Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2023 do 31.12.2023.


Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
582/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1 §2

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení §3 §3a

ČÁST II. Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí §4 §4a §4b

Česká správa sociálního zabezpečení §5

Okresní správy sociálního zabezpečení §6

Místní příslušnost §7

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti §8 §8a §8b

Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti §9

Obce §10

Živnostenské úřady §10a

Český statistický úřad §10b

Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení §11 §11a §11b §11c §12 §13

Zpracování údajů §13a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §14 §15

Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb §16 §16a

Posudkové komise ministerstva §16b

Registr pojištěnců §16c

ČÁST III. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení

HLAVA I. §17 §18 §19 §20 §21 §22 §22a §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35

HLAVA II. Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového zabezpečení

Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění §35a

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění §36

Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech §36a §36b

Vedení a předkládání záznamů §37 §37a

Evidenční listy §38

Předkládání evidenčního listu §39

Předkládání údajů o důchodovém pojištění §39a §40

Informativní osobní list důchodového pojištění §40a

Hlášení o zaměstnávání důchodců §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST IV. Povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení

HLAVA I. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení §48 §48a §48b §48c §48d

HLAVA II. §49

HLAVA III. Povinnosti občanů v důchodovém zabezpečení §50 §51 §52 §53

ČÁST V. Přestupky §54 §54a

ČÁST VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

HLAVA I. Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

Zahájení řízení §55

Přerušení a zastavení řízení §56

Úkony účastníků §57

Lhůty pro vydání rozhodnutí §58

Rozhodnutí §59

Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80

HLAVA II. Řízení ve věcech důchodového pojištění

Zahájení řízení §81

Žádost o dávku důchodového pojištění v listinné podobě §82

Žádost o dávku důchodového pojištění v elektronické podobě §82a §83

Účastníci řízení §83a

Přerušení a zastavení řízení §83b

Důkazní prostředky §84

Prokazování výchovy dítěte §84a

Prokazování některých dob §85 §85a

Rozhodnutí §86

Podkladové rozhodnutí §87

Námitky §88

Právní moc a opravné prostředky §88a

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění §89

Doručování písemností §90

HLAVA III. §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104

HLAVA IV. Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Předmět řízení §104a

Místní příslušnost §104b

Rozhodování §104c

Oznámení rozhodnutí §104d

Soudní přezkum §104e

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §104f

Výkaz nedoplatků §104g

Výkon rozhodnutí §104h

Prominutí penále §104ch

Zástavní právo §104i

HLAVA V. Společná ustanovení o řízení §105 §106 §107 §107a §108 §109

HLAVA VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil

Žádost o dávku §110 §111 §112

ČÁST VII. Postupy ke snížení důchodů některým představitelům komunistického režimu §113 §114 §114a §114b

ČÁST VIII. Společná ustanovení §115 §115a

Lhůty pro výplatu dávek §116 §116a §116b §116c

Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče §116d §117

Zastavení a uvolnění výplaty dávky §117a

Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci §118

Odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a zaměstnavatelů §118a §118b §118c

Náhrada nákladů řízení §118d

Určení místní příslušnosti v některých případech §119 §120 §120a §120b §120c §121 §122 §122a §123 §123a §123b

Počítání času §123c §123d §123e §123f §123g

ČÁST IX. Řízení a povinnosti ve věcech dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §123h §123i §123j

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I. Přechodná ustanovení §124 §125 §126 §126a

HLAVA II. Závěrečná ustanovení

Prováděcí předpisy §127

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §127a §128 §129 §130 §131 §132

Zrušovací ustanovení §133 §134

Přechodná ustanovení Čl. IV Čl. V Čl. IX

č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII

č. 241/1994 Sb. - Čl. IX

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV

č. 134/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 424/2003 Sb. - Čl. II

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. III

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. VI

č. 189/2006 Sb. - Čl. XIV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 306/2008 Sb. - Čl. V

č. 479/2008 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 367/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIX

č. 64/2014 Sb. - Č. IX

č. 213/2016 Sb. - Čl. IV

č. 259/2017 Sb. - Čl. IV

č. 231/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 405/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 177/2011 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, působnost Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánů xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, úkoly občanů x zaměstnavatelů při xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx x důchodového xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxx podpory, pomoci x xxxxxx xxxxx x sociální péče x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění. 8)

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxx obcní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí,

b) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3a

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx správními xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení je xxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řídí xxxxxxx x xxxxxx službě. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem xxxxx.

(3) X xxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx ústřední xxxxxxx; xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")

x) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

c) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx občanů xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x pro xxxxx xxxxxxxxxx řízení správního, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx provádění sociálního xxxxxxxxxxx x může xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vládě xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxx 9, Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxx vývoji se xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x na očekávaný xxxxxxxxx x ekonomický xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informaci x tom, xxx xx xxx být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx bylo dosaženo xxxxx, xxx by xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxx jednotlivých generací xxx jeho dosažení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx života, x xx pro xxxxxxx osoby, které xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx zprávy xxxx 25 xx 54 xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xx zprávě xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §10b. X xxxxxxx, xxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx očekávané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dosažení důchodového xxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém pojištění x xxxxxx xxxxxx xxxx x této xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 24 % xxxx xxxxx než 26 %, obsahuje xxxx zpráva též xxxxxxxxx x úpravě xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx věty.

§4a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 203/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2018

§4b

Dojde-li x xxxxxxx x využitím §4a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx vládě 3 xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodového xxxx, xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčených pojištěnců, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x statistiky Xxxxx republiky x xxxxxxxxx x předpokládané xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx, x. x. x. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxx vláda navrhnout xxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

§5

Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx

1. x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx není x xxxxx xxxxxx stanoveno, xx o xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. x povinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx výši, xxxxx xx x této xxxxx oprávněna rozhodovat,

3. x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplacené xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodovat,

4. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxx §105a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení,

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení,

f) zajišťuje xxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "registr xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§6 xxxx. 4 písm. x)] x tom, xx občan, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx řízení x xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx smluv,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 10).

§6

Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx pro obvody, xxxxx jsou xxxxxx x územními xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Městská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxx xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xxxxxxxxx, že xxxx xxxxx plní jiný xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vzniku x xxxxxx důchodového xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

3. xx xxxxx mezi xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x evidenčním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"),

4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.

5. xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

6. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

7. x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxx záloh, o xxxxxx x x xxxxxxxx x pojistnému xx sociální xxxxxxxxxxx, x o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dluhu na xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

8. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

9. x odstranění xxxxxxxx, které by xx vyskytly xxx xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx xxx xxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx,

10. zrušen právním xxxxxxxxx x. 183/2017 Xx.,

11. x době x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 4 xxx, xxx-xx x dobu péče x xxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx 30. xxxxxx 2007, x x xxxx a xxxxxxx péče o xxxx xx xxxx xx 18 let, xx-xx xxxxxxxxxx těžce xxxxxxxxx postižené vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x převážně xxxx úplně bezmocnou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 let, jde-li x doby péče x xxxx xxxx x bezmocné xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1995 xx 31. xxxxxxxx 2006,

12. x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx pečující xxxxxx x xxxxx, xxxxx je podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 100) xxxxxxx xx xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx III (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), jde-li o xxxx xxxx o xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x x době x rozsahu péče xxxxx xxxxxxxx osobně x xxxxx xxxxxx 10 xxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx),

13. x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 let, xxxxx xx závislá na xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx závislost), xxxx x osobu, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx xxxxx závislost) xxxx xx stupni XXX (xxxxx závislost) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost), x největším xxxxxxx 116),

14. xx xxxxx x to, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx výchovy xxxxxx 147) xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxx, xx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx, xxxxx trvá xx xxx, xx x xxxx pečoval x největším xxxxxxx,

15. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

16. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

17. x započtení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1976, xxxxxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx jinak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

18. xx věcech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

19. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 109/2006 Xx.,

20. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx kontrolní lékařské xxxxxxxxx (§8 xxxx. 3) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x zaměstnanosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Sb.,

f) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx)xxxxx evidenci pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x občanů xxxxxxxxxx účastných důchodového xxxxxxxxx, 33) kteří xx platí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx stanovených xxxxx zákonem,

j) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx neprávem vyplacených xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx x zápočet xxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiných než xxxxxxxxxxxx armádách, kterou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx občanům a xxxxxxxxxxxxxxx odbornou pomoc xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx občanů x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti a xxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) posuzují zdravotní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§8),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 15) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího lékaře x xxx, xx xxxxx, který xx xxxxxxx práce xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx o žalobě,

t) xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx žádost xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro stanovení xxxxx xx pojistné xx důchodové pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§7

Xxxxxx příslušnost

(1) Místní xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx-xx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx

x) xxxxxx zaniklého xxxxxxxxxxxxxx v případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x),

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) v Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 18, xxxx. c), xx), x), x), x), x x) a x §82 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. o), x) a x), xxxxx-xx xxxxx místní xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x); je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxxx xxx trvalý xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx v cizině, xxxxxx xxxxxx podnikání xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ani xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x), x) a x),

x) místem útvaru xxxxxxxxxxxxxx, xx kterém xx vedena xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 3, xxxx. x), x) x x),

x) místem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x případech xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. xx), x), x) x x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice 101); xx-xx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

f) xxxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx státních xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx hlášeného xxxxxx 101) v České xxxxxxxxx, xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xxxx která xx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 4 xxxx. x) bodech 11 xx 13; xxxxxx xx rozhodné xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxx péče, x x případě xxxxxx xxxx místo trvalého, xxxxxxxxx hlášeného xxxxxx xx xxx podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx (§85 xxxx. 2),

x) xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x provozování xxxxxxxx xxxxxx spisovny 138), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §35a odst. 7,

x) místem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) x České xxxxxxxxx, xxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx vznikl xxxx uvedený x §6 xxxx. 4 xxxx. a) xxxx 14.

(2) Xxxxxx příslušnost xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxx §39 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §83 odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x pracovní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzických xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx 123) xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídkách. Xx xxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx invalidity,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxx činnost,

c) xxx xxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx právním předpisem x. 366/2011 Xx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxx xxxxx příspěvku na xxxxxxxx pomůcku x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 146) x zdravotní xxxx xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx na zvláštní xxxxxxx,

x) zrušeno právním xxxxxxxxx x. 366/2011 Xx.,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx žádán.

(3) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v termínu xxxxxxx xxx předchozím xxxxxxxxx okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx, pro jehož xxxxx xx posudek xxxxx,

x) xxxxxx-xx posudkově xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx provedení kontrolní xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťovací lékařskou xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, jde-li x prokázání trvání xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xxx xxxxx řízení x xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi x xxx uplynula xxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxx případech xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx posouzení,

e) x xxxxxxx Úřadu práce Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx skutečnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx povinna informovat Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) z xxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x odstavci 1 xxxx plnit xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx plnění xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovník, který xx způsobilý k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dětská xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, ergoterapeut, xxxxxxxxx-xxxxxxxx pracovník, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx certifikovaného kurzu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 148); xxxxxxxx absolvování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx do 24 měsíců xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnání. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx odborný nelékařský xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxx xxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x změnu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx žádost. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence, řídí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vazební xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xxxx ústavu pro xxxxx zabezpečovací detence.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx g) xx xxxx

x) místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizince; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxx, xxxx

x) umístěním xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx ve výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(7) Xx žádost xxxxxxx xxxxx, xxxxx zdravotní xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxx zaměstnána xxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx hospitalizována xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociální služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, žáky x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením 124), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx územním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx osobě poskytuje xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posudky o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §9, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx důchodového pojištění. Xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx určuje xxxxx xxxxxxxx 6.

(9) Při xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vychází xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x nálezu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx psychologa x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poruch, výsledků xxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy 125). Xxx posuzování xxxxx xxxxxxxx 1 xxx vycházet xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(10) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxxx x dlouhodobě nepříznivý xxxxxxxxx xxxx dítěte x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx činnost pro xxxxx řízení x xxxxxxxxx (§88).&xxxx;Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhoduje-li x xxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1, xxxxxx Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx a druhé xxxx xxxxx pouze xxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx vyloučen xxxxx, xxxxx tutéž věc xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 7 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx podle xxxxxxxx 10 xxxx xxxxx; náležitosti xxxxxx xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§8x

§8x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti

(1) Důchodové xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x kontroluje u

a) xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx po xxxx xxxxx služby hmotně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx z xxxxxxxx"), Ministerstvo obrany,

b) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xxxxxxxxxxx Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, příslušníků Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky x xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zvláštní ochrana x xxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 132), x xx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) příslušníků Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodují x oboru své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, příslušníků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx") x xxxx, kterým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 132), x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxx xxxxxxx 20 xxx

x) xxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, kterému xx xxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx poměr x x xxxxxx xxx xxxxx službu alespoň xx xxxx 15 xxx,

3. příslušníka ozbrojených xxx, který v xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxx xx jejího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx,

4. příslušníka xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx pobíral xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx službu xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx 68) xxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

5. xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx službách xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 69)

6. xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrana x xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 132), x to x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx x xxxxxx,

7. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx skončení xxxx xxxxxx podmínku xxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 6.

(3) Ministři xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti xxxxx x xxxxx xxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx vyskytly při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) X tom, xxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstev xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx mohou x xxxxxx s xxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx zřídit x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx posouzení xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx. Podává-li tato xxxxxx posudek x xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstva xxxxxx x Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx invaliditu xxxxxx, x xxx, že xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxx neschopným, xxx xxxxx invalidním xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxx

(1) Xxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§118 xxxx. 3).

(2) Obecní xxxx dohlíží, jak xxx ustanovený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§118 xxxx. 4); xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx obecní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxxxxxx zákona 113), xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §48 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Živnostenské xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 114) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, x xx s uvedením xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx dne, xx xxxxxx byly xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podány, předávají xxxxxxxxxx okresním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx živnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx dne, xx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxx statistický úřad

Český xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x migrace x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx do 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxx 8; Xxxxx statistický xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx obsahuje též xxxx o xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx dané xxxxxxxx xxxxx jedné xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx x této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délky života xxx xxxxxxxx důchodového xxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx pro xxxxxxx generace, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 25 až 54 xxx, a informaci x xxxxxxxxxx vývoji xxx plodnosti, xxxxxxxxx x migrace pro xxxxxx nejméně 50 xxxxxxxxxxxxx let; xxxxxxxxx xxxxxxx délka života xx přitom xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx střední xxxxx xxxxxx mužů a xxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 203/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx a fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z práva Xxxxxxxx xxxx 71) x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx orgány x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx; xxxxxx orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poskytovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Příslušné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx matrik xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení x Xxxxx xxxxx x xxxxx občanů xxxxxxxx 15 xxx, a xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx první plní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx úmrtního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx poskytuje Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx pro ni x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx vedení x xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx a datu xxxxxxxx x výši xxxxxxx x nezaměstnanosti x podpory xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxx xxxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup. Ministerstvo xx oprávněno xxxxxxxxx xx Xxxxx pojišťovny, x. s. 72) x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x. s. 72) x xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 73) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x povolání xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx; xxxx pojišťovny x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x údaje xxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne vyžádání.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněny x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) a mezinárodních xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx, nestanovil-li xxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx údaje vyžaduje, xxxxx delší. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení u xxxx xxxxxxxxx v §10a xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11a

§11a zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§11b

(1) Česká správa xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou požádat Xxxxxxxxxxxx vnitra o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxx zpracování xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx systémech České xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), xxxxx Evropské xxxx 71) nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx x je-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 129). X těchto xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 129) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxx změně rodného xxxxx,

x) x změně xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x xx bez žádosti xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxx, xxx podle xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxx dokumentace a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx správnosti xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx 105); x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx jejich xxxxxxx xxxxx.

§11c

(1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx působnosti.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyzvat

a) xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxx na xxxxx, její xxxx x výplatu,

c) příjemce xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx a xxxxxxxx x xxxx dávku, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxxxx jinému odbornému xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx kontroly plnění xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x určeném termínu xx příslušnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx samostatně výdělečně xxxxx je povinna xxxx xxxxx vyhovět, xxxxx xx předem x vážných xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx méně xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx v určeném xxxxxxx na příslušnou xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx x vážných xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Orgány sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnost x xxxxxxx záznamů a xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx vést, včasnost x způsob xxxxxx xxxxxxxxxx a podání.

(2) Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mohou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx x v xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxx 21 kalendářních xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávají xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxx orgány sociálního xxxxxxxxxxx zpřístupňují xxxx xxxxxxxxx xxxxxx orgánům xxxxxxx moci xxxx xxxxxx x xxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx dochází x souvislosti s xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiných právních xxxxxxxx,

x) označí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx přesnost byla xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx osobní xxxxx xxxx zpracovávají x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx a výběrová xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx prováděno, xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx posledního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§14

Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xx kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x přímé souvislosti x xxxx, xxxxx xx dále xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxx služebního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx být zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxx, x xxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xx písemně x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx stanoví-li xxx xxxxxxxx zákon 26) xxxx xxxxx xxxxx; xxxxx mohou tyto xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. X rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx žádosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jinak. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběru xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx prostředek xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, dědictví xx xxxxxxxxxx xxxxxx pojistného (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na žádost xxx jinému orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení, xx-xx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx, x xxxx xx xxxx úpadek xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) správcům xxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) zdravotním xxxxxxxxxxx 29) xxxxxx plátců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx x výdajů jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 28) a výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, zda a xx kdy xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stupni,

d) Xxxxx práce Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx") xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxx x xxxxxx působnosti, xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, pro který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx poskytovány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx možnostech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx orgánům sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx.,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx, 63)

x) Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx povinností podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x xxxxxxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x plnění xxxxx v jeho xxxxxxxxxx, a to xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x jejich xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxxxxx vymezen xxxxxx požadovaných xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx jsou xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) obecním xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o druhu, xxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx vyplácených xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx žadateli xxxx poživateli xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx působnosti,

k) Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxx xxxx vyplácených dávek xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx o xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx zákona 106),

l) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx potřeby provádění xxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 97),

x) xxxxxxxxxxxxx úřadům, u xxxxx xxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištěncích, s xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; ustanovení §16a xxxx. 3 xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x který xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace xxxxx, xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxx požaduje.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povinny poskytnout xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx získané xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, x xx včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeným xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 141), xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx xxx xx z xxxxx Xxxxxxxx unie 142). Tyto xxxxx xx možno xxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie, x xxxxx se žádost xxxxx, xxxxxx požadovaných xxxxx a xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx požadovány.

(5) Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx při xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a pedagogické xxxxxxxx.

(6) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxx xxxx jiná osoba xx xxxxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výše xxxx xxxxx x údaj x rodném čísle xxxx xxxx osoby.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx výše xxxxxxxx penále, jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož byl xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného.

§15

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatelé x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx jsou povinni xxxxx opatření k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vydaným orgánem xxxxxxxxxx zabezpečení. Průkaz xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelům a xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx tímto zákonem x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 2 x §8

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxx vyžádaného xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lékařské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je třeba x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx o zdravotním xxxxx pro účely xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx bezplatně lékaři, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx §8, xx jeho xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřebné pro xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) umožnit bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nahlížení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx o xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tuto zdravotnickou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeným x odstavci 2, x xxxx-xx tato xxxxx xxxxxx, xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lékařské podklady xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx požádat x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx 8 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx lhůtu delší. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx předepsaných xxxxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §123e odst. 2 písm. x).

(4) Xxxx xxxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx řídí xxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami 126) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 127). Xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotnické dokumentace xxxxx xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx nemocí x povolání 49) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonů 50) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133).

§16a

(1) Xx xxxxxx xxx vydání xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 a §8 xxxx. 1 xx 10 xx použije xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 2 xx 4, §134, §156 odst. 2 x §158 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxxxx §17 x 38 xxxxxxxxx xxxx.

(2) Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx 60 xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx podle §8 xxxx. 1 xxxx 45 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx posudku xxxxx §8 xxxx. 10 xxxx 60 dnů. Xxxxx-xx xxxxxx posudku xx lhůtě podle xxxx první závažné xxxxxx, sdělí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný x posouzení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx x posouzení xxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx prodlužuje x 30 dnů, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx x posouzení xxxxxxx, xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx posudku xxxxxxxx podle §4 xxxx. 2 x §8 xxxx. 1 x 10.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx §8 xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx

x) se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x §8 může xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx je přítomnost xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušný x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x §8 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx posuzovaná xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 a §8; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přípustné x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přezkumu. K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nepřihlíží.

(7) Xxxxxxxxx-xx xx posuzovaná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxx odmítne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. x) x x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxx, xxxxx vede xxxxxx, pro xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Ustanovení §8 xxxx. 11 platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§16b

Posudkové xxxxxx ministerstva

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxx nejméně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx posudkové komise xxxx být jen xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx zařazení x xxxxxx práce x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx posudkové xxxxxx. Dalšími členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx lékaři xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Posudková xxxxxx ministerstva xx xxxxxxx jednat x xxxxxxx xx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je předsedou xxxx komise, tajemník x další xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx usnáší většinou xxxxx; xxx rovnosti xxxxx xxxxxxxxx hlas xxxxxx předsedy.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jednání xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx předseda xxxxxxxxx komise vedoucím xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx služby podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) K xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxx žádost xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx xxxx xxxxxxxx, xx přispějí x xxxxxxxxx závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx slouží x xxxxxx xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práva Evropské xxxx 71) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx příjmení,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx stav x xxxxx xxxx změny,

g xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x datu xxxxxx x pozbytí xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresu xxxxx trvalého pobytu, x jde-li o xxxx státní xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pojištěnce, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx oznámil,

i) xxxxx x zánik xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx-xx x povinnou xxxx xxxxxxxxxxx účast,

j) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojištění,

o) cizozemské xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie 71) a x xxxxxxxxxxxxx smluv o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx základy pojištěnce xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx roky,

t) xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxx) xxxxxxx cizozemským xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo, datum x místo xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvláštního příjemce,

w) xxxxx, příjmení, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, x údaji x osobě, x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), x), f) a x),

x) xxxx důchodového xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, kdy xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

XXXX TŘETÍ

ÚKOLY XXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ

HLAVA XXXXX

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§18

§18 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§19

§19 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§20

§20 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§22a

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§23

§23 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§24

§24 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§26

§26 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§27

§27 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§28

§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§29

§29 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§30

§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§31

§31 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§32

§32 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§33

§33 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§35

§35 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX DŮCHODOVÉHO XXXXXXXXXXX

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnává xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxx xxxx fyzické xxxxx xx vztahu, který xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx organizační složky xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce, xxxxxxxx xxxxx, v nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx 137) xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx služby, věznice, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx detenci osoby xxxxxxxx do práce, x příslušné útvary, xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo ozbrojených xxx České republiky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx vojákům x povolání xxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx službu (xxxx xxx "xxxxx"). Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní smlouvu x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxx je tato xxxxxx zapsána x xxxxxxxxx rejstříku x xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxx trvale v Xxxxx republice.

(2) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x předkládat xx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxx x xxx xxxx x výplatu dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxx jinak, xx xxxx xxx. Xx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předložit xxxxxxx xx xxxxx určené xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx určena, xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§38 odst. 5 xxxx první) xxxxxxxxxxxx v kalendářním xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, nebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx roků xx xxxx, kterého xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxxx vyhotoveny,
b) xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxx. h) xx xxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxx následujících xx měsíci, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx však xx xxxx 3 kalendářních xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podle §37 xxxx. 1, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po dobu 10 kalendářních xxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx,
x) mzdové xxxxx 107) xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx potřebných pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxx uvedených x §37 xxxx. 2 xx 4, xx dobu 45 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx xx xxxxxx, a xxx-xx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx pojištění vedené xxx xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx xx xxxxxx,

xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro záznamy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx pracovního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxx x záznamy x xxxxxxxx xxxxxxxx doby 108) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Zaniká-li xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx před uplynutím xxx uvedených v xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 (dále xxx "xxxxxxx zaměstnavatele") xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxx-xx doklady xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx službu, v xxxxxxxxxx, ve které xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx k provozování xxxxxxxx xxxxxx spisovny 138), nebo x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx uděleno státní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Držitel xxxxxxx na žádost xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x dokladem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dokladů xx právo xx xxxxxx xxxxxxx spojených x pořízením xxxxxx, xxxxx nebo kopie xxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x potvrzením xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx kopie xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx dokladů; xxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx prokázat. Xxxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxx nemá veřejný xxxxxx x případech, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx úhradu xxxxxxx xx pořízení xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx archiválie podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 139).

(7) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx uloženy doklady xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx dokladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 140) xxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxx xxxxxxxx prostředky, použijí xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x příslušným státním xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxxx uložení xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxx xxxxxxxx dokladů xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady x stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstavci 6 x xxxxxxx xx uložení xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx požadovat.

§36

Xxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

Úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k němuž xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru,

b) osob xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxx xxxxx,

x) společníků x xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx komanditní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ni xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

x) osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zaměstnanců xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx uzavřel se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx soud, k xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx do xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx určilo xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni, xxxxx, xxxxx vyřizuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x senátorů Senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prezidenta xxxxxxxxx Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, viceprezidenta x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxx x osoby x xxxxxxxx, která je xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pěstouna xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 135), orgán, který xxxxxxx odměnu,

n) osob xx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx zařazených xx práce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx věznice a xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx škola,

p) xxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx,

x) xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx vedoucího xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx do funkce xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xx xx jejich xxxxxxxx vztah xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, kdo xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx postižením xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx pobírajících dávky xxxxxxxxxxxx pojištění nahrazující xxxx příjem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, z něhož xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které tyto xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx účastných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx ochránce xxxx x zástupce Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxx x xxxxx pracovním xxxxxx,

x) xxxxx Xxxx xxx rozhlasové a xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra Xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra,

z) xxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Český xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

xx) xxxxx Xxxx Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

xx) xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx regulační xxxx,

xx) ředitelů xxxxxx xxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xx) likvidátorů xxx, xxx likvidátorovi vyplácí xxxxxx z činnosti xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxxxxxx osoby uvedených x §35a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx organizační xxxxxx,

xx) xxxx pověřených obchodním xxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xx xxxxxx, xxx, xxx xxxxx osobám xxxxxxx tuto xxxxxx,

xx) xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. t) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxx, xxx plní x těchto xxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §92 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx Úřad Národní xxxxxxxxxx rady.

§36x

Xxxxxx xxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx smluvní xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou účastni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky x u xxx xxxx v České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx uzavřené x tímto xxxxxxxxxxxxxxx xxxx příjmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny smluvním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavateli. Smluvním xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx území xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxx x cizině x xxxx povinně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnání, je xxxxxxx vést xx xxx evidenci x xxxxxx zaměstnancích údaje xxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxx x xxxx povinné xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxx.

§36x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2009

§36b

§36b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§37

Xxxxxx x předkládání xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx vede o xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), jméno, xxxxx a místo xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, x xxx-xx xxxxx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx prvním zaměstnavatelem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, též xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x skončení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx x zaměstnavateli, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 35)

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xx občan xxxxxxxx xxxxxxx, x karantény, xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx péče x xxxx xx věku xx 10 let xxxx ošetřování xxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, x skutečnost, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxxxx, xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx trvala xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx poporodní xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx osmého xxxxx xxxx očekávaným xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx příjmu a xxxxxxxxxx nepřítomnosti x xxxxx,

x) záznam, zda xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xxx xxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx přiznání, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitra a xxxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2014, xxxxxx společníků x členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx této společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx společnost xxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx družstvo,

i) nepodléhá-li xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx (nemoc z xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxx náhrad a x výši xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 1996, x vystavuje potvrzení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x), x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx trvaly xxxx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx účast na xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x takovém xxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení x těchto xxxxxx x x výši xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx kalendářní xxxx;

xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx c) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pracují x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x hlubinných xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx vede pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §37c xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) evidenci x xxxxxxx, x xxxxx xxxx zaměstnání x xxxxxxxxx hornictví xx převážnou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) název povolání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxx zaměstnanec x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx povolání xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx povolání 143), xxxxxxx se zároveň xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxx dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx podle xxxxxx x) x x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, a xx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od obdržení xxxx žádosti; xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx občanu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx 149), operátora xxxxxxxxxxxxxx operačního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx operačního xxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "zdravotnický xxxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného sboru xxxxxxx, xxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §37e xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) evidenci x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; doba xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoví v xxxxxx hodinách, přičemž xxxxxx minut nižší xxx 60 se xxxxxxxx xx 1 xxxxxx,

x) počet xxxx x zaměstnání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx člena xxxxxxxx hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx podniku xxxxx §37d xxxx. 2 xx 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x kalendářním roce; xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx tak, xx se úhrn xxxxx výkonu prací xxxxxxxxxxxxxx záchranáře xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 8, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx než 8 xx xxxxxxxx xx 1 xxxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxx §39 nebo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §39. Xxxxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxx vyhotovit xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzení x xxxxxx xxxxxx stejnopis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stejnopisem xxxxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38 xxxx. 5 xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x přiznání důchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x souvislosti xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx o přepočet xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 144).

(6) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou x x xxxxx xxxxxxxxxx účastnou důchodového xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx důchodového pojištění. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx dobrovolně účastné xxxxxxxxxxx pojištění povinna xxxxx jí xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx jí xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxx o výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti za xxxxxxxxxx rok, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. 36)

(7) Jde-li o xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx krajské pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x evidenci xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx Úřadu xxxxx xxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxxx x zaměstnání xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo podpora xxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx nebo podpora xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxx. Ustanovení xxxxxxxx 6 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx-xx x osoby, xxxxx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxx. x) x v §102 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vede Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx druhé xxxxx zde xxxxxxxxx.

(9) Xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx teoretické x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vede xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u nichž xx příprava xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, v jejímž xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx vedena evidence xxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxx.

§37x

(1) Zaměstnavatelé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxx §37 odst. 4 písm. c) x počtu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxxxx vykonávaném x xxxxxx od 1. ledna 1993 xx 31. prosince 2022 x toto xxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2024 předložit xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx potvrzení; xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §38 xxxx. 5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mají x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx, že bývalému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx. Xxxxxxxx o xxxxx xxxxxx směn xx xxxxxxxx xx xxxxxx podle §35a.

(2) Xxxxx xxxx požádat xx 31. xxxxxxxx 2024 x vystavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxxxx x předložit xx 30 xxx xxx dne obdržení xxxxxxx xxxxxx.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§38

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) xx x), x) xx x), q), x) x x) xx xx) xxxx xxxxxxx xxxx pro každého xxxxxx uvedeného x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. s).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx vede xxx xxxxxxx občana xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx rok xx xxxx vždy nový xxxxxxxxx list, x xx x když xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(3) Xxxxxxxxx list xx xxxx xx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účasti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx 1. xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxx, skončila-li xxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx se zapisují xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxxx (závěrce mzdových xxxxx), xxxxxxxxxx však xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx 31. xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 31. ledna následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datum a xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu x xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx činnosti,

d) xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vyměřovací xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti,

g) xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 odst. 4 xxxx. a), d) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx potřebného xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x údaji xxxxx xxxxxxxx 4; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx [§35a xxxx. 4 xxxx. x)] x xxxxx stejnopis, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx razítkem, xx xxxxxxx vydat xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx v xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §39 odst. 2 xxxx 3. Nesouhlasí-li xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxx xxxxxxxxx list xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx evidenčního xxxxx, aby tento xxxx xxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené ve xxxx druhé xxxxxxxxx; xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx vyloučeno ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx státních zaměstnanců xxxxx služebního zákona, xxxxx věty xxxxx x xxxxx xxxxxxx x tím, xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1.

§39

Xxxxxxxxxxx evidenčního xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x osoby xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx nárok xx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx evidenční list xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodování x xxxxxxx důchodového pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 30 dnů

a) xxx dne xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §38 xxxx. 4; xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, že občan xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnání x xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxx svého xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy.

(4) Při xxxxx občana xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx jím určené,

b) xx 3 xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx list xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xxxxxxx-xx občan x xxxxxxxxxx x xxxx, xx požádal x xxxxxxxxx xxxxxx, založí xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx první v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §123e xxxx. 2 písm. x) zasláním na xxxxxx určenou Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx splněna x xxxxxxxx evidenčního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx útvar xxxxxxxxxxxxxx, ve kterém xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Technické xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §61 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§39a

Předkládání xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx x §36 písm. x), xxxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxx uvedené v §37 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) xx 8 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx x důchodovém pojištění x cizině, xxxx. x) x písm. x), údaj x xxxx, xx xxxxxx xxxx osobě samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx o zaplaceném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x cizině, xxxx. x) x xxxx. x), xxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění x xxxx x zaplaceném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx.

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx vydaných Českou xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx uvedené xx xxxx první x xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx podle xxxx xxxxx, vydá o xxx xxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx považuje xx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx uvedeným v §123e xxxx. 2.

(6) Xxx-xx x osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x osoby dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§40

Právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost střední xxxxx, vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x vysoké školy xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx účely jeho xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxx a xxxx xxxxxx pojištěnce, včetně xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x souladu se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Toto xxxxxxxxx jsou povinny xxxxx do 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vydání.

§40x

Xxxxxxxxxxxx osobní list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx list"). Xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx obsahuje přehled xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx dobu xx roku 1986 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx x evidenci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti.

(2) Xxxxx sociálního zabezpečení xx základě žádosti xxxxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxxx list, prokáže-li xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x x) xx x), x xxxx. 2 xxxx. x) x odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 anebo xxxx studia xxxx 1. lednem 1996 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo vyloučené xxxx v období xx roce 1985. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx občanu do 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx informativní xxxx xx zohledněním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx první x druhou xxxxx xxxxxx pro období xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx byl informativní xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a další xxxxx podle xxxxxxxx 2 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx x další xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxx dobách x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx vrátí xxx předložené doklady, x xx xx xxxxxxxxx rukou.

§41

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx musí obsahovat xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx, pod kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo xxxxxxxx pobytu xxxxxx, xxx, kdy xxxxx xx vstupu do xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx o poživatele xxxxxxx vypláceného orgány xxxxxxxxxxxx obrany, vnitra x spravedlnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx důchodu.

(4) Zaměstnavatel xx xxxxxxxxx odeslat xxxxxxx tomu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx důchod.

(5) Předložením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §39 není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni podávat xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§42

Zaměstnavatel xx povinen xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxx žádost xxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§43

Xxxxxxx a ústavy xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx vedou evidenční xxxxx xx osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx a xx xxxxxx zabezpečovací detence xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x podávání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx §37 xxxx. 1, §38, 39 x §41.

§44

§44 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

§45

Xxxxxx Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zasílají Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx evidenční xxxx xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxx nejsou příslušné x xxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvedeným xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxx xxxx příslušná x xxxxxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxx.

§46

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvádět xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §51; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§47

§47 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

POVINNOSTI XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX PRVNÍ

POVINNOSTI OSOB XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ

§48

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx příslušné okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx") s xxxxxxxx xxx, od xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávat; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx spolupracuje při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxxx povinna oznámit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x rodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxx, s níž xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

e) xx xxxxxxx nemá xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v mateřství x xxxxxx xxxxxxxxxxx x porodu, pokud xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx náležela x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx pečovat x osobu xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx závislost), xxxx x osobu, xxxxx xx závislá na xxxxxx jiné xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost) xxxx xx xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx stupni XX (úplná závislost), xxxxx přestala pečovat x xxxx osobu x největším rozsahu, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx x povolání, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx výkonu zaměstnání, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx vedlejší samostatné xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxx oznámit příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx spolupracuje xxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx 20) xx xxxxxxx.

(3) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx spolupracuje při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x d) xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná, která xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx o příjmech x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x osobu xxxxxx 10 let, xxxxx je závislá xx pomoci xxxx xxxxx ve xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxx ve stupni XX (středně xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxx XXX (těžká xxxxxxxxx) anebo ve xxxxxx IV (xxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxx xxxxx nepečuje xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pečují x xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx, která xxxxxx x xxxxx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 4 písm. x) xxxx 13.

§48x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, a v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxx nejpozději x xxx, ve kterém xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 21) xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx který xx x této xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §10 odst. 2 zákona o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxx x §10 odst. 2 a 3 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx, xx může xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx, 24) x to x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx 120).

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 pro xxxxxx přihlášky x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§48b

(1) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předepsaném xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §48 odst. 1 písm. x) xx x) x xxxx. 2 plní xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém pojištění (§48a) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48c

Ustanovení §50 xxxx. 1, §51 x 53 xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§48x

(1) Xxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 může xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) x přihlášku xxxxx §48b xxxx. 2 xx předepsaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x živnostenského xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxx u příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlášení podle §48 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu; xxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dokládat xxxxxx, pro xxxxx xx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xx xxx evidenci xxxx xx xxxxxxx si xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXXX

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.

HLAVA XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ

§50

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxx xxxxx do 8 xxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx nároku xx xxxxx, její xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hlášení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiného pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x cizině.

§51

(1) V xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx adresovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx povinen uvádět xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx, xxxx rodné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rodiče, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx příjemce xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx povinen xxxxxx xxxxx, xxxxx zastupují. X xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx podáních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstev xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je občan xxxxxxx xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Občan xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkoly xxx provádění xxxx xxxxxxxxxxx pojištění na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx pojištění.

§52

(1) Přihlášky x xxxxxxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx předepsaných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx; xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx odhlášky x xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění nebo xx xxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx přede xxxx podání xxxxxxxx, xxxx se odhlásit x xxxxxx za xxxx xxxxxx nebo xxxx část. Občan xxxxxxxxxx účastný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen podat xxxxxxxx z xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx být xxxxxxx xxxxxxxx xxx tuto xxxxx, x xx xx xxxx xxx; xxxxx tento xxxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx, považuje se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx mít písemnou xxxxx.

(3) Občan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx, x to xx 8 xxx xxx xxx xxxx xxxxx nebo xxx xxx doručení xxxx xxxxx.

§53

(1) Příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, její xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx doručení výzvy, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx delší.

(2) Xxxxxxxx dávky důchodového xxxxxxxxx podmíněné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxx vyzván orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12, aby xx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx této xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podmíněné xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx, xxxxx i žadatel x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx xxxxxxxxx poklesu xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx mají, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a znalostech, xxxxxxxxxxx výdělečných xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx byl xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Výplata xxxxxxx xx uvolní, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx x xxxxxxx xxxxx o xx, xxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx procentní xxxxxx starobního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pečovala x xxxx x xxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxx xx xxx zvýšena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx dítě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx pečující x xxxx x xxxxxxxxx rozsahu, zejména xxx xxxxxxxx potřebná xxxxxxxxxx, doložila rozhodné xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxxx s xxx, že x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxx xxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx součinnost xxxxx xxxx xxxxx, může xxx xxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, pokud byla xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx bez xxxxxxx xxxxxx nedostaví xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na příslušnou xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. e),

b) xxxxxxx xxxxx zaměstnavateli xx xxxx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §51 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx účastná xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §121, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 1 věty xxxxx, §122 xxxx §122a.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx správu sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §48.

(3) Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neposkytne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx výzvu xxxxx xx stanovené xxxxx xxxx nepodá xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 1,

b) xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xx příslušnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx na místo xxxxxx xxxxx správou x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 písm. x),

x) nesplní xx xxxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx opatřením x xxxxxxx vydaným xxxxx §15 xxxx. 1,

d) x xxxxxxx x §35a xxxx. 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nepředloží xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xx dávku x xxxx trvání xxxx xxx výši x xxxxxxx dávky,

e) neprovádí xxxxxxx xxxxxxx uvedených x §35a xxxx. 4 po xxxxxxxxxxx xxxx,

x) nezajistí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §35a odst. 5,

g) xxxxxx xxxxx evidenci xxxxx uvedených x §36a odst. 2 x x §37 xxxx. 1 xx 4 xxxx nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxx §37 odst. 3 x 4,

x) xxxxxx xxxxxx na xxxx žádost ve xxxxxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxxx upozornění xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xx 4 xxxx 9 xxxx xxxxx §40 xxxx §42,

x) nevede xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x §37 odst. 9 nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx stanovené x §39a odst. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 5,

j) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §38, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jej xx lhůtě xxxxxxxxx x §39 x xxxxxxxx stanoveným x §39 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 7 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx potvrzení xxxxx §40, 42 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §83 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx §41 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37a odst. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx na jeho xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37a xxxx. 2.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) nesplní xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo potvrzení xxxxx podle §35a xxxx. 6, nebo

b) x xxxxxxx s §35a xxxx. 7 xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx držitele xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu podle §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx neprovede xx xxxxx xxxxxxx x §16 odst. 3,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §16 odst. 3 xxxx xx nezpracuje xx lhůtě xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxx xx xxxxxx informace xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x) xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §16 odst. 2 xxxx. b) xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxx uvedené v §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §116d xxxx. 2,

f) nepřevezme xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu vyplacený xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxx přijatý xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116d odst. 3 xxxx. c), xxxx

x) xxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx poživatele xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx jí neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx do

a) 10 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx c) xxxx xxxxxxxx 2,

x) 20&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. x), x), x), x), x) xxxx n), xxxxxxxx 4 písm. x) nebo xxxxxxxx 5 xxxx. e) xx x),

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) a x) xxxx odstavce 5 xxxx. a) až x),

x) 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 300&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x), x), x) x x) xxxx odstavce 4 xxxx. x).

§54x

(1) Xxxxxxxxx doba xxxx 3 xxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx-xx x xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100 000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 7 xxx od xxxx xxxxxxxx.

(2) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) xx f).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) x x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx §7 odst. 1 xxxx. e), xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. h), xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladů,

d) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx fyzickou osobou,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(4) Správní xxxxx, aniž zahájí xxxxxx, xxx usnesením xxxxxx též tehdy, xxxxxxxx již samotné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x její xxxxxxx, nebo je-li xx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činem xxx osobou xxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx následku xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Účastníkem xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxx a vymáhá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXX VE XXXXXX DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXX NA STÁTNÍ XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX VE XXXXXX XXXX XXXXXXXXX ZNEVÝHODNĚNÝCH

HLAVA XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXX ZDRAVOTNĚ XXXXXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení x xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx za osobu xxxxxxxxx znevýhodněnou nelze xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx invalidním nebo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx invalidního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné nebo x moci úřední.

§56

Xxxxxxxxx a zastavení xxxxxx

(1) Jestliže xx xxxxx x řízení x xxxxxx za xxxxx zdravotně znevýhodněnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nepředložil xxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařů, xxxxx má, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ačkoliv x xxxx xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx přerušeno xx xx xxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podrobí xxxx xxx xxxxxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxx xx výzvě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx aspoň 12 xxxxxx, lze řízení xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx invalidního důchodu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxx invalidní.

§57

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§58

Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx za osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx osobou xxxxxxxxx znevýhodněnou, xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx posudku xxxxxxx x §16a xxxx. 2.

§59

Xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, uvádí, xx xxxxx dnem xx xxx, xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx přestal xxx xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx, od xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou, xxxxx, xx xxxxx xxxx je den, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

§60

Xxxxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povinna se xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §16a xxxx. 4 xxxx. x) xxxx x). Pokud osoba xxxxxxxxx znevýhodněná xxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx v rozhodnutí xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 2) osobou zdravotně xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí je, xx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§61

§61 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§63

§63 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§65

§65 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§67

§67 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§68

§68 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§69

§69 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§70

§70 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§71

§71 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 590/1992 Xx.

§72

§72 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§73

§73 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§74

§74 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§75

§75 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§77

§77 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§78

§78 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§79

§79 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

HLAVA DRUHÁ

ŘÍZENÍ XX XXXXXX DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

§81

Zahájení xxxxxx

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx sepsané v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx důchodového pojištění xx považuje xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx žádosti v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dávky, xxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §82a xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxx směřující x xxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ode dne, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x žádostí x xxxxxxx této xxxxxxx xxxx v němž xxxxxxxxx učinil xxxxx xxxxx úkon, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 90 xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávku xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxx žádosti xxxx x moci xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxx změně, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx řízení o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx tomu, xxx x téže xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x přeměně xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx 121) xx zahajuje x xxxx úřední.

§82

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxx podobě

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx sepisuje x xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterou se xxxxxxx, a xx xx předepsaném tiskopise; xxxxxx musí být xxxxxxx podepsána, přičemž xxxxx xxxx žádost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Okresní správa xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu x České xxxxxxxxx, xxxx odmítnout sepsání xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx; xx, xx vážné xxxxxxxx xxxxxx brání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx xx nepřihlíží, xxxxx xxxx xxx xxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx podle §82a xxxx. 1 xxx xxxxx x druhé; xxxxxx-xx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sami xxxxxxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xx základě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x občanem xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx brání těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxx skutečnost xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx ji xxxx podpisem xxxxx xxxxx, která xx xxx sepsání žádosti xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, x uvedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxx vazby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sepisuje x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; věznice xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx obvodu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx přede dnem, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx občan x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxx též xxxxxxxx xxxxx §123e xxxx. 1.

§82x

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Žádost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxx, struktuře x xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx kterékoliv xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx portálu Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxxxxx určené Xxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdo podal xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, neprodleně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx přílohu xxxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konverzí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx může xxxxxxx předložit také xx formě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby; okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pravosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ověření xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žadatele x předložení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě elektronického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx autorizovanou xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx ověřené kopie.

(3) X xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1, x x xxxxxxx podané xxxxx odstavce 1 xxx první x xxxxx, xxxx-xx již xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §82 xxxx. 1, xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx žádost xxxxx, xxxxxxxxxx elektronicky upozornit xx to, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xx, xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxx elektronickou xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx x řízení xx xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx používat xxx Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) Xxx podávání žádostí x xxxxx důchodového xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxxxx §82 xxxx. 4 xxxxxxx.

§82x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2023

§83

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxx §82 xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx žádosti x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §82 xxxx. 1 větách druhé x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xx za xx, xx xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nároku xx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx výplatu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §64 xxxx. 5 větě xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Věty xxxxx x xxxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxx a xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx §82 xxxx. 3 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx 8 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxx xxxxxxx této správě, xxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x srážkách x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, označení xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxx na xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx dlužné xxxxxxx x jaká je xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x starobní důchod xx xxx, od xxxxx xxxxx žádá x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx xxx xxxxx vztah xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu sjednání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou,

c) xxxxxxx xxxxxxx mzdy, xxxxx xxxx odměny nebo xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx od 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 kalendářních xxx dočasné pracovní xxxxxxxxxxxx nebo karantény x datum xxxxxx xxxx neschopnosti xxxx xxxxx, xx něhož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xx k) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx x kterých kalendářních xxxx se xx xxxxxx podle §16 xxxx. 8 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvést, zda xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx dítěte xxxxx §34x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx uvést, xxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxx xxx 2013 xx 2015 účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§83x

Xxxxxxxxx řízení

V řízení xx věcech xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§38 xxxx. 5) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, kdo plní xxxxx v důchodovém xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) až x), f) až x) a x) xx xx).

§83x

Xxxxxxxxx x zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x řízení x xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepodrobil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxxxx nálezy xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x tomuto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxx, xxx xx občan xxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx přerušení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 12 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx podána x xxxx xxx 1 xxxxx xxxxx xxx xx lhůtě uvedené x §82 odst. 8. Je-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x 1 měsíc dříve xxx xx xxxxx xxxxxxx x §82 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení řízení xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx žádosti x §82 xxxx. 8 v řízení xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxx prostředky

V xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použít x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pořízeny, xxxxx z povahy xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx opis listiny.

§84a

Prokazování výchovy xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 147) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a rodným xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xx při xxxxxxx xxxx podání xxxxxxx o xxxxxx; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Čestné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise; v xxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §85 xxxx. 4, xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §34a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x důsledcích xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prokazují

a) doba xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vojenským xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem,

c) xxxx pobytu v xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ženy xx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx vydal xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy, xxxxx občana vedl xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xx středních, vyšších xxxxxxxxx a vysokých xxxxxxx x cizině xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy x xxx, že xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx roveň studia xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účely důchodového xxxxxxxxx postaveno na xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx ve vysokoškolském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy, uskutečňovaném xx xxxxx České xxxxxxxxx tuzemskou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx vysokou xxxxxx, rozhodnutím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx o xxx, xx uvedené xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx péče xxxxxxx x §6 odst. 4 xxxx. a) xxxxxx 11 a 12 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předchozí věty xx podává na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxx lze xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx x době jejího xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x přiznání xxxxxxx. Xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx podat x xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důchod xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x §6 odst. 4 písm. x) xxxx 11 xxxx 12. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x to xx 8 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx dítěte x xxxx x xxxx xx 4 xxx xxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 dokládá xxxx, která x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nárok na xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxx doby xxxx x takové xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rodným xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x dítěti, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx xxxx x dítě do 4 xxx xxxx xx 30. červnu 2007 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx-xx údaj x vztahu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx prohlášení xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 117) a xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rodiče xxxxxx, xx-xx znám, a xxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxx x dítě,

e) xxxxxxx, xxx ve xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx i xxxx osoba, a x kladném xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx x xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxx x dítěti a xxxx x rozsah xxxx xxxx xxxx xxxxx o dítě.

(5) X prokázání doby xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 svědků x xxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) bodu 12 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx; toto xxxxxxxxxx se účastníku xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§85a

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjádření účastníků x podkladům rozhodnutí; 90) zahájení xxxxxx x moci xxxxxx 91) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 90 dnů xxx xxx zahájení xxxxxx; xxxxxxxxxx §71 odst. 3 písm. x) xxxxxxxxx xxxx tím xxxx dotčeno.

(3) X xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, i xxxx xx xxxxx x více xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxx.

§86

Xxxxxxxxxx

(1) Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vydává xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx jinak. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx vydáno v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, příjmením x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx případech xxxxxx xxxxx písemné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx první xxx xxxxx xx 60 xxx xx splátce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx její xxxx, xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx, písemnou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxx; xxxxx sociálního zabezpečení xxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Orgán xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v rozhodnutí xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxx 70 %, xxx xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx posoudil xxxxxxxxx stav x xxxxxxxx schopnost pojištěnce, x datum tohoto xxxxxxxxx, a xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vznikla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx

x) přiznání xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxx důchodu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx;

xx základě xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. a) xx k) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 zákona x důchodovém pojištění xx xxxxxxxxx xxxx; xx základě xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §83 xxxx. 3 xxxx xxxxx platí zde xxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxx xxxx xxxxx xxx podat i xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §83 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx první může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx téhož důchodu; xxxxxx může xxxxxxx xxx x xx, xxx se doby xxxxxxx v §16 xxxx. 4 větě xxxxx písm. x) xx x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahovat poučení x možnosti podat xxxxxxx, xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dne xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxxxxx rozhodnutí

Rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §6 odst. 4 písm. x) xxxx 1, 3, 11, 12 a 17 x rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 podle §38 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxx dávku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx.

§88

Xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 písm. x) x x) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxx námitky xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx lhůty x xxxxxx námitek o xxxxxxxxxx podkladů pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přeplatku, xxxxx xx povinen xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx lhůta k xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx mu xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podané xxxxx §82 správního xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxxx řádu; xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx (§8 xxxx. 10), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první x 60 xxx. Xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x plném xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx odkladný xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx podaných proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §118a xxxx. 1 xx 3, §118b x 118c a §64 xxxx. 6 x 7 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o odvolání.

(7) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozhodování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prvním stupni; xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx řízení o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx x odstavcích 1 až 6 x 9 xxxxxxxxx xxxxx, vztahuje xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x obnovu xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx x námitkách, xxxxxxx xxx s xxx, že §90 xxxx. 1 písm. x), §90 xxxx. 3 a §90 xxxx. 6 věta xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, lhůty xxxxxxx v §97 xxxx. 2 x §100 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx zahájit, xxxxxxxxx x nich xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, byly-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx.

§88a

Právní xxx x xxxxxxx prostředky

(1) Rozhodnutí xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 písm. x) x x) xx x) xx xxxxxx důchodového pojištění xx x xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. x) x x) xx x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci dnem xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx x) xx věcech xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 písm. x) x x) xx f) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx odvolání xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§89

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyloučena xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění; xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx nemá xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx a ani xx xx tomto xxxxx xxxxxxxxx, 75) xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxx, xx-xx navrhovatel xxxxxxxx xx území Xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx soud x Ostravě, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx republiky Německo,

d) Xxxxxxx soud x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Rakouské xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) až x),

x) Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx e).

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx rukou xx xxxxxxxx

x) rozhodnutí ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

b) xxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 11 x §16a xxxx. 8,

x) xxxxx xxxxx §53.

(2) Povinnost orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx oprávněný xxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jakmile xxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zmařil. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jestliže oprávněný xxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XXXXX

§91

§91 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.

§92

§92 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§93

§93 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§94

§94 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§96

§96 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§98

§98 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§99

§99 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§100

§100 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§101

§101 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§102

§102 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§103

§103 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§104

§104 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXXX

XXXXXX XX XXXXXX POJISTNÉHO NA XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§104x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx případech a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 51) x zálohách xx xxxxxxxx xx sporných xxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 25) x xxxxxx, x placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, 31) o přirážce x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dluhu na xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

§104b

Místní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení se xxxx xxxxxx útvaru xxxxxxxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx evidence xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nižší xxxxxx zaměstnavatele, jestliže xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxx rozhodování o xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x x přestupku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx republice, x xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x České republice x xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu je x cizině, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky; xx-xx xxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převažuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §83 xxxx. 6 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pojistné, xxxxxx x o xxxxxxxx x pojistnému xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužného pojistného x xxxxxx ve xxxxxxxxx, zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx zálohách xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xx pojistné. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pojistné, xxxxxx xxxx přirážka x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení předepisuje, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Platební xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx zálohy na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx penále.

(2) Xxxxxxxxxx správního xxxx x zahájení xxxxxx x moci xxxxxx 93) se xx xxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxxx.

§104d

Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xx doručuje xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, z xxxxxxx důvodu xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 590/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

§104x

Xxxxxx xxxxxxx

Xx soudního xxxxxxxx jsou vyloučena xxxxxxxxxx x

x) povolení xxxx nepovolení splátek xxxxxxxxxx a xxxxxx, 64)

x) zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 177/2011 Sb.

§104x

Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Platební xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx moc, xxxxxxxx xx xxxx doručení xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x xxxxxx xx splátkách xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx právní xxx xxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 43) nemá odkladný xxxxxx.

§104x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx pojistném x xxxxxx může xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx výkazem xxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxx x xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a datum xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx oprávněné xxxxx.

(2) Xxxxx nedoplatků je xxxxxxxxxxx xxxx vyhotovení. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx nedoplatků xxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xx 8 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Na xxxxxxx námitek okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jejich doručení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správně, xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne x xxxxxxxxx ve lhůtě xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost.

(5) Na xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§104x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vykonatelná xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx správní xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx stupni xxxxxx; xx platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104xx

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo x x oboru xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provádění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx vymezí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx důvodů x xxxx xxxxxx, která x xxxxxx xxxxxx xxxx být prominuta.

(3) Xxxx-xx žádost x xxxxxxxxx xxxxxx zamítnuta, xxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx ode xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stejné xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx penále nemusí xxxxxxxxx odůvodnění x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§104i

Zástavní xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx pojistném, xxxxxx xxxx pokutě (xxxx xxx "xxxxxxx"), za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) zahájení xxxxxx xx dlužníku xxxxxxxxxx,

x) řízení xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkon,

c) xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx doklady x xxxxxxxxxxx věcí; v xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx doklady xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx předmětu xxxxxxx xxxx pověření xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávněni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníkem x xxxxxxxxx xx dlužníka xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx určených xxxx. Dlužník xx xxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 3 xxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx věcech x umožnit vstup xxxxx xxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxx. Zástavní xxxxx x xxxxxxxx xxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x x dalším xxxxx, x kterých xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vzniká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu úřadu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx tomu, xxx vede xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx od xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

(6) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x záznamu x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Notářskou xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném občanským xxxxxxxxx; záznam xxxxxxx Xxxxxxxx komora Xxxxx xxxxxxxxx bezúplatně.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaniká rovněž xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx zástavní xxxxx, xxxx zrušením xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx x vlastníka xxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXX

§105

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svéprávnost x xxxxxxxxx zabezpečení.

§106

(1) Tvrdost předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení xxx odstranit xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxx tvrdost xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stejné xxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx důvodů xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx o tomto xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx pokračovat, xx xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyloučena ze xxxxxxxx přezkumu.

§107

Rozhoduje-li xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účastníka xxxxxx, vyznačí na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o důchody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§107x

(1) Lhůta xxx xxxxxx rozhodnutí v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxx o xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti x zaměstnavatelů x xxxxxxx právnických xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nositelů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úrazového xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), x o xxxx, xxxxxx orgán xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx též xx dobu odpovídající xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

§108 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 220/2011 Sb.

§109

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rozhodování xxx ve sporech x xxxxx xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX OZBROJENÝCH SIL

§110

Žádost x xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádost o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxx, v němž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Příslušník Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pozůstalý xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx. Příslušník Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx příslušníku xxxxxxxx xxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx pojištění x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo x xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx anebo x Hasičského záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přijímá xxxxxxx x xxxxx podle xxxx xxxxx.

(2) Příslušník Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění u xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx; to xxxxx též, xxxxxxxx xxxxxx x tuto xxxxx podává xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxx důchodového pojištění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx je příslušný xxxxx sociálního zabezpečení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxxxxx 1 až 3, xxxx povinny xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x když xxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §9 xxxx. 1; ustanovení §83 xxxx. 4 xxxxx obdobně. Ustanovení §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx obdobně. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v odstavcích 1 x 2, xxxxx sepsaly žádost x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx neprodleně xxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx invalidní x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 x x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx a x xxx, zda xxxx x dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jim xxxx xxxxxxxx karanténa; xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx žádost xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost.

(6) Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 3 xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx orgánů.

§111

§111 zrušen právním xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§112

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy xxxxx x xxxx, x xxxxxxxx §82, §82a, §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, §83 xxxx. 2, §88 odst. 9 a §109; §82a xx použije xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě.

(2) Xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XX XXXXXXX DŮCHODŮ NĚKTERÝM XXXXXXXXXXXXXX KOMUNISTICKÉHO XXXXXX

§113

(1) Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Ústav") xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §67d xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx") x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxx 2023 xxxx xxxxxxx důchodů. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §67d xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx představitelů xxxxxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxxx x §67d xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxxx podle §67d xxxx. 1 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2024. Xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x neprospěch pojištěnce, xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx předává Xxxxx xxxxxxx důchodů x xxxxxxxxxxxx podobě.

§114

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx o xxxxxx"), xxxxx xxxxxx Xxxxx. Potvrzení x xxxxxx xx xxxxxx x představitelích, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxxxx představitelů.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení a xxxxx představitele,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž Xxxxx vycházel xxx xxxxxxxxx potvrzení,

f) xxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxx plátcům xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §113 xxxx. 3 xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zařazení. X xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Ústav xxxxxxx důchodů xxxxxxxxxx xxxx potvrzení x xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxxx osoby ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx Ústav xxxxxxxxxx plátce xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x funkci xxxxxxxxx.

(4) Potvrzení x xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nedoručuje.

(5) Xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx x funkci xxxxx. Xxxxx xxxx plátce xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx důchodu xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x funkci xxxxx xxx nesprávné, xxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx; o xxxx, xxx Ústav xxxxx své xxxxxxxxx xxxx nové potvrzení x xxxxxx, xxxx xxx potvrzení o xxxxxx zruší, se xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§114x

(1) Řízení o xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx námitky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxxxx. Xxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 90 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx x xxxxxxxxx; x xxxx, xxx Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx skutečnosti, proč xx potvrzení x xxxxxx správné, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x funkci xxxxx. V xxxxx xxxxxxxxx x funkci xxxx xxxxx uvést xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx důchodů xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, novým xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vázán; xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x funkci nebo xxxxxxxx Ústavu x xxxxxxx potvrzení x xxxxxx se doručuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v řízení x žalobě xxxxx xxxxxxxxxx plátce xxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx potvrzení o xxxxxx Xxxxx.

§114x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 455/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§114x

(1) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxxxx, potvrzení o xxxxxx, xxxxxxxxx podle §114a xxxx. 2 x xxxxxxxxx správnosti xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §114a xxxx. 3 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x rámci xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Vojenského xxxxxxxxxx xxxxxxx - Vojenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva obrany, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, osobní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx státních xxxxxx a xxxxxxxxx; Xxxxx x žádosti x tuto xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx, x xxxxx svoji xxxxxx opírá, účel, xxx který součinnost xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxx x potřebnou xxxxxxxxxx poskytnout. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx potřebném k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx o představitelích xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx registru xxxxxxxxxx.

§114x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 455/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§115

Xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx poskytování xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx této xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vdovského, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx důchody xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx; zanikl-li xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sirotčí xxxxxx xxxxxx orgán, který xxxxxxxx oba xxxxxxx. Xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vdovského xxxx vdoveckého x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx důchody orgán, xxxxx xxxxxxx důchod xxxxxxx xxxx vdovecký. Xxxxxxxx-xx sirotčí důchod xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vdovy, xxxxxxx xxxxxxx důchod nadále x po dalším xxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx důchody xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx příslušný k xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxx x důchodu.

§115a

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx druh xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, který vznikl xx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx penále, xxx-xx o dluh xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxx náležel.

(2) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx podle §86 xxxx. 4 a 5 xxxxxxxxx, zúčtuje xx spolu x xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx srážkami x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z českého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx postupu xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Ustanovení §118a xxxx. 4 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(3) Byl-li xxxxxxx xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxx vypláceno xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx nenáleželo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně nestačí xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x doplatku xxxxx sražen, xxxxx xx přeplatek, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Podle věty xxxxx x xxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení invalidního xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k plné xxxxxx částek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§116

Lhůty xxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx dávky, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, pokud xx xx to, xx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxx jsou xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxx splněny nebyly, xx žadatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění zúčtuje xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx dávkou. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxx nedosahuje 300 Xx xxxxxxx, mohou xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx měsíčních xxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nezdržuje (§66 odst. 2 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx), xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dávky, xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx plátci dávky xxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poukázkou xx adresu oprávněného x xxxxxx, x xx zpětně xx xxxxxx nepřesahující 3 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x žití xxxxxx xxxxxxxxx plátci dávky xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx-xx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení jiného xxxxx, x xxxx xx oprávněný xxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ověřování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vyplácí xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx dávky; xxxxxxxxx x žití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx x žití x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 zasláno, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do xxxx, xxx bude xxxxxxxxx x žití xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx platí pro xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

§116x

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v cizině xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x cizině, x to x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx příjem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x

Xxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx výplaty dávek xx stanoví xxxxx xxxxxxxx předpisů. 60)

§116x xxxxxx právním předpisem x. 29/2000 Xx. x účinností xx 1.7.2000

§116x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, domovech xx xxxxxxxxx xxxxxxx x týdenních stacionářích, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxxx s tímto xxxxxxxx výplaty tito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x tímto způsobem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx s tímto xxxxxxxx výplaty nesouhlasí. Xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x 15. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nelze xxxxxx, xxxxx příjemcem dávky xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx vrátit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do 8 xxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxx splátky xxxxx oprávněnému již xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx oprávněný ukončil xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx splátky xxxxx náleží; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí použít xxxxx xxxxxxxx.

§116d

Výplata xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx měsíc nebo xxx-xx xxxxxxxxxxxx, že xxxxx pobyt xxxx xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx mu důchod x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx důchodu xx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x výplatu xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxx péče prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx první x xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude xxxxxxx důchodu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x adresou xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx pobyt xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx déle xxx 1 kalendářní xxxxx, x správnost xxxxxx, xx kterou xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licence důchod xx adresu uvedenou x xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx důchod jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx obdržení,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převzít,

c) xxxxxx xxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxx důchodu xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do 8 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx; x případě xxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx přijaté xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byl pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx zavinění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 145).

§117

Dávky důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx vyplácejí ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví v xxxxxxx své působnosti xxxxxxxx xxxxxx, vnitra x xxxxxxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxx a uvolnění xxxxxxx xxxxx

(1) Výplata xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněný xxxx xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou; x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx neustanovuje.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, může být xxxxxxx dávky zastavena, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx 3 xx xxxx následující xxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx příjemce xxxxx xxx prodlení xxxxxxxx xxxxxxxx oznámením, které xxxxxxxx xxx informaci x podmínkách uvolnění xxxxxxx dávky.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zastavena xxxxx odstavce 1 xxxx 2, se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; ustanovení §55 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx dávky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; x xxxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxx oprávněný nebo xxxx příjemce xxxxx xxxxxxx oznámení.

§117a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.2.2018

§118

Výplata xxxxx důchodového xxxxxxxxx zvláštnímu příjemci

(1) Xxxxxxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §10; v odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx příjemcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx oprávněný xxxx kdykoliv xx xxxxxx svéprávnosti xxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx vyplácena xx rukou xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, vyplácí xx dávka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx, které xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem, který xxxxxxxxx dni, od xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx dávka xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx povinen xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník, xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxx výplatu přijímat; xx neplatí, pokud xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jeho xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx, vzhledem xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vyjádření x ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výplatu xxxxxxxx, xxxxxxx dávku podle xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zvláštní xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obecního úřadu, xxxxx xxx ustanovil, xxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx, x xx xx 1 xxxxxx.

(5) Obecní xxxx xxxxxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx důvody, xxx které xxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 větě první x druhé, xxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x odstavci 4 větě xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxxxxxx

§118x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, než náležel, xxxxxxx příjemce důchodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx vyplácen xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx plátce xxxxxxx vůči příjemci xxxxxxx nárok na xxxxxxx, xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx vyplacené částky.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nebyly přitom xxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 78) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx důchod x důvodu xxxxxxxx 26. xxxx věku. Xxxxxx důchodu má xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přiznání tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx dále xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxx sirotčího xxxxxxx, xxxxx byly vyplaceny xx zániku xxxxxx xx xxxx důchody xxxxx §50 xxxx. 6 x 7 xxxx §52 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx vyplacených xxxxxxxx xxxx xx xxxxx výši, xxx xxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx výši, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Občanu, xxxxx xx povinen xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrátit xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx.

§118b

Jestliže xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředložil xxxxxx buď vůbec xxxx stanoveným způsobem xxxx xxxx anebo xxxxxx hlášení, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxxxxx neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, než náležel, xx povinen nahradit xxxxxxxx vyplacené xxxxxx. Xxxxxxxxxx §118a odst. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§118x

Xxxxxxxx zaměstnavatel i xxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx náležel, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x příjemce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x vzájemné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 45)

§118x

Xxxxxxx nákladů xxxxxx

(1) Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů vzniklých x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníku, který xxxxxx xxxxxxx porušením xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§119

Určení xxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X případech, xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx prohlášení osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx výkon samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4.

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vzdát xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§120x

Xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx den, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xx stanovených xxxxxxxxx (§48d xxxx. 1) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx platí xxxxxxx, podává-li xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xx-xx xxx jiný xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxx zákonem.

§120x

§120x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§120c

(1) Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx rozumí fyzická xxxxx.

(2) Xxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 46)

§121

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jednání xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva, jde-li x posuzování podle §4 xxxx. 2, xxxx x jednání Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 10 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx úkolů x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx s xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, x jehož xxxxx má xxxx xxxxxxxxx.

§122x

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx), xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxx takovém řízení xxxx v xxxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxx xxxxxx ten, x jehož xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§123

§123 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§123x

(1) Jestliže dluh xx pojistném x xxxxxx ve svém xxxxx nepřesáhne částku 100 Xx

x) k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxx podání xxxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, 47) jde-li x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx 100 Xx, dlužné xxxxxxxx x penále xx xxxxxxxxxxx.

§123x

(1) Xxxxxx pojistné x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx nedobytný xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx x penále, xxxxx xxx bezvýsledně xxxxxxx xx xxxxxx pojistného x na xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx vymáhán, nebo xxxxxxx-xx xx vymáhání xxxxxx dluhu xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx vymáhání xxxxxx xxxxx přesáhly xxxx výsledek. Za xxxxxxxxx xx považuje xxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxxx x xxxxxx x obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx dluh xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx.

(2) X odpisu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; xxxx xx pojistném x xxxxxx xxxx xxxx, dokud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tento xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx na xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx času

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx události, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx, xxxxxx nebo xxx xxxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx shoduje xx dnem, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx posledním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§123x

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxx orgány xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx překladu neupustí.

§123d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 134/1997 Sb. x účinností xx 1.1.1998

§123x

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 77) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 76), nebo

b) xxxxxxxxx prostřednictvím elektronické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, pokud xxxxx sociálního zabezpečení xxxx možnosti zajistil.

(2) Xx-xx xxxxx tohoto xxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 77) xxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx pouze

a) v xxxxxxxxxxxx podobě zasláním xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sociálního zabezpečení; xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx učinit xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x tvaru xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nesplňuje-li xxxxxx xxxx jiný xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx; orgán sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx, xx xxxx skutečnost x xx xx, xx se x xxxxxx podání xxxx xxxxxx xxxxx nepřihlíží. Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx elektronickou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx datové xxxxxxxx xxxx být xxxx podání xxxx xxxx úkony zasílány, xxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx tiskopisu nebo xx xxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx, xxxxx a formátu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxx xxx příslušného orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx otevřena xxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx možno x xxx xxxxxx xxxxxx ústně xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx spisu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové zprávy x xxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx zasílání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxx, které xxx učinit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§123x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§123x

Xxxxxxxxx 115), xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§48d xxxx. 1) používají xxxxx xxxxxxx x §10a odst. 1 xxxx živnostenským úřadům xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx projednání x Xxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXXXXXX STAROBNÍHO XXXXXXX

§123x

(1) X dorovnávacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx 136) rozhodují orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx důchod, x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx přídavek xxxxxxxx; xxxx orgány xxxx xxx příslušné x výplatě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx přídavek xx xxxxxxxx na xxxxxxx žádosti, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, xxx žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku xxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna tuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxx x xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xx xxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx dorovnávacího přídavku xxxxx, xxx xx-xx x nové žádosti xxxx xxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx 31. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx x předchozí xxxxxxx; xxxx xxxxx žádost xxx podat xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx v xxxx xxxxxxx podané xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx den xxx xxx xxxxxxx xx větě xxxxx, xxxx xxx-xx o xxxxx a další xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx x odstavcích 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx řízení xx xxxxxx dorovnávacího přídavku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx práce x sociálních xxxx x v oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §106a xx 106c xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx; ustanovení §106 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. x účinností xx 1.12.2013

§123i

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a prokázat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, od něhož xx stanoví xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku xxxxx §106b xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx výplata xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxxxxxxxx splněna xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx povinnost xxxxxxx xx 3 xxx xx 31. xxxxx kalendářního roku, xx kterém xxx xxxxxxxxxxx přídavek xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. ledna xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Ustanovení §50, §51 xxxx. 1 x §53 xxxx. 1 x 3 platí xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku x x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§123x vložen právním xxxxxxxxx č. 274/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§123j

Jestliže xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídavek x xxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §106c xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, má plátce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §118a xxxx. 3 a 4 použijí se xxx xxxxxxx.

§123x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2013 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2013

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

§124

Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. xxxx XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xxxx 1. říjnem 1988.

§125

§125 zrušen právním xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.

§126

§126 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§126x

Xxxxxxxxxx §129 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx.

§126x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 518/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx schopnosti xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §8 xxxx. 11.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pověřených xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 2 x §35a odst. 9.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení žádat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uváděných xxxxxxxxxx.

§127a

Zvláštní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Zvláštní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx republiky,

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) zpravodajské xxxxxx České republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány sociálního xxxxxxxxxxx.

(3) Zvláštní postupy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx.

§128

§128 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§129

§129 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§130

§130 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§132

§132 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

§133

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx x působností pro Xxxxxx republiku:

1. §12 x 13 vyhlášky Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x. 141/1958 X.x., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 102/1964 Xx., xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., vyhlášky x. 155/1983 Xx. x xxxxxxxx č. 263/1990 Sb.

2. §15 xxxx. 1, §81, 82, 83 a 84, §85 xxxx. 1, 2, 3 x odst. 4 xxxx xxxxx a xxxxx, §86, 87 x 87x, §88 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §90 a 91 vyhlášky Xxxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxxx družstevních rolníků x xxxxxx x x zabezpečení xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 142/1965 Xx., xxxxxxxx x. 117/1967 Xx., xxxxxxxx x. 92/1968 Xx., xxxxxxxx x. 180/1968 Xx., xxxxxxxx x. 76/1970 Sb., xxxxxxxx č. 128/1975 Xx., xxxxxxxx x. 54/1976 Sb., vyhlášky x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx č. 80/1982 Xx., xxxxxxxx x. 153/1983 Sb., vyhlášky x. 74/1984 Xx., xxxxxxxx x. 133/1984 Xx., xxxxxxxx x. 58/1987 Xx., vyhlášky x. 150/1988 Xx., xxxxxxxx č. 237/1988 Xx. x xxxxxxxx x. 261/1990 Xx.

3. §32 odst. 3 xxxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského pojištění, xx xxxxx zákona x. 99/1972 Sb., xxxxxx č. 73/1982 Xx., xxxxxx č. 57/1984 Sb., zákona x. 109/1984 Sb., xxxxxx č. 51/1987 Xx., xxxxxx č. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.

4. §15 xxxx. 2 x §16 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 95/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx přídavků xx xxxx v xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx vyhlášky č. 78/1984 Xx., xxxxxxxx x. 147/1988 Sb. x xxxxxxxx x. 263/1990 Sb.

5. §5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí č. 182/1968 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 132/1984 Sb., xxxxxxxx č. 58/1987 Xx. a xxxxxxxx x. 20/1991 Xx.

6. §4 odst. 2 x §5 xxxx. 2 vyhlášky Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 51/1973 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. §145x x 145x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxx x sociálních xxxx č. 128/1975 Sb., kterou xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxx x. 81/1979 Xx., xxxxxxxx č. 108/1979 Xx., xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 15/1982 Xx., xxxxxxxx č. 78/1982 Xx., vyhlášky x. 141/1983 Sb., xxxxxxxx x. 144/1983 Xx., xxxxxxxx č. 73/1984 Xx., vyhlášky x. 131/1984 Xx., xxxxxxxx x. 57/1987 Sb. x xxxxxxxx x. 149/1988 Sb.

8. §34, 55, 62, 67, 79, 93, 102 x 102d, §102x xxxx. 4, §105 xxxx. 3 vyhlášky Xxxxxxxx xxxx odborů č. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých pracovníků x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 79/1984 Sb., vyhlášky x. 135/1984 Xx., xxxxxxxx č. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., vyhlášky x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx č. 263/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Sb. a xxxxxx x. 306/1991 Xx.

9. §101 xxxx. 1 a 2, §102 xxxx. 2, 5 a 6, §103 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §107 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §108 odst. 3, §109 xxxx. 2 xxxx první, §111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, §122 odst. 2 písm. a) xxxx xxxxx x xxxx.6, §124, §125 xxxx. 1 a 2, §126, 137, §142 xxxx. 2, 3, 4 xxxx. x) a c), xxxx. 5, §143 xxxx. 2 a 3, §144 odst. 1 a 3, §145, §145x odst. 3 xxxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Sb., xxxxxx x. 246/1991 Sb. x xxxxxx x. 306/1991 Xx., pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx orgánů x xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx).

10. §4 odst. 3, §5 xxxx. 4, §10 odst. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2 a 4, §23 xxxx. 2, §34 xxxx. 2, §56x xxxx. 3 xxxx xxxxx, §58 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxx. 4 x xxxx. 5 xxxx druhá, §60, §63 xxxx. 5 x 6, §66 xxxx. 3, §143, 144, 145 a 147, §148 odst. 1, §150, 151 x 152, §153 xxxx. 3, 4, 6 xx 9, §154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173 x 174 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí č. 149/1988 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., vyhlášky x. 260/1990 Xx., xxxxxxxx č. 313/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxxxx x. 20/1991 Xx., xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., vyhlášky x. 183/1991 Sb. x xxxxxx x. 306/1991 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných).

11. §8, 9 x 10 vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České republiky č. 463/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx léčebných xxxxxxxxxx.

12. §1 odst. 5 x §6 xxxx. 3 a 5 xxxxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákon Xxxxx národní xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx č. 183/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx invalidity (xxxxxxxx invalidity).

§134

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx na pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxx čl. X xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx 1993, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx xxxx nemocensky xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx splatnosti xxxxxxxxxxx xx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1992, ne xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx 1993. Měsíčním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 35 % z xxxxxx xxxxxxxxx xx průměru, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 1992 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx připadá na xxxxx kalendářní xxxxx xxxx 1992; přitom xx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v nichž xxxxxxxxxx pojištění trvalo xxxxx po část xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, a xx včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. xxxxxx 1993 x xxxxxxxx 6 xx jednotlivé kalendářní xxxxxx xxxx 1993, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx zahájily samostatnou xxxxxxxxxx činnost x xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. xxxxxx 1993, xxxxxxxxx pro osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterých se xx xxxxx čl. XX xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní rady x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, xx xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xx. X xxxx 13 tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 1993 xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx základ xx xxx 1993 xxxxxxxx x té xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1993 xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení, která xxxxxxxx období, na xxxxx xxxx placeny xxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx úpravy xxxxxx x době xx 1. ledna 1993 xx 30. xxxxxx 1993, x něhož xxxx zaplaceno xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx před 1. lednem 1993 xxxxxxxxx pojistné v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 i xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1992, xx povinna xxxxxxxx xx xxxxx 1993 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, které osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx 1. xxxxx 1993 do xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxx stanoví xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx; xxx doplatek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §145d xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1993. Xx xxx, xxx se xxxxxxxx k nemocenskému xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. července 1993, xx vyňata x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xx odstavec 3 xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxx xxxxxx xxxx xx poživatelem xxxxxxxxxx xxxx invalidního xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1992 xx 30. xxxx, se xxxx xx 31. července 1993 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, jestliže xxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nedosáhl x xxxx 1992 x xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti (xxxxxx tohoto xxxxxx) xxxxxx 2200 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx základ pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx nárok xx 30. xxxxxx 1993, xx xxxx vyměřovacích xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx podle právní xxxxxx platné xxxx 1. xxxxxxxxx 1993.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1993 před 1. xxxxxxxxx, se xxxx do 31. xxxxxxxx 1993 odhlásit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx dne 31. xxxxxxxx 1992 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již x xxxxxx důvodu xxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. červencem 1993 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xx xxxx xx 31. července 1993 xxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx do 30. xxxxxx 1993 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx důvodu xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzniká dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx nemocenského pojištění x jiného xxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx dobu xx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxx zákona (xx. I), a xx nejpozději do xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx 1992 považuje xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podléhající xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxx xxxxxx vynaložených xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(12) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 1992 xx nezahrnuje xxxxxxxxxxxxx odměna 2) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx §26 xxxx. 4, 5 a 7 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České národní xxxx x. 10/1993 Xx., se nepoužije xxx pojistné xxxxxxx xx 30. xxxxxx 1993, pokud se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstavců platí xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(15) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx před 1. xxxxxxxxx 1993 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro uložení xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. červencem 1993, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 1993.

(16) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xx zjišťuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xx. X xxxx 13 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx rok 1993, je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

Xx. X

X náhrad xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx vzniku xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) náležejících xxxxx xxxxxxxx práce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxx xx xxxxx zvyšovaly xxxxx xx. X xxxx. 3 zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 37/1993 Sb., x změnách v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x 35 %, xx xx 1. xxxxxxxx 1993 postupuje tak, xx xxxxxxx xx xxxxx x 35 % xxxxxxx x 20 %.

Xx. IX

Přechodná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994 x samostatnou výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxxxx i xx tomto xxxx, xxxx xx 31. xxxxx 1994 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, pokud xxxxxx xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §145f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. XX xxxxxx zákona, x po 31. xxxxx 1994 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145f odst. 3 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x předchozí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejdříve xx 1. xxxxx 1994; xxxxxx xx 28. xxxxx 1994 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 1994.

(2) Xxxx xxx kalendářních xxxxxx xxxxxxx x §145f xxxx. 3 xxxx. c) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xx. XX xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. února 1994.

(3) Xxxx xxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xx stanoví z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx 31. xxxxxxxx 1993 x za xxxx xxxx 1. xxxxxx 1994; je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyměřovacích xxxxxxx pro xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Jestliže x roce 1993 xxxxxxx nemocenské pojištění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxx 3) xxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná před 1. xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 4) proto, že x roce 1992 xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výše, xxxxxxxx xx xxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx za rok 1993 xxx k xx xxxxx příjmu xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx odpočtu xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx, xx které xxxx placeny xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.

(5) Xxxxxxxx xx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x době xx 1. ledna 1993 xx 30. xxxxxx 1993, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxx čl. IV xxxx. 9 zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx Xxxxx národní rady x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb., x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxx 1993 jen x xx xxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx výdajů xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx byly xxxxxxx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx je, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x roce 1993 opět xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §145b xxxx. 2 písm. x) zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb.

(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 x neodhlásila xx x nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xxxx xxxx xxxxx platila xx ukončení xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, zaniká její xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx naposledy xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx dnem 31. xxxxxxxx 1993.

(7) Xxxxxx-xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx 1. xxxxx 1994 xx 30. xxxxxx 1994, xxxx 180 xxx účasti xx tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §145j xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xx. XX xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx počet kalendářních xxx, který xxxxxxxx xx období ode xxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 1994. Xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxxx dítěte xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami samostatně xxxxxxxxx činnými xx xxxxx 1994 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1994 xx xxxxxxxx xx xxxxxx zaplacenou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx xxxxxxxx x té části, xxxxx xxxxxxxx procentní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 x xxx, xx výše xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx předpisů platných xxxx 1. xxxxxx 1994, 5) zálohami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozumějí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xx xxxxx 1993.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(11) Xxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnanci (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) za xxx 1993 x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1993 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Pojistné xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pracujícím x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxx 1. lednem 1994 xx xxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. XX xxxx 43 xx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx IX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 307/1993 Sb. 1.1.1994

Čl. VIII

(1) Xxxx xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xx dobu xxxx 1. xxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx (xx. I xxx 20), kterou xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1995, xx považuje xx xxxxxxxxx xxx 1. dubna 1995.

Xxxxxx XXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Xx. XX

Xxx posuzování xxxxxxxx podstatného xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věrnostní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x plněním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jubileu.

Článek XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/1994 Xx. s účinností xx 1.1.1995

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx důchod vznikne xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vdovci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevznikl xxxxx xx tento xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996, xxxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 odst. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx tří roků xx smrti manželky x xxxx xxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xx xx xxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx začal xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 xxxx xx xxxxx xxxx xxx x období xx 31. červenci 1991. Xxxx vdoveckého xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995 a xxxxxx xx podle předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxx, že nebyla xxxxxxx podmínka trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx splněnou. Xxxxx podle věty xxxxx xxxxxx v xxxxxxx vdovského důchodu, xxx jestliže byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxx byly xxxxxx xx xxx 1. xxxxx 1998 buď xxxxxxxxxxx, nebo po xxxxxx splnění xxxxxx xxxxxxxx byly xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx v xxxxxx před 1. xxxxxx 1991 nebo xx lhůtě xxxx xxx v období xx 31. xxxxxxxx 1990. Xxxxx podle xxxx xxxxx vzniká x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxx podmínky uvedené xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxx vzniku xxxxxx xx důchody xxxxxxx xx xxxx xxxxx se v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1. leden 1998. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stanoví podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 1995 x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodů xxxxxxxx xx tomto xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx ke dni xxxxx zemřelého.

(3) Xxx xxxxx a xxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 53) xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměřen x xxxxxxxxxx výměrách. Xxxx doba xx xxxxxxxxx potvrzením Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Výše xxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx. Ustanovení xxxx první až xxxxx xxxxx obdobně xxx úpravu vdovských x sirotčích důchodů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, který xxxxxx xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Čl. X

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996

(1) Xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxx zaměstnání x cizině před 1. xxxxxxx 1990 54) se xxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx níž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, 55) xxxxx platí k 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, a to xxxxxx, 56) xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 1990 do 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx důchodu x xxxxxxxxxxx pojištění xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx xx xxxxxxxx placeno, považuje xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění určený xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ 57) xx kalendářní xxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx, a xx jmenovateli je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 58) pro úpravu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1999; xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x trvá-li xxxx xxxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, vzniká nárok xx tento xxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx důchod xxxxxxxx, a xxxxxx xx podle předpisů x zvyšování důchodů xxxxxxxx xx xxxxx xxx. Plný xxxxxxxxx xxxxxx podle věty xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu se xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx tento xxxxxx xxxxx vyplácet x xxxx výši, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §46 odst. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona (čl. X xxx 51).

(3) Xxxxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxx xx základě xx. I xxxx 55, 56 a 71 se xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1998.

(4) Xxxx xxxxxxx podle xx. XXX xx xxxxxx xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx přiznání důchodu x xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx platných xx tomto xxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx ustanovení odstavce 1 x 4, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1998, xxxx xx výše penále x xxxxxxxx pojistného xxxx 1. lednem 1998 předpisy platnými xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx však placení xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1998 x xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxxxxx xx xxxx 0,075 % dlužné xxxxxx xx každý xxxxxxxxxx den, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx, xxx xxxx dluh xx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 1997.

(2) Výše pokut xxxxxxx x čl. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx, xx niž xxx pokutu uložit, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx pokutu xxxxxx, před 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx xxxxxxxx platné xxxx xxxxx dnem.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle čl. X xxxx 5 xxxx xxxxxxx po 31. prosinci 1997.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx listy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2004 xxxxx předpisů platných xxxx xxxxx dnem xx xxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 2003 xxx zřetele xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxx dále xx xxxxx xxxx, x xx xxxxxxx písemné xxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx předloží xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx organizace vyzvána xxxxx xxxx xxxxx x předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 31. prosince 2004, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2005. Xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx evidenční list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukončených xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004.

2. Xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx xxxxxx tiskopisech; xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. I xxxx 26 platí x v případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx před 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx aspoň x xxxxx xxx.

4. Xxxxxxxxxx xx povinna xx 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx příslušné okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx svých zaměstnanců, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 x xxxx x po 30. xxxxxx 2005, s xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx v registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění (§16a xxxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. I xxxxxx xxxxxx). Malá organizace xx povinna do 31. xxxxxxxx 2005 xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 x xxxx x xx 30.červnu 2005, x těmito xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx: xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxxx občanství, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x malá xxxxxxxxxx xxxx přitom xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx organizaci nebo xxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx výše 20&xxxx;000 Xx; pokutu xxx xxxxxx do xxxx xxx ode xxx, kdy x xxxxxxxxx povinnosti došlo. Xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Za xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx obchodního zákoníku, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x účinností xx 1.1.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2004 Xx. s účinností xx 7.5.2004

Xx. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 písm. x) x d) xxxxxx x. 62/2003 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx parlamentu x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx xx poslance Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x roce 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx druhé xx jedenácté xx xxxxxx užijí xx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 2004.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 359/2004 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. III

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx splátky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx, xxxxx by x takové xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výši xxxxxxx x xxxxxxxxxx §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 24/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Xx. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxx před xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zda xxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

4. Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadům xxxxx

x) ke xxx 1. xxxxxxxx 2006 xxxxx posudků xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) x g) až x) xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx 1. července 2006,

x) xx dni 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxx xx dne 1. xxxxxxxx 2006.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx o dítě xxxxxxxxxx těžce zdravotně xxxxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 2007.

6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posuzování xxxxxxxxxxx stavu pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, sociální xxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxx souvisejících, xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006 x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xx Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení dohodne xx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zda výkon xxxx xxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx přejde na xxxx xxxxx x xx který úřad xxxxx xxxx zda xxxxxx xxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxx delimitaci zaměstnanců x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx práce x xx xxxxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. Xxxxxxx-xx k xxxxxx podle xxxxxxxx 6 nejpozději xx 31. xxxxxx 2006, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx delimitace xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx ředitele Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx.

Xx. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o přechodu x xxxxxxxx neschopnosti xx xxxx invalidity xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 se xxxx 1. xxxxx 2009 zastavuje, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx vydáno okresní xxxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx uvedeném xx xxxx první xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx toto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, x xx včetně xxxxxx odvolání, xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2008 xxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; přitom xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1 věta první, xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx xxxx 1. lednem 2009 xxx, xx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx lékaře xxxxxxxx vyšetření zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx spadá xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, x v xxxxxxxxxxx x xxx zaměstnanec xxxxx zaměstnání, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

4. Xxxxxxxx-xx xx xx 31. prosinci 2008 xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxx xxx, xxxxx spadá xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx výplatu těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xx xxx 31. prosince 2008.

5. Vyplácí-li zaměstnanci, xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxx dne, xxxxx spadá xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2008, xxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx kdy xxxx xxxxxxxx výplata xxxxxxxxxx důchodu.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o plný xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení xxxx 1. lednem 2009 x nemocenské xx xxxxxxxxx x xx 31. prosinci 2008, xxxxxxxxx Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §93 odst. 2 zákona č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §95 xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 je xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x plný invalidní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxx x xxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2008.

8. Evidenční xxxxx důchodového xxxxxxxxx xx rok 2008 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

9. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx §171 odst. 1 xxxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplácí xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2009 dobu xxxxxxxx xxxxxx dávek. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx evidenční list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. a) xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx 3 let xxxxxxxxx v §118a xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx a ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vyšší výši xxxxxxxxx xxxx lhůty.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx. x 306/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Přechodná ustanovení

Čl. XXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Nedokončená xxxxxx ve věci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx pozbývá právních xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

4. Xxxxx-xx xx základě xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx živnosti volné xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákona x. 214/2006 Xx., fyzické x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínky x xxxxxx takové živnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx řemeslné xxxxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2007

Xx. III

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xx 4 xxx x období od 1. xxxxx 1996 xx 30. června 2005 a xxxxxxx xxxx 1. červencem 2007 xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo návrh xx xxxxxxxx řízení x xxxx a xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx tento xxxxx xxxxxxxx, xxxx podat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Xxxx-xx v xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxx x xxxx xxxx uvedené xx xxxx první přihlédnuto, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínka xxxxxx přihlášky x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx první může xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxx xxxx uvedeného ve xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx muže o xxxx xx xxxx xx 4 xxx xxxx péče xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx věku xx 18 let xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx bezmocnou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx anebo x xxxxx, která xx xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) nebo xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx stupni XX (xxxxx xxxxxxxxx), skončila xxxx 1. červencem 2007, xxxxx ke xxx 30. června 2007 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007 xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx řízení o xxxx x rozsahu xxxx o tyto xxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007, může xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených xx xxxx xxxxx xx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx o xxxx a xxxxxxx xxxx x osoby xxxxxxx x xxxx 2 a xxxx xxxxxx nebylo do 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dokončí xx toto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2007.

4. Xxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx v xxxx 2 x xxxx ženy x xxxx xx xxxx xx 4 xxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 x xxxx ještě po 30. xxxxxx 2007, xxxxxxxxx xx tato xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. červnu 2007.

5. Výše xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodů xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 osobám, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyloučené xxxx xxxxxxx v §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx písm. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, (dále xxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx podle §16 odst. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx na xxxxxx upraví xx xxxxxxx xxxxxxx splatné xx 30. xxxxxx 2007 xxx, xx xx počtu xxxxxxxxxxx xxx omezovaných podle §16 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) zákona x důchodovém xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx pro účely xxxx úpravy jen xxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §102a xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním řádu xx u žádostí xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx x 90 dnů.

Čl. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 152/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Xx. V

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010 x xxxxxx xxxx tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, pokud xxxx invalidita xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010.

2. Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 10 xxxx xxxxx zákona x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx zasílání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vydány xxxx 1. lednem 2010.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx komise Ministerstva xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxx odvolacího xxxxxx správního x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1. července 2009.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x termínu určeném xxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. července 2009 xxxxxx práce xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx práce přede xxxx 1. července 2009 zjišťovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Proti xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxx podat xxxxxxx.

4. Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Ministerstva xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2010, xxx podat xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2009; xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx nelze xxxxx xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 479/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2009 x xxxxxxxx bodů 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx byli xxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, a xxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x rozhodli se xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x odměnu, xxxxxxxx x xxxxxxx 130), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx těchto předpisů xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z jejich xxxxx x úkoly xxxxxxxxxxxxxx plní xxx, xxx byl x xxxxxx xxxxxx úkolů x těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx podle těchto xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx odměn, odchodného, xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx poslancům Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvoleným xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, a xxxx v xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 303/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ukončena xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XXXIX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se může xxxxxxxx z xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx podle zákona x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při kontrole xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náhrad mezd x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů x x xxxxxx xx 1. ledna 2012 xx 31. prosince 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, k němuž xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx povinnosti až xx dni nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx bylo-li řízení x xxxxx nesplnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx podkladů, které xxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxx pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náhrad xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx dobu prvních 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xx 1. ledna 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxxx zahájené xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zaměstnavatel xxxxxxx v §37 xxxx. 3 xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx vydávaném podle xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx dobu přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 213/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x prokázání xxxx xxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx 11 x 12 zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Podle §115a xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx zákona x. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx postupovat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vznikl xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 582/91 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

590/92 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.93

37/93 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

160/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

307/93 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

241/94 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon ČNR x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 592/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.95

118/95 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95, x xxxxxxxx §2 xxxx. x), §6 xxxx. 4 písm. x) xxxx 11, 12, 14 x 15 x xxxx. x), §21 xxxx. 1, §22, xxxxx xxxxx xxxxx první, §55, §67, §86 odst. 1, xxxxx sedmé x §116, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.96

160/95 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.96

87/96 Sb., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 30/96 Xx.

134/97 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 87/91 Sb., x mimosoudních rehabilitacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx xx doplňuje zákon x. 21/92 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

45/98 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu č. 582/91 Xx. publikované x částce x. 19/98 Xx.

93/98 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 199/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 148/96 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.98

225/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

356/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

18/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxxxxx ochránci práv

s xxxxxxxxx xx 28.2.2000

29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících xx zákonem o xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

155/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 65/65 Sb., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

220/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

238/2000 Sb., x Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx ČR a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

411/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 89/95 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

116/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2001

353/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

151/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

263/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

265/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2012 a zákonem x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

518/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx orgánů XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x), §16x, 22, 22x, 33 x 37 x xx. XX xxxx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2005, x xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.12.2003

425/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 48/97 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

453/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

454/2003 Sb., usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 27.11.2003

s xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

167/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x EU (1.5.2004)

281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.5.2004

359/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 90/95 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náležitostí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx území XX

x xxxxxxxxx xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2006

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování

s účinností xx 1.1.2005

168/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2005

361/2005 Sb., kterým xx mění zákon x. 143/2001 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.10.2005

381/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 349/99 Sb., x Veřejném ochránci xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/94 Xx., o zpravodajských xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

24/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.2.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx službách

s účinností xx 1.7.2006 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. VI, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.3.2006 x x xxxxxxxx §2, 6, 8, 48, 89, 107, 116, 118x, 125 x xxxxxxxxx xxxx xx. VI, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2007

112/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x existenčním xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx nouzi

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX a o xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.4.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

214/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2006 x výjimkou ustanovení xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

342/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

405/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.6.2006 ve xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 věty druhé x třetí xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 11 xxxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x částech vyjádřených xxxxx "xxxx xxxx x xxxx xx xxxx do xxxx xxx, péče x xxxx xx věku xx 18 xxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, x" x slovy "tyto xxxx x"

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

531/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2006

152/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 585/2006 Sb.

s xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x xxxxxxxx §6 x 48, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2008 a §48, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

181/2007 Sb., x Ústavu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., zákon č. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 16.10.2007 x 1.1.2009

270/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.10.2007

296/2007 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x jeho přijetím

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx od 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 21.8.2008

306/2008 Xx., kterým xx mění zákon x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 266/2006 Sb. (1.1.2013); ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

381/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.10.2008

382/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009, x výjimkou některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 31.12.2008, 1.1.2010 a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (1.1.2017)

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

67/2009 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 582/91 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 21/2009

158/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

303/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx statutu xxxxxxxx Evropského parlamentu

s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

326/2009 Xx., o podpoře xxxxxxxxxxxxx růstu x xxxxxxxx stability

s účinností xx 1.7.2009

347/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Sb., x Úřadu xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxx a sociálních xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

177/2011 Xx., nález XX ze xxx 31.5.2011 xx. xx. Xx. XX 46/10 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §104x xxxx. x) xxxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.6.2011

180/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

220/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2011, x xxxxxxxx §120, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx veřejné správy x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

329/2011 Sb., x poskytování dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

348/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 137/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx x x xxxxx zákona x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

364/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 108/2006 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

367/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x zdravotních službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách a xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

428/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

445/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 28.12.2011

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxxx §123x, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2013

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Sb., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2012

399/2012 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

274/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

313/2013 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx službách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

64/2014 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

251/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

267/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 458/2000 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zrušuje xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a zrušují xxxx mění některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2015

317/2015 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 7.12.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

47/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 585/2004 Xx., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

137/2016 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

213/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění pozdějších

s xxxxxxxxx od 1.10.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x právem autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

99/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.2.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

195/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2018

203/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017 x 1.1.2022

310/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2018

92/2018 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., o organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2018

335/2018 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2019

111/2019 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 24.4.2019

164/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 259/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

228/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2020

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2019

255/2020 Sb., x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníky v xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020 x x změně xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.9.2020

540/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

136/2021 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x občanských xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2021

323/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 9.9.2021

330/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

216/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

221/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

366/2022 Xx., kterým xx mění zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

423/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2023

455/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

321/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024 s výjimkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.12.2023 x 1.7.2025

a oprava xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělením x xxxxxx č. 13/92 Xx., 28/92 Xx. x 64/93 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx č. 36/1965 Xx., o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx a umělecké xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1968 Xx. x xxxxxx x. 578/1991 Sb. - Právní xxxxxxx x. 36/1965 Xx. xxx zrušen xxxxxxxx xxxxxxxx č. 286/1992 Xx. x 586/1992 Sb.
2) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 389/1990 Sb.
3) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
4) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 37/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 589/1992 Sb., xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 16/1959 Sb., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxxxx práce x. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Sb., xxxxxx x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění x. 8/1982 Xx., xxxxxx č. 73/1982 Xx., xxxxxx č. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Sb., xxxxxx x. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.
Xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x přídavcích xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx zákona č. 99/1972 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 103/1988 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx. x zákona x. 306/1991 Sb.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
8) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx.
9) §244 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
10) §53 xxxxxx x. 71/1967 Xx.
11) §15 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 54/1956 Xx.
§8 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 103/1964 Sb. - Xxxxxx předpis č. 103/1964 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx x. 37/1993 Sb.
12) Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx.
13) §4 xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx.
14) §9 x 10 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
15) Zákon č. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx lidu, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady č. 548/1991 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x. 86/1992 Sb.)
17) §274 xxxxxxxxxx soudního řádu (xxxxx znění č. 501/1992 Xx.)
18) §38 xxxx. 4 zákona x. 199/1994 Xx., x zadávání veřejných xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx.
19) §9 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 155/1995 Sb.
20) §13 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
21) §15 xxxx. 1 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., ve znění xxxxxx č. 160/1995 Xx.
22) §70 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 160/1995 Xx.
23) §15 xxxx. 2 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
24) §10 xxxx. 4 zákona x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §14 xxxx. 4 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
26) Např. §128 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §8 xxxxxxxxx xxxx
27) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 18/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxx.
§4 xxxxxxxx xxxxx XX x. 372/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 85/1993 Xx.
28) §15 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Xx. x xxxxxx č. 241/1994 Sb.
29) Xxxxx XXX č. 551/1991 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §3 xxxx. 3 zákona XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
31) §20a xxxxxx ČNR č. 589/1992 Sb., xx xxxxx zákona č. 241/1994 Sb.
32) §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx. 3 věta xxxxx x xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
33) §6 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
34) §59 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
35) §6 xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx zákona č. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
36) §11 xxxx. 3 xxxx. x) x §16 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
37) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
38) §145b xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění zákona x. 160/1995 Sb.
39) §10 xxxx. 6 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
40) §145b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 100/1988 Xx., xx xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
41) §246 x 250l xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
42) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) §20a xxxxxx XXX č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
44) §37 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
45) §9 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
46) §9 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
47) §15 xxxx. 1 x 2 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 160/1995 Sb.
48) §102 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
49) §25 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.
50) Xxxx. §190 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx, §45 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x veřejném zdravotním xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
51) §22b xxxx. 1 x 3 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 306/1997 Sb.
52) Xxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 58/1964 Xx., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Sb. x xxxxxx č. 180/1990 Xx.
53) Zákon č. 29/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxx zvaného xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x umisťování a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
54) §13 xxxx. 1 část xxxx za středníkem xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
55) §15 x §107 odst. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb.
56) §7 xxxx. 1 písm. x) zákona XXX x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 160/1995 Xx.
57) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
58) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
59) §132 x xxxx. zákona x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 580/1990 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) §4 xxxx. 1 xxxxxx x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x o změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
62) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování x xxxxxxxx vztazích.
63) Xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx.
65) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx a rodných xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
66) §13 xx 17 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Xx.
67) §4 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
68) §132 xxxxxx č. 221/1999 Xx., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 254/2002 Xx.
§116 xxxxxx x. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 26/1993 Sb.
§119 xxxxxx č. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
69) Zákon č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Sb.
70) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§24 xxxxxx x. 551/1991 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Xx., x resortních, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách.
71) Například Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 883/2004 ze xxx 29. dubna 2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 988/2009 a Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení (XX) č. 883/2004 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 1244/2010, x Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x nařízení (XX) č. 987/2009 xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní příslušnosti.
72) §205d xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
§1 vyhlášky x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx pracovním úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §86 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

76) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Sb., x službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

77) §13 x 16 zákona XXX x. 589/1992 Xx.
78) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
79) Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
83) §46 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 167/2004 Xx.
84) §27 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
85) Například §274 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §9d xxxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x vyrovnání, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 xxxx. 1 zákona x. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
86) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x zaměstnanosti.
87) Xxxxx č. 435/2004 Sb.
88) §1 xx 8 x §14 xxxxxxxxx řádu.
89) §62 xxxxxxxxx řádu.
90) §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
91) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.
92) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
93) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.
94) Část xxxxxx správního řádu.
95) §44 xx 47 zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
96) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
97) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
98) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
99) Xxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1988 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
100) §8 xxxxxx č. 108/2006 Xx.
101) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
102) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
103) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx.
104) §17a xxxx. 2 x 4 xxxxxx x. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
105) §8a xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §38j xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
108) §94 xxxxxxxx xxxxx.
109) §127a xxxxxxxx xxxxx.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§73 xxxx. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
110) §551 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
111) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
112) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
113) §9 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
114) §45a xxxx. 6 zákona x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 214/2006 Xx.
115) §45a xxxx. 3 xxxxxx x. 455/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
116) §9 xxxx. 8 xxxx xxxxx zákona č. 155/1995 Xx., xx xxxxx zákona č. 152/2007 Sb.
117) §20 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 152/2007 Xx.
118) Xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §14 xxxx. d) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
120) §15 xxxx. 3 zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 305/2008 Xx.
121) §61a xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 306/2008 Xx.
122) §11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
123) Zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
124) §16 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
125) Například §25 xxxx. 3 xxxxxx o sociálních xxxxxxxx.
126) Xxxxxxxx x. 134/1998 Sb., xxxxxx xx vydává xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hodnotami, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
127) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
128) Xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
129) Xxxxx č. 133/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
130) Článek 25 Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Euratom), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, X 262, 7. říjen 2005.
131) §50a xxxxxx č. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x trestním xxxxxxx a x xxxxx zákona č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
133) Zákon č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
134) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
135) §4a xxxx. x) x x) a §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
136) §106a xx 106c xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

137) Zákon č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx.

138) §26 a 27 xxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§49 xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

139) §40 xxxx. 6 xxxxxx x. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140) §228 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

141) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxxxx ustanoveních o Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx rozvoj, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, o obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Evropském námořním x rybářském xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) x. 1083/2006.

142) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 1304/2013 ze xxx 17. xxxxxxxx 2013 x Xxxxxxxxx sociálním xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1081/2006.

143) §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

144) Xxxxxxxx xxxxx č. 363/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx před xxxxx 1993, ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 69/2015 Xx.

145) §2895 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

146) Zákon č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

147) §34a zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Čl. II xxxx 1 x 3 zákona x. 323/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

148) §57, 10, 18, 24, 61 x 73 xxxxxx x. 96/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x poskytováním zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

149) §13 xxxxxx x. 374/2011 Sb., x zdravotnické záchranné xxxxxx.

*) Xxxxxxxxxxx způsobil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx x. 309/2002 Xx. xxxxxxx xxxx. x) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- xxxxxxx č. 362/2003 Xx. (účinnost 1.1.2006) xxxxxx xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x) xx x),

- xxxxxxx x. 424/2003 Xx. xx xxxxxxxxxxxx písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.2004 xxxx. s) až x).

**) Xxxxxxxxxxx způsobil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx č. 309/2002 Xx. xxxxxxx xxxx. w) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- xxxxxxx x. 362/2003 Xx. (účinnost 1.1.2006) xxxxxx xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x) xx x),

- novelou x. 424/2003 Sb. xx neexistující xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 xxxx. x) xx xx).

***) Xxxxxxx č. 167/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2004 xxxx xx §6 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx č. 501/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx. x) má xxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, xx zákonodárce xxxxxxxx xx xx, xx xxx učinil. Xx 1.1.2006 xx xxxxxx uvede xx xxxxxxx.