Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 23.04.2024.


Zákon o státní památkové péči

20/1987 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účel zákona §1

Kulturní památky §2

Prohlašování kulturních památek §3

Národní kulturní památky §4

Památkové rezervace §5

Památkové zóny §6

Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón §6a

Evidence kulturních památek §7 §7a

Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku §8

ČÁST DRUHÁ - PÉČE O KULTURNÍ PAMÁTKY

Ochrana a užívání kulturních památek §9 §10

Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob §11

Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky §12

Právo státu na přednostní koupi kulturních památek §13

Obnova kulturních památek §14

Povolení k restaurování kulturní památky §14a

Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti uchazeče pro restaurování kulturních památek §14b §14c

Opatření k zajištění péče o kulturní památky §15

Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky §16

Ochranné pásmo §17 §17a

Přemístění kulturní památky §18

Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum nebo pro účely výstavní §19

Kulturní památky ve vztahu k zahraničí §20

ČÁST TŘETÍ - ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY A NÁLEZY

Oprávnění k archeologickým výzkumům §21

Uznávání odborné kvalifikace uchazeče pro provádění archeologických výzkumů §21a §21b §21c

Provádění archeologických výzkumů §22

Archeologické nálezy §23

Vlastnictví movitých archeologických nálezů §23a

Plány území s archeologickými nálezy §23b

Náhrada za majetkovou újmu §24

ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY A ORGANIZACE STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Organizační uspořádání státní památkové péče §25

Ministerstvo kultury §26

Památková inspekce §27 §27a

Kancelář prezidenta republiky §27b §28 §28a

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §29

Obec §30 §30a

Komise státní památkové péče, konzervátor státní památkové péče a zpravodajové státní památkové péče §31

Odborná organizace státní památkové péče §32 §33

Oprávnění orgánů a odborné organizace státní památkové péče §34

ČÁST PÁTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §35 §36 §37 §38

Přestupky fyzických osob §39 §40 §41

ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení společná §42 §42a §43 §43a §44 §44a §45

Ustanovení závěrečná §46 §47

Příloha č. 1 - Třídník specializací restaurátorských prací

Příloha č. 2 - Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování

Příloha č. 3 - Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti restaurování

Příloha č. 4 - Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro provádění archeologických výzkumů

č. 361/1999 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 18/2004 Sb. - §43

č. 1/2005 Sb. - Čl. XI

č. 158/2007 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XXIV

č. 307/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. III

č. 127/2016 Sb. - Čl. II

č. 284/2021 Sb. - Čl. V

nález Ústavního soudu - č. 240/2005 Sb.

INFORMACE

20

ZÁKON

ze xxx 30. xxxxxx 1987

o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxx národní xxxx xx usnesla xx xxxxx xxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, svědectví xxxx dějin, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro další xxxxxxxxxxxx politickoorganizátorské x xxxxxxxx výchovné xxxxxx xxxxx xxx xxxx x kulturní xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx na rozvoji xxxxxxx, xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společnosti.

(2) Péče xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jimiž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§2532) x xxxxxxx xx společenskými potřebami xxxxxxxxxxx zachování, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x vhodné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxx správy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx s orgány x odbornou organizací xxxxxx xxxxxxxxx péče x pomáhají xxx xxx xxxxxx jejich xxxxx.

§2

Kulturní xxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx významnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx revoluční, historické, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) které xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osobnostem x xxxxxxxxxxx událostem.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx x) xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; i xxxxxx xxxxxxxx památka xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx památku.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx staveb, x xxxx některé z xxxx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§3

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxx xxxxxxxxxxx věci xxxx stavby za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§23) prohlašuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky.

(2) Ministerstvo xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx prohlášení xxxx věci xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyjádřit.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx vyrozumění podle xxxxxxxx 2 až xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx chránit svoji xxx xxxx xxxxxx xxxx poškozením, zničením xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Ministerstvu kultury xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, správy xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemovité xxxx za kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx kulturní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně x xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§32) x u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx též Xxxxxxxx xxx České republiky. Xxxxxxxx je i x xxx případě, xx neshledalo důvody xxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxx staveb, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnotu xx xxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyzvání xxxxxxxxxx xxxxx o těchto xxxxxx xxxx stavbách x xxxxxx zamýšlené xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo jimi xxxxxxxx odborné organizaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx za kulturní xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx součást xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národa, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nařízením za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Vláda Xxxxx republiky nařízením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx památky.

§5

Památkové xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx archeologických xxxxxx, xxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx celek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxxx její ochrany. Xxxx podmínky xx xxxxx x potřebném xxxxxxx vztahovat x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx památkové rezervace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nařízením stanoví xxxxxx xxxxxxxx zabezpečování xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Památkové xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx kulturních xxxxxxx, historické xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Ministerstvo kultury xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx podmínky její xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§6a

Plány ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx

(1) Krajský xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx územního xxxxxxxxx 46) a příslušnou xxxx jako dotčenými xxxxxx xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové zóny xxxx xxxxxx částí (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"), xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kulturních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx státní památkové xxxx, x xx xxxxxx lze určit, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx kulturní památkou, xxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dřevin xx xxxxxxxxx prostranstvích (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (správce, xxxxxxxxx) xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2.

(2) Xxxxx xx vydání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx památkovou xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx regulační xxxx 46), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v rozporu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx ochrany xxx změnit, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxx vydání změny xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Odborná organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx podklady, xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 odst. 4.

(6) Náležitosti a xxxxx plánu ochrany xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx kulturních památek

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóny, xxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóny xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx seznam"). Xxxxxxxx seznam xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx příslušnému katastrálnímu xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče vyrozumí x zápisu kulturní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx stavby xx kulturní xxxxxxx (§8) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, krajský xxxx x obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kromě toho xxxx stavební xxxx. 46) U xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx archeologický xxxxx Xxxxxxxx věd České xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx, užívání) kulturní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Oznámení xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx změně xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx památek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7a

Ministerstvo kultury xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nemovitosti xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx kulturní xxxxxxxx.

§7x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§8

Xxxxxxx prohlášení xxxx xxxx stavby za xxxxxxxx památku

(1) Xxxxx xxxxx o národní xxxxxxxx památku, xxxx Xxxxxxxxxxxx kultury z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zrušit na xxxxxx xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx věci nebo xxxxxx za kulturní xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x vlastního xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxx zrušením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x archeologický nález xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, pokud x xxxxxxx prohlášení Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xx xxx umožněno zúčastnit xx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx podmínek. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx x vlastního xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx, x xxxxx zájmu ke xxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(4) Xxxxxxxxxx §3 odst. 4 xxxxx xxxxxxx x xxx zrušení xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx památku xxxxxxx xxxxxx závazný právní xxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PÉČE X XXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx památek

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx před xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx politickému xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx organizace, která xxxxxxxx památku spravuje xxxx ji xxxxx xxxx xx xx xx vlastnictví, x xxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stavu a xxxxxxx ji xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx má xxxx xxx, kdo xxxxxxxx památku xxxxx xxxx xx má x xxxx; xxxxxxxxx xxxx náklady xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxx památku xx však jen xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Organizace x xxxxxx, x xxxx xxxxxx vlastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xx počínat xxx, xxx xxxxxxxxxxx nepříznivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a neohrožovali xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxx xx jiného, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předá x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (§14), xxxx x xxxxxx účelu, xx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xx xxxxxxx nebo komu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx památkou.

§10

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §9, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxx, x zároveň určí xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx toto xxxxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče krajský xxxx v souladu x xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vlastník kulturní xxxxxxx učinit, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jde-li o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx úřad, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Povinnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Jestliže fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx působí xxxx xx mohli xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kulturní xxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zachování xxxx společenské xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxx úřad, podmínky xxx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zakáže.

(2) Xxxxxxx úřady a xxxxxx xxxxx x xxxx vydávají svá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx na ochraně xxxx zachování xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx památkových xxxxxxxxx x památkových xxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x vyžádat xx xxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx závady. Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, vyrozumí xxx xxxxxxxx úřad. 46)

(2) Xxxxxxxx kulturní xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxx xxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx zamýšlené xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx.

§13

Xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx koupi xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx je povinen x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) kulturní xxxxxxx, xxx-xx o movitou xxxxxxxx památku nebo xxx-xx o národní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xx koupi (xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vlastnictví), x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, vztahuje xx xxxxx xxxxx xx přednostní xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx památky x xxxxxxxxx závažných kulturně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx státu xx xxxxxxxxxx koupi (xxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů 36), x xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, za xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kultury, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxx xx lhůtě tří xxxxxx a jde-li x nemovitou xxx xx lhůtě xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx oznámit vlastníku xxxxxxxx památky, xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, jinak xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx kulturní xxxxxxx vůči xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx x odstavci 1, xx xxxxxx xxxx, xxxxxx převedl xxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, neplatný, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxxx právo xxxxxxxx xx xxx xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx bezplatný xxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxxxxx. 28)

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx památek

(1) Xxxxxxx-xx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx památky nebo xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Vlastník (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx pásmu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóny, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavbě, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravě, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umístění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dřevin xxxx xxxxxxxxx práci xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vyžádat xxxxxxxxxx nebo závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx povinnost xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx (§6a a 17).

(3) V xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovisku xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx, zda xxxxx xxx uvedené xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx podmínky, za xxxxxxx lze xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx současného xxxxx poznání kulturně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx realizace xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Orgán xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče, se xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní památkové xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 20 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx státní xxxxxxxxx péče ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 30 dnů. Xxxxx xx xxxxx 20 dnů xxxx x xxxxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nebo závazné xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Dokumentaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, umístění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx poutače, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práce xx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx památky projedná x xxxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxx xxxxxx památkové péče x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x odbornou xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a, xxxxxxx restaurováním se xxxxxx xxxxxx specifických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx originálu.

(7) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odevzdat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx její xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Orgán státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 v xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x ostatních xxxxxxxxx vydává orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx obnovy kulturních xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx památky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx výtvarných xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx plně svéprávná x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx povolení (xxxx xxx "povolení x xxxxxxxxxxxx").

(2) Za bezúhonného xx xxx xxxxx xxxxxx zákona nepovažuje xxx, xxx byl xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx, pokud se xx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx si xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 56) xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx fyzická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, doloží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx xxxx obdobným xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxx xxxx fyzické osoby; xxxx xxxxxxx nesmí xxx starší 3 xxxxxx.

(3) Povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxxxxx prokázání xxxxxx odborných xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx předpoklady xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) odborné xxxxxxxxxxx, kterou se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx programu 37) x xxxxxxx umění xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx restaurátorského xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání, 37) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 37) v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x 2 xxxx xxxxxxx praxe, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x oboru restaurování xxxx xxxxx odborné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a 5 xxx odborné xxxxx; xxx specializace, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx 57) a 8 xxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; prokazují xx xxxxxxxxxxx dokumentace, xx které xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx restaurovala věci, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dokladů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x), nejde-li o xxxxxxxx osobu, xx xxxxxx se vztahuje xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "uchazeč") 52),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxx prací xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx 2 xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x níž se xxxx x udělení xxxxxxxx k restaurování.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumů x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx technických a xxxxxxxxxxxxxxx postupů x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nových xxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx ochranný xxxxx.

(7) V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx"), xx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 58),

x) specializace xxxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) změny xxxxxxxxx údajů,

d) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem. Xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx zapisují xx seznamu xxxx, xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 34)

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 8 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx těchto xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx

x) xxx omezen xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi,

d) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxx,

x) požádal x zrušení povolení x xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx restaurátorské xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) bylo xxxxxxxx xxxxxxx řízení, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x to xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx řádného xxxxxx x oboru restaurování xx vysoké xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx škole xxxxxxxx x síti xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx 33) xxx dohledem xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 38).

Uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek

§14b

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezúhonnosti uchazeče xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace 39).

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svůj záměr xxxxxxx restaurování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přiložila xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 (xxxx jen "osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx") 54), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §14a xxxx. 1.

(3) Oznámení podle xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 54)

x) xxxxxx pro doručování xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxxxxx na území Xxxxx republiky,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx hodlá xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x restaurování, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) adresa xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) restaurátorská xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx k restaurování xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx restaurování xxxxx §35 odst. 3 xxxx §39 xxxx. 3.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 34)

§14c

(1) Xxxxx je xxxxxxxx uloženo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 55), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví

a) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky rozsah xxxxxxxxx zkoušky, která xxxx zahrnovat ověření xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx předloženého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx specializace, xx které hodlá x České xxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytná pro xxxxxxxxxxxx x restaurátorské xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, x které nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx během xxxxxxxxxxx období a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Školu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx této xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kultury v xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx teoretických, xxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahu x formy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určená xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx absolvuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx vykonanou

a) x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx krajem, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx knihovně Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx nejméně 1 xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx x restaurování xxx xxxxxxxxxxxxxxx specializaci, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx působit x České xxxxxxxxx, x která je xxxxxxxx pedagogem x xxxxx restaurování xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx škole xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 33)

(4) Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxx.

§15

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o kulturní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1, může xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxx xxxx, rozhodnout, xx xx nezbytná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx památky provedou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x movitou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kulturní památku, xxxxxx jejímu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx na nezbytně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx odborné xxxxxxxxxx, xxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zároveň xxxx.

(3) Zanedbává-li xxxxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, trvale své xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx její xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx kulturní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významem, památkovou xxxxxxxx xxxx technickým xxxxxx, xxxx se xx xxxxxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vyvlastnit. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx zahajuje řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 48)

(4) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nutná xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě x xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a jde-li x národní kulturní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx.

§16

Xxxxxxxxx na zachování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kulturní xxxxxxx může obec xxxx kraj xx xxxx xxxxxx poskytnout xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx případ, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx účinnějšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky.

(2) V xxxxxxx mimořádného společenského xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu příspěvek Xxxxxxxxxxxx kultury xxx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Podrobnosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a obnovu xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx závazný právní xxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx nemovité xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné povahy x ochranném xxxxx. X xxxxxxxxx pásmu xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx omezit xxxx xxxxxxx xxxxxxx činnost xxxx učinit xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx v opatření xxxxxx xxxxxx určit, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxx §17a odst. 1; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vždy, xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xx vnějšího vzhledu xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemky xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx provést xxxxxx odstranění a xxxxxxx-xx x xxxxxx x vlastníkem, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. 48) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jiného xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx státním xxxxxxx, majetková xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vymezeno, x může xx x xxxxxx, pokud xxxxxx předmět xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17x

§17x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§18

Přemístění xxxxxxxx památky

(1) Xxxxxx, která xx xxxxxxxx památkou, lze xxxxxxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx památkou, xxx x xxxxxxx přístupného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx úřad, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx o tom xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx péče.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxx xxxxxxx výzkum xxxx pro xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vědecký výzkum xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx vědeckého výzkumu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jemuž xx xxxxxxxx xxxxxxx přenechá x xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx vystavovat, xx xxxxxxxxx zapůjčit xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, která xxxxxxxx xxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxx, z xxxxx má xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 8)

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky zapůjčena xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxx xx v xxxx vlastnictví, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uložit x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx vrácení xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Ustanovením xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx dotčeny předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx styky xx zahraničím. 9)

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s vývozem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X NÁLEZY

§21

Oprávnění x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), který xx xxxx vyjadřuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 44) v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 45)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxxxx školám, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxx pedagogických xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxx, které xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavírá x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx.

(3) Potřebnými xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx povolení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nezbytně xxxxxxx xxx vědecké xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a dočasné xxxxxxx movitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx vysokoškolské vzdělání xxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxxx magisterském studijním xxxxxxxx 37) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, a 2 xxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx o jejich xxxxxxxxxx zprávu. Xxx-xx x archeologické xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezervaci nebo xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Akademií xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx organizaci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx bylo xxxxxxxx uděleno.

(6) Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xx podmínek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx x provádění archeologických xxxxxxx, pokud xx xx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) V xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů uchazeči xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů x x uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 38)

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx 39).

(2) Xx xxxxx, xxxxx ministerstvu xxxxxxx oznámila xxxx xxxxx provést xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x přiložila xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx doložila xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 (dále xxx "osoba oprávněná x xxxxxxxx") 54), xx nevztahuje xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 54)

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx písemností,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky,

c) xxxxx, xxx xx xxxx archeologické xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx odborných postupů, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx movitých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx archeologických výzkumů.

(4) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxx xxxxxxxx uchazečů, kterým xxxx xxxxxxx povolení x provádění archeologických xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx,

x) jméno a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výzkumům,

c) adresa xxx doručování xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předpokládaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k výzkumům,

f) xxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx. 4 xxxx §39 odst. 4.

Ochrana xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 34)

§21x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace kompenzační xxxxxxxx 55), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) pro xxxxxx xxxxx splnění xxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozdílovou xxxxxxx, x

x) pro xxxxxx volby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx období a xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) určí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 1 měsíce xxx dne doručení xxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsah rozdílové xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahu a xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxxxx určená xxxxx.

(3) X xxxxxxx volby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dohledem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů vykonanou x Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxx oprávněné xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x praktické xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx vzdělávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, §22, §23 odst. 3 x §24 xxxxx xxx osobu xxxxxxxxxx x výzkumům obdobně.

§21c xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 18/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, uživatelem) xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx archeologické výzkumy xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxxx krajský xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x podmínkách, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx provedeny.

(2) Xx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxx činnost na xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinni xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx organizaci xxxxxxx xx xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výzkum. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxx vznikla nutnost xxxxxxxxxxx archeologického xxxxxxx, xxxxx náklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx, má-li xx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterou by xxxxx xxx ohroženo xxxxxxxxx archeologických výzkumů.

§23

Xxxxxxxxxxxxx nálezy

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx věc (xxxxxx xxxx), která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx života xxxxxxx x jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx.

(2) X archeologickém xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx buď xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx provádění xxxxx, xxx nichž xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxx druhého xxx xx archeologickém xxxxxx xxxx potom, xxx xx o archeologickém xxxxxx xxxxxxx.

(3) Archeologický xxxxx i xxxxxxxxx xxxx být ponechány xxxx změny až xx prohlídky Archeologickým xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx učiněném xxxxxxxx. Archeologický xxxxx xxxx oprávněná organizace xxxxx xx nalezišti xxxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, má xxxxxxx právo xx xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx do xxxx xxxx xxxxxxxxx; xx-xx archeologický xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx materiálů, x xxxxxxxxx případech xx xx výše xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx historické xxxxxxx archeologického nálezu xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxx. Nálezce xx xxxxx na xxxxxxx nutných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx. Podrobnosti x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx a náhrady xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x souvislosti x uskutečňováním záměru xxxxx stavebního xxxxxx, x xxxxxxxxxxx stavby xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy podle xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§23a

Vlastnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx archeologické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx vlastnictvím xxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x movité xxxxxxxxxxxxx nálezy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezy učiněné xxx archeologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx. Movité archeologické xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx obce, xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx touto obcí, xxxxxxxx x muzeu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx. S xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 43) xxxxxx organizace nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nález xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx zpravidla v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxxxx organizacích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx za xxxx stanovenou x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o to xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 3 let xxx xxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nález xxxxxx. V tomto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nutné xxxxxxx, xxxxx jim vznikly x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxx x náhrady poskytnutých xxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 4. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x vyhotovením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2005

§23x

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kraj xxxx xxxxx x xxxxxx s ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxx území s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx území, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a který xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 44) x jako podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 2.

(2) Xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxx.

(3) Xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx nálezy xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx vědecké xxxxxxxx x archeologických xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx odstavec 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx kraji xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxx podklady, údaje x informace xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x archeologickými nálezy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§24

Náhrada xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxx Xxxxxxxxxxxxx ústav x xxxxxxxxx organizace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, spolupracovat x xxxxxx zabezpečujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vlastníků (xxxxxxx, uživatelů) nemovitostí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) nemovitosti xxxx xxxxxx xxxxxxx prováděním xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx prací xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněná organizace xxxxxxx xxxxx nemovitost xxxx jiný majetek xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx hospodářsky účelné, xx vlastník (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku xxxxx xx peněžitou xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xx majetkovou xxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxxx xxxxxxxx x Archeologického xxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ochranu archeologického xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx, rozhoduje x xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX PAMÁTKOVÉ XXXX

§25

Xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xx odborné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové péče, xxxxxxxxx, uměleckých x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxx památky x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) zpracovává xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xxxxxx dlouhodobých, xxxxxxxxxxxxx x prováděcích xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx územního rozvojového xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, stanovisko xxx pořizování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jimi řešeno xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 49), xxxxxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx o asanaci xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx památková xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsaných xx Xxxxxxx světového xxxxxxxx49) nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §6a,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx výchovné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxx se xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vědeckovýzkumnou xxxxxxx v oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) vydává xxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx památkové xxxx, xxxxx je státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx tímto zákonem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 59) x xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisko x řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx společného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

§27

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako svůj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vykonávat ústřední xxxxx xxx dodržováním xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx provedení.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx plní xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx, xxx xx zabezpečována xxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxx vlastníci (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x navrhuje xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Památková xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx x opírá se x jejich pomoc.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty, x xxxxxx, aby se xxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxx.

(5) Podrobnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx.

§27x

(1) Celní xxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx předchozí xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 1) x xxx kulturní xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zapůjčená xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zahraničí xxxx xx zahraničí xxxxxxx zpět x x xxxxxx stavu,

b) xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx znaky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx provádí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx, x něhož xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 8)

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zejména movitých xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx podněty xxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx podle §35 x 39. Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§27x

Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Pražský xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kancelář prezidenta xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx tento xxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžádat xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjádření rovněž xxxxxxx.

(2) Nadřízeným orgánem Xxxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na území xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

§28

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx

x) plní úkoly xxxxxx státní památkové xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pořizování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xx nachází xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóna, není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x asanaci xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx národní kulturní xxxxxxx, její ochranné xxxxx, památková xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx dotčeným xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx,

x)&xxxx;xx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nálezu kulturně xxxxxxx předmětu nebo xxxxxxx stavby, k xxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx záměru, xxxxxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxx terénní úpravy xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko 47) x poskytuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vedených xxxxxx xxxxxxxxx úřady xxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů 50), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx památky,

g) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Krajský xxxx se při xxxxxx xxxxx úkolů xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx.

§28x

Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) schvaluje koncepci xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v Xxxxx republice a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) schvaluje xxxxxx dlouhodobých, střednědobých x xxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxx zachování x obnovy xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturních památek x kraji.

§29

Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností

(1) Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v souladu x koncepcí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx plánů a xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxxx péči x kulturní památky x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx rezervaci, v xxxxxxxxx zóně, v xxxxxxxxx pásmu nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, a x souvislosti s xxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxxx xxxxxxxxxx 47) x xxxxxxxxx další xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správními xxxxx xxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, regulačního plánu x při vymezení xxxxxxxxxxx území, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo krajský xxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury xxxx xxxxxxx úřad,

e) xx xxxxxxxx orgánem x xxxxxxxxxxx nepředvídaného archeologického xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx došlo při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, při xxxxxxxx xxxx provádění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zóny,

f) xxxxxxxxx xxxx x kulturní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tabulkou opatřenou xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" x velkým xxxxxxx xxxxxx, popřípadě x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx při xxxxxx kulturních xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxx, umístění nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o reklamní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odstranění stavby, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v památkové xxxx, x ochranném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, památkové xxxxxxxxx nebo památkové xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx svých xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx.

(4) Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx komplexní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

Obec

(1) Obec xxxxxx x xxxxxxxx památky x xxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek plní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Obec xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxx místních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx složku xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§30a

§30a zrušen právním xxxxxxxxx č. 152/2023 Sb.

§31

Komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx kraje x rada xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x koordinaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. 14)

(2) Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx členem xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxx radou obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx konzervátora xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, o xxxx x xx a xxxxxx využití, navrhovat xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxx určitý xxxxxxxx územní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), kteří xxxxxxxxxxxx x konzervátorem xxx xxxxxx jeho úkolů.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx řídí obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx památkové péče.

(6) Xxxxxxxxxxx x úkolech xxxxxxxxxxxx x zpravodajů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je organizace xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ideově metodických, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Odborná xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx

x) zpracovává xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvoje státní xxxxxxxxx xxxx,

x) organizuje, xxxxxxxxxx a plní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, rozpracovává xxxxxx x metodologii xxxxxx památkové xxxx x metodiku společenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx odborně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx státní xxxxxxxxx xxxx x zabezpečuje xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx rezervací a xxxxxxxxxxx zón x xx současně poskytovatelem xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 46),

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxx prohlašování xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podklady xxx xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx péče, metodicky xxxxxxxxx činnost konzervátorů x zpravodajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastníkům kulturních xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečuje odborný xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx památky x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x zabezpečuje xxxxxxxx xxxxxxxx využití x xxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečuje další xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xx pro xxxxx postupů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx přístup xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) plní xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxx xx pověří Xxxxxxxxxxxx kultury.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx státní památkové xxxx si pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vytváří xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x krajem xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

§33

§33 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§34

Xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxxxx péče osvědčení, xx základě kterého xxxx xxxxxxxxx:

x) vstupovat xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xx ostatní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx odborné xxxxx xx xxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx x odborný xxxxx,

x) požadovat xx xxx účelem xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tajemstvím, xxx xxxx-xx k xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x zachovávat státní, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Své úkoly xxxx xxxxxxx plnit xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx občan ve xxxxx právech xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xx objektů x zařízení ozbrojených xxx x ozbrojených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících xxxxxxxxx xxxx

§35

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxx poškozením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxx, že Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodlá xxx xxxx stavbu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podnětu, xx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury,

b) nesplní xxxxxxxxxx povinnost stanovenou x §3 xxxx.5, §12 xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stavu, nechrání xx před ohrožením, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xxxx zničí,

d) xxxxxx xxxxxxxx ochranného pásma xxxxxxxx kulturní památky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx památkové xxxx,

x)&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, nemovité xxxxxxx kulturní památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zóny,

f) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnutí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx restaurování, jde-li x kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li x výkon xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 12, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §14a xxxx. 11, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 2, nebo xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 3 xxxx §39 odst. 3,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poutače, pokud xxxxx x reklamní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx stanovisku, nejde-li x případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) vyžádat xx rozhodnutí nebo xxxxxxx stanovisko.

(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, která je xxxxx xxxxxxxxxx umění xxxx uměleckořemeslnými xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba oprávněná x výzkumům xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx archeologické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx do

a) 2&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1,

x) 4 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 2, 3 xxxx 4.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxx na 2 xxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxx projednává

a) xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §35 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxx.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxxxxxxxx fyzických xxxx

§39

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zničením xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx Xxxxxxxxxxxx kultury xxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx stanovenou x §3 odst.5, §12 xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ji x xxxxxx stavu x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx památku xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx kulturně xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx technickému xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx,

x)&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx ochranného xxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky, památkové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx,

x) provádí obnovu xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx stanovisku,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx dřevin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx památkou, xxx xx v památkové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 nebo nedodržuje xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o výkon xxxxxxxxxxxxxx činnosti podle §14a odst. 12, xxxx přestože xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §14a xxxx. 11, anebo xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §14b odst. 2, nebo při xxxxxx xxxxxxxx podle §35 xxxx. 3 xxxx §39 xxxx. 3,

x) xxxx držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §14a odst. 9.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x restaurování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx méně závažným xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx je dílem xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 xxxx 4.

(5) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxx xxxxxx xxxxx činnosti nejdéle xx 2 xxxx.

§40

(1) Přestupek projednává

a) xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek xxxxx §39 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 nebo 4.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§41

§41 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

XXXX ŠESTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx památky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxx památky podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx považují za xxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlášené xx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx považují xx xxxxxxxxx rezervace podle xxxxxx xxxxxx. Ochranná xxxxx zřízená podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x archeologickým xxxxxxxx xxxxxx podle dřívějších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou-li xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(5) Xx kulturní památky x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 18)

§42a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§43

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx,

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx státním xxxxxxxx, státní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 19) nebo jiná xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odevzdána xx xxxxxxxx xxxxxxx, 20)

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x družstevním xxxx xxxxxxxxx užívání xxxx x užívání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx právo přísluší xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 21)

x) xxxxx, jemuž xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) xxx, kdo x kulturní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx x je xx zřetelem xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx, že xx kulturní xxxxxxx xxxxx. 24)

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx vlastníka xxxx, která xx xxxxx xxx podle §3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku,má též xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jakož x ten, xxx x xx nakládá xxxx xx xxxx x je xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x dobré xxxx, že xx xxx patří. 24)

§43x

§43x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§44

Pokud tento zákon xxxxxxxxx jinak, xxxx xx

x) uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx x pro provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobou xxxxxxxxxx k výzkumům

zákonem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 39).

§44x

(1) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx vedených xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx prokazující xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx čestným xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxx, xxxxx je xxxxxxxxx evidence x xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx příslušenstvím nemovité xxxxxxxx památky, je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxx místem, xxx xx nachází nemovitá xxxxxxxx památka.

(3) Xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodovat xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 xxxx. 6, §6 xxxx. 2, §6a odst. 6, §7 odst. 5, §8 xxxx. 5, §10 xxxx. 3, §14 xxxx. 9, §16 xxxx. 3, §17 xxxx. 5, §20 xxxx. 5, §23 odst. 4, §23b xxxx. 5, §27 odst. 5, §29 xxxx. 4 x §31 xxxx. 6.

Ustanovení xxxxxxxxx

§46

Xxxxxxx xx

1. xxxxx č. 22/1958 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 146/1971 Xx.,

2. xxxxxxxx x. 98/1959 X. x., x xxxxxxxxx konzervátorech a xxxxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx,

3. xxxxxxxx x. 99/1959 X. x., xxxxxx xx blíže xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx krajských, okresních x místních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx x. 116/1959 X. x., o xxxxxxxx kulturních xxxxxxx,

5. xxxxxxxx x. 118/1959 X. l., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásmech,

6. xxxxxxxx č. 56/1960 Sb., o xxxxxx nákladů na xxxxxxxxx a obnovu xxxxxxxxxx památek,

7. §11 xxxx. b) zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech xxxxxxxxx výborů při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988.

Xxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 20/1987 Sb.

TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v základních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx restaurátorské xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborností x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo naopak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx specializace z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx.

1 - xxxxxxxx xxxxxxxx díla

2 - sochařská xxxxxxxx xxxx

3 - uměleckořemeslná xxxx

Xxx

Xxxxxxx třídníku

1

Malířská xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx papíře x xxxxxxxxx, xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx sgrafita x polychromie na xxxxxxxxxxx dílech

2 x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx díla x kamene, dřeva, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

2 b

Nepolychromovaná xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x kamene, xxxxx, xxxx, keramiky, terakoty, xxxxx, xxxxx, umělého xxxxxx x jiných xxxxxxxxxx materiálů

3 a

Polychromovaná xxxxxxxxxxx uměleckořemeslná xxxx x xxxxxx, štuku, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x umělého xxxxxxx

3 d

Uměleckořemeslná nefigurální xxxxxxxx xxxx

3 e

Uměleckořemeslné xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dílech

3 f

Zbroj, xxxxxx, mechanické xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx předměty

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ze skla, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx kovů, x xxxxxxxx kovů, x xxxxxxx, x xxxxxx x pergamenu, x xxxxxxxxxx materiálů

3 x

Xxxxxxx xxxxxxxx

3 x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 361/1999 Sb. x účinností od 1.3.2000

Příloha x. 2 x xxxxxx č. 20/1987 Xx.

XXXXXXXXX DOTAZNÍK

ŽADATELE X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxx, titul: ...............................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx: .........................................................................................

Rodné xxxxx, xxxx-xx přiděleno, x xxxxxx občanství: ...................................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx: ............................................................................................................

............................................................................ xxxxxxx: ........................................

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx: ......................................................................................

............................................................................ telefon: .......................................

Xxxxxx xxxxxxxx: .......................................................................................................

............................................................................ xxxxxxx: .......................................

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxx x xxxxx xxxxx
Xxxx
Xxx xxxxxxxx
Xxxx zkoušky
Odborné
 
 
 
 
Úplné xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx, xxxxxxx, xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x restaurováním:

.................................................................................................................................................

Odborná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx restaurování:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Teoretická xxxxxxx (přednášky, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) k xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, je xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx údaje xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx zpracoval xx xxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

........................................&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; .......................................

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Datum                                                                             Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx restaurátorských xxxxx

Xxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx díla
Charakteristika xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zásahu
Rok xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxx x případné xxxxxxxxxx x xxxxxx restaurátory xxxxxx uvedení xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxxxx č. 3 x zákonu č. 20/1987 Sb.

Teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přípravy vyžadované x Xxxxx xxxxxxxxx xxx výkon činnosti xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx a xxxxxxxxx umění x xxxxxxxxxx řemesla, xxxxxx xxxxxxxxxxx, se zaměřením xx české země x Evropu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx země x Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) teorie a xxxxxx xxxxxxxxx péče xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx platné xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prezentace xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx prací,

g) muzejnictví, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx kulturní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, interpretace xxxxxxxx x komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx technologického xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x fyzikální xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poškozování xxx xxxxxxxxxx umění x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx metody,

j) historické xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx techniky x xxxxxxxxxxx restaurování,

l) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx na restaurátorskou xxxxxxxxxxxx,

x) mineralogie (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx,

x) výtvarná příprava (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx),

x) provádění kopií xxx výtvarných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx restaurování xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslných prací x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx obhajoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jazyk.

Příloha x. 4 x xxxxxx č. 20/1987 Sb.

Teoretické x xxxxxxxxx oblasti, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přípravy xxxxxxxxxx x Xxxxx republice xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx dějiny, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x středověk po xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) dějiny osídlení xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, archeologie Xxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k archeologii,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x náboženství x xxxxxxxx hmotné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) topografie,

i) xxxxxxxxxx x numismatika,

j) xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, výkon xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx prezentace xxxxxxxxxxxxxxx nálezů,

m) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů x xxxxxxxxxxx,

x) metody xxxxxxx archeologie xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, středověké a xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx výkopová praxe xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx,

x) metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, odborná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx v oboru xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx archeologický xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx práce x oboru archeologie,

u) xxxxx jazyk, jeden xxxxxxx jazyk x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx 1. červnem 1992 podle §14 xxxx. 8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo

b) x xxxx xx 1. xxxxxx 1992 do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxx §14 odst. 8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Sb.,

se xxxxxxxx xx povolení podle §14a zákona č. 20/1987 Xx., o xxxxxx památkové péči, xx xxxxx xxxxxx x. 361/1999 Xx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x odnětí xxxxxxxx x restaurování xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 242/1992 Sb., xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 361/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Xx., se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Přechodná ustanovení

(1) Xx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x restaurování xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §14a zákona x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahájená xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x udělení xxxxxxxx x provádění archeologických xxxxxxx xxxx o xxxxxx povolení k xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxx §21 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x státní památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahájená xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

§43 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 18/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX k XX (1.5.2004)

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx archeologické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x byly xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx x muzeu zřízeném xxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační složce xxxxxxx krajem, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebyly xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx zřízené xxxxxx; x tímto majetkem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 43) tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx archeologické nálezy, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx archeologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxx archeologický xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx 3 xxx, ve xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx movitý archeologický xxxxx do xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 4 xxxxxx x. 20/1987 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 158/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 2.7.2007

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxx §21 zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, ve znění xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a do xxxxxx dne pravomocně xxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2008 Xx. x účinností xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bylo-li rozhodnutí xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vráceno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.8.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x do xxxxxx xxx neskončená xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 223/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozemku.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx postupuje xxxxx §6 zákona x. 20/1987 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 127/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 10.5.2016

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx podle §17 xxxxxx x. 20/1987 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Řízení a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx vyjádření vydaná xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx rozhodnutí podle xxxxxx č. 183/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. V vložen xxxxxxx předpisem x. 284/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní předpis x. 20/1987 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1988.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

425/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx působnosti a x některých dalších xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 24.11.1990

242/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,xx xxxxx xxxxxx XXX x.425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících

s xxxxxxxxx xx 1.6.1992

361/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové péči, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.3.2000

122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx xx 12.5.2000

132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxx městě Xxxxx

x účinností od 1.1.2001

61/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1992 Xx., a xxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 19.2.2001

146/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

1/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx státním xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx určení daní), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

3/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 62/1988 Xx., x geologických xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 44/1988 Xx., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 20/1987 Xx., o státní xxxxxxxxx péči, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.1.2005

240/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 26.4.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §44 xxxxxx x. 2019/87 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx vyjádřené xxxxxxx "3,"

s účinností xx 17.6.2005

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

203/2006 Sb., o xxxxxxxxx druzích podpory xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 17.5.2006

158/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

124/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 269/1994 Xx., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

189/2008 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání odborné xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2008

307/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 20/1987 Sb., o xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.8.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x účinností xx 28.12.2009

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

124/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/1987 Sb., o xxxxxx památkové péči, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 12.5.2011

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2014

127/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona o xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

81/2024 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2024

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §117, 120 x 121 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
2) §57 xxxxxxxxxx zákona.
3) §20 xxxx. 1 písm. c), §24 xxxx. 4, §36 xx 39 x §43 xxxxxxxx x. 5/1987 Xx., x dokumentaci xxxxxx.
4) §109 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx.
5) §86 x 87 x §94 stavebního xxxxxx.
6) §32 xxxx. x) x §33 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákona.
§11 xxxxxxxx x. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx řádu.
7) §108 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
8) Úmluva XXXXXX o xxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovozu, xxxxxx x převodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statků x xxxx 1970 (xxxxxxxx č. 15/1980 Sb.).
9) Xxxxx č. 142/1970 Sb., x devizovém xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx č. 44/1974 Sb.
Xxxxx č. 42/1980 Sb., x hospodářských xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
10) §127 xxxxxxxxxx zákona.
11) §21 xxxxxx x. 69/1967 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (úplné xxxxx x. 31/1983 Xx.).
12) Xxxxx č. 22/1964 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx zákona XXX x. 157/1983 Xx.
Xxxxxxxx č. 23/1964 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x. 22/1964 Sb., x evidenci xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 133/1965 Xx. x xxxxxxxx č. 19/1984 Xx.
Xxxxx č. 46/1971 Sb., x geodézii x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx ČNR č. 36/1973 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
13) §99 xxxx. x) a §102 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxx.
14) §65 xxxxxx x národních výborech.
15) §9, §17 xx 19 xxxxxx x. 102/1971 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3 xxxxxxxx xxxxx ČSSR x. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
16) Xxxx. §5 xxxxxx x. 169/1949 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1974 Sb., x Xxxxx národní bezpečnosti.
Zákon č. 59/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§22 xxxxxx č. 40/1961 Xx., x xxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Zákon č. 60/1961 Sb., x úkolech národních xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
18) Xxxxx XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx.
Vyhláška č. 101/1974 Sb., x xxxxxxxx archiválií xx kulturní xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx archiválií jako xxxxxxxxxx x národních xxxxxxxxxx památek.
19) §64 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §70 hospodářského xxxxxxxx.
21) §37 x xxxx. xxxxxx x. 122/1975 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx..
§1 a xxxx. xxxxxx x. 123/1975 Xx., x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x zajištění výroby.
§9 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 47/1955 Xx., o xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx úprav pozemků.
§12 xxxxxx č. 61/1977 Xx., o xxxxxx.
22) §198 x násl. občanského xxxxxxxx.
23) §100 xxxx. x) stavebního xxxxxx.
24) §132a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) Zákon č. 54/1959 Sb., o xxxxxxx x galériích.
27) Vyhláška č. 122/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x práv x nim.
Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, Xxxxxxx xxxxxxxx úřadu a Xxxxxxxxxxx cenového xxxxx xx dne 29. xxxxxxxxx 1985 x. X-1/86, x cenách xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku xxxxxx 52/1985 xx xxx 11. prosince 1985, xxx. v xxxxxx 32/1985 Sb.
Vyhláška č. 149/1961 Sb., o nákupu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výtvarných xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx opatřeních x xxxxx výtvarných xxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 39/1966 Xx.
Xxxxxxxx č. 128/1984 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, porostů, xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
28) §4 x 5 xxxxxxxx x. 90/1984 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
29) §32 xx 42 xxxxxxxxxx xxxxxx.
30) §54 xx 70 xxxxxxxxxx xxxxxx.
31) Památková xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zóna, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx zóny.
32) §257 xxxx. 2 xxxx. x) trestního xxxxxx.
33) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 256/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
35) Zákon č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) §44 xx 46 x §60 zákona x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx. x xxxxxx x. 147/2001 Xx.
38) §25 xxxxxx x. 18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Xx.
41) §10 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 66/1988 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 538/2002 Xx.
42) §12 xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Xx.
43) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx.
44) Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx pod č. 99/2000 Sb. m. s.
45) Xxxxxxxxx xxxxx č. 62/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
46) Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon.
47) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
48) Xxxxx č. 184/2006 Sb., o xxxxxx xxxx omezení vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
49) Xxxxxx x xxxxxxx světového xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášená xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 159/1991 Sb.
50) Například xxxxx č. 183/2006 Sb.
51) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §1 xxxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
53) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §36a x 36b zákona x. 18/2004 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §10 x §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 18/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
56) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Xxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

59) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.