Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2006 do 30.06.2006.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

50/1976 Sb.

Zákon

ČÁST I - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ODDÍL 1 - Cíle a úkoly územního plánování §1 §2

ODDÍL 2 - Územně plánovací podklady

Druhy územně plánovacích podkladů §3 §4 §5 §6 §7

ODDÍL 3 - Územně plánovací dokumentace §8

Územní plán velkého územního celku §9

Územní plán obce §10

Regulační plán §11

ODDÍL 3A - Orgány územního plánování §12 §13 §14 §15

ODDÍL 4 - Pořizování územně plánovací dokumentace §16 §17 §18

Náklady pořízení §19

Zadání §20

Projednávání

Koncept §21

Návrh §22 §23 §24 §25

ODDÍL 5 - Schvalování územně plánovací dokumentace §26 §27 §28

ODDÍL 6 - Závaznost územně plánovací dokumentace §29 §30 §31 §31a

ODDÍL 7 - Územní řízení

Umísťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů v území §32 §33

Účastníci územního řízení §34

Zahájení územního řízení §35 §36

Podklady územního rozhodnutí §37 §38 §38a

Územní rozhodnutí §39 §40

Změna územního rozhodnutí §41

Oznámení územního rozhodnutí §42

ČÁST II - STAVEBNÍ ŘÁD

ODDÍL 1 - Oprávnění k projektové a inženýrské činnosti a k provádění staveb §43

Oprávnění k provádění staveb §44

ODDÍL 2 - Zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě §45 §46

Vybrané činnosti ve výstavbě §46a §46b

ODDÍL 3 - Výrobky pro stavbu §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53

ODDÍL 4 - Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací

Stavby, jejich změny a udržovací práce §54 §55 §56

Ohlášení stavebnímu úřadu §57

Žádost o stavební povolení §58

Účastníci stavebního řízení §59

Stavební řízení §60 §61 §62 §63 §64 §65

Stavební povolení §66 §67 §68 §69 §70

ODDÍL 5 - Terénní úpravy, práce a zařízení §71 §72 §73 §74

ODDÍL 6 - Vytyčování staveb §75

ODDÍL 7 - Užívání staveb

Kolaudace staveb §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84

Změna v užívání stavby §85

ODDÍL 8 - Údržba staveb a jejich odstraňování

Údržba stavby §86

Nezbytné úpravy §87

Odstraňování staveb §88 §89 §90 §91 §92 §93

Nařízení zabezpečovacích prací §94

Státní stavební příspěvek §95

Vyklizení stavby §96 §96a

Účastníci řízení §97

ODDÍL 9 - Státní stavební dohled §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104

ČÁST III - SANKCE

Přestupky občanů proti stavebnímu řádu §105

Pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů §106

Zvýšení pokut §107

Vybírání, vymáhání a výnos pokut §107a

ČÁST IV - VYVLASTNÉNÍ §108

Cíl vyvlastnění §109

Podmínky vyvlastnění §110 §111 §111a §111b §111c

Vyvlastňovací řízení §112 §113 §114

Užívání vyvlastněného pozemku a stavby §115 §116

ČÁST V - STAVEBNÍ ÚŘADY

ODDÍL 1 - Obecné stavební úřady §117 §118 §119 §119a

ODDÍL 2 - Speciální vojenské a jiné stavební úřady

Speciální stavební úřady §120

Vojenské a jiné stavební úřady §121

ODDÍL 3 - Působnost obcí §122

ODDÍL 4 - Vyhrazení a přenesení pravomoci stavebního úřadu §123 §124

ČÁST VI - OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

Zajištění zájmů obrany státu §125

Ochrana složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů §126 §127

ČÁST VII - EVIDENCE A UKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE §128 §129 §130 §131 §132 §133

ČÁST VIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vstup na cizí pozemky a stavby §134

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §135

Řešení rozporů §136

Občanskoprávní a jiné námitky §137

Výjimky ze stavebního řádu §137a

Spolupráce orgánů státní správy a součinnost právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů §138

Obecné technické požadavky na výstavbu §138a

Obecné pojmy §139

Pojmy územního plánování §139a

Pojmy stavebního řádu §139b

Vztah ke správnímu řádu §140 §140a

ČÁST IX - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Přechodná ustanovení §141 §142

Závěrečná ustanovení §143 §144

Účinnost §145

č. 83/1998 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 437/2004 Sb. - Čl. II

č. 186/2006 Sb. - Čl. LVI

Nálezy Ústavního soudu - č. 95/2000 Sb., č. 96/2000 Sb., č. 405/2002 Sb.; č. 300/2004 Sb.

INFORMACE

50

XXXXX

xx dne 27. xxxxx 1976

x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zákoně:

ČÁST PRVNÍ

ÚZEMNÍ XXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxx x xxxxx xxxxxxxx plánování

§1

(1) Územní xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx území, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x věcně a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souladu xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, zejména xx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranu jeho xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, vody x xxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx území,

c) xxxxxx nutné xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx rekultivační xxxxxx xx území x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a ochranná xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech chráněných xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx pásem,

e) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx věcnou a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx staveb a xxxxxx opatření x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah staveb x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zásady pro xxxxxx xxxxxxxxxx řešení x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx nejefektivnější xxxxxxxxxxxx rozvoj,

i) vytváří xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx pořadí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešeného xxxxx, xxxxx i x dalších xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx nástroji územního xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§3

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxx xxxxx územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a není-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx územně technické, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx území,

d) xxxxxx technické podklady xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx x soustavně xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§4

§4 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§5

§5 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§6

§6 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§7

§7 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

Xxxxx 3

Xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxx

x) územní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx plán.

§9

Xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx celku

(1) Xxxxxx xxxx velkého územního xxxxx xxxxxxx uspořádání x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy, hlavní xxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx ekologické xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zájmů.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obcí, xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxx xxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zastavitelného xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxx se zpracovává xxx celé xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx obcí; xxxx xxx zpracován pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Regulační xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx pro xxxxxx xxxxx není schválen xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx regulační plán xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx současně zastavěného xxxxx obce.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx nebo pro xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxxxx x urbanistickými xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3x

Xxxxxx územního xxxxxxxxx

§12

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx,

x) xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx obrany.

§13

Obec pořizuje v xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx obce, xxxxxxxxx xxxxx x územně xxxxxxxxx podklady.

§14

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obce xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podklady.

(2) Krajský xxxx

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx nezbytné pro xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uspořádání území xxxxxxxx xxx celé xxxxx České republiky,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx x pro xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

§16

§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§17

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx jiného podnětu xxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§19

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx spojené x pořízením xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxx, xx jejíž xxxxxx xxxx pořizovány. Xxxxx xxxxxxxx plánování však xxxx xxxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx xx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pořízení xxxxxxxx.

§20

Xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxx hlavní xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx vypracování x zadání na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Místo x xxx projednávání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 30 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxx podněty.

(3) Xxxxx zadání xxxxx xxxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vždy xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svá xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx podaným xx xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxx stanoviska xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovatel xxxx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx sousedních xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx jejich požadavků xx informuje x xxxxxx průběhu pořizování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx zadání územního xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivě xxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx mohou xx 30 dnů po xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx schvaluje xxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx

§21

Xxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx zadání územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konceptu xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Místo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx 30 xxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx x této xxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pořizovatel x veřejném xxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x xxxxx xx, aby sdělily xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx každý xxxxxxxx xxx připomínky. Xx stanoviskům x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčenému xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxx xxxxx xxx námitky do 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx jednání.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx práva xxxx xxxxxxx konceptem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podat xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx konceptu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souborné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanoviska ve xxxxxxxxx xxxxx. Pořizovatel xx předloží spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx územního plánování xx xxxxxxxxx (§26). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoviska xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx námitkách. Xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx podali xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx vyhověno nebylo.

(6) Xx zpracování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x regulačního xxxxx může xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx projednanou xxxxx xxxxxxxx 2 x 4. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx xx xxxxx pořizovatele xxx xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§22

Xxxxx

(1) Návrh xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxx místech xx xxxx 30 xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxx vystavení xxxxxx může každý xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) X vystavení návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx návrhu xxx stanovisko. Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §136.

(3) Oznámení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx celku zašle xxxxxxxxxxx každému xxxxxxxxx xxxxxx územního plánování 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx námitky x návrhu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konceptu xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx.

(4) K návrhu xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxxx xxxxx obce a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx územního xxxxx xxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx posledního xxx vystavení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx orgány státní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx pořizovatel xx splnění této xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 15 xxx xx doručení výzvy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxx.

§23

(1) Xxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx x připomínek x x návrhem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx svých námitek xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx, xx xxx bylo vyhověno, xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24

§24 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§25

(1) Návrh územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxxx využívání xxxxxxxxxxxx území x x xxxxxxxx souladu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy 1) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) územního plánu xxxx x xxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx,

x) regulačního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Výsledek xxxxxxxxx sdělí xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do 30 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených x odstavci 1, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovatel odstranil.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2, xxxxx, xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace

§26

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro svá xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxx plány xxx svá xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3.

§27

§27 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§28

Xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správním xxxxxx.

Xxxxx 6

Závaznost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a směrné xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx využití, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx vymezí závaznou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, xxx xxxxx lze xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxx vyvlastnit [§108 odst. 2 xxxx. x) x xxxx. 3].

(3) Závaznou xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx nebo obec x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxx část územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podkladem pro xxxxxxxxxx x schvalování xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx x území.

§30

Xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxxx zřetel xx využití xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx území. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinen uvést xx souladu územní xxxx obce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx velkého územního xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx územním xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schválenou územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§31

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx návrh pořizovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a stanoví xxxxxx xxx jejich xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Na xxxxx zadání, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx projednávání se xxxxxxxxx vztahují ustanovení §20 xx 29. Xxxx schválením změn xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxxxx vždy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování.

(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§31x

(1) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx schválení územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zrušit xxxxxx plánovací dokumentaci xxx xxxxx dotčené xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxx rozhodne x xxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx důsledky xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dotčené xxxxx se xxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nadřízený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx, xxx xx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx x xxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx její xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace pozastaví. Xx základě xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx schválení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprodleně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§31x vložen právním xxxxxxxxx x. 422/2002 Xx. x účinností xx 27.9.2002

Oddíl 7

Xxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxx, využívání xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zájmy x xxxxx lze xxx na xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx

x) rozhodnutí o xxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx území,

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu,

d) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx práce,

b) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x uzavřených prostorech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx nemění vnější xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, reklamní a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pozemků, xxxxx podmínky xxx xx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jednoduché xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx nástavby x xxxxxx rozvodů xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxx postupovat xxx tehdy, xx-xx xxx dané xxxxx xxxxxxxx územní xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§33

(1) X xxxxxxxx xxxxxx je příslušný xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx x územnímu xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o využití xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiný orgán xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, dohodne xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Účastníci územního řízení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x dále xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nich, xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx pásmu, x xxxxxxxx uzávěře x x xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx xxxx navrhovatel a xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x pozemkům xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xx obec. Účastníkem xxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxx, komu xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; 15) xx neplatí x xxxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxx podle §137a.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx bytů x nebytových prostor.

Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení

§35

(1) Xxxxxx řízení xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx účastníka, x xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx se xxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx účastníci řízení x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pásmu.

(3) Neposkytuje-li xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxx pro posouzení xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (§32), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxx lhůtě, maximálně xxxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí požadovaným xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zastaví. Xxxxx x přerušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím.

§36

(1) Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčeným orgánům xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Současně xxxxxxxx účastníky, xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxx že x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx ústního xxxxxxx může stavební xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Upustí-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uplatnit xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx x později xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; tato xxxxx xxxxx být kratší xxx 15 dnů.

(3) Xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx sdělí svá xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, v xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x námitky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx posouzení xxxxxx xxxxx dobu, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx prodloužené xxxxx xxxxxxxxxx x návrhu, xxxxx, xx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v území xxxxxxxx.

(4) Zahájení xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavby nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x využití xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx uzávěře, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx nejsou xxxxx.

Xxxxxxxx územního xxxxxxxxxx

§37

(1) Xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podklady x xxxxxxx nezbytném xxx územní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx péče x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxx s podklady xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, posoudí, xxx vyhovuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x obecným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace 14), popřípadě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, péče x xxxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad v xxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxx předložených xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx správy vyžadovaných xxxxxxxxxx předpisy x xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxx xxxx oznámením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad projednání xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx x pozemku vlastnické xxxx xxxx právo, xxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo má-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku podle xxxxxxxxxx předpisu.

§38a

S xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx povaha xxxx nebo nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x jiná řízení xxxxx x umístění xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx území.

§38a xxxxxx právním předpisem x. 262/1992 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1992

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§39

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx území xxx xxxxxxxxxx účel x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxx x xxxxx; xxxx xxxxxxxxx zejména soulad x cíli x xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx koordinaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x území, xxxxxxxxx x ochraně xxxxxx x životního xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X rozhodnutí x umístění stavby xx stavební xxxx xxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxxx podkladů, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xxxxx nich xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zahrnuty xx stavebního povolení.

§40

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx dva xxxx ode dne, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, nestanovil-li xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxxxx však platnosti, xxxxx byla x xxxxxx lhůtách xxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x terénním úpravám x pracím xxxxx xxxxxx xxxxxx (§71 xxxx. 1), nebo xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx, xxx bylo stavebnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx nástupce x xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dobu platnosti xxxxxxxxxx x chráněném xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu, xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx platnost rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx rozhodnutí vydáno.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podána xxxx xxxxxxxxx lhůty.

(4) Územní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx právní xxxxxxxx xxxx navrhovatele x xxxxxxxxx účastníků xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Změna xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx může x podnětu navrhovatele xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx x xxxxxx xxxx, novým xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx podklady pro xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x území. Xx stejných okolností xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx přímo xxxxxx xxxxxx práv, xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxx, a x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x jakém xx xxxxx dotýká xxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad může x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx pásmu x x xxxxxxxx uzávěře x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze stavebního xxxxxx nebo z xxxxxxx některých xxxxxxxx x xxxxx.

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x odůvodněných xxxxxxxxx xxx o xxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx o chráněném xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx se xxxxxxxxxx území. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vyvěšením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 15 dnů xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx

§43

§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§44

Oprávnění k xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx a xxxx xxxxx může xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx oprávněná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 16) xxx provádění xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§46a xxxx. 1 x §46a xxxx. 3 xxxx. b)].

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxx uvedených x §139b odst. 5 xxxx. x), x) x d), xxxxxx xxxxxx změn, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou [§46a xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x)].

(3) Xxxxxxxxxx stavby uvedené x §139b xxxx. 5 xxxx. x), x) a d), xxxxxx xxxxxx, změny xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sám xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx odborný xxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxxxxx xxxx architektonického směru x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provádět.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxx činnostem xx výstavbě

§45

§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 262/1992 Sb.

§46

§46 zrušen právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§46a

Vybrané xxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Vybrané činnosti, xxxxxxx xxxxxxxx ovlivňuje xxxxxxx veřejných zájmů xx výstavbě, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx pouze fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 17)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xx výstavbě, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobami xxxxxxxxx x odstavci 1.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považují

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xxxxxx zpracování xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X výjimkou xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, opěrných xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování dokumentace xxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx; dokumentaci xxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §139b xxxx. 5 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx staveb x xxxx xxxxxx staveb.

(4) Xxxxx, jejichž odborná xxxxxxxxxxx byla ověřena, 17) xxxx xxxxxxx xxx své xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§46b

(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxx uvedenou x §46a xxxx. 3 xxxx. x) (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") odpovídá xx xxxxxxxxx, úplnost x proveditelnost zpracované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Statický xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx konceptu x návrhu xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dílčích xxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projektanty x příslušnou xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx některou xxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Osoba, xxxxx vede xxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) odpovědná xx řádné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x dokumentací xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx podmínek stavebního xxxxxxxx, povinností k xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx práce vyplývajících x xxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxxx-xx osoba, xxxxx xxxx realizaci xxxxxx, pro xxxxxxxxxx xxxxx prací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příslušném xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxxxx xxxxx. 17)

§46x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

Xxxxx 3

Xxxxxxx pro xxxxxx

§47

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x použity xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx vlastnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro navržený xxxx zaručují, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx mechanickou xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx), ochranu xxxxx hluku x xx xxxxxx energie x xxxxxxx tepla.

(2) Xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx xxxxxx rozhodující xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavby musí xxx ověřeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 18) x hledisek xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§48

§48 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§49

§49 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§50

§50 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§51

§51 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§52

§52 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§53

§53 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

Xxxxx 4

Povolování xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx xxxxx a udržovací xxxxx

§54

Xxxxxx, xxxxxx xxxxx x udržovací práce xx xxxx lze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xx základě ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx provedení, xxxx x dobu xxxxxx; xxxxxxxx povolení se xxxxxxxx též x xxxx dokončených staveb.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) u drobných xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práce, jejichž xxxxxxxxx by mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxx vzhled xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx se nevyžaduje

a) x důlních děl, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x skrývkách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisů,

b) x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx telekomunikační xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx budek, x xxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) x celkové výšce xxx 15 x,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxx, konstrukce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x osvětlení xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x televizi,

e) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věží, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx chmelnic x xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nadzemních a xxxxxxxxxx xxxxxx telekomunikační xxxx, pokud xx xxxxxx jejich xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx úprav xxxxxxxxx telekomunikačních xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x),

x) x xxxxxx xx 20 x2 zastavěné plochy x 4 m xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x nosných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx systémů) xx xxxxxxx výšky 15 x.

§57

Ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx [§139 xxxx. x)] drobných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx provést xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

(2) Ohlášenou xxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx písemného sdělení xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx sdělení nebude xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx xxx xxx ohlášení xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úprava xx xxxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxx se považuje xxx, xxx ohlášení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx je kulturní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Totéž xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranných xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx. 19)

§58

Xxxxxx o stavební xxxxxxxx

(1) Žádost o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předepsanou dokumentací xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx prokázat, xx xx vlastníkem xxxxxxx xxxx stavby anebo xx xx k xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na ní.

(3) Xxx-xx o stavební xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, může být xxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx stavby.

(4) Stavebník xxxxxxxxxx staveb podléhajících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx ani x xxxxxxxx na xxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pro který xx xxxxx.

(5) Žádá-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x žádosti x povolení stavby xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxx, xx xxxxx xxxxx má xxxxxxxx; xxxxx xxxxx x x případech, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx současně.

§59

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx nich, xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva x xxxxxxxxx pozemkům x xxxxxxx xx xxxx, x tato xxxxx xxxxx xxx stavebním xxxxxxxxx xxxxx dotčena,

c) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx řízení vedené xxxxx §137a xxxx. 3.

(2) X staveb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§44 xxxx. 2 x 3).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx přizvat x xxxx xxxxx, xxxxxxx projektanta x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx nejsou účastníky xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx řízení

§60

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podklad xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxxx nejsou-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx stavebníka, xxx žádost x xxxxxxxxx xxxxx doplnil, xxxxxxxxx xxx xx xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxx užívání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx 14) x nebude-li xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 1 xxxxxxxx.

§61

(1) Stavební úřad xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxx účastníkům x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxx námitky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, jinak xx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx x námitkám, xxxxx byly xxxx xxxxx xxx uplatněny x xxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x územního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zóny, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xx místního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 7 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jednání. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jednání, xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, že x xxxxxxx xxxxxxx námitkám xxxxxx přihlédnuto; xxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx než xxxx xxx.

(4) U xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx uvědomí xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 15 xxx před konáním xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx jednání, a xxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxx, před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Obec x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednotlivě. Xxxxxxx xxxxxx jsou povinny xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo x xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx x hlediska xxx xxxxxxxxxxx veřejných xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky týkající xx veřejných xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxx zdraví x xxxxxx, x xxxxxxxx obecným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na výstavbu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14),

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a plynulost xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo zda xx u xxxxxx x prací xx xxxx, které budou xxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samy xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§44 xxxx. 2 x 3), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx zajištěn odborný xxxxx.

(2) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zkoumá stavební xxxx x hledisek xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x účinky xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx.

(3) Stavební úřad xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx vydanými k xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx předpisy, stavební xxxx žádost o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§63

§63 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§64

(1) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, omezí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle míry, x jaké xxxx xxxxxx požadavky xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stavbách, k xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatřena xxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx, xxxxx stavební xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx probíhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxxxxxx.

§65

Se xxxxxxxxx řízením xx xxxxxxx, xxxxx xx nevylučuje xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

§66

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx, kdy xxxxxx xxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nestanovil xxx zahájení xxxxxx xxxxx lhůtu.

§68

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx na žádost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního řízení, xxxxx x zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx úřad žádost x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx změnu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků x stanoví xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx žádost xxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x staveb občanského xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx. 14)

§69

(1) Xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx oznámí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se jednoduchých x xxxxxxxx xxxxxx, xx oznámí též xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx stavební xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xx stavební povolení xx xxxx 15 xxx způsobem v xxxxx obvyklým. Xxxxxxxx xxx xxxx lhůty xx xxxx doručení.

§70

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti jsou xxxxxxx x pro xxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 5

Xxxxxxx úpravy, xxxxx x zařízení

§71

(1) Xxxxxxxx stavebního úřadu xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx příslušny xxxxx zvláštních předpisů xxxx xxxxxx, terénní xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a dále xxx těžební a xxx podobné a x nimi xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžadují informační, xxxxxxxx x propagační xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") x xxxxx xxxxx než 0,6 x2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx stavbě a xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx dráhy 21) podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx reklamních a xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx námitek. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx; má-li xxx zařízení xxxxxxxx x ochranném xxxxx xxxxxxx komunikace, stavební xxxx stanoví, že xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx státních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb, x návěstí v xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx, požárních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, geodetických xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx. Ohlášení xx nevyžaduje též x označení budov xxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xxxx podnikajících xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx umísťování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

K xxxxxx xxxxxxx x povolení nebo x ohlášení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxx jiné právo x použití xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx.

§73

Xx xxxxxx o xxxxxxxx terénních xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 x 4 xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx 4.

§74

§74 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxx zahájením stavby, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x těžebních xxxxx xx povrchu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx polohy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výsledky xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx inženýry. 22)

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx výkresů x xxxxxxx x územním xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Užívání staveb

Kolaudace xxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxxx stavbu, xxxxxxxxx její část xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, na které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx práce (xxxx x oddílu 7 xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jen xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx terénní xxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxxxxx nebo x xxxx související xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx, reklamní x xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§77

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxx xxxxx xxxxxxxx povolení xxxx povolil terénní xxxxxx, těžební x xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) uživatel (xxxxxxxxxxxx), xx-xx x xxxx zahájení xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxxxxx stavba umístěna, xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x kolaudačním xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx ověřené xx stavebním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jichž xx se změna xxxxx xxxxxxxx.

§79

(1) Xxxxxxxxxx řízení xx zahajuje xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx stavebníkem x xxxxxxx stavby.

(2) Xxxxx xx kolaudaci xxxxxx xx podává xxxxxxx. X návrhu xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončení xxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x dotčeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 7 dnů xxxx xxxxxx jednáním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. X liniových xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účastníky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnou vyhláškou xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X oznámení x xxxxxxxx kolaudačního xxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx účastníky x xxxxxxx orgány státní xxxxxx, že xxxxxxx x stanoviska xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xx k xxx xxxxxx přihlédnuto.

(3) Xx-xx xx xxxxxx, přizve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx projektanta, xxxxxxxxx zhotovitele stavby.

§81

(1) X kolaudačním xxxxxx stavební xxxx xxxxxxx zkoumá, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx stavebním xxxxxxxx. Xxxx zkoumá, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ohrožovat xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx během xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace, xxxxxxxx x nim xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x prováděné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx závady xxxxxxx xxxxxx užívání, xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, 14) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) S kolaudačním xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx řízení x xxxxx stavby (§68), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podstatně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx řízení.

§82

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, a xx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxxxxxxx rozhodnutí může xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx jde x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xx svém xxxxxxx řádnému a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(3) Má-li xxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx, xx kolaudační xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx oznámeno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řízení.

§83

Xxxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxx stavebníka xxxxx časově xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx jejím úplným xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxx podmínky předčasného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxx budoucí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kolaudaci xxxxxx.

§84

X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx podnikajících xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechází xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx zahájen xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úseku, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xx ukončení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úseku xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85

Xxxxx v užívání xxxxxx

(1) Xxxxxx lze xxxxxx jen x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx provozním xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a život xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx přípustné xxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx řízení xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §76 xx 84.

(2) Změnu v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kolaudaci xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xx xxxxxxxx částí xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

Xxxxx 8

Xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx

§86

Xxxxxx xxxxxx

(1) Vlastník xxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stavebním xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x jejímu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx se co xxxxxxx prodloužila xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Neprovádí-li vlastník xxxxx xxxxxx stavby, xxxx xx xxxxxxxx xxxx nařídit, xxx x určené lhůtě x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nápravu. Xxxxxxxxx bytů a xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx umožnit provedení xxxxxxxx xxxxxx stavby.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx úpravy, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§87

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx úpravy xx vlastník stavby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na svůj xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x pro terénní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Nevyžaduje-li xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx nařízena, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx provedení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady xx jeho xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x lhůtu xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx část, xx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx neupustil.

Odstraňování xxxxxx

§88

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx

x) závadné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx xx xxxxx hospodárně xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že stavba xx x xxxxxxx x veřejným zájmem, xxxxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, cíli x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obecnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx x zájmy xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx povolení a xxxxxxxx podklady a xxxxxxx vyžádané stavebním xxxxxx x xxx xxxxxxxxx lhůtě x x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxx (§102 xxxx. 4),

x) xxxxxxx stavby, u xxx xxxxxxxx stanovená xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pominul účel, xxx který xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx již xxxx xxxxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxx zastaví x bude postupovat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x odstranění zařízení xxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstraněny xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx viditelné. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxx xx stavební úřad xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) X odstranění xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx stavebního úřadu xx nevyžaduje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dočasnost byla xxxxxxx ve stavebním xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a x odstranění xxxxxx x xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx [§55 odst. 2 xxxx. x)], informačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se stavebním xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx účely. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx buď xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx může rozhodnout, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uhradí vlastník xxxxx xxxx své xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xx uhradí x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx odstraňované xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sousedních xxxxxxxx xxxx pozemku, xxxxx nebyla vyvolána xxxxxx závadným xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§90

(1) Xxxxxx o xxxxxxxxxx stavby provádí xxxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stavbu xxxxxxxx povolení.

(2) X xxxxxxxxxx, jímž se xxxxxxxx nebo povoluje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstraňované xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxxx dokumentace.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§91

Xxxx-xx xxxxxxxx stavem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vydat xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxx nejpozději do 3 xxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx a důvody, xxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§92

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxxxxx xx stavební xxxx opatří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisech, xx-xx xx x nich xxxxx stanoveno.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle §91; xxxxxxxx xxxx však xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx, xxxxx možno ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postup podle §88 xx 92 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx staveb, xxxxxxxxx xxxxx, těžebních a xxx podobných nebo x nimi xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i xxxxxxxxxxxx, reklamních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, reklamních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Stavební xxxx xxxxxx odstranění takových xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx je xxxxxxx, xxxxxx odstranění xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx, na xxxxx bylo zařízení xxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx osob, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstranit, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx x nezajistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vlastník xxxxxx, stavební xxxx xx spolupráci x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx odborně xxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nařídit.

(3) Xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx x odstranění xxxxxx xx provádějí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prací podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx stavby obec.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx, nařizují-li xx xxxxxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxx úpravy, xxxxx x zařízení xxxxx xxxxxx zákona.

§95

Xxxxxx xxxxxxxx příspěvek

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxx xxxxxxxx příspěvek xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly nařízeny xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby.

(2) Stavební xxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx pracemi zhodnocena.

(3) Xxxxxx stavební příspěvek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

§96

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx život nebo xxxxxx xxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx uživatelům xxxxxx její xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný účinek.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 lze oznámit xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx neprodleně.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx vyklizení stavby, xx-xx to xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx nařídil.

(4) Xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obec. Xxx xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xx postupuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§96x

Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxx xxxxx §85, 86, 87, 88, 94 a 96 xxxx xxxxxxx x xxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§97

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xx 96 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x pozemkům x xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx sousedních xxxxxxx x xxxxxx xx nich, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§44 odst. 2 x 3).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostor xxxx účastníky xxxxxx xxx tehdy, jestliže xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx podnikající podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx složka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečovací práce.

Xxxxx 9

Xxxxxx stavební xxxxxx

§98

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x územně xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx stavby x x provádění xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§99

Xxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §122 x 124, x xxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy dozírat xx provádění, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxx.

§100

(1) Stavebník, xxxxxxxxx xxxxx xx právnická xxxxx xxxx fyzická xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x vlastník xxxxxx, xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závady xx stavbě, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xx stavbě, xxxxxxxxx xx staveništi k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx povolení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx prováděné xxxxxx xxxx její xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx staveniště xxxxxx x povolení stavby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xx xx kolaudace stavby. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx způsobem (xxxx. xxxxxx) s xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx změn, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxx stavební xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxx musí xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x stavbě. Xxxxxxxx deník x xxxxxxxxxx záznam o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx stavebního xxxxxx a x xxxxxxxx v xxx xxxxxxxx připojovat svá xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu (§99), xxxxx určená x odbornému vedení xxxxxxxxx stavby nebo x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 odst. 2 x 3), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx x technický xxxxx.

(5) Stavebník xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§101

Xx-xx xxxxxxx xxxxx x ohrožení veřejných xxxxx, je orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vzorků, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§102

(1) Zjistí-li orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx závadu, xxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxx, xxx zjednali xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgán, xxx učinil xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx orgánu státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxx xx xxxxxx zastavit. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx nemá xxxxxxxx účinek. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxx uložit xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx se takové xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx není dotčena.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xx xxxxxx neodstranitelnou xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xx xxxx podnět xxxxxxxx xxxxxxxx x určí xxxxx postup.

(5) Xxxxx xxxxxxxx stavebního dohledu

a) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx stavebnímu xxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnickou xxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, že xxxxxxx x odpovědných xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx je, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx;

x) u xxxxxxxxx xxxx oprávněných k xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (§46a), xxxxx xxxx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stavby zůstává xxxxxxxxx; xx-xx xxxx xxx nápravu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení xxxxxx, xxxxxxxx x něm xxxxxxxx úřad.

§103

(1) Vlastník stavby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jejího xxxxxxx; xxx xxxxx vlastnictví xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x ostatních liniových xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx a z xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx požadavku, xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§104

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx ověřená xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx, pro xxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádáním xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxx je xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx.

(2) Stavební xxxx může nařídit xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx není x xxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxx nezbytné xxxxxxx úplnou dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx).

XXXX TŘETÍ

SANKCE

§105

Přestupky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x pokutou xx xx výše 10000 Xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx terénní xxxxxx, xxxxx x zařízení xxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxx s xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx výkonu, xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu nebo xxxxxxxxx opatření nařízené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) neudržuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§55 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxx xx svůj xxxxxxx, xxxxxx nebo xx xx (§134),

g) xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx ohlásit stavebnímu xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx dopustí x xxxxxxx od 10000 Xx xx 25000 Xx bude xxxxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodnutí nebo x xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (§57) xxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx příslušného xxxxxx,

x) xxxx výzvu stavebního xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dokumentaci xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy (§87) xxxx neprovede xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§94 xxxx. 1).

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx 25000 Xx xx 50000 Xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx

x) xxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx takového xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx stavbu xx xx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zdraví xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xx 50000 Xx do 100000 Kč xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx x rozporu x xxx xxxxxxx xxxxxx x chráněném xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xxxx určen x xxxxxxxxx, a kdo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx. 2)

§106

Xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx až xx xxxx 200 000 Xx xxxxxxxxx osobě x fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) provádí xxxxxxx stavbu, stavební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx s xxx,

x) xxxxxxx terénní úpravy, xxxxx a xxxxxxxx xxx povolení xxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx, nesplní výzvu xxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx (§102 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,

x) xxxxx drobnou stavbu xxxx informační, reklamní x xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx ohlášení xxxx x rozporu x xxx (§57, §71 xxxx. 2),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxx provádění xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx xxxxx a fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) provádí změnu xxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí projektovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx činnosti,

g) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx (§87) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx neodkladné xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§94 xxxx. 1),

x) xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Stavební xxxx xxxxx pokutu xx 1 000 000 Xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx do té xxxx, že xxx xxxx xxxxxxxx životy xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxx umožní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x ním,

d) xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokutu x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x odstavci 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, která provádí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vůči právnické xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx stavebníka, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §105 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx. 2 písm. x), b) x x), xxxx. 3 xxxx. a) a xxxx. 4.

(5) Xxxxxx x uložení xxxxxx xxx zahájit xxx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx povinnost měla xxx splněna.

§107

Xxxxxxx pokut

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxx pokut xx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxx (§105) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (§106) xxxx skutkové xxxxxxxx uložena xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx se protiprávní xxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxx jde x I. xxxx xxxxxxxxx parku či xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx památku. 15)

(2) Horní xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx §105 x 106 xxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu nebo xx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx, xxxx bylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx hranice xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx x xxxxxxx x xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxx [§105 xxxx. 2 písm. x) x x) x odst. 3 xxxx. a) a x)].

§107a

Vybírání, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx

(1) Výnos xxxxx ukládaných

a) xxxxx §105 xx xxxxxxx xxxxxxxxx předpisem, 24)

b) xxxxx §106 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx vybírání x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 25)

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§108

(1) Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x nim, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a stavbám xxx xxxxxx 3) xxxxxxxxxxx stavebního úřadu (xxxx jen "xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je možné xxx ve xxxxxxxx xxxxx pro

a) veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a stavbě,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxx sítě, xxxxxx xx zjišťuje stav xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) účely xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)

(3) Veřejný zájem xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxxxx stavby xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx životního prostředí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§109

Xxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a stavbám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vyvlastněným pozemkům x stavbám, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak; to xx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx x nebytové prostory, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx jen xxxxx, xxxx-xx možno xxxx xxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxx a záměry xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx x cíli a xxxxxx územního plánování xxxxx xx vyvlastňovacím xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx může xxx provedeno xxx x nezbytném rozsahu. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právo xxxxx x xxxxx pozemku xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxx užívat jen x xxxxxxxxxxxxx obtížemi, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx požádá.

§111

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyvlastňovanému xxxxxxx

x) xx xxxx obvyklé xxxx 26) xxxxxxx xxxx stavby, včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx

x) xx výši xxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxx xxxxxxx 27), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx stavbě xxxxxxxx xxxxxxx břemene xxxx xxxxx-xx k xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stěhovacích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vynaloží x xxxxxxxx x x souvislosti x xxxxxxxxxxxx.

(3) Náhrady xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx výši, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x vyvlastňovaného xxxxxxx x xxxxxxxx vyvlastnění. X xxxxxxx, xx xxxxxxx cena xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) by xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx cenového xxxxxxxx, náleží vyvlastňovanému xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§111x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §111 xxxx. 1 xxxx. x) xx vyvlastňovanému poskytne xxxx pozemek xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxx s xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ceně vyvlastněného xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxx.

§111x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

§111x

Xxxxxxx-xx v průběhu xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx nároků xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

§111c

(1) Náhradu x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxx oprávněná x xxxxxxx xxxx známa, xx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx v xxxxxxxx 28), xxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxxx x xxxxx 29).

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x není-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx vyvlastnitel xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úkony x řízení o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2006

Vyvlastňovací řízení

§112

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx na xxxxx orgánu státní xxxxxx, právnické nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx x vyvlastňovacímu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx provede řízení x xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx.

§113

(1) X projednání xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxx jednání.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 15 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx vyvlastnění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx jednání. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx uplatnit v xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxxxx.

§114

(1) Na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

§115

(1) Vyvlastněný xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx vyvlastněny, xxxx xxx xxxxxxxx nejpozději xx lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxx delší xxx xxx xxxx.

§116

(1) Na xxxxxx xxxxxxxxx, jemuž byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx započato x jejich xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x vyvlastnění xxx xxxxx kdykoli xx xxxxxxxx lhůty xxxxx §115 odst. 2, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx této xxxxx lze žádost xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx územní rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx x vyvlastnění.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx poskytl xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nárok xx xxxx xxxxxxx x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx náhradu způsobené xxxx. Náhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx bylo vyvlastněno. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx výši, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.

XXXX PÁTÁ

STAVEBNÍ XXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§117

(1) Xxxxxxxxxx úřady jsou

a) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x úřady xxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx měst a xxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx a obecní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1997 xxxx xxxx xxxxxx působnost x xxxxxx datu xxxxxxxxx.

(2) Ústřední orgán xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ve Sbírce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx správním orgánem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx.

§118

(1) Obec, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx uzavřít xxxxxx s xxxxx xxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxxx vykonávat x xxx ni. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx pro xxxxx xxxx, xxxxxxxx pro xx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obcí, xxxxx xx stavebním úřadem.

(3) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stavebního xxxxx xxxxxx xxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx.

§119

Jde-li o stavbu xxxx xxxxxxxx, xxx xx má xxxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx úřadů, provede xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxx některý ze xxxxxxxxxx úřadů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x

§119x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Oddíl 2

Speciální, xxxxxxxx x jiné stavební xxxxx

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx leteckých, xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx stavební xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx stavební úřady xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jinak; xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vydat jen xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx dodržení xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx záměry xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§121

Vojenské x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx vyvlastnění, vykonávají xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx.

(2) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, vykonávají xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx újezdů,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pro bezpečnost xxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Vězeňské xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Xxxxx 3

Působnost xxxx

§122

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřady, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx x obcí a xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x jejich změny, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxx při xxxxxxxx, xx xx xxxxxx x její xxxxx, terénní úprava, xxxxx a zařízení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x rozporu x ním, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx; nevede-li xxxx xxxxxxx k xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x zastavení stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 4

Vyhrazení a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§123

Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx životní prostředí x jejich okolí.

§124

(1) Xxxxxxx úřad xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxx vykonávat xxxx xxxx pravomoci xxxxxxxxxx xxxxx:

x) vydávat stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jednoduchých xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx památky,

b) určovat, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (§55 xxxx. 2 x 3), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a udržovacích xxxxx na kulturních xxxxxxxxx, vyžadují xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx vydávat,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxx informačních, xxxxxxxxxx x propagačních zařízení x nařizovat xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ohlášení xxxxx, xx kdy xxxx odstraněna xxxxxx xxxxxx x informační, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88 xxxx. 5),

x) kolaudovat xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§98 xx 104).

(2) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx.

(3) Pokud obec xxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx technických záležitostech, xxxxxxx xxxx obci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxx xxxx xxxxxxxxx bude xxx xxxx zajišťovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§117 a 118).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX

§125

Xxxxxxxxx zájmů obrany xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nutno xxxx xxxxx obrany a xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx území, v xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx povolení xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání těchto xxxxxx. Pro xxxxxx xxx udělování souhlasu xxxxx §126 odst. 2.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x staveb již xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úpravy xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx stavby; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx provedené na xxxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx hradí xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví postup xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x schvalování územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 7)

Ochrana xxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§126

(1) Dotýká-li xx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, 6) rozhodne stavební xxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx). Xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx může svůj xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek stanovených xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, vyjádření, souhlasu, xxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx zákonem stanoven xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx opatření dotčených xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxx podle něho xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nedotčeno, xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícího xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x velmi významným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, x kolaudačního rozhodnutí xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracoviště x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povolení Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8)

(4) X xxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x stanoviska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, 9) xxxxxxxx zájmy sledované xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx předmětem hodnocení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 17/1992 Sb., x životním xxxxxxxxx, x zákona č. 244/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx orgán od xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxx č. 244/1992 Sb.

§127

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných předmětů, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přírody, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxxx nálezům, xxxxxxx xxxxxxxx úřad v xxxxxx x příslušným xxxxxxx hájícím zvláštní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx provádějící xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a orgánu xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx orgánu státní xxxxxxx přírody, x xxxxx nezbytná xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnit xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx stavby k xxxxxx xxxxxxxx cenného xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx potvrdí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx současně xxxxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prokázané xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x souvislosti x prodloužením xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxx podat xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX DOKUMENTACE

§128

§128 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§129

§129 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§130

§130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§131

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx k xx, xxxxx x doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ukládání xxxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a ochranném xxxxx, vydávané xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx změn x xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad.

§132

(1) Stavební povolení xxxxx s veškerými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povolení, kolaudační xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxx příslušná xxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, spolu x příslušnými xxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, eviduje a xxxxxx xxxxxxxx zabezpečuje xxxx.

§133

Xxxxxx územního plánování x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, ukládají xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx povinny umožnit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxx, které xxxxxxx odůvodněnost svého xxxxxxxxx, nahlížet xx xxxx dokumentace x xxxxxxxxx z xx xxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx porušeno xxxxxx, hospodářské xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxx xx uznaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§134

Xxxxx xx cizí pozemky x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, na xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dotýkají. Xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx-xx to nezbytné xxx ochranu xxxxxx xxxx xxxxxx osob, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; xxxx omezení xxxxxxx, xxxxx xx obydlí xxxxxxx také pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnosti. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx užívání xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx nevznikly xxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Oprávnění xx xxxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx průkazem.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx x osobou oprávněnou xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vstupovat též xxxxxx x účastníci xxxxxx touto xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxx §91, 94 x 96 xxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobeného xxxxxxxx xx stavbě, xxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxx xx zdraví xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, na xxxxxx a do xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 na xx xxxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úkonech xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx.

(5) Xxxx x rozsah xxxxxx oprávnění xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx musí být xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, musí xxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu; xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 10)

(6) Zvláštní xxxxxxxx x omezeních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx na xxxxxxx xxxx stavby v xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx zájmu xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§135

Opatření xx sousedním xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx uskutečnění xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací x pro xxxxxxxxxx xxxxxx x informačních, xxxxxxxxxx x propagačních xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx uložit xxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx staveb.

(2) Xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxx, xxx co xxxxxxx rušil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a aby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavbu do xxxxxxxxx stavu, a xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle obecných xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx.

§136

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx územním xxxxxx, xxxxxxxxx řízení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádějí xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx drah x xx xxxxx, stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x protichůdným xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx správy spolupůsobícími xxx pořizování x x xxxxxx, řeší xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx do 60 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 dnů xx postoupení xxxxxxx x rozhodnutí. Jde-li x stavby, kde xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobným xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx Natura 2000 xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 15) rozhodne x xxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí; xxxxxxx-xx x dohodě, xxxxxxxx o rozporu xxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Ministerstvo xxx místní rozvoj xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xx 60 xxx vládě ke xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x rozporu.

§137

Xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřady, xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, se xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spolupůsobících orgánů xxxxxx správy.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx účastníky xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, která, xxxxx xx zjistilo xxxx xxxxxxxxx, xx znemožnila xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx či formě, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx přeruší.

(3) Xxxxxxxx úřad stanoví xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx sporné xxxx. Xxxxxx-xx důkaz x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx x rozhodne xx xxxx.

(4) X xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx úřad nařizuje xx veřejném zájmu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x hrozí-li xxxxxxxxx x prodlení, xxxxx xx sám xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx.

§137x

Xxxxxxx ze stavebního xxxx

(1) Opatření xx xxxxxxxx x pozemcích xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x provádění xxxxxx, terénních úprav xxxx odstraňování xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohrom xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x zabraňuje ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, mohou se xxxxxxx bez předchozího xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpisy jinak. Xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx být xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Jestliže xx stavby nebo xxxxxxx xxxxxx zničené xxxx poškozené živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxx xx shodě s xxxxxxxxx povoleními stavebního xxxxx, postačí, xx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §57 xxxx. 2 xxxxxxx x tím, xx lhůta xxx xxxxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxx, xxxx 7 xxx. X xxxxxxxx xx uvedou xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx x terénních xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxx xxxxx návrhu (xxxxxxx) x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx stavebním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jinými xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ohlášení,

c) stanoveno x rozhodnutí, xx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxx (žádosti), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předložení xxxxxxxx; xx jejich xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůta xxx provedení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty; x xxxxxxxx lhůt xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx účastníky xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 422/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

§138

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nejúčinnější xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona, xxxxx x další xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx věcech výstavby xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoviska xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx jsou povinny xxxx xxxx, xxx xxxxx související správní xxxxxx na sebe xxxxx možno xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx a na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx instituce a xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx sdělují xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

§138x

Xxxxxx technické xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

(1) Právnické xxxxx, xxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kolaudaci, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobami x xxxxxxxx schopností xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "obecné xxxxxxxxx požadavky").

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a jen xxxxx xx xxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a sousední xxxxxxx xxxx stavby; xxxxxxx podle povolené xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx účelu sledovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodnout ve xxxx x dohodě xx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§138x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

§139

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) "xxxxxx", xxxxxx se xxx x její xxxx,

x) "xxxxxxxx", xxxxxx xx xxx též xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx je oprávněna xx xxxxxx upravených xxxxx zákonem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2000 Xx.,

x) "xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) "xxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxx osoba xxxxxxxxx byt nebo xxxxxxxx prostor z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) "xxxx práva x xxxxxxxx xxxx stavbám", xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu 11) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 12)

§139a

Pojmy xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx umísťování staveb, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v území.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx území tvoří xxxxxxxx obalová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx (zastavěných xxxxx x nádvoří) a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (povoleny x xxxxxxxxxxx),

x) parcel xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x); parcely xxxxxx zemědělských xxxxxxx xxxxxx xxxx lesních xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx území obce xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; z nich xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx komunikace xxxxx x xxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenými xxx xxxxxxx x) a x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx plochy vhodné x xxxxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxx územním xxxxxx xxxx, případně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx územnímu xxxxx velkého územního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx územnímu xxxxx obce.

§139a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.1998

§139x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx stavbu xx xxxxxxxx veškerá xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx xx jejich stavebně xxxxxxxxx provedení, účel x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) přístavby, xxxxx xx xxxxxx půdorysně xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx půdorysné x xxxxxxx ohraničení xxxxxx.

(4) Změnami xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stavbami jsou

a) xxxxxx xxx bydlení, xxxxxxx zastavěná xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2, xxxxx mají nejvýše xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x tři xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rekreaci,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2, xxxxxxx x xxxxxxx konstrukcí nepřesahuje 9 m x xxxxx 15 x,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) opěrné xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 300 x2 x hloubka 3 x.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx skladů xxxxxxxx x xxxxxxxx, stavby xxx civilní xxxxxx, xxxxxxx ochranu, stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 13) a xxxxxx vodohospodářských xxx.

(7) Xxxxxxxx stavbami jsou xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxx, x xx

x) stavby x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxx jejich zastavěná xxxxxx nepřesahuje 16 x2 a xxxxx 4,5 x,

x) podzemní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 16 x2 a xxxxxxx 3 x.

(8) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx na pozemcích xxxxxxxx k plnění xxxxxx lesa, xxxxxxxx x zajišťování xxxxxxx xxxxxxx školek xxxx x provozování myslivosti, xxxxx xxxxxx zastavěná xxxxxx nepřesahuje 30 x2 a xxxxx 5 x,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx sítě x kanalizaci xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

(9) Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, sklady x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 13) a stavby xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.

(10) Za xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxx 7) xx xxxxxxxx stavby sloužící x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx xxx bezpečnost xxxxx xx považují xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, Policie Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost Xxxxxxxx xxxxxx x stavby xx xxxxxx a xxxxxxx xxxx služby xxx služební účely xxxxxx útvarů.

(13) Xx xxxxxx uranového průmyslu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x účelům xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxx tyto xxxxx.

(14) Xx xxxxxx jaderných xxxxxxxx xx považují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) X xxxxxxxxxxxxx, xxx jde x jaderné xxxxxxxx, xx určující vyjádření Xxxxxxxx úřadu pro xxxxxxxx bezpečnost.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx území určená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutím x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlavní stavbou.

§139b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

§140

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx-xx výslovně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§140x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úřadu xxxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§140x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Přechodná xxxxxxxxxx

§141 *)

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxx upraví, projednají, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pořízeného xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxx provede podle xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 119 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx výstavbu x. 243/1957 X.x. (X.x.), xxxxxx xx xxxxxxxx prováděcí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx dokončených xxxxxx xxxx xxxxxx částí x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx provozu (xxxxxxx).

(3) Xxxx, xxxxx xxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx stavební xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx by mohly xxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx dosud xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, do 31. xxxxxxxx 1977.

(5) Xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 2 tohoto xxxxxx xx postupuje xxxxx dosavadních předpisů.

§142

§142 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§143

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §46 xxxx. 1, §55 xxxx. 3, §75 xxxx. 2 x §121 xxxx. 3 tohoto xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podrobněji upraví

a) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx pořizování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x schvalování,

b) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx dalších xxxxxx, xxxxx mohou pořizovat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxxxxx staveb a xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxx s xxxx souvisejících xxxxx, xxxxxxxxxxxx, reklamních x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxx, náležitosti obsahu xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxx přikládané xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx jeho xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx odstraňování xxxxxxxx životních xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

h) xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x podmínky, za xxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ohlašování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x udržovacích xxxxx a výčet xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx bez xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vyvlastňovacím řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx vydání,

k) xxxxxx technické xxxxxxxxx xx výstavbu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, 14)

x) rozsah x xxxxx projektové xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx pro udělování xxxxxxxxx x této xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá právní xxxxxxx x xxxxxxxxx §111 odst. 2 xxxxxx zákona.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xx výstavbu x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx státní správy xxxxx zásady pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx hájících xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx územním, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx §138a odst. 1 x 2 xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx komunikací,

b) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx plnění xxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxx xxxxxxxx, kterými stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx uranového průmyslu x pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§144

Xxxxxxx xx:

1. xxxxxx xxxxxxxx č. 8/1956 Sb., o xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxx staveb nebo xxxxxx xxxxx x x povolení k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (užívání), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 34/1958 Xx.;

2. xxxxx č. 84/1958 Sb., x územním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 131/1970 Xx. (xxx. 1 xx 6 xxxxxxx), xxxxxx Xxxxx národní rady x. 146/1971 Xx. (xxx. 3, 4 xxxxxxx X x xxx. 3, 4 xxxxxxx X) x xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx č. 159/1971 Xx. (xxx. 5, 6 xxxxxxx D);

3. xxxxx č. 87/1958 Sb., x xxxxxxxxx xxxx;

4. §9 xxxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zajišťování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

5. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx č. 572/1950 X. x. (x. 544/1950 X. x.), x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x povinnostech místního xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obce, xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx České národní xxxx č. 146/1971 Xx. (xxx. 1, 2 xxxxxxx X);

6. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 243/1957 Ú. l. (X. x.), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k vládnímu xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky č. 144/1959 Ú.l. (X. x.);

7. vyhláška xxxxxxxx-xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx č. 144/1959 Ú. l. (Ú. x.), xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 108/1966 Sb., xxxxxxxx x. 162/1970 Xx. x xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx č. 131/1970 Sb. (pol. 7 přílohy);

8. vyhláška Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 153/1959 Ú.l. (X.x.), x xxxxxxx plánování, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 131/1970 Xx. (xxx. 1, 8 xx 11 přílohy), xxxxxxxx č. 162/1970 Xx., xxxxxxxx č. 130/1971 Xx., xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 146/1971 Sb. (xxx. 3, 4 xxxxxxx A a xxx. 3 xxxxxxx X) a xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx rady x. 159/1971 Xx. (xxx. 5 přílohy X);

9. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 143/1960 Sb., xxxxxx xx u některých xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Ministerstva xxxxxxx xxxxxx;

10. xxxxxxxx ministra xxxxxxxx č. 59/1961 Sb., xxxxxx xx x některých xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

11. xxxxxxxx Xxxxxx komise pro xxxxxxxx č. 108/1966 Sb., x xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 131/1970 Xx. (xxx. 12 xxxxxxx), xxxxxxxx č. 137/1970 Xx. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Xx. (pol. 2 xxxxxxx X);

12. vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1969 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx přenáší působnost xxxxxxxxxx xxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky;

13. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/1969 Xx., xxxxxx xx x některých xxxxxx xxxxxxx pravomoc stavebního xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

14. §11, 15, 16, §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Federálního výboru xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj, hlavního xxxxxxx Československé socialistické xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a techniky Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/1970 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxx xxxxxxxx;

15. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx a investiční xxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 66/1972 Sb., x opatřování xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§145

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1976.

Husák v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. XX

1. Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpracovaná xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxx projednávání x xxxxxxxxxxx návrhu xxxxx xxxx doplňku xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezené x závazné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

4. Výjimky x xxxxxxxxxx xxxx č. 1 a 2 x odůvodněných případech xxxx xxxxxx

x) Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro niž xx pořizovatelem,

b) nadřízený xxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx písmene x).

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. b).

6. Rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx stanovený x §124 xxxx. 1 xxxx. a) xx x).

7. V zákoně x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xx xxxxxxxxx

x) xxxxx "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxx organizace" x "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx",

x) xxxxxxxx "Ministerstvo xxxxxxxx a xxxxxxxx" xxxxxxxxx "Ministerstvo pro xxxxxx rozvoj",

c) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx" xxxxxxxxx "Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx",

x) označení "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" označením "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx",

x) xxxxx "Xxxx xxxxxxx bezpečnosti" a "Xxxxxxxxx policejní sbor" xxxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx",

x) označení "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx "xxxxxxx úřad",

g) xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" označením "xxxx",

x) xxxxx "zájem xxxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxx zájem",

a xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx slovesné a xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 83/1998 Sb. x účinností xx 1.7.1998

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého územního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zákona.

2. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx velkého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku, xx xxx xxxxxxx xxxx nepoužije územní xxxx xxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 437/2004 Sb. x účinností od 26.7.2004

Čl. LVI

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx 1. července 2006 xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb., xx xxxxx čl. XX xxxxxx xxxxxx.

Xx. LVI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 50/1976 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1976.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

137/1982 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1983

103/1990 Xx., novelou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.5.1990

425/1990 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.11.1990

262/1992 Sb., xxxxxxx stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1992

43/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.1994

19/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 455/91 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.2.1997

83/1998 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

197/1998 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 50/1976 Xx. xxxxxxxxxxx v částce x. 64/1998

95/2000 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 22.3.2000 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §78 odst. 1 zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2000

96/2000 Sb., xxxxx XX xx xxx 22.3.2000 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §139 písm. x) xxxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.4.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.7.2000

239/2000 Xx., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

59/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.2.2001

109/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1976 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 43/2001

254/2001 Xx., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

405/2002 Xx., nález XX xx xxx 13.8.2002 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §106 odst. 3 xxxxxx č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.9.2002

422/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

218/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 50/1976 Sb., x územním plánování x o stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 219/2000 Sb., x majetku ČR x jejím xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.4.2004

300/2004 Sb., xxxxx XX xx dne 10.3.2004 ve xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx.

x xxxxxxxxx xx 14.5.2004

437/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx., x xxxxx x. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 26.7.2004

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s xxxxxxxxx xx 1.5.2005

530/2005 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006 x xx. LVI xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2007

Právní xxxxxxx č. 50/1976 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxx. xxxxx č. 138/1973 Sb., x vodách (xxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Sb., xxxxx XXX č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), x xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).

3) §128 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.

4) Xxxx. zákon č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx XXX č. 20/1987 Sb.

5) §3 x §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5b xxxxxx XXX č. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx opatřeních x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxx. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxx znečišťujícími látkami (xxxxx o xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., xxxxx č. 125/1997 Sb., x xxxxxxxx, zákon XXX č. 20/1987 Sb. x xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů.

9) Např. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) §420 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxx. §761 xxxxxx x. 513/1991 Xx.

12) Xxxx. §151n x xxxx. zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 110/1964 Xx., x telekomunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §17 odst. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx.

13) §2 xxxxxx x. 125/1997 Sb.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 174/1994 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

15) Zákon č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) §30 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4 písm. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 174/1968 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§5 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x o státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) Xxxx. xxxxx XXX č. 360/1992 Sb., o xxxxxx povolání autorizovaných xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

18) Např. xxxxx č. 22/1997 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

19) Zákon XXX č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxx XXX č. 61/1988 Sb.

21) §4 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.

22) Xxxxx č. 200/1994 Sb.

23) Zákon XXX č. 102/1992 Sb., kterým xx xxxxxxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., kterým se xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/1997 Xx. x xxxxxx x. 126/1998 Xx.

24) §13 xxxx. 3 xxxxxx XXX x. 200/1990 Xx.

25) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx).

27) §18 zákona x. 151/1997 Xx.

28) §522 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §185a185h xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

*) Xxxxxxx č. 83/1998 Sb. xxxx x zákoně 50/1976 Xx. xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxx "Xxxx" v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 109/2001 Xx. xxxx xxxx xxxxx opomíjí x §141, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx". X xxxxxxx XXXX xxxxxxx správné xxxxx x xxxx xxxxx, která podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Úřadu vlády XX, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompetentního xxxxxxxxxx.