Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023.


Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

207/2001 Sb.

Vyhláška

Úvodní ustanovení

Matriční úřady a jejich správní obvody §1

Vzory matričních tiskopisů §2

Tiskopisy §2a

Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih §3 §4 §5

Vynechání matričního listu §6

Zrušení zápisu §7

Uvádění data v zápisech §8

Uvedení místa matriční události §9

Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, rodného příjmení a trvalého pobytu §10

Zkratky §11

Oprava zápisu §12

Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy §13

Dodatečný zápis §14

Dodatečný záznam §15

Způsob a postup při vedení rejstříku §16

Postup při zapisování do matričních knih

Zápis narození §17

Zápis vícečetných porodů §18

Zápis mrtvě narozeného dítěte §19

Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti §20

Zápis manželství §21

Zápis partnerství §21a

Zápis úmrtí §22

Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti §23

Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih §24 §24a §25

Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny §26

Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní §27 §28

Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství §29 §30

Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu §31 §32

Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech §33 §34

Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře §35 §36 §37

Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky §38 §39

Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci §40 §41

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná §42 §43 §44

Příloha č. 1 - Seznam matričních úřadů v České republice a vymezení jejich správních obvodů

Příloha č. 2 - Vzory matričních tiskopisů

Příloha č. 3 - Příslušnost matričních úřadů jednotlivých okresů k ukládání matričních knih, druhopisů matričních knih a sbírek listin do archivů

Příloha č. 4 - Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů

Příloha č. 5 - Potvrzení o zahájení léčby pro změnu pohlaví

Příloha č. 6 - Potvrzení o ukončení léčby pro změnu pohlaví

č. 566/2002 Sb. - Čl. II

č. 300/2006 Sb. - §24

č. 455/2012 Sb. - Čl. II

č. 424/2013 Sb. - Čl. II

č. 192/2014 Sb. - Čl. II

č. 413/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

207

XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxx 8. xxxxxx 2001,

xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §96 xxxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx úřady,

b) x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx území xxxxxxxxxx újezdů xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x knihu xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx kniha") x xxxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx příloha č. 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vymezení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příloha č. 4.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X příloze č. 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. Úvodní xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

3. Úvodní xxxx xxxxxxxx knihy xxxxx

4. List xxxxxxxxxxx xxxxx

5. Xxxx xxxxxxxx xxxxx narození

6. List xxxxxxxx xxxxx manželství

7. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx jmenný xxxxxxxx

9. Xxxxx xxxx

10. Xxxxxx xxxx

11. Úmrtní xxxx

12. Úmrtní list, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxx partnera, nastalo-li xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství

14. Xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

15. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

16. Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx

17. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

18. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx knihy xxxxxxxxxxx

19. Xxxx xxxxxxxx xxxxx partnerství

20. Doklad x xxxxxxxxxxx

21. Dotazník x xxxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxxx

(1) Matriční tiskopisy xxxxxxx v příloze č. 2 xx xxxxxxx 9 xx 14 x xxxxx 20 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajišťovacími xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Každý xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sérii x xxxxxxxxxxxx číslicí každé xxxxx xx 000001 xx 999999. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx tiskopisy uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx papíru formátu X4 xx 100% xxxxxxxx, 110 g/m2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tiskopisů uvedených x odstavci 1 xxxx xxxxx plné xxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxxxxx jedinečný a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx štítu x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx o přijatých, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx tiskopisech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§2b

Vzory xxxxxxxxx

(1) X příloze č. 5 je uveden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

(2) V příloze č. 6 xx uveden xxxx potvrzení poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx léčby pro xxxxx xxxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 515/2021 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§3

(1) Xxxxxxxx knihu xxxxx xxxxxxxx tiskopisy xxxxxxx xx svazků. Xxxxx xxxxxx matriční xxxxx obsahuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx knihy, xxxx podpisových xxxxx, xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx narození, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úmrtí, (xxxx jen "matriční xxxx") x listy xxx abecední xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx matriční xxxxx jsou předem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje maximálně 300 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx straně vazby xxxxxxxx xxxx matriční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, název xxxx, xxxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx části nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vede, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uvedení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, do kterých xx xxxxxxxx narození, xxxxxxxx manželství, vznik xxxxxxxxxxx x úmrtí xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xx kterým xxxxx x xxxxxx, (xxxx jen "zvláštní xxxxxxx") mají xxxxx xxxxx xxxx uvedeno "Xxxxxxxx matrika".

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihy vyplní xxxxxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx obrany zařazený xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx ověří xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx") xxx xxxxxxxx úřady, xxxxx jsou xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx jeho správního xxxxxx, x Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx částí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx úřad").

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx obec, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, městský xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Svazky xxxxxxxx xxxxx xx od xxxxxxxxx vyhlášky označí xxxxx xxxxxxxx řadou xxxxxxxxxx xxxxxxx 1. X zvláštní xxxxxxx xx xxxx číselnou xxxxx xxxxxxx svazku xxxxxxxx xxxxx xxxxx "XX".

(7) Vede-li matriční xxxx xxxxxxxx xxxx xxx jeden svazek xxx xxxxx druh xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx obec, xxxxxxxx xxxx, městský obvod, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx na xxxxxx straně vazby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihy římským xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx X lomeným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxx se uvede x na xxxxxxx xxxxx xxxxxx matriční xxxxx a vyznačí xx, xxx jaké xxxxxx xx tento xxxxxx matriční xxxxx xxxxx.

§4

(1) Zápis xx xxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxx vlastnoručně dokumentním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx matričního xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx být xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx proškrtne xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx část xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx proškrtne čarou xxxxxx. Nelze xxxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x opravy".

(3) Místo xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zjistit, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx", pokud xxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i po xxxxxxxx xxxxxx x xx následném dalším xxxxxxx, xxxxx se x xxx záznam x oddíle xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx".

§5

(1) Do matriční xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx matrikou, xx xxxxxxxx xxxxxxxx, uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx partnerství x xxxxx (xxxx xxx "matriční xxxxxxx"), x nimž došlo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxx ponechán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pokračuje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x každém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx označení xxxx, x to i x případě, že x xxxxxxxxxxx roce xxxxxx proveden xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx svazek xxxxxxxx xxxxx popsán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx knihy xxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx knihy následující xx sebou se xxxxxx postupně arabským xxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx-xx xx xxxxx nebo xxxx matričních xxxxx, xxxxxxxxx matrikář xxxxxxx xxxx čarou xxxxxx x xxxxx list xxxxxx xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx". K xxxxxxx xxxxxxx svůj podpis x xxxxx.

§7

Zrušení zápisu

Chybný neuzavřený xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis xx zruší xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx napříč x x xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" xx poznamená, xx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx x uvedením xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zrušeného xxxxxx xx nutno xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxx další xxxxx.

§8

Uvádění xxxx v xxxxxxxx

Xxx, xxxxx x xxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu, dodatečném xxxxxxx a opravě xxxxxx x den, xxxxx a rok xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx gregoriánského xxxxxxxxx xxx, že xx xxx kalendářní xxx xxxxxxx označení 01 xx 31, xxx xxxxxxxxxx xxxxx 01 xx 12 x xxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxx číslo. Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxx matriční xxxxxxxx

(1) Místo matriční xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxx

x) názvem xxxx, x je-li xxxxxxx xx části, xxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxx katastrálního xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xx název xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, část xxxx xx neuvádí,

b) v xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxx obvodu, katastrálního xxxxx, číslem popisným xxxx evidenčním.

(2) Nemá-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx události. X xxxxx xxxxxxxx manželství xxxx xxxxxx partnerství xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx označením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxx místa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Místo xxxxxxxx, nejde-li o xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x zápise

a) xxxxxx xxxx xxxx vojenského xxxxxx x okresu, x xxxxxxx městě Xxxxx názvem xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx x České republice, xxxx

x) xxxxxx obce x xxxxxx státu, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx státu. Jde-li x osobu, xxxxx xxxx státním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x státním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xx oddílu "Xxxxxxx x opravy xxxx xxxxxxxx" se xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx občanství.

(3) Pohlaví xx v xxxxxx xxxxx zkratkou M xxx xxxxxxx mužské x X xxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 1 xxxxxxxxx x název xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, x název xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se místo xxxxxx xxxxxx v xxxxxx způsobem xxxxxxxx x §9 xxxx. 3.

§11

Zkratky

Zkratek xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxx-xx xx xx závadu xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx zkracovat xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxx obcí.

§12

Oprava xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx uvede

a) xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx",

x) xx jeho xxxxxxxx x oddíle "Xxxxxxxxx xxxxxxx a opravy".

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx přeškrtnutím xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx uvede xxxxxxx xxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxx, dodatečného xxxxxx, xxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx matrikáře xxxx xxxxxxxxx podpisovému xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 4 přílohy č. 2.

§14

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Dodatečný xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx matriční xxxxx, v němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxx podobě, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx x té xxxx xxxxxxxx.

(2) Dodatečné zápisy xxxxxxxxxx xxxxxxxx nastalých xxxx 1. xxxxxx 1950 se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx knih, xx nichž xx xxxxxxxxxx matriční xxxxxxxx xxxx xxx náboženského xxxxxxx.

(3) Nelze-li pro xxxxxxxxxx místa provést xxxxxxxxx zápis xxxxxxxx xxxxxxxx do matriční xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastala, xxxxxxx xx

x) do xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx 1949, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1950,

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx následujícího xxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxx záznam

(1) Dodatečný xxxxxx xx xxxxxxx x oddíle "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" x zápisu, xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx "Xxxxxxxxx záznamy x xxxxxx" zcela xxxxxxx, lze xxx xxxxx xxxxxxx vlepit xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Tento xxxx xx xxxxxx xx xxxx místech, kde xxx xxxxxxxx, otiskem xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxx listu xx xxxxx: "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx) č. ... xxxxxxxx knihy xx. ..... (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) .....".

§16

Způsob a xxxxxx xxx xxxxxx rejstříku

(1) Xxxxxxxx xx vede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx matriční xxxxxxxx xx xxxxxxx x rejstříku x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx listu. Pokud xx matriční xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jednom kalendářním xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx rejstřík x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x číslo xxxxxx xxxxxxxx knihy, x xxxx xx zápis xxxxxxxx.

(2) V rejstříku xx xxxxxxxx xxxxxxxx x jména xx xxxx sloupců, xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx žen. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vždy xxxx xxxxxx. Uzavřená xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxx muže, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se tato xxxxx v rejstříku xxxxx xxxxxxx.

(4) Chybný xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx zapsané xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx přeškrtnutím x xxxxxxxxxx správného xxxxx xxxx xxxxxxxxx čísla.

Postup xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

§17

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Zápis narození xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx narození xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx "Xxxxxxx x opravy před xxxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxx souhlasné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žen.

§18

Xxxxx vícečetných porodů

Zápisy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dětí x xx xxxxxx "Xxxxxxx x opravy xxxx podpisem" se xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx sourozence.

§19

Xxxxx xxxxx narozeného xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxxxx zapíše matrikář xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) V oddíle "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx podpisem" xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx x dítě xxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxx narození dítěte xxxxxxxxxx totožnosti

Zápis narození xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se provede xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx proveden. X oddíle "Xxxxxxx x xxxxxx před xxxxxxxx" xx uvede xxx, xxxxx a xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxx nalezeno, xxxxx xxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxx, oděvu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztah xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

§21

Zápis xxxxxxxxxx

(1) Zápis xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V oddíle "Xxxxxxx x opravy xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx uvede pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x povolení uzavřít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx let, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství xxxx pravomocné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x splnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx4).

§21x

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zápis xxxxxxxxxxx xxxxxxx matrikář xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx uvede xxxx x xxxxxxxxxx vysvědčení x právní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§22

Xxxxx xxxxx

Xxxxx úmrtí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx úmrtí.

§23

Zápis úmrtí osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx "Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx" uvede x xxx, xxxxx a xxxxxxxxx, za kterých xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxx-xx x xxxxx nalezeného xxxxxxx novorozeněte, jehož xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx zjištěna, xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx dítě živě xxxxxxxx. Xxxxx takto xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zápisu.

Xxxxxx při vydávání xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx z matričních xxxx

§24

(1) Xxxxx list, xxxxxx list, xxxxxx x partnerství nebo xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxx pouze x xxxxxxxxxx zápisu1) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx vyplňují xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxx, kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do xxxxxx listin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxxxxxxx xxxxxxxx v §8 xxxxxx. Xxxxx každého xxxxxxx matričního xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v matriční xxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stavu xx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x do xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx údaj x xxxxx xxxxx xxxx uveden na xxxxxxx listu matriční xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx. Na xxxxxx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx matričního xxxxxxx.

§24a

Vícejazyčný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxx úřadu. Vícejazyčný xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx spojí x xxxxxxx matričním dokladem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx o právní xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xx partnerství xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxx xxx, xx xxxx otisku úředního xxxxxxx xx vždy xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.11.2019

§25

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x

x) po xxxxxxxxx, xx osoba xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x matriční xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxx,

x) údaj x tom, xxxx xxxx potvrzení xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx potvrzení,

d) xxxx, xxxxx x xxxxx matriční xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx týká,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x matriční xxxxx,

x) xxxxx a datum xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popř. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx matričního xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §25a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx výkon přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x níž uvede, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx doslovný xxxxx pořízen. Xxxxxxx xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, jméno x xxxxxxxx, xxxxxx x datum.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx knih xx

x) xxxxxxxxx žadateli xx základě prokázání xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx doručenku xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podklady xxx xxxxx xx matriční xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizího státu x České republice, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx krajskému xxxxx x ověření xxxxxxxx podpisu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx razítka, pokud x xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxx působností, nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx matriční xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx.

§26

Postup xxx zasílání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx x zaslání xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxx vydání xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx není xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osvobozeno, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx matriční xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx matriční xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx matriční xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx matriční xxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, nebo krajskému xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx matrikáře x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx2).

(4) Xxxxxxx xx vyznačí formou xxxxxxxxx doložky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyznačením xxxxxxxxx doložky xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx pevně xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) číslo xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení x xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx otisku xxxxxxxx razítka xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx. xxxxx, příjmení x podpis xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx krajský xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doklad

a) xxxxx žadateli xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

x) xxxxx žadateli xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) zašle xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x nahlížení do xx

§27

(1) Listiny, které xxxxx xxxxxx xxxxxx,3) xxxxxx matrikář xxxxxx xxxxxx, matričního xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx krajského xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxx úřady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x tom, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx záznam x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Matriční úřad xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxx úkoly xxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xx xxxx správního obvodu, xxxx krajskému úřadu, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx matriční xxxxx xxxx. Dále xxxxx xxxx matriční xxxxx, ročník, xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xx obsažených.

(4) Xx xxxxxxxxx dodatečného xxxxxx, dodatečného záznamu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx události, která xxxxxxx xx konce xxxx 1958, zašle xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx plní xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 1,

x) xxxxxxxx výpis x xxxxxxxx knihy x xxxxxxx dodatečného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) K xxxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ta její xxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve sbírce xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx potvrzení,

d) xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx události,

e) xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxx se matriční xxxxxxx týká,

f) potvrzovanou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Postup xxx vydávání xxxxxxxxx xxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x xxxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§29

Xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku pro xxxxxxxx církevního xxxxxx4) xxxx xxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx snoubenců po xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.5)

§30

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx po předložení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx6) x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx.5)

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx chce xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxxxxx6) x po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx partnerství5).

(3) Xx-xx xxx vysvědčení xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx u zasílání xxxxxxxxxx dokladů do xxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

§31

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x kteréhokoli xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx xxxx, x něhož xx xxxxxxxx manželství xxxxxxx, ověří údaje xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) průkazu xxxxxxxxxx, a

b) xxxx-xx xxxxxx manželství x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rozvodu x xxxxxx o xxxxxx moci.

(3) Xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx, ověří xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x právní xxxx.

§32

(1) O oznámení x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozvedeného xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx v §31 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx vyznačí, xxxxxxx matričnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx postoupeno.

(3) Xxxx-xx manželství občana xxxxxxxx v xxxxxx, xxx učinit xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx matričního xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) přímo u xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx žen v xxxxxxxxxx knihách x xx matričních dokladech

§33

(1) Xxxx, jíž xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rodiče xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx matričnímu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Žádost lze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx provede xx xxxxxxx

x) prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) matričního dokladu, xxx-xx xxx zápis xxxxxxxx x xxxxx xxx vlastní,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxx x ověřeným podpisem xxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx starší 15 xxx.

§34

(1) Xx-xx žádost xxxxxx x matričního xxxxx, u xxxxx xxxx matriční událost xxxxxxx, postoupí xxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxxxxxx x §33 xxxx. 2 xxxx. b), c) x d) matričnímu xxxxx, x xxxxx xx matriční xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xx vyznačí, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Matrikář xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx knihy xx xxxxxx místě xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxx "Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxx" xx uvede, xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx, popřípadě rodiče xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx matriční xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx záznam x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx" x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx

§35

(1) Zaměstnance xxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx zaměstnance městské xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx úřadu (xxxx jen "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Příprava xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx organizovaného a xxxxxxxxxxxxxx studia.

(3) Organizovaným xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 se xxxxxx xxxxxxx příprava xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxx, do 15 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xx zkoušce x projedná x xxx způsob zajištění xxxxxxx přípravy ke xxxxxxx. Xxxxxxx příprava xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx.

(5) Termín x xxxxx xxxxxxx určí xxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx formou xxxxxxxxx xxxxx a ústní xxxxxxx.

(2) Podmínkou xxx xxxxxx ústní xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxx obsažených x xxxxxxxx testu, xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(3) Zkušební xxxxxx krajského úřadu xx tříčlenná, předsedou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" xx "nevyhověl". Xxxxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který správně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxx sepíše xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxx uvede

a) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx narození xxxxxxxx,

x) jména, příjmení x pracovní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxx předseda komise x xxx jejího xxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkoušku, xxxx xxxxxxxx komise xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x jména x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Osvědčení x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx správy na xxxxx matrik x xxxxx a příjmení xxxxxxxx

x) jméno, příjmení, xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx členů zkušební xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx komise,

c) xxxxx xxxxxx a otisk xxxxxxxx razítka krajského xxxxx.

(3) Osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx x příjmení xx předpokladem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Postup xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

§38

Xxxxxx xxxxxxxxxx událostí xx xxxxxxxx matriky xx provádějí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísly x každém kalendářním xxxx xxxxxxxxxx.

§39

(1) Xxxxxx matričních xxxxxxxx xx provádějí

a) x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx matriční xxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx, xxx matriční xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx matričního xxxxxxx vydaného x xxxxxx, xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebyla xxxxxxx; tato xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxx a xxxxxx xxxx podpisem".

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx opatřit, xxx xxxxxxx zápis x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důkazů, xxxxxxx xxxxxxxxx svědků.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx podle jiného xxxxxxxx času xxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, uvedou xx xxxxx x xxxxxx x souladu x xxxxxxxx údaji platnými x České republice. Xxxxxx o xxx xx provede v xxxxxx "Xxxxxxx a xxxxxx před xxxxxxxx".

Postup při předávání xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx listin x xxxxxxxxx

§40

(1) Matriční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státnímu xxxxxxxxxx archivu uvedenému x příloze č. 3, a xx xxxx x xxxxxxx I. čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx, že je xxxxxx sbírka xxxxxx xxxx druhopis xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx úkoly pro xxxxxxxx úřady, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx xxxxxxx úřad, xxxxx plní úkoly xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxxxxx xxxxxxxxx matričních xxxx x xxxxxx xxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3, x xx xxxx x xxxxxxx I. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, že xx veden xxxxxxx xxxxxxxx knihy.

§41

(1) O předání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úkoly pro xxxxxxxx xxxxx, které xxxx zařazeny do xxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx vedla, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a konečný xxx zápisu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx xxxxx xxx matriční xxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx jeho správního xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx úkoly pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx listin xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhotoví

a) xxxxxxxx ve třech xxxxxxxxxxxx; jedno xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx spisové xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx matriční xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxx xxx úřady x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) matrikář xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx plní úkoly xxx matriční xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx spisové xxxxxxxxxxx.

Ustanovení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

§42

(1) Matriční xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx matrikáře xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jednom xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dnů xxxx xxxx podpisu x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx x xxxxxxx změny xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx dvou xxxxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx matričního úřadu, xxxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x jednom xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx podpisu a xxxx otisku úředního xxxxxxx.

§43

Zrušují se:

1. Xxxxxxxx x. 479/1950 X.x., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x změně xxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x. 52/1993 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vedení xxxxxx, xxxxxxx x změny xxxxx x užívání xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

3. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 22/1977 Sb., xxxxxx xx vydávají xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 4/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x. 22/1977 Sb., xxxxxx xx vydávají bližší xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 175/1998 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra x. 22/1977 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§44

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2001.

Xxxxxxx:

Xxx. Gross x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 207/2001 Sb.

SEZNAM MATRIČNÍCH XXXXX V XXXXX XXXXXXXXX X VYMEZENÍ XXXXXX XXXXXXXXX OBVODŮ

KRAJ: Xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxx: Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:
XXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Bezdědovice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Hajany
7. Xxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxx
12.&xxxx; Xxxxxxx
13. Záboří
3. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Předmíř
5. Tchořovice
4. Xxxxxxx 1. Xxx
2. Sedlice
3. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Vltavou 1. Xxxxxx nad Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Planá
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
2. České Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Borovnice
3. Xxxxx Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxx Voda x Xxxxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Heřmaň
9. Hrdějovice
10. Xxxxxxxx
11. Litvínovice
12. Xxxxxxxx
13. Xxxx Xxx
14. Plav
15. Xxxxxx
16. Srubec
17. Staré Xxxxxxxxxx
18. Strážkovice
19. Střížov
20. Xxxxxx
21. Xxxxx
3. Dříteň 1. Xxxxxx
2. Nákří
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Branišov
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxx
7. Jankov
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxx
10. Radošovice
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Hluboká xxx Xxxxxxx
2. Xxxxx
6. Xxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxx Xxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
8. Xxxxx 1. Hvozdec
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hlincová Hora
4. Xxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Vráto
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Dynín
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx
9. Vlkov
11. Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Hlavatce
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx 1. Boletice 1. Boletice (xxxxx xxxxxxxxxx újezdu)
2. Xxxxx 1. Brloh
2. Xxxx Xxx
3. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Krumlov
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Přísečná
8. Xxxxx
9. Věžovatá Xxxxx
10. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Frymburk
2. Xxxxx xxx Vltavou
3. Xxxxxx Xxxxx
5. Horní Xxxxx 1. Xxxxx x Xxxxxxxx
2. Horní Planá
6. Xxxxxx xx Xxxxxx 1. Xxxxxx xx Šumavě
7. Xxxxxxxxx 1. Chvalšiny
8. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Polná na Xxxxxx
9. Xxxxxx 1. Holubov
2. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Světlík
3. Xxxxxx
12. Xxxxx Brod 1. Xxxxxx
2. Rožmberk nad Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxx
13. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Červený Hrádek
6. Xxxxx Rudolec
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxx Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Kostelní Vydři
12. Xxx
13. Xxxxx Xxxxx
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
4. Studená 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Meziříčko
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1. Deštná 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Drunče
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxx
5. Hatín
6. Horní Xxxx
7. Xxxxx Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Jarošov xxx Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx Hradec
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Popelín
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxx
18. Xxxxx
19. Xxxxx Ratmírov
3. Kardašova Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx Xxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Člunek
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
5. Xxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Nová Xxxxxxxx
3. Xxxxx Město xxx Landštejnem
6. Xxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxxx
5. Xxxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Žďár
7. Xxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx xxx Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Strmilov 1. Bořetín
2. Xxxxx
3. Nová Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Kaplice 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxx
2. Besednice 1. Xxxxxxxxx
3. Dolní Xxxxxxxx 1. Xxxxx Dvořiště
4. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Dvořiště
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
7. Rožmitál na Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xx Xxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Zvíkov
7. Xxxxxxxx 1. Bernartice 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Vltavou
3. Kovářov
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Jickovice
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
8. Xxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Cerhonice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Horosedly
2. Xxxx
3. Xxxxxx
4. Mirovice
5. Xxxxxxxx
6. Myslín
7. Nerestce
4. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx Lhota
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Dobev
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Kestřany
7. Xxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxx I
12. Předotice
13. Xxxxx
14. Xxxxxx
15. Slabčice
16. Xxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx Podhradí
9. Prachatice 1. Xxxxxxx 1. Drslavice
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Kratušín
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Zábrdí
2. Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
5. Malovice
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Chroboly
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Vitějovice
6. Xxxxxxxxx
5. Strunkovice xxx Xxxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Bušanovice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxx 1. Křišťanov
2. Xxxxxx
3. Xxxx Pec
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Zbytiny
7. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx 1. Dírná 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Soběslav 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Klenovice
4. Xxxxxxx
5. Mezná
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx
10. Skalice
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
4. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxx
6. Val
7. Xxxxxx nad Xxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Zlukov
11. Xxxxx
11. Strakonice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxx Xxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx-Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Zvotoky
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Osek
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Kraselov
7. Xxxxxxxx
8. Kváskovice
9. Libětice
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Nebřehovice
13. Xxxxxxx
14. Pracejovice
15. Xxxxxx Xxxxxxxxx
16. Radějovice
17. Radošovice
18. Xxxxx
19. Řepice
20. Skály
21. Xxxxxxxxxxx
22. Xxxxxxxxxx
23. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
24. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx Hoštice 1. Hlupín
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxxxx
6. Stěkeň 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Malenice
5. Xxxxxxxxxx
6. Němětice
7. Nihošovice
8. Xxxxxxxx
9.&xxxx; Předslavice
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
12. Tábor 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Březnice
3. Xxxxxxxxxxx
4. Dobronice x Xxxxxxx
5. Haškovcova Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Radětice
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx
11. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Košín
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxxx x Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxx Ves x Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Vodice
8. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Dražičky
3. Xxxxxxxx
4. Xxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx x Xxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Hlasivo
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxx Xxx x Mladé Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx Xxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxx x Xxxxx Xxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Nadějkov
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
11. Planá xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx nad Lužnicí
3. Xxxxxxxx x Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Zhoř u Xxxxxx
6. Želeč
12. Xxxxxxxxxx Xxxx 1. Xxxxx Hrachovice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx Xxxx
5. Rodná
13. Xxxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxx Xxxx
14. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
15. Tábor 1. Xxxxxxx Lhota
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Meziříčí
5. Nasavrky
6. Xxxxxxxxxx x Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Svrabov
9. Xxxxx
13. Xxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Stropnice
3. Xxxx Xxxxx 1. Hranice
2. Xxxx Xxxxx
3. Xxx
4. Trhové Xxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Jílovice
3. Xxxxxxx
4. Ločenice
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx Xxx nad Xxxxx
9. Xxxxxx Xxxxx
14. Xxxxxx 1. Xxxxx Velenice 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Nová Xxx xxx Lužnicí
2. Xxxxx x Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxx u Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
3. Lomnice xxx Xxxxxxx 1. Frahelž
2. Xxxx
3. Lomnice xxx Xxxxxxx
4. Lužnice
5. Novosedly xxx Nežárkou
6. Ponědraž
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Záblatí
4. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx nad Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Suchdol xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxx
2. Domanín
3. Dunaj xxxxx
4. Hrachoviště
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
15. Xxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxx xxx Vltavou 1. Xxxxxx
2. Čenkov x Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Dražíč
5. Xxxxx Kněžeklady
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Modrá Xxxxx
9. Xxx xxx Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Bošice
3. Čkyně
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
2. Stachy 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Vrbice
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx Lada
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxx Xxx
4. Xxxxxx
5. Xxxx Xxxx
6. Xxxxxxx
7. Svatá Maří
8. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
17. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Měkynec
7. Pivkovice
2. Xxxxxxx 1. Číčenice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Libějovice
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Stožice
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Adamov 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Šebrov-Kateřina
3. Bořitov 1. Xxxxxxx
4. Černá Xxxx 1. Xxxxx-Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Černá Xxxx
4. Xxxxxx Lhota
5. Xxxx
6. Xxxx Lhota
7. Xxxxxxxxx
5. Doubravice xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Jedovnice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Krasová
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Bukovina
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Křtiny
8. Lipovec 1. Xxxxxxxx
2. Kulířov
3. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Svinošice
5. Xxxxx x Černé Hory
6. Xxxxxx
10. Ostrov x Xxxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxxxx
11. Rájec-Jestřebí 1. Xxxxx-Xxxxxxxx
12. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
13. Sloup 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Žďár
14. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Boskovice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxx u Xxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Světlá
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
6. Sulíkov
7. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Deštná
2. Xxxxx Poříčí
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Křetín
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Míchov
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxx
14. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx Xxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxx x Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxx
7. Olešnice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Lhota x Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Sebranice
2. Xxxxxxx xxx Svitavou
3. Xxxxxxxx
9. Xxxxx Opatovice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Malá Xxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxxx
10. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx 1. Xxxx-Xxxxxx 1. Xxxx-Xxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxxx
3. Xxxx-Xxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxx-Xxxxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxx
3. Brno-Královo Xxxx
4. Xxxx-Xxxxxxxx
5. Bmo-Útěchov
3. Xxxx-Xxxxx 1. Xxxx-Xxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxxxx
4. Xxxx-Xxxxxxxxx x Xxxxx Hora 1. Xxxx-Xxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxxxx a Xxxxx Xxxx
5. Xxxx-xxxxx 1. Xxxx-Xxxxxxxxxx a Xxxxxx
2. Xxxx-xxxxx
6. Brno-střed 1. Xxxx-Xxxxxxxx
2. Xxxx-Xxxxxxxx
3. Brno-Kohoutovice
4. Brno-Nový Xxxxxxxx
5. Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx
6. Xxxx-xxxxx
7. Xxxx-Xxxxxx 1. Brno-Chrlice
2. Xxxx-Xxxxxx
8. Brno-Žabovřesky 1. Brno-Jundrov
2. Xxxx-Xxxxx
3. Xxxx-Xxxxxxxxxx
9. Brno-Židenice 1. Xxxx-Xxxxxxxxx
2. Xxxx-xxx
3. Xxxx-Xxxxxxx
4. Xxxx-Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Břeclav 1. Xxxxxxx
2. Ladná
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Hlohovec
3. Xxxxxxx
5. Moravská Xxxx Xxx 1. Hrušky
2. Xxxxxxxx Xxxx Xxx
3. Týnec
6. Xxxxxxx 1. Podivín
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Zaječí
8. Xxxxxxxxx 1. Tvrdonice
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
10. Xxxxx Bílovice 1. Xxxxxxxx Žižkov
2. Velké Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Dobročkovice
3. Chvalkovice
4. Xxxxxxxx
5. Malinky
6. Nemochovice
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx Málkovice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Letonice
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
6. Hodonín 1. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxx
3. Terezín
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Nový Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Bojanovice 1. Xxxxx Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Dubňany
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Mikulčice 1. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Ratíškovice 1. Xxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Petrov
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Bojanovice
2. Xxxxxxxxx
3. Kurdějov
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx x Brna 1. Borkovany
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx u Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxxxx
4. Kobylí 1. Xxxxxxxxx
2. Kobylí
3. Vrbice
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
7. Velké Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Uherčice
3. Velké Xxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Velké Xxxxxxxxx
8. Ivančice 1. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Moravské Xxxxxxx
5. Němčičky
6. Xxxx Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Hlína
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Oslavany 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Nová Xxx
5. Oslavany
6. Xxxxxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Čebín
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Moravské Knínice
7. Xxxxxxxxxxxx
2. Veverská Bítýška 1. Xxxxxxx
2. Chudčice
3. Veverská Xxxxxxx
10. Xxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Syrovín
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Domanín
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Žádovice
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Kostelec
4. Xxxxxxxx
7. Xxxxx 1. Bukovany
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Sobůlky
10. Stavěšice
11. Xxxxxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Želetice
8. Xxxxxxx 1. Lovčice
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
12. Xxxxxx 1. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxx 1. Vlkoš
15. Xxxxxx 1. Xxxxxx
16. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
17. Ždánice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
18. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxxx 1. Brod xxx Xxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxx Věstonice
3. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Březí
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Sedlec
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxx
12. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Damnice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxx u Xxxxxxxxx
5. Miroslav
6. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
7. Našiměřice
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx
10. Xxxxxx Pole
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Dubňany
7. Xxxxx Kounice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx Krumlov
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx
3. Kubšice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx vice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx 1. Ivaň 1. Xxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Branišovice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Litostrov
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Přibyslavíce
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxxx Xxxxxxx
3. Zbraslav 1. Xxxxxxx xx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx x Rosic
4. Xxxxxxx Zhoř
5. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx 1. Babice x Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
15. Xxxxxxx x Xxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Hrušky
2. Xxxxxxxxx
2. Otnice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Otnice
3. Xxxxxxx x Xxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx x Brna
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Slavkov x Xxxx
8. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
9. Velešovice
4. Xxxxxxxx 1. Hostěrádky-Rešov
2. Šaratice
3. Xxxxxx
16. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Babice xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Březina
4. Xxxxxx
5. Ochoz x Xxxx
6. Řícmanice
7. Vranov
2. Xxxxxxx 1. Hajany
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Ořechov
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Silůvky
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Sivice
5. Xxxxxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxxxx
5. Podolí
6. Xxxxxxxxxx
7. Prace
8. Šlapanice
8. Xxxxxxxx 1. Omice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Újezd x Xxxx 1. Újezd x Brna
17. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Braníškov
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Maršov
5. Nelepeč-Žernůvka
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
2. Dolní Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxx
5. Katov
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxx Ves
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
9. Lubné
10. Xxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxxxx Nová Xxx
15. Újezd u Xxxxxxx
16. Xxxxxxxxxxx
17. Žďárec
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Olší
5. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx x Xxxxxxx
5. Osiky
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx
8. Synalov
9. Xxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Březina
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Sentice
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxx
15. Tišnov
16. Xxxx
17. Xxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxxx
19. Xxxxxxx
18. Xxxxxx nad Xxxxxxx 1. Blatnice pod Xxxxxx Antonínkem 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Suchov
2. Hroznová Xxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Žeraviny
3. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Kuželov
3. Malá Xxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxx Xxxxx 1. Xxxx Xxxxx
8. Strážnice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
9. Velká xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Velká xxx Veličkou
10. Veselí xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
11. Vnorovy 1. Xxxxxxx
19. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx (xxxxx vojenského xxxxxx)
3. Xxxxxxxx 1. Drnovice
2. Xxxxxxxxx
4. Hvězdlice 1. Hvězdlice
5. Xxxxxxxxx xx Hané 1. Xxxxxxxxx na Hané
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
6. Krásensko 1. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
8. Podomí 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
9. Pustiměř 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Zelená Xxxx
10. Xxxxxx-Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx-Xxxxxxxxx
11. Rousínov 1. Xxxxxxxxx
2. Komořany
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
12. Švábenice 1. Xxxxxxxxx
2. Švábenice
13. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Hoštice-Heroltice
3. Křižanovice x Vyškova
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
7. Xxxx Sady
8. Orlovice
9. Xxxxx-Xxxxxxxx
10. Rostěnice-Zvonovice
11. Studnice
12. Xxxxxxxx
13. Vážany
14. Vyškov
20. Xxxxxx 1. Bítov 1. Bítov
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Vysočany
5. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Ctidružice
4. Grešlové Xxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx Xxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Božice
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Hrabětice
4. Hrušovany xxx Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Pravice
8. Šanov
6. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Hrádek
3. Xxxxxxxxxxx
4. Křídlůvky
5. Slup
6. Xxxxxxxxxxx
7. Valtrovice
8. Velký Xxxxxx
7. Jevišovice 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Černín
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxx x Moravských Xxxxxxxxx
6. Rozkoš
7. Slatina
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
8. Kravsko 1. Xxxxxxx Xxxxxxx
2. Kravsko
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
9. Mikulovice 1. Xxxxxxxxxx
2. Křepice
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Rudlice
6. Újezd
7. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx 1. Bantice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxx xx Louce
8. Těšetice
9. Xxxxxxxxx
10. Vítonice
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
11. Šatov 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
12. Xxxxx 1. Xxxxx Břečkov
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
13. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Višňové
15. Xxxxxx xxx Dyjí 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx nad Dyjí
3. Xxxxxxx
4. Stálky
5. Xxxxx Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx xxx Xxxx
16. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Citonice
3. Dobšice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxx
6. Chvalovice
7. Xxxxxxxxxxx
8. Lukov
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Nový Šaldorf-Sedlešovice
12. Xxxxxxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Podmolí
15. Xxxxxxxxxx
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxx
21. Židlochovice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Ledce
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Popovice
7. Xxxxxxx
8. Rajhradíce
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Moutnice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Žatčany
4. Xxxxxxxxxxxx 1. Hrušovany x Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Vojkovice
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXX XXXX
1. Xx 1. Xx 1. Xx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Hazlov 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Hranice
2. Xxxx 1. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Milíkov
3. Xxxxxxxx
2. Františkovy Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
3. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxx
3. Pomezí xxx Xxxx
4. Xxxx 1. Xxxx
5. Xxxx 1. Luby
2. Xxxx Xxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Odrava
4. Xxxxxx
7. Xxxxxx 1. Plesná
8. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Skalná
3. Xxxxx Luh
3. Karlovy Xxxx 1. Xxxxx nad Xxxxxx 1. Xxxxx nad Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Bochov
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
3. Hradiště 1. Hradiště (xxxxx vojenského xxxxxx)
4. Xxxxxxx Vary 1. Xxxxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxx
5. Jenišov
6. Karlovy Xxxx
7. Xxxxxx
8. Otovice
5. Xxxxxxx 1. Kyselka
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxxxx
4. Smolné Xxxx
5. Xxxxxx Xxx
7. Xxxx Xxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Nová Xxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
9. Sadov 1. Xxxxx
10. Stánovice 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Stanovíce
11. Xxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
12. Žlutice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Pšov
4. Štědrá
5. Xxxxx
6. Verušičky
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
4. Kraslice 1. Kraslice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Oloví
3. Rotava 1. Xxxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Rotava
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx Lázně 1. Xxxxx Kynžvart 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxx Voda
2. Xxxxxxxxx Xxxxx 1. Mariánské Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxxxxx
4. Prameny
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx-Xxxxxxx
3. Teplá 1. Xxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Drmoul
2. Xxxxxxxxx
3. Tři Sekery
4. Xxxx
5. Xxxxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Hroznětín 1. Hroznětín
2. Xxxxxxx
2. Jáchymov 1. Xxxx Xxx
2. Xxxxxxxx
3. Ostrov 1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx Les
4. Ostrov
5. Xxxxx nad Ohří
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Horní Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Březová
2. Xxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx Maří
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Krajková
4. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Vintířov
4. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx xxx Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
5. Šabina
7. Loket 1. Xxxxx
2. Staré Xxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxxx
9. Xxxx Xxxxx 1. Xxxx Xxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Rychnov
3. Xxxxxxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Těšovice
 
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
1. Xxxxxxx 1. Broumov 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hejtmánkovice
4. Xxxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Hynčice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx nad Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Teplice xxx Xxxxxx
2. Dobruška 1. Xxxxx Xxxxxxxx 1. České Meziříčí
2. Xxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Bačetín
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Dobruška
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Podbřezí
11. Pohoří
12. Xxx
3. Opočno 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx x Orlických xxxxxx
2. Dobřany
3. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx horách
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
3. Xxxx Xxxxxxx xxx Labem 1. Xxxx Xxxxxxxx 1. Bílá Xxxxxxxx
2. Dolní Brusnice
3. Xxxxxxx
4. Třebihošť
2. Xxxxxxx 1. Xxxx Poličany
2. Doubravice
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Lanžov
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxx
9. Vilantice
3. Xxxx Xxxxxxx xxx Labem 1. Xxxx Králové xxx Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Trotina
8. Vítězná
9. Xxxxxxxxx x Podkrkonoší
10. Xxxxxxx-Xxxxxx
11. Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Bílsko x Xxxxx
3. Boháňka
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx
6. Xxxxx Xxxx x Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx x Xxxxx
10. Milovice u Xxxxx
11. Petrovičky
12. Rašín
13. Xxxxxxxx
14. Třebnouševes
2. Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Lískovice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx Smrkovice
5. Xxxxxx Králové 1. Černilov 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Lejšovka
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
2. Xxxxxx Králové 1. Xxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx
5. Stěžery
6. Vysoká xxx Xxxxx
3. Xxxxxxx xxx Cidlinou 1. Xxxxxxx xxx Cidlinou
2. Chudeřice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Lovčice
9. Xxxx Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Stará Xxxx
4. Nechanice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Stračov
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Lhota xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Praskačka
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Roudnice
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Benátky
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx nad Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Vrchovnice
7. Xxxxxxxxxxxx xxx Orebem 1. Xxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Jeníkovice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Třebechovice xxx Xxxxxx
7. Xxxxxx Xxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Dohalice
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Světí
11 .Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Jaroměř 1. Xxxxxx
2. Heřmanice
3. Hořenice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Xxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Šestajovice
12. Xxxxxxxxxx
13. Velký Xxxxxxxx
14. Xxxxx
15. Zaloňov
7. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxx-Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Češov
6. Xxxxx
7. Xxxxx Lochov
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxx
12. Jičíněves
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx Xxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxx
20. Xxxx
21. Xxxxx
22. Xxxxxx
23. Xxxxxxxxx
24. Xxxxxx
25. Xxxxxxxx
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxxxx
28. Xxxxx
29. Slatiny
30. Soběraz
31. Xxxxx Xxxxx
32. Xxxxxxx
33. Xxx
34. Xxxxx xxx Xxxxxxxx
35. Úlibice
36. Xxxxxxx
37. Xxxxx
38. Xxxxxxxxx
39. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Lázně Xxxxxxxx
3. Mlázovice
4. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Rokytňany
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Markvartice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx-Xxxxx
6. Xxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx nad Orlicí 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2 Čermná xxx Orlicí
3. Xxxxxx
4. Xxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Orlicí 1. Xxxxxxxx xxx Orlicí
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Čestice
4. Xxxxxxx-Xxxxxx
5. Chleny
6. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx Xxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Olešnice
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxx
4. Xxxxxxx nad Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx nad Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxx xxx Xxxxxx
4. Xxxx Ves
5. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
9. Xxxxxx 1. Xxxxxxx Kostelec 1. Xxxxxxx Hora
2. Červený Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx nad Úpou
5. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Jesenice
4. Žernov
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx pod Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Mezilečí
6. Vestec
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Vysoká Xxxxxx
5. Xxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Dolní Radechová
3. Xxxxxxxx
4. Náchod
5. Studnice
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Hrádek 1. Xxxxxx
2. Nový Hrádek
8. Xxxxxx xxx Metují 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Metuje
4. Xxxxxx nad Xxxxxx
5. Xxxxx Důl
6. Xxxxx Xxxxxxxxx
7. Žďár xxx Xxxxxx
10. Xxxx Xxxx 1. Xxxx Xxxx 1. Xxxx Xxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Úbislavice
5. Xxxxxxxx
11. Xxxx Město xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Bohuslavice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
4. Vršovka
2. Xxxx Xxxxx xxx Metují 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Mezilesí
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx Město xxx Xxxxxx
6. Xxxxxxxx-Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
12. Xxxx Xxxxxx 1. Xxxx Xxxxxx 1. Babice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Lužec xxx Xxxxxxxx
8. Měník
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxx Xxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Prasek
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx Xxxxxx
18. Zachrašťany
19. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Smidary
3. Xxxxxxx
4. Vinary
13. Rychnov xxx Xxxxxxx 1. Rokytnice x Orlických xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx
2. Orlické Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx
5. Říčky x Xxxxxxxxx xxxxxx
6. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Javorníce
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Lukavice
6. Rychnov xxx Kněžnou
7. Skuhrov xxx Xxxxx
8. Synkov-Slemeno
9. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Bílý Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Černíkovice
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxx x Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Rybná xxx Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Malá Xxx
3. Xxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx Lázně 1. Xxxxxx Xxxxx
3. Xxxx Svatoňovice 1.Malé Xxxxxxxxxxx
4. Mladé Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
5. Xxxxx x Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxx x Podkrkonoší
6. Xxxxxxx xxx Xxxx 1. Xxxxxxx xxx Úpou
7. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Olešnice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx
7. Pilníkov
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxx Xxxx
10. Xxxxxxx
11.&xxxx; Xxxxxx
8. Úpice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx x Úpice
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxx
9. Velké Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxx Svatoňovice
10. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Zlatá Olešnice
5. Xxxxxx
15. Vrchlabí 1. Hostinné 1. Xxxxxx
2. Dolní Kalná
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx Lhota
6. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Důl
2. Dolní Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxx Lánov
5. Xxxxxxx xxx Labem
6. Lánov
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx Mlýn
9. Xxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxx
3. Xxxxxx
4. Horní Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Kozly
7. Kravaře
8. Xxxxxxx
9. Nový Oldřichov
10. Xxxxxxxx
11. Sosnová
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Doksy
3. Xxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxx x Xxxx
6. Tachov
7. Xxxxxx
3. Dubá 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Chlum
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx 1. Brniště
2. Xxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
4. Pertoltice xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxx
5. Stráž xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx xx Xxxxxx
3. Xxxxx xxx Xxxxxxx
6. Zákupy 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
7. Xxxxxx 1. Horní Xxxxxx
2. Xxxxxx
2. Frýdlant 1. Frýdlant 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Heřmanice
8. Xxxxx Xxxxxxx
9. Krásný Xxx
10. Xxxxxxxxx
11. Pertoltice
12. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Bílý Potok
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxx pod Smrkem 1. Xxxxxxxxxxxxx pod Smrkem
4. Xxxx Město pod Xxxxxx 1. Xxxx Město xxx Smrkem
5. Raspenava 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Jablonec xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxx xxx Xxxxx
5. Xxxxxxx Xxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxx Xxx xxx Xxxxx
2. Xxxxxxx x Xxxxxxxx nad Nisou 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Rádlo
4. Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx
4. Jilemnice 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx nad Jizerou
2. Xxxxxxxxx 1. Benecko
2. Xxxxxxxx x Xxxxx
3. Xxxxx x Xxxxx
4. Xxxxx x Xxxxx Paky
5. Xxxxx Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxx
8. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx x Jilemnice
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
16. Vítkovice
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx x Krkonoších
2. Xxxxxxx
4. Rokytnice nad Xxxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Rokytnice nad Xxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Český Xxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Dub
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxx xxx Ještědem
7. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxx nad Xxxxx 1. Hrádek xxx Xxxxx
2. Chotyně
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Bílý Xxxxxx xxx Nisou
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxx Ves
6. Oldřichov x Xxxxxx
5. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx
6. Křižany 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxx Most
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx xxx Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx
8. Liberec-Vratislavice xxx Nisou 1. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx
9. Osečná 1. Xxxxx Xxx
2. Xxxxxx
6. Xxxx Xxx 1. Cvikov 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx
4. Mařenice
5. Xxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxxxx
2. Prysk
3. Nový Xxx 1. Xxxxxxxxx
2. Nový Xxx
3. Okrouhlá
4. Polevsko
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx
7. Sloup x Cechách
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Libštát
2. Xxxxxxx nad Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx Xxxxx
2. Lomnice xxx Xxxxxxxx
3. Xxxx Xxx xxx Popelkou
4. Xxxxxxxxx
5. Syřenov
6. Veselá
3. Xxxxxx 1. Benešov x Xxxxx
2. Bozkov
3. Bystrá xxx Xxxxxxx
4. Xxxx xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Příkrý
8. Roztoky x Semil
9. Semily
10. Xxxxx
11. Xxxxxx
4. Xxxxxx xxx Jizerou 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Děsná 1. Děsná
2. Xxxxxx v
2. Harrachov 1. Xxxxxxxxx
3. Smržovka 1. Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx horách
2. Xxxxxxx pod Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxx Hamry 1. Plavý
2. Xxxxx Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx
9 Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx 1. Hrubá Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Kobyly
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx Xxxxx
6. Svijany
4. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Rovensko pod Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Lažany
3. Xxxxxxxx
4. Radimovice
5. Sychrov
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxx
6. Turnov 1. Xxxxxxxx
2. Klokočí
3. Xxxxxx
4. Xxxx Xxxxx
5. Mírová xxx Kozákovem
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxx
15. Xxxxxx
10. Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxx Brod 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx u Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx Xxxx
XXXXXXXXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Bílov
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Slatina
7. Xxxxx
8. Xxxxx Albrechtice
2. Jistebník 1. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Bohumín 1. Xxxxxxx 1. Bohumín
2. Xxxxx Xxxxxx 1. Dolní Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Rychvald
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Bruntál
2. Dětřichov xxx Bystřicí
3. Xxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx
5. Lomnice
6. Mezina
7. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxxxxx Kočov
9. Nová Xxxx
10. Nové Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxx Xxxxx
15. Xxxxxxxx x Xxxxxxxx
16. Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Dvorce
3. Xxxxxxxxxxxx
3. Horní Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Horní Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxx Hora
2. Xxxxx pod Pradědem
3. Xxxxxx Xxxx
5. Vrbno xxx Pradědem 1. Xxxxxxx Xxxxxxxx
2. Karlovice
3. Ludvíkov
4. Xxxxxx Xxxx
5. Xxxxx xxx Xxxxxxxx
4.Xxxxx Těšín 1. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Chotěbuz
5. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Bordovice
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
2. Lichnov 1. Xxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx-Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxxx
4. Horní Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Domaslavice 1. Dolní Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Fryčovice 1. Fryčovice
5. Xxxxxx-Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx-Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Hukvaldy 1. Hukvaldy
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
8. Xxxxxx 1. Lučina
2. Žermanice
9. Xxxxxxxxx 1. Palkovice
10. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
11. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx Lhoty
12. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Kaňovice
3. Xxxxxxxx
13. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Metylovice
5. Pržno
6. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Ostravice
5. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxx Hamry
8. Havířov 1. Xxxxxxxxxxx 1. Albrechtice
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Bludovice
4. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Suchá
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
9. Hlučín 1. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxx Benešov
3. Závada
2. Xxxxxx 1. Darkovice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxx
10. Xxxxxxxx x 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Dolní Xxxxx
4. Horní Xxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Písečná
11. Xxxxx
2. Mosty x Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx x Xxxxxxxxxx
11. Karviná 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx u Karviné 1. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Mošnov
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Zenklava
13. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Bolatice
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Kravaře
5. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
14. Xxxxx 1. Brantice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Jindřichov
3. Xxxxxxxxx
4. Vysoká
3. Xxxxx 1. Xxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Krasov
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx 1. Heřmanovice
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Město Albrechtice
5. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Slezské Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
7. Zátor 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
15. Nový Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
2. Hodslavice 1. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx xxx Odrou 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
5. Nový Xxxxx 1. Bernartice xxx Xxxxx
2. Xxxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Kunín
5. Xxxxxxx
6. Xxxx Xxxxx
7. Rybí
8. Xxxxx x Xxxxxx Xxxxxx
9. Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx
6. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxx nad Xxxxx 1. Xxxxxxx nad Xxxxx
16. Xxxx 1. Xxxxxx 1. Fulnek
2. Xxxxx
2. Xxxx 1. Xxxxxxxxx x Oder
2. Heřmánky
3. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Luboměř
2. Xxxxxx
17. Xxxxx 1. Háj ve Xxxxxxx 1. Xxx xx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx 1. Budišovice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxx
2. Xxxxxx nad Moravicí
4. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Hlavnice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxx u Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
5. Opava 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Holasovice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxx Sedlice
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxx
13. Služovice
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Uhlířov
17. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Těškovice
7. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
8. Skřipov 1. Xxxxxxx
9. Stěbořice 1. Jezdkovice
2. Xxxxxxxxx
10. Velké Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Velké Xxxxxxxxx
18. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Orlová
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxx 1. Klimkovice 1. Xxxxxxxxxx
2. Olbramice
3. Xxxxxxxxxx
2.Xxxxxxxxx Xxxx x Hulváky 1. Xxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx
2. Xxxx Xxx
3.Xxxxxxxx Xxxxxxx x Přívoz 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Lhotka
3. Moravská Xxxxxxx a Přívoz
4. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx-Xxx 1. Hrabová
2. Xxxxxxx-Xxx
3. Proskovice
5. Polanka xxx Xxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Plesná
3. Porubá
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxxx
9. Stará Xxxx 1. Xxxx Bělá
2. Xxxxx Xxxx
10. Stará Xxx xxx Xxxxxxxxxx 1. Stará Xxx xxx Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Krásné Xxxx
2. Xxxxxx
12. Xxxxx 1. Šenov
13. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
14. Xxxxx Xxxxx 1. Čavisov
2. Dolní Xxxxx
3. Xxxxx Lhota
4. Xxxxx Xxxxx
15. Vítkovice 1. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
20. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Břidličná
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Rýmařov 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Malá Xxxxxxx
4. Xxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Stará Ves
21. Xxxxxx 1. Bystřice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Střítež
6. Xxxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
22. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Budišovkou
2. Xxxxxxxx
3. Xxxx Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxx 1. Melč
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Vítkov 1. Xxxxxx xx Slezsku
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
XXXXXXXXX XXXX
1. Hranice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
2. Xxxxxxx 1. Černotín
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Horní Těšice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Milenov
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx
11. Radíkov
12. Skalička
13. Xxxxxxx nad Ludinou
14. Xxxxxxx xxx Bečvou
15. Xxxx
16. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Hustopeče xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Bečvou
3. Špičky
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Opatovice
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Malhotice
3. Provodovice
4. Xxxxxx
5. Všechovice
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxx Xxxx
3. Javorník
4. Uhelná
5. Xxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx-xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx-Xxxx Xxx
2. Mikulovice
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx Kunětice
4. Xxxxxxx 1. Xxxxx Červená Xxxx
2. Velká Xxxx
3. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
6. Žulová 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Raková x Xxxxxx
6. Xxxxxxx
2. Xxxxxx u Xxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Skřipov
4. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxx 1. Kladky
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Jesenec
5. Xxxxxx
6. Ochoz
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
6. Přemyslovice 1. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxx nad Bečvou 1. Xxxxxx xxx Bečvou 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Újezd
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx xxx Xxxxxx
5. Xxx xxx Xxxxxx
2. Osek xxx Xxxxxx 1. Xxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Soběchleby 1. Xxxxx Nětčice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Radotín
7. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx 1. Bouzov
2. Xxxx
3. Xxxxxxxx
2. Cholina 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Cholina
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
5. Xxxxxx xx Hané 1. Senice xx Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Loštice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
2. Mohelnice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Maletín
4. Mírov
5. Xxxxxxxxx
6. Třeština
3. Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Stavenice
4. Xxxx
7. Olomouc 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Hlušovice
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
4. Drahanovice 1. Xxxxxxxxxxx
5. Xxx nad Xxxxxxx 1. Xxx xxx Xxxxxxx
2. Charváty
3. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxx xxx Moravou 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx)
9. Liboš 1. Xxxxx
10. Xxxxx 1. Luběnice
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx xx Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx xx Hané
12. Xxxxxxx 1. Blatec
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Hněvotín
5. Xxxxxxxx-Xxxxxx
6. Xxxxxx-Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Příkazy
9. Xxxxxxxxx
10. Těšetice
11. Xxxxx
13. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Tršice
15. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Svésedlice
5. Xxxxx Xxxxxxxx
16. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Krčmaň
3. Majetín
4. Xxxxx Xxxxx
17. Xxxxx Xxxxx 1. Daskabát
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
8. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx x Prostějova 1. Xxxxxx x Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx-Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
3. Xxxxx pod Xxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Stařechovice
4. Drahany 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Niva
4. Xxxxxxxx
5. Rozstání
5. Xxxxxxxxx xx Xxxx 1. Čelčice
2. Xxxx
3. Xxxxxxxxx na Xxxx
4. Obědkovice
5. Pivín
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx xx Xxxx 1. Xxxxxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xx Xxxx
3. Xxxxxx
7. Xxxxxxx xx Xxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Kralice xx Xxxx
8. Laškov 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
9. Xxxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx
5. Srbce
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
10. Nezamyslice 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx-Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Tištín
7. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
12. Xxxxxxx 1. Krumsín
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Prostějovičky
13. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx u Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
16. Xxxxxxx 1. Čelechovice xx Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
17. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
9. Xxxxxx 1. Brodek u Xxxxxxx 1. Xxxxxx u Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Líšná
3. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx
2. Křtomil
3. Lipová
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx Moštěnice
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Stará Xxx
5. Kojetín 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx nad Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Nelešovice
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Přerov
8. Tučín
9. Xxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
8. Radslavice 1. Xxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx u Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Radslavice
8. Radvanice
9. Xxxxxxx
10. Sušice
11. Šišma
12. Xxxxxxxx Xxxxx
9. Tovačov 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx Beroun 1. Xxxxxxxx Xxxxxx
2. Norberčany
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Domašov xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx u Xxxxxxxxxx
4. Hlásnice
5. Hnojíce
6. Xxxxx Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Lužice
13. Xxxxx Libavá
14. Xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxxx
19. Šternberk
20. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Bludov 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Chromeč
2. Branná 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Hanušovice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Malá Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Hrabišín
2. Libina
5. Xxxxxx 1. Oskava
6. Ruda xxx Moravou 1. Bohdíkov
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Janoušov
5. Xxxxxx
6. Ruda nad Xxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Město
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Dlouhomilov
3. Dolní Xxxxxxxx
4. Hraběšice
5. Xxxx Xxxxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxxx
7. Písařov
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Vernířovice
14. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
12. Uničov 1. Xxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Šumvald 1. Xxxxxxx
4. Troubelice 1. Lipinka
2. Xxxx Hradečná
3. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Újezd
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Želechovice
13. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
3. Postřelmov 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
5. Štíty 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Drozdov
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Jedlí
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Leština
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxx
XXXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxx Třebová 1. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Rybník
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Dědová
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Holetín
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Krouna
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Pokřikov
12. Xxxx
13. Studnice
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Včelákov
17. Vítanov
18. Xxxxxxxxx
19. Xxxxxxx
2 Trhová Xxxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Vysočina
3. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxx Xxxxx
3. Dolní Ředice
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Ředice
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx x Holic
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx 1. Xxxxx Jelení
2. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Heřmanův Xxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxx-Xxxxxx
7. Morašice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx u Xxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx Xxxxx
14. Xxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Zájezdec
3. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Horka
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Jenišovice
6. Lozice
7. Xxxxxx
8. Řestoky
9. Smrček
10.Zaječice
4. Xxxxxxxxxxxx 1. Chroustovice
2. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Bylany
2. Dolní Xxxxxxxx
3. Dřenice
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxx
7. Xxxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Licibořice
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxx
13. Xxxxxxxxxxx Xxxxx
14. Sobětuchy
15. Xxxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Třibřichy
18. Tuněchody
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxxxxxxx
21. Žumberk
6. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
8. Xxxxxx 1. Xxx u Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Proseč
4. Xxxxxx
9. Xxxxx nad Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx nad Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxx 1. Hluboká
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Předhradí
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx Kostelec
11. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxx
3. Třemošnice
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxx Voda
2. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Králíky
3. Xxxxxxx
4. Mladkov
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Čermná 1. Dolní Xxxxxx
2. Xxxxx Čermná
3. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Albrechtice
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Horní Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Sázava
12. Xxxxx
13. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Tatenice
4. Xxxxxxxxxxx 1. Čenkovice
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Výprachtice
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxx Újezd
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Xxx x Jarošova
8. Xxxxxx x Xxxxxxxxx
9. Vidlatá Xxx
2. Litomyšl 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx
4. Xxxxx
5. Horky
6. Xxxxxxx
7. Chotovice
8. Janov
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxx Xxxxx
15. Xxxx
16. Příluka
17. Xxxxx
18. Xxxxxxxxx
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxxx
21. Xxxxx Lhota
22. Xxxxxxxxx
23. Xxxxx
24. Újezdec
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Vlčkov
8. Xxxxxxxx Třebová 1. Jevíčko 1. Xxxx x Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxx x Jevíčka
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx x Trnávky
2. Xxxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx Xxxxx
3. Moravská Xxxxxxx 1. Borušov
2. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Třebové
3. Xxxxxx Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx xx Xxxxxx
12. Xxxxxxxx Xxxxxxx
13. Radkov
14. Xxxxxxx xx Xxxxxx
15. Xxxxx Xxxxx
16. Třebařov
17. Xxxxxxx
9. Pardubice 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxx x Xxxxx
2. Lázně Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Bohdaneč
4. Xxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Rohoznice
8. Xxxxx Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Slepotice
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxx
6. Černá x Xxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9.Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Opatovice xxx Xxxxx
15. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxx
17. Ráby
18. Rybitví
19. Xxxxxx
20. Srch
21. Xxxxxxxx
22. Xxxxx Xxxxxxxx
23. Xxxxx Xxxxxxxxx
24. Starý Xxxxxxx
25. Xxxxxxxx
26. Xxxxxxxxx
27. Úhřetická Xxxxx
5. Xxxxxxxxxxx Bělá 1. Xxxxxxx
2. Chýšť
3. Kasalice
4. Xxxx Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxxxx Xxxx
7. Xxxx Xxxxxxx
8.Xxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Borek
2. Xxxx
3. Choteč
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx x Xxxxxxx
10. Polička 1. Xxxxxx 1. Bystré
2. Hartmanice
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx x Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Květná
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Pomezí
9. Xxxxx Xxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxxx Xxx
14. Xxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Choltice 1. Bukovina x Xxxxxxxx
2. Holotín
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Lipoltice
8. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx
9. Sovolusky
10. Xxxxxxx
11. Svinčany
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Kojice
3. Xxxxxxx 1. Brloh
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Přelovice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxxxxx
13. Žáravice
4. Xxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxx
3. Xxxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx xxx Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Strašov
9. Xxxxx
10. Trnávka
11. Újezd x Xxxxxxxx
12. Zdechovice
12. Xxxxxxx 1. Brněnec 1. Xxxxx
2. Xxxx nad Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Brněnec
5. Chrastavec
6. Xxxxxxx
7. Rozhraní
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Želivsko
2. Xxxxxxx nad Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Svitavy 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Kamenná Xxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Xxxxxxx
13. Ústí xxx Orlicí 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Dolní Xxxxxxx 1. Dolní Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxx xxx Xxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxx Xxxxxxx
3. Hrádek
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx Xxxxxxx
7. Řetová
8. Řetůvka
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxx nad Xxxxxx
11. Xxxxx Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Plchovice
11. Xxxxxxx
12. Xxx
13. Xxxxxxxxx
14. Sruby
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxx Jiří
17. Xxxxx x Xxxxxx
18. Xxxxxxxxx-Xxxxx
19. Xxxxx
20. Xxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxx Xxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx Heřmanice
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Nové Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxx Mýto
19. Xxxxxx
20. Xxxxxx
15. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Orlicí 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxx
3. Jamné xxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
2. Letohrad 1. Letohrad
2. Xxxxxxxx
3. Nekoř
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Hejnice
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx
8. Kunvald
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Záchlumí
12. Xxxxxxx
XXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Seč
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Zdemyslice
12. Xxxxxx
13. Ždírec
2. Letiny 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxx Xxxxxxxxx
4. Spálené Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxx xxx Radbuzou
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Chrastavice
5. Luženičky
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Nevolice
9. Xxxxxxxxx
10. Pelechy
11. Stráž
12. Xxxxxxxx
13. Újezd
14. Xxxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Chodská Xxxxx
3. Kdyně
4. Xxxx xx Šumavě
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Mezholezy
8. Nová Xxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Spáňov
11. Xxxxxx
12. Všeruby
4. Klenčí xxx Xxxxxxxxx 1. Díly
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx xxx Čerchovem
5. Xxxxxxxx
6. Xxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Němčice
7. Xxxxxx
8. Xxxx
9. Xxxxxxxxx
10.Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Hora Xxxxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Xxxxxxxx
8. Xxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Rybník
12. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx 1. Horažďovice 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Chanovice
5. Xxxxxxx
6. Xxxx Xxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Svéradice
10. Xxxxx Xxxxxxx
11. Xxxxx Xxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
3. Nalžovské Xxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Nalžovské Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx Týn 1. Xxxxxxxxx Xxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Semněvice
10. Xxxx
11. Xxxxx Malahov
12.Vidice
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Hlohovčice
4. Xxxxxxxxx
5. Puclice
6. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Běšiny 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Úhlavou 1. Běhařov
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
5. Javor
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Týnec
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Černíkov
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Klatovy
6. Xxxxxxx
7. Myslovice
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Měčín
2. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Dešenice
2. Xxxxx
3. Chudenín
4. Xxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx u Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
9. Švihov 1. Xxxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Švihov
4. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxx Xxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxx
5. Loza
6. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
7. Rybníce
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Kožlany
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Bohy
3. Xxxxxxxxxx
4. Dolní Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx
9. Kopidlo
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Potvorov
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Studená
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx
18. Xxxxxx Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Bezvěrov
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Manětín
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxx Bělá
2. Xxxxx Xxxx
3. Xxxx
4. Xxxx
5. Xxxxx
6. Plasy
8. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Xxx x Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kasejovice
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Kramolín
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Mohelnice
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxx
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxxx
18. Vrčeň
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Žinkovy
8. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx Huť 1. Heřmanova Xxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Ledce
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Trnová
8. Xxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Čeminy
3. Kozolupy
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Myslinka
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxx xxxx Xxx
9. Xxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Rochlov
7. Pernarec 1. Xxxxxxxxx
2. Křelovice
3. Ostrov x Bezdružic
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Česká Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxx-Xxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Vejprnice
3. Xxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Všeruby
5. Xxxxxxxx
12.Xxxxx 1. Líně
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Kyšice
2. Xxxxxxxxxx 1. Chválenice
2. Nezvěstice
3. Xxxxx 3 1. Xxxxx 1
2. Plzeň 2 - Xxxxxxx
3. Xxxxx 3
4. Xxxxx 4
5. Xxxxx 5 - Xxxxxxx
6. Xxxxx 6 - Litice
7. Xxxxx 7 - Radčice
8. Xxxxx 8 - Xxxxxxx
9. Xxxxx 9 - Xxxxxxxx
10. Xxxxx 10 - Lhota
4. Xxxxx Plzenec 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Losiná
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Přeštice 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Dolce
3. Xxxxx Xxxxxxxx
4. Horní Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Kbel
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Oplot
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Radkovice
14. Xxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Předenice
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Kornatice
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Štítov
8. Trokavec
9. Xxxxx
4. Mýto 1. Cheznovice
2. Xxxxxx Újezd
3. Xxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Chlum
4. Chomle
5. Xxxxxxx
6. Kladruby
7. Xxxxxx x Radnic
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxx x Svatého Kříže
15. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Holoubkov
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx Xxxxx
6. Klabava
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Volduchy
7. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxx
8. Zbiroh 1. Xxxxx
2. Čilá
3. Xxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Kařez
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx xxx Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx-Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxx
14. Terešov
15. Xxxxx
16. Xxxxxx
17. Zvíkovec
12. Xxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Dobřany
3. Xxxx Xxx
4. Přestavlky
5. Xxxxx
2. Holýšov 1. Bukovec
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Holýšov
5. Xxxxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Všekary
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
4. Xxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Líšina
6. Xxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxx Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Horní Xxxxxxxx
4. Kokašice
5. Konstantinovy Xxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Černošín
2. Xxxxxxxx
3. Ošelín
4. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxx
8. Unehle
9. Xxxxxx
10. Záchlumí
14. Sušice 1. Xxxxxxxxxx 1. Hartmanice
2. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxx
3. Xxxxxxx
4. Rejštejn
5. Xxxx
3. Xxxxxxx 1. Kolinec
2. Mokrosuky
4. Xxxx 1. Rabí
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Nezdice xx Xxxxxx
3. Soběšice
4. Xxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx Xxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx x Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
8. Žihobce 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxx 1. Xxx 1. Xxx
2. Staré Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx Planá 1. Xxxxxxx Xxxxx
3. Planá 1. Xxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Chodský Xxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Stráž
3. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxx
6. Lesná
7. Xxx u Xxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxx
XXXXXXXXXXX XXXX
1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Chlístov
4. Chotýšany
5. Xxxxxxxxx
6. Kozmice
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Popovice
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
3. Čerčany 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Hvězdonice
4. Xxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx xxx Sázavou
8. Xxxxxxxxxx x Xxxxxx
9. Řehenice
10. Xxxxxx
4. Divišov 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Maršovice
3. Neveklov
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Sázava 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Ostředek
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx xxx Sázavou 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx xxx Xxxxxxx
9. Xxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Chyňava
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxx
13. Železná
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx Třebaň
2. Karlštejn
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx Třebaň
4. Xxxxxx Xxxx 1. Broumy
2. Králův Xxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
5. Liteň 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Všeradice
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Chrustenice
3. Loděnice
4. Xxxxx
5. Xxxxxx
6. Nenačovice
7. Xxxxx Xxx pod Xxxxxx
8. Xxxxxx Újezd
7. Xxxxx 1. Bavoryně
2. Chodouň
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
3. Brandýs xxx Labem-Stará Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Labem -Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxx -Stará Xxxxxxxx
2. Brázdim
3. Dřevčice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx Xxxxxx
8. Nový Xxxxxx
9. Podolanka
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxx
12. Radonice
13. Sluhy
14. Xxxxxx Xxxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxx
17. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Svémyslice
6. Xxxxxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Lhota
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Máslovice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Líbezníce
5. Předboj
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
6. Měšice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxx
7. Odolena Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Odolena Xxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxxx
4. Veliká Xxx
8. Škvorec 1. Květnice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
9. Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx X
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Kluky
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxx
19. Třebonín
20. Xxxxxxx
21. Xxxxxxxx
22. Xxxx
23. Xxxxxx
24. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Adamov
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Horky
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Tupadly
8. Xxxxxxx
9. Žáky
3. Žleby 1. Xxxxxxxxxx
2. Okřesaneč
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Vonoklasy
2. Xxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxx
3. Úhonice
3. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Měchenice
4. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Dobřichovice
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx
6. Horoměřice 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Hostivice
3. Xxxxx
4. Xxxxx
8. Xxxxxxxxx 1. Hradištko
9. Xxxxxxxx 1. Jesenice
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
10. Xxxxxx u Xxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxx
2. Kamenný Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Chrášťany
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Zbuzany
12. Libčice xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxx
13. Xxxxxx pod Xxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Čisovice
4. Xxxxxxxxx
5. Klínec
6. Kytín
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx pod Xxxx
9. Řitka
10. Trnová
11. Xxxxxxxx
14. Nučice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
15. Průhonice 1. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
17. Rudná 1. Xxxxxxxxxx
2. Rudná
18. Xxxxxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
19. Xxxxxxxxxx 1. Xxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxx
20. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Chýnice
3. Xxxxx
4. Roblín
5. Xxxxxxxx
21. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
22. Xxxxx Xxxxxxx 1. Holubice
2. Lichoceves
3. Xxxx
4. Svrkyně
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx Přílepy
23. Vrané xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx-Xxxxxx
2. Xxxxx nad Xxxxxxx
3. Xxxxx
6. Český Xxxx 1. Xxxxx Xxxx 1. Břežany XX
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Hradešín
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Přehvozdí
14. Xxxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx
17. Tismice
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxxx
21. Xxxxxxx
7. Dobříš 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Daleké Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Ouběnice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Stará Xxx
11. Xxxxx Pole
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
2. Nečín 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Nová Ves xxx Pleší 1. Malá Xxxxxxxx
2. Nová Xxx xxx Xxxxx
3. Velká Xxxxxx
4. Xxxx Knín 1. Xxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxx Xxxxx
6. Xxxx Xxxx
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Cerhovice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Hořovice
3. Kotopeky
4. Xxxxxx
5. Libomyšl
6. Lochovice
7. Xxxxxx
8. Podluhy
9. Praskolesy
10. Xxxxx
11. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxxxx
8. Vižina
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Malá Xxxxx
5. Xxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Zaječov
6. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Žebrák
9. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Cvrčovice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Libochovičky
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
2. Buštěhrad 1. Buštěhrad
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Hradečno
2. Xxxxxx
4. Kamenné Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Bratronice
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Družec
4. Hostouň
5. Xxxxxx
6. Xxxx Přítočno
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxxx Přítočno
9. Xxxxxxxx
6. Lány 1. Xxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
8. Xxxxxx 1. Hřebeč
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxx 1. Pchery
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxx
3. Kyšice
4. Xxxx Xxxxxx
5. Pavlov
6. Xxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
12. Xxxxx Dobrá 1. Velká Xxxxx
10. Kolín 1. Xxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx Pečky
2. Xxxxxxxx
2. Kolín 1. Xxxxxxx X
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxx
7. Konárovice
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Libenice
11. Lošany
12. Xxxxxxx
13. Xxxx Xxx X
14. Xxxxxx
15. Pašinka
16. Xxxx-Xxxxxxxxx
17. Xxxxxx
18. Radovesnice X
19. Xxxxxx
20. Xxxxx Xxxxx
21. Xxx Xxxxx
22. Xxxxxxx
23. Xxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxx Kruty
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
3. Kouřim
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Tatce
5. Plaňany 1. Xxxxxxx
2. Radim
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Žabonosy
6. Týnec xxx Labem 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Týnec nad Xxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Dolní Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Malotice
7. Xxxxx Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxx Chrčíce
6. Xxxxxxxxxxx II
7. Xxxxx
8. Xxxxxxxx
11. Kralupy xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Dolany nad Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Kralupy xxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxx Ves
4. Xxxxxxxx
5. Vojkovice
6. Všestudy
7. Xxxxxx
12. Kutná Xxxx 1. Xxxxxxxx 1. Bohdaneč
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx X
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx X
6. Xxxxxxxx
3. Kácov 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
4. Kutná Xxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Křesetice
3. Xxxxx Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Misko xxxx
6. Xxxxxx
7. Vidice
5. Xxxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx Xxxxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxx 1. Bernardov
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Mikuláš
4. Xxxxxx nad Labem
9. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Nepoměřice
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx XX
6. Rašovice
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Uhlířské Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Vavřinec
10. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
11. Zruč xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxx XX
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxx xxx Xxxxxxx
13. Lysá xxx Xxxxx 1. Kounice 1. Bříství
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
2. Xxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx xxx Xxxxx
3. Xxxxx
4. Přerov nad Xxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx Xxxx
7. Starý Vestec
8. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Milovice
14. Xxxxxx 1. Byšice 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Liblice
2. Xxxxxxxx 1. Dolní Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Medonosy
4. Tupadly
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
3. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Lužec xxx Vltavou
4. Xxxxxxxx Xxxxxx 1. Mělnické Vtelno
5. Xxxxxx 1. Xxxxx
2. Cítov
3. Xxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxx
8. Xxxxxx
9. Malý Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Tuhaň
14. Xxxxx Xxxxx
15. Xxxxxxx
6. Mšeno 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Kanina
4. Xxxxx
5. Mšeno
6. Nebužely
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxx
8. Vysoká 1. Dobřeň
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
15. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Bítouchov
3. Nová Xxx x Xxxxxx
2. Xxxx xxx Bezdězem 1. Xxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Čistá
4. Xxxxxx
3. Xxxxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Zdětín
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Nemyslovice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Rokytovec
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx xxx Xxxxxxx
3. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Lipník
3. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Kobylnice
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Pěčice
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx 1. Dobšín
2. Xxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Obrubce
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Řitonice
10. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Chotětov
10. Katusice 1. Xxxxxxxx
2. Kováň
3. Xxxxxx Xxx
4. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
12. Krnsko 1. Xxxxxxx Xxxxxx
2. Krnsko
3. Xxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
14. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Jabkenice
4. Xxxxxxxx
5. Luštěnice
6. Smilovice
15. Xxxxx Boleslav 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Dalovice
4. Xxxxxx Xxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxx Lhota
8. Xxxxxxx Důl
9. Kolomuty
10. Xxxxxx
11. Xxxxx Xxxxxxxx
12. Xxxx Xxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxx
18. Židněves
16. Skalsko 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
17. Xxxxxxx 1. Všejany
16. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Mnichovo Xxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx
2. Boseň
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Dolní Xxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Mnichovo Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Neveklovice
15. Xxxxxx
16. Xxxxxx
17. Xxxxxxxxx
2. Xxxx 1. Xxxxxx
2. Loukov
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
17. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx nad Xxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Labem
2. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Kojetice
4. Libiš
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
3. Obříství 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Všetaty
18. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Kostomlaty xxx Xxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Loučeň 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Mcely
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxx
5. Hořátev
6. Xxxxxxx Xxxxx
7. Kovanice
8. Krchleby
9. Xxxxxxxxx
10. Nymburk
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
5. Oskořínek 1. Xxxxx Jeseník
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Nový Dvůr
5. Xxxxxxxxx
6. Rožďalovice 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Žitovlice
7. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Hradištko
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Lhota
5. Xxxxxxx
6. Písty
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Chroustov
3. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Králové 1. Běrunice
2. Xxxxxxxxxxxx
3. Hradčany
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx Králové
6. Opočnice
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxx
4. Poděbrady 1. Choťánky
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Libice xxx Xxxxxxxx
5. Odřepsy
6. Xxxxxxx
7. Oseček
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx Xxxxx
10. Poděbrady
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxx pod Xxxxxxxxx
15. Xxxxxx Xxxxx
5. Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxx
20. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Drahenice
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Hluboš 1. Xxxxxxxxxx
2. Buková x Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Hvožďany
5. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Zduchovice
7. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Smolotely
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Vrančice
8. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx
9. Xxxxxxx 1. Bohutín
2. Xxxxxx Lhota
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxx
8. Xxxxx u Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxx
13. Příbram
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx Xxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxx x Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Rožmitál xxx Třemšínem
4. Sedlice
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Zalužany
5. Xxxxxxx
21. Rakovník 1. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Čistá
3. Xxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxxx
5. Všesulov
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Jesenice
5. Kolešov
6. Xxxx
7. Xxxxxx
8. Švihov
9. Xxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Svojetín
4. Xxxxxxxxxx 1. Hořesedly
2. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Branov
2. Xxxxxxx Xxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxxx
6. Xxxxxx 1. Lišany
7. Xxxxx 1. Xxxxx
8. Mšec 1. Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Milý
4. Xxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Srbeč
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Janov
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
10. Xxxx Xxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxxxx
2. Xxxx
11. Xxxxxxxxx 1. Petrovice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Zavidov
12. Rakovník 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxx Xxx
4. Xxxxxx
5. Pavlíkov
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
13. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
15. Revničov 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Krušovice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Třeboc
16. Xxxxxxxx 1. Pšovlky
2. Xxxxxxxx
17. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Panoší Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxx
18. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Zbečno
22. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Černé Xxxxxxxx
2. Jevany
3. Vyžlovka
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx x Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx 1. Konojedy
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Mirošovice
4. Mnichovice
5. Xxxxxxxx
6. Pětihosty
7. Senohraby
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
5. Říčany 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Herink
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Modletice
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxx
18. Tehov
19. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx Skalice 1. Xxxxxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Křížkový Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Popovice
23. Sedlčany 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Klučenice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx Xxxx 1. Kosova Hora
2. Xxxxxxxxxx Xxxxx
3. Štětkovice
4. Xxxxxx Xxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxx xxx Vltavou
5. Petrovice 1. Xxxxxxxxxx
2. Petrovice
6. Sedlčany 1. Xxxxxxxx
2. Kňovice
3. Křepenice
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Osečany
7. Xxxxxxxx
8. Příčovy
9. Radič
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxx Xxx
12. Xxxxxx Xxxxxxx
7. Sedlec-Prčice 1. Xxxxxx-Xxxxxx
24. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Hořešovičky
6. Jedomělice
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx Xxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxx
15. Xxxxxxxxxx
16. Neprobylice
17. Xxxxxxxxx
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxx
21. Xxxxxx
22. Xxxxx
23. Xxxxxxxxxx
24. Xxxxxx
25. Xxxxxx
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxxxxx
28. Zvoleněves
29. Želenice
30. Xxxxxx
2. Smečno 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Přelič
4. Smečno
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Kmetiněves
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxx
9. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Beřovice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Královice
5. Xxxxx
6. Stradonice
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Zlonice
25. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Bernartice
2. Xxxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Keblov
7. Xxxxx
8. Xxxx
9. Studený
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxx
4. Trhový Xxxxxxxx 1. Hulice
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Bílkovice
2. Ctiboř
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Pavlovice
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxxxxx
17. Rataje
18. Xxxxxxxx
19. Slověnice
20. Tehov
21. Xxxxxx
22. Xxxxxxxxx
23. Xxxxxxxxx
24. Xxxxxxxxxx
26. Votice 1. Xxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxx
2. Heřmaničky
3. Xxxxxx
4. Ješetice
5. Mezno
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Střezimíř
12. Xxxxxx
13. Zvěstov
2. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Vrchotovy Xxxxxxxx
XXXXXXX KRAJ
1. Xxxxxx 1. Xxxxxx 1. Bílina
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Děčín 1. Xxxxxxx xxx Ploučnicí 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Františkov nad Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Horní Xxxxxxxxx
6. Xxxx Xxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Starý Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxx Bukovina
11. Xxxxxxxxx
2. Česká Xxxxxxxx 1. Xxxxx Kamenice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxxx
7. Xxxxxx Xxxxxxxx
8. Xxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx
4. Dobkovice
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Huntířov
8. Xxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxx Xxxxx
11. Xxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Těchlovice
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxx
10. Křimov
11. Xxxxxx
12. Xxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Boleboř
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Vrskmaň
7. Všestudy
8. Xxxxxx Xxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx nad Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx xxx Xxxx
3. Xxxxxxxx 1. Kovářská
2. Xxxxxxx
4. Perštejn 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Mašťov
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx Xxxxx
2. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
3. Vejprty
5. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx Xxxx 1. Xxxxxxxxxx nad Xxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
2. Xxxxxxx nad Xxxx 1. Xxxxxxx nad Xxxx
2. Xxxxxxx xxx Ohří
3. Xxxxxx
3. Xxxxxx 1. Xxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Řepčice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Mlékojedy
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Staňkovice
14. Xxxxxxxx
15. Třebušín
16. Xxxxx Xxxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Vrutice
8. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Úštěk
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx Xxxxx Kateřiny
3. Xxxx Xxx x Xxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx x Xxxxxxxxx
4. Xxx 1. Xxx
2. Xxxxxxxxx Radčice
5. Meziboří 1. Xxxxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxx
5. Pnětluky
6. Zbrašín
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Louny 1. Xxxxxx x Loun
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Chraberce
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Louny
12. Xxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Raná
15. Xxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxx Xxx
3. Xxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Toužetín
6. Uherce
7. Xxxxxxx
6. Peruc 1. Xxxxx
2. Xxxxx xxx Xxxx
7. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx 1. Libochovice 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Chotěšov
4. Klapý
5. Xxxxxx
6. Libochovice
7. Lkáň
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx nad Xxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx xxx Labem
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Velemín
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Třebenice
6. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
9. Xxxx 1. Bečov 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Korozluky
4. Skršín
5. Xxxxxxxxx
2. Xxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Lišnice
4. Xxxxxx
5. Xxxx Xxxxxx
6. Xxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Očihov
2. Kryry 1. Xxxxx
2. Petrohrad
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
4. Podbořany 1. Xxxxxx Xxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx Rohozec
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxx
11. Roudnice xxx Xxxxx 1. Xxxxxx xxx Xxxx 1. Budyně nad Xxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx xxx Ohří
2. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx
5. Xxxxxxxxx xxx Xxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
3. Mšené-lázně 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Mšené-lázně
4. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Labem 1. Xxxxxxx
2. Brzánky
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Dušníky
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Kyškovice
12. Xxxxxxxxxx
13. Xxxx Xxxxx
14. Xxxxxxxx xxx Labem
15. Straškov-Vodochody
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxx
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxx 1. Krásná Xxxx 1. Doubice
2. Krásná Xxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx
3. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Lobendava
4. Xxxxxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxx
6. Xxxxxxx
13. Xxxxxxx 1. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Jeníkov
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
3. Xxxx 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
7. Xxxx 1. Háj x Xxxxxxxx
2. Xxxx
8. Xxxxxxx 1. Bystřany
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx xxx Milešovkou
4. Xxxxxxxxxxx
5. Proboštov
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx xxx Xxxxxxx
4. Žalany
5. Xxx
14. Xxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Chabařovice
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Telnice
3.Libouchec 1. Xxxxxxxxx
2. Tisá
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx 1. Povrly
6. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Stebno
7. Xxxxxx 1. Xxxxxx
8. Xxxx xxx Labem - xxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Tašov
5. Xxxx nad Xxxxx - město
6. Ústí xxx Xxxxx - Xxxxxxx xxxxxx
7. Xxxx xxx Labem - Xxxxxxx
9. Xxxx xxx Xxxxx -Neštěmice 1. Xxxxxx
2. Xxxx xxx Xxxxx - Xxxxxxxxx
10. Velké Xxxxxx 1. Xxxxxx x Xxxxx
2. Malé Xxxxxx
3. Xxxxx Xxxxxx
4. Zubrnice
15. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Horní Podluží
3. Xxxxxxxx
4. Jiřetín pod Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Varnsdorf
16. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Měcholupy
2. Xxxxxxxxx 1. Liběšice
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Čeradice
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxx Sedlo
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Žiželice
KRAJ XXXXXXXX
1. Xxxxxxxx nad Pernštejnem 1. Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx
3. Býšovec
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxxxxx
6. Lísek
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxx Xxxxxxxx
13. Xxx
14. Xxxxxxx
2. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Bukov
3. Xxxxx Xxxxxxx
4. Horní Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
3. Xxxxxxx 1. Nyklovice
2. Xxxxxxx
3. Sulkovec
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxx Třesné
6. Xxxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
5. Strážek 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Štěpánov xxx Xxxxxxxx
5. Ujčov
2. Xxxxxxxxx Xxxx 1. Golčův Xxxxxxx 1. Xxxxxx Xxxxxxx
2. Chrtníč
3. Xxxx Ves x Xxxxxxx
4. Podmoky
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx
4. Leškovice
5. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Bělá
5. Xxxxxx Xxx
6. Xxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxxxx Xxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx Xxxxx
10. Xxxxxxx Xxxxx
11. Xxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxx Ves
15. Xxxxxxxx
16. Kyjov
17. Lípa
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxxxxxx
20. Okrouhlice
21. Xxxxxxxxxxx
22. Xxxxxx
23. Xxxxxx
24. Xxxxxxxx
25. Xxxxxxxxxxx
26. Xxxxxxx
27. Xxxxxxx
28. Slavníč
29. Xxxxxxxx
30. Xxxxx
31. Xxx
32. Úhořilka
33. Xxxxx
34. Xxxxxx Xxxx
35. Xxx
36. Xxxxxxx
37. Xxxxxx
38. Xxxxxx
4. Xxxxxxx nad Xxxxxxx 1. Xxxxxx Hora
2. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Havlíčkova Borová
2. Xxxxxxxx
3. Olešenka
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxx
6. Xxxxxxx Xxxx
3. Humpolec 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Horní Xxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx
13. Komorovice
14. Xxxxx Xxxxxx
15. Xxxxxxxx
16. Píšť
17. Xxxxxx
18. Xxxxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxxxxx
21. Xxxxx Xxxxxx
22. Xxxxx
23. Vojslavíce
24. Xxxxxxxx
25. Xxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxx
10. Xxxxxx
11. Klokočov
12. Xxxxxxxxxxx
13. Xxxx
14. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
15. Xxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxx Xxx x Chotěboře
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxxxxx
21. Xxxxxxx
22. Xxxxxx Xxxxxxx
23. Vepříkov
24. Xxxxxxx
25. Víska
2. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
3. Ždírec xxx Xxxxxxxxx 1. Podmoklany
2. Slavětín
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx xxx Doubravou
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Švábov
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
3. Dobronín 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Střítež
4. Xxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxx
2. Jihlávka
3. Xxxxxxx
7. Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxx
2. Cerekvička-Rosice
3. Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxx Xxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxx
13. Xxxxx Xxxxxxx
14. Vílanec
15. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
9. Kamenice 1. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxx 1. Hrutov
2. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Kostelec
12. Xxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxx nad Xxxxxxxx
4. Xxxxxx Xxxxxxxx
13. Xxxxx 1. Brzkov
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
4. Stáj
5. Věžnička
6. Xxxxxxx
14. Stonařov 1. Brtnička
2. Xxxxxx Brtnice
3. Hladov
4. Xxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
15. Xxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
4. Pavlov
5. Xxxxxx
6. Třešť
7. Xxxxxxxx
16. Xxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Bačkovice
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Jemnice
5. Xxxxxxx
6. Xxxx
7. Lovčovice
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxx
10. Oponešice
11. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxx x Xxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx
9. Domamil
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxxxxx
14. Xxx
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxx
18. Martínkov
19. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
20. Xxxxxxx
21. Xxxx Xxxxxxxx
22. Vícenice
23. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx 1. Jiratice
2. Kdousov
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Kladeruby xxx Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
2. Xxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Kralice xxx Xxxxxxx
8. Krokočín
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxx Xxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxx xxx Oslavou
13. Xxxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxxx
16. Xxxxx
17. Xxxxxxxx
18. Sedlec
19. Xxxxxxxx
20. Xxxxxx
21. Xxxxxx
22. Xxxxxxxx u Náměště xxx Xxxxxxx
23. Xxxxxxxx
8. Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx Svratka
2. Jimramov 1. Xxxxxxxxx
2. Javorek
3. Xxxxxxxx
4. Xxxx Xxxxxxxx
5. Věcov
3. Xxxx Město xx Xxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxxx
2. Křídla
3 Xxxx Xxx u Xxxxxx Xxxxx na Xxxxxx
4. Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx
5. Radňovice
6. Xxxxxx
7. Xxx Studně
8. Xxxxxxxxxx
9. Zubří
4. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Kadov
3. Krásné
4. Xxxxxxxx
5. Kuklík
6. Xxxxx
7. Xxxxxx
8. Spělkov
9. Xxxxx 1. Xxxxxxx 1. Čáslavsko
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxx Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Dobrá Xxxx x Xxxxxx
2. Xx
3. Xxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxx Xxxxx
7. Xxxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxx
5. Xxxxx
6. Pacov
7. Xxxxx
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Útěchovice xxx Xxxxxxxxxx
11. Xxxxx Xxxxxx
12. Zhořec
10 Pelhřimov 1. Xxxxxxxxx 1. Bořetín
2. Černovice
3. Xxxxxxxx
4. Xxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxx
2. Červená Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx Řečice
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Cerekev 1. Xxxx
2. Xxxxxx
3. Horní Xxxxxxx
4. Xxxxx Ves
5. Xxxx Xxxxxx
4. Hořepník 1. Xxxxxxxx
2. Hořepník
3. Xxxxx
5. Xxxxxxxx xxx Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx nad Xxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Včelnička
6. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Chyšná
4. Xxxxxxxx
5. Křešín
6. Xxxxxxxxx x Xxxxxx
7. Xxxxx
7. Xxxx Xxxxxxx 1. Čížkov
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Nová Xxxxxxx
8. Xxxx Xxxxxxx 1. Xxxx Xxxxxxx
9. Pelhřimov 1. Xxxxxxx
2. Čelistná
3. Xxxxxxx
4. Xxxxx Xxxx
5. Dubovice
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxxxx
8. LibkovaVoda
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxx
11. Xxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Pavlov
14. Pelhřimov
15. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxx
18. Xxxxxxx
19. Xxxxxxxxxx
20. Ústrašín
21. Útěchovice
22. Xxxxxxxxxxx
23. Xxxxx Rybník
24. Xxxxx
25. Zachotín
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxx
10. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx pod Křemešníkem
3. Xxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx 1. Žirovnice
11. Xxxxxx nad Sázavou 1. Xxxxx nad Sázavou 1. Xxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxx Paseka
6. Xxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxx Xxxxx
10. Kouty
11. Xxxxxx
12. Xxxxx
13. Xxxxx xxx Xxxxxxx
14. Xxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxxxxx
17. Xxxxxxxxxx
18. Xxxxxxxxxx
2. Světlá xxx Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxx x Xxxxxx
6. Xxxxxx
7. Nová Xxx x Xxxxxx
8. Ovesná Xxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Světlá xxx Xxxxxxx
14. Vlkanov
12. Xxxx 1. Mrákotín 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx
5. Xxxxxxx
2. Nová Xxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Dolní Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxx Říše
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxxxx
11. Xxxxxxx
3. Xxxxx Xxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxx
4. Telč 1. Xxxxxxx
2. Černíč
3. Xxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxx Myslová
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxx Myslová
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Mysliboř
11. Xxxxxxxx
12. Olší
13. Ořechov
14. Xxxxxx Xxxxxxx
15. Radkov
16. Xxxxxxxx
17. Strachoňovice
18. Xxxx
19. Xxxxxxx
20. Xxxxx
21. Vanůvek
22. Xxxxxxxxx
23. Xxxxx Xxxxx
24. Xxxxxxxxxxx
25. Xxxxx
13. Xxxxxx 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Rohy
8. Studnice
9. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxx
3. Dukovany 1. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx-Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Odunec
8. Xxxxxx
9. Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxx
13. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Šebkovice
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Hvězdoňovice
5. Xxxx Xxx
6. Okříšky
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Xxxxxxxx
7. Xxxxxx 1. Opatov
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Štěměchy
9. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxx
3. Rokytnice xxx Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Rouchovany
11. Xxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
2. Hroznatín
3. Xxxx Telečkov
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Vlčatín
12. Xxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Bochovice
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Červená Xxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxx Xxxxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxxx
9. Horní Xxxxx
10. Horní Xxxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxx
13. Kojetice
14. Xxxxxxx
15. Kouty
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxxxxxxx
18. Krahulov
19. Lipník
20. Xxxxxxx
21. Mikulovice
22. Okřešice
23. Xxxxxxx
24. Xxxxxxxx
25. Xxxxxxx
26. Xxxxxxxx
27. Xxxxxx
28. Xxxxxxx
29. Xxxxxxxxx
30. Xxxxxx
31. Xxxxxx
32. Xxxxx
33. Xxxxxx
13. Xxxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Kojatín
3. Xxxx
4. Xxxxxxxxx
14. Velké Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx 1. Xxxxx Voda
2. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxxx
10. Xxxxxxx
11. Moravec
12. Xxxx Ves
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Xxxxx
17. Xxxxxxx
2. Měřín 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxx
6. Meziříčko
7. Xxxx
8. Xxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx Xxxx
3. Xxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxx
3. Osová Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxx
6. Xxxxxxx
4. Tasov 1. Xxxxx
5. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Nové Xxxx
4. Xxxxx Xxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxx
3. Xxxxxxx
4. Dolní Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Xxxxx
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Xxxxx
12. Xxxxxxxx
13. Radenice
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxx
16. Sklené xxx Oslavou
17. Uhřínov
18. Xxxxx Meziříčí
19. Vídeň
20. Xxxxx Xxxxxx
15. Žďár xxx Xxxxxxx 1. Bohdalov 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxx
3. Pokojov
4. Xxxxxxx
2. Herálec 1. Herálec
3. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Poděšín
3. Xxxxxxx
4. Xxxx Veselí 1. Xxxxx xxx Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Kotlasy
4. Xxxxxxx
5. Xxxx Xxxxxx
6. Xxxxx
5. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Svratka 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
7. Žďár xxx Xxxxxxx 1. Bohdalec
2. Xxxxxx
3. Xxxxx xxx Sázavou
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxx
7. Xxxxxx
8. Xxxx Losenice
9. Xxxx Dvory
10. Obyčtov
11. Xxxxxx xxx Xxxxxxx
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxxxx
14. Račín
15. Xxxxxxxx
16. Xxxxxxx
17. Xxxxxx
18. Xxxxxxx
19. Sklené
20. Xxxxxxx
21. Xxxxxxxxxx
22. Xxxxx
23. Velká Xxxxxxxx
24. Xxxxxxx
25. Xxxxxx Xxxxxx
26. Vysoké
27. Xxxx xxx Xxxxxxx
XXXXXXX KRAJ
1. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxx Hostýnem 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Bystřice xxx Xxxxxxxx
4. Chomýž
5. Xxxxxx
6. Mrlínek
7. Xxxxxx
8. Xxxxxx
9. Slavkov pod Xxxxxxxx
10 .Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
3. Rajnochovice 1. Komárno
2. Xxxxxxxxx Lhota
3. Xxxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Holešov 1. Bořenovice
2. Xxxxxxx
3. Horní Lapač
4. Xxxxxxxxx
5. Kurovice
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxxxxxxx
8. Xxxxxxxxx
9. Xxxxxxxxx
10. Xxxxxxxxx
11. Prusinovice
12. Xxxxxxx
13. Xxxxxx
14. Xxxxxxxxx
15. Xxxxxxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx
2. Kostelec u Xxxxxxxx 1. Kostelec u Xxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx 1. Hulín
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx-Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxx
6. Xxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Rataje
9. Xxxxxxxx
10. Xxxxxxxxxx
11. Věžky
12. Xxxxxxx
6. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Kvasíce
3. Xxxx Dědina
4. Střížovice
5. Xxxxxxx
6. Vrbka
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Kuňkovice
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxx
8. Morkovice-Slížany 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxxxx-Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx-Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
9. Zborovice 1. Xxxxxxx-Xxxxxxxxxx
2. Zborovice
10. Zdounky 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Roštín
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx 1. Biskupice
2. Dolní Xxxxx
3. Xxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx
8. Sehradice
9. Xxxxxx
2. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Slavičín
6. Xxxxx
5. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Bělov
2. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
6. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx-Xxxxxxx 1. Hutisko-Solanec
2. Xxxxxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Bečva
2. Xxxxxx xxx Radhoštěm
4. Valašská Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
5. Xxxxx 1. Xxxxx
6. Xxxxx 1. Xxxxx
7. Uherské Hradiště 1. Xxxxxx 1. Xxxxxx
2. Huštěnovice
3. Xxxxxxxxx
4. Sušice
2. Bílovice 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Xxxxxxx
3. Boršice 1. Boršice
2. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx x Xxxxxxxx 1. Boršice x Xxxxxxxx
5. Xxxxxxxxx 1. Březolupy
2. Xxxxxx
3. Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Staré Xxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Hluk 1. Xxxx
8. Xxxxxx 1. Xxxxxx
9. Kostelany xxx Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxx xxx Moravou
10. Kunovice 1. Xxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxx
12. Xxxxxxxxxx 1. Nedakonice
13. Xxxxxxxxx Xxxxx 1. Ostrožská Xxxxx
14. Xxxxxxxxx Xxxx Xxx 1. Xxxxxxxxx Xxxx Xxx
15. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxxx
16. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxx
4. Vážany
17. Xxxxx Xxxxx 1. Staré Xxxxx
18. Xxxxxxxx 1. Jankovice
2. Košíky
3. Xxxxxxxx
19. Xxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Popovice
3. Uherské Xxxxxxxx
20. Xxxxxxx Xxxxxx 1. Xxxxxxx Xxxxxx
21. Xxxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxx
3. Velehrad
8. Xxxxxxx Xxxx 1. Xxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx
3. Xxxxx Xxx
2. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Hostětín
3. Xxxxx
4. Pitín
5. Záhorovice
3. Xxxxxxx 1. Březová
2. Xxxxxxx
4. Xxxxx Němčí 1. Dolní Xxxxx
5. Xxxxx Němčí 1. Xxxxx Xxxxx
2. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Drslavice
2. Xxxxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
8. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
9. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxxxx
10. Starý Xxxxxxxxx 1. Starý Hrozenkov
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Žítková
11. Xxxxxx 1. Xxxxxx
12. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx
13. Xxxxxxx Brod 1. Uherský Xxxx
14. Vlčnov 1. Xxxxxx
9. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Brumov-Bylnice 1. Xxxxxx-Xxxxxxx
2. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxx
3. Xxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Rokytnice
3. Xxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx
4. Xxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxx
4. Xxxxxx Xxxx
5. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Vlachova Xxxxx
3. Vlachovice
10. Xxxxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxx 1. Kelč
2. Xxxxxxxxx
2. Lešná 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxx 1. Kunovice
2. Xxxxxx
3. Podolí
4. Xxxxxx
4. Xxxxxxxx Meziříčí 1. Xxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Krhová
4. Xxxxxxxxx
5. Xxxxxx
6. Xxxxxxx
7. Valašské Xxxxxxxx
8. Xxxxx Xxxxx
5. Xxxxxx 1. Xxxxxxx xxx Xxxxxx
2. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxx
3. Xxxxxxx
4. Neubuz
5. Xxxxxxxxx
6. Xxxxxx
2. Trnava 1. Xxxxxxxx Xxxxx
2. Trnava
3. Vizovice 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxx
6. Xxxxxxxx
7. Xxxxxxxxx-Xxxxxx
4. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
12. Xxxxxx 1. Halenkov 1. Halenkov
2. Xxxxx Lideč 1. Xxxxxxxx Xxxxx
2. Horní Xxxxx
3. Xxxxxx
4. Xxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxx Xxxxxx
3. Xxxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
4. Xxxxxx 1. Xxxxxx
5. Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx
2. Zděchov
6. Xxxxxxxx 1. Jablůnka
2. Xxxxx
7. Xxxxxxxxx 1. Xxxxxxxxx
8. Xxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxx Hrozenkov
9. Xxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx
2. Xxxxxxx
10. Xxxxxx 1. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx
11. Xxxxxxxx Xxxxxxx 1. Xxxxx
2. Xxxxxxxxx
3. Prlov
4. Seninka
5. Xxxxxxxx Xxxxxxx
12. Xxxxx Xxxxxxxxx 1. Xxxxx Xxxxxxxxx
13. Xxxxxx 1. Janová
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxx x Vsetína
4. Xxxxxx
5. Xxxx Xxxxxxxx
6. Xxxx
7. Xxxxxx
13. Zlín 1. Xxxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxxxx
2. Xxxxxx 1. Xxxxxxx
2. Kašava
3. Xxxxxxx
3. Xxxxx 1. Xxxxx
4. Xxxxx Xxxxxxx 1. Dobrkovice
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx Xxxxx
4. Xxxxxxxx
5. Xxxxxxx
6. Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxx 1. Xxxxxxxxxxx x Xxxxx
2. Xxxxxxxx
3. Xxxxxxxx
4. Hostišová
5. Xxxxxxx
6. Xxxxxxxxx
7. Xxxxx
8. Xxxx
9. Xxxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx
11. Ostrata
12. Xxxxxxxx
13. Xxxxxxx
14. Xxxxxxxx
15. Xxxxxx
16. Tečovice
17. Zlín
18. Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxxx 1. Xxxxx 1 1. Xxxxx 1
2. Xxxxx 2 1. Xxxxx 2
3. Praha 3 1. Xxxxx 3
4. Xxxxx 4 1. Xxxxx 4
2. Xxxxx-Xxxxxxxxx
5. Xxxxx 5 1. Xxxxx 5
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
6. Xxxxx 6 1. Xxxxx 6
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
3. Praha-Nebušice
4. Xxxxx-Xxxxxx Kopanina
5. Xxxxx-Xxxxxxx
7. Xxxxx 7 1. Praha 7
2. Xxxxx-Xxxxx
8. Praha 8 1. Praha 8
2. Xxxxx-Xxxxxxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxx Xxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxxxx
9. Praha 9 1. Xxxxx 9
10. Xxxxx 10 1. Praha 10
11. Xxxxx 11 1. Xxxxx 11
2. Praha-Křeslice
3. Xxxxx-Xxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxx
12. Xxxxx 12 1. Xxxxx 12
2. Praha-Libuš
13. Xxxxx 13 1. Praha 13
2. Praha-Řeporyje
14. Praha 14 1. Xxxxx 14
2. Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx
15. Praha 15 1. Xxxxx 15
2. Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Praha-Dubeč
4. Xxxxx-Xxxxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxxxxx
16. Xxxxx 16 1. Xxxxx 16
2. Xxxxx-Xxxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxxx
17. Praha 17 1. Xxxxx 17
2. Xxxxx-Xxxxxx
18. Xxxxx 18 1. Xxxxx 18
2. Xxxxx-Xxxxxxxx
19. Xxxxx 19 1. Praha 19
2. Praha-Satalice
3. Xxxxx-Xxxxx
20. Xxxxx 20 1. Xxxxx 20
21. Xxxxx 21 1. Xxxxx 21
2. Xxxxx-Xxxxxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxxxx
4. Praha-Koloděje
22. Xxxxx 22 1. Praha 22
2. Xxxxx-Xxxxxx
3. Xxxxx-Xxxxxxxxx
4. Xxxxx-Xxxxxxxxx
5. Xxxxx-Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx.

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXX 1 - XXXXX XXXXXXXX

XXXX 1

KNIHA XXXXXXXX

Xxxxx matričních xxxxx:

_______________________________________________________________________________

(xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

xxxxx: .........................................................................

Matriční xxxxx xx xxxxxx xxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx: Xxxxxx:

Xxxxxx list matriční xxxxx narození - 110 g

VZOR 2 - KNIHA MANŽELSTVÍ

VZOR 2

XXXXX

XXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

________________________________________________________________________________

(xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

xxxxx: .............................................................................

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxx:

Xxxxxxx údaje ověřil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx a xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx ověření: Xxxxxx:

Xxxxxx list xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - 110 g

VZOR 3 - KNIHA XXXXX

XXXX 3

XXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

_____________________________________________________________________________

(xxxxx matričního xxxxx)

xxxxx: ..............................................................................

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxx:

Xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx a xxxxxxxx:

Xxxxxx razítko úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxx: Xxxxxx:

Xxxxxx list xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - 110 g

VZOR 4 - XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

XXXX 4

 
Jméno x příjmení
xxxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
Xxxxx ověřil xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx (jméno x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxx podpisových xxxxx - 110 x

XXXX 5 - LIST XXXXXXXX KNIHY XXXXXXXX

XXXX 5

Xxxxxxxx číslo xxxxxx:

&xxxx;
X
x
x
x
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx
x xxx xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx(x)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xx
xx
xx
xx
xx
&xxxx;
xxxxx(x) x příjmení,
popř. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx narození
 
rodné xxxxx
&xxxx;
xxxxx narození, okres/stát
 
 
místo xxxxxxxx xxxxxx, okres/stát
 
 
státní xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxx
xx
xx
xx
xx
&xxxx;
xxxxx(x) a xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx, xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx občanství
 
Záznamy a xxxxxx xxxx podpisem
Zapsáno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx (xxx, kým)
 
Datum provedení xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx matriční xxxxx narození - 110 x

&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx x opravy

VZOR 6 - XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 6

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

&xxxx;
Xxxxx uzavření xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx x xxx
xxxxxxxx manželství
 
M
U
Ž
 
jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx, xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
&xxxx;
xxxx - xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx, xxx x xxxxx narození,
okres/stát
 
 
matka - xxxxx(x) a příjmení,
popř. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, měsíc, xxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
X
X
X
X
&xxxx;
xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx x rok
narození
 
místo narození,
okres/stát
 
 
rodné xxxxx
&xxxx;
xxxxxx stav
 
státní občanství
 
R
O
D
I
Č
E
Ž
E
N
Y
 
otec - xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx příjmení
 
 
den, xxxxx, rok a xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx - xxxxx(x) a xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxx, xxxxx, xxx a místo xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx - 110 x

&xxxx;
XXXXXX XXXXXXX
X
XXXXXXXX
&xxxx;
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxx
xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx bude
 
užívat x na druhém xxxxx xxxxxx příjmení xxxxxxxxx, xx:
&xxxx;
XXXXXXXX
&xxxx;
xxxxx a xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx xxxxx, popř. xxxxx
x xxxxx narození
 
jméno x xxxxxxxx
&xxxx;
xxxxx číslo, xxxx. datum
a místo xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x opravy xxxx podpisem
Zapsáno xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (cizozemského xxxxxxxxxx dokladu) xxxxxxxxxxxx (xxx, xxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

XXXX 7 - LIST XXXXXXXX XXXXX XXXXX

XXXX 7

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx x xxx xxxxx
&xxxx;
X
x
x
x
x
x
x
(x)
&xxxx;
Xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx pobytu,
okres/stát
 
 
Žijící xxxxxx/xxxxxxx: jméno(a) a
příjmení, xxxx. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx a xxxxxx xxxx podpisem
Zapsáno xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zemřelého (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx (xxx, kým)
 
Datum xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx - 110 x

Xxxxxxxx číslo xxxxxx:

&xxxx;
Xxxxx úmrtí
 
 
Den, měsíc x rok xxxxx
&xxxx;
X
x
x
x
x
x
x
(x)
&xxxx;
Xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx/xxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxx pobytu,
okres/stát
 
 
Žijící xxxxxx/xxxxxxx: jméno(a) x
xxxxxxxx, xxxx. rodné xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx x opravy xxxx podpisem
Zapsáno na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zemřelého (cizozemského xxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx (xxx, kým)
 
Datum provedení xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx matrikáře
 
Dodatečné záznamy x xxxxxx

XXXX 8 - XXXXXXXX JMENNÝ XXXXXXXX

XXXX 8

&xxxx;
XXXX
XXXXXXXX A XXXXX
&xxxx;
XXXXXXXX
XXXXXX/
/XXXXX
XXXXX
&xxxx;
XXXX
XXXXXXXX X JMÉNO
 
OZNAČENÍ
SVAZKU/
/ČÍSLO
LISTU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abecední xxxxxx xxxxxxxx - 110 x

XXXX 9 - XXXXX LIST

XXXX 10 - XXXXXX XXXX

VZOR 11 - ÚMRTNÍ XXXX

XXXX 12 - XXXXXX LIST, X XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX-XX XXXXX ZA XXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXX 13 - XXXXXXXXXX X PRÁVNÍ XXXXXXXXXXXX K XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 14 - XXXXXXXXXX O XXXXXX ZPŮSOBILOSTI XX XXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

VZOR 15 - OSVĚDČENÍ X XXXXXXXX CÍRKEVNÍHO XXXXXX

XXXX 16 - XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXX 16

XXXXXXXX K XXXXXXXX XXXXXXXXXX

&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXXX

Xxxxx, xxxx. jména
a xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx příjmení
 
 

Datum, místo x xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxx xxxx
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxx občanství
 
 

Bydliště (xxxxxx pobyt)
 
 

Prohlášení o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

.........................................................................................................................................................................

(xxxxx xxxxx)

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx*)

xx jiném vhodném xxxxx*)

Xxxx xx vědomi, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx

&xxxx;
x) xxxxxxxx jednoho x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ................................................
 
b) xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bude příjmením xxxxxx společných dětí
 
muž: .................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ................................................
 
 
děti: ..................................................
&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx společným, a xxx - xxxx*), xxxxx - jejíž*) xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx společným, bude xx společnému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
 
žena: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................
*) nechodící xx xxxxxxxx

Xxxx xxxx poučeni x tom, že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x matriční xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ........................................., xxxxxxxxxxx z xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx: .............................................

Xxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx sňatečný xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx navzájem známe xxxx zdravotní stav x že jsme xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vztahu xxxxxxxxx x poručence, dítěte x xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx - xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx):

........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

Xxxxxx x příjmení xx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxx (xxxx) nevěsty, xxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxx xxxx - xxxxxxx xx rodným xxxxxx xxxxxx (xxxx):

...........................................................................................................................................................................................

X ...............................................

&xxxx;
...............................................................
&xxxx;
...............................................................
&xxxx;
xxxxxx xxxx
&xxxx;
xxxxxx xxxx

XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX (XXXXXX XXXXXXXX)

Xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxx xxxxx povinni xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx skutečnost v xxx uvedenou xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx vedené xxxxxxxx xxxxx, xx základního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxx skutečnost se xxxxxxx x níže xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx bodem 3. až 7 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx tyto xxxxxxx:

&xxxx;
&xxxx;
XXX
&xxxx;
XXXX
&xxxx;
1.

Xxxxxx totožnosti**)
č. xxxxxx xx

Xxxxxx xxxxxxxxxx**)
x. platný xx
&xxxx;
2.

Xxxxx list

Rodný xxxx
&xxxx;
3.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx***)

Xxxxxx x xxxxxxx občanství***)
 

 
4.

Výpis x xxxxxxxx obyvatel x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx, xx-xx xxxxx státem xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

&xxxx;
5.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, xx-xx cizím xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stavu, u xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

&xxxx;
6.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx; vysvědčení x právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství, xxx-xx x xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx x právní způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx manželství xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.
&xxxx;

&xxxx;
7.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství, xxxx úmrtní list xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úmrtní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželství, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx manžela, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx list xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, úmrtní xxxx není třeba xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxx uvedena x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

**)

- xxxxxxxx průkaz xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxx o povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

- průkaz žadatele x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx, jde-li o xxxxx, xxxxx byl xxxxxx xxxx, xxxx

- xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x osobu požívající xxxxxxxxx ochrany,

- xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x osobu, která xxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxxx

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xxx-xx x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

***) Xx-xx xxxxxxxxx v rozhodné xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx za xxxxx občana xxxx xxxx stát, xx xxxxxxxx státní občanství Xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zároveň občanem xxxxxxxx cizích států, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx cizímu xxxxx, jehož je xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§28 xxxxxx x. 91/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx).

.....................................................................

xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

XXXX 17 - PROTOKOL X XXXXXXXX MANŽELSTVÍ

VZOR 17

XXXXXXXX O XXXXXXXX XXXXXXXXXX

&xxxx;
Xxx
&xxxx;
..................................................................................................................
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
.............................................................................................................................................................................
&xxxx;
&xxxx;
(xxxxx xxxxx x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx)
&xxxx;
Xxx:
&xxxx;
Xxxxx(x) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx ....................................................................................................................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
..................................................................................................
&xxxx;
xxxxxxxxx .............................................................
&xxxx;
xxxxx x xxxxx,
xxxxx (xxxx) xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
..................................................................................................
&xxxx;
xxxxx číslo ............................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxx ...........................................................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxxxxxxx ...............................................................
&xxxx;
xxxxxx xxxx:
&xxxx;
xxxx - xxxxx(x) a xxxxxxxx, popř. xxxxx xxxxxxxx ..........................................................................................................
 
..................................................................................................
 
datum xxxxxxxx ......................................................
&xxxx;
xxxxx, okres (stát)
narození .......................................................................................................................................................................
&xxxx;
xxxxx - xxxxx(x) x příjmení, xxxx. xxxxx příjmení ......................................................................................................
&xxxx;
...................................................................................................
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx .....................................................
&xxxx;
xxxxx, xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx ......................................................................................................................................................................
 
Žena:
 
Jméno(a) x xxxxxxxx,
xxxx. xxxxx xxxxxxxx ....................................................................................................................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxxx
&xxxx;
...................................................................................................
&xxxx;
xxxxxxxxx .............................................................
&xxxx;
xxxxx x xxxxx,
xxxxx (stát) narození
 
 
..................................................................................................
 
rodné xxxxx .............................................................
&xxxx;
xxxxxx
xxxx .........................................................................................
 
státní
občanství ................................................................
&xxxx;
xxxxxx xxxx:
&xxxx;
xxxx - xxxxx(x) x xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx ..........................................................................................................
&xxxx;
..................................................................................................
&xxxx;
xxxxx xxxxxxxx ......................................................
 
místo, xxxxx (stát)
narození .......................................................................................................................................................................
&xxxx;
xxxxx - xxxxx(x) x xxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxx ......................................................................................................
&xxxx;
...................................................................................................
&xxxx;
xxxxx narození .....................................................
&xxxx;
xxxxx, xxxxx (xxxx)
xxxxxxxx ......................................................................................................................................................................

Xxxx xxxxxxxxxxx: ........................................................................................................................................................

(jméno, xxxxxxxx, funkce)

za přítomnosti xxxxxxxxx .............................................................................................................................................

(xxxxx, příjmení)

snoubenci xxxxxxxxx vůli, xx xxxxx vstupují do xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxx nejsou xxxxx překážky, které xx jim xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx a xx zvážili uspořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx zajištění xx xxxxxxxx manželství

Snoubenci xx xxxxxxx, xx:

&xxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
x) xx xxx xxx příjmení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx z jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................
&xxxx;
x) xxxxxxxx jednoho x xxxx bude xxxxxx příjmením xxxxxxxxx, x xxx - xxxx *), xxxxx - xxxxx*) příjmení xxxx xxx příjmením xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dosavadní xxxxxxxx
&xxxx;
xxx: .................................................
&xxxx;
xxxx: ................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxx: ..................................................

Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx i xx xxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx, jehož (xxxxxxx) xxxx není xxxx (xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx narození) - xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx dítěte (xxxx):

...........................................................................................................................................................................................

Xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx ..............................., xxxxxxxxxxx x dohody x příjmení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x mužském xxxxx: ..................................................

&xxxx;

Xxxxxxxx:

1. xxxxx(x) x xxxxxxxx .......................................................................................................................................................

xxxxx xxxxx, xxxx. datum, xxxxx a xxxxx (xxxx) xxxxxxxx .............................................................................................

2. xxxxx(x) x xxxxxxxx ......................................................................................................................................................

xxxxx xxxxx, popř. xxxxx, xxxxx x xxxxx (stát) xxxxxxxx ............................................................................................

Xxxxxxxxx: ......................................................................................................................................................................

Muži - xxxx - xxxxxxxxxx*) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx soud x ......................................................................................................... udělil xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx šestnácti xxx xxxx (xxx - xxxx*))

xxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxx ............................. čj .........................., xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne ............................... .

*) xxxxxxxx xx škrtněte

Protože xxxxxxxxx xxxxxxx všechny podmínky, xxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxx řád pro xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx právoplatně xxxxxxxx.

&xxxx;
..........................................................................
xxxxxxxxxx
&xxxx;
xxxxxx ..............................................................
xxxxxx ...............................................................
&xxxx;
..........................................................................
xxxxxxxx(xx)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxxxx ...........................................................
xxxxxx ..............................................................
&xxxx;
..........................................................................
xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx ...............................................................
&xxxx;
&xxxx;
xxxxxx ...............................................................

Uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dne:

Uzavření manželství xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxx Policie Xxxxx republiky dne:

(jde-li x xxxxxxx)

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxxx xxxx xxxxxx/xxxxxx xxx:

(xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxx doklady vráceny/zaslány xxx:

(xxxxxx které)

VZOR 18 - XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxx 18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXX 19

Vzor 19 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXX 20 - XXXXXX O XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

VZOR 21 - DOTAZNÍK X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxx 21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXX 22 - XXXXXXXX O VSTUPU XX XXXXXXXXXXXXXX PARTNERSTVÍ

Vzor 22 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx.

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXXX X XXXXXXXX MATRIČNÍCH XXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX A XXXXXX XXXXXX DO ARCHIVŮ

MATRIČNÍ XXXXX XXXXXX: XXXXXXXX XXXXX, XXXXXX DRUHOPISY X XXXXXX LISTIN PŘÍSLUŠÍ XX STÁTNÍHO XXXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX
XXXX-XXXXX XXXX
XXXX-XXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXX
XXXXX XXXX XXXXXXXXXX
XXXXX BUDĚJOVICE TŘEBOŇ
ČESKÝ XXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXX - XXXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXXXXX KRÁLOVÉ HRADEC XXXXXXX
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX NAD XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
JIHLAVA BRNO
JINDŘICHŮV HRADEC TŘEBOŇ
KARLOVY XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXX
XXXXX XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXX BOLESLAV PRAHA
MOST LITOMĚŘICE
NÁCHOD HRADEC XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXX - XXXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXX
XXXXX - XXX XXXXX
XXXXX - XXXXX XXXXX
XXXXX - SEVER PLZEŇ
PRAHA PRAHA*)
PRAHA - XXXXXX XXXXX
XXXXX - ZÁPAD PRAHA
PRACHATICE TŘEBOŇ
PROSTĚJOV BRNO
PŘEROV OPAVA
PŘÍBRAM PRAHA
RAKOVNÍK PRAHA
ROKYCANY PLZEŇ
RYCHNOV XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
ŠUMPERK OPAVA
TÁBOR TŘEBOŇ
TACHOV PLZEŇ
TEPLICE LITOMĚŘICE
TRUTNOV HRADEC XXXXXXX
XXXXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXXXX XXXX
XXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXX XXX XXXXXX XXXXXX KRÁLOVÉ
VSETÍN OPAVA
VYŠKOV BRNO
ZLÍN BRNO
ZNOJMO BRNO
ŽĎÁR XXX XXXXXXX XXXX

*) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ukládají x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (§23 xxxx. 4 zákona).

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 207/2001 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx:
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxx:
&xxxx;
1.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1
&xxxx;
xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx
&xxxx;
2.
&xxxx;
Xxxxxxxxx města Kladno
 
území Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
3.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Budějovice
 
území Xxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
4.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx 3
 
území Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
5.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx
&xxxx;
xxxxx Karlovarského xxxxx
&xxxx;
6.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxx Xxxxx-xxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
7.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje
 
8.
 
Magistrát xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Královéhradeckého xxxxx
&xxxx;
9.
&xxxx;
Xxxxxxxxx města Pardubice
 
území Xxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
10.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
11.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
12.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx
&xxxx;
xxxxx Olomouckého xxxxx
&xxxx;
13.
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx
&xxxx;
xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx;
14.
&xxxx;
Xxxxxxxxx města Xxxx
&xxxx;
xxxxx Zlínského xxxxx

Xxxxxxx x. 4 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Příloha č. 5 x xxxxxxxx x. 207/2001 Sb.

Potvrzení x xxxxxxxx léčby xxx xxxxx pohlaví

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Příloha x. 5 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 207/2001 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

Xx. II

Matriční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx vyznačeny xxxxx uvedené x xxxxxx 15, 16, 17, 18 x 19.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 566/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§24

Xxxxxxxx xxxxxxxx "List xxxxxxxx xxxxx xxxxx" x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx xxx používán xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxxxxxxxxx, že x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedená x §23 xxxx 2.

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 300/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. X x bodech 5, 6 x 7.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 417/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx 31. prosince 2015 xx předpokladu, že x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. I xxxxxx 3 x 4.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Matriční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx používány xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 za xxxxxxxxxxx, že x xxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. I xxxxxx 26 xx 30 x x xxxx 31, xxxxxxx 21 x 22.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Matriční xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx úmrtí xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2025 xx předpokladu, xx x xxxx budou xxxxxxxxx xxxxx uvedené x čl. I xxxx 5.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 192/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2025 xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x čl. I bodech 10 xx 17.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 413/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Matriční xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 16 a 17 x příloze č. 2 x xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, lze používat xx 31. prosince 2025 za xxxxxxxxxxx, xx x nich xxxxx vyznačeny změny xxxxxxx v čl. I xxxxxx 8 xx 10.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 515/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/2001 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2001.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

230/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 29.6.2001

499/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxx č. 230/2001 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

566/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 230/2001 Xx. x xxxxxxxx x. 499/2001 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

660/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

539/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., kterou xx provádí xxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

300/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

352/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

389/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxx x. 300/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu a xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

419/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.12.2008

445/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 388/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 564/2002 Xx., x stanovení xxxxx xxxxxx ČR x xxxxx obvodů xxxxxxxx města Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o matrikách, xxxxx a příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

485/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx §25, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.7.2010

315/2010 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2011

417/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

455/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

424/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x. 300/2006 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x kterou xx xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 389/2007 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2014

192/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

387/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x matrikách, jménu x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

413/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

314/2018 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

281/2019 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou xx provádí xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.11.2019

494/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x příjmení a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

515/2021 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 207/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

371/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §51 xxxxxx.

2) §28 xxxxxx.

3) §8 xxxxxx.

4) §666 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx.

5) §3237 zákona.

6) §46 xxxxxx.