Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.09.2023.


Zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
358/92 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4 §5 §6

ČÁST II. Notář

ODDÍL 1. Notář a notářský úřad §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13

ODDÍL 2. Zástupce a náhradník notáře §14 §15 §16

ODDÍL 3. Pracovníci notáře

Notářský koncipient §17 §18 §19 §20

Notářský kandidát §21 §22 §23 §24 §25

Další pracovníci notáře §26

Ustanovení společná §27 §28

ČÁST III. Notářská samospráva

ODDÍL 1. Notářská komora §29 §30 §31 §32 §33 §34

ODDÍL 2. Notářská komora České republiky §35 §35a

Evidence právních jednání pro případ smrti §35b §35c

Evidence listin o manželském majetkovém režimu §35d

Seznam prohlášení o určení opatrovníka §35e

Rejstřík zástav §35f §35g §35h §35i

Seznam listin o manželském majetkovém režimu §35j §35k §35l

Evidence ověřených podpisů §35m

Sbírka dokumentů §35n

Ověřování veřejných listin ve vztahu k cizině §35o §36 §37 §38 §39 §40 §41

ODDÍL 3. Společná ustanovení §42 §43 §44

ČÁST IV. Dohled, kárné řízení a řízení o přestupku vedenou komorou

ODDÍL 1. Dohled a kárné řízení §45 §46 §47 §48 §49 §49a §49b §49c §50

Zahlazení kárného postihu §50a §51

ODDÍL 2. Řízení o přestupku vedené Komorou §51a

ČÁST V. Obecná ustanovení o notářské činnosti a o poskytování právní pomoci §52 §53 §54 §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §61a

ČÁST VI. Zvláštní ustanovení o notářské činnosti

ODDÍL 1. Sepisování notářských zápisů o právních jednáních §62 §63 §64 §64a §65 §66 §67 §68 §69

Notářský zápis pro zápis do veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku §70 §70a §71

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti §71a §71b §71c

ODDÍL 2. Osvědčení právně významných skutečností a prohlášení §72

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou §73

Ověřování pravosti vlastnoručního podpisu §74

Ověřování pravosti elektronického podpisu §74a

Osvědčení o předložení listiny §75

Protesty směnek a jiných listin §76

Osvědčení průběhu valných hromad §77

Osvědčení o tom, že je někdo naživu §78

Osvědčení jiných skutkových dějů §79

Osvědčení o prohlášení §80

Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby §80a §80b §80c §80d §80e §80f §80g

Notářský zápis o souhlasu s navrhovaným rozhodnutím uděleném mimo zasedání orgánu právnické osoby §80ga

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí, které má být přijato mimo zasedání orgánu právnické osoby a notářský zápis o rozhodování mimo zasedání orgánu právnické osoby §80gb

Notářský zápis o návrhu rozhodnutí §80gc

Notářský zápis o rozhodování per rollam §80gd

Osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku §80h

Notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu §80i

ODDÍL 3. Notářská úschova §81

Notářská úschova listin §82 §83 §84 §85

Notářská úschova peněz §86 §87 §88 §89 §89a

Notářská úschova listin za účelem jejich vydání další osobě §89b

ODDÍL 4. Vydávání stejnopisů, opisů, výpisů a potvrzení §90 §91 §92 §93 §94 §94a

ČÁST VII. Jiná činnost notáře

Oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání §94b §94c §94d §94e

ČÁST VIII. Manipulace se spisy a notářskými zápisy a jejich úschova §95 §95a §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104 §105

ČÁST IX. Odměna notáře §106 §107 §108 §109

ČÁST X. Ochrana osobních údajů §109a §109aa §109b §109c §109d §109e §109f

ODDÍL 1. Ochrana osobních údajů v řízení o pozůstalosti §109g §109h

ODDÍL 2. Ochrana osobních údajů při notářské a další činnosti §109i

ČÁST XI. Přestupky §109j

ČÁST XII. Přechodná a závěrečná ustanovení §110 §111 §112 §113 §114 §115 §116

č. 30/2000 Sb. - Hlava II

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 554/2004 Sb. - Čl. VI

č. 216/2005 Sb. - Čl. V

č. 7/2009 Sb. - Čl. VII

č. 303/2013 Sb. - Čl. XIII

č. 298/2016 Sb. - Čl. IX

č. 258/2017 Sb. - Čl. IV

č. 7/2019 Sb. - Čl. II

č. 527/2020 Sb. - Čl. XI

č. 300/2021 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 349/2002 Sb.; č. 476/2002 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxx pověřil xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx pravomocí x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, osvědčování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx úschovy (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxx může x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x jednání x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci; xxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxx části xxxx občanského xxxxxxxx xxxx, ve věcech xxxxxxxxx rejstříků a xx věcech xxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x němž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx,

6. řízení x soudním xxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vyjma xxxx xxxxx x xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx může xxx vykonávat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správce, zástupce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§4

X xxxxx xxxxx xxxxxxxx notář xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 2). Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Rejstříku xxxxxx, xxxxxxxxx rejstříku xxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, nestanoví-li x xxxxxxxx xxxxxx podle §4 zvláštní xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx neslučitelná x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx vykonávat xxxxxx poslance, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx krajského xxxxxxxxxxxxxx x x xx xxxxxx činnost vědeckou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, tlumočnickou, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x orgánech xxxxxxxxxx, x činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx.

§6

(1) Notářské xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx sepsané xxxxxxx o xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xx xxxxx zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx tak xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou sepisování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX X NOTÁŘSKÝ XXXX

§7

(1) Xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx právo

1. v xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxx a právní xxxx studiem xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xx vysoké xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx uznáváno za xxxxxxxxxx vzdělání uvedenému x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x současně xxxxxx vzdělání odpovídá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a právní xxxx v xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonný,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

e) xxxxxx notářskou zkoušku.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx notáře, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a xxxxx státního notáře x xxxxxxxxxx čekatele xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Xxxxxx") xxxxxxx xxxxx xxxxx soudce, prokurátora, xxxxxxxx xxxxxxxx, advokáta, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, soudce Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu nebo Xxxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, justičního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx soudce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx čekatele xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, advokátního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právníka, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx samostatně podílí xx tvorbě xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx; xx notářské xxxxx xxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "xxxxxxx") xx návrh Xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxx započítat xxxxxxx 2 roky.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx notářská xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xx osobu, xxxxx xxxxxxx notářskou xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxx závěrečnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, advokátní xxxxxxx, exekutorskou zkoušku x xxxxxxxx xxxxxxx xx komerčního právníka.

§8

(1) Notáře jmenuje xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v obvodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx Xxxxxx. Notářský xxxx xx určen xxxxxx x příjmením xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx notář xxxxxx sídlo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx okresního soudu.

(5) Xxxxxxxx xxxx lze xxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxx jmenovaný xx xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx předloží xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyhlašuje x xxxxxxxxxx. Komora xxxxxx do xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdo splňuje xxxxxxxxxxx stanovené x §7 xxxx. 1.

§9

(1) Předpokladem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx notářem,

b) složení xxxxx do xxxxx xxxxxxxx, xxxxx již xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úředního razítka xxxxxx,

x) uzavření xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx vzniknout x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Slib xxx:

"Xxxxxxx na xxxx xxxx x svědomí, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx a obecně xxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostupovat xxxxxxxxx nezávisle.".

(3) Xxxxxx xxxxxxx notáře obsahuje:

a) xxxx jméno, příjmení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx "xxxxx",

x) sídlo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx znak České xxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxxxx notáři xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxx němu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx notáře, x xx xx xx xxxxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxx řízení,

b) xxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx notáře, x xx až xx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx,

x) byl xxxxxxx postup xxxxx §51.

(2) Ministr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxx

x) po dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx důvody xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nejdéle xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx 4 xxx.

§11

Ministr xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx odmítl xxxxxx xxxx,

x) ke xxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx 70 let,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx omezen xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x činností xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx podle §9 xxxx. 1 písm. x) x xxxxx xx i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komory (§29) xx xxxxxxxxx xxxxx neobnoví,

h) jestliže xxxxx xxx měsíce xx xxxxxxx xxxxx xxxx ode dne xxxx jmenování, xxxxxx-xx xxxx xxxx svým xxxxxxxxxx, bez xxxxxxx xxxxxx nezačne xxxxxxxxx xxxxxxx notáře,

i) jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kárné xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx trvale xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neslučitelnou x xxxxxxxx notáře xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 4 xxxx.

§12

(1) Xxxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx zřídí xxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx může xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx dne x xxxx zrušení xx xxxxxxx oznámit Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úředních xxx x xxxxxxxx xxxxxx zrušení.

§13

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx notáře xxxxxxxxx x notářské xxxxxxxxx x během úředních xxx xxxx x xxxxx xxxxxx konání. Xxxxx xxxx jednotlivé xxxxx provádět i xx xxxxx místě. Xx jiném místě xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxxxx mají xxxxxx sídlo, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, kteří xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxx"), xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zastoupeného notáře xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx úřední xxxxxxx notáře.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx oznámit Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx notáře xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

ODDÍL XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX NOTÁŘE

§14

(1) Jestliže xxxxx nevykonává xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kandidátem (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxx §24, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodne x výši xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx lze podat xxxxxxx prostředek x xxxxx 3).

(2) Notářská xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, nejsou-li, x řad notářů xx sídlem x xxxxx obvodu xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx sídlo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx poměru, x xxxxxx-xx, xxxxx xxxxxxxxxx-xx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tak x xxx xxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx zástupce xx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx zástupce x xxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxx písemného xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxx uplynutím xxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxx-xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx notář xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx notář xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx komora, xxxxxx xxx členem, xxxx Komora x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xx xxxx, xxx xx notářský úřad xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xx ustanoví xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10. X ustanovení xxxxxxxxxx xx třeba xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Náhradníka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x řad notářů xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx notářského úřadu; xxxxxx-xx nebo xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z nich, x řad xxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takový xxxxx, xxxxxxxx náhradníkem kteréhokoli xxxxxx Komora.

§15

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kandidát, je xxxxxxxxxxxx jeho výkonu xxxxxxxx notáře složení xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 2), pokud xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx výkonu činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxx činností.

§16

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úkonech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tuto xxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xx svým jménem x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je zástupcem xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx notáře, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxx svým xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména v xxxxxxx, xxxxx nesnesou xxxxxxx.

ODDÍL XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§17

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xx xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxx notářských koncipientů.

(2) Xxxxxx notářských koncipientů xxxx notářská komora, x jejímž xxxxxx xx sídlo xxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx v pracovním xxxxxx.

§18

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx

1. x magisterském xxxxxxxxx programu xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xx vysoké xxxxx x zahraničí, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uznáno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx,

x) xx bezúhonný x

x) xx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

(3) Xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientů, xx xxxxx xx domáhat xxxxxxxxx xxxxxx návrhem x xxxxx.

§19

Xxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, opisů xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §94, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx (dále xxx "xxxx") x xxxxxxxx (xxxx jen "vidimace"), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") x xxxxxxxx vidimací x legalizací ve xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 11), vydáváním opisů xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxxx §35c xxxx. 3, xxxxxxxxx opisů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Rejstříku xxxxxx xxxxx §35i xxxx. 1, vydáváním xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxxx §35l odst. 2, vydáváním výpisů x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, prováděním autorizované xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx kontaktního místa xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12), a xxxx přijímáním xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx úkony x xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1,

x) přípravnými x dílčími xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x §3 odst. 2,

x) xxxxxxx dalších xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx tento xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx předpis.

§20

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientů xxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx státu xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx,

x) xxx byl xxxxxx xx svéprávnosti,

d) xxx byl odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nebo pro xxxxxxx xxx spáchaný x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx skončil pracovní xxxxx u notáře x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx notářské xxxxxx do xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x notáře,

g) xxx xxx zapsán do xxxxxxx notářských kandidátů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 koncipientovi x xxxxxx, u něhož xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru.

(3) Ten, xxx byl xx xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx u xxxxx.

Notářský xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxx xx xxx, xxx xx zapsán x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx notář, x xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kdo

a) xxxxxxx předpoklady xxxxxxxxx x §18 odst. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§7 xxxx. 2) x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x). Xxxxxxxx xxxxxxx xx konají alespoň xxxxxx ročně.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx čerpaná v xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Nevykonává-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx překážek v xxxxx na xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx mu xxxx xxxx do doby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozsahu 70 xxxxxxxxxx xxx v xxxxxx roce jejího xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x notáři, x něhož je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ten, kdo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx zapsán do xxxxxxx notářských xxxxxxxxx, xx právo se xxxxxxx provedení zápisu xxxxxxx u xxxxx.

§23

Notář může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx notářského xxxxxx xxxxxxxxx pro právní xxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71b, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prohlášení, xxxxx-xx x osvědčování xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx stejnopisů, xxxxx xxxx ověřených xxxxx x výpisů x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §94, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, vydáváním xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 11), xxxxxxxxxx zápisů a xxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxx, vydáváním opisů xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx xxxxxx smrti xxxxx §35c xxxx. 3, vydáváním opisů, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Rejstříku xxxxxx xxxxx §35i odst. 1, vydáváním opisů xxxx potvrzení xx Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35l odst. 2, vydáváním xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12),

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) výkonem xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x činnosti xxxxx §3 odst. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxx xxx na návrh xxxxxx, x xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx činnosti notáře x výjimkou xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3. Tuto xxxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx notáře, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterého xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §15 xxxx. 1. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kandidáta zástupcem, x to na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Notářská xxxxxx xx návrh xxxxxx xxxxxxxxxx kandidáta xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xx xxxx xxxxx než jeden xxxxx, rozhodne příslušná xxxxxxxx komora x xxxx xxxxxx kandidáta xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx. Proti xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx x soudu 3).

§25

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kandidáta xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §20 odst. 1 písm. x) xx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx, kdo xxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx právo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§26

Xxxxx pracovníci notáře

(1) Xxxxx může písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 x 3. Jestliže xxxx xxxxxxxxxx složili xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx může xxxxxxx x činností xxxxxxxxx x §19 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1.

(2) Ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pracovník xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxx. Xxxxxxxx komora xxxx xx xxxx xxxx započítat xxxx, xx kterou xxx xxxxx pracovník xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx sdružení advokátů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Za kvalifikační xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx odborná x xxxx obdobná zkouška xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx uznat xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx společná

§27

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §19, 23 x §26 xxxx. 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx notáře.

§28

(1) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx trvat xx xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx pracovníky xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX TŘETÍ

NOTÁŘSKÁ XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX

§29

(1) Notářská xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx a sídla xxxxxxxxxx komor se xxxxxxx x xxxxxx x sídly xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx se shoduje x obvodem x xxxxxx xxxxxxxxx soudu x Praze.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx sdružuje xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x jejím xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx jmenování xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xx právnickou xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx příjmy. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

§30

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx orgány:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) revizní xxxxxx.

§31

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x obvodu xxxxxxxx xxxxxx; kandidáti xxxx jen xxxxxxx xxxx. Xxxxx může xxxxxxx pověřit xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx jednání kolegia xxxxxxxxxx a jeho xxxxxx hlasoval. Zastoupený xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx

x) x členů notářské xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx členů xxxxxxxx volí x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx"),

x) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x odvolává delegáty xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"), x xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx započatých 20 xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx volí x xxxxxxxx předsedu xxxx komise,

e) projednává x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx sociální x xxxx fondy x xxxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx spojenou x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx notářské xxxxxx,

x) xxxx zrušit xxxx xxxxxx xxxxxxxx prezidia.

§32

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx notářské xxxxxx; xx xxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxx kolegium xxxxxxx xxxxxx xx rok; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx jedna třetina xxxxx notářské xxxxxx xxxx xxxxxx-xx o xx revizní xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx notářů xx sídlem x xxxxxx xxxxxxxx komory,

c) xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komory x spravuje xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx notářské komory xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxxxx

x) zastupuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jejím xxxxxx ve xxxxx xxxxxx,

x) xxxx jednání xxxxxxx,

x) svolává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxx vždy, xxxxxx-xx x to xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx komise,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx prezidia, která xxxxxxxx odkladu; xxxxxxxxxx xxxx xxx schválena xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx delší xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxx komisi xxxxx xxxxxxxx x xxxxx dva členové.

(2) Xxxxxxxx x revizní xxxxxx je neslučitelné x xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxx x činnost xxxxxxxx; za xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx komisi umožněn xxxxxxx ke xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx o výsledcích xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXX KOMORA XXXXX XXXXXXXXX

§35

(1) Zřizuje xx Komora se xxxxxx x Xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Komora xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Její xxxxxx xxxxx příspěvky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx (dále xxx "sněm").

§35x

(1) Xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x spravuje Xxxxxxxx zástav, Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx případ xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx podpisů.

(2) Xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx, Sbírky xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Komora x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě údaje xxxxxx v agendových xxxxxxxxxxxx systémech. S xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x Evidenci ověřených xxxxxxx xxxx Komora xxxxxxx údaje aktualizované xxxxx xxxxx xxxxxxxx x základních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou notáři xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, spravuje x xxxxxxxxx Xxxxxx.

(4) Komora xxxx Rejstřík xxxxxx, Xxxxxx dokumentů, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x provozu xxxxxxxx, xxxxxxx, Rejstříku zástav x Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx evidence, xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx dokumentů.

(5) X xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx Komora xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) xx Rejstříku xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, výpisů x xxxxxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx xxxxxx smrti Komora xxxxxxx zejména

a) jaké xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxx, jeho změny x xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx x postup xxxxxxxxxxx sdělení a xxxxxxxx opisu zápisu xxxx xxxxxxxxx,

x) postup x xxxxxx uchovávání xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxx, xxxx změny x výmazu,

c) x xxxxxx xxxxxxxxx zápis xxxxx činí Xxxxxx.

(8) X xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx opatrovníka Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx zápisu xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxx x jaké xxxxx údaje xxxxx xxxxx stanovených x xxxxx zákoně se xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.

(9) X předpisu x Xxxxxxx xxxxxx x manželském majetkovém xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx změny xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx zápisu x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) kdo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx b) x x) xx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx seznamu,

f) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vymazaných xxxxx.

(10) X xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx stanoví xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx údajů,

b) postup x způsob nahlížení xx xxxxxxxx.

(11) V xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) postup a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x dokumentu,

b) xxxx xxxxx údaje xxxxx xxxxx stanovených v xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx údaje xxxxx písmen x) x b) xx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx Sbírky xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx vymazaných údajů.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x seznamu xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) x x) i xx xxxxxxxxx výmazu, xxxxxx stanoví xxxxx xxxxx jinak. Komora xx xxxxxxxx žádost xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx věcí. Informace xx xxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. a) xxx poskytnout xxxxx xx úmrtí xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxx náleží xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §35c xxxx. 2 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxx zápisu xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35h x xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx uvedených x §35j xxxx. 3 xxxx. x) do xxxxxxxxx Seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxxx §35k xxxx. 2. Xxxxxx xxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxx zástav x xxxxxxxx roční xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(14) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odměn, xxxxxxxxxxx xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x nepřetržitého přístupu x xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx náhrady xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx náležející Xxxxxx.

Xxxxxxxx právních jednání xxx xxxxxx xxxxx

§35x

(1) X Xxxxxxxx právních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se evidují xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstavitele xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx, dovětku, xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx, jemuž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podíl, není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x závěti,

d) xxxxxxxx xxxxxxx pozůstalosti, není-li xxxxxxx v xxxxxx,

x) xxxxxxx o zřeknutí xx dědického práva,

f) xxxxxxx právních xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxx notářského xxxxxx, xx xxxxxxx jen, xxxx-xx x notářské xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x listinami x xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx notářského xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x obou xxxxxxxxxx evidencích. Xx xxxxx x pro xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§35c

(1) Xxxxxx xxxxx xx Evidence xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35b xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Komora sdělí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxxxx žádost, zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx uložena. Xxxxxxx xxx poskytnout jen xx úmrtí xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxx, xx-xx xxx x xxxxxxx x právním xxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxx byl xxxxx pověřen provedením xxxxx xxxx soudní xxxxxxx xxxxx zákona x zvláštních řízeních xxxxxxxx; xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx notáře.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, na xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx x Xxxxxxxx právních xxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správce pozůstalosti xxxx o povolání xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xx uložena, xxxx xxxx zápisu x Xxxxxxxx právních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evidována; xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx potvrzení x tom, xx xxxxxxxxx není. Je-li xxxxxxxxx xxxx takových xxxxxx učiněných stejným xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx těchto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 2 xxxx druhé se xxxxxxx obdobně.

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu

§35d

(1) X Xxxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx o manželském xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxx xx zákonného režimu,

b) xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx režimu,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx soud xxxxxx xxxx obnovil xxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx režim xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx do Xxxxxxxx xxxxxx o manželském xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) xxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxx xxxxxxxxxx odkladu notář, xxxxx smlouvu xxxx xxxxxx sepsal. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) x x) provádí Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komoře xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx notáři, xxx je či xxxx evidována xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx řízení, x xxxx xxx notář xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zda xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a e) xxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; xx-xx evidována xxxxxxx nebo dohoda, xxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx žádosti.

§35d vložen xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxx prohlášení x xxxxxx xxxxxxxxxxx

§35x

(1) X Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx prohlášení x xxxxxx, xxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Do Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx opatrovníka xx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa pobytu 23), není-li, tak xxxxxxxx (dále jen "xxxxx") xxxx, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx prohlášení"), xxxx, kdo byl x xxxxxxxxxx určen x xxxx, aby xx xxxx opatrovníkem (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx notáře, xxxxx prohlášení o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x Seznamu prohlášení x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx xx Seznamu xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx provádí dálkovým xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx notář, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx žádost, xxx xx či xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx opatrovníka v Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx; xx-xx evidováno, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, x kterého xxxxxx je prohlášení x určení xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Žádost xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Rejstřík xxxxxx

§35x

(1) V Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx údaje:

a) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, zástavce x zástavní xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx, příjmení, popřípadě xxxxx, xxxx narození, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx identifikujícího xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu, nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x sídla, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx uvedením xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) právní xxxxx zástavního xxxxx,

x) x zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx budoucím xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx zástavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xx xxxxx jinak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zápisem do Xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx x xxxx o době xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx zástav.

(2) Zástavní xxxxx xx do Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1; xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx i o xxxxxxxx zástavním právu x x xxxxxx xxxxxxx zástavního práva x věci, xxxxx xxxx zapsána jako xxxxxxx.

(3) Xx-xx zástavní xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx se také xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx také xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx právo, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x Rejstříku xxxxxx; xxxxx jen, xxxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx.

§35x

(1) Xxxxxx údajů xxxxx §35f xxxx. 1 xx Xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx podle §35f xxxx. 3 x xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář, xxxxx xxxxxxxx smlouvu xxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx §35f xxxx. 1, xxxxx písmene x),

x) xxxxx xxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x x pořadí zástavních xxxx, jsou-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx zástavní smlouvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxx zástavní xxxxx xxxx zápisem xx Rejstříku xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxx, xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx §35f odst. 1, xxxxxxxx xxxxx §35f xxxx. 3, xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jen, xx-xx xxxxxx; jinak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zástavní xxxxxxx, nejde-li o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx notář xxxxxxx

x) zápis xxxxx xxxxxx x výmaz xxxxx xxxxx §35f xxxx. 1 x 3,

x) xxxxx xxxxx x započetí výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x zákazu xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxx, xxxxx xx zapisuje xxxx xxxx být xxxxxxx jako zástava xx Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k pohledávce, xxxxx svědčí xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) zápis xxxxx x vzniku xxxxxxxxxx xxxxx, je-li x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Zápisy údajů xxxxx §35f odst. 1 písm. x) x §35f xxxx. 3, xxxxx xxxxxx x výmazy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx. K xxxxxx xxxxx §35f xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx o xxxxx xxxxx zápisu x x xxxxx xxxxx x skutečnostech xxxxxxxxx x §35f xxxx. 1 xxxx. x) x x §35f xxxx. 3 je xxxxx xxxxxxxxx listinu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na základě xxxxx xx zápis xxxxxxxxx.

(6) Výmaz zástavního xxxxx xxx provést xxx, xxxxxxxx zástavní xxxxx xxxxxxx. Žádá-li x výmaz xxxxxxxxxx xxxxx zástavní xxxxxxx x uvede-li x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx třeba xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx listinu xxxx xxxxxxx potvrzenou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zástavního xxxxx; zaniklo-li xxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§35x

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x změny takových xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xxxxxxx moci Xxxxxx. Orgány veřejné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx zástavní xxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxx x xxxx změně, xx 30 dnů xxx xxx vzniku xxxx změny zástavního xxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x účinností xx 1.1.2014

§35x

(1) Kterýkoliv xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx žádost xxxx xxxx xxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx v něm xxxxxx xxx není xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxx o tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízení zástavního xxxxx k xxxx, xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§35x

(1) X Xxxxxxx listin x manželském xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zápisy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zákonného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx manželů x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založeného xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx manželů xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozsah, anebo xxxxxx manželský xxxxxxxxx xxxxx založený xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu").

(2) Xxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxxxxx x sbírku xxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x pobyt xxxxxxx xxxx snoubenců (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, označení xxxxxxxxxx režimu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, příjmení x xxxxx notáře, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx x právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xxxx xxxxxxxx značku, xxxxxxxx soudu, který xxxxxxxxxx vydal, x xxxx o xxx, xxx xxxx zrušil xxxx obnovil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx stávající xxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx režim,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu.

(4) Xx sbírky xxxxxx xx zakládá elektronický xxxxxxxxx notářského xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx notářského xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx x elektronické xxxxxx vzniklé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z podoby xxxxxxxx xx podoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§35k

(1) Založení smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a zápis xxxxx uvedených x §35j xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) do xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx") xxxxxxx notář, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx provede xxxxx smlouvy xx xxxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxxx, jinak xx xxxxxxx písemné žádosti xxxx xxxxxxx, x xx dálkovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxx smlouvy.

(2) Není-li xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx do seznamu xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx seznamu xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx elektronický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx autorizované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x manželském majetkovém xxxxxx xx sbírky xxxxxx x xxxxx xxxxx uvedených v §35j odst. 3 xxxx. x), c) x d) xx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx seznamu") xxxxxxx Xxxxxx xx základě xxxxxx zaslaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxx zasílá Komoře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§35l

(1) Xxxx-xx smlouva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu zapsány x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, manželé se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxx x xxxxxx obsahem xxxxxx seznámeny.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35j odst. 3 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx majetkovém režimu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxx potvrzení o xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx majetkového režimu xxxxxx x Seznamu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxxxxxx. X žádosti xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§35x vložen xxxxxxx předpisem č. 303/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xxxxxxxx ověřených xxxxxxx

§35x

(1) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jsou x Xxxxxxxx ověřených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx narození x xxxxx xxxxx, xxxxx podpis xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx prokázána totožnost xxxxx uvedené x xxxxxxx x), xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) listinu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podepsala xxxx xx uznala xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx listiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stejné xxxxx xx jedné xxxxxxx,

x) xxxxx legalizace,

g) jméno, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu xx xxxxxxx, jsou x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx průkazu, xxxxxx xxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx b), xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) údaj o xxx, že xxxxx xxxxxxx v písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx xx vlastní,

e) xxxxxxx xxxxxxxx dokumentu, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xx zadání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jména x příjmení a xxxx narození xxxxx, xxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx přístupu xxxxxx, xxxxx notář x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x označení xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx s legalizovaným xxxxxxxx nebo podpisy. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx (XX xxx), pokud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§35x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2021 Xx. x účinností od 1.9.2021

Sbírka dokumentů

§35n

(1) Xx Xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisů sepsaných x listinné xxxxxx xx elektronické podoby, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx notáře, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x elektronické podobě,

(dále xxx "uložené xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx uloženému xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo, toto xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx zápisu.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx tak, xxx xxxx zajištěna xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, neměnnost, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx uchování. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnota v xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx toho, xxx xxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx Sbírky xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx čitelné xxxxxx xxx textové xxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

 (5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x zobrazující xxxxxxxxxx xxxxxxxx zápis xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x xx rovnocenný x xxxxxxxxx zápisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dokumentu podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx notářského xxxxxx xxxxxxxxx x listinné xxxxxx. Byl-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx-xx na základě xxxxxxxxxxx xxxxxx archiválií xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 24), xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uloženého xx Xxxxxx dokumentů. Xxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx zničením xxxxxxxxxx xxxxxx sepsaného x listinné xxxxxx, xxxxx zničení xxxxxxx.

(6) Xxxxxx dokumentů xxxxxxxx xxxx rejstřík o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Notář x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uloží xx Sbírky dokumentů xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx notářský xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxx x něm xx xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §63 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxx-xx xx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) předmět úkonu.

(7) Xxxxxxx dokumentu do Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosem xxx, x xx zabezpečenou xxxxxxxxxx.

(8) Každý si xx zadání xxxxxxxxxx xxxxx sbírky x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx může prostřednictvím xxxxxxxxx přístupu vyhledat, xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x právních jednáních xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx. Pro xxxxxxx xxx použít x kód xxxxxx xxxxxx (QR xxx), xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje.

§35n xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

Ověřování xxxxxxxxx listin xx xxxxxx x xxxxxx

§35x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx ověřuje Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Komora xxxxxxx xxxxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 ve xxxx sídle a x sídlech xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §29 xxxx. 1.

(3) Xxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx. Xxxx odměny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§35o vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 300/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§36

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx:

x) xxxx,

x) prezidium Xxxxxx,

x) prezidenta Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx.

§37

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx je xxxx.

(2) Xxxx tvoří delegáti x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx

x) x řad xxxxxxxx xxxx x odvolává xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx Komory,

c) x xxx xxxxxx xxxx x odvolává xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx této komise,

e) x xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx komise xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) schvaluje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravidla xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx komor,

k) xxxxxxx xxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx řád Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx kancelářský xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx řád,

n) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x výkonem xxxxxx x orgánech Xxxxxx,

x) xxxx zrušit nebo xxxxxx usnesení prezidia Xxxxxx,

x) xxxxxxx předpis x Evidenci právních xxxxxxx xxx případ xxxxx,

x) přijímá předpis x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx x určení xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx předpis x Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu,

v) xxxxxxx xxxxxxx x Evidenci xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) přijímá xxxxxxx x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) x x) xx x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxxx Komory xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx prezident Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx x další volení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx xxx; xxxxx xxxx xx jednoho xxxxxx vždy, xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx členů xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxx notářské xxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx odbornou xxxxxxx notářů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) hospodaří x xxxxxxxxxx prostředky Xxxxxx x spravuje její xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxx Komory,

f) organizuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává působnost Xxxxxx stanovenou xxxxx xxxxxxx, xxxxx nepřísluší xxxxx.

§39

(1) Xxxxxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx navenek x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx jednou xx tři měsíce; xxxxx prezidium Xxxxxx xx 20 dnů xxxx, požádá-li x xx jedna xxxxxxx xxxxx prezidia Xxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xx revizní komise Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxx nejbližším xxxxxxx xxxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx viceprezident Xxxxxx.

§40

(1) Xxxxxxx komisi Xxxxxx xxxxx předseda x xxxxx čtyři xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx v xxxxxxx komisi Komory xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v prezidiu Xxxxxx.

(3) Revizní xxxxxx Xxxxxx

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Komory; xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx čtyři xxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx neslučitelné x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Komory.

(2) Xxxxxxxxxxx x činnosti xxxxx xxxxxx xxxxxxx kárný xxx.

ODDÍL XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§42

(1) Xxxxx orgánů xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněných xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxx xxx, který může xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případech je xxxxx, aby byl xxxxxxxx vyšší xxxxx xxxxxxxxxxx voličů.

(3) Výsledky xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

§43

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx většina xxxxxx xxxxx. K platnosti xxxxxxxx je potřebný xxxxxxx nadpoloviční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případech xx x platnosti postupu xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx souhlasu xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§44

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx notářské xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx, Komora a xxxxxxxx komory xxxxxxxxx xxxxxx svých orgánů xx výkon těchto xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx výdajů.

(2) Xxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxx x Komory xx nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx věcí x xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xx xxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx jemu xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX, KÁRNÉ XXXXXX X XXXXXX X XXXXXXXXX VEDENÉ XXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxx xxxxxx

§45

(1) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx činnost xxxxx §2 x podle §35o.

(2) Xxxxxx vykonává xxxxxx na činnost xxxxxxxxxx komor x xx xxxxxxx xxxxxx x xx vedení xxxxxxxxxx úřadů.

(3) Notářská xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx obvodu.

§46

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx o výpis x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxxx pomůcek (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxx").

§47

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx notáři xxxxxx.

§48

(1) Xxxxx, xxxxxxxx x koncipient jsou xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx provinění.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx notáře, kandidáta xxxx xxxxxxxxxxx je

a) xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) závažné xxxx xxxxxxxx narušení důstojnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kárných opatření

a) xxxxxxx napomenutí,

b) xxxxxx xx do výše xxxxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx uložit xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) písemné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx minimální xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) odvolání xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx 24.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxx provinění xxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) pokutu xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx měsíční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx notáře, xxxxxx být xxxxxxxx xxxxx xx dobu 5 let xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxx kárné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx být odvolaný xxxxxxxx xx xxxx 5 let od xxxxxxxx ustanoven xxxxxxxxx xxxx být jmenován xxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxx připadá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx členem, xxxx x jejímž xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xx kandidát xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx notářských koncipientů xx xxxxxxxxxx zapsán. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx pokuty na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 14).

§49

(1) O tom, xxx xx notář, xxxxxxxx xxxx koncipient xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx x kárném xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx složený z xxxxxxxx senátu a 2 přísedících z xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx určí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xx návrh xxxxx xxxxxxx senátu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx senát x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx-xx xx prezident Xxxxxx xxxxx xx xxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxx xxxxx xxxxxxx senátu, xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx své xxxxxxxxxx xx jinak ohrozil xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx některého x xxxxx kárného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxx xx zahajuje xx návrh, xxxxx xx nazývá xxxxxx xxxxxxx.

(4) Kárnou žalobu xx xxxxxxxx podat

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kandidátovi, xxxxx xx xxxxxx x seznamu notářských xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx koncipientů vedeném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx notáři, který xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komorou, xxxxxx sídlo x xxxxxx tohoto soudu, x xxxxx koncipientovi, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x obvodu xxxxxx soudu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx soudu, xxx-xx x xxxxxx žalobu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v činnosti xxxxxx xxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncipientovi, xxxxx v xxxx xxxxxxx provinění xxx x pracovním poměru x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx komisaře, xxx-xx x xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx komisařem,

(dále xxx "xxxxx xxxxxxx").

(5) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Komoře x xxxx xxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx xxx dne, kdy xx kárnému provinění xxxxx.

(6) Kárná xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, kandidáta xxxx koncipienta, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx notářských xxxxxxxxxxx xx koncipient xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx který xx xxxxx žaloba podává, xxxxxxxx důkazů, o xxxxx xx xxxxx xxxxxx opírá, a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má kárný xxxxxxx x dispozici.

(7) X xxxxxx kárné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx koncipienta, xxxxx němuž byla xxxxx xxxxxx podána (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxx"). Xxxxx jej x xxxxx zvolit xx xxxxxxx x xxx notářů xxxx xxxxxxxx, vyjádřit xx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mu kladou xx vinu, a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx ministr, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není zastoupen, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxx xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx brání xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx senát xxxxxx xxxx advokáta x xxxx xxxxxxxxx.

§49a

(1) Kárně xxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx a

b) zajištění xxxxx x průběhu xxxxxx.

§49x

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx opožděně xxxx xxxx xxxxx zpět,

b) xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výkon xxxx xxxxx zanikl, xxxxxxxxx skončil-li pracovní xxxxx kandidáta nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx odpovědnost xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxx x xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx senát xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxxx, který se xxxxx obviněnému klade xx xxxx, má xxxxx xxxxxxxxx činu, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx přeruší xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx xx, xx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx zahájeno, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Kárný xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přerušeném xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, jestliže xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx rozhodl, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxx provinění.

(5) Nerozhodne-li xxxxx senát x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx předseda xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx žalobce, xxxxx xxxxxxxxxx, x má-li xxxxxxxx, také jeho xxxxxxxx. Xx-xx kárně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatrovníka xxxxx §49 odst. 8, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se sdělí xxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx svědky, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§49x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§49c

(1) Dojde-li xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx kárně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodne x xxxx xxxx a xxxxx mu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §48 xxxx. 3 až 5.

(2) Dojde-li xxxxx xxxxx k závěru, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kárné provinění xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xx kárně xxxxxxxx xxxxxxx obvinění xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx kárný senát xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxx xxxxx obviněného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx koncipient, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx vedlo, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx; x tomto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxx. Podal-li xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §49 xxxx. 4 písm. x), d) x x), xx xxxxx, xxxxxxxx nebo koncipient, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx vedlo, xxxxx xx tuto xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx žalobu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §49 xxxx. 4 xxxx. x), xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx koncipient, proti xxxxx se kárné xxxxxx xxxxx, xxxxx xx tuto náhradu xxxx Komoře. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedený v §49 xxxx. 4 xxxx. x), má xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx řízení xxxxx, xxxxx xx xxxx náhradu vůči xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kárný xxxxxxx.

(4) Náklady kárného xxxxxx xxxx Xxxxxx. X rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxx kárně xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx Xxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx. Nárok xx xxxxx xxxxxxxx x Komory xx 3 xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxx musí xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx hotových výdajů x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15).

§49c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

§50

(1) Xxx xxxxxxxxxx x kárném řízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právní stav x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije, xxxxxxxx xx to xxx xxxxx obviněného xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, doručí xx xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kárně xxxxxxxx x kárný žalobce xxxxx xx 15 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xx odkladný xxxxxx.

(4) X xxxxxxxx rozhoduje xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kárný xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx x 2 členů, jmenovaných xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, x 2 členů, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx z xxx xxxxx xxxxxxxx Komory. Xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí v xxxxxx xxxxxx konaném xx návrh prezidenta Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx ve xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxx na xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx a 2 xxxxx xxxxxx xxxxx x řad xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxx funkce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx senátu, xxxxx x x xxxxxxxxxx výkonem xxxxxx xxxxx kárného xxxxxx xxxxx témuž xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxx.

(5) Podrobnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

§50x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxx 5 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hledí xx xxxxxx, kandidáta nebo xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx stíhán. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opatření xx té doby xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zahlazuje xxxxxxxxx xxxxxxx opatření.

§50a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2009

§51

Nepožádá-li xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx notářská xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx, xxxx ministr xxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxx neumožňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §49 a §50 odst. 3 xx xxxxxxx přiměřeně.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxx vedené Xxxxxxx

§51x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx přestupek xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx a xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx podmínky odpovědnosti xx xxxxxxxxx, druhy xxxxxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx prvního x xxxxxxxx §48 xxxx. 1 xx 6, §49 xxxx. 5 x §50a x

x) §56 xxxx. 4.

(2) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koncipienta, xxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx je xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx v základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, kárný xxxxxxx xxxxxx notáře,

b) xxxxxxxx komory xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jinak xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxx. x) až c),

c) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx Komoru činná xxxxx xxx v xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx podle §49 xxxx. 4 xxxx. a) x x).

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx se zahájí xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx spáchání přestane xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx se x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

(4) Umožňuje-li xxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx odvolání notáře,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx 24.

(5) Na xxxxxxx xxxxx uložený xxxxx odstavce 4 xx xxxxxxx xxxxxxx §48 odst. 6.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxx koncipienta, xxxx fyzické osobě, xxxxx xx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx xxxxxxxx komoře, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx uložená xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx. Pokuta uložená xxxxxxxxxxx Komory, xxxx xxxxxxx osobě, která xx pro Komoru xxxxx jinak xxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxx na xxxxx notářské xxxxxx xxxx Komory xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 14).

XXXX XXXX

XXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX ČINNOSTI X X POSKYTOVÁNÍ XXXXXX XXXXXX

§52

Xxxxx xx x notářské xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxx pomoci xxxxx xxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx poskytování xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§53

(1) Notář xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, xxxxxxxx

x) xxxxx úkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx obecně závazným xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx,

x) xx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx zaměstnanec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zúčastněni xx xxxx,

x) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jinému, xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx-xx tak xxxxx zákon.

(2) Notář xxxx xxxxxxxxx požadovaný xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx notáře.

(3) Xxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxx odmítnout provedení xxxxx v notářské xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§54

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx od smlouvy x xxxxxxxxx úkonu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxxxxx

x) xxxxx x narušení důvěry xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx klientem,

b) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost,

c) xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx notáře.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §53 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxx xxx, xxx oznámil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx neodkladné xxxxx, xxxxx žadatel xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx opatření.

§55

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úkonu xxxxx §53 nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy podle §54, učiní x xxx xxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx důvody odmítnutí xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x to žadatel xxxx klient xxxxxx, xxxxx mu xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) Žadatel xxxx xxxxxx může xxxxx stížnost na xxxxxx xxxxx §53 xxxx 54. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§56

(1) Xxxxx xx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxx §2 x xxxxx xxxxxxxx podle §3 xxxx. 1 x 2 x xxxxx se mohou xxxxxxx oprávněných xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxxx xxx xxxxxx notářský xxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) toho, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx, na xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx významná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v případě xxxxx xxxxxxxx podle §3,

xxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "povinnost xxxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Povinnost xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x na xxxxxx, xxxxx xxx odvolán.

(4) Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Povinností xxxxxxxxxxxx xxxx notář xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení xxxx soudem xxxx xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx řízení xxxx xxxx xxx a xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jde-li x xxxxxx x opravném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx spáchání xxxxxxxxx xxxx x povinnosti xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx povinnosti mlčenlivosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených daňovým xxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Povinnost xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komory a Xxxxxx, a xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, klientovi xxxx účastníku za xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxx. Xxxxx odpovídá xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx i xxxxx, byla-li xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pracovníkem; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxx nemohl xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxx xxxx xxxxx požadovat.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10) xxx xxxx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x českém xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx listina, kromě xxxxxx o ověření, xxxxxxxx x tím, xxx xxxxx, jímž xx listina xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §69.

§59

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx notářské xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx lhůt x plnění x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx slovy. Xxxxxxx označení stran xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx, který xx svému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §61a xxxx. 2 x 3.

§60

Xxxxxx-xx xxxxxx chyby x xxxxx, xxxxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xx poukáže na xxxxxxxxxxx, vyznačí xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx datum xxxxxxxxx xxxxxx a doložku xxxxxxxx xxxxx uvedené x §59 xxxx. 3. Xxxxx připojí xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§61x

(1) Pro xxxxxxxx xxxxxx sepsané v xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx náležitosti xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxx, xx byl xxxxxx x elektronické xxxxxx, a xxxx:

x) xxxxxxx vlastnoručního xxxxxxx xxxxxx jeho kvalifikovaný xxxxxxxxxxxx podpis x xxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníků xxxx xxxxxx zástupců, svědků, xxxxxxxxx, tlumočníků x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx notářský xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 25).

(3) Xx-xx xxxxxxxx zápis xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx úředního razítka xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §64a odst. 1 x 2, xxxxx xx tato xxxxxxxxxx v notářském xxxxxx x notářský xxxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx x místu xxxxxxx notářského xxxxxx, xxx-xx o notářský xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx druhého.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx vyloučen xxxxxx xxxxx §62 odst. 2.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jsou-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.

§61x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 300/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX

§62

(1) Xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X notářském xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx notářského xxxxxx.

§63

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) místo, xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zástupců, xxxxxx, xxxxxxxxx x tlumočníků x xx-xx účastníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx,

x) prohlášení účastníků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx jednání, x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx o xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, důvěrníků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx xxx xxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx existence x xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx právního xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, svědků, důvěrníků x xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx razítka xxxxxx x xxxx podpis,

j) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jedná xxxx xxxxxxxx.

§64

(1) Nezná-li notář xxxxxxxxx, svědky úkonů, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, musí xx xxx xxxxxx totožnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx notář tyto xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx průkazem. Xxxxxxxxx xxxxx prokazuje xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxx xxxxx existenci xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx existuje, a xxxx prohlášením o xxxx existenci xxxxxx, xxxxx xx ni xxxxxx jedná.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx prokázána svědky xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx, xxxxxx úkonů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znají xxxxxx.

(3) Xxxx-xx notáři xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§64x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, svědků xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxx pojato xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to spojením xxxxxxxxxxxxxxx videokonference xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxxxxxx identifikaci.

(2) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx, xxxxx splňuje

a) xxxxxxxxx specifikace, xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxx úroveň záruky xxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx minimální technické xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx prostředků pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 26) x který je xxxxxxx x xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 27), nebo

b) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx totožnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, mimo rámec xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxx 28).

(3) Prokázání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx. 2 xx vylučuje.

§64a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 300/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§65

(1) Xx-xx účastníkem xxxxx, kdo xxxxx xxxx xxxxxx číst xxxx psát, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx pouze za xxxxxx dvou svědků xxxxx. Xxxx svědci xxxx být přítomni xxx projevu účastníka x xxx, xx xx být xxxxxx xx xxxxxxxxxx zápisu x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxx schválení xxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxx byly přítomni.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxx má tento xxxxxxxx xxxxxxxxx seznámit xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx připojit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 25).

§66

Svědky xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx osoby, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx nevidomé, neslyšící xxxx xxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx jimi xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx se xxxx xxxx jinak, x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxx.

§67

(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx němý, xxxx-xx xxxx xxxx x xxxx, musí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx vlastní xxxxx xxxxxxx, že xxx xxxx a xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, jestliže má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx listinu xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §66, xxxx xxx však xxx x xxxxx xxxxxxxxx blízká.

§68

(1) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, co xx xxx xxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx schválení xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx jej xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx seznámil s xxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx okolnost xxxxx x notářském xxxxxx.

(4) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx uvést xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkonu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§69

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxx svědek xxxxx xxxxx, x xxxx xx notářský xxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nelze xxxx jako tlumočníka xxxxxxx xxxxx blízkou xxxxxxxxxx nebo xxxx, xxx xx ve xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx jazyk, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx svědek, xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přetlumočen x xx s xxx xxxxxxxx projevil xxxxxxx. Xxx-xx přítomen xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx zápis svůj xxxxxx a otisk xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx veřejného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§70

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxx práv xxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tohoto zápisu xxxx xxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx výmaz (xxxx xxx "xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx"), xxxxxxxx také vyjádření xxxxxx o předpokladech xxx xxxxxxx notářského xxxxxx.

(2) Xx-xx xxx xxxxxxxx zápis o xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx sepsat x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§70a

(1) Ve vyjádření x xxxxxxx předpokladů xxx sepsání notářského xxxxxx podle §70 xxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,

x) že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxx zápis xx xxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx pro xxxxxx xxxxxxx nebo xxx zápis do xxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx, případně xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doloženo.

(2) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zápis odmítne xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx podkladem xxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxx x notářský xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xx xxx xxxxxxxxx požadováno. Xx xxxxxxxxx xxxxx §70 xxxxx, xx sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx něm xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx

x) x čem xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx dokumenty, x nimiž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a případně xxxxxxxxx, stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebyly xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxx notářského xxxxxx o právním xxxxxxx, xxxxx má xxx podkladem xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejného xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx písemnostmi x tyto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odmítne notářský xxxxx sepsat.

§71

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx zápis o xxxxxxx jednání podkladem xxx zápis práv xxxx skutečností zapisovaných xx Xxxxxxxxx zástav, xxxxx tohoto zápisu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se pro xxxxxx notářský xxxxx xxxxxxxxxx §70 x §70a xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxx.

(2) Xx-xx být xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx skutečností zapisovaných xx evidence xxxxxxxxxxx xxxxx, změnu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zápis xx evidence svěřenských xxxxx ustanovení §70 x §70a odst. 1, 3 x 4 xxxxxxx.

§71x

Xxxxxxxx zápisy xx xxxxxxxx x vykonatelnosti

(1) Xxxxxxxx zápis x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se účastník xxxxxx splnit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x kterém je xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zavázaného xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx tohoto zápisu xxxxxxx x proveden xxxxx rozhodnutí (xxxxxx xxxxxxx) x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx titulem, xxxxxxxx xxxx povinnost xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx x xxxx xxxxx x xxxxx pro xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x právním jednání, xxxxxx je uznání xxxxxxxxxx dluhu, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx)x xxx byl xxxxxx notářský xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx nesplní. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x kterém xx xxxxxx xxxxxxxx zápis, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dluhu x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxx xx xxxxx.

§71b

(1) Xxxxx sepíše xx xxxxxx notářský xxxxx x dohodě, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx závazkového právního xxxxxx, x xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí (xxxxxx xxxxxxx) a xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx titulem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) označení xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx (osoby xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx (osoby xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx nárok xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) prohlášení povinné xxxxx x svolení x vykonatelnosti xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx doložení xxxx, xxxxxxxxx vzájemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxxxx splnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§71x

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §71a x 71b xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX DRUHÝ

OSVĚDČENÍ PRÁVNĚ XXXXXXXXXX SKUTEČNOSTÍ X XXXXXXXXXX

§72

(1) Notář xxxxxxxxx xx xxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv xxxx kterými xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Notář xxxxxxx zejména tato xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx listiny,

d) x protestech xxxxxx x xxxxxx listin, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx právnických xxxx x xxxx průběhu xxxxxxx hromad, schůzí x jednání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"),

x) x tom, xx je xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx věcí,

h) x xxxxxxxxxx,

x) x provedení xxxxx x splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx evropské xxxxxxxxxxx (SE) x xxxxx xxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxx společenství o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, 9)

j) výstupů x informačního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxx osobou zúčastněnou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx přeshraniční xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx ji xx xxxxxxxxxx listině xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx listinu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spojí.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx x) xxxxxxx notář xxxxxx x postupem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12) 9) 5).

(4) X osvědčení xxxxxx skutečností x xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx x odstavcích 2 a 3, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx stanoví xxxxx xxxxx jinak.

(5) Xxxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx x předložení xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx sepsané xxxxxxx"). Xxxx xxxxxxx sepsané xxxxxxx xxxx veřejnými xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx zákonem, x když je xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§73

Ověřování shody xxxxx xxxx kopie s xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx doložkou xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxx posoudil xxxxx xxxxx x listinou. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxx x ověření xxxx, xx opis xxxxxxxx souhlasí s xxxxxxxx, z níž xxx pořízen,

b) xxxx x tom, x xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, z níž xxx xxxx xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx skládá xxxx xxxx,

x) údaj x xxx, xx opis xx částečný, není-li xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 věty xxxxx xx nepoužije,

e) otisk xxxxxxxx xxxxxxx notáře x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx odmítne vidimaci xxxxxxx,

x) je-li xxxxxxxx, x xxx je xxxx xxxxxxx, listina, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opisem xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, šek, nebo xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxxx kresby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jazyk, xx xxxxxx je xxxxxxx, z xxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x není xxxxxxxxx její xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxxxxx je před xxxxxxxxxx xxxx této xxxxxxx pořízen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jsou-li x listině, xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx doslovně xxxxxxxxx s xxxxxxxx, x xxx byl xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §53 není xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx a jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxx pravosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx před xxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnoručně podepsala xxxx podpis na xxxxxxx se již xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx vlastní; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §74a. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx totožnosti xxxx xxxxx platí §64 xxxx. 1 a 3 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poté, xxx před notářem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podepsána xxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx přidělené Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pobyt xxxxx, x xxx xx prováděna legalizace,

c) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx vlastnoručně xxxx notářem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxxx §59 xxxx. 2 xxxx první xx nepoužije,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx a otisk xxxxxxxx razítka notáře.

(3) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podpis xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx doložka xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xx xxxx osoba je xx xxx vyhotovení xxxxxxxxx doložky zapsána xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 29) xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x také xxxxxx xxxx xxxxxxx xx právnickou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx rejstříku. X xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx podle §63 odst. 1 xxxx. c).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neodpovídá xx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx notář xxxx xxxx pracovník xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx listiny xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podpis xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doložku také x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§74x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx

(1) Legalizovat xxx xxxx xxxxxxxxxxxx podpis. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, otisk xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kvalifikovaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx nedošlo x porušení xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx elektronický xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx elektronický xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx §64 xxxx. 1 x 3 x §64a obdobně.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xx legalizován podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vlastní. Xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxx, xx prohlášení podle xxxx první bylo xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §74 xxxx. 2 písm. x), b), c) x x) x xxxx. 3 až 6 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxx, xxxxx notář xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx absence xxxxxxxxxxx software.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx legalizaci, a xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§74x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 300/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§75

Xxxxxxxxx o předložení xxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx listina x xxx xx xxx xxxxx, vyhotoví xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx formě osvědčovací xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxx o xxx, xxxxxx x xxxx x případně x x xxxxxx, kdy xxxx tato xxxxxxx xxxxxx předložena.

§76

Protesty směnek x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx 5).

§77

Xxxxxxxxx xxxxxxx valných xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x notářském zápisu, x xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx hromady, xxxxxxxxx přijatá xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vše, xx je důležité xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Notář xxxx xxxxxx předsedu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx další xxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§78

Osvědčení o xxx, xx xx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxx, xx xx někdo xxxxxx, provede notář xxx tehdy, xxxxxxxx xx xx tato xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxx totožnost xxxxxxxx xxxxxxxx x §64. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx musí též xxxxxxxxx:

x) xxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx, xxx x xxxxxx, xxx xx xxx stalo.

§79

Osvědčení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jestliže x nimi mohou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx skutkový xxx xxxx v přítomnosti xxxxxx.

(2) Notář xxxxxxxxx xxxx skutkové děje x xxxx xxxx, xxxxxxxxx splnění dluhu, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx jimi xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

(3) X osvědčení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx musí xxx obsahovat:

a) xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx,

x) popis xxxx xxxx stavu xxxx.

§80

Xxxxxxxxx o prohlášení

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx s xxx být xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx, xxxxx prohlášení xxxx, žádá, xxx x xxx byla xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx s xxxxxxxxx xxxxxxx jinou xxxxx xxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x tomto notářském xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx s tím xxxxxxxx x je xxxxxxx notářský xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zápisem x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, zašle xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x to xxxxx, xxxxx prohlášení xxxxxxx, xxxxxxxx.

§80a

Notářský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx zvláštní právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu vyžaduje, xxxx pokud xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podmínkou xxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zápis lze xxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Notář xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a formalit, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxx notář xxxxxxxx, xxxxxx xxxx vyjádření x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx vyjádření, xxx xxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxxx-xx přijato, zda xxxxx předneseného xxxxxx xx rozhodnutí xx xx není x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zakladatelským xxxxxxx jednáním x xxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxx.

§80x

(1) Notářský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx x datum, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) obchodní firmu xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxx, že xxxx xxxxxx prokázána xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx a datum, xxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, případně údaj x tom, xx xxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, pobyt, xxxxx narození xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, důvěrníků x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vznesené xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přítomnou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x uvedením jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx protest xxxxxx, x xxxxxx x tom, jménem xxxx xxxxxxx podává, x tytéž xxxxx xxxxxxxx xx osoby, xxxx xxx byl xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x písmenech x) x x),

x) obsah xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx osoby,

j) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx o rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx počtu xxxxx x údaj x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x počet xxxxx xxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §80a odst. 2, popřípadě prohlášení, xx xxxx předpoklady xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx schválen xxxxxxxxxxxxx, popřípadě, xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odmítl xxxxxxxx x uvedením xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaj x xxx, xx xxxxxxxxxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxx,

x) otisk úředního xxxxxxx notáře x xxxx xxxxxx,

x) další xxxxx, pokud tak xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx zasedání xxxxxx nebo při xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x nichž musí xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx notářský zápis x všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxx x každém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§80x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx přede xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu

a) xxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, jiný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zakladatelské xxxxxx xxxxxxx,

x) doklad x xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x těmto xxxxxx x nejsou-li dosud xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx prokazující xxxxxxxxx jednat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx společníkem nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x orgán, xx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx pozvánky xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx oznámení o xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo oznámení xxxxxxxx, doklad o xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Notáři musí xxx nejpozději v xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx zasedání orgánu, xxxxxxxxxx písemné doklady, xxxxx xxxxxxxxx udělení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X případě, xx má xxx xxxxxxx notářský xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, je předsedající xxxxxxx

x) vést xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předepsaným způsobem,

b) xxxxxxxxx-xx nebo nepodepíše-li xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx důvody, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nepodepsal.

§80d

(1) Notář může xxxxxxxxx sepsat notářský xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby,

a) xxxxx xx právnická xxxxx nepředloží dokumenty xxxxx §80c xxxx. 1 a 2,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odmítne-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx §55 xxxx. 1 x 3. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxx xxxxxxxx x úkon x xxx jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

§80e

(1) Xxxxxx-xx xxxxx x průběhu zasedání xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx přijímá xxxxxxxxxx, x xxxxxx má xxx pořízen xxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními předpisy xxxx zakladatelskými xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx x tuto xxxxxxxxxx uvede xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Totéž xxxxx, pokud je xxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxxxx xxxxx §80b xxxx. x), x), x), d), x), x), x) x x), ve kterém xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §80b xxxx. x), údaj x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx svého xxxxxxx x xxxx x xxx, že xx základě xxxxxx xxxxxxx k hlasování x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nedošlo.

§80x

Xxxxxxxxxx §64 xx 69 xxxxx xxxxxxxxx.

§80x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx §80a xx 80e. Xxxxxxxxxx §64 xx 69 se xxxxxxx xxxxxxxxx.

§80xx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x navrhovaným xxxxxxxxxxx uděleném xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby notář xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souhlasu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx"), xxx-xx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx projevení takového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x souhlasu xxxxxxxx xxxx zasedání orgánu xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxx notář xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx jedná,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx notářský xxxxx xxxxxxxx xxxxx §80b, xxxxx obsahuje xxxxx rozhodnutí, k xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, datum narození xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx osobu jednat x xxxx x xxx, xx byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x písmenu x) x xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečně xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, sídla xxxx xxxxxx každého xxxxx xxxxxx, xxxxx udělil xxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v prohlášení xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxx x xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx udělených xxxx zasedání xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxx byl xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádala x xxxx sepsání, xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaj x xxx, že xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx notářského xxxxxx, xxxxxxxxx údaj x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uvedením xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zápis xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxx nesdělila,

k) xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx tak stanoví xxxxxxxx právní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxx souhlasu xxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx právnické xxxxx xxx sepsat x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§80xx

Xxxxxxxx zápis o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx mimo zasedání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis o xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x toto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxx xxxxx nejprve xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx x návrhu rozhodnutí"). X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx návrhu xxxxxx xxxxx notářský zápis x xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxx rollam").

(2) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx notářský xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxx x rozhodování xxx xxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx.

§80xx xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§80xx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx xxx rollam xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxx obsahovat

a) jméno x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnické xxxxx x oprávnění xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx svolat xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") a xxxx o tom, xx xxxx notáři xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizátora,

f) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxx §70a xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxxx prohlášení, xx xxxx předpoklady splněny xxxxxx, x xxxxxx xx na notáři xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx-xx splněny xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §70a xxxx. 3,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxxxx schválen xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§80xx

Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxx rollam

(1) Xx xxxxxx oprávněné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxx rollam xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zasedání se xxxxxxxx xxxxxxxx zápis,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj, xx xxxx ověřena xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rollam x pravidel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx organizátora, xx xxxxx xxx xxxxxx všem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x určeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxxx per xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx přijato,

i) údaj, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x), h) x x), údaj x xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx doručených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x uvedením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, jakým xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxx §80a xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejsou, x xxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu,

k) údaj x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx přečtení schválen xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx nebyl, a xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx organizátor xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxx, xx organizátor xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx notářský xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx notáři xxxxxxxx,

x) otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx podpis,

n) xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxxxx per xxxxxx lze xxxxxx x v elektronické xxxxxx.

Xxxxxxxxx pro zápis xx veřejného xxxxxxxxx

§80x

(1) Xxxx-xx xxx xxxxxxx x požadavků xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx splněny xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterém xxx sepsán xxxxxxxx xxxxx xxxxx §80b, 80ga xxxx §80gb xx 80gd anebo xx po sepsání xxxxxxxxxx zápisu xxxxx §70 x 70a, xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx zápis xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx požadavků pro xxxxx xxxxxxxxx. Písemnosti xxxxxxxxx xxxxxx žadatel. Xxxxxx-xx notáři xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx požadavky xxx xxxxx splněny, notář xxxxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxx x osvědčení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx jakých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osvědčení xxxx.

(4) Xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxx xxx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxx sepsat x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx obdobně pro xxxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů, xxxx-xx xxx xxxxxxx xx po sepsání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §70 x 70a. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§80x

Xxxxxxxx zápis x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxx dotčených xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x příjmení notáře x jeho xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx notářského xxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx plán x xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx x tom, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx její totožnost,

e) xxxx x xxx, xxx, komu a xxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) údaj x xxxxx a xxxx xxxxxx schůze,

g) xxxx x výsledku hlasování x xxxxxxxx rozhodného xxxxx xxxxx x xxxx o tom, xxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx přijat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaj x xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxx po xxxxxxxx schválen xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx sepsání, xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebyl, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxx osoba xxxxxx xxxxxx nesdělila,

j) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx údaj x xxx, xx xxxx osoba notářský xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důvodů, xxxx notářský zápis xxxxxxxxxxx, případně xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Xxxxxxxx zápis o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx xxxxxx dotčených xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, a to x xxxxxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx restrukturalizaci.

(4) Xxxxxx-xx notář, že xxxxxx splněny předpoklady xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxx §29 odst. 2, §34 odst. 1 x §35 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx, xxxxx požádala x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx uvede xx xxxxxxxxxx zápisu.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 použijí xxxxxxxxx; postup xxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxx. Notářský xxxxx xxxxx sepsat xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxx xxxxx podat xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, 3 a 5 xxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§80x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2023 Xx. x účinností xx 23.9.2023

XXXXX TŘETÍ

NOTÁŘSKÁ XXXXXXX

§81

(1) Xxxxxx přijímají xx xxxxxxxx úschovy

a) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx uvedené x §35b xxxx. 1, xxxxxx-xx xxxxx notářského xxxxxx (dále jen "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx") x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx,

x) peníze x xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx úschovou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Odevzdání xxxxxxx xxxx peněz xxxxxxx x xxxxxxxx úschovy xxxxxxx notáři xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx úschovy jinému xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §103 x 104 x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) Pro notářskou xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru xx nepoužije. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx úschovu cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

§82

(1) Xxxxx sepíše o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx, sídlo x identifikační číslo x xxxx xxxxx, xxxxxxxx, datum narození x pobyt xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx listinu se xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx notářem xxxxxxxx x přijata xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x tom, xx xxxx notáři xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně existence xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, anebo namísto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaj x xxx, že xxxxx xxx žadatele xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx žadatele xxxx xxxx zástupce, xxxxx xxxxxxxx razítka notáře x xxxx podpis.

Je-li xxxxxxx přijímána xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx, obsahuje xxxxxxxx také dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx protokolu xxxx notář xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx notářské xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 bez účasti xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx žadatele, xxx xxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x upozorněním, xx xxxxx tak xxxxxxx, xxxxxxx nebude xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx, nedohodne-li x xxx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§83

(1) Protokol o xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §82 xxxx. 1 obsahovat

a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pořizovatele, xxxx xxxxx x datum xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, x kterém xx xxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxx x xxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxx evidována x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx x právním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx ji xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx xxxxx pořizovateli.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x její xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxx provozovatele poštovních xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle §82 xxxx. 2.

§84

(1) Notář xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxx tomu, xx jehož xxxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zůstavitele, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx vydá x xxxx, kdo xx vykáže xxxxxxxx xxxxx mocí xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x notářské xxxxxxx; podpis xxxxxxxxxx xxxx být úředně xxxxxx. Xxxx moc xxxxx přílohu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxx listiny x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx notář xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx x datum xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx listiny") x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro případ xxxxx, poučení x xxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výmaz xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxx, že xxxxxxx xxxx převzata xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xx byla xxxxxx xxxxxxxxx totožnost, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, anebo namísto xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx,

x) podpis xxxxxxxx xxxxxxx, případně jeho xxxxxxxx, otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx podpis.

(3) Xxxxx xxxx příjemci listiny, xxxxxxxx xxxx zástupci xxxxxxxxx protokolu. Xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx jednání zůstavitele xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pořizovateli.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx právních xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, provede x xxxx evidenci xxxxx xxxxx x takové xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx dat xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx neprovede.

§85

(1) Xxx, kdo xxxxxx listinu xx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx, x xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx úschovy vydává, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx povinni xxxxxx xxxxxxxx svoji totožnost xxxxxxx průkazem, xxxxx-xx xx xxxxx osobně. Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx, notář xxxxxxx listinu xxxxxxx xx notářské xxxxxxx xxxxx ji z xxxxxxxx úschovy xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx notářské úschovy xxxxxxxxx.

Notářská úschova xxxxx

§86

(1) Xxxxxx xxx předat xx xxxxxxxx úschovy xx základě xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo právnické xxxxx, x dále xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx a pobyt xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, příjmení, datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx") x xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx úschovy xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxx peněžní xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx který xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nedojde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx důvod xxx xxxxxx peněz x notářské xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxx xxx xxxxxx xxxxx složiteli") x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx úschovy za xxxxxx xxxxxxxxx dluhu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x identifikační údaje xxxxx, která je xxxxxxxxxxxxxx, mají-li být xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dlužné xxxxxxx (xxxx xxx "notářská xxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx peněz xx xxxxxxxx úschovy xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx peněz xx xxxxxxxx xxxxxxx sepíše xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx dán xxxxx xxx odmítnutí požadovaného xxxxxxx peněz do xxxxxxxx úschovy, xxxxx xxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx, označený "xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx xxx "zvláštní účet"), xxxxxxxx toto označení xxxxx v záznamu x xxxxxxx.

(4) Předáním xxxxx xx xxxxxx xxxxxx složení na xxxxxxxx účet xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jiným způsobem xxxxx peníze notáři xxxxxx.

§87

(1) Xxxxx sepíše x xxxxxxxx úschově xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nebo převedené xx xxxxxxxx účet xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx xxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx sepsat xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx peněz, i xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxx uvedeno, x jaké xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jinak. X xxxxxxx xxxxx xx notářské úschovy xxxxx vyrozumí xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x jde-li x xxxxxxxxx úschovu xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx, jakmile xx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx notář xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x otiskem xxxxxxxx xxxxxxx notáře, x xxx, že xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přijaty x kdy se xxx xxxxx. Ustanovení §86 xxxx. 1 x 2 xx xxxxxxxxx.

(3) Nepřijme-li xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxx x xxxxxxxx notáře, xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx je jeho xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx peněžní částky x o xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nesplnění, xx-xx protokol xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxx přijal xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx protokolu,

f) xxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx notáři pro xxxxxx peněz x xxxxxxxx úschovy příjemci x xxxxxx doložení xxxxxxx xxxxxxxx notáři,

g) xxxx o xxxx xxxxxx notářské xxxxxxx, xxxxx, případně podmínky xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx peněz x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx nebo xxxx x banky xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx které xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxx vydání xxxxx xxxxxxxx") x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx totožnost, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupce, anebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx totožnosti údaj x xxx, xx xxxxx zná xxxxxxxxx xxxx jeho zástupce xxxxxx,

x) xxxxxx složitele xxxx xxxx zástupce,

l) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx úschovy za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx protokol o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x), x) nebo x) x x), x) x x) xxxx

x) xxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx nebo mají xxx přijaty do xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx které xx dluh xxxxxxx,

x) xxxxxxxx složitele x xxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx notáři,

c) ujednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxx totožnost, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xx protokol sepisuje, xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x prokázání xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, příjemce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx toho, xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c), x), x), x) až x), také xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx nájemního xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxxx za xxxxxx složitele; xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx účasti xxxxxxxxx x příjemce xxxx xxx xxxxxxx x xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx xxxxxx xxx složitele nebo xxx příjemce, xxxxx xx x něm xxxxx, ve které xx xxxxxxx ten, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx neúčastnil, xxxxx xxxxxxxxx schválit a xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"). X xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxxxx") xx účasti toho, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx peníze připsány xx zvláštní účet xxxxx, xxxxx xx xx marném uplynutí xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx bezhotovostním xxxxxxxx na xxxx xxx vydání xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx prokázali xxxxx xxxxxxxxx úředním xxxxxxxx, xxxxx-xx je xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §85 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx totožnost, xxxxxxxx xxxxxxxxx, prokázána, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x odmítne xxxxxxxxxx přijetí peněz xx notářské xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx účet, xxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Vyhotovení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx sepsat xx xxxxxxxx xxxxxx i xxxx notář xx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

§89

(1) V případě, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx peníze xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet xxx vydání xxxxx xxxxxxxx. Nelze-li příjemci xxxxxx xx takový xxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx příjemce xx xxxxx notáře xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx písemně x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x notářské xxxxxxx xxxxx xxxx účet xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů osoby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, není-li to xxxxxxxx, xxxxx vydá xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(2) Je-li x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx příjemci xx xxxx xxxxxx peněz x notářské úschovy xxxxxxxx náleží peníze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx mu xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx úschově xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx x xxxxxxxx úschovy xxxxxxxx bezhotovostním převodem xx účet xxx xxxxxx peněz xxxxxxxx. Xxxxx-xx peníze na xxxxxx xxxx příjemci xxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxxxx na výzvu xxxxxx ve lhůtě xxxxxxx xx výzvě xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účet xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx identifikačních xxxxx osoby, která xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxxxxxxx xxxx notáři x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx peníze xx úschovy x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx x xxxx trvání notářské xxxxxxx notáři xxxxxxxx xxxxxxx podmínek pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx notář peníze xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxx lhůtě vydá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx složitel xx xxxxx xxxxxx xx lhůtě uvedené xx výzvě písemně x xxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dodatku x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiný xxxx xxx xxxxxx xxxxx složiteli x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx majitelem, nebude-li xx xxxxxxxx, xx xx za xx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx peníze xx xxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) X vydání xxxxx xxxxx vyrozumí příjemce x xxxxxxxxx.

(6) X xxxxxx peněz složiteli x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, označenou xxxxxxxxxx v protokolu x úschově.

§89x

(1) Xxxx-xx x xxxxxxxxx o notářské xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx doby xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxx xxxxxx v notářské xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx úschovy za xxxxxx xxxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxx peníze x xxxx xxxxxx xxxxxxxx úschovy xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx vydání xxxxx složiteli.

(3) Xxxx-xx x xxxx trvání xxxxxxxx úschovy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x notářské xxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx nevydal xx skončení doby xxxxxx xxxxxxxx úschovy, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nájemného nebrání xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx postupovat xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8689a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právního xxxxxx.

§89x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§89x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx jejího xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §82 xx 89a.

§89x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXX STEJNOPISŮ, XXXXX, VÝPISŮ X XXXXXXXXX

§90

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xx vydávají xxxxxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx x ověřené xxxxx notářských zápisů xx xxxxxxxx xxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx zápisů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx případ xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x §35b xxxx. 1, xxxxx-xx x xxxxxxxx zápis x xxxxxxx smlouvě xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx dědického xxxxx, anebo x xxxxxx zrušení, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx opis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx zápisu xx xxxxxx vypsané xxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxx x funkce xxxx, xxx notářský xxxxx sepsal x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx "x. r.", x xxxx otisku xxxxxxxx xxxxxxx notáře se xxxxxxxx "X. X.", xxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx "x. x.", xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx "X. X."; xx xxxxxxx x xxxxxxx notářského zápisu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§91

(1) Stejnopisy xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, jestliže všichni xxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx. Stejnopisy xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxx osobám, které xxxxxxx právní xxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povolání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxxx, kdo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x úmrtí xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opisem.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx zápisů xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx. Jiným xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xx souhlasem xxxx, kterým lze xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx jednáních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedena x §35b xxxx. 1, nejde-li x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx zrušení, xxx xxxxx jen xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§92

(1) Stejnopis notářského xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, že stejnopis xxxxxxxxxx zápisu se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx takových příloh; xxxxxxxx se xxxxxxx, xx x opisy xxxxxx souhlasí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a podpis xxxx, xxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx vyhotovuje.

(3) Xxx-xx o stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x jménu x příjmení xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§93

(1) Z xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx x xxx některých samostatných xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x notářském xxxxxx anebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx příloh xxxx bez xxxxxxx x xxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xx také uvede, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zápisu a xxxxxxxx s jakou xxxx přílohou xx xxxxx doslovně xxxxxxx, xxxxxxxx, xx neobsahuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx některých x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx zpochybnit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx vydán.

§94

(1) Xxxxx může xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx známých z xxxx spisů. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x dále osobám, xxxxx ho xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x tím xxxxxxxxx xxxxxxx souhlas.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výstižně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx potvrzují, xxxx x xxx, xxxx a k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx razítka xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§94x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxx xx spisů xxxxx xxx xxxxxx i x xxxxxxxxxxxx podobě. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x notářských xxxxxx a potvrzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vydávané x elektronické xxxxxx xx opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx časovým xxxxxxxx xxxx, xxx xx vydal. Xxxxxxxx xxxxx §92 odst. 2 a §94 xxxx. 2 xx x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronický xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §92 xxxx. 2 x §94 xxxx. 2 se xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx x výhradě xxxxx dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání

§94b

Notář xx žádost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x xxxxxxx") tomu, xxxx xxxxxxx označil xx xxxx, xxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§94x

(1) X xxxxxxx xxxxx §94b xxxxx xxxxxx xx účasti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x dále xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pobyt xxxxxx přítomného xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a pobyt xxxx, vůči komu xx xxxxxxxx x xxxxxxx činěno, x xxx-xx o právnickou xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo,

d) xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx úředního xxxxxxx xxxxxx x xxxx podpis.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx oznámení x výhradě xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx 3 pracovních xxx ode dne xxxxxxx protokolu. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx oznámení x xxxxxxx této xxxxx xxxxxxxx x xxx xx tak stalo, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx doručit, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94x

(1) Xxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §94b, xxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo, x xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x výhradě, které xxxx mít xxxx xxxxxxxxxxx:

1. jméno, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx název, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx věřitele oznámení x xxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxx název, xxxxx x identifikační xxxxx,

3. xxxxxxxx právního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx věřitel xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x pobyt xxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxxxx právnická xxxxx, xxxx název, xxxxx x identifikační xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx úředního razítka xxxxxx a jeho xxxxxx.

(2) Xxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 2 xx 3 xxxxxxxxxx xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§94x

(1) Xxx, xxx xxxx x xxxx xxxxx §94b, je xxxxxxx notáři xxxxxxxx xxxxx totožnost úředním xxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx. Xxx-xx x právnickou osobu, xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx podle §64 xxxx. 1. Xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx-xx zástupcem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx existence xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§94x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

XXXX OSMÁ

MANIPULACE XX XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXX XXXXXXX

§95

(1) Účastníci, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx z xxxx xxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxx x opisy, xxxx-xx xxx xx xxxxx důvody a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx nemohou být xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx podle §96 povinen xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nezjišťuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx jen xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx do xxxxx x kanceláři xxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx.

§95a

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §96, mohou xxxxxx xxxxxxxx xx evidenčních xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x činit x xxxx opisy x xxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§96

Xxxxx zapůjčí xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu, Xxxxxx, příslušné xxxxxxxx xxxxxx, soudům, xxxxxxx xxxxxxxxx 18), orgánům xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx znalosti xxxxx. Spisy xxxxxxxx xx činnosti xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§97

(1) Xxxxx rekonstruuje xx návrh účastníků xxxxx, xxxxx byly xxxxx nebo zčásti xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx. Notář může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx i xxx návrhu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx soudu, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx orgánu, xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxx nástupce. X výsledku šetření xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx svém xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§98

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

(2) Notář xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, odděleně xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx kovové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§99

(1) Xx nahlížení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx x §95 obdobně.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx x §35b xxxx. 1, xxxx xxxx xxxxx nahlížet xx života xxxxxxxxxxx xxx účastníci. Xxxxxxxxxx §95 odst. 2 xx nepoužije.

§100

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zápis xxx xxxxx, soudnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx zůstavitele xxx případ smrti, xxxxx xx uvedeno x §35a xxxx. 1, xxxx nesmí xxx xx života xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nikomu.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx shodu x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §73 xxxx. 1 x ověřený xxxx xxxxxxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; připojí x xxxx xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xx xxxx zapůjčení xxxxxxxxxx zápisu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx notářského zápisu xxxxxxxxxx založeného ověřeného xxxxx zapůjčeného notářského xxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxx opis xxxxxxxxx xxxxx zapůjčeného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení. Xxxx, xxxxxxxxxxxx, Komora nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(4) Xx vrácení xxxxxxxxxxx notářského xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx spolu x xxxxxxxxxx žádostí xxxxxx xx spisu. Jestliže x xxxx zapůjčení xxxxxxxxxx xxxxxx notář xxxxx xxxxxxxxx založeného xxxxxxxxx opisu xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§101

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx vydán xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxx-xx x notářský xxxxx o právním xxxxxxx xxx případ xxxxx xxxxxxxx x §35b xxxx. 1 xxxx. a), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x x písm. x) x c) (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx") x požádá-li o xxxx vydání xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x závěti xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx. Při xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) na xxxxxxxxx notářském zápisu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx, xxx jméno, xxxxxxxx, sídlo x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx otiskem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x závěti sepíše xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx protokol.

(3) Protokol x vydání xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx obsahovat

a) datum x místo sepsání xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x sídlo notáře, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x závěti xxxxx,

x) xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx pořizovatele xxxxxx a údaj x xxx, že xxxx xxxxxx prokázána xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx notář xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu o xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx, xxxx-xx to xxxxx, který ho xxxxx,

x) xxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx požádal,

f) xxxxxxx xxxxxx o tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o závěti xx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxx jednání xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx za odvolané,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx úředního razítka xxxxxx a xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx tento xxxxx.

(4) Xxx prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §64 odst. 1. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx svědky totožnosti, xxxxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §66. X xxxxxxxxx se xxxxx jejich xxxxx, xxxxxxxx a datum xxxxxxxx, xxxx x xxx, xx jejich xxxxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx prohlášení x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx znají xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx prokázána, xxxxx xxxxxxx notářský xxxxx x závěti xxxxx.

(5) Xxxxx protokol xxxxxx xx spisu x jeho xxxxx xxxxxxxxxx založí namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Pořizovateli xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevydává.

(6) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx výmaz xxxxx údajů o xxxx listině x Xxxxxxxx právních jednání xxx xxxxxx smrti.

§102

§102 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2013 Sb.

§103

(1) Notář, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx notářského xxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zemřel nebo xxxxx byl odvolán.

(2) Xxxxxx razítka xxxxxx, xxxxx zemřel nebo xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx notářská xxxxxx.

§104

(1) Je-li uvolněný xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §103 xxxx. 1 notář, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §14 xxxx. 5 xx použije obdobně.

(2) X převzetí úředních xxxxxxx xxxxx §103 xxxx. 2.

§105

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x spisy xxxxx §103 x 104, vydává x xxxx xxxxxxxxxx, opisy, xxxxxx x potvrzení. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx §95 a xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX NOTÁŘE

§106

Za xxxxxxx notáře náleží xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx xxxxx plátcem xxxx x přidané xxxxxxx (xxxx xxx "daň"), xxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kterou xx xxxxx povinen x xxxxxx x x náhrad xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 7)

§107

Xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, náhrady xx xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§108

Xxxxxx xxxxxx, náhradu xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx-xx notář xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 7) xxxxx ten, xxx žádá o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxx, xxxxx odměnu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§109

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx náhradu xxxxxxxx výdajů.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§109x

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§109aa

§109aa xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§109x

§109x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§109x

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§109d

§109d zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§109x

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§109x

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

ODDÍL 1

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX V XXXXXX X POZŮSTALOSTI

§109g

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, zda notář xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x tom xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x pozůstalosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx, tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x odhalování xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednání, které xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací, xxxx

x) oprávněných xxxxx xxxxx osoby.

§109h

Ustanovení čl. 12 xx 22 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 22) se xx xxxxxx x xxxxxxx údajům, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komisaře v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x soudců,

c) ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx osob, xxxx

x) xxxxxxxx soukromoprávních nároků.

§109h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

XXXXX 2

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX NOTÁŘSKÉ X XXXXX ČINNOSTI

§109i

(1) Xxxxxx xx oprávněna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Notářské xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a notářských xxxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx podle §3, xxxx xxxxxxxx xxxxx §4 a pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

§109x

(1) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx notářskou xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, ačkoli xxxx osobou, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx zvláštního právního xxxxxxxx oprávněna tuto xxxxxxx vykonávat, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx "notář", xxxxxx nesplňuje xxxxxxx xxxxxxxx xxx používání xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 3 000 000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 200 000 Kč.

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx x xxxxxxx uložit xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx.

(4) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§109x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

ČÁST XXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§110

(1) Xxxxxx xxxxxx, xxxxx byli xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx tímto xxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx, notáři xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx notáře.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu notářské xxxxx x počtu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§111

(1) Xx xxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxx vykonávají jejich xxxxxx krajské xxxxx. Xx doby xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx svolají xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustavující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx svolá xxxxxxxxxx xx 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx Xxxxxx.

§112

(1) Ministr xx xxxxx Xxxxxx xxxx xx dobu dvou xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx praxe xxxxx §7 odst. 2 xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx může xx dobu xxxx xxx ode dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 2 dobu xxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx.

§113

Xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx sepsaných státním xxxxxxxxxx x potvrzení xx spisů vedených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uloženy u xxxxxxxxx soudu, vydává xxxxx se xxxxxx x xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx příslušný xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx komorou.

§114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stejnoměrně xxxx xxxxxx v obvodu xxxxxxxxx soudu závěti, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X úschově xxxxxx xxxxxxxx pořizovatele xx xxxx žádost. Xxxxx xxxxxxxxx podle §84.

§115

Xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxx xxxxx:

X §11 xxxx. 1 xx vypouštějí xxxxx "x notářství".

§116

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.

Hlava XX

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx xxxxx

1. Xx Xxxxxxxxx evidence xxxxxx vedené Notářskou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx notářskými zápisy xxxxxxxx notářství x xxxx xx 31.prosince 1992; xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx soudů.

2. Xx Xxxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxx Notářskou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zapíší xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx notářským xxxxxxx xxxx xxxxx notář xxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komoře Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx neprohlášených xxxxxx nejpozději xx xxxxx měsíců od xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx neprohlášených xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx soudy podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx XX xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 30/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. XXX

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxx "základní xxxxx", xxxxxx xx tím "xxxxxxxx xxxxxxx".

2. Xxxxxxx-xx xxxxxx předpisy xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

3. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 pojem "xxxxxxxx xxxxx", rozumí xx tím podle xxxxxx xxxx "obchodní xxxxx" xxxx "firma, xxxxx x příjmení xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxx, xxxx název xxxxxxxxx osoby".

4. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx".

Xx. VI

1. Ustanoveními xxxxxx xxxxxx xx xxxx x právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxx těchto xxxxxxxx vztahů, xxxxx x nároky z xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxx §369a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx na vztahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §14 obchodního zákoníku, xxxxxxxx plné xxxx xxxxx §15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu podle §710 xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním úkonem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xxx udělená xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx smrti; x xxxxxxx prokury xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osoba xxxxxxxx obchodní xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3 xxxxxxxxxx zákoníku,

b) xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, úřední xxxxxxx podpisu xx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx došlo x xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §148 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku toho xxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podíl x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podíl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx, jeho xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 554/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2005

Čl. V

1. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. V xxxxxx jednoho roku xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx, xx lhůta xxxxx §200db odst. 1 občanského soudního xxxx, xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx lhůty prodlužuje x dalších xxx xxxxxxxxxx xxx, x xx i v xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §200db xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.

3. Xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxx rejstříkový xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx listiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx není; neověřený xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nevydávají x xxxxxxxxxx §28 xxxx. 3 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepoužijí. Xx 31. xxxxxxxx 2006 xxx xxxxxxxx rejstřík xxxx pouze x xxxxxxxx podobě; xxxxxxxxxx §27 odst. 1 xxxx xxxxx a §33 odst. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx.

4. Xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx podle §183i xxxx. 1 xxxxxx zákona xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vykonávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §183i xx 183n xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx toto xxxxx zaniká.

Čl. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 216/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2005

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Kárné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 7/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X Xxxxxxxx právních xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xx evidují xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x zrušení xxxxxx listin již xxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx zůstavitele xxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx právních xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx listiny x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro případ xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x která vznikla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 358/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zápis x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx notář, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x notářské xxxxxxx; xx zápisu xx xxxxxxx xxx xx ustanovení xxxxxx x. 358/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxx právních xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

2. V Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx listiny x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x listiny x xxxxxxxx xxxxxxxx x ustanovením xx xxxxxx správce dědictví x xxxxxx dědictví xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxx dědictví"). Listiny x xxxxxx xxxxxxxx xx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x oddělené evidenci xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx č. 358/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxx jednání pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x listině x správě dědictví xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxx pořizovatel x jím xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. X Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx majetkovém xxxxxx xx evidují také xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx x smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx manželů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, uzavřené manžely xxxx mužem a xxxxx, kteří v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. X Xxxxxxx listin x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx také smlouvy x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ke xxx zániku xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x ženou, xxxxx x době xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 358/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxx přijaty xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 1 roku xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Bude-li xxxxxxx uzavřena ve xxxxx podle xxxx xxxxx, je xx xxx uzavření xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx č. 358/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx notář xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu.

Čl. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. IX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx razítka xxxxx §94a xxxxxx x. 358/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx časové xxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb vytvářejících xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx získané x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxx x právní xxxx xx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zápisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx kandidátů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 1999 na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx sídlem x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 258/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 7/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2019

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 358/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zákona č. 253/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 527/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 358/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx nepoužije xx zápočet xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx notářského xxxxxxxxxxx xxxx xxxx omluvené xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, x nimž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx x manželském xxxxxxxxxx režimu, Xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xx xxxxx vedenému x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx právu ke xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx registrech xxx xxxxxxxxx změny takovéhoto xxxxxxxxxx práva.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 300/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 358/1992 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

82/98 Xx., o xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx XXX x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx)

x účinností xx 15.5.98

30/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxx xx 1.1.2001

370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2001

317/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2002

352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx symbolů XX x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 5.10.2001

501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x právních vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2001

6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

349/2002 Sb., xxxxx XX xx xxx 18.6.2002 ve xxxx návrhu na xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx správě xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2002

476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 370/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.3.2003

88/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., obchodní zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Komisi pro xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Sb., xxxxx č. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x vyrovnání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. a nálezu XX xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Xx., xxxxx č. 219/2000 Xx., o majetku XX a jejím xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX

237/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xxx dne, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

238/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx v souvislosti x přijetím zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 x vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x xxxxxxxxx xx 8.5.2004

284/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2004

554/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 337/1992 Xx., x správě xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

628/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 14.12.2004

216/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 189/94 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2005

344/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/96 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 13.10.2005

377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrními xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x finančních xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 29.9.2005

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

308/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evropské xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.8.2006

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

126/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

254/2008 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

301/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx od 1.7.2010

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

202/2012 Xx., x mediaci a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2012

396/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

303/2013 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

298/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Xx., x právu autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

460/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2017

258/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 85/1996 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

94/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 5.6.2018

7/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský řád), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

33/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 90/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x družstvech (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 458/2016 Sb., x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

527/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx č. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

218/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě soudů x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

270/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 2.8.2021

286/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 120/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

300/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2021 s xxxxxxxx xxxxx §109x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2022

285/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 312/2006 Xx., x insolvenčních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 23.9.2023

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §38 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §250l x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

4) Zákon č. 65/1965 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 121/1990 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx soukromém podnikání xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Zákon č. 191/1950 Sb., xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §27a xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxxxx zákoníku, ve xxxxx pozdějších předpisů.

7) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx hodnoty.

8) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Zákon č. 627/2004 Sb., x evropské xxxxxxxxxxx.

10) §4 zákona x. 82/1998 Xx., x odpovědnosti za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx postupem, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Zákon č. 300/2008 Sb., x elektronických úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

13) §143a občanského xxxxxxxx.

14) §274 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx.

15) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x znalcích x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 322/2006 Xx.

16) §200ua občanského xxxxxxxx xxxx.

Xx. 2 xx 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 805/2004 xx dne 21.4.2004, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx exekuční titul xxx nesporné xxxxxx.

17) Xxxxx č. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §38 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

19) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech.

20) Zákon č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

22) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x x volném pohybu xxxxxx xxxxx a x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx).

23) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24) xxxx č. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

25) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

26) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxx (XX) 2015/1502 xx xxx 8. xxxx 2015, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 8 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 x elektronické identifikaci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

27) Xxxxx č. 250/2017 Sb., x elektronické identifikaci.

28) §38ac xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 49/2020 Sb.

29) §1 odst. 1 xxxxxx x. 304/2013 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů.