Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.08.2022 do 31.12.2022.


Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
592/92 Sb.

ODDÍL I. Předmět zákona §1

ČÁST I. Pojistné

Výše pojistného §2 §2a §2b §2c §2d §2e §2f §2g §2h §2i

Vyměřovací základ §3 §3a §3b §3c §3d

Rozhodné období §4

Odvod pojistného za zaměstnance §5 §6

Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činné §7

Odvod pojistného poplatníka v paušálním režimu §7a §8

Záloha na pojistné poplatníka v paušálním režimu §8a §9

Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmů §10 §11

Odvod pojistného za děti cizinců §11a

Odvod pojistného hrazeného státem §12

Odvod pojistného při souběhu příjmů §13

Přeplatek pojistného §14

Úhrada dlužného pojistného §15

Promlčení pojistného §16

Způsob placení pojistného §17

ČÁST II. Penále §18 §19

ČÁST III. Přerozdělování pojistného

Obecná ustanovení o přerozdělování §20

Systém přerozdělování §20a §20b §20c

Měsíční přerozdělování podle indexů §21

Přerozdělování podle nákladných hrazených služeb §21a

Měsíční platby §21b

Vyúčtování nákladných hrazených služeb a společná kontrolní skupina §21c

Dozor nad přerozdělováním §21d

Přestupek §21e

Zmocňovací ustanovení §21f

ČÁST IV. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Kontrola placení pojistného §22 §22a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §23

Povinnosti plátců pojistného §24 §25

Pravděpodobná výše pojistného §25a

Pokuty §26

Úhrada odvedeného pojistného §26a §26b §26c §26d

Poskytování informací plátcům pojistného §26e

Centrální registr pojištěnců §27 §27a

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti osob §27b

Tiskopisy §28 §28a §28b §28c §28d

ODDÍL II. §29

ODDÍL III. §30 §31

Účinnost §32

Příloha č. 1 - Věkové skupiny pojištěnců pro přerozdělování pojistného podle indexů

Příloha č. 2 - Podrobná úprava systému přerozdělování

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 127/1998 Sb. - Čl. VI

č. 455/2003 Sb. - Čl. II

č. 438/2004 Sb. - Čl. VI

č. 545/2005 Sb. - Čl. XVII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. LXVII

č. 298/2011 Sb. - Čl. IV

č. 109/2014 Sb. - Čl. II

č. 145/2017 Sb. - Čl. II

č. 540/2020 Sb. - Čl. VIII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

Oddíl X

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx upravuje xxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "pojistné"), xxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx; vedení centrálního xxxxxxxx pojištěnců, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§2

Xxxx pojistného

(1) Xxxx xxxxxxxxxx činí 13,5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx je jeho xxxxxx povinen xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2c

§2c zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2f

§2f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2g

§2g xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2h

§2h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

§2x

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2014 Sb.

Vyměřovací xxxxxx

§3

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 49) xx úhrn xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci a xxxxxxxxx státních orgánů x soudcům 83), xxxxx jsou nebo xx xxxx, xxxxx xx podléhaly xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů 69) x nejsou xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zúčtoval x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx příjmem xx pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx výhody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx formě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx x xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, na která xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x odměna při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) věrnostní xxxxxxxx horníků 40),

x) xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxx xxxxxxx roku xxx xxx skončení xxxxxxxxxx,

x) jednorázovou sociální xxxxxxx poskytnutou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx obtížných xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo průmyslové xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx zaměstnance, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x vyměřovacího základu xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xx-xx zaměstnanci vyplácen xxxxxx x cizí xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx měnu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Zaměstnavatel je xxxxxxx vést xx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx kurz, který xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx.

(7) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 60) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxx 61) osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 62), je x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částka přesahující xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx základem x xxxxx, za xxxxxx xx plátcem pojistného xxxx.

(8) Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx:

x) s xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postižením, která xx držitelem průkazu XXX nebo XXX/X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77);

x) která xxxxxxx věku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxx xxxx přiznání;

c) xxxxx xxxxxxxxx osobně x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx x dvě xxxx do 15 xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxx předškolního xxxx umístěno x xxxxxxx (mateřské xxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, a xxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, po dobu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pobytem. Xx takovou osobu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dítě xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx péči rodičů; 7)

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3c),

x) xxxxx je pouze xxxxxxxxx odměny pěstouna,

pokud xxxx skutečnosti trvají xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx na poměrnou xxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x práci, 8)

x) xxxxxxxxxxx se xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, 6) xxxx xxxxxx uvedenou x odstavci 8 xxxx. a) xx x).

(10) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxx xxx minimální xxxxxxxxxx základ, xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xx xxxx 13,5 % z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx povinen doplatit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx toho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx si xxxxx, x to xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx pojistného x xxxxxxxxxxxx kalendářním měsíci. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, 9) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(11) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se mzdové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobočkou xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx") xxxxx zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx příjmy zúčtované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx měsíce.

(12) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx cizích právních xxxxxxxx 49) xx xxxx xxxxxx zúčtovaných xx zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx vztahem, a xx ve xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xx byly xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx 69), s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazují výdaje xxx xx zaměstnavatele xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx pracovním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x tímto pracovním xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxx obdobně.

(13) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx dovolenou x rozsahu, xx xxxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx 85), xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xx dovolenou xx xxxx, x xxxx xx příslušela xxxx xxxxxxx za dovolenou xxxxx zákoníku práce, x když xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členského státu xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rozdíl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxx xxxx xxxxxx rozdílu xxxxxxxx.

§3a

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx je 50 % daňového xxxxxxx; xxxxxxx základem xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx dílčí xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona x daních x xxxxxx, xxxxx jsou xxxx by xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, předmětem xxxx x xxxxxx fyzických xxxx.

(2) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx minimální xxxxxxxxxx základ, je xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx povinna xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxxxxxx 50 % průměrné xxxx; za xxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxxxx rok, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x přepočítacího xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 36) x xxx, xx xxxxxxxxx částka xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx nahoru.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx osobu

a) xxxxxxxx v §3 xxxx. 8 xxxx. x) xx c),

b) xxxxx současně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z minimálního xxxxxxxxxxxx základu stanoveného xxx zaměstnance,

c) za xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát (§3c),

pokud xxxx skutečnosti xxxxxx xx xxxx rozhodné xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx 50 % xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx xxxxx xx xxxxxxxx část odpovídající xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx celé xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), po xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx stala xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3,

xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xx rovna paušální xxxx, xx minimální xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2; odstavce 3 x 4 xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, po xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx rozhodného xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx paušální xxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

§3x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti a xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (§3c) (xxxx xxx "xxxxx bez zdanitelných xxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx.

§3x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné xxxxxxx xxxxxx xx osobu, xx xxxxxx je xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 55) plátcem xxxxxxxxxx stát, se xxxxxxx xx xxxx 11 014 Kč xx xxxxxxxxxx měsíc.

(2) Xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 může xxxxx xxxx xx 30. xxxxxx změnit xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3d

Vyměřovacím základem xxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx matce xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx tato xxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy xx xxxxxxxx období.

§4

Xxxxxxxx období

(1) Rozhodné xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx rozhodným xxxxxxx kalendářní rok, xx xxxxx xx xxxxxxxx platí.

(3) U xxxxx uvedené v §3d je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxx narození xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 60 xxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx

§5

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx. 16) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pojistného, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zaměstnanec, srážkou x xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xx x xxx xxxxxxxx zaměstnance.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce x xx xxxxxxx xx 1. do 20. dne následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx odvádí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx"), x xxx xx pojištěnec xxxxxxxx. 17)

§6

Xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx měl xxxxxx xxxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx žádost právního xxxxxxxx xxxxxxx evidovanou xxxx dlužného pojistného.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí xxxxxxxx xxxxxx záloh xx pojistné x xxxxxxxx pojistného, 18) xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak. Kde xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, rozumí xx xxx též zálohy xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na účet xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx splatná xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx neplatí xx xxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neschopnou xxxxx, xxxx jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§7x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx

Xxx xxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx z příjmů xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 540/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§8

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x minimálního vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zálohu xxxxx. Pokud xx xxxxx zahajující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost je xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, není xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(2) Xx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxx zálohy xx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uvedenou x §2 x xxxxxxxxx vyměřovacího základu. Xxxxxxx vyměřovací základ xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxx xxxxx §3a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx připadá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxx x těm xxxxxxxxxxx měsícům, x xxxxx byla samostatná xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx měsíce. Takto xxxxxxxxx zálohy xx xxxxxx zaplatí xx xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx byl xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx nebo xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost není xxxxxxx zdrojem jejích xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8 xxx xx dni, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx být xxxxx xxxxxxx x xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poměrně xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, a xx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx ze samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a udržení xxxxxx, xxxxx připadá x průměru xx 1 kalendářní měsíc x xxxxxx od 1. xxxxx kalendářního xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxx žádosti, nejméně xxxx x xxxxxx 3 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xxxxxxx x jednu xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx připadající v xxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx měsíc v xxxxxxxxxxxxxx roce, x xxxx alespoň xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx kalendářnímu měsíci, x xxxx byl xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2.

(5) Xxxxxxxx rozdílu mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3a xx xxxxxxx vždy xxxxxxxxxx xx 8 dnů xx xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx podán xxxxxxx podle §24 xxxx. 2 xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx pojistné xxxxx. Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx doplatku xx na zálohy xxxxxxxxx orgánům Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx, která xxxx x rozhodném období xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx paušální xxxx, hledí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 1, jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§14).

§8x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx sazbou uvedenou x §2 z xxxxx dvanáctiny minimálního xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 2.

§8x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§10

Xxxxx xxx zdanitelných xxxxxx xxxxx pojistné xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx měsíc. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx platí, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního měsíce.

§11

Xxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxx dopředu.

§11x

Xxxxx pojistného za xxxx cizinců

Za xxxxx xxxxxxx x §3d xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 2.8.2021

§12

Odvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Za osoby, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stát, 30) hradí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §20, a xx do 25. xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx za poskytované xxxxxxxxx xxxxxx hrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx zmocněn x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx plateb xxxxx xx systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nesmí ovlivnit xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx státu xxxxx §3c xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx příjmů

Má-li pojištěnec xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx §3a, xxxxxx xxxxxxxx xx všech těchto xxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx pojistného

(1) Xxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 10 let od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němž xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 200 Xx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx takový xxxxxxx, xxxxxxx se přeplatku xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho měsíce xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x souladu x xxxxx ustanovením xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx o přeplatku xxxxxxxxxx, 31) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx považuje x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx v xxxxxxxxx xxx, kdy xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osoba hotovost xxxxxxx xxxx převzala. Xx xxxxxx o xxxxxxx přeplatku pojistného xx xxxxxxxx vždy xxxxxx přehledu xxxxx §24 xxxx. 2, xxxxxxx-xx x něho xxxxxxxxx pojistného x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.&xxxx;

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1.

§15

Xxxxxx dlužného xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx ustanoveních xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xx xxx xxxxx pojistné. Pokud xxxx osoba pojištěna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x je xxxxxxx na účet xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pojišťovny 200 Xx, nelze vymáhat.

(2) Xx-xx plátce xxxxxxxxxx xxxx zdravotní pojišťovně xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx splácet x tomto xxxxxx:

x) xxxxxx,

x) přirážka x xxxxxxxxxx,

x) nejstarší xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) penále.

Jednotlivé xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) xx x) xx xxxxxx pojistného xxxxxxx xxxxxxx samostatně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je oprávněna xxxx platbu xx xxxxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna. Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Promlčení xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vyměření, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ode dne, xxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě 10 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx řízení x xxxxx.

§17

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx se platí x xxxxx měně

a) xx účet xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedený x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné zdravotní xxxxxxxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx

x) x případě xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxx x poskytovatele platebních xxxxxx xxx, xxx xxxxx k připsání xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, u xxxxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx účtu plátce xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx identifikátoru 76).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx platbu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předá x xxxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx platbu xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx uplatní xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůtu xxxxx xxxxxxxx 4, je xxxxxxx uhradit příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx výši dvojnásobku xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx platné x první xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx uhradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx záloha xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx x nižší xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx být zaplaceno, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit penále. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě jinému xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx byla poukázána xxx nesprávným variabilním xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx. Xxxx penále xx xxxxxxx podle xxxxxxxx práva občanského x xxxx xxxxx x prodlení.

(2) Nebyl-li xxxxxxxxx xx pojistném xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx (§14 xxxx. 2), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx včetně xxxxxxx platit xx xxxxx xxx penále xx xxxx 0,05 % xxxxxx částky.

(3) Xxxxx platba penále xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx v xxxxx 100 Xx xx xxxxx kalendářní xxx.

(5) Xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx platbu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 75) xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx stejně xxxx x xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX POJISTNÉHO

§20

Obecná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x spravuje xxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx zvláštního xxxx. Všeobecná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxxxxx účet xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jiná xxxxxx, která xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x paušálním xxxxxx, xxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxx xx rovna xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých se xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx režimu.

(3) X xxxxxxxxxx xx zvláštním xxxx xx hradí xxxxxxx na jeho xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxx. O xxxx těchto nákladů xx snižuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx měsíční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupin x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin x xxxxx xxxxxxx xxx souběh xxxxxx xxxxx §21. Věkovou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu. Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx níž xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnci x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věkové skupiny x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx hrazené xxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladům xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx. Nákladový xxxxx xxxxxxxxxx vyjadřuje, kolikrát xx předpokládané xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx daného pojištěnce xxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6. Způsob xxxxxxx nákladového xxxxxx xxxxxxxxxx upravuje příloha č. 2 x tomuto xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zálohové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovnám podle §21a s xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §21c, xxxxxxxxx xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21f písm. d) xxxxxxx na zdravotní xxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní rok.

Xxxxxx přerozdělování

§20a

(1) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x vypočítané xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx proměnlivých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx parametry xxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) seznam xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), xxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx korekce xxx xxxxxx xxxxxx,

x) koeficient xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x přerozdělování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx označuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přípravků, a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39n xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx x počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dávka"), xxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxx věkových xxxxxx x farmaceuticko-nákladových xxxxxx,

x) xxxxxxx pro souběh xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin, xxx které xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxx souběh xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx index, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce xxxxxxxxxx x pojištěnce x xxxxxx definovanou xxxxxxxxx skupin, x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nákladných xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§20b

Nastavitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21f xxxx. x) xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§20x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Sb. x účinností xx 1.1.2018

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašlou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx xxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx §21f písm. x). Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx 15. září xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx xxxxx") x xxxxxxxxxx pojišťovnám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování, xxxxx xx xxxxxxx xxx následující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxx Dozorčímu orgánu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§21

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skupinách x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupinách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dni xxxxxx kalendářního xxxxxx, x to včetně xxxxx pojištěnců s xxxxxxxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxx, xxx xx xx tyto xxxxxxxxx vztahují xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xx xx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) x případě, xx došlo xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování xxxxx §20x xxxx. 2 xxxx. x), x) xxxx x), x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), platné x prvnímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a prosince xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxx, xxx byly xxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x kombinacích xxxxxx skupin v xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxx kombinace xxxxxxxx xxxxxx korekce xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ke dni xxxxxx sdělení.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx formy sdělovaných xxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního účtu xxxxxxx a aktualizuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx účelem xxxxxxxxx poskytuje.

(3) Správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx počty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a počty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx x 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního účtu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a

a) xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxxx xxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx odstavce 1 písm. x) x ostatních xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx upraví xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu počty xxxxxxxxxx sdělené příslušnou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x).

(4) Počty xxxxxxxxxx, xx které xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx pojišťovnami správci xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pojistného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxx celkový počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xx dvanáctého dne xxxxxxxxxxxx měsíce.

(5) Správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx částku pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vynásobený xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx standardizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx standardizovaného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx určená x xxxxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven.

§21x

Xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Nákladnými xxxxxxxxx službami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jednoho pojištěnce xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx součtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx indexů x zajišťovací konstanty (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx konstanty xxxxxxx příloha č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx

x) 80 % xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx zajišťovací xxxxxxxxx, x xxxx

x) 95 % částky, x xxxxxx náklady xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Kompenzace xx xxxxxxxx hrazené xxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ročního vyúčtování xx skončení příslušného xxxxxxxxxxxx roku.

(4) Celkový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nákladné hrazené xxxxxx přiznaných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxx pojišťovnám x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x přerozdělování x xxxxxxxxx účetně uzavřeném xxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně náleží xxxxxxx zálohová xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x celkového xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zálohové xxxxxx podle xxxxxxxx 4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x celkové částky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přiznaných x posledním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Správce xxxxxxxxxx účtu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx x přerozdělování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb.

§21x

Xxxxxxx platby

(1) Přesahuje-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxx částek, xxxxx xx xx xxxxxxxxx x přerozdělování xxxxx xxxxxx x z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx oznámil xxxxxxx zvláštního účtu xxxxx §21 odst. 5 x §21a xxxx. 6, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx účet xx dvacátého xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle věty xxxxx nesplní, vyměří Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výši 0,1 % x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx dni splatnosti xx xxx platby xxxxxx. Penále xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradit x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x prostředků rezervního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx pojistné xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc součet xxxxxx, xxxxx na xx připadají z xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x x přerozdělování xxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx x které xx oznámil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 5 x §21a odst. 6, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chybějící xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 pracovních xxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Nesplní-li xxxxxxx zvláštního účtu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, vyměří Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxx xx xxxx 0,1 % x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Penále xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Penále xxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zvláštního účtu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštního účtu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§21x xxxxxx právním předpisem x. 145/2017 Sb. x účinností od 1.1.2018

§21x

Xxxxxxxxxx nákladných hrazených xxxxxx a společná xxxxxxxxx skupina

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyúčtuje xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výročních xxxxx xx xxxxxxx uzavření xxxxxxxxxxxx roku všechny xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx takový xxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx se započítávají x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx čerpané x xxxxxxxxx, x xxxx kompenzací xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a odst. 2. Zdravotní pojišťovna xxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aplikaci xxxxx §21 xxxx. 2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx Xxxxxxx xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx jsou zdravotní xxxxxxxxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx oprávněnosti x xxxxxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx všechny zdravotní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx zvláštního xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxxxx společné xxxxxxxxx xxxxxxx složené x xxxxxxxxx lékařů všech xxxxxxxxxxx pojišťoven. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kontrolní xxxxxxx oprávněni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xxxxxxxxxx kteroukoli xxxxxxxxx pojišťovnou. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení pojištěnců xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxx xxx zbytečných xxxxxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxxx snížila xxxxxxxxxxxxx úhradu nákladných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx snížení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §21a xxxx. 2, x porovná xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu rozdíl xxxx xxxxxx a xxxx zálohových xxxxxx xxxxx než 0,01 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21b x x xxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§21d

Dozor nad přerozdělováním

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x hospodaření xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx. Xxxxx Dozorčího xxxxxx xxxx

x) 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem financí,

b) 1 zástupce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

c) 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) 1 zástupce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x

x) 1 xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x Dozorčím xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx uvedení x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx d) xxxx xxxxx 1 xxxx. Xxxxxxx Dozorčího xxxxxx uvedení x xxxxxxxx 1 xxxx. x) mají xxxxxxxxx 1 xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 odst. 1. Pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xx kontrole xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx se nepoužijí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přestupcích.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protokoly x kontrolách xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx chyby x údajích xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou podle §21 odst. 1, x jejímž důsledku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxx, než xxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Správce xxxxxxxxxx xxxx vypořádá tento xxxxxx v následujícím xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §21a xxxx. 6 oznámí xxx xxxxxx, x xxx x příslušném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21b, a x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx částku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§21e

Přestupek

(1) Zdravotní pojišťovna xx dopustí přestupku xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx §21d xxxx. 3 neposkytne Xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx následující xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx a

2. xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x formát údajů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx ředitelem.

(2) Kontrolou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxx stanovení vyměřovacího xxxxxxx, výše xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Kontrola se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx provádí v xxxxxxx nezbytně xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Plátce pojistného, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx x pověřenému zaměstnanci

a) xxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxx x jiné xxxxxxx, xxx jsou xxx správné xxxxxxxxx x xxxxxxx pojistného xxxxxxxx, anebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx ústně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx úplnosti, xxxxxxxxxx xxxx pravdivosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxx je mu xxxxx, kde xx xxxxxxxxx,

x) zajistit vhodné xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx potřebné xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Plátci xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx pověřenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x účinnému provedení xxxxxxxx.

§22x

Xxx, xxx xx x tomto xxxxxx xxxxx zaměstnavatel, xxxxxx xx xxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad 84).

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 250/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

§23

Povinnost xxxxxxxxxx mlčenlivost

(1) Xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x kterých xx při kontrole xxxxxx pojistného xxxx x xxxxxxxxxxx s xx xxxxxxxxx. Porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správci xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx účelnou xxxxxxxx plátců x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx uplatňování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnických osob, xxxxx xx osoby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 při své xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 46)

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se nevztahuje xx xxxxx týkající xx dluhu xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platebními výměry, xxxx xxxxx-xx se x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zjištěna x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 74).

(4) Povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx poučeni o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, kdy xxxx x xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxxxx řízení x souvislosti x xxxxxxxx pojistného, xxxx xxxxxxxxxxxx-xx návrh xx xxxxx rozhodnutí ohledně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběru pojistného Xxxxxxxxx bezpečnostnímu úřadu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 63),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, které xxxx osoby xxxxxx x přehledu xxxxx §24 xxxx. 2, x xxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, Ministerstvu xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zobecněné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx uvedení xxxxxxxx xxxxx,

x) orgánům xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního zákona 32) xx kontrole xxxxxxxx zdravotních pojišťoven xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx této xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x šetřením podle xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) živnostenským xxxxxx, x xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 67).

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxx zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx tím, x xxxxx xxxxx mají xxxx povinnost. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x ní xxx xxxxxxx přinášející prospěch xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx anebo xxxxxxx, xxxxx xx způsobila xxxxxx xxxx.

(9) Bez xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxxxx a pedagogické xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx 1. To xxxxx i při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x údajům xxxxxxxxxx xxxxxx výpočetní xxxxxxxx.

Povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx

§24

(1) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx a osoba xxx xxxxxxxxxxxx příjmů xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24) xxxxxx své xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx x rodné xxxxx. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, má-li xx xxxxxxxxx, x číslo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxx xxxx záloh. Xxxx xxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx vždy do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně, xx xxxxxxx xxxx bude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx než k xxxxxx datu.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxx z xxxxxx xx rovna xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx nejpozději do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů fyzických xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok předložit xxxx zdravotním pojišťovnám, x xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx základu, xxxxxxxxxxx zálohách xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xxxxx §3a x xxxxxxxxx vypočteném x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx tuto skutečnost xxxxx x přehledu. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xx 8. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx, xxx není xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx xxxx aspoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatníkem x xxxxxxxxx režimu a xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx paušální dani, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx x dani x příjmů xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxx v xxxxxxxx den xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, jsou xxxx xxxxx povinny xxxxxxx změny do xxxx dnů xxx xxx, kdy xx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xx x xxx dozvěděly. X xxxxxx účelu xxxxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může oznámení xxxxxxx v odstavci 1, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 68) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx první x xxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx zahájení xxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrálního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oznámení u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Za den xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx předáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x případech stanovených x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx den, v xxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxx.

(7) Podání xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx do jeho xxxxxx schránky; xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jaká xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 24) xxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxxx xxx jméno, příjmení, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxx zdravotní pojišťovně, xxxxx odvádějí xxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx x xxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx každé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx pojištěni xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x platbách xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx součet xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx pojistného vypočtenou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištěných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxx pojistného xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25x

Xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přehled xxxxx §25 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx přehled xxxxx §24 odst. 2 x 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxx pojišťovnou v xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušná zdravotní xxxxxxxxxx z xxxxx x xxxxxxx, které xx k dispozici xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx si xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxx. Xxxxx-xx pro xxxxxxxxxx podkladů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx anebo osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xx xx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx 1,5xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx xxxxxxxxxx xxx, 36) xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pravděpodobnou xxxx xxxxxxxxxx; u xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xx přitom xx xx, že xxxx xxxxxx je xxxxx měsíčním xxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 x 3 nebo §25 xxxx. 3 xxx xxxxxxx uložit xxxxxx xxxxx §26. Xx-xx xxxxxxxx tento xxxxxxx předložen, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx zruší.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni splatnosti xxxxxxxxxx (§5 xxxx. 2 x §7 xxxx. 2), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 a 3 xxxx §25 xxxx. 3, do xxx, ve kterém xxx xxxxx přehled xxxxxxxxx, x xx xxxxxx tohoto xxx. Xxxxxxxxxx věty xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx-xx penále x pravděpodobné výše xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx přehledu xxxxx §24 odst. 2 x 3 xxxx §25 xxxx. 3; xx-xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x pojistného xxxxx xxxxxx přehledu, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxx porušení povinností xxxxxxxxxxx v §22 xxxx. 3 písm. x) a x), §24 xxxx. 2 x 3, §25 x §28 větě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx do výše 50000 Xxx xx xxxxxxxxxx nesplnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx do 2 xxx ode xxx, kdy se xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxx x způsob xxxxxxx x vymáhání x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. 26)

(4) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xxxxx ji xxxxxxx.

§26a

Úhrada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 27) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx vyrovnání, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx plnění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§5); xx xxxxx obdobně x pro úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxx 28) x xxx xxxxxxx odměn a xxxx, xxxxx provádí xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 29) xxxxx se x xxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx jinak.

§26b

§26b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§26x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Dlužné xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx tento xxxx zcela nedobytný. Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx takový xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx tento xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřejmě x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx vymáhání tohoto xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x penále u xxxxxxxxxxxxxx, x něhož xxxxx k výmazu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx, xxxxx dluh xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx plátce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x penále xxxxxxxx, nevyrozumívá; xxxx xx pojistném x xxxxxx trvá dále, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxx dluh.

§26d

§26d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 371/2021 Sb.

§26e

Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovna xx xxxxxxx vydat xx žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx k pojistnému. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, uvede se x tomto potvrzení xxxx xxxxxx dluhu x xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dluhu xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x pojistnému; xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho placení xx xxxxxxxxx.

§26x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx") x spravuje jej (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx registr pojištěnců xxxxxxxx xxxx xxxxx x pojištěncích: xxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx vzniku a xxxxxx pojistného xxxxxx x příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, označení xxxxxxx pojištěnců, datum xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxx republice xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 47) xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na způsob xxxxxx registru a x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx zdravotní pojišťovnou xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 20), při xxxxx Vojenská zdravotní xxxxxxxxxx zanikne, xxxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx tímto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx.

(2) Státní xxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx evidenci xxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxx správci údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx registru pojištěnců. Xxxx údaje xx xxxxxxxxx bezplatně.

(3) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištěnců xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx plátcem xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx 12. dni v xxxxxx dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zřízeným xxxxx xxxxxxxxxx zákona 20).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx poplatníky x paušálním režimu, xxxx ke xxxxxxxx xxx x měsíci.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;x xx xxxxxx zvláštního účtu xxx přerozdělování xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 20) podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§27a

§27a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§27x

Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx zpravodajských xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx bezpečnosti při xxxxxxxxxx uvedených x §1 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

2. Xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a Xxxxxxxx záchranný xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 6.6.2017

§28

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx povinni xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx (§24 xxxx. 4) xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Všeobecnou xxxxxxxxx pojišťovnou České xxxxxxxxx.

§28x

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx leden x únor 1993 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu podle §3 xxxx. 3, xxxxx xx sama xxxxxxxxx zálohu vyšší.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxx xxxxxx 1993 xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 1993 xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x podnikání xxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x roce 1992 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx měsíc, v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx základ xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx minimální vyměřovací xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3.

§28x

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 20. xxxxx 1993, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx přijala, ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. března 1994 x do 15. xxxxxx 1994. X xxxx sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaplacené zálohy, xxxxx xxxx, xx xxxxx byla zaplacena, x xxx jejího xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojistné. Ustanovení §14 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxx 1995, již xxxxx vyměřit. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vrátit xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesdělil xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx 30. xxxxxx 1995.

(4) Podle xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 x §18 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vymáhat do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx do xxx jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§28x

(1) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx činným v §24 odst. 2 xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxx 2019 nepoužije. Xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx xxx 2019 xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx povinna xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x kterých xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději do 3. srpna 2020.

(2) Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxx 2020 xx xxxxx xxxxx 2020 xx xx 21. xxxx 2020 §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx zaplaceny x xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxx xxxxxxxx xx 22. xxxx 2020.

(3) Xxxxxx xx pojistné do xxxx xxxxxxxxxx vypočítaného x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxx §3a za xxxxxx od začátku xxxxxx 2020 xx xxxxx srpna 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx záloha na xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jedné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxx §3a, xx xxxxxxx zaplatit xxxxx xxxxxx mezi xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x výší pojistného xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx podle §3a.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxx formou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx od xxxxxxx března 2020 xx xxxxx xxxxx 2020, lze xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 8 xxx po xxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx měl být xxxxx přehled xxxxx §24 odst. 2 xx rok 2020. Xxxxxxxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první, xxxxxxxxxx §7 odst. 2 xx xxx xxxxxx xx pojistné v xxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxx.

(6) Záloha xx pojistné, kterou xx xxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx 2020 xx srpna 2020 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxx §3a xxxx. 2. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výší xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 5 x 6 xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx od xxxxxx 2020 xx xxxxx 2020, x xx xx xxxxx xxxxx tohoto období xx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Provedla-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platbu zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxx březen 2020, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx za zálohu xx měsíc xxxx 2020.

§28d

Lhůta xxx podání xxxxxxxx podle §24 xxxx. 2 stanovená xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §24 xxxx. 2 xx xxx podání xxxxxx xxxxxxxx za xxx 2020 nepoužije. Xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xx rok 2020 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxxxx byla x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 2. xxxxx 2021.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 161/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 10.4.2021

Xxxxx XX

§29

Xxxxx České xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx takto: 1)

1. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxx xx xx xxxxx "xx další xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a mužů xx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v práci, xx kterou se xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

2. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx jim xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. X §6 odst. 4 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x), které zní:

"j) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, 41) ".

4. X §6 odst. 4 se xxxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) osoby xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 42) xxxxxx pečující xxxxxxx x jedno dítě xx 7 let xxxx nebo xxxxxxx x xxx xxxx xx 15 let xxxx.".

5. §7 odst. 4 se vypouští.

6. X §7 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx z xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "penále".

7. Xxxxxx §8 zní: "Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx".

8. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

9. §14 xxxx. 4 zní:

"(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

10. V §18 xxxx. 1 xx xx slovo "xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".

11. §18 xxxx. 2 xxx:

"(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny.".

12. X §18 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxxx xx skládá x xxxxxxx zástupce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zástupců xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxx, jednoho zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jednoho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, tří zástupců, xxxxx určí xx xxxxx členů Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojišťovny, x xxx xxxxxxxx, xxxxx určí xx xxxxx xxxxx Dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X prvému xxxxxxx svolá xxxxx xxxxxxxxxx orgánu ředitel xxxxxxxxx pojišťovny. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx členové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxx středu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Rozhoduje-li xxxxxxxx xxxxx v xxxxx stupni, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.".

13. X §18 xx dosavadní odstavec 3 označuje xxxx xxxxxxxx 5.

14. Za §20 xx vkládá §20x, který xxx:

"§20x

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně xxxxx x xxxx poškození xxxxxx xxxx, kterým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx právnické nebo xxxxxxx xxxxx.".

Oddíl XXX

§30

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx mění a xxxxxxxx xxxxx: 2)

1. §22 xxxx. 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxx pojištěnců xxxx okresní shromáždění xxxxxx, x xxxx xx Xxxxxxx pojišťovna xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx okresní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. Zástupce xxxxxxxxxx Xxxxxxx pojišťovny xxxxx Brna, Xxxxxxx x Plzně xxxx xxxxxxxxxxxxxx těchto xxxx.".

2. §23 xxxx. 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx Okresní pojišťovna xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx okresní pojišťovny xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx volí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx měst.".

§31

Zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxx x roce 1993 xxxxxxx xxxxxxxx rezervní xxxx.

§32

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Xxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Příloha x. 1 x zákonu x. 592/1992 Xx.

Xxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx (xxxx):

Xxxxx xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxx xxx xx:

Xxxxxxxx xxx do:

1

20

méně než 1 xxx

xxxx xxx 1 xxx

2

21

1 rok

4 xxxx

3

22

5 xxx

9 xxx

4

23

10 xxx

14 xxx

5

24

15 xxx

19 xxx

6

25

20 let

24 xxx

7

26

25 xxx

29 let

8

27

30 xxx

34 xxx

9

28

35 let

39 let

10

29

40 xxx

44 let

11

30

45 let

49 xxx

12

31

50 xxx

54 xxx

13

32

55 xxx

59 xxx

14

33

60 xxx

64 xxx

15

34

65 xxx

69 xxx

16

35

70 xxx

74 xxx

17

36

75 let

79 xxx

18

37

80 xxx

84 xxx

19

38

85 xxx

xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pojištěnce xx věkové skupiny xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx narozenin xxxxxxxxxx. Pojištěnec xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx skupiny vždy x xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xx xxxxxx č. 1 x 20 xxxx xxxxxxxxxx zařazen xxx dne narození xx xx dne xxxxxxxxxxxxxxx dni jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x. 2 x 21 bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxx, který xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obdobně.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 592/1992 Xx.

Xxxxxxxx úprava xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx formátu xxxxxxx, v xxx xxxxx xxxxx představuje xxxxx farmaceuticko-nákladovou xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx tabulky xxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kód xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) definiční xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx léčiv (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx“) xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx řádku nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxx“,

x) vyřazovací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xx, xxxxx xxxxxxx".

2. Xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx může Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X.

Xxxxx X

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x farmaceuticko-nákladovou xxxxxxxx x xxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx skupin xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do přerozdělování, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxx a podmínku xxxxxxx předpovědní xxxx xxxxxxxxxxxxxx podle oddílu X.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zajišťovací xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx konstanty xxx xxxxx období přerozdělování x rozmezí 70 xx 250, x xx tak, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx hrazených služeb x xxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 5 x xxxxxxx 15 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx období xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx D

Hranice xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro každé xxxxxx přerozdělování x xxxxxxx 121 xx 365, a to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pojištěnců xxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladových xxxxxxxxx x ke xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přerozdělování, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx přerozdělování xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji xxxxxxxxxx Ministerstvem zdravotnictví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20c (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxx“).

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx, xxxxx

x) xx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 xxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx 24000násobek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx X.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx naplněna, pokud xx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 osob.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx farmaceuticko-nákladové xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx naplněna, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2500 xxxx.

Xxxxxxxx X

Xxxxxxxx xxxxxxx předpovědní xxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx skupinu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) Předpovědní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, měřená xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx R2 podle xxxxxx M, xxxxxx xxxxxxx x 0,0001 xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Přírůstek xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx bez zahrnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xx xxxxxxxxxxx významný xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx je podmínka xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx naplněna, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxx síla ověřovacího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx koeficientem xxxxxxxxxxx X2 podle xxxxxx X, xxxxxx xxxxxxx x 0,0002 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x všechny xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Přírůstek xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný x xxxx kombinaci xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X, xx xxxxxxxxxxx významný xx xxxxxxx 1 xxxxxxxx.

Xxxx druhá

Vstupní údaje x klasifikace xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přerozdělování

Oddíl X

Xxxxxxx údajů

1. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotních xxxxxxxxxx xxxxx §20c.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxx xxxxx přerozdělování charakterizováni xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“), xxxxx xxx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx identifikátory jsou xxxxxxxxx xxxx náhodně xxxxxxxxxxx číselná xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) Náklady xxxxxxx xxxxx §20 odst. 7 (xxxx xxx „xxxxxxx“).

x) Xxxxx měsíců xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx měsíců“); xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxx tohoto měsíce xxxxxxxxxx evidován xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx xxxxxxxxx“). Xx xxxxxxxxx údajích xxxx xxxxxxx pouze pojištěnci x alespoň 1 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx osob xx xxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxx pojištěnců".

c) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx G.

d) Xxxxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladových xxxxxx; xxxxxxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx X.

x) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx skupin; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx X.

3. Seznamem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotu.

Oddíl G

Příslušnosti xx věkových skupin

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxx x xxxxxx narození xx xxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx, xx xxxx x pojištěnce xxxx 2 věkové xxxxxxx se stejným xxxxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dosaženého věku x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxx dni xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladových xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx farmaceuticko-nákladových xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §20c x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (dále xxx „Ústav“) xxxxxxx x výši x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vydáván Xxxxxxx xxxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxxxx").

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx naplnil xxxxxxxx xxxxxxxx léčiv pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx farmaceuticko-nákladovými xxxxxxxxx, xxx xxxxx pojištěnec xxxxxxx xxxxxxxx spotřeby xxxxx. Za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxx léčiv, se xxxxxxxx xxxxxx pojištěnec, x xxxxx úhrn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v každém x definičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx léčiv xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spotřeby léčiv xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx přerozdělování, pro xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyzvednuté nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do kombinace xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx kombinace xx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování xxxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví zařadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny x xxxxxxx skupinou, jestliže xxxxx do xxxx xxxxxx skupin x xxxxxxxxx kombinace xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nastavitelný parametr xxxxxx přerozdělování.

Oddíl J

Nákladové xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx skupin.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx pojištěnce uvádějí x xxxxx pořadí:

a) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 1 x tomuto xxxxxx.

x) Farmaceuticko-nákladové skupiny xxxxxxxx podle pořadí xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx X; xxxxxxx xx xxxxxx farmaceuticko-nákladových xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx nastavitelný xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vypočítané xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pořadí xxxxx xxxxxxx kombinací xxxxxx xxxxx xxxxxx X; xxxxxxx se seznam xxxxxxxxx skupin, xxxxx xxx stanoven jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx vypočítané xxxxxxxxx xxxxxx přerozdělování xxxxxxxx.

Xxxx xxxxx

Xxxxxxx vypočítaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx K

Matematické xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxx zajišťovací xxxxxxxxx

Xxxxx M

Výpočet nákladových xxxxxx

Xxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxx do věkové xxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxx měsíce, x xxxx přerozdělování xxxxxxx. Xxxxxx věkových skupin x xxxxxxxx dosaženého xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu.

Oddíl X

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pojištěnce xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx základě spotřeby xxxxx xxxxxx pojištěnců x podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx léčiv, xxxxxxxxx xxx zařazení xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx denních xxxxxxxxxxxxxx xxxxx léčiv xxxxxxxxxxx definičních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx z definičních xxxxxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Do xxxxxx úhrnu xx xxxxxxxxxxxx léčiva vydaná xxxx podaná pojištěnci, x datem xxxxxxxxxx x posledních 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíci, xxx který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx probíhá. Zdravotní xxxxxxxxxx zařadí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx do této xxxxxxx x pokud xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx farmaceuticko-nákladovými xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Za xxxxx xxxxxxxxxx xx považuje xxx, k němuž xx příslušná pohledávka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxx do xxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do kombinace xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx skupiny x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zařazen xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx kombinace xx pro příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxx

Xxxxxxxxx index xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx podle indexů

Oddíl X

Xxxxxxxxx index xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx součet xxxxx 1, nákladového xxxxxx věkové xxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx, do nichž xx xxxxxxxxxx zařazen xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x korekcí xxx souběh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx X

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx indexů

1. Xxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pojištěnce x přerozdělování xxxxx xxxxxx xx spočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušného xxxxxx přerozdělování, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Měsíční xxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx indexů xx spočte xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx X x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 7.

Xxxxxxx č. 2 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 145/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Čl. X

Xxxx penále x xxxxxxxxxx za xxxx před 1. xxxxxxx 1995 se xxxx předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. VI

Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 1995 do 31. xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxxx pouze jednou, xxxxxxx xx nevyžaduje, xxx xx poslední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995

Čl. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6a xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 550/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 59/1995 Sb., xx xxxxxxx do jednoho xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tento xxxxxx xxxxx. Žádost x xxxxxx průkazu pojištěnec xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxx stanovit pravděpodobnou xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx výzva xxxxx čl. I xxxx 5 (§25a) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 29. xxxxxx 1998.

2. Xxxxxxx x platbách xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 4 (§25 xxxx. 3) xxxxxx xxxxxx xx podá xxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 1998.

Xxxxxx VI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 127/1998 Xx. x xxxxxxxxx od 30.6.1998

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx placení xxxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx všeobecné zdravotní xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2004 x 2005 xx použijí xxxxxxxx xxxxxx x xxx kalendářním xxxx, xx xxxxx se xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx, ve kterém xxx nebo xxx xxx x xxxx 2004 podán přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2003, se xxxxxxx x procentní xxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2003.

4. Xxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xx x xxxx 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx x xxxxxxxxx sazbě xxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx předchozí kalendářní xxx, až do xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byl xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx stanovení xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 3 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve znění xxxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxx") odečtou xxxxxxxxx pojišťovny od xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skupinách xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxx §20 xxxxxx (dále xxx "správce účtu") xxx stanovení podílu xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 zákona.

2. Při xxxxxxxxx průměrných xxxxxxx xx roky 2005 x 2006 podle §20 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xx celkových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx skupinách xxxxxx, xxxxx by jim xxxx uhrazeny jako xxxxxxxx péče za xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx skupinách podle §21a zákona x xxxxxx 2003 x 2004, xxxxx by xxx x těchto xxxxxx §21a xxxxxx xxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 5 xxxxxx x výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxxxx x letech 2005 x 2006 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tak, xxxx kdyby xxx xxxxx zákon účinný xxx x letech 2003 x 2004.

3. X roce 2005 xxxxxxx xxxx vypočte xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx

x) 35 % xxxxxx vypočtené podle §20 xxxx. 2 x 3, §21 xxxx. 1 xx 3 a §21a xxxx. 3 až 6 a 13 xxxxxx x

x) 65 % xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5.

4. Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 117/2006 Sb.

5. Xxxxxx xxx xxxxx bodu 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxx podílů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny, xx kterého xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 60 let věku xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx 60 xxx xxxx tři xxxxxx. Xxxxx podíl xx vypočte xx xxxxxx 60% xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zdravotními xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 18. xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 17. xxx příslušného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx, penále, xxxxx x xxxxxxx plnění, xxxxx jsou xx xxxxxxx zákona nebo xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxxxx zvláštního účtu, x úroků xxxxxxxxx xx zvláštním xxxx xxxxxxxxx o poplatky xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx takový pojištěnec xxx 60 xxx xxxx xxxxxx třikrát. Xxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxxx x xxx 60 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx dle §21 xxxx. 1 xxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

U xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xx 30. xxxxxx 2005 xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez náhrady xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 8, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. U zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uhradil, xx příslušná xxxxxx xxxxxxxx xx přeplatek.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 545/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Čl. XXV

Přechodné ustanovení

Výše xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx za xxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Přechodná xxxxxxxxxx

Xx. XIII

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volné xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx osoby x xxxxxx neustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právních xxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx volné xx xxxxxxxxxx živnost xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006 s xxxxxxxx bodu 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Xx. LXVII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx základ xxx xxx 2008 xxxxx §3c věty xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použije x xxx rok 2009.

2. Pro stanovení xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2007 xx použije xxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vymáhat xxxxxx xxxxxxxx vzniklo přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, postupuje xx xxxxx §16 xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Správce zvláštního xxxx všeobecného zdravotního xxxxxxxxx xxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 3, xxxxxxxx péče a xxxxxxxxxx pojištěnce xxxxx §21a xxxx. 2, xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §21a xxxx. 5 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21a xxxx. 6 xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxx 2012 x roce 2011 hodnoty uvedené x §21a xxxx. 2 zákona x. 592/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx nákladových xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, nákladného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x výše zálohových xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2011, jako xxxxx xxx §21a xxxx. 2 zákona x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx v xxxx 2010.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 298/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

V xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uhradí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx 2014, xxxxxxx x částku, xxxxxx činí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2014, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxxx 2014, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx xxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2014

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx přerozdělování pojistného xx veřejné zdravotní xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxx zdravotního pojištění xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2017 se xxxxxxx zákon x. 592/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrazených xxxxxx xx xxx 2017 se x xxxx 2018 xxxxxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxxxxxx zdravotní pojišťovny xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 2017 xxxxx xxxxxx x. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 2017 xx xxxxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 18. xx 30. xxxxxxxxx 2017 x xxxxxx xxxxx xx osoby, za xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, připsaná xx xxxxxxxx xxxx x prosinci 2017.

5. Xxx přerozdělení xxxxxxxxxxx x měsíci lednu 2018 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x období 1. až 31. xxxxxxxx 2017 x xxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx pojistného xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx účet x xxxxx 2018.

6. Xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx příjmů xxxxxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx od 1. ledna 2018 xx 31. prosince 2018 xx xxxxxxx xxxxx č. 592/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím, xx nastavitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx stanoví xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxx

Xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1

XXX

Xxxxxxx

X01X

2

XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx

X03X, X03X

3

XXX

Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx choroba, léčba xxxxxxxxxx

X05X xxxx (X05XX03, X05XX01), X06XX, X06XX01, X07XX, X07XX51

4

XXX

Xxxxx antidepresivy

N06A xxxx (N06AA09, N06AX21)

ne, xxxxx xxxxxxx PSY

5

CHO

Hypercholesterolémie

C10 xxxx (X10XX01, X10XX03)

xx, xxxxx zároveň XX1, XX2,XXX

6

XXX

Xxxxxxxx s xxxxxxxxxx

X10 x xxxxxxx X02 xxxx (X02XX, X02XX04), X03 xxxx (C03CA01), X07, C08 xxxx (X08XX06), X09

7

XXX

Xxxxx astma, xxxxxxxxx obstrukční choroba xxxx

X03XX18, X03XX03, R03BB

8

AST

Astma

R03 xxxx (R03AC18, X03XX03, X03XX, X03XX02, R03BC01, X03XX02, X03XX13)

xx, pokud xxxxxxx XXX

9

XX2

Xxxxxxxx typu XX

X10

xx, pokud xxxxxxx XX1, XXX

10

XXX

Xxxxxxxxx

X03 xxxx (X03XX12, X03XX16, X03XX01)

11

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx

X07XX06, X07XX02

12

XXX

Xxxxxxx xxxxxxx

X01X, X01X, X01X, X01XX15, X01XX17, X03XX01

13

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX

X04XX11, X04XX24, X04XX, X04XX

14

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jinak než xxxxxxxxxx TNF

A07EC01, L01BA01, X04XX13, X04XX03, X01XX01, X01XX01, P01BA02

ne, xxxxx xxxxxxx TNF

15

PAR

Parkinsonova xxxxxxx

X04X

16

XX1

Xxxxxxxx xxxx X

X10X

xx, xxxxx xxxxxxx XXX

17

XXX

Xxxxxxxxxxxxx

X04XX06, X04XX10, X04XX18, L04AC02, X04XX01, X04XX02, X04XX01

18

XXX

Xxxxxxxx fibróza x onemocnění exokrinní xxxxxx xxxxxxxxx

X01XX01 , X01XX01, X05XX13

19

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

X03XX07, L03AB08, X03XX13, X04XX23, X03XX01, X03XX02

20

XXX

Xxxxxxxxx

X01 mimo (X01XX01), X03XX, X03XX01, X04XX04

21

XXX

XXX, XXXX

X05XX, X05XX xxxx (X05XX08, X05XX10, X05XX11), X05XX, X05XX, X05XX xxxx (X05XX05)

22

XXX

Xxxxxxx xxxxxxx

X03X, X03XX

23

XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X01XX01, X01XX03

24

XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

X02

25

XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

X01XX04, X03XX12, N03AX16

b) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

x) Koeficient xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx má hodnotu 107.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 181.

7. Na základě xxxxxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 6 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx období xx 1. xxxxx 2018 xx 31. xxxxxxxx 2018 xxxxxxx xxxxx:

x) Nákladové indexy xxxxxxxx skupin x xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skupin:

Číslo xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxxx index

Číslo xxxxxxx (xxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx

1

0,7926

20

0,6420

2

-0,5097

21

-0,5659

3

-0,5999

22

-0,6503

4

-0,6160

23

-0,5818

5

-0,6427

24

-0,5095

6

-0,7183

25

-0,5422

7

-0,7001

26

-0,4135

8

-0,6735

27

-0,3590

9

-0,6448

28

-0,4212

10

-0,6051

29

-0,4667

11

-0,5357

30

-0,4090

12

-0,4182

31

-0,3401

13

-0,2469

32

-0,2886

14

-0,0483

33

-0,2348

15

0,1832

34

-0,0784

16

0,4343

35

0,1191

17

0,5752

36

0,2726

18

0,6427

37

0,4432

19

0,7943

38

0,7461

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx skupin:

Číslo skupiny

Kód xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

1

XXX

0,2246

2

XXX

0,2533

3

XXX

1,9603

4

XXX

0,8659

5

XXX

0,2838

6

XXX

1,0344

7

XXX

1,8142

8

XXX

0,8682

9

XX2

0,4561

10

XXX

1,3813

11

XXX

0,9823

12

XXX

1,5601

13

XXX

14,4966

14

XXX

0,9963

15

XXX

1,4167

16

XX1

2,1692

17

XXX

4,1426

18

XXX

20,7391

19

XXX

10,1492

20

XXX

17,2183

21

XXX

10,7017

22

XXX

41,6000

23

XXX

10,3981

24

XXX

2,2946

25

XXX

2,2671

x) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx nestanoví.

c) Zajišťovací xxxxxxxxx má xxxxxxx 206&xxxx;000 Xx.

8. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §20 odst. 5 xxxxxx č. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxx Xxxxxxxxx orgánu xxxxx §21d xxxx. 1 xxxxxx č. 592/1992 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 11 zákona x. 592/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §21c xxxx. 2 xxxxxx x. 592/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx povinnosti u xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije zákon x. 592/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx započaté ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx daň xxxxxxxxxx paušální xxxxxxx xxxxx §7a zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx §3a xxxx. 1 zákona x. 592/1992 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 540/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x. 296/93 Sb. x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

10/93 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx XX na xxx 1993, o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů ČNR x některých xxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.93

15/93 Xx., x Xxxxxx ČR x x xxxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.93

161/93 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změnách x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.93

296/93 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 592/92 Sb. publikované x částce č. 75/93 Xx.

324/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x úplném xxxxx x. 295/93 Xx., a xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x úplném xxxxx x. 296/93 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 54/56 Xx., x nemocenském pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 88/68 Sb., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

59/95 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon XXX x. 337/92 Xx., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.95

149/96 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 550/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon XXX č. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, podnikových a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.96

217/96 Xx., xxxxx xxxxx zákona č. 592/92 Xx. xxxxxxxxx x částce x. 63/96 Sb.

48/97 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.97

127/98 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 48/97 Xx., o veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 280/92 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.98

29/2000 Xx., o poštovních xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx zaměstnanců při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

492/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

138/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/92 Sb., o xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

49/2002 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 551/91 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 280/92 Sb., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 8.2.2002

176/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 131/2003 Xx., x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x účinností xx 28.8.2003

424/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

437/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2004

455/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

456/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se mění xxxxx č. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 551/91 Xx., x Všeobecné zdravotní xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 8.11.2003 x vrácenému xxxxxxxxxxx republiky dne 26.11.2003

x účinností od 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx evidence obyvatel

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

438/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.8.2004, s xxxxxxxx §20, 21, 21x, xxxxxxx x xx. XX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 10.12.2004

123/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.3.2005

381/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2006

545/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

62/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 124/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 257/2004 Xx., x další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.3.2006

117/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonem x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 a xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x výjimkou ustanovení xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §18, který xxxxxx účinnosti xx 1.1.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

306/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

285/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

362/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu XX xx rok 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx XX x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

138/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

298/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2011

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

369/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

445/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.12.2011

458/2011 Sb., o xxxxx zákonů související xx zřízením jednoho xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

401/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013 x výjimkou §2x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2015

500/2012 Xx., x změně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 x 1.1.2015

11/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2013

342/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx práva a x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

109/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/92 Xx., x pojistném na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x&xxxx;xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2014

250/2014 Xx., x změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s účinností xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

200/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/97 Xx., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/92 Xx., x resortních, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2015

145/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6.6.2017 x 18.11.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

297/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019 x 1.1.2020

134/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 27.3.2020

231/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2020 x 1.1.2021

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

161/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.4.2021

261/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

274/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 2.8.2021

286/2021 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

371/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2023

260/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 592/1992 Xx., o pojistném xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023

366/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 235/2004 Xx., x dani x přidané hodnoty, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx xxxxx zákona XXX č. 550/1991 Sb., xxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx x. 295/1993 Xx.
2) Xxxxx XXX č. 551/1991 Sb. je xxxx doplněn zákonem XXX x. 10/1993 Xx.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení xxxxx XXXX x. 53/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx.
4) §7 xxxx. 4 zákona XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Xx.
5) §31 xxxxxxxx Ministerstva práce x xxxxxxxxxx věcí XX x. 182/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx zabezpečení.
6) §6c xxxx. a) xx x) xxxxxx ČNR x. 550/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 59/1995 Xx.
7) §2 xxxx. 3 zákona x. 382/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
8) §127 xxxxxxxx práce.
9) §129 x 130 xxxxxxxx xxxxx.
10) §7 xxxx. 1 x 2 zákona ČNR x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
11) §7 xxxx. 8 x §24 xxxx. 1 x 2 zákona XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §13 xxxxxx ČNR č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 32/1995 Sb.
13) Xxxx. §6 xxxx. 7, 8 odst. 9 xxxx. f) x xxxx. 11 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 323/1993 Sb.
14) Xxxx. xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx §7 odst. 4 x 5 x §23 xxxx. 1 xxxxxx ČNR x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §8 xxxx. 2 zákona XXX x. 550/1991 Xx.
17) §10 xxxx. 1 x 2 x §11 xxxx. x) xx x) xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 592/1992 Xx., xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx. x zákona ČNR x. 15/1993 Sb.
18) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona XXX x. 550/1991 Xx.
19) §40 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
21) Xxxxx XXX č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
22) §187 xx 206 xxxxxxxx xxxxx.
23) §24 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx.
24) §9 xxxxxx XXX č. 550/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Sb.
25) §40 xxxx. 3 x 4 zákona XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxx x poplatků, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 35/1993 Xx.
26) §18 xxxxxx ČNR č. 550/1991 Sb.
27) Xxxx. §125 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx, §8 xxxx. 2 zákona x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx, §24a odst. 1 nařízení xxxxx XXXX x. 223/1988 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nařízení xxxxx XXXX x. 13/1991 Xx., §7 xxxx. 4 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práci.
28) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XX x. 22/1991 Xx., kterou xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§5
(1) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx uzavírá xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxx xxxxx odstavce 2.
29) §2 xxxx. 3 a §8 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx odborů a xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. 172/1973 Xx., x uvolňování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx funkce x Xxxxxxxxxx odborovém xxxxx.
§2
(3) Všichni xxxxxxxx funkcionáři x xxxxxxx xxxxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx xxxxxx x organizaci. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x pracovním xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích. Vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx funkcionářům a xxxxxxxxxxx všechny povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x nemocenském pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx ze xxxx xxxx., pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborový xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru.
§8
(1) Xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, odst. 2 x odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatním pracovníkům x základní organizaci xxxxxxxxx xxxxxxx výbor.
(2) Závodní výbor xxxx též xxxxxxxxx xxxx, náhrady xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pracovníkům v xxxxxxxxxx x rekreačních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 90/1972 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxx), anebo xxxxx xx jejich úhrada xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxxxxx závodní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředků základní xxxxxxxxxx x obvyklých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxx; příslušné dávky xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx x zúčtuje stejným xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu.
30) §6c xxxxxx XXX x. 550/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 59/1995 Xx.
31) §49 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
32) Např. xxxxx č. 166/1993 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxx. §6a xxxx. 5, §23a xxxx. 3 xxxxxx XXX č. 280/1992 Sb., čl. XX xxxxxx x. 60/1995 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX č. 185/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx. XX (xxx. č. 60/1995 Xx.)
Ustanovení xxxxxxxxx
Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 50000 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx roku ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx základního fondu xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x likvidace (likvidační xxxxxxxx), *) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí o xxxxxxx resortní, xxxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxx xxxxxxx nástupcům. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, převede se xxxxxxxxxx zůstatek Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně České xxxxxxxxx x přerozdělení. Xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxx zákonem xx šesti xxxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, podnikové a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku XX xxxx 2 xxxxxx xxxxxx. Rezervní xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
*) §75 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Např. xxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) §17 xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
37) Xxxx. §6 xxxx. 9 xxxx. x) a x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění zákona x. 323/1993 Xx.
38) §125 xxxxxxxx xxxxx.
39) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 62/1983 Sb., x věrnostním xxxxxxxx xxxxxxx.
41) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx ČSR x Ministerstva xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX x. 62/1970 Sb., x xxxxxxxxxxx náborových xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx doosídlencům ve xxxxxxxxx území xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 69/1986 Xx.
42) §3 xxxx. 5 xxxxxx XXX x. 592/1992 Xx., x pojistném xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
43) §6 xxxx. 9 zákona XXX x. 586/1992 Xx.
44) §60a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
45) §45 xxxx. 2 x §63 xxxx. 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) Xxxxxxxxx xxxxx č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 280/1992 Sb., o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, podnikových x xxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
47) §8 xxxx. 4 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 176/2002 Xx.
48) Xxxxx č. 218/2002 Sb., o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx).
49) §5 xxxx. a) xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
50) §3 xxxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
51) Xxxxx č. 40/1993 Sb., o xxxxxxxx x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
53) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
55) Zákon č. 48/1997 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxxxxxx §45 zákona č. 48/1997 Xx., §6a xxxx. 5 x §23a odst. 3 xxxxxx č. 280/1992 Xx., čl. XX xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/1992 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x zdraví xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 185/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) §2 xxxxxx x. 48/1997 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) §55 xxxxxx x. 48/1997 Xx., ve znění xxxxxx x. 258/2000 Xx.
59) Xxxxxxxxx §45 xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §6a xxxx. 5 x §23a odst. 3 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) §67 xxxx. 2 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
61) §78 xxxxxx x. 435/2004 Xx.
62) §38 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
63) Záion č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní způsobilosti.
64) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
65) §7 xxxx. 8 x §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §24 x 25 xxxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx).
67) Zákon č. 570/1991 Sb., x živnostenských xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
68) §45a xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx znění zákona x. 214/2006 Sb.
69) §6 xxxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
70) Například zákoník práce, zákon č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
72) Xxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
74) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
75) Xxxxxxxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., xxxxx č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 21/1992 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
76) §2 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 284/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx.
77) Zákon č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 988/2009 x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Parlamentu x Xxxx (ES) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pravidla x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) x. 1244/2010.
Nařízení Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx které se xxxx nařízení xxxxx xxxxxxxxxx pouze x xxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Nařízení Xxxx (XXX) x. 1408/71 xx xxx 14. xxxxxx 1971 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx pohybující se x rámci Společenství, xx znění xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2864/72, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1390/81, xxxxxxxx Rady (XXX) x. 1247/92, xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 1248/92, nařízení Xxxx (XXX) x. 1945/93, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 3095/95, xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 118/97, nařízení Xxxx (XX) č. 1290/97, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1223/98, xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1606/98, xxxxxxxx Rady (XX) x. 307/1999, xxxxxxxx Rady (ES) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 859/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 631/2004, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 647/2005, nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 629/2006, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1992/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 592/2008.
Xxxxxxxx Rady (EHS) x. 574/72, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x nařízení (XXX) č. 1408/71 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxx pohybující xx v rámci Xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Rady (EHS) x. 878/73, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1661/85, xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1248/92, xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 1945/93, nařízení Xxxx (XX) č. 3095/95, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1290/97, xxxxxxxx Rady (XX) x. 1223/98, nařízení Xxxx (ES) č. 1606/98, xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 307/1999, xxxxxxxx Rady (ES) x. 1399/1999, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 89/2001, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1386/2001, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 410/2002, nařízení Xxxx (XX) x. 859/2003, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1851/2003, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 631/2004, nařízení Xxxxxx (XX) x. 77/2005, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 647/2005, xxxxxxxx Komise (XX) x. 207/2006, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 629/2006, nařízení Xxxx (XX) x. 1791/2006, xxxxxxxx Komise (XX) x. 311/2007, xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 101/2008, nařízení Xxxxxx (XX) č. 120/2009.
Xxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx a Chorvatskou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pod č. 82/2000 Sb. m. s.
Xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx republikou Jugoslávie x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxx č. 130/2002 Sb. m. s.
Xxxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhlášená xxx č. 2/2007 Sb. m. s.
Xxxxxxx mezi Xxxxxx republikou x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 135/2004 Sb. m. s.
Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 41/2009 Sb. m. s.
Smlouva xxxx Xxxxxx republikou x Xxxxxx Izrael x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 73/2002 Sb. m. s.
Xxxxxxxxxx Xxxx 2005/690/ES xx xxx 18. xxxxxxxx 2005 x xxxxxxxx Evropsko-středomořské xxxxxx xxxxxxxxxxx přidružení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně xxxxx.
Xxxxxxxxxx Rady x Xxxxxx 2000/204/XX, XXXX xx xxx 24. xxxxx 2000 o xxxxxxxx Xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx členskými xxxxx xx jedné xxxxxx x Marockým xxxxxxxxxxx xx straně druhé.
Xxxxxxxxxx Xxxx x Xxxxxx 98/238/XX, ESOU xx xxx 26. xxxxx 1998 x xxxxxxxx Evropsko-středomořské dohody xxxxxxxxxxx přidružení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx státy xx jedné straně x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx straně druhé.
79) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších předpisů.
80) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
81) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
82) §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
83) Xxxxx č. 236/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

84) §4 zákona x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx.

85) §222a xxxxxxxx xxxxx.