Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2024.


Zákon o místních poplatcích
565/90 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - POPLATKY

HLAVA I - POPLATEK ZE PSŮ §2

HLAVA II - POPLATEK Z POBYTU

Poplatník poplatku §3

Předmět poplatku §3a

Osvobození od poplatku §3b

Základ poplatku §3c

Sazba poplatku §3d

Výpočet poplatku §3e

Plátce poplatku §3f

Evidenční povinnost §3g

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu §3h

HLAVA III - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ §4 §5

HLAVA IV - POPLATEK ZE VSTUPNÉHO §6 §7 §8 §9

HLAVA V - POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST §10 §10a §10b

HLAVA VI - POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU NEBO KANALIZACE §10c

HLAVA VII - POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Díl 1 - Obecné ustanovení §10d

Díl 2 - Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Poplatník poplatku §10e

Předmět poplatku §10f

Osvobození od poplatku §10g

Výše poplatku §10h

Díl 3 - Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Poplatník poplatku §10i

Předmět poplatku §10j

Základ poplatku §10k

Sazba poplatku §10l

Výpočet poplatku §10m

Plátce poplatku §10n

Díl 4 - Společná ustanovení

Poplatkové období a dílčí období §10o

Solidární poplatková povinnost §10p

Jednotky §10q

Nemovitá věc vložená do fondu §10r

ČÁST TŘETÍ - ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ

Stanovení poplatku §11

Žádost o vyměření poplatku rozhodnutím §11a

Společná ustanovení pro stanovení poplatku §11b

Zvýšení poplatku §11c

Vztah k insolvenčnímu řízení §11d §12 §13

Zavedení poplatku §14 §14a

Správce poplatku §15 §16 §16a §16b

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přihlášení fyzické osoby §16c §17 §18

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 281/2009 Sb. - Čl. IX

č. 300/2011 Sb. - Čl. VI

č. 458/2011 Sb. - Čl. X

č. 174/2012 Sb. - Čl. II

č. 266/2015 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 278/2019 Sb. - Čl. II

č. 543/2020 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. IV

č. 252/2023 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 211/2005 Sb.; č. 39/2013 Sb.; č. 338/2017 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poplatky (xxxx xxx "poplatky")

a) xxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx,

x) poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x motorovým vozidlem xx xxxxxxxxx xxxx x částí xxxx,

x) xxxxxxxx za zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XX XXX

§2

(1) Xxxxxxxx xx psů xxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx. Xx poplatku xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx provádějící xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto osob, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx držení x xxxxxxxxx psa xxxxxxxx xxxxxx předpis. 14)

(3) Xxxxx poplatku xx xxx xxxx xx 1&xxxx;500 Kč xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx psa. Xxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 xxx, xxxx xx 200 Xx za xxxxxxxxxx xxx. U druhého x xxxxxxx xxxxxxx xxx může sazba xxxxxxxx ze psů xxxxx xx x 50 % více, xxx činí xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxxx první nebo xxxxx. X případě xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx dobu xxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá počtu x xxxxxxxxxx kalendářních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastala, xxxx xxxxxxxxx obci. Při xxxxx xxxxx přihlášení xxxx sídla xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx kalendářní xxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX Z XXXXXX

§3

Xxxxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxx není xxxxxxxxxx

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx poplatku není

a) xxxxx, xxx xxxxxx xx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx pokud xx xxxx součástí, x xxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

§3x

Xxxxxxxxxx od poplatku

(1) Xx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx na území xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) pečující x xxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího ochranu xxxxxxxxx zdraví konaných xx území xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx práci xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx obce

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx pomoc,

2. v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.

(2) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x zařízení xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx střídání ročních xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3c

Základ xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx počátku xxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 278/2019 Xx. x účinností od 1.1.2020

§3x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxx xxxxxxx 50 Xx.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx poskytovatel úplatného xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plátce xxxxxxxx x pobytu xx povinen vést x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx podobě evidenční xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxx zapisuje údaje xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) číslo x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může být

1. xxxxxxxx průkaz,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. potvrzení x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. xxxxxxxx karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x povolení x xxxxxx,

6. průkaz x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. průkaz x xxxxxxxx k xxxxxxxx pobytu,

8. průkaz xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, přehledně, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového hlediska.

(4) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) oznámí xxxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

(2) Plátce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet účastníků xxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx úplatný pobyt, x uvede o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň údaje x

x) dni xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx a

c) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, ve kterých xx bude xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx zakáže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx v evidenční xxxxx vedou pouze

a) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx poskytnut xxxxx, x o výši xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. zařízení xxxx xxxxx, ve xxxxxxx byl pobyt xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

HLAVA XXX

XXXXXXXX ZA XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§4

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxx xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, 16) kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x služeb, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx skládek, xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx prostranství xxx xxxxxxxx, sportovní a xxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx. X xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx neplatí.

(2) Xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spočívajícího xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx nepodléhají xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 10,- Xx xx xxxxx i xxxxxxxx x2 užívaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lunaparků x jiných xxxxxxx xxxx xxxx zvýšit xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Obec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx částkou.

§5

§5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZE XXXXXXXXX

§6

(1) Poplatek ze xxxxxxxxx xx xxxxxx xx vstupného na xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x daň x xxxxxxx hodnoty, xx-xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vstupným xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx akce zaplatí xx xx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx. X akcí, xxxxxxx celý výtěžek xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx neplatí.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx platí xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx 20 % x xxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/1992 Sb.

§9

§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

XXXXX V

POPLATEK XX XXXXXXXX X VJEZDU X XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX MÍST X XXXXX XXXX

§10

(1) Xxxxxxxx xx povolení x xxxxxx s xxxxxxxxx vozidlem 2) xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx měst (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") platí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x vjezdu x motorovým xxxxxxxx xx vybraných míst. Xxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx přihlášené nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, osoby xxx xxxxxx, 3) xxxxxxx xxxxxx osob x jejich děti. Xxxx osoby, které xx vybraném místě xxxxxxx nemovitost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poplatek xx xxxxxx xx xxxxxx povolení x xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx vybraných xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx vjezd xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx.

(3) Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx 200 Xx xx xxxxx xxxxxxxx den. Xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§10a

§10a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 458/2011 Sb.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Sb.

XXXXX VI

POPLATEK XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX JEHO XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

§10x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx možností jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 9) zhodnoceného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vybudovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích. Xx-xx x xxxxxx stavebnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vybudovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace x ceny stavebního xxxxxxx s touto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v obci xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 10) v xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx sazby xx 1 m2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v kalendářním xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé.

XXXXX VII

POPLATKY XX XXXXXXXXX ODPAD

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§10x

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité věci.

(2) Xxxx může xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeden x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Xxx 2

Poplatek xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx

x) xxxxxxx xxxxx přihlášená x xxxx nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx obce.

§10x

Xxxxxxx poplatku

Předmětem poplatku xx obecní systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx

x) přihlášením x xxxx obci,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx této xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§10g

Osvobození xx xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x obci x xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx poplatku za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x nemovité xxxx x jiné obci x má v xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx domova pro xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx smlouvy,

c) umístěna xx zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, zákonného xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, domově xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10x vložen právním xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxxxxx 1 200 Xx.

(2) Xxxxxxxx xx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx o xxxxx dvanáctinu za xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx konci

a) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx, xxxx

x) je xxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx osvobozena.

(3) Xxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vznikla z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahrnující xxx, xxxxxxx dům xxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx konci

a) xx x xxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, nebo

c) xx poplatník xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 3

Poplatek za xxxxxxxxx komunálního odpadu x nemovité xxxx

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx osoba.

§10j

Předmět xxxxxxxx

Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx je odkládání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx dům xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xx

x) hmotnost odpadu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx období v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,

x) objem odpadu xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx xx toto xxxxx období v xxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx věc xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx xxx nemovitou xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx věc xx dílčí xxxxxx x

2. xxxxx fyzických xxxx, které x xxxx nemovité věci xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) hmotnost xxxx xxxxx xxxxxx odloženého x této xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx nemovitou xxx xx xxxxx období x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx bydliště xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Obec xxxx xxxxx minimální xxxxxx xxxxxxx poplatku, xxxxx činí xxxxxxx

x) 10 xx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 l, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odpadu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z nemovité xxxx činí nejvýše

a) 6 Xx xx xx, xxxxx je xxxxxxxx hmotnost xxxxxx,

x) 1 Xx xx x, pokud xx xxxxxxxx xxxxx odpadu xxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx se vypočte xxxx xxxxxx dílčích xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx období, xx xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx bydliště, nebo

b) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx poplatníkem xx vlastník této xxxxxxxx xxxx.

(2) Dílčí xxxxxxxx za dílčí xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx základu xxxxxxx xxxxxxxx zaokrouhleného xx xxxx kilogramy xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10n

Plátce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro dům xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx věci v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 4

Xxxxxxxx ustanovení

§10o

Poplatkové xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx kalendářní xxx.

(2) Xxxxxx obdobím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10q

Jednotky

Ustanovení x xxxxxxxx xxxx se použijí xxxxxxx x na xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podílem xx společných částech xxxx, x pokud xx s xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxxx x podílem xx tomto pozemku.

§10q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10r

Nemovitá xxx xxxxxxx xx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxx, podílový xxxx xxxx xxxx obhospodařovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX TŘETÍ

ZAVEDENÍ X XXXXXX XXXXXXXX

§11

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx vyměří xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx případná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, x xx xx dni xxxx

x) xxxxxxxxxx, pokud xx x tomuto dni xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx předepsáním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx závazné vyhlášce xxxxx xxxxxx xxxxx §10k xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, x to xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §11d xxxx. 1 xxxx 3.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatek rozhodnutím, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřen x xxxxxxxxx výši. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Opakovaně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxx zakládají xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx učiní xxxx, xxxxxx mění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx pouze x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxx vyměřit xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.

§11x

Xxxxxx x vyměření xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Poplatkový xxxxxxx je oprávněn xx lhůtě xxx xxxxxxxxx poplatku požádat xxxxxxx poplatku o xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxx xx xxx xxxxxxxx vyměřen dříve xxxxxxx xxxxxxxxxxx, není xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prodlužuje o 1 rok, xxxxx x xxxxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatkového xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x žádosti. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx poplatků xx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 3 a 4 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§11x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§11x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem poplatku.

(2) Xxxxxxxx stanovený rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx ode xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxxxxx je s xxxxxxxx případu, kdy xx poplatek xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx xxxxxx splatnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11a xxxx. 4, xxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx závazné xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxx splatnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxx xxxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2023 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§11x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, a to xx xx xxxx xxxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxxx xxxx odvedena, x xxxxxxx zaplacenou nebo xxxxxxxxx xx původního xxx xxxxxxxxxx poplatku. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Poplatkovému xxxxxxxx, xxxxx zaplatí xxxx xxxxxx poplatek xx správné xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx poplatku může xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zvýšení xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx poplatkovému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx poplatku je xxxxxxx xx xxxxx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§11d

Vztah x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx poplatku předepsáním xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1, skončí poplatkové xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx nastávají účinky xxxxxx rozhodnutí.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx účinky rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalendářního xxxx, xx kterém xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx.

(3) Pokud je xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx poplatků xxxxx §11 odst. 1, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx předložena.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx insolvenčnímu soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx konečná xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx rok.

§11d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024

§12

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx xxxx který xx ke dni xxxxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx opatrovníka; xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx není jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxxxx xx překážku.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§14

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxx xxxxxx poplatek obecně xxxxxxxx vyhláškou.

(2) Obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) lhůtu pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx ohlášení xxxxx, x

x) splatnost xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x něhož xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10k odst. 1 xxxx. a) xxxx x).

(3) Xxxx x xxxxxx závazné vyhlášce xxxx dále xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) úlevu xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx,

x) paušální xxxxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxx u xxxxxx poplatku zákon xxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx poplatku xxxxx paušální částky, xxxxxx obec x xxxxxx její xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx odpovídající xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx způsob xxxxxxx a xxx xxxxxx podle daňového xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Obec v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx s motorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx poplatkům x xxxx podléhají.

(5) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jeden x xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxx xxxxx minimální xxxxx xxxxxx tohoto poplatku.

§14x

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem oprávněny xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, že xxxxxxx poplatku xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx oznámit xx 15 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx obec x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx údajů zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti nelze xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

§16 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§16a

Správce xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§16b

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx poplatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx událostech.

(2) Rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xxx xxx právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

XXXX ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§16c

Přihlášení fyzické xxxxx

Xxx xxxxx poplatků xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x evidenci xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx nebo xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

1. kterému xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx anebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16x vložen právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§17

Xxxxxxx xx:

1. Pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 82/1952 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 67/1966 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 216/1988 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/1989 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Čl. XX

1. Právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Žádosti x prominutí xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx a které xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx. x účinností od 1.1.2011

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx za provozované xxxxxxx hrací xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., x loteriích x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2012, se xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.10.2011

Xx. X

Přechodné ustanovení

Při xxxxxxx a správě xxxxxxxx podle §10a xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. VII tohoto xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxx xxxxxxxx podle §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx kalendářní xxx 2012 x xx xxxxxxxxx kalendářní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 174/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 565/1990 Xx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydané xx základě xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Ustanovení §16a x 16b xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 4 tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx poplatek nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx bodu 2, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 29.10.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místních xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Pro poplatkové xxxxxxxxxx u místních xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xx xxxxx roku 2017 x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2017 xx xxxxxxx §11 xxxx. 4, §14 xxxx. 2 x §14a odst. 4 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u místního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2017 xx xxxxxxx §10b xxxx. 3 zákona x. 565/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s účinností xx 1.7.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poplatku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx jeho zmocnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx poplatku, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé x poplatkovém období xxxx 2021, se xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, účinné xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 565/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x xxxxxx xxxxxx osvobozuje fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx období bydliště x xxxx xxxx, xx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §156 odst. 3 xxxxxx č. 541/2020 Sb., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x obci.

4. Xxxx xxxxxx zavést xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxx

x) xx podle §156 xxxx. 3 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x odpadech, xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

b) má xxxxx xxxx 2 xxxxxxx poplatek za xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxx

x) xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 1 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx shromažďování, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Poplatek za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 565/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použije pouze xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx č. 565/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1991.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

184/91 Xx., kterým xx xxxx zákon XXX x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 28.5.91

338/92 Sb., x xxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.93

48/94 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx ČNR č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

305/97 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx se xxxx xxxxx ČNR x. 551/91 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 565/90 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.98

149/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 202/90 Sb., x loteriích x xxxxxx podobných hrách, xx xxxxx xxxxxx x. 70/94 Xx., x x xxxxx x doplnění dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98

185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

229/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

211/2005 Xx., xxxxx XX xx xxx 22.3.2005 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §34 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xx zrušení §4 xxxx.2 zákona x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 14.6.2005

270/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

281/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

348/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., o místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

183/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí, práv x závazků ČR xx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x o souvisejících xxxxxxx a o xxxxx zákona č. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx a závazků x xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., x zákona x. 20/66 Xx., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 565/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 16.6.2010

30/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

300/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 202/90 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 14.10.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx související xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx daňových x pojistných zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

142/2012 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s účinností xx 1.7.2012

174/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., o místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2012

39/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.1.2013 xx. xx. Xx. XX 6/12 xx věci xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10x xxxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxx novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Xx. (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.3.2013

266/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.10.2015

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

338/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 8.8.2017 xx. xx. Xx. XX 9/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §10x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 185/2001 Sb. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 31.10.2017

278/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2020 x xxxxxxxx §3d, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.1.2021

543/2020 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

261/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x účinností od 1.2.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

252/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 6/92 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2) §2 xxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
3) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx.
5) Zákon XXX č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 70/1994 Xx.
6) §135 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
7) §18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§71 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 100/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 121/2000 Xx.
10) Vyhláška č. 279/1997 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
11) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §2 xxxxxxxx č. 284/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) §86 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Například xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
17) §127 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.
18) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.