Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.03.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2020 do 31.12.2020.


Zákon o místních poplatcích
565/90 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ §1

ČÁST DRUHÁ - POPLATKY

HLAVA I - POPLATEK ZE PSŮ §2

HLAVA II - POPLATEK Z POBYTU

Subjekt poplatku §3

Předmět poplatku §3a

Osvobození od poplatku §3b

Základ poplatku §3c

Sazba poplatku §3d

Výpočet poplatku §3e

Plátce poplatku §3f

Evidenční povinnost §3g

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu §3h

HLAVA III - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ §4 §5

HLAVA IV - POPLATEK ZE VSTUPNÉHO §6 §7 §8 §9

HLAVA V - POPLATEK ZA POVOLENÍ K VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚST §10 §10a

HLAVA VI - POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ §10b

HLAVA VII - POPLATEK ZA ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU VODOVODU NEBO KANALIZACE §10c

ČÁST TŘETÍ - ZAVEDENÍ A SPRÁVA POPLATKŮ §11 §12 §13

Zavedení poplatku §14 §14a

Správce poplatku §15 §16 §16a §16b

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přihlášení fyzické osoby §16c §17 §18

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 270/2007 Sb. - Čl. XI

č. 281/2009 Sb. - Čl. IX

č. 300/2011 Sb. - Čl. VI

č. 458/2011 Sb. - Čl. X

č. 174/2012 Sb. - Čl. II

č. 266/2015 Sb. - Čl. II

č. 170/2017 Sb. - Čl. VIII

č. 278/2019 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 211/2005 Sb.; č. 39/2013 Sb.; č. 338/2017 Sb.

INFORMACE

ČÁST XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Obec xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx poplatky (xxxx xxx "xxxxxxxx")

x) poplatek xx psů,

b) poplatek x pobytu,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho připojení xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

XXXXX I

POPLATEK XX PSŮ

§2

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx psa. Tím xxxx xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx psů xx xxxxx ze xxx xxxxxxxx 3 měsíců. Xx xxxxxxxx xx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx osoba xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx závislou xx pomoci jiné xxxxxxx osoby podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx ZTP/P, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxx útulek xxx zvířata nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis. 14)

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx xxx činí až 1&xxxx;500 Xx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx. Sazba xxxxxxxx xx xxx xx psa, jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 let, xxxx až 200 Xx za xxxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx psů xxxxx až o 50 % více, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx nebo xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu kratší xxx xxxxx xxx xx platí poplatek x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x započatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx ze xxx platí xxxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxx. Při xxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx, nově xxxxxxxxx xxxx. Při xxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx poměrné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 3.

HLAVA II

POPLATEK Z XXXXXX

§3

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxxx

§3a

Předmět poplatku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx úplatný pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů u xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxxx xx poplatku

(1) Xx xxxxxxxx z xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP/P, x xxxx průvodce,

b) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx příspěvková lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx zdravotního pojištění,

d) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx xxx děti xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxxxxxx práci pro xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školském xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. v zařízení xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x ohrožení xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xx účelem výkonu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této obce x souvislosti s xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ročních období x zpravidla se xxxxxx xxxxx opakuje.

§3b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx započatých xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností od 1.1.2020

§3x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku x pobytu xxxx xxxxxxx 21 Kč.

§3d xxxxxx právním předpisem x. 278/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxx poplatku

Poplatek x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3f

Plátce xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx poplatku xx povinen vybrat xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obdobného xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxx může být

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx,

4. pobytová xxxxx xxxxxxxxx příslušníka občana Xxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx vybraného xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska.

(4) Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx po dobu 6 xxx ode xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

§3x

Xxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce xxxxxxxx z xxxxxx, xxxxx jako pořadatel xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx účastníkům xxxx xxxx, může plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 účastníkům xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx plnit evidenční xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plátce xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x uvede x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx alespoň xxxxx x

x) xxx počátku x xxx konce xxxxxx této akce,

b) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu rozhodne xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(4) Při xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx xx x evidenční xxxxx xxxxx pouze

a) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx pobytu,

2. zařízení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx pobyt xxxxxxxxx, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

§3x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2020

XXXXX XXX

XXXXXXXX ZA XXXXXXX XXXXXXXXX PROSTRANSTVÍ

§4

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, 16) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx obdobných xxxxxxx, umístění xxxxxxx, xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x televizních děl. X xxxx xxxxxxxxxx xx veřejném prostranství, xxxxxxx celý xxxxxxx xx odveden xx xxxxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxx účely, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 10,- Kč xx xxxxx x xxxxxxxx m2 užívaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxx. Za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx prodejních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných atrakcí xxxx obec zvýšit xxxxx až xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Obec xxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxx, měsíční xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

§5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX XXXXXXXXX

§6

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akce, xxxxxxxxx x xxx x přidané hodnoty, xx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vstupným xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx akce zaplatí xx xx, xx xx xx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx odveden xx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx účely, xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xx vstupného xxxx xx 20 % x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vstupného. Xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx poplatek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§7

§7 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 278/2019 Sb.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 338/1992 Sb.

§9

§9 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 48/1994 Sb.

HLAVA V

POPLATEK XX XXXXXXXX X VJEZDU X MOTOROVÝM VOZIDLEM XX XXXXXXXXX MÍST X XXXXX XXXX

§10

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx vozidlem 2) xx vybraných xxxx x částí xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") xxxxx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx bylo vydáno xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx neplatí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nemovitosti xx xxxxxxxx xxxxx, osoby xxx xxxxxx, 3) xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx. Xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu XXX xxxx ZTP/P x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Poplatek xx vybírá xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx.

(3) Xxxxx poplatku xx povolení x xxxxxx x motorovým xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx až 200 Xx xx xxxxx xxxxxxxx den. Xxxx může xx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx.

§10x

§10x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2011 Sb.

XXXXX XX

XXXXXXXX ZA XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXX, PŘEPRAVY, XXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§10x

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx v obci,

b) xxxxxxx osoba, xxxxx xx ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx dům, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx osobu; xx-xx xx xxxxxx určené x individuální xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xx fyzické xxxxx xxxxxxx domácnost xxxx xxxxxxxx platit jedna xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx poplatek xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Od xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx osoba podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx zařízení xxx výkon ústavní xxxx ochranné výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx nezletilého, nebo

c) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xx 250 Xx za xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a kalendářní xxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 750 Xx za osobu xxxxxxxx v odstavci 1 x xxxxxxxxxx xxx; xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx osobu.

(6) X xxxxxxx xxxxx xxxxx přihlášení xxxxxxx xxxxx, změny vlastnictví xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx&xxxx;xxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx poplatek platí x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX VII

POPLATEK ZA XXXXXXXXXX STAVEBNÍHO XXXXXXX XXXXXXXX XXXX PŘIPOJENÍ XX XXXXXX XXXXXXXX XXXX KANALIZACE

§10c

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo kanalizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 9) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx-xx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx subjektů, xxxx xxxxxxx platit poplatek xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se platí xxxx, na xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxx ceny xxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx stavebního xxxxxxx x touto xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 10) x xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx sazby xx 1 m2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku stanoví xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce, kterou xxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§11

(1) Nebudou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx plátcem poplatku xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přímé úhradě.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatky xxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho osud.

(4) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, upravené xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho jmění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xx stejné procesní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§13

§13 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 281/2009 Sb.

§14

Zavedení poplatku

(1) Xxxx xxxxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obec x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx ohlášení podat, x

x) splatnost xxxxxxxx.

(3) Xxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx může xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) paušální xxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxx připouští; xxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx,

x) další xxxxxx placení x xxxx xxxxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx, než xx xxxxxx xxxxxxx x den platby xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) delší xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x podaném xxxxxxxx.

(4) Xxxx x obecně xxxxxxx vyhlášce, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vybraných xxxx, xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

§14a

(1) Poplatník xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x obecně závazné xxxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxxxxx.

(2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx podnikatele, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka xxxx plátce,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx nastala, xxxxxxxxx-xx xxxx v obecně xxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x rejstříků xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní správce xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaniká; xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx uložit xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Správcem xxxxxxxx je xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16

(1) Obecní úřad x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

b) xxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel,

c) údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxx x cizině, xxxxx, místo x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx údajů mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) xxx datové xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) jsou

a) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) místo x xxxxx narození, x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení a xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx, že xxxxx x rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x adresa xxxxx,

x) xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a označení xxxxx, který xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx opatrovníka; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx rodné xxxxx přiděleno, datum, xxxxx a okres xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx x xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) místo x xxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) státní občanství, xxxxxxxxx více státních xxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx písemnosti,

i) datum xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupců.

(5) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xxx v konkrétním xxxxxxx xxxxxx vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Za stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob přihlášených x obci. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§16x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxx x důvodu odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10b nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx to x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§16b

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx příslušenství xxxxx xxxx xxxxxxxx prominout xxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx poplatek xxxx poplatníkům, xxxxx xx důvod xxxxxxxxx xxxx, x to xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x zároveň ho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§16x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx považuje

a) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ohlášení místa xxxxxx podle zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxx zákona x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx,

1. kterému xxx xxxxxxx trvalý xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx je xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x azylu anebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxx.

§16x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2020

§17

Zrušují xx:

1. Xxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx č. 82/1952 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva financí č. 67/1966 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx ministerstva xxxxxxx, cen a xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 216/1988 Sb., x xxxxxxx poplatku xx xxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky č. 7/1989 Sb., x některých místních xxxxxxxxxx vybíraných x Xxxxxxxxxxx národním parku.

§18

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1991.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx registrační xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 270/2007 Xx. x účinností xx 31.10.2007

Čl. XX

1. Právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podány xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x které xxxxxx xxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. IX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 281/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hrací přístroje xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2012, se xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. VI xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 300/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 14.10.2011

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podle §10a xxxxxx č. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. VII xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. VII xxxxxx xxxxxx, x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 458/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx 2012 x xx xxxxxxxxx kalendářní xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 174/2012 Xx. x účinností xx 1.7.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx poplatkové povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x pro xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §16a x 16b xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxx poplatek xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tímto xxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 266/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxx 2, xxxxx xxxxxx účinnosti 29.10.2015

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx poplatků, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 565/1990 Xx. a xxxxxx xxxxxxx vyhlášky vydané xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místních xxxxxxxx, jakož x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx, vzniklé do xxxxx xxxx 2017 x xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2017 xx xxxxxxx §11 xxxx. 4, §14 xxxx. 2 x §14a xxxx. 4 xxxxxx č. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxx poplatkové xxxxxxxxxx u místního xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poplatkové xxxxxx xxxx 2017 xx xxxxxxx §10b xxxx. 3 zákona x. 565/1990 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxxxx poplatků, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, vzniklé xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx. x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 278/2019 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 565/90 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1991.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

184/91 Xx., kterým xx mění zákon XXX x. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 28.5.91

338/92 Xx., o xxxx x nemovitostí

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

48/94 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx XXX x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.94

305/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 368/92 Sb., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxx ČNR x. 551/91 Sb., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

149/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR x. 202/90 Sb., x loteriích a xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 70/94 Xx., x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.9.98

185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx potřebu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

229/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

211/2005 Xx., xxxxx XX xx dne 22.3.2005 xx věci xxxxxx xx zrušení §34 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), x na xxxxxxx §4 xxxx.2 zákona x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 14.6.2005

270/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 337/92 Xx., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 31.10.2007

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

348/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

183/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 115/2001 Xx., x podpoře xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 290/2002 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věcí, xxxx x závazků XX xx kraje x xxxx, občanská xxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx a xxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 157/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxxx a xxxxxxx x majetku XX, xx znění xxxxxx x. 10/2001 Sb., x zákona x. 20/66 Xx., o xxxx o zdraví xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 16.6.2010

30/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.3.2011

300/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 202/90 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 14.10.2011

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

458/2011 Xx., o xxxxx xxxxxx související xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

142/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx registrů

s účinností xx 1.7.2012

174/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 565/90 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

39/2013 Xx., xxxxx XX xx xxx 9.1.2013 xx. xx. Xx. XX 6/12 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §1 xxxx. x) x §10x xxxxxx x. 565/90 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxx novelizací provedenou xxxxxxx x. 458/2011 Xx. (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 5.3.2013

266/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 565/90 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx&xxxx;xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.10.2015

170/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

338/2017 Xx., nález XX xx xxx 8.8.2017 xx. xx. Pl. XX 9/15 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §10x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx č. 185/2001 Sb. (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 31.10.2017

278/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2020 x výjimkou §3x, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2021

x xxxxxx provedená xxxxxxxxx sdělením v xxxxxx x. 6/92 Xx.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Zákon č. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx.
2) §2 xxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x. 99/1989 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).
3) §116 xxxxxxxxxx zákoníku.
4) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx řízení.
5) Xxxxx XXX č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 70/1994 Xx.
6) §135 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx.
7) §18 xxxxxx x. 88/1968 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§71 xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 100/1988 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 151/1997 Sb., x oceňování xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 121/2000 Xx.
10) Xxxxxxxx č. 279/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 50/1976 Sb., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §2 xxxxxxxx x. 284/1995 Xx., kterou se xxxxxxx zákon x xxxxxxxxxx pojištění.
13) §86 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
16) §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení).
17) §127 xxxx. 1 zákona x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád.
18) Xxxxx č. 329/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám se xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.