Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 30.06.2023.


Zákon o dani z nemovitých věcí

338/92 Sb.

Úvodní ustanovení §1

ČÁST I. Daň z pozemků

Předmět daně §2

Poplatníci daně §3

Osvobození od daně §4

Základ daně §5

Sazba daně §6

ČÁST II. Daň ze staveb a jednotek

Předmět daně §7

Poplatníci daně §8

Osvobození od daně §9

Základ daně §10

Sazba daně §11

Zvýšení daně §11a

ČÁST III. Společná ustanovení

Místní koeficient §12

Zaokrouhlování §12a

Jednotky §12b

Zdaňovací období §12c

Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách §12d

Druh pozemku §12e

ČÁST IV. Správa daně z nemovitých věcí

Solidární daňová povinnost §13

Daňové přiznání §13a

Stanovení daně §13b

Zvláštní ustanovení o daňovém přiznání a stanovení daně §14

Placení daně §15

Pokuta za opožděné tvrzení daně §15a

Zvláštní ustanovení o splatnosti daně §16

ČÁST V. Oznamovací povinnost obce §16a

ČÁST VI. Zmocňovací ustanovení §17

Osvobození v případě mimořádné události §17a

ČÁST VII. Přechodná a závěrečná ustanovení §18 §19 §19a §19b §20

Zrušovací ustanovení §21

Účinnost §22

Příloha - Inženýrské stavby, které jsou zdanitelnou stavbou

č. 315/1993 Sb. - Čl. II

č. 242/1994 Sb. - Čl. II

č. 64/2000 Sb. - Čl. II

č. 483/2001 Sb. - Čl. V

č. 261/2007 Sb. - Čl. XI

č. 296/2007 Sb. - Čl. XXX

č. 1/2009 Sb. - Čl. II

č. 281/2009 Sb. - Čl. XVIII

č. 350/2012 Sb. - Čl. IX

č. 344/2013 Sb. - Čl. VI

č. 23/2015 Sb. - Čl. II

č. 84/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 364/2019 Sb. - Čl. II

č. 283/2020 Sb. - Čl. IV

č. 609/2020 Sb. - Čl. X

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 241/2021 Sb. ; č. 232/2021 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

§1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx daň x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx

x) daň z xxxxxxx,

x) xxx ze xxxxxx x jednotek.

ČÁST XXXXX

XXX X XXXXXXX

§2

Xxxxxxx xxxx

(1) Předmětem xxxx x xxxxxxx xxxx pozemky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx x pozemků xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelnými xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) lesní xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx lesy xxxxxxxx x xxxx zvláštního xxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx,

x) pozemky xxxxxx xxx obranu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) pozemky x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x budově xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxxxx x xxxxxx bytového xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jednotkami, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx vlastníkem je xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Poplatníci daně

(1) Poplatníkem xxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xx, xxx-xx x xxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

1. xxxxxxxxxxx složka státu, xxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx,

2. právnická xxxxx, xxxxx má právo xxxxxx xxxxx pozemek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx některé xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, tento xxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx obhospodařovaném xxxxxxxx společností, tento xxxx,

x) xxxxxxxx právem xxxxxx, stavebník.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx z pozemků xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx propachtovaného xxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxx způsobem,

b) s xxx xxxxxxxxx hospodařit Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je poplatníkem xxxx z xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§4

Xxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Xx daně z xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

b) pozemky xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx užívané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxx x xxxxxxxx x jinými osobami, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxx xxxxx funkční celek xx zdanitelnou stavbou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prohlášeného za xxxxxxxx xxxxxxx, který xx

1. xx vlastnictví Xxxxx republiky, nebo

2. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi Ministerstvem xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx stavbou, xxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx jednotkou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxx sloužící x xxxxxx duchovní xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxx xxxxx se zdanitelnou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx jednotkou xx xxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolků, odborových xxxxxxxxxx, organizací xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odborových xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. škole xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xx školském xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx péče x xxxx do 3 xxx věku na xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx centrální evidence xxxxxx xxxxxxx povahy xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx vedené x xxxxxxxx knihoven,

5. xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

6. zdravotnickému xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx služeb nebo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

7. zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. fundaci nebo xxxxxx x jimi xxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx celek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výlučně

1. k xxxxxx odpadů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx x objektů,

4. xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

5. pro xxxxxxx, xxxxxxxxxx, chemické xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxx xxxxxxx xxxxxx splňující podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících odpady,

7. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx 1 XX,

8. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx využívajících xxxxxxx větru,

9. xxxxxxx xxxxxxx elektřiny nebo xxxxx využívajících energie xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

10. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tepelných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx spotřebitelům,

11. pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

12. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona,

i) xxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx veřejná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx národních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblastí; x xxxxxxxxx parcích xxxxxxx xxxxxxxx do zóny xxxxxxxx x v xxxxxxxxxx krajinných oblastech xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx I. xxxx,

x) xxxxxxx v rozsahu, x jakém xx xx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx pásmo xxxxxxx xxxxxx I. xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx skupina xxxxxx, stromořadí, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, příkop xxxx mokřad, xxxxx xx xxxxx prvek xxxxxxxx v evidenci xxxxxxxxxx významných prvků xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxx, xxxxxx, močál, bažina, xxxxxx útvar, xxxxx xxxx strž, xxxxx xxx o pozemky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx území xxxx, xxxxx xxxxxx užívány x xxxxxxxxx,

x) pozemky xxxxxxx xxxxxxxxxxx parků, xxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pozemky na xxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx 25 xxx, xxxxxxxx rokem xxxxxxxxxxxx po xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx výrobě,

n) v xxxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxx xxxxxx pozemky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. upravující xxxxx tok,

2. přehrady,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

4. sloužící x xxxxxxx x odvodňování xxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody,

6. xxxxxxxxxxxxx stok, kanalizačních xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, jakož x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

7. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxx energetického zákona,

o) xxxxxxx xxxxxxxxx stavbou xxxxx stavebního zákona, xxxxx je dálnicí, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx dopravě, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx pole, x pásy xxxxxxx x lesích, xxxxxxxxx xxx rozvody xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx určené x xxxxxx funkcí xxxx, na nichž xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, zařazené xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kraje, xxxxx xx nacházejí x xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx výzkumných institucí,

v) xxxxxxx xxxx půdy, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx obec uvedené xxxxxxx xx xxxx x pozemků takto xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vymezí tyto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx,

x) xxxxxxx tvořící xxxxxxx xxxxx s veřejnou xxxxxxxxxxxx xxxx zajišťující xxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx financované x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx zvýhodněné xxxxxxxxxx zóně xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx realizace investiční xxxx, xxx kterou xx xxxxxx rozhodnutí x příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxx obec zcela xxxx částečně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zóně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pozemkem xxxxxxxx xxxxx funkční xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx pozemku xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx osvobozeny xx xxxx z xxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx-xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, kraji xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxx osvobozeny xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx užívány x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x), x), x), x) x x) xxxx osvobozeny xx xxxx x pozemků, xxxxxx-xx užívány x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxxxxxxx od daně x xxxxxxx, xxxx-xx x xxx zřízeno xxxxx stavby.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x), k), x), x), x), x) až x) x xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx daně

(1) Xxxxxxxx xxxx u pozemků xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, zahrad, xxxxxxxx xxxx x trvalých xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zjištěná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v x2 xxxxxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxxxx na 1 x2 ve xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxx x §17 xxxxxx xxxxxx.

(2) Základem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx je cena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx cenových xxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx xxxxxxxx výměry xxxxxxx x x2 x xxxxxx 3,80 Xx.

(3) Základem xxxx x ostatních xxxxxxx xx skutečná xxxxxx xxxxxxx x x2 xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx období.

§6

Xxxxx daně

(1) Sazba xxxx xxxx x xxxxxxx

x) xxxx půdy, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx sadů

0,75 %,

x) xxxxxxxx travních porostů, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx

0,25 %.

(2) Xxxxx xxxx x ostatních xxxxxxx xxxx xx xxxxx 1 x2 x

x) zpevněných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxx

1. zemědělskou xxxxxxxxxx, lesní x xxxxx hospodářství

1,00 Xx,

2. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, ostatní zemědělskou xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

5,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx

2,00 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxx

0,20 Kč,

d) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

0,20 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zdanitelnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x povoluje nebo xxxxx bude prováděna xx xxxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxx xxxxxxx x x2 xxxxxxxxxxxx zastavěné ploše xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xxxxxxxxx pozemkem není xxxxxxx určený x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbou, xxxxx bude osvobozena xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x). Xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jednotky x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx staveb x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje, pozbude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inspektorem xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx sazba xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 1,0 x obcích xx 1&xxxx;000 obyvatel

1,4 x xxxxxx nad 1&xxxx;000 xxxxxxxx xx 6&xxxx;000 xxxxxxxx

1,6 x xxxxxx xxx 6&xxxx;000 obyvatel xx 10 000 xxxxxxxx

2,0 x obcích nad 10&xxxx;000 xxxxxxxx xx 25&xxxx;000 obyvatel

2,5 v xxxxxx xxx 25 000 xxxxxxxx xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3,5 x xxxxxx xxx 50 000 obyvatel, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Luhačovicích, Mariánských Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

4,5 x Praze;

pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodný xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx posledního xxxxxxx xxxx;

x) pro jednotlivé xxxxx xxxx xxxx xxxx obecně závaznou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxx xx xxxxxxxx x ustanovení xxxxxxx x), xxxxxx x xxxxx kategorii xxxx snížit x xxxxx až xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a); xxxxxxxxxx 4,5 xxx zvýšit xx koeficient 5,0.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx pozemku xx x tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx x x2 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhem pozemku xxxxxxx plocha nebo xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx povrch xx zpevněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plochy xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx stavbou.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx druhům xxxxxxxxx x nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpevněné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikání, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) bodě 2.

XXXX XXXXX

XXX XX XXXXXX X XXXXXXXX

§7

Xxxxxxx xxxx

(1) Předmětem daně xx xxxxxx a xxxxxxxx je, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zdanitelná xxxxxx, kterou xx xxx účely xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dokončená nebo xxxxxxx

1. budova, xxxxxx xx pro účely xxxx z xxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zákonu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Předmětem xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavba, x xxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx.

(3) Na zdanitelnou xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx nemovitou xxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx vlastníkem je xxx, kdo xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx vztahuje i xx část xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Poplatníkem xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx daně xx xxxxxx x xxxxxxxx xx, jde-li x xxxxxxxxxxx stavbu nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx

x) xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo xxxxxxxxxx x majetkem xxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx zdanitelnou stavbu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výpůjčky xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx užívací xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx,

x) xx xxxxx obhospodařovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx daně xx xxxxxx a xxxxxxxx je vždy xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx komoru, xxxx zdanitelné xxxxxx, x xxxxxxxx budovy xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx pozemkový xxxx nebo Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx na Ministerstvo xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx od xxxx

(1) Xx daně xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zdanitelné stavby xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx nacházejí,

c) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo zdanitelné xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxxx užívané xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x povolání x jinými xxxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxxxx výsad x xxxxxxx, x xx za xxxxxxxxxxx, xx nejsou občany Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku, xxxxx xx

1. xx vlastnictví Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx vzdělávacích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vlastníkem; xx smlouvě musí xxx uveden xxxxxx x prostorový rozsah xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx x památkovou xxxxxxxx x dalšími xxxxxxx využití xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx budovou, xxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího církve x náboženské xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vykonávání xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx těchto církví x náboženských společností,

f) xxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odborových xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 1/2009 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx.,

x) zdanitelné xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpadních vod xxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. přenosové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soustavy xxxx rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdanitelné xxxxxx xxxx x na xxxxx, xxxxxxx, vodních xxxx a přístavů, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx

1. xxxxxx x xxxxxxxx zařízením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx do 3 xxx xxxx xx xxxxxxx oprávnění provozovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx muzejní povahy xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx službu,

6. zdravotnickým xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx služeb nebo x rozhodnutí x xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů.

l) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx sloužící k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxx xxxxxxx

1. x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady,

2. x xxxxxxx x rekultivaci xxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxxxx xxx a objektů,

4. xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

5. pro xxxxxxx, biologické, chemické x xxxxxxxxx zneškodňování xxxxxx,

6. xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxx malých xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu 1 XX,

8. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

9. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

10. xxx xxxxxx využívající xxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx, které dodávají xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

11. xxxx zdroje xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx x její xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx domu, xxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx průkazu XXX nebo ZTP/P, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to x xxxxxxx, x xxxxx slouží x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx ve vlastnictví

1. xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx příspěvku na xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx, nebo

2. držitele xxxxxxx XXX/X,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kulturních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, počínaje xxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxx 8 xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na dobu xxxx let od xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx spočívající xx xxxxx systému xxxxxxxx přechodem x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx využívající obnovitelné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx-xx x její xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí x jeho xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx 5 let zdanitelné xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zřízené xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx akce, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o příslibu xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xx zvýhodněné průmyslové xxxx obecně závaznou xxxxxxxxx.

(2) Podléhá-li xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx, zjistí xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx podlahová xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ploše xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vždy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx budov xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx sklep xxxx xxxxxx, uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx; jsou-li xxxxxxxxx xxxx propachtovány obci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx nejsou využívány x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx v ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x) x v) jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pronajímány xxxx propachtovány. Xxxxxxxxxx xx xxxx ze xxxxxx x jednotek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelnou xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx systém rozvodného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(5) Poplatník xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx f), m) xx x), u) xx w) x xxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx plochy x x2 xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxx x nemovitých xxxx xxxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nadzemní xxxxx zdanitelné xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x jednotek x jednotky xx xxxxxxxx podlahová xxxxxx, xxxxxx je výměra xxxxxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxxxx x m2 xxxxx xxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vynásobená

a) xxxxxxxxxxxx 1,22, je-li

1. tato xxxxxxxxxx jednotka x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x

2. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx pozemku xxxx xx-xx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívaného xxxxxxxx x těmito jednotkami, xxxx

x) koeficientem 1,20 x ostatních případech.

(4) Xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx nezahrnuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§11

Xxxxx daně

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2 Xx xx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx budovy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx domu x xxxxxx přesahující 16 x2 xxxxxxxxx xxxxxx 2 Xx xx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci x xxxxxx rodinného xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx 6 Xx za 1 x2 zastavěné xxxxxx x u xxxxxx, xxxxx xxxx doplňkovou xxxxxx k xxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, 2 Xx xx 1 x2 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx vystavěné odděleně xx xxxxx obytných xxxx a x xxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podlahové xxxxxx je užívána xxxx xxxxx, 8 Xx za 1 x2 xxxxxxxxx plochy xxxx upravené xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx část podlahové xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx nebo, xxxx-xx podlahovou plochu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx užívaná x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 2 Xx xx 1 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx upravené xxxxxxxxx xxxxxx,

2. podnikání v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dopravě, xxxxxxxxxx nebo ostatní xxxxxxxxxx výrobě 10 Xx xx 1 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx druhům xxxxxxxxx 10 Xx xx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podlahové plochy,

e) x xxxxxxx zdanitelné xxxxxx 6 Kč xx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 Xx za 1 x2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx 1 x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xx x) a x) xx xxxxxxx x 0,75 Xx xx každé další xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadzemního xxxxxxx přesahuje dvě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx daně xx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x 0,75 Xx xx každé xxxxx nadzemní podlaží, xxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxxxxx xxxxxx.&xxxx;Xx zastavěnou plochu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obvodových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx nadzemní podlaží xx považuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx i její xxxxx xx 0,80 x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx podlaží umístěná xxx xxxxx podlažím xxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxx se považují xx další nadzemní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx x zdanitelné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, se násobí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obcím xxxxx xxxxx obyvatel x xxxxxxxxxx sčítání xxxx

1,0 x xxxxxx xx 1&xxxx;000 xxxxxxxx

1,4 x xxxxxx nad 1&xxxx;000 xxxxxxxx xx 6 000 xxxxxxxx

1,6 x xxxxxx xxx 6 000 xxxxxxxx xx 10&xxxx;000 obyvatel

2,0 x xxxxxx nad 10&xxxx;000 xxxxxxxx do 25&xxxx;000 xxxxxxxx

2,5 v xxxxxx xxx 25 000 xxxxxxxx xx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3,5 x obcích xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx, xx statutárních xxxxxxx x ve Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Luhačovicích, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

4,5 x Praze;

pro jednotlivé xxxxx xxxx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx, zvýšit x xxxxx kategorii xxxx xxxxxx o jednu xx xxx kategorie x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx 4,5 xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 5,0,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx zdanitelných xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), případně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,5, který xxxx xxxx stanovit xxxxxx závaznou xxxxxxxxx.

(4) X budovy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx sazba xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), případně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 násobí xxxxxxxxxxxx 2,0 xxxx xx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxxxxx 2,0, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v národních xxxxxxx x x xxxxxx X. chráněných xxxxxxxxxx oblastí.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxx podlahových xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx xxxxx. X zdanitelné xxxxxx, xxxxx podlahová xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx poměru x xxxxxx druhům xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx sazba.

(6) U xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) xxxx e), xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x podnikání, se xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

(7) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxxx zdanitelnou xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x zdanitelné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx nebo komoru, xxxxxxx se x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§11x

Xxxxxxx xxxx

(1) Daň xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx obytného xxxx x xxxxxxxxx prostorem xxxxxxxx x podnikání, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x podnikání x xxxxxxxxxx prvovýrobě, xxxxxxx o xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru x m2 a

b) 2 Xx.

(2) Daň xx staveb a xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx osvobozenou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx v zemědělské xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx hospodářství, xxxxxxx x součin

a) upravené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx prostoru a

b) xxxxxxxx rozdílu xxxx

1. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a

2. xxxxxx xxxx příslušnou xxx xxxx jednotku.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx celé xxxx&xxxx; xxxx xxx xxxxxxx nemovité xxxx xx xxxxx jednotlivé xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx místní xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx 1,1 xx 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx stanoven x přesností na xxxxx desetinné místo. Xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxx, zdanitelných staveb xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx souhrny, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1.

§12a

Zaokrouhlování

(1) Xxxxxx xxxx x xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, ovocných xxxx x trvalých travních xxxxxxx x xxxxxx xxxx z pozemků xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx Kč xxxxxx.

(2) Základ xxxx x xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x2 xxxxxx.

(3) Základ xxxx xx xxxxxx x jednotek xx xxxxxxxxxxxx na xxxx x2 nahoru.

(4) Xxx x pozemků za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx ze xxxxxx x jednotek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxxxxxx staveb, za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx Xx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spoluvlastnickému xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx jednotce.

§12x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obdobně x na xxxxxxxx, xxxxx xx vymezena xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx bytů, xxxxx xx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx částech domu, x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pozemku, xxx i spolu x xxxxxxx xx xxxxx pozemku.

§12b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§12x

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xx změnám xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§12x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§12x

Xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Osvobození xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx zvýhodněné xxxxxxxxxx zóně nesmí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobilým xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x celkovém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobídky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx osvobození xx xxxx x nemovitých xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určí xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx průmyslové xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx.

§12x vložen xxxxxxx předpisem x. 84/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2015

§12e

Druh xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx pozemku evidovaný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, je xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skutečný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

XXXX ČTVRTÁ

SPRÁVA XXXX X NEMOVITÝCH XXXX

§13

Xxxxxxxxx xxxxxx povinnost

(1) Poplatníci, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci, nebo x nichž nelze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xxxx společnou xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Je-li x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnické právo xxxx xxxx xxxx xxxx x nejde-li x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx, u nichž xxxxx určit podíl xx xxxx nemovité xxxx. To platí xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx věci.

§13x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat příslušnému xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxx zdaňovacího xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx některé x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx známé xxxx a xx xxx xxxxxxxx xxxx x současně xx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výsledek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, založí xx xx spisu x nelze xx xxxxx němu odvolat. Xx xxxxxx daňového xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxx zašle stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx obdržel. Xxxxx-xx ve xxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx daně xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx daň xx 31. ledna xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx přiznat xxx podáním daňového xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X dílčím xxxxxxx xxxxxxxx poplatník xxxxx xxx nastalé změny x xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pouze

a) xx xxxxx xxxxx xxxx,

x) ke xxxxx xxxxxxxx xxxx pozemku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xx stanovení xxxx ke změně xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4, §11 xxxx. 3 a 4 xxxx podle §12,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxxxx xxx obec xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx&xxxx;xxxxx xxxxxxxxx lhůty stanovené xxxxxx závaznou vyhláškou xxxxx §17a a xxxxxxx daně xxxx xxx částečně osvobozen xx xxxx z xxxxxx xxxxxx, nebo

e) xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx písmen x) až e).

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxxxx xx podat, xxxxxxxxxx xx tato xxxxx o 2 xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x průběhu xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xx xxxxx, prodlužuje xx xxxx xxxxx x 2 xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x poplatníků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx-xx x případ podle xxxxxxxx 5.

(5) Je-li xx lhůtě do 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedním x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx xxxxxxxx věci, xx povinnost podat xxxxxx xxxxxxxx každý xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx samostatně. X xxxxx případě přiznává x platí každý xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dani xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx nelze xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x katastru nemovitostí xxxxxxxxxxxxx způsobem. Xxxxxxxx xxxxxxx xx spoluvlastníků xxxxxxxx věci daňové xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx mu vyměří xxx x xxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Pokud x předchozím xxxxxxxxxx xxxxxx měli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx uplatněn xxxxxxxx xxxx postup xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxx, neuplatní xx xxxxxx za opožděné xxxxxx daňového xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx odstavce 5 x xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx ostatním xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx jeden xx xxxxxxxxxxxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x poslední známé xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z moci xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva x xxxx nemovité xxxx x xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx zmocněnce xxx na xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx x moci xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx-xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx poplatníka xxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx změnila xxxxxxxxxx xxxx jiná práva xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x územním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, které x xxxx podléhaly dani x xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx nemovité xxxx zanikly, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx.

(10) Dojde-li xx xxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxx-xx xx 31. prosince xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxx toto xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx věc, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, x němž xxx xxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxx přiznání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, v xxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx daňové xxxxxxxx xx nemovitou xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx-xx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx prodané x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxx daně

(1) Xxx x xxxxxxxxxx věcí xx stanoví na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x 1. xxxxx xxxx, xx xxxxx xx daň xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx z xxxxxxxxxx věcí xxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; stanovení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem xx xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx nepodává, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přiznání x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxxxxxx věcí ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zóně, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx nesplněním xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na toto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, lhůta xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nárok na xxxx osvobození xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx lze xxxx xxxxxxxxxx uplatnit, xxxxx xxxxxxxx se lhůtou xxx stanovení daně xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx uplynula xxxxx pro uplatnění xxxxxx na toto xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx daně

(1) Xxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ryb xx xxxx xxxxxxxx splátkách, x xx nejpozději xx 31. xxxxx x xx 30. xxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx,

x) x ostatních xxxxxxxxxx xxxx xx dvou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx a xx 30. listopadu xxxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxx najednou, x xx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx lze daň x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx územní působnosti xxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxx 30 Xx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx daňové xxxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §13a xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx stanoví, xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx o xx poplatník xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxx xxxx daň x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx podle §13a xxxx. 5 xxxxxx daňové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podíl xx dani z xxxxxxx nebo mu xx xxxxx §13a xxxx. 5 xxxx 8 xxxxxxxxx xxx xx xxxx spoluvlastnického xxxxxx na xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xx xxxx xxxxx osvobozené, xxxx xxx 50 Xx, xx daň poplatníka x xxxx z xxxxxxx 50 Xx. Xxxxxxx se postupuje x xxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx §13a xxxx. 11 xxxx xxxx. 12 nebo xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx splatnost nastala xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx den xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx.

§15x

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně

Má-li poplatník xxxxxxxxx podat daňové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx přiznání a xxxx-xx je xx xxxxx pro jejich xxxxxx, xxxx xx xxx správcem xxxx x tomu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx daně.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daně

Přesáhne-li xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx z nemovitých xxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx x posledná xxxxx daň xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX POVINNOST XXXX

§16x

(1) Obecně závaznou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 písm. x) x x), §6, §9 odst. 1 xxxx. x), §11 a 12 xx xxxx povinna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx účinnost, je xxxxxxxx.

(2) Obec xx xxxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §17a x xxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx její xxxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ZMOCŇOVACÍ XXXXXXXXXX

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x dohodě s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx travních xxxxxxx odvozenými x xxxxxxxxxxxx půdně ekologických xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Obec xxxx při řešení xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx částečně xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx.

(2) Obecně xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx procentem.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx nárok xx již xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání.

(4) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx věci, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx území xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x katastrálním xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx nemovité xxxx dotčené mimořádnou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx xxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxxx stavby číslem xxxxxxxx x uvedením xxxxx katastrálního území, xx xxxxxx leží, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx jednotky xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

XXXX SEDMÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx podle §4 xxxxxx x. 172/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 554/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxx x příjmů obyvatelstva x daňových xxxxxxx xxx začínající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x platnosti xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nové lhůty.

(2) Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx nárok xxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx x. 579/1990 Xx., o úlevách xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx.

§19

X staveb, kde xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx domovní daň xxxxx nájemného a xxxx užívání xxxxx xxxxxx č. 143/1961 Sb., o xxxxxxx dani, x xxxx 1992, vyměří xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxx 1992 xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx x ceny xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 1992, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxx.

§19x

Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1994 budou xxxxxxxxxx, kteří nemají xxxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, platit xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období x xxxxxxxx xxxxxxxx v §15 odst. 1 x 2 až xx doby doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výměru. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zálohami poplatníci xxxxxxx xx xxxxx xx 15 dnů xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Příplatek, xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, se vrátí xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majících vlastnická xxxx jiná xxxxx x témuž xxxxxxx xx 31. prosince 2006, xx považuje xx společného xxxxxxxx x xx následující xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společného zástupce xxxxx §13a odst. 4 xxxx postup xxxxx §13a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 545/2005 Xx. x účinností od 1.1.2007

§20

Xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx poprvé xx xxx 1993 xxxxx stavu x 1. xxxxx 1993.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. X působností pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 143/1961 Sb., x xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 129/1974 Xx.

2. §1 písm. x) a §8 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx České socialistické xxxxxxxxx č. 82/1978 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx domů x byty x xxxxxxx vlastnictví xx xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 579/1990 Sb., x úlevách xx domovní dani.

5. X xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 144/1961 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx č. 143/1961 Xx., o xxxxxxx xxxx.

6. X působností xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 14/1968 Sb., x xxxxxxx xx domovní xxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/1976 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 14/1968 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x mezd Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 217/1988 Sb., x odvádění xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx nájemného, ve xxxxx xxxxxxxx x. 29/1991 Sb.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 25.1.1991 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx 55/1991 Xx.).

§22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxx k zákonu x. 338/1992 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavbou

KÓD CZ-CC
Text XX-XX
Xxxxxx xxxxx
xx221341
Xxxx pro xxxxxxxx, retranslační xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx
xx230141
Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x těžbu xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx
230241
Xxxx xxxxxxxx xxx energetiku
ex230251
Komíny x xxxxxxx xxxxxx xxx energetiku
komíny pro xxxxxxxxxx
xx230341
Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx chemických xxxxxxx
xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
230351
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
xx230411
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx průmyslu (xxxxx xxxxx)
xxxxxx xxxx
xx230441
Xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxx x věžové xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx
230451
Xxxxxxxxxx komíny xxx xxxxxxx průmysl

Je-li před xxxxxxxx xxxxx Klasifikace xxxxxxxxxx xxx XX-XX xxxxxxx "ex", vztahuje xx příloha xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxx číselným kódem XX-XX x výslovně xxxxxxxx xxxxxxx popisem x tomuto kódu x xxxxx přílohy.

Příloha xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x účinností od 1.1.2014

Xx. XX

1. Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx, pokud xxxxxxxxx neuplatnil nárok xx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §4 nebo §9.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), xxxxx xxxx zapsáni do xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 21) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Pro xxxxxxxxx xxxxxx roku 1993 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 1993 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 13) xx xxxxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx osvobození xxxxx §4.

4. Pro xxxxxxxxx období xxxx 1993 lze xxxxxxxx xxxxx xx osvobození xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) x x) x xx xxxx xxxxxx.

5. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxx 2, 3 x 4, xxxxx xxxxx uplatněn x xxxxxxx přiznání, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx na základě xxxxxxx podané poplatníkem xx 31. xxxxx 1994. Xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 315/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

Xx. II

Dodatečné xxxxxx xxxxxxxx na xxx 1994 xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 1995 i xx nižší xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 242/1994 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1995

Čl. XX

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx od xxxx xx staveb x důvodu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přechodem x pevných xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zachována.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 65/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x části xxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněna xx 31.12.2001 xxxxx §9 xxxx. 7 x 8 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., zákona x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx. x xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx do 31.12.2001 xxxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 483/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx půdy, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx xxxx 2009.

2. Xxxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x pozemků orné xxxx, xxxxxxxx, vinic, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx porostů x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2009.

3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 0,3 xxxx 0,6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §6 xxxx 11 zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, použijí xx xxxx koeficienty naposledy xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2008.

4. Pokud xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x. 338/1992 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se tento xxxxxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxxx xxxxxx roku 2009.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx podávání xxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxxxxx §13a odst. 3 zákona x. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitostí, xx xxxxx platném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 296/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2009.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Sb., o xxxx z nemovitostí, xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 2012.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 1/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Společný xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxx považuje za xxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13a xxxx. 5 zákona č. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xx staveb xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §9 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xx osvobození xx xxxx xx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 350/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2013

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

2. Není-li xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 338/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, předměty, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx svou xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

3. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx, postupuje xx xxxxx ustanovení §13a xxxx. 11 a §15 xxxx. 6 xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

4. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx z ustanovení xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx se tímto xxxxxxxx opatřením Xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx.

5. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxx daně x nemovitých věcí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x §10 odst. 3 písm. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxxx opatření Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nepodává x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové povinnosti x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxxxxxxx staveb nebo xxxxxxxx, x xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provedena xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxx ustanovení §9 odst. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §10 xxxx. 3 zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxx dílčí daňové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxx postupem podle §13a odst. 8 xxxxxx č. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx poplatníky ke xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 23/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pobídkách, zahájeném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx zákon x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 84/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 včetně použít xxx pozemky, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 364/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx z xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx §15a zákona x. 338/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 283/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx povinnosti x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx na zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní předpis x. 338/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1993.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

315/93 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX č. 337/92 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 35/93 Xx. x xxxxxx č. 157/93 Xx.

x účinností xx 1.1.94

242/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 315/93 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.1.95

174/95 Sb., úplné xxxxx zákona č. 338/92 Xx. publikované x částce x. 47/95

248/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

65/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 338/92 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

492/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

239/2001 Sb., x Xxxxx konsolidační agentuře x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2001

483/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx určení xxxx), xx xxxxx zákona x. 492/2000 Xx., xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 338/92 Sb., o xxxx z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

576/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 338/92 Xx., x dani z xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

237/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x dani x přidané hodnoty xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxx některá xxxxx opatření a xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., x xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx 1.1.2005

238/2004 Xx., xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x přijímají xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., a xxxxx x. 338/92 Xx., o dani x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem dne 1.4.2004 a vrácenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 9.4.2004

x účinností od 8.5.2004

669/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

179/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxx Xxxxx národního xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

217/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., o spotřebních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 265/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.6.2005

342/2005 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.9.2005

545/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx o pomoci x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

186/2006 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

261/2007 Sb., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku a xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

1/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 338/92 Xx., o xxxx x nemovitostí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

362/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu XX xx xxx 2010

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

199/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

212/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 338/92 Xx., o xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

457/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

350/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Xx., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

23/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 338/92 Xx., x dani x xxxxxxxxxx věcí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx §15x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5.2.2015

84/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 72/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o investičních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2015

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

364/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

283/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

299/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS CoV-2 x xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2020

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

36/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

241/2021 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.5.2021 xx. xx. Xx. XX 97/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx z xxxxxxxxxx věcí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021

284/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.7.2023

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 29/94 Sb. a x. 29/2000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon XXX č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx).
2) Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx České xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 482/1991 Xx. a xxxxxx x. 582/1991 Xx.
3) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny.
4) Xxxxx č. 138/1973 Sb., x vodách (xxxxx xxxxx).
5) Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx a jinému xxxxxxxxxxxx majetku, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §8 xxxx. 2 zákona XXX x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Xxxxx č. 46/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx. x xxxxxx č. 262/1992 Xx.
8) Xxxxx č. 79/1957 Sb., o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Zákon č. 67/1960 Sb., x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx topných xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx).
9) Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, ve xxxxx xxxxxx x. 219/1991 Xx. x xxxxxx 455/1991 Sb.
10) Vyhláška xxxxxxxxxxxx zemědělství XX č. 613/1992 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx katastrálních xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pozemků xxxx xxxx, chmelnic, xxxxx, xxxxxx, ovocných xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 50/1976 Sb., xx znění xxxxxx x. 103/1990 Xx. x zákona x. 262/1992 Xx.
12) §38 xxxxxx x. 138/1973 Xx., x xxxxxx.
13) Xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 229/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 52/1966 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/1978 Sb., xxxxxx č. 509/1991 Xx., xxxxxx č. 265/1992 Sb. a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 297/1992 Xx.
15) Xxxxx XXX č. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 84/1993 Sb. a xxxxxx č. 165/1993 Xx.
16) Xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Např. xxxxx č. 53/1954 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizacích, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx shromáždění x. 20/1956 Xx.
18) Xxxxxxxx č. 83/1976 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výstavbu, xx znění vyhlášky x. 45/1979 Sb. x xxxxxxxx x. 376/1992 Xx.
19) Xxxxx č. 61/1977 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb.
20) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 105/1990 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů, xx xxxxx zákona č. 219/1991 Sb. a xxxxxx x. 455/1991 Xx.
Xxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.
22) §761 xxxx. 1 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.
Vyhláška xxxxxxxxxxx ministerstva financí č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) §876 xxxxxxxxxx zákoníku
24) Xxxxx č. 569/1991 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
25) Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 285/1991 Xx., xxxxxx x. 438/1991 Xx. a xxxxxx x. 569/1991 Sb.
26) Xxxxx č. 308/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx víry a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
27) Xxxxx č. 83/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 300/1991 Xx. a xxxxxx x. 513/1991 Xx.
Xxxxx č. 424/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
28) Například xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx).
30) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx nemovitostí Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 89/1996 Sb.
31) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 492/2000 Sb.
33) Například xxxxx č. 219/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxx č. 77/1997 Sb., o státním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákony (zákon x vlastnictví xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 111/2006 Sb., o pomoci x xxxxxx nouzi.
36) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
37) Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 89/1996 Xx.
39) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §252 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.
41) §4 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx).