Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.02.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 30.06.2023.


Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
44/88 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Úvodní ustanovení §1

Nerosty §2

Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené §3

Ložisko nerostů §4

Nerostné bohatství §5

Organizace §5a

Výhradní nerostů §6

Ložisko nevyhrazených nerostů §7

ČÁST II. Povinnosti organizace při využívání výhradního ložiska §8 §9 §10

ČÁST III. Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek

Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek §11

Oznamování přírodního nahromadění vyhrazeného nerostu §12

Zásoby výhradního ložiska a podmínky jeho využitelnosti §13

Klasifikace zásob výhradních ložisek,posuzování a schvalování výpočtu zásob výhradních ložisek §14

Odpis zásob výhradních ložisek §14a

Návrh na odpis zásob výhradního ložiska §14b

Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska §14c

ČÁST IV. Ochrana nerostného bohatství

Surovinová politika §14d

Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti §15

Chráněné ložiskové území §16

Stanovení chráněného ložiskového území §17

Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území §18

Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území §19

ČÁST V. §20 §21 §22

ČÁST VI. Výstavba dolů a lomů

Projektování, výstavba a rekonstrukce dolů a lomů §23

ČÁST VII. Dobývání výhradních ložisek

Oprávnění k dobývání výhradního ložiska §24

Dobývací prostor §25

Hranice dobývacího prostoru §26

Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru §27

Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru §28

Evidence §29

Báňsko-technická evidence §29a

Hospodárné využívání výhradních ložisek §30

Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek §31

Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů §32 §32a §32b

Řešení střetů zájmů §33

ČÁST VIII. Úhrady

HLAVA I. Úhrada z dobývacího prostoru

Subjekt úhrady §33a

Předmět úhrady §33b

Základ úhrady §33c

Sazba úhrady §33d

Výpočet úhrady §33e

Úhradové období §33f

Rozpočtové určení §33g

HLAVA II. Úhrada z vydobytých nerostů

Subjekt úhrady §33h

Předmět úhrady §33i

Dílčí základy úhrady §33j

Sazba úhrady §33k

Výpočet úhrady §33l

Úhradové období §33m

Rozpočtové určení úhrady §33n

Účelovost úhrady §33o

HLAVA III. Správa úhrad

Správce úhrady §33p

Oznamovací povinnost §33q

Záznamní povinnost pro účely úhrady z vydobytých nerostů §33r

Úhradové přiznání §33s

Záloha na úhradu z vydobytých nerostů §33t

Limit pro předepsání a placení úhrady z vydobytých nerostů §33u

Úrok z prodlení §33v

Prominutí úhrady z vydobytých nerostů §33w

ČÁST IX. Jiné zásahy do zemské kůry

Zvláštní zásahy do zemské kůry §34

Stará důlní díla §35

ČÁST X. Důlní škody a jejich náhrada

Důlní škody §36

Náhrada důlních škod §37

Rezervy peněžních prostředků §37a

ČÁST XI. Společná ustanovení

Bezpečnost provozu §38

Důlně měřická a geologická dokumentace §39

Důlní vody §40

Přestupky §40a §40b

Vztah ke správnímu řádu §41 §41a §42

ČÁST XII. Přechodná a závěrečná ustanovení

Přechodná ustanovení §43

Zrušovací ustanovení §44

Účinnost §45

č. 168/1993 Sb. - Čl. II

č. 541/1991 Sb. - Čl. II

č. 315/2001 Sb. - Čl. III, Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 150/2003 Sb. - Čl. IV

č. 3/2005 Sb. - Čl. IV

č. 89/2016 Sb. - Čl. II

č. 88/2021 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 265/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a dobývání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jejich dobýváním, xxxxx x bezpečnosti xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 35).

§2

Nerosty

(1) Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tuhé, xxxxxxx x plynné xxxxx xxxxxx kůry.

(2) Xx xxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx minerální xxxx, x xxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx produkty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kulturní xxxxxx xxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx ropy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxx druhy xxxx x bituminosní xxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxx kovy,

d) xxxxxxxx,

x) nerosty, x xxxxx xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxx, xxxxx, xxxxxx, slída, xxxxxx, diatomit, xxxxxxxx x slévárenský xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, z xxxxx xx možno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vzácných xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx, diorit, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx a vápenec, xxxxx jsou blokově xxxxxxxxxxx x leštitelné, x travertin,

j) technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx nerostů x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, kaolin, xxxxxxxxx x žáruvzdorné xxxx x jílovce, sádrovec, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x zeolit,

l) xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx jsou xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx vody, x xxxxx xx mohou xxxxxxxxxx získávat xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plyny, pokud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x).

(2) Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X pochybnostech, zda xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx vyhrazeným xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x hlubinném xxxx, opuštěný xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hornickou xxxxxxxx 1) a xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tvoří ložiska xxxxxxxxxxx nerostů (dále xxx "xxxxxxxx ložiska").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti 13) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx vykonávají vyhledávání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx hornickou xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.541/1991 Sb. x xxxxxxxxx od 20.12.1991

§6

Výhradní xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx x množství a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx očekávat jeho xxxxxxxxxxx, vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osvědčení x výhradním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxxx vyhledávání nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 15)

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostu xx xxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxx výhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a průzkumu xxxxxxxx, zabezpečí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx pověří Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 2).

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1991 Sb.

§10

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx stanovení, xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového území,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změny,

d) řešit xxxx xxxxxx zájmů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výhradního xxxxxxx x dosahované xxxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x xxxx. x) u xxxxxxx x nestanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx služba. 24)

ČÁST TŘETÍ

LOŽISKOVÝ XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§11

Xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx nevyhrazených nerostů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. 15)

(2) Xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x racionálního xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství

a) xxxxxxxx xxxxxxxx ložisko tak, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxx,

x) ověřovat xxxxx x úložní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxx a xxxx, xxxxxxx příprava x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxx projektovat x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx technologie a xxx xx zabezpečilo xxxxxxxxxx xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) používat xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ložiska,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx možných vlivů xxxxxxxxx výhradního xxxxxxx xx jiná xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx zákonem xxxxxxxx obecné xxxxx.

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx x neztížilo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s nerosty xxxxxxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx. 15)

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx, platí xxxxx xxxxxx x tohoto xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 15)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Oznamování přírodního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx povolené vyhledávání (§11) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxx ložiska x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx

(1) Zásoby výhradního xxxxxxx xxxx zjištěné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ložiska xxxx xxxx části, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využitelnosti, xxx xxxxxx na xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Podkladem xxx xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx ukazatelů množství, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výpočtu zásob xxxxxxxxxx ložisek

(1) Výsledky xxxxxxxxxxx x průzkumu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx klasifikují

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a znalostí xxxx xxxxxxxx poměrů xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx a technologických xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyhledané a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx několik xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na zásoby xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x současnosti x vyhovují stávajícím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx a zásoby xxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nevyhovují stávajícím xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx technický a xxxxxxxxxx vývoj,

c) podle xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bezpečností xxxxxxx a stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x vázané. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxx děl, xxxxx x v xxxxxxxx stanovených k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx zásoby xxxxx.

Xx xxxxxxx zásob, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 1), uvede xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx (xxxx xxx "vytěžitelné xxxxxx"). Xxxxxxxxxxx zásoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hodnotu xxxxxxxxxxxxxxx těžebních ztrát xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Výpočet xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x obvodnímu xxxxxxxx xxxxx.

(4) Klasifikaci xxxxx x xxxxxx xxx výpočtu zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14a

Odpis zásob výhradních xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x evidence xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx zásob xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xx možno xxxxxxx

x) x důvodů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxx, bezpečnostních xxxx geologických xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx událostmi,

b) xxx-xx x zásoby xxxxx xxxxxxxxxx ložiska, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) jde-li o xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx ohrozilo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Nebilanční zásoby xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) doplněním a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalostí x vývoji ložiska x jeho zásob xxxxxxxxx x novými xxxxxxxx zjištěnými xxxxxxxx, xxxxxxxxx a dobýváním; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§39),

b) vydobytím xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nejsou xxxxxxxx, x xxxxxxxx suroviny xxxxxxxx s xxxxxxxx xx odval xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x evidencí xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx podmínek využitelnosti, xxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx uvolněním xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

§14x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 541/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

§14x

Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx organizace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zajištění xxxxxxx xxx a xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, 16) xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx možné nebo xxxxxx vytěžit xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §14a xxxx. 2, podá návrh xx jejich odpis.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zásob xxxxxxxxxx ložiska xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) název x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásob xxxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxx zásob x xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx, xxx mají xxx xxxxxxx z evidence xxxxx nebo zda xxxxxxxx zásoby xxxx xxx převedeny xx xxxxx nebilančních,

c) xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx a xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částmi xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx x písemné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpisu, potřebné x podrobnějšímu zdůvodnění xxxxxx,

x) stanovisko obvodního xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14c

Rozhodnutí o xxxxxx xxxxx výhradního ložiska

(1) X xxxxxx xx xxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje v xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky; v xxxxxx projektování výstavby xxxx a xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxx malého xxxxxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Malým xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx ložisku, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100000 x nebo 50000 x3 x u xxxxxxx xxxxx 500000 x3.

(3) Rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) množství xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxxxx zásoby xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zásob xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) O xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vyhotovením xxxxxxx xxxxxxxxx x §14b xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx xxx dokladů xxxxxxxxx v §14b xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxx a České xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásob xxxxxx xxxxxxx báňský xxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx navrhovatel x důlně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, která navrhne xxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx potřebná x vydobytí zásob xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx to xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx x ochrana xxxxxx xxx xxxxx.

XXXX ČTVRTÁ

OCHRANA NEROSTNÉHO XXXXXXXXX

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin a xxxxxx zdrojů (dále xxx "surovinová xxxxxxxx") xx strategickým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle státu xxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx politika xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 25 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podkladem xxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx průzkumu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Surovinovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx vláda. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx nejméně xxxxxx xx 5 xxx x x xxxxxxxxxxx informuje xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 19) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podkladů o xxxxxxxxxx a předpokládaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) x xxxx xxxxxxx navrhovat řešení, xxxxx xx x xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu x Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxxxxx rozvojovému xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxxx plánům x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx území

(1) Xxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx.

(2) Xxxxxxxx ložiskové území xxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx stavby x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výhradního xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx nebo ztížit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxxxxx ložiskové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx průzkumu xx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (§6).

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Chráněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx báňským xxxxxx x po xxxxxx x orgánem xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx xx zahájí xx xxxxx organizace xxxx x podnětu xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení chráněného xxxxxxxxxxx území xx xxxxx navrhovatel. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx. ministerstvo xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x místním xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx stanoviska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a připomínky x návrhy účastníka xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxxxxxx xx řádné xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx posoudí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedených v xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx republiky po xxxxxxxxxx x orgánem xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx zruší chráněné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území.

(8) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, změně x xxxxxxx chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx ministerstvo životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx některých xxxxxxxx x chráněném xxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx v chráněném xxxxxxxxxx území zřizovat xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 29) xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona.

(2) Jestliže xx nezbytné v xxxxxxx chráněném obecném xxxxx xxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výhradního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx dbát, xxx xx xxxxxxxx co xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 písm. x) xx x) xx xxxxx jen ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožněno xxxxxxxx xxx malého xxxxxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx stanoveném xxx xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uhličitého.

(4) X xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úložných prostor x xx kontaminaci xxxx nebo složek xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Umisťování staveb a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území

(1) Xxxxxxxx xxxxxx a zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 30) xxx xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx 29) orgánu xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x obvodním xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo zařízení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx x chráněném xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x dobýváním, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 43), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v chráněném xxxxxxxxxx území, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1 Xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx orgánem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společného zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

§20

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostor, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx právo, xxx s ním xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x takovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jej xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx předpokládaného dobývání xxxxxxx xxxx kupní xxxxxxx x prodeji xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českého báňského xxxxx, xx xxxxxxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx báňský úřad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx proběhne xxxxx hlubinná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemek xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx pozemku xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx organizační xxxxxx, xxxxx x takovým xxxxxxxx hospodaří xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx stanoveno chráněné xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx na stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx prodeje podle xxxxxxxx 1 x 2 se pozemek xxxxxxx xx cenu, xxxxx je x xxxxx místě x xxxx xxxxxxx.

§21

§21 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1991 Sb.

§22

§22 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 541/1991 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXX X XXXX

§23

Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxx, výstavbu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx včetně xxxxxxx, xxxxxx x odkališť xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx kromě náležitostí xxxxxxxxxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) hospodárné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x důlních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx metod,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dočasně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, odvaly x xxxxxxxxx),

x) ochranu xxxx zničením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sousedních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) bezpečnost xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, větrání, xxxxxxx a odvádění xxxxxxx vod, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, průvalům, xxxxxxx x otřesům, xxxxx i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ovlivněného xxxxxxxxx činností, zvláště xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx národohospodářským xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zájmům, 18) x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx připravované investiční xxxxxxxx, xxxxx x x hlediska následků xxxxxxxxx x využitím xxxxxxxxxx ložiska, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, za které xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebným xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx x xxxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xxxxxx republiky.

(4) X xxxxxxxxx prostoru obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x povolení xxxxxx, xxxxx mají sloužit xxxxxxx, přípravě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním, x skladů xxxxxxxx, x výjimkou staveb xxxxxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 39) x xxxxxx vodních děl. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 34), xxxxx-xx o odkaliště.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4 povoluje orgán xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx povolování xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. 4)

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx skladů xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 4)

(7) Důlní xxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 16) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx plán xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x vypořádání xxxxxx zájmů, x xxxx-xx splněny xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správním xxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

(2) K xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx jednotné xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložených xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx podmínky xx xxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má organizace, xxx xxx byl xxxxxxxx průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska finančně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 3), nejpozději xxxx do xxxxxxx xxxx od ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to u Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X ostatních případech Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx x stanovení dobývacího xxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx lepší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ložisek xxxx xxxx xxxxxxxxx zemního xxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 6 xx 9.

(6) Xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxxx"). X xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádost. Xxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx než 90 xxx a xxxxxx běžet xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x navrženou dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu.

(8) X xxxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dobývání ložisek xxxx nebo hořlavého xxxxxxx plynu postupuje Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x přihlíží xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti.

(9) X xxxxxxxxxx x xxxxxxx předchozího souhlasu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx zdrojů,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 27) nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 28)

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx ložisek xxxx xxxx hořlavého xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nerosty x rozsahu a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx do xxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx se organizaci xxxxxxxxx odnímá.

§25

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Dobývací xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x úložní xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území x xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx sousedních ložisek x x vlivu xxxxxxxx.

(2) Dobývací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dobývací xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx oddělené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nerostů xxxxx xxxxxxxxxx racionálnější, xxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s přímými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx procházejí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Výjimečně se xxxx prostorové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x hloubkově.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povrchu, xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx-xx to xxxxx x celospolečenském zájmu xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů vlastníků (xxxxxxx, xxxxxxxxx) nemovitostí, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx organizací, jejichž xxxxxxxx prostory sousedí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyznačí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci. 21)

§27

Stanovení, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§25 xxxx. 3) xxxx xxx xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx vyjádřením xxxxxxxxxx, pro kterou xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx nezbytná xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx výhradních xxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx uvede xxx termín xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxx omezena, xxxxx x rozhodnutí xxxx stanoveno xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx podnětu dobývací xxxxxxx změnit, jsou-li xxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 18) projedná xxxxxxxxxx, která má xxxxxxxx ložisko dobývat, xxxxxxxx xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimž xxxxxxxx ochrana xxxxxx xxxxx, x souladu x těmito předpisy. Xxxx orgány, fyzické x právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uplatnit xx xxxxxxx měsíce x xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx nebo změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx je x rozhodnutím x xxxxx využití území x rozsahu jeho xxxxxxxx na xxxxxxx. 40)

(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx dobývací xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx; ustanovení §24 xxxx. 11 x xxxxxxx lhůtě xxx xxxxxxxx o povolení xxxxxxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx prostor xx xxxxx organizace xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx zastaveno.

(9) Podrobnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxx stanoví Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§28

Řízení x stanovení, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návrh xx xxxxxx:

x) rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2,

c) dokladem, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 18) Obvodní báňský xxxx xxxx stanovit, xx xx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x hospodárného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho dobývání, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx účastníci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx ložisek xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxx, xxxxx organizace xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x povolení xxxxxxxx činnosti.

(2) Účastníky xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx stavbám xxxx být rozhodnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčena, x obec, x xxxxxx územním obvodu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obvodní xxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxx správy x všem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx jednáním x xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit nejpozději xxx xxxxxx jednání, xxxxx k xxx xxxxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Dotčené xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x která xxxxx xxx xxxxxx než 15 dní, xxxxx x nim nemusí xxx přihlédnuto. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxx jednáním. Zahájení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 5)

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxx návrh xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx vyhovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které stanoví xxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. 3)

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x posoudí xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx vymezí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx celospolečenské xxxxx x území, x xxxxxxxx x námitkách xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx doplnění xxxxxx. Jestliže návrh xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, obvodní xxxxxx xxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastaví.

§29

Xxxxxxxx

(1) V základním xxxxxxxx územní identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx jako účelové xxxxxx prvky 44) xxxxx xxxxxxxx ložisková xxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových xxxxx,

x) lokalizační xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx 45),

x) údaje x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) další xxxxx, xxxxxxx jsou

1. xxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx,

2. nerosty xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx změně.

Editorem xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X základním xxxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx dále xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 44) dobývací xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, název x číslo dobývacího xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§26 xxxx. 1),

x) údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx údaje, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx povrchu,

2. xxxxxxx ložiska,

3. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x jeho změně.

Editorem xxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Registr xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Českého xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx §62 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) evidenci xxxxxxxxx x výhradním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) souhrnnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ložisek,

d) xxxxxxx zásob nerostných xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxx souhrnnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů a xxxxxx změn. Obvodní xxxxxx úřad vede xxx obvod xxx xxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x formu vedení xxxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí vyhláškou.

§29x

Xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxx báňsko-technických x provozních xxxxx (xxxx jen "xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx") se zjišťují xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dále xxxxx x

x) počtu xxxxxxxxxxx a jiných xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dobývání xxxxxxx x činnosti x tím xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nevyhrazených xxxxxxx,

x) xxxxxx skrývky,

d) xxxx těžby,

e) xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) průměrné xxxxx ceně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxx,

x) xxxxxxx ploch xxxxxxxxx xxxxxxxxx nerostů,

h) xxxxx důlních děl,

i) xxxxx xxxxxxxxxxx důlních xxx,

x) spotřebě xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těžbou (§31 xxxx. 5),

l) xxxxxx a čerpání xxxxxxxxxx rezerv na xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx.

(2) Báňsko-technickou xxxxxxxx xxxx Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx báňsko-technickou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrady x vydobytých xxxxxxx xxxxx §33h písm. x) x b) x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 poskytuje xxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx báňsko-technickou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x x rozsahu, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

(6) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxx moci xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx každoročně xxxxx xxxxxx v xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx báňskému xxxxx x xxxxx xxxxxxx, x to xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx údaje xxxxxx.

(7) Xxxxx poskytnuté xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(8) Rozsah x způsob vedení xxxxxx-xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxx do xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhradních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx využíváním xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; přitom xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx technologie, xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 8) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxx průmyslově xxxxxxx xxxx, xx zakázáno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx platí xxx xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx výhradních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx výhradních xxxxxxx včetně průvodních xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx zaměřené výhradně xx xxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxx ukládat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx dočasně xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx skrývkové hmoty x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx-xx x hlediska xxxxxxxx xxxxxx ložiska, hospodárnosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx organizace xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizace, xxxx xx-xx xxxxx, xxx xx organizace xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx, dohodnou xx x xxx obě xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx může, xxxxxxxx-xx xx k xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výhradního xxxxxxx x xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx organizaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx.

(6) Je-li xxxxxxx x postupů xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytně xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx báňský úřad.

(7) Xxxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx zajištěno, xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx x hospodářsky xxxxxx x xxxxxxxx, xxx by zastavení xxxxxxxx vyžadoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, především xxxxxxxxxx života nebo xxxxxxx zdraví xxxx.

(8) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ukládat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nerostů xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx 36), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx plynu, xx nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu 37) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ropy x xxxxxxxxx zemního xxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ukládání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 37).

(10) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx x oprávnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Organizace xx oprávněna dobývat xxxxxxxx ložisko x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx který xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx organizace xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a obvodnímu xxxxxxxx xxxxx. Bude-li xxxxxxxxx ložiska xxxxxxx, xx zjištěné xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx báňský xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx ložisko (§27). X případech, kdy xxxxxxxx xxxxxx výhradního xxxxxxx by nebylo xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx ochraně.

(3) X xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x geologických x báňskotechnických xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx předstihu v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx se vztahují xxxxxxx ustanovení §11.

(4) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizovat x hranicích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a pokud xx to xxxxx x mimo xxx, xxxxxx a provozní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska a xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx dobýváním x xxx dopravu všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxx x rekultivaci xxxxx xxxxxxx dotčených xxxxxx. Xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx předpisu 6); xxxxxxxx sanace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Sanace xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx likvidací xxxx nebo lomu xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx důlních xxx xxxxxxxxx xxx hornické xxxxxxxx do stavu, xxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx. Xx technické xxxxxxxxx xxxx xxxx lomu xxxxx i stavby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odstranění je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§32

Plány otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx vzniklo xxxxxxxxx x dobývání výhradních xxxxxxx xx povinna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ložisek.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předstih xxxxxxx x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxx dobýváním x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxx metod a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx plánů otvírky, xxxxxxxx a xxxxxxxx xx vyčíslení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností a xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxxx xxxxxx xx xxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§37a).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dobývacím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx báňský úřad xxxxxxxx opatření, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zajištění nebo xxxxxxxxx.

(5) Podrobnosti o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx zajištění a xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx obecně závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§32x

§32x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 89/2016 Sb.

§32b

§32b xxxxxx účinnosti.

§33

Xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx jsou využitím xxxxxxxxxx ložiska ohroženy xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 3) objekty x xxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, orgány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jimž xxxxxxxx ochrana těchto xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx výhradního xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do plánu xxxxxxx, přípravy x xxxxxxxx dohodnout xx x orgány fyzickými x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx ochrana xxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1, x tom, zda xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxx xxxx a xxxxxx předložit xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xx 1 xxxxxx xx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx případy, xxx střety xxxxx xxxx vyřešeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dobývacího prostoru, xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo rekonstrukci xxxx x xxxx x jestliže xxxxxx xxx xxxxxx řešení xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx. 3)

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesouhlasí x dohodou, rozhodne x xxxxxx střetů xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx krajs xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, přípravy a xxxxxxxx výhradního xxxxxxx, xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx, xx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx.

(5) Ochranná xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravu. 10) Xxx-xx x stavby x xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 5 xx vztahují xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xx xxxxx zajištění důlních xxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x lomů.

(7) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx řešení xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, pořizování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

ČÁST OSMÁ

ÚHRADY

HLAVA X

XXXXXX X XXXXXXXXXX PROSTORU

§33a

Subjekt xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx držitel dobývacího xxxxxxxx.

(2) Xx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx dobývací xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostor xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxx úhrady

Předmětem xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xx dobývací prostor.

§33b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxx úhrady

Základem xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezená na xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§33d

Sazba úhrady

(1) Xxxxx xxxxxx z dobývacího xxxxxxxx xxxx 300 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx x dobývacím xxxxxxxx xx povolena xxxxxxxx činnost spočívající x xxxxxxxx, otvírce x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxx období

(1) Úhradovým xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nastanou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.

§33f xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Výnos xxxxxx z dobývacího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx obcí, rozdělí xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

§33g vložen xxxxxxx předpisem x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX II

ÚHRADA Z XXXXXXXXXX XXXXXXX

§33x

Xxxxxxx úhrady

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx nerostů xx

x) xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx získala xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) ten, xxx provádí nepovolené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxx získal vyhrazený xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx dobývací xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx předpisem č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Předmětem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vydobytými xxxxxxx xx pro účely xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxx které byl xxxxxxxx dobývací prostor x xxxxx byly x daném xxxxxxxxx xxxxxx vydobyty na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumu xx stanoveném průzkumném xxxxx, nebo

c) xxxxxxxxx xxxxxxx získané nepovoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxx xxxxxxxxxxx prováděným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33j

Dílčí základy úhrady

(1) Xxxxx xxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx čistá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx zásob xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x je xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo k xxxxxx. Xx této xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vnitřní xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxxx x eviduje xxxxx měřickou a xxxxxxxxxxx dokumentací.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxx xx obsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxxxx, tvoří xxxxx xxxxxx xxxxxx množství xxxx xxxxxxxx složky x koncovém produktu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Dílčí xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx se určí xxxx xxxxxx

x) množství xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jako čistá xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zásob xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani vnitřní xxx xxxxxx ztráty, x

x) výhřevnosti xxxxxx xxxx zjištěné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než 1 xxx; výhřevnost se xxxx xxxxx technické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jakost xxxxxx xxxxx 41).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx laboratoře xxxxxx národním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vzorkování xxxxxxxxxx x Osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zkušebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 42).

§33x

Xxxxx xxxxxx

(1) Sazba xxxxxx x vydobytých xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx základy xxxxxx xxxx nejvýše částku xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složky.

(2) Vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů pro xxxxxxxxxx xxxxx základ xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx úhrady 10 % referenční xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx vydobytého nerostu xxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx zákonů, x xx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxx období.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx minulé xxxxxxxx xxxxxx zjištěných xx xxxxxxx údajů z xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxx v xxxxxxx úhradovém xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, určí Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx cen daného xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

§33l

Výpočet úhrady

(1) Úhrada x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zaokrouhlí xx xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Dílčí xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx tento dílčí xxxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33m

Úhradové xxxxxx

Xxxxxxxxx obdobím xx kalendářní rok.

§33m xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx úhrady

(1) Xxxx xxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx xxxxxx z hnědého xxxx xxxxxxxxxx povrchovým xxxxxxxx xx x

1. 33 % příjmem xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a

2. 67 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx uhlí xx x

1. 75 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx hlubinně xxxxxxxxx, x

2. 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx úhrady z xxxxxxxxxxxxxx nerostů xx x

1. 75 % xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděno, x

2. 25 % příjmem xxxxxxxx rozpočtu,

d) dílčích xxxxx x xxxx xxxx z hořlavého xxxxxxx xxxxx je x

1. 75 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x

2. 25 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx z

1. 38 % příjmem xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

2. 62 % xxxxxxx státního xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx úhradě příslušející xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx na území xxxxxxxxxxxx obcí xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxx kalendářního roku. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumu xx stanoveném průzkumném xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx sledující xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§33x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§33o

Účelovost xxxxxx

(1) Část xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx výši 28 % xxxx xxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dobýváním ložisek xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro zajištění x xxxxxxxxx opuštěných xxxxxxx xxx xxxx x sanaci, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 12 % xxxx xxx xxxxxxx jen xxx xxxxxxxxxx, evidenci, zajišťování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx průzkumných xxxxxxx xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x evidencí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x surovinových xxxxxx x na xx xxxxxxxxxxx zpřístupňováním xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxx rozpočtové xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2016 Xx. s účinností xx 1.1.2017

XXXXX III

SPRÁVA XXXXX

§33x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Správu xxxxxx x dobývacího xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx část, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx získán xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx báňský xxxx zašle Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 30. září xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úhradovém xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorům x

x) xxxxxxxx úhrad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x do xxxxxxxx rozpočtu.

§33q xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx úhrady z xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x vydobytých xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx území, xxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerostů, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznání z xxxxxxxxxx nerostů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx je do xxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx prokazujících xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k 31. prosinci každého xxxxxxxxxx období, xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx; xx neplatí, jde-li x xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vydobytých xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlušin x xxxxxxxxxxx uvedením nevyužitelných xxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výhradního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx,

x) množství upravených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nerostů x

x) výhřevnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx nerostů, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyjadřuje podílem xxxxxxxx složky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vydobytých xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx užitkové xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x množství xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx produktu xx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx, podílu užitkové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a množství xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, a

c) hlušiny xx úpravě x xxxxxxxxxxx, xxxxxx užitkové xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(4) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uchovává xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatník xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33h xxxx. 1 xxxx. x) jsou xxxxxxx xxxxx úhradové přiznání.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x dobývacího xxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podává vždy xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx pro xxxxxx úhradového přiznání x xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x počítačové xxxxxxxx, který xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vydobytých nerostů xx při xxxxx xxxxxxx uhlí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnědého xxxx, xxxxxxxx podle §33j xxxx. 3 xxxx. b).

§33t

Záloha xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x vydobytých xxxxxxx xxxxx §33i xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zálohové xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxxx úhradové xxxxxx do xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úhradovém xxxxxx.

(3) Zálohy xxxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx tvrzená xxxxxxxxxxx v úhradovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxx přiznání. X xxxxxxx xxxxxx dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxx úhradové xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx nebo x případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo stanovená xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ložiskového xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx konce xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxx xxx placení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, x xxxx x posledních 3 měsících xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerostů, xxxxx byly xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Českým xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx tiskárny, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x uspořádání xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxx průběhu xxxxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx předpisem č. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§33x

Xxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů xx nepředepíše x xxxxxxx, činí-li méně xxx 1&xxxx;000 Kč.

§33u xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33v

Úrok x prodlení

Výše xxxxx x prodlení xxxx 0,1 %.

§33v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx souhlasem Ministerstva xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z vydobytých xxxxxxx prominout xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx doloží, xx xxxxxxxxx důl nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 70 % xxxxxx z vydobytých xxxxxxx za předcházející xxxxxxxx období; xxxxxx xxxx xxx doložena xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o prominutí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zašle Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33x vložen právním xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

XXXX XXXXXX

XXXX ZÁSAHY XX XXXXXX KŮRY

§34

Zvláštní xxxxxx do xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zemské kůry xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx prostorech (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kapalin),

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 11)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxx kůry x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyvedené xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 37).

(2) Xx zvláštní zásahy xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prováděného xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx přiměřeně ustanovení §11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 a §36 xx 39.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx za důlní xxxx.

(4) Posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu 38).

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxx důlní xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx důlní xxxx v podzemí, xxxxx xx opuštěno x jehož původní xxxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx není znám.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx také opuštěný xxx po těžbě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx právní nástupce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se podle xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx nebo provozovatel xx xxxx, xxxxx xxxx důlní xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťování starých xxxxxxx děl a xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx jinou právnickou xxxxx. Údaje x xxxxxxxx poskytuje na xxxxxxxx do 30 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zabezpečí x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx vypořádá x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 12) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx důlních xxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx republiky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx starých xxxxxxx xxx uvedených x odstavcích 1 x 2, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx rozvoji xxxxx x xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x Ministerstvem xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx České republiky.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXX ŠKODY X JEJICH XXXXXXX

§36

Xxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x průzkumem xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zřizováním, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx, odvalovým, xxxxxxxxxx x kalovým xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úpravou a xxxxxxxxxxxxxx nerostů, prováděnými x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry.

(2) Xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxx x ztráta xxxxxxxxx x podzemní xxxx, podstatné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zhoršení xxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §37 xxxx. 7. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx-xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§37

Náhrada důlních xxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Organizace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody, xxxxxxxxx snížení vydatnosti xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jakosti, xx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jinak x náhradě ztráty xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxx předpisy. 12)

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx x odvrácení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36. Xx preventivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podmínek stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx zřizovanou xxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx možných vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxx v §36.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx řešit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dopravy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxxxxxxxxxxx vedení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo účelovou xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx škody x xxx, xx toto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx poskytnutého xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx předešlého xxxxx xxxxx, xx leží x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě na xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivy xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; současně xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náhradního xxxxxxx x o xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx způsobu odškodnění, xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxx posudkem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx o koeficient xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 1. Xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx i movitý xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx se xxxxx dohodnout x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx odporovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxxxx nebo zničení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v chráněném xxxxxxxxxx území xxxx x dobývacím xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36.

§37x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxx

x) sanací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx důlních xxxx.

(2) Xxxx rezerv xxxx xxxxxxxxx potřebám xx xxxxxxxxxx důlních škod x na sanaci x rekultivaci, x xx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx použití. Xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) x tvorbou xxxxxx xxxxxxxxx dostatečnosti xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) x čerpáním x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx škod výčet xxxxxxx xxxx, vyčíslení xxxxxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxxx škod,

c) s xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx plánovaných x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na sanace x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx úřad

a) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx; xxx xxx xxxxxxx z xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxx.

Xxxx vydáním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a x xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkovou účastí xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx prostředky rezerv xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vázaný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x banky nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xx sídlem x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx období. X případě, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Peněžní prostředky xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx zajištění, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx 45) x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x zvláštním xxxxxxx účtu xxxx xxx xxxxxxxxxxx patrné, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxx účely jaké xxxxxxx je xxxxxxxx.

(6) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx držitele xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxx mít ke xxx xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxx, kterou xxxx xxxxxxx vytvořit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx použít xxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů 46).

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 30. xxxxxx 2030, x xx xx xxxx, xxxxx měla xxx xxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2029. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxx, xxxx mít xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx dobývání xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx na xxxxxxxx posouzení a xx xxxxxxxx posudky xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon jinak, xxxxxxx xx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění základu xxxx x xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 4) xxxx xxxxxxxxxx x orgány povinny xxxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x plnění úkolů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxx potřebná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 9)

§39

Důlně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vést, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx měřickou x geologickou xxxxxxxxxxx. 4)

(2) Xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxxxxx x důlně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Český xxxxxx úřad obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x geologické xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

Xxxxx vody

(1) Důlními xxxxxx jsou všechny xxxxxxxx, povrchové x xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xx hlubinných xxxx povrchových xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx xxx stalo xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx, podloží xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx hornické xxxxxxxx 1) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx užívat xxxxx xxxx pro vlastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx důlní xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx potřebu xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx důlní xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx ji, pokud xx to xxxxx, x přes xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx vod xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx organizace xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx x hospodárně xx využívat. Xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy. 14)

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xx třeba xxxxxxxx vodohospodářského orgánu xxxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxx báňským xxxxxx.

Přestupky

§40a

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxx do xxxxx, ve xxxxxx xx vykonávána xxxxxxxx xxxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx,

x) úmyslně xxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx nerostného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx do xxxxxxx vod xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §29a xxxx. 4 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx stanoveném rozsahu,

b) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxx §37a xxxx. 5 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx báňským xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxxxx xxxx podle §37a xxxx. 6 xxxx 7.

(3) Za xxxxxxxxx xxx uložit

a) xxxxxx do 15 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xx 100 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxx xx 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxx až xx 3 roky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

§40b

(1) Xxxxxxxxx podle §40a xxxx. 1 x 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §40a xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil.

§41

Vztah xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §6, 13, 14, 14a, 14b, 14c x xxxxx xxxxx xxxx.

§41a

Působnost stanovená krajskému xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§41a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2003

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx rozhodlo, xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §7.

(2) Státní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyhledávání x průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxxxxxx, jsou ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxxxx xxxxxxxxxx ložisek xxxxx §9. X xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx výhradního ložiska xxxxxxxxx ústřední orgán, x xx nejpozději xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §34.

(4) Xxxxxxxx prostory xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx posuzují xxxx xxxxxxxx prostory xxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx dobývací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx chráněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxx, xx správce, popřípadě xxxxxx uživatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx ložiskové xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxx před nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx práce xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. xxxxx č. 41/1957 Sb., o xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon),

2. §4 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 11/1958 Sb., x organizaci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vládního xxxxxxxx x. 82/1967 Xx., xxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zásob xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1988.

Xxxxx v. x.
Xxxxx x. r.
Štrougal x. x.

Čl. II

1. X xxxx a xxxx, xxxxx x době xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rezervu xx xxxx objem zajišťující xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 1993 xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pozemků xx xxx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 168/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 22.6.1993

Xx. II

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx jsou xxxxxx xxx potřeby x rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx, xx považují x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, se považují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxx xxxxx §24 xxxx. 6 počíná xxxxxxx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k placení xxxxxx podle §32a xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, rokem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vyhrazených nerostů xxxxx §32a odst. 2 poprvé xxxxxx xxx organizace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x roce 1993.

6. X xxxx x xxxx, xxxxx v xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx jsou x provozu, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 dost. 5 xx konce xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 10 let xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 541/1991 Sb. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

Xx. III

1. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pracovník, xxxxxx xx tím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 26)

2. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 61/1988 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 26)

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xx. XX

1. Xx xxxxxxxxx, výbušné xxxxxxxx x pomůcky uvedené xx oběhu přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx výbušnin, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx po xxxx, xx kterou byla xxxxxx, za povolení x předání xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/2001 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxx zákona x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx stanoven podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, vzniká xxxxx, xxx x ním xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která x xxxxxxxx hospodaří xxxx xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx smlouvu x prodeji pozemku. Xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresovaná xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx, která x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx nejpozději xx 30. října 2003. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx požadovaný pozemek xxx nemůže xxx xxxxxxxxx činností xxxxxxx, xxxx v těch xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xxxxxx x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx znění xxxxxx č. 541/1991 Xx. x xx xxxxx xx. XXX xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 23.5.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx ukončeno přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2005 Sb. x účinností od 6.1.2005

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, za kalendářní xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx č. 617/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxx úhradové xxxxxxxxxx u xxxxxx x vydobytých nerostů xxxxx xxxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, za xxxxxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx č. 617/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x posledním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx určí, xxxxxxx x platí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 44/1988 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx č. 617/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx nerosty se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nerosty xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako součin xxxxxxxx xxxxxx nerostů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx uvedené v xxxxxxxxx přiznání za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx množství xxxxxxx x úhradovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x vydobytých xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rozdělí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx rok xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Zálohy xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33t zákona x. 44/1988 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxx období začínající xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x tím, xx xxxxxx činí 20 % z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33t xxxx. 3 zákona x. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx na zvláštním xxxxxxx účtu.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladů xx technickou xxxxxxxxx xxxx xxxx lomu xx 2 xxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx úhrady z xxxxxxxxxx nerostů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx úhradová xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §33x zákona x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx něj xxxxx xxxxx x vydobytých xxxxxxx příznivější.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 88/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 16.3.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 44/88 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.1988.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

541/91 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 44/88 Xx., x xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 20.12.91

439/92 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 44/88 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 87/92

10/93 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 44/88 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx zákon), ve xxxxx zákona ČNR x. 541/91 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.93

168/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 44/88 Xx., o ochraně x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx XXX č. 541/91 Xx. a xxxxxx XXX x. 10/93 Xx.

x účinností od 22.6.93

132/2000 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

366/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 62/88 Xx., x geologických pracích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 543/91 Sb., x xxxxx č. 44/88 Xx., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.11.2000

315/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/88 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 44/88 Xx., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2002

61/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 44/88 Xx., o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.2.2002

320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

150/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 290/2002 Sb., x přechodu některých xxxxxxx xxxx, xxxx x závazků ČR xx xxxxx a xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x x souvisejících xxxxxxx x o xxxxx zákona x. 157/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., x zákona x. 20/66 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 23.5.2003

3/2005 Xx., kterým se xxxx zákon x. 62/88 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 44/88 Xx., o ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 61/88 Xx., o xxxxxxxx činnosti, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

386/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 44/88 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

313/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/88 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2006

296/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

265/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 22.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx části ustanovení §37 odst. 5 xxxxxx č. 44/88 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/88 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 61/88 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské správě, xx znění pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 2.8.2008

157/2009 Xx., x nakládání x xxxxxxxx odpadem a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

85/2012 Xx., o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 19.4.2012

350/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 183/2006 Xx., o územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

498/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.1.2013

257/2013 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

89/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2017

264/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s účinností xx 1.1.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x energetické infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

88/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 16.3.2021 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) §2 xxxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona XXX x. 542/1991 Xx.
2) §117 xx 121 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
3) Například xxxxx x. 69/1967 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx x. 31/1983 Xx.), xxxxx x. 51/1964 Xx., x xxxxxxx, x vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx báňského xxxxx x. 28/1967 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx styk xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., x telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx č. 53/1966 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xx xxxxx zákona x. 75/1976 Xx. (xxxxx xxxxx č. 124/1976 Sb.), xxxxx č. 138/1973 Sb., x vodách (xxxxx xxxxx), xxxxx x. 61/1977 Xx., x xxxxxx, xxxxx x. 40/1956 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxxxx x. 53/1966 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 334/1992 Sb., právní předpis x. 40/1956 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 114/1992 Sb., právní xxxxxxx x. 51/1964 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 266/1994 Sb., xxxxxx xxxxxxx č. 69/1967 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/1990 Sb.
4) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 61/1988 Sb.
5) §58 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxx technický x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 85/1976 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 155/1980 Xx.
6) Xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 289/1995 Sb., o xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx.
8) §6 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 61/1988 Xx.
9) §108 xx 116 xxxxxx x. 50/1976 Sb.
10) §87 xxxxxx č. 50/1976 Xx.
11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1972 Xx., o xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx zářením.
Vyhláška Xxxxxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 67/1987 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zacházení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
12) §29 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x vodách (xxxxx xxxxx).
13) Xxxx. xxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx x. 111/1990 Sb., x státním podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §7 xxxxxx č. 138/1973 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx XXX č. 543/1991 Xx.
16) §10 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 542/1991 Xx.
Xxxxxxxx Českého báňského xxxxx č. 104/1988 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hornické xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Zákon Xxxxx xxxxxxx rady č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
18) Např. xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), zákon ČNR č. 425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 51/1964 Xx., x dráhách, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ústředního xxxxxxxx xxxxx č. 28/1967 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxx drah x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx x. 61/1977 Xx., x xxxxxx, xxxxx x. 53/1966 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/1956 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx - Xxxxxx xxxxxxx x. 51/1964 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 266/1994 Sb., xxxxxx xxxxxxx x. 53/1966 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 334/1992 Sb., xxxxxx předpis x. 40/1956 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 114/1992 Sb., xxxxxx xxxxxxx x. 28/1967 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 158/1989 Sb.
19) §16 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon).
20) §32 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).
21) §8, 12 a 21 xxxxxx x. 50/1976 Xx.
22) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 383/1990 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 148/1971 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx nařízení vlády Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 420/1990 Sb.
Nařízení xxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky č. 419/1990 Sb., x základních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx.
23) Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 56/1982 Sb., xxxxxx se xxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
24) §17 xxxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §17 x 18 xxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxx x. 542/1991 Sb.
27) Zákon č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) Xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropy (revidovaná) xxxxxxxxx xxx č. 99/2000 Sb. m. s.
29) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád.
30) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
31) Zákon č. 593/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
33) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) §2 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
35) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/XX xx xxx 30. května 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x průzkumu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/31/XX ze dne 23. dubna 2009 x geologickém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx směrnice Xxxx 85/337/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/XX, 2001/80/XX, 2004/35/XX, 2006/12/XX x 2008/1/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1013/2006.
36) §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Xx.
Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 369/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, oznamování rizikových xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ložisek.
37) Zákon č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.
38) §4g xxxxxx č. 62/1988 Xx., xx znění xxxxxx x. 85/2012 Xx.
39) §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 350/2012 Xx.
40) §80 xxxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon), xx xxxxx zákona x. 350/2012 Xx.

41) XXX 44&xxxx;1400 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx.

42) XXX XX XXX 17025 - Xxxxxxxxxx shody - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx zkušebních x xxxxxxxxxxxx laboratoří.

*) X §17 xxxx xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxx x rozvoj" xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx", xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx novelou x. 168/1993 Xx. nahrazovali "xxxxxxxxxxxx xxx hospodářskou xxxxxxxx a xxxxxx" xxxxx "xxxxxxxxxxxx hospodářství Xxxxx xxxxxxxxx", xxxx x našich xxxxxx xxxxx se striktně xxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. dubna 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

44) §31 xxxx. 2 xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §3 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 364/1992 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územích.

46) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §10a odst. 4 xxxx. a) xxxxxx č. 593/1992 Xx.