Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022 do 31.12.2022.


Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
582/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení

Předmět úpravy §1 §2

Organizační uspořádání sociálního zabezpečení §3 §3a

ČÁST II. Úkoly orgánů sociálního zabezpečení, dalších orgánů a obcí v sociálním zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálních věcí §4 §4a §4b

Česká správa sociálního zabezpečení §5

Okresní správy sociálního zabezpečení §6

Místní příslušnost §7

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti §8 §8a §8b

Ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti §9

Obce §10

Živnostenské úřady §10a

Český statistický úřad §10b

Společná ustanovení o orgánech sociálního zabezpečení §11 §11a §11b §11c §12 §13

Zpracování údajů §13a

Povinnost zachovávat mlčenlivost §14 §15

Součinnost orgánů sociálního zabezpečení a poskytovatelů zdravotních služeb §16 §16a

Posudkové komise ministerstva §16b

Registr pojištěnců §16c

ČÁST III. Úkoly zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení

HLAVA I. §17 §18 §19 §20 §21 §22 §22a §23 §24 §25 §26 §27 §28 §29 §30 §31 §32 §33 §34 §35

HLAVA II. Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového zabezpečení

Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištění §35a

Příslušnost zaměstnavatelů k plnění úkolů při provádění důchodového pojištění §36

Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech §36a §36b

Vedení a předkládání záznamů §37

Evidenční listy §38

Předkládání evidenčního listu §39

Předkládání údajů o důchodovém pojištění §39a §40

Informativní osobní list důchodového pojištění §40a

Hlášení o zaměstnávání důchodců §41 §42 §43 §44 §45 §46 §47

ČÁST IV. Povinnosti občanů při provádění sociálního zabezpečení

HLAVA I. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení §48 §48a §48b §48c §48d

HLAVA II. §49

HLAVA III. Povinnosti občanů v důchodovém zabezpečení §50 §51 §52 §53

ČÁST V. Přestupky §54 §54a

ČÁST VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

HLAVA I. Řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných

Zahájení řízení §55

Přerušení a zastavení řízení §56

Úkony účastníků §57

Lhůty pro vydání rozhodnutí §58

Rozhodnutí §59

Povinnosti osob zdravotně znevýhodněných §60 §61 §62 §63 §64 §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71 §72 §73 §74 §75 §76 §77 §78 §79 §80

HLAVA II. Řízení ve věcech důchodového pojištění

Zahájení řízení §81

Podávání žádosti o dávky důchodového pojištění §82 §83

Účastníci řízení §83a

Přerušení a zastavení řízení §83b

Důkazní prostředky §84

Prokazování některých dob §85 §85a

Rozhodnutí §86

Podkladové rozhodnutí §87

Námitky §88

Právní moc a opravné prostředky §88a

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění §89

Doručování písemností §90

HLAVA III. §91 §92 §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104

HLAVA IV. Řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Předmět řízení §104a

Místní příslušnost §104b

Rozhodování §104c

Oznámení rozhodnutí §104d

Soudní přezkum §104e

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí §104f

Výkaz nedoplatků §104g

Výkon rozhodnutí §104h

Prominutí penále §104ch

Zástavní právo §104i

HLAVA V. Společná ustanovení o řízení §105 §106 §107 §107a §108 §109

HLAVA VI. Řízení ve věcech důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil

Žádost o dávku §110 §111 §112

ČÁST VII. §113 §114

ČÁST VIII. Společná ustanovení §115 §115a

Lhůty pro výplatu dávek §116 §116a §116b §116c

Výplata důchodů ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče §116d §117

Zastavení a uvolnění výplaty dávky §117a

Výplata dávky důchodového pojištění zvláštnímu příjemci §118

Odpovědnost příjemců dávek důchodového pojištění a zaměstnavatelů §118a §118b §118c

Náhrada nákladů řízení §118d

Určení místní příslušnosti v některých případech §119 §120 §120a §120b §120c §121 §122 §122a §123 §123a §123b

Počítání času §123c §123d §123e §123f §123g

ČÁST IX. Řízení a povinnosti ve věcech dorovnávacího přídavku některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu §123h §123i §123j

ČÁST X. Přechodná a závěrečná ustanovení

HLAVA I. Přechodná ustanovení §124 §125 §126 §126a

HLAVA II. Závěrečná ustanovení

Prováděcí předpisy §127

Zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti §127a §128 §129 §130 §131 §132

Zrušovací ustanovení §133 §134

Přechodná ustanovení Čl. IV Čl. V Čl. IX

č. 241/1994 Sb. - Čl. VIII

č. 241/1994 Sb. - Čl. IX

č. 118/1995 Sb. - Čl. XXVII

č. 134/1997 Sb. - Čl. IV

č. 134/1997 Sb. - Čl. V

č. 134/1997 Sb. - Čl. VI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 424/2003 Sb. - Čl. II

č. 425/2003 Sb. - Čl. VII

č. 281/2004 Sb. - Čl. III

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 24/2006 Sb. - Čl. III

č. 109/2006 Sb. - Čl. VI

č. 189/2006 Sb. - Čl. XIV

č. 214/2006 Sb. - Čl. XIII

č. 152/2007 Sb. - Čl. III

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 306/2008 Sb. - Čl. V

č. 479/2008 Sb. - Čl. II

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 367/2011 Sb. - Čl. IV

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXIX

č. 64/2014 Sb. - Č. IX

č. 213/2016 Sb. - Čl. IV

č. 259/2017 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 405/2006 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.; č. 177/2011 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx České xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, úkoly xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 8)

§3

Organizační uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(2) Na úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Orgány xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) Česká xxxxxx sociálního zabezpečení,

c) xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3a

(1) Xxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxx sociálního zabezpečení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx zákonem x státní službě. Xxxxxxxxxxxxxx vztahy xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x okresních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx zákoníkem xxxxx.

(3) X čele České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ředitel; xxxx výběr, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx zákonem x xxxxxx službě.

XXXX DRUHÁ

ÚKOLY ORGÁNŮ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXX X XXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

§4

(1) Ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "ministerstvo")

a) xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx,

x) xxxx Českou xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

c) zajišťuje xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxxxxxx zabezpečení,

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx rozvojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx posuzuje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx soudního xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx správního, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxx na xxxxxxx posudku xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xx xxx účelem xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx číslicí 4 xxxx 9, Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx demografickou xxxxxxx Xxxxx republiky x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx věk xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxx, kdy by xxxxxxxxx xxxxxxx délka xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délky života, x to xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 25 xx 54 xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z údajů xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx Českým statistickým xxxxxx podle §10b. X případě, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx očekávané xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx dosažení důchodového xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx střední xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 24 % xxxx xxxxx než 26 %, xxxxxxxx xxxx xxxxxx též xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 203/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2018

§4x

Xxxxx-xx x xxxxxxx x využitím §4a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, ministerstvo xxxxxxxx xxxxx 3 xxxx xxxx termínem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojištěnců, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx pojištěnců xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o předpokládané xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx posunutí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věku xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx ústavem xxxxx x sociálních xxxx, x. x. x. Na xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxx navrhnout xxxxxxx xxxxxx posunuté xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§4x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 203/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

§5

Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) rozhoduje

1. x xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxxxx xxxxxx vrátit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodovat,

3. x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyplacené xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx svěřeno,

6. o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §105a zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) jedná před xxxxxx x xxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxxx xx věcech sociálního xxxxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx,

x) xxxx a xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

e) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx zabezpečení,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předepsaných xxxxx tohoto zákona,

g) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§6 xxxx. 4 písm. x)] x xxx, xx xxxxx, xxxxx xx dočasně xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

xx) xxxxxxxxx podklady x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx stav v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 9).

§6

Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvody xxxxxx.

(2) Xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxx.

(3) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení plní x rámci své xxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx zákonem, xxxxx xxxx jinými xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 52) xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

3. xx xxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx o správnost xxxxxx x evidenčním xxxxx důchodového xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"),

4. xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.

5. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

6. zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

7. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx xxxxx, o xxxxxx x x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx dluhu na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.,

9. o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jim xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx,

10. xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx.,

11. x xxxx x xxxxxxx péče xxxx x xxxx xx xxxx xx 4 xxx, xxx-xx x xxxx xxxx x xxxx xxxx xx 31. prosinci 1995 xx 30. xxxxxx 2007, x x době x xxxxxxx xxxx x xxxx ve xxxx xx 18 xxx, xx-xx dlouhodobě xxxxx xxxxxxxxx postižené vyžadující xxxxxxxxxx péči, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx úplně bezmocnou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobu xxxxxx 80 xxx, xxx-xx x xxxx xxxx x xxxx xxxx x bezmocné osoby xx 31. prosinci 1995 do 31. xxxxxxxx 2006,

12. x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 100) závislá na xxxxxx jiné osoby xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxx XXX (xxxxx závislost) xxxxx xxxxxx IV (úplná xxxxxxxxx), jde-li x xxxx péče o xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, x x době x rozsahu xxxx xxxxx xxxxxxxx osobně x xxxxx mladší 10 let, která xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 100) xxxxxxx na xxxxxx xxxx osoby ve xxxxxx X (lehká xxxxxxxxx),

13. x xxx, xxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná pečuje x osobu xxxxxx 10 let, která xx závislá na xxxxxx jiné xxxxx xx xxxxxx X (xxxxx xxxxxxxxx), nebo x xxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx stupni XXX (xxxxx závislost) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx závislost), x xxxxxxxxx rozsahu 116),

14. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

15. vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

16. vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

17. o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1976, xxxxxxxx člen xxxxxxxxxx zemědělského xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx určený pracovní xxxxxx,

18. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx znevýhodněných,

19. xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 109/2006 Xx.,

20. xxxxxx právním předpisem x. 189/2006 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

d) doporučují x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§8 xxxx. 3) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx fyzické osoby, xxxxx přestaly být xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1995 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení,

ch)vedou evidenci xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, 33) xxxxx si xxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podklady pro xxxxxxxxxx o dávkách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx zápočet xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx doby xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx spojeneckých armádách, xxxxxx konali povinně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx doby xxxxxx,

x) xxxxxxxxx občanům x zaměstnavatelům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

m) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxx x zaměstnavatelů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, plnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

p) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx.,

x) posuzují xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx schopnost xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem (§8),

x) xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 15) a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výkon rozhodnutí,

s) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ošetřujícího xxxxxx x xxx, xx občan, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, byl xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx pohledávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx jsou xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

u) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x prováděním důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx neplní xxxxxxxxxx xxx provádění nemocenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx zrušení živnostenského xxxxxxxxx podnikateli x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx státu.

§7

Xxxxxx příslušnost

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nestanoví-li xx x tomto xxxxxx xxxxx, xx xxxx

x) sídlem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx hlášeného xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxx 18, xxxx. x), xx), x), x), x), x), a x) x v §82 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. x), x) a x), nelze-li určit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); je-li xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx x cizince, místem xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx trvalého xxxxxx xx v xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ani xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává pro xxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, řídí se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práce xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 4 xxxx. x), r) x x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vedena xxxxxxxx mezd, x xxxxxxxxx uvedených x §6 odst. 4 xxxx. a) xxxx 3, xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x §6 xxxx. 4 xxxx. xx), x), x) x x), xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx 101); xx-xx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xx xxxxxx příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je vedena xxxxxxxx platů státních xxxxxxxxxxx, xxxxx jde x kontrolu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, místem hlášeného xxxxxx 101) v Xxxxx republice, osoby, xxxxx xxxx bezmocná xxxx 1. xxxxxx 2007 xxxx xxxxx xx závislá xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx 11 xx 13; xxxxxx xx rozhodné xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, x v xxxxxxx xxxxxx xxxx místo xxxxxxxx, xxxxxxxxx hlášeného xxxxxx xx xxx xxxxxx návrhu na xxxxxxxx xxxxxx (§85 xxxx. 2),

h) xxxxxx, xxx xx nachází xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spisovny 138), xxxxx xxxxxxxx xxxx správní xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, v případech xxxxxxxxx x §35a xxxx. 7.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), d) a x) x xxxxx §39 xxxx. 1 xx řídí místní xxxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

Posuzování xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx posuzují xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx poskytnutí dávek x xxxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 123) xxx xxxxxxxxxxxx x kontrolních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxx účelem xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx,

x) xxx jde x xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 366/2011 Sb.,

e) xxxxxxxxx pohyblivosti x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x xxx jde pro xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx s postižením xxxxxxxxxx dlouhodobě nepříznivého xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 146) x zdravotní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 366/2011 Xx.,

x) stupeň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě žádosti xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx řízení, pro xxxxx účely je xxxxxxx xxxxx.

(3) Okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx, který xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xx posudek xxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx zjišťovací xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x těchto xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z podnětu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, jde-li x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně xxx účely xxxxxx x xxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx x xxx uplynula xxxxxxxx posudku; v xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x ověření skutečnosti, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením; x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat Xxxx xxxxx České xxxxxxxxx o výsledku xxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx platnost xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xx je xxxxxx xx zdravotním postižením xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) z podnětu xxxxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení.

(4) Xxxxx okresní správy xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x odstavci 1 xxxx plnit pouze xxxxx. Xx-xx lékař xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedoucím xxxxxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx podle zákona x státní xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxx osoby na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx pobytu xx území České xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx cizince; xxxx-xx xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx věznice (xxxx jen "xxxxxxx") xxxx ústavu xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx svobody nebo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx x jejím xxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx obvodu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se x xxx xxxxxxxxxx zdržuje, xxxxxxxxx je hospitalizována xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xx poskytovány xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 124), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx posudky o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx osob, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádějí xxxxxx uvedené v §9, xxxxxxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxx posuzování podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vývojových xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právními xxxxxxxx 125). Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx vycházet xxxx x podkladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(9) Česká správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výdělečnou činnost xxx účely xxxxxx x xxxxxxxxx (§88).&xxxx;Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jde x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 1, vydává Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx tohoto orgánu. Xxxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx může xxxxx xxxxx xxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx takové posouzení xxxxxxxxxx podklad pro xxxxx rozhodnutí správního xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx občanu xx 7 xxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx odstavce 9 xxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx posudku stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§8x

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§8x

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§9

Ministerstva xxxxxx, vnitra x spravedlnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x kontroluje u

a) xxxxxx x xxxxxxxx x vojáků, kteří xxxx xx xxxx xxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx jako vojáci x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxx x xxxxxxxx"), Ministerstvo xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, příslušníků Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Úřadu xxx zahraniční xxxxx x xxxxxxxxx a xxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxx zvláštní ochrana x pomoc xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 132), x xx i po xxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodují x oboru xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vojáků x povolání, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) x příslušníků Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx") x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 132), x xxxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ozbrojených sil xx xxxx alespoň 20 let

b) xxx x

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1992 xxxxx xxxxxxxx poměr x x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx alespoň xx dobu 15 xxx,

3. příslušníka xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx anebo xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, který pobíral xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 68) xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

5. xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx službu xx xxxxxxxxxxxxxx službách xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 69)

6. osobu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx základě xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 132), a xx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pomoci,

7. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, který xxxxxx x xxxx xxxxxx nebo nejpozději xx xxxx roků xx jejího xxxxxxxx xxxx splnil podmínku xxxxxxxx x písmenu x), xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 6.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti xxxxx x oboru xxx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(4) X xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx souvislosti x xxx, rozhodují xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx pozůstalých xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dohodě x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx posudkové komise xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Podává-li tato xxxxxx posudek x xxxxxxxxx řízení, je xxxxxxx z jiných xxxxx, než byla xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Orgány Ministerstva xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Ministerstva spravedlnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx zabezpečení, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občana, x xxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx x žalobě, xxxxx tyto orgány xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Obce

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příjemce dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§118 xxxx. 3).

(2) Xxxxxx xxxx dohlíží, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§118 odst. 4); xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx povinnosti, xxxxxxxx obecní úřad x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně činných, xxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx provozují xx xxxxxxx oprávnění podle xxxxxxxxxxxxxx zákona 113), xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx x účasti xx důchodovém pojištění x hlášení xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) až x).

(2) Xxxxxxxxxxxx úřady xxxxxxxx xx stanovené xxxxx 114) příslušným xxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

x) skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 1, a xx x xxxxxxxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxx byly živnostenskému xxxxx xxxxxxx; oznámení x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx k pojištění xxxxx odstavce 1 x vyznačením xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx podány, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) vznik xxxx zánik oprávnění xxxxxxxxxx živnost, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxx nastaly.

§10b

Český xxxxxxxxxxx úřad

Český xxxxxxxxxxx úřad vypracovává xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §4a Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx úmrtnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxx končí číslicí 3 xxxx 8; Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad xx xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx data xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx. Xxxxxx obsahuje xxx xxxx o věku, xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx života xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a údaj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx délky xxxxxx xxx xxxxxxxx důchodového xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x součtu xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx věku 25 až 54 xxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vývoji xxx plodnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx nejméně 50 xxxxxxxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx mužů a xxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 203/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

§11

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x právnických xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx potřebná pro xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxx vyplývajících xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x práva Xxxxxxxx xxxx 71) x x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx těmto xxxxxxxx xxxxxxx, x to xx 30 xxx xxx xxx vyžádání; xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pojišťovny mohou xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx písemně xxxxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Praze xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 15 xxx, a xx xx dvou xxxxx xxx xxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx listu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů vyplývajících xxx ni v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x z xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání x xxxx přiznání x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx x o pracovních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx. Údaje xxxxxxx ve větě xxxxx lze poskytovat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx pojišťovny, x. x. 72) x Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, a. x. 72) x xx Státního xxxxxxxxxxx xxxxxx 73) údaje x pracovních xxxxxxx x nemocech z xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx úkolu xxxxxxxxx xx větě xxxxx; xxxx pojišťovny x Xxxxxx zdravotní xxxxx xxxx povinny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bezplatně xxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

(4) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vzájemně xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vyplývajících pro xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x k provádění xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx vyhovět xx xxxxx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx, nestanovil-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx první xxx poskytovat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úřady xx x mezích xxx xxxxxxxxxx vzájemně xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx v §10a xxxx. 1. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx a xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§11x

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§11x

(1) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx systémech České xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxxxxx přiděleno x xxxxx o xxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 128), xxxxx Evropské unie 71) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 129). X xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem 129) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx doručování.

(2) Ministerstvo xxxxxx sděluje Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx

x) o xxxxxxxxx xxxx změně rodného xxxxx,

x) x změně xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x xx xxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xx tyto údaje xxxxx xxxxxxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců.

(3) Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxx podle xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jí vedených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prověřila xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x tyto xxxxxx xxxxxx, oznámit Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení kontroly xxxxxx údaje 105); x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vést xxxxxxxx o xxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§11x

(1) Správce Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx úkolu xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 399/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

§12

Xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxx podal hlášení x předložil záznamy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxx,

x) příjemce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok na xxxxx, xxxx výši x xxxxxxx,

x) příjemce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotním xxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) osobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxx povinností x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na místo xxxxxx touto správou; xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx povinna xxxx výzvě vyhovět, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx zaměstnavatele, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 26 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

e) xxxxxx, xxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určeném xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx, pokud xx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx. Orgány xxxxxxxxxx zabezpečení mohou x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx příjmů xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx xx 1. xxxxx 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxx správné výše xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§13a

Zpracování údajů

(1) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávají xxxxxx xxxxx a xxxx údaje, xxxx-xx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dalším orgánům xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx právních xxxxxxxx,

x) označí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxx přesnost xxxx xxxxxxx nebo proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx údaje xxxx zpracovávají i xxx xxxxxxxx subjektu xxxxx, x

x) mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx; xxxxx počítačových xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxxxxx o xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx po xxxx xxxxxxx roku xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§14

Xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx souvislosti x xxxx, xxxxx xx xxxx nestanoví xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx zájmu xxxx povinnost mají, x to písemně x uvedením xxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxx činnosti xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx 26) xxxx xxxxx zákon; xxxxx xxxxx tyto xxxxx sdělit xxxxx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx občana xxxx xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx při provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x plnění xxxxx vyplývajících pro xx x práva Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výběru pojistného xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx návrh xx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx insolvenčního řízení, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci,

b) správcům xxxx xxxxx xxxxxxxx x výkonu správy xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 29) seznam plátců xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a údaje x výši příjmů x xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, 28) x xxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxxx pojistného na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxx, xxx a xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xx xxx xx invalidním xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx být xxxxxxxxxx xx třetím xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx - krajským xxxxxxxx x pobočce xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx") údaje xxxxxxxx x plnění úkolů x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxx xx informace xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx poskytovány x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx poskytování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx orgány sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx konkrétních xxxxx, xxxxxxx jmenných,

f) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx.,

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 63)

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu x boji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx lidských xxxx x xxxx proti xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k plnění xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x žádosti xxxxxxx xxxxxx požadovaných xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x druhu, xxxx a datu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx a osobám x těmito xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společně xxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx plnění úkolů x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx pojištění, včetně xxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 106),

l) Xxxxxxxxx ochránci xxxx xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona,

m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx Národnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zpravodajské xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 97),

n) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x §10a odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém pojištění, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxx záloh xx pojistné xx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx §16a xxxx. 3 xxx xxxx dotčeno. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxx, o xxxxx xxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx povinny poskytnout xx žádost údaje xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, x xx včetně údajů x jednotlivých občanech x x jejich xxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx určeným xxx xxxxxxxx programy xxxxxxxxxxx x evropských xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondů 141), jsou-li xxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ně z xxxxx Xxxxxxxx xxxx 142). Xxxx xxxxx xx možno poskytovat x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxxxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, rozsah xxxxxxxxxxxx xxxxx x účel, xxx xxxxx jsou xxxx xxxxx požadovány.

(5) Xxxxxxxxx informace a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxx své xxxxxxxx, mohou být xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jmenných, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pedagogické xxxxxxxx.

(6) Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx vůči xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí splatnou xxxxxxxxxx, xxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx této xxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jde-li x xxxxxx pojistného, x xxxxx xxx xxxxxxx soudní xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pojistného.

§15

(1) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x osobám xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným xxxxx zákonem x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx. Zaměstnavatelé x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx povinni xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx stanovené xxxxx.

(2) Xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tímto zákonem x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 2 x §8

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zpracovat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx lékařské xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx třeba x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx bezplatně xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx §8, xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedené o xxxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx posuzované xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dokumentace, která xx o xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxx tuto zdravotnickou xxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx zdravotního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 ve xxxxx xxxxxx lékařem xxxxxxxx x odstavci 2, x není-li tato xxxxx určena, xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xx výkony xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx 126) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 127). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxx výkonu vyžádal, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb; xx xxxxx obdobně x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx odsouzeného.

(6) Xxxxxxxx nemocí x xxxxxxxx 49) pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pro účely xxxxxxxxxx zákonů 50) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx službách 133).

§16x

(1) Xx postup xxx vydání posudku xxxxx §4 odst. 2 x §8 xxxx. 1 až 8 xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15 xxxx. 2 xx 4, §134, §156 xxxx. 2 x §158 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §17 x 38 xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx posudku xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx 60 dnů x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx 45 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx; xxxxx pro xxxxxx posudku xxxxx §8 xxxx. 9 xxxx 60 xxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle xxxx xxxxx závažné xxxxxx, sdělí orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx neprodleně xxxx xxxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; x těchto případech xx lhůta podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x 30 xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx, který x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx orgánu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 x §8 xxxx. 1 x 9.

(4) Orgán xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 2 xxxx §8 je oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx

x) xx xxxxxxxxx vyšetření xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx úkoly příslušného xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, lékařem xxxxxxx Českou správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx xx xxxx vydány, xxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x vypracování xxxxxxx;

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx posuzovaná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu nebo xxxxxx odbornému vyšetření xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x d), xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx příslušný x xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx, pro jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 10 xxxxx xxxxxxx xxx posudkovou xxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx posudkové komise xxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx posudkové xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zařazení x výkonu xxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxx posudkové xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komise jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborů.

(2) Posudková xxxxxx ministerstva xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x další xxxxx. Xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xx usnáší většinou xxxxx; při rovnosti xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx jednání xxxx komise, xxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednotlivých případů xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise vedoucím xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx posudkový xxxxx.

§16c

Registr xxxxxxxxxx

(1) Registr xxxxxxxxxx slouží x xxxxxx úkolů Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx ni x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx Xxxxxxxx xxxx 71) x x mezinárodních xxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

(2) Registr xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx důchodového pojištění x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx příjmení,

b) rodné x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum x xxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx pojištěnce,

d) xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx x xxxxx jeho změny,

g xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x datu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x jde-li x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx adresu xxxxxxxxxx, xxxxx se liší xx xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx x zánik xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxx, jde-li x povinnou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx symbol xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

n) název x adresu cizozemského xxxxxxxx pojištění,

o) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x požadavků xxxxx Xxxxxxxx unie 71) x x xxxxxxxxxxxxx smluv o xxxxxxxxx zabezpečení,

q) xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištěnce xxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění za xxxxxxxxxx kalendářní xxxx,

x) xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vylučují,

u) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx x datum xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, s xxxxx x osobě, x xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x), x), x) a x),

x) dobu důchodového xxxxxxx x výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvedením xxx, xxx byl xxxxx doplatek zaplacen.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXX ZAMĚSTNAVATELŮ X SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

HLAVA XXXXX

§17

§17 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§19

§19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§20

§20 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§21

§21 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx.

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§22a

§22a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§24

§24 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§26

§26 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§27

§27 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§28

§28 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§29

§29 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§30

§30 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§31

§31 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§32

§32 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§33

§33 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§35

§35 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXX

XXXXX ZAMĚSTNAVATELŮ XXX XXXXXXXXX DŮCHODOVÉHO XXXXXXXXXXX

§35x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x podávat xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zaměstnává xxxx xxxxxxx osoby xxxx x xxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx pojištění. Za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo činny xx xxxxxxx xxxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx 137) xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx vykonává xxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxx zařazený do xxxxx, ústavy xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx do xxxxx, x xxxxxxxxx útvary, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ozbrojených xxx Xxxxx republiky, xxxxx vyplácejí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx služební xxxxxx xxxx vojákům x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má sídlo xx státě, x xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx vedoucí zaměstnance xxxx xxxxxxxxxxx složky, xxxxx tito xxxxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx rozhodných xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx x pro xxxx x výplatu dávky xxxx xxxxxxxxxxxxxx povinni xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxx jinak, xx xxxx dnů. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x předložit záznamy xx xxxxx xxxxxx xxxxx orgánem, x xxxx-xx lhůta určena, xx xxxx xxx xx doručení xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) stejnopisy xxxxxxxxxxx xxxxx (§38 xxxx. 5 věta první) xxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxx, kterého xx xxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxx xx týkají, x xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 3 kalendářních xxxx xx roce, xx xxxxxx xxxx vyhotoveny,
b) xxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §37 odst. 1 xxxx. x) xx dobu 6 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, xxxxxxx xx záznam xxxx, xxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxxx dlužné xxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1, xxxxx xxx x poživatele xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po dobu 10 kalendářních xxxx xx xxxx, kterého xx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx 107) nebo xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx důchodového pojištění, xxxxxx údajů xxxxxxxxx x §37 xxxx. 2 x 3, xx dobu 30 xxxxxxxxxxxx xxxx následujících xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxx xxxxx nebo účetní xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, xxxxxxx se týkají,

pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx záznamy, xxxxx xxxx charakter xxxxxxxx xxxxxxx, delší xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxx x záznamy o xxxxxxxx pracovní xxxx 108) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx příjmu.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx uvedených v xxxxxxxx 4, je xxxxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Jsou-li doklady xxxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx archivnictví x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx které xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 138), xxxx v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřizovatel správního xxxxxxx, podnikatel, xxxxxxx xxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx dokladů") xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení pořídit xxxxx, xxxx nebo xxxxx xxxxxxx zaměstnavatele xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaslat. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Držitel xxxxxxx xx právo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x pořízením výpisu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zaměstnavatele, x xxxxxx zasláním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x potvrzením xxxxx xxx xxxxxxxxxx opisu xxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxxx x dokladem xxxxxxxxxxxxxx uloženým u xxxxxxxx xxxxxxx; výši xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxx veřejný xxxxxx v xxxxxxxxx, xx kterých nemá xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxx, opisu xxxx xxxxx archiválie xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 139).

(7) Zaniká-li bez xxxxxxxx nástupce xxxxxxx xxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavateli xxxxxxxx xxx právního xxxxxxxx, xxxx uplynutím xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení skutečnosti xxxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxx xx vlastní náklady xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx oznámit xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx doklady zaměstnavatele xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx další xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx podstatě 140) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatele x xxxxxx xxxxxxxx dokladů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 x xxxxxx xxxxxxxx dokladů xx xxxxxxx ministerstva.

(9) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx náklady x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 x nákladů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xx držitel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx úkolů při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění

Úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru,

b) xxxx xx služebním xxxxxx xxxxxxxxx útvary, x xxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx družstvo, jehož xxxx xxxxx,

x) společníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mimo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávají xxx ni xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx společností xxxxxxxxxx, xxxx společnost,

e) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zaměstnanců xxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnavatel, xxxxx uzavřel xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx soud, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x zastupitelstev xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, pro xxxxx budou členové xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx,

xx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kancelář xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx vyplácí xxxx,

x) xxxxxxxxxx, viceprezidenta a xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) osoby xxxxxxxx x xxxx x osoby v xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x evidenci xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx osobám xxxxxxxxx odměna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 135), orgán, xxxxx xxxxxxx odměnu,

n) xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práce xxxx xxxx pracovně xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx práce xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osob, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolání xxxxxxx xx střední xxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx škola,

p) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pobočky Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Úřadu práce,

q) xxxx, xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxx nebo voleny xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou funkci xxxx pracovní xxxx xxxxxxxx poměr, xxxxx xx xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxx [§5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx], xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxx právnická osoba xxxxx ten, kdo xx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx teoretické x xxxxxxxxx přípravě xxx xxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx xxxxxxx 87) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění nahrazující xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx dávky xxxxxxxxx, útvary xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 33) příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx ochránce xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx práv Xxxxxxxx Xxxxxxxxx ochránce xxxx,

x) xxxxxxxx zaměstnanců xxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, v němž xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx služby,

w) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů zaměstnavatel, x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx arbitra a xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra Xxxxxxxx finančního xxxxxxx,

x) xxxxx Xxxx Českého xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

za) xxxxx Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx režimů,

zb) xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

xx) ředitelů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx právnická osoba,

zg) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby uvedených x §35a xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx organizační složka,

zh) xxxx xxxxxxxxxx obchodním xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx zastoupení, jestliže xxxxxxxxxx tuto xxxxxxx xx xxxxxx, xxx, xxx těmto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

xx) xxxx uvedených v §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx x těchto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §92 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx evropského xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxx Úřad Xxxxxxx xxxxxxxxxx rady.

§36x

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plní xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastni xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právnická xxxx fyzická xxxxx, xxxxx má sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x níž xxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx státu, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x Xxxxx republice za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zaměstnavatelem xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx sídlo xx xx xxxxx xxxxx, x xxxx Česká xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx trvalý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx vést xx xxx evidenci x xxxxxx zaměstnancích xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x) x x) x xxxx x xxxx povinné xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x cizině.

§36a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2009

§36b

§36b zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 470/2011 Sb.

§37

Xxxxxx x předkládání xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vede x xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx (včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), jméno, xxxxx x místo xxxxxxxx, xxxxxxx, místo xxxxxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxx, x xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x zaměstnavatel je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, též xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx nositele xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) vznik x xxxxxxxx pracovního xxxxxx xxxx jiného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušná xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 35)

x) xxxx xxxxxxx pracovní neschopnosti, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti, xxxxxx xx občan xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxx, xx kterou xxxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xx xxxx xx 10 let xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění nemají xxxxx xx ošetřovné, x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x ošetřovné uvedl, xx xx osamělý, xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx, xxxxx nemají xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxxx podpůrčí xxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx pojištění, a xxxx xxxx porodem, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná činnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxx týdne xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx, xxxxx bezprostředně předchází xxx porodu,

f) xxxx xxxxxxxxxx volna xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx,

x) záznam, xxx xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xxx vyplácí, datum xxxxxx xxxxxx xx xxxxx důchod, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx-xx x poživatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxx 2014, xxxxxx společníků x xxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxx xxxx této xxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx společnost xxxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx družstvo,

i) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, údaje x xxxx pojištění x xxxxxx,

x) dobu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx dále xxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx za ztrátu xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx x xxxxxxxx), které xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxx náhrad a x výši těchto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx rokem 1996, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxxxxxx příspěvku a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx letech,

c) x xxxxxx xxxxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx druhé písm. x), d) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxx trvaly xxxx kalendářní xxxxx, xxxxxxxxx xxx po xxxx kalendářního xxxxxx, xxxxx pracovní xxxxx xxxx xxxx vztah x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxx příjmu; xxxxxxxxxxxxx vystavuje xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x o xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx občana xx xxxxxxxxxx kalendářní roky;

potvrzení xxxxx písmen a) xx c) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx žádosti x jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se stálým xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx dolech (xxxx jen "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxx xxxx xxx xxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §37c xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxxx vykonáváno xxx xxxx x hlubinných xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zaměstnanec x zaměstnání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx pracovních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxx x označení xxxxx povolání se xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx povolání 143), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx pracoviště xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stálého pracoviště xxx xxxx v xxxxxxxxxx dolech,

d) xxxxxx x dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) xx předepsaných tiskopisech. Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx potvrzení xxxxxx na xxxx xxxxxx, x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx; zaměstnavatel xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předložit Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení, x xx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzení xxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxx důchodu. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 x souvislosti se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x přepočet důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 144).

(5) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxx xx potvrzení x xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx doručena. Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx zasílá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. 36)

(6) Xxx-xx x osoby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx jako uchazeči x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobočka Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx. Krajská pobočka Xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x době, xx kterou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležela xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podpora při xxxxxxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx odstavce 5 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(7) Jde-li x xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx x případech xxxxxxxxx x §5 odst. 2 xxxx. x) x x §102 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Úřad práce Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Jde-li x osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxx 5 věty xxxxx xxxxx zde xxxxxxxxx.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxx 1 xxxx. x)] xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx v §39 xxxx. 1 xxxx xxxxx, a to xxxxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodního rejstříku; xx xxxxx xxxxxxx xxx družstvo.

§38

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Zaměstnavatelé x xxxxxx xxxxxx xxxxx v důchodovém xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. a) až x), f) až x), q), x) x x) xx xx) jsou xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxx ustanoveních, xxxxx xx účasten xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, evidenční xxxx. Xxxxxxxxx list nevede xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx vede xxx každého občana xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx vždy xxxx xxxxxxxxx list, x xx i xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxx xxx xxx xxxxxx účasti xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx tato účast xx 1. lednu, x xxxxxxxx xx xxxx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx skončení xxxx xxxxxx, skončila-li xxxx xxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx xx účetní xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), nejpozději však xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx 31. prosincem do 1 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 31. ledna xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx občana,

c) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxxxxxxx pojištění,

f) vyměřovací xxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti,

g) xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 4 xxxx. a), d) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doby, které xx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx činnosti xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 4; xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx předložit xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx [§35a xxxx. 4 písm. x)] x druhý xxxxxxxxx, xxxxx opatří xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx x xxx, xxx předkládá xxxxxxxxx xxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx 3. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xx zápisem xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může občan xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx stejnopisu evidenčního xxxxx, xxx xxxxx xxxx rozhodla. Příslušná xxxxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx může zmeškání xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx obdobně x tím, xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §9 odst. 1.

§39

Předkládání xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx předkládají xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x osoby xx xxxxxxxxx poměru, x xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx o xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx list xxxxxxxx uvedeným x §123e xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční list xx 30 dnů

a) xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 4; skončilo-li xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx x je xxxxxxxxxx, xx občan xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zaměstnání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx pokračovat v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxx svého xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy, x xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx list

a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx jím určené,

b) xx 3 xxxxxx xx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx i poté, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchod, založí xxx něj xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány sociálního xxxxxxxxxxx.

(7) Pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technických důvodů xxxxxxxxx evidenční list xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §123e xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx splněna x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správě sociálního xxxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxx xx útvar xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx vedena xxxxxxxx xxxx. Technické důvody xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obdobně

§39a

Předkládání xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění

(1) Xxx-xx x osoby uvedené x §36 xxxx. x), xxxxxxxxx zaměstnavatel, xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx 8 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 1 písm. x), x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx, xxxx. x) x xxxx. x), xxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxx.

(3) Okresní xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §37 odst. 1 xxxx. x), x xxxxxxxx xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx. x) x xxxx. x), xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x zaplaceném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx rok.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné x xxxxx xxxxxxxxxx účastné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx požádat xx 30 dnů ode xxx převzetí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx; ustanovení §38 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxx x xxx rozhodnutí; xxxxxx x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Údaje podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Českou správou xxxxxxxxxx zabezpečení nebo xxxxxxxx uvedeným x §123e odst. 2.

(6) Xxx-xx x osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxx kalendářní xxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

§40

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx konzervatoře x xxxxxx školy xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo pojištěnce xxx účely xxxx xxxxxxxxxxx pojištění vydat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x době xxxxxx pojištěnce, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x ukončení, popřípadě xxxxxxxxx studia, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxx údaje. Toto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx 8 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti x xxxx vydání.

§40x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx list"). Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx. Informativní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx dobu xx roku 1986 xxxxxxx vyměřovacích základů xxxxxxxxxx x vyloučených xxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxx žádosti.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x x) až x), a odst. 2 písm. x) x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobu xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 anebo xxxx studia před 1. xxxxxx 1996 x vyměřovací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x období xx xxxx 1985. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx občanu xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx zohledněním xxxxx xxxxxxxxxxx podle věty xxxxx. Xxxx první x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx vyhotoven, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx první xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x do 90 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx zašle xxxxxx xxxxxxx sdělení xx zdůvodněním, xx xxxx a další xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x těchto xxxxxx x dalších xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx; xxxxxxxx občanu vrátí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§41

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx starobního xxxxxxx, přiznaného xxxxx §31 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx tohoto důchodu xxxxx §37 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jméno, rodné xxxxx, xxx kterým xx xxxxxxxxx dávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobytu občana, xxx, xxx došlo xx vstupu xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kdy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x poživatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odeslat xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx důchod.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx listu xxxxx §39 není splněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

§42

Zaměstnavatel xx xxxxxxx xxxxx svému xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v kalendářním xxxx, po kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto potvrzení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 8 xxx xx obdržení žádosti.

§43

Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx vedou xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx vedení xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §37 odst. 1, §38, 39 x §41.

§44

§44 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

§45

Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby x Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zasílají Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx evidenční list xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přiznání důchodu xxxxxx příslušníkovi. Česká xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxx.

§46

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnavatelé xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §51; xxxxxxxxxx §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx platí xxxxxxx.

§47

§47 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 160/1995 Sb.

XXXX ČTVRTÁ

POVINNOSTI XXXXXX XXX PROVÁDĚNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X SOCIÁLNÍM XXXXXXXXXXX

§48

(1) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx") s uvedením xxx, xx kterého xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx spolupracuje při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxxx xxxxxxx oznámit xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx pobyt x rodné xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx,

x) ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost,

d) xx xxxxxxx xx byl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx invalidního xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx x mateřství x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx náležela x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx I (xxxxx závislost), nebo x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxxxx těžká závislost) xxxx xx stupni XXX (těžká závislost) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx přestala pečovat x xxxx xxxxx x největším rozsahu, xxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx vedlejší xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 19) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též den xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, a zda xxxxxxxxx x živnostenském xxxxxxxxx 20) xx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, která xxxxx spolupracuje xxx xxxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx, 19) xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) neoznamuje.

(4) Xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 1 xx 3 je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx splnit nejpozději xx osmého dne xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx měsíci, x xxxx nastala xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx a doložila xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), je xxxx xxxxxxx oznámit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx 10 let, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni X (xxxxx xxxxxxxxx), xxxx o xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx stupni XX (xxxxxxx těžká xxxxxxxxx) nebo ve xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx vedlejší xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, xx xxxxxxx xxx xxxxx ohlášení xxxxxxxxx xxxxxxx prohlášení x xxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx všech xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx pečují o xxxx xxxxx, xx xxxx určena xx xxxxx, která xxxxxx x osobu závislou xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 13.

§48a

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxx v jeho xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx v xxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 21) přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx za kalendářní xxx, xx xxxxx xx k této xxxxxx přihlašuje.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, která x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx stanovené x §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tento rok, 24) x xx x xxx, xx xxxxxx podává podle xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx 120).

(3) Xx xxxxxxxx xxxx uvedených x odstavcích 1 x 2 pro xxxxxx přihlášky k xxxxxx na důchodovém xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podat.

§48x

(1) Oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §48 xxxx. 1 xxxx. x) plní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxxxxxx tiskopise. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) x xxxx. 2 xxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxx formou.

(2) Xxxxxxxxx k účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§48a) xx podávají xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§48x

Xxxxxxxxxx §50 xxxx. 1, §51 a 53 xxxxx pro xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§48x

(1) Xxxxx xxxxxxx x §10a xxxx. 1 xxxx hlášení xxxxx §48 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxx §48b xxxx. 2 xx xxxxxxxxxxxx tiskopisech xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxxx x xxxxxxx učinit x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxxxx tato xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §48 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xx paušálního xxxxxx.

(2) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxxx dokládat xxxxxx, xxx které je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx x těchto xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxx důvody xxxxxxxxx.

XXXXX XXXXX

§49

§49 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX ZABEZPEČENÍ

§50

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx ohlásit xxxxxx xxxxx do 8 xxx skutečnosti xxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se považuje xx splněnou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaslal zaměstnavatel.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx ohlásit xxxxxx xxxxxxx xxxxx adresy xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx jiného xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx bydliště x xxxxxx.

§51

(1) V xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx adresovaných orgánům xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rodiče, xxx-xx x sirotčí xxxxxx xxxxxxxxxxxx osiřelého xxxxxx, xxxx rodné xxxxx xxxxxxxx zemřelého xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud plátce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx své rodné xxxxx x rodné xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. X žádostech, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx občan xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx skutečnosti xxxxxxxx pro provádění xxxxxx xxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xx předepsaných xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxx x účasti xx důchodovém pojištění; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaniká xx xxx podání xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx xx xxx x xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx; pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx období xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx účastný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx pro tuto xxxxx, x xx xx xxxx dnů; xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx odhlášku x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx účastných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxx ustanovení. Odhláška xxxx mít xxxxxxxx xxxxx.

(3) Občan xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 8 dnů xxx dne xxxx xxxxx xxxx xxx xxx doručení xxxx xxxxx.

§53

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, její xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xx xxxxx do 8 dnů ode xxx xxxxxxxx výzvy, xxxxxxxxxx-xx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůtu xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxx vyzván xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12, xxx se xxxxxxxx vyšetření zdravotního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx výzvě xxxxxxx. Xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx dále xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx xxxx, x sdělit xxxxx x xxxxxxxxx vzdělání, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnostech x x xxxxxxx xx sdělených skutečnostech, x xxxx došlo xx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx schopnosti, x xx ve xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1.

(3) Xxx xxxxxxxxx povinností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx výplata důchodu x důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže příjemce xxxxx xxx ve xxxxx na xxxxx xxxxxxxx upozorněn. Výplata xxxxxxx xx uvolní, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX

§54

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xx xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) nesdělí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §51 xxxx. 2,

c) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §52 odst. 3,

x) xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §121, nebo

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §122 xxxx §122a.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xx bez vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx určené touto xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx podle §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1, xxxx

x) neoznámí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení ve xxxxxxxxx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §48.

(3) Xxxxxxx, právnická nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neposkytne orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxx xxxxx pomoc xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx x §11 xxxx. 1,

x) se xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xx místo xxxxxx touto xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydaným podle §15 xxxx. 1,

x) x rozporu x §35a xxxx. 3 xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepředloží xxxxxx o skutečnostech xxxxxxxxxx pro nárok xx xxxxx x xxxx trvání xxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) neprovádí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §35a odst. 4 xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §35a odst. 5,

x) xxxxxx řádně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §36a odst. 2 x x §37 xxxx. 1 xx 3 xxxx nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §37 odst. 3,

x) nevydá občanu xx jeho žádost xx xxxxxxxxx lhůtě xxx xx písemném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2, 3 xxxx 8 xxxx xxxxx §40 xxxx §42,

x) nevede xxxxxxxx údajů uvedených x §37 xxxx. 8 nebo tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §39a xxxx. 1 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 5,

x) nevede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §38, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xx xxxxx stanovené x §39 x xxxxxxxx stanoveným x §39 nepředkládá příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxx xxxxx postupu xxxxx §39 odst. 7 části xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx stanovené xxxxx potvrzení xxxxx §40, 42 xxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx §83 xxxx. 2, nebo

l) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 stanoveným xxxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx.

(4) Fyzická, xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxx dokladů xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, opisu xxxx xxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxx xxxx potvrzení shody xxxxx §35a odst. 6, xxxx

x) v xxxxxxx x §35a xxxx. 7 xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dokladů.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 písm. x) xxxx je xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx v §16 xxxx. 3,

b) nezpracuje xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) nesdělí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx je nesdělí xx lhůtě xxxxxxx x §16 odst. 3,

x) neumožní xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentaci xxxxx §16 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x §16 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxx §116d odst. 2,

f) xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 xxxx. x),

x) neuloží přijatý xxxxxx xxxx jeho xxxx xxxxx §116d xxxx. 3 písm. x),

x) nevyúčtuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §116d xxxx. 3 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ukončení pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo jí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116d xxxx. 3 xxxx. x).

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx 2,

b) 20&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxx 4 písm. x) nebo xxxxxxxx 5 xxxx. e) xx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 písm. x) a x) xxxx odstavce 5 xxxx. x) xx x),

x) 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e), xxxx

x) 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx g), x) a j) xxxx odstavce 4 xxxx. x).

§54x

(1) Promlčecí xxxx xxxx 3 roky; xxx-xx o xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxxxxxx doba 5 let. Byla-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx od xxxx xxxxxxxx; jde-li x xxxxxxxxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx horní xxxxxxx xx xxxxxxx 100&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 7 let xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §3 odst. 3 xxxx. x) xx x).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxx o xxxxxxxxx xx řídí

a) xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) a x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatelem,

b) xxxxx §7 odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokladů,

d) xxxxx §7 xxxx. 1 písm. b), xxx-xx o přestupek xxxxxxxx fyzickou xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání přestupku xxxxxxx k její xxxxxxx, xxxx je-li xx zjištěných xxxxxxxxxxx xxxxxx, že škodlivý xxxxxxxx způsobený činem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a samo xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx osoby.

(5) Účastníkem xxxxxx o přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(6) Pokutu xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx uložil.

XXXX ŠESTÁ

ŘÍZENÍ XX XXXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ X XXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX X XXXXXX VE XXXXXX XXXX ZDRAVOTNĚ XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXXX VE XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

§55

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení o xxxxxx osoby xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou xx xxxxxxxx na xxxxxxx písemné žádosti xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněné xxxx x xxxx úřední.

§56

Přerušení x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x řízení x uznání xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ošetřujících xxxxxx, xxxxx má, xxxx xxxxxxxx anebo nedoložil xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřebné pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx znevýhodněnou, ačkoliv x xxxx byl xxxxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xx xx doby, xxx xx xxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx sdělí xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx aspoň 12 xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x xxxxxx x uznání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§57

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §36 xxxx. 3 správního xxxx xx v xxxxxx x uznání xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxx, že občan xxxxxxx xxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

§58

Lhůty pro vydání xxxxxxxxxx

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x lhůty pro xxxxxx posudku xxxxxxx x §16a xxxx. 2.

§59

Xxxxxxxxxx

(1) X rozhodnutí x xxxxxx občana xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jako xxx, xx xxxxxxx xxxxx je osobou xxxxxxxxx znevýhodněnou, uvádí, xx xxxxx dnem xx xxx, kterým xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx osobou zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx není xxxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx tímto xxxx je xxx, xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx.

§60

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §16a odst. 4 xxxx. a) nebo x). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§59 xxxx. 2) osobou zdravotně xxxxxxxxxxxxx; podmínkou vydání xxxxxx rozhodnutí xx, xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxx byla xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx upozorněna.

§61

§61 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§62

§62 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§63

§63 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§64

§64 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§65

§65 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§67

§67 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§69

§69 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§70

§70 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§71

§71 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Xx.

§72

§72 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 590/1992 Sb.

§73

§73 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§74

§74 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§75

§75 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§76

§76 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§77

§77 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§78

§78 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§79

§79 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 151/2002 Sb.

§80

§80 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

HLAVA DRUHÁ

ŘÍZENÍ VE XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§81

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Řízení o xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se zahajuje xx základě xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx žádostí x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxx, xxx x xxxx věci xxxxxxxxx xxxx řízení.

(4) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx důchod 121) xx xxxxxxxx x xxxx úřední.

§82

Xxxxxxxx žádosti x xxxxx důchodového xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxx x občany xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx sami xxxxxxx žádost o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx občanů podat xxxx žádost xxxxxx xxxxxxx příslušníci.

(3) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, sepisuje x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věznice; xxxxxxx xxxx ústav pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 8 xxx ode xxx sepsání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx občan xxxx xxxxx důchodového pojištění xxxxxxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx obdobně, xxxx-xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxx xx za to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx občana xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poštovní licence; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě uvedeném x §64 xxxx. 5 větě druhé xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x ústavy xxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx §82 odst. 3 xxxxxxxxx x sepsání xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 8 dnů xxx xxx, kdy obdržel xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sepisující xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx

x) provádí x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx nebo dohody x srážkách x xxxxxx uzavřené podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx jednací tohoto xxxxxxxxxx, x jde-li x srážky na xxxxxxx, xxx xx xxxxx x běžné xxxx dlužné výživné x xxxx je xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx důchod xx xxx, xx xxxxx občan xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx sjednán, xx-xx podmínkou výplaty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxx, platu xxxx odměny nebo xxxxxxx plat (sníženou xxxxxx) v době xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx a x xxxxxx od 1. xxxxx 2012 do 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx nařízena xxxxxxxxx.

(3) X žádosti o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx občan požádat, xxx xx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xx x) xxxxxx x důchodovém pojištění xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xx vyloučené xxxx. X žádosti podle xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx dob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx se xx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 8 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxx.

(4) V xxxxxxx x xxxxxxxx starobního xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxx nebo xxxxx x xxxxxx xxx 2013 xx 2015 xxxxxxx důchodového spoření.

§83x

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisu xxxxxxxxxxx listu (§38 xxxx. 5) je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx plní xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. x) až x), x) až x) x x) xx zk).

§83b

Přerušení x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivým xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxx xxx účely posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které má, xxxx xxxxxxxx xxxxx x dosaženém xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnostech, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx se xxxxx xxxxxx vyšetření podrobí xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx požadované xxxxx, xxxxx xxx občan xx xxxxx xx xxxxx následek xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx přerušení řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx 12 xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxx x xxxx xxx 1 xxxxx xxxxx xxx xx lhůtě uvedené x §82 odst. 8. Xx-xx xxxxxx xxxxxx nejvýše x 1 xxxxx xxxxx xxx ve lhůtě xxxxxxx x §82 xxxx. 8, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x §82 xxxx. 8 v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

§84

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použít x xxxxxx záznamy xx technických nosičích xxx, xxxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx nebo fotografické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxx, podle jehož xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§85

Xxxxxxxxxxx některých dob

(1) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) doba xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxx xxxx doprovázela xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx, potvrzením xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx služby,

e) xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 potvrzením xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx uchazeče o xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xx středních, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x cizině xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx,

x) doba xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx studia xx xxxxxxxx školách x Xxxxx republice,

h) xxxx xxxxxx xx vysokoškolském xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uskutečňovaném xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x tom, xx uvedené xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roveň studia xx vysokých xxxxxxx x Xxxxx republice.

(2) Xxxx péče xxxxxxx x §6 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxx 11 x 12 se prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx a xxxxxxx xxxx xxxx. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tento xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x podáním xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx může podat x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x osoby xxxxxxx x §6 xxxx. 4 písm. x) xxxx 11 xxxx 12. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx, x xx xx 8 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Výchovu dítěte x xxxx x xxxx do 4 xxx xxxx v xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx výchovy dítěte xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx důchodový xxx x žádá x xxxxxxx xxxx xxxx x takové xxxx, xxxx xxxxxxx prohlášením x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x vztahu x dítěti, x xx xxx uplatnění xxxxxxx o důchod; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxx x xxxxxx k xxxxxx zjistit x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Doba xxxx x xxxx do 4 let věku xx 30. červnu 2007 xx dokládá xxxxxxx prohlášením při xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxx dítěte xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx; xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx, lze-li údaj x vztahu k xxxxxx zjistit z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx. Čestné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 117) x xxxx rodné xxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména x xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx odkázáno, x xxxx vztah x xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxx xxxxxx dítěte, xx-xx xxxx, x xxxx rodné číslo,

d) xxxx x xxxxxx xxxx x xxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx, a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx a xxxxx číslo xxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx této jiné xxxxx o xxxx.

(5) X xxxxxxxxx doby xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxx xxxx x úpravu xxxxxxx, nelze-li tuto xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 4 xxxx. x) xxxx 12 se považuje xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vydáno po xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx nedoručuje x xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§85a

(1) V xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nepoužije xxxxxxxxxx správního xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladům xxxxxxxxxx; 90) zahájení řízení x moci xxxxxx 91) se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx poskytování xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx řízení; xxxxxxxxxx §71 odst. 3 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxx tím xxxx dotčeno.

(3) X xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx se jedná x více věcí xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

§86

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx ve xxxxxx důchodového xxxxxxxxx xx vydává xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx automatizované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx razítkem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vyplácených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx nesouhlasu x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx 60 xxx po xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx oznámení xxxxxx, xxxxxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dávky; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx doručena, xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, o jaký xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx vzniku xxxxxxxxxx xxxx den, xx xxxxx došlo xx xxxxx stupně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx míru xxxxxxx pracovní schopnosti xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx schopnosti xxxxx 70 %, xxx xxxx x xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištěnce, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxx úraz xxxx nemoc x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vznikla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání.

(4) Oprávněný xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxx o xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dvakrát x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx podat xxxxx xxxxxx xx tomtéž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

xx základě xxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

(5) Xxxxxxxxx může xx 30 dnů xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádat, xxx xx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx písm. x) xx k) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 7 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §83 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxx xxx xxxxxx obdobně. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §83 xxxx. 3 xxxx xxxxx. Xxxxxx podle xxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx o xx, xxx xx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 větě xxxxx xxxx. a) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyloučené doby xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxx důchodového pojištění xxxx obsahovat xxxxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxxx, xxxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dne xx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; x poučení xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§87

Podkladové xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxx §6 xxxx. 4 písm. x) xxxx 1, 3, 11, 12 x 17 a xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1 podle §38 xxxx. 5 xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodovat x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bylo vydáno xx podání žádosti x xxxx dávku. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx první xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx.

§88

Námitky

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx důchodu xxxx xxx vyčíslení xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxx, xxxxxx běžet xxxx lhůta x xxxxxx námitek xxx xxx, xxx mu xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx se xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxxxxx stejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxx počínají xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxxxxx zdravotního xxxxx (§8 odst. 9), xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx x 60 xxx. Xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx; není xxxxxx xxxxx podanými xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx nemají odkladný xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx podaných proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §116 odst. 2 xxxx xxxxx, §118a xxxx. 1 xx 3, §118b x 118c x §64 xxxx. 6 a 7 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx podat xxxxx xxxxxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x odvolání.

(7) Xxxxxx o námitkách xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx rozhodování xxxxxx sociálního zabezpečení x xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx se na xxx xxxxxxx ani x něm xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxx-xx v odstavcích 1 až 6 x 9 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx řízení x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxx x námitkách, xxxxxxx xxx x xxx, xx §90 xxxx. 1 xxxx. x), §90 odst. 3 x §90 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nepoužijí, a xx dobu, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx soudní, lhůty xxxxxxx x §97 xxxx. 2 x §100 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x nich pokračovat.

(9) Xxxxxxx xxx podat xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx, byly-li podány xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx neprodleně postoupit Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§88x

Xxxxxx moc x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) a d) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxx, bylo-li xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxx xxxx podat xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 3 xxxx. b) x x) až f) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí orgánů xxxxxxxxxx zabezpečení uvedených x §3 xxxx. 3 xxxx. b) x d) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxx xxxxxx námitky, xxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3 xxxx. x) x d) xx x) ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§89

Xxxxxx přezkum xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx soudního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx pro rozhodnutí x důchodu x xxxxxxxxxxx pojištění; xxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx x xxx xx xx tomto xxxxx xxxxxxxxx, 75) xx x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxx xxxx v Xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Slovenské xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx soud x Xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxx republiky,

c) Xxxxxxx xxxx v Xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo,

d) Xxxxxxx soud x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx bydliště na xxxxx Xxxxxxxx republiky,

e) xxxxxxx xxxx určený xxxxx místa posledního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x) xx x),

x) Xxxxxxx soud x Xxxxx, nelze-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Do xxxxxxxxx rukou se xxxxxxxx

x) rozhodnutí ve xxxxxx důchodového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 10 x §16a xxxx. 6,

x) xxxxx podle §53.

(2) Povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jakmile xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nedoručitelná x xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Účinky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

HLAVA TŘETÍ

§91

§91 zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.

§92

§92 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§93

§93 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§94

§94 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§95

§95 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§96

§96 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§97

§97 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§98

§98 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§99

§99 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§100

§100 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§101

§101 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§102

§102 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§103

§103 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§104

§104 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXXX ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ XX XXXXXX POJISTNÉHO XX XXXXXXXX ZABEZPEČENÍ A XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

§104x

Xxxxxxx řízení

Předmětem xxxxxx xx rozhodování x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, 51) x xxxxxxxx xx xxxxxxxx ve sporných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx, 25) x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x xxxxxx xx splátkách, 31) x xxxxxxxx x pojistnému na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx.

§104x

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení se xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud není xxxx xxxxxxxxx jinak. Xx-xx zaměstnavatelem fyzická xxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

x) sídlem xxxxxxxxxxxxxx xxxx sídlem xxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx složky, xxxxx xx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení,

b) xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x pojistném osoby xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, x xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 101) x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlášený xxx xxxxxx pobyt x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx území Xxxxx republiky; xx-xx xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx převažuje xxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 6 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx x o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení formou xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném, xxxxxxxxx na zálohách xx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxx označení zaměstnavatele, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx nebo přirážka x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx platit xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x zahájení xxxxxx x xxxx xxxxxx 93) xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§104d

Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xx doručuje též xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§104x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 590/1992 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

§104e

Soudní přezkum

Ze soudního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x penále, 64)

x) zrušeno právním xxxxxxxxx č. 177/2011 Sb.

§104f

Právní xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Platební xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxx xxx, jestliže xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx, který xx v něm xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx xxxxx.

(2) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x xxxxxx 43) xxxx odkladný xxxxxx.

§104x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx x penále xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx zaměstnavatele x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxx, které xx byly xxxxxxxxx xxxxxxx předepsány, z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dni x x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb,

c) xxx, ke kterému xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) poučení x xxxxxxxxxxxxxx,

x) poučení x xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být opatřen xxxxxxx razítkem a xxxxxxxx x uvedením xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx oprávněné xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dnem vyhotovení. Xxxxx nedoplatků se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platební xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxxx nedoplatků vydala, xxxxx xx 8 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx námitky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxx xxxx; důvod xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x námitkách xxxxx. Xxxxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx doručení xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx. Pokud xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nerozhodne x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platnost.

(5) Xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx nedoplatků se xxxxxxxxxx správní xxx.

§104x

Xxxxx rozhodnutí

(1) Vykonatelná xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nedoplatků jsou xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx rozhodnutí.

(2) Správní xxxxx rozhodnutí ve xxxxxx pojistného xxxxxxx xxx orgán, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§104xx

Xxxxxxxxx penále

(1) Xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxx působnosti xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx svého xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okresní správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx vymezí xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx penále, která x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zamítnuta, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxxxx zamítavého xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx žádosti xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx opakování již xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxxx odložena. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyrozuměn.

(4) Rozhodnutí x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

§104x

Xxxxxxxx právo

(1) Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx právo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má dluh xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx řádu s xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) zahájení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) řízení xx xxxxxxxx x moci xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkon,

c) xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx zástavního xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx věcí; x xxxxxxx xxxxxx uvede, xxx jaké xxxxx xxxx xxxxxxx vyžaduje. Xx zjištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení oprávněni xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dlužníkem x xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx jimi xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx věcech x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé; xx nesplnění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníku pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 20 000 Xx.

(4) Xxxxxxxx právo vzniká xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x zřízení zástavního xxxxx dlužníkovi. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí, xxxxx x k dalším xxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxx katastr xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku vlastníka, xxxxxxxxx xx dlužníka, xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x záznamu x Rejstříku xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; záznam xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx bezúplatně.

(7) Xxxxxxxx xxxxx zřízené rozhodnutím xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx zaniká xxxxxx xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zřízeno. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx x vlastníka xxxxxxx.

XXXXX PÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXX

§105

Xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§106

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx odstranit na xxxxxxx písemné x xxxxxxxxxx žádosti xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxx tvrdost xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx stejné důvody, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx původní; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx o tomto xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx tvrdosti se xxxxxxxxxx obecné předpisy x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx probíhá přezkumné xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x sociálním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přezkumu.

§107

Rozhoduje-li orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx nepříznivý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x důchody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavem.

§107x

(1) Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx prodlužuje xxx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důchodového, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění (xxxxxxxxxxx), a x xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podání.

(2) Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxx.

§108

§108 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 220/2011 Sb.

§109

Pokud xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx, jsou x xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx důchodovém pojištění.

HLAVA XXXXX

XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX POJIŠTĚNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§110

Xxxxxx x dávku

(1) Příslušník Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxx službu; xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx žádost o xxxx dávku u xxxxxx, x němž xxxxxxx konal naposledy xxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx příslušníku xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Příslušník Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u Bezpečnostní xxxxxxxxxx služby. Xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podávají xxxxxx o dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx a informace. Xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo x Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx první.

(2) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx podává xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx, v němž xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxx, jestliže xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Ostatní oprávnění xxxxxxxx žádost x xxxxx důchodového pojištění x orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx žádost x xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx; xx xxxxx xxxx xxxxx, jestliže xxxxxx x xxxxx důchodového xxxxxxxxx podává občan, xxxxx xxx vojákem x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx obrany.

(4) Xxxxxx x xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx důchodového pojištění; xxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxx, a to x xxxx xxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx doložena xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx sepisuje xx xxxxxxxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx v §9 xxxx. 1. Ustanovení §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxx x xxxxxx uvedené xx xxxx první xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx neprodleně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 x x xxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x x xxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxx nařízena karanténa; xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx potvrzení vydat. Xxxxxxxxxx předchozí xxxx xxxxx obdobně xxx xxxxxxx správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vykonává-li občan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§111

§111 zrušen právním xxxxxxxxx č. 479/2008 Sb.

§112

(1) Pro xxxxxx xx xxxxxx důchodového xxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy xxxxx x xxxx, x xxxxxxxx §82, §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, §83 xxxx. 2, §88 odst. 9 x §109.

(2) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) platí xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x §9.

XXXX XXXXX

§113

§113 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§114

§114 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

XXXX OSMÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§115

Přiznal-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx vylučuje poskytování xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx přiznané xxxxx xxxxxxx, rozhodne xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx invalidního x xxxxxxx vdovského, xxxxxxxxxx xxxx sirotčího, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, který vyplácí xxxxxx starobní nebo xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx oba důchody. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx důchody orgán, xxxxx vyplácí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx orgán sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxxxx k rozhodování x jejich xxxxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx starobního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vyplácí xxxxxxx důchod xxxxxx x po xxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxx obdobně xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s vdoveckým xxxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx sirotčí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx důchod. Xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xx podle předchozích xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx i k xxxxxxxxxxx o xxxxxxx.

§115x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx použít xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx za xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jedná x xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, který vznikl xx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxxx důchodu náležel, xxxx

x) dluhu xx xxxxxxxxx xxxx penále, xxx-xx o xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx důchodu xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 4 x 5 přeplatek, xxxxxxx xx spolu s xxxxxxxxx nově xxxxxxxxx xxxx důchodu xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důchodu. Xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx x x případě, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx §118a xxxx. 4 xxxx postupem xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpětně xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemocenské, xxxxxxx se nemocenské xxxxxxxxx xx dobu, xx kterou xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx nenáleželo xxxxxxxxxx xxxxxx důchodu, s xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxx doplatek xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro invaliditu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx úhradu přeplatku xx nemocenském nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, sráží xx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; při xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx srážky xx xxxxxxxxx obdobně xxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stupně invalidity.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx částek xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx důchod xxxx xx xxxx xxxxxxx, mohou být xxxx částky uhrazeny xxxxxxxx x vypláceného xxxxxxx.

§116

Xxxxx xxx výplatu xxxxx

(1) Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v pravidelných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxx jinak.

(2) Xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx xx, xx xxxxxxxx xxx nárok xx xxxxx jsou xxxxxxx; xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx žadatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vrátit. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 300 Xx xxxxxxx, xxxxx xxx vypláceny x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 měsíců.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx obvykle nezdržuje (§66 odst. 2 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx), xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx u xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, x xx xxxxxx za xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx výplatu xxxxx nebo xxx xxx následujícího po xxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splátka xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxx x xxxx vystaveno; potvrzení x xxxx zasílá xxxxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, a xx zpětně xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx x xxxx zasílá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ročně.

(4) Xxx-xx xxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxx, x němž xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpětně x xxxxxxxxx xxxxxxx určených xxxxxxx dávky; xxxxxxxxx x žití xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxx xxxxx.

(5) Není-li xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. x) a xxxxxxxx 4 zasláno, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx do doby, xxx xxxx potvrzení x žití xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx platí xxx xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 obdobně.

§116a

Příjmem x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx podléhá důchodovému xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§116x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanoví podle xxxxxxxx xxxxxxxx. 60)

§116x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 29/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2000

§116x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx osoby se xxxxxxxxxx postižením, domovech xxx xxxxxxx, domovech xx xxxxxxxxx režimem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výplatu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tito xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxxx xxxxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx a xxx x tímto xxxxxxxx xxxxxxx souhlasí nebo xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nesdělil, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x 15. dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxx věty xxxxx nelze xxxxxx, xxxxx příjemcem xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Zařízení je xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení xx 8 dnů xxxxxxx xxxxx, které byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxx xxxxx xxxx xxxxx oprávněný ukončil xxxxx v zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx náleží; zařízení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nesmí použít xxxxx způsobem.

§116x

Xxxxxxx důchodů ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Pokud pobyt xxxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx důchod x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx důchodu xxxxxx xxxxxxxx žádost x výplatu důchodu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx provozovně držitele xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poživatele důchodu, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx bude xxxxxxx důchodu xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x adresou xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx xx této xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx trvá xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx poukazována. Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx držitelem xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx licence xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx

x) po xxxx xxxxxxxxxxxxx poživatele xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx důchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo jeho xxxx xxxxxx, jestliže x to xxxxxxxxx xxxxxxx požádá xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx důchodu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx přijatého xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xx xxxx žádost xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx do 8 dnů provozovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ukončení pobytu xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lůžkové xxxx; x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx důchodu xxxxxxx xx úmrtí poživatele xxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xx xxxxxxxx důchodu, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplacen x poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uložení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx na xxx zavinění podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 145).

§117

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výplatním xxxxxxx xx běžný kalendářní xxxxx. Xxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx obrany, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§117x

Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxx xxx zastavena, xxxxx oprávněný nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §50 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx dávky xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se dávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx oprávněný xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxx splátky xxxxx; x xxxxx xxxxxxxxx výplaty xxxxx xx xxxxxxxx dávky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámením, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla zastavena xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx výplaty xxxxx; xxxxxxxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx dotčeno. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§117x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2018

§118

Výplata xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštnímu xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx

x) xxxxx určený xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx §10; v odůvodněných xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) občan, xxxxxxx xxx sirotčí xxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx svéprávnosti xxxxxx, x to xx xxxxxx xxx.

(2) Xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx kdykoliv po xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby dávka xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxx, které xx nárok xx xxxxxxx důchod, přiznán xxxxxxxxx xxxxxx, přestává xxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx dni, xx xxxxx xxxxxx dítěti xxxxx xxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu.

(3) Xxxxxx xxxx ustanoví xxxxxxxxxx příjemce x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy by xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx příjemci zřejmě xxxxxxxxx účelu, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmy xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx vyživovat, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxxxx, popřípadě jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x ustanovením xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník, xxxxxx xxxxxxx přijímat; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx zástupce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osob, které xx oprávněný povinen xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx výplatu přijímat, xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx oprávněného xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxx písemné vyúčtování xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, x xx do 1 xxxxxx.

(5) Obecní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) odpadly xxxxxx, xxx které xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx x odstavci 4 xxxx první x druhé, xxxx

x) xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx xxxxx.

Odpovědnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxxxxx

§118x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx vyplacen neprávem xxxx ve xxxxx xxxxxx, xxx náležel, xxxxxxx xxxxxxxx důchodu xxxxxxxx některou xxxx xxxxxxxx povinnost, přijal xxxxxx nebo xxxx xxxx, ačkoliv xxxxx x xxxxxxxxx předpokládat, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx, než xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx vyplácen xxxxxxxx nebo ve xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx příjemci xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxx vyplacené xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx občanu xxxxxxxx starobní xxxxxx x nebyly přitom xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, 78) xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xx vdovský xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxx 26. roku věku. Xxxxxx xxxxxxx má xxxx xxxxx xx xxxxxxx těch xxxxxxxxxxx xxxxxx vdovského xxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně dítěti, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x důvodu tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx nepovažuje za xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vdoveckého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vyplaceny xx zániku nároku xx tyto xxxxxxx xxxxx §50 odst. 6 x 7 xxxx §52 xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění.

(3) Xxxxx xx vrácení, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxx, než xxxxxxxx, xxxxxx, pokud xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx částek xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší výši, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx do 5 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx, xxxxx je povinen xx xxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx srážen x xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu; xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx mzdy.

§118b

Jestliže xxxxxxxxxxxxx nepodal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx buď xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx včas anebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx toho xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve vyšší xxxxxx, xxx náležel, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx částky. Xxxxxxxxxx §118a xxxx. 3 xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§118c

Jestliže xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx důchodu způsobili, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx důchodu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 45)

§118x

Xxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníku, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxxx.

§119

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx nemá xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxx stanovené x §6 xxxx. 4.

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výplaty xxxxxx xxxxxxx.

§120x

Xx den xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§48d xxxx. 1) xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx, xxxx byla podána xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, podává-li xx xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx pojištění xxxx odhláška z xxxx účasti, anebo xx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§120x

§120x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§120c

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Kdo se xxxxxxxx xx osobu xxxxxxxxxx výdělečně činnou, xx xx xxxxxx xxxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx výkonu samostatné xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. 46)

§121

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva, xxx-xx x posuzování xxxxx §4 odst. 2, xxxx k xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 9 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx správ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx podle §8 xxxx. 1, jsou xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx jednáním xxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, v xxxxx xxxxx má xxxx xxxxxxxxx.

§122x

Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx důchodového pojištění x xxxxxxxxxx (xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, co xx xxx takovém xxxxxx xxxx x souvislosti x xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mlčenlivosti xx xxxx zbavit ten, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx povinnost.

§123

§123 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§123a

(1) Jestliže xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx částku 100 Xx

x) x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) ke xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 47) xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxx kontrole xxxxxxx xxxxxxxxxx provedené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx 100 Xx, xxxxxx xxxxxxxx a penále xx xxxxxxxxxxx.

§123x

(1) Dlužné pojistné x xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxx zcela xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx, který xxx bezvýsledně vymáhán xx xxxxxx xxxxxxxxxx x na jiných xxxxxxx, xx nichž xxxxx xxxx mohl xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřejmě x xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhly xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě z xxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx dluh xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nepřešel na xxxxxx této xxxxx.

(2) X odpisu xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx; xxxx na pojistném x xxxxxx trvá xxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxx dluh.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx na xxxxxx.

§123x

Xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx dnem, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx podle týdnů, xxxxxx nebo xxx xxxxxxx na den, xxxxx xx pojmenováním xxxx číslem xxxxxxx xx dnem, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx takový xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

§123x

Xxxxxxx písemná podání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; listinné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx neupustí.

§123d xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 134/1997 Sb. x účinností od 1.1.1998

§123e

(1) Xxxxxxxxx-xx tento xxxxx jinak, lze xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona 77) xxxxxx písemně, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) podepsanou xxxxxxxx, se kterým xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 76), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx zaručenou xxxxxxxxx xxxxxxxx občanským xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zajistil.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxx pojistného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 77) xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon předepsán xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx úkon xxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zasláním xx elektronickou adresu xxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxx sociálního zabezpečení; xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx, x xx xx formátu, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx úkon x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx podmínky, xx tuto xxxxxxxxxx x xx to, xx xx x xxxxxx podání nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx určit pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx úkonu elektronickou xxxxxx xxxx datovou xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx datové xxxxxxxx mají xxx xxxx podání xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx do xxxxx, xxxxx a formátu xxxxxx x předepsaným xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx adresu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení jen xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zabezpečení, na xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x úřední xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx možno x něj učinit xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx své datové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tiskopisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x adresu určenou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě,

d) xxxxxxxxx, které xx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) předkládají x xxxxxxxxxxxx podobě, x xxxxxxxx, za xxxxx se tiskopisy x této xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxx, které xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§123x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.

§123x

Xxxxxxxxx 115), xxxxx x případech stanovených xxxxx xxxxxxx (§48d xxxx. 1) xxxxxxxxx xxxxx uvedené x §10a xxxx. 1 xxxx živnostenským xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, se vydávají xx xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX A XXXXXXXXXX XX VĚCECH XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX NĚKTERÝM XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§123x

(1) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění 136) rozhodují orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, které xxxxxxxxx xxxxxxxx důchod, x xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx orgány xxxx též xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dorovnávací xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx sociálního zabezpečení, xxxxx xx xxxxxxxxx x přiznání dorovnávacího xxxxxxxx. Je-li x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušná Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení; xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx povinna xxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx, xx xxxxx xx jeho xxxxxxxx požadováno, neměl xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jen je-li x nové xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx má být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx 31. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx kalendářním xxxx, do xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předchozí žádosti; xxxx xxxxx žádost xxx podat xxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx věty třetí xxxxxx xxxx den xxx den xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxx xxx-xx x xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx zastaví.

(3) Xxxx-xx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx použijí xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx x x oboru xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 3 mohou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx se xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxx §106a xx 106c xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §106 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2013 Sb. x účinností xx 1.12.2013

§123i

(1) Xxxxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx povinen xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx xx xxxx výzvu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx, xx něhož xx xxxxxxx nová xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §106b xxxxxx x důchodovém pojištění. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výplata xxxxxxxxxxxxx přídavku zastaví, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx upozorněn; je-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doplatí xxx xxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx náleží. Xxxx-xx tato xxxxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém byl xxxxxxxxxxx přídavek xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §50, §51 xxxx. 1 x §53 xxxx. 1 a 3 platí xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xx xxxxxx dorovnávacího xxxxxxxx.

§123x vložen právním xxxxxxxxx x. 274/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2013

§123j

Jestliže byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přídavek x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §106c odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku vůči xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vrácení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přídavku, xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §118a xxxx. 3 a 4 xxxxxxx xx xxx xxxxxxx.

§123x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2013 Xx. s xxxxxxxxx od 1.12.2013

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA PRVNÍ

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

§124

Xxxxxxx správy sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vážných xxxxxx x x xxxxxxxx zaměstnání X. xxxx XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jiných vážných xxxxxx xxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 1988.

§125

§125 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 109/2006 Sb.

§126

§126 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§126a

Ustanovení §129 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§126x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 518/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

XXXXX DRUHÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§127

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §8 xxxx. 10.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2 x §35a xxxx. 9.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx případy xxxx xxxxx řízení, x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxxxx skutečností uváděných xxxxxxxxxx.

§127x

Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx postupy xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx použít

a) xxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

3. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) zpravodajské xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx postupy xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxx.

§128

§128 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§129

§129 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§130

§130 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§131

§131 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§132

§132 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 329/2011 Sb.

§133

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se x působností xxx Xxxxxx xxxxxxxxx:

1. §12 x 13 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 141/1958 X.x., x xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx x. 102/1964 Xx., xxxxxxxx č. 143/1965 Xx., xxxxxxxx x. 95/1968 Xx., xxxxxxxx x. 155/1983 Xx. x xxxxxxxx x. 263/1990 Sb.

2. §15 xxxx. 1, §81, 82, 83 x 84, §85 xxxx. 1, 2, 3 x xxxx. 4 xxxx xxxxx x xxxxx, §86, 87 x 87x, §88 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §90 x 91 vyhlášky Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 104/1964 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rolníků x nemoci x x zabezpečení xxxxx x dítěte, xx xxxxx xxxxxxxx č. 142/1965 Xx., xxxxxxxx x. 117/1967 Xx., xxxxxxxx x. 92/1968 Xx., xxxxxxxx č. 180/1968 Xx., xxxxxxxx x. 76/1970 Sb., xxxxxxxx x. 128/1975 Xx., vyhlášky x. 54/1976 Xx., xxxxxxxx x. 164/1979 Sb., xxxxxxxx č. 80/1982 Xx., xxxxxxxx x. 153/1983 Sb., xxxxxxxx x. 74/1984 Sb., xxxxxxxx x. 133/1984 Xx., vyhlášky x. 58/1987 Sb., vyhlášky x. 150/1988 Sb., xxxxxxxx č. 237/1988 Xx. a xxxxxxxx x. 261/1990 Sb.

3. §32 xxxx. 3 xxxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Xx., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Xx., xxxxxx č. 51/1987 Xx., zákona č. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx. x zákona č. 306/1991 Xx.

4. §15 xxxx. 2 x §16 vyhlášky Ústřední xxxx odborů č. 95/1968 Sb., x poskytování přídavků xx děti v xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxx x. 78/1984 Sb., vyhlášky x. 147/1988 Xx. x vyhlášky č. 263/1990 Xx.

5. §5 x 6 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí č. 182/1968 Sb., x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 132/1984 Xx., xxxxxxxx x. 58/1987 Xx. x xxxxxxxx x. 20/1991 Sb.

6. §4 xxxx. 2 x §5 xxxx. 2 vyhlášky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx odborů č. 51/1973 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pěstounskou xxxx xx zvláštních zařízeních.

7. §145x x 145x xxxxxxxx Federálního ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 128/1975 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění vyhlášky x. 81/1979 Xx., xxxxxxxx x. 108/1979 Xx., xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 15/1982 Xx., xxxxxxxx x. 78/1982 Xx., xxxxxxxx x. 141/1983 Xx., xxxxxxxx x. 144/1983 Xx., xxxxxxxx x. 73/1984 Xx., xxxxxxxx x. 131/1984 Xx., xxxxxxxx x. 57/1987 Xx. x xxxxxxxx x. 149/1988 Xx.

8. §34, 55, 62, 67, 79, 93, 102 x 102x, §102f xxxx. 4, §105 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 165/1979 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění xxxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx x. 79/1984 Xx., xxxxxxxx x. 135/1984 Xx., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx č. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx x. 263/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx. x xxxxxx č. 306/1991 Xx.

9. §101 odst. 1 x 2, §102 xxxx. 2, 5 x 6, §103 odst. 2 xxxx xxxxx, §107 xxxx. 2 xxxx xxxxx, §108 xxxx. 3, §109 odst. 2 xxxx první, §111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, §122 xxxx. 2 písm. a) xxxx xxxxx x xxxx.6, §124, §125 xxxx. 1 x 2, §126, 137, §142 xxxx. 2, 3, 4 xxxx. x) x x), xxxx. 5, §143 xxxx. 2 a 3, §144 odst. 1 x 3, §145, §145x odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., zákona x. 46/1991 Sb., zákona x. 246/1991 Xx. x xxxxxx č. 306/1991 Xx., pokud xxxxxxxx organizační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx samostatně výdělečně xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

10. §4 xxxx. 3, §5 xxxx. 4, §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2 a 4, §23 xxxx. 2, §34 xxxx. 2, §56x odst. 3 xxxx první, §58 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxx. 4 x xxxx. 5 xxxx xxxxx, §60, §63 odst. 5 x 6, §66 xxxx. 3, §143, 144, 145 x 147, §148 xxxx. 1, §150, 151 x 152, §153 xxxx. 3, 4, 6 až 9, §154, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173 x 174 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx č. 149/1988 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 123/1990 Sb., vyhlášky x. 260/1990 Xx., xxxxxxxx č. 313/1990 Xx., xxxxxxxx x. 501/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxxxx x. 20/1991 Xx., vyhlášky x. 182/1991 Sb., xxxxxxxx x. 183/1991 Xx. x zákona x. 306/1991 Xx., pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxxx) prováděného orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x organizací xxx xxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných).

11. §8, 9 x 10 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky č. 463/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. §1 xxxx. 5 x §6 xxxx. 3 x 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení.

13. Vyhláška Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx č. 183/1991 Sb., x xxxxxxxx z pracovní xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

§134

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1992.

Burešová x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx pojistné xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") xxxxx xx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx poprvé na xxxxx xxxxx 1993, xxxxx xx dále xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxx 1993, xxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx splatnosti následující xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 1992, xx xxxx dříve xxx xx xxxxx xxxxx 1993. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx 35 % z xxxxxx xxxxxxxxx xx průměru, xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 1992 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx připadá xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxx 1992; přitom xx xxxxxxxx xxx x xxx kalendářním xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx část xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx.

(3) Pojistné, x xx včetně dlužného xxxxxxxxxx, xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx účinné v xxxx od 1. xxxxx 1993 xx 30. xxxxxx 1993 x xxxxxxxx 6 xx jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1993, xx považuje za xxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 do 30. června 1993, xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterých xx xx xxxxx xx. XX xxxx. 3 xxxx druhé xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 37/1993 Xx., x změnách v xxxxxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. X xxxx 13 tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx 1993 xxxxxxxx, aby se xxxxxxxxxx základ za xxx 1993 xxxxxxxx x té xxxxx xxxxxx ze samostatné xxxxxxxxx činnosti xx xxx 1993 xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx dosažení, zajištění x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx placeny xxxxxx na xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1993 xx 30. června 1993, z něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx před 1. lednem 1993 xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 x xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 1992, xx xxxxxxx doplatit xx srpen 1993 x následující xxxxxx xxxxxxxx dlužné zálohy xx pojistné podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx pojistné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, které osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1993 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx stanoví xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 4 xxxx třetí xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxx stanoví podle xx. X xxxxxx xxxxxx; xxx doplatek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přitom lhůta xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §145d xxxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., xx může xxxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993, xxxxx xxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx 1993. Xx xxx, xxx se xxxxxxxx x nemocenskému xxxxxxxxx, nejdéle xxxx xx 31. července 1993, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zde xxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xx 31. prosince 1993 opětovně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jiného xxxxxx xxxx xx poživatelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x která xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx v xxxx 1992 po 30. xxxx, xx může xx 31. xxxxxxxx 1993 odhlásit z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odpočtu výdajů xxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx nedosáhl x xxxx 1992 x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx měsíce) xxxxxx 2200 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které xxxxxxx nárok xx 30. xxxxxx 1993, xx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxx 1993 xxxx 1. xxxxxxxxx, se xxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 odhlásit x xxxxxxxxxxxx pojištění.

(10) Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxx xxxxx xxx 31. prosince 1992 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již x jiného xxxxxx xxxx xxxx poživatelem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a která xxxxx úpravy xxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, xx xxxx do 31. července 1993 xxxxxxxxx k nemocenskému xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 1993 zaniklo xxxx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx důvodu xxxx xxxxxx xxxxx xx invalidní důchod xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxx takového xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. X), a xx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(11) Za xxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xx x xxxx 1992 xxxxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo dani x příjmů x xxxxxxxxx x umělecké xxxxxxxx 1) po xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(12) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v roce 1992 se nezahrnuje xxxxxxxxxxxxx odměna 2) xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx omezeným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxx §26 odst. 4, 5 x 7 xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 10/1993 Xx., xx xxxxxxxxx xxx pojistné splatné xx 30. xxxxxx 1993, xxxxx xx x tomto článku xxxxxxxxx jinak.

(14) Ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxxxx osoby.

(15) Výše xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 1993. Pokud skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993, xxxxxxxxx se podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1993.

(16) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, na xxxxx xxxxxxx nárok xxxxx dnem, xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx předloží xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 odst. 1 xxxxxx České národní xxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx čl. X xxxx 13 xxxxxx xxxxxx, podle xxxxxx xx rok 1993, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxx zálohy na xxxxxxxx.

Xx. X

X xxxxxx xx ztrátu na xxxxxxx po skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx vzniku xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) náležejících xxxxx xxxxxxxx práce xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, které xx dusud zvyšovaly xxxxx xx. X xxxx. 3 zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x některých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x 35 %, xx xx 1. xxxxxxxx 1993 postupuje xxx, xx náhrady se xxxxx x 35 % xxxxxxx x 20 %.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1993 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xxxx do 31. xxxxx 1994 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dříve podle §145f odst. 3 xxxx. x) zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx čl. XX xxxxxx xxxxxx, x xx 31. xxxxx 1994 xxxx xxxxxx nemocenské xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145f xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení. Osoby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx mohou xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 1994; xxxxxx xx 28. xxxxx 1994 se xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx pojištění xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx 1. xxxxx 1994.

(2) Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §145f xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xx. XX tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1994.

(3) Xxxx xxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx po 31. xxxxxxxx 1993, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. prosinci 1993 x xx xxxx před 1. xxxxxx 1994; xx-xx xxxxxxxxx obdobím období xxxx 1. xxxxxx 1994, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx základ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti.

(4) Xxxxxxxx x xxxx 1993 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx 30. xxxxxx 3) xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxxxx 4) xxxxx, xx x roce 1992 xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx při určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 1993 jen k xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx zálohy xx pojistné na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx 1. ledna 1993 do 30. xxxxxx 1993, xxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxxx čl. IV xxxx. 9 xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon Xxxxx národní rady x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 10/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxx 1993 xxx x xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění x udržení, xxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xxxx placeny xxxxxx na pojistné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1993 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Sb.

(6) Jestliže xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxxx xx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx však xxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx její xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx 31. xxxxxxxx 1993.

(7) Xxxxxx-xx xxxx, která uplatňuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx, v xxxxxx xx 1. xxxxx 1994 do 30. xxxxxx 1994, doba 180 xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §145j xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx čl. XX xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx do 30. xxxxxx 1994. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx péče xxxxxxxxxxx péči rodičů.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 1994 podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1994 xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1993; xxxxxx xx považuje x té xxxxx, xxxxx xxxxxxxx procentní xxxxx pojistného na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxxxx části za xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx platí x xxxxxx dosažených v xxxx 1993 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxx předpisů xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1993 x tím, xx výše xxxxxxxxx xxxxx xx stanoví xxxxx předpisů platných xxxx 1. xxxxxx 1994, 5) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx politiku zaměstnanosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 na xxxxx 1993.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxxxxx osoby.

(11) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) za xxx 1993 x x xxxxxx zúčtovaných xx prosince 1993 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xx sociální zabezpečení x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pracujícím x cizině xx xxxx xxxxxxxx zaměstnání xxxx 1. xxxxxx 1994 xx platí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. XX xxxx 43 xx xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 307/1993 Xx. 1.1.1994

Xx. XXXX

(1) Výše xxxxxx x pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 1995 xx řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x penále ve xxxxxxxxx (xx. X xxx 20), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení obdržela xxxx 1. xxxxxx 1995, xx považuje xx xxxxxxxxx dne 1. xxxxx 1995.

Xxxxxx XXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 241/1994 Xx. s účinností xx 1.1.1995

Xx. IX

Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx podstatného xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věrnostní nebo xxxxxxxxxxxx povahy x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jubileu.

Článek XX vložen právním xxxxxxxxx č. 241/1994 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1995

Xx. XX

Xxxxxx některých xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx vdovci, xxxxx xxxxxxxx zemřela xxxx 1. xxxxxx 1991 x měla trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996, jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §50 odst. 2 x 7 xxxxxx x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tří roků xx xxxxx manželky x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx začal splňovat xx lhůtě dvou xxx x období xxxx 1. xxxxxx 1991 nebo xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1991. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxx platných ke xxx 31. xxxxxxxx 1995 a xxxxxx xx podle předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sirotčí důchod xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx podmínka trvalého xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx se tato xxxxxxxx xx splněnou. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky stanovené x §50 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxx manžela x xxxx xxxx plněny xx xxx 1. xxxxx 1998 buď xxxxxxxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxx xxx x xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1991 nebo xx lhůtě xxxx xxx v xxxxxx xx 31. prosinci 1990. Xxxxx xxxxx xxxx první vzniká x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jestliže xxxx podmínky xxxxxxx xx xxxx druhé xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xx xxx xxxxxx xxxxxx na důchody xxxxxxx xx větě xxxxx se v xxxxxx případech xxxxxxxx 1. leden 1998. Xxxx xxxxxx důchodů xx stanoví podle xxxxxxxx platných xx xxx 31. prosince 1995 x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxx, x xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vdovského x xxxxxxxxx důchodu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx x výši xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jako xxxx xxxxxxxxxx započte xxx xxxx xxxxxx x tak xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, 53) xxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyměřen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx důchodu xxxxx věty xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxx důchodu x xxxxxx xx podle xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx platných po xxxxx dni. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx platí obdobně xxx xxxxxx xxxxxxxxx x sirotčích xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 26.6.1997

Xx. X

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x cizině xxxx 1. květnem 1990 54) xx xxxxx xx jednotlivé celé xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cizině, z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx započítává xxxx xxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 55) xxxxx platí x 1. xxxxx kalendářního xxxx, ve xxxxxx xx xxxx pojistné xxxxx, a xx xxxxxx, 56) xxxxx xxxxx x témuž xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 1990 do 31. xxxxxxxx 1995 xx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vyměřovací xxxxxx xx kalendářní rok, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ 57) xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyměřovací základ xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx o xxx xxxx xxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxxx pojistné zaplaceno, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 58) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zaměstnání x xxxxxx před 1. xxxxxx 1996 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1999; xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxx pobyt na xxxxx České republiky x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. V xxxxxx právním předpisem x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1998

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxx-xx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x trvá-li xxxx xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx důchod xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xx xxxx, x jaké xxx xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xx tento xxxxxx xxxxx vyplácet v xxxx výši, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §46 odst. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. X xxx 51).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. X xxxx 55, 56 a 71 xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné x xxxx 1998.

(4) Xxxx xxxxxxx podle xx. XXX xx upraví xx xxxxxx nejdříve xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxx se xxxxxx stanoví podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx přiznání xxxxxxx x upraví se xxxxx předpisů x xxxxxxxxx důchodů xxxxxxxx xx xxxxx dni.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 134/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 4, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 26.6.1997

Xx. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 předpisy platnými xxxx xxxxx xxxx. Xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998 x xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojistného ještě xxxxxx ve xxxx 0,075 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx ve xxxx 0,05 % xxxxxx částky xx xxxxx xxxxxxxxxx den, xxx xxxx xxxx xx pojistném xxxxx xx 31. prosinci 1997.

(2) Výše xxxxx xxxxxxx x xx. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx pokutu xxxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx nesplnění xxxx xxxxxxxx povinnosti, za xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx xxxxxxxx platné xxxx tímto xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxx pokud písemná xxxxx podle xx. X xxxx 5 xxxx učiněna po 31. prosinci 1997.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 306/1997 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx tímto xxxx xx xxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2003 xxx xxxxxxx xx xx, xxx zaměstnání xxxx xxxx xx xxxxx datu, a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx orgánu sociálního xxxxxxxxxxx xx předloží xxxxxx orgánu ve xxxxx jím stanovené. Xxxxxx-xx organizace xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx listů xx 31. xxxxxxxx 2004, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2005. Xxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx evidenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx občanovi x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004, xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první se xxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

2. Od 1. xxxxx 2004 xx evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedou xx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003.

3. Povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx potvrzení nové xxxxx xx. X xxxx 26 xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 x xxxxxx aspoň v xxxxx den.

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. července 2005 xxxxxxxxx příslušné okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 x xxxx x xx 30. xxxxxx 2005, s xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§16a xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx. I xxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 31. července 2005 xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx svých xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění vznikla xxxx 1. xxxxxxxxx 2005 a xxxx x xx 30.xxxxxx 2005, x těmito xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx: xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxx prvním xxxxxxxxxxxxxxx xx skončení tohoto xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx organizaci xxxx xxxx xxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx; pokutu xxx xxxxxx do xxxx let ode xxx, kdy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx došlo. Xxxxx x těchto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nepovažuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřené xxxxx obchodního zákoníku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2004.

Xx. VII xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxxxx nemocenské x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

Čl. XXXX

1. Ustanovení x neslučitelnosti xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. x) x d) zákona x. 62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Evropského parlamentu x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem x. 359/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx splatné xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx, která xx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx-xx výplata xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 155/1995 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního důchodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx výši xxxxxxx x ustanovení §46 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 24/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. e) x x) xx x) zákona x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 1. xxxxxxxx 2006, xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxx o dítě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2006 se xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xx xxx 1. xxxxxxxx 2006 xxxxx posudků xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx 1. července 2006,

x) xx xxx 1. xxxxx 2007 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1 xxxx. b) x x) xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne 1. xxxxxxxx 2006.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx x zda xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádnou xxxx, xxx-xx o xxxx xxxx 1. xxxxxx 2007.

6. Xxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x jejichž pracovním xxxxxx xxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x zaměstnanosti x xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, přechází xxxx 1. xxxxxxxx 2006 x Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxx práce x xx Ministerstvo xxxxx x sociálních xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnancem v Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx výkon xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx nebo zda xxxxxx xxxxx těchto xxxx a xxxxxxxxxx xx ministerstvo.

7. Česká xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody xxxxx odstavce 6 xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců x Xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx práce a xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

8. Xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 nejpozději do 31. xxxxxx 2006, xxxxxxx počty a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx a xx ministerstvo na xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxx.

Xx. XIV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx částečné invalidity xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxx 1. xxxxx 2009 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxx uvedeném ve xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009 okresní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxx xx toto xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx po 31. xxxxxxxx 2008 podat xx lhůtě stanovené xxxxxx předpisy; přitom xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §171 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Nároky xx náhradu nákladů xxxxxx xxxxx xxxx 1 vzniklé xxxx 1. xxxxxx 2009 xxx, xx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyšetření, xx xxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008.

3. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxx nárok před 1. xxxxxx 2009, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu ode xxx, který xxxxx xx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, x x souvislosti x tím xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx-xx se po 31. prosinci 2008 xxxxxxxx, xxxx invalidní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, platí x xxxxxxx xxxxxx xx výplatu těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2008.

5. Vyplácí-li zaměstnanci, xxxxx žádá o xxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxxxx ode dne, xxxxx xxxxx xx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, nemocenské x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke dni 31. prosince 2008, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu.

6. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx dočasně práce xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx §93 xxxx. 2 zákona č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §95 xxxxxx o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 je xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx x plný xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxx x xxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 2008.

8. Evidenční xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xx xxx 2008 xx vyplňují xxxxx xxxxxxxx účinných ke xxx 31. prosince 2008.

9. Zaměstnavatel, xxxxx xxxxx §171 xxxx. 1 xxxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě x xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2009 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx zaměstnavatel xxxxxxx x xxxx 2008 xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx evidenční xxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Xxxxx xxxxx 3 xxx xxxxxxxxx x §118a xxxx. 3 větě xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx a provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ještě xxxxxxxxxx, xxxxxx nárok xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx výši xxxxxxxxx xxxx lhůty.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2006 Xx. x 306/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XIII

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx podle živnostenského xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

4. Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxx zákona ke xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ohlašovací xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb., fyzické x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávnění x xxxx řemeslné živnosti.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 214/2006 Xx. x účinností xx 1.8.2006 x xxxxxxxx xxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

Čl. XXX

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xx věku xx 4 let x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. xxxxxx 2005 x nepodal xxxx 1. červencem 2007 xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx návrh xx zahájení xxxxxx x době x xxxxxxx péče x xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx návrh xxxxxxxx, může xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Bylo-li x xxxxxx xx 1. xxxxx 1996 xx 30. června 2007 xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, avšak nebylo xxxxxx x době xxxx xxxxxxx ve xxxx první přihlédnuto, xxxxxxxx se návrh xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x úpravu výše xxxxxxxxxx xxxxxxx. Podmínka xxxxxx přihlášky x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxx na vdovský xxxx xxxxxxx důchod x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xx věku xx 4 xxx xxxx péče xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 18 xxx nebo x xxxxxxxx xxxx xxxxx bezmocnou xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 80 xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx péči xxxx xxxxx xx xxxxxx II (xxxxxxx xxxxx závislost) nebo xx stupni XXX (xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx XX (xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2007, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007 ještě xxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 30. června 2007 xxxx lhůta x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx řízení x xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxx o xxxx osoby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2007, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x době x xxxxxxx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2009. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx větě xxxxx xx xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. červencem 2007 xxxxxx o xxxx a xxxxxxx xxxx o osoby xxxxxxx x xxxx 2 a xxxx xxxxxx nebylo xx 30. xxxxxx 2007 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx toto řízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2007.

4. Xxxxxxxx péče o xxxxx xxxxxxx v xxxx 2 x xxxx ženy x xxxx xx xxxx xx 4 let xxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2007 a xxxx xxxxx xx 30. červnu 2007, xxxxxxxxx se tato xxxx péče xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30. červnu 2007.

5. Výše xxxxxxxxxx, xxxxxx invalidních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2007 xxxxxx, xxxx byly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxx podle §16 xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se na xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důchodu splatné xx 30. xxxxxx 2007 xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx omezovaných xxxxx §16 odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nezahrnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx druhé xxxx. x) xxxxxx x důchodovém pojištění; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §16 odst. 4 xxxx xxxxx xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §102a xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2007 xxxxxxxxxx x 90 xxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 152/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nastalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 270/2007 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx řízení x xxxxxx na plný xxxxxxxxx xxxx částečný xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx před 1. xxxxxx 2010 x xxxxxx před tímto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx předpisů účinných xx xxx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010.

2. Ustanovení §8 xxxx. 10 xxxx xxxxx zákona č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těch xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2010.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/2008 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx správního v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě posudku xxxxx xxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2009.

2. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx lékařskou prohlídku x xxxxxxx určeném xxx xxxxxxxxx přede xxxx 1. xxxxxxxx 2009 úřadem xxxxx xxxx z podnětu xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx přede xxxx 1. července 2009 zjišťovací lékařskou xxxxxxxxx.

3. Xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx oznámeno přede xxxx 1. xxxxx 2010, xxxxx podat xxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2010, lze podat xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2009; xxxxxx x xxxxx odvolání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxxxx xx větě xxxxx nelze xxxxx xxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 479/2008 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2009 x xxxxxxxx bodů 3 a 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx uplatňování dosavadního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx, odchodné x xxxxxxx 130), xxxx nadále účastni xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxx k xxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxx poslanců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx též xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxxx xxxxx, odchodného, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plnění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx volebním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, x xxxx x xxxx 2009 znovu zvoleni x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx dosavadního xxxxxxxxx systému po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x účinností xx 19.9.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení x uznání osobou xxxxxxxxx znevýhodněnou, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx dokončí x xxxxx x povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 367/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx může xxxxxxxx z účasti xx důchodovém xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx podle xxxxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 344/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxx nebo porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro určení xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxx kontrole xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x x xxxxxx od 1. xxxxx 2012 xx 31. prosince 2013 prvních 21 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx právních předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx xxxx-xx xxxxxx x tomto xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx rozhodné xxx xxxxxx výše xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx záloh, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx náhrad xxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů x x xxxxxx xx 1. ledna 2012 xx 31. xxxxxxxx 2013 xxxxxxx 21 kalendářních xxx xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx karantény xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx neskončené xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §37 xxxx. 3 zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx povinen x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pod zemí x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx údaje xx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. IV xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 213/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o prokázání xxxx péče uvedené x §6 odst. 4 písm. a) xxxxxx 11 x 12 zákona x. 582/1991 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx podává xxxxx xxxxxx č. 582/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Podle §115a odst. 3 xxxx poslední xxxxxx x. 582/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx postupovat x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 259/2017 Xx. x účinností xx 1.2.2018

Informace

Právní předpis x. 582/91 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1992.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

590/92 Xx., kterým xx mění a xxxxxxxx zákon XXX x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.93

37/93 Sb., o xxxxxxx x nemocenském x sociálním zabezpečení x xxxxxxxxx pracovněprávních xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.93

160/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 589/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx XXX x. 10/93 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

307/93 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon ČNR x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/88 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.94

241/94 Xx., kterým xx xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx na všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

118/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95, x xxxxxxxx §2 xxxx. x), §6 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 11, 12, 14 a 15 x xxxx. x), §21 xxxx. 1, §22, části xxxxx xxxxx první, §55, §67, §86 odst. 1, xxxxx sedmé x §116, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.96

160/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

87/96 Xx., xxxxx znění xxxxxx x. 582/91 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 30/96 Xx.

134/97 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x organizaci a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x kterým xx xxxxxxxx zákon x. 21/92 Sb., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

45/98 Xx., úplné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 582/91 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 19/98 Sb.

93/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 199/94 Xx., x zadávání veřejných xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 148/96 Xx., x doplňují xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 30.4.98

225/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.99

356/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

18/2000 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx práv

s xxxxxxxxx xx 28.2.2000

29/2000 Xx., o poštovních xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx úřadech x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

133/2000 Xx., x evidenci obyvatel x rodných číslech x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

155/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

159/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 61/96 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů z xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 15/98 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

220/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

238/2000 Sb., x Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx ČR x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

411/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2001

116/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 582/91 Sb., x organizaci a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2001

353/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

151/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

263/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 589/92 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

265/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.6.2002

309/2002 Xx., o změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx)

x účinností od 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Sb. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. xxxx xxxxxxx na 1.1.2015)

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

518/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/88 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx XX x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 426/2002 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

281/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004, x xxxxxxxx ustanovení §5 xxxx. h), §16x, 22, 22x, 33 x 37 x čl. XX xxxx 4, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2005, x xxxxxxxxxx čl. XX xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.12.2003

425/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 48/97 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

453/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2004

454/2003 Xx., usnesení Xxxxxxxxxx sněmovny k xxxxxx, kterým se xxxx xxxxx č. 117/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 6.11.2003 x xxxxxxxxx prezidentem xxxxxxxxx xxx 27.11.2003

x xxxxxxxxx xx 6.1.2004

53/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s oblastí xxxxxxxx obyvatel

s xxxxxxxxx xx 1.4.2004

167/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004)

281/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx, xxxxx č. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Xx., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx XX

x účinností xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx financí v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

168/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2005

361/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2005

381/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

413/2005 Xx., o změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

24/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

81/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

109/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XX, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 31.3.2006 x x xxxxxxxx §2, 6, 8, 48, 89, 107, 116, 118a, 125 x xxxxxxxxx bodů xx. XX, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007

112/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

161/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 326/99 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.4.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2007

214/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.8.2006 x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxx 4, xxxxx nabývá xxxxxxxx dnem 1.1.2007

267/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2010), (xxxxxxx č. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost na 1.1.2017)

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx evidence obyvatel x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 3.7.2006

405/2006 Xx., xxxxx XX xx xxx 6.6.2006 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §6 xxxx. 4 xxxx. x) bodu 11 zákona x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx "péče xxxx x xxxx ve xxxx xx xxxx xxx, xxxx x xxxx xx xxxx xx 18 let, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péči, a" x slovy "xxxx xxxx x"

x účinností xx 1.7.2007

531/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x zákon x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

152/2007 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx spřijetím zákona x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x xxxxxxxx §6 x 48, které xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2008 x §48, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

181/2007 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Sb., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x stabilizaci veřejných xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 16.10.2007 x 1.1.2009

270/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.10.2007

296/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx přijetím

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx zrušení xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xx 21.8.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 266/2006 Xx. (1.1.2013); ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008; xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx. (1.1.2009)

381/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

382/2008 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 31.12.2008, 1.1.2010 a dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx (1.1.2017)

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2009

67/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 582/91 Sb. publikované x xxxxxx x. 21/2009

158/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

303/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statutu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu

s xxxxxxxxx xx 19.9.2009

326/2009 Xx., x podpoře xxxxxxxxxxxxx růstu a xxxxxxxx stability

s xxxxxxxxx xx 1.7.2009

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx dne 1.3.2011 xx. zn. Xx. XX 55/10 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

177/2011 Sb., nález XX ze dne 31.5.2011 sp. xx. Xx. XX 46/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §104x xxxx. x) xxxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.6.2011

180/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 229/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

220/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.9.2011, x xxxxxxxx §120, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.11.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.1.2012

348/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 137/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx svědka x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2012

364/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

366/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

367/2011 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx službě

s účinností xx 1.4.2012

428/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x doplňkovém penzijním xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 28.12.2011

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxx daňových a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

470/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012 x výjimkou §123x, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 227/2000 Sb., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

401/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/99 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2013

403/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

274/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

313/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2014

303/2013 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

s xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., o změně xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

64/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

136/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 251/2005 Xx., o xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

251/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., o vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

131/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

205/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx mění některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

317/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 7.12.2015

377/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

47/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 585/2004 Xx., x xxxxxx povinnosti x jejím zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

137/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

213/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších

s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

298/2016 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech souvisejících x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.9.2016

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

99/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

148/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností od 1.2.2018

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

195/2017 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 328/1999 Xx., x občanských průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2018

203/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

259/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 18.8.2017 x 1.1.2022

310/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2018

92/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2018

335/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2019

111/2019 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x účinností od 24.4.2019

164/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 259/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

228/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.3.2020

315/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2020

540/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x souvislosti x paušální xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

136/2021 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.3.2021

261/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx elektronizací xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

270/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x občanských průkazech

s xxxxxxxxx xx 2.8.2021

323/2021 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 9.9.2021

330/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

216/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2023

221/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

366/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 13/92 Xx., 28/92 Sb. x 64/93 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., o xxxxxx x xxxxxx obyvatelstva, xx xxxxx zákona x. 578/1991 Xx.
Xxxxx č. 36/1965 Xx., x dani x xxxxxx z xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1968 Xx. x xxxxxx x. 578/1991 Xx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 36/1965 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 286/1992 Xx. x 586/1992 Sb.
2) §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 389/1990 Xx.
3) §145c xxxx. 2 zákona x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1993 Xx.
4) §145c xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění xxxxxx x. 37/1993 Xx.
5) Xxxxx č. 589/1992 Sb., pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxx č. 65/1965 Sb., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 88/1968 Xx., zákonného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 148/1983 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Sb., xxxxxx č. 51/1987 Xx., xxxxxx x. 110/1990 Sb., zákona x. 180/1990 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.
Xxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x o přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 99/1972 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Xx., xxxxxx x. 57/1984 Xx., xxxxxx č. 51/1987 Xx., zákona x. 103/1988 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx. a xxxxxx x. 306/1991 Sb.
7) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).
8) Zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
9) §244 x násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu.
10) §53 xxxxxx č. 71/1967 Xx.
11) §15 xxxx. 3 x 4 xxxxxx x. 54/1956 Xx.
§8 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 103/1964 Sb. - Xxxxxx xxxxxxx x. 103/1964 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx č. 37/1993 Xx.
12) Zákon č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 44/1994 Xx.
13) §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx.
14) §9 x 10 zákona Xxxxx národní rady x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti.
15) Xxxxx č. 589/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §11 xxxx. 1 zákona x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 548/1991 Xx. (xxxxx xxxxx x působností xxx Českou xxxxxxxxx x. 86/1992 Xx.)
17) §274 xxxxxxxxxx soudního xxxx (xxxxx znění č. 501/1992 Xx.)
18) §38 xxxx. 4 xxxxxx x. 199/1994 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 148/1996 Xx.
19) §9 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Sb.
20) §13 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx).
21) §15 xxxx. 1 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
22) §70 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 160/1995 Xx.
23) §15 xxxx. 2 zákona XXX x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
24) §10 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §14 xxxx. 4 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
26) Např. §128 občanského xxxxxxxx xxxx, §8 trestního xxxx
27) §4 xxxx. 1 zákona x. 18/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxx.
§4 xxxxxxxx xxxxx XX x. 372/1992 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx nařízení xxxxx x. 85/1993 Xx.
28) §15 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona x. 307/1993 Xx. x zákona x. 241/1994 Sb.
29) Xxxxx XXX č. 551/1991 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx XXX č. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
30) §3 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 160/1993 Xx.
31) §20a xxxxxx ČNR č. 589/1992 Sb., ve xxxxx zákona x. 241/1994 Sb.
32) §5 xxxx. 1 xxxx. x) a s), xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxx. 4 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
33) §6 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
34) §59 xxxxxx č. 54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.
35) §6 xxxxxx ČNR x. 589/1992 Xx., ve xxxxx zákona č. 241/1994 Sb. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
36) §11 xxxx. 3 xxxx. x) a §16 xxxx. 6 zákona x. 155/1995 Xx.
37) §37 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
38) §145b xxxx. 2 xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx znění zákona x. 160/1995 Sb.
39) §10 xxxx. 6 zákona x. 155/1995 Xx.
40) §145b xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 100/1988 Xx., xx xxxxx zákona x. 160/1995 Sb.
41) §246 x 250l xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
42) §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 54/1956 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
43) §20a xxxxxx ČNR č. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 241/1994 Xx. x xxxxxx č. 160/1995 Xx.
44) §37 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
45) §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
46) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
47) §15 xxxx. 1 x 2 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.
48) §102 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
49) §25 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx.
Xxxxxxxx vlády č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
50) Xxxx. §190 odst. 3 xxxxxxxx práce, §45 xxxx. 5 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů.
51) §22b xxxx. 1 x 3 zákona ČNR x. 589/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 306/1997 Sb.
52) Xxxxx č. 32/1957 Sb., o nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Xx., xxxxxx x. 109/1984 Sb. x xxxxxx x. 180/1990 Xx.
53) Xxxxx č. 29/1947 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x x xxxxxxxxxx x xxxxx zaopatření xxxx xxxxxxxxxxx.
54) §13 xxxx. 1 část xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
55) §15 x §107 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb.
56) §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 160/1995 Xx.
57) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Sb.
58) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
59) §132 x násl. xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 580/1990 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) §4 xxxx. 1 zákona x. 61/1996 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
62) §3 xxxxxx č. 219/2000 Xx., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx.
63) Xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx službě, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
64) §20a xxxxxx x. 589/1992 Xx.
65) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) §13 xx 17 zákona x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx.
67) §4 xxxxxx x. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
68) §132 xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 254/2002 Xx.
§116 xxxxxx č. 186/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona x. 26/1993 Xx.
§119 xxxxxx x. 154/1994 Xx., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
69) Xxxxx č. 153/1994 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.
70) §27 xxxxxx č. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§24 xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
§21 xxxxxx x. 280/1992 Sb., x xxxxxxxxxx, oborových, xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
71) Například Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 988/2009 x Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 1244/2010, Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 987/2009 xx dne 16. xxxx 2009, xxxxxx xx stanoví prováděcí xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x koordinaci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1244/2010, x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 1231/2010 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxxxx působnost xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 a nařízení (XX) č. 987/2009 xx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí, na xxxxx se tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
72) §205d xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
§1 xxxxxxxx x. 125/1993 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx a sazby xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx škodu xxx pracovním xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §86 xxxx. 2 x 3 zákona č. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §94 xxxxxxxx xxxxx.
75) §7 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

76) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech a xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

77) §13 x 16 xxxxxx XXX x. 589/1992 Xx.
78) §37 xxxxxx č. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
79) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání x pozbývání xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
82) §13b xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
83) §46 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 167/2004 Xx.
84) §27 xxxx. 4 zákoníku xxxxx.
85) Například §274 xxxx. f) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, §9d zákona x. 328/1991 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §33 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
86) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.
87) Xxxxx č. 435/2004 Sb.
88) §1 xx 8 x §14 xxxxxxxxx xxxx.
89) §62 xxxxxxxxx řádu.
90) §36 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.
91) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.
92) §71 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxx xxxx.
93) §46 x 47 xxxxxxxxx xxxx.
94) Xxxx xxxxxx správního řádu.
95) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx.
96) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx.
97) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx informací x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.
98) Xxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
99) Zákon č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
100) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx.
101) §93 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
102) §3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 53/2004 Xx.
103) §1 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 53/2004 Xx.
104) §17a xxxx. 2 x 4 xxxxxx č. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
105) §8a xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
106) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
107) §38j xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
108) §94 xxxxxxxx xxxxx.
109) §127a xxxxxxxx práce.
§34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech spojených x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
110) §551 xxxxxxxxxx zákoníku.
111) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
112) §2 xxxx. x) zákona x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx.
113) §9 xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
114) §45a xxxx. 6 xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Xx.
115) §45a xxxx. 3 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 214/2006 Sb.
116) §9 xxxx. 8 věta xxxxx xxxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 152/2007 Xx.
117) §20 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 152/2007 Xx.
118) Xxxxxxxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
119) §14 xxxx. d) xxxxxx x. 133/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
120) §15 xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx znění zákona x. 305/2008 Xx.
121) §61a xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 306/2008 Xx.
122) §11 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
123) Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 108/2006 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
124) §16 xxxxxx č. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
125) Například §25 xxxx. 3 xxxxxx x sociálních xxxxxxxx.
126) Vyhláška x. 134/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx zdravotních výkonů x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
127) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
128) Například xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
129) Xxxxx č. 133/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
130) Článek 25 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx věstník Evropské xxxx, X 262, 7. xxxxx 2005.
131) §50a xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
132) Zákon č. 137/2001 Sb., x zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx zákona x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
133) Xxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách.
134) Zákon č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
135) §4a xxxx. x) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
136) §106a xx 106c xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

137) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx službě.

138) §26 x 27 zákona x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§49 xxxxxx č. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

139) §40 odst. 6 xxxxxx x. 499/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

140) §228 zákona x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

141) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Xxxxxxxxx fondu pro xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x obecných xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx soudržnosti x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Rady (ES) x. 1083/2006.

142) Například nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) x. 1304/2013 xx dne 17. prosince 2013 x Evropském xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx nařízení Xxxx (XX) x. 1081/2006.

143) §6 xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxx x. 435/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

144) Xxxxxxxx vlády č. 363/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx starobních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx rokem 1993, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 69/2015 Sb.

145) §2895 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

146) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) Xxxxxxxxxxx způsobil xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx texty tohoto xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx x. 309/2002 Xx. xxxxxxx xxxx. r) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- xxxxxxx x. 362/2003 Sb. (xxxxxxxx 1.1.2006) xxxxxx xxxx. x) x zbývající xxxxxxxxxxx jako x) xx x),

- xxxxxxx x. 424/2003 Xx. xx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx od 1.1.2004 xxxx. s) až x).

**) Zákonodárce xxxxxxxx xxxxxx mezi několika xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

- novelou č. 309/2002 Xx. xxxxxxx xxxx. x) (xxxxxxxx 1.1.2007),

- novelou č. 362/2003 Xx. (xxxxxxxx 1.1.2006) xxxxxx xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x) xx w),

- xxxxxxx x. 424/2003 Xx. xx xxxxxxxxxxxx xxxx. x) vkládá x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 xxxx. x) až xx).

***) Xxxxxxx x. 167/2004 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2004 xxxx xx §6 xxxx. 4 xxxxxxx xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2006 xxxx učiněno xxxxx, xxx každé xxxx. x) xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx, že zákonodárce xxxxxxxx xx to, xx xxx učinil. Xx 1.1.2006 xx xxxxxx uvede xx xxxxxxx.