Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2007.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2006 do 31.12.2007.


Zákon o konkursu a vyrovnání

328/91 Sb.

ČÁST I. Úvodní ustanovení §1 §1a §2
Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu §3
ČÁST II. Konkurs
Návrh na prohlášení konkursu §4 §4a §4b
Záloha na náklady konkursu §5
Ochranná lhůta §5a §5b §5c §5d §5e §5f
Konkursní podstata §6
Účastníci konkursu §7
Správce podstaty §8 §9
Předběžný správce §9a §9b §9c
Součinnost poskytovaná správci §9d §9e §9f
Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor §10 §11 §11a
Dohled soudu §12
Prohlášení konkursu §12a §13 §13a §13b
Účinky prohlášení konkursu §14 §14a §14b
Neúčinnost a odporovatelnost právních úkonů §15 §16
Zjištění podstaty §17 §17a §17b §17c §18 §18a §19
Přihlášky pohledávek §20
Přezkumné jednání §21 §22 §23 §24 §25 §25a §25b
Společné jmění manželů §26 §26a §26b
Zpeněžení §27 §27a §27b §28 §29
Nucené vyrovnání §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41 §42 §43
Zrušení konkursu §44 §44a §45
ČÁST III. Vyrovnání
Návrh na vyrovnání §46 §47
Účastníci vyrovnání §48
Účinky podání návrhu §49
Rozhodnutí o návrhu §50 §51
Účinky povolení vyrovnání §52
Práva, pohledávky a nároky věřitelů ve vyrovnání §53
Přednostní pohledávky §54
Společné jmění manželů §55
Přihlášky pohledávek §56
Seznam přihlášek §57
Vyrovnací jednání §58
Popření pohledávky §59
Potvrzení vyrovnání §60 §61 §62
Účinky potvrzeného vyrovnání §63
Následky neplnění §64
Následky podvodných jednání §65
Zastavení a skončení vyrovnání §66
ČÁST IV. Společná ustanovení
Ustanovení o řízení §66a §66b §66c
ČÁST V. Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, zahraničních bank a osob oprávněných vydávat elektronické peněžní prostředky podnikajících na území České republiky
Hlava I Obecné ustanovení §66d
Hlava II Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence nebo povolení a pobočky zahraniční banky uvedené v §66d odst. 1 písm. c)
Návrh na prohlášení konkursu §66e §66f
Informování orgánů dohledu a veřejnosti §66g
Zpráva o postupu konkursního řízení §66h
Správce §66i
Zjištění pohledávek a závazků §66j
Hypoteční podstata §66k §66l
Hlava III Úpadek zahraniční banky nebo osoby oprávněné vydávat elektonické peněžní prostředky podnikající na území České republiky na základě jednotné licence §66m §66n §66o
ČÁST VI. Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky
Hlava I Obecná ustanovení §66p
Hlava II Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení §66q §66r
Informování orgánů dohledu a veřejnosti §66s §66t
Správce §66u
Zjištění pohledávek a závazků §66v
Zvláštní ustanovení o rozvrhu §66w
Hlava III Úpadek pojišťovny z členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky §66x §66y
ČÁST VII. Přechodná a závěrečná ustanovení §67
Zvláštní ustanovení o vedoucích pracovnících dlužníka §67a §67b
Zvláštní ustanovení o podnikatelích v zemědělské výrobě §67c §67d
Vztah k restitučním nárokům §68 §68a
Konkursy s cizím prvkem §69
Přechodná a závěrečná ustanovení §70 §71 §72
Účinnost §73
č. 122/1993 Sb. - Čl. II
č. 471/1992 Sb. - §1
č. 94/1996 Sb. - Čl. V
č. 12/1998 Sb. - Čl. II
č. 30/2000 Sb. - Hlava III
č. 105/2000 Sb. - Čl. II
č. 370/2000 Sb. - Čl. VII; Čl. IX
č. 179/2005 Sb. - Čl. XXX
č. 377/2005 Sb. - §44
č. 264/2006 Sb. - Čl. LIV
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
(1) Účelem xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů dlužníka, xxxxx xx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxxxxx xx více xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx po delší xxxx xxxxx xxx xxxxxxx závazky. Jestliže xxxxxxx xxxxxxxx platby, xx xx za xx, že xxxx xxxxxxx xx delší xxxx plnit xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx jde xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxx xx více xxxxxxxx x jestliže xxxx xxxxxxx závazky xxxx vyšší než xxxx majetek; do xxxxxxx dlužníkova xxxxxxx xx zahrne x xxxxxxxxx výnos x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx.
§1x
(1) Xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 45),
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx za xx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx rovněž xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajišťovny, x xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nositeli xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních zákonů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, lze x konkursního xxxxx (xxxx xxx "soud") xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení (dále xxx "xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "vyrovnání").
(2) Xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx.
(3) Cílem konkursu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměrného uspokojení xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstatu, x xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu podat xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, jen xx-xx předlužena.
(2) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx x xxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx, likvidátor právnické xxxxx x likvidaci, xx-xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx zástupci xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx osoby xxxx povinnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx jim xxx vznikne, xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.
(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx splněna, xxxxxxxx řízení x xxxxxx na prohlášení xxxxxxxx bylo vinou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx návrh xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx; jestliže však xxxxxxxxx xxxxxx povoleno xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx 15 xxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX
§4
Návrh xx xxxxxxxxxx konkursu
(1) Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx-xx x návrh xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x uvést xxxxxxxxx, které osvědčují xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx dovolává.
(3) Xxx-xx x návrh xxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxx okolnosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X návrhu je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dlužníků, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx seznam xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx prohlásit, xx xx xxxxxxx x xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx, podaný xx xxxxx dlužníka xxxxx, xxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k řízení; xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx stav řízení x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Navrhovatel xxxx xxxx xxxx xxxxx zpět xx xx prohlášení konkursu. Xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxx navrhovatelé, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.
(6) X xxxxxx návrhu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx, x jehož xxxxxx xx sídlo xxxx bydliště xxxxxxxx. X xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxxxxx 43), nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 44), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§4a
(1) Xx doručení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx povinen
x) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmenšení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx běžné xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxx sestavit xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx svých xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx soudem; xxxx lhůta nesmí xxx xxxxxx než 15 xxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výslovně o xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx a xxxxx.
(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx; této povinnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprostit ani xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se jí xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vznikla omezením xxxxxxxxx s majetkem. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx zprostí, xxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx.
§4x
Xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 23) proto, že xxxx věcí, práv x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx patřících x xxxxxxx nepřevyšuje výši xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, 16) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.
§5
Xxxxxx xx xxxxxxx konkursu
(1) Navrhovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx zálohu xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx částky 50&xxxx;000 Xx, x xx i xxxxxxxxx; xxxxx xxx na xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx více xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xx náklady xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zaplacena, může xxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x tomto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Ochranná xxxxx
§5x
(1) Dlužník xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tento návrh xxxxx věřitel xxxx xxxx osoba xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xx dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxx xx obchodního rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx váznoucích, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx jejich pohledávek, xxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx starší než xxx měsíce a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxx ohledně xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5x
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxx postupu xxxxx xxxxx §43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podán xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obsahuje předepsané xxxxxxxxxxx,
x) návrh xx netýká xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx,
c) xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnává xxxxxxx 50 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxx ochrannou xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx xxxxx návrhu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx lhůty; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ochranné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx o xxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxx soud xxxxxxxx x věřitelům xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xx dlužník zapsán, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx organizace založená xxxx zřízená xxxx, xxxx zašle xxxxxxxx x xxxxxxxx ochranné xxxxx těm, kteří xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx vyvěsí xx úřední xxxxx xxxxx téhož xxx, xxx xxxx vydáno, x zveřejní je x Xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Věřitelé uvedení x xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtu x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§7); xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx soud schůzi xxxxxxxx (§10), xxxxxxxxx xxxxxxxx věřitelům xxxxxxxxxxx (§11a). Xxxxxx věřitelů xxxxx xxxxxxxxxx výbor. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxx svolávání schůze xxxxxxx platnosti xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soudu x svolání xxxxxxxx xxxx vyvěšeno xx xxxxxx desce soudu x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx věstníku.
§5x
Ochranná xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx podaný v xxxxxxx ochranné xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 122/1993 Xx. x účinností xx 16.4.1993
§5d
(1) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dlužníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx poměru x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx daní, xxxxxxxx, xxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojištění; xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxx rozhodnout xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nečinil xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; právní xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kterými xx byly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx věřitelům xxxxxxxx,
x) dlužník xx povinen soustavně xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxx o přijatých xxxxxxxxxx, x v xxxxxxx potřeby xx xxxxxxx jejich součinnost.
(2) Xxxxxxxxx ochranné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx 30) podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 31) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) x den xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nevěděl x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vědět.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 32).
§5x
(1) Xxxxxxxx xxxxx skončí xxxxxxxxx xxxx, zastavením xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §5d; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lhůta xxxxxx xxxxxxxxx doby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx účinky uvedené x §5d xxxx. x) xx d), x xx xx xx xxxxxxxxxx konkursu, xxxxx soud nerozhodne x jejich xxxxxxxxx xxxxxx.
§5x
§5x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx.
§6
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Majetek xxxxxxxxxxx konkursu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "podstata").
(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx patřil xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; tímto xxxxxxxx xx rozumí také xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nemůže xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podstaty xxxxxxxx xxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem patří xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jiných osob, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx nabyly xx xxxxxxx neúčinných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx konkursu xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx"), x dlužník.
Xxxxxxx podstaty
§8
(1) Správce xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") se zásadně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xx seznamu xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úkonům, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx veřejnou xxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, o nichž xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx seznamu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx zapsaná xx xxxxxxx xxxx xxx ustavení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx povinen xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx x odbornou xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zákon xxxx xx xxxxx xxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Správce xx xxxxx xx xxxxxx x na náhradu xxxxxxxx výdajů; xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx daně, xx xxxxxxx x částku xxxxxxxxxxxx této xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 26); tento xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x náhrad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 33). Xx xxxxxxx hotových xxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxx xx péči x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odměně xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx provede xxxxxxx x konečné xxxxxx, x není-li jí, xxx xxxxxxx konkursu; xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo snížit. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx účel, xx xxxx má xxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx vyúčtování. Činnosti, x nimž je xxxxxxx povinen, může xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx věřitelského výboru.
(4) Xxxxxx-xx správce xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx mu xxxx xxxxxx pořádkovou xxxxxx xx xx xxxx 100&xxxx;000 Kč.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx na návrhu, xxx xxx správce xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx takový xxxxx zamítnout xxx xxxxx, xx-xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) X důležitých xxxxxx může xxxx xx xxxxx některého x účastníků nebo xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx, ustaví nového xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnost xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx povinen xxxxx xxxxxxxxxx nového xxxxxxx x xxx xx x dispozici všechny xxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ustavení xxxxxx správce xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx a zveřejnění xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 4 x 5).
(8) Xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x nichž zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x nich xxxxxxxxx xxx xxxxxx své xxxxxx, a to x po jejím xxxxxxxx; xxxx mlčenlivosti xx xxxx zprostit xxx, x jehož xxxxx xxxx mlčenlivost xxxx, nebo soud.
§9
(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Zvláštní xxxxxxx má xxxxx, xxxxxxxxxx x odpovědnost xxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xx xxxxxx, může xxxx xxxxxxx správci zástupce xxx xxxxxx, že xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x zprošťování xxxxxx xxxxxxxxxx správců x xxxxxxxx správce xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx.
Xxxxxxxxx správce
§9x
(1) Nasvědčují-li xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx v xxxxxx, x xx-xx to xxxxxxxx xxx zjištění xxxx zajištění dlužníkova xxxxxxx, xxxx soud xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Návrh na xxxxxxxx předběžného xxxxxxx xxxx xxxxx úřad xxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx dlužníka.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx doručí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13 odst. 4 x 5). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci.
§9a xxxxxx právním předpisem x. 105/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
§9x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx zákon xxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zjištění x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxx, xx pominuly xxxxxx, které xxxxx x ustavení předběžného xxxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jinak xxxxxxxx předběžný správce xxxxx xxxxxx až xx xxx, xxx xxxxxxxx účinky prohlášení xxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx zároveň x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x úhradě xxxxxxxx xxxxxx x odměně xxxxxxxxxxx správce, xxxxxx xx vyplatí ze xxxxxx xx náklady xxxxxxxx; nevyplacený xxxxxx xxxxxx soud vrátí xxxxxxxxxxxxx x poměru, x xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na náklady xxxxxxxx, právo na xxxxxxx části xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci, x xxxxxxxxxx majetku; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.
(3) Xxxxxxxxxx §8 xxxx. 8, §9d, 9e, 9f, §17 xxxx. 1 x §18 xxxx. 1 xx vztahují x xx xxxxxxxxxxx správce; xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
§9x
Dlužník xxxx nakládat s xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxx neúčinný.
§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
§9x
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x notáři, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxx oprávněné x xxxxxx evidence investičních xxxxxxxx, xxxxx, pobočky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx x xxxx xxxxx, které se xxxxxxxx přepravou xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx součinnost xxxx uvedeným způsobem.
(2) Součinnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx xxxxxx a xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxx orgánů x osob poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 17) xxx není xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx také x xxx, že orgány x xxxxx v xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx mohou xxxxxxx ke zjištění xxxxxxxxxx (úpadcova) xxxxxxx, xxxx xxxxxxx je xxx zbytečného xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxx
x) banky, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxx xxx x stavech xxxxxx xxxx x pohybech; xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx zabývají přepravou xxxxxxx, povinny xxxxxxxxxx xxxxxxx x dlužníkových (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxxxxx (úpadce) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x adresách, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správci xxxxx x dlužníkových (úpadcových) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx plněních,
x) xxxxxxxxxx tisku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x inzerci, která xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) majetku,
x) xxxxxxxx povinni xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx dlužníkově (úpadcově) xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxx xxxxxx x xxxx, xx nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.
§9x
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxxxxxxxx xxxxx §9d bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx od 1.5.2000
§9x
Xxxxxxx xxxxxxxxx své oprávnění xxxxxxx třetí osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9d rozhodnutím xxxxx, kterým byl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§9x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Xxxxxx konkursních xxxxxxxx x věřitelský xxxxx
§10
(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxx třeba pro xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx; xx návrh xxxxxxx xxxx věřitelského xxxxxx xx svolává xxxx. Xxxxxx konkursních xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dne a xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx usnesení x k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx prosté většiny xxxxx xx schůzi xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhodne, xxx xxxxx hlasovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 122/1993 Xx.
§11
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 50, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výbor. Při xxxxxx počtu konkursních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru svého xxxxxxxx; ustanovení x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx má nejméně xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx konkursních xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxx.
(3) Členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxx xxxxxxxxx v §67b; xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxx, xxx za xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx věřitelského xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x konkursních xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x bez xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo některého x xxxx členů. Xxxxxxxx soud věřitelský xxxxx xxxx xxxxxxxxx x jeho členů xxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxx svou funkci xxxxxxxxx xxxx se xx vzdá xxxxx xx nemůže jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxx zúčastnit, xxxxxxxxx místo xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx nový xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nového xxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx volí xx xxxxx středu xxxxxxxx a místopředsedu, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x správnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úkoly stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxx podávat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx průběhu xxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx výbor je xxxxxxx chránit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů; xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxx funkce postupovat x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxx xxxx.
(8) Členové x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nutných xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx; xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 2.
§11x
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo zástupce xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§12
Dohled xxxxx
(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx šetření. Xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx vyžádal xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxx xxxxxx xxx.
(2) Xxx xxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx opatření xxxxxxxx x zajištění jeho xxxxx.
§12x
Prohlášení xxxxxxxx
(1) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§3) osvědčeno, xx xx xxxxxxx x úpadku (§1), xxxx konkurs xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx úplného xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx; xxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx osvědčeno, xx xx dlužník x xxxxxx (§1), x xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§1a, §12x odst. 3 x §67c xxxx. 1), xxxx xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx o prohlášení xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (§4 xxxx. 4).
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx měst x xxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,
x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedl xxxxxxxxxx xxxx neúplné xxxxx.
(4) Je-li xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx návrh xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx; xxxxxx je xxxx oprávněn xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx pohledávek. Xxxx xxxxxxx podá xxxxx xx výmaz xxxxxxxx x obchodního xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x řízení. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se může xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx doloží, xx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§13
(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ustaven xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx předběžného xxxxxxx, xxxxxx jej xx xxxxxxx.
(2) Usnesení x xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx
x) jméno x xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx a identifikační xxxxx) xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jméno a xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx dnů x xxxxx xxx xxxxxx,
d) xxxxx, xxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, již plnění xxxxxxxxxxxxx úpadci, ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx výzvě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxx věřitelé vyzváni, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zajišťovací xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x důvod xxx vznik xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Usnesení x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxx účastníkům xxxxxx; xxxx xx xxxxxx správci, osobám xxxxxxxx x §3 xxxx. 2, známým xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx vyvěsí xxxx xxx, kdy xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx úřední xxxxx soudu x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu, x jehož obvodu xx dlužníkův xxxxxx xxxx xxxx bydliště, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx předpisem xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, oznámí xxxx prohlášení konkursu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x změně zápisu. Xxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxx xx xx xxxxx, xx xxxxx dlužníkovi.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, který xxxxxxx prohlásil. Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxxx, jestliže xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zamítnut xxxxx §12a xxxx. 4.
(8) Xx-xx xxxxxxx účastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 5 oznámí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxx bance; usnesení x prohlášení xxxxxxxx xx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.
(9) Xx-xx xxxxxxx účastníkem xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, 24) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx konkursu oznámí xxxxxxxxxx konkursu Komisi xxx cenné papíry; xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx České xxxxxxx xxxxx doručí xxxxxxxxxx.
§13x
(1) Xxxxxxxx xx prohlášen xxxxxxx ohledně právnické xxxxx x likvidaci, xxxxxxxxx se xx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxx. Likvidátor xx xxxx xxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx nepřešla na xxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx přiměřenou xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx použije pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx správě a xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx nucená xxxxxx xxxxxxxxxxx konkursu končí, xxxxxxxxx nucený xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání.
§13x
(1) Xxx-xx xxxxxxxxx konkurs xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx prodejem podniku xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx příkazu x xxxxxxx podniku xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zjišťováním ceny xxxxxxx a xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxx podniku nárok xx náhradu xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx nepoužije, xxx-xx xxxxxxx podniku ustaven xxxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx konkursu xx xxxx xxxxxx:
x) xxxxxxxxx nakládat s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx úpadce, xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx, xxxx xxxx konkursním xxxxxxxxx xxxxxxxx. Osoba, xxxxx uzavřela x xxxxxxx smlouvu, xxxx xx ní xxxxxxxxx, xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x prohlášení xxxxxxxx,
x) úpadce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daru xxxx xxxxxxxxx dědictví xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx x nárocích, xxxxx xx týkají majetku xxxxxxxxx do konkursní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx řízení (x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx), o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx x xxxxx rozhodnutí; x xxxxxxxx řízení x pohledávkách, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx x konkursu (§20), xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxx, xxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx, které xx týkají majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx které xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx majetku, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx návrh xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx je třeba xxxxxxxxx x konkursu (§20 xxxx. 1), xxxx být řízení, x výjimkou xxxxxx x xxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §23 a 24,
x) nelze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx patřící xx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28),
x) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxxx se týkají xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dvou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx pohledávky v xxxx době xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx získaný xxxxxxx,
x) nesplatné xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxx ustanovení xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx závazku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx závěrečného xxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu 32),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx 34) xxxxxxxxx xxxxx, xxxx moci xxxxxx xxxxxxx x dosud xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zanikají až xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx majetek patřící xx podstaty xxxx xxxxxxxxx; to xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx 32),
x) xxxxxxxx věcná břemena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, která xxxxxxx xx nápadně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx prohlášení konkursu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx společné xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, přičemž ta xxxx xxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vždy do xxxxxxxx; xxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx účinky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem 18) pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx na zajištění, xxxxx xxxxxx poskytl
x) Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a Evropské xxxxxxxxx bance
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Prohlášením xxxxxxxx nejsou dotčena xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxx x finančního xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 31) xxxx podle xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx poskytovatelem nebo xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxx, xxxx
x) v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokáže, že xxxxxxx x xxx xxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx konkursu splněna xxx úpadcem, xxx xxxxxx účastníkem xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx pronajímatel xxxxxxxxx, ledaže xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx součástí xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyrovnání podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx 32), xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ujednání.
(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxx vypovědět xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvu x smlouvu o xxxxxxxx uzavřenou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx sjednána xx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 3 xxxxxx; xxxxxxxxxx §711 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx není dotčeno. Xxxxxxx nebo jinou xxxxxx zaplacenou xxxxxx xx třeba přihlásit xxxxx §20.
(6) Xxxxxxxxx-xx osoby xxxxxxx x §9d v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedenými x odstavci 1 xxxx. x) x x), xxxx vydat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxx může xxxxxxx x kterýkoliv z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx 32).
§14a
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přechází xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxx právních předpisů xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx je zejména xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx úpadce xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smluv x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vývozu poskytnutého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dotčeny.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx konečnou xxxxxx xx 18 xxxxxx xx prohlášení xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx lhůtu. Xxxxx 18 xxxxxx x lhůtu stanovenou xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx případu.
§14b
K xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxx x převodu xxxxx xxxxxx xx společníka, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14x vložen právním xxxxxxxxx č. 370/2000 Xx. x účinností xx 25.10.2000
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§15
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu, kterými
x) xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx anebo xx xxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx xx xxxxx majetku xx xxxx osoby xxxxxxxxx nebo za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přiměřeného xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) na xxxx xxxxxxx svému xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx dědictví xxxx xxx, xxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx nespočívá x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
f) xxxxxxx xxxxxxx o nájmu xxxx o výpůjčce xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx věcné břemeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx ně musí xxx xxxxxx xx xxxxxxxx; domáhat xx xxxx xxxx xxxxxxx x kterýkoli x xxxxxxxxxxx věřitelů.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx i xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Neúčinnost xxxxxxxx úkonů podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na závěrečné xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx 32).
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů xxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahuje na xxxxxxxxxx a realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 31) xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx odporovat právním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §42a xxxxxxxxxx zákoníku může xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Právo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, které x xxxxxxx sjednaly xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x proti xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx jim byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx právnímu xxxxxxxxxx.
(3) Odporovatelným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx vyrovnána xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpůrce xxxxx xxxxxx.
(4) Xxx, x co xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxxx-xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu 32) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx xxxxx §42a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx x realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 31) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxx odporovat podle xxxxxxxx 2 až 4 ani podle §42a xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§17
(1) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx nutná xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxx xxxx xxxxxx podepsat a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x úplný.
(2) Xxxxxx majetku x závazků xx xxxxx náležitostmi, xxxxxxxxxx x xxxxxxx potřebné xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx předloží úpadce xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xx-xx dlužníkem právnická xxxxx, má xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 zejména xxxx statutární xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx osoba x likvidaci, xxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, pokud xx své xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx návrhu.
§17a
(1) Xxxxxxxxxx ke zjištění xxxxxxxx musejí být xxxxxxx nejpozději do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nestane-li xx tak, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx doručeným xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxxx. 19)
(2) Pro xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je právnická xxxxx (§17 xxxx. 3), xxxx xxxx xxxxx xxxx, nařídí xxxx splnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x nich. Xxxxxxxxx součinnosti xxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 3 xxxx x xxxx, xx xx uvedené xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.
§17x
(1) Xxxx xxxx úpadce xxxx osoby xxxxxxx x §17 xxxx. 3 xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x výslechu. Xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx bude mít xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nepravdivých xxxx hrubě xxxxxxxxxxx xxxxx v sestaveném xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx úpadce.
(2) Xxxxxxxxxx xx doručuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xx xxx, kdo xxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nedostaví xxx xxxxxx a důvodné xxxxxx, bude k xxxxx xxxxxxxxx; x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx poučen.
(4) Xxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxxx xx dostavit xxxxxx.
§17c
(1) Xxxx zahájením xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x následcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 19)
(2) X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předvolaný, tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx úplné x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. X výslechu předvolaného xxxx xxxxxxxx správce.
§17x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
§18
(1) Xxxxxx podstaty (xxxx xxx "soupis") xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokynů xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předloženého xxxxxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru.
(2) Xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxx správce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx hodnoty, xxxxx xxxxxxxxxx úpadci (§6 xxxx. 3), xxx xxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxx vlastníku xxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxxxx, x příslušnému xxxxxxxxxxxxx úřadu. Xx xxxxxx osoby, která xxxxxxxxx svá práva x xxxx, právu xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o tom, xxx xxxxxxxxx věc, xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Jakmile xx xxx, xxxxx xxxx xxxx majetková xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxx x xx xxxxxxxx xxxxx správce xxxx osoba, jíž x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx má xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx správci, xxxxxxx xx dozví x xxxxxxxxxx konkursu, x xxxx umožnit xxxxxxx, xxx věc xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, zapsat xx soupisu x xxxxxxxx; na výzvu xxxxxxx xx xxxxxxx xxx x vydat; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx ocenění xxxxxxxxx xxxxxxx nebo správcem; xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 4)
(6) Xxxxx-xx soupis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nedostatečnou xxxxxxxxxx xxxxxx (§17), xx xxxxxxx xx souhlasem xxxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpadce, xxxxx je obydlí xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx; xx tím xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxx osobu, která xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxx úpadce, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxx má xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx vhodné xxxxxxxxx.
§18a
(1) Xxxxxx 5) se xx soupisu xxxxxxxx xxxx xxxxxx; ze xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xx tohoto xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podniku. Toto xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 6) x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxx xx xxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§14a xxxx. 1); xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.
§19
(1) Xxxx-xx pochybnosti, zda xxx, xxxxx xxxx xxxx majetková xxxxxxx xxxxxx do podstaty, xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nárocích xxxxxxxxxxx jinými osobami xxxxx s poznámkou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zařazení xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
(2) Xxxx uloží xxxx, xxx uplatňuje, xx xxx, xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx žalobu xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx včas xxxxxx, xx xx xx xx, xx xxx, xxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx žaloby x po xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o žalobě xxxxx správce xxx, xxxxx xxxx jinou xxxxxxxxxx hodnotu zpeněžit xxx x xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx hrozící xxxxx na majetku, xxxxx je předmětem xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, i xxxx xx o xxxx xxxx soudní xxxxxx nebo xx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx oddělené xxxxxxxxxx (§28), jakož x xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podávají x xxxxx dvojmo. X přihlášce xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, z nichž xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxxxx x cizí měně, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x její vykonatelnosti xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, jinak se xxxxxxxxxx pokládá xx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Jestliže xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxx vady xxxxxxxxxx, xxxxx správce xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx doplnil xxxx xxxxxxx; současně xxx xxxxx, xxx xx třeba xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebyly xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx jako x xxxxxxxxxxxx pohledávkám, xx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx vázanou xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která mu xxxx úpadci xxxxxxx, xxxx-xx za xxxx xxxxx xxxx závazek xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x osoby, jejichž xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (§27 xxxx. 5).
(5) Správci xxxxxx soud stejnopis xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 3 a §22 odst. 2), xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z uspokojení (§33), a pohledávky xxxxxxx x §31 xxxx. 2 x 3. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx oddělené xxxxxxxx (§28) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§32 xxxx. 4). X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx (xxxxxxxx jméno xxxx xxxxx, sídlo x identifikační xxxxx), xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X oddělených věřitelů xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx především podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx úpadce, xxx xx k xxxxxxxxxxx seznamu přihlášek xxxxxxxx. Xxxxx seznam xxxxxxxx soudu.
(7) Xxxxxxxxx xxxx oprávněni x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x do xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx a zánik xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx práva x xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx
§21
(1) X xxxxxxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přezkumné xxxxxxx; správce x xxxxxx k xxxx xxxxxxxx obsílkou xxxxxxxxxxx xx vlastních rukou x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx děje xxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx věřitelé xxxxx xxxxxxx pravost, xxxx i xxxxxx xxxxx přihlášených xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx soud xxxx xxxxx.
§22
(1) Xxxxxxxx xx to xxxxx, xxxxxxxxx správce x xxxxxxxxx xxxxx xx přihlašovací lhůtě; xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx jednání. Konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxxx přezkoumávaných xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemohou xxxxxx xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání, xx xxxxxxxxxx. Takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §20 xxxx. 8; o xxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxxx, xxxxx opožděnou xxxxxxxxx xxxxx.
§23
(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxx žádným x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx poznamená x xxxxxxx přihlášených xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx význam.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx co xx pravosti, výše xxxx pořadí, xxxxx xx xxxxxxx určení xxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, který prohlásil xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx se x ní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xx xxxx v xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.
(3) Xxx xxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx x soudu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož nevykonatelná xxxxxxxxxx byla popřena, 30xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx nelze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nadále xxxxxxxxx.
(5) K xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxx konkursnímu xxxxxxxx, který vykonatelnou xxxxxxxxxx popřel, 30denní xxxxx x poučením, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxxxx.
§24
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelem, xxxx nároku xxxx xxxx právní xxxxx. X tom správce xxxxxxxx konkursního xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx, x současně xx xxxxx, aby xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx uplatnil xx 30 dnů x xxxxx, který prohlásil xxxxxxx, x xxx, xx jinak xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx výši xxxx xxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx už xxxxxxxxxxx, uplatní xxx xxxxxxx do 30 xxx xx přezkumného xxxxxxx x xxxxx, xxxxx prohlásil xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok bude xxxxxxxxx za xxxxxxxx.
(3) Popřel-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx popřena xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, může ji x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxxx písemně uznat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx; x tom xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xx doručí správci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uznal.
§25
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx popřených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx věřitelům.
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, výši xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pokládají xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx takového sporu xxxxxxx. Nezúčastnil-li se xxxxxxx xxxxx, mají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nějakého xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(3) Účastník, xxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx u správce. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx seznam přihlášek (§21 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxxx sporu.
§25x
(1) Xx xxxxx x xxxxxxx, výši xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx vzniklé xxxxxxx xx sporu o xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podstaty.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
§25x xxxxxx právním předpisem x. 105/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.5.2000
§25x
(1) Xxxxxxx, který popřel xxxxxxxxxx, má právo, xxx mu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náklady řízení, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prospěch. Xx xxxxxxx, jestliže mu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, komu xxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Jestliže xxxx xxxxxxxx, který xxxxxx pohledávku ve xxxxx o xxxxxxx, xxxx xxxx pořadí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx, x xx xx výše plnění, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Společné xxxxx xxxxxxx
§26
(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx jmění xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx nebylo-li xx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx manžela xxxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vypořádáno xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx vypořádání.
(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Smlouvy x xxxxxx xxxxxxx společného xxxxx úpadce x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozšíření xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx úpadce x xxxx manžela, xxxxxxxx se xx xxxxxx základě stal xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx jen xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, jestliže xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xx xxxx jen xxxxxxx xxxxxx, a dohody x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uzavřeny x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před podáním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxx.
§26x
(1) Xxxx xxxxxxxxxx konkursu xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx společného xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx.
(2) K xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx soudem, který xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§12). Xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx úpadce x vypořádání společného xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ji xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
§26a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 105/2000 Xx. x účinností xx 1.5.2000
§26x
(1) Xxxxx xxxxxx společného xxxxx úpadce x xxxx xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu (§14) xxxx přípustný; xxxxxx-xx xxxxxx po xxxx xxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx vznik xxxxxxxxxx jmění manželů xx xxx zániku xxxxxx prohlášení xxxxxxxx.
(2) Smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění, xxxxx xxxxxxxx odstavci 1 xxxx jej xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
§26x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 105/2000 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2000
Xxxxxxxxx
§27
(1) Podstatu lze xxxxxxxx xxxxxxxx dražbou xxxx a xxxxxx xxxxxx ocenitelných majetkových xxxxxx, xxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx xxxx dražbu. Xxxxxxxx dražbu věcí x xxxxxx penězi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Přitom xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 15)
(2) Xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věřitelského xxxxxx, x době xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx další xxxxxxxxx x xxxxxx podstaty. Xxxxx-xx xxxx souhlas, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx x úpadcovy sporné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Souhlasu xxxxx xxxx třeba k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x tak, xxx xxxx xx xxxxxxx chráněno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) zájem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx věcí xxxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxxxxx provede xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx pohledávky, xxxxx má úpadce xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpadce, pokud xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx náklady na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x podstaty, ledaže xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxx, xxxxxxx věci, práva xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28) xxxx xxxxxx, správce xxxxx, xxx xx 30 xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx stejné xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx zajištěna. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxx xxxx, práva xxxx pohledávky, zapíše xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx pohledávku do xxxxxxx xxxxxxxx (§18). Xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, xxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxxxx případů xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx poskytnuté xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).
(6) Xxxxxxxxx pohledávky x xxxx, xxxxx xxxx xxxx majetkové hodnoty, xxxxx xxxxxx možno xxxxxx, může správce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx předem xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce xxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nájemců xxxxx xxxxxxxxxx zákona 27). Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx bytového xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob - xxxxx družstva, které xxxx nájemci xxxx xx nebytových xxxxxxx, xx výlučné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bytů xx nebytových xxxxxxx xxxxx §23 odst. 1 x 3 x §24 xxxxxx x. 72/1994 Xx., x vlastnictví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí správce xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx převodu osobám xxxxxxxxxx x výlučnému xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 28). Xxxxxxx xx xxxxxxx provést xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné. Xx to xx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx měsíců xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx nájemců 29) xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
§27a
Xx xxxxxxxxx soudu a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může správce xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxx; jinak se xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákoníku 8) ; x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§27x
(1) Xxx xxx, kdy xx xxxxxxx xxxxxxxx x uzavření xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx x převodu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ve zpeněžování xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (§27 xxxx. 2) xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx zpeněžením hrozící xxxxx xx xxxxxxx (§19 xxxx. 3).
(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odmítli xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 25.10.2000
§28
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zajištěny zástavním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dle §553 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx §554 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxx, aby jejich xxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xx zpeněžení věci, xxxxx nebo pohledávky, xxxxx xxxx zajištěna.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx odečtení nákladů xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pohledávky (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx") xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20.
(3) Oddělení xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořadí, x xxxxx xxxxxx právní xxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx zákonného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx den xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx doba, xxx xxxxx došel xxxxx xx jeho zřízení.
(4) Oddělení věřitelé xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx 70 % xxxxxxx zpeněžení na xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx podle xxx xxxxxx patří.
(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pohledávky x xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx oddělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
§29
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxx x zpeněžování xxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxxxx zprávu xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jakož x ti, xxx xxxx soudem x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx zproštěni.
(2) Xxxx přezkoumá xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x konkursní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xx do 15 xxx ode dne, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx, mohou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x konkursní věřitele, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, x rozhodne x xx usnesením, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx úřední xxxxx soudu.
Rozvrh
§30
(1) Xx xxxxxx xxxx usnesení o xxxxxxxxx konečné xxxxxx x xxxxxxxxxx odměny x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soudu xxxxx na rozvrh x xxxxxxxx seznam xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx, kolik by xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxx xxxx rozvrhové xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx usnesení xxxxxx xxxx účastníkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx byly plně xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x dále xx xxxxxx x xxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx rozvrhovému xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Se souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx konečné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozvrh, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx rozvrhu xx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§31
(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx (§19 odst. 2), xxxxxxxxxx xx podstatou (§31 odst. 2), xxxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx (§28) a xxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3) xxx xxxxxxxxx kdykoli v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxx jen podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pohledávkami xx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konkursu, xxxx
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx odpovědného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx, poplatky, xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a pojistné xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, úroků x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx smluv, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx neodstoupil xxxxx §14 xxxx. 2,
f) xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákona,
h) xxxxxxxxxx za podstatou xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 35).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
x) xxxxxx (xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx odměna za xxxxxxxx pohotovost,
x) xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx úpadcových xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx překážkách v xxxxx,
x) nároky xxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx převedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pracovního xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpadcovým xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xx xxxxxxx mzdy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
h) xxxxxxx xxxxxxxxxx, stěhovacích x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinností,
xx) xxxxxxx příslušející xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x předmětů xxxxxxxxxx xxx xxxxx práce,
x) xxxxxxx náhrad xx xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxx uznání invalidity xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx hrazena xxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých, jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx úrazem xxxx xxxxxx z povolání.
(4) Pracovními xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) a x) xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx tři roky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pracovními xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xx x) jsou xxxxxx, které vznikly xx prohlášení xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x době prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 23), x xxxx xxxxx xx xxxxxx a na xxxxxxx hotových výdajů xx výkon xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).
§32
(1) X rozvrhu xx xxxxxxxx nejdříve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2) x xxxxxxxx xxxxxx (§31 xxxx. 3). Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx všech těchto xxxxxxxxxx, uspokojí xx xxxxxxxx xxxxxx výdaje x odměna xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx podstaty, poté xxxxxx poplatek xx xxxxxxx, poté xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákona; xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se pohledávky xxxxxxxx podle svého xxxxxxxx do xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxx 30 % xx xxxxx xxxxx x 70 % xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx v xxxxxxx třídě vyčerpány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx pohledávek, xxxxxxxx se tyto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx třídy.
(3) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxx xx téže xxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Neuspokojené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x první xxxxx xx uspokojují xx xxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx první xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů vzniklé xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3, xxxxxx xxxxxxxxx x penzijního xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 20) a xxxxxxxxxx výživného xx xxxxxx. Pohledávkami xxxxx xxxxx xxxx ostatní xxxxxxxxxx.
(5) Pokud xxx rozvrhu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x udržováním x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx uspokojit ze xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytek xxxxx navrhovateli.
(6) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x rozvrhu xxxxxxxx xx po uspokojení xxxxx ostatních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx stejnou xxxx xxxxxxxx podmínkou xxxxxxxxxxxx, xx uspokojí xxxxx xxxxx xxxxxx.
§33
(1) X xxxxxxxxxx pohledávek xxxx vyloučeny
a) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx x prodlení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přirostly v xxxx xx prohlášení xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx;
c) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxxxxx sankce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxx výši, xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxx penále xxxxxxx xxxx prohlášením xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx ně xxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Částky xxxxxxxxxxx na
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx popřel a xxxxxx popření xxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx, které správce xxxxx;
x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x správce xx xxxxxx,
xx xxxxx do xxxxxxx x xxxxx a xx splnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správce xxxxxxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x jejich účelovým xxxxxxx.
Nucené xxxxxxxxx
§34
(1) Xxxxxxx-xx x konkursu xxxxx x vydání rozvrhového xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X návrhu xxxx xxx uvedeno, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nuceného vyrovnání, xxxx tyto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx úředně xxxxxx.
§35
Xxxxxx xxxxxxxxx je nepřípustné, xxxxxxxx xxxxxxxxx zpochybňují, xx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx jeho majetku, xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx knih, zkracování xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx konkursu, xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x možnostmi xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§36
(1) Xxxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxx zamítne,
x) jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxxx, práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxx na poskytování xxxxxxxxx ze zákona, xxxx
b) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajištěny pohledávky xxxxxxx x §31 xxxx. 2 a 3 a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx
x) jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x odloží xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§37
(1) X xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx, správce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx ustaven. Xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx rukou x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx desce xxxxx.
(2) Xxxxxx xx xxxxxxx dostavit se x xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx to, xx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx upustil.
(3) Při xxxxxxx xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx, příčinách xxxxxx x x xxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx doveden xx xxxxx. Soud xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx k xx xxxxxxx znalecký xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx soud zjistí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx nuceného vyrovnání xxxxxxxxx.
§38
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zastoupených, xxxxx včas xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hlasy xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Právo xxxxxxxx nemají
a) xxxxxxxxx věřitelé, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vyrovnáním xxxxxxx xxxxxxx (zejména xxxxxxxx věřitelé a xxxxxxxx podstaty);
x) xxxxxxxxx věřitelé, xxxxxxx xxxx osoby úpadci xxxxxx, 7) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx šest měsíců xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx hlasy xx xxxx počítají, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyrovnání;
c) xxxxxx nástupci osob xxxxxxxx, 7) jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxxxx konkursu; xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx, hlasují-li xxxxx xxxxxx na nucené xxxxxxxxx;
x) konkursní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x konkursu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Hlasovat xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se neuznávají.
(4) Xxx xxxxxxxxx xx počítají xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx výši, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§39
(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodne xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání se x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhlásí; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx a den xxxxxxxx xx na xxx xxxxxxx. Xxxx xx usnesení v xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx věřitelům x osobám, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx x potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxxx x vyrovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, úpadcovi xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
§40
(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas, xxxxx-xx xxxxxx, že
x) xxxx xx xxxxxx, xxx které xxxx xxxxx na xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxx (§35);
b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výhody xxxxx ostatním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx postavení;
x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx poměrům;
x) nucené vyrovnání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů;
e) xxxxxxxxx věřitelé pohledávek xxxxx xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx návrhu xxxx xxx 15 % xxxxx pohledávek;
x) xxxxxx vyrovnání by xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Usnesení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobám, xxxxx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxx jako ručitelé xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx doručí xx xxxxxxxxx rukou; jen xxx se mohou xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx.
§41
(1) Xxxxxx-xx usnesení x xxxxxxxxx nuceného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x majetkem náležejícím xx podstaty [§14 xxxx. 1 xxxx. x)];
x) prohlásí, xx úpadce vstupuje xx postavení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx [§14 xxxx. 1 xxxx. x)], x xx xxxxxxxxxx xx x nich xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx;
c) vrátí xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Potvrzeným xxxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x spoludlužníkovým xxxxxxxxx, xxxxx výslovně xxxxxxxxxx x tím, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
§42
(1) Xxxx-xx xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxx soudem xxxxx x včas xxxxxxx, xx xxxxxx zproštěn xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxx závazku xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které xx měly xxxxx xxxx postih. Xxxxxxxx xxxx odporující xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx konkursu xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřihlédlo, xxxxx i xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ledaže o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx vědět.
(3) Xxx-xx xx xxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx úpadce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, co x dobré víře xxxxxxx xx základě xxxxxxxx vyrovnání. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx uspokojené xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skutečně xxxxxxxxx.
§43
(1) Xxxxxx-xx xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxx soudem xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx konkursním věřitelem xxxxxxxxxxx dopisem x xxxxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pozbývají xxxxxxxxx veškeré xxxxx x jiné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx konkursních xxxxxxxx xxxxxx vyrovnáním xxxxx xxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx jednáním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx pohledávky xxxx xxxx uspokojeny, xxxxx xxx xxxx xxxx výhoda pokládána xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx uplatnit xxxxxx neúčinnosti x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx-xx xxxxxx do xxx xxx xx xxxxxxxxx nuceného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx dosáhl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kterým xxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nucené vyrovnání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

Zrušení xxxxxxxx
§44
(1) Soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x potvrzení nuceného xxxxxxxxx,
x) xxxxxx-xx, xx xx nejsou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx;
x) xx xxxxxxx rozvrhového usnesení;
c) xx návrh xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxxx xx listině x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx;
x) xxxxxx-xx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nepřihlíží k xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (§27 odst. 6);
x) *),
f) došlo-li x xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxx úpadce na xxxxxxxxxx úpadce.
(2) Jestliže xxxxxx zemřel x xxxxxxx konkursu, podá xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx výsledcích xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1. Předloženou xxxxxx soud přezkoumá xxxxxxxxx podle §29 xxxx. 2 x 3; xx xxxxx xxxxxx vstupují xx xxxxxx jeho xxxxxx, x není-li xxxx, xxxx. Po xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, soud zruší xxxxxxx, prokáže-li xxxxxx, xx zajištění xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx oddělené xxxxxxxxxx (§28), xxxxx x xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx soud konkurs xx po xxxxxxx xxxxxxxx vyrovnání.
(4) Správce xx dni zrušení xxxxxxxx uzavře účetní xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx funkce.
(5) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkursu (§14) xxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx.
§44a
(1) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx usnesení soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu, xx xxxxxxx zrušuje; x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x usnesení x xxxxxxxxxx konkursu.
(2) Xxx doručení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx totéž, xx xxx doručení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§14) nastane vyvěšením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx desce xxxxx prvního stupně, xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx.
(3) X zproštění xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zálohy xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§45
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx zanikají xxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 písm. x) xx x), x) x) a x); platnost x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx na úpadcovo xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX
Xxxxx xx xxxxxxxxx
§46
(1) Xxxxxxx, u kterého xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx konkursu, xxxx podat x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§3 xxxx. 1) xxxxx xx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx-xx xx prohlášen xxxxxxx.
(2) V návrhu xxxxx xxxxxxx, jaké xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx emise xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxx, xxx bezprostředně nesouvisejí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka. Osoby xxxxxxx zavázat xx xx splnění xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxx xxxxx podepsat x xxxxxx xxxxxxxx xx důkaz, xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku z xxxxxxxxxxxxxx společného xxxxx x xxxxx vyrovnání. Xxxxxxx podpisy xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Je-li navrhovatel xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx počet xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) O xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxxxxx 43), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx advokacie 44), xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ministra xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx.
§47
(1) X xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v době xxxxxx návrhu. Uvede xxxxxxxxxx části movitého x xxxxxxxxxx majetku x místo, xxx xx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx vzniku x možnost xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx majetku xxxxx x závazky xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxx jsou k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. 7) Xxxx-xx vypořádáno xxxxxxxx xxxxx dlužníka x xxxx manžela, musí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx seznamu xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx patří xx xxxxxxxxxx xxxxx manželů. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 musí xxx dlužníkem xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx vyhotoveních, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx věřitelům x xxxxxxxxxxx xxxxxxx [§50 xxxx. 3 xxxx. x)].
(3) Neodstraní-li xxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxx ve lhůtě xxxxxx soudem, soud xxxxxx xxxxxxx.
§48
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlužník, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxxx návrh na xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxx [§50 xxxx. 3 xxxx. x)] xxxxxxxxxx xxx pohledávky x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§49
Xxxxxx xxxxxx návrhu
(1) Xx xxxxxx návrhu xx do xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (§50 xxxx. 3) xxxxx xxxxxxx zcizovat xxx zatěžovat nemovitosti, xxxxxxxx práva na xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28) xx svého majetku, xxxxxxxxx xx jako xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx poskytovat nepřiměřené xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Úkony xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1 jsou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx u soudu xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx soudu.
Xxxxxxxxxx x xxxxxx
§50
(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx, xx
x) xxxxxxx byl x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxx-xx z xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poctivý xxxxx, xxxx
b) x xxxx pěti xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx byl xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 1 xxxx. x), nebo
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nemají přednostní xxxxx (§54), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 30 % jejich xxxxxxxxxx x příslušenstvím xx dvou let xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti uvedené x §46 xxxx. 3, pokud je xxxxxxxxx má.
(2) Xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxx xxx navrhovateli.
(3) X xxxxxxxx vyrovnání xxxx rozhodne xxxxxxxxx, x němž xxxxxxx
x) xxxxxx vyrovnacího xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 1), o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx podstaty;
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nejpozději xx xxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx;
c) xxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx;
d) xxxxxxxx x opatřeních, xxxxxxx xx třeba x xxxxxxxxx dlužníkova majetku.
(4) X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8, §9d xx 9f.
§51
(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx věřitelům x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x §46 xxxx. 2 x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x dlužníka x majetkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxx xx xxxxxx desce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, kde xx xxxxx x xx xxxxxx podmínek xx xxxxxxx nahlédnout. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx, xxx bylo xxxxxx, v xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxx desce xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx obvodu má xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 5.
(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx vyrovnání orgánům xxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxx xxxxxx rejstříku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx veden xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx nemovitost, xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx stejnopis xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx správce. Xxxx-xx xxxx důvodnost tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx. Totéž xxxxx, xxxxxxxx soud xxxx xx vědomí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxxx pro xxxx odvolání.
(4) Xxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přednostní xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, kterým xxx xxxxx na xxxxxxxxx zamítnut, xxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxxx.
§52
Účinky xxxxxxxx vyrovnání
(1) Xxxxxx xxxxxxxx vyrovnání xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx účinky:
x) xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkony, xxxxxxx xx byly xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platby xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dlužníka;
x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxx úkony dlužníka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx a) x x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyrovnání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx konkursu;
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (§54);
f) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 30) xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 31) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x finanční xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx
x) xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) x den xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxx xx závěrečné vyrovnání xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 32).
§53
Xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
(1) Xx vyrovnání xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kdo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx soudu [§50 xxxx. 3 xxxx. x)] svůj xxxxx. Xxxxxx, pořadí x xxxx uspokojení xxxxxx xx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§60), xxxxxx-xx možné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxx vyloučeny xxxxx včetně xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x právo xx ně xxxxxx xxxx, xxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyrovnání.
(3) Xxxxxxx xx xxxxx uvedených x §14 xxxx. 2 xxx části xxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§54
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pro xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §31 x 32.
(2) Nositelé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§55
Společné xxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx závazek xxxx, x když xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx manžela xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vypořádáno dohodou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx.
(3) Soudní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmění xxxxxxx, xxxxx neskončilo před xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx skončeno xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx podání návrhu xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx neběží xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 21)
§56
Přihlášky xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxx. x).
(2) X xxxxxxxxx xx třeba xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx soudu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx vymáhána.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx musí i xxxxxxxxxx věřitelé (§54 xxxx. 2).
§57
Xxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx soudu, x xx xxxxxxxx přihlášky xxxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx. Přihlášené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx vyjádření xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxx důvody. Xxxxxxxxx-xx xx dlužník xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, platí, že xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x případě, že xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dlužníkův majetek.
(2) Správce vyzve xxxxxxxx, aby xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx dlužníka. Současně xxx sdělí, že xx xxxxx xxxxxxxx x seznamu a x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx uvedeno, xx xx xxxxxxxxxxx.
§58
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jednáním xxxxxxx xxxxxx x prohlášení, xxxxx x xxxxxxxx x vyrovnání. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx vyrovnacím xxxxxxx [§50 xxxx. 3 xxxx. b)] xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na vyrovnání. X právu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §38 s xxxxxx xxxxxxxxxx:
a) vyrovnacího xxxxxxx se dlužník xxxx účastnit xxxxxx. Xx xxxxxxxx jednání xxxxxx xxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx bez xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostavit xx xxxxxx. Xxxxxxxx x přijetí vyrovnání xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přítomní xxxx xxxxxxxxxx;
x) hlasovací xxxxx xxxxxx xxx xxx věřitelům, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx újmu;
d) xxxxxxxx xxxxxxxx (§28) xxxxxxx jen za xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx uhrazena x práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28);
x) věřitelé s xxxxxxxxxxx právem a xxxxxxxx, xxxxxxx hlasovací xxxxx xxxx správcem, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxx popřeno, hlasovací xxxxx xxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxx nemají xxx věřitelé, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dlužníka x xxxx, kdy xxxxxxx xx byl x xxxxxx.
§59
Xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx některé x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, správcem nebo xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx účinky:
x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx popřenou pohledávku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jejímu xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx obnos xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxxxx, že pro xx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí na xxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§63 xxxx. 4); xx-xx však xxxxxxx xxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 11)
x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx vést xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyrovnání (§63 xxxx. 4),
x) xxxxxxx pohledávky xxxxx věřitelem xxxxxxx xxx vlivu na xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx vyrovnání
§60
(1) Xxxx xxxxxxxxx vyrovnání xxxxxxx, xxxxxxxx jsou splněny xxxx xxxxxxxx:
x) xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§28) x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyrovnáním xxxxxxx,
x) přednostní xxxxxxxxxx xxxx zaplaceny, xxxxx xx xxxxxx zaplacení xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxxxx stejnou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxx, aby xxxxxxx xxx uspokojen xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některému xxxxxxxx xxxxxxxx pořadí, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle písmena x),
x) xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx spoludlužníkům a xxxxxxxxx dlužníka mimo xxxxxxx, xxx xx x xxx xxxx xxxxxxxx výslovně souhlasili.
(2) Usnesení, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx právní xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx xxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxxxx (§39 x 40). Zemře-li xxxxxxx xxxx rozhodnutím x potvrzení xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxxxxx dlužníkovi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§61
(1) Xxxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxx, i xxxx x ním věřitelé xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxx povoleno (§50 xxxx. 1),
x) xxxx-xx xxxxxxxxx věřiteli xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx [§60 xxxx. 1 xxxx. x)],
x) xxxxxx-xx xx 30 xxx xx přijetí xxxxxxxxx zaplaceny xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx byl x xxxx xxxxxxx soudem xxxxxx neprodleně po xxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxx zamítnout xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx hospodářskými xxxxxx,
x) xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx nevedl xxxxx xxxxxxxx knihy,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je ve xxxxxxx rozporu se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§62
(1) Xxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyrovnání, xxxxx x xxxxxxxx x spoludlužníci xxxxxxxx.
(2) Xxxxx usnesení, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrovnání, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x věřitelé, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§63
Účinky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx usnesení o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dlužník xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx splnit xxxxxxxxx xxxx závazku, x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 1 xxxx §58 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena xxxxx věřitelů proti xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx práv výslovně xxxxxxxx.
(3) Byl-li xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx byly xxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx pravomocného usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pohledávku xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo správcem. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx zaplaceny nebo xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx stanovené [§61 odst. 1 xxxx. c)].
§64
Xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx upomenut xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx veškeré xxxxx x jiné xxxxxx poskytnuté xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx u všech xxxxxxxx; práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§65
Následky xxxxxxxxxx jednání
(1) Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx úplné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jednotlivým xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxx od xxxxxx moci xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nárok xx úplné xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xxxx xx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx zúčastnili podvodných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohli xxxxxxxx xxxxxx neúčinnosti x xxxxxx x xxxxxxxxx vyrovnání.
(2) Xxx-xx xxxxxxx do xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomocně xxxxxxxx xx úmyslný xxxxxxx xxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx požadovat uspokojení xxxxx nároků. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se nedotýká xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx z xxxxxxxxx xxxxxxx.
§66
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx návrh na xxxxxxxxx xxxx vyrovnacím xxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx přijat xx 90 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významného xxxxxxx x vyžaduje-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx-xx xxxxxx xxxx usnesení, kterým xxxx zamítnuto potvrzení xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§60 odst. 2).
(2) Usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx soudu x xxxxx vhodným xxxxxxxx. Xxxx současně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx účastníkům nedoručuje x xxxx xxxxx xxxx opravný xxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx příslušných xxxxxx x xxxxxxxxxx x něm xx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 2.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx skončení xxxxxxxx soud usnesením x odměně správce x jeho výdajích x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správci. Xxxxx-xx xx 15 xxx xx zastavení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx náklady xxxxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Ustanovení x xxxxxx
§66x
(1) Pro xxxxxxx x vyrovnání se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx občanského soudního řádu, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak.
(2) Xxxx xxxxxxxxx usnesením. Xxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx považuje xx nutné.
§66a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 214/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.7.2000
§66x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nařídit i x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Předběžné xxxxxxxx může soud xxxxxxx x xxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxx učinil xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12 není xxxxxxxx přípustné.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 214/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.7.2000
§66x
(1) Xxxxxxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx je xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx písemnosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx a současným xxxxxxxxxxx v Obchodním xxxxxxxx; zveřejnění x Xxxxxxxxx věstníku nemusí xxxxxxxxx odůvodnění. Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx den xxxxxxxxxx xx považuje xxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.
(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx, předvolání xxxx xxxxxxxxx. Dále xx xxxxx xxxxxx xxx doručení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxxxx xx znalce.
(3) Xxxxx zveřejnění na xxxxxx desce x x Xxxxxxxxx věstníku xxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdělovacích xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxxxxx sítě, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x počtu xxxxxxxxx x povaze xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx být zveřejněno xxxxxxx 15 xxx xxxxx dnem, kdy xx má xxxxxxx xxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 214/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.7.2000
XXXX XXXX
XXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX DRUŽSTEV, XXXXXXXXXXXX XXXX A XXXX OPRÁVNĚNÝCH VYDÁVAT XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
OBECNÉ XXXXXXXXXX
§66x
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx 36) x xxxxxxx xx xx xxxxxx
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx družstva poté, xxx xxx xxxx xxxxxxxx licence xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 37),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx banky xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx b).
(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xx x xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx dozorem nebo xxxxxxxx xxxxxx orgánů, xxxxxx případů, kdy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx, xxxxx účelem xx uchovat nebo xxxxxxx zdravou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx mít xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odložení opatření xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxx této xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§66x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x účinností xx 29.9.2005
HLAVA II
XXXXXX XXXXX, SPOŘITELNÍHO X XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX BANKY XXXXXXX V §66d XXXX. 1 XXXX. x)
§66e
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. x) x x) podává xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dohled nad xxxxxxxx xxxxxx osob (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"). Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §4 xxxx. 1. X xxxxxx uvede okolnosti, xxxxx svědčí x xxxxxx dlužníka, x x xxxxxx připojí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tvrzení. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xx x xxxxx xxxxxxx nepoužije.
§66x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxx xxxx na xxxxx práva xxxxxxxx xxxx třetích xxxx x hmotnému xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx souborů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxx
1. xxxxx xxxxxx majetek nebo xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x výnosu xxxx xxxxxx plynoucího x xxxxxx majetku, xxxxxxx xx xxxxxxx zástavního xxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxx xx plnění, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby,
4. xxxxx požívat xxxxx,
b) nemá xxxx na práva xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, jehož xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx, x níž xx xxxxxx prodávajícím x xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx prodeje, nachází xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního úkonu xxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxx právo xxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxx registru x xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 29.9.2005
§66x
Xxxxxxxxxxx xxxxxx dohledu a xxxxxxxxxx
(1) Soud xxxxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, v nichž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jednotné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxx xxxxxxxxx usnesení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx poté. Informace xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Správce xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "výtah") x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx xxxx celostátních xxxxxxxx x každém xxxxx, xx xxxxx xxxxx úpadce xxxxxxxx xxxx vykonával xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx licence nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 obsahuje
a) xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxx x tom, xx byl na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) informaci x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxxx úpadce xx považují za xxxxxxxxxx, o čemž xxxxx xxxxxxxx jednotlivě xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
e) adresu xxxxx,
f) údaje x správci.
(3) Xxxxx podle odstavce 1 xxxx být xxxxxxx v českém xxxxxx a musí xxx xxxxxxx xxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx lhůty!" x "Výzva k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx prostor.
(4) Xxxx, xxxxx prohlásil xxxxxxx na majetek xxxxxxx zahraniční banky xxxxxxx x §66d xxxx. 1 písm. x), xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx konkursu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx usilují x xxxxxxxxxx své xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x nichž tato xxxxx xx xxxxxxx.
(5) Xxxxx dohledu xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66x
Zpráva x xxxxxxx konkursního xxxxxx
Správce je xxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x veřejnost x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx věřitelským výborem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§11 xxxx. 1).
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Správce xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx užití síly x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spory nebo xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgány xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(3) Správce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jazyka xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vykonává své xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxx států tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx řádem daného xxxxx, xxxxxxx ohledně xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prosazení xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx pořízení xxxxxx xxxx pohledávkou za xxxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 29.9.2005
§66x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§20). Xx xxxxxxx přihlášení xxxxxxxxxx se považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx prohlášení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx
x) skutečnost, xx na xxxxx xxxxxxxx v §66d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxx xxxxxxxxx konkurs,
x) výši pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx této xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případně xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zda se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx pohledávka xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx výše xxxxxxxxxx xx nezapočítává xxxxx xxxxxxxx xx náhradu xx pojištěnou xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x Garančního xxxxx obchodníků x xxxxxxx papíry, xx Xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx účel; výše xxxxxx xxxxxx věřitele xxxx těmto xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx zřejmá, x xxxx k xxxxxxx xxxxxxx již xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx x komu xxx podat xxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxx případ, xx nedojde x xxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx schůze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) případná xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx informování xxxxxxxx.
(3) Věřitelům, xxxxxxx sídlo, ústředí, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx obvykle xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx jazyce, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx námitek ohledně xxxxxxxxxx. Dodržte xxxxx!" xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, může ve xxxxx 4 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx námitku; xxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, x xxxxx výši xxx xxxxxxxxxx xx osobou xxxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx c) xx xxx prohlášení xxxxxxxx na majetek xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx případných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2), pohledávku x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx přednostní xxxxxxxxxx (§31 xxxx. 3), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx nachází x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jiném xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxx jazyce daného xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx odstavce 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx textem "Xxxxxx xxxxxxx proti výši xxxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx v druhé xxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx textem "Přihláška xxxxxxxxxx" v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx je xxxx povinen xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx obsah xxxxxxx xxxxxx. K později xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který podal xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, a xxxxxxxx x xxxxxxx dohodě x xxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky xx xxxxx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4, může xxxxxxx podat soudu xxxxx na určení xxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx u xxxxx xxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jinak nárok xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx v účetnictví xxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx potvrzena xxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nahradit xx xxxxxxxxx podstaty náklady xxxxxxxx řízení, xxxxx xxxx hrazeny z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, že o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevěděl x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx správci podat xxxxxxxxxx x věřitelů.
(8) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxx fond xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x pohledávkou xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem. Věřitelem xxxxx xxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. x) je xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx xx úpadce x titulu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vkladů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx x na xxx x tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx přešla.
§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Xx. x účinností od 29.9.2005
§66x
Hypoteční xxxxxxxx
(1) Je-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podstatu.
(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty se xxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xx x rozvrhu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nepostačuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podstaty x uspokojení xxxxxxxxxx xxxxxxxx hypotečních xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, uspokojí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx §17a xx 25b xx xx hypoteční podstatu xxxxxxx xxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu, xxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §66d xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx x xxxxxx xx území svého xxxxx.
XXXXX XXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ELEKTRONICKÉ XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX NA XXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX ZÁKLADĚ XXXXXXXX XXXXXXX
§66x
Přijmout xxxxxxxx xxxxx §66d xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x němž xxxxx xxxxxxx x §66d xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx účinků xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66d odst. 2 a její xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxxx xxx ustavení xxxxxx ověřenou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx orgánem xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx zahraniční xxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ověření xxxxx xx xxxxxxxxxx, překlad xx xxxxxxx xxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx síly x pravomoc xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, k xxxx jsou příslušny xxxxx, správní xxxxxx xxxx xxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x těmito xxxxxxxx předpisy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx výkonu svých xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx prodeji xxxxxxx, povinnosti xxxxxx xx xxxxxxxx nemovitostí, xxxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx, x xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx oprávnění, xxxx xxxxx, xxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x jiném xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§66n xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx od 29.9.2005
§66x
(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx §66d xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetích xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přijetí opatření xxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx, podán xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx státu, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx zejména
x) údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úpadce,
x) xxxx x xxxxxx xxxxxx přijatého xxxxxxxxxx,
c) xxxxx xxx podání opravných xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx těchto xxxx,
x) xxxxxx orgánu xxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx nastanou xxx ohledu na xxxxxxx této informační xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx bylo přijato xxxxxxxx podle §66d xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, v Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xx dvou celostátních xxxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(4) Výtah xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx být pořízen x xxxxxx xxxxxx x xxxx obsahovat xxxxxxx
x) údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) účel x právní základ xxxxxxxxx rozhodnutí,
c) xxxxx xxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxx těchto xxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx opatření xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxxxx povinnosti.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x účinností xx 29.9.2005
XXXX ŠESTÁ
XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXX
§66p
(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství 38) x použijí se xx xxxxxx
x) xxxxxxxx pojišťovny a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 39),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxx zřizovat xxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx sídla 40).
(2) Osoba uvedená x xxxxxxxx 1 xxxx. c) je x xxxxxx, xxxxxxxx xx prováděno
x) xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx xx prodej xxxxxxx pojišťovny x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jakoukoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx, xxxxxx případů, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ukončeno xxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx-xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx neschopností xxxx zda xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) opatření, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxx soudních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby x které může xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pohledávek, odložení xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx části xx xxxxxxx x ustanovení xxxxxxxxx částí xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
§66p xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx od 29.9.2005
XXXXX XX
XXXXXX XXXXXXXX POJIŠŤOVNY XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX POJIŠŤOVNY X XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX
§66x
Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx uvedených x §66p xxxx. 1 xxxx. x) x x) podává xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 41) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"). Tím xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1. X návrhu xxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x x návrhu xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx svých xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xx v xxxxx případě xxxxxxxxx.
§66x
(1) Xxxxxxxxxx konkursu
x) xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, movitému xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neurčených xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx postupem xxxx xxxx, který se x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx nachází xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; zejména xxxx xxxxxxx
1. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x výnosu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx,
2. výhradní xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxx xxxx užívá xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) nemá xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úpadci xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xx výhrada xxxx, xxxxxxx na území xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,
x) xxxx důvodem xxx odstoupení od xxxxx xxxxxxx, x xxx xx úpadce xxxxxxxxxxxx a zboží xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo ukončení xxxxxxxx xxxxx smlouvy, x nebrání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x okamžiku xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor.
(2) Ustanovením xxxxxxxx 1 xxxx dotčeno xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx právnímu xxxxx.
(3) Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx věcné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx x xxxxxx vůči xxxxxx xxxxxx.
§66r xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Informování xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §66p xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Informace xxxxxxxx x upozornění na xxxxx důsledky xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x usnesení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx x českém xxxxxx.
(3) Výtah xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx
x) údaje xxxxxxxx k identifikaci xxxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxx, že xxx xx úpadce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx soudu,
x) údaje o xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx [§66p xxxx. 1 písm. x)] xxxxxx dohledu xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx dalších států xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx, x xx xxxx vyvěšením xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx desce, x xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx usilují x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x příslušnými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xx třetího xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx požadovat xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§66t
(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx věřitele a xxxxxxxxx x postupu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zpráva xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem xxxx xxxxxxxxx věřitelů (§11 xxxx. 1).
(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx poskytl xxxxxxx xxxxx §66s xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx dalšího xxxxx xxxxxxxxx Evropský hospodářský xxxxxxx.
§66u
Xxxxxxx
(1) Správce xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx zastupuje při xxxxxx pravomocí xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx státu.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx pravomoci xxxxx xxxxxx xxxxxx i xx xxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodovat xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx podle xxxxxxxx 1.
(3) Správce xx prokazuje úředně xxxxxxxx kopií rozhodnutí x svém xxxxxxxxx x překladem xx xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Správce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx i na xxxxx xxxxxxx států.
(4) Při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tvořících Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dodržuje právní xxx daného xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx postupů xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zapsán x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx zápisu xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Sb. s xxxxxxxxx od 29.9.2005
§66x
Zjištění xxxxxxxxxx x závazků
(1) Pohledávky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx přihlášené xxxxx xxxxxx xxxxxx (§20). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx věřiteli xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx x §66p xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxx xxxxxxxxx konkurs,
x) výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky, xxxxxxxxx, zda xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx za podstatou, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx a xxxx xxx podat xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx uplynutí této xxxxx, informaci x xxxxxxx xxx xxxxxx, xx nedojde x xxxxxx x výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pojištěným xxxxxx x této xxxxxxx,
x) xxxxxxxx x místě a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelů,
x) xxxxxxxx další opatření x způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxxx sídlo, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx státě xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx!" xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx tvořících Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx jazyce xxxx v xxxxxx x xxxxxxxx jazyků xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx sídlo, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x výší své xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx podle odstavce 2, xxxx ve xxxxx 4 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxx, že x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souhlasí. Xx xxxxx 3 měsíců xxx dne zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie může xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx za osobou xxxxxxxx x §66p xxxx. 1 písm. x) xxxx x) xx dni prohlášení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxx doloží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§31 xxxx. 2), xxxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§28), xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§31 xxxx. 3), xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx o podřízenou xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx výhradu xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx, podle §66w xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx, jehož xxxxx, xxxxxxx, bydliště xxxx místo, xxx xx xxxxxxx zdržuje, xx nachází x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 x xxxxxxx xxxxxx daného xxxxx. Správce je xxxxxxxx požadovat, xxx xxxxxxx poskytl úřední xxxxxxx námitky xx xxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx odstavce 4 musí xxx xxxxxxx opatřena xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pohledávky" x xxxxxx jazyce. X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx větě odstavce 4 musí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx textem, xx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx bylo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx odevzdána x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jazyka.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx charakteru xxxxxxxxxx xx lhůtě 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 4, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh xxxx být u xxxxx podán xx xxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxx větě, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxx uvedených v xxxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pohledávka v xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx výši xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxx nemohl. Xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx xxxxx správci xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx úpadce.
§66x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvrhu
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx v §31 xxxx. 2 xxxx. x) xx c).
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
HLAVA XXX
XXXXXX POJIŠŤOVNY Z XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX NEBO XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX PROSTOR XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX NA XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX SVÉ XXXXXXX
§66x
Opatření xxxxx §66p xxxx. 2 xxxx přijmout xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxx x §66p xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinků na xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§66x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
§66x
(1) Xxxxx provádějící opatření xxxxx §66p xxxx. 2 a její xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny") xxxxxx xxx ustavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o ustavení xxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxx soudním orgánem xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx jiného xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx kopie xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx může být xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pojišťovny nebo xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx své pravomoci xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx, ve kterém xxx ustaven; výkon xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx užití síly x pravomoc závazně xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx, k xxxx jsou příslušné xxxxx xxxx jiné xxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x těmito právními xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx právním xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx zápisu do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx rejstříku, x xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(4) Zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo kterýkoli xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie nebo xxxxxx státu tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx licence xxxx xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx, xxx xxxx x prohlášení xxxxxxxx xxx zapsán v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§66x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§67
§67 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Sb.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vedoucích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
§67x
(1) Xxxxxxxx nároky (§31 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 46), které xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx konkursu (§31 xxxx. 1) uspokojit xxxxx do xxxx, xxxxxx určí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 přesahující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 4 xx uspokojují jako xxxxxxx xxxxxxxxxx (§32 xxxx. 4 věta xxxxx).
(3) Xxx xxxxxxxxx mají pracovní xxxxxx xxxxxxxxx pracovníků xxxxxx přednostních xxxxxxxxxx xxx do xxxx xxxxxxx v odstavci 1.
(4) Xxxxxx xxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx příslušející xxxxx xxxxxxxx pracovníkům, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky bez xxxxxxxxxx zvýhodnění.
§67b
(1) Xxxxxxx pracovníci xxxxxxxx x xxxxx jim xxxxxx 7) xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x věcem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxx, xx x jejich zpeněžení xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxx ve lhůtě xxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rozporu x tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx dlužníka, xx-xx xxx veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, komanditní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx společníci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx akciových xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx případech xxxx však xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.
§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.4.1993
Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx
§67x
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x dlužníka, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je zemědělská xxxxxxxxxx, v období xx 1. xxxxx xx 30. xxxx, xxxxxxx běh xxxx x podání návrhu xx povolení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxx ochranné lhůty xxxxx §5a x 5c xxxx přerušen. Xxxxxx xxxxx §5d xxxxxx x po xxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx produkty xxxx jejich dalším xxxxxxxxxxx.
§67c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/1993 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.4.1993
§67x
§67d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2000 Xx.
§68
Vztah x restitučním nárokům
(1) Xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, 14) xx zahrnují xx podstaty xxxxx xxxxx, xxxxxxxx nároky xxxxxx x zákonem xxxxxxxxxxx lhůtách uplatněny xxxx byly xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx pohledávek xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§68x
§68x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1998 Xx.
§69
Xxxxxxxx x cizím xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxxxxx smlouva, xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx a xxx xxxx uveřejněna xx Xxxxxx zákonů, vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx věci, xxxxx jsou x xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xx dlužníkův majetek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx movité věci, xxxxx jsou xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx majetek xxxx xxxx xxx xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx uspokojena práva xx vyloučení xxxx x podstaty a xx xxxxxxxx uspokojení (§28), xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx žádost xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 42) xxxx osobě, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx provozovnu, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx je umístěna xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §13 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxx doručeno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx x tomu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx věstníku, a xx i xx xxxxxx xxxxxxx podstaty, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ustanovení
§70
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku podle §352 xx 354 xxxxxxxxxx soudního xxxx 2) dokončí xxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§71
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx odměně x xxxxxxxxxx x vyrovnacím xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxx;
x) xxxxxxx xxx xxx konkursní x xxxxxxxxx řízení.
§72
Zrušují xx xxxxxxxxxx §352 xx 354 xxxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§73
Účinnost
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xx. XX
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použijí x xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx účinnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx účinky úkonů, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxx nedošlo x xxxxxxxxxx konkursu, xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxx-xx již xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přípustný, xxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, soud xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §44.
(4) Nedošlo-li x ustavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx §5b odst. 4 xx použije xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svolané xxxx ochrannou lhůtu.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.4.1993
§1
Xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx šesti xxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1) xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 471/1992 Sb. x xxxxxxxxx xx 22.10.1992
Xx. X
(1) Tento zákon xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účinností; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx proběhlo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podat xx dvou xxxxxx xx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 94/1996 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1996
Čl. II
1. Xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, zůstávají xxxxxxxxx.
2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx všech závazků xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výboru xxxxxxxxxx ochrannou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5c x dalších šest xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 12/1998 Sb. x účinností xx 1.4.1998
Xxxxx III
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx až xxxxxx
1. Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona i xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §27a zákona x. 335/1991 Sb., x xxxxxxx a soudcích, xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx odlišnému xx právního xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vyhlášeno (vydáno) xx účinnosti tohoto xxxxxx.
Hlava III xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 30/2000 Xx. x účinností xx 1.1.2001
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx
Xx. XX
1. Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx; právní xxxxxx úkonů, které x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxx, které xxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
4. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věřitelé xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
5. Písemnosti, xxxxx xxxx soudem xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxx doručí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6. Xxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx 3 měsíců xx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 105/2000 Xx. x účinností xx 1.5.2000

Čl. XXX
Xxxxxxxx ustanovení
1. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxx "základní xxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx základní jmění", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál".
3. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2001 xxxxx "xxxxxxxx jméno", xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx "obchodní xxxxx" xxxx "xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
4. Xxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxx účetní xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx šesté
Xxxxx xxxxxxxxxx o doručování xxxxxxx xxxxxxx dlužníka, xxx-xx x dlužníka x majetkem zvláště xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xx vyrovnání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 25.10.2000
Čl. XXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Odměna xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx konkursní xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxx vyrovnacího xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx řízení, xxxxx xxxx zahájena xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxx xxxx vyvěšena xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x podstaty x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 179/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2005
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§44
1. Konkursní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odměna xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§44 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 377/2005 Xx. x účinností xx 29.9.2005
Čl. LIV
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§67a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.
Xx. LIV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Informace
Xxxxxx předpis x. 328/1991 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1991.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
471/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x účinností xx 22.10.92
122/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 16.4.93
42/94 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se státním xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xx xxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.3.94
74/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 65/65 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.6.94
117/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 424/91 Xx., x xxxxxxxxxx x politických stranách x x politických xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, doplňuje zákon x. 166/93 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Xx., x xxxxx x. 328/91 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/93 Xx., a xxxx xxxxx č. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.94
156/94 Xx., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx č. 21/92 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon č. 328/91 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 29.7.94
224/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 92/91 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 92/92 Xx., xxxxxx č. 264/92 Sb., xxxxxxxxx xxxxxx č. 541/92 Xx., xxxxxx x. 544/92 Xx., xxxxxx x. 210/93 Xx. x xxxxxx x. 306/93 Xx., xxxxx XXX x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx xxxxxx převodů majetku xxxxx na jiné xxxxx a x Xxxxx národního xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 285/91 Sb., zákona XXX x. 438/91 Xx., xxxxxx XXX x. 569/91 Sb., xxxxxx XXX x. 282/92 Sb. x xxxxxx č. 210/93 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 122/93 Xx., xxxxxx č. 42/94 Sb., xxxxxx x. 74/94 Xx., xxxxxx x. 117/94 Xx. x xxxxxx x. 156/94 Xx., x xxxxx x. 166/93 Sb., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 331/93 Sb. x zákona č. 117/94 Xx.
x xxxxxxxxx od 6.12.94
84/95 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 530/90 Xx., x dluhopisech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 21/92 Sb., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.95
94/96 Xx., xxxxxx se mění x doplňují xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx od 1.6.96
238/96 Xx., xxxx xxxxx xxxxxx č. 328/91 Xx. vyhlášené x xxxxxx č. 70/96 Xx.
151/97 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.1.98
12/98 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.98
27/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x veřejných xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.5.2000
30/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
105/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.2000
214/2000 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.7.2000
368/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 530/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x o změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx xx 25.10.2000
45/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 328/91 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 16/2001
120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x účinností xx 1.5.2001
501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 591/92 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.12.2001
125/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x platebním xxxxx
x účinností xx 1.1.2003
403/2002 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 25.6.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx xxxxx a §8 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 31.3.2003
476/2002 Sb., xxxxx XX ze dne 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 31.3.2003
88/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 30/2000 Xx., zákon x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Xx., o konkursu x vyrovnání, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx. x nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2003
101/2003 Xx., nález ÚS xx dne 11.3.2003 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s xxxxxxxxx od 19.3.2003
210/2003 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 24.6.2003 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx ustanovení §12x xxxx. 5 věty xxxxx xxxxxx x. 328/91 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 23.7.2003
257/2004 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx x kolektivním investování x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xxx dne, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)
499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005
179/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX
x xxxxxxxxx xx 30.4.2005
377/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, institucemi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx konglomerátech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 29.9.2005
57/2006 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním trhem
x xxxxxxxxx xx 1.4.2006
79/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony
x účinností xx 1.4.2006
245/2006 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavních zdravotnických xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 31.5.2006
264/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2007
191/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.4.2010 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §12x xxxx. 5 xxxx první zákona x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 8.8.2007 (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
s účinností xx 1.7.2010
x xxxxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 13/96 Xx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 328/91 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 182/2006 Sb. x účinností xx 1.1.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x konkursu x xxxxxxxxx
2) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §29 xxxxxx č. 99/1963 Xx.
4) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).
5) §5 xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx.
6) Xxxx. §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx).
7) §116 xxxxxxxxxx zákoníku č. 40/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §476 x xxxx. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.
9) Xxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.
10) §149 xxxx. 4 občanského xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §80 xxxx. x) x §268 občanského soudního xxxx.
12) §27 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx práce.
13) Xxxxx č. 105/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 219/1991 Xx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx. x x. 137/1991 Xx., xxxxx č. 87/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx č. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx vztahů k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
15) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných xxxxxxxx.
16) §338n xxxx. 6 x §338w xxxx. 3 xxxxxx č. 99/1963 Xx., ve znění xxxxxx x. 30/2000 Xx.
17) Xxxxxxxxx §38 odst. 6 xxxxxx č. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §150 xxxx. 4 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §126 xxxxxx č. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 253/1997 Sb.
20) Zákon č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) §150 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §21a xxxxxx x. 530/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) §71 x xxxxxxxxxxx zákona x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx.
24) §13 xxxx. 1 zákona x. 15/1998 Xx., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 308/2002 Sb. x xxxxxx č. 57/2006 Xx.
25) Zákon č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.
26) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
27) §22, §23 odst. 1 x 3 x §27 xxxxxx x. 72/1994 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §23 xx 28 zákona x. 72/1994 Xx.
29) §22 xxxxxx x. 72/1994 Xx.
30) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/47/ES xx xxx 6. června 2002 x xxxxxxxx x finančním xxxxxxxxx.
32) Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
34) §27 xxxx. 3 zákona x. 124/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x platebních xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx).
§86 xxxx. 2 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu.
35) §24 xxxx. 3 zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/24/XX ze xxx 4. dubna 2001 o reorganizaci x likvidaci xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
37) §5a xx 7a xxxxxx x. 21/1992 Xx., x bankách, xx xxxxx xxxxxx č. 126/2002 Xx.
38) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2001/17/ES ze xxx 19. března 2001 x reorganizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
39) §5c xxxxxx x. 363/1999 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
40) §5a xxxx. 1 xxxxxx x. 363/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Xx.
41) Zákon č. 363/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Nařízení Xxxx (ES) x. 1346/2000 ze xxx 29. května 2000 x xxxxxxxxx řízení.
43) §4 xxxxxx x. 85/1996 Xx., o advokacii.
44) §15 xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 228/2002 Xx.
45) Xxxxx č. 245/2006 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
46) §11 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.

*) Novela x. 370/2000 Xx. xxxxxx xx §44 xxxx. 1 za písmeno x) písmeno x). Xxxxxxx e), xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.