Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
44/1988 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení §1

Nerosty §2

Rozdělení nerostů §3

Ložisko nerostů §4

Nerostné bohatství §5

Organizace §5a

Výhradní nerostů §6

Ložisko strategického významu §6a

Ložisko nevyhrazených nerostů §7

ČÁST DRUHÁ - POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI VYUŽÍVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA §8 §9 §10

ČÁST TŘETÍ - LOŽISKOVÝ PRŮZKUM A HOSPODAŘENÍ SE ZÁSOBAMI VÝHRADNÍCH LOŽISEK

Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek §11

Oznamování přírodního nahromadění vyhrazeného nerostu §12

Zásoby výhradního ložiska a podmínky jeho využitelnosti §13

Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpočtu zásob výhradních ložisek §14

Odpis zásob výhradních ložisek §14a

Návrh na odpis zásob výhradního ložiska §14b

Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska §14c

ČÁST ČTVRTÁ - OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ

Surovinová politika §14d

Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti §15

Chráněné ložiskové území §16

Stanovení chráněného ložiskového území §17

Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území §18

Umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území §19

ČÁST PÁTÁ §20 §21 §22

ČÁST ŠESTÁ - VÝSTAVBA DOLŮ A LOMŮ

Důlní díla a důlní stavby §23

ČÁST SEDMÁ - DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍCH LOŽISEK

Oprávnění k dobývání výhradního ložiska §24

Dobývací prostor §25

Hranice dobývacího prostoru §26

Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru §27

Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru §28

Zvláštní ustanovení o dobývacím prostoru pro dobývání kritického nerostu §28a

Zvláštní ustanovení o dobývacím prostoru pro dobývání ložiska strategického významu §28b

Evidence §29

Báňsko-technická evidence §29a

Hospodárné využívání výhradních ložisek §30

Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek §31

Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů §32

Úprava území a územních struktur dotčených těžbou §32a

Vyvlastnění §32b

Řešení střetů zájmů §33

ČÁST OSMÁ - ÚHRADY

HLAVA I - ÚHRADA Z DOBÝVACÍHO PROSTORU

Subjekt úhrady §33a

Předmět úhrady §33b

Základ úhrady §33c

Sazba úhrady §33d

Výpočet úhrady §33e

Úhradové období §33f

Rozpočtové určení §33g

HLAVA II - ÚHRADA Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ

Subjekt úhrady §33h

Předmět úhrady §33i

Dílčí základy úhrady §33j

Sazba úhrady §33k

Výpočet úhrady §33l

Úhradové období §33m

Rozpočtové určení úhrady §33n

Účelovost úhrady §33o

HLAVA III - SPRÁVA ÚHRAD

Správce úhrady §33p

Oznamovací povinnost §33q

Záznamní povinnost pro účely úhrady z vydobytých nerostů §33r

Úhradové přiznání §33s

Záloha na úhradu z vydobytých nerostů §33t

Limit pro předepsání a placení úhrady z vydobytých nerostů §33u

Úrok z prodlení §33v

Prominutí úhrady z vydobytých nerostů §33w

ČÁST DEVÁTÁ - JINÉ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY

Zvláštní zásahy do zemské kůry §34

Stará důlní díla §35

ČÁST DESÁTÁ - DŮLNÍ ŠKODY A JEJICH NÁHRADA

Důlní škody §36

Náhrada důlních škod §37

Rezervy peněžních prostředků §37a

ČÁST JEDENÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Bezpečnost provozu §38

Důlně měřická a geologická dokumentace §39

Důlní vody §40

Přestupky §40a §40b

Vztah ke správnímu řádu §41 §41a §42

ČÁST DVANÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §43

Zrušovací ustanovení §44

Účinnost §45

č. 168/1993 Sb. - Čl. II

č. 541/1991 Sb. - Čl. II

č. 315/2001 Sb. - Čl. III, Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 150/2003 Sb. - Čl. IV

č. 3/2005 Sb. - Čl. IV

č. 89/2016 Sb. - Čl. II

č. 88/2021 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. VII

č. 465/2023 Sb. - Čl. XVI

Nález Ústavního soudu - č. 265/2008 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

44

ZÁKON

ze xxx 19. xxxxx 1988

o ochraně x využití nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx zákona xx stanovit zásady xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vyhledávání x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a dobývání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx. Tento xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx22).

§2

Nerosty

(1) Za xxxxxxx xx podle tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a plynné xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx nerosty se xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx s xxxxxxxx mineralizovaných xxx, x xxxxx xx xxxxx průmyslově xxxxxxxx xxxxxxxxx nerosty,

b) xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx z xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxx bahna a xxxxxxx xxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx,

x) rašelina,

d) xxxxx, písek, štěrk x xxxxxxx v xxxxxxxx vodních xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vyhrazené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) kulturní xxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Rozdělení xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx a hořlavého xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxx x bituminosní xxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx průmyslově xxxxxxx xxxx,

x) magnezit,

e) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx průmyslově xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxx xxxxxx sloučeniny,

f) xxxxxxx xxx, xxxxxxxx, borové, xxxxxxx a xxxxxx xxxx,

x) xxxx, baryt, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, sklářský a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx,

x) nerosty, x nichž xx xxxxx průmyslově xxxxxxx xxxxx vzácných xxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx, diorit, xxxxx, xxxxxx, xxxxx, dolomit x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dobyvatelné x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx,

x) technicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx nerostů a xxxxx kameny,

k) halloyzit, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx, anhydrit, xxxxx, xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx, křemenec, xxxxxxx, dolomit, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tavením,

m) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x nichž xx mohou průmyslově xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přírodní xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx plyny uvedené xxx písmenem x).

(2) Xxxxxxx nerosty jsou xxxxxxx nevyhrazené.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, všechny xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxxx, z nichž xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vápenec, xxxxx xx vhodný x chemicko-technologickému xxxxxxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xx možno průmyslově xxxxxxx xxxxx vzácných xxxxx x prvky x vlastnostmi polovodičů, x nevyhrazené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx nerosty xx ložiskách, xxxxx xx považují za xxxxxxxx33).

(4) X xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nerost xx nerostem kritickým xxxxxxxxxx xxxx nevyhrazeným, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, průzkum x xxxxxxxx výhradních xxxxxxx xxxx realizovány xx veřejném xxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x hlubinném xxxx, xxxxxxxx odval, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx bohatství

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xx vlastnictví Xxxxx republiky.

§5x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx2) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výhradních xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 541/1991 Xx. x účinností xx 20.12.1991

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zjistí-li xx vyhrazený xxxxxx x množství x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí osvědčení x výhradním xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Ministerstvu xxxxxxxx a obchodu, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výhradního xxxxxxx.3)

§6x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ložisko kritických xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu xxxxxxx vláda nařízením.

§6a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 465/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§7

Xxxxxxx nevyhrazených nerostů

Ložisko xxxxxxxxxxxxx nerostu xx xxxxxxxx pozemku.

XXXX DRUHÁ

POVINNOSTI XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§8

Xxxxxxxx nebude výhradní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průzkumu xxxxxxxx, zabezpečí jeho xxxxxxx a evidenci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§17 xxxx. 2).

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1991 Sb.

§10

(1) Organizace xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx stanovení, xxxxx, xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dokumentaci,

c) xxxxxxxx xxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx střety xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a dosahované xxxxxxxx xxx úpravě x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx dobýváním,

g) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska,

h) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx obecně závaznými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Povinnosti x odstavci 1 xxxx. x) xx x) x písm. x) u xxxxxxx x nestanoveným dobývacím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx geologická xxxxxx.3a)

XXXX TŘETÍ

LOŽISKOVÝ XXXXXXX X XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX VÝHRADNÍCH LOŽISEK

§11

Vyhledávání x průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ložisek xxxxxxxxxxx xxxxxxx a výhradních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx výhradní xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx užitkové xxxxxx,

x) xxxxxxxx vývoj a xxxxxx xxxxxx výhradního xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx, otvírka xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mohly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx takové xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxx xxxx části x x neodůvodněným xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ložiska, xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx provést xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx a využití xxxxxxxxxx ložiska.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(4) Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx území pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3)

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx výhradních ložisek x hlediska ochrany x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11) xxxxxxxx nahromadění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu životního xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§13

Xxxxxx výhradního xxxxxxx x podmínky jeho xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x ověřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ložiska xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásob xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výhradních xxxxxxx k využití.

§14

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, posuzování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx organizace.

(2) Xxxxxx výhradního xxxxxxx xx ve výpočtech xxxxx xxxxxxxxxxx

x) podle xxxxxx prozkoumanosti výhradního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměrů xxxx xxxx části, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyhledané a xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx ložisko několik xxxxxxxxxx xxxxxx, klasifikují xx jejich zásoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vyhovují xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výhradního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomickým xxxxxxxxx využití, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx technický a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobývání, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pilíři, xx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, zařízení x xxxxxxx děl, xxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx x ochrany právem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx (§24 xxxx. 1), xxxxx xxxxxxxxxx zásoby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "vytěžitelné xxxxxx"). Vytěžitelné xxxxxx xxxx bilanční zásoby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobývání nebo x xxxxxx přírodních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx odesílá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu.

(4) Klasifikaci xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx zásob xxxxxxxxxx ložisek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podrobněji xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zásob xxxx xxxxxx převod xx zásob bilančních xx zásob xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx výhradního xxxxxxx xx možno xxxxxxx

x) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxxxx, bezpečnostních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzniklých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx-xx x zásoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx není hospodářsky xxxxxx,

x) jde-li o xxxxxx, jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Nebilanční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x budoucnosti.

(4) Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zásob xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znalostí x vývoji xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx otvírkou, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§39),

b) xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx těžby,

c) těžebními xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx části xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx zásob podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx výpočtem xxxxx nebo vázáním, xxxxxxxxx uvolněním xxxxx; xxxxxxxxx xx stanovením xxxxxx xxxxxxxx využitelnosti x příslušným přehodnocením xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zásob, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ložiska; xxxxxxxxx xx dokladem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 541/1991 Xx. x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

§14x

Xxxxx na odpis xxxxx výhradního ložiska

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxx nebo lomu, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx, xxxxx zajištění xxxxxxx děl x xxxx nebo likvidace xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx,4) xxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx zásoby x xxxxxx xxxxxxxxx v §14a xxxx. 2, xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx na xxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx xxxxxxxx

x) název a xxxxx organizace,

b) množství xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle bloků xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx kvalitativní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx se zásoby xxxxxxxx x odpisu,

d) xxxx x řezy x přehledně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxx x písemné xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx navržených x xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx báňského xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X návrhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx výhradního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky; x xxxxxx projektování xxxxxxxx xxxx x xxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx projednání x Českým xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xx odpis xxxxxx xxxxxxxx zásob xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad. Malým xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 5 % plánované xxxxx xxxxx na ložisku, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx případě 100 000 t xxxx 50 000 x3 x u xxxxxxx xxxxx 500 000 x3.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx zásob výhradního xxxxxxx xxxxxxxx

x) množství xxxxxxxxxxxxx zásob, xxxxxx xxxxxx určení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxx xxxx xxx se xxxxxxxxx z bilančních xxxxx xx zásob xxxxxxxxxxxx,

x) opatření k xxxxxxx xxxxx převáděných x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x ohledem xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxx zásob xxxxxxxxxx ložiska xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x odpisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx v §14b xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxx xxxxx výhradního xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx x §14b xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x odpisu xxxxxx xxxxxxxx zásob odešle xxxxxxx báňský xxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx, Ministerstvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačí xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx zásob výhradního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxx x xxx přístup, xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx práci.

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§14x

Xxxxxxxxxx politika

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin a xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cíle státu xxx xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nerostných xxxxxx. Surovinová politika xx xxxxxxxxx nejvýše xx xxxxxx 25 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podkladem xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x oblastech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vláda. Vláda xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politiku Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx surovinové politiky xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 16.3.2021

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx6) x projektanti xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace povinni xxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx vycházet x xxxxxxxx x zjištěných x xxxxxxxxxxxxxxx výhradních xxxxxxxxx poskytovaných xxx xxxxxxxxxxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx tom xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx5) a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu a Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx uplatňují xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx uzávěře x xxxxxxxx xxxxxxx x využití nerostného xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásadám xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na vymezení xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dobývání xx xxxxxxxxx stanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx mohly xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx ložisko xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x období xxxxxxxxxxx xxxx průzkumu po xxxxxx osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxx (§6).

§17

Xxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kraje x přenesené působnosti xxxxxxxxxxx vydaným v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx báňským úřadem x po xxxxxx x xxxxxxx územního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se zahájí xx xxxxx organizace xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x návrhem xxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx.

(3) Účastníkem xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx spojené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x návrhy xxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx ministerstvo xxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx k xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx xx řádné xxxxxxxxx xxxxx čas, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxxx xxxxxxx, zabezpečí xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx účastníka.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx pominuly xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 5 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxxxxxx ložiskovém xxxxx

(1) X xxxxx xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxx výhradního ložiska, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx obvodního báňského xxxxx podle tohoto xxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nesouvisící x xxxxxxxxx výhradního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxx xx nejméně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradních ložisek xxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxx. x) až x) xx xxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x mimořádně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dobývání xxx xxxxxx množství xxxxx výhradního xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zásahy xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx uhličitého xxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx těsnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx kůry xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostor a xx kontaminaci xxxx xxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Umisťování staveb a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx staveb x xxxxxxxx v xxxxxxxxx ložiskovém území, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů10) xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx navrhne xxxxxxxx xxx umístění, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

§20

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxx byl stanoven xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx na xxxxxxx ve vlastnictví xxxxx, vzniká xxxxx, xxx x xxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxx xxxxx nebo její xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaji xxxxx katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu úřadu, xxxxxxxxx osobě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx složce, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího prostoru. Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx nevydá k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx hlubinná těžba, xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemek xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožen. Xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, na jejímž xxxxxxxxxxxx území xx xxxxxxx nachází.

(2) Subjekt, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx ostatními xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ložiskovém xxxxx. Xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx správnímu úřadu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx hospodaří xxxx xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx žádost xxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je x xxxxx xxxxx a xxxx obvyklá.

§21

§21 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1991 Sb.

§22

§22 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 541/1991 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

VÝSTAVBA XXXX X LOMŮ

§23

Důlní xxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx a xxxxx xxxxxx pod xxxxxxxx povoluje orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx děl x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx musí xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťovat

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) optimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobývacích xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vydobytých a xxxxxxx nevyužívaných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, odvaly x xxxxxxxxx),

x) ochranu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx sousedních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozu x bezpečnost a xxxxxxx zdraví při xxxxx, xxxxxxxxx důlních xxx, větrání, xxxxxxx x odvádění xxxxxxx xxx, ochranu xxxxx xxxxxxxx, průvalům, xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uhlí a xxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) komplexní řešení xxxxx ovlivněného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx vztahů x xxxxx národohospodářským xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x x hlediska xxxxxxxx spojených x xxxxxxxx výhradního ložiska, x xxxxxxxx objektů x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx náhradu,

h) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavby, xxxxx xxxx sloužit xxxxxxx, přípravě x xxxxxxxx ložisek, xxxx xxxxxx a zušlechťování xxxxxxx prováděných v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povoluje na xxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx obvodního xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4 xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx děl xxxxxxxx xx povrch.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx úřadem.4) Xxxxxxxx-xx organizace xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dokladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.12a)

(2) K xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas Ministerstva xxxxxxxxx prostředí vydaný xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx surovinové politiky Xxxxx xxxxxxxxx x x návratnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx uvedou x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx získání předchozího xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx má xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx průzkum xxxxxxxxxx xxxxxxx, to xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx neuplatní přednostní xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14 xxxx. 3), xxxxxxxxxx však do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx průzkumného xxxxx xxx vyhledávání x průzkum výhradního xxxxxxx, x xx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochranu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx odstavec 3 x které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx hořlavého xxxxxxx plynu, xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 9.

(6) Xxxxxx žádosti x předchozí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "Xxxxxx xxxxxxx"). V xxxxxxxx stanoví lhůtu, xx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 90 dní x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx stanovené podle xxxxxx odstavce.

(7) X xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobývacího prostoru, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx žádosti o xxxxxxx předchozího xxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx.

(8) V případě xxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx plynu xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 x přihlíží xxxxxx k jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx plynu mohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

x) zajištění xxxxxx státu,

b) zajištění xxxxxxxxx pořádku,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přírodních zdrojů,

f) xxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx péče12b) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědictví,12c)

g) xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zemního plynu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vynaložených xx geologické práce xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nerosty v xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Pokud xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xx xxx xxx xx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx organizaci xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Dobývací xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, uložení, xxxxx x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx se zřetelem xx jeho zásoby x xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při stanovení xxxxxxxxxx prostoru se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x vlivu xxxxxxxx.

(2) Dobývací xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nerostů. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, stanoví xx pro xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru

(1) Xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přímými xxxxxxxx, xxxxx vrcholy xx určují souřadnicemi, xxxxxxx x platném xxxxxxxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxxxxx hranice xxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx procházejí povrchovými xxxxxxxxx. Výjimečně se xxxx xxxxxxxxxx hranice xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx báňský úřad xxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyznačeny xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx leží v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyznačí projektant xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x koordinačním xxxxxxx.

§27

Stanovení, změny a xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány.

(2) Xxx xxxxxxxxx zvláštního dobývacího xxxxxxxx (§25 xxxx. 3) musí xxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx doložen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro kterou xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx stanoven. Xxxxx xx to z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vlivů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxxx pořadí a xxxxxx xxxxxxxx výhradních xxxxxxx.

(3) X rozhodnutí x xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xx uvede xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výhradního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího prostoru xxxx xxxxxx omezena, xxxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx jinak.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx návrh organizace xxxx x z xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxx xxxxxxx změnit, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxx chráněného xxxxxxxx xxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx,11) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přísluší xxxxxxx těchto xxxxx, x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx. Tyto xxxxxx, fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx u organizace, xxxxx o stanovení xxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Návrh xx xxxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx být x rozporu s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změny x podmínkami podle xxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxx jeho změna xxxxxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx navrhovaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadům, xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx převést dobývací xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §24 xxxx. 11 o xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zde xxxxx obdobně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(8) Obvodní xxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx prostor xx xxxxx organizace xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxx obvodní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x postupu xxx xxxxxx stanovení, xxxxxxx, xxxxxxx x evidenci xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

§28

Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx, změnách x xxxxxxx dobývacího xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zvláštními předpisy.6) Xxxxxxx báňský úřad xxxx stanovit, že xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx ložiska, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x x hlediska xxxxxx na právem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x úvahu xxxx xxxxxxxxx řízení x jsou navrhovateli xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxxx x povolení otvírky, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a jiná xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dobývacího prostoru xxxxx xxxxxxx, x xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prostor nachází.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy a xxxx známým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx ústním xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxx. Xxxxxxxx upozorní xxxxxxxxx, xx své xxxxxxxxxx návrhy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, jinak x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů,11) xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx stanoviska xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a která xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx, xxxxx x nim xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx návrhu delší xxx, příslušný xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejím uplynutím xxxxxxxxx prodlouží.

(5) Zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx týká rozsáhlého xxxxx, oznámí příslušný xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 dní xxxx xxxxxx jednáním. Xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vyhláškou i x případě, xx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx ochrany x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx, xxx xx návrh v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx vyhovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dolů nebo xxxx x požadavkům, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx pro ochranu xxxxxxxxxx zájmů.11)

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy x xxxxxxx připomínky a xxxxxx xxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx prostor a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zabezpečí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastníků řízení.

(9) Xxxxxxx báňský úřad xxxx xxxxxxx xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx všechny xxxxxxx x dokumentace xxxxx odstavce 1 xxxx. d) x x). Xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx doplněn xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§28a

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxx kritického xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx pro dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx přílohy xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx dne podání xxxxxxx a bezvadného xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerostu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zahájení řízení xxxxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jednání xxxxxxx s místním xxxxxxxx.

(4) Dotčený xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxx kritického xxxxxxx.

(5) V xxxxxx x stanovení xxxx xxxxx dobývacího prostoru xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx lhůtě 30 xxx. Nevydá-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazy a xxxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxxx xx ústním xxxxxxx. X námitkám x xxxxxx, x xxxxxxx xxxx rozhodnuto xxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx prostoru pro xxxxxxxx kritického xxxxxxx xx xxxxxxxxx použijí xxxxxxxxxx §24 xx 28.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 465/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§28x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxx x stanovení xxxx xxxxx dobývacího prostoru xxx dobývání ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx báňský xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxxxx ložiska strategického xxxxxxx xx xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhu a xxxx přílohy xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx dobývacího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ložiska xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Český xxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x oznámením xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) V xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dobývání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xx xxxxx 30 xxx. Xxxxxx-xx dotčený orgán xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx záměru xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Účastníci xxxxxx xxxx oprávněni navrhovat xxxxxx x xxxxx xxxx návrhy xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx o xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskového území, xx nepřihlíží.

(7) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx strategického xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xx 28.

(8) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí vydanému x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx strategického xxxxxxx xxxx o xxx, v čem xx spatřován xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nesprávnost xxxxxxxxxx xxxx řízení, xxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx. Neodstranil-li podatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx, přezkoumává xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx směřuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx předseda Xxxxxxx báňského xxxxx xxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxx nadřízeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx závazné stanovisko xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodloužit. Po xxxx vyřizování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozkladu xxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx xx je xxxxxxxxx, napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Českého xxxxxxxx úřadu xx xxxxx 30 dnů. Xxxxx xxx xxxxxx x rozkladu xxxxx xxxxxxxxxx.

§28x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 465/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§29

Xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx29) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území. X chráněném ložiskovém xxxxx se vedou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx, název x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ložiskového xxxxx, xxx kterým xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území30),

c) údaje x vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx, kterými xxxx

1. plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx x x jeho změně.

Editorem xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxx účelové xxxxxx xxxxx29) dobývací xxxxxxxx. X dobývacím xxxxxxxx xx vedou

a) xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx xxx, název x číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) lokalizační údaje, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru (§26 xxxx. 1),

x) údaje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky,

d) xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

1. plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxx,

3. datum xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx prostoru x x xxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres x nemovitostí zprostředkovává x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §62 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xxxx

x) evidenci osvědčení x výhradním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiskových xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ložisek,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxx změn. Obvodní xxxxxx úřad xxxx xxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx dobývacích xxxxxxxx a xxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x formu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upraví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou.

§29x

Xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx evidence xxxxxx-xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx údajů (xxxx xxx "xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx") se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx o

a) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zásob ložisek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozsahu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxx udržovaných xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 5),

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xxxxxxxxxx evidenci xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatník úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33h xxxx. x) x b) x organizace, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů.

(4) Organizace xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxx báňsko-technickou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, a xx xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxx x báňsko-technické evidenci xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx působnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxxxx každoročně xxxxx xxxxxx v báňsko-technické xxxxxxxx Xxxxxxx báňskému xxxxx x celém xxxxxxx, x to xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, kterého xx xxxxxxx údaje xxxxxx.

(7) Xxxxx poskytnuté xxx báňsko-technickou xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx, xxx xxxx poskytnuty.

(8) Rozsah x způsob vedení xxxxxx-xxxxxxxxx evidence x xxxxxx xxxxx xx xx poskytovaných xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

Hospodárné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx ložiska xx xxxx využívat xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek xx xxxxxx jejich xxxxxxxx x úprava a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x odstavci 3 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx báňské technologie, xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx při xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx15) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlivy na xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx vyrábět xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx i jiných xxxxxxx využívajících kyanidové xxxxxxxxxx. Tento zákaz xxxxx pro samostatné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx měřítku x xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

x) vydobýt xxxxxx výhradních ložisek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xx nejmenšími ztrátami x xxxxxxxxxxx; dobývání xxxxxxxx výhradně xx xxxxxx části ložiska xxxx dovoleno,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) vhodně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a podle xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Je-li x xxxxxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx část xxxxxxx x xxxxx dobývacím xxxxxxxx vydobyla jiná xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx, xxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x dobývacím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx o xxx obě organizace.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vydobytí xxxxxxxxxx ložiska x xxxxxxxxx-xx to xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx organizaci společné xxxxxxx svých důlních xxx x xxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytně xxxxx, xxxxxx ho obvodní xxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxxx xxx xxxxxxxxx, aniž xxxx zajištěno, xx xxxxxxxx xxxx dobývání xxxx xxxxxxxxx možné x xxxxxxxxxxx účelné x xxxxxxxx, leč xx xxxxxxxxx dobývání xxxxxxxxx důležitý xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochrana xxxxxx lidí.

(8) Xxxx xxxxxxxx xx zakázáno xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx23), x xxxxxxxx ložisek xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx povolit xxxxxxxx xxxxx uhličitého xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx24) xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ložisek ropy x xxxxxxxxx zemního xxxxx xxxx s xxxxx vytěsňování slojového xxxxxx x uhelných xxxxxxx xxxx považováno xx ukládání oxidu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx struktur xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx24).

(10) Xxxxxxxxxxx x hospodárným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx republiky.

§31

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx oprávněna dobývat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx byl xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxx x dobývacím prostoru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nerostu, než xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx organizace xxxxxxx xxxxxxx to xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx ověřeno, xx zjištěné ložisko xxx xxxxxxx a xx jeho dobývání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxxxx xxxxxxx (§27). X xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nebylo xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx ochraně.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx organizace xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §11.

(4) Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx x hranicích dobývacího xxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx x mimo xxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska a xxx úpravu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděné x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxx dopravu všech xxxxxxxxxx zařízení a xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rekultivaci všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hornické xxxxxxxx xx stabilního x bezpečného xxxxx, xxxxx xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx14a); součástí xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx likvidací xxxx xxxx lomu xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí uvedení xxxxxxx xxx vzniklých xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx stavu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx ekologické xxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dolu xxxx xxxx patří x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx je nezbytné xxx xxxxxxxxx sanace x rekultivace, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§32

Xxxxx otvírky, xxxxxxxx x dobývání výhradních xxxxxxx a plány xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů

(1) Organizace xxx vzniklo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx plány otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zajišťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx otvírky x přípravy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx hospodárné x plynulé xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metod x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx. Xxxxxxxx plánů xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx škod xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§37a).

(3) Jestliže xx xxxxxxxx, přípravou x dobýváním xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx organizace, stanoví xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vypracovat plány xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx důlních xxx x lomů xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem.

§32x

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx a právnické x xxxxxxx osoby, xxxxx žádají o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxx, prověřují xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx24a).

§32x

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu x xxxxxxx xxxx xx stavbě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

x) otvírky, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxx xxxx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. d).

(2) Xxx odnětí nebo xxxxxxx práva podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx oxidu uhličitého.

§33

Xxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska xxxxxxxx xxxxxxx x zájmy xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx,11) xxxxxxx a xxxxx fyzických nebo xxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jimž přísluší xxxxxxx těchto objektů x xxxxx, povinny xx xxxxxxxx součinnosti xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Organizace xx povinna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dobývání xxxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx objektů x zájmů xxxxx xxxxxxxx 1, x xxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxx zájem xx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s dohodou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se nevztahuje xx případy, xxx xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, výstavbě xxxx xxxxxxxxxxxx dolu x lomu a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(3) Nedošlo-li x dohodě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx báňským úřadem x součinnosti x xxxxxxxxx dotčenými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Organizace, xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, přípravy x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx, je povinna xxxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedena xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výhradního ložiska, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastníku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.17) Xxx-xx x stavby x zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxxxx xx ochranná xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx důlních xxx a lomů xxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x lomů.

(7) Xxxxxx při řešení xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx vymezení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x řízení x xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXX

XXXXX I

ÚHRADA X DOBÝVACÍHO XXXXXXXX

§33x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Poplatníkem xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xx držitel dobývacího xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xx xxx xxxxx úhrady x dobývacího prostoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx prostor převeden.

§33a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§33x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x dobývacího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§33x xxxxxx právním předpisem x. 89/2016 Sb. x účinností od 1.1.2017

§33c

Základ xxxxxx

Xxxxxxxx úhrady xx xxxxxx dobývacího xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33d

Sazba xxxxxx

(1) Sazba xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 300 Xx.

(2) Sazba xxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxx 1 500 Xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§33e

Výpočet úhrady

Úhrada x xxxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxx jako součin xxxxxxx zaokrouhleného xx xxxx xxxxxxx nahoru x xxxxx xxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x účinností xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nepřihlíží.

§33f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Sb. x účinností od 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx obce, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx dobývací xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx výnos xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx částí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx z dobývacích xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXXX II

ÚHRADA X XXXXXXXXXX NEROSTŮ

§33h

Subjekt úhrady

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumu xx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx považuje xxxxxxxxxx, které byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx organizace, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33i

Předmět xxxxxx

(1) Předmětem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx dobývací xxxxxxx x které byly x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) vyhrazené xxxxxxx xxxxxxx nepovoleným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2017

§33x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx množství jednotlivého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx představuje xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxx zahrnuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx vnější xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx měřickou a xxxxxxxxxxx dokumentací.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xx xxxxxx xx obsahu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, tvoří xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx produktu xxxxx x úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx uhlí dobývaného xxxxxxxxxx způsobem tvoří xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hnědém xxxx. Toto xxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx hnědého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx čistá xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zásob jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxx vnější xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx laboratoře, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 1 xxx; xxxxxxxxxx se xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, která stanoví xxxxxxxxx xx jakost xxxxxx xxxxx27).

(4) Akreditovaná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uznané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx technické xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

§33x

Xxxxx úhrady

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx složky.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě, xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxxx vlády přesáhne xxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx základ xxxxxx 10 % xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro tento xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx užitkovou xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu xxxx xxxxx xx xxxxx sdělení xx Xxxxxx zákonů, x xx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx cenu xxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx; přitom xxxxxxx z xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z cen xx xxxxxx úhradové xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx úhradovém období xx území České xxxxxxxxx, určí Ministerstvo xxxxxxxx a obchodu xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§33l

Výpočet xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx úhrad x xxxxxxxxxx se xx celé xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx základu xxxxxx a xxxxx xxx tento dílčí xxxxxx úhrady.

§33l vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33m

Úhradové období

Úhradovým xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx výnosu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx xxxxxx z hnědého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x

1. 40 % xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uhlí xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. 40 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

3. 20 % xxxxxxx rozpočtu xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x uhlí dobývaného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx hořlavého zemního xxxxx xx x

1. 64 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uhlí, xxxx xxxx hořlavého zemního xxxxx xxxxxxxxx,

2. 15 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

3. 21 % xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

1. 40 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ostatních xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. 50 % xxxxxxx státního xxxxxxxx a

3. 10 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území více xxxx nebo xxxxx, x xxxxx dobývání xxxx xxxxx určit, xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x krajů x xxxxxx ploch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů xx xxxxxxx státního xxxxxxxx.

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Část xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx 28 % xxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nevyhrazených xxxxxxx, pro xxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x sanaci, rekultivaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxx, x to x xxxxx xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xx výši 12 % xxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, evidenci, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx starých xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx průzkumných xxxxxxx xxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxx nerostného xxxxxxxxx x surovinových xxxxxx x na xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxxx x podporou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx těžebních xxxxxx, a xx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx rozpočtu xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, dále xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxxxxxxxxx xx mimo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx škod.

XXXXX XXX

XXXXXX XXXXX

§33x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx úhrady x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx, x xxxxx obvodu xxxxxxxxxx

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx největší xxxx, nebo

b) xxxxx x nepovolenému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ložiskovému xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx vyhrazený xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx.

§33x xxxxxx právním předpisem x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33q

Oznamovací povinnost

Český xxxxxx xxxx zašle Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu xx 30. září xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x dobývacího xxxxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úhradovém xxxxxx. Xxxx zpráva xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx vybraných xxxxx, celkové xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vydobytých xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) částkách úhrad, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxx povinnost pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nerosty xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ložiskového xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznání z xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v důlně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxx x řezů x podrobnostech prokazujících xxxxx xxxxxxxx nerostů x jejich xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru; xx neplatí, xxx-xx x xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx nerostů x místě jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ponechaných v xxxxxx díle x xxxxx xxxxxx vytěžení,

c) xxxxxxxx nerostů xxxxxxxxx xx xxxxxx, výsypky x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedením xxxxxxx x hlušin x xxxxxxxxxxx uvedením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxx xxx dobývání xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) množství xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx hnědého xxxx dobývaného xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxx o xxxxxxxx

x) xxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx složky xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx,

x) vyrobeného xxxxxxxx xx úpravě, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx.

(4) Evidence xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od skončení xxxxxxxxxx období, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx týká.

§33r xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z vydobytých xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §33h xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxx úhradové xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x dobývacího xxxxxxxx xx podává xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x úhradě z xxxxxxxxxx prostoru a xxxxxxxxxx přiznání k xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx úhrady x vydobytých nerostů xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnědého xxxx, xxxxxxxx xxxxx §33j xxxx. 3 xxxx. x).

§33t

Záloha xx úhradu x vydobytých nerostů

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33i xxxx. 2 xxxx. x) xx platí xxxxxxxxxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx lhůty pro xxxxxx úhradového přiznání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Zálohy činí 20 % x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxxxx x úhradovém xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úhradové xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx podání dodatečného xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx správcem úhrady xx xxxxxxxxxxx úhradové xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx účely xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nepřihlíží x xxxxx úhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoveném xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Zálohy jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxx období. Nejpozději xx 15 dnů xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxx zálohy xx poplatník xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx oznámení, xx xxxxxx xxxxx xxxxx obce, x xxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dobývání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx podat xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx výstupu z xxxxxxxxxx tiskárny, xxxxx xx údaje, obsah x uspořádání xxxxx xxxxxx x tímto xxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx období xx xxxxxx uhrazené v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx za toto xxxxxxxx období.

§33t vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxx xxx předepsání x placení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx-xx méně xxx 1&xxxx;000 Kč.

§33u xxxxxx právním předpisem x. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33v

Úrok z prodlení

Výše xxxxx z xxxxxxxx xxxx 0,1 %.

§33x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 89/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

§33x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xx žádost poplatníka xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx prominout xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx doloží, že xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx postižen xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ušlý xxxx ve výši xxxxxxx 70 % xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xx předcházející xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu Xxxxxxxxxxxx financí, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx x xxxxxxxx výhradního xxxxxxx.

§33x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

XXXX DEVÁTÁ

JINÉ ZÁSAHY XX XXXXXX KŮRY

§34

Zvláštní xxxxxx do zemské xxxx

(1) Zvláštními zásahy xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx strukturách a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,18)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxx energie xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx24).

(2) Xx zvláštní xxxxxx do zemské xxxx včetně vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 x §3639.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zemské xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx plánovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu25).

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx, zajištění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx báňský xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Stará důlní díla

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx rozumí důlní xxxx x podzemí, xxxxx xx opuštěno x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxx nástupce neexistuje xxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx po xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provozovatel ani xxxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo provozovatel xx znám, xxxxx xxxx důlní dílo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx a xxxx jejich registr. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx do 30 xxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(5) Xxx xxxxxx staré xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx povrch, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Zajišťování xxxx likvidaci starých xxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky vypořádá x xxxxxxxx škody xx xxxxxxx xxxxxxx19) xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxxxx xxxxxxx děl.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí Xxxxx xxxxxxxxx zajišťuje x xxxxxxxx nutném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx důlních xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx území x xx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx nastala, rozhodne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxx republiky.

(8) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx děl x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DESÁTÁ

DŮLNÍ ŠKODY X JEJICH XXXXXXX

§36

Xxxxx xxxxx

(1) Xx důlní xxxxx se xxxxxxxx xxxxx způsobené xx xxxxxxx xxxxxxx vyhledáváním x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se provádí xxxxxxx xxxx, dobýváním xxxxxxxxxx xxxxxxx, zřizováním, xxxxxxxxxxxx x likvidací xxxxxxx děl x xxxx, včetně jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx, výsypkovým x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx dobýváním, xxxxx x xxxxx způsobené xxxxxxxxxx zásahy do xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, podstatné snížení xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxx, x němuž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx, jejíž činností xxxx škoda xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x §37 xxxx. 7. Odpovědnosti xx důlní xxxxx xx organizace xxxxxxx xxx xxxxxxx-xx, že xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx v činnosti xxxxxxx v odstavci 1.

§37

Xxxxxxx xxxxxxx škod

(1) Xx xxxxxxxxxx důlní xxxxx xx vztahují xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Organizace, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx snížení vydatnosti xxxxxx zdroje xxxx xxxxxxxx xxxx jakosti, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jinak x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.20)

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zajišťovací xxxxxxxx, která směřují x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx následků hrozících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxx vlivů xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xx xxxxx x předstihu xxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx dopravy, přeložku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, náhradní xxxxxxx xxxx účelovou výstavbu, xx možno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx předpokládané xxxxx s xxx, xx toto xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx skutečná výše xxxxx xxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vzniklý xxxxxxxxx se vrací.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uvést xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx leží x xxxxx stavební xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx, xxx se budou x xxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prozatímní xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx provede v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu a x xxxx odškodnění. Xxxxx se obě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx posudkem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x koeficient xxxxxxxxxxx, xxxxx je jeho xxxxxxx nižší xxx 1. Xx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx objektu nepoužitelný.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx způsobu náhrady xxxxxxx škod, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo obecným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx neposkytne xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx postavených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o umístění xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x hlediska ochrany xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §36.

§37x

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxx

x) sanací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těžbou a

b) xxxxxxxxxx důlních xxxx.

(2) Xxxx rezerv musí xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x na sanaci x rekultivaci, a xx i x xxxxxxxx předpokládané xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx, výběr, xxxxxx x zrušení rezerv xxxxxxx xxxxxxxx obvodního xxxxxxxx úřadu.

(3) Organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxx

x) x tvorbou rezerv xxxxxxxxx dostatečnosti xxxxxx xxxx a časový xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xx vypořádání xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx škod, vyčíslení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx odstranění x xxxxxx průběh vynakládání xxxxxxxxxx xx odstranění xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx plánovaných x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx průběh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x rekultivace.

(4) Xxxxxxx xxxxxx úřad

a) xxxxxx xxxxxxx x tvorbou, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx rezerv,

b) xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxx; při xxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) kontroluje xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx souhlasu xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkovou účastí xxxxx také Ministerstva xxxxxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ukládají xx xxxxxxxx xxxxxx účet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro zjištění xxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x banky xxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx xx sídlem x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx do 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx neučiní, xxxxxxx báňský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxx31) x xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx x zvláštním xxxxxxx xxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx jedná o xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx, x pro xxxxx xxxx rezervy xx xxxxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rezervy xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx x státní xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dobývacího xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx ke dni xxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rezervy xxxxxxxxxx xx k převáděnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx výši, xxxxxx byla povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxx dotčena možnost xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx32).

(7) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 30. června 2030, x xx xx xxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2029. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska před xxxxx dnem, musí xxx xx dni xxxxxxxx ukončení xxxxxxxx xx zvláštním vázaném xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, které xxxx být vytvořeny xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Náklady xx nezbytná posouzení x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx organizace.

(9) Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, xxxxxxx xx xx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákon upravující xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

XXXX JEDENÁCTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx báňské xxxxxxxxx služby, bezodkladně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem chráněný xxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx včas xxxxxxxx preventivní a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.15)

§39

Xxxxx měřická a xxxxxxxxxx dokumentace

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx povinna xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x geologickou xxxxxxxxxxx.12)

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozmnožovat xxxx, xxxxx potřebují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxx měřické dokumentaci xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx.

§40

Důlní xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx jsou všechny xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx vody, které xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx xx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx gravitací x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xx xx jejich xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx při hornické xxxxxxxx1) xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vody xxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zdroj xxx potřebu xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxx organizace,

c) xxxxxxxxx xxxxx vodu, kterou xxxxxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx, do xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx do podzemních xxx x odvádět xx, pokud xx xx xxxxx, i xxxx xxxx pozemky xxxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodohospodářským xxxxxxx a orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx důlních xxx podle odstavce 2 xxxx. x) x b) je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x důlní vody x hospodárně je xxxxxxxx. Xxxxxxx důlních xxx k jiným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)

(4) X vypouštění xxxxxx vod xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Přestupky

§40a

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neoprávněně xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx do xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) úmyslně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, včetně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx zařízení, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vstupu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx odvede xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx poškodí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx důlních xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §29a odst. 4 xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx včas, xxxxxxx, pravdivě nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §31 xxxx. 5,

c) xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxxxx účet xxxxx §37a odst. 5 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §37a xxxx. 6 xxxx 7.

(3) Xx xxxxxxxxx lze uložit

a) xxxxxx xx 15 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxx xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x),

x) xxxxxx xx 5 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b),

d) xxxxx xxxxxxxx xx xx 3 xxxx spočívající x xxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo x).

§40b

(1) Přestupky podle §40a xxxx. 1 x 2 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §40a odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx orgán, který xx uložil.

§41

Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §6, 13, 14, 14a, 14b, 14c x podle xxxxx xxxx.

§41a

Působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§42

§42 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXX DVANÁCTÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§43

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx nevyhrazených xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx rozhodlo, xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hospodářství podle §7.

(2) Státní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vyhledávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx dobývací xxxxxxx, jsou ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9. V xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx výhradního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 1 roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx stanovená x xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx ložisek a xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územími xxxxx §34.

(4) Dobývací prostory xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxx, xx dobývací xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů považuje xxx xx chráněné xxxxxxxxx území xxxxx xxxxxx zákona. Pokud xxxxxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru nezajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx správce, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výhradního xxxxxxx, xxxxxxx xx 1 roku xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx navrhnout xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxx likvidaci xxxxxxx důlních děl xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx práce xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxxxxxxxx xxxxx.

§44

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 41/1957 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx zákon),

2. §4 xxxxxxxx nařízení č. 11/1958 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 82/1967 Xx., xxxxxx xx Xxxxxx xxx klasifikaci zásob xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin xxxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 1988.

Xxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XX

1. X xxxx x xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxx organizace xxxxxxxx rezervu na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxxxx části. Toto xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx hornickou xxxxxxx xx xxx 1993 již povolenou, xxxx povinny předložit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doplňky k xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xx xxxxx x návrhem xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx průběhu jejich xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 168/1993 Xx. x xxxxxxxxx od 22.6.1993

Xx. XX

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru, xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx xxxxx §24 xxxx. 6 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Výpočty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x placení xxxxxx xxxxx §32a xxxx. 1 vzniká xxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx stanoveny xxxxxxxx xxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, rokem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerostů xxxxx §32a xxxx. 2 poprvé xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1993.

6. X dolů a xxxx, které x xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jsou x provozu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx objem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xx konce xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 541/1991 Sb. x účinností xx 20.12.1991

Čl. XXX

1. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx práva xxxxx pracovník, xxxxxx xx xxx zaměstnanec xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.1)

2. Xxxxx organizace xxxxx xxxxxx č. 61/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxxxx zákona.1)

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

Xx. XX

1. Xx xxxxxxxxx, výbušné xxxxxxxx x pomůcky xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x dosavadními xxxxxxxx předpisy se xxxxxxx jako na xxxxxxxxx, výbušné předměty x pomůcky xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x uvedení xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx oběhu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení xx změně xxxxxx x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)

Xxxxxxxx, kterému xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxx úřad, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pozemkem hospodaří xxxx jej xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x pronájmu xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kupní xxxxxxx x prodeji xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresovaná xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx složce, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Českého xxxxxxxx xxxxx, že žadateli xxx stanoven xxxxxxxx xxxxxxx, musí být xxxxxx nejpozději do 30. října 2003. Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx probíhá xxxx má xxxxxxxx xxxxx hlubinná xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožen, xxxx x těch xxxxxxxxx, xxx na xxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §20 odst. 3 xxxxxx č. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx. x ve xxxxx čl. III tohoto xxxxxx, platí xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2003 Xx. s účinností xx 23.5.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx řízení o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobývacího prostoru, xxxxx xx týká xxxxxxx ropy nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 3/2005 Sb. x účinností xx 6.1.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úhrady z xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 44/1988 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx č. 617/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pro úhradové xxxxxxxxxx x xxxxxx x vydobytých xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 44/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, za xxxxxxxxxx roky přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx související, se xxxxxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx č. 617/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Organizace xxxxxx obvodnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx množství xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx nerosty xx xxxx, stanoví x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx č. 617/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxx nerosty xx xxxxxxxx za xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Záloha xx xx xxxx xxxxxxx neplatí. Xxxxxx xx tyto nerosty xx xxxxxxx xxxx xxxxxx množství xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx x úhradovém přiznání xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx přiznání za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxxx na xxxxxx x vydobytých xxxxxxx xxxxx §33t xxxxxx x. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx zálohové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxx, že xxxxxx xxxx 20 % x xxxxxxxxx xxxxxx x vydobytých xxxxxxx xxxxx zákona x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §33t xxxx. 3 xxxxxx x. 44/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na zvláštním xxxxxxx xxxx.

2. Organizace xxxxxxxx obvodnímu báňskému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo lomu xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx nerostů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx úhradová xxxxxx xx 31. prosince 2021, použije xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §33x xxxxxx č. 44/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 16.3.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyjádření xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 465/2023 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 44/1988 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1988.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

541/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 20.12.1991

439/1992 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 44/1988 Xx. publikované x částce x. 87/1992

10/1993 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 541/1991 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

168/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx. x xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx.

x účinností xx 22.6.1993

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zákonem x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

366/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických xxxxxxx a x Xxxxxx geologickém xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Xx., x xxxxx x. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (horní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.11.2000

315/2001 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x využití nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

61/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.2.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

150/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 290/2002 Xx., x přechodu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx a závazků XX na xxxxx x obce, xxxxxxxx xxxxxxxx působící v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx změnách x x xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx některých xxxx, práv x xxxxxxx x xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., x xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.5.2003

3/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

386/2005 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 61/88 Sb., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

313/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.6.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

265/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 22.1.2008 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §37 xxxx. 5 xxxxxx č. 44/1988 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 386/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 2.8.2008

157/2009 Xx., x xxxxxxxxx x těžebním odpadem x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x účinností xx 1.1.2011

85/2012 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx horninových xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.4.2012

350/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

498/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 44/1988 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 15.1.2013

257/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

89/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

264/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

183/2017 Xx., kterým se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx o xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

88/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x další elektronizací xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

349/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

465/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x xxxxxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §2 zákona ČNR x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 541/1991 Xx.

2) Xxxx. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx č. 111/1990 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Zákon XXX č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 543/1991 Xx.

3a) §17 xxxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických pracích x o Českém xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §10 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx XXX č. 542/1991 Sb.

Vyhláška Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 104/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Např. xxxxx XXX č. 367/1990 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xxxxx ČNR č. 425/1990 Sb., x okresních xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, zákon č. 51/1964 Sb., x xxxxxxx, x vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ústředního xxxxxxxx xxxxx č. 28/1967 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx), xxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx, xxxxx č. 53/1966 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 40/1956 Sb., x xxxxxx xxxxxxx přírody, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči.

6) §80 zákona x. 183/2006 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 350/2012 Sb.

7) Xxxxx č. 102/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 383/1990 Xx.

Xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x služebního tajemství, xx znění xxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 420/1990 Sb.

Nařízení xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx č. 419/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tajemství.

8) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.

9) §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 388/1991 Xx., o Xxxxxxx xxxxx životního xxxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx).

11) Xxxxxxxxx xxxxx č. 69/1967 Sb., x národních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx xxx XXX x. 31/1983 Xx., xxxxx xxxxx xxx XXX x. 35/1983 Xx.), xxxxx č. 51/1964 Sb., x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Ústředního xxxxxxxx xxxxx č. 28/1967 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx č. 53/1966 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 75/1976 Xx. (xxxxx znění č. 124/1976 Xx.), xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx zákon), xxxxx č. 61/1977 Sb., o xxxxxx, xxxxx č. 40/1956 Sb., o xxxxxx xxxxxxx přírody, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 1/1955 Sb. XXX, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon Xxxxx národní xxxx č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zákon Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 27/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

12) Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 61/1988 Sb.

Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 51/1988 Sb.

12x) §17 x 18 zákona x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 542/1991 Xx.

12x) Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědictví Xxxxxx (revidovaná) xxxxxxxxx xxx č. 99/2000 Sb. m. s.

13) §32 zákona x. 50/1976 Xx.

14) §58 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxxxxx x investiční xxxxxx x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxx x xxxxxxxxx řádu, xx znění xxxxxxxx x. 155/1980 Xx.

14x) Xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

14x) §24 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx.

15) §6 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 61/1988 Xx.,

§6 xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 51/1988 Xx.

16) §108116 zákona č. 50/1976 Xx.

16x) §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 157/2009 Xx., o xxxxxxxxx x těžebním odpadem x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

17) §87 xxxxxx x. 50/1976 Xx.

18) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1972 Sb., x xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1972 Xx., x xxxxxxx xxxxxx před ionizujícím xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx atomovou xxxxxxx č. 67/1987 Sb., x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

19) Xxxxxxxxxxx zákoník č. 109/1964 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx č. 40/1964 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 70/1983 Xx.).

Xxxxxx nařízení č. 46/1967 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizací xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx socialistických organizací x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výstavbě.

20) §29 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx (xxxxx xxxxx).

20x) Zákon č. 593/1992 Sb., x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20b) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.

21) §7 xxxxxx x. 138/1973 Xx.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/22/ES xx xxx 30. xxxxxx 1994 x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x průzkumu, vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2009/31/ES ze xxx 23. xxxxx 2009 o geologickém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 85/337/XXX, xxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/60/XX, 2001/80/XX, 2004/35/XX, 2006/12/XX x 2008/1/XX a xxxxxxxx (ES) x. 1013/2006.

23) §13 xxxx. 1 xxxxxx x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Sb., xxxxxx x. 366/2000 Sb. x xxxxxx x. 186/2006 Sb.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 369/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx geofaktorů a x xxxxxxx při xxxxxxx xxxxx výhradních xxxxxxx.

24) Zákon č. 85/2012 Sb., x xxxxxxxx oxidu xxxxxxxxxx xx přírodních xxxxxxxxxxx struktur x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

24a) §3 odst. 1 xxxx. w) xxxxxx x. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §4g xxxxxx x. 62/1988 Sb., xx znění zákona x. 85/2012 Xx.

26) §16 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 350/2012 Xx.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 a (XX) č. 715/2009.

28) XXX XX XXX 17025 - Xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zkušebních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

29) §31 xxxx. 2 xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) §3 xxxx. 3 vyhlášky č. 364/1992 Xx., x xxxxxxxxxx ložiskových územích

31) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.

32) §10a xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx x. 593/1992 Xx

33) Čl. II xxx 1 zákona České xxxxxxx rady č. 541/1991 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx č. 44/1988 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (horní xxxxx).