Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2024.


Zákon o místních poplatcích
565/90 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - POPLATKY

HLAVA I - POPLATEK ZE PSŮ §2

HLAVA II - POPLATEK Z POBYTU

Subjekt poplatku §3

Předmět poplatku §3a

Osvobození od poplatku §3b

Základ poplatku §3c

Sazba poplatku §3d

Výpočet poplatku §3e

Plátce poplatku §3f

Evidenční povinnost §3g

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu §3h

HLAVA III - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ §4 §5

HLAVA IV - POPLATEK ZE VSTUPNÉHO §6 §7 §8 §9

HLAVA V - POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST §10 §10a §10b

HLAVA VI - POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU NEBO KANALIZACE §10c

HLAVA VII - POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Díl 1 - Obecné ustanovení §10d

Díl 2 - Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Subjekt poplatku §10e

Předmět poplatku §10f

Osvobození od poplatku §10g

Výše poplatku §10h

Díl 3 - Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Subjekt poplatku §10i

Předmět poplatku §10j

Základ poplatku §10k

Sazba poplatku §10l

Výpočet poplatku §10m

Plátce poplatku §10n

Díl 4 - Společná ustanovení

Poplatkové období a dílčí období §10o

Solidární poplatková povinnost §10p

Jednotky §10q

Nemovitá věc vložená do fondu §10r

ČÁST TŘETÍ - ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ §11 §12 §13

Zavedení poplatku §14 §14a

Správce poplatku §15 §16 §16a §16b

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přihlášení fyzické osoby §16c §17 §18

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 281/2009 Sb. - Čl. IX

č. 300/2011 Sb. - Čl. VI

č. 458/2011 Sb. - Čl. X

č. 174/2012 Sb. - Čl. II

č. 266/2015 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 278/2019 Sb. - Čl. II

č. 543/2020 Sb. - Čl. II

č. 609/2020 Sb. - Čl. IV

nález Ústavního soudu - č. 211/2005 Sb.; č. 39/2013 Sb.; č. 338/2017 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx")

x) xxxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx,

x) poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) poplatek xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxxxxx pozemku možností xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XX XXX

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxx pro xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Poplatek xx xxx se xxxxx xx xxx xxxxxxxx 3 měsíců. Xx poplatku ze xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx psa, xxxxxx xx osoba nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx těchto osob, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx držení a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. 14)

(3) Xxxxx poplatku xx xxx xxxx xx 1&xxxx;500 Xx za xxxxxxxxxx xxx a xxxxxxx xxx. Sazba xxxxxxxx ze xxx xx psa, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 let, xxxx xx 200 Xx xx xxxxxxxxxx xxx. U druhého x každého xxxxxxx xxx může xxxxx xxxxxxxx ze xxx xxxxx xx x 50 % xxxx, xxx xxxx horní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx poplatkové povinnosti xx dobu kratší xxx jeden rok xx xxxxx poplatek x xxxxxxx výši, xxxxx odpovídá xxxxx x započatých kalendářních xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx držitel xxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx místa přihlášení xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxx 3.

XXXXX XX

XXXXXXXX Z XXXXXX

§3

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxxx

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx není

a) xxxxx, při kterém xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována osobní xxxxxxx,

x) xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxx součástí.

§3x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP/P, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele lůžkové xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx péče,

d) pečující x děti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce,

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx sezónní práci xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx systému.

(2) Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen příslušník xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x činné službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo této xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služebních xxxx pracovních úkolů.

(3) Xxxxxxx prací podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx střídání ročních xxxxxx a zpravidla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, s výjimkou xxx xxxxxxx pobytu.

§3c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

§3d

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx poplatku x pobytu xxxx xxxxxxx 50 Kč.

§3x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Plátcem xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od poplatníka.

§3f xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 278/2019 Sb. x účinností od 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plátce xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx za xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Do evidenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x den konce xxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxx x zahraničí,

c) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, nebo

9. xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx vybraného xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 let xxx xxx xxxxxxxxx posledního xxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx x pobytu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 účastníkům xxxx xxxx, a

b) oznámí xxxxx plnit evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

(2) Plátce xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníků xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakáže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(4) Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut pobyt, x o výši xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx místa, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. důvodu xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

XXXXX XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXX VEŘEJNÉHO XXXXXXXXXXXX

§4

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, 16) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dočasných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx. X akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství, xxxxxxx celý xxxxxxx xx odveden xx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 10,- Xx xx xxxxx x xxxxxxxx m2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx i xxxxxxxx xxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, lunaparků x xxxxxx atrakcí xxxx obec xxxxxx xxxxx xx xx xxxx desetinásobek. Xxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx paušální xxxxxxx.

§5

§5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

HLAVA IV

POPLATEK XX XXXXXXXXX

§6

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx vybírá xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, prodejní xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx o daň x xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx obsažena. Vstupným xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx akce xxxxxxx xx xx, xx xx xx může xxxxxxxxx. Z xxxx, xxxxxxx celý výtěžek xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Sazba poplatku xx xxxxxxxxx činí xx 20 % x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částkou.

§7

§7 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Sb.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/1992 Sb.

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

XXXXX X

XXXXXXXX ZA XXXXXXXX X VJEZDU X MOTOROVÝM XXXXXXXX XX VYBRANÝCH MÍST X XXXXX MĚST

§10

(1) Xxxxxxxx xx povolení x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 2) xx vybraných xxxx x xxxxx měst (xxxx jen "vybraná xxxxx") xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx x vjezdu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx míst. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přihlášené nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, osoby xxx xxxxxx, 3) xxxxxxx těchto osob x jejich děti. Xxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nemovitost x xxxxxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxx činnosti nebo xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu ZTP xxxx XXX/X x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poplatek xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do vybraných xxxx, do kterých xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx.

(3) Xxxxx poplatku xx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx činí až 200 Kč xx xxxxx započatý xxx. Xxxx xxxx xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx částkou.

§10x

§10x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2011 Sb.

§10x

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 543/2020 Sb.

HLAVA XX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX JEHO XXXXXXXXX XX STAVBU XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX

§10x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx stavbu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxx 9) zhodnoceného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vybudovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích. Xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxx pozemku bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x touto xxxxxxxx. Cena xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10) v kalendářním xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx souhlas xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxxx. Xxxx sazby xx 1 x2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v obecně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxx věty xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§10x

(1) Poplatky za xxxxxxxxx odpad jsou

a) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x nemovité xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxx poplatkové xxxxxx xxxxx jeden z xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 2

Poplatek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxx poplatku

Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a která xx xxxxxxxx na xxxxx xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 543/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství xx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která je xxxx

x) přihlášením x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx které není xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx obce.

§10f xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx je

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx x xxxx xxxx x má x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx obecního xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, zákonného zástupce xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx seniory, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx zákona xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výjimkou osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§10h

Výše poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 200 Xx.

(2) Poplatek xx x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, nebo

b) xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx poplatku osvobozena.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, že poplatková xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxx xx xxxxx obce, xxxxxxx x jednu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxx

x) xx x xxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx alespoň 1 fyzická xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věc, nebo

c) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx osvobozen.

§10h xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxx 3

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx komunálního odpadu x xxxxxxxx xxxx

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxx osoba, xxxxx má x xxxxxxxx věci bydliště, xxxx

x) xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxx poplatku

Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx x jednotlivé xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního odpadu x nemovité xxxx xx xxxxx období xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z nemovité xxxx xx toto xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx připadajícího xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

c) kapacita xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx za xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx období xxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx odloženého x xxxxxxxx věci xx xxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx odloženého x xxxx xxxxxxxx věci xx dílčí období xxxx objednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxx nemovitou xxx xx xxxxx xxxxxx x případě, že x xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Obec xxxx xxxxx minimální xxxxxx xxxxxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxx

x) 10 kg, xxxxx xx xxxxxxxx hmotnost xxxxxx,

x) 60 x, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků.

§10k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Sb. x účinností xx 1.1.2021

§10l

Sazba poplatku

Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx nejvýše

a) 6 Xx za xx, xxxxx je xxxxxxxx hmotnost xxxxxx,

x) 1 Xx za x, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx komunálního xxxxxx x nemovité xxxx xx vypočte xxxx součet dílčích xxxxxxxx xx jednotlivá xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx konci

a) xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx v xxxxxxxx xxxx bydliště žádná xxxxxxx osoba x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx vlastník xxxx xxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx kilogramy xxxx xxxxx nahoru x sazby pro xxxxx xxxxxx.

§10x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§10x

Xxxxxx poplatku

(1) Plátcem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) vlastník xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Díl 4

Společná xxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Dílčím obdobím xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10p

Solidární poplatková povinnost

Spoluvlastníci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně a xxxxxxxxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx zákona x vlastnictví xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx spojeným xxxxxxx xx společných částech xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, tak x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx pozemku.

§10q xxxxxx právním předpisem x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§10x

Xxxxxxxx xxx vložená xx xxxxx

Xx xxxxxxxxx xxxx, podílový xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx je vložena xxxxxxxx věc, se xxx účely xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX

§11

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx poplatky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10k odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátci poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx takový plátce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Poplatek xx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výměru nebo xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx. Xxxxx plátce neodvede xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platebním xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xx na xxxxxxxxxxx. Toto zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx splatné xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx řádem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokut x xxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx-xx nedoplatek xx poplatku xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x nenabyl plné xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§14

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obec x obecně závazné xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku,

b) xxxxx na poplatku,

c) xxxxxxxxx povinnosti podat xxxxxxxx,

x) paušální xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx poplatku volbu xxxxxxxx částky, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx, než xx způsob xxxxxxx x den platby xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xxx oznámení xxxx x podaném xxxxxxxx.

(4) Xxxx v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných míst, xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx, zvolí xxxxx x dílčích xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§14x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx povinnost x xxxxxx závazné xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx odváděného plátcem xxxxxxxx podává ohlášení xxxxx plátce xxxxxxxx.

(2) X ohlášení poplatník xxxx plátce uvede

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx též osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx oprávněny jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.

(4) Dojde-li xx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx v obecně xxxxxxx vyhlášce xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx nebo úlevu xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx podle xxxxxxxx 4, nárok xx osvobození xxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy.

§15

Xxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

§16 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§16a

Správce xxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xx x přihlédnutím k xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§16x

(1) Správce xxxxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx důvod xxxxxxxxx xxxx, a to xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce x zároveň xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

SPOLEČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§16x

Xxxxxxxxxx fyzické xxxxx

Xxx účely poplatků xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx

x) ohlášení místa xxxxxx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, zákona x xxxxx xxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx trvalý xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 278/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§17

Xxxxxxx xx:

1. Pro xxxxx České republiky xxxxx č. 82/1952 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 67/1966 Sb., o místních xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/1988 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 7/1989 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§18

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nastalo xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

Čl. XX

1. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 281/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2011

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Místní xxxxxxxx za provozované xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx podle xxxxxx č. 202/1990 Sb., o loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, xx xxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.10.2011

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

Při xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10a xxxxxx č. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Poplatkové xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2012 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx řídí xxxxxxxxxxx právními předpisy.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 174/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §16a x 16b zákona x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 4 tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx poplatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 266/2015 Xx. s účinností xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 29.10.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místních poplatků, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx. a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx, vzniklé do xxxxx roku 2017 x za poplatkové xxxxxx xxxx 2017 xx použijí §11 xxxx. 4, §14 xxxx. 2 x §14a xxxx. 4 xxxxxx x. 565/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poplatkové xxxxxx xxxx 2017 xx xxxxxxx §10b xxxx. 3 xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související, vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx vydané xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx i xxx xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 565/1990 Sb. x xxxxxx závazné xxxxxxxx vydané na xxxxxxx xxxx zmocnění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

2. Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x poplatkovém xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxxx zákon x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx podle zákona x. 565/1990 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx x dílčím xxxxxx osvobozuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx má xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, xx x této xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpad xxxxx §156 xxxx. 3 xxxxxx č. 541/2020 Xx., o xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx povinnost vznikla x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 565/1990 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxx období xxxx 2021, ve xxxxxx

x) xx podle §156 xxxx. 3 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxx bodu 2 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 1 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx shromažďování, sběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování komunálních xxxxxx.

5. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 543/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x. 565/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx část xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 565/90 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1991.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

184/91 Sb., kterým xx xxxx zákon XXX x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.5.91

338/92 Xx., o xxxx z nemovitostí

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

48/94 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.94

305/97 Xx., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx XXX č. 368/92 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 551/91 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 565/90 Xx., x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.98

149/98 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx zákon XXX x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/94 Sb., x x změně x doplnění dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.98

185/2001 Xx., o xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vodovodech a xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2003

229/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

211/2005 Sb., nález XX ze xxx 22.3.2005 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), x xx xxxxxxx §4 odst.2 xxxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 14.6.2005

270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.10.2007

281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

348/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

183/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx některých xxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx XX xx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 157/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxx x. 10/2001 Xx., x xxxxxx x. 20/66 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 565/90 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.6.2010

30/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2011

300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.10.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zavedením xxxxxxxxxx registrů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

174/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

39/2013 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 9.1.2013 sp. xx. Xx. ÚS 6/12 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 xxxx. x) a §10x xxxxxx x. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx novelizací xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 458/2011 Xx. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.3.2013

266/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění pozdějších předpisů

s účinností xx 1.1.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx účinnosti 29.10.2015

170/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

338/2017 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 8.8.2017 xx. xx. Xx. XX 9/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx protiústavnosti §10b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 185/2001 Sb. (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx od 31.10.2017

278/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x xxxxxxxx §3x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021

543/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpadech a xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

363/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 359/1999 Sb., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

x xxxxxx provedená redakčním xxxxxxxx v xxxxxx x. 6/92 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2) §2 xxx 12 vyhlášky xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
3) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 337/1992 Sb., x správě xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 71/1967 Sb., x správním řízení.
5) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/1994 Xx.
6) §135 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
7) §18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§71 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 100/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 151/1997 Sb., o oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 121/2000 Xx.
10) Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §2 xxxxxxxx x. 284/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
13) §86 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Například xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
17) §127 xxxx. 1 zákona x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx.
18) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x poskytování xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.