Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2006 do 30.06.2006.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon)

50/76 Sb.

ČÁST I. Územní plánování
ODDÍL 1. Cíle a úkoly územního plánování §1 §2
ODDÍL 2. Územně plánovací podklady
Druhy územně plánovacích podkladů §3
ODDÍL 3. Územně plánovací dokumentace §8
Územní plán velkého územního celku §9
Územní plán obce §10
Regulační plán §11
ODDÍL 3A. Orgány územního plánování §12 §13 §14 §15
ODDÍL 4. Pořizování územně plánovací dokumentace §16 §17 §18
Náklady pořízení §19
Zadání §20
Projednávání
Koncept §21
ODDÍL 5. Schvalování územně plánovací dokumentace §26 §27 §28
ODDÍL 6. Závaznost územně plánovací dokumentace §29 §30 §31 §31a
ODDÍL 7. Územní řízení
Umísťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů v území §32 §33
Účastníci územního řízení §34
Zahájení územního řízení §35 §36
Podklady územního rozhodnutí §37 §38 §38a
Územní rozhodnutí §39 §40
Změna územního rozhodnutí §41
Oznámení územního rozhodnutí §42
ČÁST II. Stavební řád
ODDÍL 1. Oprávnění k projektové a inženýrské činnosti a k provádění staveb §43
Oprávnění k provádění staveb §44
ODDÍL 2. Zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě §45 §46
Vybrané činnosti ve výstavbě §46a §46b
ODDÍL 3. Výrobky pro stavbu §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53
ODDÍL 4. Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací
Stavby, jejich změny a udržovací práce §54 §55 §56
Ohlášení stavebnímu úřadu §57
Žádost o stavební povolení §58
Účastníci stavebního řízení §59
Stavební řízení §60 §61 §62 §63 §64 §65
Stavební povolení §66 §67 §68 §69 §70
ODDÍL 5. Terénní úpravy, práce a zařízení §71 §72 §73 §74
ODDÍL 6. Vytyčování staveb §75
ODDÍL 7. Užívání staveb
Kolaudace staveb §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84
Změna v užívání stavby §85
ODDÍL 8. Údržba staveb a jejich odstraňování
Údržba stavby §86
Nezbytné úpravy §87
Odstraňování staveb §88 §89 §90 §91 §92 §93
Nařízení zabezpečovacích prací §94
Státní stavební příspěvek §95
Vyklizení stavby §96 §96a
Účastníci řízení §97
ODDÍL 9. Státní stavební dohled §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104
ČÁST III. Sankce
Přestupky občanů proti stavebnímu řádu §105
Pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů §106
Zvýšení pokut §107
Vybírání, vymáhání a výnos pokut §107a
ČÁST IV. Vyvlastnění §108
Cíl vyvlastnění §109
Podmínky vyvlastnění §110 §111 §111a §111b §111c
Vyvlastňovací řízení §112 §113 §114
Užívání vyvlastněného pozemku a stavby §115 §116
ČÁST V. Stavební úřady
ODDÍL 1. Obecné stavební úřady §117 §118 §119 §119a
ODDÍL 2. Speciální vojenské a jiné stavební úřady
Speciální stavební úřady §120
Vojenské a jiné stavební úřady §121
ODDÍL 3. Působnost obcí §122
ODDÍL 4. Vyhrazení a přenesení pravomoci stavebního úřadu §123 §124
ČÁST VI. Ochrana zvláštních zájmů
Zajištění zájmů obrany státu §125
Ochrana složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů §126 §127
ČÁST VII. Evidence a ukládání dokumentace §128 §129 §130 §131 §132 §133
ČÁST VIII. Společná ustanovení
Vstup na cizí pozemky a stavby §134
Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §135
Řešení rozporů §136
Občanskoprávní a jiné námitky §137
Výjimky ze stavebního řádu §137a
Spolupráce orgánů státní správy a součinnost právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů §138
Obecné technické požadavky na výstavbu §138a
Obecné pojmy §139
Pojmy územního plánování §139a
Pojmy stavebního řádu §139b
Vztah ke správnímu řádu §140 §140a
ČÁST IX. Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §141 §142
Závěrečná ustanovení §143 §144
Účinnost §145
č. 83/1998 Sb. - Čl. II
č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX
č. 437/2004 Sb. - Čl. II
č. 186/2006 Sb. - Čl. LVI
XXXX PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx 1
Xxxx x xxxxx územního plánování
§1
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx organizace x věcně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, civilizačních x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, zejména xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx hlavních složek - xxxx, vody x ovzduší.
§2
(1) Xxxxxx plánování xxxxxxxx xxxx úkoly x xxxxxxxx:
x) stanoví xxxxxx využití xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x prostorové xxxxxxxxxx xxxxx,
x) určuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx chráněná území, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x ochranná xxxxx, pokud nevznikají xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx klidu x xxxxxxxxxx pásem,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) posuzuje x hodnotí územně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x území x xxxxxxxx nezbytný xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx podmiňují xxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx umístění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, urbanistické x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x realizaci,
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxx společensky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vytváří podklady xxx tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxx x technického xxxxxxxx území,
x) xxxxxxxx pořadí xxxxxxxx x xxxxxxx území,
x) xxxxxxxx územně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxx optimálního uspořádání x xxxxxxx území,
x) xxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Územní xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx, x vlastních průzkumů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x dalších podkladů, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací podklady, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí.
Xxxxx 2
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx podklady xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx změnu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x možností xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx řeší xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx, který řeší xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxx prognóza, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a ekonomických xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx zaměřené x xxxxxxxxx doplňované soubory xxxxx charakterizujících stav x xxxxxxxx území.
§4
§4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx.
§5
§5 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx.
§6
§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Sb.
§7
§7 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Xx.
Oddíl 3
Xxxxxx plánovací dokumentace
§8
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
a) xxxxxx xxxx velkého xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx.
§9
Xxxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanoví uspořádání x xxxxxx řešeného xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, hlavní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx vymezené xxxxx více xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxx xxxx xxxx
(1) Xxxxxx plán xxxx xxxxxxx urbanistickou xxxxxxxx, xxxx přípustné, nepřípustné, xxxxxxxx podmíněné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, určuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. V xxxxxxx plánu xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx.
(2) Územní xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx obcí; xxxx xxx zpracován xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx a územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst.
§11
Regulační xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a prostorového xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxx schválen xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zastavitelného xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obce.
(2) Xxxxxxxxx plán xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx obce nebo xxx xxxx xxxxx xxxx x jednoznačnými xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx 3a
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
§12
Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou
x) xxxx,
x) kraje,
x) Ministerstvo pro xxxxxx xxxxxx,
d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§13
Obec xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14
(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxx nezbytné pro xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
a) pořizuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx svoji xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx území pořizuje xxx celé xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx x xxx xxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pořizuje územně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§16
§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb.
§17
(1) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx povinny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podnětu xxx xxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxx xxxxxxxxx.
§18
§18 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Xx.
§19
Náklady xxxxxxxx
Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx obec, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pořízení xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§20
Zadání
(1) Orgán územního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, (xxxx xxx "pořizovatel") xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx její vypracování x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx dané xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zadání xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxx xxx xxxxxxxx x pořizovatele, popřípadě xx dalších xx xxxxxxxx xxxxxxxxx místech xx xxxx 30 xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do 15 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx může xxxxx uplatnit xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxx zašle pořizovatel xxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivě. Xxxx orgány xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx lhůtě xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě, dohodnut.
(4) S xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovatel vždy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxx x na xxxxxxx jejich požadavků xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(5) Návrh xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx podat xxx připomínky.
(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx projednán s xxxxxxxxxx orgánem územního xxxxxxxxx.
(7) Návrh xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx
§21
Xxxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zadání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace.
(2) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx výklad, xxxxx zajistí xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxx veřejného jednání xxxxxxxxxxx oznámí veřejnou xxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxxxx a xxxxxxx, xxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x veřejnému xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je, xxx sdělily svá xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xxxx xxxxx uplatnit xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx nepřihlíží.
(3) Oznámení x xxxxxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx veřejného jednání.
(4) Xxxxxxxxx pozemků x xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx plánu xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx, xxxxx podat xxx námitky xx 30 xxx xx xxxxxxxxx jednání. X xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx lhůtách se xxxxxxxxxx.
(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zpracuje xxxxxxxxxxx souborné stanovisko x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodne x xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování ke xxxxxxxxx (§26). Součástí xxxxxxxxxx stanoviska xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx námitkách. Obcím x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx včas xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvody, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebylo.
(6) Xx zpracování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx může xxx xx xxxxx pořizovatele xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx prověřeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxx prověřeno územní xxxxxxxxx projednanou xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5.
§22
Návrh
(1) Návrh územně xxxxxxxxx dokumentace musí xxx vystaven x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxxxx dne vystavení xxxxxx xxxx každý xxxxxxxx své xxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxx xxxxxx vyrozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx uplatnit xx 15 xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §136.
(3) Oznámení o xxxxxxxxx návrhu územního xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx zašle pořizovatel xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x x vymezení veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územního plánu xxxxxxx územního xxxxx xxxxx vlastníci dotčených xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx posledního xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podaných xx xxxxxxxx řešení.
(5) Xxxxx dotčené xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2, vyzve xx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxx do 15 xxx xx doručení xxxxx xxxxxxxx pořizovatel xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxx správy, xxxxx, xx proti návrhu xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx námitek.
§23
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx schvalujícímu xxxxxx zprávu o xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x připomínek a x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x vyřízením xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, sdělí pořizovatel xx 30 dnů xx schválení, že xxx bylo vyhověno, xxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx vyhověno xxxxxx.
§24
§24 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb.
§25
(1) Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzuje xxxx xxxxxxxxxx nadřízený orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxxxxx souladu obsahu xxxxxx x postupu xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x s ostatními xxxxxxxx předpisy 1) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) územního xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx územního xxxxx.
(2) Xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1, xxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxx teprve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánování, xx zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx, že s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.
Xxxxx 5
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§26
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vojenských xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany.
(4) Xxxxx xx xxxx vyhradit schválení xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 3.
§27
§27 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Xx.
§28
Xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx plánovacích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 6
Xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§29
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx základní xxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou xxxxxx.
(2) Schvalující orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pro které xxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxx vyvlastnit [§108 xxxx. 2 xxxx. x) x odst. 3].
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x její xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx podkladem xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxxx x xxxxx.
§30
Xxxxx xxxxxxxx plánování, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, soustavně xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byla územně xxxxxxxxx dokumentace schválena. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxx podmínek, orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx pořídí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx dosud vymezeného xxxxxxxxxxxxxx území. Orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx územní plán xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx územním plánem xxxxxxx xxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx schváleným xxxxxxx xxxxxx xxxx x územním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xx doby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx navazující xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.
§31
(1) Xxxxx závazné části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxx pořizovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejich xxxxxx x stanoví xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx může spojit xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace. Na xxxxx zadání, xxxxxxxx x návrhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahují xxxxxxxxxx §2029. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxx části územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx.
§31a
(1) X xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx příslušný xx xxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx, zrušit xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxx dotčené záplavami (xxxx xxx "vymezené xxxxxxx území"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o pořízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx za to, xx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx ke schválení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci, x xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx, xxx xx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx její xxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, x xxxxxxx xxxxx neučiní, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neprodleně xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.
§31x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 422/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.9.2002
Oddíl 7
Xxxxxx řízení
§32
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zájmy x xxxxx lze xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxxx x stavební uzávěře,
x) rozhodnutí x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx umisťované v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx, xxxxx podmínky xxx xx jsou xxxxxxxxx jiným rozhodnutím xxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx přístavby xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxx postupovat jen xxxxx, je-li xxx xxxx území xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx xxxx.
§33
(1) X územnímu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(2) Xx-xx x xxxxxxxx řízení, xxxxxx xx vydává xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uvedený x xxxxxxxx 1, dohodne xxxxx orgán návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem.
(3) Xxxx x xxxx xxxx chráněné xxxxx nebo stavební xxxxxxx vyhlásit nařízením xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§34
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x umístění xxxxxx x o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx územního řízení x xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčena.
(3) Účastníkem každého xxxxxxxx xxxxxx je xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxxx zvláštní xxxxx xxxx postavení xxxxxxxx; 15) to xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxx §137a.
(4) Xxxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxx nájemci bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx územního xxxxxx
§35
(1) Xxxxxx řízení xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděcími xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx účastníci xxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx opatření x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx návrh xx vydání rozhodnutí x xxxxxxxxx pásmu.
(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podklad xxx posouzení umístění xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (§32), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, vyzve stavební xxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx však 12 měsíců, xxxxxxx xxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxx xx vydání územního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxx zastaví. Xxxxx x xxxxxxxxx územního xxxxxx nelze prodloužit xxxxxx xxxxxxxxxxx.
§36
(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx účastníkům xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Od ústního xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx je xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx jejímž xxxxxxx xx xxxxx posoudit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební xxxx od ústního xxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx je, xx k xxxxxxx xxxxxxx námitkám nebude xxxxxxxxxxx; tato lhůta xxxxx xxx kratší xxx 15 xxx.
(3) Dotčené orgány xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx stanoviska xx xxxxxx xxxxx, v xxx xxxxx uplatnit xxx připomínky a xxxxxxx účastníci xxxxxxxx xxxxxx. Potřebuje-li xxxxxxx x orgánů xxxxxx xxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx návrhu delší xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stavbou xx xxxxx opatřením x xxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxx xxxxxx rozsáhlé x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x chráněném xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx. Stavební xxxx xxxxxx zahájení územního xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx x v případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
§37
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx pro území xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx podklady x rozsahu xxxxxxxxx xxx územní rozhodnutí, xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx, skutečnosti zjištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx šetření.
(2) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx především x hlediska xxxx x xxxxxxx prostředí x potřeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x území x xxxx důsledků; xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x předchozími xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xx výstavbu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx s omezenou xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx 14), xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x kulturní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx půdního xxxxx xxxx., pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxxxxxx.
(3) Stavební xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx x posoudí xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx získána před xxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx splněny.
§38
Jestliže xxxx navrhovatel k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx právo, xxx xxx souhlasu vlastníka xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx jen xxxxx, jestliže je xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx pozemek vyvlastnit xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§38a
X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx věci xxxx xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, i xxxx řízení nutná x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx území.
§38x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Xx. x účinností xx 1.7.1992
Xxxxxx xxxxxxxxxx
§39
X xxxxxxx xxxxxxxxxx vymezí xxxxxxxx xxxx území pro xxxxxxxxxx účel x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů x xxxxx; jimi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx k ochraně xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby xx stavební xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhradit předložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, projektové xxxxxxxxxxx xxxx její xxxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dodatečně xxxxx podmínky, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povolení.
§40
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxx dva roky xxx xxx, xxx xxxxxx právní xxxx, xxxxxxxxxx-xx stavební xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx platnosti, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx povolení xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podle tohoto xxxxxx (§71 odst. 1), nebo xxxx-xx xxxxxxxx x využitím xxxxx xx stanovenému xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x využití xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dnem, kdy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx od xxxxxx, x němuž xx rozhodnutí xxxxxxxx.
(2) Xxxx platnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx pásmu, jakož x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřad. Jestliže xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx účel, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vydáno.
(3) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxx rozhodnutí xx závazné x xxx xxxxxx nástupce xxxx navrhovatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§41
Xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí
(1) Xxxxxxxx xxxx může x podnětu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podklady pro xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx na změnu xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx změna přímo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx chráněných zájmů xxxx povinností, a x xxxxxxxxx orgány xxxxxx správy v xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Stavební xxxx může z xxxxxxxxxx o chráněném xxxxx, o xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx uzávěře v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výjimku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x omezení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
§42
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx rozhodnutí se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx x využití xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx území xxxx x ochranném pásmu x rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Poslední xxx xxxx lhůty xx xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyloučit.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX ŘÁD
Xxxxx 1
Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxx
§43
§43 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Xx.
§44
Oprávnění x provádění xxxxxx
(1) Xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právnická xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx oprávněná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů; 16) xxx provádění xxxxxx musí být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§46a xxxx. 1 x §46a xxxx. 3 xxxx. x)].
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx staveb xxxxxxxxx x §139b odst. 5 písm. x), x) a d), xxxxxx jejich změn, xxxx stavebník xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vedení jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§46a odst. 1, xxxx. 3 písm. x)].
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §139b odst. 5 xxxx. x), x) x d), xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět xxx pro xxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobou, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x oboru, (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), pokud xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx 2
Xxxxxxxx způsobilost x xxxxxxxx činnostem xx xxxxxxxx
§45
§45 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/1992 Xx.
§46
§46 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 262/1992 Xx.
§46x
Xxxxxxx xxxxxxxx ve výstavbě
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájmů xx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 17)
(2) Xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx zabezpečí xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plánovací dokumentace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpočtů konstrukcí xxxxxx. X výjimkou xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx a změn xxxxxx staveb xx xx vybrané činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxx staveb zpracovává xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxx staveb, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednoduchých xxxxxx xxxxxxxxx x §139b xxxx. 5 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx xxxxxx x změn těchto xxxxxx.
(4) Osoby, xxxxxxx odborná xxxxxxxxxxx xxxx ověřena, 17) xxxx povinny xxx xxx odborné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§46x
(1) Xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxxx x §46a xxxx. 3 písm. x) (dále jen "xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx výpočet xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx formě, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a úplnost xxxxxxxxxx konceptu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx dílčích částí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxxx některou část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxx realizaci xxxxxx, je x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) odpovědná xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx řízení, xx xxxxxxxx podmínek stavebního xxxxxxxx, povinností x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemá-li osoba, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pro jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. 17)
§46x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. x účinností xx 1.7.1998
Xxxxx 3
Xxxxxxx xxx xxxxxx
§47
(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx předpokládané xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx pevnost x xxxxxxxxx, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx, ochranu zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx při užívání (xxxxxx užívání osobami x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx x na úsporu xxxxxxx x ochranu xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx rozhodující xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx 18) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.
§48
§48 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Xx.
§49
§49 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Sb.
§50
§50 xxxxxxxx právním předpisem x. 262/1992 Xx.
§51
§51 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 262/1992 Sb.
§52
§52 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Sb.
§53
§53 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Xx.
Xxxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx
Stavby, xxxxxx xxxxx a udržovací xxxxx
§54
Xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx.
§55
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud tento xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x němu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak, u xxxxxx všeho xxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx, účel a xxxx xxxxxx; stavební xxxxxxxx se vyžaduje xxx u xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxx,
x) x stavebních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžadují xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx udržovací práce xx xxxxxx, která xx kulturní xxxxxxxx.
§56
Xxxxxxxx xxxxxxxx ani ohlášení xx nevyžaduje
x) x důlních děl, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x staveb x xxxxxxxxxxx lomech x xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) x nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx opěrných x xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxx 15 x,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx prodejní stánky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x televizi,
x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přenosných xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxxxx elektrických xxxxxx bez omezení xxxxxx a stavebních xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx telekomunikační xxxx, xxxxx xx xxxxxx jejich trasa,
x) x xxxxxxxxxx xxxxx vnitřních telekomunikačních xxxxxxx,
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx není předepsáno xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxx. x),
x) u xxxxxx xx 20 x2 zastavěné xxxxxx x 4 x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xx celkové xxxxx 15 m.
§57
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu
(1) Xxxxxxxxx [§139 písm. x)] xxxxxxxx staveb, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 a 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx nebo udržovací xxxxx lze provést xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úpravu x xxxxxxxxx práce může xxxxxxxxx provést xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stavebního úřadu, xx xxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx toto xxxxxxx xxxxxx stavebníkovi xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x téže lhůtě xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stavebnímu xxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx den xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxx-xx xxx prováděny stavební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxx na xxxxxxx vyhlášených ochranných xxxxx a chráněných xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx. 19)
§58
Xxxxxx x stavební povolení
(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x předepsanou dokumentací xxxxxx stavebník x xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xx xx x pozemku či xxxxxx jiné xxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxx xx pozemku xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx.
(3) Jde-li x stavební xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx-xx x tom xxxxxxxx xxxxxx x vlastníkem xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb podléhajících xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pozemku xxx x xxxxxxxx xx xxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pro který xx xxxxx.
(5) Xxxx-xx stavebník o xxxxxxxx stavby, xxxxx xx zčásti xxxxxxxx xx stavbě xx xxxxxxxxxxx jiné xxxxx, xxxx připojit x xxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx, xxx xx obě xxxxxx mají provádět xxxxxxxx.
§59
Účastníci xxxxxxxxxx řízení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx,
x) xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxx x stavbám xx xxxx, včetně xxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k sousedním xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, x xxxx práva xxxxx xxx xxxxxxxxx povolením xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 15) xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §137a odst. 3.
(2) U xxxxxx xxxxxxxxxxx svépomocí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx vykonávat xxxxxxx xxxxx (§44 xxxx. 2 a 3).
(3) Stavební xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přizvat x xxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx
§60
(1) Neposkytuje-li xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx na ní, xxxx xxxxxx-xx v xxxxxxxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx doplnil, xxxxxxxxx aby ji xxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx jinak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx stavební xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení, nebude-li xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace 14) x xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §60 xxxx. 1 xxxxxxxx.
§61
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům státní xxxxxx x xxxx xxxxxx účastníkům x xxxxxx ústní jednání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Současně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx mohou uplatnit xxxxxxxxxx při ústním xxxxxxx, jinak xx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx nebo mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxx projednávání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx nepřihlíží.
(2) Xx místního xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx jednání, xxxx stavební xxxx xxxxxxx, xxxx-xx mu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Stavební xxxx xxxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx konáním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ústního xxxxxxx. Upustí-li stavební xxxx od xxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx námitky, x xxxxxxxx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebude xxxxxxxxxxx; xxxxxx lhůta xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx.
(4) X liniových xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx též x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx uvědomí účastníky x xxxxxxxx stavebního xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x nekoná-li xx ústní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 3.
(5) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Dotčené xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx mohou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x projektové xxxxxxxxxxx připojené x xxxxxxx x stavební xxxxxxxx získáno xxxx xxxxxxxxx zahájení stavebního xxxxxx, nesdělí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že x xxxxxxxx jím sledovaných xxxxxxxxx zájmů se xxxxxxx xxxxxxxx.
§62
(1) Xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochrany xxxxxx a xxxxxx, x odpovídá xxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům na xxxxxxxx x zvláštnímu xxxxxxxx 14),
x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx technického, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx prováděna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xx x xxxxxx x prací xx xxxx, které budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx samy xxx xxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§44 xxxx. 2 x 3), xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stavby xxxx xx zajištěn xxxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxx xxxxxxxxx provozu; technicko-ekonomickou xxxxxx xxxxxxxx technologického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy a xxxxxxx vyjádření účastníků xxxxxx a jejich xxxxxxx.
(4) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx žádost x xxxxxxxx povolení xxxxxxx.
§63
§63 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Sb.
§64
(1) X xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x vyjádření k xxxxxxxxxxx předložené xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxx xxxx, x xxxx byly jejich xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§65
Xx xxxxxxxxx řízením xx xxxxxxx, pokud to xxxxxxxxxx povaha xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavby.
Xxxxxxxx xxxxxxxx
§66
Ve stavebním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxx xxx provedení x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, komplexnost xxxxxx, xxxxxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x technických xxxxx, x dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
§67
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnost, xxxxxxxx stavba nebyla xxxxxxxx xx xxxx xxx ode xxx, xxx nabylo právní xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx stavby xxxxx xxxxx.
§68
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx stavebníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx změnu stavby xxxxx před xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx správy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxx buď xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx námitkách xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxx, nebo žádost xxxxxxx. Xx řízení x změně se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.
(3) Závaznou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx veřejností zajištění xxxxxxxx x užívání xxxxxx x omezenou xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. 14)
§69
(1) Xxxxxxxx povolení a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx platnosti xx xxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyrozumění x xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx správy, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx této xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.
§70
Xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.
Oddíl 5
Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx
§71
(1) Xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx nejsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx těžební x jim xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx o činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Povolení xx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx v územním xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx upustil.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení (xxxx jen "xxxxxxxx") x ploše xxxxx xxx 0,6 x2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zařízení v xxxxxx xxxxx 21) xxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx proti xxxx xxxxxxxxx xxxx námitek. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že zařízení xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx povolení; xx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx zařízení xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení.
(5) Xxxxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxx budov xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx, dopravních x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx zvláště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a stanic xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx budov právnických xxxx x xxxxxxxxx xxxx podnikajících xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
(6) Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx vydanou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxx xxx umísťování xxxxxxxx xx xxxx územním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§72
X xxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx.
§73
Na xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zařízení xxxxx §71 xxxx. 1 x 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4.
§74
§74 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx.
Xxxxx 6
Xxxxxxxxxx staveb
§75
(1) Před xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, terénních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx stavebník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsobilými xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zeměměřickými inženýry. 22)
(2) Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prací xx povrchu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkresů x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx 7
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx
§76
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx schopnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx stavby, xx které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále x xxxxxx 7 xxx "xxxxxx"), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Dokončené xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxx související xxxxx, jakož i xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx stanovil xxx xxxxxx xxxxxxxx.
§77
Xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x propagační xxxxxxxx.
§78
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx stavby,
x) uživatel (xxxxxxxxxxxx), xx-xx v době xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ti xxxxxxxxx stavebního xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.
§79
(1) Xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodu xx stavebníkem x xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. V návrhu xxxx být uveden xxxxxxxxxxxxx termín dokončení xxxxxx.
§80
(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx spojeným s xxxxxxx šetřením. U xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx kolaudačního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx účastníky a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x stanoviska xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xx k nim xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xx kolaudačnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§81
(1) X kolaudačním xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx, zda byla xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x zda xxxx dodrženy podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zájmy, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Dojde-li xxxxx xxxxxxxxx stavby ke xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přihlíží x nim stavební xxxx jen xxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx vztahují i xx xxxxxx projektované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinností.
(3) Xxxxxx-xx stavební xxxx xxx kolaudačním řízení xx stavbě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečení užívání xxxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, 14) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx.
(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx spojeno xxxxxx x xxxxx xxxxxx (§68), pokud xx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§82
(1) Xxxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx pro užívání xxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, odstranění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení x xxxxx přiměřenou xxxxx x jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx účelu; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx provozovna, xx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx způsobilá k xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx způsobem, jakým xxxx oznámeno zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
§83
Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxx xxxxxx dokončením, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sjednané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx užívání. Xxxxxxxxxx do 15 xxx xx dokončení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
§84
X xxxxxx právnických xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxx komplexní xxxxxxxxxx přechází xxxxxxx xx zkušebního provozu, xxxx být xxxxxxxx xxxxxx zahájen se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx. Xx-xx pro xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx x užívání xxxxx xxxxxxxxx průběh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státní správy x prozatímním xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanoví xxx xxx podmínky. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušebního provozu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stavební xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí.
§85
Změna x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, popřípadě xx stavebním xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx provozním xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výroby, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx životní xxxxxxxxx, xxxx přípustné xxx xx základě rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xx řízení xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §76 xx 84.
(2) Změnu x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kolaudaci xxxxx stavby.
(3) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx je x rozporu xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.
Oddíl 8
Xxxxxx staveb x xxxxxx xxxxxxxxxxxx
§86
Xxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx udržovat xxxxxx x dobrém xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx nedocházelo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ohrožení jejího xxxxxxx a xxx xx xx nejvíce xxxxxxxxxxx xxxx uživatelnost.
(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx stavební xxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx přiměřeně i xxx xxxxxxx úpravy, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
§87
Xxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx hygienických, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx životního prostředí x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx vlastníku xxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Nařízené úpravy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxx x stanoví rozsah, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, opatří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad. Xx jejich předložení (xxxxxxxx) stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úpravu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Stavbu xxxx xxxx část, xx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxxxxx neupustil.
Odstraňování xxxxxx
§88
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxx ji xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx xx ohlášení xxxx x xxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx stavebník xxxxxxx, xx stavba xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zájmy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxx a předloží xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stavebním úřadem x jím stanovené xxxxx x v xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx, x xxx bylo xxxxxxxx povolení xxxxxxx (§102 odst. 4),
x) xxxxxxx stavby, x xxx uplynula xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx zřízena.
(2) Xxxxxx-xx stavební xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).
(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx, předmětné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx viditelné. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xx náklady vlastníka xxx.
(4) K xxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxx nařízeno, xx xxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxx. O povolení xxxx xxxxx vlastník xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu trvání xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. U xxxxxxxx staveb [§55 xxxx. 2 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxx, reklamních x propagačních zařízení xxxxxxx xxxxxxxx lhůty, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx staveniště projedná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx je xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxx xx změnu xxxxx užívání, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx staveniště xx xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx.
§89
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Stavební úřad xxxx rozhodnout, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx své odpovědnosti xx xxxx stavby, x zbylá xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx odstraňované xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na sousedních xxxxxxxx nebo pozemku, xxxxx nebyla vyvolána xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx provést pro xxxxxxx stav xxxxxxxx xxxxxx, nese xxxxxxxx xxxx xxxxxx.
§90
(1) Xxxxxx x odstranění xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx, který by xxx příslušný xxxxx xxx stavbu xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx vedení xxxxx x bezpečnosti xxxxxx okolních xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dokumentace.
(3) Xxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxx soud, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2.
§91
Jsou-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx a není-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x odstranění xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Stavební xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby x xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx odstranění stavby.
§92
(1) Xxxxxxxxx-xx stavební úřad x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Obdobně xx stavební úřad xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li xx x nich xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxx podle §91; xxxxxxxx xxxx však xxxxxx xxxxxxx uvedeným x odstavci 1 xxxxxx, které xxxxx x vydání xxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxx ještě xxxx započetím odstraňovacích xxxxx.
§93
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xx 92 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxx nebo s xxxx xxxxxxxxxxxxx prací, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxxxxxx, reklamních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx povolena, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sloužit původnímu xxxxx. Stavební úřad xxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxx zřizovateli, xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx-xx je xxxxxxx, xxxxxx odstranění xxxx, kdo xx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxx xx stavbě xxxx xxxxxxx, xx xxxxx bylo zařízení xxxxxxxx.
§94
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací
(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx svým xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx z xxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx stavby, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx zajistí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, xxxxx xx x provedení prací xxxxxxx vybavena; xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Neodkladné xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stavby. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad provedení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x vymáhá xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx práce xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§95
Xxxxxx xxxxxxxx příspěvek
(1) Xxxxxxxx úřad může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxx porušení povinností xxxxxxxxx stavebního pozemku xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxxx příspěvku, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxxx x úplatnému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provedenými pracemi xxxxxxxxxx.
(3) Státní xxxxxxxx příspěvek podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx možno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx provedení nařízených xxxxxxxxxx úprav podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§96
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vyklizení; xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Stavební xxxx také xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx k xxxxxxxxx neodkladných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxx-xx x xxxxxx obsahující xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx bytové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23)
§96a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx §85, 86, 87, 88, 94 x 96 jsou xxxxxxx x xxx xxxxxx nástupce účastníků xxxxxx.
§97
Xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Účastníky xxxxxx podle §85 xx 96 xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx k xxxxxxxx x stavbám xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xx xxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx odborný xxxxx (§44 odst. 2 a 3).
(2) Uživatelé xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx užívací xxxxx k pozemkům xxxx stavbě xxxxx xxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx úřadem nařízena.
(3) Xxxxxxxxxx xx x právnická xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce.
Oddíl 9
Xxxxxx xxxxxxxx dohled
§98
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajišťuje ochranu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její změny, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jejím xxxxxxx, x xxxxxxxxxx stavby x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx úprav, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
§99
Orgány xxxxxxxx stavebního dohledu xxxx xxxxxxxx pracovníci
x) xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xxxxx xxxxxx stavebními xxxxx, xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx §122 x 124, x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx provádění, xxxxxxx x odstraňování xxxxxx v mezích xxxxxx předpisů.
§100
(1) Xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x vlastník xxxxxx, xxxx povinni
a) xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxx dohledu x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xx stavby, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxx x vytvářet xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxx,
x) neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxx, životy xx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x všechny xxxxxxx týkající se xxxxxxxxx stavby xxxx xxxx změny, popřípadě xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx povinen před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jej xxx xx xx xxxxxxxxx stavby. Rozsáhlé xxxxxx se mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. tabulí) x uvedením xxxxx xx štítku.
(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx změn, xxxxxxx stavebníkem xxxx xxxxxxxxxxxx xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Při realizaci xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx musí xxx xx stavbě, xxxxxxxxx xx staveništi xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záznam o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx připojovat xxx xxxxxxxxxx.
(4) Vedle xxxx uvedených x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxx záznamy xx stavebního xxxxxx xxxx jednoduchého xxxxxxx x stavbě xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§99), xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxx (§44 xxxx. 2 x 3), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx dozor.
(5) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx od právní xxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx deníku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
§101
Xx-xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx veřejných xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, zkoušky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx staveb.
§102
(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobu xxxx právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx nápravu, xxxx upozorní jiný xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx osoba xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x pracích xx xxxxxx pokračovat xxx xx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.
(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx osobě podle xxxxxx xxxx též xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, která xxx přípustnou xxxx xxxxxxxxxx zvláštními předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření, která xxxxx nepříznivé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí xx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzniklou xxx provádění xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx, xxxxx stavební xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x určí xxxxx xxxxxx.
(5) Orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu
x) zjistí-li xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx; jde-li x xxxxxx rozestavěnou, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zastavil xxxxx xx xxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx fyzickou osobu xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovníků xx stavbě xxxxxxxxxx xxxx činnost x xxxxxxx s veřejnými xxxxx, x xxxxx xx, xxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxxxx;
x) u xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx (§46a), xxxxx xxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx, dá xxxxxxxxxxx xxxxxx podnět x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nedotčeno; xx-xx xxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxxx technického řešení xxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx úřad.
§103
(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx užívání; xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx odevzdá xxxxxx xxxxxxxxxx a při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Vlastníci xxxxxxxxxx sítí, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx x x xx poskytovat xxxxxx, xxxxx prokáží xxxxxxxxxxxx xxxxx požadavku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§104
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxx xx xxxx možno xxxxxxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx stavba xx určena x xxxxx, xxx který xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxxxxx několika xxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxx, ke kterému xx užívá bez xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx může nařídit xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy nebyla xxxxx pořízena, nedochovala xx nebo není x xxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxx, xxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx).
XXXX XXXXX
XXXXXX
§105
Přestupky xxxxxx xxxxx stavebnímu xxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx 10000 Xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx
a) provádí xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx udržovací xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,
x) provádí terénní xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx povolení xx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx s xxx,
x) nezajišťuje xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx stavebního xxxxxxx,
x) neudržuje xxxxxx xxxx opětovnou xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx [§55 odst. 2 xxxx. x)], reklamní, xxxxxxxxxx a propagační xxxxxxxx xxx ohlášení,
x) znemožňuje pověřeným xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx ní (§134),
x) xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,
x) užívá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx ohlášení nebo x rozporu x xxx.
(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx 10000 Xx do 25000 Xx xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo
x) xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx x rozporu x xxx xxxxx činnosti xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx,
x) jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ním,
c) xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x kolaudačním xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxx x účelem xxxxxx stavby provedené xx xxxxxxx xxxxxxxx (§57) xxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxx x rozporu x kolaudačním xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy anebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§87) nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§94 xxxx. 1).
(3) Xxxxxxxxx xx dopustí a xxxxxxx xx 25000 Xx xx 50000 Xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx
a) xxxx stavebník xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení xxxx x rozporu x xxx,
x) užívá xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx třeba xxxx xxxxxx jiné xxxxx užívat xxxxxx xxx kolaudačního rozhodnutí,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánu státního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxx stavbu xx xx xxxx, xx xxxx stav xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
d) neprovede xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,
x) nesplní xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.
(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx od 50000 Xx xx 100000 Xx bude xxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x chráněném xxxxx nebo v xxxxxxxxx pásmu nebo xx pozemku, xxxxx xxxx určen x xxxxxxxxx, x kdo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxx.
(5) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx i x příslušnosti k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 2)
§106
Xxxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikajícím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx až xx výše 200&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx s xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ohlášení, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ním,
x) xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§102 xxxx. 2) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) neudržuje xxxxxx xxxx opětovnou výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, reklamní x xxxxxxxxxx zařízení provedené xxx ohlášení xxxx x xxxxxxx s xxx (§57, §71 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění, xxxxx xxx xxxx provádění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Stavební xxxx xxxxx pokutu xx 500 000 Xx xxxxxxxxx osobě a xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxx
x) provádí xxxxxxxx, xx xxxxxx xx třeba územní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x ním,
x) xxxxxxx změnu xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,
x) odstraní stavbu xxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) neodstraní xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) provádí projektovou xxxxxxx bez xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxx předmětu své xxxxxxxx,
x) nepředloží xx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§87) nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§94 xxxx. 1),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx uloží xxxxxx xx 1 000 000 Xx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx x xxx,
x) neudržuje xxxxxx do xx xxxx, xx tím xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx,
x) užívá stavbu xxx kolaudačního xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x ním anebo xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx x xxx,
x) xxx xxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečovací xxxxx,
x) xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 odst. 3 x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.
(4) Xxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx c), x xxxxxxxx 2 písm. x) a v xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx osobě nebo xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx stavebníka, který xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §105 xxxx. 1 písm. x) x b), xxxx. 2 písm. x), x) a x), xxxx. 3 xxxx. x) x odst. 4.
(5) Xxxxxx x uložení pokuty xxx zahájit xxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, xxxxxxxxxx xxxx do tří xxx xxx xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx povinnost měla xxx xxxxxxx.
§107
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx výše pokut xx xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) byla-li xx xxxxxxxxx (§105) xxxx jiný xxxxxxx xxxxxx (§106) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx dvou xxxxxx xxxxxx,
b) týká-li xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx prostoru, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxx xxx x X. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. 15)
(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x případech, kdy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §105 x 106 xxxx i xx xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx pokut za xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, provádí-li xxxxxxx xxxxx stavbu xxxx její xxxxx xxx stavebního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osobě podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx [§105 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x xxxx. 3 xxxx. a) x x)].
§107x
Xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxx
(1) Výnos xxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxx §105 je xxxxxxx zvláštním předpisem, 24)
x) xxxxx §106 xxxxxxx úřadem xx příjmem obce, xxxxx orgán xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; pokuta xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx vybírání x xxxxxxxx pokut se xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 25)
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXXXX
§108
(1) Xxxxxxx, stavby a xxxxx x xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, lze vyvlastnit xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx zájmu xxx
x) veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásem x xxxxxxxxxx území x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvaru nebo xxxx asanačních úprav xxxxx schválené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx,
x) vytvoření podmínek xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxx životního prostředí,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(3) Veřejný zájem xx vyvlastnění pro xxxxx uvedené v xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. a) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx životního prostředí, xxxxx vymezí xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§109
Cíl xxxxxxxxxxx
(1) Cílem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx břemene k xxxxxxxx x xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx x xxxxxxx přechází xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stavbám, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxx xxxx x nebytové xxxxxxxx, xxxxx vyvlastněním xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 262/1992 Xx.
§110
Podmínky xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxx jen xxxxx, xxxx-xx možno xxxx xxxxxxxxxxx dosáhnout xxxxxxx xxxx jiným způsobem.
(2) Vyvlastnění xxxx xxx x xxxxxxx x cíli x xxxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx územním rozhodnutím. Xxxxx xxxx, xxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x cíli x záměry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x pozemku xx xx stavbě x vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jen s xxxxxxxxxxxxx obtížemi, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx část, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§111
(1) Xx xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xx xxxx xxxxxxx xxxx 26) pozemku xxxx xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k nim, xxxx
x) xx xxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu 27), xxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x pozemku nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stěhovacích nákladů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podnikání x dalších obdobných xxxxxxx, které vyvlastňovaný xxxxxx vynaloží v xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x vyvlastněním.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 se xxxxxxx xxxxxxx způsobem a x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) by byla xxxxx než cena xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, náleží vyvlastňovanému xxxxxxx ve výši xxxx zjištěné.
§111a
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v §111 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxxxxxxxxxxxx poskytne xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxx-xx se na xxx s xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx na vyrovnání xxxxxxx v xxxxxxx xxxx vyvlastněného xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dotčeno.
§111x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§111b
Xxxxxxx-xx x xxxxxxx vyvlastňovacího xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a těmi, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxxx xxxxxx pozemek xxxx stavba xxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto nároků, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.
§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
§111c
(1) Xxxxxxx x penězích xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x vyvlastnění.
(2) X případě, xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx, xx není xxxx xxxx pobyt nebo xx je x xxxxxxxx 28), xxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxx 29).
(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x není-li xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x soudu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx xxxxxxxx pověřeného xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x dědictví po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§111x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
§112
(1) Vyvlastňovací xxxxxx provádí xxxxxxxx xxxx.
(2) Vyvlastňovací xxxxxx se zahajuje xx xxxxx xxxxxx xxxxxx správy, právnické xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx využít x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx navrhovatelem xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jiný xxxxxxxx úřad x xxxx působnosti provede xxxxxx x vydá xxxxxxxxxx x vyvlastnění.
§113
(1) X projednání xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemně nejméně 15 dnů xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníci xxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx uplatněným xxxxxxx x x xxxxxxxx, které byly x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona, xx nepřihlíží. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§114
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení vydá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx
§115
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x stavbu xxx xxxxxx jen x xxxxxx, pro xxxxx byly xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx; lhůta xxxxx být xxxxx xxx xxx xxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 262/1992 Xx.
§116
(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx stavební úřad xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx x vyvlastnění xxxx k pozemkům xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx započato x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx vyvlastněno. Xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxx §115 xxxx. 2, xxxxx pozemek xxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určující xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pro daný xxxx xxxxxxx platnosti xxxx xxxx xxxxxxx. X těchto právech xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
(2) Bylo-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xx ten, xxx xxxxxxx náhradu xx vyvlastnění, xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxx, komu xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Náhradu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x náhradě škody xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x těchto nárocích x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx 1
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx
§117
(1) Xxxxxxxxxx úřady xxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určené statutem,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx x xxxxx městských xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxx x obecní xxxxx, xxxxx vykonávaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxx 31. xxxxxxxx 1997 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx datu schválena.
(2) Xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xx nadřízeným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx.
§118
(1) Xxxx, která xx xxxxxxxxx úřadem, xxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx stavebním úřadem xxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Jestliže xxxx, která xx xxxxxxxxx úřadem, přestane xxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx obcí, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx území xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§119
Jde-li x xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx více stavebních xxxxx, xxxxxxx řízení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně nadřízený xxxxxxx orgán. Tento xxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxx provede x rozhodnutí vydá xxxxxxx xx stavebních xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx stavba xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§119x
§119x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx.
Oddíl 2
Xxxxxxxxx, vojenské a xxxx stavební xxxxx
§120
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) U xxxxxx xxxxxxxxx, staveb xxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, orgány xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uvedených úsecích xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady").
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxx stavby xxxxx xxxxx jen xx souhlasem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxxx ověřuje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vyjádření x souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xx záměry xxxxxxxx plánování.
§121
Xxxxxxxx x xxxx stavební xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Působnost xxxxxxxxxx úřadů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx územního rozhodování x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x staveb vojenské xxxxxx xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) Xxxxxxxxxxxx vnitra u xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x staveb Xxxxxxxx služby,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.
Xxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxx
§122
(1) Obce, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
x) sledují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx a xxxxx, xxx xx rozvíjela x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zařízení xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bez povolení xxxx v xxxxxxx x ustanoveními xxxxxx xxxxxx.
(2) Zjistí-li xxxx xxx xxxxxxxx, xx se stavba x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, práce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo x rozporu s xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx příslušný xxxxxxxx xxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx 4
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu
§123
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých technicky xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x opatření x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
§124
(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx stavebního úřadu:
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb, xxxxx nejde x xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxx jí xxxxxxxx drobné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce (§55 xxxx. 2 x 3), s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx povolení, a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) přijímat xxxxxxxx, xxxxxxxxx vydávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, reklamních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) přijímat xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx odstraněna xxxxxx xxxxxx x informační, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§88 xxxx. 5),
x) xxxxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx (§98 xx 104).
(2) X hlavním xxxxx Praze x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxx členěného statutárního xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx nemá xxxxxxxx xxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajský úřad xxxx odejme xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ni xxxxx odstavce 1; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx (§117 x 118).
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
§125
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu
(1) Xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxx plánování xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x oznámit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra; xxxx xxxxxx mohou xxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání těchto xxxxxx. Xxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2.
(3) Vojenská xxxxxx xxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx mohou x xxxxxxx určených xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx u xxxxxx xxx xxxxxxxxx požadavky xx nezbytné xxxxxx xxxx xx u xxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správy xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxx orgány.
(4) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, projednávání a xxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx určených xxxxxxxxxx xxxxxx. 7)
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
§126
(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) rozhodne stavební xxxx jen x xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx hájí (xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx zájmů chráněných xxxxxxxxxx předpisy x xxx xxxxxxxxxxx stanovisek xxxx obdobných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstává xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmů stanoví.
(3) Xxxx vydáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, stavebního xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajícího se xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pracoviště x xxxxx významným zdrojem xxxxxxxxxxxx záření, a xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx součástí je xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx stavební úřad xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8)
(4) K návrhům xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, 9) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 17/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx č. 244/1992 Sb., x posuzování xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx orgán xx xxxxxx vydání xxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxx §7 odst. 4 zákona x. 244/1992 Sb.
§127
(1) Xxxxx-xx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx nálezům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, detailů xxxxxx xxxx chráněných xxxxx xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx stavební xxxx v dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx provádějící xxxxxx xxxx zabezpečující její xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ihned xxxxx ohlásí xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx nebyl xxxxxxxx nebo zničen, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Stavební xxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxx provádění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předmětu, detailu xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx nálezu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx kultury, xxxxx xxxxxxxx rozhodne, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx zrušením vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x prodloužením xxxx výstavby xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu výstavby. Xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx prostředek x xxxxx.
XXXX SEDMÁ
XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§128
§128 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Sb.
§129
§129 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Xx.
§130
§130 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Sb.
§131
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podklady x ní, xxxxx x doklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx evidovat x xxxxxx ukládání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx pořizuje.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a ochranném xxxxx, vydávané podle xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx úřad.
§132
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx písemnostmi xxxxxxxxxx xx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx příslušná xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dokladů x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx zabezpečuje xxxx.
§133
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx úřady, které xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx právnickým xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podnikajícím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx xxxxxx; xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx státní, xxxxxxxxxxx xx služební xxxxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXX OSMÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§134
Xxxxx xx xxxx xxxxxxx a xxxxxx
(1) Pověření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx a xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxx oprávněni vstupovat xx xxxx xxxxxxx, xx stavby x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx mohou xxxxxxxxx, xxx xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx osob, pro xxxxxxx práv x xxxxxx druhých anebo xxx odvrácení závažného xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx x xxxxxxx; toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinni xxxx, xxx co xxxxxxx xxxxxx užívání pozemků x xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx možno zabránit. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Je-li xx nezbytné, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxx x účastníci xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) V xxxxxxx xxxxx podle §91, 94 x 96 tohoto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, životy či xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx způsobit xxxxxx xxxxx, mohou xxxxx xxxxxxxxx ke vstupu xx xxxx xxxxxxx, xx stavby a xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxxxxx bez xxxxxx vlastníka. Xxxx xxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxx úřad.
(5) Xxxx a xxxxxx xxxxxx oprávnění xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Došlo-li xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby, musí xxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx, xx xxxxxxxxx stavu; xxxxx xxxxx x náhradě xxxxx obecné xxxxxxxx. 10)
(6) Zvláštní xxxxxxxx x omezeních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§135
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x informačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx vlastnická xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, aby xxxxxx provedení xxxxx xx svých pozemků xxxx xxxxxx.
(2) Xxx, x jehož xxxxxxxx uložil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx dbát, xxx xx nejméně xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx pracemi xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx možno xxxxxxxx; xx skončení je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu, x není-li to xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, poskytnout xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.
§136
Řešení xxxxxxx
(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx při xxxxxxx xxxxxx, stavebním xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx a xx xxxxx, stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx vzniklý xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 odstranit do 60 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, rozhodne Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx po projednání x xxxxxxxxxxx správními xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxx-xx x stavby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, 15) xxxxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; nedojde-li x xxxxxx, rozhodne x xxxxxxx xxxxx.
(4) Nepodaří-li se xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxxxx orgánů, z xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu.
§137
Xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxx úřady, xxxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxx též x xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývají x vlastnických xxxx xxxxxx práv x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx překračují rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx k dohodě x námitce xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, xxxxx se zjistilo xxxx xxxxxxxxx, by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxx nebo by xxxxxxxx xxxx uskutečnění xxx x podstatně xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx stanoví lhůtu, xx které xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx u xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx věci. Nebude-li xxxxx x podání xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavebnímu xxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx sám x xxxxxxxx xx xxxx.
(4) X xxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx a hrozí-li xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx si xxx xxxxxx x xxxxxxx, x které xxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx.
§137a
Výjimky xx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle okolností x v provádění xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odstraňování staveb, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohrom xxxx náhlých havárií, xxxx jejich xxxxxxx x zabraňuje xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx povoleními xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxx platí xxxxxxxxxx §57 xxxx. 2 xxxxxxx x xxx, xx lhůta xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx 7 xxx. V xxxxxxxx xx uvedou xxxxx x xxxxxx, xxxxx má být xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx.
(3) U xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provést ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhlé xxxxxxx xxxxxx, může xxx
x) xx xxxxxxxxxx xx stavebním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxx xxxxxxxxxx,
x) po xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx územní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona anebo xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx terénní úpravy xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ohlášení,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx některé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x návrhu (xxxxxxx), xxxxxxxxx jiné xxxxxxx budou předloženy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx se xxxxxxx xxxxx dodatečného předložení xxxxxxxx; po jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejvíce xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx; o xxxxxxxx xxxx musí stavební xxxx xxxxxxxxxx účastníky xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 422/2002 Xx. x účinností xx 27.9.2002
§138
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x součinnost xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a rozhodují xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx od počátku xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavebních povolení x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nejúčinnější xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x orgány xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ochranu.
(2) Xxxxxxxx úřady x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řízení x vydávají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x další xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Zejména xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx pokud xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxx stanoviska x xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxx orgánům, které xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx územního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x výsledky, x xxxx dospěly xxx xxx xxxxxxxx.
§138x
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx, fyzické osoby x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, realizaci, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx postupovat podle xxxxxxxx technických xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečujících xxxxxxx staveb xxxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx x orientace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "obecné xxxxxxxxx požadavky").
(2) Xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxx povolování xxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxx umožňují x xxx xxxxx xx xxx neohrozí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxxxx pozemky xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§138x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998
§139
Xxxxxx xxxxx
Pokud xx x xxxxx zákoně xxxxxxx xxxxx
x) "xxxxxx", rozumí se xxx x její xxxx,
x) "xxxxxxxx", xxxxxx se xxx xxx xxxxx, která xx základě xxxxxx xxxx písemné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx upravených tímto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 96/2000 Xx.,
x) "xxxxxxxxx", xxxxxx xx xxx též xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,
e) "xxxxxxx", xxxxxx xx tím xxx osoba užívající xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) "xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu 11) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 12)
§139x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxxxxx umísťování staveb, xxxxxxx území x xxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obce xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x údajů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx uzavřená obalová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, pro xxxxx byly stavby xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx),
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenými pod xxxxxxxx x); parcely xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,
x) parcel xxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedenými xxx xxxxxxx x) x x).
(3) Xxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vymezené xxxxxxxxxx územním plánem xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx x regulační xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx velkého územního xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx územnímu xxxxx xxxx.
§139a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 83/1998 Xx. x účinností od 1.7.1998
§139x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx mohou xxx
x) xxxxxx,
x) xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx dokončených xxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,
x) přístavby, xxxxx xx xxxxxx půdorysně xxxxxxxxx x které xxxx xxxxxxxx provozně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Změnami xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx stavbami jsou
a) xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 m2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx podlaží včetně xxxxxxxx,
x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx rekreaci,
c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2, xxxxxxx u xxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxxx 9 x a xxxxx 15 x,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx zdi,
f) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 300 m2 x xxxxxxx 3 x.
(6) Za jednoduché xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, sklady x skládky nebezpečných xxxxxx 13) a xxxxxx vodohospodářských děl.
(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx funkci xx xxxxxx hlavní, x xx
x) stavby x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 16 x2 a xxxxx 4,5 m,
b) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 16 m2 x xxxxxxx 3 m.
(8) Xx drobné stavby xx xxxxxxxx též
a) xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x zajišťování provozu xxxxxxx xxxxxx xxxx x provozování myslivosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 30 x2 x xxxxx 5 m,
b) xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx ostrůvky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přes xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.
(9) Za xxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx hořlavin a xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx obranu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jaderných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů 13) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.
(10) Xx xxxxxx xxxxxxxx správy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7) se xxxxxxxx xxxxxx sloužící x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(11) Xx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx služební xxxxxxx.
(12) Xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x stavby xx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(13) Za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx považují xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účelům xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx surovin xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tyto účely.
(14) Xx xxxxxx jaderných xxxxxxxx xx považují xxxxxx vymezené xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) V xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx vyjádření Xxxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(15) Stavebním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxxx.
§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998
§140
Vztah xx xxxxxxxxx xxxx
Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx o správním xxxxxx.
§140a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§140x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXXX PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ
Přechodná xxxxxxxxxx
§141 *)
(1) Územní xxxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx podle xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx.
(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 119 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx x. 243/1957 X.x. (X.x.), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxx x x povolení x xxxxxx xxxxxxx xx trvalého xxxxxxx (xxxxxxx).
(3) Obce, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřady xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx použity xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účely, xxx xxx by xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyvlastněny a x xxxxx dosud xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Návrh na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx užívá, xx 31. xxxxxxxx 1977.
(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závazného právního xxxxxxxx podle §111 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
§142
§142 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb.
Závěrečná xxxxxxxxxx
§143
(1) Ministerstvo xxx místní rozvoj xxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §46 xxxx. 1, §55 odst. 3, §75 xxxx. 2 x §121 xxxx. 3 tohoto xxxxxx x obecně xxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
x) obsah xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, projednávání x xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou pořizovat xxxxxx technické xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodování, xxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxx změn, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, těžebních x xxx podobných nebo x xxxx souvisejících xxxxx, informačních, reklamních x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx kolaudaci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xx xxxx vydání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu x podmínky pro xxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxxx povolování staveb xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) případy, kdy xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí nebo xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx, xx kterých xxx x jednoduchých xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, stavebních xxxxx i udržovacích xxxxx x výčet xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx provést xxx xxxxxxxx,
x) podrobnosti xxxxxxx xxx vyvlastňovacím xxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx jeho xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx x obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, 14)
l) xxxxxx x druhy projektové xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx udělování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydá xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxx zákona.
(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x x dohodě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zájmy xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, jakož x xxx územním, xxxxxxxxx x kolaudačním xxxxxx.
(4) X provedení §138a odst. 1 x 2 vydá
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx právní xxxxxxxx, kterými xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky pro xxxxxx letecké, xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro vodní xxxx,
c) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavby xxx xxxxxxxxxxx x xxx plnění funkcí xxxx,
d) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxx xxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

§144
Zrušují xx:
1. xxxxxx xxxxxxxx č. 8/1956 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 34/1958 Xx.;
2. xxxxx č. 84/1958 Sb., x xxxxxxx plánování, xx xxxxx zákona Xxxxxxxxx národní rady x. 131/1970 Sb. (xxx. 1 xx 6 přílohy), xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Sb. (xxx. 3, 4 xxxxxxx A a xxx. 3, 4 xxxxxxx B) a xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 159/1971 Xx. (xxx. 5, 6 přílohy X);
3. xxxxx č. 87/1958 Sb., x xxxxxxxxx řádu;
4. §9 xxxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;
5. xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx č. 572/1950 X.x. (x. 544/1950 X.x.), o xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxx výstavbě obce, xxxxxxxxxx xxxxxxx x x vyvlastnění, ve xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Sb. (xxx. 1, 2 xxxxxxx X);
6. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx výstavbu č. 243/1957 Ú.l. (X.x.), xxxxxx xx vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo jejich xxxxx x o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (užívání), xx xxxxx xxxxxxxx x. 144/1959 X.x. (X.x.);
7. xxxxxxxx ministra-předsedy Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 144/1959 Ú.l. (X.x.), xxxxxx xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxx, xx znění vyhlášky x. 108/1966 Xx., xxxxxxxx č. 162/1970 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 131/1970 Xx. (xxx. 7 přílohy);
8. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 153/1959 Ú.l. (X.x.), o územním xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 131/1970 Xx. (xxx. 1, 8 xx 11 xxxxxxx), xxxxxxxx x. 162/1970 Xx., xxxxxxxx x. 130/1971 Xx., xxxxxx České národní xxxx x. 146/1971 Xx. (pol. 3, 4 xxxxxxx X x xxx. 3 xxxxxxx X) x xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx č. 159/1971 Xx. (xxx. 5 xxxxxxx X);
9. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 143/1960 Sb., xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
10. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 59/1961 Sb., xxxxxx xx u xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra;
11. xxxxxxxx Státní komise xxx xxxxxxxx č. 108/1966 Sb., x oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona Slovenské xxxxxxx xxxx č. 131/1970 Xx. (xxx. 12 xxxxxxx), xxxxxxxx x. 137/1970 Xx. x zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 146/1971 Xx. (xxx. 2 xxxxxxx X);
12. xxxxxxxx ministra xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1969 Sb., xxxxxx se u xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky;
13. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x techniky Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/1969 Sb., kterou xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu na Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
14. §11, 15, 16, §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x investiční xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxxxxxx republiky č. 162/1970 Sb., x některých xxxxxxxxxx x bytové xxxxxxxx;
15. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. 66/1972 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§145
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. října 1976.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Štrougal x. x.
Xx. XX
1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpracovaná xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.
2. Při projednávání x schvalování xxxxxx xxxxx xxxx doplňku xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášené xxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.
4. Xxxxxxx x ustanovení xxxx x. 1 x 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx
x) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxx xx xxxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx územně plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).
5. Xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx právní úpravy x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x).
6. Rozsah xxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xx e) xx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx mění xx xxxxxx stanovený x §124 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).
7. X xxxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx
x) pojmy "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x "xxxxxxxx organizace" xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx",
x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x techniky" xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx",
x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx",
x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx",
x) názvy "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx" a "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbor" xxxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx",
x) označení "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxx",
x) xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx výbor" a "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx "obec",
x) xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxx zájem",
x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x věcné xxxxxxxxxxx.
Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx schváleného xxxxxx, se pro xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxxx celku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.
3. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx krajem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx územní plán xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 437/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004
Xx. LVI
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx 1. července 2006 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Xx., xx xxxxx xx. LV xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Informace
Xxxxxx předpis x. 50/76 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.1976.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
137/82 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.83
103/90 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.5.90
425/90 Xx., o okresních xxxxxxx, úpravě xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících
x xxxxxxxxx xx 24.11.90
262/92 Xx., novelou stavebního xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.92
43/94 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon č. 50/76 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 21.3.94
19/97 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zbraní x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/61 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 26.2.97
83/98 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.98
197/98 Xx., xxxxx znění právního xxxxxxxx x. 50/76 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 64/98
95/2000 Xx., xxxxx XX xx xxx 22.3.2000 xx xxxx návrhu na xxxxxxx §78 xxxx. 1 zákona č. 50/76 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 31.12.2000
96/2000 Xx., xxxxx XX xx xxx 22.3.2000 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.4.2000
132/2000 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Praze
x účinností xx 1.1.2001
151/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2000
239/2000 Xx., x integrovaném záchranném xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2001
59/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 50/76 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 19.2.2001
109/2001 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 50/76 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 43/2001
254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon)
x účinností xx 1.1.2002
320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2003
405/2002 Sb., xxxxx XX ze xxx 13.8.2002 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 3 xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 6.9.2002
422/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/76 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x účinností xx 27.9.2002
362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)
218/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 114/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 50/76 Xx., o xxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx XX x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.4.2004
300/2004 Xx., nález XX xx xxx 10.3.2004 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx části xxxxxxxxxx §106 xxxx. 2 xxxxxx x. 50/76 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 83/98 Xx.
x xxxxxxxxx xx 14.5.2004
437/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 50/76 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 76/2002 Xx., x integrované xxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci), xx znění xxxxxx x. 521/2002 Xx., x zákon č. 40/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 26.7.2004
626/2004 Xx., x xxxxx některých xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
x xxxxxxxxx xx 1.5.2005
530/2005 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 153/94 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.2006
186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.7.2006 a xx. LVI xxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2007
Právní xxxxxxx x. 50/76 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 183/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxx. xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 10/1993 Xx., xxxxx XXX č. 130/1974 Sb., x státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), x xxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
3) §128 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx.
4) Xxxx. xxxxx č. 169/1949 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 425/1990 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx XXX č. 20/1987 Sb.
5) §3 x §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx XXX x. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§5b xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx souvisejících, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxx. xxxxx ČNR č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (zákon o xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 334/1992 Sb., zákon č. 125/1997 Sb., x odpadech, zákon XXX č. 20/1987 Sb. x xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
7) Zákon č. 169/1949 Sb., x vojenských xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
9) Např. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb., xxxxx č. 125/1997 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx o xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) §420 x xxxx. občanského xxxxxxxx.
11) Např. §761 xxxxxx č. 513/1991 Xx.
12) Xxxx. §151n a násl. xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §12 xxxx. 1 x 3 xxxxxx x. 110/1964 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb.
13) §2 xxxxxx č. 125/1997 Xx.
14) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 174/1994 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.
15) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) §30 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§4 xxxx. d) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§7 xxxx. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§5 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxx. xxxxx ČNR č. 360/1992 Sb., x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x výkonu povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 61/1988 Sb., zákon č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením.
18) Např. xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
19) Xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., o xxxxxx památkové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20) Xxxxx XXX č. 61/1988 Sb.
21) §4 xxxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx.
22) Zákon č. 200/1994 Sb.
23) Xxxxx XXX č. 102/1992 Sb., kterým xx upravují xxxxxxx xxxxxx související x xxxxxxx zákona x. 509/1991 Sb., kterým xx xxxx, doplňuje x xxxxxxxx občanský xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/1997 Xx. a xxxxxx x. 126/1998 Xx.
24) §13 xxxx. 3 zákona XXX x. 200/1990 Xx.
25) Xxxxx XXX č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x oceňování xxxxxxx).
27) §18 xxxxxx x. 151/1997 Xx.
28) §522 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) §185a xx 185h xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

*) Xxxxxxx č. 83/1998 Xx. xxxx x xxxxxx 50/1976 Xx. nahrazena slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx" slovy "Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx" x xxxxxxxxxxx tvarech x "Xxxxxx národní xxxxx" xxxxxx "Xxxx" x xxxxxxxxxxx tvarech.

Úplné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 109/2001 Xx. však xxxx xxxxx xxxxxxx x §141, kde xxxxx xxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx". X xxxxxxx EPIS xxxxxxx xxxxxxx znění x tuto xxxxx, xxxxx xxxxx našich xxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxx vlády ČR, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kompetentního pracovníka.