Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.07.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Zákon o státní památkové péči

20/87 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Účel zákona §1

Kulturní památky §2

Prohlašování kulturních památek §3

Národní kulturní památky §4

Památkové rezervace §5

Památkové zóny §6

Plány ochrany památkových rezervací a památkových zón §6a

Evidence kulturních památek §7 §7a

Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku §8

ČÁST II. Péče o kulturní památky

Ochrana a užívání kulturních památek §9 §10

Povinnosti správních úřadů, právnických a fyzických osob §11

Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky §12

Právo státu na přednostní koupi kulturních památek §13

Obnova kulturních památek §14

Povolení k restaurování kulturní památky §14a

Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti uchazeče pro restaurování kulturních památek §14b §14c

Opatření k zajištění péče o kulturní památky §15

Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky §16

Ochranné pásmo §17

Přemístění kulturní památky §18

Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum nebo pro účely výstavní §19

Kulturní památky ve vztahu k zahraničí §20

ČÁST III. Archeologické výzkumy a nálezy

Oprávnění k archeologickým výzkumům §21

Uznávání odborné kvalifikace uchazeče pro provádění archeologických výzkumů §21a §21b §21c

Provádění archeologických výzkumů §22

Archeologické nálezy §23

Vlastnictví movitých archeologických nálezů §23a

Plány území s archeologickými nálezy §23b

Náhrada za majetkovou újmu §24

ČÁST IV. Orgány a organizace státní památkové péče

Organizační uspořádání státní památkové péče §25

Ministerstvo kultury §26

Památková inspekce §27 §27a §28 §28a

Obecní úřad obce s rozšířenou působností §29

Obec §30

Komise státní památkové péče, konzervátor státní památkové péče a zpravodajové státní památkové péče §31

Odborná organizace státní památkové péče §32 §33

Oprávnění orgánů a odborné organizace státní památkové péče §34

ČÁST V. Přestupky

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §35 §36 §37 §38

Přestupky fyzických osob §39 §40 §41

ČÁST VI. Ustanovení společná a závěrečná

Ustanovení společná §42 §42a §43 §43a §44 §44a §45

Ustanovení závěrečná §46 §47

Příloha č. 1 - Třídník specializací restaurátorských prací

Příloha č. 2 - Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování

Příloha č. 3 - Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro výkon činnosti restaurování

Příloha č. 4 - Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro provádění archeologických výzkumů

č. 361/1999 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 18/2004 Sb. - §43

č. 1/2005 Sb. - Čl. XI

č. 158/2007 Sb. - Čl. II

č. 189/2008 Sb. - Čl. XXIV

č. 307/2008 Sb. - Čl. II

č. 223/2009 Sb. - Čl. IV

č. 303/2013 Sb. - Čl. III

č. 127/2016 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 240/2005 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Účel xxxxxx

(1) Xxxx chrání xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx lidu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, významného xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, vědy x vzdělávání, formování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx estetické xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společnosti.

(2) Xxxx xxxxx x kulturní xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx památkové xxxx") xxxxxxxx činnosti, opatření x rozhodnutí, jimiž xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§2532) v xxxxxxx xx společenskými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxx správy a xxxx xxxxxxxxxx spolupracují x xxxxx xxx xxxxxxxxxx s orgány x odbornou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jim xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx kultury") xxxxxxxx x movité věci, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx historického xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx projevy xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx oborů xxxxxx xxxxxxxx, pro jejich xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vědecké a xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx osobnostem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xx xxxxxxxx památku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx soubor xxxxxx; i taková xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx soubor xxxx xxxx xxxxxx, i xxxx xxxxxxx x xxxx nevykazují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§3

Prohlašování xxxxxxxxxx památek

(1) Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx vyžádá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§23) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxx památku xx xxxxx Xxxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx vyrozumí písemně xxxxxxxxx o podání xxxxxx xx prohlášení xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxx věc xxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx památku x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xx x xxxxxx xxxx podnětu xx xxxxxxxx.

(3) Vlastník xx xxxxxxx xx xxxxxxxx vyrozumění podle xxxxxxxx 2 až xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chránit svoji xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx výslovně xxxxxxx xxxxxx se kulturní xxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoli xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx zřízeny, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemně x xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxx xx kulturní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§32) x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x x xxx xxxxxxx, xx neshledalo důvody xxx prohlášení xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxx svou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx být x xxxxxxx xx společenským xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx stavbách x xxxxxx zamýšlené xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jimi xxxxxxxx odborné organizaci xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Podrobnosti x xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nejvýznamnější součást xxxxxxxxxx bohatství xxxxxx, xxxxxxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx nařízením xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Památkové xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx určuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx archeologických xxxxxx, xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlásit xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx nemovitosti xx xxxxx památkové xxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečování xxxxxx památkové xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Památkové xxxx

(1) Území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx části s xxxxxx podílem kulturních xxxxxxx, historické xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty, xxxx Ministerstvo kultury xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxxxxxxxx zónu x xxxxx podmínky xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zón xxxxxxx xxxxxx závazný xxxxxx předpis.

§6x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx územního plánování 46) x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx částí (xxxx xxx "xxxx xxxxxxx"), xx kterém xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx památkou, xxx xxxx x xxxxxxxxx rezervaci nebo xxxxxxxxx xxxx, nebo x xxxxxx druhů xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxx"), xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxx si předem xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx dobu xxxxxxx 10 xxx. Xxxxx po vydání xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkovou xxxx xxxx jejich xxxx xxxxxxxxx plán 46), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daného xxxxx nebo způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx. Pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxx podklad xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxx xxx podání xxxxxx xxxxx §17 xxxx. 5.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ministerstvo kultury xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 21.8.2008

§7

Xxxxxxxx kulturních xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx památky, národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památkové zóny, xxxxxxxx xxxxx nemovité xxxxxxxx památky, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxx seznam xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx po zápisu xx ústředního seznamu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxx organizace státní xxxxxxxxx péče xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx stavby xx kulturní xxxxxxx (§8) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, krajský úřad x obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad. 46) U xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx prohlášeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx organizaci xxxxxx památkové xxxx xxxxxx změnu xxxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx dnů xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazný právní xxxxxxx.

§7x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxx vlastníka xxxxxx, xxxxx vznikla xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx památka, xxxx x xxxx úřední xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx x národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx závažných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx prohlášení") xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x vlastního podnětu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx republiky, xxx-xx x archeologický nález xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx nepožádala. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx ohledání x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vyjádřit.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx. Náklady xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x v případě, xxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nese xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(4) Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Podrobnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx památku xxxxxxx xxxxxx závazný právní xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXX O XXXXXXXX PAMÁTKY

Ochrana x xxxxxxx kulturních památek

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx náklad xxxxxxx x xxxx zachování, xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx před xxxxxxxxx, poškozením, xxxxxxxxxxxxx xxxx zcizením. Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotě x xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxx památku xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xx xx vlastnictví, a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx před xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx památku xxxxx xxxx xx xx x xxxx; povinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx péčí x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx x právního xxxxxx mezi xxx x vlastníkem xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinni xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavu kulturních xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vhodné xxxxxxxxxxx uplatnění kulturních xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jiného, někomu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x provedení xxxx xxxxxx (§14), xxxx x jinému xxxxx, xx povinen toho, xx xxxx ji xxxxxxx xxxx komu xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, uvědomit, že xx kulturní památkou.

§10

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx památky povinnosti xxxxxxx x §9, xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x opatřeních, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx učinit, x xxxxxxx xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx, vydá toto xxxxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx učinit, xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxx jejich xxxxxxx x užívání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx bytů, xxxxxx xxxxxxxx místností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x bydlení v xxxxxx budovách, xxxxxxxx xxx rozhodnutí na xxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska 47) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxx rozhodování x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vhodné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hodnotě x technickému xxxxx.

(2) Xxxxxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxx zachování nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, krajský xxxx, podmínky pro xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Správní xxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx svá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, jimiž mohou xxx dotčeny zájmy xxxxxx xxxxxxxxx péče xx ochraně nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx památkových rezervací x xxxxxxxxxxx zón x na jejich xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx závazného xxxxxxxxxx 47) xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památky, jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§12

Oznamovací povinnost vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx památky je xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx každé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x národní kulturní xxxxxxx krajskému úřadu, x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx stavební úřad. 46)

(2) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx užívání, x xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx památku, i xxxx zamýšlené vyklizení, xxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jde-li x národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

§13

Právo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx (úplatného převodu xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vlastnictví), s xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx blízkými nebo xxxxxxxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxxxxxx památkou xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx přednostní xxxxx xx nemovitost, xxx xx xxxxxxx kulturní xxxxxxx součástí.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxx státu na xxxxxxxxxx xxxxx (úplatné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx památky xxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zřizovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za cenu xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů 36), x xxxxx-xx xxxx xxxxx určit, xx xxxx obvyklou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx prohlášení o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo kultury, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx, xxx-xx x movitou věc xx xxxxx tří xxxxxx x jde-li x nemovitou xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx do státního xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, jinak xxxxx státu xx xxxxxxxxxx xxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx učinil, xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx vlastník xxxxxxxx památky povinnost xxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx neplatnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx kultury může xxxx právo uplatnit xx xxx let xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx dotčeny xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 28)

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx památek

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, rekonstrukci, restaurování xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx prostředí (xxxx xxx "xxxxxx"), xx xxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx.

(2) Xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) nemovitosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, památkové rezervace, xxxx xxxxxxxxx zóny (§17), xx xxxxxxx x xxxxxxxxx stavbě, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx budov, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xx sobě xxxxxxxx xxx, xxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxx-xx tato xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx (§6a, 17).

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx uvedené xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx připravovat x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx xx současného stavu xxxxxxx kulturně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxx zachovat xxx xxxxxxxx realizace zamýšleného xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx úprav 46), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx zájem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31), xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx se stavbou, xxxxxx xxxxxx, terénními xxxxxxxx 46), umístěním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, rozhoduje xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x nemovitou xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) Lze-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxx, změnu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx 46), xxxxxxxx nebo odstranění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx souhlas xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx-xx x nemovitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xx xxxxxx xxxxxxxx xx její žádost xxxx ukončením xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx vyjádření xxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě 20 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxx 30 xxx. Xxxxx xx xxxxx 20 xxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxxxxxx xxxxxxxxxx bez tohoto xxxxxxxxx.

(7) Přípravnou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx xxxxxx, změny xxxxxx, terénních xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2. Xxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx dokončenému stupni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx stanovisko xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x nemovitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx díly xxxxxxxxxx umění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx souhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xx její xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx x restaurování xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx provádět xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x bezúhonná, na xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "povolení k xxxxxxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx. Xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx si ministerstvo xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 56) xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx fyzické osoby; xxxx doklady nesmí xxx starší 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) odborné xxxxxxxxxxx, kterou se xxxxxx dosažená xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx 37) x xxxxxxx xxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x magisterském programu x xxxxxxxxxx uměleckém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 37) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx 37) v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x 2 roky xxxxxxx praxe, x xxx xxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi, vyšší xxxxxxx xxxx úplné xxxxxxx odborné vzdělání x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odborné xxxx xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru a 5 let xxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx, xxx něž středoškolské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 57) x 8 xxx odborné xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx schopností, xxxxx xxxx souhrnem znalostí x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmotné podstaty xxxxxxxxxx památek xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx díly xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxxxxx xxx respektování xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xx předložením xxxxxxxxxxx, xx které vyplývá, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x restaurování xxx úspěšně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx udělováno xx xxxxxxx písemné xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) vyplněný xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx při uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") 52),

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxx starší 2 xxx, provedených x restaurátorské xxxxxxxxxxxx, x níž se xxxx o udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) xxxx obsahovat komplexní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxx xxxxx, popis xxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nových xxxxxxxx x díle x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(7) V xxxxxxxxxx x udělení povolení x restaurování Ministerstvo xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 1 k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pro její xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x povolením x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxx"), do xxxxx se xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pobyt, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby; identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx 58),

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zrušení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx osob může xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx zapisují xx xxxxxxx osob, xx řídí zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx. 34)

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 8 xxxx. x) neprodleně Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx těchto xxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x) xxx omezen xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti,

c) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx způsobem, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx restaurování xxxxxxxx xxxxxxx nebo její xxxx, xxxxx xx xxxxx výtvarných umění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pracemi,

d) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxx,

x) požádal x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(11) Ministerstvo xxxxxxx xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx trestní řízení, x jehož xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) bylo xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx toto xxxxxx xxxxx.

(12) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx osoby, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zařízení 33) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxx ministerstvo kultury xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxx odborné kvalifikace x xxxxxxxxxxxx 38).

Xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek

§14b

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 39).

(2) Na osobu, xxxxx xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxx svůj záměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 (xxxx xxx "osoba xxxxxxxxx x restaurování") 54), se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §14a xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 54)

a) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) předpokládanou xxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx oprávněné k xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxxx k restaurování,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx podle §35 odst. 3 xxxx §39 xxxx. 3.

Xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. 34)

§14c

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kompenzační xxxxxxxx 55), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví

a) pro xxxxxx volby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rozdílovou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a

b) pro xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx délku x xxxxxxx zaměření xxxxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x restaurátorské xxxxxxxxxxxx, ve které xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, x které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x způsobu vyhodnocení xxxxxxxxxxx období.

(2) Školu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) určí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx teoretických, xxx x xxxxxxxxxxx dovedností xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxxxx určená xxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxxxx xxxxxx adaptačního xxxxxx xxxxxxx absolvuje xxxxxxxxx xxxxxx odbornou xxxxx x oboru xxxxxxxxxxxx vykonanou

a) x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kultury xxxx krajem, v xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx knihovně České xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracoviště, ve xxxxxx xx nejméně 1 xxxxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxx dohledem fyzické xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx hodlá xxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx pedagogem v xxxxx restaurování xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx škole nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. 33)

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tvoří xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx zákonu.

§15

Opatření x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky x xxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1, xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, rozhodnout, xx se nezbytná xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx nebo movitou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx nakládat, xxxxxxxxx xx uložit, xxx ji xxxxxxxxx xxxxxx xx nezbytně xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx kultury zároveň xxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxx není státním xxxxxxxx, trvale xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx zachování xxxx xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo technickým xxxxxx, může xx xx xxxxxxxxxxxx zájmu, xxxxxxx-xx x dohodě x xxxxxxxxxx o xxxxx prodeji xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx. 48)

(4) Xx-xx xxxxxxxx památka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nutná xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx-xx x nemovitou xxxxxxxx památku, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx podnět xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x nařízení neodkladných xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x jde-li o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x společenském xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxx nadřízený xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§16

Příspěvek xx zachování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obec xxxx kraj xx xxxx xxxxxx poskytnout xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx odůvodněný případ, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx účinnějšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Příspěvek xxxx poskytnout x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxxxxxx xxxx obnovou xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxx kulturní xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx památky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§17

Ochranné xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx územní xxxxxxxxxx x ochranném xxxxx 46) x xxxx, x kterých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx kulturní památkou, xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxxx §14 xxxx. 2; tato xxxxxxxxx xx vyloučena vždy, xxx-xx o stavbu, xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx, umístění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx se nezasahuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může x xxxxxxxxx xxxxx omezit xxxx xxxxxxx určitou xxxxxxx xxxx učinit xxxx vhodná opatření xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu.

(2) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemky xxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x nedojde-li x xxxxxx s vlastníkem, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. 48) Xxx také xxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxx nemovité xxxxxxx xxxxxxxx památky, památkové xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, vymezí xxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx krajského úřadu xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx. Xxxxxxxxx vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 2 xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobem do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ochranném xxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Vznikne-li xxxxxxxxx xxxx uživateli xxxxxxx, xxxxx není xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx opatření podle xxxxxxxx 1, 2 x 3, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(5) O xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx předem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx může po xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydané xxxxx odstavce 1 xxxx 3 xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx ochranné xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

Přemístění xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, která je xxxxxxxx památkou, xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xx vyjádření xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx památkou, lze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx, xxxxx dal souhlas x přemístění xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxx x tom xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vědecký výzkum xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxx pověřeným xxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx. Xxx-xx o důležitý xxxxxxxxxxx zájem, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přenechat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na náklad xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxx přenechání kulturní xxxxxxx xxxx národní xxxxxxxx památky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§20

Kulturní památky xx xxxxxx k xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx památku xxx x zahraničí vystavovat, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx, která xxxxxxxx xxxxx kulturní xxxxxxx podle §2 xxxx. 1, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, z xxxxx xx xxx xxxxxxxx, je-li zaručena xxxxxxxxxx. 8)

(3) Xxx xxxxxxxxxx znaky kulturní xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zapůjčena xxxxx státem, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uložit s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx takové xxxx tomuto xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské styky xx xxxxxxxxxx. 9)

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vývozem xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stanoví obecně xxxxxxx právní předpis.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX X NÁLEZY

§21

Oprávnění k xxxxxxxxxxxxxx výzkumům

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), který xx také xxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 44) x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 45)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx žádost x xxxxxxxxxxxx případech po xxxxxx x Xxxxxxxx xxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx dohodu x xxxxxxx a xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické osoby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění archeologických xxxxxxx, x vybavení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx nezbytně xxxxxxx xxx vědecké xxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odborná kvalifikace xx xxxxxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 37) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xx zaměřením xx xxxxxxxxxxx, x 2 xxxx odborné xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx zprávu. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx podají xxx zprávu o xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po dohodě x Xxxxxxxx věd Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx jí bylo xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Uchazeči, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělí xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx uznána xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uchazeči xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x udělení xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 38)

Xxxxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§21x

(1) Xxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 39).

(2) Na xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxx provést xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x přiložila xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 3 (dále xxx "osoba xxxxxxxxx x výzkumům") 54), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §21 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx 54)

a) adresu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx,

x) xxxxx odborných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx archeologických výzkumech xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x muzeem x xxxxxxx xxxxxxxx archeologických xxxxxx učiněných při xxxxxxxxx archeologických výzkumů.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a osob xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx uchazeče, xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx,

x) xxxx platnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) předpokládaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx,

x) xxxxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 4 xxxx §39 xxxx. 4.

Ochrana xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. 34)

§21x

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 55), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví

a) pro xxxxxx volby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření formou xxxxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx teoretických, tak x praktických xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx předloženého dokladu xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxxx, x školu, xx xxxxx uchazeč xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, oblasti, xxxxxxx znalost xx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dokladu součástí xxxxxxx kvalifikace uchazeče, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx adaptačního xxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) určí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx kultury ve xxxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v žádosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uchazeče. Xxxxxxxxxxx obsahu a xxxxx rozdílové xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx volby xxxxxxx kompenzačního opatření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx absolvuje adaptační xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx praxí x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxx xxxxxxxxx organizace.

(4) Xxxxxxxxxx a praktické xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§21c

Povinnosti stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, §22, §23 xxxx. 3 x §24 xxxxx xxx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 18/2004 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

§22

Provádění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx o povinnostech xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x podmínkách, za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx provedeny.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxx xxxxxxxx stavby povinni xxxxx xxxxx oznámit Xxxxxxxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dotčeném xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nutnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx, xx-xx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiná xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§23

Archeologické xxxxxx

(1) Archeologickým xxxxxxx xx věc (xxxxxx xxxx), která xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx činnosti xx xxxxxxx jeho xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pod zemí.

(2) X archeologickém nálezu, xxxxx nebyl xxxxxx xxx xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nejbližšímu xxxxx buď xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx obce, x jejímž xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Oznámení x archeologickém xxxxxx xx xxxxxxx učinit xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx za provádění xxxxx, při xxxxx xxxxx x archeologickému xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx druhého xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx i naleziště xxxx být ponechány xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx Archeologickým xxxxxxx nebo muzeem, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněná xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx záchranu xxxxxxxxxxxxxxx nálezu, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx-xx o archeologický xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, má xxxxxxx právo xx xxxxxx, kterou mu xxxxxxxx krajský xxxx, x to xx xxxx xxxx materiálu; xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx výše deseti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx posudku. Nálezce xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vznikly x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytne krajský xxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis.

(5) X xxxxxxxxxxxxxxx nálezech, x nimž dojde x souvislosti x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 46)

§23x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx archeologických xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 2.

(2) Xxxxxx archeologické nálezy xxxx vlastnictvím xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx o movité xxxxxxxxxxxxx nálezy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezy, xxxxx xxxx vlastnictvím xxxxx, xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx touto obcí, xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí xxxx krajem. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 43) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxx xxxxxxxx 2 nález xxxxxxx; tyto xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezy xx xxxxxxxx zpravidla v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx organizacích xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx x xxxx trvale xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx movitý archeologický xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 3 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nález xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jim vznikly x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x náhrady xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §23 xxxx. 4. Xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nese ministerstvo xxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 1/2005 Xx. s xxxxxxxxx xx 3.1.2005

§23b

Plány xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxx vydat v xxxxxx x ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nálezy x xxxxx xxxx ve xxxxxxxx části xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, na xxxxx se vyskytují xxxx xx mohou xxxxxxxxxx vyskytovat archeologické xxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dědictví 44) x xxxx podklad xxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2.

(2) Xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx dobu xxxxxxx 20 let.

(3) Xxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx změnily xxxxxxx xxxxxxxx x archeologických xxxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxx. Xxx vydání xxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx území x xxxxxxxxxxxxxxx nálezy xxxxxxx ministerstvo kultury xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

§23x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2007

§24

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx ústav x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, spolupracovat x orgány zabezpečujícími xxxxxxx těchto xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x běžném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetku, xx xxxxx, xxx xx Xxxxxxxxxxxxx ústav nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytly xxxxxxxxxx jednorázovou xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx organizace xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetek xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účelné, xx xxxxxxxx (správce, xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx náhradu.

(3) Xxxxx na náhradu xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx uplatnit x Archeologického ústavu xxxx u oprávněné xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx od ukončení xxxxxxxxxxxxxxx výzkumu nebo xx ukončení xxxxxxxx xx xxxxxxx archeologického xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x její xxxx xxxxxxx xxxx.

XXXX ČTVRTÁ

ORGÁNY X XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX

§25

Xxxxxxxxxxx uspořádání státní xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vykonávají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgány státní xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, uměleckých x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx plánovitě, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxx xxxxxxx x České republice.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státní památkové xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dlouhodobých, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx památek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx územního xxxxxxx x x zásadám xxxxxxxx rozvoje, x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxx, xx xxxxxx je památková xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsané xx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 49), x xx vztahu k xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §6a,

x) xxxxxxxxx kulturně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx památkové péče,

g) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx poradní orgán xxxxxxxx radu pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx dalším xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče,

j) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 59) x xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§27

Xxxxxxxxx inspekce

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx svůj xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx památkové xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Památková xxxxxxxx xxxx zejména xxxx úkoly:

a) xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx památky,

b) xxxxxx, xxx jsou dodržována xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče k xxxxxxxxx péče o xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnosti,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x navrhuje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Památková xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx spolupracuje s xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kontrolními xxxxxx, kraji, xxxxxx x xxxxxxxx organizací xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxx v péči x kulturní xxxxxxx, xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řádně xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx a oprávněních xxxxxxxxx inspekce stanoví xxxxxx závazný xxxxxx xxxxxxx.

§27a

(1) Xxxxx úřady

a) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§20 xxxx. 1) x xxx kulturní památka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx jiné xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx zahraničí xxxxxxx xxxx x x dobrém xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x mají xxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx vzájemnost, 8)

x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx památek.

(2) Celní xxxxx při xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jimž xxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx podněty xxx přijetí xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle §35 x 39. Xxxx xxxxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a památkovou xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx

x) xxxx úkoly xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu kultury xxxx vládě České xxxxxxxxx,

x) dozírá v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x předpisů xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 2 xxxx. c), x ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kulturně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx archeologických xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 46), xxxxx-xx o xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče 31),

x) vydává jako xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx závazné xxxxxxxxxx 47) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx řízení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx 50), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx dozor xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§28a

Kraj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx památkové xxxx v xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx kultury,

b) xxxxxxxxx xxxxxx dlouhodobých, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zachování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výchovné xxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxx.

§29

Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx a organizuje xxxxxx památkovou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče x České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností

a) xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx památkové xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plánů x xxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx památkou, xxx xxxx x xxxxxxxxx rezervaci, x xxxxxxxxx zóně xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§17), x v xxxxxxxxxxx x tím xxxxxx jako xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx x vlastního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 47) a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50),

x) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. c), x xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) usměrňuje xxxx o kulturní xxxxxxx zajišťovanou obcemi,

e) xxxxxxxx xxxxxx správu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxx xxxxxx zákona xxxx příslušný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx památka" x velkým xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx obnově kulturních xxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx stavby, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx pracích na xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§17) x hlediska státní xxxxxxxxx péče 46),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení,

i) xxxx další úkoly xxxxxxxxx mu tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

(4) Xxxxxxxxxxx x způsobech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§30

Xxxx

(1) Obec xxxxxx x kulturní památky x místě x xxxxxxxxxx, xxx vlastníci xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zákonem. Obec xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx státní památkové xxxx.

(2) Xxxx může xxxxx místních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právnickou osobu xxxx xxxxxxxxxxx složku xxx obnovu kulturních xxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxxxx x rada xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxx potřeby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx památkové péče xxxxxx xxxxxx památkové xxxx jako xxxxxxxx xxxxxx. 14)

(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče (xxxx xxx "konzervátor") jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Konzervátor xx xxxxxx komise xxxxxx památkové xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxxx památek, podávat xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx, x xxxx x xx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Na xxxxx konzervátora xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro určitý xxxxxxxx územní obvod xxxxxxxxxx pracovníky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (dále jen "xxxxxxxxx"), xxxxx spolupracují x konzervátorem xxx xxxxxx xxxx úkolů.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx přitom xxxxxxxxx odborná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

(6) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx organizace státní xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xx organizace xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměrů x ideově xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a technických xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x plní xxxxxxxxxxxxxxx úkoly státní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x metodologii xxxxxx xxxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturních xxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, dokumentačního x xxxxxxxxxxxx pracoviště xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46),

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zpracovává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgány státní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost konzervátorů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezplatnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výchovné využití x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx,

x) zabezpečuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx památkové xxxx,

x) xxxx další xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxx xx pověří Xxxxxxxxxxxx kultury.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx činností xxx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x po projednání x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxx odborná xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).

§33

§33 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

§34

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) vstupovat xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, objektů x xx ostatní nemovitosti,

b) xxxxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxxxx práce xx ochranu kulturních xxxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxx,

x) požadovat xx xxx xxxxxx potřebné xxxxx x vysvětlení,

d) xxxxxxxx xx příslušných xxxxxxx.

(2) Při činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxx seznamovat se xxxxxxx hospodářským a xxxxxxxxx tajemstvím, jen xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dbát xxxxx obrany xxxxx x zachovávat státní, xxxxxxxxxxx x služební xxxxxxxxx. Xxx úkoly xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xx své činnosti xxxx xxxxx xx xxxxx právech byli xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx do objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x ozbrojených xxxxx platí xxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

XXXX PÁTÁ

PŘESTUPKY

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§35

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx vyrozumění o xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hodlá xxx xxxx stavbu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx kultury,

b) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §3 xxxx.5, §12 xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxxx xx v dobrém xxxxx, užívá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx znehodnocením xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nemovité xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx,

x) provádí xxxxxx kulturní xxxxxxx xxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a odst. 12, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14a odst. 11, xxxxx prostřednictvím xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 2, xxxx která postupuje x rozporu se xxxxxxx podle §35 xxxx. 3 nebo §39 xxxx. 3,

g) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxxx xxxx odstranění xxxxxxxx, odstranění stavby, xxxxxx dřevin xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx památkou, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (správce, xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§17).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx národní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxx, užívá ji xxxxxxxx neodpovídajícím jejímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxx xx před ohrožením, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx památku, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §14a xxxx. 12, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx podle §14a xxxx. 11, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 2, nebo xxxxx xxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx podle §35 xxxx. 3 xxxx §39 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx stavbu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx památkou,

e) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez předchozího xxxxxxxx Ministerstva kultury,

f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, §22 xxxx. 2 xxxx §23 odst. 2 xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx archeologický xxxxxx, xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx x výzkumům xxxxx §21a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx x rozporu se xxxxxxx podle §35 xxxx. 4 nebo §39 odst. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx závažným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxx xx dílem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx uměleckořemeslnými xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx archeologické výzkumy, xxxxx archeologické xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu xx

x) 2&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

(6) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4 lze xxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxx xx 2 xxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x přestupek xxxxx §35 odst. 2,

x) ministerstvo, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§37

§37 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§38

§38 zrušen právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§39

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxx věc xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx na prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tom, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku x xxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenou x §3 odst.5, §12 xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx kulturní xxxxxxxx, xxxx trvale xxx předchozího souhlasu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx podmínky xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranného xxxxx nemovité kulturní xxxxxxx, nemovité xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx,

x) provádí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) provádí xxxxxxxxxxx xxxxxx na území x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx úpravy, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odstranění xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, která není xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xx x památkové xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx bez závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx vyloučení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx) vyžádat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§17),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x kulturní xxxxxxx, xxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, nejde-li o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 12, nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pozastavena xxxxx §14a odst. 11, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §14b xxxx. 2, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §35 odst. 3 xxxx §39 xxxx. 3,

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx neoznámil Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně změnu xxxxx xxxxx §14a xxxx. 9.

(2) Fyzická xxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx x dobrém stavu x xxxxxxxx xx xxxx ohrožením, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo odcizením, xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx jejímu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx významu, xxxxxxxxx hodnotě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přemístí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) zapůjčí xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo vyveze xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x národní xxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxx §14a xxxx. 12, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxx §14a xxxx. 11, anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 2, xxxx xxx xxxxxx uloženém xxxxx §35 odst. 3 xxxx §39 odst. 3,

x) nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 4, §22 xxxx. 2 xxxx §23 xxxx. 2 tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přestože není xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §21a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §35 odst. 4 xxxx §39 odst. 4.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx způsobem xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx památku xxxx její xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx archeologické xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 2 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1,

x) 4&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nebo 4 xxx uložit xxxxx xxxxxxxx nejdéle xx 2 xxxx.

§40

(1) Xxxxxxxxx projednává

a) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2,

x) xxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 3 xxxx 4.

(2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

§41

§41 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX X XXXXXXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§42

(1) Xxxxxxxx památky zapsané xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx památky prohlášené xx xx xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů xx považují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx rezervace xxxxxxxxxx xx xx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx považují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Ochranná xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x národní kulturní xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x státní xxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx považují za xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx kulturní památky xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xx xxxxxxxx památky x xx národní xxxxxxxx památky podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx archiválie xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 18)

§42a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§42a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§43

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx,

x) xx-xx xxxxxxxx památka xxxxxxx xxxxxxxx, státní organizace, xxxxx xx kulturní xxxxxxx xx xxxxxx 19) xxxx jiná xxxxxxxxxx než státní, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, 20)

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx takové xxxxxxx xxxxx přísluší xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 21)

x) občan, jemuž xxxx zřízeno x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22)

x) ten, kdo x kulturní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx a je xx xxxxxxxx xx xxxx okolnostem x xxxxx xxxx, xx xx kulturní xxxxxxx xxxxx. 24)

(2) Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxx být podle §3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx památku,má xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, jakož x ten, xxx x ní nakládá xxxx xx xxxx x je xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxx. 24)

§43x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajský xxxx, xxxxx xxxx, Kancelář xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odborná xxxxxxxxxx státní památkové xxxx využívají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx referenční xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, datum, xxxxx a xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx, xxxxx a xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí subjektu xxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, který xx x rozhodnutí xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx kultury a xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení, rodné xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx občanství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx doručovány xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu,

h) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození a x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx narodil v xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce,

k) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx občana xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

l) xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odborná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) rodné číslo,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx, kde se xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, že se xxxxxxx narodil na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,

x) druh a xxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) omezení svéprávnosti,

j) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, matky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, stát, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako den xxxxx, xxxxxxxxx jako xxx, který xxxxxxxx.

(4) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud jsou xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§44

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x restaurování x pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx 39).

§44x

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx prokazující vlastnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí.

(2) Xx xxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxxxx nemovité xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx místem, xxx xx nachází nemovitá xxxxxxxx památka.

(3) Závazné xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 x 2, xx-xx xxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xx věci, x které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 46), xx samostatným xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dotčeným orgánem xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Stanoviska xxxxxxxxx x politice xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§45

(1) Xxxxxxxxxxxx kultury xxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §3 xxxx. 6, §6a odst. 6, §7 xxxx. 5, §8 xxxx. 5, §10 xxxx. 3, §20 xxxx. 5, §23b xxxx. 5, §29 xxxx. 4 x §31 xxxx. 6.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx

x) x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx §6 xxxx. 2, §14 xxxx. 10 x §17 xxxx. 7,

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §16 xxxx. 3 x §23 odst. 4,

x) x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §27 xxxx. 5.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§46

Xxxxxxx se

1. xxxxx č. 22/1958 Sb., x xxxxxxxxxx památkách, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 146/1971 Xx.,

2. xxxxxxxx č. 98/1959 X. x., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx státní památkové xxxx,

3. xxxxxxxx x. 99/1959 X. l., xxxxxx xx xxxxx xxxxxx činnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x místních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče,

4. xxxxxxxx č. 116/1959 X. l., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx č. 118/1959 X. l., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásmech,

6. xxxxxxxx č. 56/1960 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. §11 xxxx. b) zákona č. 60/1961 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pořádku, xxxxx xx xxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx.

§47

Tento zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988.

Kempný x. x.

Xxxxxx v. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 20/1987 Sb.

TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odborností x xxxxxxxxxx xxxx, jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo naopak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx řádku.

1 - xxxxxxxx xxxxxxxx díla

2 - sochařská xxxxxxxx xxxx

3 - xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, figurální sgrafita x polychromie na xxxxxxxxxxx dílech

2 x

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx díla x xxxxxx, dřeva, xxxx, keramiky, terakoty, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx materiálů

2 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx materiálů

3 a

Polychromovaná xxxxxxxxxxx uměleckořemeslná díla x kamene, štuku, xxxxxxx xxxxxx, sádry

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uměleckořemeslná xxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sádry

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x umělého xxxxxxx

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

3 x

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

3 x

Xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

3 g

Uměleckořemeslná xxxx xx xxxx, xxxxxxxx a porcelánu, xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx kovů, x xxxxxxx, z papíru x xxxxxxxxx, z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3 x

Xxxxxxx xxxxxxxx

3 x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 361/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2000

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 20/1987 Xx.

XXXXXXXXX DOTAZNÍK

ŽADATELE X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx, xxxxx, titul: ...............................................................................................

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx: .........................................................................................

Xxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx: ................................................... xxxxxxxxxx

Xxxxxx pobyt: ............................................................................................................

............................................................................ xxxxxxx: ........................................

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx: ......................................................................................

............................................................................ xxxxxxx: .......................................

Xxxxxx xxxxxxxx: .......................................................................................................

............................................................................ xxxxxxx: .......................................

Vzdělávání x xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx

&xxxx;
Xxxxx x xxxxx xxxxx
Xxxx
Xxx xxxxxxxx
Xxxx zkoušky

Odborné
 
 
 
 

Úplné xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx odborné
 
 
 
 
Vysokoškolské
 
 
 
 
Postgraduální
 
 
 
 
Kursy, školení, xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx:

.................................................................................................................................................

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jednotlivými xxxxxxxxx x xxxxxxx restaurování:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Teoretická xxxxxxx (xxxxxxxxx, publikace, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Xxxxx informace, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx

xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx údaje xxxxxxx x tomto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx přehledu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx x že xxxxxxxxxxx, předloženou k xxxxxxx x xxxxxxxx x restaurování, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prací.

........................................ .......................................

Xxxxx Podpis

Chronologický xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx prací

Název xxxx
Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx restaurátorského xxxxxx
Xxx zahájení a xxxxxxxxx restaurování
Údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;

Příloha x. 3 x zákonu x. 20/1987 Xx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadované x Xxxxx republice xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx umění a xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx země x Evropu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxx země x Xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx památkové péče xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx platné xxxxxx úpravy,

e) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx prezentace xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxxxx kulturní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx restaurátorského xxxxxxxx xxxx, interpretace xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx technologického xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx poškozování xxx xxxxxxxxxx xxxxx x uměleckořemeslných prací, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx metody,

j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a technologie xxxxxxxxxxxx,

x) současné techniky x technologie restaurování,

l) xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx xx restaurátorskou xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) výtvarná xxxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x malba, xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x uměleckořemeslných prací,

q) xxxxxx dokumentace xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) využití xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) odborná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provedené xxxxxxxxxxxx xxx výtvarných umění xxxx uměleckořemeslných xxxxx x příslušné specializaci, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komisí,

u) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx jazyk.

Příloha x. 4 x xxxxxx x. 20/1987 Sb.

Teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx obsah vzdělávání x přípravy vyžadované x Xxxxx xxxxxxxxx xxx provádění archeologických xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx civilizace,

b) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxx xxxx x Xxxxxx,

x) egyptská, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx a Předního Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx antropologie,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x metody xxxxxxxxx péče ve xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nálezů,

m) preventivní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x muzejnictví,

n) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravěké, xxxxxxxxxxxxx, středověké a xxxxxxxx,

x) teorie x xxxxxxx xxxxxxxx praxe xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nauka x materiálech a xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) metody xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů, odborná xxxxxxxxxx,

x) využití výpočetní x jiné xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) samostatně a xxxxxxxxx provedený archeologický xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx odbornou xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx archeologie,

u) xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jazyk x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzickým osobám

a) xxxx 1. xxxxxxx 1992 xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní památkové xxxx, xxxx

x) x xxxx od 1. xxxxxx 1992 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 242/1992 Xx.,

xx považují xx xxxxxxxx podle §14a xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 361/1999 Xx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x restaurování xxxx x odnětí xxxxxxxx x restaurování xxxxx §14 xxxx. 8 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona x. 242/1992 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 361/1999 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 20/1987 Xx., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx zákona č. 242/1992 Xx., se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

§43

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xx xxxxxx o udělení xxxxxxxx k restaurování xxxx o odnětí xxxxxxxx x restaurování xxxxx §14a xxxxxx x. 20/1987 Xx., x státní památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx dosavadní právní xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výzkumů xxxxx §21 xxxxxx x. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zahájená xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxx.

§43 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 18/2004 Xx. s xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k EU (1.5.2004)

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nálezy, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x byly xxxxxxx xx území xxxxx, xxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděných xxxxxx organizací xxxx xxxxxxxxxxx složkou xxxxx, xxxxx dosud nebyly xxxxxxx v muzeu xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx krajem; x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 43) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx učiněny xxx archeologických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x muzeu xxxxxxxx xxxx, xxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx obce xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nález xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx 3 xxx, xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23a xxxx. 4 xxxxxx x. 20/1987 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, běžet xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 1/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2005

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 158/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 2.7.2007

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx památku, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx archeologických xxxxxxx xxxxx §21 zákona x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se vztahují xxxxxxxxx právní předpisy.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx x xxxxxxx x novému projednání xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 307/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 21.8.2008

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x do xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 223/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Dosavadní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx pozemku jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tím, že xx stavba xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 303/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. II

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxx památkových zón, xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxx předpisy podle xxxxxxxxxxx právních předpisů, xx postupuje xxxxx §6 zákona x. 20/1987 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 127/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 20/87 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1988.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

425/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 24.11.90

242/92 Sb., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx XXX č. 20/87 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči,ve xxxxx xxxxxx ČNR č.425/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.92

361/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 20/87 Sb., x xxxxxx památkové xxxx, xx znění zákona x. 242/92 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.3.2000

122/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 12.5.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

61/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 361/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/87 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx č. 242/92 Sb., x xxxxx x. 356/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.2.2001

146/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/87 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2001

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

18/2004 Xx., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx odborné kvalifikace)

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004)

186/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o Xxxxx xxxxxx ČR

s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004)

1/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., x rozpočtovém xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 3.1.2005

3/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 62/88 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 44/88 Xx., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/88 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 6.1.2005

240/2005 Xx., nález XX xx xxx 26.4.2005 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxxxx č. 20/87 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "3,"

s xxxxxxxxx xx 17.6.2005

186/2006 Xx., x změně některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

203/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x účinností xx 17.5.2006

158/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.7.2007

124/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 269/94 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

189/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2008

307/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.8.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

124/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 20/87 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 12.5.2011

142/2012 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 1.1.2014

127/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.5.2016

183/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich x zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §117, 120 x 121 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).
2) §57 xxxxxxxxxx xxxxxx.
3) §20 xxxx. 1 písm. x), §24 xxxx. 4, §36 xx 39 x §43 vyhlášky x. 5/1987 Sb., x dokumentaci xxxxxx.
4) §109 x xxxx. stavebního xxxxxx.
5) §86 x 87 a §94 xxxxxxxxxx xxxxxx.
6) §32 xxxx. x) x §33 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx.
§11 xxxxxxxx č. 85/1976 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx řádu.
7) §108 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx.
8) Úmluva XXXXXX x opatřeních x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1970 (xxxxxxxx č. 15/1980 Sb.).
9) Xxxxx č. 142/1970 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx č. 44/1974 Sb.
Xxxxx č. 42/1980 Sb., x hospodářských xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
10) §127 xxxxxxxxxx xxxxxx.
11) §21 xxxxxx x. 69/1967 Xx., x národních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx znění x. 31/1983 Xx.).
12) Xxxxx č. 22/1964 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 157/1983 Xx.
Xxxxxxxx č. 23/1964 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x. 22/1964 Xx., x evidenci xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 133/1965 Xx. x xxxxxxxx x. 19/1984 Xx.
Xxxxx č. 46/1971 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 36/1973 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x kartografie.
13) §99 xxxx. x) a §102 xxxx. 5 xxxxxxxxxx zákona.
14) §65 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §9, §17 xx 19 xxxxxx č. 102/1971 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§3 xxxxxxxx vlády XXXX x. 148/1971 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x služebního xxxxxxxxx.
16) Např. §5 xxxxxx x. 169/1949 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 40/1974 Sb., x Xxxxx národní xxxxxxxxxxx.
Xxxxx č. 59/1965 Sb., o výkonu xxxxxx odnětí svobody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§22 zákona x. 40/1961 Xx., x xxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
17) Zákon č. 60/1961 Sb., x úkolech národních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
18) Zákon XXX č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx.
Vyhláška č. 101/1974 Sb., x uznávání archiválií xx kulturní xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
19) §64 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) §70 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) §37 a xxxx. xxxxxx č. 122/1975 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx..
§1 a xxxx. xxxxxx x. 123/1975 Sb., o xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§9 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 47/1955 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§12 xxxxxx x. 61/1977 Xx., x xxxxxx.
22) §198 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
23) §100 xxxx. b) stavebního xxxxxx.
24) §132a xxxxxxxxxx zákoníku.
26) Xxxxx č. 54/1959 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx.
27) Xxxxxxxx č. 122/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a práv x xxx.
Xxxxx Federálního xxxxxxxx xxxxx, Českého xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx cenového xxxxx xx dne 29. xxxxxxxxx 1985 x. X-1/86, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dohodou, uveřejněný x Cenovém xxxxxxxx xxxxxx 52/1985 ze xxx 11. xxxxxxxx 1985, xxx. v xxxxxx 32/1985 Xx.
Xxxxxxxx č. 149/1961 Sb., x xxxxxx, xxxxxxxx x prodeji xxx xxxxxxxxxx umění x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx umění, xx xxxxx vyhlášky x. 39/1966 Sb.
Vyhláška č. 128/1984 Sb., o xxxxxx xxxxxx, pozemků, porostů, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náhradách xx xxxxxxx užívání xxxxxxx.
28) §4 x 5 vyhlášky x. 90/1984 Xx., x xxxxxx národního majetku.
29) §32 xx 42 xxxxxxxxxx xxxxxx.
30) §54 xx 70 xxxxxxxxxx xxxxxx.
31) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, památková zóna, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx památky, xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.
32) §257 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.
33) Xxxxx č. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Zákon č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
35) Zákon č. 344/1992 Sb., x katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.
36) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) §44 xx 46 x §60 xxxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 210/2000 Xx. x zákona x. 147/2001 Xx.
38) §25 xxxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxx odborné kvalifikace), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Sb.
41) §10 xxxx. 2 vyhlášky x. 66/1988 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx č. 20/1987 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx vyhlášky x. 538/2002 Xx.
42) §12 xxxx. 4 zákona x. 18/2004 Sb.
43) §9 xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx.
44) Xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (revidovaná) xxxxxxxxx xxx č. 99/2000 Sb. m. s.
45) Například xxxxx č. 62/1988 Sb., ve xxxxx pozdějších předpisů.
46) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební zákon).
47) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx.
48) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx).
49) Úmluva x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pod č. 159/1991 Sb.
50) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb.
51) Zákon č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
52) §1 xxxxxx č. 18/2004 Xx., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx příslušníků jiných xxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
53) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
54) §36a x 36b xxxxxx x. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §10 x §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
56) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
57) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
58) Zákon č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

59) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx energetické xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.