Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o dani z nemovitých věcí

338/92 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Úvodní ustanovení §1

Druh pozemku a způsob využití nemovité věci §1a

ČÁST DRUHÁ - DAŇ Z POZEMKŮ

Předmět daně §2

Poplatníci daně §3

Osvobození od daně §4

Základ daně §5

Skupiny pozemků §5a

Sazba daně §6

ČÁST TŘETÍ - DAŇ ZE STAVEB A JEDNOTEK

Předmět daně §7

Poplatníci daně §8

Osvobození od daně §9

Základ daně §10

Skupiny staveb a jednotek §10a

Sazba daně §11

Zvýšení daně §11a

ČÁST ČTVRTÁ - VÝPOČET DANĚ

Výpočtový list §11b

Daň z pozemků za výpočtový list §11c

Daň ze staveb a jednotek za výpočtový list §11d

Výpočet daně §11e

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Inflační koeficient §11f

Místní koeficient §12 §12a

Jednotky §12b

Zdaňovací období §12c

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách §12d

Označení nemovité věci §12e

Počet obyvatel obce §12f

ČÁST ŠESTÁ - SPRÁVA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Solidární daňová povinnost §13

Daňové přiznání §13a

Stanovení daně §13b

Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a stanovení daně §14

Placení daně §15

Pokuta za opožděné tvrzení daně §15a

Zvláštní ustanovení o splatnosti daně §16

ČÁST SEDMÁ - OZNAMOVACÍ POVINNOST OBCE

Obecně závazné vyhlášky §16a

Opatření obecné povahy §16b

ČÁST OSMÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ §17

Osvobození při mimořádné události §17a

ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §18 §19 §19a §19b §20

Zrušovací ustanovení §21

Účinnost §22

Příloha - Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou

č. 315/1993 Sb. - Čl. II

č. 242/1994 Sb. - Čl. II

č. 64/2000 Sb. - Čl. II

č. 483/2001 Sb. - Čl. V

č. 261/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XXX

č. 1/2009 Sb. - Čl. II

č. 281/2009 Sb. - Čl. XVIII

č. 350/2012 Sb. - Čl. IX

č. 344/2013 Sb. - Čl. VI

č. 23/2015 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 364/2019 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. IV

č. 609/2020 Sb. - Čl. X

č. 284/2021 Sb. - Čl. XVII

č. 349/2023 Sb. - Čl. XIV

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 241/2021 Sb.; č. 232/2021 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxx xxxxx

x) xxx x xxxxxxx,

x) daň ze xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivého správce xxxx x xxxxxxxxxx xxxx.

§1a

Druh xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx z nemovitých xxxx xx rozumí

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) budovou xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx x objekt x xxxxxxx xxxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx,

x) xxxxxx pozemkem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx plochou pozemek xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx orné xxxx xxxxxxx xxxxx orná xxxx,

x) pozemkem xxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vinic xxxxxxx xxxxx vinice,

h) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx ovocných xxxx pozemek xxxxx xxxxxx xxx,

x) pozemkem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxx porost,

k) stavebním xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, které xxxx určené xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x m2 xxxxxxxxxxxx zastavěné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx pozemek xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plochou a xxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemek podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpevněnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x podnikání xxxx xxxxx xx podnikatel xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx stavbou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx zdanitelnou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pozemkem podle xxxxxxxx 1 písm. x) není pozemek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. g), x) xxxx x). Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pozemku, xxxxx xx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx samostatné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx stavebním pozemkem, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx předmětem xxxx xx staveb a xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx platnosti.

(3) Je-li xxxxxxxxx plochou xxxxxxx xxxxx část xxxxxxx, xxxxx se xx xx x na xxxxxxxxx část xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xx xxx xxxxxxxxxx pozemky.

(4) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx pozemku

a) evidovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku, není-li x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx využití nemovité xxxx, není-li u xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§1x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXX XXXXX

XXX X XXXXXXX

§2

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx x pozemků xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx daně x xxxxxxx nejsou

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vodní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx České republiky,

e) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x jiné pozemky xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx domu xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx těchto spoluvlastníků xx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jako na xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx je ten, xxx vlastní xxxxxxxx.

§3

Poplatníci xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx pozemku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx je, xxx-xx x xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, státní xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx mají právo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k majetku Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx fondu, tento xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx fond,

d) xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

(3) Poplatníkem xxxx x xxxxxxx xx vždy xxxxxxx xxxx pachtýř x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxx příslušná hospodařit Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) převedený xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx poplatníkem xxxx x pozemků, xxxxx

x) xxxxxxxx pozemku není xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových.

§4

Xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xx xxxx z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxx obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) pozemky užívané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxxxx výsad x imunity, a xx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx stavbou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

1. ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx tvořící xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx stavbou, xxxxx xx budovou, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obřadů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x registrovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx správy xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností,

f) pozemky xxxxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx jednotkou ve xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx celek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx školském rejstříku,

2. xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx do 3 xxx xxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx galerii, které xxxxxxxx xxxxxx zapsané xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury,

4. xxxxxxxx vedené v xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. veřejnému xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx archivnictví x xxxxxxxx službu,

6. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. fundaci nebo xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů,

10. zařízení xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx družstvu,

h) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx vodních xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1 XX,

2. provozu xxxxxxx elektřiny využívajících xxxxxxx větru,

3. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx dodávána xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

5. xxx xxxxxxxx odpadních vod,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x neveřejná pohřebiště xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx území xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx národních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxxxx xx zóny xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařazené xx jejich X. xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx pásmo xxxxxxx zdroje X. xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx údolnice, xxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx evidován v xxxxxxxx ekologicky xxxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx, xxxxxx, močál, xxxxxx, skalní útvar, xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx k xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx na dobu 25 xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx, kdy xxxx xx rekultivaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vráceny xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výrobě,

n) x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx uvedených xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxx tok,

2. xxxxxxxx,

3. sloužící xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxx x vodárenských xxxxxxx xxxxxx úpraven xxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxx x čištění xxxxxxxxx xxx před jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

7. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx distribuční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tepelného xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pozemky zastavěné xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx, silnicí, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x na xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, pokud xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx stavebního xxxxxx xxxxxxx k veřejné xxxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx staveb, x jiné xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx kterých je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx signalizačního a xxxxxxxxxx zařízení bodu xxxxxxxx pole, x xxxx xxxxxxx x xxxxxx, vyčleněné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxxx x uskutečňování xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx na nich xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx imisí podle xxxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohrožení,

t) pozemky xx xxxxxxxxxxx kraje, xxxxx xx nacházejí x jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx zákona nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vymezí xxxx xxxxxxx x označí xx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxx. 1; xx pozemek, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx označen xxxxxxxx xxxxx §12e xxxx. 1, se xxxxx, xxxx by xxxxx vyloučen x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jednotlivých složek xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx x veřejných rozpočtů,

x) xxxxxxx xx dobu 5 xxx pozemky xx xxxxxx schválené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx je vydáno xxxxxxxxxx o příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osvobození od xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12e xxxx. 1 ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xx pozemek, který x obecně xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx podle §12e xxxx. 1, se xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx výlučně xxxx xxxxxxx samy x xxxx sloužící xxxxxxx x xxxxxxx kontaminovaných xxxxxxx, xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x následujícím xxxxxxxx využití, xxxxxxxx xxx xxxx stanoví xxxxxx závaznou xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx půda,

2. xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxx, xxxxx,

4. xxxxx,

5. jiná plocha.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zdanitelnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rozumí část xxxxxxx nezbytně xxxxx x provozu x xxxxxx funkce této xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné jednotky.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx osvobozeny xx daně z xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; jsou-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx užívány x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), l), x), x) a x) xxxx osvobozeny od xxxx z xxxxxxx, xxxxxx-xx užívány k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Pozemky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x) xxxx 1 x xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, není-li x nim zřízeno xxxxx xxxxxx.

(4) Poplatník xxxx xxxxxxx xxxxx xx osvobození xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), x), k), x), p), x), x) , w) x x) v xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 splňuje xxxxx část xxxxxxx, xx xx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tato část. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tato část.

(6) X obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, na které xxxxxxx využití pozemku xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. z) xxxx 1 xx 4.

§5

Xxxxxx daně

(1) Základem xxxx x zemědělského xxxxxxx xx cena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovenou xx 1 m2 xx xxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxxxx xxxxxx.

(2) Základem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pozemku x x2 x xxxxxx 3,80 Xx.

(3) Xxxxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x m2 xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx daně z xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxx

x) vybraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) trvalých travních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pozemky,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x příjmů, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx plochy nejsou xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpevněných xxxxx xxxxxxx zpevněné xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx stavební xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx plochy xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx, zamokřená xxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxxx,

x) jiných xxxxx xxxxxxx plochy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) vybraných xxxxxxxxx xxxxx ostatní xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx g) x h),

j) xxxxxxxxxxx xxxxx x nádvoří xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx pozemku xxxxxxx x xxxxxx druhům xxxxxxxxx a nelze-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x jednotlivým xxxxxx podnikání, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§6

Sazba xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zemědělských xxxxxxx...1,35 %,

x) trvalých xxxxxxxx xxxxxxx...0,45 %,

x) xxxxxxx pozemků...0,45 %.

(2) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx 1 x2 u pozemků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx...1,80 Xx,

x) ostatních xxxxxxxxxx ploch xxxxxxx...9,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx pozemků...3,50 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx...0,08 Xx,

x) xxxxxx xxxxx...0,35 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx ploch...0,35 Xx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx...0,35 Xx.

(3) Xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 písm. c) xx násobí xxxxxxxxxxxx

x) 1,0 v xxxx xx 1 000 xxxxxxxx,

x) 1,4 x xxxx nad 1 000 xxxxxxxx xx 6 000 obyvatel,

c) 1,6 x obci xxx 6 000 xxxxxxxx xx 10 000 xxxxxxxx,

x) 2,0 x xxxx xxx 10 000 obyvatel xx 25 000 xxxxxxxx,

x) 2,5 x xxxx xxx 25 000 obyvatel xx 50 000 xxxxxxxx,

x) 3,5 x xxxx xxx 50 000 xxxxxxxx, ve statutárním xxxxx a xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Luhačovicích, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxxxxx,

x) 4,5 x Xxxxx.

(4) Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 zvýšit x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx 4,5 xxx xxxxx zvýšit xx xxxxxxxxxx 5,0. Xxxxxxxxxx-xx takto xxxxxxxx xxxx koeficientu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx na koeficient xxxxx odstavce 3, xxxx kdyby xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXX XX XXXXXX X XXXXXXXX

§7

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxx xx, nachází-li xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxx x nemovitých věcí xxxxxx dokončená xxxx xxxxxxx

1. xxxxxx, xxxxxx xx pro účely xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx katastrálního zákona,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx uvedená x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) zdanitelná xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x nemovitých xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavba, x xxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx pro xxxxx xxxx x nemovitých xxxx hledí xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx, kdo xxxxxxx xxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xx část xxxxxx xxxx inženýrské stavby xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8

Poplatníci xxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x jednotek xx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx jednotku, která xx

x) ve xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

1. organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, státní xxxxxx xxxx jiná xxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx užívat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelnou jednotku xx xxxxxxx výpůjčky xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx, tento fond,

d) xx fondu obhospodařovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tento xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx je vždy xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxx komoru, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) je-li x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx na Ministerstvo xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x zdanitelné jednotky, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxx komoru, xxxx zdanitelné stavby, x výjimkou budovy xxxxxxxx domu, xxxxx

x) xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxx, nebo

b) xx xx zdanitelnou xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný hospodařit Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx xxxx osvobozeny

a) zdanitelné xxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pověřenými x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx x jinými xxxxxxx, xxxxx xxxxx mezinárodního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x konzulárních výsad x imunity, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx, x xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxx památkového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

1. xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx; xx smlouvě musí xxx uveden xxxxxx x prostorový xxxxxx xxxxxxxxxxxx x stanoven xxxx režim v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx využití xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx stavby, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obřadů a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností,

f) xxxxxx nebo zdanitelné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx společností, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx xxxxxxxxx, přepravní xxxx distribuční xxxxxxxx xxxx rozvodného tepelného xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx.,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx objektů xxxxxx xxxxxxx vody,

2. kanalizačních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k čištění xxxxxxxxx xxx před xxxxxx vypouštěním do xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pozemků,

j) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx cest x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxx zdanitelné xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxx o xxxx do 3 xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. muzeím x galeriím, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx muzejní povahy xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx vedeným x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

7. zařízením sociálních xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxx xxxxxx x jimi xxxxxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

10. zařízení xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x dětské xxxxxxx,

11. xxxxxxxxx družstvům,

l) zdanitelné xxxxxx nebo zdanitelné xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výlučně

1. k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx,

2. xxxxxxx malých xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 1 XX,

3. xxxxxxx výroben xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx větru,

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx využívajících xxxxxxx bioplynu, xxxxx xx získaná xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxx dalším spotřebitelům,

5. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx teplo xxxxxxxxxxxxx, xxxx

6. jako xxxxxx xxxxxxx z biomasy, xxxxx-xx x její xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příjemcem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx x rozsahu, x xxxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zdanitelné xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ve xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxx XXX, který je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx podle stavebního xxxxxx, x xx xx xxxx 8 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotky xx dobu xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx obnovitelné energie xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxx xxxxx spalování,

s) xxxxxx, x nimiž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura,

t) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx územním obvodu,

u) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výzkumných xxxxxxxxx,

x) zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol,

w) nejdéle xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx pobídky xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12e xxxx. 2 nebo 3 ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; na xxxxxxxxxxx stavbu, která x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx označena xxxxx způsobem, xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx osvobozena.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xx xxxx ze staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. i) xxxx x) je xxxxxxxxxx celá xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud podmínky xxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx xxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyloučena xxxxx xxxx část.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zjistí xx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x poměru, x jakém xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k celkové xxxxxxxxx ploše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx podlahové xxxxx xxxxxxxxxx jednotky.

(4) Zdanitelné xxxxxx, s výjimkou xxxxx obytných xxxx, x zdanitelné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxx komoru, xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx x podnikání xxxxxxxxxxx nebo propachtovány; xxxx-xx pronajaty xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, kraji xxxx organizační složce xxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osvobozené xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) x v) xxxx osvobozeny xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxxxx x podnikání xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavbu a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx vytápěna a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx ze staveb x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) xx x), x) x v) x xxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Základ daně

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx plochy x m2 xxxxx xxxxx k 1. xxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxx x nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdanitelné stavby.

(3) Xxxxxxxx daně ze xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx podlahová plocha, xxxxxx xx výměra xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x m2 xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx 1,22, je-li

1. tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x

2. její součástí xxxxx xx pozemku xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx 1,20 x ostatních případech.

(4) Xxxxxxxxxx plochou zdanitelné xxxxxxxx se pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx nemovitostí x zdanitelné xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odpovídající xxxxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxxxx, xxxxx podlahová xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx evidována ani xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plochu xxxxxxxxxx xxxxx nemovité xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx nich, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx staveb a xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx budovy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx budov xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x výjimkou budovy xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci k xxxxxxxxxx budovám,

c) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xx užívána xxxx garáž,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelných xxxxxxxx pro podnikání x zemědělské prvovýrobě, xxxxxx xxxx vodním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx převažující část xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, zastavěné plochy xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x podnikání v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx vodním xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx staveb a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravě, xxxxxxxxxx xxxx ostatní zemědělské xxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx podlahovou xxxxxx, zastavěné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxx výrobě,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ostatní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxx x podnikání x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x) a x),

x) ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxx x) xx x).

(2) Zdanitelná jednotka xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podlahových xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx určit, xx xxxxx skupiny xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazena, xxxxxx xx do xxxxxxx x nejvyšší xxxxxx xxxx.

(3) Zdanitelná xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx plochu, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x podnikání, se xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx k podnikání, xx vždy xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podnikatel xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x zdanitelné xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx nezahrnuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx do odpovídající xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(5) Nelze-li xxxxx, xx které xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelná jednotka xxxxxxxx, zařadí se xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podnikání.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Sb. x xxxxxxxx od 1.1.2024

§11

Sazba daně

(1) Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx 1 x2 x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx...3,50 Xx,

x) jiné budovy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx budov xxx xxxxxx xxxxxxxx domu, x xx z xxxxxx přesahující 16 x2 zastavěné plochy,...3,50 Xx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxx xx skupině xxxxxxxxxxx xxxxx...11,00 Xx,

x) jiné xxxxxx zařazené xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci...3,50 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxxxxx garáží,...14,50 Xx,

x) xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lesním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,...3,50 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, energetice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,...18,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxx zařazeny xx skupině xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelných xxxxxxxx xxx ostatní xxxxx podnikání,...18,00 Kč,

i) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxx...11,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednotek...3,50 Kč.

(2) Xxxxx xxxx xx 1 m2 zastavěné xxxxxx se xxxxxxx x 1,40 Kč xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) dvě xxxxxxx zastavěné xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) nebo x),

x) jednu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x zdanitelnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(3) Pro xxxxx xxxx ze xxxxxx x jednotek xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx plochou xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx nadzemním podlažím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměty xxxxxxxx xxxx obvodových xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx vodorovné xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo i xxxx xxxxx do 0,80 m pod xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, není-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx každé podlaží xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx podlažím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), b) a x), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 1,0 v xxxx xx 1 000 xxxxxxxx,

x) 1,4 x xxxx nad 1 000 xxxxxxxx do 6 000 xxxxxxxx,

x) 1,6 v xxxx xxx 6 000 xxxxxxxx do 10 000 obyvatel,

d) 2,0 x xxxx nad 10 000 obyvatel xx 25 000 xxxxxxxx,

x) 2,5 v xxxx nad 25 000 obyvatel do 50 000 xxxxxxxx,

x) 3,5 v xxxx xxx 50 000 xxxxxxxx, xx statutárním xxxxx a xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx,

x) 4,5 v Xxxxx.

(5) Obec xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 zvýšit x xxxxx kategorii nebo xxxxxx x jednu xx tři kategorie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx zařazené xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obce. Xxxxxxxxxx 4,5 lze xxxxx zvýšit na xxxxxxxxxx 5,0. Neodpovídá-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínkám xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, hledí xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, jako xxxxx nebyl xxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit, xx xx jednotlivá xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,5.

(7) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx koeficientem 2,0 xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), případně zvýšená xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxxx-xx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§11x

Xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podnikání, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx budovy xxxx který xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prvovýrobě, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx využívanou x xxxxxxxxx v oboru xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx

x) výměry xxxxxxxxx plochy tohoto xxxxxxxxxx prostoru nebo xxxx xxxxxxxxx x x2 a

b) 3,50 Xx.

(2) Zvýšení xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prostor xxxxxxx x podnikání x xxxxxxxx nebytového xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx ubytování, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx osvobozenou xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx podlahové plochy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx této xxxxxxxxx x

x) kladného rozdílu xxxx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx podnikání, x

2. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx daně xxxxx §11 odst. 1 xxxx. f) až x).

XXXX XXXXXX

XXXXXXX XXXX

§11x

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx výpočtových xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx věc xxxx xxxxx xx ní xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx a xxxxx xx xx se xxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx na xxxx, xxxx-xx srovnatelné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx výpočtových xxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxx xxxx daňového xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx věcí.

§11b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§11x

Xxx x xxxxxxx xx výpočtový xxxx

(1) Xxxxxxx xxx z xxxxxxx xx výpočtový xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru x

x) xxxxxxxx rozdílu zaokrouhleného xx celé xxxxxx xxxxxx xx

1. součinu xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx pozemky zahrnuté xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nebo x2 nahoru a xxxxx xxx xxxx xxxxxxx a

2. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx pozemky zahrnuté xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) výchozí daně x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x

x) xxxx spoluvlastnického xxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx součin xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx list x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zahrnuté xx xxxxx výpočtovém xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§11c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§11x

Xxx xx staveb x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx činí xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Výchozí daň xx xxxxxx x xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výpočtový xxxx činí xxxxxxx xxx xx staveb x xxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a zdanitelné xxxxxxxx zahrnuté na xxxxx výpočtovém listě x

x) xxxxxxxx o xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx daň ze xxxxxx a jednotek xx výpočtový xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) výchozí xxxx ze staveb x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx jsou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx daň xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xx staveb x jednotek za xxxxx výpočtový xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 x

x) xxxx spoluvlastnického xxxxxx.

(5) Xxx xx xxxxxx x jednotek xx xxxxxxxxx list xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxx ze xxxxxx x jednotek xx xxxxx výpočtový xxxx x

x) xxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§11x vložen xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§11x

Xxxxxxx daně

(1) Xxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx součet

a) xxxx x xxxxxxx x

x) xxxx xx staveb x xxxxxxxx.

(2) Xxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx za všechny xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx činí úhrn xxxx xx staveb x xxxxxxxx xx xxxxxxx výpočtové xxxxx.

§11x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 349/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx 100, nejméně xxxx xxxxxxxx koeficient xxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 alespoň x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platný x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platný x bezprostředně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Inflační xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx srovnání x xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jej xx xxxxxxx xxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx smluv xx 30. xxxxxx kalendářního xxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Základem xxx xxxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x měsíci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 2023 xxxxxxxx hodnota 100.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx pozemek činí xxxx 1,0.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§12

Xxxxxx koeficient

(1) Obec xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit jeden xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx v xxxxxxx 0,5 až 5,0 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ploch xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx

x) xxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx 0,5 xx 1,5 xxx xxxxxxx pozemky xxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve skupině xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxx každou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx koeficient. Xxxxxxx-xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hledí xx na xxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věc, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx, xxxx 1,0.

§12x

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 349/2023 Sb.

§12b

Jednotky

Ustanovení tohoto xxxxxx x jednotce a x xxxxxxxx xxxx xx použijí xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xx vymezena xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx domu, x xxxxx je x xx spojeno xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx i spolu x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

§12c

Zdaňovací xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro daň, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§12x

Xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx x nemovitých xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zóně nesmí xx zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx míru veřejné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxx vynaloženým xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x celkovém xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osvobození xx xxxx x nemovitých xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce xxxxxxxxx.

(3) X obecně závazné xxxxxxxx xxxx vymezí xxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslové xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx xxxxxx leží.

§12d vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

§12x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx parcelním xxxxxx

x) x uvedením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží, a x případě, xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pozemky xxxxxx xx xxxx číselných xxxxxx x xxx x xxxxxxxx parcelu, xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx má xx xx, xx jde x xxxxxxxxxx parcelu, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x parcelní xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx operátu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx názvu katastrálního xxxxx, xx xxxxxx xxxx, x s xxxxxxxx xxxxx původního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx stavba nachází, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x

x) číslem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k části xxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se nachází xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxx označení se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx evidenční, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx a nacházející xx na tomto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx účely xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx vztahuje na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx, pokud xx současně xxxxxxx, xx xx xxxxx x označení zdanitelné xxxxxx.

(4) Stanoví-li tak xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx z nemovitých xxxx zdanitelná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(5) Xxxxxxxxxxx jednotku xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pouze xxxxxxxxx

x) pozemku xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx

x) zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx-xx zdanitelná xxxxxxxx označena xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, xxxxxxxx se toto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, že xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky.

§12x

Xxxxx obyvatel obce

Pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

ČÁST ŠESTÁ

SPRÁVA DANĚ X XXXXXXXXXX XXXX

§13

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo x nichž xxxxx xxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

(2) Xx poplatníky, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně, xx hledí, xxxx xx xxxx společnou xxxxxxx povinnost.

(3) Xx-xx x katastru nemovitostí x xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx více xxxx a xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, hledí xx na xxxx xxxxx pro účely xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx podíl xx xxxx xxxxxxxx xxxx. To xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxxxxxx podíl na xxxxxxxx xxxx.

§13x

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx x nemovitých xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x 1. xxxxx roku, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem xx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx, kdy se xxxxxx xxxxxxxx nepodává, xxxxx xxxxx xxxxx xxx stanovení xxxx xxxx 31. ledna xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx daně

(1) Nedodrží-li xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx průmyslové xxxx, xxxxxxxx xx všeobecných xxxxxxxx stanovených zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nesplněním xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx nárok na xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx poplatník xxxxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx období, xx kterých xxxxxxxx xxxxx na toto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx poskytnuta xxxxxxxxxx pobídka xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vznikl, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, končí xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období, x němž xxxxxxxx xxxxx xxx uplatnění xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 31. srpna x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx poplatníků xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31. května x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nepřesáhne-li xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx najednou, x xx nejpozději xx 31. května xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lze xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daň x nemovitých xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 50 Xx a není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxx přiznání nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxx x §13a xxxxxx xxxxxx podává, xxx se xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x pozemků u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §13a odst. 5 xxxxxx xxxxxx přiznání xx spoluvlastnický podíl xx dani x xxxxxxx xxxx mu xx xxxxx §13a xxxx. 5 nebo 8 xxxxxxxxx daň xx xxxx spoluvlastnického xxxxxx na dani x xxxxxxx z xxxx úřední, a xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xx xxxx xxxxx osvobozené, méně xxx 90 Xx, xx daň xxxxxxxxxx x daně z xxxxxxx 90 Xx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovení §13a xxxx. 11 nebo xxxx. 12 xxxx xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx splatnost nastala xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx podání daňového xxxxxxxx, splatná x xxxxxxxx xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Potvrzení podání xxxxx §71 odst. 3 daňového xxxx xxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnoručním podpisem, xxxxxxx na elektronickou xxxxxx zveřejněnou xxxxxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxx x zaslání xxxxxxxxx xxx placení xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx poplatníkem, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 daňového xxxx.

§15a

Pokuta za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podat daňové xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx xx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, aniž xx xxx správcem xxxx x xxxx vyzván, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx pokutu xx xxxxxxxx tvrzení daně.

§16

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx z nemovitých xxxx částku 5 000 Xx x posledná xxxxx daň xxxxxxxxxx xxxx částku, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX ZÁVAZNÉ XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§16x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxx x nemovitých xxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x obecně závazné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx předcházejícího tomuto xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do 17. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xx xx xxxxxxx výzvy xx xxxxxxxx nápravy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) K xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, o xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pozastavení účinnosti xxxxxx závazné xxxxxxxx x x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17a.

§16x

Xxxxxxxx obecné xxxxxx

(1) Xxxx xx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx zdaňovacímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nepřihlíží. Xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17a.

§16b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2024

XXXX OSMÁ

ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxx katastrálních území x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ovocných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx xxx mimořádné xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 5 xxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx

x) obecně závaznou xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) nebo x), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx věc xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(2) Osvobození xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx lze přijmout xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx odstavce 1 musí být xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 31. března xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx procentem.

(4) Xxxxxxxxx uplatní nárok xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxxx přiznání, xxxxxxxxx-xx xxxxx nárok xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx jej xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obec xxxx osvobodit xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx věci, všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby a xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx území obce,

b) xxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zdanitelné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx označeny xxxxxxxx xxxxx §12e; xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx v opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xxxxxx osvobozena.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxx §4 xxxxxx x. 172/1988 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 554/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příjmů xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x platnosti xx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, na xxxxx vznikl xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 579/1990 Sb., x úlevách xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vypočtené xxxx z xxxxxxxxxxx.

§19

X xxxxxx, kde xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 143/1961 Sb., o xxxxxxx xxxx, x xxxx 1992, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx 1992 po xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx 1992, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx dobu.

§19a

Ve zdaňovacím xxxxxx xxxx 1994 budou xxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dílčí xxxxxx přiznání, xxxxxx xxxxxx xx daň xx xxxx xxxx xxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §15 xxxx. 1 x 2 xx xx doby doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinností a xxxxxxxxxxx zálohami xxxxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx rozdílem xxxx placenými xxxxxxxx x roční daňovou xxxxxxxxxx, xx vrátí xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastnická xxxx jiná práva x xxxxx xxxxxxx xx 31. prosince 2006, xx považuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nezvolí xxxxxx společného xxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 4 xxxx xxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/2005 Xx. x účinností od 1.1.2007

§20

Xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 1993 xxxxx xxxxx x 1. lednu 1993.

§21

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. X xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 143/1961 Sb., o domovní xxxx, xx znění xxxxxx č. 129/1974 Xx.

2. §1 xxxx. x) x §8 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích.

3. Nařízení xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1978 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx.

4. Nařízení xxxxx Xxxxx republiky č. 579/1990 Sb., x úlevách xx xxxxxxx dani.

5. X působností xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 144/1961 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x. 143/1961 Xx., x xxxxxxx xxxx.

6. X xxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 14/1968 Sb., o úlevách xx xxxxxxx dani.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 101/1976 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 14/1968 Xx., x úlevách xx domovní dani.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a mezd Xxxxx socialistické republiky č. 217/1988 Sb., x odvádění xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 29/1991 Xx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.1.1991 k odstranění xxxxxxxxxxxxx xxx vyměřování xxxxxxx xxxx (vyhlášeno x xxxxxx 55/1991 Xx.).

§22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.

Burešová v. x.
Xxxxxxx v. x.

Příloha x zákonu x. 338/1992 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavbou

KÓD XX-XX
Xxxx XX-XX
Xxxxxx xxxxx
xx221341
Xxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx vysílání a xxxxxxxxxxxx věže
ex230141
Věže, xxxxxxx, xxxxxx zásobníky xxx xxxxxxxxx a těžbu xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x těžbu xxxxxxx
230241
Xxxx xxxxxxxx xxx energetiku
ex230251
Komíny x kouřové xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xx230341
Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx chemických xxxxxxx
xxxx x věžové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podniků
230351
Průmyslové komíny xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx230411
Xxxxxx hutního x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
xxxxxx pece
ex230441
Věže, xxxxxxx, věžové xxxxxxxxx - pro xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx
230451
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx-xx před xxxxxxxx kódem Klasifikace xxxxxxxxxx xxx XX-XX xxxxxxx "xx", xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XX-XX a xxxxxxxx xxxxxxxx slovním popisem x xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

1. Xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1993 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §4 xxxx §9.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx roku 1993 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. n), pokud xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 21) nejpozději xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Pro zdaňovací xxxxxx xxxx 1993 xx připouští xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 13) xx xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx případech se xxx xxxxxx xxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxx na osvobození xxxxx §4.

4. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993 lze xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. h) x x) x xx xxxx stavby.

5. X nároku xx osvobození xxxxx xxxx 2, 3 x 4, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxx vyměření xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. ledna 1994. Xxxx žádost xxxxxxxxx správnímu xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xx. II

Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1994 xxx podat xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 1995 x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx daňová xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 242/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1995

Čl. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přechodem x pevných paliv xx systém xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 315/1993 Xx., uplatněná xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 65/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení x xxxxx třetí

Podle xxxxxx zákona xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do 31.12.2001 xxxxx §9 xxxx. 7 a 8 zákona x. 338/1992 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx znění zákona x. 315/1993 Xx., xxxxxx č. 242/1994 Xx., xxxxxx č. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx. a xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xx 31.12.2001 xxxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx právním předpisem x. 483/2001 Xx. x účinností xx 1.1.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx porostů, xxxxxxxxx xx xxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2009.

2. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani x nemovitostí, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x pozemků xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx travních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,3 nebo 0,6 xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx 11 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, použijí se xxxx koeficienty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008.

4. Xxxxx xxxx stanoví obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx poprvé pro xxxxxxxxx období xxxx 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XXX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx řízení podle xxxxxx č. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx a vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nebylo xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §13a xxxx. 3 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období 2009.

2. Pokud vznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx poskytne xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2012.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2009

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 338/1992 Xx., ve xxxxx účinném do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5 zákona x. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XVIII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx ze xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Čl. VI

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxx povinnosti x daně z xxxxxxxxxxx na zdaňovací xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, vztahy, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu stejná xxxxxxxxxx xxxxxx č. 338/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx účinných xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nejbližší.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx §13a xxxx. 11 x §15 xxxx. 6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Senátu.

4. Xxxxxxxx-xx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx opatřením Xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

5. Dojde-li xx xxxxx xxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x §10 odst. 3 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx daně xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx.

Xx. VI xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx změně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. r) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §9 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xxxxx x xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dílčí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně vyměří xxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13a odst. 8 xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 23/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pobídkách, zahájeném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx zákon x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 84/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx použije zákon x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, lze xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 xxxxxx použít xxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x daně z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §15a xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx související se xxxxxxx xxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx věcí na xxxxxxxxx xxxxxx započatá xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §13a xxxx. 2 xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije xxxx na

a) xxxxxx x xxxxxxxx daně xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vyplývající xx zrušení osvobození xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 1 xx 5, §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2 x 4 xx 6, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro pozemky xxxxx ostatní plocha xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx x) zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xx sazby xxxxx §11 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §15 xxxx. 4 zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxx od 1.1.2025.

4. Xxxxxx xx 1.1.2025.

5. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x nemovitých xxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona něco xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) zákona č. 338/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osvobození xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 3 xxxxxx x. 338/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Na xxxxxx závaznou xxxxxxxx, xxxxx xxxx schválena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x), §4 odst. 1 xxxx. x), §9 xxxx. 1 xxxx. x), §12d xxxx. 3 nebo §17a xxxx. 4 xxxx. c) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxx xx 1.1.2025.

8. Xxxxxx od 1.1.2025.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2024 xxxx 1,0.

10. Na xxxxxxx xxxx snížení koeficientu xxxxx §6 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, stanovené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx hledí xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

11. Na zvýšení xxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 3 písm. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, stanovené v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx hledí jako xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

12. Xx zavedení xxxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx koeficientu xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 3 zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx naposledy pro xxxxxxxxx období roku 2024.

14. Xxxxx xxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxx snížení xxxxxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx xxxx 2024.

15. Xxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 6 xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použije xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx roku 2024.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 s xxxxxxxx xxxx 3, 4, 7 x 8, která nabývají xxxxxxxxx od 1.1.2025

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 338/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1993.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

315/93 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX č. 337/92 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxx ČNR x. 35/93 Sb. x xxxxxx x. 157/93 Xx.

x účinností od 1.1.94

242/94 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/93 Xx.

x účinností od 1.1.95

174/95 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 338/92 Xx. publikované x xxxxxx č. 47/95

248/95 Sb., o xxxxxx prospěšných společnostech x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

65/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 338/92 Sb., x dani z xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

492/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

239/2001 Xx., x Xxxxx konsolidační xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x České konsolidační xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2001

483/2001 Sb., kterým xx mění zákon x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých daní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 338/92 Sb., x xxxx z nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2002

576/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2003

237/2004 Sb., xxxxxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx ode 1.1.2005

238/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx některé xxxxxx x přijímají některá xxxxx opatření x xxxx zákon x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 1.4.2004 a vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 9.4.2004

x účinností od 8.5.2004

669/2004 Xx., kterým xx mění zákon x. 586/92 Sb., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2005

179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2006

217/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 265/91 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.6.2005

342/2005 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

545/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

112/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x vyvlastnění

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

296/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení některých xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

1/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

281/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx daňového xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

362/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2010

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

30/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2011

212/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

457/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

350/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

344/2013 Sb., o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx soukromého xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

23/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 338/92 Xx., x xxxx x nemovitých xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx §15x, který xxxxxx xxxxxxxxx 5.2.2015

84/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o investičních xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

225/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

364/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejných xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2020

283/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

299/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 x zákon x. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x výskytem koronaviru XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2020

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

36/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

241/2021 Sb., xxxxx ÚS ze xxx 18.5.2021 xx. xx. Xx. ÚS 97/20 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 338/1992 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

284/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

251/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

349/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 29/94 Xx. x x. 29/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon XXX č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 482/1991 Xx. x xxxxxx x. 582/1991 Xx.
3) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
4) Zákon č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx xxxxx).
5) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx majetku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §8 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx a poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Zákon č. 46/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxx x. 103/1990 Sb. x zákona x. 262/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 79/1957 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx č. 67/1960 Sb., x xxxxxx, rozvodu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (plynárenský xxxxx).
9) Zákon č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxx 455/1991 Xx.
10) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX č. 613/1992 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, zahrad, ovocných xxxx, xxx x xxxxxxx odvozenými x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 103/1990 Xx. x zákona x. 262/1992 Xx.
12) §38 xxxxxx č. 138/1973 Xx., x xxxxxx.
13) Xxxxx č. 403/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx některých majetkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 229/1991 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 52/1966 Sb., o osobním xxxxxxxxxxx x bytům, xx xxxxx zákona x. 30/1978 Xx., xxxxxx x. 509/1991 Xx., zákona x. 265/1992 Sb. x xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 297/1992 Sb.
15) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 84/1993 Sb. a xxxxxx x. 165/1993 Xx.
16) Xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., o xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx č. 53/1954 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizacích, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění x. 20/1956 Sb.
18) Xxxxxxxx č. 83/1976 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na výstavbu, xx xxxxx vyhlášky x. 45/1979 Sb. x xxxxxxxx x. 376/1992 Xx.
19) Zákon č. 61/1977 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb.
20) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx daní a xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx. a xxxxxx x. 455/1991 Xx.
Zákon č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.
22) §761 xxxx. 1 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník.
Vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Sb., x hospodaření x xxxxxxxx majetkem, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §876 xxxxxxxxxx xxxxxxxx
24) Zákon č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 171/1991 Sb., x působnosti xxxxxx České republiky xx xxxxxx převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Fondu národního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx znění zákona x. 285/1991 Xx., xxxxxx x. 438/1991 Xx. x xxxxxx x. 569/1991 Xx.
26) Zákon č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 83/1990 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 300/1991 Xx. a zákona x. 513/1991 Sb.
Xxxxx č. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
28) Xxxxxxxxx xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vztahy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).
30) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
31) Xxxxxxxx č. 137/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.
32) Zákon č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
33) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/2000 Sb., xx xxxxx zákona č. 492/2000 Xx., xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
35) Zákon č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
36) Xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx).
37) Zákon č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 89/1996 Xx.
39) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §252 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.
41) §4 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).