Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021 do 31.12.2021.


Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
582/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1 §2

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení §3 §3a

ČÁST II. Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí §4 §4a §4b

Česká správa sociálního zabezpečení §5

Okresní správy sociálního zabezpečení §6

Místní příslušnost §7

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti §8 §8a §8b

Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti §9

Obce §10

Živnostenské úřady §10a

Český statistický úřad §10b

Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení §11 §11a §11b §11c §12 §13

Zpracování údajů §13a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §14 §15

Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb §16 §16a

Posudkové komise ministerstva §16b

Registr pojištěnců §16c

ČÁST III. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení

HLAVA I. §17 §18 §19 §20 §21 §22 §22a §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35

HLAVA II. Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového zabezpečení

Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění §35a

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění §36

Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech §36a §36b

Vedení a předkládání záznamů §37

Evidenční listy §38

Předkládání evidenčního listu §39

Předkládání údajů o důchodovém pojištění §39a §40

Informativní osobní list důchodového pojištění §40a

Hlášení o zaměstnávání důchodců §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST IV. Povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení

HLAVA I. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení §48 §48a §48b §48c §48d

HLAVA II. §49

HLAVA III. Povinnosti občanů v důchodovém zabezpečení §50 §51 §52 §53

ČÁST V. Přestupky §54 §54a

ČÁST VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

HLAVA I. Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

Zahájení řízení §55

Přerušení a zastavení řízení §56

Úkony účastníků §57

Lhůty pro vydání rozhodnutí §58

Rozhodnutí §59

Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80

HLAVA II. Řízení ve věcech důchodového pojištění

Zahájení řízení §81

Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění §82 §83

Účastníci řízení §83a

Přerušení a zastavení řízení §83b

Důkazní prostředky §84

Prokazování některých dob §85 §85a

Rozhodnutí §86

Podkladové rozhodnutí §87

Námitky §88

Právní moc a opravné prostředky §88a

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění §89

Doručování písemností §90

HLAVA III. §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104

HLAVA IV. Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Předmět řízení §104a

Místní příslušnost §104b

Rozhodování §104c

Oznámení rozhodnutí §104d

Soudní přezkum §104e

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §104f

Výkaz nedoplatků §104g

Výkon rozhodnutí §104h

Prominutí penále §104ch

Zástavní právo §104i

HLAVA V. Společná ustanovení o řízení §105 §106 §107 §107a §108 §109

HLAVA VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil

Žádost o dávku §110 §111 §112

ČÁST VII. §113 §114

ČÁST VIII. Společná ustanovení §115 §115a

Lhůty pro výplatu dávek §116 §116a §116b §116c

Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče §116d §117

Zastavení a uvolnění výplaty dávky §117a

Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci §118

Odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a zaměstnavatelů §118a §118b §118c

Náhrada nákladů řízení §118d

Určení místní příslušnosti v některých případech §119 §120 §120a §120b §120c §121 §122 §122a §123 §123a §123b

Počítání času §123c §123d §123e §123f §123g

ČÁST IX. Řízení a povinnosti ve věcech dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §123h §123i §123j

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I. Přechodná ustanovení §124 §125 §126 §126a

HLAVA II. Závěrečná ustanovení

Prováděcí předpisy §127

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §127a §128 §129 §130 §131 §132

Zrušovací ustanovení §133 §134

Přechodná ustanovení Čl. IV Čl. V Čl. IX

č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII

č. 241/1994 Sb. - Čl. IX

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV

č. 134/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 424/2003 Sb. - Čl. II

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. III

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. VI

č. 189/2006 Sb. - Čl. XIV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 306/2008 Sb. - Čl. V

č. 479/2008 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 367/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIX

č. 64/2014 Sb. - Č. IX

č. 213/2016 Sb. - Čl. IV

č. 259/2017 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 405/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 177/2011 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, působnost České xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x výběru xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zaměstnavatelů při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx xxxx x ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx znevýhodněných.

§2

Sociální xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. 8)

§3

Organizační uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Orgány xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx,

x) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jednotkou. Pro xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx postavení vnitřních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x x okresních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem práce.

(3) X čele Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, jmenování x odvolání xx xxxx zákonem x xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ORGÁNŮ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení,

b) xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx rozvojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xxx účely přezkumného xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx posudkové komise.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxxxxxxx tvrdosti, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a může xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx předkládá vládě xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 9, Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x o jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x ekonomický xxxxx. Tato zpráva xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx x xxx, jak xx xxx xxx xxxxxxxxx věk xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxx xxxx dosažení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délky života, x xx xxx xxxxxxx osoby, které xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zprávy xxxx 25 až 54 xxx; xxxx informace xxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx podle §10b. X xxxxxxx, kdy xxxxxxx pro jednu xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx platí, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx života xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x součtu xxxxxx xxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 24 % xxxx xxxxx xxx 26 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4b

Dojde-li x souladu x xxxxxxxx §4a x posunutí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 3 xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, do 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českého xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx délce xxxxxx dotčených xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ústavem zdravotnických xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x předpokládané xxxx nezaměstnanosti x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx, v. x. x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 203/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

§5

Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) rozhoduje

1. o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx stanoveno, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx,

2. o xxxxxxxxxx xxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutou xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx xxxx, pokud xx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx neprávem vyplacené xxxxxx xx dávce xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx x xxxx xxxxx oprávněna xxxxxxxxxx,

4. x odvoláních xxxxx xxxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se vyskytly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx §105a zákona x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx před xxxxxx v řízení x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) plní úkoly xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx,

x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních smluv x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předepsaných xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "registr xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení [§6 xxxx. 4 písm. x)] o tom, xx občan, který xx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx, byl xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx podklady x posuzování zdravotního xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx stav x xxxxxxx stanoveném tímto xxxxxxx (§8 xxxx. 9).

§6

Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení se xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx území xxxxx Xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Městská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plní x xxxxx xxx xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) rozhodují

1. xx xxxxxxxx případech x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.,

3. xx xxxxx xxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"),

4. vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.

5. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.,

6. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.,

7. o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x o zřízení xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, penále nebo xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.,

9. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx vyskytly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx.,

11. o xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xx xxxx do 4 xxx, jde-li x dobu péče x xxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 do 30. xxxxxx 2007, x x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 18 xxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx bezmocnou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 let, jde-li x xxxx péče x xxxx xxxx x bezmocné xxxxx xx 31. prosinci 1995 xx 31. xxxxxxxx 2006,

12. x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx pečující xxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) xxxx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), jde-li o xxxx xxxx x xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x x xxxx x xxxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx osobně x osobu xxxxxx 10 xxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx I (lehká xxxxxxxxx),

13. o xxx, xxx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx I (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (úplná závislost), x největším rozsahu 116),

14. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

15. xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.,

16. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

17. o započtení xxxxxx kalendářního xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. lednem 1976, jestliže člen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

18. ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Sb.,

20. xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb.,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx kontrolní xxxxxxxx prohlídky (§8 xxxx. 3) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx)xxxxx xxxxxxxx xxx účely důchodového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, 33) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o dávkách xxxxxxxxxxx pojištění x xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx a náhradních xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx armádách, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v době xxxxxxxxx, xxxxxx doby xxxxxx,

x) poskytují xxxxxxx x zaměstnavatelům odbornou xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

m) zrušeno xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.,

o) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Sb.,

q) posuzují xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) x xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; přitom xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxx rozhodnutí,

s) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx, xxxxx xx dočasně xxxxx xxxxxxxxx, xxx uznán xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx převzít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx povinnosti xxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx záloh na xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu.

§7

Xxxxxx příslušnost

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxx jinak, xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 4 písm. x) xxx 18, xxxx. x), xx), x), x), x), x), x x) x v §82 xxxx. 1,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x), nelze-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx d); xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx republice, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, nepodniká, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, řídí se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu práce xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x), r) x u),

d) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x), x) x u),

e) xxxxxx výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti v xxxxxxxxx uvedených v §6 odst. 4 xxxx. xx), o), x) x x), xxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 101); je-li xxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx,

x) místem sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx pojistného xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, místem xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxxx která xx závislá xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby, x xxxxxxxxx uvedených v §6 odst. 4 xxxx. x) bodech 11 až 13; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx trvalého, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu xx xxx skončení péče, x x xxxxxxx xxxxxx péče xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§85 xxxx. 2),

x) xxxxxx, xxx se nachází xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx činnost xx základě státního xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx spisovny 138), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx archiv xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a xxxx. 7.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxx §39 odst. 1 xx řídí xxxxxx xxxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §83 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x xxxxxxxx schopnosti

(1) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123) xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídkách. Za xxx účelem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx invalidity,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx tohoto zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxx x xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 366/2011 Xx.,

x) xxxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxxx pro účely xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx postižením x xxx jde pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 146) a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Xx.,

x) stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx příspěvku na xxxx.

(2) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení provede xxxxxxxxxx lékařskou prohlídku xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení, xxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx.

(3) Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx

x) x termínu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxx jehož xxxxx je xxxxxxx xxxxx,

x) zjistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx provedení kontrolní xxxxxxxx prohlídky,

c) x xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo správního xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedla xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxx účely řízení x dávce pomoci x xxxxxx xxxxx x již xxxxxxxx xxxxxxxx posudku; v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx povinna informovat xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx posouzení,

e) x xxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx x ověření xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx osobou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxx případech xx xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxx uznána xxxxxxxxx, avšak její xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudku, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx příslušnost okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x posuzování zdravotního xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx řídí

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx druhu xxxxxx cizince; nemá-li xxxxxxx xxxxx takový xxxxx na území Xxxxx republiky, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xx území Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "věznice") xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx fyzická osoba xx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx zdravotní stav xx xxx posouzen, xxxx s jejím xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se x xxx xxxxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx jí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx nebo je xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 124), xxxxx okresní správu xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxx xxxxxxx obvodu x nachází xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxx zdravotní xxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9, odůvodňuje xxxxxxxxxx xxxxx důchodového pojištění.

(8) Xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úkoly okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x podkladů xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx 125). Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení posuzuje xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxx (§88).&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx, zda jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení. Rozhoduje-li x důchodu xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení uvedený x §9 xxxx. 1, xxxxxx Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx první a xxxxx může xxxxx xxxxx lékař. X xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx je vyloučen xxxxx, který xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxx takové posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 7 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitra x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí, řídí x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx dobu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníků Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštní ochrana x pomoc na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 132), x xx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x pomoci, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra a Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx x xxxxx své xxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x povolání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil") x xxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrana x xxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 132), a xxxxxxxxx jejich výplatu, xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx xx xxxx xxxxxxx 20 xxx

x) xxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx služby xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kterému xx xxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx poměr a x tomuto xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx služby xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx od jejího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx invalidním xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx souvislosti x xxx,

4. xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, který pobíral xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za službu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68) xxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx nároku xx důchod,

5. občana, xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 69)

6. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 132), a to x po ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pomoci,

7. xxxxxxx, xxxxxxxx nebo sirotčí xxxxxx xx příslušníkovi xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx jejího xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 xx 6.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a spravedlnosti xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx.

(4) X xxx, xxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, rozhodují xxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxx důchodu x x důchodech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx mohou x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxx x oborech své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx tato xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxx při původním xxxxxxx.

(6) Orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx invaliditu občana, x xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx soudního xxxxxx x xxxxxx, xxxxx tyto orgány xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§118 xxxx. 3).

(2) Obecní xxxx dohlíží, jak xxx ustanovený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 4); xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx.

§10a

Živnostenské xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx přijímají x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 113), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Živnostenské xxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx 114) xxxxxxxxxx xxxxxxxx správám xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xx s uvedením xxx, kdy tyto xxxxxxxxxxx xxxx živnostenskému xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx přihlášky x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresním xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) vznik xxxx zánik oprávnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx dne, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxx statistický xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx §4a Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x migrace x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx číslicí 3 xxxx 8; Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx povinen tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xxx xxxxx dosažení xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxx x xxxx x podílu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx důchodového xxxx podle xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x součtu xxxxxx xxxx x této xxxxxxx délky xxxxxx, x xx pro xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v následujícím xxxxxxxxxxx roce věku 25 xx 54 xxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx plodnosti, xxxxxxxxx x migrace xxx xxxxxx xxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx délky xxxxxx xxxx a xxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 203/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x práva Evropské xxxx 71) a x xxxxxxxxxxxxx smluv; xxxxxx orgány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx žádostem xxxxxxx, a to xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Praze xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, a xx xx dvou týdnů xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx matriky. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx plní xxxx xxxxx zasláním opisu xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx ni v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání x xxxx přiznání x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx rekvalifikaci x x pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx ve větě xxxxx lze xxxxxxxxxx x elektronické podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x. 72) x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, a. x. 72) x xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 73) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx větě první; xxxx pojišťovny a Xxxxxx zdravotní xxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxx ministerstva vyhovět x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(4) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx působnosti vzájemně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie 71) x mezinárodních xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhovět xx xxxxx xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, lhůtu xxxxx. Xxxxx uvedené xx xxxx první xxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x živnostenské úřady xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v §10a xxxx. 1. Tyto xxxxx xxxxx být xxxxxxxx a předávány x v elektronické xxxxxx, a to xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§11a

(1) Ministerstvo vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx,

x) údaje z xxxxxxxx xxxxxxx čísel x fyzických xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) x x).

(2) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx pobytu,

d) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x datum xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(3) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x pozbytí státního xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres místa xxxxxxxx pobytu,

h) počátek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

j) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a), b) x e) u xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rodinný xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a registrovaného xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) a x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence, xxxxxxx x xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, rodná xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx rozhodnutí o xxxxxxx osvojení,

n) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx mrtvého xxxxxx xxxx den xxxxx xxxx den, který xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx byl v xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx jako den, xxx nastaly účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) pohlaví a xxxx xxxxx,

x) xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx a xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx k pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x)&xxxx;xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x písmenech x), b) x x) x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx partnera, x xx i x xxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narození,

n) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rodné číslo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres úmrtí; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx původní x xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx osvojence, xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx osvojence, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx osvojení,

s) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx manželem osvojen xxxxx xxxxx poručníkem xxxx manželem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx xxx ohledu na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x sebe xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx sám postarat, xxx-xx x sloučení xxxxxx s xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx cizinci,

4. xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příbuzným xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo takovým xxxxxxxxx xxxxxxx občana Xxxxxxxx unie,

5. rodiče xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx číslo; xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození.

(5) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx příjmení,

b) xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, x fyzické xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo x xxxx změny.

(6) Xxxxx, které jsou xxxxxx jako referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru předcházejícím xxxxxxxx stav.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vždy jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§11x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx požádat Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x která x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx důvody xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), xxxxx Evropské unie 71) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x je-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rodného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 129). X xxxxxx xxxxxxxxx xx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx náležitosti stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 129) a doplněnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx

x) x přidělení xxxx xxxxx rodného xxxxx,

x) x změně xxxxx nebo příjmení,

a xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx údaje xxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx x agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx vedených xxxxxxxxxxxx systémů prověřila xxxxxxxxx údaje, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx trvají, oznámit Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení kontroly xxxxxx xxxxx 105); x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokumentace, x xxx vyplývají důvody xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení výsledek xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx mohou vést xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx čísel.

§11c

(1) Správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxx působnosti.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. x účinností xx 1.1.2013

§12

Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, její xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepříznivým zdravotním xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxx xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx termínu xx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx je xxxxxxx xxxx výzvě vyhovět, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidováno xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby se xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx důchodového pojištění xxxxxxxx v určeném xxxxxxx xx příslušnou xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, včasnost x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 kalendářních xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§13a

Zpracování údajů

(1) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx orgány sociálního xxxxxxxxxxx zpřístupňují nebo xxxxxxxxx dalším xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx v xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx dochází x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přesnost byla xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx souhlasu subjektu xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx svojí xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx rozhodnutí, též xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xx nejméně xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx orgánů sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx zaměstnanci xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tím, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx písemně x uvedením rozsahu x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx subjektům, xxx xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx 26) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx cizozemským xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx žádosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění jiným xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x plnění xxxxx vyplývajících xxx xx z práva Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv.

(3) Orgány xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx na žádost xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběru pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx úpadek xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx soudu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx řízení ustanovenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) správcům xxxx údaje xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 29) xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 28) x xxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxx xxxxx x registru xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx a xx kdy občan xx poživatelem dávky xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx invalidním xx xxxxxx stupni,

d) Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx vymezen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx požadována; xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x elektronické podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x technických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenných,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx.,

x) Českému xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, 63)

x) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x boji xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx proti xxxxxxxxx,

x) ministerstvu údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx vymezen xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x účel, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; údaje jsou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup, je-li xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxx a datu xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx o sociální xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x osobám x xxxxxx xxxxxxxx xxxx poživateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx správě České xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx vyplácených xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, včetně xxxx xxxxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 106),

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx při výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxx 97),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 podaly xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx důchodovém pojištění, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx účtů pro xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx x výši xxxxxxxxxx xxxx záloh xx xxxxxxxx na xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, x to xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxx §16a xxxx. 3 xxx xxxx dotčeno. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx, xxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, o který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx, xxx který xxxx informace xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx povinny xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx získané xxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxx x o jejich xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxx a koordinačnímu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxx 141), xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 142). Xxxx údaje xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. V xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x účel, xxx který jsou xxxx xxxxx požadovány.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, mohou xxx xxx xxxxxxx konkrétních xxxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xx žádost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx má xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělit, zda xxxx xxxx osoba xx poživatelem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x rodném xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, včetně výše xxxxxxxx penále, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti; x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxxxxx ve stanovené xxxxx. Zaměstnavatelé x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§16

Součinnost xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx za úhradu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx posuzování xxxxx §4 xxxx. 2 x §8

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lékařské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu, xxxxx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx služeb jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx §8, xx jeho xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx ze zdravotnické xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx bez xxxxxxxx posuzované fyzické xxxxx nahlížení do xxxxxxxxxxxx dokumentace, xxxxx xx x xx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx zdravotního stavu.

(3) Xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 ve xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx 15 xxx xxx xxx, kdy obdrželo xxxxxx. Poskytovatelé zdravotních xxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Výše xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 126) x jinými právními xxxxxxxx 127). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 49) pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50) xxxxxxxxx oskytovatelé xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133).

§16x

(1) Xx postup xxx vydání posudku xxxxx §4 odst. 2 x §8 xxxx. 1 xx 8 se xxxxxxx xxxx xxxxxx správního xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2 xx 4, §134, §156 xxxx. 2 x §158 xxxx. 2 správního xxxx; xxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxx §17 x 38 správního xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx posudku xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx 60 xxx x pro vydání xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx 45 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx posudku xxxxx §8 xxxx. 9 xxxx 60 dnů. Xxxxx-xx xxxxxx posudku xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx závažné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx případech xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxxxxxx-xx orgán, který x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x posouzení xxxxxxx, stejnopis xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x §8 odst. 1 x 9.

(4) Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx §8 xx xxxxxxxx xxxxxx posuzovanou xxxxxxxx xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx vyšetření svého xxxxxxxxxxx stavu lékařem xxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx vydány, xxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx součinnost, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. a) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) x x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Ustanovení §8 xxxx. 10 xxxxx xxxxxxx xxx posudkovou xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx posudkové komise xxxx být xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxxxxx lékaři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednat a xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x další lékař. Xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Posudkový xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, určuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhoduje x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xx pořad xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je oprávněn xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) K xxxxxxx xxxxxxxxx komise ministerstva xx možno xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx, lze-li xx nich xxxxxxxx, xx přispějí k xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx slouží k xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x x mezinárodních xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx důchodového pojištění x důvodu výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxx jeho xxxxx,

x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, x jde-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xx adresy místa xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxxxx ji oznámil,

i) xxxxx a zánik xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x tom, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účast,

j) druh xxxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

n) název x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) cizozemské xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, vyplývá-li xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie 71) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnání,

r) xxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

s) xxxxxxxxxx základy pojištěnce xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky,

t) xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, xxxxx x místo narození x adresu místa xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx spoření x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x uvedením dne, xxx xxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, slouží též xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

ÚKOLY XXXXXXXXXXXXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

§17

§17 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§19

§19 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§21

§21 zrušen právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§22x

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§23

§23 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§24

§24 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§25

§25 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§26

§26 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§27

§27 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§28

§28 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§30

§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§31

§31 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§32

§32 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§34

§34 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§35x

Xxxxxxxxx zaměstnavatelů vést xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxx x xxx xxxx fyzické xxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx pojištění. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx považují xxx organizační xxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní činnosti xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, služební xxxxx, v nichž xxxx státní zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 137) xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxx, x xxxxx vykonává xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx vykonávají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x povolání služební xxxx&xxxx;xxxx služné u xxxxxxxxx vojáků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx státě, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx tato xxxxxx zapsána v xxxxxxxxx rejstříku a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx záznamy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxx x výplatu x předkládat je xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Změny ve xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx na xxxxx x xxxx trvání x pro xxxx x výplatu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hlásit, xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xx xxxx dnů. Xx xxxxx orgánů sociálního xxxxxxxxxxx jsou zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx záznamy xx lhůtě určené xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx určena, xx xxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx (§38 odst. 5 xxxx první) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, kterého xx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx 3 xxxxxxxxxxxx roků xx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx však xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx následujících po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx pojistné xx tento xxxxx xxxxxxxxx,
x) záznamy o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, pokud xxx x poživatele xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po dobu 10 kalendářních roků xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx 107) nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxx uvedených x §37 xxxx. 2 x 3, xx xxxx 30 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx xx týkají, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx nebo účetní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxx 10 xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx xx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx charakter xxxxxxxx záznamů, xxxxx xxxxxxxxx dobu; xx xxxxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx doklady x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxx 108) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx.

(5) Zaniká-li xxxxxxxxxxxxx bez právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, je xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 (dále xxx "doklady xxxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxxx doklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxxx 138), xxxx x xxxxxxx, xxxx zřizovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podnikatel, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx spisovny, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx dokladů") xxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaslat. Xxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx opisu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Držitel dokladů xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, s xxxxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x x xxxxxxxxxx shody xxx xxxxxxxxxx opisu xxxx kopie dokladu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx; výši xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 139).

(7) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx držitel xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, před xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dokladů xx xxxxxxxx těchto xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx. Příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx držitelům xxxxxxx xx jejich žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx další xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx.

(8) Zůstanou-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx 140) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx držitele dokladů xxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx neexistence xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uložení xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxx držitele xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxx odůvodněnými xxxxxxx x xxxxxxx maximální xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 6 x nákladů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového pojištění

Úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) zaměstnanců x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxx, x němuž xx zaměstnanec x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx útvary, v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx družstvo, xxxxx xxxx xxxxx,

x) společníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx x komanditistů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx ni práci, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx určilo xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx uvolněni, útvar, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny x senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prezidenta xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx členům xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxx x osoby v xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odměna pěstouna xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx 135), orgán, který xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařazených xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxx xxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osob, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx střední xxxx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx,

x) osob xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedoucího xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx veřejnou funkci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na jejich xxxxxxxx xxxxx vztahuje xx stanoveném xxxxxxx xxxxxxx práce [§5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], tento xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx teoretické x xxxxxxxxx přípravě xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx příprava xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x něhož xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx, útvary nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx 33) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx služební xxxx, x xxxx xx státní zaměstnanec xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx cizích xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx x xxxxx pracovním xxxxxx,

x) xxxxx Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x televizní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

za) xxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx režimů,

zb) xxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnosti tato xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xx) likvidátorů ten, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxx kolektivních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba,

zg) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených x §35a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složka,

zh) xxxx pověřených xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx tuto činnost xx xxxxxx, xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx odměnu,

zi) xxxx uvedených x §5 xxxx. 1 xxxx. t) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxx, xxx plní x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §92 xxxx. 3 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxxxx evropských xxxxxxxxxx žalobců podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx, které bylo xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx Národní xxxxxxxxxx rady.

§36x

Xxxxxx úkolů zaměstnavatelů x xxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxx zaměstnavatelé xxxx xxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxx účastni xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx účely důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastni xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x u níž xxxx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx území xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx smluvních xxxxxxxxxxx vypláceny smluvním xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnavatele.

(2) Xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců, kteří xxxx xxxxxx pobyt xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxx x cizině x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx předpisů xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxx evidenci x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x) x b) x údaj x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cizině.

§36a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§36x

§36x zrušen právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§37

Xxxxxx x předkládání xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx), jméno, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, a xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx zaměstnavatelem xx skončení xxxx xxxxxx, xxx údaj x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x skončení pracovního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx důchodovém pojištění,

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení pojistného xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodná xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 35)

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, kterou xx xxxxx přivodil xxxxxxx, x karantény, xxxx, po kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxx xx xxxx xx 10 xxx xxxx xxxxxx člena xxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx uvedl, xx xx osamělý, xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx podle zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx dlouhodobé xxxxxxxxx, xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx doba x xxxxx otcovské xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxx porodem, xx xxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx náhrady xxxxxx a neomluvené xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx důchod xxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxxxx vzniku xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstev xxxxxx, xxxxxx a spravedlnosti,

h) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2014, xxxxxx společníků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neodvedla xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx zaměstnanec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x jeho xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nejde-li o xxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) o náhradách xx ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx z povolání), xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení x době a xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxx x o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyplácela před xxxxx 1996, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx poskytování xxxxxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx vyplaceného x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x), x) a e) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx celý xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx poměr nebo xxxx vztah k xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, trval xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zahrnuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení, x x výši xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx a x xxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx roky;

potvrzení podle xxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanu xx 30 kalendářních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vystavení.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v hornictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví"), xxxx xxxx pro účely xxxxxxxxx důchodového xxxx xxxxx §37c xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx směny xxxxxxxxxx xxx zemí x hlubinných dolech,

c) xxxxx povolání, které xxxxxxxx zaměstnanec x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx popisů x xxxxxxxx názvu xxxxxxxx xx používají xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 143), xxxxxxx xx zároveň uvede, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx charakter xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx v hlubinných xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajích xxxxx písmen b) x x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx obdržení této xxxxxxx; zaměstnavatel xx xxxx xxxxxxx vystavit xxxxxx toto xxxxxxxxx x stejnopis potvrzení xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 x souvislosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v souvislosti xx žádostí x xxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 144).

(5) Xxx-xx x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xx žádost osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x vyměřovacím xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 36)

(6) Xxx-xx x xxxxx vedené x evidenci xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, vede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx v evidenci xxxxx potřebné pro xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx, x xx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) Jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx x praktické přípravě xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxx zaměstnavatel nebo xxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx xxxxx xxx přiměřeně.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [odstavec 1 xxxx. h)] xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx předat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) okresní správě xxxxxxxxxx zabezpečení uvedené x §39 odst. 1 větě první, x to xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxx obdobně pro xxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnavatelé x orgány plnící xxxxx v důchodovém xxxxxxxxx podle §36 xxxx. x) xx x), x) až x), x), x) x x) xx xx) xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx účasten důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx list nevede xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. s).

(2) Xxxxxxxxx xxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxx každý xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx x když xxxxxx účast xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxx zaměstnavatele x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx se xxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx dne xxxxxx účasti xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx-xx tato účast xx 1. xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, skončila-li xxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xx každý kalendářní xxx xx účetní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku, x v případě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxx xxxx xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxx příjmení, rodné xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx občana,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění,

e) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx pro pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx se xxx stanovení osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxx. x), x) x x) zákona x důchodovém pojištění xxxxxxxx,

x) xxxx, které xx xxx xxx xxxxxxxx věku potřebného xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podpisu a xxxxxxx xx své xxxxxxxx [§35a odst. 4 xxxx. x)] x xxxxx stejnopis, xxxxx opatří xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x svým xxxxxxxx, xx povinna xxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx předkládá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx a zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx evidenční xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx občan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné x toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx x osobu xx xxxxxxxxx poměru, x xxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně x tím, že xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení je xxxxxxxxx orgán sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1.

§39

Předkládání xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx předkládají xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxxx zprávy prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xx služebním xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx důchod x xxxxxxxxxxx pojištění příslušníků xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční list xx 30 dnů

a) xxx dne xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx. 4; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxxx ve xxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx pokračovat x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx list je xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy, a xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx evidenční xxxx

x) xx vyžádání xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení ve xxxxx xxx určené,

b) xx 3 xxxxxx xx xxxxx, nebyl-li xxxxxxxxx list xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx x poté, xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx evidenční list.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx list xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §123e xxxx. 2 písm. x) zasláním na xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx důvod tohoto xxxxxxx. Tato povinnost xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx důvody xxxxx věty xxxxx xx posuzují xxxxx §61 xxxx. 5 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx

§39a

Předkládání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §36 písm. x), předkládá xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx přípravy České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx. x), x výjimkou xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x cizině, xxxx. x) a xxxx. x), údaj o xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx účastným důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. x) x xxxx. x), údaj x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 zasílá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaných Českou xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx první x xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxx požádat do 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx okresní správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx o xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o zahájení xxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx uvedeným x §123e odst. 2.

(6) Xxx-xx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx České správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost střední xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konzervatoře x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxx xx xxxxxxx o archivnictví x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx údaje. Xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxxxx osobní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx"). Xxxxx xx právo xx xxxxxxx informativního xxxxx jednou za xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx dobu xx roku 1986 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x), a odst. 2 xxxx. g) x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxx studia xxxx 1. xxxxxx 1996 x vyměřovací xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxx 1985. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx informativní list xx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x druhou xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepovažuje xxxx a další xxxxx xxxxx odstavce 2 věty první xx xxxxxxxxxx prokázané, xxxx informativní list xxxxxxxxxx a do 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první xxxxx xxxxxx písemné sdělení xx zdůvodněním, xx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx x těchto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx vrátí xxx xxxxxxxxxx doklady, x xx do xxxxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxx x zaměstnávání xxxxxxxx

(1) Zaměstnavatel xx xxxxxxxxx ohlásit, xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přiznaného xxxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxx tohoto důchodu xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nesplňuje xxxxxxxx pro výplatu xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx výdělečné xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, pod xxxxxx xx vyplácena dávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu občana, xxx, kdy xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x poživatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti, musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důchodu.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanci, jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx potvrzení x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx potvrzení xx zaměstnavatel povinen xxxxx též xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx žádosti.

§43

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Pro vedení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o osobách xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37 odst. 1, §38, 39 x §41.

§44

§44 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

§45

Xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx příslušníky Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zasílají Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx evidenční xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx x přiznání xxxxxxx xxxxxx příslušníkovi. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx větě první xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx příslušná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§46

Xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx občana xxxxx §51; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§47

§47 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXX PROVÁDĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX

§48

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti (dále xxx "samostatná výdělečná xxxxxxx") x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx oprávněna tuto xxxxxxx xxxxxxxxx; osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) je xxxxxxxx povinna xxxxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxx pobyt x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

c) zániku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) od xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nemá xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxx a rodičovského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství x důvodu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx náležela z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx osobně xxxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, která xx závislá xx xxxxxx jiné xxxxx xx stupni I (xxxxx závislost), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx stupni XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), xxxxx přestala pečovat x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx nejde x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vedlejší samostatné xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxx spolupracuje při xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20) xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx spolupracuje xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x d) neoznamuje.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. e), je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(5) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx 10 let, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (lehká závislost), xxxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx ve xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), x ohlásila xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xx povinna xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení o xxx, že x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba, xxxx xxxxxxxx xxxxxx všech xxxx, xxxxx současně xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xx xxxx určena xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x osobu xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx x největším xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 13.

§48x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx dodatečné xxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §10 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx může xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, 24) x xx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx 120).

(3) Po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 pro xxxxxx přihlášky k xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§48x

(1) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §48 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx předepsaném xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) a xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§48a) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech.

§48c

Ustanovení §50 xxxx. 1, §51 x 53 platí pro xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx.

§48x

(1) Xxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 může hlášení xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. a) x xxxxxxxxx podle §48b odst. 2 xx předepsaných tiskopisech xxxxxxxx Ministerstvem průmyslu x xxxxxxx učinit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx splněnou. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx podání xxxxxxxxxx xxxxx požadované x xxxxxxx podle §48 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx si tento xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xx povinna xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX TŘETÍ

POVINNOSTI OBČANŮ X DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ

§50

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx 8 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se považuje xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx plátci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§51

(1) X žádostech, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvádět xxx xxxxx číslo, xxxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx rodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx oboustranně osiřelého xxxxxx, pokud plátce xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xxxxxxxx, opatrovník x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx své rodné xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx občan xxxxxxx uvádět i xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového pojištění xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx zaniká xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx uveden; xxxxx xxxxx nezaplatil pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx podání xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx x xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx účastný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x důchodovém pojištění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxx; xxxxx tento xxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx účastnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxx neuplynula xxxxx xxxxxxx v xxxxx ustanovení. Odhláška xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového pojištění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených xx přihlášce x xxxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provádění tohoto xxxxxxxxx, x xx xx 8 xxx xxx dne této xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§53

(1) Příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx, xxx osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu, xx povinen xxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx delší.

(2) Xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x žadatel x xxxx dávku, xxxxx xxx vyzván orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12, xxx se xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx pojištění podmíněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x tuto dávku xxxx xxxx povinni xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, x sdělit xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x nimž xxxxx xx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xx tento xxxxxxxx upozorněn. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘESTUPKY

§54

(1) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění na xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx uvedené v §52 odst. 3,

x) xxxxxx xxxx přizvaná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §121, nebo

e) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §122 xxxx §122a.

(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx určené xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1, nebo

c) neoznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx způsobem skutečnosti xxxxxxx x §48.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepodá xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1,

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xx xxxxx xxxxxx touto správou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx podle §15 odst. 1,

x) x rozporu x §35a odst. 3 xxxxxx na výzvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxxxx xxxxx,

x) neprovádí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §35a odst. 4 xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §35a xxxx. 5,

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §36a odst. 2 x x §37 xxxx. 1 xx 3 xxxx nepředloží xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §37 odst. 3,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxx žádost xx xxxxxxxxx lhůtě xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2, 3 nebo 7 xxxx xxxxx §40 xxxx §42,

i) xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §37 xxxx. 7 xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §39a odst. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §39a xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §38, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx stanovené x §39 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §39 nepředkládá xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxx za středníkem,

k) xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, 42 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 odst. 2, xxxx

x) nepodá xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 stanoveným xxxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx.

(4) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx dokladů dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx x §35a xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost nebo xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) neprovede xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v §16 xxxx. 3,

x) nezpracuje xx xxxxxx lékařské xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16 odst. 3,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx §16 xxxx. 2 písm. x) xxxx tak xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx poživateli xxxxxxx součinnost xxxxx §116d xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poživateli xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxx §116d xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx žádost poživatele xxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x), nebo

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx ve stanovené xxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx nevrátí xxxxxx xxxxxxx přijaté xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116d odst. 3 písm. d).

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Kč, jde-li x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2,

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x) nebo l), xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 5 xxxx. e) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x), nebo

e) 300&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), x) x x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§54x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 roky; xxx-xx o xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx pokuta, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxx promlčecí xxxx 5 xxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx nejpozději 5 xxx od xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx spáchání.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §3 xxxx. 3 písm. x) xx f).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x přestupku xx xxxx

x) podle §7 odst. 1 xxxx. c) x x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem,

b) xxxxx §7 odst. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §7 odst. 1 písm. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. b), xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Xxxxxxx xxxxx, xxxx zahájí xxxxxx, věc usnesením xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx, nebo xx-xx xx zjištěných skutečností xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobený xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x mezidobí xxx xxxxxxxx x samo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložil.

ČÁST XXXXX

XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANOSTI X XXXXXX XX VĚCECH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX XX VĚCECH XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx. Řízení x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx občan xxx xxxxx invalidním xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řízení o xxx, xx občan xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou, se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx úřední.

§56

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže se xxxxx x xxxxxx x xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx anebo nepředložil xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nedoložil xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx, může xxx xxxxxx přerušeno xx xx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předloží xxxx xxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx přerušení xxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxx 12 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řízení x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zdravotně znevýhodněnou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x uznání xxxxxx xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx posudek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxx účastníků

Ustanovení §36 xxxx. 3 správního xxxx xx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxx za osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx, že občan xxxxxxx být osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§58

Lhůty xxx vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx za osobu xxxxxxxxx znevýhodněnou x x xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §16a xxxx. 2.

§59

Xxxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jako xxx, od kterého xxxxx je osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxx xx den, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxxxx o xxx, xx občan přestal xxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, se jako xxx, xx kterého xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxx xxxx je xxx, xxxxxx toto rozhodnutí xxxxxx právní moci.

§60

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněná xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 4 xxxx. a) xxxx x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost, přestává xxx xxx dne xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 2) xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx; podmínkou vydání xxxxxx xxxxxxxxxx je, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx podle xxxx xxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§62

§62 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§64

§64 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§66

§66 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§67

§67 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§68

§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§69

§69 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§70

§70 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§71

§71 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Xx.

§72

§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§74

§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§75

§75 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§77

§77 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§78

§78 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXX

XXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx. Za xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxx, kdy xx oprávněný poprvé xxxxxxx xx příslušný xxxxx xx xxxxxxx x xxxx přiznání.

(2) Xxxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx přiznané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x moci xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx důchod 121) xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§82

Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx důchodového xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x občany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. b) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx žádost x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx občanů xxxxx xxxx žádost jejich xxxxxxx příslušníci.

(3) Xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo vazby xxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx ode xxx sepsání okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 písm. x).

(4) Xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx dnem, od xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx x změnu xxxx invalidního důchodu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx invalidity.

§83

(1) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx, a xx i xxxx xx za xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxx na dávku xxxxxxxxxxx pojištění nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx při sepisování xxxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx poštovní licence; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx věznici x ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, xxxxx xxxx xxxxx §82 odst. 3 xxxxxxxxx x sepsání xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Zaměstnavatel xx povinen xx 8 dnů xxx xxx, xxx obdržel xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepisující xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx

x) provádí z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudního nebo xxxxxxxxx výkonu rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx jednací xxxxxx xxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx výživné x jaká je xxxx xxxx,

x) trvá xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, od xxxxx xxxxx xxxx x přiznání tohoto xxxxxxx, a xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx plat (xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx vzniku xxxx neschopnosti xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx občan požádat, xxx xx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, kterých dob x kterých xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx občan xxxxxxx xxxxx, zda xxx nebo xxxxx x období xxx 2013 až 2015 xxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření.

§83a

Účastníci řízení

V xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§38 xxxx. 5) je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) xx x), f) xx x) x x) xx zk).

§83b

Přerušení x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x řízení x důchod z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které má, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x předchozích xxxxxxxxxxx činnostech, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vyzván, xxxx xxx xxxxxx přerušeno xx xx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx předloží xxxx nálezy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl občan xx xxxxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx přerušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxx 12 xxxxxx, xxx řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 1 xxxxx xxxxx než xx lhůtě xxxxxxx x §82 xxxx. 8. Je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 1 měsíc xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx x §82 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxxx x §82 xxxx. 8 x xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xx věcech důchodového xxxxxxxxx xxx xxxxxx x důkazu xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pořízeny, xxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dob

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx

x) doba xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx odbojové xxxxxxxx x polní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenským orgánem,

c) xxxx pobytu x xxxxxx, po kterou xxxx doprovázela svého xxxxxxx, který xxxxxxx xxxx zaměstnanec x xxxxxxxxx nebo expert x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxx výkonu xxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx služby,

e) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx v České xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xx zahraničních xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx školách x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uskutečňovaném xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dohody s xxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x tom, xx uvedené xxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postaveno xx roveň studia xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx x §6 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx 11 x 12 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu; tento xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx důchodu. Xxxxx na zahájení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podat x pozůstalý, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, vdovecký nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx uvedené x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 11 nebo 12. Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx, a xx xx 8 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxx do 4 xxx věku x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx věk x xxxx x xxxxxxx doby xxxx x takové xxxx, xxxx xxxxxxx prohlášením x rodným xxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx o vztahu x xxxxxx, a xx při uplatnění xxxxxxx o xxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x xxxx xx 4 xxx věku xx 30. xxxxxx 2007 xx dokládá xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x rodným xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx uvádí

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx dítěte 117) x jeho rodné xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx péči bylo xxxx převážně xxxxxxxx, x její xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxx rodiče xxxxxx, xx-xx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx péče x xxxx,

x) sdělení, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx péče xxxx xxxx xxxxx x xxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxx pojištění lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx důchodu, xxxxx-xx xxxx dobu xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 12 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx žádosti x xxxx xxxxx; xxxx rozhodnutí se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx obsaženo x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

§85x

(1) X xxxxxx xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjádření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; 90) xxxxxxxx řízení x xxxx úřední 91) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x přiznání nebo xxxxx poskytování nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 90 xxx ode xxx zahájení xxxxxx; xxxxxxxxxx §71 odst. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(3) V xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxx xxxx xxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, i xxxx se jedná x více xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx.

§86

Xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx se dále xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí s xxxxxxxx automatizované výpočetní xxxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx razítkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx odpovědného xx vydání rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx občan xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx lze xxxxx do 60 xxx xx splátce xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xx které byla xxxxxxxxx změna její xxxx, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxx; xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx do 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx důchodového pojištění xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důchodu xxxxx x rozhodnutí xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx den, xx xxxxx xxxxx xx změně stupně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 70 %, xxx xxxx o xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, označení xxxxxx, xxxxx posoudil xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxx úraz xxxx nemoc x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vznikla xxxx následek pracovního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení písemně xxxxxxx o xxxxx xxxx

x) přiznání xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení výplaty xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx přiznání xxxxxx xxxxxxx; takovou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx;

xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx, xxx xx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. x) xx k) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 xxxxxx x důchodovém pojištění xx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx této xxxxxxx vydá Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §83 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx i xxxxx, nebyla-li xxxxxx xxxxxx podle §83 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Žádost xxxxx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx důchodu; xxxxxx může požádat xxx o to, xxx se doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xx k) zákona x důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dne xx xxxxx xxxxxx, xxx x námitkách xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xx námitky xxxxxxxx; x poučení xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Podkladové xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 1, 3, 11, 12 x 17 x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za podklad xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodovat x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx bylo xxxxxx xx podání xxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx uvedené xx xxxx první xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx

(1) Proti rozhodnutí xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) x d) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx řádný xxxxxxx prostředek xxxxx xxxxxxx námitky xx 30 xxx xxx xxx jeho oznámení xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podkladů pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je povinen xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx námitek xxx xxx, xxx mu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Námitky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx náležitosti xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 správního xxxx.

(4) Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve lhůtách xxxxxxxxxxx podle §71 xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx běžet xxxx doručení námitek xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx (§8 odst. 9), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x 60 xxx. Xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxx; není xxxxxx xxxxx podanými xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx §116 odst. 2 xxxx xxxxx, §118a xxxx. 1 xx 3, §118b x 118c a §64 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx o námitkách xxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prvním stupni; xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx v odstavcích 1 xx 6 x 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xx přezkumné řízení x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xxxxxxx řád x xxx, xx §90 xxxx. 1 písm. x), §90 xxxx. 3 x §90 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx, a xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx přezkumné xxxxxx soudní, xxxxx xxxxxxx x §97 xxxx. 2 x §100 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud rozhodnutí xxxxxx Česká správa xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xxxxxx námitek xxxx xxxxxxxxx, byly-li podány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx.

§88x

Xxxxxx moc x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) x d) xx x) xx xxxxxx důchodového pojištění xx x právní xxxx, xxxx-xx oznámeno x xxxxx-xx xxxxx xxxx podat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. b) a x) xx x) x námitkách nabývá xxxxxx moci xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) x d) až x) xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx, proti xxxxx xxxx podány xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Proti rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x) x x) xx f) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§89

Soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx při rozhodování x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nemá na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ani xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 75) xx k xxxxxx xxxxxx příslušný

a) Krajský xxxx x Xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xx-xx navrhovatel xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx republiky,

e) xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x),

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) až x).

§90

Doručování xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 10 x §16a xxxx. 6,

x) výzvy podle §53.

(2) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je splněna, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakmile xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxx xxxx jednáním xxxx xxxxxxxxxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx nastanou i xxxxx, xxxxxxxx oprávněný xxxx jiný příjemce xxxxx důchodového pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX TŘETÍ

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.

§92

§92 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§93

§93 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§94

§94 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§95

§95 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§98

§98 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§100

§100 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§101

§101 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§102

§102 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§103

§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§104

§104 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ X XXXXXXXXX XX STÁTNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§104x

Xxxxxxx řízení

Předmětem xxxxxx xx rozhodování x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 51) x zálohách xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx, 25) x xxxxxx, x placení xxxxxxxx pojistného x xxxxxx xx xxxxxxxxx, 31) x xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx zabezpečení x x přestupcích x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx.

§104b

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx místem xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx evidence xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx

x) sídlem xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx nižší xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxx rozhodování x xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx 101) x Xxxxx republice, a xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu je x cizině, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxx převažuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx pro provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §83 xxxx. 6 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pojistné x x snížení záloh xx xxxxxxxx. Platební xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předepisuje, x poučení o xxxxxxxxxxxxxx. Platební výměr xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx poučení o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx 93) xx na xxxxxx xxxxxxxxxx výměru xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x pojistnému xx sociální xxxxxxxxxxx xx doručuje též xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 590/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

§104x

Xxxxxx přezkum

Ze soudního xxxxxxxx jsou vyloučena xxxxxxxxxx o

a) povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, 64)

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 177/2011 Sb.

§104x

Xxxxxx moc x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Platební xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx moc, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 dnů. Xxxxxxxxxx x placení xxxxxxxx pojistného x xxxxxx xx splátkách xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxx xxx xxxx, který xx v něm xxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx splátek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 43) nemá odkladný xxxxxx.

§104g

Výkaz xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x penále xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx výkazem xxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterému se xxxxxxxxxx vykazují,

b) xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx vycházející x xxxxx vykázaných xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx vypočteného x xxxxxx dni a x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx výše nedoplatků xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx; výkaz nedoplatků xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nedoplatků se xxxxxxxx stejným způsobem xxxx platební xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 8 xxx od doručení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx nesouhlasí s xxxxxxxxx dluhu na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx s xxxx xxxx; důvod xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx námitek okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xx 30 xxx xx xxxxxx doručení xxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx větě xxxxx, pozbývá výkaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

§104h

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx x vykonatelné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx výkazy xxxxxxxxxx.

§104ch

Prominutí penále

(1) Ministerstvo x v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Ministerstvo xxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxxxx penále.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhláškou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení. V xxxxx xxxxxxxx vymezí xxxxxx podmínky, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx prominuta.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx penále zamítnuta, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X této xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx důvodů bude xxxx žádost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx penále se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§104i

Zástavní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, penále nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plátce pojistného, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxx odchylkami:

a) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx a je xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx první xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zřízení zástavního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx věcí; x xxxxxxx přitom xxxxx, xxx xxxx účely xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou pověření xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a jiných xxxxxxx vlastněných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Dlužník xx xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx vyžádání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x umožnit xxxxx xxxxx xxxx xxxxx; xx nesplnění těchto xxxxxxxxxx může okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx až do xxxx 20&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx dlužníka, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx xxxxxxxxxx občanským xxxxxxxxx; záznam provede Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx bezúplatně.

(7) Zástavní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo zástavní xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx zástavního xxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníka xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X ŘÍZENÍ

§105

Účastník xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx jednat v xxx rozsahu, v xxxxx má xxxxx xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx svéprávnost x xxxxxxxxx zabezpečení.

§106

(1) Tvrdost předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení xxx odstranit xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti občana, x jehož xxxxxxxx xx xxx tvrdost xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx původní; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a žadatel xxxx x xxxxx xxxxxxxxx. Na řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení. Xxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x něm xxxxxxxxxx, xx dobu, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudní.

(2) Xxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxxxxxx tvrdosti předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxx-xx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx lékaře xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx posudkové xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x důchody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavem.

§107x

(1) Xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kromě xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx o dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, správních xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), a x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, k odstranění xxxxxxxxxx podání.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx odpovídající xxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2011 Sb.

§109

Pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§110

Xxxxxx x dávku

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x útvaru, x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxx xxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušník Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx xx xxxxx příslušníku podávají xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx. Příslušník Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podávají xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace x pozůstalý xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx x útvaru Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x němž xxxx službu; xx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx pozůstalý xx příslušníku Xxxxxxxx xxxxxx. Ostatní oprávnění xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí xxxx xxxxx, jestliže xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx podává xxxxx, xxxxx byl vojákem x povolání, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x orgány, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxx důchodového pojištění; xxxxx xxxxxxxxx sepsání xxxxxxx, x xx x když xxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady. Žádost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaných orgány xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1. Xxxxxxxxxx §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx žádost příslušnému xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důchod starobní xxxx xxxxxxxxx u xxxxxx uvedených v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x x xxxx podání xxxx xxxxxxx nejsou ve xxxxxxxxx xxxxxx, přikládají x žádosti x xxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx xx vztahu, xxxxx zakládá xxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx a x xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx nařízena xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx je povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věty xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonává-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§111

§111 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§112

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x páté, x xxxxxxxx §82, §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx a druhé, §83 xxxx. 2, §88 odst. 9 x §109.

(2) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9.

XXXX XXXXX

§113

§113 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§114

§114 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

ČÁST OSMÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§115

Xxxxxxx-xx xxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxx vyplácené, xxxxx přiznané jiným xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. Jsou-li splněny xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního x xxxxxxx vdovského, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx starobní xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xx výplatu důchodu xxxxxxxxxx nebo invalidního, xxxxxxx vdovský, xxxxxxxx xxxx sirotčí xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx důchody. Xxxx-xx splněny podmínky xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vdovského xxxx vdoveckého x xxxxxxx sirotčího, vyplácí xxx xxxxxxx orgán, xxxxx vyplácí důchod xxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxx který xxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxx starobního nebo xxxxxxxxxxx vdovy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x po dalším xxxxxx xxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx sirotčího xxxxxxx xxxxx x vdoveckým xxxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxx sirotčích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx sirotčí důchody xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx vyplácí xxxxx xxxxxxx důchod. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxx předchozích xxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx o důchodu.

§115a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xxx xxxxxx na xxxxxx

x) přeplatku xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx stejný xxxxxxxx důchodu xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx vznikl xx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx náležel, xxxx

x) dluhu xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx důchodu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx podle §86 xxxx. 4 a 5 přeplatek, zúčtuje xx spolu s xxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxx důchodu xxxx xx uhradí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx postupuje i x xxxxxxx, kdy xx snižuje xxxx xxxxxxx z českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §118a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první a xxxxx xxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx invalidní důchod xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx, za kterou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se nemocenské xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nenáleželo poživateli xxxxxx důchodu, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx doplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x doplatku xxxxx sražen, sráží xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx měsíční xxxxxx xx xxxxxxxxx obdobně xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx zúčtováním podle §56 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx částek důchodu x xxxxxxx zániku xxxxxx xx důchod xxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§116

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx žadateli o xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud má xx to, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx jsou xxxxxxx; pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxx nedosahuje 300 Xx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx České xxxxxxxxx obvykle nezdržuje (§66 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx potvrzení x xxxx

x) xx xxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx nebo u xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx potvrzení o xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x žití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx šekem xxxx xxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx xx adresu xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xx zpětně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plátci xxxxx xxxxxx ročně.

(4) Byl-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx zdržuje, sjednán xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx x xxxx zasílá xxxxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxx xxxxx.

(5) Není-li xxxxxxxxx x xxxx x případech uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x žití xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 obdobně.

§116x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v cizině xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx xxxxxxx důchodovému xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x to x xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podléhá xxxxxx pojištění.

§116x

Xxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx x hotovosti xxxxxxxxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek xx stanoví podle xxxxxxxx xxxxxxxx. 60)

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 29/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

§116x

Xxxxxxxxxxx důchodů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytujících pobytové xxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxx xxx seniory, domovech xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx podalo xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí nebo xx 30 xxx xxx dne doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx jsou splatné x 15. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx úmrtí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxx náleží; zařízení xxxxxx xxxxxx splátek xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

§116d

Výplata xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče trvá xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx měsíc xxxx xxx-xx předpokládat, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx mu xxxxxx x xxxxxxxxx, požádat x výplatu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného xx xxxx první x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx zasílána, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x adresou xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na této xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení lůžkové xxxx xxxx xxxx xxxx trvat xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, x správnost xxxxxx, na kterou xx být výplata xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žádost xx podává xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 důchod xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předat xxxxx důchod jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x to xxxxxxxxx xxxxxxx požádá nebo xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 8 xxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx poukazuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přijaté xx úmrtí xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacen x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku 145).

§117

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených sil xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx výplaty xxxxx stanoví x xxxxxxx své působnosti xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti.

§117x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dávky

(1) Výplata xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxx zastavena, xxxxx oprávněný xxxx xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 odst. 3. Xxxxxxxxxx o zastavení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxx výplaty dávky xx xxxxxxxxxx neustanovuje.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xx xxxx následující xxxxxxx xxxxx; o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx prodlení vyrozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oprávněného xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, odpadl-li xxxxx xxx xxxxxxxxx výplaty xxxxx; xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx výplata xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§118

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemci

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §10; v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx oprávněný xxxx xxxxxxxx po xxxxxx svéprávnosti požádat xxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxx xxxx již xxxxxxxxx xx rukou xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx tak, vyplácí xx dávka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx, které xx xxxxx na xxxxxxx důchod, xxxxxxx xxxxxxxxx důchod, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) zvláštním xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx náleží dítěti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dávka sloužit, xxxx xxxxx xxx xxxx poškozovány zájmy xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemůže-li oprávněný, xxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx přijímat. Souhlas xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x ustanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výplatu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx podat vyjádření x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx prospěch xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx dávku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx vyplácena, a xx do 1 xxxxxx.

(5) Obecní úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanoven,

b) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 4 xxxx první x xxxxx, nebo

c) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 4 větě třetí.

Xxxxxxxxxxx příjemců xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxxx

§118x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxxxxx jemu xxxxxxxx povinnost, přijal xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxx vědomě xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx částce, než xxxxxxx, má plátce xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx vyplacené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx občanu xxxxxxxx starobní xxxxxx x nebyly xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 78) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx tomuto xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyplacených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx. To platí xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nárok xx sirotčí xxxxxx x xxxxxx dosažení 26. roku věku. Xxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxx na xxxxxxx těch xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx vdovec xxxxxxxx x které xx x xxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx dítě. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx částek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu, xxxxx byly xxxxxxxxx xx zániku xxxxxx xx tyto xxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 6 x 7 xxxx §52 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx výši, xxx xxxxxxxx, zaniká, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxx dávky.

(4) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx srážen x xxxxxxx xxxx ze xxxx, platu xxxx xxxxxx pracovního příjmu; xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mzdy.

§118x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředložil xxxxxx xxx xxxxx xxxx stanoveným xxxxxxxx xxxx včas xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §118a xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§118c

Jestliže xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobili, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx důchodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Zaměstnavatel x xxxxxxxx důchodu xx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zavinění. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelem x příjemcem xxxxxxx xxxxxxxxx soudy. 45)

§118d

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx před xxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx vyvolal porušením xxx právní xxxxxxxxxx.

§119

Určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx místní příslušnost xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx řídí místem xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxx obvodu xxxxx prohlášení osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkon samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, stanoví Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx úkoly stanovené x §6 odst. 4.

§120

Poživatel starobního xxxxxxx xx nemůže xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx.

§120x

Xx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx bylo podání xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§48d xxxx. 1) xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx. Xx platí xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x účasti xx důchodovém xxxxxxxxx xxxx odhláška x xxxx xxxxxx, anebo xx-xx xxx jiný xxxxxx úkon učiněn xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§120x

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§120x

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, stanoví xxxxx o důchodovém xxxxxxxxx. 46)

§121

Xxxxxxx xxxxx přizvané x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2, xxxx x xxxxxxx Xxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 9 věty xxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, které xx v souvislosti x xxxxx jednáním xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx. Xxxx povinnost xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxx, x jehož xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§122x

Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx), jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx se xxx xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ten, x jehož xxxxx xxxx tuto xxxxxxxxx.

§123

§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§123x

(1) Jestliže dluh xx pojistném a xxxxxx xx svém xxxxx nepřesáhne xxxxxx 100 Kč

a) x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxx podání xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx, 47) jde-li x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxx k xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xx zjištěn xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx úhrnu xxxxxx 100 Xx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx nepředepíše.

§123b

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx dluh zcela xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx takový xxxx xx pojistném x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx jiných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx dluh xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx by xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřejmě x xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxx přesáhly xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dluh xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx x fyzické xxxxx, xxxxx zemřela, pokud xxxx nepřešel xx xxxxxx této xxxxx.

(2) X xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, která xx povinna dluh xx pojistném x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 platí xxxxxxx též xxx xxxx xx xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx času

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx dní xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxx je rozhodující xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxxx týdnů, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx dnem, na xxxxx xxxxxxx událost, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx poslední xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním dnem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§123x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx předkládají x xxxxxxx; xxxxxxxx doklady x jiných xxxxxxxx xxxx xxx opatřeny xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, pokud orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/1997 Sb. x účinností xx 1.1.1998

§123e

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, lze xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx pojistného podle xxxxxxxxxx xxxxxx 77) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx 76), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x využitím xxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaji a x xxxxxxxxxx elektronickým xxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxx elektronickou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx možnosti zajistil.

(2) Xx-xx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 77) xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx předepsán xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx elektronickou adresu xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx schránky xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx podobě učinit xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx x tvaru xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx; orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx tuto xxxxxxxxxx x na xx, xx xx k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nepřihlíží. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx jen se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx úkony xxxxxxxx, xxxx

x) písemně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx produktu výpočetní xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může určit xxx xxxxxxxx písemných xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxx xxx příslušného orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxx podání zasílána.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx povinny zveřejnit xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx hodiny, xx xxxxxxx xx otevřena xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx veřejnost, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxx učinit xxxxxx ústně do xxxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx své podatelny, xxxxxxxxxxxxx xxx datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x adresu xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 písm. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) předkládají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x podmínky, xx xxxxx xx tiskopisy x xxxx podobě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxx učinit způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§123x

Xxxxxxxxx stanovená obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§123x

Xxxxxxxxx 115), xxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem (§48d xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §10a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům xxxx vůči xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx projednání x Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXX VE VĚCECH XXXXXXXXXXXXX PŘÍDAVKU XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX DŮCHODU

§123h

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x důchodovém xxxxxxxxx 136) rozhodují orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, které xxxxxxxxx starobní xxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx přídavek xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítnuta xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx xx jeho xxxxxxxx požadováno, xxxxx xxxxxxx hodnotu, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xxxxx, jen xx-xx x nové xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx přídavek přiznán, xxxxxx xxx 31. xxxxx některého kalendářního xxxx po kalendářním xxxx, do xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx bylo požadováno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti; xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx v xxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx uvedený xx xxxx xxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxx a další xxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zastaví.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, použijí se xxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Ustanovení x xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxx věci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx.

(4) Ministr xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x x xxxxx xxx působnosti ministři xxxxxxx x §9 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §106a106c xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; ustanovení §106 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§123x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxx x prokázat xxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze slovenského xxxxxxxxxxx pojištění ke xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx nová xxxx dorovnávacího xxxxxxxx xxxxx §106b zákona x xxxxxxxxxx pojištění. Xxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zastaví, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx na tento xxxxxxxx upozorněn; xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přídavek xx doplatí xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx do 3 xxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zaniká xxxxx xx dorovnávací xxxxxxxx xxxx 31. ledna xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §50, §51 xxxx. 1 a §53 xxxx. 1 x 3 platí přiměřeně, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§123x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x účinností xx 1.12.2013

§123x

Xxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x §106c xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vrácení xxxx vyplacených xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku, xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §118a xxxx. 3 a 4 xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx předpisem x. 274/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2013

ČÁST DESÁTÁ

PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

§124

Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx zaměstnání I. xxxx XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx x jiných vážných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. říjnem 1988.

§125

§125 zrušen právním xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.

§126

§126 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§126x

Xxxxxxxxxx §129 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 518/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxx xxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx schopnosti občanů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státní sociální xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(2) Ministerstvo vydá xxxxxxxx k xxxxxxxxx §8 odst. 10.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 a §35a xxxx. 9.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx případy nebo xxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§127a

Zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx bezpečnosti jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx úkolů stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. zpravodajské služby Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány sociálního xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx postupy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx vláda.

§128

§128 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§129

§129 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§130

§130 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§132

§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx:

1. §12 x 13 xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x. 141/1958 Ú.l., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 102/1964 Sb., xxxxxxxx x. 143/1965 Xx., vyhlášky x. 95/1968 Sb., vyhlášky x. 155/1983 Xx. x vyhlášky č. 263/1990 Xx.

2. §15 xxxx. 1, §81, 82, 83 x 84, §85 xxxx. 1, 2, 3 x xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxx, §86, 87 x 87x, §88 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §90 a 91 xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 104/1964 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx x dítěte, ve xxxxx xxxxxxxx x. 142/1965 Xx., vyhlášky x. 117/1967 Xx., xxxxxxxx x. 92/1968 Xx., vyhlášky x. 180/1968 Xx., xxxxxxxx x. 76/1970 Xx., xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxxxx č. 54/1976 Sb., vyhlášky x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx č. 80/1982 Xx., vyhlášky x. 153/1983 Sb., vyhlášky x. 74/1984 Xx., xxxxxxxx x. 133/1984 Xx., xxxxxxxx x. 58/1987 Xx., vyhlášky x. 150/1988 Xx., xxxxxxxx x. 237/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 261/1990 Xx.

3. §32 xxxx. 3 xxxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x dávkách x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxx x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., zákona x. 57/1984 Sb., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., zákona x. 180/1990 Sb. x xxxxxx č. 306/1991 Xx.

4. §15 xxxx. 2 x §16 vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 95/1968 Sb., x poskytování xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxx č. 78/1984 Sb., xxxxxxxx x. 147/1988 Sb. x vyhlášky č. 263/1990 Sb.

5. §5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx č. 182/1968 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti xxxxxxxxx o zaměstnání, xx znění xxxxxxxx x. 132/1984 Xx., xxxxxxxx x. 58/1987 Xx. a xxxxxxxx x. 20/1991 Xx.

6. §4 xxxx. 2 x §5 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstounů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xx zvláštních xxxxxxxxxx.

7. §145x a 145c xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx č. 128/1975 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 81/1979 Xx., xxxxxxxx x. 108/1979 Xx., xxxxxxxx x. 164/1979 Sb., xxxxxxxx x. 15/1982 Xx., xxxxxxxx č. 78/1982 Xx., xxxxxxxx x. 141/1983 Xx., xxxxxxxx x. 144/1983 Xx., xxxxxxxx x. 73/1984 Xx., xxxxxxxx x. 131/1984 Xx., xxxxxxxx x. 57/1987 Sb. x vyhlášky č. 149/1988 Xx.

8. §34, 55, 62, 67, 79, 93, 102 x 102d, §102x xxxx. 4, §105 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o poskytování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Xx., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Sb., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx č. 263/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Sb. a xxxxxx x. 306/1991 Xx.

9. §101 odst. 1 x 2, §102 xxxx. 2, 5 x 6, §103 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §107 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §108 xxxx. 3, §109 odst. 2 věta první, §111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, §122 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx druhá x xxxx.6, §124, §125 xxxx. 1 x 2, §126, 137, §142 xxxx. 2, 3, 4 písm. x) a x), xxxx. 5, §143 xxxx. 2 a 3, §144 xxxx. 1 x 3, §145, §145x xxxx. 3 zákona č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1990 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx x. 246/1991 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemocenského xxxxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných).

10. §4 odst. 3, §5 xxxx. 4, §10 xxxx. 1 xxxx první, xxxx. 2 x 4, §23 xxxx. 2, §34 odst. 2, §56x odst. 3 xxxx první, §58 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxx. 4 x odst. 5 xxxx xxxxx, §60, §63 xxxx. 5 x 6, §66 xxxx. 3, §143, 144, 145 x 147, §148 xxxx. 1, §150, 151 x 152, §153 xxxx. 3, 4, 6 až 9, §154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173 x 174 vyhlášky Xxxxxxxxxxx ministerstva práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx č. 123/1990 Xx., vyhlášky x. 260/1990 Xx., xxxxxxxx x. 313/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Sb., xxxxxxxx x. 20/1991 Xx., xxxxxxxx x. 182/1991 Xx., vyhlášky x. 183/1991 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení České xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

11. §8, 9 x 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 463/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. §1 xxxx. 5 x §6 odst. 3 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx č. 183/1991 Sb., o xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

§134

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx na xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx 1993, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxxxxx na pojistné xxxxxx x xxx xxxxxx splatnosti následující xx dni xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992, xx xxxx dříve než xx xxxxx srpen 1993. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 35 % z xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 1992 xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx připadá xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1992; přitom xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx byla vykonávána xxxxx xx část xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx účinné x xxxx xx 1. xxxxx 1993 do 30. xxxxxx 1993 x xxxxxxxx 6 xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx pojistné. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. června 1993, xxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xx xxxxx xx. XX odst. 3 xxxx druhé xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x změnách v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx, xx xxxx xxxxxxx zahájily xxxx 1. ledna 1993, xxxxx při podání xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xx. X xxxx 13 xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxx xx xxx 1993 xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxx 1993 xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxx 1993 po xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení, která xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx 1. ledna 1993 xx 30. června 1993, z xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx základ.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx 1. lednem 1993 xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s předpisy xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 x xx období po 31. xxxxxxxx 1992, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zaplaceno.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předpisů. Vyměřovací xxxxxx xxx doplatek xxxxxxxx pojistného xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx podle xx. X tohoto xxxxxx; pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx xxxx před 1. xxxxxxxxx 1993 vyňata x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §145d xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx č. 37/1993 Xx., xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993, jinak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1993. Xx xxx, kdy se xxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx, nejdéle však xx 31. xxxxxxxx 1993, je xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 31. prosince 1993 opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xx odstavec 3 xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx je účastna xxxxxxxxxxxx pojištění xxx x xxxxxx důvodu xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo invalidního xxxxxxx a která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x roce 1992 xx 30. xxxx, xx může xx 31. xxxxxxxx 1993 odhlásit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx na jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1992 x xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxx 2200 Kč. Xxxxxxxx zaplacené za xxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxxxx pojištění podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx zálohy xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 1993, xx úhrn vyměřovacích xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxx před 1. červencem 1993.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxx x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx starobního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1993 xxxx 1. xxxxxxxxx, se xxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx x nemocenského pojištění.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx byla poživatelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx úpravy platné xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx 31. července 1993 xxxxxxxxx k nemocenskému xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 1993 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištění x jiného důvodu xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx důchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu. Nemocenské xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx nemocenského pojištění x xxxxxx důvodu xxxx nároku xx xxxxxxx takového důchodu. Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx zákona (xx. X), a xx nejpozději do xxxxxxx měsíce ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx v xxxx 1992 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 1) po xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(12) Xx xxxxxx dosaženého xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx x xxxx 1992 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx §26 odst. 4, 5 x 7 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Xx., xx xxxxxxxxx xxx pojistné xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1993, xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx ukládaného xx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 1993. Pokud skutečnosti xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 1993.

(16) Xxxxxxxxxxx základem, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx vznikne xxxxx xxxxx dnem, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxxx České národní xxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. X xxxx 13 xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx za xxx 1993, xx úhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. X

X náhrad xx ztrátu xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx invalidity) náležejících xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xx dusud xxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x změnách x xxxxxxxxxxx a sociálním xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, o 35 %, xx xx 1. xxxxxxxx 1993 postupuje xxx, xx xxxxxxx se xxxxx x 35 % zvyšují x 20 %.

Xx. IX

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 podle xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1994 x samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx tomto datu, xxxx do 31. xxxxx 1994 účastny xxxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxx §145f odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx znění xx. XX xxxxxx xxxxxx, x xx 31. xxxxx 1994 xxxx xxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145f xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1994; xxxxxx xx 28. xxxxx 1994 xx xxxxx odhlásit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 1. února 1994.

(2) Xxxx tří kalendářních xxxxxx uvedená v §145f odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. XX xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nejdříve xx 1. xxxxx 1994.

(3) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 x xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1994; je-li xxxxxxxxx xxxxxxx období xxxx 1. lednem 1994, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 3) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 4) proto, xx x roce 1992 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše, xxxxxxxx xx xxx určení xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1993 jen k xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx odpočtu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1993 do 30. xxxxxx 1993, odhlásila x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. IV xxxx. 9 zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x pojistném na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 10/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se při xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxx 1993 jen x té xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, xxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx placeny xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx je, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx §145b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1993 Sb.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx ukončila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994 x neodhlásila xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká její xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, zaniká její xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1993.

(7) Porodí-li xxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx, x období xx 1. xxxxx 1994 xx 30. xxxxxx 1994, doba 180 xxx účasti xx xxxxx pojištění xxxxxxxxx x §145j xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xx. XX xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx připadne xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xx 30. června 1994. Xx platí xxxxxxx xxx převzetí xxxxxx xx trvalé xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx na pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami samostatně xxxxxxxxx činnými xx xxxxx 1994 xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. xxxxxx 1994 xx považuje za xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx platných xx 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx považuje x xx části, xxxxx xxxxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, za xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx části xx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxx z xxxxxx dosažených v xxxx 1993 pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. prosinci 1993 x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994, 5) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozumějí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx 1993.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Pro xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx placené xxxxxxxxxxx (xxxxxx organizacemi) xx xxx 1993 x x příjmů xxxxxxxxxxx xx prosince 1993 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

(12) Pojistné xx sociální zabezpečení x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx občanem xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx takového xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. XX bodu 43 xx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx IX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 307/1993 Xx. 1.1.1994

Čl. XXXX

(1) Xxxx xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pojistného x xxxxxx xx xxxxxxxxx (čl. I xxx 20), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. dubnem 1995, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1995.

Xxxxxx XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Xx. XX

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podstatného xxxxxxx xxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení xx nepřihlíží k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx povahy x x plněním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Xx. IV

Úprava xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vdovci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před 1. lednem 1991 x xxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxx roků xx xxxxx manželky x xxxx byly xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx nepřetržitě, xxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě dvou xxx x období xxxx 1. xxxxxx 1991 xxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx 31. červenci 1991. Xxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 x upraví xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx vdovský, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxx xxxxxx zemřelého na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx splněnou. Xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vdovského důchodu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxx byly plněny xx xxx 1. xxxxx 1998 xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 nebo xx lhůtě xxxx xxx x období xx 31. xxxxxxxx 1990. Xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx x xxxxxxx vdoveckého xxxxxxx, jen jestliže xxxx podmínky uvedené xx větě xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 1998. Xxxx těchto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 a xxxxxx xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 53) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebyl xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx potvrzením Ministerstva xxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné xx xxx účinnosti xxxxxx zákona; výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle předpisů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx platných xx xxxxx xxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxx vdovských x xxxxxxxxx důchodů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, který nabývá xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. X

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx před 1. xxxxxx 1996

(1) Xxxxxxxx xx důchodové pojištění xx dobu xxxxxxxxxx x cizině xxxx 1. květnem 1990 54) xx xxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, z xxxxxxxxxxxx základu, který xxxxx xxxx, nejméně xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx níž xx započítává xxxx xxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 55) xxxxx platí x 1. xxxxx kalendářního xxxx, xx kterém xx toto xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx, 56) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 1990 do 31. xxxxxxxx 1995 se xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(3) Xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx základ xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xx xxxxxxxx placeno, považuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx určený xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 vynásobený xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx, x jehož xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 57) xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, x xx jmenovateli je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní rok, xxxxx x dva xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přepočítacím xxxxxxxxxxxx 58) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 lze xxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 1999; xxxxxx xxxx podmínkou xxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x době výkonu xxxxxx zaměstnání.

Čl. V xxxxxx právním předpisem x. 134/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §39 odst. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vzniká xxxxx xx xxxxx důchod xxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxx tohoto xxxxxxx xx přitom xxxxxxx ve xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx podle xxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx. Plný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx přizná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx žádost, nejdříve xxxx od splátky xxxxxxx splatné xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, obnoví xxxx xx tento důchod xxxxx xxxxxxxx x xxxx výši, xxxx-xx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené x §46 odst. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona (xx. X xxx 51).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. X bodů 55, 56 a 71 xx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné v xxxx 1998.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx. XXX se upraví xx xxxxxx nejdříve xx splátky xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx důchodu x xxxxxx xx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx důchodů xxxxxxxx xx xxxxx dni.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 x 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.1997

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx povoleno xxxxxxx xxxxxxxx pojistného ve xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998, xxxx xx xxxx penále x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 předpisy xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx pojistného xxxxxxx platit z xxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx xx xxxx 0,075 % dlužné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxx dluh na xxxxxxxxx trval xxxx 1. lednem 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx dluh xx pojistném xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx x čl. X xxxx 4 xx nevztahuje xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx niž xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx před 1. xxxxxx 1998; v xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx lze pokutu xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx předpisy xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. X bodu 5 xxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před 1. lednem 2004 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx ukončí xxxx 31. prosince 2003 xxx xxxxxxx na xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx dále xx xxxxx xxxx, a xx xxxxxxx písemné xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx stanovené. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx vyzvána xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxxxx xx organizace xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2005. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx evidenční list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podpisu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx ukončených podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. Xx 1. xxxxx 2004 xx evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění vedou xx nových tiskopisech; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tyto tiskopisy xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X xxxx 26 xxxxx x v případě, xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx xxxxx x xxxxx den.

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 a xxxx x xx 30. xxxxxx 2005, x xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16a xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xx. I tohoto xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xx povinna xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxx 1. červencem 2005 x trvá x xx 30.červnu 2005, x těmito xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xxxxx a xxxxxxxx příjmení, rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, název x xxxxxx cizozemského xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých zaměstnanců, x xxxx xxxxxx xxxxxx prvním zaměstnavatelem xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx v xxxxxx. Xx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx může okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx organizaci xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx; pokutu xxx uložit xx xxxx let ode xxx, xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obchodního zákoníku, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 7.5.2004

Čl. XIII

1. Ustanovení x xxxxxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na poslance Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedenácté xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Xx. s xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. III

Přechodná ustanovení

1. Xxxx-xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravena xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx splátky xxxxxxx po dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx výši xxxxxxx x ustanovení §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 24/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x g) xx x) xxxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxx před xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx zahájená před 1. xxxxxx 2007 xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená přede xxxx 1. července 2006 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) ke xxx 1. xxxxxxxx 2006 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. července 2006,

x) ke xxx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxx zpracovaných xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne 1. xxxxxxxx 2006.

5. Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx x dítě xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx před 1. xxxxxx 2007.

6. Výkon xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006 x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx xxxxx x xx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxx výkon xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx přejde xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zda xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx práce a xx xxxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx.

8. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nejpozději do 31. xxxxxx 2006, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx delimitace xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxxx.

Xx. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx plné invalidity xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxx 1. ledna 2009 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx uvedeném xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xxxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008, x xx xxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxxx §171 xxxx. 1 věta první, xxxx. 2 x 3 zákona x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx před 1. lednem 2009 xxx, xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx vyšetření zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ode xxx, který xxxxx xx xxxxxx xx 31. prosinci 2008, x x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxx zaměstnání, postupuje xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. prosince 2008.

4. Xxxxxxxx-xx xx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx x souběhu xxxxxx xx xxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. Vyplácí-li xxxxxxxxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxx dne, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení tomuto xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Požádal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx 1. xxxxxx 2009 a nemocenské xx vypláceno i xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Posudek xxxxxx podle §95 xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx x žádosti x plný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

8. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx rok 2008 xx vyplňují xxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

9. Zaměstnavatel, který xxxxx §171 xxxx. 1 xxxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě v xxxx 2009, zapíše xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx 2009 dobu xxxxxxxx těchto xxxxx. Xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxx 2008 xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx. x) věty xxxxx zákona č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxx xxxxx 3 xxx xxxxxxxxx x §118a xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx. x 306/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx volnou xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby z xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění k xxxx xxxxxxxx živnosti.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx xxx pečoval x xxxx ve xxxx xx 4 xxx x xxxxxx od 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2005 x nepodal xxxx 1. červencem 2007 xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx péče o xxxx dítě, popřípadě xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx tento návrh xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Xxxx-xx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se návrh xx zahájení řízení xxxxx věty xxxxx xxx xx žádost x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xx po 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx xx xxxxxxx xxxx sirotčí důchod x xxxxxx úmrtí xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx ve věku xx 4 let xxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx xx xxxx do 18 xxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx anebo o xxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) anebo xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007, avšak ke xxx 30. xxxxxx 2007 ještě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2007 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x rozsahu xxxx o tyto xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx na zahájení xxxxxx x době x rozsahu péče xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Xxxxxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx osob uvedených xx větě první xx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx o xxxx x rozsahu xxxx x osoby xxxxxxx v bodě 2 x xxxx xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx skončeno, xxxxxxx xx xxxx řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. června 2007.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxx 2 x xxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 4 xxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2007 x xxxx ještě xx 30. červnu 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2007.

5. Výše xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") omezeny xxxxx §16 odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchodu splatné xx 30. xxxxxx 2007 xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx druhé xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx uvedenou x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §102a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx x 90 xxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. s účinností xx 31.10.2007

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010.

2. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 10 xxxx xxxxx zákona x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx zasílání xxxxxxxxxx těch xxxxxxx, xxxxx byly vydány xxxx 1. xxxxxx 2010.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx práce přede xxxx 1. xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx x termínu určeném xxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. července 2009 úřadem práce xxxx x podnětu xxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx provedl xxxx xxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2009 zjišťovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2010, nelze podat xxxxxxx.

4. Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx oznámeno xxxxx xxxx 1. ledna 2010, lze xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009; xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 479/2008 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2009 x xxxxxxxx bodů 3 x 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 1.1.2010

Xx. VII

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo v xxxx 2009, a xxxx v roce 2009 znovu xxxxxxx x rozhodli se xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx systému xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, pokud xxx x odměnu, odchodné x xxxxxxx 130), xxxx nadále účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxx úkolů x těchto poslanců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, odchodného, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx poslancům Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, x xxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, xx použije xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Sb. x účinností xx 19.9.2009

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx osobou xxxxxxxxx znevýhodněnou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem č. 367/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXXIX

Přechodné ustanovení

Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx může xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Čl. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx pro určení xxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxx záloh, x xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mezd x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x období xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i když xxxxx xx zjištění xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx bylo-li xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx porušení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o pokutě xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx součinnost orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx účetních x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx rozhodné pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxx záloh, x xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxx prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x období xx 1. ledna 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x pravomocně neskončené xxxx xxxxx dnem xx dokončí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx údaje xx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na zahájení xxxxxx o prokázání xxxx xxxx uvedené x §6 odst. 4 písm. x) xxxxxx 11 x 12 xxxxxx č. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, která xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx podává xxxxx zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx §115a xxxx. 3 xxxx poslední xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx přeplatek xx nemocenském vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Informace

Právní xxxxxxx č. 582/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

590/92 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

37/93 Xx., x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.93

160/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona XXX x. 10/93 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

307/93 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

241/94 Xx., kterým se xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.95

118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.95, x xxxxxxxx §2 písm. x), §6 xxxx. 4 písm. a) xxxx 11, 12, 14 x 15 x xxxx. x), §21 odst. 1, §22, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, §55, §67, §86 xxxx. 1, xxxxx xxxxx x §116, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.96

160/95 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

87/96 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 30/96 Xx.

134/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x kterým xx doplňuje zákon x. 21/92 Xx., x bankách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx do 1.1.98

45/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 582/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 19/98 Xx.

93/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 199/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 148/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.98

225/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx z xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

356/99 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2000

360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2000

18/2000 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2000

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

132/2000 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx zákonem o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x rodných číslech x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

155/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

159/2000 Xx., kterým se xxxx zákon x. 61/96 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

411/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 89/95 Xx., o xxxxxx statistické xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2001

116/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

353/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

263/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

265/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.6.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem x. 626/2004 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx č. 531/2006 Xx. byla změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

518/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s účinností xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2004, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 písm. x), §16x, 22, 22x, 33 a 37 x xx. XX xxxx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2005, x xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.12.2003

425/2003 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

453/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2004

454/2003 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, kterým xx xxxx zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

s xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

281/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.5.2004

359/2004 Sb., kterým xx mění zákon x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náležitostí xxxxxxxx Evropského parlamentu, xxxxxxxxx xx xxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx 15.6.2004

436/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

361/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

381/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

24/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.3.2006 x x xxxxxxxx §2, 6, 8, 48, 89, 107, 116, 118a, 125 x xxxxxxxxx xxxx xx. XX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

161/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

214/2006 Xx., kterým se xxxx zákon č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, které xxxxxx xxxxxxxx dnem 1.1.2007

267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

405/2006 Xx., nález XX xx dne 6.6.2006 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) bodu 11 zákona č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx "péče xxxx x xxxx ve xxxx xx xxxx xxx, xxxx x xxxx ve xxxx xx 18 xxx, xx-xx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, x" x xxxxx "xxxx xxxx x"

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

531/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

152/2007 Sb., kterým xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2007, x xxxxxxxx §6 x 48, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2008 a §48, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

181/2007 Xx., x Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů x o Archivu xxxxxxxxxxxxxx složek x x změně některých xxxxxx

x účinností od 1.8.2007

218/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007 x 1.1.2009

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx v souvislosti x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti od 21.8.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 266/2006 Xx. (1.1.2013); xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 21.8.2008; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

381/2008 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 20.10.2008

382/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx ČR x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008, 1.1.2010 a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1.1.2017)

41/2009 Xx., x xxxxx některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

67/2009 Sb., úplné xxxxx zákona x. 582/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 21/2009

158/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

303/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

326/2009 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

177/2011 Xx., nález XX xx xxx 31.5.2011 sp. zn. Xx. ÚS 46/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §104x písm. x) xxxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.6.2011

180/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

220/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.9.2011, s xxxxxxxx §120, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

348/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 137/2001 Xx., o zvláštní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

367/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., o změně xxxxxx související xx xxxxxxxx jednoho inkasního xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §123x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013

167/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

401/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

274/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2013

313/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o xxxxx xxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx práva x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

136/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 251/2005 Xx., o inspekci xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.8.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

251/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2016

205/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x zrušují xxxx xxxx některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

317/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.7.2016

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx školách x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

213/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

99/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

148/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x odpovědnosti za xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

203/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.2.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017 x 1.1.2022

310/2017 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.6.2018

92/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

335/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x zpracování xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

164/2019 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 259/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

228/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním postižením x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2020

315/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Xx., o xxxxxxx penále x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii x roce 2020 x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.9.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x částce x. 13/92 Xx., 28/92 Xx. x 64/93 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., o daních x xxxxxx obyvatelstva, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx x. 36/1965 Xx., o dani x příjmů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1968 Xx. x zákona x. 578/1991 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 36/1965 Sb. xxx zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx x. 286/1992 Xx. x 586/1992 Sb.
2) §7 xxxx. 2 zákona x. 389/1990 Xx.
3) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
4) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., xx znění zákona x. 37/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 589/1992 Sb., pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Zákon č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 16/1959 Xx., zákona x. 58/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxx x. 65/1965 Sb., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx č. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., zákona č. 148/1983 Sb., xxxxxx x. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Sb. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.
Xxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona x. 99/1972 Xx., zákona x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx. a zákona x. 306/1991 Sb.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
8) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx.
9) §244 x xxxx. občanského xxxxxxxx xxxx.
10) §53 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
11) §15 xxxx. 3 a 4 xxxxxx č. 54/1956 Sb.
§8 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 103/1964 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 103/1964 Sb. xxx xxxxxx zákonem č. 37/1993 Xx.
12) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.
13) §4 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx.
14) §9 x 10 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Xx., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx rady č. 548/1991 Sb. (xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1992 Xx.)
17) §274 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxxx xxxxx x. 501/1992 Xx.)
18) §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx.
19) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx.
20) §13 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon).
21) §15 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
22) §70 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
23) §15 xxxx. 2 zákona XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
24) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §14 xxxx. 4 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
26) Např. §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx
27) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
§4 xxxxxxxx xxxxx XX x. 372/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, xx xxxxx xxxxxxxx vlády x. 85/1993 Xx.
28) §15 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb. x zákona č. 241/1994 Xx.
29) Zákon XXX č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x rezortních, oborových, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
31) §20a xxxxxx ČNR x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Sb.
32) §5 xxxx. 1 písm. x) a x), xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx. 4 zákona x. 155/1995 Xx.
33) §6 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
34) §59 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
35) §6 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx zákona č. 241/1994 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.
36) §11 xxxx. 3 xxxx. x) a §16 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
37) §37 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
38) §145b xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
39) §10 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
40) §145b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Sb., ve xxxxx zákona č. 160/1995 Xx.
41) §246 x 250l xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
42) §15 xxxx. 4 zákona x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §20a xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.
44) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
45) §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
46) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
47) §15 xxxx. 1 a 2 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Sb.
48) §102 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
49) §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nemocí x xxxxxxxx.
50) Např. §190 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, §45 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
51) §22b xxxx. 1 x 3 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 306/1997 Sb.
52) Xxxxx č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., zákona x. 109/1984 Xx. a xxxxxx x. 180/1990 Xx.
53) Zákon č. 29/1947 Sb., x likvidaci xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x umisťování x xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.
54) §13 xxxx. 1 část xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
55) §15 x §107 odst. 2 zákona x. 155/1995 Xx., ve xxxxx zákona x. 134/1997 Sb.
56) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
57) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
58) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
59) §132 x xxxx. zákona x. 221/1999 Sb., x vojácích z xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 580/1990 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
62) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích.
63) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx.
65) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §13 xx 17 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
67) §4 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
68) §132 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 254/2002 Xx.
§116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x služebním xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 26/1993 Sb.
§119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx službě.
69) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
70) §27 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§24 xxxxxx č. 551/1991 Xx., o Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§21 zákona x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
71) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 ze xxx 29. xxxxx 2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 988/2009 a Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx Xxxxxxxx Komise (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (ES) č. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxx z důvodu xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.
72) §205d xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
§1 xxxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxx úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §86 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §7 xxxx. 3 soudního xxxx xxxxxxxxx.

76) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi dokumentů.

§6 xxxx. 1 zákona x. 297/2016 Xx., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

77) §13 x 16 zákona XXX č. 589/1992 Xx.
78) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x pozbývání státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o azylu x o xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
83) §46 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2004 Xx.
84) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
85) Xxxxxxxxx §274 xxxx. f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §9d xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 xxxx. 1 xxxxxx x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
86) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti.
87) Xxxxx č. 435/2004 Sb.
88) §1 xx 8 x §14 xxxxxxxxx xxxx.
89) §62 xxxxxxxxx xxxx.
90) §36 xxxx. 3 správního xxxx.
91) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.
92) §71 xxxx. 1 a 3 xxxxxxxxx xxxx.
93) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.
94) Xxxx xxxxxx správního řádu.
95) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx.
96) §40a xxxxxx č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx zákona x. 168/2005 Sb.
97) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
98) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
99) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních službách.
Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx.
101) §93 xxxxxx č. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
102) §3 xxxxxx č. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
103) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
104) §17a xxxx. 2 a 4 xxxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
105) §8a xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §38j xxxxxx x. 586/1992 Xx., o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
108) §94 xxxxxxxx xxxxx.
109) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
110) §551 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
111) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
112) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
113) §9 xxxx. 3 písm. x) zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
114) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 214/2006 Sb.
115) §45a xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx zákona x. 214/2006 Xx.
116) §9 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx zákona x. 152/2007 Xx.
117) §20 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxx č. 152/2007 Xx.
118) Xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů.
119) §14 xxxx. d) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
120) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Sb.
121) §61a xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 306/2008 Xx.
122) §11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
123) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.
124) §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
125) Xxxxxxxxx §25 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
126) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
127) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
128) Xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
129) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
130) Xxxxxx 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
131) §50a xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
133) Xxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
134) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
135) §4a xxxx. x) a x) a §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
136) §106a xx 106c xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

137) Zákon č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx.

138) §26 x 27 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§49 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

139) §40 odst. 6 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

140) §228 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

141) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx ustanoveních x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006.

142) Xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1304/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Evropském sociálním xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1081/2006.

143) §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

144) Xxxxxxxx xxxxx č. 363/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx horníků, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx před xxxxx 1993, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 69/2015 Xx.

145) §2895 občanského xxxxxxxx.

146) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

*) Zákonodárce způsobil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx texty xxxxxx xxxxxxxxxx:

- novelou x. 309/2002 Sb. doplnil xxxx. r) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- xxxxxxx x. 362/2003 Xx. (xxxxxxxx 1.1.2006) xxxxxx xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x) xx x),

- xxxxxxx x. 424/2003 Xx. xx neexistující xxxx. x) xxxxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 xxxx. x) xx x).

**) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx několika xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx x. 309/2002 Xx. xxxxxxx xxxx. w) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- novelou x. 362/2003 Xx. (xxxxxxxx 1.1.2006) zrušil xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x) xx x),

- xxxxxxx x. 424/2003 Sb. xx neexistující písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.2004 xxxx. x) xx xx).

***) Xxxxxxx x. 167/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2004 xxxx do §6 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx x. 501/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx. x) xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxx učinil. Xx 1.1.2006 xx xxxxxx uvede do xxxxxxx.