Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.05.2017 do 30.06.2017.


Zákon o přestupcích

200/1990 Sb.

Základní ustanovení §1

ČÁST I. Obecná část

Pojem přestupku §2

Zavinění §3 §4

Věk a nepříčetnost §5

Porušení povinnosti uložené právnické osobě §6

Působnost zákona §7 §8 §9 §9a §10

Sankce §11 §12 §13 §14 §15 §15a

Ochranná opatření §16 §17 §18

Zvláštní ustanovení o mladistvých §19

Zánik odpovědnosti za přestupek §20

ČÁST II. Zvláštní část

Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy §21

Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí §21a §22

Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství §23 §23a

Přestupky na úseku podnikání §24 §25 §26 §27

Přestupky na úseku sociálních věcí §28

Přestupky na úseku zdravotnictví §29

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst §29a

Některé přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek §30 §31

Přestupky na úseku kultury §32

Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě §33 §34

Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti §35 §36 §37

Přestupky na úseku geologie §38

Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství §39 §40

Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství §41

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy §42 §42a §42b

Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení §42c

Přestupky na úseku obrany České republiky §43

Přestupky na úseku správy státních hranic §44 §44a

Přestupky na úseku ochrany životního prostředí §45

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě §46

Přestupky proti veřejnému pořádku §47

Přestupky křivého vysvětlení §47a §47b §48

Přestupky proti občanskému soužití §49

Přestupky proti majetku §50

ČÁST III. Řízení o přestupcích

Obecné ustanovení §51

Příslušnost §52 §53 §54 §55 §56

Společné řízení §57

Součinnost §58 §58a §59

Podávání vysvětlení §60 §61 §62 §63 §64 §65

Odložení věci §66

Zahájení řízení §67 §68 §69

Náhrada škody §70

Postoupení věci §71

Účastníci řízení §72

Obviněný z přestupku §73

Ústní jednání §74

Vydání a odnětí věci §75

Zastavení řízení §76

Výrok rozhodnutí §77

Smír §78

Náhrada nákladů řízení §79

Doručování §80

Odvolání §81 §82

Přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem §83

Blokové řízení §84 §85 §86

Příkazní řízení §87

Postup při zápisu do evidence přestupků §88

Námitkové řízení §88a

ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §89 §90 §91 §91a §92 §93 §94 §95 §95a §96 §97 §98

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 62/2002 Sb. - Čl. II

č. 78/2002 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2008 Sb. - Čl. IV

č. 204/2015 Sb. - Čl. II

č. 191/2016 Sb. - §22

Nálezy ÚS - č. 52/2001 Sb.; č. 476/2002 Sb.; č. 22/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 97/2015 Sb.

INFORMACE

200

XXXXX

Xxxxx národní xxxx

xx xxx 17. xxxxxx 1990

x přestupcích
 

Česká xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

§1

Základní ustanovení

Orgány xxxxxx xxxxxx a orgány xxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; dbají xxxxxxx o xx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX X.

XXXXXX XXXX

§2

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx jednání, xxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožuje xxxxx xxxxxxxxxxx a xx xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx jiném xxxxxx, nejde-li x xxxx správní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů anebo x xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx někdo xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx způsobem přímo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx zákonem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx nebylo možno x dané xxxxxxx xxxxxxxx jinak.

Xxxxxxxx

§3

X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx, xx xx třeba úmyslného xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) věděl, xx svým jednáním xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xx to, xx xxxxx zájem xxxxxxxx xxxx neohrozí, xxxx

x) xxxxxxx, že svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx zákonem, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxx vědět xxx a mohl.

(2) Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxx, xxxxxxxx pachatel

a) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo ohrozit xxxxx chráněný xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, x pro xxxxxx, xx jej xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx konání, x xxxxx xxx pachatel xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxx.

§5

Xxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxx odpovědný, xxx xxx duševní xxxxxxx v době xxxx xxxxxxxx nemohl xxxxxxxxx, xx xxx x porušení xxxx xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxx, xxxx nemohl xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť x x xxxxxxxxxx, xxxxxxx alkoholu xxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx. 1)

§6

Porušení xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxx xxxxxx ten, xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx jednal xxxx xxx jednat, a xxx-xx x jednání xx xxxxxx, xxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx zákona

§7

(1) Odpovědnost xx přestupek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx druh sankce, xxxxx xxxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx opatření xx rozhodne xxxxx xxxxxx účinného v xxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxx tohoto xxxxxx xxxx jiného xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx občanskému xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. b) x xxxx. 2 x přestupek xxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxx, 5) xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx spáchaný v xxxxxx xxxxxxx občanem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xx xxxxx předpisů xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vyhlášených xxxxxxxxxxxxx dohod, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.4.2002 xx 1.4.2002 (do xxxxxx x. 78/2002 Xx.)
§9
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx přestupku, xxxxx xx dopustila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx vykonat sankci xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx přestupky, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 24)

§9a

§9a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2008 Sb.

§10

(1) Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) xx xxxxxxxx jednání, které xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustily

a) xxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx jednání xx xxxx projedná xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

Xxxxxx

§11

(1) Xx xxxxxxxxx xxx uložit xxxx xxxxxx:

x) napomenutí,

b) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) zákaz pobytu.

(2) Xxxxxx lze uložit xxxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxx; napomenutí xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Od xxxxxxx sankce lze x rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx samotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k závažnosti xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx postižen x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projednaných xx xxxxxxxxx xxxxxx xx uloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx postižitelný. Zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx uložit, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxx lze xxxxxx xx 1&xxxx;000 Xx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zákon xxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx řízení (§84) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč, xxxxx tento xxxxx xxxx jiný zákon xxxxxxxxxxx uložit x xxxxxxx xxxxxx pokutu xxxxx x x xxxxxxxxx řízení (§87) xx 10&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx.

§14

(1) Zákaz činnosti xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx uvedené xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx x xxxxx xxxxxx x na dobu xxx stanovenou, xxxxxxx xx xxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, nebo x xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, x xxxxxxx-xx pachatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Do xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx učiněného x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx činnost vykonávat.

(3) Xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx lze xx uplynutí xxxxxxxx xxxx výkonu xxxx xxxxxx upustit, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx života xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx není potřebný.

§15

(1) Xxxxxxxxxx věci xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx

x) byla xx xxxxxxxx přestupku xxxxx xxxx určena, xxxxx

x) byla xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo byla xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx hodnota věci x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§15a

(1) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní části xxxxxx zákona xxxx x jiném xxxxxx x na xxxx xxxxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx spáchán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku,

b) byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznán xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterého xx dopustil xx xxxxx stejné xxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx záležitostí veřejného xxxxxxx na xxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx na místo xxxx obvod, v xxxx má xxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 44).

(2) Zákaz xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44), může xxxxxxxxx xx základě xxxx žádosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 nebo xxxx části. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxx veřejné moci. Xxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uložil. X xxxxxxx rozhodne xxxxxx xxxx bezodkladně, nejpozději xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecní xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx udělí; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx x xxxxxx. Povolení, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx obce nebo xxxx části, x xxx xx xxxxxxx xxxxx, obsahuje vždy xxxxxxxx, v xxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxxx obce xxxx xxxx části, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pobyt, je xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx poloviny xxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx další výkon xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxx xxxx trvání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxx výkonu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxxx trvalý xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 494/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) omezující opatření,

b) xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx opatření xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx veřejné sportovní, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx akce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupku

a) na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek (§30),

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx (§46),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§47 x 48),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§49), xxxx

x) xxxxx xxxxxxx (§50).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx x osobním xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx sankcí x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x omezujícím xxxxxxxxx, které xx xxx uloženo.

§18

(1) Xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxxxx věci xxxxxxx x §15 xxxx. 1 písm. x) xxxx b), xxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxx věc xxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nenáleží xxxxxxxxx přestupku xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx není xxxx

x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zájem.

(2) X xxxxxxx věci xxxxx rozhodnout, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx §15 odst. 2 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§19

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která x době xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), se xxxxxxxx xx xxxxxxxx péči, xxxxxx společnost věnuje xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx něj xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx u mladistvého xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx 5&xxxx;000 Xx. V xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x mladistvého xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 2&xxxx;500 Xx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx přípravě xx xxxxxxxx.

§20

Xxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, uplynul-li xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx; nelze jej xxx projednat, popřípadě xxxxxxxx sankci nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx amnestie.

(2) Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx z přestupku xxxxx vinným; je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx příkazu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx jeho xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx běhu xxxxx xxx xxxxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx nové xxxxx xxx projednání xxxxxxxxx; přestupek xxxx xxxxx projednat, xxxxxxxx-xx xx jeho xxxxxxxx xxx xxxx.

(4) Do xxxx lhůty xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 25)

XXXX XX.

XXXXXXXX ČÁST

Přestupky xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx x x územní xxxxxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx správě vyskytující xx na více xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, kdo

a) neoprávněně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxx být xxxxxxx x ceninou xxxx si takový xxxxxxx xxxxxxxxxxx nechá xxxxxxxx nebo jej xxxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xx povinnost takový xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívá vědeckou xxxx uměleckou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx školy,

e) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx uzávěru xxxx xxxxxx značku,

f) xxxxxxx zničí, poškodí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obsah,

g) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úmyslně xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x čestném xxxxxxxxxx x správního xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxx nedodrží xxxxxxxxx xxxxxxxx uložené x xxxxxxxxxxxx řízení,

i) úmyslně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo ozbrojených xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměnitelné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x) xx f) x xxxx. x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§21a

Přestupky xxxxx předpisům, xxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 451/1991 Sb., xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxxx v částce 116/1992 Xx., x xxxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 279/1992 Xx. tím, xx

x) x úmyslu dosáhnout xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx v xx setrvat xxxxx xxxxxxxxx nebo neúplný xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, že xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.

§21a xxxxxx právním předpisem x. 82/1995 Xx. x účinností xx 1.6.1995

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 133/2011 Sb.

§23

Ostatní xxxxxxxxx xx xxxxx dopravy x xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstraní, xxxxxx, xxxxxxx, zakryje, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, informační xxxxxxxx xxx cestující, xxxxxxxx jízdní xxx, xxxxxxxx zastávky xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí,

e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělovacího xxxx zabezpečovacího xxxxxxxx,

x) xxxx řidič vozidla xxx kontrole xxxx xxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doklady požadované xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx nedodržuje xxxxxxxxx xxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku, xxxxxxxxxxx xxxxxx x době xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době odpočinku xxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxx řidiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxxx, xxxxxx zákaz xxxxxxxx x vykládky stanovených xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vozidle xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o zastavení x xxxxx vozidel x x xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX, xxxxxxx XXXX xxxx jiným xxxxxxxx zaměnitelným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinému účelu xxx k xxxxxx xxxxx řidiče taxislužby, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až e) xxx xxxxxx pokutu xx 5&xxxx;000 Kč x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč; zákaz xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), h) x x).

(3) V xxxxxxxx řízení lze xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx projednat v xxxxxxxx xxxxxx.

§23x

§23x zrušen právním xxxxxxxxx č. 47/2004 Sb.

§24

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx jiného na xxxx, xxxxxxx, množství xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiných xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx, obchodních xxxxxxxx, fakturách, smlouvách x x xxxxx xxxxxxxxx zpřístupňovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálkového přístupu xxxxx x své xxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídle xxxx xxxxx podnikání, xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně spisové xxxxxx, podnikatelé nezapsaní x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxxxx xx jiné evidence, x níž xxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx 40),

2. xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku nebo xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx 41),

3. xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, x xxxx-xx xx, jméno x xxxxxxxx xxxx xxxxx 42).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx lze uložit xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§25

§25 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1993 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 52/2009 Sb.

§28

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx zničí, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx průkaz xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.

§29 **)

Xxxxxxxxx xx xxxxx zdravotnictví

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxx xx nepodrobí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložené xx snížení hluku x xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx hudby,

c) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx výskytu přenašečů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx epidemiologicky xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hlodavců xxxx xxxxxxx živočichů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx lékařskou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omamnými xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx rozhodnutím soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xx pěstounské péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky (xxxxxx kontraindikace), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelnému očkování,

g) xxxxxx lékařský xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x úmyslu, xxx ho xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravého xxxxx xxxxxxxx tiskopis xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úmyslu, xxx xx xxxx xxxxxxx x padělání, nebo x témže úmyslu xxxxxx xx jinak xxxxxxxxxxx získá xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo uložené x xxxxxxx xxxxxx xxxx neionizujícím xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx k zamezení xxxxxx nebo šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření nařízené x xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 32) xxxxx inzerování a xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tkáně xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odměnu xxxx xxxxx výhodu,

m) xxxxxx x xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx 33) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tkáně xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx hudby xxxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limity, xxxx xxxxxxxx stavbu, jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, že xxxx x xx nepřekročí xxxxxxxxx hygienické xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx důležitou x xxxxx epidemiologického xxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví v §53 zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx 45),

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxx xxx 12 xxxx xxxxxxxx 46) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx s prádlem,

s) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx mimořádnému xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx infekčního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx šíření xxxxxx, zvýšený xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx dalších živočichů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxxx, provedení anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x x), n), x), x), s) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. r) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 30&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx (§86) může xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx uložit xx xxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 5 000 Xx.

§29x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Přestupku xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxx omezení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 20)

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx v ochranném xxxxx přírodního xxxxxxxx xxxxxx a zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vnitřním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) úmyslně xxxxx nebo poškodí xxxx neoprávněně přemístí xxxx odstraní xxxxxx xxxxxxxxxxx hranice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje, xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx nebo území xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ztěžuje xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x průzkumu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, plynů, xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx výše 50&xxxx;000 Xx.

§29x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 164/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 18.6.2001

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx vyrobí xxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx líh xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx oběhu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx-xx x čin xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx množství xxx xxxxx potřebu xxxxxxx xxxx psychotropní xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vlastní xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx rostlinu nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 15&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) 25&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx spolu x xxxxxxx uložit zákaz xxxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) lze spolu x pokutou uložit xxxxx pobytu.

§31

§31 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2016 Sb.

§32

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx galerijní hodnoty,

b) xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.

§33

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x obchodní firmě

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) neoprávněně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zákony xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx majitelům xxxxxx xxxx,

x) neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zaměnitelné x xxxxxxxx xxxxxx xxxx označením příznačným xxx jiného podnikatele.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Kč.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2010 Sb.

§35

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a myslivosti

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx chemický xxxx xxxxxxxxxx přípravek xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) znečistí xxxx nevhodným xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx jiných škodlivých xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláště xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provede xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxxxxx půdu ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx loví xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 3&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 5&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 8&xxxx;000 Kč; xxxxx xxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§36

§36 zrušen právním xxxxxxxxx č. 95/2005 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/1992 Sb. x č. 67/1993 Sb.

§38

Přestupky na xxxxx xxxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx znehodnotí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§39

Přestupky xx xxxxx xxxxxxx a využití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx vnikne xx xxxxxxx xxxx xxxx do území, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx hornická xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem, nebo xx poddolovaného xxxxx, xxx xx vstup xxxxxxx,

x) úmyslně xxxxxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství xxxx x provádění xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx signálů, xxxxxx x xxxxxxx znaků x jiných měřičských xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxx vstupu,

c) neoprávněně xxxxxx povrchovou, podzemní xxxx xxxxx xxxx xx důlních xxx xxxx důlních xxx xxxxx úmyslně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 376/2007 Sb.

§41

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx, teplárenství a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx topných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo podzemní xxxxxxxx sdělovací xxxx xxxxxxxx techniky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx plynárenství,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízením.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§42

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx, zneužije xxxx xxxxx zneváží xxxx xxxxxx xxx státní xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) neoprávněně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx.

§42a

§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§42x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx úmrtní xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o tom, xx xxxxxxxxx splnili xxxxxxx požadavky zákona xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx matričnímu xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx manželství xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx při plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx neužívá xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedena v xxxxxx nebo oddacím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.

§42x vložen právním xxxxxxxxx č. 62/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

§43

Xxxxxxxxx xx xxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) úmyslně xxxxxx režim xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx objektu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§44

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx státních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoprávněně odstraní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx upozorňující xx xxxxxx státních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zasáhne xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx hraniční xxxxx, xxxxxx-xx xx tím xxxxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxx xxxx jestliže xx xxx xxxxx xxxxxx poloha, xxxx

x) xxxxxxxx nebo jinak xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx výkon xxxxx xxx xxxxxx státních xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) lze xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.

§44x

§44x zrušen právním xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§45

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně životního xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx jak xxxxxxx x ustanovení §21 xx 44, zhorší xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx.

§46

Ostatní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x přestupky xxxxx pořádku v xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupkem xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x §21 xx 45, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx, xxxxxxxxx úřadů x xxxxx.

(2) Přestupkem xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx územní samosprávy xx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx vydaných xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Kč x za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxx spolu s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§47

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxxxxxx výzvy úřední xxxxx xxx výkonu xxxx pravomoci,

b) xxxx xxxxxxxx z obydlí xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx okolí x xxxxxx se vstupu xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx s ohroženou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx,

x) xxxxxx noční xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx pohoršení,

e) xxxxxxxx veřejné prostranství, xxxxxxx xxxxxxxxx objekt xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxx společenských xxxx xxxxx v xxxxxxx určených k xxxxxxxx nebo turistice,

g) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx utkání, x xxxxx takového xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx utkání xx obličej xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho identifikaci,

h) xxxxxxx xxxx neoprávněně xxxxxx xxxxxxx prostranství, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxx, nebo

i) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Přestupku se xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), f) x x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx, xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 20 000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 pokutu xx 3 000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.

(4) Je-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx (§91a) xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x přestupku podle xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxxx xx

x) 15&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) a x),

x) 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx

x) 75 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h) x i).

(5) Xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c) xx x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákaz pobytu.

(6) Xxxxx nočního klidu xx xxxxxx xxxx xx 22. do 6. xxxxxx. Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rodinné akce, xxx nichž je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx kratší xxxx žádnou.

§47x

Xxxxxxxxx křivého xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxx xxxxxxx činným v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx nepravdu x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx význam xxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx zamlčí.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do výše 50&xxxx;000 Kč.

§47a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 265/2001 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§47x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, kdo

a) xxxxxxx strpět bezúplatné xxxxxxxxxx tabulky s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxx nemovitosti xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nápis,

b) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x označením xxxxx xxxx jiného veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx budovu xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x pořádek xx xxxx xxxx xxx užívaném xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx výše 10&xxxx;000 Xx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§48

Přestupkem proti xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx povinností, xxx které xxxx xxxxxxx x §47, xxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx právními předpisy. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx 3 000 Xx.

§49

Přestupky proti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx ublíží xx xxx xxx, xx xx xxxxx xxxx xxxx x posměch, xxxx

x) xxxxxx ublíží xx zdraví.

(2) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx naruší xxxxxxxx soužití xxx, xx

x) jinému xxxxxxxxx xxxxx na zdraví,

b) xxxxxx nepravdivě xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx jinému dopustí xxxxxx hrubého jednání.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxx nebo znemožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx příslušnost x národnostní menšině xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, víru xxxx náboženství, xxx, xxxxxxxxx postižení, xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxx smýšlení, členství xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx, pro jeho xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx stav xxxxx pro jeho xxxx xxxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx opakovaně (§91a) xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx odstavce, xxxxx xx xxxxxx do 30&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx pobytu.

§50

Přestupky xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx škodu xx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) podvodem, nebo

d) xxxxxxxx xxxx poškozením xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx užívá xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx cizí xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx jiného xxxxxxx věc, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx to, co xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx dopustí i xxx, xxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx (§91a) xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxx s pokutou xxxxxx zákaz xxxxxx.

ČÁST III.

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXX

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. 11)

Xxxxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) obecní xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx obcí (§53 xxxx. 4),

x) jiné xxxxxxx orgány, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§53

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě xx věcech, které xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx proti občanskému xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a přestupky xx xxxxx vyhledávání, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx úřady obcí x rozšířenou působností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx spravují, x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx k jejich xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxx xxxx zvláštní orgán xxxxxxxx komise x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vždy za xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx vzděláním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro projednávání xxxxxxxxx; 28) xxxxxxxx xx většinou xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by projednáváním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rady xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx náleží

a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx státní xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) působnost xxxxx xxxxxxxx 2 úřadům xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§54

§54 zrušen právním xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

§55

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx. 13)

(2) Přestupek, xxxxx byl spáchán x xxxxxx státním xxxxxxx České republiky xxxxx cizincem, xxxxx xx trvalý xxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, projedná xxxxxxx orgán, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx měl xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx příslušný xxxxxxx orgán může x xxxxxxxxx projednání xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

§56

§56 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§57

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustil xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx porušení právních xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx též xxxxx xxxx pachatelům, xxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgánem. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxx některého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx přestupek, který xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx přestupku.

Xxxxxxxxxx

§58

(1) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxx"), státní xxxxxx a xxxxxx xxxx oznamují xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, důkazní xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx prokazují, xx xxx x přestupek x xx byl xxxxxxx xxxxxxx osobou, xx-xx známa.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx policie x xxxxx-xx se x xxxxxxxxx

x) proti xxxxxxxxx pořádku,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xx x jejich důsledku xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxxxxx xx xxxxxx správě, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xxxx. g), §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §35 odst. 1 xxxx. x),

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku x x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx nezbytných pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oznámení. Oznámení xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třiceti xxx xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx příslušnému xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx projednává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) nebo xxx-xx x xxxx správní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx přestupek xxxxxxxxx, anebo nezjistí-li xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx důvody xxxxxxxx, xxx xxxxxx, není-li xx místě xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58x

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx narození, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, datum, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxx-xx x úmrtí xxxxxxxx xxxxx mimo území Xxxxx republiky, datum xxxxx, místo x xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxx xxxxxxx v §52 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x okres xxxxxxxx, x případě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx adresa, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx x u xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x úmrtí xxxxx,

x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazu pobytu x xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Při výkonu xxxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxxxx přestupků využívají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xx cizinec xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) druh x xxxxxx místa xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx jehož xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum úmrtí,

l) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) zákaz pobytu, xxxxx zákazu pobytu x xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §52 xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxxx místa pobytu x České republice, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx zahraniční xxxxx.

(5) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x konkrétním xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního systému xxxxxxx, pouze pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§59

Státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx provedou xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxxxxx požadovaných xxxxx xxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý xx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxx nezbytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxx blízkým (§68 xxxx. 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Tomu, xxx xx bez xxxxxxxxx důvodů nedostaví xx výzvu xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítá, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokutu xx do xxxx 5&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. Pořádková xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

§61

§61 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§62

§62 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§63

§63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§64

§64 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§65

§65 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§66

Odložení xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx odloží, xxxxxxxx xxxxx podezřelá x xxxxxxxxx

x) požívá xxxxx a imunit xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 3,

x) v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedovršila xxxxxxxx rok svého xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poruchou, pro xxx xxxxxxx rozpoznat, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ovládat xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx věc xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx uložit, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxx xxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Správní xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) došlé xxxxxxxx (§67 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx postoupení věci xxxxx §71,

x) o xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx x jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx opatření se xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx,

x) nebyl podán xxxxx na zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx-xx o přestupek, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jen xx xxxxx (§68 xxxx. 1 až 3),

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx osoby podezřelé xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx správnímu xxxxxx xxxxx; správní orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx.

Zahájení xxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxxx xx projednávají x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se projednávají xxx na xxxxx (§68 xxxx. 1).

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx státního xxxxxx, xxxxxx policie xxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postoupení xxxx xxxxxxx činným x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx věci jinému xxxxxx, zahájí xxxxxx x xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxxxx, vyrozumí xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx oznámení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§68

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxxxxx xxxxx §125c xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 xxxx. 2 xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x bez xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mladší 15 xxx.

(3) X xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx ode dne, xxx se navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X návrhu musí xxx uvedeno, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx spáchán.

(4) Xxxxx-xx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx, pokračuje xx x xxxxxx z xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x o xxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx návrh.

§69

Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 odst. 1, §49 nebo §50 si xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx prvním xxxxxx v xxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx přestupků") xxxxxxxx se obviněného x xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxx, komu xxxx xxxxxxxxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, pokud xxx xxxx postoupena správnímu xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), působí xxxxxxx xxxxx, xxxxx přestupek xxxxxxxx, x xxxx, xxx byla škoda xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxx spolehlivě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dobrovolně xxxxxxxxx, xxxxx správní orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx poškozeného x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx nebo jiný xxxxxxxxx orgán.

(3) Zemře-li xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx škody xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx věci

Správní xxxxx xxxxxxxx věc

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxx xxx,

x) orgánu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jiným správním xxxxxxxx než přestupkem,

d) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené v §9 odst. 3 x xxxxxxxxxxxxxx řízení 30), xxxxx tato xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) obviněný x přestupku,

b) xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx xxxx přestupkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxx zabrána, x xxxxx řízení xxxxxxxx xx zabrání xxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §68 xxxx. 1.

§73

Xxxxxxxx z přestupku

(1) Xxxxx xx obviněným x přestupku, jakmile xxxxxxx orgán učinil xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx občana xx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravomocným rozhodnutím.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx vyjádřit xx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxx x nich, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx důkazy xx xxxx obhajobu, podávat xxxxxx a opravné xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

§74

Xxxxx jednání

(1) O xxxxxxxxx koná správní xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. X nepřítomnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže odmítne, xx xxx řádně xxxxxxxxx, se x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx nedostaví xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o nařízeném xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu dětí; xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Vydání x odnětí xxxx

(1) Xxx má x sebe xxx xxxxxxxxx pro zjištění xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxx xxx, xxxxx xxxx xxx prohlášena xx propadlou xxxx xxxxxxxx, xx povinen xx xxxxx správního xxxxxx xx xxxxx; xxxxxx-xx xx, xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nebude-li xxxxxx xxxx odňatá věc xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx tomu, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx.

§76

Zastavení xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x přestupku,

c) xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x přestupku xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nejde-li x osobu uvedenou x §9 xxxx. 3,

x) obviněný x xxxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rok svého xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ovládat xxx xxxxxxx,

x) odpovědnost za xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v trestním xxxxxx,

x) za přestupek xxxx uložena xxxxxxx xxxxxx,

xx) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxxxx xx postačující,

i) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzal xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx, ač xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx náležité xxxxxx xxxx xxx důležitého xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxx o návrhu xxxxx §68 xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 xxx návrh xxxxx osobou, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx oprávněna,

m) x xxxxxx x moci xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, který lze xxxxxxxxx xxx xx xxxxx podle §68 xxxx. 1,

x) v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxx postoupena xxxxx §71 xx xxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx přestupek xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx očekávání xxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xx jiný xxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), j) x k) xxxxxxxxxxx xx věci. X xxxxxxxxx případech xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx x xxxxxxxxx xx o tom xxxxxxxxxx.

§77

Výrok xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx obviněný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§11 xxxx. 3), x započtení xxxx xx doby xxxxxx xxxxxxxx (§14 xxxx. 2), x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření (§16), x nároku xx xxxxxxx škody (§70 xxxx. 2) x x xxxxxxx nákladů xxxxxx (§79 xxxx. 1).

§78

Smír

U xxxxxxxxx xxxxxx xx cti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§79

Náhrada nákladů xxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx zastaveno xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. x), b), x) xxxx x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx uložit v xxxxxxxx xxxxxx (§84) xxx v xxxxxx xxxxxxxxx (§87).

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxxx zřetele xxxxxxx lze xx xxxxxxx povinnosti nahradit xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx 1 zcela xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx obce, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx orgán Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx státního rozpočtu xxxx xxxxxxxxx.

§80

Doručování

Doručuje-li správní xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§81

(1) Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx se xxxx odvolat x xxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx x xxxxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zástupce x xxxxx vykonávající xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx škody.

(3) Vlastník xxxxxxx xxxx xx xxxx odvolat xxx xxxxx té xxxxx xxxxxxxxxx, ve které xx vyslovuje zabrání xxxx.

(4) U přestupků, xxxxx xxx projednat xxx xx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jen proti xx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx týká xxxxxxxxx viny obviněného x přestupku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx řízení (§76 xxxx. 3).

(5) Xxxx xxxxxx odvolání proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx.

§82

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx sankci x neprospěch xxxxxxxxxx x přestupku.

§83

Přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Požádá-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, o odložení xxxxxx xxxxxxxxxx, 2) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)

Xxxxxxx xxxxxx

§84

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uložením xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, nestačí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (§13 xxxx. 2) zaplatit.

(2) Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení se xxxxx odvolat.

(3) Xxxxxx x blokovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který lze xxxxxxxxx xxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§91x) x xx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vyšší sankce.

§85

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Orgány xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bloky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu nebo xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 43), x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx se xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o lhůtě xxxx splatnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx prokázat, xx xxxx oprávněny xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačí, xxxx, xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx uložena.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx zahájit nejpozději xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí.

(6) Podnět x xxxxxxxxx přezkumného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy podnět xxxxxxx.

§86

X xxxxxxxx řízení xxxxx projednávat

a) xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), §24 xxxx. 1 xxxx. b), §30 xxxx. 1, §42 xxxx. 1, §44, jakož x xxxxx §46, xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx xxxxx §47 odst. 1 písm. x) xx e) x x), §48, přestupky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49, přestupky xxxxx majetku xxxxx §50 a xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 18),

x) xxxxxx Xxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx podle §23 xxxx. 1 xxxx. x), x), g), §30 xxxx. 1, §42 odst. 1, §43 odst. 1 xxxx. x), xxxxx x podle §46, xxxxx x nim xxxxx xx xxxxx xxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) x §48, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx soužití xxxxx §49, xxxxx xxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxx o Vojenské xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. b), d) x f), §46, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zvláštní právní xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx pracovištích,

d) xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšetření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §29 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), jde-li o xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotního xxxxxxx, §29 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxx, §29 xxxx. 1 xxxx. x), x) až x), x), x), x) x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x působnosti xxxx,

2. xxxxx zákona o silničním provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stáním nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxx xx to xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, porušením xxxxxxxx o překročení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x hnaní zvířat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx osoby xx osobním xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx bruslí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a porušení xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx komunikaci xxxx xxxxx xxxxx, které xxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx jen xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§87

Příkazní xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx přestupku xxxxxxxx a xxxxxx-xx xxx vyřízena x xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx vydat xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pokuty (§13 odst. 2).

(2) Xxxxxx nelze vydat, xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Příkaz má xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vždy xxxxxxx.

(4) Obviněný x xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxxx podat do 15 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx příkaz xxxxx. Xxxxxxx podáním xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Příkaz, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podán xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V příkazním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx jen na xxxxx, xxx nárok xx náhradu škody.

§88

Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx stupni, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zveřejní Rejstřík xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx xxxxxxxxxxx obecní xxxxxxx, xxxxxxx zápis xxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx pro provedení xxxxxx do xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxx Praze x ve statutárních xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podklad xxx provedení xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx fyzická osoba, xx údaje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodl o xxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, může xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx x osobu, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x neoprávněnosti xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

XXXX XX.

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§89

Ústředním xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx xxxxxxxxx xx ten ústřední xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti náleží xxxx státní správy, xx xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxx určit xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, je xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx ve xxxxxx, x jejichž projednání xxxx xxxxxxxxx obce.

§90

Xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxxx do působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx usnesením, které xx vyhlašuje ve Xxxxxx xxxxxx.

§91

V evidenci xxxxxxxxx xx evidují pravomocná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30, na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §35 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xx úseku xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle §43, proti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §49 a proti xxxxxxx xxxxx §50.

§91x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měsíců.

§91a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§92

(1) O xxxxxxxx xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxx. 3 x xxxxxx pobytu xxxxx §15a xxxx. 4 xxxxxxxxx na xxxxx osoby, jíž xxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx přestupek xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu dětí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nelze xxxxxxx; xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx.

§93

Dodržování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xx uložil x xxxxxx xxxxxx.

§94

Správní orgán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxx na vrácení xxxxxx, kterou zaplatila xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§95

Ustanovení o xxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje xx řízení o xxxxxxxxx zahájená před xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxx městských xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§96

Xxxx, okresní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxx 31. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx obvodech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§97

Zrušují se:

1. xxxxx č. 60/1961 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx socialistického xxxxxxx, xx xxxxx předpisů xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx č. 61/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

3. zákon č. 126/1968 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku,

4. xxxxxxxxxx §49 xx 51 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 127/1981 Sb., o xxxxxxxx obchodě,

5. zákonné xxxxxxxx předsednictva České xxxxxxx xxxx č. 10/1990 Sb., x udělování amnestie xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání patří xx působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

§98

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.

Šafařík v. x.
Xxxxxxx x. r.

Účinnost xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
Xx. XXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "základní xxxxx", xxxxxx xx tím "xxxxxxxx kapitál".
2. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx jmění", xxxxxx se xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
3. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx firma" xxxx "xxxxx, jméno x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx".
4. Užívá-li xxxxx xxxxx pojem "roční xxxxxx závěrka", rozumí xx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

2. Xxxxx, po xxxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se x přestupků spáchaných xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 62/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

Čl. XX

Xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustili xxxxxxxx nebo senátoři xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 78/2002 Xx. s účinností xx 1.4.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ředitelství Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. III

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úseku rybářství xxxxx xxxxxx č. 99/2004 Sb. xxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rybářskou xxxxxx xxxx krajem x xxxxxxxxx působnosti podle xxxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kraje.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 237/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx trestů se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupcích xxxxxxxxx x §91 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx spáchání xxxxxxxxx došlo xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx běhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§22

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44a odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zahájené přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 191/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 200/1990 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1993

344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

359/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxxx x katastrálních orgánech

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

67/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx ČNR č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx ČR, x zákon ČNR x. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii

s xxxxxxxxx od 1.3.1993

124/1993 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 200/1990 Xx. publikované x xxxxxx x. 34/1993

290/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon x xxxxx ČNR x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

134/1994 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1995

82/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx zákon XXX x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx XXX č. 283/91 Sb., x Xxxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 553/1991 Sb., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 528/1990 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.1995

237/1995 Xx., x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx xxxxxxxxxx právu xxxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

279/1995 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.1995

289/1995 Xx., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.1996

112/1998 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx ČNR x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1999

168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu vozidla)

s xxxxxxxxx od 1.1.2000

360/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.12.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o krajích, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx o okresních xxxxxxx x zákonem x hlavním xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2001

370/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Xx., o Xxxxxx xxx cenné xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

52/2001 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 17.1.2001 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §83 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.2.2002

164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx vod, přírodních xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 18.6.2001

254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

265/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx zákon, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.1.2002

273/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2001

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

312/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx zákona x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 370/2000 Xx., zákon x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím vystupování x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 31.12.2001

6/2002 Xx., o soudech, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x soudech x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

62/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/1990 Xx., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.4.2002

78/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 90/95 Xx., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 107/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

216/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s účinností xx 1.1.2003

259/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 84/1990 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 175/1990 Xx., a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2002

285/2002 Xx., x darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2002

311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s účinností xx 1.1.2003

334/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 121/2002

476/2002 Sb., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 31.3.2003

88/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákon x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 501/2001 Sb. x nálezu XX xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákon x. 219/2000 Xx., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2003

218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2003

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

47/2004 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

559/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx průkazech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 329/1999 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX x x změně některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2005

586/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

95/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, alkoholem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

392/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 27.9.2005

393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx dne 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 12.9.2005

x xxxxxxxxx xx 12.10.2005

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 247/2000 Xx., o získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

530/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/1994 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

57/2006 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

76/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

80/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 94/1963 Xx., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2006

181/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

213/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ČR x x změně některých xxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.6.2006

216/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.5.2006

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

226/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

215/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

344/2007 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

376/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 61/1988 Xx., o hornické xxxxxxxx, výbušninách a x státní báňské xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2008

129/2008 Xx., o xxxxxx zabezpečovací detence x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

309/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

314/2008 Xx., kterým se xxxx zákon x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., o xxxxxx xx věcech soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/1999 Sb., o Xxxxxxxx ochránci práv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

484/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2009

41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

52/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

346/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 100/2004 Sb., x xxxxxxx druhů volně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x dalších xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 388/1991 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

150/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2011

133/2011 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2011

370/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

22/2012 Xx., xxxxx XX xx xxx 25.10.2011 xx. xx. Pl. XX 14/09 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx §22 xxxx. 4 xxxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.7.2011, x ústavním xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 4.2.2012

142/2012 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

237/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxx xxxxx, rybářské xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.9.2012

390/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 8.12.2012

494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

102/2013 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2013

300/2013 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.10.2013

306/2013 Xx., x zrušení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2013

22/2014 Xx., nález XX xx dne 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

97/2015 Xx., xxxxx XX ze xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. ÚS 19/14 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §29 odst. 1 písm. f) xxxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 5.5.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2015

267/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

48/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.2.2016

178/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

191/2016 Xx., o ochraně xxxxxxxx hranic ČR x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx státních xxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.8.2016

65/2017 Sb., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

x xxxxxx provedená xxxxxxxx x opravě xxxxxxx chyby x xxxxxx x. 130/2002 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 200/1990 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 3 xxxxxx XXX č. 37/1989 Xx., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2) §75 xxxxxxxxx řádu.
3) §244 xx 250k občanského xxxxxxxx xxxx.
4) §321 xx 334 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
5) Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
6) Např. xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (úplné xxxxx x. 361/1992 Xx.), xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1983 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxx.
8) §47 xxxx. 1 zákona x. 147/1983 Xx.
9) Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 464/1991 Sb., x xxxxxxxxx nejnižší xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.
10) §6a xxxxxx x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 27/1984 Xx., xxxxxx č. 213/1993 Xx. x xxxxxx x. 134/1994 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx řád).
12) §1 x 2 vyhlášky xxxxxxxxxxxx vnitra XX x. 260/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
13) §7 xxxx. 1 správního xxxx.
14) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).
15) §15 xxxx. 7 zákona x. 168/1999 Xx.
16) §17 xxxxxx č. 168/1999 Xx.
17) Zákon č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí.
18) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x silničním xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §8 xx 11 x §13a xxxxxx č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
20) §8 xxxxxx x. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
21) Zákon č. 254/2001 Sb., o xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
22) §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx).
23) Xxxxx č. 274/2001 Sb.
24) Zákon č. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx xxxxxx soudců x státních xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o trestním xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §20a xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §8 xx 11 a §13a obchodního zákoníku.
28) §2 xxxxxxxx x. 345/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxxx obcí, krajů, xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předsedů xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (vyhláška o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Xx.
29) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Zákon č. 90/1995 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 107/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx.
31) §5 xxxx. 6 zákona x. 216/2002 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
32) §28 xxxxxx č. 285/2002 Xx., o darování, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
33) §20 xxxxxx x. 285/2002 Xx.
34) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
35) §37 xxxxxx x. 56/2001 Xx., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.
36) Xxxxx č. 56/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Zákon č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Xxxxx č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx.
39) Nařízení Xxxx (XXX) x. 3821/85 x záznamovém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
40) §13a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §27 xx 38l obchodního xxxxxxxx.
42) §8 xx 11 obchodního xxxxxxxx.
43) Xxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 388/1991 Xx., §88a xxxxxx x. 114/1992 Sb., §34e xxxx. 6 xxxxxx x. 100/2004 Xx.
44) Zákon č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

46) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

*) Xxxxxx x. 29/2000 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2000 xxxxxxxxxx §36, xxx xxxx xxxx upravuje x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx x 3&xxxx;000 Xx na 20&xxxx;000 Kč, xxxxxx x. 151/2000 Xx. x xxxxxxxxx xxxx xx 1.7.2000 xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xx 3 000 Xx. Xxx. zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odporuje xx zákonem x xxxxxxxxxxxxxxxx.

**) Xxxxxx č. 375/2011 Xx. nám x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zrušit xxxx čtvrtou xxxxxxxx xxxxxxxx č. 285/2002 Xx. - xx xxxxxxx zrušit x §29 xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x), x) a x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx. 2. Xxxxxxx si, že xxxxx x omyl xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxx není technicky xxxxx vzhledem x xxxx, že xx xxxxxxx č. 285/2002 Xx. následují xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úpravy.