Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
592/92 Sb.

ODDÍL I. Předmět zákona §1

ČÁST I. Pojistné

Výše pojistného §2 §2a §2b §2c §2d §2e §2f §2g §2h §2i

Vyměřovací základ §3 §3a §3b §3c §3d

Rozhodné období §4

Odvod pojistného za zaměstnance §5 §6

Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné §7

Odvod pojistného poplatníka v paušálním režimu §7a §8

Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu §8a §9

Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů §10 §11

Odvod pojistného za děti cizinců §11a

Odvod pojistného hrazeného státem §12

Odvod pojistného při souběhu příjmů §13

Přeplatek pojistného §14

Úhrada dlužného pojistného §15

Promlčení pojistného §16

Způsob placení pojistného §17

ČÁST II. Penále §18 §19

ČÁST III. Přerozdělování pojistného

Obecná ustanovení o přerozdělování §20

Systém přerozdělování §20a §20b §20c

Měsíční přerozdělování podle indexů §21

Přerozdělování podle nákladných hrazených služeb §21a

Měsíční platby §21b

Vyúčtování nákladných hrazených služeb a společná kontrolní skupina §21c

Dozor nad přerozdělováním §21d

Přestupek §21e

Zmocňovací ustanovení §21f

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Kontrola placení pojistného §22 §22a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §23

Povinnosti plátců pojistného §24 §25

Pravděpodobná výše pojistného §25a

Pokuty §26

Úhrada odvedeného pojistného §26a §26b §26c §26d

Poskytování informací plátcům pojistného §26e

Centrální registr pojištěnců §27 §27a

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti osob §27b

Tiskopisy §28 §28a §28b §28c §28d

ODDÍL II. §29

ODDÍL III. §30 §31

Účinnost §32

Příloha č. 1 - Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělování pojistného podle indexů

Příloha č. 2 - Podrobná úprava systému přerozdělování

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 127/1998 Sb. - Čl. VI

č. 455/2003 Sb. - Čl. II

č. 438/2004 Sb. - Čl. VI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XVII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXVII

č. 298/2011 Sb. - Čl. IV

č. 109/2014 Sb. - Čl. II

č. 145/2017 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. VIII

č. 260/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

Xxxxx I

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxxx, xxxxxx jejich placení, xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přerozdělování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST PRVNÍ

POJISTNÉ

§2

Výše xxxxxxxxxx

(1) Xxxx pojistného xxxx 13,5 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx období.

(2) Výši xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx povinen xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny směrem xxxxxx.

§2a

§2a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2d

§2d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2i

§2i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

Xxxxxxxxxx základ

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance 49) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, s xxxxxxxx náhrad výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx představitelům xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx státních orgánů x soudcům 83), xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických xxxx xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx 69) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zúčtoval x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx příjmem xx pro xxxxx xxxx první xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xx která xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů, x xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 40),

x) xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx poživateli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jednorázovou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pohromy, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx události.

(3) Xxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxx příjmy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

(4) Pojistné xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, nejméně xxxx x minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx stanoveno xxxxx.

(5) Xx-xx zaměstnanci vyplácen xxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odvod xxxxxxxxxx kurz, xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx-xx zaměstnancem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) z xxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxxxxx xxxxx svých zaměstnanců 61) xxxxx, které xxx přiznán xxxxxxxxx xxxxxx 62), xx x xx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx základem u xxxxx, xx xxxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Minimální xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx:

x) x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx ZTP/P xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77);

x) xxxxx xxxxxxx věku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxx přiznání;

c) xxxxx celodenně osobně x xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx do 15 xxx věku. Podmínka xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx splněnou, xx-xx dítě předškolního xxxx umístěno x xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx-xx x dítě xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx takovou xxxxx xx považuje vždy xxxxx jedna osoba, x xx xxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx, nebo osoba, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; 7)

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zálohy xx pojistné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3c),

x) xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstouna,

pokud xxxx xxxxxxxxxxx trvají xx celé rozhodné xxxxxx. Vyměřovacím xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejich skutečný xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx na poměrnou xxxx xxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx období,

b) xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxx volno xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, 8)

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rozhodného xxxxxx osobou, xx xxxxxx platí pojistné x xxxx, 6) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxx. x) xx x).

(10) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx doplatit xxxxxxxxx pojišťovně prostřednictvím xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxx 13,5 % x rozdílu xxxxxx základů. Xx-xx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx, x to xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx pojistného v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci. Xxxxx je vyměřovací xxxxxx nižší z xxxxxx překážek na xxxxxx xxxxxxxxxx, 9) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx") podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xx kterém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezúčtoval. Xxxx příjmy xxxx xxxxxxxxxxx základem xxxxxxxxxxx xxx daný kalendářní xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx vyplatil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxx xxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxxx xxxxxxxx 49) je xxxx xxxxxx zúčtovaných xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx vztahem, x xx xx xxxx, xx které jsou xxxx by byly xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů 69), s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazují xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo škodou xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxx, x příjmů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx 85), xx xxxxxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xx příslušela tato xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, x když xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxx, x to v xxx kalendářním xxxxxx, x němž xxxx xxxx tohoto rozdílu xxxxxxxx.

§3x

(1) Vyměřovacím základem xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx 50 % xxxxxxxx základu; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxx daně x xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxx by xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna odvést xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx vyměřovacím základem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxx; xx průměrnou xxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxx rok, který x dva xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xxx který xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu 36) s xxx, xx vypočtená xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx nahoru.

(3) Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxx x §3 xxxx. 8 písm. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx zaměstnancem x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxx zaměstnance,

c) za xxxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx (§3c),

xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxx xx celé xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx základem x xxxxxx xxxx xx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Minimální xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx činná

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx výplatu nemocenského xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných se xxx účely tohoto xxxxxx považuje xxx xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), xx které xx nemocenské podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx je účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx stala osobou xxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pro

a) první xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 319 200 Kč a

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 470 400 Kč.

(6) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx z xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx než xxx xxxxxxx pásmo xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx základ xxx xxxxx paušálního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxx x xxxxxx xx xxxxx paušální xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx z xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dani, xx nepoužijí xxxxxxxx 3 x 4.

§3b

Vyměřovacím xxxxxxxx u xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx ni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3c) (dále xxx "xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx osobu, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 55) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx výši 14 074 Xx xx kalendářní měsíc.

(2) Xxxxxxxxxx základ se xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx a xxxxx poloviny růstu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx zvýšeného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví vláda xxxxxxxxx xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx o jeden xxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx něhož xx vyměřovací xxxxxx xxxxxx, a to xxxxxx x 1. xxxxx 2024.

(3) Xxxx xxx se xxxxxxx xxxx procentní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který o xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xxxxx termín xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx o xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu x xxx, xx xxxxx xxxx se xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx platné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx jeho xxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrnných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (životních xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mzdy xx xxxxxxx tak, xx xxxxxx rokem xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx následující xx xxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx reálné mzdy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx rokem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx roky předchází xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx spadá termín xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx ve xxxxxxxxxx období xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxx 1, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx až xxx xxx zvýšení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xxx 1.

(5) Xxxx xxxxxx xxxx se stanoví x procentech xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx za poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxx období, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spotřebitelských cen xx domácnosti celkem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prvnímu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, která xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 9 nebo 11 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění 55), xx xxxxxxxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx zjišťuje vyměřovací xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) U xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx kalendářní rok, xx xxxxx xx xxxxxxxx platí.

(3) X xxxxx xxxxxxx v §3d xx rozhodným xxxxxxx xxxxxx xxx xxx jejího narození xx xxxxx kalendářního xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx dovršila 60 xxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§5

(1) Zaměstnavatel odvádí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen hradit xx xxx zaměstnance. 16) Xxxxxxxx odvádí x xxxx pojistného, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx mzdy xxxx platu, x xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x xx xxxxxxx xx 1. xx 20. dne xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Pojistné xx odvádí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x xxx xx pojištěnec xxxxxxxx. 17)

§6

Právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx pojistné, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxxxxxxxx xxxx dlužného pojistného.

§7

Odvod xxxxxxxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx formou xxxxx xx pojistné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 18) xxxxx xx dále xxxxxxxxx jinak. Xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx zálohy xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx je splatná xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, na xxxxx xx xxxxx, xx osmého xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxx, nebo jí xxxx xxxxxxxx karanténa xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.

§7a

Odvod pojistného poplatníka x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxx z xxxxxx xx rovna xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§8

(1) Xxxxx zahajující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x prvním xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vypočtené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx si xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx zahajující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost je xxxxxxx pojistného x xxxx, xxxx tato xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx činnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx zaplatí formou xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(2) Ve druhém xxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xx xxxx xxxxxx xx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou xxxxxxxx x §2 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxx průměr, který x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §3a xxx xxxxxxxxx pojistného xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok připadá xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxx x těm xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2, a xxxxxxxxx za kalendářní xxxxx předcházející kalendářnímu xxxxxx, xx kterém xxx xxxx xxx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxx v dalším xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxx a samostatná xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx xxxxxx, není xxxxxxx xxxxxx zálohy na xxxxxxxx; xxxxxxxx zaplatí xxxxxxxxxx do 8 xxx xx dni, xx kterém byl, xxxxxxxxx xxx být xxxxx xxxxxxx o xxxxx §24 xxxx. 2 za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx výši xxxxxx xx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx této xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx připadá x xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx měsíc x období xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx měsíc v xxxxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx přehled podle §24 xxxx. 2.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxxxxxxxx xxxxx §3a xx xxxxxxx vždy nejpozději xx 8 dnů xx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx podán xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Je-li xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§14).

(7) Xx xxxxxx převedené xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx rovna xxxxxxxx xxxx x která xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podat přehled x daňovém základu, xx xxxxx jako xx zálohy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8a

Záloha na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx paušálního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedenou v §2 x jedné xxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxxx v §3a xxxx. 5 pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Sb.

Xxxxx pojistného za xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxx xx xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxxxx je splatné xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se platí, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

§11

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nemá xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx podnikání, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pojistného. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxx xxx měsíční xxxxxx, avšak xxxx xxx dopředu.

§11a

Odvod pojistného za xxxx cizinců

Za osoby xxxxxxx v §3d xxxxx pojistné xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

§12

Xxxxx pojistného hrazeného xxxxxx

(1) Za xxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx stát, 30) xxxxx měsíčně xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxxx xxxxx §20, x xx xx 25. xxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxx výkyvů v xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby hrazené x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx financí zmocněn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návratnou xxxxxxxx xxxxxxx splatnou x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx plateb xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx rozpočtového xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxx vývoje příjmů x xxxxxx ve xxxxxxx rozpočtu. Xxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozpočtovanou ve xxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxx xxxxx §3c tohoto xxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příjmů xxxxx §3 xxxx §3a, xxxxxx pojistné xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xx-xx takový xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinna xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx přeplatek zjistila. Xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 31) xx xxxxxxx zaplatit xxxxxx. Xx xxx platby xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx den, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx, xxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxx hotovost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx žádost o xxxxxxx přeplatku xxxxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2, xxxxxxx-xx z něho xxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx na další xxxxxx.&xxxx;

(3) Vrácený xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

§15

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pojistné xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx ustanoveních povinny xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx byla xxxxx pojištěna x xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxx pojištěna x xxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xx účet xxxxx xxxxxx pojišťovny. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 200 Xx, nelze vymáhat.

(2) Xx-xx xxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závazek, je xxxxxxx ho xxxxxxx x tomto pořadí:

a) xxxxxx,

x) přirážka x xxxxxxxxxx,

x) nejstarší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

Xxxxxxxxxx dlužné xxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx příslušné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx skutečnost je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx promlčuje xx 10 let xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx úkon xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ode dne, xxx xx o xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx 10 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru, xxxx xxxx vyměřeno. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx x soudu.

§17

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se platí x české měně

a) xx účet zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx den xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx na účet xxxxxxxxx pojišťovny vedený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx den, xxx xxxxx k připsání xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny,

b) v xxxxxxx xxxxxxxxx hotovosti xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx příslušný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijal.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx je veden xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx o xxx, xxx došlo x xxxxxxxx částky na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 76).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předá x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxx xxxx, do 2 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx platbu xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx uplatní lhůty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx banky xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxx uhrazenou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxx povinen xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x platebním xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx xx které xxxx xxx zaplaceno, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaplaceno xxxx xxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxx nesprávným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výši xxxxx x prodlení.

(2) Nebyl-li xxxxxxxxx xx pojistném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 2), je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx splatnosti do xxx platby včetně xxxxxxx platit xx xxxxx xxx penále xx xxxx 0,05 % dlužné částky.

(3) Xxxxx xxxxxx penále xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx 100 Kč xx jeden kalendářní xxx.

(5) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx nepředepíše, pokud xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx na xxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx variabilním xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75) xx xx dlužné xxxxxxxx považuje i xxxxxx xxxxxx.

§19

Pokud xxx o xxxxxxxxx penále, xxxxxx xxxx xxxxxxx, vymáhání, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx na penále, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PŘEROZDĚLOVÁNÍ XXXXXXXXXX

§20

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřizuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu") vede xxxxxxxx xxxx odděleně xx xxxxxxxxx účtů x fondů, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x příjmy xxxxxxxxxx xxxx, kterými jsou

a) xxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxxx, za xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příjmem xxxxxxxxxx účtu,

c) úroky xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a

d) zálohy xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu, x xxxxxxxx části xxxxx převyšující pojistné xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx daň xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx společném osobním xxxxxxx xxxx, xxxxx xx stal xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Z xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx a na xxxxxx operace. O xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx celková xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx měsíční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx věkových skupin x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx korekcí xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21. Xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinou xx xxxxxx xxxxxxxxx skupina, xx xxx xxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci x onemocněním x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věkové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx skupiny xxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Nákladový xxxxx xxxxxxxxxx vyjadřuje, kolikrát xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxx xx předpokládaných xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příloha č. 2 x tomuto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pojistného jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a s xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §21c, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx těmito zdravotními xxxxxxxxxxxx uhrazeny nákladné xxxxxxx xxxxxx.

(7) Zdravotní xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxx oceňují způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21f písm. d) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vykázané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Systém xxxxxxxxxxxxxx

§20x

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx stanovení proměnlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx zařazené do xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx pravidla, podle xxxxxxx se do xxxxxx xxxxxx zařazují xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxx skupiny x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinou x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx objem prostředků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebu obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx nemá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vydávaném xxxxx §39n xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx údaj x xxxxx definovaných xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dávka"), nutnou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny xxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) nákladové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx indexu pojištěnce xxxxxxxxxx x pojištěnce x předem definovanou xxxxxxxxx skupin, x

x) xxxxxxxxxxx konstanta, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Obdobím xxxxxxxxxxxxxx je kalendářní xxx.

§20x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování.

§20b xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 145/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§20c

Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21f písm. x). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ve stejné xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx Dozorčímu orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx o příslušnosti xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§21

Měsíční xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx správci zvláštního xxxx

x) xxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh xxxxxx,

x) počty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za které xx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plátcem pojistného xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) počty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a b), xxxxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §20x odst. 2 xxxx. x), x) xxxx x), v xxxxxxxxxxx měsíci lednu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), platné x prvnímu dni xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxx, xxx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupinách, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kombinacích xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx kombinace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx sdělení.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna x elektronické podobě xxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zdravotními pojišťovnami xxxxxxx zvláštního účtu xxxxxxx x aktualizuje Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx zdravotním pojišťovnám xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi počty xxxxxxxxxx sdělenými podle xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x sdělenými xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) a

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxx sděleny, x

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x ostatních případech.

O xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx pojišťovnami správci xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxx celkový počet xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně celkovou xxxxxx, xxxxx xx xx připadá x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podíl na xxxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(6) Xxxxx standardizovaných pojištěnců xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xx stanoví jako xxxxxx nákladových xxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx měsíčních xxxxx pro takový xxxxxxxxxx měsíc z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven.

§21x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx pojištěncům, u xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx indexů x zajišťovací konstanty (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle indexů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx zákonu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx služby, xxxxx xxxxx

x) 80 % xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konstanty, x xxxx

x) 95 % xxxxxx, x xxxxxx náklady xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx šestinásobku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotní pojišťovny xx příslušného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx zálohových xxxxxx x ročního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Celkový xxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx měsíční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx podílu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx částky xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx účetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx měsíční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně x posledním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxx pojišťovnám.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám výši xxxxxxx zálohy, xxxxx xx xx připadá x přerozdělování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx částek, xxxxx xx ni xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštního účtu xxxxx §21 xxxx. 5 a §21a xxxx. 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pátého xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xx výši 0,1 % z dlužné xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xx dni splatnosti xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx základního fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x prostředků rezervního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx pojistné xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, které na xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle indexů x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxx §21 xxxx. 5 x §21a xxxx. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx zvláštního účtu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxx 0,1 % x xxxxxx částky xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxx. Penále xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hradit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 145/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§21c

Vyúčtování nákladných xxxxxxxxx xxxxxx x společná xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zdravotní xxxxxxxxxx vyúčtuje xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výročních zpráv xx účetním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxx rok, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx čerpané x xxxxxxxxx, x xxxx kompenzací xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pojištěnců v xxxxxxxxxxxx aplikaci xxxxx §21 odst. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x jiném xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx xx lhůtě xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx vyžádání.

(2) Na xxxxxxxx oprávněnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx společné kontrolní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx revizní lékaři xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx předložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Správce xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxx též kontrolu xxxxxxxxxx zařazení pojištěnců xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx snížení. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx provede x xxxxx ročního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx vyúčtování xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21a xxxx. 2, x xxxxxxx xx x celkovou výší xxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx nároky a xxxx xxxxxxxxxx plateb xxxxx xxx 0,01 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plateb, vypořádá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxxxx xxx opravnou xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx. O xxxx opravnou xxxxxx xx x příslušném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny podle §21b x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx částka xxxxxx x přerozdělování x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§21x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx Dozorčího xxxxxx xxxx

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí,

b) 1 zástupce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxxx jmenovaný Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) 1 xxxxxxxx x každé další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxx pojišťovnou, kterou x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Členové Dozorčího xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxx 1 xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) mají dohromady 1 xxxx.

(3) Dozorčí xxxxx provádí kontrolu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 8 a §21 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. Xxx kontrole xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolního xxxx x xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1, v jejímž xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21 odst. 5 xxxxxxxxx vyšší, xxx xxxx xxx, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu vypořádá xxxxx rozdíl v xxxxxxxxxxxx měsíci, a xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §21a odst. 6 xxxxxx též xxxxxx, x niž v xxxxxxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21b, x x xxxx xxxx xxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dopustí přestupku xxx, že

a) xxx xxxxxxxx xxxxx §21d xxxx. 3 neposkytne Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§21f

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo zdravotnictví xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanoví

a) xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxxx xx obsah, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) jednací xxx Dozorčího xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx zvláštním účtem x

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. s účinností xx 1.1.2018

XXXX ČTVRTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx oprávněním k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pojistného x jeho včasné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x plátce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Plátce xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx zaměstnanci

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxx pověřený zaměstnanec xxxxxx x podat x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx pověřený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) nezatajovat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxx xx mu xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x provádění xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx doklady x xxxx prostor xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Plátci xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx jsou povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účinnému xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22a

Tam, kde se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, rozumí xx tím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 84).

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x účinností xx 1.1.2015

§23

Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost

(1) Xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxx x xxxxxxxxxxx s xx dozvěděli. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daní, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro účelnou xxxxxxxx plátců x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x vymáhání dlužného xxxxxxxxxx.

(2) Údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxx jiným subjektům, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis. 46)

(3) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx výše xxxxxxxx penále, o xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměry, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x penále, xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zjištěna x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 74).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx i xx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pracovní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx poučeni x xxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx důsledcích porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) informace xxxxxxx xxx výběru pojistného xxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx pojištěnců a xxxx, xxx xxxx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek xx xxxx tohoto pojistného, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx-xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistném xxxx vedou-li tyto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek plátce xxxxxxxxxx, xxxx vedou-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákona 63),

x) správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, a xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvu financí x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

f) xxxxxxx oprávněným podle xxxxxxxxxx xxxxxx 32) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 67).

(7) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu xxx, v xxxxx xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxx x souvislosti x xx xxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx xxxxx povinností xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, může zaměstnanec xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pedagogické činnosti.

(10) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx xxxxx x xxx využívání x xxxxxxxx přístupu x xxxxxx evidovaným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Povinnosti xxxxxx pojistného

§24

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx 24) xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx místo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx ho xxxxxxxxx, x číslo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx platbu pojistného xxxx jeho xxxxx. Xxxx údaje je xxxx osoba povinna xxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, která xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx do 31. března kalendářního xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tak učiní xxxxxxx než k xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx nejpozději do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tento xxxxxxxxxx rok předložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přehled o xxxx daňového základu, xxxxxxxxxxx zálohách xx xxxxxxxx, vyměřovacím základu xxxxxxxxxx xxxxx §3a x xxxxxxxxx vypočteném x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx daň z xxxxxx za dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx uplynutím lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxx, xxxx by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx se dodatečně xxxxx oznámené xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx doplatit xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx přehled xxxxx odstavce 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, učinit xx předepsaném xxxxxxxxx 68) x příslušného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx tato oznámení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splněnou.

(5) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oznámení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x podáním xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxxxxxx orgánu Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx paušálního xxxxxx xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxxx xx splněnou.

(6) Xx xxx splnění oznamovací xxxxxxxxxx xx považuje xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 příslušnému živnostenskému xxxxx xxxx xxxxxx x případech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx identitou podatele xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti 24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx bydliště.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistné, xx osmi xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ukončení své xxxxxxxx, zrušení organizace xxxx její xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději x den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předat xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxxxxx základů zaměstnanců xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, celkovou xxxx xxxxxxxxxx vypočtenou xxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěných x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, na které xx xxxxx vztahují.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje rozhodné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx zaměstnance.

(5) Skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25a

Pravděpodobná xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnavatel nesplnil xxxxxxxxx podat přehled xxxxx §25 odst. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přehled xxxxx §24 xxxx. 2 x 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx výzvě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx, které xx k dispozici xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx má x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx se xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného xx xx, xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1,5xxxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, 36) xxxxx o dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xx to, xx xxxx částka je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx je xxx snížen x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 x 3 nebo §25 odst. 3 xxx možnost xxxxxx xxxxxx xxxxx §26. Xx-xx xxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zruší.

(4) Plátci xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxx z xxxxxx částky pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx, a xx ode dne, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx (§5 odst. 2 a §7 xxxx. 2), ohledně xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 x 3 nebo §25 xxxx. 3, do xxx, xx xxxxxx xxx xxxxx přehled xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx dne. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x pojistného xxxxx přehledu podle §24 xxxx. 2 x 3 nebo §25 odst. 3; xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x pojistného xxxxx xxxxxx přehledu, je xxxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tento xxxxxx.

§26

Xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx x §22 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §24 xxxx. 2 x 3, §25 x §28 xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxx xx xx výše 50000 Kčs xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx, kdy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx x vymáhání x promlčení xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. 26)

(4) Xxxxxx je xxxxxxx zdravotní pojišťovny, xxxxx xx uložila.

§26x

Xxxxxx xxxxxxxxxx pojistného

Pokud xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 27) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx mzdě nebo xxxx obdobná xxxxxx, xxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxx, které xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx platit (§5); xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce 28) x pro xxxxxxx odměn x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 29) xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§26c

Odepsání dluhu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tento xxxx xxxxx nedobytný. Xx nedobytný xx xxxxxxxx takový dluh xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx vymáhán na xxxxxx pojistného i xx xxxxxx xxxxxxx, xx nichž tento xxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx vymáhání xxxxxx xxxxx zřejmě x xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx pojistném x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx určeného rejstříku xxxx stanovené xxxxxxxx x příslušného xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a penále xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx trvá xxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxx dluh.

§26x

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§26x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx žádost plátce xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx se pojistného, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xx-xx plátce xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto dluhu x údaj o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx penále, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx přirážce x xxxxxxxxxx; zvlášť xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dluhu, xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

§27

Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxx registr xxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx") x spravuje xxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x pojištěncích: rodné xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx pojištěnce, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx období, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát, označení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx pojištění v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 47) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx. Vojenská xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sděluje xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx centrálního registru xxxxxxxxxx o všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx pojišťovny s xxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 20), při xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vedou xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ve lhůtách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxxxx bezplatně.

(3) xxxxxx xxxxxxxxxxx registru pojištěnců xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, za které xx xxxxxxx pojistného xxxx, vždy xx 12. xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zřízeným xxxxx xxxxxxxxxx zákona 20).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxx xxxxxxxx xx pojištěnců, xxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx ke xxxxxxxx xxx v xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přerozdělování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20) xxxxx xxxxx xxxxx pojištěnců. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27x

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policie České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních sborů x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uvedených x §1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx republiky a

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx postupech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 145/2017 Xx. x účinností xx 6.6.2017

§28

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxxx xxxx plátci xxxxxxxxxx povinni xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, které x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 4) xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se Všeobecnou xxxxxxxxx pojišťovnou České xxxxxxxxx.

§28x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx před 1. xxxxxx 1993, zaplatí xxxxxx xx pojistné xx měsíce leden x xxxx 1993 xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §3 xxxx. 3, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyšší.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 platí xx xxxxxx xxxxxx 1993 do xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 1993 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x podnikání xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 1992 x předpokládanými xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na jeden xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděna. Xxxxxxxxxx xxxxxx však xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

§28x

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 1993, vrátí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx přijala, xx xxxx splátkách splatných xx 15. xxxxxx 1994 x do 15. xxxxxx 1994. X xxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x den jejího xxxxxxxxx.

(2) Pohledávku xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Ustanovení §14 se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, které nebylo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxx 1995, již xxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx 30. xxxxxx 1995.

(4) Podle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 a §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx penále, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx neučinila.

§28x

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v §24 odst. 2 xx xxx xxxxxx xxxxxx přehledu xx xxx 2019 xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 za xxx 2019 je xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, x kterých byla x xxxxx období xxxxxxxxx, nejpozději xx 3. xxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx xxxxx 2020 xx xx 21. xxxx 2020 §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx. Penále xx xxxxxxxx nebo za xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xxxxx xxxx xxxxx, vzniká xxxxxxxx od 22. xxxx 2020.

(3) Xxxxxx xx pojistné do xxxx xxxxxxxxxx vypočítaného x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx srpna 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx výší xxxxxx xx pojistné x výší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3a.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 xx období xx xxxxxxx března 2020 xx konce xxxxx 2020, xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx měl xxx xxxxx xxxxxxx podle §24 odst. 2 xx rok 2020. Xxxxxxxxx-xx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §7 xxxx. 2 xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx věty xxxxx v xxxx 2020 xxxxxxxxx.

(6) Záloha xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx 2020 do srpna 2020 xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx pojistného xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx minimálního vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zálohami x xxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxx §8 xxxx. 5 a 6 xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx část xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyměřovacího základu xx xxxxxx od xxxxxx 2020 do xxxxx 2020, x xx xx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx do výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2020, xxxxxxxx se tato xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxx 2020.

§28x

Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 stanovená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §24 xxxx. 2 xx xxx podání xxxxxx xxxxxxxx za xxx 2020 xxxxxxxxx. Přehled xxxxx §24 odst. 2 za xxx 2020 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx byla x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 2. xxxxx 2021.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 161/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 10.4.2021

Xxxxx XX

§29

Xxxxx České xxxxxxx rady č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx mění x xxxxxxxx xxxxx: 1)

1. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxx xx xx xxxxx "na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a mužů xx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx se xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

2. V §6 xxxx. 4 písm. x) xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, po xxxxxx xx xxx poskytuje xxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. V §6 odst. 4 xx připojuje písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx, které jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, 41) ".

4. X §6 xxxx. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx k), které xxx:

"x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 42) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx 7 xxx xxxx nebo nejméně x dvě děti xx 15 xxx xxxx.".

5. §7 xxxx. 4 xx xxxxxxxx.

6. X §7 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxx x prodlení" xxxxxxxxx xxxxxx "penále".

7. Xxxxxx §8 zní: "Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx".

8. V §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx z xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

9. §14 xxxx. 4 xxx:

"(4) Revizní xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

10. V §18 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxx".

11. §18 xxxx. 2 zní:

"(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

12. V §18 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx orgán xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx zástupců, xxxxx xxxx ze xxxxx členů Správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x tří xxxxxxxx, xxxxx určí ze xxxxx členů Dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx se xxxxxxx, xx-xx přítomno více xxx dvě třetiny xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx většiny přítomných xxxxx. X prvému xxxxxxx svolá xxxxx xxxxxxxxxx orgánu ředitel xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx předsedu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx obdobně ustanovení xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx.".

13. X §18 xx dosavadní odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. Xx §20 xx xxxxxx §20x, xxxxx xxx:

"§20x

Xxx xxxxx náhrady xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bylo způsobeno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxx III

§30

Zákon České xxxxxxx xxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České republiky, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx: 2)

1. §22 xxxx. 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx shromáždění xxxxxx, x němž xx Okresní xxxxxxxxxx xxxxx. Zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx volí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

2. §23 odst. 4 xxx:

"(4) Zástupce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastupitelstvo xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx pojišťovny xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou x roce 1993 xxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 592/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přerozdělování xxxxxxxxxx xxxxx indexů

Číslo xxxxxxx (xxxx):

Xxxxx skupiny (xxxx):

Xxxxxxxx xxx od:

Dosažený xxx do:

1

20

méně xxx 1 xxx

xxxx než 1 rok

2

21

1 rok

4 xxxx

3

22

5 let

9 xxx

4

23

10 xxx

14 xxx

5

24

15 xxx

19 xxx

6

25

20 let

24 let

7

26

25 xxx

29 xxx

8

27

30 xxx

34 xxx

9

28

35 let

39 xxx

10

29

40 xxx

44 xxx

11

30

45 xxx

49 xxx

12

31

50 let

54 let

13

32

55 xxx

59 xxx

14

33

60 xxx

64 xxx

15

34

65 xxx

69 let

16

35

70 xxx

74 xxx

17

36

75 let

79 xxx

18

37

80 xxx

84 xxx

19

38

85 xxx

xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx datem xxx xxxxxxxx pojištěnce xx věkové xxxxxxx xx den xxxxxxxx xxxxxx xxxx života, xxxx den xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxx, xxx dosáhl xxxxxxxxxx xxx.

Xx skupin x. 1 x 20 xxxx xxxxxxxxxx zařazen xxx dne narození xx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x. 2 x 21 bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxx, který xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx narozenin.

Do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 592/1992 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přerozdělování

Část xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování

Oddíl X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Seznam xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx farmaceuticko-nákladovou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kód farmaceuticko-nákladové xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) definiční xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“) xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx řádku xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx“,

x) vyřazovací xxxxxxxx x ostatními farmaceuticko-nákladovými xxxxxxxxx uvozená slovy „xx, pokud zároveň".

2. Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stability x xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X.

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx navzájem

Kombinace skupin xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx předpovědní xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx X.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví hodnotu xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx období xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 70 xx 250, x xx tak, xxx xxxxxxx předpokládaná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x příslušném období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 a xxxxxxx 15 procent celkové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx D

Hranice xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do farmaceuticko-nákladové xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxx hranice xxxxxxxx xxxxx xxx každé xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 121 až 365, a to x přihlédnutím k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provádí Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přerozdělování, xxxxx xx xxxxxxx xx systémem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx zdravotních pojišťoven xxxxx §20c (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx stability

1. Podmínka xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx naplněna, xxxxx

x) je do xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx x

x) úhrn xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazených xx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx 24000xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx X.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 osob.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx farmaceuticko-nákladové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxxx 2500 xxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxx přerozdělování

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx naplněna, xxxxx jsou pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx zahrnutí xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, měřená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx R2 xxxxx xxxxxx X, xxxxxx xxxxxxx o 0,0001 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx skupin, xxxxx xx všemi xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k této xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x ověřovacím modelu xxxxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xx statisticky xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xx podmínka xxxxxxx předpovědní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro příslušnou xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X2 xxxxx xxxxxx X, xxxxxx xxxxxxx o 0,0002 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kombinace xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný x této xxxxxxxxx xxxxxx, odhadnutý xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xx statisticky xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx.

Xxxx druhá

Vstupní údaje x klasifikace xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování

Oddíl X

Xxxxxxx xxxxx

1. Xx xxxxxxx vypočítaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotních pojišťoven xxxxx §20c.

2. Jednotliví xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx pojištěncům xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx pojištěnci xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) Xxxxxxx oceněné xxxxx §20 xxxx. 7 (dále jen „xxxxxxx“).

x) Počet měsíců xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx měsíců“); xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x prvnímu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evidován xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxxxxx“). Ve xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx. Počet xxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxxxx".

x) Xxxxxxxxxxx xx věkové skupiny; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx postupem xxxxx xxxxxx X.

x) Xxxxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladových xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx X.

x) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin xx xxxx xxxxx xxxxxx X.

3. Xxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxx výčet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnosti xx věkových skupin x posledním účetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce; x případě, xx xxxx u xxxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x vyšším xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Započítávají xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx prvnímu xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx pojištěnců xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx jednotlivými zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxx §20c x seznamu léčivých xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxx ústav xxx xxxxxxxx léčiv (dále xxx „Xxxxx“) xxxxxxx x výši a xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx podle zákona x veřejném zdravotním xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx xxxxx").

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxxx pro xxxx skupinu x xxxxxxx se na xxxx xxxxxxx nevztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx farmaceuticko-nákladovými xxxxxxxxx, xxx xxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx léčiv, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx úhrn xxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x každém x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování xxxxxxxx. Xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 12 měsících xxxx pojištění, xxxxx xx xxxx nejvýše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxx x příslušná xxxxxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx vypočítané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nastavitelný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxx xx kombinace xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx obou xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kombinace xx xxx xxxxxx přerozdělování, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nastavitelný parametr xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx skupiny, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny x xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Nákladové xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle svého xxxxxxxxx označení uvedeného x xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx X; použije xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx oddílu X; xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxx stanoven xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přerozdělování, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx K

Matematické xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vypočítaných parametrů xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxx zajišťovací xxxxxxxxx

Xxxxx M

Výpočet nákladových xxxxxx

Xxxx čtvrtá

Klasifikace xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx pojištěnců do xxxxxxxx xxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxx měsíce, v xxxx přerozdělování probíhá. Xxxxxx věkových skupin x xxxxxxxx dosaženého xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxx spotřeby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x podle seznamu xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladové skupiny, xx xxxxxxxx takový xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxx dávek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x definičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hranici xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx pojištěnci, x xxxxx xxxxxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx měsíční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx podmínka xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx tuto xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla x xxxxxx farmaceuticko-nákladovými skupinami, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxx.

3. Za xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, k němuž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx kombinace dvou xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx zařazen xx xxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxx kombinace xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování stanovena xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx parametr xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx pátá

Nákladový xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nákladových xxxxxx xxxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxx zařazen xxxxx xxx spotřeby xxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx pro xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Příjem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na pojištěnce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do příslušného xxxxxx přerozdělování, v xxxxx xxx pojištěnec xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx X x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním měsíci xxxxx §21 xxxx. 7.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. X

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto dnem.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x období xx 1. xxxxxx 1995 do 31. xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxxx xxxxx jednou, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx poslední xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 měsíců.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Čl. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6a xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 59/1995 Sb., je xxxxxxx do jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nesplnil xxxx nabytím účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. VIII

Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Žádost o xxxxxx průkazu pojištěnec xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.1995

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. X xxxx 5 (§25a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx po 29. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx 4 (§25 xxxx. 3) tohoto xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1998.

Článek XX xxxxxx právním předpisem x. 127/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.6.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx placení pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx.

2. Xxx placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx 2004 x 2005 se xxxxxxx xxxxxxxx účinné x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné xxx xxxxxx na pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx nebo xxx xxx v roce 2004 podán xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2003, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx platné ke xxx 31. prosince 2003.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx x procentní xxxxx xxxxxx k 1. xxxxx příslušného kalendářního xxxx, x to xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx předchozí xxxxxxxxxx xxx, až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx podán xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 455/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skupinách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a zákona. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx spravuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") podle §20 xxxxxx (xxxx xxx "správce xxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx standardizovaného xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 3 xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx průměrných xxxxxxx xx roky 2005 x 2006 podle §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx skupinách částky, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx skupinách xxxxx §21a zákona x xxxxxx 2003 a 2004, pokud xx xxx x xxxxxx xxxxxx §21a zákona xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx pojištěnce podle §21 xxxx. 3 xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 5 xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 zákona x xxxxxx 2005 x 2006 postupuje xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x letech 2003 a 2004.

3. X roce 2005 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx připadající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) 35 % xxxxxx vypočtené xxxxx §20 xxxx. 2 x 3, §21 xxxx. 1 xx 3 a §21a xxxx. 3 až 6 a 13 xxxxxx x

x) 65 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 5.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2006 Sb.

5. Xxxxxx xxx xxxxx xxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxx podílů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx takového pojištěnce xx věku xx 60 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x nad 60 xxx věku tři xxxxxx. Jeden podíl xx vypočte ze xxxxxx 60% xxxxxxxxxx xxxxxxxxx všemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xx 18. dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 17. xxx příslušného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx něž je xxxxxxx, xxxxxx, pokut x dalších xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxxxx zvláštního xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním účtu xxxxxxxxx x poplatky xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zvláštního xxxx tak, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 60 let xxxx xxxxxx třikrát. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx je xx xxxxxxx xxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v členění xx pojištěnce xx 60 xxx xxxx x xxx 60 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny správci xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dle §21 odst. 1 xxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxx xx 30. xxxxxx 2005 xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistné xx xxxx pracovního xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 8, nemusí xxxx pojistné zpětně xxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx příslušná xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XXV

Přechodné ustanovení

Výše xxxxxx x xxxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 se řídí xxxxxxxx účinnými xxxx xxxxx dnem.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx ohlašovací živnost xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Čl. LXVII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx 2008 xxxxx §3c xxxx druhé xxxxxx x. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x pro xxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx pro xxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx xx rok 2007 xx xxxxxxx xxxxx č. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. LXVII xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx právo předepsat x xxxxxxx dlužné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §16 xxxxxx č. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 5 x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 zákona x. 592/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx 2012 x xxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxx x §21a xxxx. 2 xxxxxx č. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx všeobecného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx indexů, xxxxxxxx xxxx, nákladného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupuje x xxxx 2011, xxxx xxxxx byl §21a xxxx. 2 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxx x xxxx 2010.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2011 Xx. x účinností xx 1.12.2011

Xx. II

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2014, xxxxxxx x částku, xxxxxx xxxx rozdíl xxxx výší pojistného xx měsíc červenec 2014, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 2014, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2017 se xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2017 se v xxxx 2018 xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx za xxx 2017 xxxxx xxxxxx č. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 2017 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami x xxxxxx 18. až 30. xxxxxxxxx 2017 x platba státu xx xxxxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet x prosinci 2017.

5. Xxx přerozdělení xxxxxxxxxxx x měsíci xxxxx 2018 xx použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 1. xx 31. xxxxxxxx 2017 a xxxxxx xxxxx za xxxxx, za xxxxx xx plátcem pojistného xxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx v xxxxx 2018.

6. Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx 1. ledna 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xx použije xxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxx, xx nastavitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se stanoví xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx pravidla

1

GLA

Glaukom

S01E

2

THY

Poruchy xxxxxx xxxxx

X03X, X03X

3

XXX

Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

X05X mimo (N05AL03, X05XX01), X06XX, X06XX01, X07XX, X07XX51

4

XXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx

X06X xxxx (X06XX09, X06XX21)

xx, xxxxx xxxxxxx PSY

5

CHO

Hypercholesterolémie

C10 xxxx (X10XX01, X10XX03)

xx, xxxxx xxxxxxx XX1, XX2,XXX

6

XXX

Xxxxxxxx x hypertenzí

A10 x xxxxxxx X02 xxxx (X02XX, C02CA04), X03 xxxx (X03XX01), X07, X08 xxxx (X08XX06), X09

7

XXX

Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X03XX18, X03XX03, X03XX

8

XXX

Xxxxx

X03 xxxx (R03AC18, R03AK03, X03XX, X03XX02, R03BC01, X03XX02, X03XX13)

xx, pokud xxxxxxx XXX

9

XX2

Xxxxxxxx xxxx XX

X10

xx, xxxxx xxxxxxx XX1, DMH

10

EPI

Epilepsie

N03 mimo (X03XX12, X03XX16, X03XX01)

11

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx kolitida

A07EA06, X07XX02

12

XXX

Xxxxxxx xxxxxxx

X01X, X01X, X01X, X01XX15, X01XX17, X03XX01

13

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX

X04XX11, L04AA24, X04XX, L04AC

14

REU

Revmatické choroby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx TNF

A07EC01, X01XX01, X04XX13, L04AX03, M01CB01, X01XX01, P01BA02

ne, pokud xxxxxxx XXX

15

XXX

Xxxxxxxxxxxx choroba

N04B

16

DM1

Diabetes xxxx I

A10A

ne, xxxxx xxxxxxx XXX

17

XXX

Xxxxxxxxxxxxx

X04XX06, X04XX10, X04XX18, X04XX02, X04XX01, X04XX02, L04AX01

18

CFP

Cystická xxxxxxx x onemocnění exokrinní xxxxxx xxxxxxxxx

X01XX01 , X01XX01, X05XX13

19

XXX

Xxxxxxxxxx mozku x míchy

L03AB07, L03AB08, X03XX13, X04XX23, M03BX01, X03XX02

20

XXX

Xxxxxxxxx

X01 xxxx (X01XX01), X03XX, L03AC01, X04XX04

21

XXX

XXX, XXXX

X05XX, J05AF xxxx (X05XX08, X05XX10, J05AF11), X05XX, X05XX, X05XX xxxx (J05AX05)

22

REN

Renální xxxxxxx

X03X, X03XX

23

XXX

Xxxxx xxxxxxxx hormonem

H01AC01, X01XX03

24

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X02

25

XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X01XX04, X03XX12, X03XX16

x) Xxxxxx kombinací xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx navzájem xx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 107.

x) Xxxxxxx spotřeby xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotu 181.

7. Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování xxxxx xxxx 6 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx

1

0,7926

20

0,6420

2

-0,5097

21

-0,5659

3

-0,5999

22

-0,6503

4

-0,6160

23

-0,5818

5

-0,6427

24

-0,5095

6

-0,7183

25

-0,5422

7

-0,7001

26

-0,4135

8

-0,6735

27

-0,3590

9

-0,6448

28

-0,4212

10

-0,6051

29

-0,4667

11

-0,5357

30

-0,4090

12

-0,4182

31

-0,3401

13

-0,2469

32

-0,2886

14

-0,0483

33

-0,2348

15

0,1832

34

-0,0784

16

0,4343

35

0,1191

17

0,5752

36

0,2726

18

0,6427

37

0,4432

19

0,7943

38

0,7461

Xxxxxxxxx indexy xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx skupiny

Kód xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

1

XXX

0,2246

2

XXX

0,2533

3

XXX

1,9603

4

XXX

0,8659

5

XXX

0,2838

6

XXX

1,0344

7

XXX

1,8142

8

XXX

0,8682

9

XX2

0,4561

10

XXX

1,3813

11

XXX

0,9823

12

XXX

1,5601

13

XXX

14,4966

14

XXX

0,9963

15

XXX

1,4167

16

XX1

2,1692

17

XXX

4,1426

18

XXX

20,7391

19

XXX

10,1492

20

XXX

17,2183

21

XXX

10,7017

22

XXX

41,6000

23

XXX

10,3981

24

XXX

2,2946

25

XXX

2,2671

x) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 206&xxxx;000 Kč.

8. Dosavadní xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21d odst. 1 xxxxxx x. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Dosavadní členové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 11 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx členy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 2 xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xx osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx zdaňovací xxxxxx započaté xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx §7a zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3c xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2023 poprvé použije xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx 2024. Za období xxx xxxx cen xx xxxxxx považuje xxxxxx od 1. xxxxxxxx 2022 xx 30. xxxxxx 2023 x xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 2021 xx 2022.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 260/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Informace

Text xxxxxx právního xxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 296/93 Xx. x jsou x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

10/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 1993, x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.93

15/93 Xx., x Xxxxxx XX x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

161/93 Xx., x xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změnách a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

296/93 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 592/92 Xx. publikované x xxxxxx x. 75/93 Xx.

324/93 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x v xxxxxx xxxxx x. 295/93 Xx., a zákon XXX č. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x úplném znění x. 296/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

42/94 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

241/94 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx z nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.95

59/95 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.5.95

149/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 550/91 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.96

217/96 Xx., xxxxx xxxxx zákona x. 592/92 Sb. xxxxxxxxx x xxxxxx č. 63/96 Sb.

48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.6.98

29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o poštovních xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

118/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x o změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

492/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

138/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2001

49/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.2.2002

176/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

437/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

455/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

456/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 551/91 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 8.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 26.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel

s xxxxxxxxx od 1.4.2004

438/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2004, x xxxxxxxx §20, 21, 21x, xxxxxxx x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.12.2004

123/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

545/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

62/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx o platebním xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., a xxxxx xxxxxx

x účinností od 8.3.2006

117/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní sociální xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §18, xxxxx xxxxxx účinnosti od 1.1.2007

261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve věci xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností od 27.3.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2010

362/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x státním rozpočtu XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

138/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 592/92 Xx., o pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

298/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2011

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

369/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

401/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013 x xxxxxxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

500/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx schodků xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 a 1.1.2015

11/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2013

342/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

109/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx službě

s účinností xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

200/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Sb., o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

145/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.6.2017 x 18.11.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2018

297/2017 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2018 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2019 x 1.1.2020

134/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.3.2020

231/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2020 x 1.1.2021

285/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

540/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

161/2021 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 10.4.2021

261/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

274/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

286/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

371/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

260/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., o pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

173/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

285/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Úplné xxxxx xxxxxx ČNR č. 550/1991 Sb., xxx xxxxxxx x pozdějších xxxx x doplnění, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 295/1993 Xx.
2) Xxxxx XXX č. 551/1991 Sb. xx xxxx xxxxxxx zákonem XXX x. 10/1993 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx vlády XXXX x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.
4) §7 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 59/1995 Xx.
5) §31 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XX x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx České národní xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §6c xxxx. x) xx x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 59/1995 Sb.
7) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 382/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8) §127 xxxxxxxx xxxxx.
9) §129 x 130 zákoníku xxxxx.
10) §7 xxxx. 1 x 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
11) §7 xxxx. 8 x §24 xxxx. 1 x 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
12) §13 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 32/1995 Sb.
13) Xxxx. §6 xxxx. 7, 8 odst. 9 xxxx. f) a xxxx. 11 zákona XXX č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 323/1993 Xx.
14) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
15) Například §7 xxxx. 4 x 5 x §23 odst. 1 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) §8 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx.
17) §10 xxxx. 1 x 2 x §11 xxxx. x) xx x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx znění zákona XXX x. 592/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 10/1993 Sb. x zákona ČNR x. 15/1993 Xx.
18) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx.
19) §40 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
21) Zákon XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech.
22) §187 xx 206 zákoníku xxxxx.
23) §24 xxxx. 4 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx.
24) §9 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 59/1995 Xx.
25) §40 xxxx. 3 a 4 xxxxxx XXX x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxx x poplatků, xx xxxxx zákona ČNR x. 35/1993 Sb.
26) §18 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx.
27) Xxxx. §125 odst. 7 xxxxxxxx práce, §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x mzdě, odměně xx xxxxxxxx pohotovost x x xxxxxxxxx xxxxxxx, §24a odst. 1 xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 223/1988 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 13/1991 Xx., §7 xxxx. 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx.
28) §5 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XX x. 22/1991 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxx, xxxxxx uzavírá xxxx xxxxx x obcí xxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxxxx, obsahuje zejména:
x) výši xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx xxxxxxxx 2.
29) §2 xxxx. 3 x §8 xxxxxxxx Ústřední xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 172/1973 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx odborovém xxxxx.
§2
(3) Všichni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx poměru x xxxxxxxxxx. Pracovníci x kulturních a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají rovněž x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí vyššího xxxxxxxxxx xxxxxx přiznánu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx funkcionářům x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxx ze mzdy xxxx., xxxxx xx xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán. Xxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru.
§8
(1) Xxxxxx xxxxx §7 odst. 1, xxxx. 2 x xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx výbor xxxx xxx poskytuje xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a rekreačních xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nehradí xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 90/1972 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizací zahraničního xxxxxxx), xxxxx xxxxx xx xxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x fondu kulturních x sociálních xxxxxx.
(3) Výplatu odměn x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx výbor, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx termínech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx ze xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxx; xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x xxxxxxx stejným xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu.
30) §6c xxxxxx ČNR č. 550/1991 Xx., ve xxxxx zákona x. 59/1995 Xx.
31) §49 xxxxxx x. 71/1967 Xx., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
32) Xxxx. xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 527/1990 Sb., o vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxx. §6a xxxx. 5, §23a xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 280/1992 Xx., xx. XX zákona x. 60/1995 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o xxxx x zdraví xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xx. XX (xxx. x. 60/1995 Xx.)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, oborové, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50000 xxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zrušují x vstupují xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx zdravotní pojišťovny. Xxxxxxxxxx základního fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), *) xx xxxxxxx podnikatelským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žádost Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předcházející xxxx, převede xx xxxxxxxxxx zůstatek Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx stejné xxxxx předloží resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx zdravotní pojišťovny Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxx článku XX xxxx 2 xxxxxx xxxxxx. Rezervní xxxx naplní resortní, xxxxxxx, podnikové x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
*) §75 odst. 1 xxxxxxxxxx zákoníku.
35) Xxxx. xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) §17 xxxx. 2 a 4 zákona č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxx. §6 xxxx. 9 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 323/1993 Xx.
38) §125 xxxxxxxx xxxxx.
39) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx výdělku.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x odměně za xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x orgánech.
40) Xxxxx č. 62/1983 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
41) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy XXX x. 62/1970 Xx., x poskytování náborových xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx pohraničí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 69/1986 Xx.
42) §3 xxxx. 5 zákona XXX x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
43) §6 xxxx. 9 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx.
44) §60a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
45) §45 xxxx. 2 x §63 xxxx. 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších předpisů.
46) Xxxxxxxxx xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 176/2002 Xx.
48) Xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební zákon).
49) §5 xxxx. x) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §3 xxxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
54) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
55) Xxxxx č. 48/1997 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Například §45 xxxxxx x. 48/1997 Sb., §6a xxxx. 5 x §23a xxxx. 3 xxxxxx x. 280/1992 Xx., čl. IV xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 185/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
57) §2 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §55 xxxxxx č. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Xx.
59) Xxxxxxxxx §45 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §6a xxxx. 5 x §23a odst. 3 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §67 xxxx. 2 zákona x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
61) §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
62) §38 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
63) Záion č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
64) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) §7 xxxx. 8 x §36 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
66) §24 x 25 xxxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
67) Zákon č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §45a xxxx. 3 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
69) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
70) Xxxxxxxxx zákoník práce, xxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 218/2002 Sb., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x úřednících xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
71) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx zákona č. 168/2005 Xx.
72) Zákon č. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Zákon č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxxxxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., zákon č. 549/1991 Sb., o soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 284/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx.
77) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
78) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 883/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x koordinaci systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 988/2009 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1244/2010.
Xxxxxxxx Evropského Parlamentu x Rady (XX) x. 987/2009 ze xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 o xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 1244/2010.
Nařízení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxx (XXX) x. 2864/72, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1390/81, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1247/92, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1248/92, nařízení Xxxx (XXX) č. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 118/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1290/97, xxxxxxxx Rady (ES) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1606/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 307/1999, xxxxxxxx Rady (ES) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 859/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 631/2004, nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) x. 647/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 629/2006, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1992/2006, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 592/2008.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 574/72, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XXX) č. 1408/71 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rodiny xxxxxxxxxx xx v rámci Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 878/73, xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1661/85, xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1248/92, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1290/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1606/98, nařízení Xxxx (XX) x. 307/1999, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1399/1999, nařízení Xxxxxx (ES) x. 89/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 410/2002, nařízení Xxxx (XX) č. 859/2003, nařízení Komise (XX) x. 1851/2003, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 631/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 77/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 647/2005, xxxxxxxx Komise (ES) x. 207/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 629/2006, nařízení Rady (XX) č. 1791/2006, xxxxxxxx Komise (ES) x. 311/2007, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 101/2008, xxxxxxxx Komise (XX) x. 120/2009.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Chorvatskou xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 82/2000 Sb. m. s.
Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 130/2002 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 2/2007 Sb. m. s.
Smlouva xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 135/2004 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 41/2009 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 73/2002 Sb. m. s.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/690/XX xx xxx 18. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx Evropsko-středomořské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jedné xxxxxx x Alžírskou xxxxxxxxxxxxx x lidovou republikou xx xxxxxx druhé.
Xxxxxxxxxx Xxxx a Xxxxxx 2000/204/XX, ESOU xx dne 24. xxxxx 2000 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx členskými xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Marockým xxxxxxxxxxx xx straně xxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady x Xxxxxx 98/238/XX, XXXX xx dne 26. xxxxx 1998 x xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx členskými státy xx xxxxx straně x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx.
79) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §47i xxxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) Xxxxx č. 236/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §4 zákona x. 234/2014 Xx., x xxxxxx službě.

85) §222a xxxxxxxx xxxxx.