Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.09.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 06.09.2016.


Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky

344/2003 Sb.

Základní pojmy §1
Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny §2
Způsob označování tabákových výrobků
Označování obalů tabákových výrobků §3
Varování na obalech tabákových výrobků určených ke kouření §4
Varování na obalech tabákových výrobků, které nejsou určené ke kouření §5 §6
Technické požadavky vztahující se k označování tabákových výrobků §7 §8
Požadavky na jakost tabákových výrobků a jejich uvádění do oběhu §9 §10 §11 §12
Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná
Přechodná ustanovení §13
Zrušovací ustanovení §14
Účinnost §15
Příloha č. 1 - Druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny
Příloha č. 2 - Seznam složek, které je povoleno používat při výrobě tabákových výrobků
Příloha č. 3 - Seznam složek, které je zakázáno používat při výrobě tabákových výrobků
344
XXXXXXXX
xx dne 30. xxxx 2003,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), x,) x), x), x) x x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 306/2000 Xx. x xxxxxx x. 146/2002 Xx., (xxxx xxx "zákon"), x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,1) xxx tabákové výrobky:

§1
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxxxx výrobkem - xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyroben xxxxx xxxx zčásti x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx upraveného,
b) xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxx xxxxxx jako xxxxxx x který xxxx xxxxxxxxx podle písmene x) xxxx cigarillem xxxxx xxxxxxx x),

2. xx xxxxxxxxxxx neprůmyslovou xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx manipulací xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx přírodní xxxxx,

2. xx krycí xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx,

3. obsahuje tabákovou xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ale nezakrývající xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx doutníků, a xxxxxx list, xxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotková xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx náustku xxxxxxx 1,2 g x xxxxx xxxx xx vinutý xx xxxxx spirály v xxxxxx xxxx xxxxxxx 30x k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx smotku, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x normální barvě xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hmotnost xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nejméně 2,3 g x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx třetiny délky xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx 34 mm,

d) xxxxxxxxxx - xxxxxxx x hmotnosti nejvíce 3 g,
e) xxxxxxx xx kouření

1. řezaný xxxx xxxxx dělený xxxxx, xxxxxxxx, zvlákněný xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,2) xxxxx xxxxxxx pod xxxxxxx x), x) a x) x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) ostatním tabákem - tabákový výrobek, xxxxx nespadá pod xxxxxxx x), xx xxxxxxx xxx spotřebitele x xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx kouření,
g) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tabákem - xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxx xxxx částečně x jiné xxxxxx, xxx xx tabák, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmen x), x), x), x) nebo x),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx - tabák xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 25 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 1 mm x xxxxxxx hmotnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) dýmkovým x lulkovým xxxxxxx - tabák xx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 75 % xxxxxxxxxxxx tabákových xxxxxx xxxxxxx xxx 1 xx,
x) xxxxxxxx tabákem - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tabák xxxxxxxx xx xxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx druhu Xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx tabákem - tabák x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxx tabákem - xxxxxxxx výrobek xxxxxx x užívání xxxx xxxxx těch, xxxxx xxxx určeny xx xxxxxxx xxxx žvýkání, xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx z tabáku, x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx kombinaci těchto xxxxx, xxxxxxx nabízený x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx sáčcích anebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,3)
x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spojením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prachu,
n) xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x jiné xxxx xxxxx, určené xxx xxxxxxxxxx zpracování,
o) xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, použitá xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx přítomná x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pozměněné xxxxx, xxxxxx papíru, filtru, xxxxxxxx xxxx lepidel,
p) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxx tabák, xxxxx u xxxxxxxx x cigarillos nahrazuje xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vázací list,
q) xxxxxxx - součást xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kouři, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx - xxxxxxx pevně xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx při xxxxxxx xxxxxxx xx bezprostředního xxxxxxxx x xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx na xxxxx xxxxxxxxxx tyčinky,
t) xxxxxxxx xxxxxxx - obal, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx balení xxxxxxx,
x) xxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kouře,
w) xxxxxxxxx - alkaloidy xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx plyn xxx xxxx x xxxxxxx, který xxxxxx xxx nedokonalém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek a xx obsažen x xxxxxx xxxx cigaretového xxxxx.

§2
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx
[X §18 xxxx. x) xxxxxx]
Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x podskupiny xxxx xxxxxxx x příloze č. 1.

Způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
[X §18 písm. x) xxxxxx]
§3
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx4) jsou xxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 8 a v §4 x 5.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx názvem xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx označí xxxxxx xxxxxxx.
(4) X cigaret se xx xxxxx určeném xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx
a) xxxxx, a to xxxxx: "Xxxxx: x xx/xxx.",
b) nikotinu, x xx xxxxx: "Xxxxxxx: x xx/xxx.", x
c) oxidu xxxxxxxxxx, x xx xxxxx: "Xxxx uhelnatý: x xx/xxx.".
(5) Xxxx o xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx oxidu xxxxxxxxxx se uvede xx xxxx číslo, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx se uvede xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.
(6) X xxxxxxx, doutníků x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx.
(7) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx.
(8) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx být uvedeny xxxxx, názvy, ochranné xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx vyjádření xxxxxxxxxxx, xx určitý xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx škodlivý xxx xxxx tabákový výrobek; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 4.
§4
Varování xx xxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx kouření xxxx xxx na xxxxxxx xxx spotřebitele xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxx (xxxxxxxx 2) x xxxxx dodatečné varování (xxxxxxxx 3).
(2) Xxxxxx varování zní:
x) "Xxxxxxx xxxx xxxxxxx", xxxx
x) "Xxxxxxx vážně xxxxx Xxx i xxxxx xx Vašem xxxxx";
xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx x) xx xxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Dodatečné xxxxxxxx xxx:
x) "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx",
x) "Kouření ucpává xxxxx a způsobuje xxxxxxx a mrtvici",
x) "Kouření xxxxxxxxx xxxxxxxxx rakovinu xxxx",
x) "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx škodí xxxxxx Xxxxxx dítěte",
e) "Xxxxxxx děti: xxxxxxx xx xxxxxxxxx Váš xxxx",
x) "Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x kouřením",
x) "Kouření je xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx",
x) "Xxxxxxx kouřit znamená xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění srdce x xxxx",
x) "Xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx x bolestivou xxxx",
x) "Požádejte x xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx: poraďte xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx",
x) "Kouření xxxx xxxxxxxxxx krevní oběh x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx",
x) "Kouření xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx",
x) "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx", nebo
x) "Xxxx xxxxxxxx benzen, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx";
xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výskyt.
§5
Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx xxxxxxx
X tabákových xxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xx kouření, musí xxx na obalech xxx spotřebitele uvedeno xxxxxxxx: "Xxxxx tabákový xxxxxxx xxxx škodit Xxxxxx zdraví a xx xxxxxxxx".
§6
(1) Xxxxx varování uvedené x §4 x 5 musí xxx xxxxxxx xxxxxx: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:".
(2) Xxxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xx musí uvést xxxx okraj lemující xxxxxxxx xxxxxxx v §4 a 5.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
[X §18 písm. x) xxxxxx]
§7
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx x §5 se vytiskne xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx balení x xx xxxxxxxxx xxxxxx obal5) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx průhledných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx varování xxxxxxx v §4 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx viditelnou stranu xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx varování xxxxxxx x §4 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxx v §5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tabákového xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxx pokrývat xxxxxxx 40 % xxxxxx xxxxxx té xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Údaje xxxxx §3 odst. 4 xx xxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxx balené xxxxxxxx se xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx xx xxxxx určeném pro xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx informace pokrývala xxxxxxx 10 % xxxxxxx plochy obalu.
(6) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určených xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 75 cm2, musí xxxxxxxx xxxxxxx v §4 pokrývat plochu xxxxxxx 22,5 cm2 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx balení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx vytištěna.
(7) X tabákových xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx spotřebiteli xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, který umožní xxxxx místo x xxxx výroby xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxx identifikace a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
(1) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 4 x varování xxxxxxx x §4 a 5 xxxx být:
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx" na xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) uvedeny malými xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxx, kde to xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxx xx ploše, xx xxxxx xxxx xxx vytištěny, x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 až 4 xx, xxxxx xxxxxx žádným způsobem xxxxxxxxx text varování xxxx xxxxx uvedené x §3 odst. 4.
(2) Xxxxx xxxxxxx v §3 xxxx. 4 x xxxxxxxx xxxxxxx x §4 x 5:
x) xxxx xxx xxxxxxxxx neodstranitelně a xxxxxxxxxxxx,
x) nesmějí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nálepce,6)
c) xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxx skryty, znejasněny xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo otevřením xxxxx.
(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx cigarety, xxxxx být varování xxxxxxxxx xx balení xxxxxx nálepek, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Požadavky xx xxxxxx tabákových výrobků x jejich uvádění xx xxxxx
[K §18 xxxx. x), x) x x) xxxxxx]
§9
(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xx xx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nesmí xxx xxxxx než 1 xx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx nesmí být xxxxx xxx 10 xx xx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dehtu, nikotinu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx se posuzuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.7)
§10
Seznam xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xx xxxxxx x příloze č. 2.
§11
Seznam xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx používat při xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xx uveden x příloze č. 3.
§12
Xxxxxxxx xxxxxxx xx musí xxx uvádění do xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx v suchých, xxxxxxx x dobře xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prostých xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx pachy x xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x závěrečná
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Cigarety, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx x této xxxxxxxx, xxxxx xxx nabízeny x prodeji x xxxxxxxxx nejdéle do 1. xxxxxx 2005, xxxxx obsah dehtu xxxx xxxxx xxx 12 xx na xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx.1 xx 3, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, označené xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx nejdéle xx 1. xxxxxx 2006.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje xx xxxxxxxx č. 325/1997 Sb., xxxxxx xx provádí §18 xxxx. x), d), x), k), x) x m) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§15
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 344/2003 Xx.
XXXXX XXXXXXXXXX VÝROBKŮ X XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX A XXXXXXXXXX
Tabulka

Xxxx

Xxxxxxx

Podskupina

xxxxxxxxdoutníky x xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx a xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxxx


xxxxx xxxxxxx

xxxxx orální

xxxxx ostatní
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 344/2003 Sb.
XXXXXX SLOŽEK, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX VÝROBĚ XXXXXXXXXX XXXXXXX
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx x chuťové xxxxx přírodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
x) Xxxxx xxxxxxxx x škrobové xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.8)
x) Xxxx xxxxx látky
xxxxxx celulosy, acetát-propionát xxxxxxxx, celulosové vlákno x α-xxxxxxxxxxxxxxxxx celulosy,
xxxx (Xxxxxxxx xxx.) (X 406),
2- xxxxx-1,1-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxx,
2-fenyl-1,1-dimethylethyl-butyrát,
isomethyl-α-jonon,
xxxxxxxx sodný (E 401), xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (X 500), hydrogensíran xxxxx, uhličitan xxxxx (X 500), xxxxxx xxxxx (X 331) x fosforečnan xxxxx (X 339),
allyl-α-jonon,
xxxxxxx guma (Xxxxxx xxxxxxx) (X 414),
xxxxxxx,
xxxxx (2-naftyl) xxxxx,
xxxxxx (2-xxxxxx) xxxxx,
butyl-undec-10-enoát,
citronelyl-isobutyrát,
xxxxx potravinářské, xxxxxx xxxxxxxx (E 150), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx,
čaj x xxxxxxx x xxxx,
xxxxxxx (X 1400),
xxxxxxx-xxxxxxx,
2-xxxxxx-5,7-xxxxxxxxxxxxx [3,4-x] xxxxxxxxx,
ethylmaltol (E 637),
ethyl-(3-methyl-3-fenyl-glycidát),
xxxxxxxxxxxx,
2-(3-xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) škrob, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx škrob (X 1401), včetně dextrinů, xxxxxxxxx (X 1404) x xxxxxxxxxx xxxxxx (X 1412, X 1413, X 1414),
xxxxxxx-xxxxxxxxxxx,
guarová xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) (X 412),
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx amonný,
xxxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (X 508),
xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx),
1-xxxxx-4-xxxxxxxxxxxx-2-xx,
kakao x xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxxx BP (X 905),
xxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx a xxxx sodné nebo xxxxxxxx soli (X 284),
xxxxxxxx xxxxxxxxx (X 551),
xxxxxxxx xxxx-4-xxxxx,
xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
methyl (2-xxxxxx) ether,
xxxxxx-xxx-2-xxxxx,
1-xxxxx-4-xxxxxxxxxxxx-2-xx,
3-(4-isopropylfenyl)-2-methylpropanal,
4-xxxxx-2xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx-α-xxxxx,
heptyl-methyl-karbonát,
methyl (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx (xxxx xxxxxxx),
octan xxxxxx (X 264), xxxxxxxxx xxxxxx (X 503), xxxxxxx xxxxxx (E 510), xxxxxx xxxxxx (X 380), xxxxxxxx xxxxxx (X 527), xxxxxxx amonný, xxxxx xxxxxx (E 517), xxxxx amonný, fosforečnan x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx amonný, xxxxxxx-3-xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx,
xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, mléčnan hlinitý, xxxx hlinitý, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlinité (X 559),
xxxxx hořečnatý, xxxxxxxxx xxxxxxxxx (X 504), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx hořečnatý (X 345), xxxxxxxx xxxxxxxxx (X 528), xxxxxxx xxxxxxxxx, oxid hořečnatý (X 530) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X 343),
xxxxx xxxxxxxx (X 263), xxxxxxxxx xxxxxxxx (X 170), xxxxxxx xxxxxxxx (E 509), xxxxxx vápenatý (X 333), xxxxxxxx xxxxxxxx (X 526), xxxxxxx xxxxxxxx (X 327), xxxxxxxx- xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vápenatý nebo xxxxxxxxxxx vápenatý (E 341, E 450, X 451) a xxxxx vápenatý (X 354),
xxxx ze xxxxx rohovníku xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxx) (X 410),
xxxxx, sušené xxxxx, ovocná xxx, xxxxxx xxxxx, koncentrovaná xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx (X 171),
1-(4-xxxxxxxxxxxx)xxxx-1xx-3-xx,
x-xxxxx-xxxxxxxxxxx,
p-tolyl-isobutyrát,
x-xxxxx-3-xxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx (E 440),
pitná xxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx máku xxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx X.),
šelak (E 904),
xxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx (směsi xxxxxxx),
xxxxxxxxxxxx (E 233),
xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxx.) (X 413),
xxxxxxxxx xxxxxxxx (X 501), xxxxxxxxxxx draselný (X 340) x citrát xxxxxxxx (E 332).
2. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx aromatických látek
xxxxxx-1,2-xxxx (X 1520) (xxxxxxxxxxxxxx),
xxxxx-1,3-xxxx,
xxxxxx-2-xx (xxxxxxxxxxxxxxxx),
acetát škrobu (X 1420),
xxxxxxxxxxx xxxxxx škrobu (E 1422),
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X 1414),
xxxxxxxxxxxxx,
ethanol,
xxxxx-xxxxxx,
xxxxx-xxxxxxx (X 1505),
xxxxx-xxxxxx,
xxxxxxxx (X 442),
xxxxxxxx-xxxxxxx (diacetin, xxxxxxxxx) (X 1518),
xxxxxxxxx (X 322),
xxxx- x diglyceridy xxxxxxxx kyselin (E 471) xxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx (X 472a), xxxxxxx (X 472b), xxxxxxxxxx (X 472x) xxxx xxxxxx (E 472x),
xxxxxx, xxxxxxxx x citráty xxxxx, xxxxxxxx x vápenatý (X 261-263, E 325-327, X 331-333),
xxxxxxxxxxxx a nosiče xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x použití xxx xxxxxx potravin xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)
xxxxxxxx (X 420),
xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx (X 470),
xxxxxxxxxx xxxxx (X 500), xxxxxxxx (X 501), vápenatý (E 170) x xxxxxxxxx (X 504), xxxxxx xxxxxxxx *) v xxxxx 4x).
3. Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx
x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx, doutnících x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxx materiálech
xxxxxx-1,2-xxxx (X 1520) (xxxxxxxxxxxxxx),
xxxxx-1,3-xxxx (1,3-xxxxxxxxxxxxx),
xxxxxxxx-xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 % x sušině xxxxxxx,
xxxxxxxx (E 422),
xxxxxxxxxxxxx glukosový sirup,
xxxxxxxx orthofosforečná (E 338),
xxxxxxxxxxxxxxxx.
b) xx xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx (X 422) xx 10 % xxxxxx výrobku,
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
x) xx šňupavém xxxxxx
xxxxxx-1,2-xxxx (E 1520) (xxxxxxxxxxxxxx),
xxxxx-1,3-xxxx,
xxxxxxxx (X 422) do 10 % v xxxxxx výrobku,
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx xxxxxxx (X 905) xx 25 % x xxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxx a xxxxxxxxx činidla
a) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, smotky xxxxxx xxxxxxxxxx tmavý xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx pro lepidla xxx podélný spoj xxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx papír xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx náustků
*) xxxx-xxxx (E 406),
*) xxxxxxx guma (X 414),
*) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx chleba) - xxxxx (X 410) (Xxxxxxxxx siliqua),
*) xxxxx xxxxxx Guco (X 412) (xxxxxxx xxxx),
*) xxxxxxxxx (X 407),
*) (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (X 466) x (xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,
*) xxxxxxxx alginová (X 400),
*) lecithiny (X 322),
*) xxxxxxxxxxxxxx (E 461), (xxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxx a (xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxx,
*) xxxxx (X 401), xxxxxxxx (X 402), xxxxxxxx (X 404) nebo xxxxxxxxx sůl xxxxxxxx xxxxxxxx,
*) tragant (X 413),
*) xxxxxxx (E 415),
xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx),
xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx,
celulosa (X 460),
xxxxxxxxxxxxx (X 462) x xxxxx (xxxxxxxxxxxx)xxxxxxxx,
galaktany, xxxx xxxxxxxxxxxx formy,
(xxxxxxxxxxxx)xxxxxxxx,
(xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxx (E 463) x (xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxxxxxx (X 464),
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx glukosových xxxxxxxx xx dialdehydové min. 90 % x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx. 0,5,
xxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxxx x xxxxx soli) (X 248),
xxxxxxx, xxx modifikované,
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (X 460),
xxxxx (E 904),
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxx minimálně 90 %,
želatina.
x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx papír xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx náustků
xxxxx xxxxxxxxx z
aa) xxxxxxx disperzí xxxx(xxxxx-xxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nasycených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kyselin x xxxxxx xxxxxxx xx X18 nebo x xxxxxxx,
bb) xxxxx xxxxxxx xxxx(xxxxxxxxxxxxx); xx xxxxxx směsí xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
x) xxx xxxxxxxxxxxxxxx tabák (xxxxxxxxx xxxxx)
glyoxal xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 % x xxxxxx výrobku,
xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 % x xxxxxx výrobku,
xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
x) xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
xxxx-xxxx (X 406),
xxxxxxx xxxx (X 414).
x) pro žvýkací xxxxx
arabská guma (X 414) xx xxxxxxxxxxx množství 25 % xxxxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx uhlí,
xxxxxxxxxxxxx xxxxx (X 514),
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (X 500),
xxxxxxxx xxxxxx (X 527),
xxxxxxxx xxxxxxxx (X 525),
xxxxxxxx hlinitý,
xxxxxxxx xxxxxxxxx (X 528),
xxxxxxxx xxxxx (X 524),
hydroxid xxxxxxxx (X 526),
xxxxxxx xxxxxx (E 510),
xxxxxxx draselný (E 508),
xxxxxxx hořečnatý (X 511),
xxxxxxx xxxxx,
xxxxxxx vápenatý (X 509),
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxx (X 927x),
xxxx xxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxx (X 530),
xxxx xxxxxxxxxx (X 171),
xxxx xxxxxxxx (X 529),
xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xx, X, Xx, Xx, Xx x Xx (E 552, E 553x, X 554, E 555, E 556, X 558 x X 559),
xxxxx xxxxxx (X 517),
xxxxx xxxxxxxx (X 515),
xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx (X 522),
síran xxxxxxx (X 520),
xxxxx xxxxxxxxx (X 518),
síran xxxxxxxx (X 516),
xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uhličité (X 504), xxxxxxxxxx (X 343), mravenčí, xxxxxx, jablečné, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, amidosírové x jantarové (E 470x),
xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx kyselin xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx (X 170, X 500, X 501, X 503, X 261-263, X 380-383, X 335, X 336, X 354, X 325-327, X 339-341),
xxxxx (X 553x),
xxxxx xxxxxxxxxxxxx (X 337).
6. Xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) x umělé obalové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx, která xxxxxxxx látky xxxxxxx x xxxxxxx 4x) x 5),
xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx),
xxxxxxxx draselný (X 525),
hydroxid xxxxx (X 524),
xxxxxxxx chlorovodíková (X 507).
7. Xxxxx xx filtry a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx cigarillos
acetát xxxxxxxx (acetylcelulosa),
xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxx),
xxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxx xxxx XXX (E 133),
xxxxxxxx xxxxx (X 331),
xxxxx-xxxxxxx (xx- x xxx-) (X 1505),
xxxxxxxx (X 422),
xxxx xxxxxx (X 418),
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx) (X 553),
xxxxxxxxx (E 132),
xxxxxx,
modifikovaný škrob,
xxxx hlinitý,
xxxx xxxxxxxxx (X 551),
xxxx titaničitý (X 171) xx 2 % hmotnosti xxxxxx,
xxxxx, celulosa (X 460),
xxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx Xx, X, Xx, Xx, Xx x Xx (X 552, E 553x, X 553x, X 554, E 555, X 556, X 558 a X 559),
xxxxxxxxx,
slunečnicový xxxx,
xxxxx xxxxxxx x vodných disperzí xxxx(xxxxx-xxxxxxx) - xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x 4x.xx) x 4x.xx), xxxxxxxx (E 420),
xxxxxxxxx (E 102),
triethyleneglykol-diacetát,
triglyceridy xx středně dlouhým xxxxxxxx,
želatina.
8. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx filtrů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
hliník (X 173),
hliníková xxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx),
korek x xxxxx,
xxxxx, papírová xxxxxxx, xxxxxx celulosy (xxxxxxxxxxxxxx).
9. Xxxxxxx xxxxx za horka xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
2,6-xx-xxxx-xxxxx-4-xxxxxxxxxxx,
estery xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx hydrogenace,
xxxxxxxxxx ethenu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X2-X18,
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (X 907),
xxxxxxxx (E 905),
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pryskyřice, xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxx,
směsi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx kopolymer x xxxxxxxxx kopolymery xxxxxxx, α-xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx).
10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (tabákovou xxxxx), xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxxxx (E 214) a propylester (X 216) kyseliny 4-xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xx 5 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přepočteného xx xxxxxxxx benzoovou,
xxxxxxxx benzoová (X 210) x xxxx xxxxx (E 211), xxxxxxxx (X 202) x xxxxxxxx (E 213) xxx do 5 gramů na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxx (E 200) x xxxx xxxxx (X 201), xxxxxxxx (X 202) x vápenatá (X 203) xxx xx 2 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výrobku,
xxxxxxxxxxxx (X 233) xxx xxxxxxxxxxxxxxx tabák (xxxxxxxxx xxxxx) xx 0,6 gramu xx xxxxxxxx xxxxxx výrobku.
Xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx X1,..., Xx xxx, xxx xxxxxxx HM xxxxxxxxxxxx 100:


X1


Xx


XX =

_______

100 + ................. +

_______

100,


XX1


XXx

Kde:
X1 xx koncentrace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. %)
XX1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konzervační xxxxx 1 x xxxxxx xxxxxxx (hmot. %)
Kn je xxxxxxxxxxx x-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx látky x xxxxxx výrobku (xxxx. %)
XXx je xxxxxxxxx přípustné xxxxxxxx x-xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxxx. %).
formaldehyd (X 240),
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (X 239),
4-hydroxybenzoát xxxxx,
xxxxxxxx 4-xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx-4-xxxxxxxxxxxxxx (X 218),
xxxxxx-4-xxxxxxxxxxxxxx sodný (X 219).
11. Xxxxxxx
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx tabák (xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx x pojiva xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx (E 123) (X.X. 16185),9)
azorubin (X 122) (C.I. 14720),9)
karamel (xxxxx) (X 150),
xxxxxxxxx xxxx XX (E 151) (X.X. 28440),9)
xxxxxxxxx modř FCF (X 133) (X.X. 42090),9)
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (E 153) (xxxxxxxxx aktivní xxxx),
xxxxxxxxxx xxxx FCF (X 110) (C.I. 15985),9)
xxxxxxxxxx (E 127) (X.X. 45430),9)
xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx (E 104) (X.X. 47005),9)
chlorofyly (X 140) (C.I. 75810),9)
xxxxxxxxx I (X 132) (X.X. 73015),9)
xxxxxxxx (E 120) (C.I. 75470),9)
xxxxxxxxxx xxxxxx (X 124) (C.I. 16255),
xxxxxxxx (X 100) (X.X. 75300),9)
xxxxx XXX (X 111) (X.X. 15980),9)
xxxxxxxx xxxx X (X 131) (X.X. 42051),9)
xxxxxxxxxx červeň 184 (X.X. 12487),9)
xxxxxxxxxx xxxx 13 (X.X. 21100),9)
Xxxxxxx 4R (X.X. 16255),9)
xxxxxxxxxx (X 101),
xxxxxxxxx (X 102) (X.X. 19140),9)
vodný xxxxxxx xxxxx stromu Haremytoxylon xxxxxxxxxxxx,
vodný extrakt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Rhamnus xxxxxxxxxx),
xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxx),
xxxxxxxxxx (X 161),
xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxx a hořčíkem (xxxx),
xxxxxxxxxxx hliníkový xxx (X.X. 58055),9)
xxxxxxxxxxxxxx xxxx (C.I. 69800),9)
xxxxxxx xxxxxxxx x použití pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,8)
xxxx 7984 (X.X. 27755),9)
xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx (X 141) (X.X. 75815),9)
xxxxxxxx X (E 103) (X.X. 14270),9)
xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxxx xxxxxx (X 150c),
karamel xxxxxxxxx (E 150x),
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (X 150x),
xxxxxx extrakty,
xxxxxxxxx zlatá (xxxxx xxxxx),
xxxxxxxx (xxxxxx),
xxxxxxxx AB (X 105) (X.X. 13015), 9)
Xxxxxxx 6R (X.X. 16290),9)
xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxx xxxxxxx (pigmentová xxxxxx 21) (C.I. 77120),
xxxxxxxxx xxxxxx (X 125) (X.X. 14810),9)
uhličitan xxxxxxxx (X 170) (X.X. 77220),9)
xxxxxxxxxxxxx modř (X.X. 77007),9)
b) xxx obalový nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx
látky xxxxxxx x xxxxx 10x),
xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx (X 171), xxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx 75 %,
oxidy x xxxxxxxxx železa (xxxx, xxxxxx, hněď, xxxx) (X 172) (X.X. 77489, 77491, 77492, 77499),9)
xxxxx vápenatý (X 516),
xxxxxx x xxxxxxxx (E 173) (X.X. 77000),9)
xxxxxxxxx vápenatý (X 170) (X.X. 77220),9)
xxxxx bronz (slitina xxxx x zinku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 15 %),
xxxxx x xxxxxxxx (X 175) (X.X. 77480).9)
x) xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx činidla doutníků, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx
karamel (xxxxx) (X 150),
xxxxxxx xxxxxx (X 150x),
xxxxxxx xxxxxxxxx (X 150b),
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (X 150x).
x) xxx xxxxxxx xxxxx
síran xxxxxxxx,
xxxxx (X 181).
x) xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (X 153) (xxxxxxxxx xxxxxxx uhlí),
xxxxxxxxx X (X 132) (C.I. 73015),9)
xxxx xxxxxxxx, xxxxxx (X 172) (X.X. 77491),9)
xxxxx xxxxxxxx,
xxxxx (X 181).
12. Změkčovadla pro xxxxxxx barvy a xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x cigaretové xxxxxxx
xxxxxxx glycerolu (diacetin, xxxxxxxxx),
dibutyl-ftalát (X 1518),
xxxxxxxxxx-xxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxx olej,
xxxxxxx-xxxxxx (XXX),
xxxxxxxx-xxxxxx (XXX) (X 1505),
acetát-isobutyrát xxxxxxxxx (XXXX) (X 444),
xxxxxxxx-X-xxxxxxxxxxxx (ATBC).
13. Pojiva pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx filtrů x xxxxxxxxxx xxxxxxx
látky xxxxxxx v xxxxx 3x),
xxxxxx-xxxxxxxxx celulosy,
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx x vinyl-acetátu,
xxxx(xxxxx-xxxxxxx).
14. Xxxxxx xxx xxxxx tisk xx cigaretový papír, xx obalový xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx
alkydové pryskyřice (xxxxxxxxxx vícesytných xxxxxxxx x kyseliny xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxxx mastnými xxxxxxxxxx (X6 x xxxxx),
xxxxxxx červeň XX (E 129) (X.X. 16035),9)
xxxxxxxxxxxxxx xxxx (E 130) (X.X. 69800),
xxxxxxx (xxxxx) (X 150),
xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 10x, 10b,
xxxxxxxxx modř XXX (X 133) (X.X. 42090),9)
xxxx 7984 (X 152) (X.X. 27755),9)
xxxxxx 2G (X 128) (C.I. 15860),9)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx 25 xxx. % x xxxxxxx xxxxx,
hněď FK (X 154),
xxxx XX (X 155) (X.X. 20285),9)
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx- xxxx vícesytnými alkoholy X3-X6,
xxxxxxxx X (X 103) (X.X. 14270),9)
xxxxxxxxxxxx (X 161x) (X.X. 40850),9)
xxxxxxxx (X 160a) (X.X. 75130, C.I. 40800),9)
xxxxxxx, bixin, xxxxxxxx (X 160x) (C.I. 75120),9)
xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx (X 160x),
lykopen (E 160x) (X.X. 75125),9)
β-xxx-8-xxxxxxxxx (X 160x) (X.X. 40820),9)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx β-apo-8-karotenové (X 160x) (X.X. 40825),9)
xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, zirkonu a xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx monokarboxylových xxxxxxx X9-X11 xxxx X1X2X3XXXXX x 2-ethylhexanové xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx produkty x etherifikované kondenzační xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kalafuna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx estery x trojsytnými xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx X3-X6,
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (X 551),
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 11) x 12),
lutein (X 161x),
mastné xxxxxxxx vyšší xxx X6 modifikované xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
orseille (X 121),
oxid hlinitý,
xxxxxxxx AB (E 105) (X.X. 13015),9)
xxxxxxx (X 905),
xxxxxxxxxx brilantní xxxxxxxxx xxxx XXX (X.X. 42735),9)
xxxxxxxxxx xxxxxx 1 (xxxxxxxxx xxxxxx 1, ceresová xxxxxx X1) (X.X. 12150),9)
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (X.X. 74260),9)
pigmentová xxxxxx xxxxxx X (X.X. 45190),9)
pigmentová xxxxxx xxxxx 1 (X.X. 10020),9)
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 22 (X.X. 42170),9)
xxxxxxxxxx xxxx 15 (C.I. 74160),9)
pigmentová modř 16 (X.X. 74100),9)
xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx X (+C.I. 44045),9)
xxxxxxxxxx xxxx Victoria X (X.X. 44040),9)
xxxxxxxxxx xxxxxxxx modř 2,
pigmentová xxxxxx 3 (X.X. 42535),9)
xxxxxxxxxx žluť 29 (xxxxxxxxx xxxx 29) (X.X. 21230),9)
pigmentový xxxxx XX (X 180) (C.I. 15850),9)
Xxxxxxx 6X (E 126) (C.I. 16290),9)
xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx (X 162), xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx,
slída,
xxxxxxxx, též oxide xxxxxxxxxx, se xxxxxx,
xxxxxxx v pigmentu (X 174),
šarlatová xxxxxx GN (X 125),
xxxxxxxxx xxxxxxxxx (X 504),
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, dřevný olej, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx živice x xxxxxx kondenzační xxxxxxxx x fenolem xxxx xxxxxxxxxxx,
zeleň S (X 142) (X.X. 44090).9)
15. Ostatní xxxxxxx
a) xxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (vinný xxxxx) (X 336),
chlorid xxxxxx (X 150),
xxxxxxx vápenatý (E 509),
xxxxxxxx (X 954),
xxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx.
x) xxx šňupavý xxxxx
butan-1,3-diol,
droždí,
xxxxxxxxxxxxx draselný (vinný xxxxx) (X 336),
xxxxxxxx xxxxxx (X 527),
xxxxxxxx xxxxxxxx (X 526),
chlorid xxxxxx (X 510),
xxxxxxx xxxxxxxx (E 509),
xxxxx tuky x xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxx (xxx x xxxxxxxx xxxx),
tonkové xxxxxx (xxxx) xxxxxxx xxxxxxxx (šňupavý xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,003 % kumarinu),
xxxxxxxxx xxxxxxxx (X 501),
xxxxxxxxx xxxxx (X 500),
xxxxxxxxx xxxxxxxx (E 170).
x) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx xxxxxx (X 510),
xxxxxxx xxxxxxxx (E 509),
xxxxxxxx xxxxxx (xxx z jeleního xxxx),
xxxxxxxxx sodný (X 500),
xxxxxxxxx xxxxxxxx (E 170).
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 344/2003 Xx.
XXXXXX SLOŽEK, XXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX VÝROBĚ TABÁKOVÝCH XXXXXXX
I. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
březový xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),
jalovcový xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx),
xxxx,
xxxxxxx xxxx,
xxxxxxx,
kyselina xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx),
xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxxx,
xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxxx),
xxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x
xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx),
komonice xxxxxxxx (Xxxxxxxxx officinalis),
kůry xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx),
xxxxxxx vonné (Xxxxxxxx xxxxxxx),
xxxx xxxx xxxxxx obecné (xxxxx xxxxxxx),
xxxx xxxxx xxxxx (herba xxxxx),
xxxx xxxxxxx (herba xxxxxxxx),
oddenku xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx),
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx),
xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx sassafras),
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx sassafras),
xxxxxxxxxxxxxx lisů (xxxxx xxxxxxxxx),
xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx),
xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx).

Informace
Právní xxxxxxx x. 344/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
316/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 344/2003 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx tabákové xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
x oprava xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx chyby x xxxxxx č. 2/2004 Sb.
Právní předpis x. 344/2003 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2016 Sb. s xxxxxxxxx xx 7.9.2016.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Xxxx 95/59/ES ze xxx 27. listopadu 1995 x xxxxxx jiných xxx daních x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/37/ES xx xxx 5. xxxxxx 2001 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx a prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx 2002/10/ES ze xxx 12. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx Rady 92/79/EHS, Xxxxxxxx 92/80/XXX a Xxxxxxxx Rady 95/59/XX, xxxxx jde o xxxxxxxxx a sazby xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) §12 xxxx. 3 xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxx č. 324/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx potravin x xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx symbolem "x", xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
5) §6 xxxx. 6 zákona x. 110/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 306/2000 Sb.
6) Xxxxx č. 587/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
7) Xxxxxxxx č. 339/2001 Sb., x metodách xxxxxxxx x způsobu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx jakosti x xxxxxxxxx nezávadnosti xxxxxxxx xxxx surovin xxxxxxxx x jejich výrobě x jakosti tabákových xxxxxxx.
8) Xxxxxxxx č. 53/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotní nezávadnost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx surovin, xxxxxxxx použití xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 233/2002 Xx.
9) Identifikační xxxxx Xxxxxx Xxxxxx (X.X.), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.