Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.2023 do 31.12.2023.


Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
592/92 Sb.

ODDÍL I. Předmět zákona §1

ČÁST I. Pojistné

Výše pojistného §2 §2a §2b §2c §2d §2e §2f §2g §2h §2i

Vyměřovací základ §3 §3a §3b §3c §3d

Rozhodné období §4

Odvod pojistného za zaměstnance §5 §6

Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné §7

Odvod pojistného poplatníka v paušálním režimu §7a §8

Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu §8a §9

Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů §10 §11

Odvod pojistného za děti cizinců §11a

Odvod pojistného hrazeného státem §12

Odvod pojistného při souběhu příjmů §13

Přeplatek pojistného §14

Úhrada dlužného pojistného §15

Promlčení pojistného §16

Způsob placení pojistného §17

ČÁST II. Penále §18 §19

ČÁST III. Přerozdělování pojistného

Obecná ustanovení o přerozdělování §20

Systém přerozdělování §20a §20b §20c

Měsíční přerozdělování podle indexů §21

Přerozdělování podle nákladných hrazených služeb §21a

Měsíční platby §21b

Vyúčtování nákladných hrazených služeb a společná kontrolní skupina §21c

Dozor nad přerozdělováním §21d

Přestupek §21e

Zmocňovací ustanovení §21f

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Kontrola placení pojistného §22 §22a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §23

Povinnosti plátců pojistného §24 §25

Pravděpodobná výše pojistného §25a

Pokuty §26

Úhrada odvedeného pojistného §26a §26b §26c §26d

Poskytování informací plátcům pojistného §26e

Centrální registr pojištěnců §27 §27a

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti osob §27b

Tiskopisy §28 §28a §28b §28c §28d

ODDÍL II. §29

ODDÍL III. §30 §31

Účinnost §32

Příloha č. 1 - Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělování pojistného podle indexů

Příloha č. 2 - Podrobná úprava systému přerozdělování

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 127/1998 Sb. - Čl. VI

č. 455/2003 Sb. - Čl. II

č. 438/2004 Sb. - Čl. VI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XVII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXVII

č. 298/2011 Sb. - Čl. IV

č. 109/2014 Sb. - Čl. II

č. 145/2017 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. VIII

č. 260/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

Xxxxx X

§1

Xxxxxxx zákona

Tento xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx pojištění (dále xxx "xxxxxxxx"), penále, xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx; vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přerozdělování xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§2

Xxxx pojistného

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx 13,5 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výši xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Pojistné xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

§2x

§2x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2b

§2b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2e

§2e xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2g

§2g zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2i

§2i xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance 49) xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 83), xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx 69) a nejsou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Zúčtovaným xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx rozumí xxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx připsáno x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx snižuje x

x) náhradu xxxxx xxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x další xxxxxxxx, odchodné x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x odměna při xxxxxxxx funkčního období, xx xxxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) věrnostní xxxxxxxx xxxxxxx 40),

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx skončení xxxxxxxxxx,

x) jednorázovou sociální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, požáru, xxxxxxxxxx nebo průmyslové xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx závažné události.

(3) Xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterému xxxx zúčtovány xxxxxx xx skončení zaměstnání, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vyměřovacího základu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xxxx x minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx vyplácen xxxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočteného xxxxx svých xxxxxxxxxxx 61) osoba, xxxxx xxx přiznán xxxxxxxxx xxxxxx 62), xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx:

x) x těžkým xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77);

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx nárok na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přiznání;

c) xxxxx xxxxxxxxx osobně x xxxxx pečuje xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx o dvě xxxx do 15 xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xx-xx xxxx předškolního xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx nepřevyšuje xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxx-xx x dítě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, po xxxx xxxxxxxx školy, s xxxxxxxx umístění x xxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo osoba, xxxxx převzala dítě xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx péči xxxxxx; 7)

x) xxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné,

e) xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx stát (§3c),

f) xxxxx xx pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx základem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Minimální xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx netrvalo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, 8)

c) xxxxxxxxxxx xx xxxx x průběhu rozhodného xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx pojistné x stát, 6) xxxx osobou xxxxxxxx x odstavci 8 xxxx. x) xx x).

(10) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx minimální xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxxx xxxxxxx doplatit xxxxxxxxx pojišťovně prostřednictvím xxxxx zaměstnavatele pojistné xx xxxx 13,5 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx více zaměstnavatelů, xx povinen doplatit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterého si xxxxx, a to xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx nižší z xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, 9) xx xxxxx rozdíl xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatel.

(11) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplacené Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx hlavní město Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxx xx příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanci, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx daný xxxxxxxxxx xxxxx, případně jeho xxxxxxxx částí, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancům xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx.

(12) Vyměřovacím xxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 49) je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx, xx které xxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů 69), x výjimkou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx zaměstnavatele xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx škodou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2. Ustanovení o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(13) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřísluší xxxxxxx mzdy nebo xxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx mu tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx 85), xx xxxxxxxx náhrada xxxx xxxx xxxxx xx dovolenou ve xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za dovolenou xxxxx xxxxxxxx práce, x když xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zúčtována; je-li xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx tato xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxx xxxx těmito náhradami, x xx v xxx kalendářním měsíci, x němž byla xxxx xxxxxx rozdílu xxxxxxxx.

§3a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 50 % xxxxxxxx základu; xxxxxxx základem xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx dílčí xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxx, xxxxx by podléhaly xxxxxxx x České xxxxxxxxx, předmětem daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx pojistné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx. Xxxxxxxxxx vyměřovacím základem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 50 % xxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka, která xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxxxx rok, který x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 36) x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxx koruny nahoru.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osobu

a) xxxxxxxx x §3 xxxx. 8 xxxx. x) xx x),

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnání xxxxxxxxx xxxxxxx z minimálního xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx stát (§3c),

xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto osob xx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sníží na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná

a) nevykonávala xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) měla xxxxx xx výplatu nemocenského xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx činných xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx stala xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 3,

xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zvolené xxxxx paušálního režimu, xx xxx

x) první xxxxx paušálního xxxxxx xxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxx xxxxxxxx 2,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx částka 319 200 Xx x

x) xxxxx xxxxx paušálního xxxxxx xxxxxx 470 400 Xx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxx x příjmů xx xxxxx jiné xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dani, xx sníží xx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx základ osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné, xxxxx daň x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu x xxxxx xxx x příjmů xxxx xxxxx paušální xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

§3b

Vyměřovacím xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx po xxxx kalendářní xxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxxx pojistného xxxx (§3c) (dále jen "xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx") xx minimální xxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné hrazené xxxxxx za osobu, xx xxxxxx xx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 55) xxxxxxx xxxxxxxxxx stát, se xxxxxxx xx xxxx 14 074 Xx xx xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Xxxxxxxxxx základ xx xx 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxx x xxxxxx xxxxx cen x xxxxx xxxxxxxx růstu xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3 xx 5 x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx nahoru. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx o xxxxx xxx předchází xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx základ xxxxxx, a xx xxxxxx k 1. xxxxx 2024.

(3) Xxxx xxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x červnu kalendářního xxxx, který o xxxxx rok xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx spadá xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího základu x xxx, xx xxxxx růst se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx pro jeho xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxx cen xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrnných indexů xxxxxxxxxxxxxxxx cen (životních xxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx reálné mzdy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx, který x xxx roky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx růstu xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxx xxx 1, přihlédne xx k xxxxx xxxxxx mzdy až xxx tom xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxx xxxxxx xx tento xxxxx xxxxx xxx 1.

(5) Xxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx podílu, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxx zjišťování xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx bezprostředně předchází xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx období, x xx jmenovateli xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xx domácnosti celkem xxxxxxxxxxx z originálních xxxxxxxxx indexů xxxxxxxxxxxxxxxx xxx zjištěných Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tohoto období.

§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx, která xx xx území České xxxxxxxxx narodila xxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu, x xx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx osoba xxxxxxxx 60 xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxx xxxxxx.

§4

Rozhodné období

(1) Xxxxxxxx xxxxxx, x něhož xx zjišťuje xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xx pojistné platí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) U xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxx x §3d xx xxxxxxxxx xxxxxxx období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx dovršila 60 xxx věku.

Odvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pojistného, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx své zaměstnance. 16) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxx, a xx x bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xx 1. do 20. xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx odvádí na xxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x níž xx pojištěnec xxxxxxxx. 17)

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx platit xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx vykázat xxxxxxxxxx xxxx dlužného pojistného.

§7

Odvod xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné platí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx pojistné a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 18) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx v dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xx pojistné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Záloha xx xxxxxxxx xx splatná xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx platí, xx xxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx kalendářního měsíce. Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx byla osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx jí xxxx xxxxxxxx karanténa xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§7a

Odvod pojistného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx záloh na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxx z xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 540/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§8

(1) Osoba zahajující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx nestanoví xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx zahajující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxx pojistného x xxxx, xxxx tato xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxxxx na pojistné; xxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(2) Xx xxxxxx xxxx x v xxxxxxxxxxxxx letech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §2 x xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx. Xxxxxxx vyměřovací základ xxxx xxxxxx, který x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3a xxx stanovení xxxxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být xxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2, a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející kalendářnímu xxxxxx, ve xxxxxx xxx nebo xxx xxx takový xxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx zálohy xx xxxxxxxx; xxxxxxxx zaplatí xxxxxxxxxx do 8 xxx xx dni, xx kterém byl, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx §24 odst. 2 za kalendářní xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné poměrně xxxxx xxxx zálohy xx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx žádosti, nejméně xxxx x xxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxx kalendářních xxxxxx, xxxxxxx x jednu xxxxxxx nižší než xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx po xxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxx být xxxxx přehled xxxxx §24 odst. 2.

(5) Xxxxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx pojistného vypočteného xxxxx §3a xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx xxx, ve xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx být podán xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx pojistné xxxxx.

(6) Je-li xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxx se o xxxxxxxxx pojistného (§14).

(7) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxx x xxxxxx xxxxxx rovna xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx základu, xx xxxxx xxxx xx zálohy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx pojistné xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx pásmo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxx x §2 x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v §3a xxxx. 5 xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimu.

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, za xxxxx se xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

§11

Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx pracuje x zahraniční xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx s příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxx xxxxxxx.

§11x

Xxxxx pojistného xx xxxx cizinců

Za xxxxx xxxxxxx x §3d xxxxx pojistné zákonný xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxx rozhodného xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2021 Xx. x účinností od 2.8.2021

§12

Odvod pojistného xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, 30) hradí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet zřízený xxxxx §20, x xx xx 25. xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx za poskytované xxxxxxxxx služby hrazené x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x témže xxxx x změnit xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx posuzována xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Úpravy xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §3c tohoto xxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příjmů

Má-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx §3a, xxxxxx pojistné xx xxxxx těchto xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nárok xx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, činí-li xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx, xx vrací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právnímu xxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přeplatek xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx přeplatek xxxxxxxx. Xxxx-xx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátila xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 31) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx platby xx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx banky xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, u xxxxxx x hotovosti xxx, xxx xxxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxx převzala. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx považuje vždy xxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 2, xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zálohy na xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.&xxxx;

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zúčtuje x xxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1.

§15

Xxxxxx dlužného xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Doplatek xx xxxxxxx na účet xx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxx xxxx xxxxx pojištěna v xxxxxx, za xxx xxxxx pojistné. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxx x úhrnu xxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx 200 Xx, xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx splácet x xxxxx pořadí:

a) xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) nejstarší nedoplatky xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) penále.

Jednotlivé xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx samostatně xx xxxxxxxxx účty xxxxxxxxx pojišťovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je oprávněna xxxx platbu ve xxxxxxxxxx xxxxxx použít xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx pojistného

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx pojistného xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx, xxx se o xxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se promlčuje xx lhůtě 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx vyměřeno. Xxxxxxxxx doba xxxxxx xx xxxx xxxxxx x soudu.

§17

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za den xxxxxx pojistného se xxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedený x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxxxxx pojišťovny,

b) x xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxx, xxx příslušný zaměstnanec xxxxxxxx přijal.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dni, xxx došlo x xxxxxxxx částky na xxxx poskytovatele platebních xxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jeho jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 76).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx jeho xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrok xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x platebním xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

PENÁLE

§18

(1) Nebylo-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx xx které xxxx xxx zaplaceno, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit penále. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxx nesprávným variabilním xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx. Xxxx xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x výši xxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxx platby včetně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx den penále xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Penále se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxx 100 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prokáže, xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75) xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§19

Pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a vracení xxxxxxxxx xx penále, xxxxxxxxx xx stejně xxxx x xxxxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

PŘEROZDĚLOVÁNÍ POJISTNÉHO

§20

Obecná xxxxxxxxxx x přerozdělování

(1) Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna Xxxxx republiky zřizuje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx veřejného zdravotního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx příjmů zvláštního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x fondů, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Předmětem přerozdělování xx pojistné xxxxxxx xxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx x příjmy xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, za xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jiná xxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,

c) xxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxx a

d) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx paušální dani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx je rovna xxxxxxxx dani, jejich xxxxxxxxxxxxx spravované xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osobním xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu.

(3) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxx xx snižuje celková xxxxxx určená k xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle indexů x xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle nákladových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x farmaceuticko-nákladových xxxxxx x xxxxx korekcí xxx souběh xxxxxx xxxxx §21. Věkovou xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx níž xxxx xxxxx spotřeby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci x onemocněním x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx skupiny x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx x přímé xxxxxxxxxxx x příslušností xxxxxxxxxx xx dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nákladový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx předpokládané xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx zákonu.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zálohové xxxxxxxxxxxxxx pojistného jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21c, xxxxxxxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladné xxxxxxx služby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx vydaným podle §21f písm. x) xxxxxxx na zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(8) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx je zdravotní xxxxxxxxxx, u které xxx xxxxxxxxxx pojištěn, xxxxxxx xxxxxxxxx předat xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Systém xxxxxxxxxxxxxx

§20x

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proměnlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterými xxxx nastavitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx stanovení proměnlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) seznam farmaceuticko-nákladových xxxxxx; seznam xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování x xxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx zařazují xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), který xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) koeficient xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx objem prostředků, xxxxx budou xxxxxxxxxxxxxx x přerozdělování podle xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, x

x) xxxxxxx spotřeby xxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxx do farmaceuticko-nákladové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění, xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek xxxxx xxxxxx seznamu (xxxx xxx "obvyklá denní xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vypočítanými parametry xxxxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin,

b) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx korekce xxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx index, který xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx x xxxxxx definovanou xxxxxxxxx skupin, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx z přerozdělování xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx náleží.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx.

§20x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx podle §21f xxxx. a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§20x

Xxxxxxxxx pojišťovny zašlou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xx předcházející kalendářní xxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxx §21f písm. x). Ministerstvo zdravotnictví xx 15. xxxx xxxxxxx a xxxxx Xxxxxxxxx orgánu nad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Dozorčí xxxxx") x xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se použijí xxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx Dozorčímu orgánu x zdravotním xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx bez xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx kalendářního xxxxxx, x xx včetně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxx x případech, kdy xx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souběh xxxxxx,

x) počty xxxxx xxxxxxxxxx pojištěných x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc,

d) počty xxxxxxxxxx podle xxxxxx x) x b), xxxxxx k xxxxxxx xxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxxxx o 3 xxxxxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx x

x) v xxxxxxx, xx došlo oproti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nastavitelných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §20x xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), x xxxxxxxxxxx xxxxxx lednu xxxxx pojištěnců podle xxxxxxx x), xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxx, jak byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v těchto xxxxxxxx, v jednotlivých xxxxxxxx skupinách, farmaceuticko-nákladových xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx korekce xxx souběh xxxxxx, xxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aplikaci, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního účtu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxxx xxxx takto xxxxxxx, x

x) podle xxxxxxxx 1 písm. a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správce xxxxxxxxxx xxxx počty xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx v kalendářním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pojistného státem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx Ministerstvu financí xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

(5) Správce xxxxxxxxxx xxxx oznámí xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx měsíce každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx podle indexů. Xxxxxxxx částku xxx xxxxxxxxxx zdravotní pojišťovnu xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx nákladových xxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, snížená x xxxxxxxx xxxxxx měsíčních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 4, xxxxxx celkovým xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven.

§21x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službami se xxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxxx xxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx podle indexů x xxxxxxxxxxx konstanty (xxxx xxx "nákladný xxxxxxxxxx"). Postup xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx indexů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xx nákladné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx

x) 80 % xxxxxx, x kterou xxxxxxx xx nákladné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, nejvýše xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx

x) 95 % xxxxxx, x xxxxxx náklady na xxxxxxxx hrazené služby xxxxxxxx xxxxxx šestinásobku xxxxxxxxxxx konstanty a xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx poskytuje formou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx skončení příslušného xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Xxxxxxx xxxxx finančních prostředků xx měsíční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxxx měsíci. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nákladné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx určené x přerozdělování x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném xxxxxxxxxxx roce.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxx xxxxxxx zálohová xxxxxx xx výši procentního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měsíční xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně x xxxxxxxxx účetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx částky xxxxxxxxxx xx nákladné xxxxxxx služby přiznaných x posledním xxxxxx xxxxxxxxx kalendářním roce xxxx pojišťovnám.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx patnáctého dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx připadá x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§21b

Měsíční platby

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx podle nákladných xxxxxxxxx služeb a xxxxx jí oznámil xxxxxxx zvláštního účtu xxxxx §21 odst. 5 a §21a xxxx. 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xx zvláštní xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx kalendářního xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx oznámeny. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxx, vyměří Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx penále xx výši 0,1 % x dlužné xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx x xxxxxxxxxx rezervního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc součet xxxxxx, xxxxx xx xx připadají z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x přerozdělování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 x §21a xxxx. 6, poukáže xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx pojišťovně chybějící xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, vyměří Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx penále ve xxxx 0,1 % x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx včetně. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx správce zvláštního xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx rezervního xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§21b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§21c

Vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxxxx účtu v xxxxxxx stanoveném pro xxxxxxxxxxx výročních zpráv xx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxx xxxx všechny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx rok, xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 2. Zdravotní pojišťovna xxxxxxx vyúčtování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §21 xxxx. 2. Xxxxxxx zvláštního xxxx xx xxxxxxxx údaje xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxx termínu, xxxxxxxx-xx tak Xxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx jsou zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx složené z xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladných hrazených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxxxx též kontrolu xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb x xxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx snížení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzací xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxxx xx 90 xxx ode xxx xxxxxxxx vyúčtování celkové xxxxxx, na které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2, x porovná je x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx zálohových xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 0,01 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plateb, vypořádá xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx podle §21a xxxx. 6 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx opravnou xxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výsledný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21b x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx závazku xx xxxxxx xxxxxx určená x přerozdělování v xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx předpisem x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§21x

Xxxxx nad xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zvláštním xxxxx xxxxxxx Dozorčí xxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx orgánu xxxx

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x

x) 1 zástupce x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Členové Dozorčího xxxxxx uvedení v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx každý 1 xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) mají xxxxxxxxx 1 xxxx.

(3) Dozorčí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 8 x §21 xxxx. 1. Xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Dozorčí xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke kontrole xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxx o přestupcích.

(4) Xxxxxxx orgán xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxx o kontrolách xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxx-xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxx §21 xxxx. 1, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx pojišťovnu xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxx, oznámí xxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx účtu. Správce xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx rozdíl x xxxxxxxxxxxx měsíci, a xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxxxx xxx xxxxxx, x niž x xxxxxxxxxx měsíci upraví xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx §21b, x x xxxx xxxx částky správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxxxxxxxxx.

§21e

Přestupek

(1) Xxxxxxxxx pojišťovna xx dopustí přestupku xxx, xx

x) xxx xxxxxxxx xxxxx §21d xxxx. 3 neposkytne Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) nepředá xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

(3) Přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxxx xx obsah, xxxxxxxxx x formát xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx orgánu,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx oceňování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx jsou oprávněni xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pojistného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X provedení xxxxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx činnosti, vydaným xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení vyměřovacího xxxxxxx, xxxx pojistného x xxxx včasné xxxxxxx.

(3) Kontrola xx xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x účelu xxxxxxxx nejvhodnější. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jejího xxxxx. Plátce xxxxxxxxxx, x něhož je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxx x jiné xxxxxxx, jež xxxx xxx xxxxxxx stanovení x placení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxx pověřený zaměstnanec xxxxxx x xxxxx x nim xxxxx xxxx písemně požadovaná xxxxxxxxxx, má-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pochybnost o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pravdivosti,

b) nezatajovat xxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx je xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx,

x) zajistit vhodné xxxxx a podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx potřebné doklady x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx a třetí xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenému zaměstnanci xxxxxxxx pomoc xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§22x

Xxx, xxx se x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxxxx služební xxxx 84).

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§23

Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx kontrole xxxxxx pojistného xxxx x xxxxxxxxxxx s xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx daní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx plátců a xxxxxxx informací xx xxxxxx k třetím xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx týkající xx jednotlivých fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 46)

(3) Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx dluhu xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx penále, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zjištěna v xxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 74).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pracovní xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxx xxxxxxx x xxx povinnosti zachovávat xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx byli x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx odvolacímu xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pojistného, xxxx xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx-xx návrh na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx se xxxx úpadek xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxx restrukturalizační xxxxxx xxxxx zákona x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostního řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 63),

x) správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznam plátců xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů,

e) Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvu xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje, xxxxx získaly xxx xxx xxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 32) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv informace, xxxxx si vyžádá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx potřebné x xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 67).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx, x jehož xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx. Toto ustanovení xx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx.

(8) Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxx x xxxxxxxxxxx x xx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxx touto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx jednání, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(9) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů, zejména xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xxx xxxxxxx, publikační x pedagogické činnosti.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vytváření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 1. To platí x při využívání x umožnění xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výpočetní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxx xxx zdanitelných příjmů xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24) sdělit xxx xxxxx, příjmení, trvalý xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx ho xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x něj xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx než x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx daň z xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx uplynutí xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx zdravotním xxxxxxxxxxx, x kterých xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx, přehled x xxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §3a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx. Pokud osobě xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8. dubna xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx x v xxxxxxx, xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx podaný xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx část kalendářního xxxx poplatníkem x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx z xxxxxx xx dané xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxx, xxxx by xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx lhůty.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxx tyto xxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxx xx xxxx xxx ode xxx, xxx xx x xxxx dozvěděly, a xxxxxx xxxxxxxx doplatit xx 30 xxx xxx dne, kdy xx o xxx xxxxxxxxx. X tomuto xxxxx vyplní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podnikající na xxxxxxx živnostenského oprávnění xxxx oznámení xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise 68) u xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, učinit xxxxxxxx x podáním oznámení x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx. Povinnost xxxxxx tato xxxxxxxx x příslušné zdravotní xxxxxxxxxx xx x xxxxx případě považuje xx splněnou.

(6) Xx xxx splnění oznamovací xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx, xxxx den, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Podání xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxx xxx učinit xxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, sídlo, identifikační xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx x xxx xxxxx provádět platbu xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxx bydliště.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistné, xx osmi dnů xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx ukončení své xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx nejpozději x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, přehled x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, celkovou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx součet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx údaje vztahují.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx vést průkaznou xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistného. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rodného čísla xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v předchozích xxxxxxxxxx jsou zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podat přehled xxxxx §25 xxxx. 3 nebo jestliže xxxxx samostatně výdělečně xxxxx nesplnila xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 x 3 a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou x xxxxxxx výzvě, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx plátce xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x pomůcek, xxxxx xx x dispozici xxxx které xx xxxx opatří. Xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx si může xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xx sdělit, xxxxx xx xx k xxxxxxxxx. Nelze-li pro xxxxxxxxxx podkladů stanovit xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx anebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx příjmem xx xxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx rok, 36) xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx má xxxxxx xx xx, že xxxx částka je xxxxx měsíčním xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přehled xxxxx §24 xxxx. 2 x 3 xxxx §25 odst. 3 xxx xxxxxxx uložit xxxxxx xxxxx §26. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předložen, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx částky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx ode xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 2 a §7 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxx xxxxx podán xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 x 3 xxxx §25 xxxx. 3, xx xxx, ve xxxxxx xxx tento xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx dne. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx-xx penále x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx z pojistného xxxxx přehledu xxxxx §24 xxxx. 2 x 3 xxxx §25 odst. 3; xx-xx penále z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než xxxxxx x pojistného xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxxx ještě xxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx

(1) Xx neplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §22 xxxx. 3 xxxx. x) a x), §24 xxxx. 2 x 3, §25 x §28 xxxx xxxxx může příslušná xxxxxxxxx pojišťovna uložit xxxxxx pojistného xxxxxx xx xx xxxx 50000 Xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx o způsob xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx. 26)

(4) Xxxxxx je xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xxxxx xx uložila.

§26x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx podle zvláštního xxxxxxxx 27) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, doplatek xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnění, xxxxxxxx se zaměstnavateli xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§5); xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 28) a xxx xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx odborové organizace, 29) xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§26b

§26b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§26c

Odepsání dluhu

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, penále a xxxxxx a přirážky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tento xxxx zcela nedobytný. Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pojistného x xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx mohl xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx též xxxx xx pojistném x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx z jiného xxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx dluh xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dále xxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxx xxxx.

§26d

§26d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§26x

Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xx povinna xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x pojistnému. Xx-xx xxxxxx pojistného xxxx, uvede se x xxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx x xxxx x xxxxx xx pojistném xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx přirážce x pojistnému; zvlášť xx přitom xxxxx xxxx xxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx splátkách.

§26e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§27

Xxxxxxxxx registr xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců") x xxxxxxxx jej (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců"). Xxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnců xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx: xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniku a xxxxxx pojistného xxxxxx x xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx; x pojištěnců, xx které je xxxxxxx pojistného xxxx, xxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 47) xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna sděluje xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o všech xxxxx pojištěncích xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 20), xxx xxxxx Xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx zanikne, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx zdravotní pojišťovně xx nástupnickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vedou evidenci xxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx správce xxxxxxxxxxx registru pojištěnců x ve lhůtách xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx správci údaje xxxxxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců. Xxxx údaje se xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) právce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x registru, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx pojistného xxxx, xxxx xx 12. dni x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 20).

(4) Xxxxxxx centrálního registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x příslušnosti xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx pojištěnců, xxxxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx čtvrtému xxx x xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20) podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx správce centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odděleně xx xxxxxxxxx nákladů.

§27x

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx a Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti při xxxxxxxxxx uvedených x §1 xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxx postupy podle xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx,

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České republiky,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky a

c) xxxxxxxx podílející xx xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) X xxxxxxxxxx postupech xxxxx xxxxxxxx 1 rozhoduje xxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.6.2017

§28

Tiskopisy

Všeobecná zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx republiky vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx plátci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 4) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx Všeobecnou xxxxxxxxx pojišťovnou Xxxxx xxxxxxxxx.

§28a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, zaplatí xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §3 odst. 3, xxxxx si sama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xx měsíce xxxxxx 1993 xx dne xxxxxx daňového xxxxxxxx xx xxx 1993 xxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx x xxxx 1992 x předpokládanými xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

§28x

(1) Zálohu na xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 1993, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx přijala, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. xxxxxx 1994 x do 15. xxxxxx 1994. X tomu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxx xxxxxxxxx zálohy, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx zaplacena, x xxx jejího xxxxxxxxx.

(2) Pohledávku xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí xxxxxxxxxxxxx započíst proti xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx pojistné. Xxxxxxxxxx §14 se nepoužije.

(3) Xxxxxx, xxxxx nebylo xx nezaplacenou xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxx 1995, xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx 30. xxxxxx 1995.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 x §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxx xxxxxxxxx.

§28x

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §24 odst. 2 xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2019 xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 za xxx 2019 je xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx povinna předložit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx byla x xxxxx období xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3. xxxxx 2020.

(2) Xxx penále xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx srpna 2020 xx do 21. xxxx 2020 §18 odst. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x období xxxxx xxxx xxxxx, vzniká xxxxxxxx xx 22. xxxx 2020.

(3) Zálohu xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vypočítaného x xxxxx dvanáctiny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx §3a xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx srpna 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x období xxxxx odstavce 3 xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxx §3a, xx xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3a.

(5) Xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 2020 xx konce srpna 2020, lze xxxxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx po xxx, xx kterém xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx přehled podle §24 xxxx. 2 xx xxx 2020. Xxxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx §7 odst. 2 xx xxx zálohy xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx věty xxxxx x roce 2020 nepoužije.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx března 2020 xx xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §3a xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5 x 6 xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx období xx xxxxxx 2020 do xxxxx 2020, a xx za každý xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše xxxxxxxxxx vypočítaného x xxxxx xxxxxxxxxx minimálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Provedla-li xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 2020, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx za xxxxxx xx xxxxx září 2020.

§28d

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §24 xxxx. 2 se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2020 xxxxxxxxx. Přehled xxxxx §24 xxxx. 2 za xxx 2020 xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2. xxxxx 2021.

§28d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.4.2021

Oddíl II

§29

Zákon Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx: 1)

1. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxx xx za xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx xx dobu jejich xxxxxxxxxxxxx v xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění peněžitá xxxxx".

2. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. X §6 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx, které xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jediný xxxxx xxxxxx, 41) ".

4. X §6 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 42) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx 7 xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx 15 xxx xxxx.".

5. §7 odst. 4 xx vypouští.

6. X §7 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx z xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".

7. Xxxxxx §8 zní: "Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx".

8. X §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx z xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

9. §14 odst. 4 xxx:

"(4) Revizní xxxxxx vykonávají kontrolní xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

10. X §18 odst. 1 xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

11. §18 xxxx. 2 zní:

"(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

12. X §18 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx orgán xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zástupců xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx, jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx, tří zástupců, xxxxx xxxx ze xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx, x xxx zástupců, xxxxx určí xx xxxxx xxxxx Dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx usnášet, xx-xx xxxxxxxx více xxx dvě xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx většiny xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx svolá členy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx jednání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxx středu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x řídí xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx.".

13. X §18 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

14. Xx §20 xx xxxxxx §20x, xxxxx xxx:

"§20x

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx, xxxxx xxxx důvodné xxxxxxxxx, že úraz xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".

Xxxxx XXX

§30

Xxxxx České xxxxxxx rady č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto: 2)

1. §22 odst. 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okresní shromáždění xxxxxx, x němž xx Okresní xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx pojišťovny xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx volí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

2. §23 xxxx. 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx pojištěnců xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xx Okresní xxxxxxxxxx xxxxx. Zástupce pojištěnců Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx. Zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxxx x Plzně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx měst.".

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou x xxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 592/1992 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx indexů

Číslo xxxxxxx (muži):

Číslo xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxx věk xx:

Xxxxxxxx xxx do:

1

20

méně než 1 rok

méně xxx 1 xxx

2

21

1 xxx

4 xxxx

3

22

5 xxx

9 xxx

4

23

10 xxx

14 xxx

5

24

15 let

19 xxx

6

25

20 xxx

24 xxx

7

26

25 xxx

29 let

8

27

30 xxx

34 xxx

9

28

35 xxx

39 let

10

29

40 xxx

44 xxx

11

30

45 xxx

49 xxx

12

31

50 let

54 xxx

13

32

55 xxx

59 let

14

33

60 xxx

64 xxx

15

34

65 xxx

69 let

16

35

70 xxx

74 let

17

36

75 xxx

79 xxx

18

37

80 let

84 xxx

19

38

85 xxx

xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx věkové skupiny xx xxx dosažení xxxxxx roku xxxxxx, xxxx den narozenin xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vždy x tomu dni, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxx x. 1 x 20 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x. 2 x 21 bude xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx až xx dne, xxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 592/1992 Xx.

Xxxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx první

Nastavitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v níž xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx v tomto xxxxxx:

x) číslo xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kód farmaceuticko-nákladové xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupin léčiv (xxxx xxx „definiční xxxxxxx xxxxx“) xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinu na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx“,

x) vyřazovací pravidla x ostatními farmaceuticko-nákladovými xxxxxxxxx uvozená xxxxx „xx, xxxxx zároveň".

2. Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxx stability a xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X.

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx skupiny x farmaceuticko-nákladovou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx skupin xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx oddílu X.

Xxxxx C

Koeficient xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 70 xx 250, a xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 5 x xxxxxxx 15 xxxxxxx celkové xxxxxxxxxxxxx přerozdělované xxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxx spotřeby xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladové xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro každé xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 121 až 365, a xx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx přerozdělování.

Oddíl X

Xxxxxxxx pro zařazení xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxxxx skupin xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20c (dále xxx „xxxxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) je do xxxxxxxxx skupiny zařazeno xxxxxxx 200 xxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařazených xx příslušné skupiny xxxxxxxxx 24000násobek průměrných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx K.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx kombinaci farmaceuticko-nákladové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2500 osob.

Pododdíl X

Xxxxxxxx xxxxxxx předpovědní xxxx přerozdělování

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinu xx xxxxxxxx zvýšení předpovědní xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) Předpovědní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx R2 podle xxxxxx M, xxxxxx xxxxxxx o 0,0001 xx srovnání x xxxxxxxxxx modelem xxxxxxxxxx xxx kombinací xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Přírůstek xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zahrnutí xxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxx X, xx statisticky xxxxxxxx xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx.

2. Pro kombinaci xxxxxx je podmínka xxxxxxx xxxxxxxxxxx síly xxxxxxxxxxxxxx naplněna, xxxxx xxxx xxx příslušnou xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx kombinace xxxxxx, měřená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X2 xxxxx xxxxxx M, xxxxxx xxxxxxx x 0,0002 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kombinace xxxxxx.

x) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx příslušný x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx X, xx xxxxxxxxxxx významný xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx.

Xxxx druhá

Vstupní xxxxx x xxxxxxxxxxx pojištěnců xx účelem výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování

Oddíl X

Xxxxxxx údajů

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxxxxx vstupují xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx účetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obdrželo xx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxx §20c.

2. Jednotliví xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx přerozdělování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx číselným xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řada x jsou pojištěncům xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx osobních xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx. Jednotliví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) Náklady oceněné xxxxx §20 xxxx. 7 (xxxx xxx „xxxxxxx“).

x) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx xxxxxx“); xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxx xxxxxx měsíce xxxxxxxxxx evidován xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxxxxx“). Ve xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx pouze xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxx pojištěnců".

c) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx skupiny; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx X.

x) Příslušnosti xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx postupem xxxxx xxxxxx X.

x) Xxxxxxxxxxxx xx kombinací xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin xx xxxx podle xxxxxx X.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx označuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xx věkových xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x roku x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příslušnosti xx věkových skupin x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x případě, xx xxxx x pojištěnce xxxx 2 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Měsíční xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jsou xx xxxxx xxxxxx určeny xxxxx dosaženého věku x poslednímu xxx xxxxxx. Započítávají xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx podle §20c x seznamu léčivých xxxxxxxxx, x nichž Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Ústav“) rozhodl x výši a xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxx xxxxx").

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx skupinu x xxxxxxx xx na xxxx skupinu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidla x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx takový pojištěnec, x xxxxx úhrn xxxxxxxxx xxxxxxx terapeutických xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x definičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nastavitelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx přerozdělování, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počítány. Xx tohoto xxxxx xx započítávají xxxxxx xxxxxxxxx vyzvednuté nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 měsících xxxx pojištění, xxxxx xx xxxx nejvýše xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx let.

Oddíl I

Příslušnosti xx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx kombinace xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin, xxxxxxxx xxxxx do xxxx těchto skupin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro období xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vypočítané xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nastavitelný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx obou xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx kombinace je xxx xxxxxx přerozdělování, xxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx modelu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stanovena xxxx nastavitelný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxx xxxxxxx

1. Nákladovými skupinami xxxx pro xxxxx xxxxxxx vypočítaných parametrů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxxxxxxxxx pojištěnce xxxxxxx x tomto xxxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 1 x xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx podle pořadí xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx X; xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro období xxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx vypočítané parametry xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx počítány.

c) Xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx X; xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx stanoven xxxx xxxxxxxxxxxx parametr pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx vypočítané xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxx vypočítaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxx nákladových xxxxxx

Xxxx čtvrtá

Klasifikace pojištěnců xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx dosaženého xxxx x prvnímu xxx měsíce, x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dosaženého xxxx jsou uvedeny x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx O

Klasifikace xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin x xxxxxxx xxxxx.

2. Za xxxxxxxxxx, xxxxx naplnil xxxxxxxx xxxxxxxx léčiv, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladové skupiny, xx xxxxxxxx takový xxxxxxxxxx, x něhož xxxx obvyklých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x definičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vydaná xxxx podaná xxxxxxxxxx, x datem xxxxxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíci, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Zdravotní xxxxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladové skupiny, xxxxxxxx xx x xxx naplněna podmínka xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx tuto xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx farmaceuticko-nákladovými xxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Za xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, k xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x uzavřena.

Oddíl X

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx parametr xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování stanovena xxxx xxxxxxxxxxxx parametr xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x příjem xx pojištěnce x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxx index pojištěnce

Nákladový xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxx zařazen, nákladových xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pojištěnec zařazen xxxxx xxx spotřeby xxxxx, a xxxxxxx xxx xxxxxx skupin xxxxxxxxxxx pro příslušné xxxxxx přerozdělování.

Oddíl X

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx

1. Xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Příjem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x přerozdělování podle xxxxxx se spočte xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k této xxxxxxxxx pojišťovně.

3. Měsíční xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitého v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 7.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 145/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. X

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx před 1. xxxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. VI

Změnu zdravotní xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx 1995 xx 31. xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxxxx xx nevyžaduje, xxx xx xxxxxxxx xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 měsíců.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6a písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 59/1995 Sb., xx xxxxxxx do jednoho xxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nesplnil xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 59/1995 Sb. x účinností xx 1.5.1995

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovit pravděpodobnou xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx písemná výzva xxxxx čl. I xxxx 5 (§25a) xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xx 29. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 4 (§25 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx za měsíc xxxxxxxx 1998.

Xxxxxx VI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/1998 Sb. x účinností xx 30.6.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 se xxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxx xxxxx dnem.

2. Xxx placení pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2004 x 2005 xx použijí xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxx.

3. Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx x roce 2004 podán xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2003, xx xxxxxxx x procentní xxxxx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2003.

4. Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx x xxxxxxxxx sazbě xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx být xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx, xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx stanovení průměrných xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, (xxxx xxx "xxxxx") odečtou xxxxxxxxx pojišťovny od xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx pojištěnce v xxxxxx věkových skupinách xxxxxxx uhrazené podle §21a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Všeobecná zdravotní xxxxxxxxxx České republiky, xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx účet") podle §20 zákona (dále xxx "správce xxxx") xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 zákona.

2. Xxx xxxxxxxxx průměrných xxxxxxx xx xxxx 2005 x 2006 podle §20 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x daných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21a zákona x xxxxxx 2003 x 2004, pokud xx xxx x xxxxxx xxxxxx §21a zákona xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxx. 5 xxxxxx x výše zálohových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §21a xxxx. 6 zákona x xxxxxx 2005 x 2006 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx účinný xxx x xxxxxx 2003 x 2004.

3. X roce 2005 xxxxxxx xxxx vypočte xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx

x) 35 % xxxxxx xxxxxxxxx podle §20 xxxx. 2 x 3, §21 xxxx. 1 až 3 a §21a xxxx. 3 xx 6 x 13 xxxxxx a

b) 65 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 5.

4. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/2006 Sb.

5. Částku xxx xxxxx xxxx 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx každého pojištěnce xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xx xxxxxxxx pojištěnce xx věku do 60 let xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx 60 xxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx podíl xx xxxxxxx ze xxxxxx 60% pojistného xxxxxxxxx xxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 18. dne xxxxxxxxxxxxxxx měsíce do 17. xxx příslušného xxxxxx, xxxxxxx platby xxxxx xx xxxxx, xx něž je xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x úroků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx operace x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, že xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 60 xxx xxxx počítá xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátcem xxxxxxxxxx xxxx, x členění xx xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxxx x nad 60 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxx xxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxx xxx §21 odst. 1 xxxxxx.

Xx. XVII

Přechodné ustanovení

U xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xx 30. xxxxxx 2005 do xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx neuhradil xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx ustanovení §3 xxxx. 8, nemusí xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx příslušná xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xx. XXV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx x pojistného xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. lednem 2007 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na základě xxxxxx zákona ke xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx živnosti volné xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Xx. LXVII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx základ xxx xxx 2008 xxxxx §3c xxxx druhé xxxxxx x. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije x xxx xxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2007 se xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. LXVII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx předepsat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx podle §16 xxxxxx x. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a odst. 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 5 x výše xxxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 6 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xxx rok 2012 x xxxx 2011 xxxxxxx xxxxxxx x §21a xxxx. 2 xxxxxx č. 592/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Správce xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx indexů, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x výše zálohových xxxxxx postupuje v xxxx 2011, xxxx xxxxx byl §21a xxxx. 2 xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxx 2010.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx, uhradí Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx 2014, xxxxxxx x částku, xxxxxx činí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx červenec 2014, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx 2014, vypočtenou xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx přerozdělování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zvláštního účtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2017 xx xxxxxxx zákon x. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxx vyúčtování úhrady xxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx za rok 2017 xx x xxxx 2018 použije xxxxx č. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx náklady na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2017 xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxx přerozdělení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 2017 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 18. xx 30. listopadu 2017 x xxxxxx xxxxx xx osoby, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2017.

5. Xxx přerozdělení probíhající x xxxxxx xxxxx 2018 se xxxxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 1. xx 31. xxxxxxxx 2017 x xxxxxx xxxxx xx xxxxx, za xxxxx xx plátcem pojistného xxxx, připsaná na xxxxxxxx xxxx x xxxxx 2018.

6. Pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 se xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx, xx nastavitelné parametry xxxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx léčiv

Vyřazovací xxxxxxxx

1

XXX

Xxxxxxx

X01X

2

XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

X03X, X03X

3

XXX

Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx

X05X xxxx (X05XX03, X05XX01), X06XX, X06XX01, X07XX, N07BC51

4

DEP

Léčba xxxxxxxxxxxxx

X06X xxxx (N06AA09, N06AX21)

ne, xxxxx zároveň XXX

5

XXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

X10 xxxx (X10XX01, X10XX03)

xx, xxxxx xxxxxxx XX1, XX2,XXX

6

XXX

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

X10 x zároveň X02 xxxx (X02XX, X02XX04), X03 xxxx (X03XX01), X07, C08 xxxx (X08XX06), C09

7

COP

Těžké xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

X03XX18, R03AK03, R03BB

8

AST

Astma

R03 xxxx (R03AC18, X03XX03, X03XX, X03XX02, X03XX01, X03XX02, R03CC13)

ne, xxxxx xxxxxxx XXX

9

XX2

Xxxxxxxx xxxx XX

X10

xx, pokud xxxxxxx XX1, DMH

10

EPI

Epilepsie

N03 xxxx (X03XX12, X03XX16, X03XX01)

11

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx

X07XX06, X07XX02

12

XXX

Xxxxxxx xxxxxxx

X01X, C01B, X01X, X01XX15, C01EB17, X03XX01

13

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx léčené xxxxxxxxxx XXX

X04XX11, L04AA24, X04XX, L04AC

14

REU

Revmatické choroby xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx TNF

A07EC01, X01XX01, X04XX13, X04XX03, X01XX01, X01XX01, X01XX02

xx, xxxxx xxxxxxx XXX

15

XXX

Xxxxxxxxxxxx choroba

N04B

16

DM1

Diabetes xxxx X

X10X

xx, xxxxx xxxxxxx XXX

17

XXX

Xxxxxxxxxxxxx

X04XX06, L04AA10, X04XX18, X04XX02, X04XX01, X04XX02, X04XX01

18

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx x onemocnění xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

X01XX01 , X01XX01, X05XX13

19

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxx x míchy

L03AB07, X03XX08, X03XX13, X04XX23, M03BX01, X03XX02

20

XXX

Xxxxxxxxx

X01 xxxx (L01BA01), X03XX, L03AC01, X04XX04

21

XXX

XXX, XXXX

X05XX, X05XX xxxx (X05XX08, X05XX10, J05AF11), X05XX, X05XX, X05XX xxxx (X05XX05)

22

XXX

Xxxxxxx selhání

B03X, X03XX

23

XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X01XX01, X01XX03

24

XXX

Xxxxxxxxxx onkologická xxxxx

X02

25

XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X01XX04, X03XX12, X03XX16

x) Xxxxxx xxxxxxxxx věkové xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

x) Koeficient xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má hodnotu 107.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xx hodnotu 181.

7. Xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xx vypočítané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxxx indexy xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxx skupiny (xxxx):

Xxxxxxxxx index

Číslo xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxxx index

1

0,7926

20

0,6420

2

-0,5097

21

-0,5659

3

-0,5999

22

-0,6503

4

-0,6160

23

-0,5818

5

-0,6427

24

-0,5095

6

-0,7183

25

-0,5422

7

-0,7001

26

-0,4135

8

-0,6735

27

-0,3590

9

-0,6448

28

-0,4212

10

-0,6051

29

-0,4667

11

-0,5357

30

-0,4090

12

-0,4182

31

-0,3401

13

-0,2469

32

-0,2886

14

-0,0483

33

-0,2348

15

0,1832

34

-0,0784

16

0,4343

35

0,1191

17

0,5752

36

0,2726

18

0,6427

37

0,4432

19

0,7943

38

0,7461

Nákladové indexy xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin:

Číslo xxxxxxx

Xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

1

XXX

0,2246

2

XXX

0,2533

3

XXX

1,9603

4

XXX

0,8659

5

XXX

0,2838

6

XXX

1,0344

7

XXX

1,8142

8

XXX

0,8682

9

XX2

0,4561

10

XXX

1,3813

11

XXX

0,9823

12

XXX

1,5601

13

XXX

14,4966

14

XXX

0,9963

15

XXX

1,4167

16

XX1

2,1692

17

XXX

4,1426

18

XXX

20,7391

19

XXX

10,1492

20

XXX

17,2183

21

XXX

10,7017

22

XXX

41,6000

23

XXX

10,3981

24

XXX

2,2946

25

XXX

2,2671

x) Korekce xxx xxxxxx xxxxxx xx nestanoví.

c) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 206&xxxx;000 Kč.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx §20 xxxx. 5 zákona x. 592/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx orgánu xxxxx §21d odst. 1 xxxxxx x. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

9. Dosavadní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupiny xxxxx §21a odst. 11 zákona x. 592/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 2 xxxxxx č. 592/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daň xxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxx §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije §3a xxxx. 1 zákona x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Xx. II

Pro stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §3c xx xxxxx účinném xx 1. ledna 2023 poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2024. Za xxxxxx xxx růst cen xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2022 do 30. xxxxxx 2023 x xx xxxxxx xxx růst xxxxxx xxxx období xxxx 2021 xx 2022.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 260/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění x. 296/93 Sb. x jsou x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

10/93 Xx., x státním xxxxxxxx XX xx xxx 1993, o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů XXX x některých xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

15/93 Sb., o Xxxxxx XX x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.93

161/93 Xx., x xxxxxxx xx všeobecném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

296/93 Xx., úplné xxxxx zákona x. 592/92 Sb. publikované x xxxxxx x. 75/93 Xx.

324/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX č. 550/91 Xx., o všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x. 295/93 Xx., a xxxxx XXX č. 592/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x úplném znění x. 296/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.3.94

241/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Sb., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

59/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX č. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.95

149/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 551/91 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.96

217/96 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 592/92 Xx. vyhlášené x částce x. 63/96 Sb.

48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.98

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

118/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

492/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

138/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2001

49/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 551/91 Sb., o Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Xx., x resortních, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.2.2002

176/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Sb., x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx č. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

424/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

437/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

455/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

456/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 8.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 26.11.2003

x účinností xx 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

438/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 551/91 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2004, s xxxxxxxx §20, 21, 21x, xxxxxxx x xx. XX, které xxxxxxxx účinnosti 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.12.2004

123/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.3.2005

381/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

545/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

62/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx., a xxxxx xxxxxx

x účinností xx 8.3.2006

117/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx změněna xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx č. 261/2007 Xx. na 1.1.2009)

214/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, zákon č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 165/2006 Sb., x xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §18, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých ustanovení xxxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 155/95 Sb., x důchodovém pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 309/2002 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2010

362/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx XX na rok 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

138/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2011

298/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.12.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

369/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x xxxxxxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2015

500/2012 Xx., x xxxxx daňových, xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx snižováním schodků xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013 x 1.1.2015

11/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 236/95 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2013

342/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.11.2013

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx práva x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

109/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

200/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Xx., o Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2015

145/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 6.6.2017 x 18.11.2017

183/2017 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

297/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2019 x 1.1.2020

134/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.3.2020

231/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020 a 1.1.2021

285/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

540/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

161/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.4.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021

286/2021 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

371/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

260/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2022 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

366/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 235/2004 Xx., o xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

173/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 325/1999 Xx., x azylu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České republiky x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

285/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 312/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.9.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx xxxxx xxxxxx ČNR č. 550/1991 Sb., jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx změn x xxxxxxxx, vyhlášeno xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 295/1993 Xx.
2) Xxxxx XXX č. 551/1991 Sb. xx xxxx xxxxxxx zákonem XXX č. 10/1993 Xx.
3) §2 xxxx. 1 písm. x) nařízení vlády XXXX č. 53/1992 Xx., x minimální xxxx.
4) §7 xxxx. 4 zákona XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 59/1995 Xx.
5) §31 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XX x. 182/1991 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České národní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x sociálním zabezpečení.
6) §6c xxxx. x) xx x) zákona XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 59/1995 Sb.
7) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 382/1990 Sb., x rodičovském příspěvku.
8) §127 xxxxxxxx xxxxx.
9) §129 x 130 xxxxxxxx xxxxx.
10) §7 xxxx. 1 a 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
11) §7 xxxx. 8 a §24 xxxx. 1 x 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 32/1995 Xx.
13) Xxxx. §6 odst. 7, 8 odst. 9 xxxx. x) x xxxx. 11 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 323/1993 Xx.
14) Např. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx §7 xxxx. 4 x 5 x §23 xxxx. 1 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §8 xxxx. 2 zákona XXX č. 550/1991 Xx.
17) §10 xxxx. 1 x 2 x §11 xxxx. x) až x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx znění xxxxxx XXX x. 592/1992 Xx., xxxxxx ČNR x. 10/1993 Sb. x zákona ČNR x. 15/1993 Sb.
18) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona XXX x. 550/1991 Xx.
19) §40 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších zdravotních xxxxxxxxxxxx.
21) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
22) §187 xx 206 zákoníku xxxxx.
23) §24 xxxx. 4 zákona XXX x. 337/1992 Xx.
24) §9 xxxxxx XXX č. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 59/1995 Xx.
25) §40 xxxx. 3 a 4 xxxxxx ČNR x. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/1993 Xx.
26) §18 xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx.
27) Xxxx. §125 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx, §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Sb., x mzdě, odměně xx pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, §24a xxxx. 1 nařízení vlády XXXX x. 223/1988 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 13/1991 Xx., §7 xxxx. 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v hornictví xxxxxxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx xxxxx.
28) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx XX x. 22/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelných xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxx.
§5
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce, xxxxxx uzavírá xxxx xxxxx x obcí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zejména:
x) výši úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxx odstavce 2.
29) §2 xxxx. 3 x §8 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 172/1973 Xx., x uvolňování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hnutí.
§2
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovníci xxxxxxxxx x pracovním poměru x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x kulturních x xxxxxxxxxxx zařízeních základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x organizaci, xxxxx xxxxxxxx xxxx rekreační xxxxxxxx nemá xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích. Vedení xxxxxxxxxx plní vůči xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zabezpečení, o xxxx ze xxxx xxxx., xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborový orgán. Xxxxxxx výbor xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.
§8
(1) Odměnu xxxxx §7 xxxx. 1, odst. 2 x xxxx. 5 xxxxxxxxxx uvolněným funkcionářům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výbor.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx též xxxxxxxxx xxxx, náhrady mezd x xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x rekreačních xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 90/1972 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx společenské xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Výplatu odměn x xxxx, které xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx výbor, xxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx daň xx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění poskytuje x xxxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
30) §6c xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx zákona č. 59/1995 Xx.
31) §49 xxxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
32) Xxxx. xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Zákon č. 527/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxx. §6a xxxx. 5, §23a odst. 3 xxxxxx XXX x. 280/1992 Sb., xx. XX zákona x. 60/1995 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon XXX č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX (xxx. č. 60/1995 Xx.)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny zřízené xxxxx dosavadních xxxxxxxx xx považují za xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxx xxxxxxx 50000 xxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx se xxxxxxx x vstupují xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x takovém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Majetkový xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (likvidační xxxxxxxx), *) se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxx xxxxxxx nástupcům. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx subjekty, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, převede xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k přerozdělení. Xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedou xxxx xxxxxxx do souladu x xxxxx xxxxxxx xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku XX xxxx 2 xxxxxx xxxxxx. Rezervní xxxx xxxxxx resortní, xxxxxxx, podnikové x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
*) §75 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxx. xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §17 xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
37) Xxxx. §6 odst. 9 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx.
38) §125 xxxxxxxx xxxxx.
39) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx za pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx výdělku.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x orgánech.
40) Xxxxx č. 62/1983 Sb., o věrnostním xxxxxxxx horníků.
41) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČSR x Xxxxxxxxxxxx zemědělství x xxxxxx ČSR x. 62/1970 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pohraničí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 69/1986 Xx.
42) §3 xxxx. 5 zákona XXX č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.
43) §6 xxxx. 9 zákona XXX x. 586/1992 Xx.
44) §60a xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
45) §45 xxxx. 2 a §63 xxxx. 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Například xxxxx č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
47) §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 176/2002 Xx.
48) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
49) §5 xxxx. a) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
55) Xxxxx č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx x. 48/1997 Xx., §6a xxxx. 5 a §23a xxxx. 3 xxxxxx č. 280/1992 Xx., čl. IV xxxxxx č. 60/1995 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/1992 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 185/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §2 xxxxxx č. 48/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx.
59) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §6a xxxx. 5 x §23a xxxx. 3 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.
61) §78 xxxxxx č. 435/2004 Xx.
62) §38 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x bezpečnostní způsobilosti.
64) §127a xxxxxxxx práce.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §7 xxxx. 8 a §36 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §24 x 25 xxxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x právech souvisejících x právem xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx).
67) Xxxxx č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §45a xxxx. 3 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 214/2006 Sb.
69) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
70) Xxxxxxxxx zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
71) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., o státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx zákona x. 168/2005 Xx.
72) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Například xxxxx č. 182/2006 Sb., xxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
77) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
78) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 988/2009 x xxxxxxxx Komise (XX) x. 1244/2010.
Xxxxxxxx Evropského Xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010.
Nařízení Xxxxxxxxxx Parlamentu a Xxxx (XX) x. 1231/2010 ze xxx 24. listopadu 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (ES) č. 987/2009 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které xx xxxx nařízení dosud xxxxxxxxxx pouze z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pohybující se x xxxxx Společenství, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2864/72, xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1390/81, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1247/92, nařízení Xxxx (EHS) č. 1248/92, xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 118/97, nařízení Xxxx (XX) x. 1290/97, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1606/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 307/1999, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Rady (XX) x. 859/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 631/2004, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 647/2005, xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 629/2006, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1992/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 592/2008.
Xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 574/72, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx k nařízení (XXX) č. 1408/71 x xxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx rodiny pohybující xx v xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 878/73, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1661/85, xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1248/92, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1945/93, nařízení Xxxx (XX) č. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1290/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1606/98, nařízení Rady (XX) č. 307/1999, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 89/2001, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 410/2002, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 859/2003, nařízení Xxxxxx (XX) x. 1851/2003, xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 631/2004, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 77/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 647/2005, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 207/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 629/2006, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1791/2006, xxxxxxxx Komise (XX) x. 311/2007, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 101/2008, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 120/2009.
Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 82/2000 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx republikou Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 130/2002 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Republikou Xxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, vyhlášená xxx č. 2/2007 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 135/2004 Sb. m. s.
Smlouva xxxx Xxxxxx republikou x Japonskem o xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxx č. 41/2009 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx Izrael x sociálním zabezpečení, xxxxxxxxx xxx č. 73/2002 Sb. m. s.
Xxxxxxxxxx Rady 2005/690/XX xx xxx 18. xxxxxxxx 2005 o xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx xxxxxxxxx státy xx jedné xxxxxx x Alžírskou demokratickou x lidovou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx 2000/204/ES, XXXX xx xxx 24. xxxxx 2000 o xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím a xxxx xxxxxxxxx státy xx xxxxx straně x Marockým xxxxxxxxxxx xx straně xxxxx.
Xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx 98/238/XX, ESOU xx xxx 26. xxxxx 1998 x xxxxxxxx Evropsko-středomořské xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx xxxxxxxxx státy xx jedné straně x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé.
79) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů.
83) Zákon č. 236/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

84) §4 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx.

85) §222a xxxxxxxx xxxxx.