Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024 do 30.06.2025.


Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
582/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1 §2

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení §3 §3a

ČÁST II. Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí §4 §4a §4b

Česká správa sociálního zabezpečení §5

Územní správy sociálního zabezpečení §6 §6a

Institut posuzování zdravotního stavu §6b

Místní příslušnost §7

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti §8 §8a §8b

Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti §9

Obce §10

Živnostenské úřady §10a

Český statistický úřad §10b

Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení §11 §11a §11b §11c §12 §13

Zpracování údajů §13a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §14 §15

Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb §16 §16a

Posudkové komise ministerstva §16b

Registr pojištěnců §16c

ČÁST III. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení

HLAVA I. §17 §18 §19 §20 §21 §22 §22a §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35

HLAVA II. Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového zabezpečení

Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění §35a

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění §36

Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech §36a §36b

Vedení a předkládání záznamů §37 §37a

Evidenční listy §38

Předkládání evidenčního listu §39

Předkládání údajů o důchodovém pojištění §39a §40

Informativní osobní list důchodového pojištění §40a

Hlášení o zaměstnávání důchodců §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST IV. Povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení

HLAVA I. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení §48 §48a §48b §48c §48d

HLAVA II. §49

HLAVA III. Povinnosti občanů v důchodovém zabezpečení §50 §51 §52 §53

ČÁST V. Přestupky §54 §54a

ČÁST VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

HLAVA I. Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

Zahájení řízení §55

Přerušení a zastavení řízení §56

Úkony účastníků §57

Lhůty pro vydání rozhodnutí §58

Rozhodnutí §59

Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80

HLAVA II. Řízení ve věcech důchodového pojištění

Zahájení řízení §81

Žádost o dávku důchodového pojištění v listinné podobě §82

Žádost o dávku důchodového pojištění v elektronické podobě §82a §83

Účastníci řízení §83a

Přerušení a zastavení řízení §83b

Důkazní prostředky §84

Prokazování výchovy dítěte §84a

Prokazování některých dob §85 §85a

Rozhodnutí §86

Podkladové rozhodnutí §87

Námitky §88

Právní moc a opravné prostředky §88a

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění §89

Doručování písemností §90

HLAVA III. §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104

HLAVA IV. Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Předmět řízení §104a

Místní příslušnost §104b

Rozhodování §104c

Oznámení rozhodnutí §104d

Soudní přezkum §104e

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §104f

Výkaz nedoplatků §104g

Výkon rozhodnutí §104h

Prominutí penále §104ch

Zástavní právo §104i

HLAVA V. Společná ustanovení o řízení §105 §106 §107 §107a §108 §109

HLAVA VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil

Žádost o dávku §110 §111 §112

ČÁST VII. Postupy ke snížení důchodů některým představitelům komunistického režimu §113 §114 §114a §114b

ČÁST VIII. Společná ustanovení §115 §115a

Lhůty pro výplatu dávek §116 §116a §116b §116c

Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče §116d §117

Zastavení a uvolnění výplaty dávky §117a

Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci §118

Odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a zaměstnavatelů §118a §118b §118c

Náhrada nákladů řízení §118d

Určení místní příslušnosti v některých případech §119 §120 §120a §120b §120c §121 §122 §122a §123 §123a §123b

Počítání času §123c §123d §123e §123f §123g

ČÁST IX. Řízení a povinnosti ve věcech dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §123h §123i §123j

ČÁST X. - Postup při úhradě náhrady mzdy nebo platu podle §203a zákoníku práce §123k

ČÁST XI. Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I. Přechodná ustanovení §124 §125 §126 §126a

HLAVA II. Závěrečná ustanovení

Prováděcí předpisy §127

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §127a §128 §129 §130 §131 §132

Zrušovací ustanovení §133 §134

Příloha - Názvy, sídla a správní obvody územních správ sociálního zabezpečení

Přechodná ustanovení Čl. IV Čl. V Čl. IX

č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII

č. 241/1994 Sb. - Čl. IX

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV

č. 134/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 424/2003 Sb. - Čl. II

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. III

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. VI

č. 189/2006 Sb. - Čl. XIV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 306/2008 Sb. - Čl. V

č. 479/2008 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 367/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIX

č. 64/2014 Sb. - Č. IX

č. 213/2016 Sb. - Čl. IV

č. 259/2017 Sb. - Čl. IV

č. 231/2023 Sb. - Čl. II

č. 412/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 405/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 177/2011 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, působnost České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx xxxxxxxx podpory, pomoci x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx péče x xx věcech xxxx xxxxxxxxx znevýhodněných. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx postup při xxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx platu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x akcí xxx xxxx a mládež (xxxx xxx "náhrada xxxx xxxx xxxxx"), xxxxxx poskytl zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxx §203a xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 8)

§3

Organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx Finanční správy Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí,

b) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Ministerstvo spravedlnosti,

g) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úřady. Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx účetní xxxxxxxxx. Xxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx, účetnictví, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotek Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx zákonem x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x státní xxxxxx. X xxxx Xxxxxxxxx posuzování zdravotního xxxxx x xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx; jeho xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

ÚKOLY XXXXXX XXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ, XXXXXXX XXXXXX X OBCÍ X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

§4

(1) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx jen "ministerstvo")

a) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx soudního xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx posudkové xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vládě xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 9, Xxxxxx x stavu důchodového xxxxxxx Xxxxx republiky x x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a ekonomický xxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informaci x xxx, xxx xx měl xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, kdy by xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dosažení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věku x xxxx očekávané xxxxxxx xxxxx života, x to xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx věku 25 až 54 xxx; tato informace xxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10b. X případě, kdy xxxxxxx pro jednu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délky života xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 24 % xxxx větší xxx 26 %, xxxxxxxx xxxx zpráva xxx xxxxxxxxx o úpravě xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx věty.

§4a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§4x

Xxxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxx §4a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxx, xx 31. xxxxxxxx kalendářního roku, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx nezaměstnanosti v xxxx xxxxxxxx hranice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ústavem xxxxx a sociálních xxxx, x. x. x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto informací xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 203/2017 Xx. x účinností od 1.1.2018

§5

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx o nich xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxx,

2. x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutou xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x této xxxxx oprávněna rozhodovat,

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neprávem vyplacené xxxxxx na dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o této xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x odvoláních proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx vyskytly xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. x xxxxxxxxx důchodových xxxx xxxxx §105a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx x řízení x přezkoumání xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxx výplatě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx,

x) řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx územních xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx z práva Xxxxxxxx xxxx a xxxxxx úkolů vyplývajících x mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx registr pojištěnců xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "registr xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu [§6b xxxx. 2 xxxx. x)] x xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx uznán xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Názvy, xxxxx x xxxxxxx obvody xxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx x příloze x tomuto xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plní x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xxxxxxxxx, xx tyto úkoly xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) rozhodují

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

2. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.,

3. xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx zaměstnavatelem x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx list"),

4. xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.

5. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

6. xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Xx.,

7. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxx, o xxxxxx x x xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx zabezpečení, x x xxxxxxx zástavního xxxxx x případě xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxx xxxx xxxxxx,

8. xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

9. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 183/2017 Xx.,

11. x době x xxxxxxx péče muže x xxxx xx xxxx do 4 xxx, xxx-xx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx 30. xxxxxx 2007, x x xxxx a xxxxxxx xxxx x dítě xx xxxx xx 18 xxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx, x xxxx xxxxx pečující osobně x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx, xxx-xx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 1995 xx 31. prosince 2006,

12. x xxxx x rozsahu xxxx xxxxx pečující xxxxxx x xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 100) xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx III (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxx-xx x xxxx xxxx x tuto xxxxx po 31. xxxxxxxx 2006, x x xxxx x xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx mladší 10 xxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 100) xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx),

13. x tom, xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxx x xxxx xx 4 xxx věku xxxx x osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost), x xxxxxxxxx xxxxxxx 116), x x xxx, u xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxx xx 4 xxx věku xxxxxxx xxxx x xxxx xx 4 xxx věku xxxx xxxxx pro to, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx považovala xx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

14. xx xxxxx x xx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxx výchovy xxxxxx 147) osobně xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx rozsahu; xxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxx přihlédnuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pojištěnce, xxxxx xxxx na tom, xx x dítě xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.,

16. vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

17. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx doby xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1976, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx určený xxxxxxxx xxxxxx,

18. ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

19. xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.,

20. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb.,

b) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx zaměstnanci přeplatek xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 412/2023 Sb.,

e) vypuštěno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.,

x) vypuštěno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Xx.,

x) zrušeno xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxx statistiku x xxxxxx xxxxxxxx předepsanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx)xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 33) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění,

i) sepisují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx žádost podklady xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

k) xxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxx pojištění a xxxxxxxxxx xxx pojištění xx sporných xxxxxxxxx x zápočet xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb.,

n) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) kontrolují xxxxxx povinností xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxxxxxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2023 Xx.,

x) vybírají xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 15) x vymáhají xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávek x těchto věcech xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxx rozhodnutí,

s) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2023 Sb.,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx převzít xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neplní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx xxxxxxxxx záloh xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx posouzení nároku xx dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx neplnění xxxxxxx podnikatele xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx x pracovní schopnosti xxxxx §8 x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Institutu xxxxxxxxxx zdravotního stavu x xxxxxxx archivnictví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§6a

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zřizují xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracoviště.

(2) Xxxxxxxxx pracoviště xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxx okresů Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx x Xxxx-xxxxxx. Úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx-xxxxxx x Xxxxx-xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Plzeň-jih x Xxxxx-xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v okrese Xxxxx-xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracoviště v xxxxxx Xxxx-xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxx-xxxxx.

(3) Kontaktní xxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxx podle §6 xxxx. 3 písm. xx), x), l), x) x v),

b) xxxxxxx návrhy na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx xxxxx a xxxxx podání xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vydává xxxxxxxxx xxxxx §22d xxxxxx o pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx posouzení xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx územního xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx hlášeného xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohodnout, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx provedeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důvody,

e) xxxxxxxxx provedení xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx obvodu, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx x tomto obvodu xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), e), x) x x).

(4) Územním xxxxxxx kontaktního xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x němž xxxx kontaktní xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo v xxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 2.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§6x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xx xxxxxx x Hradci Králové. Xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx s celostátní xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx schopnost xxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx zákonem (§8),

b) xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx lékařské prohlídky (§8 xxxx. 3) xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx přestaly být xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x zaměstnanosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxx, který je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx invalidním xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdravotního stavu x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje s xxxxxxxx správami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při poskytování xxxxxxx pomoci xxxxxxx x zaměstnavatelům xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x).

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§7

Xxxxxx příslušnost

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x tomto xxxxxx jinak, xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxx. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana xxxx xxxxxx hlášeného xxxxxx 101) x České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 písm. x) bod 18, xxxx. x), ch), x), x), x), x v) x x §82 odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 3 písm. o), x) x x), xxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xx-xx zaměstnavatelem xxxxxxx osoba, xxxx xx xxxxxx příslušnost xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx fyzická xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a její xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxx hlášený xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x ani xx území České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky zaměstnance, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení místem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 písm. x), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx evidence xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. o), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 písm. xx), x), x) x x), nemá-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytu x Xxxxx xxxxxxxxx 101); xx-xx několik xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx příslušná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x jejímž obvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xx vedena evidence xxxxx státních zaměstnanců, xxxxx jde o xxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx pobytu 101) x České xxxxxxxxx, osoby, která xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2007 xxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxx. x) bodech 11 xx 13; xxxxxx xx rozhodné místo xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxx (§85 xxxx. 2),

x) místem, xxx xx nachází xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx činnost na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 138), xxxxx spisovna nebo xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x spisovou xxxxxx, x případech uvedených x §35a odst. 7,

x) místem trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxx-xx x cizince, xxxxxx xxxxxxxxx pobytu 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx žádosti vznikl xxxx xxxxxxx v §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 14.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxx §39 xxxx. 1 xx xxxx místní příslušností xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §83 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx schopnosti

(1) Xxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a pracovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx 123) xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídkách. Xx xxx xxxxxx posuzují

a) xxxxxxxxxx x změnu xxxxxx invalidity,

b) dlouhodobě xxxxxxxxxx zdravotní stav xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxx x xxxxx zdravotně znevýhodněnou,

d) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2011 Xx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pro účely xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením x xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx x postižením xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 146) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 366/2011 Xx.,

x) stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx.

(2) Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx orgánu, který xxxx řízení, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou xxxxxxxxx

x) x termínu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Institutem posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxx posouzení,

b) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky; x xxxxx xxxxxxx xx Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx správního xxxxxx, xx xxxxxxx jehož xxxxxxx provedl Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku; x xxxxxx xxxxxxxxx xx Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x výsledku xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx řízení x xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx x hmotné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx osoba xx xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx; v těchto xxxxxxxxx xx Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx České republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx posudku, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; x tomto případě xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu povinen xxxxxxxxxx příslušný správní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x tomto xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnický pracovník. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxxx nelékařský xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx všeobecná xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnický xxxxxxxxx xxxx fyzioterapeut x získá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx certifikovaného xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 148); xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx do 24 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníka xx zaměstnání. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx lékařem Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nelékařský xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx stav xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxx x §9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx pojištění

(6) Při xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poruch, výsledků xxxxxxxxx vyšetření a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisy 125). Při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxx xxxx x podkladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (§88). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zda jde x xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x §9 xxxx. 1, vydává Institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu. Xxxxx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx první a xxxxx může xxxxx xxxxx lékař. X xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx vyloučen xxxxx, xxxxx xxxxx věc xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx. Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xx xxx podílet xxxxx, xxxxx se účastnily xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x prvním xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zašle xxxxxx xx 7 xxx stejnopis xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx podle xxxxxxxx 7 věty xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§8a

§8a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§8b

§8b zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§9

Ministerstva obrany, vnitra x spravedlnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx x vojáků, kteří xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx hmotně xxxxxxxxxxx xxxx vojáci x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxx"), Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Bezpečnostní informační xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrana x pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 132), a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra,

c) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x povolání, příslušníků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "příslušník xxxxxxxxxxx xxx") x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x pomoc na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 132), x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ozbrojených sil xx xxxx xxxxxxx 20 let

b) jde x

1. příslušníka xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx v xxxx xxxxxx splnil xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxx xxxxx službu xxxxxxx xx xxxx 15 xxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxx xx jejího xxxxxxxx splnil podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx,

4. příslušníka ozbrojených xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68) xxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx nároku xx xxxxxx,

5. xxxxxx, xxxxx konal xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 69)

6. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 132), x xx x xx ukončení xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxx,

7. vdovský, xxxxxxxx xxxx sirotčí xxxxxx xx příslušníkovi xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx dvou xxxx xx jejího skončení xxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxx v písmenu x), xxxx xx xxxxxxxx uvedených x xxxxxx 1 až 6.

(3) Xxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil.

(4) X xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx důchodu a x xxxxxxxxx pozůstalých xx příslušníkovi ozbrojených xxx lékařské xxxxxx xxxxxxx x oborech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí zřídit x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx posouzení xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx. Podává-li tato xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxx xxx původním xxxxxxx.

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xx xxxxx, xxxxx xx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx invalidním xx xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o invalidním xxxxxxx.

§10

Xxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx pojištění (§118 xxxx. 3).

(2) Xxxxxx xxxx dohlíží, xxx xxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 4); neplní-li xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10a

Živnostenské úřady

(1) Živnostenské xxxxx přijímají x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 113), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. a) až x).

(2) Živnostenské úřady xxxxxxxx xx stanovené xxxxx 114) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, a xx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sděleny; oznámení x zahájení samostatné xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx dne, xx xxxxxx byly xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, předávají xxxxxxxxxx územním správám xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) vznik xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad

Český xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a Xxxxxx o očekávaném xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxx xxxxxxx 3 nebo 8; Xxxxx statistický úřad xx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx o věku, xxx jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx součtu xxxxxx xxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxx délky xxxxxx x xxxx x xxxxxx očekávané xxxxxxx délky xxxxxx xxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 25 až 54 xxx, x informaci x očekávaném xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx nejméně 50 xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx xxxxxxx délka xxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxx xxxxxx aritmetický xxxxxx xxxxxxx délky xxxxxx xxxx x xxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx x fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxx xxxx 71) x z mezinárodních xxxxx; státní orgány x fyzické a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 30 xxx ode dne xxxxxxxx; státní xxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny xxxxx xxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příslušné xxxxx xxxxxxxx vedením xxxxxx xxxx povinny písemně xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, x xx xx xxxx xxxxx xxx dne xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Povinnost xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx zasláním xxxxx xxxxxxxx listu.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ni x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x x mezinárodních smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a výši xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx České xxxxxxxxxx, x. s. 72) x Kooperativy, xxxxxxxxxx, x. s. 72) x xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu 73) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a nemocech x povolání potřebné xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx; tyto xxxxxxxxxx x Státní xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvu xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx oprávněny x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdělovat xxxxx potřebné x xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx ně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx unie 71) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a k xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xx ze xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti. Dožádaný xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhovět ve xxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(5) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x živnostenské úřady xx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x §10a xxxx. 1. Xxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x v elektronické xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxx neprodleně x xxx xxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle §118a xxxx. 3 xxxx xxxxx §34a xxxx. 4, §41 xxxx. 4, §50 xxxx. 6 x 7 x §52 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xx xxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxx xxxxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, který orgán xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx důchodu, xxxx xxxx-xx odsouzený poživatelem xxxxxxx, sdělí xxxx xxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 písm. x) x d) xx f).

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§11x

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepožádala, xxxxxx-xx důvody pro xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, zvláštních xxxxxxxx předpisů 128), xxxxx Evropské xxxx 71) xxxx mezinárodních xxxxx a je-li Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místem xxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 129). X xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 129) x xxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx xxx doručování.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sděluje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx

x) o xxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx xxxxx,

x) x změně xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x xx bez xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx dostupné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx vedených xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx správnosti měla xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 105); x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx čísel.

§11x

(1) Xxxxxxx Centrálního xxxxxxxx smluv poskytuje xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx x tohoto xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx úkolu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x předložil záznamy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxx výši x xxxxxxx,

x) příjemce dávky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx xx xxxxx, její výši x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x žadatele x tuto dávku, xxx xx podrobil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx odbornému xxxxxxxxx,

x) xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, aby xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x určeném termínu xx xxxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx v registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 26 zaměstnanců xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, aby xx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v určeném xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxx správnost a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxx též správnost xxxxxx xxxxxx mezd x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx správné xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx působnosti. Xxxx xxxxx orgány sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx dochází x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx proti xxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx rozhodnutí, též xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; popis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výběrová xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx o xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxx x stížnosti.

§13a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§14

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, se kterými xx seznámili při xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx i po xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx služebního poměru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx písemně x xxxxxxxx xxxxxxx x účelu.

(2) Údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zaměstnavatelů, xxxxx xx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx subjektům, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx zákon 26) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx mohou xxxx xxxxx sdělit jiným xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx pro řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx úřadům nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx smluv.

(3) Orgány xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) nebo návrh xx výkon rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx informace xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx jinému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, x němž xx xxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx anebo x xxxxx řízení ustanovenému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx pojišťovnám 29) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údaje x výši xxxxxx x xxxxxx jednotlivých xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 28) x xxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx doplnění xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxx xxxxx x registru xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx x xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx kdy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stupni,

d) Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx") údaje nezbytné x xxxxxx xxxxx x xxxxxx působnosti, xxxxx xx x xxxxxxx vymezen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx informace xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx informace x souhrnné xxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx činnosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenných,

f) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx.,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, 63)

x) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x provádění mezinárodních xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských práv x boje xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxx vymezen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) obecním xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x druhu, xxxx x datu xxxxxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxxxx, poživatelům xxxxxx xxxxxx a osobám x těmito žadateli xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění xxxxx x jejich xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od tohoto xxxx, x xx x rozsahu xxxxxxxxx xxx účely poskytování xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 106),

x) Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, které si xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx bezpečnostnímu xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 97),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §10a odst. 1 xxxxxx oznámení x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxxx účtů pro xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) dalším orgánům xxxxxx správy údaje xxxxxxxx x plnění xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx; ustanovení §16a xxxx. 3 xxx není xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace opírá, xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx požaduje, a xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx požaduje.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx povinny xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich xxxxxxxxxx xxxxx, řídicím xxxxxxx x koordinačnímu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx financované x evropských strukturálních x xxxxxxxxxxxx fondů 141), xxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx ně x xxxxx Evropské unie 142). Tyto xxxxx xx xxxxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X žádosti xxxx být uvedeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x účel, xxx který xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxx být xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenných, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx vůči xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sdělit, zda xxxx jiná xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx čísle xxxx xxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx zachovávat mlčenlivost xx nevztahuje xx xxxxx týkající xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, včetně výše xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx soudní nebo xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx povinností uložených xxxxxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve stanovené xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Průkaz xxxxx věty první xx pověřením xx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákonem x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§16

Součinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 x §8

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního stavu xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovat xxx xxxxxxxx posuzované xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx lékařské vyšetření, xxxxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx bezplatně lékaři, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx §8, xx jeho xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx posuzované fyzické xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, x xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, do 15 xxx ode xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx žádost. Xxxxxxxxxx-xx poskytovatel zdravotních xxxxxx lékařské podklady xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx těchto podkladů x poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 8 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx xxxx žádost, pokud xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e xxxx. 2 xxxx. a).

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami 126) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 127). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx, a xx xx xxxxxxx vyúčtování xxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx poštovného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx služba Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Uznávání nemocí x xxxxxxxx 49) xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů 50) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133).

§16x

(1) Xx postup xxx xxxxxx posudku xxxxx §4 xxxx. 2 x §8 xxxx. 1 xx 7 xx použije xxxx čtvrtá xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 2 xx 4, §134, §156 xxxx. 2 x §158 xxxx. 2 správního xxxx; xxxxxxx přitom xxxxx ustanovení §17 x 38 xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx posudku podle §4 xxxx. 2 xxxx 60 dnů x pro xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 činí 45 dnů, nestanoví-li xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 7 xxxx 60 xxx. Xxxxx-xx vydání posudku xx xxxxx podle xxxx xxxxx závažné xxxxxx, xxxxx orgán xxxxxxxxxx zabezpečení příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; x těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxx x 30 dnů, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx požádal, xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, stejnopis posudku xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x §8 odst. 1 x 7.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 nebo §8 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lékařem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx podrobila vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx byly xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vypracování xxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 2 x §8 xxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx tomto xxxxxxxxx potřebná.

(6) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 a §8 stanoví lhůtu, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 a §8; tato lhůta xxxxx být xxxxxx xxx 15 dnů xxx xxx doručení xxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X podkladům předloženým xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odbornému vyšetření xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) a x) anebo odmítne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 písm. x) a d) xxxx podle xxxxxxxx 5, sdělí orgán xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxx orgánu, který xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Ustanovení §8 xxxx. 8 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx komisi.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx. Předseda xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx komise jsou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx členem xxxxxxxxx xxxxxx. Dalšími členy xxxxxxxxx komise jsou xxxxxxx lékaři jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Posudková xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tajemník x xxxxx lékař. Xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xx xxxxxx většinou xxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Posudkový xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jednání xxxx komise, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx jednotlivých případů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, lze-li xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx.

§16c

Registr xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práva Evropské xxxx 71) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x osobách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx a dobrovolné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) jméno a xxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx x všechna xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, místo x xxxxx úmrtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

f) xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx,

x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx o datu xxxxxx x pozbytí xxxxxxxx občanství,

h) adresu xxxxx trvalého xxxxxx, x jde-li x xxxx státní příslušníky, xxx adresu xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaj x tom, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxx na důchodovém xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) další xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x požadavků xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) a z xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx kalendářní xxxx,

x) xxxx, které xx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx důchodového xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx dob) xxxxxxx cizozemským nositelem xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x místo narození x adresu místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx x datum xxxxxxxx dítěte, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx, u xxx se toto xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x), x) x x),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a výši xxxxxxxxxxx doplatku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, kdy byl xxxxx doplatek xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx zaměstnavatelích orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§20

§20 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§22x

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§25

§25 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§26

§26 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§27

§27 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§28

§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§30

§30 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§31

§31 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§32

§32 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§35

§35 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX DRUHÁ

ÚKOLY XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§35x

Xxxxxxxxx zaměstnavatelů xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzické osoby xxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx organizační xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činny xx základě xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx státní zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 137) xxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx České republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x povolání služební xxxx&xxxx;xxxx služné x xxxxxxxxx vojáků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx sídlo xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx republice.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxx a xxxxxxx x předkládat je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozhodných pro xxxxx xx xxxxx x xxxx trvání x xxx výši x výplatu dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx jinak, xx xxxx dnů. Na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předložit xxxxxxx xx lhůtě určené xxxxx orgánem, x xxxx-xx xxxxx určena, xx xxxx dnů xx xxxxxxxx výzvy.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx evidenčních xxxxx (§38 xxxx. 5 věta xxxxx) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxxx, nebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx roků xx xxxx, xxxxxxx xx týkají, x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx roků xx roce, ve xxxxxx byly vyhotoveny,
b) xxxxxxx o skutečnostech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 písm. h) xx dobu 6 xxxxxxxxxxxx xxxx následujících xx měsíci, kterého xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx následujících po xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx pojistné xx xxxxx měsíc xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, pokud xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxx 10 kalendářních xxxx xx xxxx, kterého xx týkají,
d) xxxxxx xxxxx 107) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx uvedených x §37 odst. 2 xx 4, xx xxxx 45 xxxxxxxxxxxx roků následujících xx xxxx, kterého xx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x údajích xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx právní předpis xxxxxxxxx pro záznamy, xxxxx mají xxxxxxxxx xxxxxxxx záznamů, delší xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx doklady x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 108) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Zaniká-li xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx před uplynutím xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxx úschovu xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 (dále xxx "doklady xxxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, kde xxxx doklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx spisovny 138), xxxx x xxxxxxx, jsou zřizovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spisovny, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx dokladů") xxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořídit xxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx provádění xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxx xx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx na žádost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx shodu xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxx pořízeného opisu xxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxx x případech, xx xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, opisu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx archivnictví x spisovou službu 139).

(7) Zaniká-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, u kterého xxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, před uplynutím xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx územní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u jiného xxxxxxxx dokladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx doklady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Zůstanou-li x xxxxxxxxx xxxxxxxx 140) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx držitele dokladů xxxxxxxxx xx spolupráci x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx uložení podle xxxxxxxx 7 u xxxxxx držitele xxxxxxx xx náklady České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(9) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx maximální xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstavci 6 a xxxxxxx xx uložení xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) osob xx služebním poměru xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx družstvo, xxxxx xxxx xxxxx,

x) společníků x jednatelů xxxxxxxxxxx x ručením omezeným x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah vykonávají xxx xx xxxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odměňováni, xxxx společnost,

e) osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatel, xxxxx uzavřel se xxxxxxxxxxxx tuto dohodu,

g) xxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx,

x) členů zastupitelstev xxxxxxxx samosprávných celků x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce, xxx xxxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni, útvar, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků,

ch) xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prezidenta xxxxxxxxx Kancelář prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx kontrolní xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplácí xxxxxx za výkon xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxx x osoby x xxxxxxxx, která xx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx, které mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 135), xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) osob xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxx xxxx xxxx pracovně zařazených xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxx ústav xxx výkon zabezpečovací xxxxxxx,

x) osob, xxxxx xx soustavně xxxxxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxxxxx xx střední xxxx vysoké xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxx,

x) osob xxxxxxxx v evidenci xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx uchazeči x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx,

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx vztah vztahuje xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx práce [§5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění], tento xxxxxxx úřad nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx činnost 87) xxxxxxxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx zakládala nemocenské xxxxxxxxx, x něhož xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx 33) příslušná xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv Xxxxxxxx Veřejného xxxxxxxx xxxx,

x) státních xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v xxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx služby,

w) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) členů Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání Xxxx Xxxx pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx finančního xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra,

z) xxxxx Rady Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

za) členů Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx regulačního xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxx, xxx likvidátorovi xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxx kolektivních xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x §35a odst. 1 xxxx třetí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx, xxx těmto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

xx) xxxx uvedených x §5 odst. 1 xxxx. t) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x těchto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx zástupců xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce, státní xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

zk) xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady.

§36x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnavatelem se xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má sídlo xxxx bydliště xx xxxxx České republiky x x níž xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xxxx bydliště je xx území xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatelem xxxx příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli. Smluvním xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xx xx xxxxx státu, x xxxx Česká xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x Xxxxx republice x smluvního xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx trvalý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vykonávají trvale xxxxxxxxxx x xxxxxx x jsou xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxx, xx xxxxxx trvale xxxxxxxxxx zaměstnání, xx xxxxxxx vést xx xxx xxxxxxxx o xxxxxx zaměstnancích xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x xxxx x xxxx povinné xxxxxx xx důchodovém pojištění x xxxxxx.

§36x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§36b

§36b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§37

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx xxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxx a xxxxxx cizozemského xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) vznik x xxxxxxxx pracovního xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx základ pojištěnce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 35)

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, kterou xx xxxxx přivodil xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 10 xxx xxxx ošetřování xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxx, xxxx, po xxxxxx xxxxxx potřeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, nejde-li o xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx u dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxx porodem, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx očekávaným dnem xxxxxx, do xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx porodu,

f) dobu xxxxxxxxxx volna bez xxxxxxx příjmu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxx, zda xxxxx xxxxxx starobní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nároku xx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x poživatele důchodu xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstev xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxx společnost za xxxxxx před xxxxx 2014, seznam společníků x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, za xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, které xxxx povinna odvést; xx platí xxxxxxx xxx družstvo,

i) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) dobu vojenské xxxxx xxxxxx, nejde-li x xxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx výdělku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx občanům xxxxxxxxx x době x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxxxx vyplacených v xxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx rokem 1996, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx příspěvku xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx xxxxx písm. x), d) a x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx doby xxxxxx xxxx kalendářní xxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x takovém xxxxxxxxxxx xxxxxx byl zúčtován xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a o xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx x těchto xxxxxx x x výši xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pracují x zaměstnání x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod xxxx x xxxxxxxxxx dolech (xxxx xxx "zaměstnání x xxxxxxxxx hornictví"), xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle §37c xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x směnách, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vykonáváno xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) název xxxxxxxx, xxxxx vykonává zaměstnanec x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hornictví, a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx x názvy xxxxxxxx xxxxxxxx x Národní xxxxxxxx xxxxxxxx 143), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxxx xxxxxxx pracoviště xxx xxxx x xxxxxxxxxx dolech,

d) záznam x dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx xx 30 kalendářních xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a stejnopis xxxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 149), operátora xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx střediska x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x záchranáře xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zdravotnický xxxxxxxxx") xxxx člena jednotky xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxxxx, xxxx vede xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx podle §37e xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx jednotky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednotlivých směnách x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; doba xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx 60 xx xxxxxxxx za 1 xxxxxx,

x) xxxxx xxxx x zaměstnání zdravotnického xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §37d xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxxxx x jednotlivých kalendářních xxxxxxxx xxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx hodin xxxxx xxx 8 xx xxxxxxxx xx 1 xxxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajích xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 xxxx xx xxxxx tohoto xxxxxx podle §39. Xxxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxxxxxxxx stejnopisy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx evidenčního xxxxx; pro stejnopisy xxxxxx potvrzení xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx předkládají xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 3 x xxxxxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx o přepočet xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 144).

(6) Xxx-xx x osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x x xxxxx xxxxxxxxxx účastnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx jí žádost xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxx plátci xxxxxxx xxxxxxxxx o výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx předchází roku xxxxxxxx důchodu osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 36)

(7) Jde-li x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx krajské xxxxxxx Xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x evidenci údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Krajská xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci, a xxxx, xx xxxxxx xxxx podpora v xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rekvalifikaci xxxxxxxxxx, x xx xxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 6 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx o xxxxx, xxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x x §102 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vede Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx pojištění. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxxxx.

(9) Xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx, vede xxxxxxxxxxxxx nebo vzdělávací xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxxxx.

(10) Zaniká-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. h) xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, a to xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rejstříku; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 4 xxxx. x) x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podniku vykonávaném x období xx 1. ledna 1993 xx 31. xxxxxxxx 2022 x toto xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx postupem xxxxx §39 a zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxx stejnopis xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §38 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx mají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxx, že bývalému xxxxxxxxxxx nepředkládají xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Evidence x xxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx §35a.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024 o vystavení xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxx x předložit xx 30 xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx xxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§38

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) xx x), f) xx x), x), x) x x) xx xx) jsou xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx účasten důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plní-li xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x).

(2) Evidenční xxxx xx vede xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxx každý xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx nový xxxxxxxxx xxxx, a xx x když xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx od 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx účast xx 1. lednu, x xxxxxxxx se xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), nejpozději však xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx xx 1 měsíce po xxxxxxxx vyúčtování xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

g) xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 odst. 4 xxxx. a), d) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx,

x) doby, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx potřebného xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x údaji xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx občanovi x podpisu a xxxxxxx do své xxxxxxxx [§35a xxxx. 4 xxxx. a)] x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxx 3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx list xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 do 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenčního xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Příslušná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx druhé xxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxx poměru, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx územní správy xxxxxxxxxx zabezpečení je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedený x §9 odst. 1.

§39

Xxxxxxxxxxx evidenčního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny. Xxx-xx x xxxxx xx služebním xxxxxx, x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, předkládá xx evidenční xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e odst. 2 xxxxxxx ministerstev obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxx xx 30 dnů

a) xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 4; skončilo-li xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vstoupí, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ode xxx svého xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx list xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx občana se xxxxxxxxx evidenční xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxx,

x) xx 3 xxxxxx xx xxxxx, nebyl-li xxxxxxxxx xxxx vyžádán xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xxxxxxx-xx občan x xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx tiskopisech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Pokud zaměstnavatel xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e xxxx. 2 písm. x) zasláním na xxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx důvod tohoto xxxxxxx. Xxxx povinnost xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxx

§39x

Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx-xx x osoby uvedené x §36 xxxx. x), předkládá xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 písm. x), x výjimkou xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx, písm. x) x písm. x), údaj x xxxx, xx xxxxxx xxxx osobě samostatně xxxxxxxxx xxxxx vypláceno xxxxxxxxxx, xxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx osobám xxxxxxxxxx účastným důchodového xxxxxxxxx údaje uvedené x §37 odst. 1 xxxx. a), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx, xxxx. x) x xxxx. x), xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx o zaplaceném xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 zasílá xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx dobrovolně účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx vydaných Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx větě první x xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 30 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx územní správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §38 xxxx. 5 věty xxxxx xxxxx zde xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxxx; žádost x xxxxxx se xxxxxx považuje za xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení nebo xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e xxxx. 2.

(6) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 a 3 xx každý xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

§40

Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx složky státu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx školy xxxx xxxxxxx na xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx pojištěnce, včetně xxxxx x zahájení x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx studia, pokud x xxxxxxx xx xxxxxxx o archivnictví x spisové xxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty obsahující xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx list xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "informativní list"). Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou za xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxx 1986 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, které jsou x evidenci příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx do 90 xxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, prokáže-li xxxxx xxxx xxxxxx xx důchodovém pojištění xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. a) x x) až x), a xxxx. 2 písm. x) x odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxx xxxx studia xxxx 1. xxxxxx 1996 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxx 1985. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zohledněním xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx. Větu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byl xxxxxxxxxxxx xxxx vyhotoven, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepovažuje xxxx x další xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx informativní xxxx xxxxxxxxxx x xx 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělení xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx a xxxxx xxxxx nejsou dostatečně xxxxxxxxx x xx x těchto xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxx rozhodnuto v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx doklady, x xx do xxxxxxxxx rukou.

§41

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ohlásit, vstoupí-li x němu xx xxxxxxxxxx poživatel starobního xxxxxxx, přiznaného xxxxx §31 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxx, jméno, rodné xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxx, xxx xxxxx xx vstupu xx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x poživatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti, xxxx xxxxxxx obsahovat xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 není xxxxxxx xxxxxxxxx uložená xxxxxxxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3.

(6) Zaměstnavatelé xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx xx tiskopisech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svému zaměstnanci, xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx důchodově xxxxxxxx. Toto potvrzení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx její xxxxxx. Xxxx potvrzení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx a xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx osoby xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody, xx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx jsou xxxx xxxxx účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx xxxxxxxx x podávání xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx. 1, §38, 39 x §41.

§44

§44 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

§45

Orgány Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Generální inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby x Xxxxx pro zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx příslušníky Xxxxxxxxxxxx vnitra provádí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidenční xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx xxxxxx příslušné x xxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx list občana, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxx příslušná k xxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxx.

§46

Xx xxxxx podáních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §51; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§47

§47 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXX PROVÁDĚNÍ SOCIÁLNÍHO XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX OSOB XXXXXXXXXX XXXXXXXXX ČINNÝCH X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§48

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx") s xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxx xxxxxxxxxxxx,

x) ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

e) xx xxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx invalidního xxxxxxx a rodičovského xxxxxxxxx nebo peněžité xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx náležela x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pečovat x osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost), xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XXX (těžká xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost), xxxxx přestala xxxxxxx x tuto xxxxx x xxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx x povolání, xxxxxxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx den xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, s xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 20) či xxxxxxx.

(3) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná, která xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zakládá takovou xxxxxxxxx. Osoba samostatně xxxxxxxxx činná, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, která osobně xxxxxx o xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) xxxx ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (úplná xxxxxxxxx), a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxx xxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx současně xxxxxx pečují x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx pomoci jiné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 13.

§48x

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx přihlásit x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx předchozí kalendářní xxx nejpozději x xxx, ve kterém xxxxxx podle zvláštního xxxxxx 21) xxxxxxx x příjmech a xxxxxxxx xx kalendářní xxx, za xxxxx xx k této xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx dodatečné xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx stanovené x §10 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx u příslušné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tento rok, 24) a to x den, ve xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 120).

(3) Po xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx přihlášky k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxxxx podat.

§48x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 písm. b) xx x) x xxxx. 2 xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§48a) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxxx §50 odst. 1, §51 a 53 xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§48x

(1) Osoba xxxxxxx x §10a xxxx. 1 může xxxxxxx xxxxx §48 odst. 1 xxxx. a) x přihlášku xxxxx §48b xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x příslušné xxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx hlášení xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxx povinna xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx samostatná výdělečná xxxxxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, pokud Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xx xxx evidenci xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx údaj obstarat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Osobní xxxx x xxxx xx 4 xxx xxxx xxxx xxxxx pro xx, xxx xx xxxxxxxxxx výdělečná činnost xxxxxxxxxx xx vedlejší xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx; xxxxx list xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dítěti xx 4 xxx xxxx x o rodičích xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do péče xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxx xxxx péče x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x největším xxxxxxx.

XXXXX DRUHÁ

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

HLAVA TŘETÍ

POVINNOSTI XXXXXX X DŮCHODOVÉM XXXXXXXXXXX

§50

(1) Xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx plátci xxxxx do 8 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx dávku, její xxxx a xxxxxxx xxxx poskytování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dávky podat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlášení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaslal xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxx.

§51

(1) V žádostech, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx adresovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx číslo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx, pokud plátce xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx rodné xxxxx x rodné xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx uvádět xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstev xxxxxx, vnitra a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Občan xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plnícímu xxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx pojištění.

§52

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx §6 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xx předepsaných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx podat kdykoliv xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx odhlášky x účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx dni x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx den v xxxxxxxx uveden; xxxxx xxxxx nezaplatil pojistné xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odhlášky, xxxx xx xxxxxxxx x zpětně xx xxxx xxxxxx nebo xxxx část. Xxxxx xxxxxxxxxx účastný důchodového xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 zákona x důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx-xx xxx splněny xxxxxxxx pro xxxx xxxxx, x xx xx osmi dnů; xxxxx tento občan xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Odhláška xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Občan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příslušné územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx, x to xx 8 xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx ode xxx doručení xxxx xxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx, aby osvědčil xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xx lhůtě do 8 xxx ode xxx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxxxx-xx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx o xxxx dávku, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jinému xxxxxxxxx vyšetření, xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx. Příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podmíněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x žadatel x tuto xxxxx xxxx dále xxxxxxx xx výzvu orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx mají, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výdělečných xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech, x nimž xxxxx xx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byl ve xxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx se uvolní, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v případě xxxxx x to, xxxxx osoba pro xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxx nebo xx xxx zvýšena procentní xxxxxx starobního důchodu xx vychované dítě, xxx poskytla potřebnou xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxx, xx o xxxx osobně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, může xxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx snížena x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx výzvě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v určeném xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. e),

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §51 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxx přizvaná xxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §121, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx druhé, §122 xxxx §122a.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx určené xxxxx xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřením x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §48.

(3) Xxxxxxx, právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení na xxxx xxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx xxxx xxxxxx bezplatné xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1,

b) xx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx správou x xxxxxxx termínu xxxxx §12 xxxx. x),

x) nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx opatřením k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

d) x rozporu s §35a odst. 3 xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxx dávky,

e) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §35a xxxx. 4 xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) nezajistí úschovu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §35a odst. 5,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §36a xxxx. 2 x v §37 xxxx. 1 až 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 3 x 4,

x) xxxxxx občanu na xxxx žádost xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 až 4 nebo 9 xxxx xxxxx §40 xxxx §42,

x) nevede xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §37 xxxx. 9 nebo tyto xxxxx nepředkládá xx xxxxx xxxxxxxxx x §39a odst. 1 Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx podle §39a xxxx. 5,

j) xxxxxx xxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx stanovené x §39 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 odst. 7 xxxxx věty xxxxx za xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §40, 42 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 odst. 2,

x) xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx podle §41 xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx stanovené xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení ve xxxxxxxxx xxxxx potvrzení xxxxx §37a odst. 1,

x) xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37a odst. 2, xxxx

x) v xxxxxxx s §123k xxxx. 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xxxxx §203a xxxxxxxx práce.

(4) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx držitel dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nesplní xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxxx týkající xx výpisu, opisu xxxx kopie dokladů xxxxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení xxxxx xxxxx §35a xxxx. 6, xxxx

x) x xxxxxxx s §35a odst. 7 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uložení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 odst. 1 xxxx. a) xxxx xx neprovede xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §16 odst. 3 xxxx xx nezpracuje xx lhůtě uvedené x §16 odst. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx uvedené x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 2,

x) nepřevezme xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §116d odst. 3 písm. a),

g) xxxxxxx přijatý xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §116d odst. 3 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxx §116d odst. 3 písm. c), xxxx

x) neoznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx částky důchodu xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §116d xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2,

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x), x), x), k), x), x) nebo x), xxxxxxxx 4 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 5 písm. x) až x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. b) a x) xxxx odstavce 5 xxxx. x) xx d),

d) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 300 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx x), i), x) x x) xxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§54x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 let. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx přerušena, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx od xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx xxxx spáchání.

(2) Přestupky xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. x) x e) xx x).

(3) Xxxxxx příslušnost xxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx v řízení x přestupku xx xxxx

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x d), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem,

b) podle §7 odst. 1 xxxx. x), jde-li x přestupek spáchaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

c) podle §7 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx spáchaný xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx orgán, xxxx xxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxx samotné zjištění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podezřelé xx xxxxxxxx přestupku postačí x její xxxxxxx, xxxx xx-xx ze xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx podezřelou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx následku xxxxx x xxxxxxx této xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx x vymáhá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX DŮCHODOVÉHO XXXXXXXXX X XXXXXXXXXX NA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX ZAMĚSTNANOSTI A XXXXXX XX XXXXXX XXXX XXXXXXXXX ZNEVÝHODNĚNÝCH

HLAVA XXXXX

XXXXXX VE XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou nelze xxxxxxx x případě, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx probíhá xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Řízení o xxx, xx xxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou, xx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxx x moci úřední.

§56

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x řízení x uznání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má, xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx posudku pro xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x tomu xxx xxxxxx, xxxx být xxxxxx přerušeno až xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podrobí nebo xxx xxxxxxxx tyto xxxxxx anebo xxxxx xx xxxxxx požadované xxxxx, pokud xxx xxxxx ve výzvě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Trvalo-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx aspoň 12 xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx přerušuje xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v řízení x xxxxxx xxxxxx xx osobu zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu byl xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 správního xxxx xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§58

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxx xxxxxxx uvedené x §16a xxxx. 2.

§59

Xxxxxxxxxx

(1) X rozhodnutí x xxxxxx občana xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xx kterého xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, uvádí, xx xxxxx xxxx xx den, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx, od xxxxxxx xxxxx již není xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, že tímto xxxx je xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§60

Xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx se xx xxxxx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16a xxxx. 4 xxxx. a) xxxx x). Xxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnost, přestává xxx xxx xxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 2) xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx osoba zdravotně xxxxxxxxxxxx byla ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx upozorněna.

§61

§61 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§66

§66 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§67

§67 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§68

§68 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§69

§69 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§70

§70 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§71

§71 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Xx.

§72

§72 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§73

§73 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§75

§75 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§76

§76 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§77

§77 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§79

§79 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx podobě nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx považuje xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obrátil xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx, nebo xxx, x xxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx ode dne, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obrátil xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x němž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx více xxx 90 xxx x xxxxx xxxxxx uplatnění xxxxxx na xxxxx xx shodný xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, který je xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx, aby x xxxx xxxx xxxxxxxxx jiné řízení.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx důchod 121) xx xxxxxxxx z xxxx úřední.

§82

Xxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x občanem xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx kterou se xxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx být xxxxxxx podepsána, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx digitalizovaným xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení, v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx nebo cizinec xxxxx hlášeného pobytu x České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx pojištění, jen xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx důvody x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx; xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sepisovat xxxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx povinna neprodleně xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxx xxxxx a xxxxx; xxxxxx-xx územní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx.

(2) Xx občany, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sami xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékaře x xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx podepsání xxxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sepisované x občanem xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx osoby, která xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxx xxxxx.

(3) Žádost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na niž xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx nebo vazby xxxx výkonu zabezpečovací xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xx předepsaných xxxxxxxxxxx věznice; xxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxx zabezpečovací detence xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx ode xxx sepsání územní xxxxxx sociálního zabezpečení, x xxxxxx xxxxxx xx občan místo xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Žádost xxx xxxxx nejdříve 4 xxxxxx přede xxxx, xx kterého občan xxxx dávku důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx občan o xxxxx výše invalidního xxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §123e odst. 1.

§82x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Žádost se xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx portálu České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx tvoří přílohu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx prostého xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ověření xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyzvat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovanou xxxxxxxx xxxx listinného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ověřené kopie.

(3) X xxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x žádosti xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx první x xxxxx, byla-li xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxx. Územní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx, a xx xx, xx xx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Územní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx pokud xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx první x xxxxxxx xxxxxxxx. Elektronickou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx o xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasil.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx žádostí x xxxxx důchodového pojištění x elektronické podobě xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxx důchodového xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxxxx §82 odst. 4 xxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §82 xxxx. 1 příslušná x xxxxxxx xxxxxxx x dávku důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, nesmí, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §82 odst. 1 větách xxxxx x třetí, odmítnout xxxxxxx xxxxxxx, a xx x když xx za xx, xx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxx důchodového pojištění, xxxx xxxx-xx žádost xxxxxx doložena potřebnými xxxxxxx. Xxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx občana xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx; tato povinnost xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx v §64 xxxx. 5 větě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x ústavy xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx §82 xxxx. 3 příslušné x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx důchodového xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx 8 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx správě, xxx

x) xxxxxxx x xxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, a jde-li x xxxxxx xx xxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxx xxxx dlužné výživné x xxxx xx xxxx výše,

b) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, od xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) vyplácí náhradu xxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) x době xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx karantény a xxxxx vzniku xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx doby uvedené x §16 xxxx. 4 xxxxxx první xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx doby. X žádosti xxxxx xxxx první xx xxxxx, xxxxxxx xxx x kterých xxxxxxxxxxxx xxxx xx má xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx dítěte podle §34x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) V xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx nebo xxxxx x xxxxxx xxx 2013 xx 2015 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83a

Účastníci xxxxxx

X xxxxxx xx věcech účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxxx listu (§38 xxxx. 5) je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdo xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §36 xxxx. a) xx x), f) xx x) x x) xx xx).

§83x

Xxxxxxxxx a zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmíněný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepodrobil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx má, xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x předchozích xxxxxxxxxxx činnostech, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, předložení xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx řízení xxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xx občan xxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx kdy předloží xxxx nálezy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn. Xxxxxx-xx přerušení řízení xxxxx xxxxxxxxx věty xxxxx 12 xxxxxx, xxx xxxxxx zastavit.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx o xxxx xxx 1 xxxxx xxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxx x §82 xxxx. 8. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx o 1 měsíc xxxxx xxx xx lhůtě xxxxxxx x §82 xxxx. 8, orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x §82 xxxx. 8 x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X řízení xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxx použít x důkazu záznamy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx fotografické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxxx pořízeny, xxxxx x povahy xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§84x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx zvýšení procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 147) prokazuje čestným xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx dokladem x xxxxxx x dítěti, x xx při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o důchod; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x vztahu k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Xxxxxx prohlášení xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §85 xxxx. 4, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x prohlášení, že xxxxxxxxx překážka pro xxxxxxx xxxxxxxxx výměry xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxxx údajů.

§85

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) X řízení ve xxxxxx důchodového pojištění xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenským xxxxxxx,

x) doba xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který působil xxxx zaměstnanec v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxx výkonu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx xxxxxx vedl xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) doba studia xx xxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v cizině xxxxxxxxxxx Ministerstva školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx středních, xxxxxxx xxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx studia xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx studium je xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxxxx xx xxxxxxx xxxx dohody s xxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, rozhodnutím Ministerstva xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx x tom, xx uvedené xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx 11 x 12 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx péče. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu; xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx důchodu. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, který xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 3 xxxx. a) xxxx 11 nebo 12. Xxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dítěte x xxxx x xxxx xx 4 xxx xxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxx dítěte xxxxxxxxx nárok xx xxxxx důchodový xxx x žádá x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx prohlášením x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx.

(4) Doba xxxx x xxxx xx 4 xxx xxxx xx 30. xxxxxx 2007 xx dokládá xxxxxxx prohlášením xxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx k dítěti; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, lze-li xxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému veřejné xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise. X xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 117) x xxxx rodné xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxx, xx xxxxx osobní xxxx bylo dítě xxxxxxxx odkázáno, x xxxx xxxxx k xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx znám, a xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx a rozsah xxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxx ve xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx vztah x dítěti x xxxx x xxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxx x xxxx.

(5) X xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx územní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) bodu 12 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nedoručuje x xx obsaženo v xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

§85a

(1) X xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nepoužije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; 90) zahájení xxxxxx x moci xxxxxx 91) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx stupně dodatečně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx; dodatečnou změnu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxxxxxx xxxx výše xxxxx důchodového pojištění xx orgán sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx; ustanovení §71 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vést xxxxxx xxxx pro xxxxxx jednotlivou fyzickou xxxxx, x xxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§86

Rozhodnutí

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx písemně, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx abecedě x xxxxxxxxxxxx razítkem xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx 60 xxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode dne, xxx xx xxxx xxxx žádost xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx rozhodující x xxxxxxxxxx důchodu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, x jaký xxxxxx invalidity xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx, xx něhož xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx míru xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxx 70 %, xxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx tohoto xxxxxxxxx, x xxx-xx x pracovní xxxx xxxx nemoc z xxxxxxxx, též skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx důchodu xxxx xxxx výplaty; xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; takovou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vydá orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 4 větách xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyloučené xxxx; na základě xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §83 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx žádost xxxxx §83 xxxx. 3 xxxx první. Xxxxxx xxxxx věty první xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; přitom může xxxxxxx xxx x xx, xxx xx xxxx uvedené v §16 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx doby nepovažovaly.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění musí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx, ve které xx možné xxxxxxx xxxxx, xx kterého xxx se xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx orgánu xx námitky podávají; x xxxxxxx xx xxxx uvádí, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 3 xxxx. a) xxxx 1, 3, 11, 12 x 17 x xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx bylo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x tuto xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) x e) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jako xxxxx xxxxxxx prostředek podat xxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx ode xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Požádá-li xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx důchodu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx běžet xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx. Námitky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podané xxxxx §82 xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve lhůtách xxxxxxxxxxx podle §71 xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx doručení xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x námitkách na xxxxxxxxx zdravotního stavu (§8 odst. 7), xxxxxxxxxx xx lhůty xxxxx věty xxxxx x 60 xxx. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x plném xxxxxxx; není xxxxxx xxxxx podanými xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §118a xxxx. 1 až 3, §118b a 118c x §64 xxxx. 6 x 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Námitky xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx vedeno xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prvním xxxxxx; xxxxxxx xx na xxx podílet xxx x xxx rozhodovat xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.

(8) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 xx 6 x 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx přezkumné řízení x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o námitkách, xxxxxxx řád x xxx, že §90 xxxx. 1 xxxx. x), §90 xxxx. 3 x §90 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx, x xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v §97 xxxx. 2 a §100 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x přezkumné xxxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xxxxx zahájit, xxxxxxxxx x xxxx pokračovat.

(9) Xxxxxxx xxx xxxxx xxx x kterékoliv xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§88x

Xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx x právní xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx-xx proti xxxx podat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedených x §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. b) x x) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx x) ve xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx se odvolání xxx xxxxxxx nepřipouští.

§89

Xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; soud xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x řízení x xxxxxx proto, že xxxxxxxxxxx nemá xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx x ani xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, 75) xx x xxxxxx xxxxxx příslušný

a) Krajský xxxx x Xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Krajský xxxx x Xxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxx bydliště xx xxxxx Polské xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xx-xx navrhovatel xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo,

d) Xxxxxxx soud v Xxxxxxx Budějovicích, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx republiky,

e) xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx určit příslušnost xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx x) až x),

x) Krajský soud x Xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx podle xxxxxx x) až x).

§90

Doručování písemností

(1) Do xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 8 x §16a xxxx. 8,

x) xxxxx podle §53.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vrácena xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx opomenutím doručení xxxxxxxxxx zmařil. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx oprávněný xxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne.

(3) Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

XXXXX TŘETÍ

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§93

§93 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§95

§95 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§96

§96 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§97

§97 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§98

§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§99

§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§100

§100 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§101

§101 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§102

§102 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§103

§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§104x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "pojistné") ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 51) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve sporných xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx, 25) x xxxxxx, x placení xxxxxxxx pojistného a xxxxxx ve splátkách, 31) x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x přestupcích a xxxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx práva v xxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

§104x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx místem útvaru xxxxxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx zaměstnavatele xxxx sídlem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx složky, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, pokud je xxxxxxxxx řízení rozhodování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx 101) x Xxxxx republice, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx pobyt x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx místně příslušná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx podle prohlášení xxxxxxx osoby převažuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) místní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx pojištění delegované xxxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §83 odst. 6 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

§104c

Rozhodování

(1) X pojistném, xxxxxxxx xx pojistné, xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx výměru, x xxxxxxxx rozhodování x xxxxxxx dlužného pojistného x xxxxxx xx xxxxxxxxx, zrušení pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x snížení xxxxx xx pojistné. Xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení předepisuje, x poučení x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výměr xx xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx poučení o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x moci xxxxxx 93) xx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxx též xxxxxx, který rozhodl x nedostatcích, z xxxxxxx důvodu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 590/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

§104x

Xxxxxx přezkum

Ze soudního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x penále, 64)

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 177/2011 Sb.

§104x

Xxxxxx moc a xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí

(1) Platební xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx ohledu na xxxxxx xxx, jestliže xx xxxx doručení xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xx vykonatelné xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx splátky xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 43) xxxx odkladný xxxxxx.

§104x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx na pojistném x penále může xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat

a) označení xxxxxx pojistného, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx též x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, ke kterému xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poučení x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datum xxxxxxxxxx; výkaz xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx oprávněné xxxxx.

(2) Xxxxx nedoplatků xx xxxxxxxxxxx xxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stejným způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx 8 xxx xx doručení xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 30 xxx od xxxxxx doručení vydá xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxxx xxx potvrdí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx výkaz nedoplatků xxxxxxxx.

(5) Na řízení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§104h

Výkon xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro správní xxxxx rozhodnutí.

(2) Správní xxxxx rozhodnutí ve xxxxxx pojistného provádí xxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104xx

Xxxxxxxxx penále

(1) Ministerstvo x x xxxxx xxx působnosti xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx penále.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmocnit x provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 Českou xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx územní správy xxxxxxxxxx zabezpečení. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx x těchto důvodů xxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx žádost o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx nejdříve xx 60 xxxxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bude xxxx žádost bez xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxx se xxxxxxxxxxxxx. Xx řízení o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řád.

§104x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx plátce xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx, penále xxxx pokutě (xxxx xxx "xxxxxxx"), za xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx se dlužníku xxxxxxxxxx,

x) řízení xx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx první úkon,

c) xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx věcí; x xxxxxxx xxxxxx uvede, xxx jaké účely xxxx doklady xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx územní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnancům územní xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxx, doklady o xxx vlastněných věcech x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé; xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx může územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořádkovou xxxxxx až xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x zřízení zástavního xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx, vzniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tomu, xxx vede xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x majetku vlastníka, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx základě písemného xxxxxxxx vlastníka x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(6) Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k záznamu x Xxxxxxxxx zástav xxxxxxxx Xxxxxxxxx komorou Xxxxx republiky x xxxxxxx stanoveném občanským xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx zástavní xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx zástavní xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plátce pojistného x xxxxxxxxx zástavy.

XXXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXX

§105

Xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

(1) Tvrdost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranit na xxxxxxx písemné a xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, x xxxxx prospěch xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx stejné důvody, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx původní; xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxxx. Na xxxxxx x žádosti o xxxxxxxxxx tvrdosti se xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x správním xxxxxx. Xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxx zahájit, popřípadě x něm pokračovat, xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx přezkumné xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyloučena ze xxxxxxxx xxxxxxxx.

§107

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx lékaře Institutu xxxxxxxxxx zdravotního stavu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vyznačí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavem.

§107a

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx kromě xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx prodlužuje xxx x dobu, xx xxxxxx se xxxxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úrazového pojištění (xxxxxxxxxxx), x o xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx přerušit xxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

§108 zrušen právním xxxxxxxxx č. 220/2011 Sb.

§109

Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§110

Xxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Hasičského záchranného xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx koná xxxxxx; xxxxxxxxx xx příslušníku Xxxxxxx České republiky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx u xxxxxx, x xxxx xxxxxxx konal naposledy xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podávají xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby a xxxxxxxxx po tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx pro zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxxx podávají xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx x xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx žádosti x dávky xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxx též, xxxxxxxx xxxxxx x tuto xxxxx xxxxxx pozůstalý xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx také xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxx mají xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro nárok xx dávku důchodového xxxxxxxxx, nebo není-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Žádost xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1; ustanovení §83 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §83 xxxx. 1 xxxx třetí platí xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, předávají neprodleně xxxx žádost příslušnému xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti.

(5) Xxxxxx, xxxxx podávají xxxxxx x důchod starobní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 3 x v xxxx xxxxxx této xxxxxxx nejsou xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxx ve xxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast xx důchodovém xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x x xxx, zda jsou x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, vykonává-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx uvedení x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxx u xxxxxx x orgánů xxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§111

§111 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§112

(1) Xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé x xxxx, x xxxxxxxx §82, §82a, §83 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, §83 odst. 2, §88 xxxx. 9 x §109; §82a xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx pro orgány xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x §9.

ČÁST SEDMÁ

POSTUPY KE XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

§113

(1) Xxxxx xxx studium xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxx") vypracuje xxxxxx představitelů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených v §67d zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "seznam xxxxxxxxxxxxx") x tento xxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xx 31. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxx důchodů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx osoby uvedené x §67d xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx představitelů xxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx x §67d xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx podle §67d xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx funkcí.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jen xx 31. prosince 2024. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx údajů x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištěnce, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, vyřazení a xxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.

§114

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx představitele xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxx"), xxxxx xxxxxx Xxxxx. Potvrzení o xxxxxx xx vydává x představitelích, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx představitele,

b) datum x xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx představitele x o době xxxxxx výkonu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx potvrzení,

f) xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x funkci xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 3 xxxxx Ústav xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxx neprodleně xx tomto zařazení. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx důchodů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Xxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxxxx; xxxxx vyřazením xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxx představitelů zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Potvrzení x xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x snížení xxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Ústav x xxxxx xxxx vyjádření. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxx zaslat xx 90 dní xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření; o xxxx, xxx Xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, nebo xxx potvrzení x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§114a

(1) Xxxxxx x xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se zahajuje x xxxx úřední.

(2) Xxxxxxx-xx námitky proti xxxxxx potvrzení x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx je povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 90 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyjádření; o xxxx, xxx Xxxxx xxxxx své xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx lhůta xxx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx. Ústav xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, proč xx potvrzení x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx uvést xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx byla x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx. Plátce xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx potvrzením x funkci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x funkci xxxx xxxxxxxx Ústavu x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xx doručuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx důchodu. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x xxxxxx Ústav.

§114a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§114x

(1) Ústav xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, potvrzení x xxxxxx, xxxxxxxxx podle §114a odst. 2 x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §114a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx x dokumenty, xxxxx xxxxx x xxxxx xxx činnosti. Ústav xxxx xxx xxxx xxxxx využívá údaje x dokumenty Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - Vojenského xxxxxxxxxxxx archivu, Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; tyto subjekty xxxx xxxxxxx poskytnout Xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx je oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a potřebnou xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 od xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx; Xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxx který součinnost xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytnout. Informace x xxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx doby xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 455/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§115

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového pojištění, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vyplácené, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx důchody xxxxx, který vyplácí xxxxxx starobní xxxx xxxxxxxxx; zanikl-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důchod xxxxxx orgán, který xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vdoveckého x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vyplácí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx důchod xxxxx s vdovským xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodování x jejich xxxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx x výplatě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx; to xxxxx obdobně xxx xxxxxxx sirotčího důchodu xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx výplatu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx důchodu, xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x důchodu.

§115a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud za xxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx vznikl xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx důchodu xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxx-xx x dluh xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx důchodu náležel.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx podle §86 xxxx. 4 x 5 přeplatek, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx uhradí xxxxxxxx x vypláceného xxxxxxx. Xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx x x případě, xxx xx snižuje výše xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxx postupu podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx §118a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu třetího xxxxxx zpětně xx xxxx, xx xxxxxx xxxx vypláceno xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důchodu, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx starobního xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu přeplatku xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x doplatku xxxxx sražen, xxxxx xx přeplatek, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxx měsíční srážky xx xxxxxxxxx obdobně xxxx při výkonu xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxx. Xxxxx věty xxxxx x druhé xx postupuje x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx invalidity.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx částky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx důchodu xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx na důchodu xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. b) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx vyplacen, x xxxx x xxxxxxxxx zemřelého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§116

Xxxxx pro xxxxxxx xxxxx

(1) Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxx lhůtách xxxxxxxx xxxxxxx dávky, xxxxxxxxx-xx xx xxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, pokud xx xx xx, xx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx splněny nebyly, xx žadatel povinen xxxxxx xxxxxxxxxx vrátit. Xx přiznání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zálohy x xxxxxxxxx dávkou. Dávky xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 300 Xx xxxxxxx, xxxxx xxx vypláceny x xxxxxxx než měsíčních xxxxxxx, nejdéle xxxx xx období nepřesahující 6 xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxxxx (§66 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxxx potvrzení o xxxx

x) xx xxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx xxxx x xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo ode xxx následujícího po xxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx potvrzení x xxxx vystaveno; xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx šekem nebo xxxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx xx xxxxxx oprávněného x xxxxxx, x xx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x žití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxx, x němž xx oprávněný xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, vyplácí xx dávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; potvrzení x xxxx zasílá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx potvrzení x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§116a

Příjmem x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x takové xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v cizině, x to x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx příjem podléhá xxxxxx pojištění.

§116b

Výplaty xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v hotovosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Odměna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů. 60)

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 29/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

§116x

Xxxxxxxxxxx důchodů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x domovech xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx seniory, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx režimem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výplatu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx s tímto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx podalo žádost x tento způsob xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ten x tímto způsobem xxxxxxx souhlasí xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxx x 15. dni xxxxxxxxxxxx měsíce. Způsob xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení do 8 xxx splátky xxxxx, které byly xxxxxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněnému xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x zařízení xxxx počátkem xxxxxx, xx které splátky xxxxx náleží; zařízení xxxxxx těchto splátek xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

§116d

Výplata důchodů xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx důchodu ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče trvá xxxx než 1 xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pobyt xxxx xxxxx déle než xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyplácí-li xx mu důchod x hotovosti, xxxxxxx x výplatu xxxxxxx xx tohoto zdravotnického xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx rodné číslo, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zasílána, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na této xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xx základě xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx obdržení,

b) přijatý xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx poživatel xxxxxxx požádá xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důchod xxxxxxx,

x) xxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx 8 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence, xxxxx poukazuje xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx; v případě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytovatel zdravotních xxxxxx xxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přijaté xx xxxxx poživatele xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx převzat x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uložení, xxxxxxxx poživateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx ohledu xx xxx zavinění podle xxxxxxxxxx zákoníku 145).

§117

Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obrany, vnitra x spravedlnosti.

§117x

Xxxxxxxxx a uvolnění xxxxxxx dávky

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx, xxxxx oprávněný xxxx xxxx příjemce dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx neustanovuje.

(2) Xxxxxxx-xx xx dávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příjemce dávky xxxxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxx splátky xxxxx; x tomto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx dávky.

(3) Xxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiného příjemce xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx výplaty xxxxx; ustanovení §55 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxx xxxx dotčeno. Xxxx-xx výplata dávky xxxxxxxx, písemné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; o xxxxxxxx výplaty dávky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příjemce dávky xxxxxxx xxxxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§118

Xxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemci

(1) Xxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx §10; x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba,

b) xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vyplácen xx xxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo xxxxxxxxx xxxx kdykoliv po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx již vyplácena xx xxxxx oprávněného; xxxxxxx-xx tak, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx, xxxxx xx nárok na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx občan xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx, od xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx příjemci zřejmě xxxxxxxxx xxxxx, kterému xx dávka sloužit, xxxx kdyby xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx jen x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho zákonný xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxx výplatu xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx , osoba, xxxxx oprávněného zastupuje xxxxx §49 x 50 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx příjemce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pouze ve xxxxxxxx oprávněného a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příjemce ustanovený xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx přijímat, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávky, xxxxx xx byla xxxxxxxxx, x xx xx 1 měsíce.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zjistí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

c) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx příjemců xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx

§118x

(1) Jestliže xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxxxx, než xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přijal xxxxxx nebo jeho xxxx, ačkoliv xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx byl vyplacen xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, má plátce xxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx, xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 78) xx plátce důchodu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx vyplacených xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxx uzavření nového xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx 26. roku xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které nenáležely x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se z xxxxxx tohoto zpětného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Plátce důchodu xx dále nárok xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxx důchody xxxxx §50 odst. 6 x 7 xxxx §52 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx těch xxxxxx důchodu, které xxxxxxxxxx, došlo-li ke xxxxxxx xxxx důchodu x českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx zúčtován nebo xxxxxxx postupem xxxxx §115a odst. 2 xxxx xxxxx. Zemře-li xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x rámci xxxxxxxx; xx platí x x xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyplacených xxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, než xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xxx xxx výplaty xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo vydáno xx lhůtě xxxxxxx xx xxxx první, xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx po uplynutí xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyčíslení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx zrušení x xxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxx neprávem nebo xx xxxxx výši, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jehož pachatelem, xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx příjemce xxxxx xxxx xxxxxxxxx důchodu; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx lhůta xxxxxxx ve xxxx xxxxx ode xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx trestném xxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx dávku, může xxx xxxxxxxxx xxxxxx x důchodu xxxx xx xxxx, platu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxx.

§118b

Jestliže zaměstnavatel nepodal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx náležel, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplacené xxxxxx. Xxxxxxxxxx §118a odst. 3 platí xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxxxxx zaměstnavatel x xxxxxxxx důchodu způsobili, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx vrácení přeplatku xx důchodu společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx o vzájemné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudy. 45)

§118x

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxx xxxxxx.

(2) Orgány sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Určení xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxx případech

(1) X případech, kdy xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxx xxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx výkon samostatné xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 3.

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nemůže xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120a

Za xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx (§48d odst. 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxx orgánu Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxx podána xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx platí xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odhláška z xxxx účasti, xxxxx xx-xx xxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§120x

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§120c

(1) Pro xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxx.

(2) Kdo xx xxxxxxxx za osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx a spoluprací xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 46)

§121

Fyzické xxxxx přizvané x xxxxxxx posudkových xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jde-li x posuzování xxxxx §4 xxxx. 2, xxxx k xxxxxxx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx §8, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx dozvěděly.

§122

Zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxxx.

§122x

Xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx důchodového pojištění x xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x souvislosti x xxx dozvěděli. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx zbavit xxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§123

(1) Jestliže xxxxxxxxx xx dávce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění u xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx úhrnu xxxxxxxxxx xxxxxx 300 Kč x xxxxx jej xxxxxxxx x doplatkem xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx, odepíše xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xx považuje přeplatek, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xx uhrazení xxxxxxxxx xxxxxxxx na jinou xxxxx, xxxxxxxxx zanikl, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx osobách, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x něhož xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jeho výtěžek, x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx zvláštními xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Tomu, xxx odpovídá za xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx za přeplatek, xxxxxxx schopnost platit xxxxxxx řádně x xxxx a xxxx-xx x jiných xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx by byla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx zrušit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže ten, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nezaplatí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx správné výši, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx nesplacený xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx placení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§123x

(1) Jestliže xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 100 Xx

x) x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxx xxxxxx xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 47) jde-li x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx placení xxxxxxxxxx provedené příslušnou xxxxxx správou sociálního xxxxxxxxxxx x zaměstnavatele xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx nepřesahující ve xxxx xxxxx xxxxxx 100 Xx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§123x

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x penále xxxxxxx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx tento xxxx xxxxx nedobytný. Xx nedobytný xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx vymáhán na xxxxxx xxxxxxxxxx i xx jiných osobách, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx tohoto xxxxx zřejmě x xxxxxxxx nebo xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Za nedobytný xx xxxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx k xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx určeného xxxxxxxxx xxxx stanovené evidence x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx osoby, která xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) O xxxxxx xxx nedobytnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx a penále xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; dluh xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vymáhat xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx obdobně xxx xxx xxxx xx xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxx její počátek.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx pojmenováním xxxx xxxxxx shoduje xx xxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li takový xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxx na xxxxxxxx xxx x měsíci.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§123x

Xxxxxxx písemná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx předkládají x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxxx neupustí.

§123d xxxxxx právním předpisem x. 134/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

§123x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 77) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 76), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx občanským xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona 77) xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx podání xxxx xxxx úkon xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx podmínky, xxxxxxxxxx se x xxxx; xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx podání xxxx xxxx úkon v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx skutečnost x xx xx, xx xx x xxxxxx podání nebo xxxxxx xxxxx nepřihlíží. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podání xxxx xxxxxx úkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx datové xxxxxxxx mají být xxxx xxxxxx nebo xxxx úkony zasílány, xxxx

x) písemně na xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který je xx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx příslušného orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxx podání zasílána.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zveřejnit xx xxx xxxxxx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx otevřena xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hodiny xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx x xxx učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx určenou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x); Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx datových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx nosiče xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) předkládají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x podmínky, xx xxxxx xx xxxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxx učinit způsobem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§123x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§123x

Xxxxxxxxx 115), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§48d xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §10a odst. 1 xxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx vydávají xx projednání s Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXXX VE XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX ČESKÉHO A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§123x

(1) X dorovnávacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém pojištění 136) xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchod, x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx přídavek xxxxxxxx; tyto orgány xxxx xxx příslušné x výplatě dorovnávacího xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx přiznává na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je-li k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušná Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx u xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hodnotu, xxx xxxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx je-li x xxxx xxxxxxx xxxx den, od xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx 31. xxxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx xx kalendářním xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx x předchozí xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx nejvýše xxxxxxx. Je-li v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty třetí xxxxxx xxxx den xxx den xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Není-li x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x v oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx se vyskytly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §106a106c xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §106 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§123x

(1) Xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx povinen xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx, od xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §106b zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku xxxxxxx, xxxxx byl příjemce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn; xx-xx xxxx xxxxxxxxx splněna xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx přídavek xx xxxxxxx ode xxx, xx xxxxxxx xxxx výplata xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx naposledy xxxxxxxx, zaniká xxxxx xx dorovnávací přídavek xxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §50, §51 xxxx. 1 a §53 xxxx. 1 x 3 xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku x x xxxxxx xx xxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§123j

Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídavek a xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx stanovené x §106c xxxx. 1 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, má xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx; ustanovení §118a xxxx. 3 a 4 xxxxxxx xx xxx obdobně.

§123j xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.12.2013

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXX XXXXXX NÁHRADY XXXX XXXX PLATU XXXXX §203a XXXXXXXX PRÁCE

§123k

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx §203a xxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli na xxxx žádost územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x) x d); xxxxxxxxxx §119 xxxx. 2 xx zde xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "zákon x xxxxxxxxx") x xxxxxx x xxxxxx náhrady xxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx x vrácení xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx. Xxx úhradě xxxxxxx mzdy xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxx nestanoví xxxxx.

(3) Žádost x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatele,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx platu za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xxxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxxx údaji xx rozumí jméno x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx číslo,

d) xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xx každého xxxxxxxxxxx, kterému zaměstnavatel xxxx náhradu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrada xxxx xxxx platu, xxxxx xxxxxx zaměstnavatel požaduje,

f) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx má xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §123l xxxx. 2.

(4) Xxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx platu je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx stanovených zákoníkem xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx platu xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle věty xxxxx územní správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx této výzvě xxxxxxx, x xx xx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx stanovena xxxxx lhůta. V xxxx xxxxx územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx povinností xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 6 kalendářních xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx náhrady mzdy xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx stanovení výše xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxx změny xx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x zaměstnavatel xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx její úhradu, xx územní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxx zaměstnavateli xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úhrady náhrady xxxx xxxx platu xxxx xxxx xxxxx; x povinnosti xxxxxx xxxx částku rozhodne xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§123x

(1) X neposkytnutí xxxxxx xxxxxxx mzdy xxxx platu xxxx x xxxxx neposkytnutí x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nesouhlasí-li zaměstnavatel x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, může xx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §123k xxxx. 1 písemnou xxxxxx o vydání xxxxxxxxxx; územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydá xx xxxxx pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx jí xxxx tato xxxxxx xxxxxxxx, rozhodnutí x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx nebo x jejím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výši.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§123x

(1) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 písm. x), x) x x), §11 xxxx. 1, §12 písm. x), §13 xxxx. 1, §14 xxxx. 3 xxxx. x), §104h, 118d, 122, 122a, 123a x §123b se ve xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §35a xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxx přiměřeně, xxx-xx x xxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx náhrady xxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxx xxxxx a §17 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

XXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§124

Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vážných xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. xxxx XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vážných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx platných před 1. xxxxxx 1988.

§125

§125 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.

§126

§126 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§126x

Xxxxxxxxxx §129 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx důchodového pojištění xxxxxxxxx.

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 518/2002 Xx. s účinností xx 1.1.2003

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§127

Prováděcí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §8 xxxx. 11.

(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 x §35a xxxx. 9.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxx xxxxx řízení, x xxxxx může orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§127a

Zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úkolů stanovených xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx použít

a) xxxxxxxxxxx

1. zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) zpravodajské xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány sociálního xxxxxxxxxxx.

(3) Zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

§128

§128 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§129

§129 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§130

§130 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§131

§131 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§132

§132 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

§133

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx x působností xxx Xxxxxx republiku:

1. §12 x 13 xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx x Státního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 141/1958 Ú.l., x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Sb., xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., xxxxxxxx č. 95/1968 Xx., vyhlášky x. 155/1983 Xx. x xxxxxxxx x. 263/1990 Sb.

2. §15 xxxx. 1, §81, 82, 83 x 84, §85 xxxx. 1, 2, 3 x xxxx. 4 xxxx první x xxxxx, §86, 87 x 87a, §88 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §90 x 91 xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení č. 104/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx družstevních xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 142/1965 Sb., xxxxxxxx x. 117/1967 Sb., xxxxxxxx x. 92/1968 Xx., vyhlášky č. 180/1968 Sb., vyhlášky x. 76/1970 Sb., xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., xxxxxxxx č. 54/1976 Xx., xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 80/1982 Xx., vyhlášky x. 153/1983 Xx., xxxxxxxx x. 74/1984 Xx., xxxxxxxx x. 133/1984 Xx., xxxxxxxx x. 58/1987 Sb., xxxxxxxx x. 150/1988 Xx., xxxxxxxx x. 237/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 261/1990 Xx.

3. §32 odst. 3 xxxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x dávkách x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského pojištění, xx znění zákona x. 99/1972 Sb., xxxxxx č. 73/1982 Xx., zákona x. 57/1984 Sb., zákona x. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 103/1988 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.

4. §15 xxxx. 2 x §16 vyhlášky Ústřední xxxx xxxxxx č. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Xx., xxxxxxxx x. 147/1988 Xx. x vyhlášky č. 263/1990 Xx.

5. §5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 182/1968 Sb., x dávkách v xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx děti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 132/1984 Sb., xxxxxxxx x. 58/1987 Xx. x xxxxxxxx x. 20/1991 Xx.

6. §4 xxxx. 2 x §5 xxxx. 2 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx poměrů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. §145x x 145c xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx č. 128/1975 Sb., kterou xx provádí zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 81/1979 Xx., xxxxxxxx č. 108/1979 Xx., vyhlášky č. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 15/1982 Sb., xxxxxxxx č. 78/1982 Xx., vyhlášky x. 141/1983 Xx., vyhlášky x. 144/1983 Xx., xxxxxxxx x. 73/1984 Xx., xxxxxxxx x. 131/1984 Xx., xxxxxxxx x. 57/1987 Xx. x xxxxxxxx x. 149/1988 Sb.

8. §34, 55, 62, 67, 79, 93, 102 x 102d, §102f xxxx. 4, §105 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx č. 165/1979 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., vyhlášky x. 135/1984 Sb., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., vyhlášky x. 501/1990 Xx. a xxxxxx x. 306/1991 Xx.

9. §101 xxxx. 1 a 2, §102 xxxx. 2, 5 x 6, §103 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §107 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §108 odst. 3, §109 xxxx. 2 věta xxxxx, §111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, §122 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx a xxxx.6, §124, §125 xxxx. 1 x 2, §126, 137, §142 xxxx. 2, 3, 4 xxxx. x) x x), xxxx. 5, §143 xxxx. 2 x 3, §144 xxxx. 1 x 3, §145, §145x xxxx. 3 xxxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Sb., xxxxxx x. 246/1991 Sb. x zákona x. 306/1991 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení České xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x organizací xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných).

10. §4 xxxx. 3, §5 xxxx. 4, §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx, odst. 2 x 4, §23 odst. 2, §34 odst. 2, §56x odst. 3 xxxx xxxxx, §58 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxx. 4 x xxxx. 5 xxxx druhá, §60, §63 xxxx. 5 x 6, §66 xxxx. 3, §143, 144, 145 x 147, §148 xxxx. 1, §150, 151 x 152, §153 xxxx. 3, 4, 6 xx 9, §154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173 x 174 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 123/1990 Sb., xxxxxxxx x. 260/1990 Xx., xxxxxxxx x. 313/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Sb., zákona x. 1/1991 Xx., xxxxxxxx č. 20/1991 Xx., xxxxxxxx x. 182/1991 Sb., xxxxxxxx x. 183/1991 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xx věcech důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zabezpečení osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx).

11. §8, 9 a 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 463/1990 Sb., o poskytování xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. §1 xxxx. 5 x §6 odst. 3 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx národní rady x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx č. 183/1991 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

§134

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1992.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxx x. 582/1991 Xx.

Xxxxx, xxxxx a správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx obvody hlavního xxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxxxxxx kraje

2. Xxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxx Jihočeský kraj, Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: Xxxxx

Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

3. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx kraj, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx: správní xxxxxx Ústeckého xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx, Královéhradeckého xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxx

4. Xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx

Xxxxx: Xxxx

Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxx obvody Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: Xxxxxxx

Xxxxxxx obvod: xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx vložena právním xxxxxxxxx č. 412/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxx xx. I xxxxxx xxxxxx se xxxxx poprvé na xxxxx xxxxx 1993, xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dni podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992, xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx srpen 1993. Měsíčním vyměřovacím xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xx pojistné xx nejméně 35 % x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x příjmu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 1992 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx připadá na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1992; xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x těm xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. června 1993 x xxxxxxxx 6 xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1993, xx považuje xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xxxxxxx xxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné, xxxxx zahájily samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx od 1. xxxxx 1993 xx 30. června 1993, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xx xxxxx xx. XX xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 37/1993 Xx., x změnách v xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, za xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xx. I xxxx 13 tohoto xxxxxx, podle xxxxxx xx rok 1993 xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxxxx za xxx 1993 stanovil x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti za xxx 1993 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx pojistné.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy účinné x xxxx xx 1. ledna 1993 xx 30. xxxxxx 1993, z xxxxx xxxx xxxxxxxxx pojistné, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která před 1. xxxxxx 1993 xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x předpisy xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 x xx xxxxxx po 31. prosinci 1992, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx srpen 1993 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužné xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zaplaceno.

(6) Xxxxxxxx, které osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 1. ledna 1993 xx dne xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx předpisů. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx doplatek xxxxxxxx pojistného xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxx xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §145d xxxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 37/1993 Xx., xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1993. Do xxx, kdy xx xxxxxxxx k nemocenskému xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xx vyňata x nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx 3 xxxx první.

(8) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jiného důvodu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x která xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx x xxxx 1992 xx 30. xxxx, xx může xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1992 v xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx měsíc x xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti (xxxxxx xxxxxx měsíce) xxxxxx 2200 Kč. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx které xxxxxxx nárok xx 30. xxxxxx 1993, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle právní xxxxxx platné xxxx 1. červencem 1993.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského pojištění xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost x xxxx 1993 xxxx 1. xxxxxxxxx, xx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxx ještě xxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxx pojištěna xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x která xxxxx úpravy platné xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 xxxxxx nemocensky xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, xx může do 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx, pokud x xxxxxx do 30. xxxxxx 1993 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zanikl xxxxx xx invalidní xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve výši xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. X), a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(11) Xx příjem xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx se x xxxx 1992 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx a umělecké xxxxxxxx 1) po xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(12) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 1992 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2) xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 4, 5 a 7 xxxxxx České xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Xx., se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx splatné xx 30. xxxxxx 1993, xxxxx se x tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Ustanovení xxxxxxxxxxx odstavců platí xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx ukládaného za xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uložení xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993.

(16) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx vyměřovací xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 odst. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. X bodu 13 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 1993, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxx zálohy na xxxxxxxx.

Xx. X

X xxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx (xxxxxxxx invalidity) náležejících xxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x 35 %, xx xx 1. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxxx tak, xx náhrady se xxxxx x 35 % xxxxxxx o 20 %.

Xx. IX

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1994 x samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxx xx 31. xxxxx 1994 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §145f xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. XX xxxxxx xxxxxx, x po 31. xxxxx 1994 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxx §145f xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení. Osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. února 1994; xxxxxx xx 28. xxxxx 1994 se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 1994.

(2) Xxxx xxx kalendářních xxxxxx xxxxxxx v §145f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xx. XX xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. února 1994.

(3) Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx období určeného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 x za xxxx před 1. xxxxxx 1994; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx období xxxx 1. lednem 1994, považuje xx xx xxxxxxxxxx základ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxx nemocenské pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 3) xxxx xxxx osoba samostatně xxxxxxxxx činná před 1. xxxxxxxxx vyňata x xxxxxx xxxxxxxxx 4) xxxxx, že x xxxx 1992 xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx určení xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1993 xxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odpočtu xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxx zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Jestliže xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná, xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx 1. xxxxx 1993 do 30. xxxxxx 1993, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. IV xxxx. 9 xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxx 1993 jen x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx placeny xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx však xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x roce 1993 xxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx §145b xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1993 Sb.

(6) Xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx ukončila výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994 x neodhlásila xx x nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxx platila xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce, za xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1993.

(7) Xxxxxx-xx xxxx, která uplatňuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v mateřství x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, x období xx 1. xxxxx 1994 xx 30. xxxxxx 1994, doba 180 xxx účasti xx xxxxx pojištění xxxxxxxxx x §145j xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. XX xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx připadne xx xxxxxx ode xxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1994. Xx platí obdobně xxx převzetí xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx péči rodičů.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnými xx xxxxx 1994 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 xx xxxxxxxx za xxxxxx zaplacenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx se považuje x xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xx důchodové zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx platí x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1993 pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 s xxx, xx výše xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994, 5) zálohami xx důchodové zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozumějí xxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pojistné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993 na xxxxx 1993.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxx 1993 x x příjmů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1993 xxxxxx se použijí xxxxxxxxx předpisy.

(12) Xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pracujícím x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 se platí xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle x. XX xxxx 43 xx zvýší xxx xxxxxxx.

Xxxxxx IX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 307/1993 Xx. 1.1.1994

Xx. VIII

(1) Výše xxxxxx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx dobu před 1. xxxxxx 1995 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx placení xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx (čl. X xxx 20), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 1995.

Xxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Čl. IX

Pro posuzování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sociálním zabezpečení xx nepřihlíží x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Čl. XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vznikne xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1991 x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevznikl xxxxx xx tento důchod xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, xxxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx ke dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xx po zániku xxxxxxx těchto podmínek xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x období xxxx 1. xxxxxx 1991 nebo xx xxxxx xxxx xxx x období xx 31. xxxxxxxx 1991. Xxxx vdoveckého důchodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 a xxxxxx xx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodů xxxxxxxx po xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx vdovský, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxx, xx nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, do xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xx dni 1. xxxxx 1998 xxx xxxxxxxxxxx, nebo po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx znovu xxxxxx ve lhůtě xxxx xxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 xxxx xx xxxxx pěti xxx v xxxxxx xx 31. prosinci 1990. Xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtách uvedených x odstavci 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxx xx důchody xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx považuje 1. leden 1998. Xxxx těchto důchodů xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995 x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx po tomto xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx x výši xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx započte xxx xxxx služby x tak xxxxxx xxxxxxx vojsku, 53) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx nebyl podle xxxxxx xxxxxxxx vyměřen x xxxxxxxxxx výměrách. Xxxx xxxx se xxxxxxxxx potvrzením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx důchodu xxxxx xxxx první xx upraví na xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx důchodu x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx. Ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx obdobně xxx úpravu vdovských x sirotčích xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x účinností xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. X

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996

(1) Pojistné xx důchodové pojištění xx xxxx zaměstnání x cizině xxxx 1. xxxxxxx 1990 54) se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx základu, který xxxxx určí, nejméně xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx níž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx osobního vyměřovacího xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 55) xxxxx platí k 1. xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxx, 56) která xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxx xx 1. května 1990 xx 31. xxxxxxxx 1995 se xxxxx podle předpisů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx všeobecný xxxxxxxxxx základ 57) xx xxxxxxxxxx rok, xx který xx xxxxxxxx platí, x xx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx o xxx xxxx předchází kalendářnímu xxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 58) xxx xxxxxx xxxxxx všeobecného vyměřovacího xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx zaměstnání x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 lze xxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 1999; xxxxxx xxxx podmínkou xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x xxxx výkonu xxxxxx zaměstnání.

Čl. X xxxxxx právním předpisem x. 134/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve výši, x jaké xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx předpisů x zvyšování xxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx přizná xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výplata xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx xx xxxxxx, nejdříve xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx důchod xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx (čl. X bod 51).

(3) Xxxxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxx na xxxxxxx xx. I xxxx 55, 56 x 71 xx xxxxxxx xxxxxx při kontrole xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1998.

(4) Xxxx xxxxxxx xxxxx xx. XXX xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx důchodu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných ke xxx přiznání xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. s účinností xx 1.1.1998, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx povoleno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, řídí xx xxxx penále x xxxxxxxx pojistného xxxx 1. xxxxxx 1998 xxxxxxxx platnými xxxx tímto dnem. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx povoleno xxxx 1. lednem 1998 x xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx pojistného xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,075 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx trval před 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx částky xx xxxxx kalendářní xxx, xxx jeho xxxx xx pojistném xxxxx xx 31. prosinci 1997.

(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx x čl. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx pokutu xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; v xxxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx pokutu xxxxxx, před 1. xxxxxx 1998 se xxxxxxx předpisy platné xxxx xxxxx dnem.

(3) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1997.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedené xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2003 xxx zřetele xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx dále xx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jím stanovené. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. června 2005. Xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, stanovená xxxxxxxx platnými před 1. xxxxxx 2004, xxxxxxx nedotčena. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. Xx 1. ledna 2004 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nových xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tiskopisy xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2003.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení xxxx xxxxx potvrzení xxxx xxxxx čl. X xxxx 26 xxxxx x x xxxxxxx, xx dočasná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx xxxxx x xxxxx den.

4. Organizace xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 a xxxx x xx 30. xxxxxx 2005, x xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxx pojištění (§16a xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xx. X tohoto xxxxxx). Xxxx organizace xx povinna do 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx příslušné okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx pojištění vznikla xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 a xxxx x xx 30.xxxxxx 2005, x xxxxxx xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx: xxxxx a xxxxxxxx příjmení, rodné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sdělit příslušné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx x cizině. Xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 20&xxxx;000 Kč; xxxxxx xxx uložit xx xxxx xxx xxx xxx, kdy k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx obchodního zákoníku, xxxxx xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 281/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

Xx. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 odst. 2 xxxx. x) x d) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx užijí xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2004.

Xx. XIII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 15.6.2004

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravena xxxxx §46 odst. 1 písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx částečného xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx splátky xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xx nejbližší xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx platném ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x g) xx x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx účinném xx xxx 1. července 2006, zahájená xxxx xxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zda xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx zahájená před 1. xxxxxx 2007 xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx o xxxxxx xx osobu zdravotně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. července 2006 xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxx xxxxx

x) xx xxx 1. xxxxxxxx 2006 xxxxx posudků xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x g) xx x) zákona x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx 1. července 2006,

x) ke dni 1. ledna 2007 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 písm. x) x x) zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2006.

5. Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx x zda xxx x dítě xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx před 1. xxxxxx 2007.

6. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx činností x xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx 1. července 2006 z České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxxx xx ministerstvo.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx ministerstvo. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2006, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx na xxxxx ředitele Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxx x pracovní xxxxxxxxxxxx xx plné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bylo-li x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx vydáno xxxx 1. lednem 2009 okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx podle předpisů xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, x xx xxxxxx xxxxxx odvolání, xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského xxxxx §171 odst. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxx, xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx se pro xxxxxxx xxxxxx lékaře xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx před 1. lednem 2009, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, který xxxxx xx období xx 31. xxxxxxxx 2008, x x souvislosti x xxx zaměstnanec xxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx-xx se po 31. xxxxxxxx 2008 xxxxxxxx, plný xxxxxxxxx xxxx částečný invalidní xxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. Vyplácí-li xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o plný xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx 1. lednem 2009 x nemocenské xx vypláceno x xx 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 2 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. Posudek xxxxxx xxxxx §95 xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxx xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x téže xxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

8. Evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx 2008 xx vyplňují xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

9. Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxx §171 xxxx. 1 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009, xxxxxx xx evidenčního listu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx 2009 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x roce 2008 xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) věty xxxxx zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Pokud xxxxx 3 xxx xxxxxxxxx v §118a xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxx, zaniká xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx této xxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x 306/2008 Xx. x účinností xx 1.1.2009

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx xx věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Rozhodnutí x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx neustanovení odpovědného xxxxxxxx pozbývá xxxxxxxx xxxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx živnosti x xxxxxxxxxx živnosti xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, nabývají xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. s účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Xx. III

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxx xx xxxx xx 4 let x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2005 x nepodal xxxx 1. červencem 2007 přihlášku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx péče o xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx přihlášku xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Bylo-li x xxxxxx od 1. xxxxx 1996 do 30. června 2007 xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx důchod byl xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx x době xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxx za žádost x úpravu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx přihlášky x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 30. červnu 2007 xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxx xxxx uvedeného xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 4 let xxxx xxxx xxxxx x dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx do 18 xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx anebo x xxxxx, která xx xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx ve xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx stupni XXX (xxxxx závislost) anebo xx stupni IV (xxxxx xxxxxxxxx), skončila xxxx 1. xxxxxxxxx 2007, avšak xx xxx 30. června 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007 xxxx xxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx o xxxx xxxxx podle xxxxxxxx předpisů účinných xx xxx 30. xxxxxx 2007, xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Podmínka xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob uvedených xx xxxx xxxxx xx po 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x bodě 2 a xxxx xxxxxx nebylo xx 30. června 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 30. xxxxxx 2007.

4. Xxxxxxxx péče o xxxxx xxxxxxx x xxxx 2 x xxxx xxxx x xxxx xx věku xx 4 xxx xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2007 a xxxx ještě po 30. červnu 2007, xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx 30. xxxxxx 2007.

5. Xxxx starobních, xxxxxx invalidních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučené doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx podle §16 xxxx. 5 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2007 tak, že xx počtu vyloučených xxx xxxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx; xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx druhé xxxx. x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro účely xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x) a §102a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx u žádostí xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx x 90 xxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 152/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné registrační xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. s účinností xx 31.10.2007

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2010 a xxxxxx před xxxxx xxxx pravomocně skončeno, xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010.

2. Ustanovení §8 xxxx. 10 xxxx xxxxx zákona č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xx zasílání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxx 1. lednem 2010.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/2008 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správního v xxxxxxxxx, xxx napadené xxxxxxxxxx bylo vydáno xx základě xxxxxxx xxxxx práce xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou prohlídku x xxxxxxx určeném xxx posouzení xxxxx xxxx 1. července 2009 úřadem xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx provedl xxxx xxxxx xxxxx xxxx 1. července 2009 zjišťovací lékařskou xxxxxxxxx.

3. Proti rozhodnutí Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2010, nelze xxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, které xxxx oznámeno přede xxxx 1. ledna 2010, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. prosince 2009; xxxxxx o xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nelze podat xxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 479/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2009 x xxxxxxxx xxxx 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXX

1. Poslanci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolení xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx volebním xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, a xxxx x xxxx 2009 znovu xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxx dobu své xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x důchody 130), xxxx xxxxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx předpisů xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx plní ten, xxx xxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxx xxxxxx poslanců xx úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, odchodného, xxxxxxxxxx důchodu, důchodu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, x xxxx v roce 2009 xxxxx zvoleni x rozhodli se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx své xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení x xxxxxx osobou xxxxxxxxx znevýhodněnou, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxx č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx účastná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného opatření Xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx právním předpisem x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout potřebnou xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kontrole xxxxxxxx x dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx správnosti xxxxxx náhrad xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů x x xxxxxx xx 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i když xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxx-xx řízení x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zahájeno xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx o pokutě xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx účetních x xxxxxxx podkladů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x při kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx karantény zahájené xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 64/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x hlubinných xxxxxx xxxxx xxx údaje xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x §6 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx 11 x 12 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx §115a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx postupovat x xxxxxxx, xxx přeplatek xx xxxxxxxxxxx vznikl xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx 2025 provést xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx období xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce; xxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, písemně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx termín xxxxxxxxxx xx důchod xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx důchod xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stanovený xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den, x němž xx xxxxxx xxx vyplacen, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx vyplacený xx 30. xxxxxx 2025 xx xxxxx xxxxxxxx 2025 xx x případě, že xx xxxxxx, na xxxxx je tento xxxxxx vyplacen, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx které byl xxxxxx vyplacen xxxxxxx x xxxxxx 2025, xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx červenec 2025 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxx xxx již xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 1 xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2025, xxxxx x den xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx na vrácení xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxx, než xxxxxxxx, xxxxxxxx znovu xxxxx §118a xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nárok xxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxx č. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postupuje okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx žádost o xxxxxx náhrady mzdy xxxx platu xx xxxxxxxx volno xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxx x mládež xxxxx §203a xxxxxxxx xxxxx podána okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxx 2 x 3, které xxxxxxxx účinnosti 1.7.2025

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Středočeského xxxxx, a Pražská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spadají xx správních xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, Plzeňského xxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx kraj x Karlovarský kraj. Xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, Libereckého xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x Xxxxxxxxxxxx xxxxx, splývají x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx kraj, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx kraj. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž správní xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kraje Vysočina x Xxxxxxxxx xxxxx, x Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x Územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxx xxxxxxx obvody xxxxxxx xx správních xxxxxx Olomouckého xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x Územní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx Moravskoslezský xxxx x Xxxxxxxxx kraj. Xxxxxxxxx xxxxx vět xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx zanikají. Xxxx xxxxx až xxxx xxxxxxx, jde-li x organizační xxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx, Pražské xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Brno, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx spadá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Organizační útvary xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Brno, do xxxxxxx působnosti xxxxx xxxxx lékařské posudkové xxxxxx, xx xxxxxxx xx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

2. Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Brno (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí ta xxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx splynula xxxxx xxxx 1 (dále xxx "příslušná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx").

3. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

4. Posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kontroly x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Dosavadní xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx postupů xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx považují za xxxxx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Určil-li xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x posudku termín xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x posudku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správou xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo výkon xxxxxxxxxx, xxxxx měla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx nebyl xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

6. Žádosti, xxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx žádosti, xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, považují se xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxxxxxxx vydaná xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx péče xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx považují xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního stavu.

8. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona příslušel xx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx byla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx nebo účastníkem xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx tímto xxxx xxxxx xx xxxxx xxx obnoví, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

9. Xxxxxxx xxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 odst. 2 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x xxxxx §76 xxxx. 3 x §91 odst. 2 xxxxxx č. 187/2006 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xx dobu 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx příslušnou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

10. Sekce Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx Pracoviště Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xx převádí xx Xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxx, sekce Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Plzeň xx xxxxxxx xx Xxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro Jihočeský xxxx, Xxxxxxxx xxxx x Karlovarský xxxx, xxxxx České správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxx xxx Xxxxx x x názvem Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení pro Xxxxxxx kraj, Xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxxx kraj, xxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xx Územní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx x Zlínský xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Pracoviště Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxx se xxxxxxx do Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Moravskoslezský xxxx x Olomoucký xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx Sekce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, rozumí xx xxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

11. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona považují xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územním xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx §6 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 10 xx xxxxxxxx xx datové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx Ústecký xxxx, Xxxxxxxxx xxxx, Královéhradecký xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx upraví xxxxxxxxx o datových xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 7 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

12. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx do územních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařazených x okresních správách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx územní správu xxxxxxxxxx zabezpečení; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxxx 1 dochází x xxxxxxxx výkonu xxxx x povinností x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx organizačních útvarech x ze xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. V důsledku xxxxxxx sekcí České xxxxxx sociálního zabezpečení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx 10 xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx místech x xx služebního xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxxxx xx Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 10 xxxxxxx x přechodu xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto organizačním xxxxxx a xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx organizačním xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

13. Návrh xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x pracovních xxxx xxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx posuzování zdravotního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx, než je xxxxxx stanovený xxxxx §17 odst. 2 xxxxxx o státní xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxx 2024 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány, a xx společně x xxxxxxx systemizace xxxx xxxxx systemizace xxxxxxxxxx xxxx a pracovních xxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx organizační xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xx provádějící návrhy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx schváleny xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx systemizací xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxx 10 xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 vět xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1, x systemizace Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx tvořena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvarů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx Xxxx, do xxxxxxx působnosti spadá xxxxx lékařské posudkové xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předcházejícím xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx systemizací xxxxx xxxx první x je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vzniká xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx územní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx organizační struktury xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxx xxxxxxxx xxxxx vznikají xx 13. platové xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx 15. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Institutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

15. Xx xxxxxxxx xxxxx ředitele xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dosavadního ředitele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, splňuje-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo, xx které má xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx dosavadního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve 13. xxxxxxx třídě a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx 15. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx zaniklá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxx xx služební xxxxx představeného podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx začátek xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx představeného.

16. Xxxxxxxxxx-xx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx invaliditu xxxxxx xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx.

17. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 412/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxx 13 x 14, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 28.12.2023

Informace

Právní xxxxxxx č. 582/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1992.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

590/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

37/93 Xx., o xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.93

160/93 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx ČNR x. 10/93 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

307/93 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.94

241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 100/88 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Sb., x všeobecném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 592/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.95

118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.10.95, x xxxxxxxx §2 písm. x), §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 11, 12, 14 x 15 x xxxx. x), §21 xxxx. 1, §22, xxxxx šesté xxxxx xxxxx, §55, §67, §86 xxxx. 1, xxxxx sedmé x §116, které xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.96

160/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

87/96 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/91 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 30/96 Sb.

134/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx rehabilitacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 21/92 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx do 1.1.98

45/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 582/91 Xx. publikované x xxxxxx x. 19/98 Sb.

93/98 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 199/94 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 148/96 Xx., a doplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.4.98

225/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

356/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2000

360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

18/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx ochránci xxxx

x xxxxxxxxx xx 28.2.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx číslech x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

155/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 61/96 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2000

220/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

411/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 89/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

116/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

263/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

265/2002 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.6.2002

309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x účinností od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2012 x zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

518/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 114/88 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů XX x sociálním zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Sb.

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), §16x, 22, 22x, 33 a 37 x čl. II xxxx 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2005, x ustanovení xx. XX bodu 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.12.2003

425/2003 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

453/2003 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2004

454/2003 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony, přijatému Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x vrácenému prezidentem xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

x xxxxxxxxx od 6.1.2004

53/2004 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

167/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

281/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 362/2003 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx sněmovny, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx stanovením xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu, xxxxxxxxx na území XX

x účinností xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x návaznosti xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2005

361/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 349/99 Sb., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s účinností xx 1.1.2006

530/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

24/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx systémech xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. VI, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.3.2006 x s xxxxxxxx §2, 6, 8, 48, 89, 107, 116, 118x, 125 x některých xxxx xx. XX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2007

112/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

161/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

214/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx XIII xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx evidence obyvatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

405/2006 Xx., xxxxx XX ze xxx 6.6.2006 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx zákona x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x ustanovení §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx xxxx xxx, xxxx o xxxx xx xxxx xx 18 let, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x" x slovy "xxxx xxxx a"

s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

531/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

152/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění zákona x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx od 1.7.2007, x xxxxxxxx §6 x 48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2008 x §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx totalitních xxxxxx x o Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx č. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 16.10.2007 x 1.1.2009

270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 21.8.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 x výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 266/2006 Xx. (1.1.2013); xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

381/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 31.12.2008, 1.1.2010 a dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1.1.2017)

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

67/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/91 Sb. publikované x xxxxxx x. 21/2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x o výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (energetický xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

303/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

326/2009 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2009

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Xxxxx práce XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., nález XX xx dne 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a sociálních xxxx

x účinností xx 1.1.2012

177/2011 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.5.2011 xx. xx. Xx. ÚS 46/10 xx xxxx návrhu xx zrušení xxxxxxxxxx §104x xxxx. x) xxxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.6.2011

180/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x finančním xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

220/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2011, s xxxxxxxx §120, který nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

263/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

329/2011 Xx., x poskytování dávek xxxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

348/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 137/2001 Xx., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s úspornými xxxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné nouzi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012 x výjimkou §123x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013

167/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

401/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

403/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

274/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.2013

313/2013 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxxxxx soukromého práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2014

64/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 251/2005 Xx., o inspekci xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx od 1.1.2015

251/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

205/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, a zrušují xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

317/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2016

47/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx povinnosti x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.2016

213/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx pozdějších

s xxxxxxxxx od 1.10.2016

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx autorském, x právech xxxxxxxxxxxxx x právem autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

99/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Sb., x hlavním městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Xx., kterým xx mění zákon x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

203/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x výjimkou některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017 x 1.1.2022

310/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

92/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.5.2018

335/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2019

111/2019 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

164/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

228/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2020

315/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Xx., o xxxxxxx penále x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při epidemii x xxxx 2020 x x změně xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.9.2020

540/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

136/2021 Xx., x některých xxxxxxxx v oblasti xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx péči x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.3.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx průkazech

s xxxxxxxxx od 2.8.2021

323/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x vyjímkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 9.9.2021

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

216/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2023

221/2022 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

455/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

321/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.12.2023 x 1.7.2025

349/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2024

412/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

414/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 301/2000 Sb., o xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2027

163/2024 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 20.6.2024

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx č. 13/92 Sb., 28/92 Xx. x 64/93 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 389/1990 Sb., x xxxxxx x příjmů obyvatelstva, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx x. 36/1965 Xx., x xxxx x příjmů x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1968 Xx. a xxxxxx x. 578/1991 Xx. - Právní xxxxxxx x. 36/1965 Xx. xxx zrušen právními xxxxxxxx x. 286/1992 Xx. a 586/1992 Sb.
2) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 389/1990 Xx.
3) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb.
4) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Sb.
5) Xxxxx č. 589/1992 Sb., pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxxxx práce č. 65/1965 Sb., zákona x. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Sb., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx č. 51/1987 Xx., zákona x. 110/1990 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.
Xxxxx č. 88/1968 Sb., x prodloužení xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx č. 99/1972 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Xx., zákona x. 103/1988 Sb., xxxxxx x. 180/1990 Xx. a zákona x. 306/1991 Xx.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
8) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9) §244 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
10) §53 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
11) §15 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 54/1956 Xx.
§8 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x. 103/1964 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 103/1964 Xx. byl xxxxxx zákonem x. 37/1993 Sb.
12) Zákon č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.
13) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx.
14) §9 x 10 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §11 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Xx., x xxxx o xxxxxx lidu, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 548/1991 Xx. (úplné xxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1992 Xx.)
17) §274 xxxxxxxxxx soudního xxxx (xxxxx znění x. 501/1992 Sb.)
18) §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 199/1994 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 148/1996 Xx.
19) §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb.
20) §13 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
21) §15 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
22) §70 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
23) §15 xxxx. 2 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 160/1995 Xx.
24) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
25) §14 xxxx. 4 zákona XXX č. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 160/1993 Xx.
26) Např. §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx
27) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/1992 Sb., x civilní xxxxxx.
§4 xxxxxxxx vlády XX x. 372/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx služby, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 85/1993 Xx.
28) §15 xxxxxx ČNR č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx. x xxxxxx x. 241/1994 Xx.
29) Zákon XXX č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxx x. 160/1993 Xx.
31) §20a xxxxxx XXX x. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 241/1994 Xx.
32) §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx. 3 věta xxxxx x xxxx. 4 zákona č. 155/1995 Xx.
33) §6 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
34) §59 xxxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Sb.
35) §6 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxx č. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
36) §11 xxxx. 3 xxxx. x) x §16 xxxx. 6 zákona x. 155/1995 Xx.
37) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
38) §145b xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
39) §10 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
40) §145b xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
41) §246 x 250l xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
42) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 54/1956 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §20a xxxxxx ČNR x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx. a xxxxxx x. 160/1995 Xx.
44) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
45) §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
46) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
47) §15 xxxx. 1 x 2 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
48) §102 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
49) §25 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
50) Xxxx. §190 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx, §45 xxxx. 5 zákona x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
51) §22b xxxx. 1 x 3 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx znění zákona x. 306/1997 Sb.
52) Zákon č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 58/1964 Xx., zákona x. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx. x xxxxxx x. 180/1990 Xx.
53) Xxxxx č. 29/1947 Sb., o xxxxxxxxx xxx zvaného xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxx zaopatření xxxx xxxxxxxxxxx.
54) §13 xxxx. 1 xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx.
55) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Xx.
56) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
57) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
58) §17 xxxx. 4 zákona x. 155/1995 Xx.
59) §132 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 580/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 526/1990 Xx., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx x doplnění souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §20a xxxxxx č. 589/1992 Xx.
65) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §13 xx 17 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
67) §4 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx).
68) §132 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 254/2002 Sb.
§116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 26/1993 Sb.
§119 xxxxxx č. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě.
69) Zákon č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
70) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§24 xxxxxx č. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
71) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 xx xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 988/2009 a Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx dne 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx rozšiřuje působnost xxxxxxxx (ES) x. 883/2004 a xxxxxxxx (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnosti.
72) §205d xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
§1 xxxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx pracovním xxxxx xxxx nemoci z xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §86 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx správního.

76) §18 odst. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx.

77) §13 x 16 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx.
78) §37 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx č. 53/2004 Xx.
83) §46 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2004 Xx.
84) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
85) Například §274 písm. f) xxxxxxxxxx soudního xxxx, §9d xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 odst. 1 xxxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x o xxxxx dalších zákonů.
86) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
87) Zákon č. 435/2004 Sb.
88) §1 xx 8 a §14 xxxxxxxxx řádu.
89) §62 xxxxxxxxx xxxx.
90) §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
91) §46 x 47 správního xxxx.
92) §71 xxxx. 1 x 3 správního řádu.
93) §46 x 47 správního xxxx.
94) Část xxxxxx správního řádu.
95) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx.
96) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx xxxxxx č. 168/2005 Xx.
97) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
98) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) Zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx v xxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách.
Xxxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
100) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
101) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
102) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
103) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., ve znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
104) §17a xxxx. 2 x 4 zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
105) §8a xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Xxxxx č. 361/2003 Sb., o služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §38j xxxxxx č. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
108) §94 xxxxxxxx práce.
109) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
110) §551 xxxxxxxxxx zákoníku.
111) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
112) §2 xxxx. r) zákona x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
113) §9 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
114) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 214/2006 Xx.
115) §45a xxxx. 3 zákona x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb.
116) §9 xxxx. 8 xxxx xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 152/2007 Xx.
117) §20 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 152/2007 Xx.
118) Například xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §14 xxxx. x) zákona x. 133/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
120) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx zákona x. 305/2008 Xx.
121) §61a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxx x. 306/2008 Xx.
122) §11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
123) Zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
124) §16 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
125) Xxxxxxxxx §25 odst. 3 xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.
126) Xxxxxxxx x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
127) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
128) Například xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
129) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
130) Článek 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, L 262, 7. říjen 2005.
131) §50a xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 137/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
133) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
134) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
135) §4a xxxx. x) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
136) §106a xx 106c xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

137) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx.

138) §26 x 27 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§49 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

139) §40 odst. 6 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

140) §228 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

141) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx zemědělském xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, o obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx regionální xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském xxxxxxxx x rybářském xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006.

142) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1304/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x Evropském xxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1081/2006.

143) §6 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

144) Xxxxxxxx vlády č. 363/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 1993, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 69/2015 Sb.

145) §2895 občanského xxxxxxxx.

146) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

147) §34a xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. II xxxx 1 x 3 zákona x. 323/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

148) §57, 10, 18, 24, 61 x 73 xxxxxx x. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

149) §13 xxxxxx x. 374/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

*) Zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx č. 309/2002 Xx. doplnil xxxx. r) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- xxxxxxx x. 362/2003 Xx. (účinnost 1.1.2006) xxxxxx xxxx. x) x zbývající xxxxxxxxxxx xxxx x) xx p),

- xxxxxxx x. 424/2003 Sb. xx neexistující xxxx. x) xxxxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2004 xxxx. s) až x).

**) Zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx xxxx několika xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx x. 309/2002 Xx. xxxxxxx xxxx. w) (účinnost 1.1.2007),

- novelou č. 362/2003 Xx. (xxxxxxxx 1.1.2006) zrušil xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x) xx w),

- novelou x. 424/2003 Sb. xx neexistující xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 xxxx. x) až xx).

***) Xxxxxxx č. 167/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.5.2004 xxxx xx §6 xxxx. 4 vloženo xxxx. z) a xxxxxxxx xxxxxxx č. 501/2004 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2006 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx každé xxxx. x) xx xxxx xxxxx. Nejspíš to xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na to, xx xxx učinil. Xx 1.1.2006 xx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx.