Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o místních poplatcích
565/90 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - POPLATKY

HLAVA I - POPLATEK ZE PSŮ §2

HLAVA II - POPLATEK Z POBYTU

Poplatník poplatku §3

Předmět poplatku §3a

Osvobození od poplatku §3b

Základ poplatku §3c

Sazba poplatku §3d

Výpočet poplatku §3e

Plátce poplatku §3f

Evidenční povinnost §3g

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu §3h

HLAVA III - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ §4 §5

HLAVA IV - POPLATEK ZE VSTUPNÉHO §6 §7 §8 §9

HLAVA V - POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST §10 §10a §10b

HLAVA VI - POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU NEBO KANALIZACE §10c

HLAVA VII - POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Díl 1 - Obecné ustanovení §10d

Díl 2 - Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatník poplatku §10e

Předmět poplatku §10f

Osvobození od poplatku §10g

Výše poplatku §10h

Díl 3 - Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatník poplatku §10i

Předmět poplatku §10j

Základ poplatku §10k

Sazba poplatku §10l

Výpočet poplatku §10m

Plátce poplatku §10n

Díl 4 - Společná ustanovení

Poplatkové období a dílčí období §10o

Solidární poplatková povinnost §10p

Jednotky §10q

Nemovitá věc vložená do fondu §10r

ČÁST TŘETÍ - ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ

Stanovení poplatku §11

Žádost o vyměření poplatku rozhodnutím §11a

Společná ustanovení pro stanovení poplatku §11b

Zvýšení poplatku §11c

Vztah k insolvenčnímu řízení §11d §12 §13

Zavedení poplatku §14 §14a

Správce poplatku §15 §16 §16a §16b

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přihlášení fyzické osoby §16c §17 §18

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 281/2009 Sb. - Čl. IX

č. 300/2011 Sb. - Čl. VI

č. 458/2011 Sb. - Čl. X

č. 174/2012 Sb. - Čl. II

č. 266/2015 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 278/2019 Sb. - Čl. II

č. 543/2020 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. IV

č. 252/2023 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 211/2005 Sb.; č. 39/2013 Sb.; č. 338/2017 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx")

x) xxxxxxxx xx psů,

b) xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) poplatek za xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidlem xx vybraných míst x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx připojení na xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) poplatky xx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XX PSŮ

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxx platí xxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx poplatku xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx ze xxx xxxxxxxx 3 měsíců. Xx poplatku xx xxx xx osvobozen xxxxxxx psa, kterým xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx xxxxxxxxxxx výcvik xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx provozující xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 14)

(3) Xxxxx poplatku xx xxx činí xx 1&xxxx;500 Xx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxx psa. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx psa, xxxxx xxxxxxxxx je osoba xxxxxx 65 xxx, xxxx xx 200 Xx za xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx může xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx až o 50 % více, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxxx první nebo xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxx kratší xxx xxxxx xxx xx platí poplatek x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx.

(4) Poplatek xx xxx platí xxxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx počátku kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx obci. Xxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx je xxxxxxxxxx xxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX Z XXXXXX

§3

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatníkem poplatku x xxxxxx je xxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxxx

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx nejvýše 60 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, při xxxxxx xx na základě xxxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče.

§3x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx je osvobozena xxxxx

x) nevidomá, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s výjimkou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče,

d) xxxxxxxx x děti xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx sezónní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) pobývající na xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx x zařízení xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx v xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zpravidla xx každým xxxxx xxxxxxx.

§3c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx započatých dnů xxxxxx, s xxxxxxxx xxx počátku xxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2020

§3x

Xxxxx poplatku

Sazba xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx 50 Xx.

§3x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek x xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.

§3f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3g

Evidenční xxxxxxxxx

(1) Plátce xxxxxxxx z xxxxxx xx povinen xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje úplatný xxxxx. Xx evidenční xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx přihlášení xxxx obdobného xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může být

1. xxxxxxxx průkaz,

2. cestovní xxxxxx,

3. potvrzení o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. průkaz o xxxxxxxx x xxxxxx xxx cizince,

7. průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,

8. xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

9. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx evidenční xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně x časového xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, že xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx této xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx poplatku.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx, x uvede x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxx plnění xxxxxxxxx povinnosti ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu rozhodne xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx poplatku v xxxxxxx podle

1. dne xxxxxxxxxx pobytu,

2. zařízení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

HLAVA XXX

XXXXXXXX ZA XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXXXXXXXX

§4

(1) Xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, 16) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výkopových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x služeb, xxx umístění stavebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cirkusů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx akce nebo xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x televizních děl. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství, xxxxxxx celý xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx neplatí.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické x xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyhrazení trvalého xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx průkazu XXX xxxx ZTP/P.

(4) Xxxxx xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činí xx 10,- Xx xx každý i xxxxxxxx x2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxx x započatý xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx prodejních nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných atrakcí xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

§5 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZE XXXXXXXXX

§6

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx o daň x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx to, že xx xx xxxx xxxxxxxxx. X akcí, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx neplatí.

(2) Poplatek xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 20 % x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxx paušální částkou.

§7

§7 zrušen právním xxxxxxxxx č. 278/2019 Sb.

§8

§8 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 338/1992 Sb.

§9

§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

HLAVA V

POPLATEK XX XXXXXXXX X XXXXXX X MOTOROVÝM XXXXXXXX XX VYBRANÝCH MÍST X ČÁSTÍ MĚST

§10

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx xxxxxxxxx míst x xxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlášené nebo xxxxxxxxx nemovitosti ve xxxxxxxx xxxxx, osoby xxx xxxxxx, 3) xxxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxx. Xxxx xxxxx, xxxxx xx vybraném xxxxx xxxxxxx nemovitost k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X x xxxxxx průvodci.

(2) Xxxxxxxx xx vybírá xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x motorovým xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vjezd xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx 200 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 458/2011 Sb.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XX STAVBU XXXXXXXX XXXX KANALIZACE

§10c

(1) Poplatek xx zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx 9) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx. Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pozemek xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx. Cena stavebního xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 10) v xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx 1 x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v obecně xxxxxxx vyhlášce, xxxxxx xxxx obec vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

XXXXX VII

POPLATKY XX XXXXXXXXX ODPAD

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§10x

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxx xxx poplatkové xxxxxx xxxxx jeden x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Díl 2

Poplatek za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx x xxxxx xx umístěna na xxxxx xxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci, xx které xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx této obce.

§10f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Xx. x účinností od 1.1.2021

§10g

Osvobození xx poplatku

Od xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x obci x která xx

x) xxxxxxxxxxx poplatku za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx x xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx domova xxx xxxx xx 3 xxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí soudu xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx zařízení pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxx nezletilého,

d) xxxxxxxx x domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, domově xx zvláštním režimem xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx obecní systém xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxxxxx 1 200 Xx.

(2) Xxxxxxxx xx x případě, že xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx o xxxxx dvanáctinu xx xxxxx xxxxx období, xx xxxxx konci

a) xxxx xxxx fyzická xxxxx přihlášena x xxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx poplatku xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx

x) je x xxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx osoba,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Díl 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx věci bydliště, xxxx

x) vlastník nemovité xxxx, ve které xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxx poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xx odkládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx území xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx xx dílčí xxxxxx xx

x) hmotnost xxxxxx xxxxxxxxxx z nemovité xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx připadajícího na xxxxxxxxxx,

x) xxxxx odpadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx za toto xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků pro xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx připadající na xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx věci xx xxxxx období nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx pro nemovitou xxx xx dílčí xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx

x) podíl

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nemovité xxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, které x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx dílčího xxxxxx, xxxx

x) hmotnost xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nemovitou xxx xx xxxxx období x xxxxxxx, že x xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) 10 xx, xxxxx xx základem xxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 x, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10l

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) 6 Kč xx xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu,

b) 1 Xx xx x, xxxxx je xxxxxxxx objem xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§10m

Výpočet xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx se vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx období, xx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx bydliště, nebo

b) xxxxxx v nemovité xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věci.

(2) Dílčí xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku zaokrouhleného xx celé kilogramy xxxx litry nahoru x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx, xxxxx pro xxx xxxxxxx, nebo

b) vlastník xxxxxxxx věci v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx poplatek xx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 4

Xxxxxxxx ustanovení

§10o

Poplatkové xxxxxx x dílčí xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx obdobím xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx je kalendářní xxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10q

Jednotky

Ustanovení o nemovité xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, tak i xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxxx věc vložená xx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx fond xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, xx xxx xxxxx poplatků xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

ČÁST TŘETÍ

ZAVEDENÍ X XXXXXX XXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx vyměří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxx předepsáním do xxxxxxxx poplatků xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx, x xx xx xxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) opožděného xxxxxxxxx xxxx odvedení, xxxxx xx x xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxx o poplatek xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10k xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x to xx xxxxxxxxxx období podle §11d odst. 1 xxxx 3.

(3) Správce xxxxxxxx xxxxxx poplatkovému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřen x xxxxxxxxx výši. Xxxxxxx xxxxxxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx zakládají pochybnosti x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx pouze v xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx zjištěným skutečnostem xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx mění xxx dosavadní ohlášení, xxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx změny xxxxxxxx xxxxxxx být xxx zavinění poplatkového xxxxxxxx uplatněny x xxxxxxxxxxxxxx řízení, x xx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx ohlášení.

(4) Poplatek xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.

§11x

Xxxxxx x vyměření xxxxxxxx rozhodnutím

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xx xxxxx pro xxxxxxxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dříve xxxxxxx rozhodnutím, xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 přípustná.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x 1 xxx, xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx poplatku xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek rozhodnutím, x to nejdříve xx uplynutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x případnými důvody xxxxxxxxx x žádosti. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předepsáním do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx poplatek xx x takovém xxxxxxx hledí, xxxx xx nebyl vyměřen.

(5) Xxxxxxxx 3 x 4 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§11x

Xxxxxxxx ustanovení xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxxx lhůtou xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxx §11a xxxx. 4, které je xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx splatný v xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

(4) Xxxxx pro xxxxxxxxx poplatku, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2023 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§11x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pozdní xxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx, x xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx zaplacenou xxxx xxxxxxxxx xx původního xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Poplatkovému xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx správné xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxxxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx poplatku.

(3) Dojde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správce xxxxxxxx poplatkovému xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.

(5) Xxxxxxx poplatku je xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§11x

Xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx nejsou xx dne účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx poplatku předepsáním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxxx xxxx kalendářního měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx poplatkového xxxxxxxx, skončí xxxxxxxxx xxxx kalendářního roku, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxx.

(3) Pokud je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatků podle §11 xxxx. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx začínající prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu soudu xxxxxxx xxxxxx, skončí xxxxxxxxx dnem kalendářního xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§12

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx omezen ve xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx; zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx více, jsou xxxxxxx plnit poplatkovou xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Obec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podat, x

x) xxxxxxxxx poplatku, xxxxx-xx x xxxxxxxx xx odkládání komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce xxxxx základ podle §10k xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x).

(3) Xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ohlášení,

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx obec x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx placení x xxxx odpovídající xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxx x den xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) delší xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx, xxxxxx zavádí poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxx poplatek xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do vybraných xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x obci xxxxxxxxx.

(5) Xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního odpadu x xxxxxxxx věci, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx minimální xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14x

(1) Poplatkový xxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx poplatku xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx tuto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx poplatkový xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; právnická xxxxx uvede též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx ke změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nastala, xxxxxxxxx-xx obec x xxxxxx závazné vyhlášce xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx xxxxx má zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední desce.

(6) X případě, xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx poplatku xxxxxx; za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pokutu za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Správce poplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je obecní xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§16x

Xxxxxxx poplatku xxxx xx žádost xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, lze-li to x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§16b

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poplatníkům, jichž xx důvod xxxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x zároveň xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx, zákona x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxx

4. xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§17

Zrušují se:

1. Pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 82/1952 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 67/1966 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Vyhláška ministerstva xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx x x xxxxxxxxx poplatku.

4. Vyhláška xxxxxxxxxxxx financí, cen x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/1989 Sb., x xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§18

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1991.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně při xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Xx. XX

1. Právní xxxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. IX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2011

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx podle xxxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2011 Sb. x účinností xx 14.10.2011

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx a správě xxxxxxxx xxxxx §10a xxxxxx č. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek obcí xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx 2012 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx č. 565/1990 Xx. x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §16a x 16b xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 4 tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 29.10.2015

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx. a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxx práva x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx 2017 x xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2017 xx použijí §11 xxxx. 4, §14 xxxx. 2 a §14a xxxx. 4 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2017 xx použije §10b xxxx. 3 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx poplatků, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx. x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2020

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 565/1990 Xx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jeho zmocnění, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období roku 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx poplatku, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, se xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, účinné xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx konci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiné xxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx §156 xxxx. 3 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx povinnost vznikla x xxxxxx přihlášení x obci.

4. Xxxx xxxxxx zavést xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx období xxxx 2021, xx kterém

a) xx xxxxx §156 xxxx. 3 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx podle §156 xxxx. 1 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, úhradu xx xxxxxxxxxxxxx, sběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx.

5. Xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 565/1990 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. V xxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ukončeného xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx práva x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 565/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

184/91 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx XXX x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.5.91

338/92 Sb., x xxxx z xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

48/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

305/97 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 368/92 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterým xx xxxx zákon ČNR x. 551/91 Xx., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 565/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

149/98 Xx., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/94 Xx., x o změně x doplnění dalších xxxxxx

x účinností xx 1.9.98

185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx

x účinností od 1.1.2002

274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

320/2002 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

229/2003 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 565/90 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

211/2005 Xx., xxxxx XX xx dne 22.3.2005 ve xxxx xxxxxx xx zrušení §34 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), x na xxxxxxx §4 xxxx.2 xxxxxx x. 565/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 14.6.2005

270/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.10.2007

281/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2011

348/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

183/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 290/2002 Sb., x xxxxxxxx některých xxxxxxx věcí, xxxx x závazků XX xx xxxxx x xxxx, občanská sdružení xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x závazků x majetku XX, xx xxxxx zákona x. 10/2001 Sb., x xxxxxx x. 20/66 Sb., x xxxx x zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2010

30/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 280/2009 Xx., daňový xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.3.2011

300/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 202/90 Xx., o loteriích x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.10.2011

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně souvisejících xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx změnách xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

174/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

39/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.1.2013 xx. xx. Pl. XX 6/12 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 písm. x) x §10x xxxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxx novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 458/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s účinností xx 5.3.2013

266/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 29.10.2015

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

338/2017 Xx., nález XX xx xxx 8.8.2017 xx. xx. Pl. XX 9/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §10x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 185/2001 Xx. (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 31.10.2017

278/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpadech a xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x další xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

363/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2025

252/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 6/92 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2) §2 xxx 12 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 99/1989 Xx., x pravidlech xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
3) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení.
5) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 70/1994 Sb.
6) §135 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
7) §18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§71 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 121/2000 Xx.
10) Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §2 xxxxxxxx x. 284/1995 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) §86 xxxxxx x. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx).
17) §127 xxxx. 1 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.
18) Zákon č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.