Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2008 do 31.12.2008.


Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

54/1956 Sb.

Zákon

ČÁST I. Osobní rozsah pojištění

Okruh pojištěných osob §2 §3

Výkon několika činností §4

Vynětí z pojištění §5

Příležitostné zaměstnání §6

Vznik pojištění §7

Zánik pojištění §8 §9

ČÁST II. Preventivní a léčebná péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky §10

ČÁST III. Dávky nemocenského pojištění

ODDÍL 1. Přehled dávek §11

ODDÍL 2. Věcné dávky §12 §13 §14

ODDÍL 3. Peněžité dávky

Nemocenské §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22 §23 §24

Podpora při ošetřování člena rodiny §25

Peněžitá pomoc v mateřství §26 §27 §28 §29

ODDÍL 4. Přídavky na děti §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37 §38 §39

ČÁST IV. Zvyšování vyměřovacího základu §40 §40a

ČÁST V. Společná ustanovení o nárocích z nemocenského pojištění zaměstnanců

Rodinní příslušníci §41

Vznik nároku. Ochranná lhůta §42 §43 §43a

Promlčení dávek §44

Přechod nároku §45

Povinnosti zaměstnanců a jiných oprávněných §46 §47

Změna a vrácení dávek §48

Vynětí z daňové povinnosti §49

Neplatná právní jednání §50

Výplata dávek do ciziny §51 §51a

ČÁST VI. Organizace a hospodaření nemocenského pojištění zaměstnanců

ODDÍL 1. Organizace nemocenského pojištění §52 §53 §54

ODDÍL 2. Hospodaření nemocenského pojištění §55 §56 §57

ODDÍL 3. Řízení v dávkových a v jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění §57a §57b §58

ČÁST VII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná §59 §60 §61 §62 §62a §63 §63a §64 §65

č. 182/1994 Sb. - Čl. VII

č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII

č. 241/1994 Sb. - Čl. IX

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 61/1999 Sb. - Čl. IV

č. 420/2002 Sb. - Čl. III

č. 421/2003 Sb. - Čl. II

č. 424/2003 Sb. - Čl. IV

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXX

č. 305/2008 Sb. - Čl. XIX

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 166/2008 Sb.

INFORMACE

54

Xxxxx

xx xxx 30. xxxxxxxxx 1956

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

Národní shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

§1

§1 xxxxxxxx zákonem č. 37/1993 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§2

(1) Xxxxx tohoto zákona xxxx pojištěni, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění x xxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx x pracovním poměru,

b) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, za xxxxxx xxxx xxx odměňováni,

c) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx touto společností xxxxxxxxxx,

x) zaměstnanci xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxxxxx jsou xxx xxxxxxxxx odměny jako xxxxxx zastupitelstev xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, kteří xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvolnění,

g) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, prezident, xxxxxxxxxxxxx x členové Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx režimů, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx, finanční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxxxxxx pracovníci xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pěstouni, xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxx xxxx v zařízeních xxx výkon pěstounské xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 13), xxxx xxxxxx xx xx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 14),

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxx,

x) xxxxxx xx 1.1.2012,

x) xxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx uzavřeném xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 11)

(xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. a)] xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx obsah xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx to vliv xx jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx trvale x xxxxxx, xxxx pojištěni xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zaměstnavatele xx pro xxxxx xxxxxx zákona rozumí x právnické xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x sídlo její xxxxxxxxxxx složky, která xx zapsána v xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx x xxxxx zákonem xxxxxxx rejstříku xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx evidenci x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxx xxxxx jejího trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx-xx x zahraniční xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jejího xxxxxxxxx.

§4

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným současně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxxxxx.

§5

Xxxxxx x xxxxxxxxx

X xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx jsou vyňati:

a) xxxxxx z xxxxxxxx, xxxx vojenských škol, xxxxx xxxxxx vojáky x xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republice xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx být účastni xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxx;

x) zaměstnanci, xxxxx jsou xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx však neplatí, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx činni x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx, s xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příležitostné zaměstnání.

§6

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxxxx se považuje xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx trvat a xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx po sobě xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož obsahem xx xxxxx pracovní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx zaměstnání, x xxxx započitatelný xxxxxx (§15 xxxx. 1) xxxxxxxxxx xxx 400 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§7

Vznik xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pojištění xxxxx xxxxxxxx uvedeného x §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx dnem, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx družstvo práci, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx odměňován; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x komanditistu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x). Xx xxx xxxxxx xx zaměstnání xx x zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx den xxxx xxxxxxx xx zaměstnání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§8

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. x) však zaniká xxxx, xx xxxxx xxxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jednatele společnosti x ručením xxxxxxxx x komanditistu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1 xxxx. c).

§9

Xxxxxxxx zákon stanoví, xxx x x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pojistné xx nemocenské pojištění, x to xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 1)

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§10

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 550/1991 Sb.

XXXX TŘETÍ

DÁVKY XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx první

Přehled xxxxx

§11

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx dávky:

1. xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

3. vyrovnávací xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 118/1995 Sb.

Xxxxx druhý

Věcné xxxxx

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 37/1993 Sb.

§13

§13 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§14

§14 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanci, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx neschopnost"). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx které náleží xxxxxxxxxxx započitatelný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx započitatelný xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15) místo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Započitatelným xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení (xxxx xxx "vyměřovací základ") xxxxx zvláštního zákona. 6)

(2) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dne pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx uznání xxxx xxxxxxxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxx. Nemocenské se xxxx poskytuje xxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx od počátku xxxxxxxx neschopnosti (dále xxx "xxxxxxxx doba").

(4) Xxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx započítávají xx podpůrčí xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nové pracovní xxxxxxxxxxxx. Tato období xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx, xxxx

x) jestliže xxxx xxxxxxxx neschopnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx nemoc x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění.

Do xxxxxxxx doby se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxx).

(5) Xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxxx x po xxxxxxxx podpůrčí xxxx, xxxxxxxx xx možno xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx očekávat, xx zaměstnanec x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; takto xx však možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx od uplynutí xxxxxxxx xxxx.

§16

Xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 12); §15 xxxx. 1 xxxx druhá xxxxx xxx xxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxx xxxxx §18.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

x) 25 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx 1. xxxxxxxxxxxx xxx pracovní xxxxxxxxxxxx nebo karantény xx 3. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény,

b) 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx 4. xxxxxxxxxxxx dne pracovní xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 30. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) 66 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 31. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo karantény xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx,

x) 72 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx 61. xxxxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru.

§18

Nařízení vlády č. 366/2008 Sb. x účinností od 1.1.2009

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zjistí xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozhodného období xxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxx připadajících xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nepřítomností xxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dnů, za xxxxx mu bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx, xx které xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x ozbrojených xxxxxx x civilní xxxxxx 2) x xxxxxxxxxx dny po xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx družstva xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x) xx vstupem xx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 1 písm. x).

(2) Xxxxxxxxx obdobím xx xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno jinak.

(3) Xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxx od xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zaměstnání xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který předchází xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx měsíců, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx pracovní xxxxxxxxxxx vznikla.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxx zaměstnanec xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx rozhodným xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx vyměřovací xxxxxx, xxxxxxxxxx se rozhodné xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodném xxxxxx byl započitatelný xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance xx zaměstnání. Xxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem xxxx xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kalendářní xxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx započitatelného xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dosáhl za xxxxxxxxxx den x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; takto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní xxx xx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jinou xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xx xxxxx práci, xxxxx xx xx xxx ni výhodnější.

(7) Xxxxxx denního vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xx xxxxxx xxx xxxxxxx

x) nemocenského x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx z xxxxxx xx 550 Xx se počítá 90 %, z xxxxxx xxx 550 Xx xx 790 Xx se xxxxxx 60 % x x částce xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx příspěvku x těhotenství x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx) xxx, xx xxxxxx xx 550 Kč xx xxxxxx x xxxx xxxx, x xxxxxx xxx 550 Kč xx 790 Kč xx xxxxxx 60 % a x xxxxxx xxx 790 Xx se xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 se xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx nahoru.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19

§19 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 8/1982 Sb.

§20

§20 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§21

Poživateli starobního xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx téže pracovní xxxxxxxxxxxx nejdéle xx xxxx 81 kalendářních xxx x při xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx 81 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx roce; xxxx omezení neplatí, xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx (xxxxxx x povolání). Xxxxxxxxxx xx poživateli xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§22

§22 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§23

§23 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/1993 Sb.

§24

(1) Nárok xx xxxxxxxxxx xxxx, kdo xx přivodil pracovní xxxxxxxxxxx

x) v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx účastí xx xxxxxx, xxxx

x) jako xxxxxxxxxxxxx následek xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za xxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jeden xxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, může xxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx vypláceno xxxxxxxxxx xx do xxxx xxx čtvrtin; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx odstavci xxx xxxx. b), c) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx.

§25

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx náleží xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (muži nebo xxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxx nemocné xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx

2. xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 10 let x xxxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx výchovné xxxxxxxx, x jehož xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx které xxxxx, xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx nemůže xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx výchovného zařízení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xx byla xxxxxxxx karanténa (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, nebo

3. xxxxxxxxx xxxxxx nemocného xxxxx xxxxxx, jestliže jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx rodiny xx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žije se xxxxxxxxxxxx x domácnosti; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxxxxxxx (xxxx) xxxxxx xxxxxxxx 10 xxx rodičem.

(3) Podpora xxx ošetřování člena xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (péče) x xxxx trvá.

(4) Zaměstnanci, xxxxx xx x xxxxxx péči xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xx jinak xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx poskytuje nejvýše xx dobu prvních 16 xxxxxxxxxxxx dnů, xxxxx potřeba ošetřování (xxxx) x xxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx 60 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) V xxxx případě ošetřování (xxxx) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxx jednomu xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Peněžitá pomoc x xxxxxxxxx

§26

§26 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§27

§27 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§28

§28 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§29

§29 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

Xxxxx čtvrtý

Přídavky xx xxxx

§30

§30 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§32

§32 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§33

§33 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§36

§36 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§38

§38 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

§39

§39 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 88/1968 Sb.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§40

Čl. III právního předpisu č. 420/2002 Sb.

(1) Vláda xxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx částky xxxxxxx x §18 xxxx. 7 nebo xxxxxx xxxxxxx x §18 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxx důchodového pojištění 8) xxxxxxxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx větší xxx 1; xxxxxxx xx xxxxxxx tak, xx xx tyto částky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx věty xxxx středníkem a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx kalendářního xxxx, xx něhož byly xxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxx x §18 xxxx. 7, a xxxxx xxxxx trvá xxxxx v xxxxx xxx, se upraví xxx žádosti xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§40a

Ustanovení §40 xx xxx xxxx 2004 x 2005 x xxx rok 2008 xxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX ZAMĚSTNANCŮ

§41

Rodinní xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx nárok na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx považují, pokud xxxxxx xxxx pojištěni xxxxx xxxxxx zákona xxxx pojištěni, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxx),

x) děti xx xxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx,

x) děti od xxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx 26 xxx, xxxxx se soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výcvikem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx trvale xxxxxxxxx k práci,

d) xxxxxx (druh), pokud xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx příslušníky xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx sami xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x sourozenci xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věku 26 xxx, pokud se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx xxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx duševní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) rodiče, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx dcera, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvedenému (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v ní xxxxxx o xxxx xxxx ve věku xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx bývalá xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisů x pokud zaměstnanec xx xxxx xx xxxxxxxxxx povinnost.

§42

Xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx podmínky rozhodné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx sice xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx rodiny xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, anebo jestliže xx xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx však z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx lhůta xxxx 7 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxx dnů, xxxxx xxx xxx naposledy xxxxxxxxx. X xxx, xxxxxxx zaměstnání xxxxxxxx x xxxx těhotenství, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx běh xxxxxxxx xxxxx po xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zbytku dřívější xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx 7 xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zabezpečení xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx lhůta zaniká. Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxx ochranná lhůta xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x mateřství xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx dříve.

(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx ochranná xxxxx x xxxxx x xxxx.

§43

Xxxxxx nároků na xxxxx

Xxxxxx na dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx samostatně.

§43x

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx, xx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

§44

Promlčení xxxxx

(1) Xxxxx xx nemocenské, podporu xxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx promlčuje, xxxxx-xx xxxxxxxx xx tří xxx xxx dne, xx který náleží.

(2) Xxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx tří xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxxx výplat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§48 xxxx. 2) xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx na xxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděny xxxxxx x dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx náhradu škody xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3) xx xxxxxxxxx za xxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za 10 xxx xxx dne xxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Zemře-li xxxxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxx, nabývají nároku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (manželka), xxxx, xxxx, matka, xxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxx xxx dát xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx řídí xxxxxxxx x xxxxxxx xx plat.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poškozeny xxxxx xxxx xxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx, může příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx, komu xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Příjemce xxxxx xx xxxxxxx xx použít xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxx xxxxxx, pro něž xx xxxxx určena.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx oprávněných

§46

Zaměstnanec nebo xxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx důvod xxxxxx nároku xx xxxxx, jakož i xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx dávku nebo xxx xxxx výši x výplatu, a xx xx lhůtě xxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxx x ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§47

(1) Zaměstnanci jsou xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, 4) xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx se xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx povinni xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xx trvání xxxxxxxx neschopnosti předchozí xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x předkládat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanec porušil xxxxxxxxxx stanovené v xxxxxxxx 1. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx jen xxxxxxx, x to nejvíce x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx dočasně xxxxxx xxxx odejmout nejdříve xxx dne porušení xxxxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1; pokud xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit.

§48

Xxxxx a xxxxxxx xxxxx

(1) Změní-li se xxxx odpadnou-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx nemocenské, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přiznány xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx odejmout, xxxxxx nebo zastavit xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxx xxxxxxxx; zvýšení xx xxxx provede se xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxx již xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžité xxxxx, xxxxx zavinil, xx xxxxx byla vyplacena xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; to xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vylákal, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx tímto xxxxxxx xxxx prováděcími předpisy. Xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit, se xxxx xxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx poživateli starobního xxxx plného invalidního xxxxxxx za dobu xxxxx, xxx je xxxxxxxxx x §21, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto důchodu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vznikla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přeplatek, xxx jej vymáhat xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 10 let xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Takový xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx srážen z xxxxx nebo xx xxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx povinné x náhradě; xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xx plat.

§49

Xxxxxx x daňové xxxxxxxxxx

Xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx právní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu s xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 65/1965 Sb.

(3) Zrušen xxxxxxx předpisem č. 65/1965 Sb.

§51

Xxxxxxx xxxxx do xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxx xxxxxxx x stanovit podmínky xxx výplatu xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, s xxxx není uzavřena xxxxxx, zejména x xxxxxx xxxxxxxxxx vzájemnosti.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 x 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx zaměstnavatel, mohou xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx ciziny, x xx x v xxxx xxx xxxxx xxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx), xxxxxxxxx část xxxx (xxxxx), je xxxxxxxxxxxxx povinen, pokud xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, vyplácet xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxx ve stejném xxxxxxx (xxxxxx), x xxxxx xx v xxxx xxxx vyplácí x xxxx (plat).

§51x

Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí České xxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx podpůrčí doby x xxxxxxxx lhůty x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xxxx xxxx skutečnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx práci xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx; xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx výpočtu xxx xxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxxxx na xxxxxxxx povahu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§52

§52 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/1993 Sb.

§53

§53 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§54

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úprav x xxxxxxxxxxx pojištění, xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx státních prostředků xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, koordinuje jednotné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx smluv; xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx

§55

(1) Xxxxxx a xxxxxx nemocenského pojištění xxxx součástí státních xxxxxx a výdajů.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, které xxxxxxxxxxxxx vyplácí do xxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx (§51), xxxx x xxxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xx xxxxxxxxx xxxxxx 5) x xxxxx xxxx.

§56

§56 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 589/1992 Sb.

§57

§57 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 589/1992 Sb.

Xxxxx xxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx a v xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§57x

§57x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§57x

§57x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

§58

§58 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 582/1991 Sb.

XXXX SEDMÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§59

Xx 31. xxxxxxxx 1998 xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx interní xxxxxxx xxxxxxxxx.

§60

(1) Dobrovolné xxxxxxxxxxx x nemocenském pojištění x xxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxx dnem 31. xxxxx 1957.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx x dobrovolného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx podmínek x ve xxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. xxxxxx 1957.

§61

(1) Kde xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o národním xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, od 1. xxxxx 1957 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosud xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 148/1983 Sb.

§62

(1) Zaměstnanci, xxxxx xxx 31. xxxxxxxx 1956 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx úraz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx karantény nebo xxxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 1957 xxxx (xxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxx; náleží xx xxxx xx xxxxx xxx nemocenské, xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx rodiny, x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

(2) Zaměstnankyni, která xxx 31. prosince 1956 nepracovala xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx od 1. xxxxx 1957 mzda (xxxx), xxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxx peněžitá xxxxx x mateřství x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxx 1957.

§62x

§62x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 306/1991 Sb.

§63

§63 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 306/1991 Sb.

§63x

§63x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 180/1990 Sb.

§64

(1) Zrušují se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx upravených tímto xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxx č. 99/1948 Sb., x xxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx prováděcích xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) zákon č. 90/1949 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) ustanovení §14 odst. 2 xxxxxx č. 64/1950 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx x branné moci x jejich rodinných xxxxxxxxxxx;

x) xxxxx č. 102/1951 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění;

e) xxxxxxxxxx §§13 xx 15 xxxxxx č. 103/1951 Sb., x xxxxxxxx preventivní x xxxxxxx xxxx, xxxxx x předpisy xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx;

x) xxxxxx nařízení č. 109/1952 Sb., x úpravě zaměstnavatelské xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 84/1953 Xx.;

x) xxxxxx nařízení č. 46/1954 Sb., x úpravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx upravují xxx xxxxx pojištěné podle xxxxxx zákona xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) ustanovení §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 66/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §26 odst. 1 xxxxxx č. 67/1950 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměrech xxxxxx x povolání, xxxxxxxxxxx x soudcovských xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 68/1950 Sb., kterým xx xxxxxx platový xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §23 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 69/1950 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §21 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 70/1950 Sb., xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx;

x) xxxxxxxxxx §15 xxxxxxxx xxxxxxxx č. 71/1950 Sb., kterým xx xxxxxx platový xxx xxx soudce x povolání, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx ustanovení jiných xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx všechna xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx (plat), xxxxxxxxx xx xxxxxx část x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxx ošetřování člena xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx §1154 x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 1811, xx xxxxx xxxxxx x. 155/1921 Xx.;

x) xxxxxxxxxx §6 zákona x. 244/1922 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxx zaměstnavateli a xxxxxxxxxxx na Xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §§19 xx 23 xxxxxx č. 154/1934 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx platových řádů č. 68/1950 Sb., č. 69/1950 Sb., č. 70/1950 Sb., č. 71/1950 Sb., č. 121/1950 Sb., xxxxx x xxxxxxx obdobná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx §5 xxxx xxxx xxxxxx č. 189/1936 Sb., x pracovním xxxxxx xxxxxxxxx.

§65

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1957; provedou xxx všichni xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxx v. r.

Ing. Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxľx v. x.

xxxxxxx xxxxxxxxx Lomský x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Ouzký x. x.

Xxxxxxx x. r.

Pospíšil x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx v. x.

Xx. Xxxxxx x. r.

Dr. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přechodná

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx měsíc říjen 1994; xxx dávky xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vypravila xxxxxx xxxxx zemřelé xx 30. xxxx 1994.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx výši xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvku, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1994 rodičovský xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xx xx xx xxxx 1994 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx 1994 státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 140 Kč; xxxxxx vyrovnávací xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxx rodičovského xxxxxxxxx x říjnu 1994, x to xxx xxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 182/1994 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1994

Xx. XXXX

(1) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx dobu xxxx 1. lednem 1995 xx řídí předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxx xxxxxxx pojistného x penále ve xxxxxxxxx (xx. X xxx 20), kterou xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení obdržela xxxx 1. xxxxxx 1995, se xxxxxxxx xx obdrženou xxx 1. dubna 1995.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Čl. IX

Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nárok xx částečný invalidní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x životnímu xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. x účinností xx 1.1.1995

Xx. XXVII

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede dnem 1. xxxxx 1996, xx posuzují podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem x xxxxxxx příjmu xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1996 xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx xxxxxxxx na čl. XI xxxxxx zákona.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.1995

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Výše xxxxxxxxxxxx, peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx (peněžité xxxxxx), xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx rodiny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1999 x xxxx i xx 30. xxxx 1999, xx xxxxxx xxx xxxxxxx od 1. října 1999 xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xx 30. xxxx 1999 nižší než xxxx stanovená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxx 1999.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 61/1999 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.1999

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §40 xxxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxx x. 61/1999 Sb., x xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 61/1999 Xx., xx pro xxx 2003 nepoužijí.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 420/2002 Xx. s účinností xx 27.9.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx na podporu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxx dávky se xxxxxxx a xxxxxxxxx xx výši podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxx 2004, i když xxxxx na xx xxxx i xx 31. xxxxxxxx 2003.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 421/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (čl. III xxx 4) xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx vstup xx zaměstnání 1. xxxxx 2004, xxxxxxxx-xx xx zaměstnání xxxx xxxxx xxxx a xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxx. Xxxxx xxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 8. xxxxxx 2004, xxxxx tohoto pracovníka xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uzavřeném podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. Xxx 1 xxxx xxxxx a xxxxx platí obdobně xxx xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, finančního xxxxxxx x zástupce xxxxxxxxxx arbitra (čl. III xxx 3).

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 424/2003 Sb. x účinností od 1.1.2004

Xx. XXXX

1. Ustanovení x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxx §53 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a x xxxxx některých xxxxxx, se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx užijí na xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx nárok na xxxxxxxxxx xxxx podporu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před 1. lednem 2008 x xxxxx nárok xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx xxxx dávky xx 31. xxxxxxxx 2007 za xxxxxxxx, xx výši x xx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx 2008 a xxxxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

3. Xxxxx-xx x porušení xxxxxxxxx xxxxxx před 1. xxxxxx 2008, xxx xx 31. xxxxxxxx 2007 nemocenské xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pokud xxxxxxx xxxxxxxx neschopnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2008 x xxxx i xx 31. xxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xx 31. xxxxx 2008 xxxxxxxxxx ve xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxx 2008.

Xx. XIX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 305/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Informace

Právní předpis x. 54/1956 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1957.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

16/1959 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1959

58/1964 Xx., x xxxxxxx xxxx o těhotné xxxx x xxxxx

x xxxxxxxxx 1.4.1964

65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1966

67/1965 Xx., x některých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1966

87/1968 Xx., x změnách x nemocenském xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1968

88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x dávkách x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1968

8/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.1982

73/1982 Xx., x změnách xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.7.1982

148/1983 Xx., x sjednocení sazeb xxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.1984

109/1984 Xx., x xxxxxxx x nemocenském xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1985

51/1987 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.1987

110/1990 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.5.1990

180/1990 Xx., x změnách předpisů x nemocenském a xxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1990

306/1991 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení

s xxxxxxxxx xx 1.8.1991

550/1991 Xx., x všeobecném xxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.1992

582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1992

235/1992 Xx., x zrušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.6.1992

589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

37/1993 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1993

160/1993 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.1993

308/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1994

182/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxxxxx dětem a xxxxxxx xxxxx sociální xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1994

241/1994 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x nemocenského pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 550/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

118/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře

s xxxxxxxxx xx 1.10.1995, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxx. x), §44, §45 a §48, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1996

160/1995 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

103/1996 Xx., úplné znění xxxxxx x. 54/1956 Xx. publikované x xxxxxx x. 34/1996

113/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx mateřské xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1997

61/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.1999

18/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv

s účinností xx 28.2.2000

132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla změněna xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Sb. xxxx xxxxxxx na 1.1.2009 x xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012)

420/2002 Sb., kterým xx xxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx, x kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o odměňování xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Xx., a zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

421/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 54/1956 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x prodloužení xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 32/57 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

424/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx platu x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx na xxxxx XX

x xxxxxxxxx opd 15.6.2004

436/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zaměstnanosti

s účinností xx 1.10.2004

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

361/2005 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

530/2005 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx §2, který nabývá xxxxxxxxx 16.10.2007

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx z příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

166/2008 Xx., xxxxx ÚS ze xxx 23.4.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., x stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

s účinností xx 30.6.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2008

381/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.10.2008

Právní xxxxxxx x. 54/1956 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon XXX č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 10/1993 Xx.

2) Zákon č. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx.

3) §19 xxxx. 3 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 590/1992 Xx.

4) §11 písm. x) xxxxxx ČNR x. 550/1991 Xx., x všeobecném zdravotním xxxxxxxxx

5) §9 xxxx. 1 x 4 xxxxxx XXX x. 589/1992 Sb.

6) §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí ČR x. 31/1993 Sb., x posuzování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení

7) §30 xxxx. 3 zákona x. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

8) §17 odst. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

9) Zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

10) Xxxxxxxxx §111 xxxxxxxxxx xxxxxx.

11) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 97/1963 Xx., o mezinárodním xxxxx soukromém a xxxxxxxxx.

12) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

13) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx.

14) §40a xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.

15) Xxxxxxxxx §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 359/1999 Xx., §40a xxxx. 2 xxxxxx x. 117/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.