Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2010 do 30.12.2013.


Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)

72/94 Sb.

Komparativní obsah zákona o vlastnictví bytů - rekodifikace zák. č. 89/2012 Sb. (NOZ) >>>
ČÁST I. Obecná ustanovení
Předmět a rozsah úpravy §1
Vymezení pojmů §2 §3
Prohlášení vlastníka budovy §4
Vznik a zánik vlastnictví jednotky §5
ČÁST II. Převody vlastnictví jednotek a výkon vlastnického práva k jednotkám
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky §6 §7
Vlastnictví společných částí domu §8
Společenství vlastníků jednotek §9 §9a §10 §11 §12
Práva a povinnosti vlastníků jednotek §13 §14 §15 §16
ČÁST III. Výstavba domu §17 §18 §19
ČÁST IV. Převod a přechod vlastnictví jednotky §20
ČÁST V. Práva k pozemku §21
ČÁST VI. Zvláštní ustanovení
Zvláštní ustanovení o převodu vlastnictví jednotky §22
Převody jednotek bytových družstev §23 §24 §25 §26 §27 §28
ČÁST VII. Vyčlenění části družstva §29
ČÁST VIII. Společná a přechodná ustanovení §30 §30a §31 §32 §33
ČÁST IX. - Převody skupinových rodinných domů z vlastnictví bytových družstev §33a
Zánik vlastnictví bytového družstva §33b
ČÁST X. §34
ČÁST XI. Doplnění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. §35
ČÁST XII. Ustanovení závěrečná §36 §37
Účinnost §38
č. 103/2000 Sb. - Článek II
č. 229/2001 Sb. - Článek IV
č. 451/2001 Sb. - Článek II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 345/2009 Sb. - Čl. II
XXXX XXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§1
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx upravuje spoluvlastnictví xxxxxx, u něhož xxxxxxxxxxxxx budovy je xxxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx spoluvlastníkem společných xxxxx budovy.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejich vzájemné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx bytů a xxxxxxxxxx prostorů x xxxxxx xx spoluvlastnictví xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx upravuje xxx xxxxx x xxxxxxxxxx jiných subjektů x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x s xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§2
Vymezení xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx stavba xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx soustředěna x xxxxxxx xxxxxxxx obvodovými xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užitkovými prostory, x xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx vlastníka za xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uspořádána, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxx,
x) bytem xxxxxxxx xxxx xxxxxx místností, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavebního úřadu xxxxxx x xxxxxxx,
x) nebytovým xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo soubor xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušenství xxxx 1) xxxx xxxxxxxxxxxxx nebytového prostoru xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,
x) xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxx"),
e) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, určených x xxxxxxx xx xxxxxxxxx povolením x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx alespoň x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, určených x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx než k xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x domě, xxxxx je xxxxxxx x takovém stupni xxxxxxxxxxxxxx, že xx xxx navenek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx domu xxxxx xxxx určené xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx základy, střecha, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx konstrukce, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx tepla, rozvody xxxxx, xxxxxxx xxxxx x studené vody, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, a xx x když xxxx xxxxxxxx xxxx xxx; xxxx se xx xxxxxxxx části xxxx xxxxxxxx příslušenství 30) domu (například xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx domu (xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx xxxxxxxx),
x) xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo rozestavěný xxx nebo rozestavěný xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx,
x) podlahovou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx příslušenství xxxx xxxx rozestavěného xxxx,
x) xxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxx xxxxxxxxx nebytového prostoru xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxxx nebytovým xxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podlahová xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ploch, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§3
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, práva x povinnosti vlastníků xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x vlastníků xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Není-li xxxxxxxxx spoluvlastnictví jednotka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx spoluvlastnictví 10) xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx vztahy x jednotkám se xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx x xxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nemovitostí.
§4
Prohlášení xxxxxxxxx budovy
(1) Xxxxxxxx xxxxxx svým xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx x x xxxxxxx se stavebním xxxxxxx stanou xxxxxxxxxx [§2 xxxx. x)] x společnými částmi xxxx [§2 písm. x)]. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx povinnou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vkladu vlastnického xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x převodu xxxxx jednotky v xxxx.
(2) Prohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, 20) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx,
b) popis xxxxxxxx, xxxxxx příslušenství, xxxxxxxxxx plochu x xxxxx jejich vybavení,
x) xxxxxx společných xxxxx xxxxxx, které xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxxxx xxxxxxx budovy (§8 odst. 2),
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jiných xxxx xxxxx §21, údaji xxxxx xxxxxxxx nemovitostí, 20)
x) xxxxx x závazky xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednotek,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx spojené xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx domu xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx částí domu, xxxxxxxxx xxxx jako xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správou xxxx.
(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jednotek x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx x podlahových xxxxxxxx xxxxxxxx.
§5
Vznik x zánik xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Vlastnictví xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx spojené xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx domu (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx") vzniká xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxx výstavbou xxxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x výstavbě xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x výstavbě").
(2) Xxxxxxxxxxx jednotky může xxxxxxxxx rovněž na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vypořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 31) xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx. 32) Xx-xx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniknout xxx xx předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví budovy xxx, xx velikost xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx budovy xx rovná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2. To xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společného xxxxx manželů musí xxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx xxx prohlášení xxxxxxx v §4 xxxx. 2 a 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 až 4 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jednotku, xxxxx xx x budově xxxxxxx xxxxx byt, xxxxx nájemcem xx xxxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxxxxxx všech xxxxxxxx x xxxx mohou xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx vlastnictví xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
(7) Je-li xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx x domě xxxxx xxxxx, může formou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx vymezení xxxxxxxx x domě x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
§6
Smlouva x xxxxxxx vlastnictví jednotky
(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 21) xxxxxxxxx
x) označení xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 20) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x umístění v xxxxxx,
b) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxx xxxxxx určení, xxxxx části xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotek,
x) xxxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx xxxxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx společné xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotek (§8 xxxx. 2),
x) označení pozemku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vlastnictví nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx §21, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 20)
f) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x práva x xxxxxxx, která xxxxxxxxxx x dosavadního xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastníka xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podlaží, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx polohu jednotek, x údaji x xxxxxxxxxxx plochách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedený x §22 xxxx. 4, 5 x 7.
(3) Nedošlo-li x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x), c), e), x) x v xxxxxxxx 2 xxxxxxx, xxxxx jde-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
§7
Převodem xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx vlastnictví xxxxxxxxxxx vlastníka budovy xx vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Ustanovení §6 xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx přechodem vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxx spoluvlastnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx domu.
(2) Xxxxxxxx spoluvlastnických podílů xx společných xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx velikosti xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx x celkové xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, provozem x xxxxxxxx společných xxxxx domu (dále xxx "xxxxxx domu"), xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxx a činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx slouží i xxxxx fyzickým nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx prostory xxxxx x účelům xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
(2) Xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx oprávněno xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušných spoluvlastnických xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx domu. Vlastníci xxxxxxxx xxxx až xx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v domě x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx tři xxxx xx xxxxxxxxxxx tří xxxxxxx vlastníků, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx osvědčuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx katastrální xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx vkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx povinny x xxx uvědomit xxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §24 odst. 1 x 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x původního xxxxxxxx xxxxx §29 xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxx §9 zákona o xxxxxxxxxxx bytů xxxxxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxxx družstvu xxxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx snížil xx xxxx než xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx společenství xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §9, 11 a §15 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx současně x xxxxxxxx xxxx přechodem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společnými xxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxx vlastnictví k xxxxxxxx nejpozději xxxx xxxxxx společenství xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, se xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vzniku. Xxxxxxxx dalších vlastníků xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"),
b) xxxxx společenství (dále xxx "výbor") xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx zvolen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),
c) xxxxx xxxxxx xxxxx stanov xxxxxxxxxxxx.
(8) Shromáždění xx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx schůze xxxxxxxxxxx se musí xxxxx xxxxxxx do 60 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3); svolá xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x volí xxxxxx společenství xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) x c). Xxxx schůze xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx o jejím xxxxxxx, volbě a xxxxxxx orgánů společenství x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx společenství xx xxxxxxxx za náklady xxxxxxxxxxxx spojené se xxxxxxx domu.
(9) Xxxxx xx nesejde xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx orgány xxxxxxx, xxxx funkci xxxxxx společenství xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jednotek, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxx.
(10) Pokud xxxxxxxxxxx neschválí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydanými xxxxxxxxx vlády. X xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §24 xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxx původním xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xx xx doby, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvoleny.
(11) Xxxxx xx výkonným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; musí xxx xxxxxxx 3 xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx vlastník xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shromáždění. Funkční xxxxxx výboru xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nesmí však xxxxxxxxxx 5 xxx.
(12) K platnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx nebo pověřený xxxxxxxx je xxxxxx, xxxxxxx-xx pro něj xxxxxxxxxxxx většina xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednotek na xxxxxxxxxx xxxxxxx domu (§8 xxxx. 2).
(13) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výbor xxxx xxxxxxxx vlastník. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx předseda, xxxxxxx xxxxx zvolí x řad xxxxx xxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru x xxxxxx členem xxxxxx. Xx-xx statutárním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx právnímu xxxxx xxxx xxxxxx.
(14) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx který xxxxxxx, x musí x něm xxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx",
x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx svolávání,
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx domu,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(15) Xxxxxxxxxxxx zaniká xxxx xxxxxx xxxx xxxx x případech uvedených x §5 xxxx. 6 a 7.
§9x
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx právní úkony, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x
a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx spoluvlastnictví xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovat x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vlastníky xxxxxxxx, není-li xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx stanoveno xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxx společenství xxxxx xxxxxx zákona.
§10
(1) Xxxxxxxxxxxx se zapisuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx určeným zvláštním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) (xxxx jen "rejstřík"). Xx rejstříku se xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 45),
x) xxx vzniku xxxxxxxxxxxx,
x) orgány xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx pověřeného xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx do 60 xxx xx xxxx xxxxxxx podat návrh xx zápis do xxxxxxxxx. K xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx schůze xxxxxxxxxxx, xx xxx byly xxxxxxxxx stanovy společenství x zvoleny xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx provede, jsou-li xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxx odstavce 2, x v případě, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené pro xxxxxx první xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxx pro xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx rejstřík, xxxx xxxxxx x řízení xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Společenství xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxx xxxx 41) xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxx pobírat xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxx daň xxxx xxxxxx na xx.
§11
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxx z xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Shromáždění xx schopné xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastníků xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxx (§8 xxxx. 2); xxxxxxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx (jeden xxxx). Xxx rovnosti hlasů xxxx xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, rozhodne na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx přehlasovaný vlastník xxxxxxxx xxxxxxx soud, xxx o xx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx uplatnit u xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4, x xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx právu x xxxxxxxxx x rozúčtování xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxx §9a xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx účelu užívání xxxxxx 12) a x xxxxx xxxxxx 24) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxxx, rekonstrukci, stavební xxxxxx 42) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, jimiž xx xxxxxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 24) xxx xxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xxx vlastníci xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx 2 x 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx společenství povinno xx 30 xxx xxxxxxx katastrálnímu xxxxx.
(8) V domě, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení odstavců 1 až 6.
§12
X xxxxxxxx úkonů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x poměru odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxx spoluvlastnických xxxxxx (§8 odst. 2).
Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek
§13
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx částech xxxx způsobil xxx xxxx xx, kteří x ním xxxxxxxx xxxxxxx. K zajištění xxxxxxxxxx přisouzených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx větě xxxx vzniká xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx movitých xxxxxxx xxxx zástavní právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 2)
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx vlastnického práva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx, jimiž xx xxxx vzhled xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx uspořádání xxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx částech xxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx provádět xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (§17) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx jednotek x xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 24) xxx nejsou dotčena.
(4) Pokud to xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx jako celku, xx vlastník jednotky xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jednotky. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx instalaci a xxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 25) O xxxxx a podnájmu xxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxx. 26)
(6) Xxxx-xx x xxxx prostory x xxxxxxxx, které xxxxxx x jiným xxxxxx xxx vlastníkům jednotek, xxxx. kotelny, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kryty civilní xxxxxxx, prádelny, xxxxxxx x zařízení xxxxxxxx xxxxxx, přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budovy, xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx x zařízení, na xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(7) Vlastníci xxxxxxxx ručí za xxxxxxx společenství v xxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx spoluvlastnických podílů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.
§14
Zasahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx znemožňuje jeho xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxx xx xxxxx společenství xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxxx jednotek xxxx xxxxxxx přispívat xx xxxxxxx spojené se xxxxxxx xxxx a xxxxxxx. Pokud dohoda xxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (§8 odst. 2).
(2) X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx. Xxxx xxxxx xx určí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx x xxx její splatnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxx pověřený vlastník xxxxxx, rozhoduje xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxx jednotek v xxxx. Ustanovení §11 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx dnem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§9), xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníky závazkem xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůči bývalému xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
§16
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §13 xxxx. 2 x §15 odst. 1 se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uspokojí x xxxxxxxx xxxxx §337 xxxx. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxx x xxxxx vlastníkovi xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx žijí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 2) x výjimkou věcí xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx.
ČÁST TŘETÍ
Xxxxxxxx xxxx
§17
(1) Vzájemná práva x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. h) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx i převod xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v souladu x §21 xxxx. 3, nabývají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx na xxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 34)
(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx vymezí xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti x xxx xxxxxxxx jednotek xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, přístavby xxxx při stavebních xxxxxxxx, xxxxx vzniknou xxxx jednotky xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx jednotky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx společných xxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (jednotek).
(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx nejsou vymezeny xxxxxxxx, x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx), je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx budově xxxxx §4 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx částech xxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. d). Xxxxxxxxxx §18 odst. 1 xxxx. c) xxx xxxx xxxxxxx.
(6) Vznikem vlastnictví xxxxxxxxxxx jednotky xx xxxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx jednotek x xxxx. Smlouva x xxxxxxxx je povinnou xxxxxxxx x xxxxxx xx vklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx jednotky xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavebník xxxxxxx xx smlouvě x xxxxxxxx (§18 xxxx. 1), xxxxx xxxx prokázáno jinak.
(7) Nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx §7; xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 5.
§18
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, parcelní xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx prováděna, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20) x xxxxxx práv x xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx včetně jejího xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxxx, jejího xxxxxxxxxxxxx x vybavení x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx společných částí xxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxx, a určení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) stanovení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, xxxxxxx xxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx (§8 xxxx. 2),
e) způsob xxxxxx xxxx x xxxxxxx, zejména určení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx spoluvlastníky domu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx,
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx spoluvlastníků xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx správou, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částí xxxx, x xxxxx x podlahových xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Pokud se xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx již byla xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx výstavbu xxxxxx xxxxxxxx xx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxx o výstavbě x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxx o výstavbě xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx je xxx x xxxxxxx stupni xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx patrné xxxxxxxx xxxxxxxxx x funkční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx rozestavěné xxxxxxxx [§2 xxxx. x) x x)], xxxx xxxx xxxxxxx předcházet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx spoluvlastnických xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Je-li xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x době, xxx xxx x xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxx [§2 xxxx. x) x f)], xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vlastnictví x rozestavěným jednotkám.
(7) V případech xxxxxxxxx v odstavcích 4 x 5 xxxxx ustanovení §5 xxxx. 2 xxxxxxx.
(8) Nejde-li x xxxxxxxx změny xxxxx §17 xxxx. 3, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§17 xxxx. 6) xxxxxxxxxxxxxx rozestavěného xxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíly budoucích xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx částech domu, xxxxxxxx podle §18 xxxx. 1 xxxx. x).
§19
Xxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx jednotek xxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x výstavbě (§17 x 18) a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§20
(1) X převodem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx k jednotce xxxxxxx xxxxx současně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxxxx.
(3) Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxx, xxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xx společných xxxxx xxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx břemena, xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Vlastník xxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx jednotky.
XXXX XXXX
Xxxxx k pozemku
§21
(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx). Xx-xx xxxxxxxx budovy x vlastníkem pozemku, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x převodem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx (§8 xxxx. 2). Ustanovení xxxxxxxxx xxxx xxxxx x pro původního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx spoluvlastníky xxxxxxx všichni xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (§8 odst. 2), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebou převod xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x pozemku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Převod xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx součástí xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx (§6).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx práv x xxxxxxx určenému k xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů x xxxxxxx xx součástí xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx stavebníky (§17).
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx nepřevedených xxxxxxxx x domě xx k xxxxxxx xxxx právo než xxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx domu.
(5) Xxxxxxx-xx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemku ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úpravě xxxx x pozemku do 31. prosince 2000, xxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx břemeno 35) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxxx. Obsahem xxxxxxx xxxxxxx je právo xxxxxxxxx jednotky spoluužívat xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx x převodu xxxx xxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x věcného xxxxxxx xxxxxxxxx jednotky.
(6) Xxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx také xxxxxxx, xx-xx xx všech xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx stavbou jiného xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nepřevedených jednotek x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 229/2001 Xx., x převádí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, převede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx společných xxxxxxx xxxx (§8 xxxx. 2).
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§22
Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx osoba, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabídnout 21) xxxxxx bytu xxxxxx xxxxxxx. Nepřijme-li xxxxxxx xxxx nabídku xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxxxx, může xxx byt xxxxxxxx xxxx osobě.
(2) Xx dobu jednoho xxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx přednostní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §606 občanského xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx bytu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x musí obsahovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x převodu xxxx je nájemce xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §603 odst. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxx pronajaté xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx podle dosavadních xxxxxxxx 3) x xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §7, xxxxxxxx xxxxx bytu xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 280/1996 Sb.
(5) Smlouvou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4) x xxxx x xxxx zvláštního určení 5) lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx nákladem xxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx nástupce. Xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx, je k xxxxxxx třeba xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobou xxxx ateliér, má xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotky, xxxxxxxxx xxxxxxxx budovy xxxxxxxxx xxxxxxxxx 21) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uživateli. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nabyta xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 3) a nejedná xx x vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §7, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx. Nepřijme-li uživatel xxxx xxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx převedena xxxx osobě.
(7) Xxxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze uzavřít xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(8) Lhůty xxxxxxx x odstavcích 1, 2 x 6 xxxxxx xx xxxx xxxxxx x určení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 6)
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
§23
(1) Xxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), jehož xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - člen xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx družstva. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvedeného x §24 odst. 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx, která xx nájemcem xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 297/1992 Xx., xxxx vyzve xxxxxxxx xx 30. června 1995 x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995, xxxx-xx dohodnuto xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 7)
(3) Xxxxxxx xx postupuje x x nebytových xxxxxxxx, x nichž xx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx - xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx-xx družstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3, xx xxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x této xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(5) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xx deseti xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxxx xxxx, který xx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx uhrazení xxxxxx xxxxx §24 odst. 5 x 7, xxxxxxx vyzval x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bytu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaplatit pokutu xx xxxx 100 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx tohoto člena xxxxxxxx.
§24
(1) Xxxx-xx převáděny byty, xxxxxx x xxxxxxxx x budovách xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 8) xx vlastnictví členů xxxxxx družstev - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxx, garáži x xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx těmito xxxxx xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx bezplatné.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x pro xxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx spoluvlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, 9) xxxxx se xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxx, jejichž nájemní xxxxx k xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxxx stanovených zákonem. 11)
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx 12) x xxxx, xxxxxx a xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xx-xx x budově xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebytový xxxxxxx vzniklý na xxxxxxx rozhodnutí o xxxxx užívání xxxxxx 24) ze společných xxxxxxxx budovy, převede xxxxxxxx xx základě xxxxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx podílového spoluvlastnictví xxxxxxxxx jednotek bezplatně. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotek x xxxxxxx podlahové xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx nebytového xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx prostorů, u xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxxx xxxxx nájemci xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x xxx xxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx jednotky uzavřené xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxx částku, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poskytnutým xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx, xxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx pololetní xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 6 a xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vypořádat xxxxxxx nabyvatele xx xxxxxx k družstvu. Xxxxxxxxxxx x jednotce xxxxxxxx xx po xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 13)
(6) Xxxxxxxx xx povinno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úvěru věřiteli 14) (dále xxx "xxxxx") xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx jednotek se xxxxxxxxx xxxxxxx týká. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx části xxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastnictví jednotky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vzájemné vypořádání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zůstatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx hospodářství (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx"), xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vzájemným xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx správu xxxx (§9 xx 11). Xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §15 obdobně. X případě, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxx xxxxxxxx nevyčerpané xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotky.
(8) Xxxxx-xx k xxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vypořádání, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7, x xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
(9) Xxxxxxxx jednotky xxxxx xxxxxxxx 1 až 8 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednotku, xxxxxxxx základního členského xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x převáděnými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx účast xxxxx x družstvu i xx převodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx členského xxxxxx.
(10) Vypořádací xxxxx xxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx převedena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 a xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, se stanoví xxxxx §233 obchodního xxxxxxxx.
§25
(1) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx podíly nabyvatelů xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x jinak, xxx xx xxxxxxx x §234 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.
(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x penězích xxxxx §233 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§26
(1) Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx se xxxx úvěr xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx banka x xxxxxxxxx dodatek x xxxxxxx smlouvě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplacené xxxxx xxxxx, připadající na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky v xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxxxxxxx nepřevedeným jednotkám, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1.
(3) Xxx xxxxx ponechané družstvu xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 15) x xxxxxx majetkové xxxx xxxxx obdobně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vlastnictví x xxxxx. 3)
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě poskytnutých xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx zástavní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jednotkách, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxx-xx x xxxxxxx jednotky xxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4, ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příspěvky xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxx x §24, 25, 27 xx 28c xxxxxx x. 42/1992 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nároků x družstvech, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 297/1992 Xx.
(6) Xxxxx-xx x xxxxxxx jednotky xxxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx finanční, úvěrová x xxxx xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 16) a xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 1, 3 x 4, je xxxxxxxx xxxxxxx vrátit xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xx xxxxxx zvýšených nákladů xxxxxxxxx zakládání stavby, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnou potřebou x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx požadavky xxxxxxxx. Xxxxxx příspěvků, xxxxxx xx družstvo xxxxxxx xxxxxx, xx snižuje x 1 % ročně počínaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§27
(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx pomoc podle xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bytové xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx stávajících xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnictví družstva x původního xxxxxxxxx xxxxxx, x je xxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxx, xxxxx xx týká xxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 18) xxxxx xxx nabývání xxxxxx bytů do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 6, 7 x 9 x §26. Xxxxxxxxxx §23 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx uvědomit xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx uhradit družstvu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úvěru s xxxxxxxxxxxxxx poskytnutému družstvu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátky xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx fyzické osoby - xxxxxxx bytu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx po splacení xxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx nebo jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vypočteného xxxxx §26 xxxx. 6. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxxxx. 13) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx §24 odst. 4 a xxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxx xxxxx §26 odst. 6 xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 9 xxxxx xxxxxxx.
(3) Věcné břemeno xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dosavadního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx přechází xx xxxxxxx rozsahu na xxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx věcné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x s právem xxxxxxxx na každého xxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxx xx prospěch xxxxxxx bytu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v družstvu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx právo xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx rozsahu, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx bytů. Xxxxxxxxxx §151n xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §23 platí xxxxxxx.
(4) Osoba xxxxxxxxx x xxxxxxx břemene xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nesplacenému úvěru x příslušenstvím, obdobně xxxxx §24 xxxx. 5 x xxx, xx xxxxxxxxxx §24 xxxx. 5, 6 x 7 xxxxx xxxxxxxxx. Věcné břemeno xxxxxxxx nebo xxxxxx xx xx splnění xxxxxxx podmínky. Vznikem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zániku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 9. Xxxxxxxxxx §24 xxxx. 10 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §33b xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
§28
Ustanovení §23 xx 27 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jednotek xx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v domech x pro převod xxxx xxxxxxxxx x §27 odst. 1 x domech, u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzniklého podle xxxxxxxxxx předpisů. 18)
ČÁST SEDMÁ
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
§29
(1) Xxxxxxx xxxx vlastníci bytů xxxx nebytových xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, popřípadě x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx spoluvlastnictví družstva, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x vzniku xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx budově, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1996. Xxxxxxxxxx nepodléhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx družstva.
(2) Xxx vznik xxxxxxxx x pro xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx členství x xxxxxxxxxx družstvu xx xxxxxxx nového družstva xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx družstvo xxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx, práv x xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x toho, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxx, vypořádává xx x xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxx dohodě, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxx budovám, popřípadě xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x odstavci 1. S přechodem xxxxxxxxxxx nebo spoluvlastnictví x budově xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx domům přechází xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zdrojů xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Vypořádání xx provede x xxxxxx součtu vypořádacích xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nárok xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, x němž xxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxx do 1. xxxxxxxx 2000.
ČÁST OSMÁ
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§30
(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx spjato xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x spoluvlastnictví xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx současně x xx spoluvlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xx jednotka xx xxxxxxxxxxxxxxxx, 10) mají xxxxxxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
§30a
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx pozemku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 44).
§31
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, řídí xx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vlastnictví x xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx bytů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx právo x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vlastníky xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxx částem domu x x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zákonem.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, může se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
§32
X xxxx xx výstavbě xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí provede xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx ve smlouvě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxxxx xxxxx, čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx částech xxxx, popřípadě pozemku.
§33
(1) Xxxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx vlastníkem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spravující xxxxxxx byty v xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx společných xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x bytům xx xxxxx xxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxx, je xxxxxxxx, xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx ostatní xxxx x domě, oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednostranně xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx odpovídal ustanovení §15 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx spravující xxxxx xxxxxxxxxxx jednotky x xxxx, xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednostranně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x nebytových xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
XXXX XXXXXX
Xxxxxxx skupinových xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx družstev
§33a
(1) Ustanovení §23 xxxx. 1, §24 xxxx. 1, 5, 6, 7, 9 x 10 a §25 xxxxx i xxx převody xxxxxxxxx xxxx, 36) jejich xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vystavěny družstvy xx 1. lednu 1969 xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x finanční, xxxxxxx x xxxx pomoci xxxxxxxxxx bytové xxxxxxxx, 37) xx jejichž xxxxxxxx byla poskytnuta xxxxxxxx, úvěrová a xxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx je, xx xxxx xxxxxxx domy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx družstev - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x bytu x xxxxxxxx xxxx x xx garáži xxxxxx xx splacení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předchůdci. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 1 xx 4 pak xxxxx x případě, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterých se xxxx úvěr poskytnutý xxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxxxx domem xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušenství xxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxxx technického xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx družstva. Velikost xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx xxxxx příslušenství x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xx stanoví xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx napojených xx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx x převodu xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 16) o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 5 x 6 xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx něm, x xxxxxxx se x xxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 38) xx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládacími xxxxxxxxxx, výstavbou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx vyvolaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx základního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx vlastnictví xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx vrátit, xx xxxxxxx x 1 % ročně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavby.
(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uzavřely xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxx ceny xxxxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, 39) vrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxx úřady, které xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 40)
(6) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx domu, jeho xxxxxxxxxxxxx nebo garáže xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §60a zákona x. 219/2000 Xx., x majetku České xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 229/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx osobě, převede xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pozemek. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx družstvo, xxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx vlastnictví xxxxxxx xxxxx.
§33x
Zánik xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx
Xxxxxxxx-xx být xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx výstavbu xxxx xxxxxxxxxx finanční, xxxxxxx a jiná xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 8) xxxxx než xxxxx xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxxx povinno xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx výstavbu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů. 8) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřízeného xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 18) Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 5 x 6 platí xxxxxxx.
§33b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 103/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.1994 xx 31.12.2013 (xx xxxxxx č. 340/2013 Xx. x 344/2013 Xx.)
XXXX XXXXXX
Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Xx. a xxxxxx x. 42/1994 Xx.
§34
Xxxxx Xxxxx národní rady x. 357/1992 Xx., x xxxx dědické, xxxx darovací x xxxx x převodu xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx č. 322/1993 Xx. a xxxxxx x. 42/1994 Xx., xx xxxx x doplňuje takto:
1. X §20 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "nemovitostem" xxxxxxxxx xxxxxx "majetku".
2. X §20 xxxx. 6 xxxx. f) xx xxxxx xx xxxxx nahrazuje xxxxxx x připojují se xxxx xxxxxxx x), x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) převody xxxx, garáží a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 27)
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 28) x garáží z xxxxxxx xxxxxxxx družstev xx xxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílu xxxxxx členy xxxx xxxxxx právními xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx družstva x souvislosti x xxxxxxxxxx části bytového xxxxxxxx. 29)
XXXX XXXXXXXXX
§35
§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 273/1994 Xx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§36
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§37
Xxxxxxx xx:
1. Zákon x. 52/1966 Sb., x xxxxxxx vlastnictví x xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 30/1978 Xx., zákona x. 509/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 297/1992 Xx. a xxxxxx x. 264/1992 Xx.
2. Xxxxxxxxxx §25 a §27 xx 28x x §28x zákona č. 42/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vypořádání xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 297/1992 Sb.
3. Xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx č. 283/1990 Xx., kterým se xxxxxxx postup xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 47/1978 Xx., x xxxxxxx bytů z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o finanční xxxxxx xxx modernizaci xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx vyhlášek x. 2/1982 Xx., x. 160/1983 Xx. x x. 611/1992 Xx.
§38
Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. května 1994.
Xxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxx-xx uzavřena smlouva xxxxx §23 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xx uzavření smlouvy xxxxx §23 odst. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx uplatnit do xxxxxx let xxx xxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx §100 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xx i právní xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx x §23 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxx bytů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
2. V xxxxxx s xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vlastníků, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xx tohoto xxxx xxx byly xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastnické xxxxxx k xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx účinností xxxxxx, řídí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, jejíž xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx ve smlouvě x výstavbě xxxxxxxx xxxxx úpravy xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vlastnického práva x xxxxxxxxx přizpůsobit xxxxxxxx spoluvlastnických xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx jednotek xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx uzavřena podle xxxxxxxxxx §1719 zákona o xxxxxxxxxxx xxxx platných xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §17 odst. 3 xxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxx-xx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu x nebytovému xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platného xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vlastníci jednotek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxx prostoru x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x vlastnictví bytů, xx xxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2001.
7. Nebyly-li xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §24 xxxx. 10 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx §24 xxxx. 10.
Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 103/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
Xx. XX
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxx §70 xxxxxxxxxxxxx zákoníku, xxxxx xx nezměnily xx výpůjčku xxxxx §59 odst. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx určitou x xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xxxxxx. Xx xxxx dobu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §59 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx §60a xxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxx x. 229/2001 Sb.
2. Xxxxx xx účastníci xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §59 xxxx. 2 xxxxxx č. 219/2000 Sb., xxxxxxxxx xxxxx §60a xxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 229/2001 Xx. nedohodnou xxxxx, xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.
3. Ustanovení §27 zákona č. 72/1994 Sb., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Sb. x zákona x. 229/2001 Xx., xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx družstva xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 229/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.6.2001
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx shromáždění xxxxxxx x §9 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2002.
2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. II xxxx 2 xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx některé zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Sb., xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx dědické, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx prodlužuje xx dobu xx 31. prosince 2002. Xxxxx xxxxxx shromáždění xxxx xxxxxx též xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
3. O xxxxxxxx prvního shromáždění, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 8 xxxx xxxxx, čtvrtá x xxxx.
4. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx zapsáno xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx platném před xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x právními xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Společenství xxx xxxxxxxx xxx nepřechází xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mění xxxx xxxxxxx poměry.
5. Xxxx-xx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx zahájeno řízení x zápisu společenství xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na zápis xx xxxxxxxxx společenství xxxxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxx xx pokračuje xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 451/2001 Xx. x účinností xx 31.12.2001
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxx-xx uzavřena xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 2 xxxxxx x. 72/1994 Xx., do 1. července 2010, xxx právo na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §23 odst. 2 x 3 zákona x. 72/1994 Sb., xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020. Oprávněným x výzvy xx x právní nástupce xxxxxxx xxxxx uvedené x §23 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotky.
2. Xxxxxxxx v budově xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, který xx nárok xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §23 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 72/1994 Sb., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx lhůta xxxxx §23 xxxx. 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx družstvo x xxxxxxxx xx xxxxxx §23 odst. 5 xxxxxx x. 72/1994 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx písemně vyzval x xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx nebytového xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx družstvo xxxxxxx tomuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx následuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
4. Společenství vlastníků xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx stanovy xx souladu x xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Ustanovení xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 345/2009 Sb. x účinností od 1.1.2010

Informace
Xxxxxx předpis x. 72/94 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.1994.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
273/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 72/94 Xx. a xxxxxx x. 85/94 Xx.
x účinností xx 1.1.95
280/96 Xx., xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČR xx xxx 9.10.96
s xxxxxxxxx od 1.11.97
97/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx prostorům x xxxxxxxx některé xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 25.5.99
103/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 72/94 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 89/96 Xx., xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 549/91 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 357/92 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx darovací x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
2/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 72/94 Xx. publikované x xxxxxx x. 1/2001
128/2001 Xx., nález XX xx xxx 13.3.2001 xx xxxx návrhu xx zrušení některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 72/94 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §11 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 549/91 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 103/2000 Sb. (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 27.4.2001
229/2001 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., x některé další xxxxxx
x účinností xx 30.6.2001
451/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2001
65/2002 Xx., úplné znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 72/94 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 30/2002
320/2002 Xx., o změně x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
437/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2004
171/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 72/94 Xx., kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx spoluvlastnické xxxxxx x budovám x některé vlastnické xxxxxx k bytům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 27.4.2005
179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 30.4.2005
303/2006 Xx., xxxxx XX ze xxx 4.4.2006 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §23 odst. 2 a 3 x §24 zákona x. 72/94 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx prostorům a xxxxxxxx některé zákony (xxxxx o vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
x účinností od 7.7.2006
296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2008
227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech
x xxxxxxxxx xx 1.7.2010
345/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 72/94 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví bytů), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 1.1.2010
340/2013 Xx., o xxxx x nabytí xxxxxxxxxx xxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2014
344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2014
x oprava xxxxxxxxx redakčním sdělením x xxxxxx tiskových xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x. 62/2002 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 72/94 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §121 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
2) §672 xxxxxxxxxx zákoníku.
3) §872 xxxx. 7 x 8 xxxxxxxxxx zákoníku.
4) §9 xxxxxx XXX č. 102/1992 Sb.
5) §10 xxxxxx XXX č. 102/1992 Xx.
6) §39 x 43a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2 odst. 3 xxxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx.
7) Zákon č. 528/1990 Sb., devizový xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 228/1992 Sb.
8) Např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx č. 136/1985 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx družstevní x xxxxxxxxxxxx bytové xxxxxxxx a modernizaci xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 74/1989 Xx., x. 73/1991 Sb. a x. 398/1992 Xx.
9) Zákon č. 53/1954 Sb., x lidových xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění x. 20/1956 Sb., x následující předpisy.
10) §136 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxxxx §685 x násl. x §871 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §85 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 83/1998 Sb.
13) §36 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §503 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx.
15) §45 xxxxxx č. 21/1992 Xx.
16) Xxxx. §6 xxxx. 6 xxxxxxxx x. 136/1985 Xx.
17) Xxxx. §5 odst. 6 x 7 a §9 odst. 3 xxxx. a) vyhlášky x. 136/1985 Sb. - xxxxxxxx xxxxxx x. 398/1992 Sb. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb. xxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxx xxxxx.
18) §28d xxxxxx č. 42/1992 Xx., o úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákonného opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 297/1992 Xx.
19) Xxxxx č. 526/1990 Sb.
Vyhláška Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 580/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 580/1992 Xx.
20) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Sb.
21) §43 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §140 xx 142 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Např. §56 x xxxx., §105 x xxxx., §221 a xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku.
24) §54 x xxxx. zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) §685 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Xxxxx č. 116/1990 Sb., x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) §24 xxxx. 1 až 4 xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx).
28) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Ministerstva xxxxxxx XXX, Ministerstva xxxxxxx SSR x xxxxxxxx Xxxxxx banky xxxxxxxxxxxxxx č. 136/1985 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxx a jiné xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x modernizaci xxxxxxxxx xxxxx x osobním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 74/1989 Xx., č. 73/1991 Xx. x x. 398/1992 Xx.
29) Xxxx. §29 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
30) §121 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) §141 a 142 xxxxxxxxxx zákoníku.
32) §150 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §27 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §133 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §151n x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 137/1998 Xx., x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
37) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 137/1968 Xx., x finanční, xxxxxxx x xxxx finanční xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 14/1969 Xx.
38) §3 xxxxxxxx č. 137/1968 Xx.
39) §3 xxxxxxxx x. 121/1980 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
40) §4 xxxxxxxx x. 121/1980 Xx.
41) §33 xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
42) §139b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 50/1976 Xx.
43) Zákon č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 111/2009 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.