Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.05.2017 do 30.06.2017.


Zákon o přestupcích

200/90 Sb.

Základní ustanovení §1

ČÁST I. Obecná část

Pojem přestupku §2

Zavinění §3 §4

Věk a nepříčetnost §5

Porušení povinnosti uložené právnické osobě §6

Působnost zákona §7 §8 §9 §9a §10

Sankce §11 §12 §13 §14 §15 §15a

Ochranná opatření §16 §17 §18

Zvláštní ustanovení o mladistvých §19

Zánik odpovědnosti za přestupek §20

ČÁST II. Zvláštní část

Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy §21

Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí §21a §22

Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství §23 §23a

Přestupky na úseku podnikání §24 §25 §26 §27

Přestupky na úseku sociálních věcí §28

Přestupky na úseku zdravotnictví §29

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst §29a

Některé přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek §30 §31

Přestupky na úseku kultury §32

Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě §33 §34

Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti §35 §36 §37

Přestupky na úseku geologie §38

Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství §39 §40

Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství §41

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy §42 §42a §42b

Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení §42c

Přestupky na úseku obrany České republiky §43

Přestupky na úseku správy státních hranic §44 §44a

Přestupky na úseku ochrany životního prostředí §45

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě §46

Přestupky proti veřejnému pořádku §47

Přestupky křivého vysvětlení §47a §47b §48

Přestupky proti občanskému soužití §49

Přestupky proti majetku §50

ČÁST III. Řízení o přestupcích

Obecné ustanovení §51

Příslušnost §52 §53 §54 §55 §56

Společné řízení §57

Součinnost §58 §58a §59

Podávání vysvětlení §60 §61 §62 §63 §64 §65

Odložení věci §66

Zahájení řízení §67 §68 §69

Náhrada škody §70

Postoupení věci §71

Účastníci řízení §72

Obviněný z přestupku §73

Ústní jednání §74

Vydání a odnětí věci §75

Zastavení řízení §76

Výrok rozhodnutí §77

Smír §78

Náhrada nákladů řízení §79

Doručování §80

Odvolání §81 §82

Přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem §83

Blokové řízení §84 §85 §86

Příkazní řízení §87

Postup při zápisu do evidence přestupků §88

Námitkové řízení §88a

ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §89 §90 §91 §91a §92 §93 §94 §95 §95a §96 §97 §98

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 62/2002 Sb. - Čl. II

č. 78/2002 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2008 Sb. - Čl. IV

č. 204/2015 Sb. - Čl. II

č. 191/2016 Sb. - §22

Nálezy ÚS - č. 52/2001 Sb.; č. 476/2002 Sb.; č. 22/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 97/2015 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx orgány") vedou xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx zákony x xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx spoluobčanů; xxxxx xxxxxxx x xx; xxx občané neztěžovali xxxxxx xxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soužití.

ČÁST X.

XXXXXX XXXX

§2

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo ohrožuje xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx jiném xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx správní delikt xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx není jednání, xxxx někdo odvrací

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx na zájem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxx chráněnému zákonem, xxxxxxxx tímto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zřejmě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, x toto xxxxxxxxx nebylo možno x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Zavinění

§3

K xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postačí zavinění x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx výslovně, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx z xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem chráněný xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxx neporuší xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xx svým xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ač xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x svým xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže pachatel

a) xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ohrozit xxxxx chráněný xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Jednáním xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx okolností a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxx x nepříčetnost

(1) Xx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx, kdo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctý xxx xxxxx xxxx.

(2) Za xxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jde x porušení nebo xxxxxxxx xxxxx chráněného xxxxxxx, xxxx nemohl xxxxxxx xxx jednání. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ten, xxx xx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x x nedbalosti, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. 1)

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx osobě

Za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx zákona ten, xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxx-xx x jednání xx xxxxxx, xxx, xxx xxx x xxxxxxx příkaz.

Působnost xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jen xxxxx, xx-xx to pro xxxxxxxxx příznivější.

(2) Xxxxxxxxx xxx uložit xxxxx xxxxxx druh xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx x přestupku rozhoduje.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxx, xxx xx x ochranném xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který byl xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

(2) Podle xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx občanskému xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 písm. b) x xxxx. 2 x přestupek xxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní občan Xxxxx republiky anebo xxxxxxx, 5) xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státním xxxxxxx Xxxxx republiky anebo xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxx pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx, xxxxxxxx jím xxxxxxx osoba porušila xxxxxxxxx, xxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxx xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxx to xxxxxxx x vyhlášených xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.4.2002 xx 1.4.2002 (do xxxxxx č. 78/2002 Xx.)
§9
(1) Jednání, které xx znaky přestupku, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nelze xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx, jíž xxxx xxxxxx uložena, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přestupky, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepožádají xxxxx příslušný k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 24)

§9x

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2008 Sb.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) se xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx přestupku, xxxxx xx dopustily

a) xxxxx podléhající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů,

b) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zabezpečovací xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xx však xxxxxxxx xxxx přestupek, xxxxx xxxx pachatel přestal xxx osobou uvedenou x odstavci 1.

Xxxxxx

§11

(1) Za přestupek xxx xxxxxx xxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxx činnosti,

d) propadnutí xxxx,

x) xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx uložit xxxxxxxxxx nebo s xxxxx sankcí; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx sankce xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx upustit, xxxxxxxx x nápravě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Při xxxxxx xxxxx sankce a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, x okolnostem, xx xxxxx byl spáchán, x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx a x xxxxx pachatele, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pachatele xxxxxxxxxxxx xx společném řízení xx uloží xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxx, xxxxxxxx je xxx xxxxxx za některý x xxxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx do 1 000 Xx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiný zákon xxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxx řízení (§84) xxx uložit pokutu xx 5&xxxx;000 Xx, xxxxx xxxxx zákon xxxx xxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx (§87) xx 10 000 Xx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xx věci rozhodoval x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxx uložit jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštní části xxxxxx zákona nebo x xxxxx zákoně x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxx, kterou pachatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiném obdobném xxxxxx, nebo k xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, a xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xx.

(2) Do doby xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx pachatel xx xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx učiněného x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx vykonávat.

(3) Xx výkonu zbytku xxxxxx xxxxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výkonu této xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx její další xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxx věci xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx x xxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Propadnutím xxxx nelze uložit, xx-xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx propadlé věci xx xxxxx stát.

§15x

(1) Zákaz xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xx dobu xxxxxxx xxx měsíců xx xxxxxxxxxxx, xx

x) xxx xxxxxxxxx spáchán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx x posledních xxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterého xx dopustil xx xxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxxxx na xxxxx xxxx obvod, x xxxx má pachatel xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxx xxxxx po dobu xxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxxx dopustil xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1, vymezené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx trvalý xxxxx xxxx xxxxxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44), xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx, má-li xxxxxxxx x pobytu xx xxxxx obce xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zejména xxxxxxxx lékaře xxxx xxxxxx veřejné moci. Xxxxxx úřad může xxxxxxxx udělit pouze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který zákaz xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx, vydá xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx udělí; xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Povolení, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobyt xx xxxxx obce nebo xxxx části, v xxx má xxxxxxx xxxxx, obsahuje xxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx a xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx lze xx xxxxxxxx poloviny doby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx další výkon xxxx xxxxxxxx.

(5) O xxxxxxx xxxxxx pobytu, xxxxx a xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxx xxxxxx, uvědomí xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xxxxxx uložil, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 494/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 15.1.2013

Ochranná xxxxxxxx

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxx xxxx.

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx určená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx akce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx látek (§30),

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx (§46),

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§47 x 48),

d) xxxxx občanskému xxxxxxx (§49), nebo

e) xxxxx xxxxxxx (§50).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poměrům xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx xxx spolu xx xxxxxx a xxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx přímá xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které má xxx xxxxxxx.

§18

(1) Nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxxxx věci uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx zabírá, xxxxxxxx

x) xxxxxx pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stíhat,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zcela, xxxx

x) vlastník není xxxx

x jestliže xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku anebo xxxx xxxxxx zájem.

(2) X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přestupku xxxxxxxx xxx xxxx. Ustanovení §15 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která x xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rok xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx přihlíží xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx společnost věnuje xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx projednat x xxxxxxxxx řízení x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x mladistvého xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx řízení xx xxxxx hranice pokuty x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, přičemž xxxx nesmí xxx xxxxx než 2&xxxx;500 Xx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxx mladistvému xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx výkon této xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§20

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx; xxxxx jej xxx projednat, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx se na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxx projednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přerušuje xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vinným; xx-xx xxxxxx úkonem v xxxxxx vydání xxxxxxx x uložení xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx lhůty xxx projednání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx běh xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx, uplynuly-li xx xxxx spáchání xxx xxxx.

(4) Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx vedlo trestní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

XXXX II.

ZVLÁŠTNÍ XXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx vyskytující xx xx více xxxxxxx státní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) neoprávněně xxxxxxx reprodukci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx předmět, který xx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx užije, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx uvede xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ač xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxx anebo mu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx získání xxxxxxxxxxx výhody,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx užívá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnost xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřední xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neúplnou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx úmyslně xxxxx nepravdivý xxxx x čestném xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) úmyslně xx místě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ozbrojených xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), x) xx f) a xxxx. h) xx x) xxx uložit xxxxxx do 3 000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx.

§21a

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 451/1991 Sb., xx znění nálezu Xxxxxxxxx xxxxx České x Slovenské Federativní Xxxxxxxxx ze dne 26. xxxxxxxxx 1992, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Sb., x xxxxxxx České národní xxxx č. 279/1992 Xx. tím, xx

x) x úmyslu dosáhnout xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo x xx setrvat uvede xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxx zatají,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx předpokladů xxx xxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx, že xxxxx, která zastává xxxxxxx funkci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit pokutu xx 50&xxxx;000 Kč.

§21a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.1995

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 133/2011 Sb.

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Přestupku xx dopustí xxx, xxx

x) úmyslně xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstraní, zamění, xxxxxxx, xxxxxxx, přemístí xxxx umístí návěstidlo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cestující, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mimořádně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx nebo přepravu xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělovacího xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o době xxxxxx, bezpečnostních přestávkách x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku, nepředložil xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku xxxx záznam x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx přepravě xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxx řidiče, xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx výbavou, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vozidle xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx vozidel x x dozoru xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nedodrží xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX, nápisem XXXX xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx k xxxxxx xxxxx řidiče xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx poškodí xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) pokutu xx 10&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx jednoho xxxx xxx uložit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), h) x x).

(3) X xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. f) x x) pokutu do 5&xxxx;000 Kč.

(4) Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx zákaz xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

§23x

§23x zrušen právním xxxxxxxxx č. 47/2004 Sb.

§24

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxx jiného xx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx jiných služeb,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx

1. xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x rámci xxxxxxxxx zpřístupňovaných veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx firmě, a xxxx-xx xx, o xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, sídle xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x zápisu xx jiné xxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxx xxxx podniku xxxxxxxxxx osoby do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 40),

2. xxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku xxxx xxxxxx listinu xx xxxxxx listin 41),

3. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx, xxxxx x příjmení xxxx xxxxx 42).

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Kč, xx přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 10&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx lze xxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1993 Sb.

§26

§26 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 52/2009 Sb.

§28

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx zničí, xxxxxxx, pozmění xxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 20&xxxx;000 Xx.

§29 **)

Přestupky xx xxxxx zdravotnictví

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx zmaří, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx nebo uložené xx xxxxxxx hluku x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx veřejné xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx lékařskou xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci,

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx látkami škodlivými xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx orgánu xx xxxxxxxxxx péče xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba, x xxx nebyla xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací látky (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx předpis xxxx xxxxxxx jeho xxxxx x úmyslu, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pravého, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx bylo použito x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx jinak xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) poruší zákaz xxxx nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx šíření xxxxxxxxxx onemocnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vysoce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxx zotavovací xxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx školy x xxxxxxx,

x) poruší x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 32) xxxxx inzerování x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxx získání xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odměnu xxxx jinou xxxxxx,

x) xxxxxx x rozporu xx zvláštním právním xxxxxxxxx 33) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx tkáně xxxx xxxxxx x xxxx příjemcem,

n) poruší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných,

o) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hudby xxxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx, xx hluk x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zájmu epidemiologického xxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §53 xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví 45),

x) jako poskytovatel xxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx o xxxx xxx 12 xxxx xxxxxxxx 46) nesplní xxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxx, prostorové xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zásobování xxxxx, úklid xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx stanovenému xxxxxxxxxxxx xxxx mimořádnému xxxxxxxx nebo se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepodrobí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx ke xxxxxxxx, xxx xxxxxxx šíření xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx živočichů, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx, provedení anebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x x), x), x), q), x) x x) xxx xxxxxx pokutu až xx xxxx 10 000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx uložit xxxxxx xx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxx pokutu xx xx výše 30&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx (§86) xxxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx pokutu až xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.

§29a

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x lázeňských xxxx

(1) Přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdroje přírodní xxxxxxxxx vody, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 20)

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa,

e) úmyslně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) ztěžuje plnění xxxxx při vyhledávání x průzkumu přirozeně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, plynů, xxxxxxx x dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxx x xxxxxx přírodní xxxxxxxxx vody.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx do xxxx 50&xxxx;000 Kč.

§29a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 18.6.2001

§30

Některé xxxxxxxxx na xxxxx ochrany zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx vyrobí xxx xxxx destilát xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxx,

x) xxxxxx neoprávněné xxxxxxxx xxxxxxxx x psychotropních xxxxx xxxxx mladší 18 let, xxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) neoprávněně xxxxxxxxxx x malém množství xxx svoji xxxxxxx xxxxxxx nebo psychotropní xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obsahující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx látku.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 10&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) 15 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x),

x) 25 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 6 xxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) xxx spolu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2016 Sb.

§32

Přestupky na xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx zvláštní právní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 15 000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx průmyslových xxxx x xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxx, kdo

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práva, která xxxx zákony xx xxxxxxx průmyslového vlastnictví xxxxxxxxx majitelům xxxxxx xxxx,

x) neoprávněně xxxxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx firmou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.

§34

§34 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 150/2010 Sb.

§35

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, uvede xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx chemický nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx nebo o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx odejme xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na takové xxxx,

x) neoprávněně xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx do 15&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. b) xx d) pokutu xx 3 000 Kč, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 5&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 8&xxxx;000 Xx; zákaz xxxxxxxx do jednoho xxxx lze uložit xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/2005 Sb.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/1992 Sb. a č. 67/1993 Sb.

§38

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx

x) ohrozí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx geologických xxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx geologickou xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 1&xxxx;000 Kč x xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 3&xxxx;000 Xx.

§39

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) neoprávněně xxxxxx xx xxxxxxx díla xxxx do území, xx kterém je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prováděná xxxxxxxxx způsobem, xxxx xx poddolovaného xxxxx, xxx xx vstup xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nerostného xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, značek x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx upozorňujících na xxxxx vstupu,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx povrchovou, podzemní xxxx xxxxx vodu xx důlních xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vod.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze uložit xxxxxx xx 15 000 Xx.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 376/2007 Sb.

§41

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxxxxxx

x) odstraní zařízení xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx zařízením, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx sdělovací xxxx xxxxxxxx techniky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rozvod xxxxxxxxx, tepla xxxx xxxxx, xxxxxx odběrného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízením.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§42

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) úmyslně xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyznamenání, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Kč.

§42a

§42a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§42b

§42b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§42x

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx zničí, poškodí xxxx xxxxxxxx rodný, xxxxxx xxxx úmrtní xxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx snoubenci xxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx xxx xxxxxxxx platného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx matričnímu úřadu xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx styku xxxxx, xxxxxxxxx jména xxxx příjmení, která xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx matričním xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx úřadem.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 62/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

§43

Přestupky xx xxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, kdo

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx režim xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx objektu.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§44

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxx státních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxx, kdo

a) xxxxx, xxxxxxx, neoprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znak xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zasáhne xx xxxxxxxxxx pruhu xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx do břehů xxxx koryta hraničního xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx se xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx nebo jestliže xx tím změní xxxxxx poloha, nebo

c) xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx, xxxxx a xxxx výkon prací xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxxx xxxxxx do 15&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. c) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§44a

§44a zrušen právním xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§45

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx §21 xx 44, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx samosprávě

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x §21 xx 45, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx, okresních xxxxx x krajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x krajů xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2 xxx xxxxxx pokutu xx 30&xxxx;000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§47

Přestupky xxxxx veřejnému xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, kdo

a) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx vstupu xx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x ohroženou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx,

x) xxxxxx noční xxxx,

x) xxxxxx veřejné pohoršení,

e) xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přístupný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx xxxxxxxxx úklidu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku při xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx utkání, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx obličej xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx identifikaci,

h) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné prostranství, xxxxxxx xxxxxxxxx objekt xxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx skládku nebo xxxxxxx odpadky nebo xxxxxx xxxx vyhrazená xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, znečistí nebo xxxxxxxxxxx odstraní, zamění, xxxxxxx, zakryje nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiné orientační xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) a x) xxx uložit xxxxxx do 10 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. e) xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 pokutu xx 3 000 Xx x xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. h) x x) pokutu xx 50&xxxx;000 Xx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 spáchán opakovaně (§91a) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, uloží xx pokuta do

a) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx d), x) a x),

x) 30&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo

c) 75&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x i).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx doba xx 22. xx 6. hodiny. Xxxx xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx slavnosti xxxx obdobné společenské xxxx rodinné akce, xxx nichž xx xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§47x

Xxxxxxxxx xxxxxxx vysvětlení

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do výše 50&xxxx;000 Xx.

§47x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

§47x

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx s označením xxxxxx jiný xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zakryje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a pořádek xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx.

§47x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x účinností xx 1.1.2003

§48

Xxxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx xx porušení x jiných xxxxxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x §47, xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx uložit pokutu xx 3 000 Xx.

§49

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx ublíží na xxx tím, xx xx xxxxx nebo xxxx v xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xx zdraví.

(2) Přestupku xx dopustí ten, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) jinému xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx nepravdivě xxxxxx x přestupku,

c) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo

d) se xxxx jinému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx se dále xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx národnostní xxxxxxx xxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx menšin, nebo

b) xxxxxxx jinému xxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx menšině xxxx xxx xxxx xxxxxxx původ, xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, jazyk, xxxx xxxx náboženství, xxx, xxxxxxxxx postižení, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx smýšlení, členství xxxx činnost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx, zdravotní xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx rodinný.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 20 000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx xxxxxxxxx (§91a) xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pokuta xx 30&xxxx;000 Xx. Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx spolu x pokutou xxxxxx xxxxx pobytu.

§50

Přestupky proti majetku

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxx xx sebe xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinou osobou, xxxx xx, xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx dopustí i xxx, xxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxxx xxxxxxxxx (§91a) xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží se xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX III.

ŘÍZENÍ O XXXXXXXXXXX

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx v xxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy o xxxxxxxx xxxxxx. 11)

Xxxxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx (§53 xxxx. 4),

b) jiné xxxxxxx orgány, stanoví-li xxx zákon.

§53

(1) Obce projednávají xxxxxxxxx proti pořádku xx xxxxxx správě xx xxxxxx, xxxxx xxxx jim svěřeny, xxxxxxxxx xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx občanskému xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, a přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, x ostatní xxxxxxxxx, xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx správní xxxxxx.

(3) Xxxx mohou jako xxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků. Xxxx xxxxxx jednají a xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxx; 28) usnášejí xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx platí, xxxxx by projednáváním xxxxxxxxx xxxx pověřena xxxxxx xxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx

x) působnost xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přísluší projednávat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx jim xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 úřadům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.

§54

§54 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

§55

(1) K projednání xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx přestupek xxxxxxx. 13)

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nebo xxxxx-xx xxxxx spáchání přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx příslušný xxxxxxx orgán xxxx x usnadnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx i xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx územním xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pracuje.

§56

§56 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§57

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dopustil xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podstata se xxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxx správy x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx ve společném xxxxxx.

(2) Společné xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx všem pachatelům, xxxxxxx xxxxxxxxx spolu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx týmž xxxxxxx. X urychlení řízení xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu lze xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx přestupek, xxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx přestupku.

Součinnost

§58

(1) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx"), státní xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxx, xxxxxx-xx samy xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxx zejména, xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx x že xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx orgán policie x jedná-li xx x přestupky

a) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, že x jejich xxxxxxxx xxxxx x ublížení xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxxx. x), §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §35 odst. 1 xxxx. x),

xxxxx xxxxx policie nezbytná xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánem. O xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sepíše xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který přiloží x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se projednává xxxxx zvláštních xxxxxxxx, 6) xxxx xxx-xx x jiný xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx nasvědčují-li skutečnosti, xx xxx x xxxxxxx xxx,

x) věc xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx o přestupku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxx odložení, xxx xxxxxx, xxxx-xx xx místě xxx xxxxxxx jinak.

(4) Xxxxx-xx xx orgán xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx třiceti xxx x provedených opatřeních.

§58x

(1) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx xxxx referenční údaje:

a) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) datum, xxxxx x xxxxx narození, x subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx narodil,

e) xxxxx, místo x xxxxx úmrtí, xxx-xx x xxxxx subjektu xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, místo x xxxx, na xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; je-li xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxxx uvedené v §52 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx narození x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx jeho xxxxxxxx x u opatrovníka, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x úmrtí občana xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo,

l) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Při výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxxxxx orgány uvedené x §52 z xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) pohlaví,

e) xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx narodil xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx narození,

f) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) omezení xxxxxxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; jde-li x xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,

x) xxx, který byl x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Správní xxxxx xxxxxxx x §52 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx moci xxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x České republice, xxxxxxxxx bydliště v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x konkrétním případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx údaje, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx. Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx a orgánů xxxxxxx xxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, pouze xxxxx xxxx ve tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§59

Xxxxxx orgány x xxxxxx policie xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx potřebné x prověřování xxxxxxxx x přestupcích, x xxxxxxxxxxxx přestupků x x xxxxxx rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx žádost xxxxxxxxxx vrátí, xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§60

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Každý xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánům nezbytné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; podání xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (§68 xxxx. 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxx čin xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx služební tajemství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uznanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Tomu, xxx se xxx xxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx, xxx bezdůvodně xxxxxx vysvětlení xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pořádkovou pokutu xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgánem xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxx xxxxxxxx orgánem Xxxxx xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx.

§61

§61 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§62

§62 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§63

§63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§64

§64 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§65

§65 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§66

Odložení věci

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc odloží, xxxxxxxx osoba podezřelá x přestupku

a) xxxxxx xxxxx x imunit xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x osobu xxxxxxxx x §9 xxxx. 3,

x) x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nedovršila xxxxxxxx xxx svého xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx jednáním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) zemřela xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx sankce, xxxxxx lze xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxx xxx nebo xxxx xxxxx očekávání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx čin v xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx (§67 odst. 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx postoupení xxxx xxxxx §71,

x) x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení anebo x xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx za přestupek xxxxxxx,

x) nebyl xxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx o přestupku, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxx jen na xxxxx (§68 odst. 1 až 3),

g) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx xxxxx určité osobě.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx orgán xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx obtížemi xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxxx xx projednávají z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x přestupky, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx (§68 xxxx. 1).

(2) Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx policie xxxx xxxx, xxxxx x právnické osoby xxxx občana x xxxxxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxx-xx x xx oznamovatel, xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgán xx třiceti dnů xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních.

§68

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx. x) x §49 odst. 2, xxxxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxxxxx xxxxx §125c odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 písm. x) se projednávají xxx xx návrh xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx zástupce nebo xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 odst. 2 xxxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx se projednávají x xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx postiženou xxxxxx dítě xxxxxx 15 let.

(3) X xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxx návrh podat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx ode dne, xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o přestupku xxxx o xxxxxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx x trestním řízení. X xxxxxx musí xxx uvedeno, xxx xx postiženou osobou, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxx způsobem xxx xxx přestupek xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x řízení x xxxxxxxxx zahájeném xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x o xxx, že x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx toho, xxx podal xxxxx.

§69

Xxxxxxx xxxxx příslušný x projednávání xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, §49 xxxx §50 si xx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příkazu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je prvním xxxxxx x xxxxxx, xxxx před xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opis z xxxxxxxx přestupků vedené Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx věc xxxx postoupena xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x nejde x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx jen na xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx, xxx xxxx škoda xxxxxxxxxx nahrazena.

(2) Jestliže xxxxx x xxxx xxxx xxxx spolehlivě xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx poškozeného x xxxx nárokem na xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§71

Postoupení xxxx

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo orgánům xxxxxxx, nasvědčují-li xxxxxxxxxxx, xx jde o xxxxxxx čin,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v §10 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 3 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 30), xxxxx xxxx xxxxx x takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx řízení

a) xxxxxxxx x přestupku,

b) poškozený, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx náhrady majetkové xxxxx způsobené xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx přestupkem způsobena xxxxxxxxxxx újma,

c) xxxxxxxx xxxx, xxxxx může xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx týkající xx zabrání xxxx,

x) xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxx §68 xxxx. 1.

§73

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx x přestupku, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx učinil xxxx xxxx první xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx, xxxx xx xxx nevinen, pokud xxxx vina xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxxxxx z xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx kladou za xxxx, x x xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx obhajobu, podávat xxxxxx x opravné xxxxxxxxxx. K výpovědi xxx x xxxxxxx xxxxx xxx donucován.

§74

Ústní xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v prvním xxxxxx xxxxx jednání. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku xxx xxx projednat xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o nařízeném xxxxxx xxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx mladistvého x orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí; xxx se xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxx a odnětí xxxx

(1) Xxx xx x sebe xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxx xxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx výzvu správního xxxxxx xx xxxxx; xxxxxx-xx xx, může xx xx xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nebude-li vydaná xxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx za propadlou xxxx zabranou, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxxxxx patří; xxxxx tomu, xxx xx xxxxx nebo xxxx byla odňata.

§76

Zastavení řízení

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx v něm xxxxxx, že

a) xxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxx, se xxxxxx nebo není xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx skutku, o xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zákona, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxx x §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožuje xxxxx chráněný xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx přestupek xxxx uložena xxxxxxx xxxxxx,

xx) o skutku xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x přestupku xxxx navrhovatel xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vzal xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxx xxxx xxxx xx, xx xxxxx x xxxx předvolán, x xxxxxxx jednání xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx důležitého xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx o xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx o návrhu xxxxx §68 xxxx. 1 xxx návrh xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx oprávněna,

m) x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, který lze xxxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx ke smíru,

o) xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx bezvýznamná xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxxx uložen xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx zastaví xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x x) rozhodnutím xx věci. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx poznamená xx xxxxx x účastníci xx x tom xxxxxxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx obviněný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx obsahovat xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, druh x xxxxxx sankce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxx sankce (§11 xxxx. 3), x xxxxxxxxx doby xx doby zákazu xxxxxxxx (§14 xxxx. 2), o uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§16), x xxxxxx xx xxxxxxx škody (§70 xxxx. 2) x x xxxxxxx nákladů xxxxxx (§79 xxxx. 1).

§78

Xxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx orgán pokusí xxxxxxxxx na cti x obviněného x xxxxxxxxx xxxxxx.

§79

Náhrada xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx vinným x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx, bylo-li řízení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §76 odst. 1 xxxx. a), x), x) xxxx j), xx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x projednáváním xxxxxxxxx. Náklady řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§84) xxx x řízení xxxxxxxxx (§87).

(3) Z xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zcela xxxx xxxxxx upustit.

(4) Xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx obce, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Náhrada xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, který xxxx xxxx správní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx republiky.

§80

Doručování

Doručuje-li správní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyvěsí xx úřední xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx převzít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§81

(1) Proti rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu xxx xxxxxxxx x přestupku x, xxx-xx x xxxxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zástupce x xxxxx vykonávající xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx odvolat xxx ve xxxx xxxxxxx škody.

(3) Vlastník xxxxxxx xxxx xx xxxx odvolat xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) U xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx návrh, xx xxxx navrhovatel xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se týká xxxxxxxxx viny xxxxxxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxx odvolat xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxx (§76 xxxx. 3).

(5) Xxxx xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx, xxxxx xxxx možno xxxxxxxx.

§82

X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx uloženou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§83

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, 2) xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx vyhoví.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soudem xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)

Blokové xxxxxx

§84

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uložením xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x přestupku xx xxxxxxx xxxxxx (§13 xxxx. 2) xxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x blokovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ukládat x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx projednávání xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx pověřené x xxxx orgány xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx.

(4) X blokovém xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx. X blokovém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§91x) x xx xxxxxxxx xxxxxxxx přestupku xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§85

(1) Bloky k xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxxxx Ministerstvo financí Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx ukládat x xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx výnos x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxx určeného xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 43), x xx příslušného xxxxxxxxx xxxxx, plyne-li výnos x xxxxx do xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx obce.

(3) Xxxxxx-xx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxxx pokutu xx xxxxx, xxxx se xx xxxx na xxxxxx xx místě xxxxxxxxxxxx x poučením x xxxxxxx zaplacení xxxxxx, x lhůtě xxxx xxxxxxxxxx x x následcích nezaplacení xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx jsou oprávněny xxxxxxx a vybírat xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx a xx xxxx přestupek byla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty x blokovém řízení, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Podnět x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx přezkumné řízení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx orgán účastníkovi xxxxxx xxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx.

§86

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednávat

a) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §24 odst. 1 písm. x), §30 xxxx. 1, §42 odst. 1, §44, xxxxx x xxxxx §46, xxxxx x nim došlo xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) a x), §48, přestupky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §50 x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 18),

x) xxxxxx Xxxxxxxx policie přestupky xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx provozu, xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), §30 odst. 1, §42 odst. 1, §43 odst. 1 xxxx. x), jakož x xxxxx §46, xxxxx k xxx xxxxx na úseku xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 odst. 1 písm. x) xx e) a §48, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49, proti xxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx správě xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x), x) x x), §46, xxxxx xxxx byly xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, dopustil-li xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxx. a), xxx-xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyšetření nebo xxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, §29 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), jde-li x xxxxxxxx xxxx úmyslné xxxxxxxxxxx změnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, §29 xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, §29 xxxx. 1 xxxx. f), x) až x), x), x), x) x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx projednávání xx x působnosti obce,

2. xxxxx zákona o silničním provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vozidla na xxxxxxx komunikaci, xxxxxxx xx xxxx, kde xx to xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, porušením xxxxxxxx o překročení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pravidel xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pozemní komunikaci xxxxxxxxxxx pravidlům xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x podobných prostředků xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxx xxxxxx nemotorových xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, které xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxx sjednanou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x silniční xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxx, xx obviněný x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x nebyla-li xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxx orgán bez xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx (§13 xxxx. 2).

(2) Xxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xx svéprávnost xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Obviněný x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podat xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx podáním odporu xx xxxxxx ruší x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx výměru xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x xxxxxxx.

(5) Xxxxxx, xxxxx kterému xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§88

Xxxxxx xxx xxxxxx xx evidence přestupků

(1) Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx rozhodoval x xxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xxx x uložení pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obecní policie, xxxxxxx xxxxx obecní xxxx; obecní policie xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do pěti xxx ode xxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx řízení; v xxxxxxx městě Xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx do evidence xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx blokové xxxxxx.

§88a

Námitkové xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x její xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x provedeným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutím xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, může xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, námitku.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx je oprávněná, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, která xxxxxxx podala, o xxx xxxxxxxx; jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§88x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 204/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

ČÁST XX.

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§89

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx ten xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx působnosti náleží xxxx státní správy, xx xxxx xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xx jím Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obce.

§90

Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx projednávání xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx usnesením, které xx xxxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx.

§91

V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30, xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) x f), xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §43, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 x xxxxx xxxxxxx xxxxx §50.

§91x

Xxxxxxxxx xx spáchán xxxxxxxxx, xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx obviněný xxxxx vinným, xx xxxx spáchání neuplynulo xxxxxxx měsíců.

§91a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§92

(1) O upuštění xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 x xxxxxx pobytu xxxxx §15a odst. 4 rozhoduje na xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, správní orgán, xxxxx přestupek projednal x xxxxxx stupni. X mladistvého xxxx xxxxx podat též xxxx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochranu xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxx xxxxxxx; návrh nelze xxxxx xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil x xxxxxx xxxxxx.

§94

Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx týž xxxxxx xxxxxx pravomocně odsouzena xxxx xxxxxxxx zproštěna. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx na vrácení xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xx úhradu pokuty x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§95

Ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx se nevztahuje xx xxxxxx x xxxxxxxxx zahájená před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, úřadům městských xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§95x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

§96

Obce, xxxxxxx xxxxx x kraje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vždy xx xxx 31. ledna xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxx obvodech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx.

§97

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 60/1961 Sb., x úkolech xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx socialistického xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

2. vyhláška č. 61/1961 Sb., x blokovém xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňujících x xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx č. 126/1968 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx §49 až 51 xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 127/1981 Sb., o xxxxxxxx obchodě,

5. zákonné xxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 10/1990 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přestupků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx patří xx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.

Šafařík x. x.
Xxxxxxx v. r.

Xxxxxxxx xx 31.3.2003 xx 31.3.2003 (do xxxxxx x. 88/2003 Xx.)
Xx. VII
Společná xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx-xx xxxxxx předpisy xxxxx "xxxxxxxx jmění", xxxxxx se xxx "xxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xxxxxxx-xx xxxxxx předpisy xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx se xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál".
3. Xxxxxxx-xx právní xxxxxxxx xxxxx "obchodní xxxxx", xxxxxx se tím xxxxx xxxxxx věci "xxxxxxxx firma" nebo "xxxxx, jméno x xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
4. Užívá-li xxxxx xxxxx xxxxx "roční xxxxxx závěrka", xxxxxx xx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x přestupku xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Lhůta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se x přestupků xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem č. 62/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2002

Xx. XX

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 78/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.4.2002

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Přestupky, xxxxxxx projednávání x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx krajská xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. IV xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Xx. III

1. Řízení x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rybářství xxxxx xxxxxx č. 99/2004 Sb. xxxx xxxxxx č. 200/1990 Xx., ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx rybářskou xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti podle xxxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 237/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx zákona č. 200/1990 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Do xxxxxxxx xxxxxxxxx vedené Xxxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x přestupcích uvedených x §91 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §20 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx běhu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx spáchaných xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Sb. x účinností od 1.10.2016

§22

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx o xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §44a odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx tohoto xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx podle zákona x. 200/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§22 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 191/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 200/90 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

344/92 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.93

359/92 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

67/93 Xx., kterým xx xxxx x doplňují xxxxx XXX č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Policii ČR, x xxxxx XXX x. 553/91 Sb., x xxxxxx policii

s xxxxxxxxx od 1.3.93

124/93 Xx., xxxxx znění xxxxxx č. 200/90 Xx. publikované v xxxxxx x. 34/93

290/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a doplňuje xxxxxxx zákon a xxxxx ČNR x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.94

134/94 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 135/61 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.95

82/95 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx ČNR x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 528/90 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.95

237/95 Xx., x hromadné xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.96

279/95 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 367/90 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.12.95

289/95 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (lesní xxxxx)

x účinností od 1.1.96

112/98 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.99

168/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2000

360/99 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.12.2000

132/2000 Xx., o xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx souvisejících xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

151/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

370/2000 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., o notářích x jejich činnosti (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 328/91 Sb., x konkursu a xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

52/2001 Sb., xxxxx XX ze xxx 17.1.2001 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx §83 odst. 1 zákona č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.2.2002

164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 18.6.2001

254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

265/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

273/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 2.8.2001

274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

312/2001 Xx., o státních xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx hranicích)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 591/92 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vztazích, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx správě soudů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x soudech x soudcích)

s xxxxxxxxx xx 1.4.2002

62/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

78/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 90/95 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/99 Xx., x xxxxxxxx řádu Xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2002

216/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx hranic)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

259/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 84/90 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/90 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

285/2002 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační zákon)

s xxxxxxxxx od 1.9.2002

311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 553/91 Xx., o xxxxxx policii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., o změně x zrušení některých xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

334/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/90 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 121/2002

476/2002 Xx., xxxxx XX xx xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 513/91 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 15/98 Xx., x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Xx., x konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 219/2000 Xx., o majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

88/2003 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx činnosti (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (notářský řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 328/91 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění zákona x. 501/2001 Sb. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku ČR x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.4.2003

218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví

s xxxxxxxxx xx 1.10.2003

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

47/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění odpovědnosti xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x. 200/90 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanosti

s xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

559/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 329/99 Xx., o cestovních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx ČR a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

586/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x oblasti odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x ochraně xxxx škodami působenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

392/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 27.9.2005

393/2005 Sb., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem dne 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky xxx 12.9.2005

x účinností xx 12.10.2005

411/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

57/2006 Xx., o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

76/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 15.3.2006

80/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx partnerství x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 94/63 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.6.2006

181/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/94 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

213/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 352/2001 Sb., x xxxxxxx státních xxxxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.6.2006

216/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, o xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 22.5.2006

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

226/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 111/94 Xx., o xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 56/2001 Xx., o podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 634/2004 Xx., x správních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

215/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

344/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2008

376/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 61/88 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 30.1.2008

129/2008 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx detence x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

309/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

314/2008 Xx., kterým se xxxx zákon č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., x řízení xx xxxxxx xxxxxx x státních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 349/99 Xx., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/93 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 85/96 Xx., x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

484/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 288/95 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 13/98 Xx., a xxxxxx č. 368/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2009

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

52/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2009

306/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

346/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 100/2004 Xx., o xxxxxxx druhů xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx rostoucích xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx a dalších xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx x ohroženými xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 388/91 Xx., x Státním xxxxx xxxxxxxxx prostředí XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

150/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 254/2001 Xx., o xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2010

199/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/92 Xx., x daních z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2011

133/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2011

370/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

22/2012 Xx., nález XX xx dne 25.10.2011 xx. xx. Pl. XX 14/09 xx xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxx §22 xxxx. 4 zákona x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx platném xx 31.7.2011, x ústavním xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 4.2.2012

142/2012 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zavedením základních xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

237/2012 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práva, rybářské xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

390/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 8.12.2012

494/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 306/2009 Sb., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností od 15.1.2013

102/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/94 Sb., x silniční dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.5.2013

300/2013 Xx., x Xxxxxxxx policii x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x Vojenské policii)

s xxxxxxxxx xx 1.10.2013

306/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2013

308/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx značení xxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2013

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Pl. XX 22/13 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 306/2009 Sb., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 7.2.2014

97/2015 Sb., xxxxx XX xx xxx 27.1.2015 xx. xx. Xx. ÚS 19/14 xx xxxx xxxxxx xx zrušení §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 5.5.2015

204/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx trestů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2015

267/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

48/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 361/2000 Xx., o provozu xx pozemních komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x silničním provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Xx., o xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.2.2016

178/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx hranic XX x o změně xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností od 1.8.2016

65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x účinností od 31.5.2017

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x. 130/2002 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 200/90 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 250/2016 Sb. s účinností xx 1.7.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 37/1989 Xx., o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2) §75 xxxxxxxxx xxxx.
3) §244 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
4) §321 xx 334 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
5) Xxxxx č. 123/1992 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx a Slovenské Xxxxxxxxxxx Republiky
6) Např. xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 361/1992 Xx.), xxxxx ČNR č. 186/1992 Sb., x služebním xxxxxx příslušníků Policie Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) §34 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1983 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxx.
8) §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1983 Xx.
9) Xxxxxxxx xxxxx XXXX č. 464/1991 Sb., x stanovení nejnižší xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.
10) §6a xxxxxx x. 135/1961 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 27/1984 Sb., xxxxxx č. 213/1993 Xx. x xxxxxx x. 134/1994 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) §1 x 2 vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX x. 260/1991 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
13) §7 xxxx. 1 správního xxxx.
14) §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx).
15) §15 xxxx. 7 zákona x. 168/1999 Xx.
16) §17 xxxxxx x. 168/1999 Xx.
17) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx.
18) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §8 xx 11 x §13a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
20) §8 xxxxxx č. 164/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx).
21) Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
22) §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx).
23) Xxxxx č. 274/2001 Sb.
24) Xxxxx č. 7/2002 Sb., x řízení xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §20a xxxxxx č. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §8 xx 11 x §13a obchodního xxxxxxxx.
28) §2 xxxxxxxx x. 345/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx, osob xxxxxxxxx x čele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění vyhlášky x. 427/2000 Xx.
29) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Zákon č. 107/1999 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxx.
31) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
32) §28 xxxxxx x. 285/2002 Xx., x darování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (transplantační xxxxx).
33) §20 xxxxxx x. 285/2002 Xx.
34) §16 xxxx. 3 zákona x. 379/2005 Xx., x opatřeních k xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými výrobky, xxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
35) §37 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.
36) Xxxxx č. 56/2001 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
37) Zákon č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x zdokonalování odborné xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
38) Zákon č. 115/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.
39) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 3821/85 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §13a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §27 xx 38l xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §8 xx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. g) zákona x. 388/1991 Xx., §88a xxxxxx č. 114/1992 Sb., §34e xxxx. 6 xxxxxx x. 100/2004 Sb.
44) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., o xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) Zákon č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o dítě x xxxxxx skupině x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

*) Novela č. 29/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000 xxxxxxxxxx §36, xxx xxxx jiné xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx pokuty x 3&xxxx;000 Xx xx 20&xxxx;000 Xx, xxxxxx x. 151/2000 Xx. x xxxxxxxxx také xx 1.7.2000 xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx na 3 000 Xx. Xxx. xxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx.

**) Xxxxxx x. 375/2011 Sb. xxx x části xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 285/2002 Xx. - xx xxxxxxx xxxxxx x §29 zákona x xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 písm. x), x) a x) x xxxxxxx xxxx xxxx odst. 2. Xxxxxxx si, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xx xxxxxxx x. 285/2002 Xx. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úpravy.