Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2017.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.05.2017 do 30.06.2017.


Zákon o přestupcích

200/90 Sb.

Základní ustanovení §1

ČÁST I. Obecná část

Pojem přestupku §2

Zavinění §3 §4

Věk a nepříčetnost §5

Porušení povinnosti uložené právnické osobě §6

Působnost zákona §7 §8 §9 §9a §10

Sankce §11 §12 §13 §14 §15 §15a

Ochranná opatření §16 §17 §18

Zvláštní ustanovení o mladistvých §19

Zánik odpovědnosti za přestupek §20

ČÁST II. Zvláštní část

Přestupky proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě

Přestupky proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy §21

Přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí §21a §22

Ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství §23 §23a

Přestupky na úseku podnikání §24 §25 §26 §27

Přestupky na úseku sociálních věcí §28

Přestupky na úseku zdravotnictví §29

Přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst §29a

Některé přestupky na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek §30 §31

Přestupky na úseku kultury §32

Přestupky na úseku porušování průmyslových práv a porušování práv k obchodní firmě §33 §34

Přestupky na úseku zemědělství a myslivosti §35 §36 §37

Přestupky na úseku geologie §38

Přestupky na úseku ochrany a využití nerostného bohatství §39 §40

Přestupky na úseku energetiky, teplárenství a plynárenství §41

Přestupky na úseku všeobecné vnitřní správy §42 §42a §42b

Přestupky na úseku matrik, jména a příjmení §42c

Přestupky na úseku obrany České republiky §43

Přestupky na úseku správy státních hranic §44 §44a

Přestupky na úseku ochrany životního prostředí §45

Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě §46

Přestupky proti veřejnému pořádku §47

Přestupky křivého vysvětlení §47a §47b §48

Přestupky proti občanskému soužití §49

Přestupky proti majetku §50

ČÁST III. Řízení o přestupcích

Obecné ustanovení §51

Příslušnost §52 §53 §54 §55 §56

Společné řízení §57

Součinnost §58 §58a §59

Podávání vysvětlení §60 §61 §62 §63 §64 §65

Odložení věci §66

Zahájení řízení §67 §68 §69

Náhrada škody §70

Postoupení věci §71

Účastníci řízení §72

Obviněný z přestupku §73

Ústní jednání §74

Vydání a odnětí věci §75

Zastavení řízení §76

Výrok rozhodnutí §77

Smír §78

Náhrada nákladů řízení §79

Doručování §80

Odvolání §81 §82

Přezkoumání rozhodnutí o přestupku soudem §83

Blokové řízení §84 §85 §86

Příkazní řízení §87

Postup při zápisu do evidence přestupků §88

Námitkové řízení §88a

ČÁST IV. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení §89 §90 §91 §91a §92 §93 §94 §95 §95a §96 §97 §98

č. 370/2000 Sb. - Čl. VII

č. 62/2002 Sb. - Čl. II

č. 78/2002 Sb. - Čl. IV

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 274/2008 Sb. - Čl. IV

č. 204/2015 Sb. - Čl. II

č. 191/2016 Sb. - §22

Nálezy ÚS - č. 52/2001 Sb.; č. 476/2002 Sb.; č. 22/2012 Sb.; č. 22/2014 Sb.; č. 97/2015 Sb.

INFORMACE

§1

Xxxxxxxx ustanovení

Orgány státní xxxxxx a xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx spoluobčanů; xxxxx xxxxxxx o xx; xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX X.

XXXXXX XXXX

§2

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx za přestupek xxxxxxxx označeno v xxxxx nebo xxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx čin.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx odvrací

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx jednáním xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ten, xxxxx xxxxxx, x toto xxxxxxxxx nebylo možno x dané xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx

§3

X xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx postačí zavinění x xxxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx z nedbalosti, xxxxxxxx pachatel

a) věděl, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxx zájem xxxxxxxx xxxx neohrozí, nebo

b) xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxxxx, ač xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx a svým xxxxxxx poměrům vědět xxx a xxxx.

(2) Xxxxxxxxx je spáchán xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxx jednáním xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx chráněný zákonem xxxx

x) věděl, xx xxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx ohrozí, xxx x xxx xxxxxxxx.

(3) Jednáním se xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx poměrů xxxxxxx.

§5

Věk a nepříčetnost

(1) Xx přestupek xxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx patnáctý xxx xxxxx věku.

(2) Za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx jde x porušení nebo xxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, byť x z xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. 1)

§6

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxx, xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxx-xx o xxxxxxx xx příkaz, ten, xxx xxx x xxxxxxx příkaz.

Působnost zákona

§7

(1) Odpovědnost xx přestupek xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xx-xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx druh xxxxxx, xxxxx dovoluje xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, kdy se x xxxxxxxxx rozhoduje.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx se x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx též xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx. x) x odst. 2 x přestupek xxxxx xxxxxxx xxxxx §50, xxxxx spáchal v xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky anebo xxxxxxx, 5) který xx xxxxxx pobyt xx xxxxx České xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx nebylo x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx spáchaný x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zákona jen xxxxx, xxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxx porušila xxxxxxxxx, kterou má xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx území republiky, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.4.2002 xx 1.4.2002 (xx xxxxxx x. 78/2002 Xx.)
§9
(1) Xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx, nelze xxxx xxxxxxxxx projednat. Nelze xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx osoba, jíž xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx později osobou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx xxxx mezinárodního práva.
(2) Xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se dopustili xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu. 24)

§9x

§9x zrušen právním xxxxxxxxx č. 314/2008 Sb.

§10

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6) se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušníci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osoby xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xx xxxx projedná xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx pachatel xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.

Xxxxxx

§11

(1) Za přestupek xxx xxxxxx tyto xxxxxx:

x) napomenutí,

b) pokutu,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) propadnutí xxxx,

x) zákaz pobytu.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x pokutou.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxx určení xxxxx sankce x xxxx výměry xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ke xxxxxxx jeho xxxxxxxx x jeho následkům, x xxxxxxxxxx, xx xxxxx byl spáchán, x xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x osobě xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx byl pro xxx xxxxxx xxxxxxxx x disciplinárním xxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projednaných xx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx přestupek xxxxxxxxxxx postižitelný. Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx přestupků.

§13

(1) Xxxxxx lze xxxxxx do 1&xxxx;000 Xx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxx jiný zákon xxxxxx xxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxx (§84) xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 Kč, xxxxx tento xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx (§87) xx 10 000 Kč.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx xx věci xxxxxxxxxx x xxxxxx stupni. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxx činnosti xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxx zákona xxxx x xxxxx xxxxxx x xx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx roky, x jde-li o xxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobném xxxxxx, nebo x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx.

(2) Xx doby xxxxxx činnosti se xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx pachatel na xxxxxxx opatření správního xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx činnost xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxx zbytku xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx přestupku xxxxxxxx xxxxx xxxxxx prokázal, xx xxxx xxxxx xxxxx není xxxxxxxx.

§15

(1) Propadnutí xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx pachateli x xxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx určena, xxxxx

x) byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byla xxxxxx xx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Propadnutím xxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx x nápadném xxxxxxxx x povaze přestupku.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxx xxxx.

§15x

(1) Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx přestupky xxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxx nebo x jiném xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx tří xxxxxx xx předpokladu, že

a) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx měsících přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vinným x přestupku za xxxxxxx jednání, xxxxxxx xx dopustil na xxxxx xxxxxx xxxx, x

x) uložení xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx; sankce xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx místo xxxx obvod, v xxxx xx pachatel xxxxxx pobyt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 44).

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx pobytu xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, v níž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1, xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zákaz xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pobyt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 44), xxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx udělit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx uvedené x xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx. Povolení xxx udělit, xx-xx xxxxxxxx k xxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx lékaře nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx rozhodne obecní xxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xx pěti xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecní xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zamítne; xxxxx xxxxxxxx udělí; xxxxxxxx xxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx xx žadateli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx nebo xxxx části, v xxx xx zakázán xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxx x za xxxxx účelem xx xxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx. Xxx pobytu xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mít xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení.

(4) Od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx poloviny xxxx xxxxxx xxxx sankce xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx trvání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx pobytu uložil, xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx občanů České xxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx obce, xx xxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§15x xxxxxx právním předpisem x. 494/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 15.1.2013

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§16

Xxxxxxxxxx opatřeními xxxx:

x) omezující xxxxxxxx,

x) xxxxxxx věci.

§17

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxx určená xxxxxxx xxxxxxxxx místa nebo xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx přestupku

a) na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§30),

x) xxxxx pořádku xx xxxxxx xxxxxx a xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx (§46),

c) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§47 x 48),

d) xxxxx občanskému xxxxxxx (§49), xxxx

x) proti xxxxxxx (§50).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx spáchaného přestupku x xxxxxxx poměrům xxxxxxxxx; lze je xxxxxx xxx spolu xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx roku, x xx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které má xxx xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx b), xxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) náleží pachateli, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx stíhat,

b) nenáleží xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx nenáleží xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxx

x xxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxx xxxxxxx anebo xxxx obecný zájem.

(2) X zabrání xxxx xxxxx rozhodnout, jestliže xx xxxxxxx majícího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxx §15 odst. 2 xxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx stát.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx

(1) Xxx posuzování xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x době jeho xxxxxxxx dovršila patnáctý xxx x nepřekročila xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx pobytu.

(3) Xxxxx hranice xxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx však nesmí xxx vyšší xxx 5&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx x mladistvého xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx 2 500 Xx.

(4) Zákaz xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na dobu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx této xxxxxx xxxx přípravě xx povolání.

§20

Zánik odpovědnosti xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, uplynul-li xx xxxx spáchání xxxxx xxx; xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zbytek vykonat, xxxxxxxx-xx se na xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; je-li xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokuty, xxxxxxxxx xx xxx xxxxx jeho doručením.

(3) Xxxxxxxxxx běhu lhůty xxx xxxxxxxxxx přestupku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxxx, uplynuly-li xx xxxx xxxxxxxx xxx roky.

(4) Do xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx trestní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

XXXX XX.

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx

§21

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě vyskytující xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx správy

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx reprodukci xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zhotoví xxxx uvede xx xxxxx xxxxxxx, který xx mohl xxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx si xxxxxx xxxxxxx neoprávněně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx se obohatit xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx požadovaný xxxx zatají, ač xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvést,

c) xxxxxxx xxxxx nesprávný xxxx xxxxxxx údaj správnímu xxxxxx xxxxx mu xxxxxxxxxx údaj zatají xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx výhody,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vědeckou xxxx uměleckou hodnost xxxx titul xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odstraní nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxxxxx odstraní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx obsah,

g) xxxxxxx xxxx nepravdivou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nepravdivý údaj x xxxxxxx prohlášení x xxxxxxxxx orgánu,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osoba,

ch) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxx stejnokroje, xxxxx xxxx s úplným xxxxxxxxxxxx zaměnitelné, ačkoliv xxxx příslušníkem xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xx x) x xxxx. x) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 3 000 Xx a za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x) x g) xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.

§21a

Přestupky xxxxx předpisům, xxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxxxxxx stanovenou xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx č. 451/1991 Sb., xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx ze xxx 26. listopadu 1992, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 116/1992 Sb., x xxxxxxx České národní xxxx č. 279/1992 Xx. xxx, xx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do takové xxxxxx xxxx x xx xxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, nebo požadovaný xxxx zatají,

b) nevyžádá xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx takové xxxxxx,

x) xxxxxxx stanovená xxxxxxxx, xxxxxx ví, xx xxxxx, xxxxx zastává xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx pokutu xx 50&xxxx;000 Kč.

§21a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 82/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.6.1995

§22

§22 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 133/2011 Sb.

§23

Ostatní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx zničí, xxxxxxx, znečistí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx takové xxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zdolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx dopravu xxx xxxxxxxx xxxx poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx řidič xxxxxxx xxx kontrole není xxxxxxxxx dokladů, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o době xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku xxxx záznam o xxxxxxx xxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx o zvláštním xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx přístupných místech, xxxxxxxxxx ve vozidle xxxxx xxxxxxxx odporujícím xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxx vozidel x x xxxxxx xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX, xxxxxxx XXXX xxxx jiným xxxxxxxx zaměnitelným s xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx x výkonu xxxxx xxxxxx taxislužby, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cestujícího xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxx uložit xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. f) až x) pokutu xx 10&xxxx;000 Kč; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx lze uložit xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), h) x x).

(3) V xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) pokutu xx 5&xxxx;000 Xx.

(4) Xxxxxxxxx, xx který xxx xxxxxx xxxxx činnosti, xxxxx projednat x xxxxxxxx xxxxxx.

§23x

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 47/2004 Sb.

§24

Přestupky na xxxxx xxxxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, kdo

a) xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, jakosti, množství xxxx hmotnosti xxx xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx xx xxxxx objednávkách, obchodních xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx-xx xx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx místu xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx jiné xxxxxxxx, x xxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo podniku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 40),

2. xxxxx xxxxx xx xxxxx, změnu nebo xxxxx zápisu x xxxxxxxxx rejstříku nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 41),

3. xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, a xxxx-xx ji, xxxxx x příjmení xxxx xxxxx 42).

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx uložit xxxxxx xx 5 000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) pokutu do 10&xxxx;000 Kč a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx; xxxxx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x).

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 67/1993 Sb.

§26

§26 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 52/2009 Sb.

§28

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxx poruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.

§29 **)

Xxxxxxxxx xx xxxxx zdravotnictví

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx zmaří, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uložené xx snížení hluku x vibrací, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx úmyslně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zneužije xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x omamnými látkami, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx škodlivými xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx péče xxxx xx výchovy, xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx nebo zdravotní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx očkovací látky (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkování,

g) xxxxxx lékařský xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx takového xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zářením,

i) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízené x ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx pořádání zotavovací xxxx, jiné xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx,

x) poruší v xxxxxxx xx zvláštním xxxxxxx předpisem 32) xxxxx inzerování x xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xx xxxxxx získání xxxxx tkáně nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 33) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx,

x) poruší xxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx,

x) xxxx pořadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezajistí, xx xxxx z xx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx pozemek x veřejné xxxxxxxx xxxxx, aniž by xxxxxxxx, že hluk x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx okolnost xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxxxxxxx zdraví x §53 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví 45),

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx v xxxxxx xxxxxxx x případě xxxx x xxxx xxx 12 xxxx xxxxxxxx 46) xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxx, prostorové podmínky, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, vytápění, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zásobování xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xx nepodrobí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkování, xxxx

x) xxxxxxxx pověřenému zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vstup xx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx nehrozí šíření xxxxxx, zvýšený výskyt xxxxxxxxx infekčních onemocnění, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx členovců, xxxxxxxx xxxx dalších xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až h) x j), x), x), x), s) x x) lze xxxxxx pokutu xx xx výše 10&xxxx;000 Xx, za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxx xxxxxx až do xxxx 50&xxxx;000 Kč x za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) lze xxxxxx pokutu xx xx xxxx 30&xxxx;000 Xx. X xxxxxxxx xxxxxx (§86) xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx až xx xxxx 5 000 Xx.

§29a

Přestupky na úseku xxxxxxxxxxx, ochrany, využívání x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých zdrojů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx omezení nebo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx, přírodních xxxxxxxxx lázní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 20)

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zdroje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zakázanou xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) úmyslně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx přírodní minerální xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x průzkumu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 Xx.

§29x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 164/2001 Xx. x xxxxxxxxx od 18.6.2001

§30

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí ten, xxx

x) úmyslně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx do oběhu,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx mladší 18 let, nejde-li x xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x malém xxxxxxxx xxx xxxxx potřebu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx omamnou xxxx psychotropní xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 10&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x),

x) 25&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 6 xxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) až x) xxx xxxxx x xxxxxxx uložit xxxxx pobytu.

§31

§31 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 178/2016 Sb.

§32

Přestupky na xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx souborů xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnoty,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx společností.

(2) Xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx.

§33

Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv x porušování práv x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx značení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupky xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Kč.

§34

§34 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 150/2010 Sb.

§35

Přestupky xx úseku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx, doveze, xxxxx xx oběhu xxxx xxxxxxxxxxx xx nesprávně xxxxxxx chemický nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx nevhodným skladováním xxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škůdci xxxx xxxxxxxxx,

x) neoprávněně xxxxxxx xxxxx xxxxx pozemku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx neoprávněně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxx xxxxxx xx 15&xxxx;000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) xx x) pokutu xx 3 000 Xx, xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx x xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) pokutu xx 8&xxxx;000 Xx; zákaz xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 95/2005 Sb.

§37

§37 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/1992 Sb. x č. 67/1993 Sb.

§38

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, kdo xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ztíží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx geologických xxxxx,

x) xxxxx, poškodí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, vzorek xxxx xxxxx xxxxxxx geologickou xxxxxxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) lze xxxxxx xxxxxx xx 1&xxxx;000 Xx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§39

Xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx důlního xxxx xxxx do xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxx činnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx poddolovaného xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sloužící x xxxxxxxxx nerostného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx důlně xxxxxxxxxx signálů, značek x xxxxxxx znaků x xxxxxx měřičských xxxxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx důlních vod xxxx xxxxxxx děl xxxxx xxxxxxx poškodí xxxxxxxx xxx odvádění xxxxxxx xxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 15 000 Xx.

§40

§40 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 376/2007 Sb.

§41

Přestupky xx xxxxx xxxxxxxxxx, teplárenství a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx elektřiny, xxxxx xxxx topných xxxxx, xxxxxxxxx příslušenství xxxx xxxxxxxx x xxxxx zařízením, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx energetiky, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 3&xxxx;000 Xx.

§42

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vnitřní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx zneváží xxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx ocenění udělované xxxxxxx orgánem a xxxxxxxx xx xxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 3&xxxx;000 Xx.

§42x

§42x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§42x

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 559/2004 Sb.

§42c

Přestupky xx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rodný, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, osvědčení x xxxxxx způsobilosti k xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xx snoubenci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxx uzavření platného xxxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx narození, úmrtí xxxx xxxxxxxx manželství xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx úředním xxxxx xxxxx, popřípadě jména xxxx příjmení, xxxxx xxxx uvedena x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx matričním xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadem.

(2) Za xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxx uložit xxxxxx do 5 000 Xx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 62/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

§43

Přestupky xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkolů xxxxxxx obrany,

b) xxxxxxx xxxxxx xxxxx ochrany x vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§44

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx státních hranic

(1) Xxxxxxxxx xx dopustí xxx, kdo

a) xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pruhu xxxx xxxxx kruhové xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx cesty, xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx průběhu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx tím xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nebo jinak xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 15 000 Xx x za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxx do 5&xxxx;000 Xx.

§44x

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 191/2016 Sb.

§45

Xxxxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxx jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx §21 xx 44, zhorší xxxxxxx prostředí.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do 10&xxxx;000 Xx.

§46

Xxxxxxx přestupky xxxxx xxxxxxx ve státní xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pořádku x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Přestupkem xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx uvedeny x §21 xx 45, jestliže xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vyhláškách xxxx x xxxxx vydaných xx úseku jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx x za přestupek xxxxx odstavce 2 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zákaz xxxxxx.

§47

Přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx pravomoci,

b) xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx okolí x xxxxxx se vstupu xx něj xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ní,

c) xxxxxx noční klid,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx veřejné prostranství, xxxxxxx přístupný objekt xxxx veřejně prospěšné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx podmínky xxxxxxx xx ochranu xxxxxxxxx pořádku xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, kulturních x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx turistice,

g) xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx utkání, v xxxxx xxxxxxxx utkání xxxx xxxxxx zpět x xxxxxxxx xxxxxx xx obličej zakrytý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jeho identifikaci,

h) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přístupný xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx skládku xxxx xxxxxxx odpadky xxxx xxxxxx xxxx vyhrazená xxxxx.

(2) Přestupku xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx úmyslně xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), f) x x) lze xxxxxx xxxxxx xx 10&xxxx;000 Xx, za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx 20&xxxx;000 Kč, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx do 50&xxxx;000 Kč.

(4) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx (§91a) xx nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, uloží xx pokuta do

a) 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x) a x),

x) 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxx

x) 75&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x i).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx klidu xx xxxxxx xxxx xx 22. xx 6. xxxxxx. Xxxx xxxx obecně závaznou xxxxxxxxx stanovit výjimečné xxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxx obdobné společenské xxxx xxxxxxx xxxx, xxx nichž je xxxx nočního xxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxx xxxx žádnou.

§47a

Přestupky křivého xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, kdo xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným před xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx úmyslně

a) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx do xxxx 50&xxxx;000 Xx.

§47x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 265/2001 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2002

§47x

(1) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x označením xxxxxx xxxx nápis,

b) xxxxxxx poškodí, odstraní xxxx zakryje xxxxxxx x označením ulice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) neoznačí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx svém xxxx xxx xxxxxxxx pozemku xxx, xx naruší xxxxxx obce.

(2) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§48

Přestupkem proti xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxx v §47, xxxxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx. Xx takový přestupek xxx uložit xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx.

§49

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxx ublíží xx xxx xxx, že xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx ublíží xx zdraví.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soužití xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx obviní x xxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxx xxxxxx dopustí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx dále xxxxxxx xxx, kdo

a) xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx újmu xxx xxxx xxxxxxxxxxx x národnostní menšině xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx, barvu xxxxx, xxxxxxx, sexuální xxxxxxxxx, jazyk, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx politické xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hnutích, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pro jeho xxxxxxxx původ, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxx rodinný.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxx uložit xxxxxx xx 20&xxxx;000 Xx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 spáchán xxxxxxxxx (§91a) xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx odstavce, xxxxx xx pokuta xx 30&xxxx;000 Xx. Xx xxxxxxxxx podle odstavce 2 lze xxxxx x xxxxxxx uložit xxxxx xxxxxx.

§50

Přestupky xxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx se dopustí xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx škodu xx xxxxx majetku

a) krádeží,

b) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx xxxxxxx

x) neoprávněně užívá xxxx majetek,

b) přisvojí xx xxxx věc xxxxxxx xxxx jinak xxx xxxxxxxxx oprávněné xxxxx, nebo

c) xxxxxx xxxx xx sebe xxxx xx jiného xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přestupkem xxxxxxxxx jinou osobou, xxxx xx, xx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Přestupku xx xxxxxxx x xxx, kdo xx x xxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx.

(4) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 lze xxxxxx xxxxxx do 20&xxxx;000 Kč.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx opakovaně (§91a) xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uloží xx xxxxxx do 30&xxxx;000 Xx. Xx přestupek xxxxx odstavců 1 xx 3 xxx xxxxx x pokutou xxxxxx xxxxx xxxxxx.

XXXX III.

ŘÍZENÍ X XXXXXXXXXXX

§51

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx stanoveno jinak, xxxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx předpisy o xxxxxxxx řízení. 11)

Xxxxxxxxxxx

§52

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (§53 xxxx. 4),

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§53

(1) Obce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx proti pořádku x územní samosprávě, xxxxxxxxx proti veřejnému xxxxxxx, přestupky xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů o xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a přestupky xx xxxxx vyhledávání, xxxxxxx, využívání a xxxxxxx xxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x lázeňských míst.

(2) Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxxxxxx, x ostatní xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxxx jednají x xxxxxxxxx x tříčlenném xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxxxx osoby s xxxxxxxxxx vzděláním nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxx; 28) xxxxxxxx xx většinou xxxxx. Xxxxxx podmínky platí, xxxxx xx projednáváním xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(4) X hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx s xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxx xxx ve xxxxxx, xxxxx jsou jim xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 úřadům xxxxxxxxx xxxxx vymezeným Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

§54

§54 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 274/2008 Sb.

§55

(1) K projednání xxxxxxxxx je místně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán, x xxxxx územním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 13)

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x cizině xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx trvalý pobyt xx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xxxx xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, projedná xxxxxxx xxxxx, v xxxxx územním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx trvalý xxxxx.

(3) Místně příslušný xxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důležitého xxxxxx xxxxxxxxx xxx i xxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§56

§56 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§57

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyskytujících se xx xxxxxx oblasti xxxxxxx správy x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx orgán, xxxxxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx řízení xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ve xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxx přestupek, xxxxx xxx spáchán xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx přestupku.

Součinnost

§58

(1) Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxx policie"), státní xxxxxx a orgány xxxx oznamují příslušným xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx, nejsou-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx je xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx x že xxx xxxxxxx xxxxxxx osobou, xx-xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx příslušným správním xxxxxxx orgán policie x jedná-li xx x přestupky

a) proti xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx soužití, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, že x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx k ublížení xx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx správě, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx v §29 odst. 1 xxxx. x), §30 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x §35 odst. 1 písm. x),

xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku a x xxxxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx dokazování před xxxxxxxx orgánem. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx policie xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x oznámení. Oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do třiceti xxx xxx xxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx šetření xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxx

x) věc xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o jednání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) xxxx xxx-xx x jiný xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nasvědčují-li skutečnosti, xx xxx x xxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nelze-li přestupek xxxxxxxxx, anebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx x přestupku xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx odůvodňující xxxxxxxxx, xx jej xxxxxxxx xxxxxx osoba; xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, není-li xx místě xxx xxxxxxx jinak.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx od xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx jeho žádost xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§58a

(1) Xxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx využívají xxxxxxx xxxxxx uvedené x §52 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x cizině, xxxxx, xxxxx x stát, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) místo x okres narození, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxx, xx xxxxxx mají být xxxxxxxxxx písemnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx přiděleno, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx narození x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x stát, kde xx narodil,

j) xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x rodné xxxxx xxxx, matky, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, místo x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí občana xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,

l) xxx, který xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §52 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx údaje:

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, xx xx xxxxxxx narodil xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

g) druh x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx pobytu,

i) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, stát, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,

l) xxx, xxxxx xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx zákazu pobytu x xxxx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §52 xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) jméno, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx zahraniční osoby,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zahraniční xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nezbytné ke xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, podnikajících xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

§59

Státní orgány x xxxxxx policie xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu rozhodnutí. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, není-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušný.

§60

Xxxxxxxx vysvětlení

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x prověření xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxx vysvětlení xxxx xxx odepřeno, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobám xxx xxxxxxx (§68 xxxx. 4) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx xxxx xx porušily státní xxxx xxxxxxxx tajemství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Tomu, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx výzvu xx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítá, xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx výše 5&xxxx;000 Kč.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§61

§61 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§62

§62 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§63

§63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§64

§64 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§65

§65 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/1995 Sb.

§66

Xxxxxxxx xxxx

(1) Správní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, věc odloží, xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) požívá xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nejde-li x xxxxx uvedenou x §9 xxxx. 3,

x) x xxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poruchou, pro xxx nemohla xxxxxxxxx, xx svým jednáním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx své xxxxxxx,

x) zemřela xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Správní xxxxx xxxx věc xxxxxxx, jestliže xxxxxx, xxxxxx lze xx xxxxxxxxx uložit, je xxxxxxxxxxx vedle xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx podle očekávání xxxxxx osobě xxxxxxxxx x přestupku za xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx věc xxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxx xxxxxxxx (§67 xxxx. 2) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §71,

x) x xxxxxx se koná xxxxxxx stíhání xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxx orgánem nebo xxxxxxx činným x xxxxxxxx řízení xxxxx x blokovém xxxxxx,

x) x skutku xxx xxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx opatření se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx přestupek xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx na xxxxx (§68 xxxx. 1 xx 3),

g) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx osobě.

(4) X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxx usnesení, xxxxx xx pouze poznamená xx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx, xxxx-xx správnímu orgánu xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nevyrozumí, xxxxx xx to xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Zahájení xxxxxx

§67

(1) Xxxxxxxxx xx projednávají x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx (§68 xxxx. 1).

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x přestupku xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, orgánu xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x právnické osoby xxxx občana x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx činnosti správního xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxx, xxxxxx řízení x přestupku xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx šedesáti xxx.

(4) Požádá-li o xx xxxxxxxxxxx, vyrozumí xxx xxxxxxx xxxxx xx třiceti xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních.

§68

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) a §49 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxx §50 x xxxxxxxxx podle §125c xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx podle §49 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxxxxxxx xxx na návrh xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 1 xxxx. x) a §49 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxx návrhu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 15 xxx.

(3) X xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx na návrh, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx navrhovatel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X návrhu xxxx xxx uvedeno, xxx xx postiženou xxxxxx, xxxx navrhovatel xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx, kdy x xxxxx způsobem xxx xxx přestupek xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx v řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 najevo, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx a x xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx.

§69

Xxxxxxx orgán příslušný x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1, §49 xxxx §50 si xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx příkazu x xxxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x řízení, xxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx opis x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "evidence xxxxxxxxx") xxxxxxxx xx obviněného x xxxxxxxxx.

§70

Xxxxxxx škody

(1) Xxxxxxxx-xx xxx, komu byla xxxxxxxxxx způsobena xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x přestupku, xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxxx x projednání x nejde x xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx jen xx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxx, který přestupek xxxxxxxx, x tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a škoda xxxxxx xxxxxxxxxx nahrazena, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přestupku povinnost xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škody xx xxxx xxxx jiný xxxxxxxxx orgán.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx, správní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§71

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx orgán xxxxxxxx věc

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx orgánům xxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxx čin,

b) orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 6) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 1,

c) správnímu xxxxxx příslušnému k xxxxxxxxxx skutku, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku xxxxx uvedené x §9 odst. 3 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 30), xxxxx tato xxxxx x takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

Xxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx x xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx řízení

a) obviněný x xxxxxxxxx,

x) poškozený, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxx způsobené přestupkem xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx újma,

c) vlastník xxxx, xxxxx xxxx xxx zabrána nebo xxxx xxxxxxx, x xxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1.

§73

Xxxxxxxx x přestupku

(1) Xxxxx xx obviněným x xxxxxxxxx, jakmile xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx němu xxxxx xxxxxxxx úkon. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, jako xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím.

(2) Xxxxxxxx z přestupku xx xxxxx vyjádřit xx xx všem xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xx xxxx, x k xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, podávat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxx x doznání xxxxx být xxxxxxxxx.

§74

Ústní xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxx správní xxxxx x xxxxxx xxxxxx ústní xxxxxxx. X nepřítomnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lze xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxx řádně xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx dostavit nebo xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednání též xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx x orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí; xxx xx také xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxx x xxxxxx xxxx

(1) Kdo xx x sebe xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxxx věc, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx propadlou xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vydat; xxxxxx-xx xx, může xx mu věc xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx vydaná xxxx odňatá xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx zbytečných xxxxxxx vrácena xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx odňata.

§76

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxx, xx

x) xxxxxx, x xxxx se xxxx řízení, xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx nespáchal xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, o xxxx xx vede xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx výsad imunity xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx uvedenou x §9 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx z xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx nebo trpěl xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx nemohl xxxxxxxxx, xx svým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx ovládat xxx xxxxxxx,

x) odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxx v trestním xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

xx) x skutku xxx bylo rozhodnuto x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zemřel,

j) xxxxxxxxxxx xxxx svůj xxxxx na zahájení xxxxxx xxxx xxxx xx, xx řádně x xxxx předvolán, x xxxxxxx jednání xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx důležitého xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x návrhu xxxxx §68 xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xxx návrh xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx §68 xxxx. 1,

x) v xxxxxx x přestupku xxxxxx xx cti xxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxx postoupena xxxxx §71 xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx řízení x přestupku xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxx, je bezvýznamná xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx očekávání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx jiný čin x xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxx orgán zastaví xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), j) x k) rozhodnutím xx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx usnesení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a účastníci xx x xxx xxxxxxxxxx.

§77

Xxxxx rozhodnutí

Výrok rozhodnutí x xxxxxxxxx, jímž xx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx obsahovat též xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx místa a xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxx sankce, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxx xxxxxx (§11 xxxx. 3), x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx (§14 xxxx. 2), o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§16), x xxxxxx xx xxxxxxx škody (§70 xxxx. 2) x x náhradě xxxxxxx xxxxxx (§79 xxxx. 1).

§78

Smír

U xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx pokusí xxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx zastaveno xxxxx §76 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) xxxx x), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náklady xxxxxxx x projednáváním xxxxxxxxx. Xxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx uložit x xxxxxxxx xxxxxx (§84) xxx v řízení xxxxxxxxx (§87).

(3) Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx lze xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx zčásti upustit.

(4) Xxxxxxx nákladů xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx orgán rozhodl x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxxx vedl xxxx správní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§80

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xx správní xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vyvěsí xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx doručovanou xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§81

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx odvolat x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z přestupku x, jde-li x xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx sociálně-právní xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx může odvolat xxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, ve které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxx xxx na xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; může xx též xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§76 xxxx. 3).

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§82

X xxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupku.

§83

Přezkoumání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Požádá-li xxxxxxxx, který xxxxx xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, 2) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)

Xxxxxxx xxxxxx

§84

(1) Přestupek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x blokovém xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx (§13 xxxx. 2) xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x blokovém xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vybírat xxxxxxx xxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx pověřené x xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) X blokovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx jen na xxxxx. X blokovém xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx opakovaně (§91x) x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx vyšší sankce.

§85

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx bloky") xxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pokuty x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bloky od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx z xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 43), x xx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxx-xx výnos x pokut do xxxx rozpočtu xxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxx splatnosti a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxx pachatel xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pověřené osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx pokutových xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxx x za xxxx přestupek xxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx uložena.

(5) Přezkumné xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxx x blokovém řízení, xxx zahájit xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x provedení přezkumného xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení. Skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zahájit, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxx, že o xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy podnět xxxxxxx.

§86

X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednávat

a) xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), §24 odst. 1 xxxx. x), §30 xxxx. 1, §42 xxxx. 1, §44, jakož i xxxxx §46, xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými účinky xxxxxxxxxx látek, přestupky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x), §48, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49, přestupky xxxxx majetku xxxxx §50 x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 18),

b) orgány Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), §30 xxxx. 1, §42 odst. 1, §43 odst. 1 xxxx. b), xxxxx x xxxxx §46, xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx ochrany zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxxxxxxx xxxxx veřejnému xxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 písm. x) xx e) x §48, xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §49, xxxxx xxxxxxx xxxxx §50 a xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxxxx x Vojenské xxxxxxx,

x) xxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pořádku xx xxxxxx správě xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x), d) x x), §46, xxxxx xxxx byly xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podnikatel x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přestupky na xxxxx zdravotnictví xxxxx §29 xxxx. 1 xxxx. a), xxx-xx x nepodrobení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §29 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), jde-li x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotního xxxxxxx, §29 xxxx. 1 písm. x), xxx-xx x porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, §29 xxxx. 1 písm. x), x) xx x), x), x), x) x) x x),

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x působnosti obce,

2. xxxxx zákona o silničním provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stáním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx míst, xxx xx xx místní xxxx xxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené rychlosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zvířatech, xxxxxx x xxxxx zvířat xx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxx chodce nebo xxxxx xx xxxxxxx přepravníku xx xxxxxxxxxxxxxxx zařízením xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx bruslí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vedením jízdního xxxx xxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxx s pravidly xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x porušení xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidel,

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx úseku, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxx xxx xx xxxx sjednanou x xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx a xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, může xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o uložení xxxxxxxxxx nebo xxxxxx (§13 odst. 2).

(2) Xxxxxx nelze xxxxx, xxxxxxxx xx svéprávnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx o přestupku. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxx podat xx 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx příkaz vydal. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx příkaz xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v řízení. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx uložit xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx výměru xxxxxx, xxx xxxx uvedeny x příkaze.

(5) Xxxxxx, xxxxx kterému xxxxx xxxx xxxxx odpor, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projednat xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxx xx náhradu xxxxx.

§88

Xxxxxx xxx xxxxxx xx evidence přestupků

(1) Xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx zapisuje xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx rozhodoval x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronické aplikace xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Rejstřík xxxxxx.

(2) X případě, kdy x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zápis obecní xxxx; xxxxxx policie xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx pěti xxx xxx dne xxxxxxx pokuty v xxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx statutárních xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx xx provede xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx dne, xxx příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§88a

Námitkové xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xx fyzická osoba, xx údaje vedené x evidenci přestupků x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soudu, xxxxx rozhodl x xxxxxx proti xxxxxxxxxx x přestupku, může xxxxx u správního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, námitku.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, který xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je oprávněná, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, o xxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§88x vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

XXXX XX.

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§89

Ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do xxxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx x porušení povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx Xxxxxxxxxxxx vnitra Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

§90

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx.

§91

V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přestupcích xx xxxxx ochrany xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30, xx xxxxx zemědělství x xxxxxxxxxx xxxxx §35 xxxx. 1 xxxx. x) a x), xx úseku obrany Xxxxx republiky xxxxx §43, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §47 xxxx. 1, proti xxxxxxxxxx soužití podle §49 a proti xxxxxxx xxxxx §50.

§91x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx přestupku, x xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx neuplynulo xxxxxxx xxxxxx.

§91x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2016

§92

(1) O upuštění xx výkonu xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §14 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxx xxxxx §15a odst. 4 xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx projednal x xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx též xxxx zákonný zástupce xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxx; xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. x) kontroluje xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

§94

Xxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zjistí-li, xx osoba, xxxxx xxxx xxxxxx vinnou x xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx má xxxxx xx vrácení xxxxxx, kterou xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§95x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, úřadům městských xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§95a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

§96

Xxxx, xxxxxxx úřady x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ke xxx 31. ledna xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx obvodech xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§97

Xxxxxxx xx:

1. xxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx výborů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

2. vyhláška č. 61/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx doplňujících x xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx č. 126/1968 Sb., x xxxxxxxxx přechodných xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx §49 až 51 xxxxxx České národní xxxx č. 127/1981 Sb., x xxxxxxxx obchodě,

5. zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 10/1990 Sb., x xxxxxxxxx amnestie xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§98

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1990.

Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx v. x.

Účinnost od 31.3.2003 xx 31.3.2003 (xx xxxxxx č. 88/2003 Xx.)
Xx. XXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx", xxxxxx xx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapitál".
3. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx jméno", xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxx "xxxxxxxx firma" xxxx "xxxxx, jméno a xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx".
4. Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx "roční xxxxxx závěrka", xxxxxx xx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

2. Lhůta, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projednat, xx x xxxxxxxxx spáchaných xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 62/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.4.2002

Čl. XX

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dopustili xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 78/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx stupni zahájily xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ředitelství Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonávaly státní xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. IV vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 274/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. XXX

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rybářství xxxxx xxxxxx č. 99/2004 Sb. xxxx xxxxxx č. 200/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx z pokut xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx působnosti podle xxxxxx č. 99/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 237/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §91 xxxxxx x. 200/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Ustanovení §20 xxxxxx x. 200/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, x xxxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx spáchaných xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§22

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxx hranic xxxxx §44a xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx č. 200/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, zahájené xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/1990 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 191/2016 Xx. x účinností xx 1.8.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 200/90 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.1990.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

337/92 Xx., x xxxxxx daní x xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.93

344/92 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí XX

x xxxxxxxxx od 1.1.93

359/92 Xx., o zeměměřických x xxxxxxxxxxxxx orgánech

s xxxxxxxxx xx 1.1.93

67/93 Xx., kterým xx xxxx x doplňují xxxxx XXX x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, zákon XXX x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx ČR, x xxxxx ČNR x. 553/91 Xx., x xxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.93

124/93 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 200/90 Xx. publikované x xxxxxx č. 34/93

290/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx ČNR č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.94

134/94 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 135/61 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 200/90 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.95

82/95 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje zákon XXX x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a mění xxxxx ČNR č. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx ČNR x. 553/91 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 528/90 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.95

237/95 Sb., x xxxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.96

279/95 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx XXX x. 367/90 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.95

289/95 Sb., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

112/98 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.99

168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2000

360/99 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.12.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících se xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x okresních xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním městě Xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

370/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 15/98 Xx., o Komisi xxx xxxxx papíry x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx č. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 328/91 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

52/2001 Xx., xxxxx XX xx xxx 17.1.2001 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §83 xxxx. 1 xxxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.2.2002

164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zdrojích přírodních xxxxxxxxxxx vod, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx místech x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 18.6.2001

254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.2002

265/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 140/61 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx xx 2.8.2001

274/2001 Xx., o vodovodech x kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

312/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx hranicích)

s xxxxxxxxx od 1.1.2002

501/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 591/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Sb., o xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 370/2000 Xx., xxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku XX x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2001

6/2002 Xx., o xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx správě xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.4.2002

62/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2002

78/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 90/95 Xx., o jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 107/99 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

x účinností od 1.4.2002

216/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

259/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 84/90 Xx., o právu xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 175/90 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

285/2002 Xx., x xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2002

311/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 553/91 Xx., x xxxxxx policii, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

334/2002 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 200/90 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 121/2002

476/2002 Xx., xxxxx XX ze xxx 2.10.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 501/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 591/92 Xx., x cenných xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (notářský xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 358/92 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 15/98 Xx., x Xxxxxx pro cenné xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxx x. 200/90 Sb., x přestupcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 328/91 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2003

88/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 513/91 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 591/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 358/92 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 370/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 358/92 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 15/98 Sb., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2000 Sb., zákon x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 99/63 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 328/91 Xx., o konkursu x xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 501/2001 Xx. x nálezu ÚS xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2003

218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx xx věcech mládeže)

s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

274/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2003

362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

47/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 40/64 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

501/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

559/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 328/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 329/99 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 283/91 Xx., x Xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 326/99 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx XX a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.2005

586/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (branný xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

95/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2005

379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jinými návykovými xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

392/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2005

393/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony, xxxxxxxxx Parlamentem xxx 19.8.2005 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.9.2005

x účinností xx 12.10.2005

411/2005 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

530/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2006

57/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

76/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.3.2006

80/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

115/2006 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

134/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 359/99 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 94/63 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2006

181/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 266/94 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

213/2006 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 352/2001 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX x x xxxxx některých xxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 18.6.2006

216/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících s xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxx

x účinností xx 22.5.2006

225/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx č. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

226/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 111/94 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2006

215/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 200/90 Xx., o přestupcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

344/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 513/91 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2008

376/2007 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 61/88 Xx., o hornické xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/90 Xx., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.1.2008

129/2008 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

309/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 114/95 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

314/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx a soudcích), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 150/2002 Xx., soudní xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 7/2002 Xx., o řízení xx věcech xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 349/99 Xx., o Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 283/93 Xx., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 85/96 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2008

484/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., o xxxxxxxxx střelných zbraní, xxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/95 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/98 Xx., x xxxxxx č. 368/92 Xx., o správních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2009

41/2009 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

52/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2009

306/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

346/2009 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 100/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 388/91 Xx., x Státním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

150/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.8.2010

199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

133/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2011

370/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx č. 235/2004 Xx., x dani x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona o xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

22/2012 Xx., nález XX xx xxx 25.10.2011 xx. xx. Xx. XX 14/09 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx §22 xxxx. 4 xxxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.7.2011, x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 4.2.2012

142/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.7.2012

237/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx mořských xxxxxxxxxxx zdrojů a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

390/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 8.12.2012

494/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 200/90 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., trestní zákoník, xx znění xxxxxx x. 306/2009 Xx., x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.1.2013

102/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 111/94 Xx., x silniční dopravě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.5.2013

300/2013 Sb., x Xxxxxxxx policii x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2013

306/2013 Xx., o xxxxxxx xxxxx sociálních systémů

s xxxxxxxxx od 1.11.2013

308/2013 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lihu

s xxxxxxxxx od 1.12.2013

22/2014 Xx., xxxxx XX xx xxx 12.11.2013 xx. xx. Xx. XX 22/13 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx šesté xxxxxx x. 494/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 200/90 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník, ve xxxxx zákona x. 306/2009 Sb., x xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.2.2014

97/2015 Xx., nález XX xx dne 27.1.2015 xx. xx. Xx. XX 19/14 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §46 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §29 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 200/90 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 5.5.2015

204/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Sb., o Xxxxxxxxx trestů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2015

267/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2015

48/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Xx., o provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x zákon x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.2.2016

178/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2016

191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ČR x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.8.2016

65/2017 Sb., o xxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx návykových xxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2017

x oprava xxxxxxxxx xxxxxxxx x opravě xxxxxxx xxxxx v xxxxxx x. 130/2002 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 200/90 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 250/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 37/1989 Xx., o ochraně xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
2) §75 xxxxxxxxx řádu.
3) §244 xx 250k občanského xxxxxxxx řádu.
4) §321 xx 334 občanského xxxxxxxx řádu.
5) Xxxxx č. 123/1992 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky
6) Např. xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxxx xxxxx x. 361/1992 Xx.), zákon XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
7) §34 xxxx. 1 zákona x. 147/1983 Xx., x zbraních x xxxxxxxx.
8) §47 xxxx. 1 xxxxxx x. 147/1983 Xx.
9) Xxxxxxxx xxxxx ČSFR č. 464/1991 Sb., x stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
10) §6a xxxxxx x. 135/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Sb., xxxxxx x. 213/1993 Xx. x zákona x. 134/1994 Xx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) §1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX x. 260/1991 Xx., x zvláštní odborné xxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
13) §7 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx.
14) §1 xxxx. 2 zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx).
15) §15 xxxx. 7 xxxxxx x. 168/1999 Sb.
16) §17 xxxxxx x. 168/1999 Xx.
17) Xxxxx č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní xxxxxxx dětí.
18) Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §8 xx 11 x §13a xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Xx.
20) §8 xxxxxx x. 164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).
21) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx).
22) §8 xxxx. 5 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x vodovodech x kanalizacích).
23) Xxxxx č. 274/2001 Sb.
24) Xxxxx č. 7/2002 Sb., x xxxxxx xx věcech soudců x xxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
26) §20a xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) §8 xx 11 x §13a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §2 xxxxxxxx x. 345/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx x předsedů xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 427/2000 Sb.
29) Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x poplatků, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 90/1995 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 107/1999 Sb., x jednacím xxxx Xxxxxx.
31) §5 xxxx. 6 xxxxxx x. 216/2002 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
32) §28 xxxxxx č. 285/2002 Xx., x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x orgánů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx).
33) §20 xxxxxx č. 285/2002 Xx.
34) §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 379/2005 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tabákovými xxxxxxx, xxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
35) §37 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx.
36) Xxxxx č. 56/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Xxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
38) Xxxxx č. 115/2006 Sb., o registrovaném xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
39) Nařízení Xxxx (XXX) x. 3821/85 x záznamovém xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) §13a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) §27 xx 38l xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) §8 xx 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Například §2 xxxx. 1 xxxx. g) zákona x. 388/1991 Xx., §88a xxxxxx x. 114/1992 Xx., §34e xxxx. 6 xxxxxx x. 100/2004 Xx.
44) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

45) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

46) Xxxxx č. 247/2014 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

*) Xxxxxx č. 29/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000 xxxxxxxxxx §36, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx pokuty x 3&xxxx;000 Xx na 20&xxxx;000 Kč, xxxxxx x. 151/2000 Xx. x xxxxxxxxx také xx 1.7.2000 xxxx xxxx upravuje v xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxx xx 3&xxxx;000 Xx. Xxx. zákon x xxxxxxxxxx službách xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.

**) Xxxxxx č. 375/2011 Xx. nám x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtou xxxxxxxx xxxxxxxx x. 285/2002 Xx. - xx xxxxxxx xxxxxx x §29 xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx. 2. Xxxxxxx xx, xx xxxxx x omyl xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxx x. 285/2002 Xx. xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.