxxxx 20 1. Praha 20
21. Praha 21 1. Xxxxx 21
2. Praha-Běchovice
3. Xxxxx-Xxxxxxxxx
4. Praha-Koloděje
22. Praha 22 1. Praha 22
2. Xxxxx-Xxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxxxx
4. Praha-Královice
5. Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx.

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX 1 - XXXXX NAROZENÍ

VZOR 1

XXXXX XXXXXXXX

Xxxxx matričních listů:

_______________________________________________________________________________

(název xxxxxxxxxx úřadu)

okres: .........................................................................

Matriční xxxxx je xxxxxx xxx:

Xxxxxxx xxxxx ověřil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu - xxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx úřadu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx úřadu:

Datum xxxxxxx: Xxxxxx:

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - 110 x

XXXX 2 - XXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 2

XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxx matričních xxxxx:

________________________________________________________________________________

(xxxxx xxxxxxxxxx úřadu)

okres: .............................................................................

Matriční xxxxx xx xxxxxx xxx:

Xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx a xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx: Xxxxxx:

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - 110 x

XXXX 3 - XXXXX XXXXX

XXXX 3

XXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

_____________________________________________________________________________

(xxxxx matričního úřadu)

okres: ..............................................................................

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxx:

Xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx - jméno x xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx: Xxxxxx:

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - 110 x

XXXX 4 - XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXX 4

Xxxxx x příjmení
matrikáře:
Podpisové xxxxx:
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxx podpisových vzorů - 110 g

VZOR 5 - XXXX XXXXXXXX KNIHY NAROZENÍ

VZOR 5

Xxxxxxxx xxxxx zápisu:

 
D
í
t
ě
 
Místo xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx
x xxx narození
 
Rodné xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx(x)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx / Xxxxx
dítěte
 
jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx, xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx trvalého xxxxxx, okres/stát
 
 
státní xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx / Xxxxx
dítěte
 
jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx, xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx trvalého xxxxxx, okres/stát
 
 
státní občanství
 
Záznamy x opravy před xxxxxxxx
Xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (ústního oznámení, xxxxxxxxxxxx matričního dokladu) xxxxxxxxxxx (xxx, xxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx zápisu
 
Podpis xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx knihy narození - 110 x

&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

XXXX 6 - LIST XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 6

Xxxxxxxx xxxxx zápisu:

 
Místo xxxxxxxx manželství
 
 
Den, xxxxx x xxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
&xxxx;
xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx, xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx číslo
 
osobní xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
&xxxx;
xxxx/xxxxx - jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx, xxx x místo narození,
okres/stát
 
 
matka/rodič - xxxxx(x) a xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx příjmení
 
 
den, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
X
X
X
X
&xxxx;
xxxxx(x) a xxxxxxxx,
xxxx. rodné příjmení
 
 
den, xxxxx x xxx
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx číslo
 
osobní stav
 
státní xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
&xxxx;
xxxx/xxxxx - xxxxx(x) x příjmení,
popř. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx/xxxxx - xxxxx(x) a xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;

Xxxx xxxxxxxx xxxxx manželství - 110 x

&xxxx;
XXXXXX XXXXXXX
X
XXXXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předchozí, xx:
&xxxx;
XXXXXXXX
&xxxx;
xxxxx x příjmení
 
rodné xxxxx, xxxx. datum
a místo xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx, popř. datum
a xxxxx narození
 
Záznamy x xxxxxx před podpisem
Zapsáno xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxx (xxx, xxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx a opravy

VZOR 7 - XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXX 7

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx a xxx xxxxx
&xxxx;
X
x
x
x
x
x
x
(x)
&xxxx;
Xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx příjmení
 
 
Den, xxxxx, xxx x xxxxx narození,
okres/stát
 
 
Osobní xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxx/xxxxxxx: xxxxx(x) x
xxxxxxxx, popř. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx
Xxxxxxx xx základě xxxxx x xxxxxxxxx zemřelého (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx (xxx, xxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx knihy úmrtí - 110 x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

&xxxx;
Xxxxx úmrtí
 
 
Den, xxxxx x rok xxxxx
&xxxx;
X
x
x
x
x
x
x
(á)
 
Jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx občanství
 
Místo xxxxxxxx xxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx manžel/partner: xxxxx(x) x
xxxxxxxx, popř. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx (xxx, xxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx

XXXX 8 - ABECEDNÍ XXXXXX REJSTŘÍK

VZOR 8

&xxxx;
XXXX
XXXXXXXX X XXXXX
&xxxx;
XXXXXXXX
XXXXXX/
/XXXXX
XXXXX
&xxxx;
XXXX
XXXXXXXX X XXXXX
&xxxx;
XXXXXXXX
XXXXXX/
/XXXXX
XXXXX
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx - 110 g

VZOR 9 - XXXXX XXXX

XXXX 10 - XXXXXX XXXX

XXXX 11 - XXXXXX XXXX

XXXX 12 - ÚMRTNÍ XXXX, X UVEDENÍM XXXXX XXXXXXXX PARTNERA, XXXXXXX-XX XXXXX XX XXXXXX PARTNERSTVÍ

VZOR 13 - XXXXXXXXXX O XXXXXX XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 14 - VYSVĚDČENÍ X XXXXXX ZPŮSOBILOSTI XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXX 15 - XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXX 16 - XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 16

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXXX

Xxxxx, popř. xxxxx
x xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx, xxxxx x xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxxx (xxxxxx pobyt)
 
 

Prohlášení x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx učinit xxxx

.........................................................................................................................................................................

(xxxxx xxxxx)

x obřadní xxxxxxxxx xxxxx*)

xx xxxxx xxxxxxx xxxxx*)

Xxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dohodu x xxxxxxx příjmení. Xxxxxxxxx jsme xx xxxxxxx, xx

&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
x) xx xxx svá xxxxxxxx ponecháme x xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx příjmení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................
&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxx bude xxxxx příjmením xxxxxxxxx, x muž - xxxx*), xxxxx - xxxxx*) příjmení xxxx xxx příjmením společným, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx druhém xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................
*) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxx jsme xxxxxxx o xxx, xx xxx zápisu xxxxxxxx manželství lze xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxx manželství xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx příjmení, které xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx tvaru.

Žena xxxxxxxxx xxxx, xxx její xxxxxxxx ........................................., vyplývající x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx: .............................................

Xxxxxx xx vědomí, xx při xxxxxxxxx xxxxxx uvedeme, xxxxx xxx xxxxxxx sňatečný xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx bránily xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx navzájem xxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxx uspořádání xxxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx bydlení a xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx ve vztahu xxxxxxxxx x poručence, xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dítěte.

Máme xxxxx xxx xxxx xxxx - xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte (xxxx):

........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xx toto xxxx (xxxx) xxxxxxx, xxxxx (xxxxxxx) otec xxxx znám - xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dítěte (dětí):

...........................................................................................................................................................................................

V ...............................................

&xxxx;
...............................................................
&xxxx;
...............................................................
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXX)

Xxxxxx, xxxxx xxxx muž nebo xxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnost x xxx uvedenou xxxxxxxx úřad ověří x jím xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx, x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx občanských xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 3. xx 7 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx byly xxxx xxxxxxx:

&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
1.

Xxxxxx totožnosti**)
č. xxxxxx do

Průkaz totožnosti**)
č. xxxxxx xx
&xxxx;
2.

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxx
&xxxx;
3.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx***)

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx***)
&xxxx;

&xxxx;
4.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx, xx-xx cizím xxxxxx vydáván.

Výpis x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu, x xxxxxxx, xx-xx xxxxx státem xxxxxxx.
&xxxx;

&xxxx;
5.

Xxxxx x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx stavu, x xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x cizinky, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

&xxxx;
6.

Xxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o cizince; xxxxxxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zastupitelském xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx.
&xxxx;

&xxxx;
7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předchozího xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx zemřelého xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxx list xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxx skutečnost uvedena x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx rozsudek x rozvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo úmrtní xxxx zemřelé xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxx uvedena x dokladu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

**)

- občanský xxxxxx xxxx cestovní xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

- xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx-xx x xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany,

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx azylanta, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxx

- xxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxxxxxxxx doplňkové ochrany, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany,

- xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx podala žádost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ochrana.

***) Xx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xx svého občana xxxx xxxx stát, xx xxxxxxxx státní xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx době xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k jinému xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28 zákona x. 91/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

.....................................................................

xxxxxxx a podpis xxxxxxxxx

XXXX 17 - XXXXXXXX O UZAVŘENÍ XXXXXXXXXX

XXXX 17

PROTOKOL X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

&xxxx;
Xxx
&xxxx;
..................................................................................................................
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
.............................................................................................................................................................................
&xxxx;
&xxxx;
(xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
&xxxx;
Xxx:
&xxxx;
Xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx ....................................................................................................................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
..................................................................................................
&xxxx;
xxxxxxxxx .............................................................
&xxxx;
xxxxx x xxxxx,
xxxxx (xxxx) xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
..................................................................................................
&xxxx;
xxxxx xxxxx ............................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxx ...........................................................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxxxxxxx ...............................................................
&xxxx;
xxxxxx xxxx:
&xxxx;
xxxx/xxxxx - xxxxx(x) x xxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx ..........................................................................................................
 
..................................................................................................
 
datum xxxxxxxx ......................................................
&xxxx;
xxxxx, okres (xxxx)
xxxxxxxx .......................................................................................................................................................................
 
matka/rodič - xxxxx(x) a xxxxxxxx, xxxx. rodné xxxxxxxx ......................................................................................................
&xxxx;
...................................................................................................
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx .....................................................
 
místo, xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx ......................................................................................................................................................................
 
Žena:
 
Jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. rodné xxxxxxxx ....................................................................................................................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
...................................................................................................
&xxxx;
xxxxxxxxx .............................................................
&xxxx;
xxxxx x xxxxx,
xxxxx (stát) xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
..................................................................................................
&xxxx;
xxxxx xxxxx .............................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxx .........................................................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxxxxxxx ................................................................
&xxxx;
xxxxxx xxxx:
&xxxx;
xxxx/xxxxx - jméno(a) x xxxxxxxx, popř. rodné xxxxxxxx ..........................................................................................................
 
..................................................................................................
 
datum narození ......................................................
&xxxx;
xxxxx, xxxxx (stát)
narození .......................................................................................................................................................................
&xxxx;
xxxxx/xxxxx - jméno(a) x příjmení, xxxx. xxxxx příjmení ......................................................................................................
 
...................................................................................................
 
datum xxxxxxxx .....................................................
&xxxx;
xxxxx, xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx ......................................................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxxxx: ........................................................................................................................................................

(xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx)

xx xxxxxxxxxxx matrikáře .............................................................................................................................................

(xxxxx, xxxxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx spolu xxxxxxxx xx manželství, x xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx známy xxxxxxxx, xxxxx xx jim xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bydlení x xxxxxx zajištění xx uzavření xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx dohodli, xx:

&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx bude xxxxxx příjmením společným
 
muž: .................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
x) xx xxx svá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
 
žena: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................
&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx x nich xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a muž - xxxx *), xxxxx - jejíž*) xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx společným, xxxx xx xxxxxxxxxx příjmení xx druhém xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
 
žena: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................

Xxxxxx x příjmení xx xxxxxxxx i xx xxxx xxxx (xxxx) nevěsty, jehož (xxxxxxx) xxxx xxxx xxxx (nutno xxxxxx x příslušné knize xxxxxxxx) - xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx):

...........................................................................................................................................................................................

Xxxx žádá, xxx xxxx xxxxxxxx ..............................., xxxxxxxxxxx z xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx tvaru: ..................................................

Xxxxxxxx:

1. xxxxx(x) x xxxxxxxx .......................................................................................................................................................

xxxxx číslo, xxxx. xxxxx, místo x xxxxx (xxxx) xxxxxxxx .............................................................................................

2. jméno(a) x xxxxxxxx ......................................................................................................................................................

xxxxx číslo, xxxx. xxxxx, xxxxx x xxxxx (stát) xxxxxxxx ............................................................................................

Tlumočník: ......................................................................................................................................................................

Xxxx - xxxx - xxxxxxxxxx*) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto dokladů:

Okresní xxxx v ......................................................................................................... xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx věku (muž - xxxx*))

xxxxxxxx k xxxxxxxx manželství xxxxxxxxxxx xx xxx ............................. xx .........................., které xxxxxx xxxxxx moci xxx ............................... .

*) xxxxxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx vznik manželství, xxxx xxxxxxxxxx prohlášeno xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;
..........................................................................
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx ..............................................................
rozený ...............................................................
 
..........................................................................
matrikář(ka)
 
 
 
manželka ...........................................................
xxxxxx ..............................................................
 
..........................................................................
tlumočník
 
 
 
svědek ...............................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx ...............................................................

Xxxxxxxx manželství zapsáno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dne:

Uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ředitelství xxxxxx cizinecké xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx:

(xxx-xx x xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxxx xxxx xxxxxx/xxxxxx xxx:

(xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx doklady xxxxxxx/xxxxxxx dne:

(uveďte xxxxx)

XXXX 18 - XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxx 18 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

XXXX 19

"XXXX" xx nahrazuje xxxxx "XXXX/XXXXX" x slovo "XXXXX" se xxxxxxxxx xxxxx "XXXXX/XXXXX.

Xxxx 19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb. x účinností od 1.1.2014

XXXX 20 - XXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXX 21 - DOTAZNÍK X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxx 21 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXX 22 - XXXXXXXX O XXXXXX XX REGISTROVANÉHO XXXXXXXXXXX

"xxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxx/xxxxx" a xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx/xxxxx"

Xxxx 22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Xx. x účinností od 1.1.2014

XXXX 23

ČESKÁ XXXXXXXXX
&xxxx;

XXXXX XXXX
&xxxx;

x knize narození xxxxxxxxxx xxxxx.........................................................................................................................................

xxxxx......................................................................................................................................................................................

xx xxxxxx.................xxx.....................xxxxxx/xxxx....................xxx. x...............
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxx:

xxxxx(x) x

xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx


xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, okres/stát

rodné číslo

Rodič xxxxxx:

xxxxx(x) x

xxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx


xxxxx a xxxxx xxxxxxxx

xxxxx/xxxx


xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

&xxxx;


X..................................................................

xxx........................................

.............................................................................

xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxxxxxx

Xxxxx zúčtovatelného tiskopisu: XXX 000000

PANTONE 365 X

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 207/2001 Sb.

PŘÍSLUŠNOST XXXXXXXXXX XXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX MATRIČNÍCH XXXX X XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXXX: XXXXXXXX KNIHY, XXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX OBLASTNÍHO XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX
XXXX-XXXXX XXXX
XXXX-XXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX
XXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXX - XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
JABLONEC NAD XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
JIHLAVA BRNO
JINDŘICHŮV XXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
XXXXX HORA PRAHA
LIBEREC LITOMĚŘICE
LITOMĚŘICE LITOMĚŘICE
LOUNY LITOMĚŘICE
MĚLNÍK PRAHA
MLADÁ BOLESLAV PRAHA
MOST LITOMĚŘICE
NÁCHOD HRADEC XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXX - XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXX - XXX XXXXX
XXXXX - XXXXX XXXXX
XXXXX - XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX*)
XXXXX - XXXXXX XXXXX
XXXXX - ZÁPAD PRAHA
PRACHATICE TŘEBOŇ
PROSTĚJOV BRNO
PŘEROV OPAVA
PŘÍBRAM PRAHA
RAKOVNÍK PRAHA
ROKYCANY PLZEŇ
RYCHNOV XXX XXXXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
SEMILY HRADEC XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
ŠUMPERK OPAVA
TÁBOR TŘEBOŇ
TACHOV PLZEŇ
TEPLICE LITOMĚŘICE
TRUTNOV HRADEC KRÁLOVÉ
TŘEBÍČ BRNO
UHERSKÉ XXXXXXXX XXXX
XXXX XXX LABEM LITOMĚŘICE
ÚSTÍ XXX ORLICI HRADEC KRÁLOVÉ
VSETÍN OPAVA
VYŠKOV BRNO
ZLÍN BRNO
ZNOJMO BRNO
ŽĎÁR XXX XXXXXXX XXXX

*) V xxxxxxx xxxxx Praze xx druhopisy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (§23 xxxx. 4 xxxxxx).

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 207/2001 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů a xxxxxxxx jejich správních xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx:
Xxxxxxx obvod:
1.
Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1
xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx
2.
Xxxxxxxxx xxxxx Kladno
území Xxxxxxxxxxxxx kraje
3.
Magistrát xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx
4.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx 3
xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx
5.
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx
xxxxx Karlovarského xxxxx
6.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx-xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx
7.
Xxxxxxxxx xxxxx Liberec
území Xxxxxxxxxxx xxxxx
8.
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové
území Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
9.
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx
10.
Xxxxxxxxx města Xxxxxxx
xxxxx Kraje Xxxxxxxx
11.
Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
12.
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje
13.
Úřad xxxxxxxxx obvodu Moravská Xxxxxxx x Xxxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje
14.
Magistrát xxxxx Xxxx
xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 207/2001 Sb.

Potvrzení x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 5 vložena právním xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Příloha č. 6 x vyhlášce x. 207/2001 Xx.

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů mohou xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx zásob xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 15, 16, 17, 18 x 19.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 566/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxx "List xxxxxxxx knihy xxxxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxxxxx, že x xxx xxxx xxxxxxxxx změna uvedená x §23 xxxx 2.

§24 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 300/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xx. II

Matriční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx používány nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2020 xx předpokladu, xx x nich xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. X v xxxxxx 5, 6 x 7.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 417/2011 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Matriční xxxxxxxxx vydané podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx být ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxxx, xx x nich xxxxx xxxxxxxxx změny uvedené x čl. I xxxxxx 3 a 4.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 455/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Matriční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx používány xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xx xxxxxxxxxxx, xx v xxxx budou vyznačeny xxxxx xxxxxxx v čl. I xxxxxx 26 xx 30 x x xxxx 31, xxxxxxx 21 x 22.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx úmrtí xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx mohou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této vyhlášky xxxxxxxxx nejdéle xx 31. xxxxxxxx 2025 xx předpokladu, xx x nich xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. I xxxx 5.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2014 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Dotazník x xxxxxxxx manželství, Xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025 xx xxxxxxxxxxx, že x xxxx budou xxxxxxxxx xxxxx uvedené v čl. I xxxxxx 10 xx 17.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx o uzavření xxxxxxxxxx podle vzorů 16 x 17 x příloze č. 2 x xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025 xx xxxxxxxxxxx, xx x nich xxxxx vyznačeny xxxxx xxxxxxx x čl. I xxxxxx 8 až 10.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 515/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x Xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vzorů 17 a 22 x příloze č. 2 x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, lze xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025.

2. Matriční xxxxxxxxx Xxxx matriční xxxxx xxxxxxxx, List xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx 5, 6 x 19 x příloze č. 2 x xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, lze xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2033.

3. Jsou-li xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx pohlaví, xxx matriční tiskopisy xxxxx xxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx v nich xxxxx vyznačeny změny xxxxxxx x čl. I xxxxxx 5 až 9.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/2001 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

230/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.6.2001

499/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx vyhlášky x. 230/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

566/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 230/2001 Xx. x xxxxxxxx x. 499/2001 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

660/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

539/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

300/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 115/2006 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

352/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

389/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 300/2006 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

419/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2008

445/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 388/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx x. 564/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx a xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

485/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx se provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 x xxxxxxxx §25, který nabývá xxxxxxxxx xx 1.7.2010

315/2010 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx provádí zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

417/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

455/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

424/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxx x. 300/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx se xxxx vyhláška x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 389/2007 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

192/2014 Xx., kterým se xxxx vyhláška č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x příjmení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

387/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

413/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

314/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

281/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., kterou xx provádí xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

494/2020 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

515/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

371/2022 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2023

174/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2023

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §51 zákona.

2) §28 zákona.

3) §8 xxxxxx.

4) §666 xxxx. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.

5) §32 xx 37 xxxxxx.

6) §46 xxxxxx.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 91/2012 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.