Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2006 do 30.06.2006.


Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

50/1976 Sb.

Zákon

ČÁST I - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

ODDÍL 1 - Cíle a úkoly územního plánování §1 §2

ODDÍL 2 - Územně plánovací podklady

Druhy územně plánovacích podkladů §3 §4 §5 §6 §7

ODDÍL 3 - Územně plánovací dokumentace §8

Územní plán velkého územního celku §9

Územní plán obce §10

Regulační plán §11

ODDÍL 3A - Orgány územního plánování §12 §13 §14 §15

ODDÍL 4 - Pořizování územně plánovací dokumentace §16 §17 §18

Náklady pořízení §19

Zadání §20

Projednávání

Koncept §21

Návrh §22 §23 §24 §25

ODDÍL 5 - Schvalování územně plánovací dokumentace §26 §27 §28

ODDÍL 6 - Závaznost územně plánovací dokumentace §29 §30 §31 §31a

ODDÍL 7 - Územní řízení

Umísťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů v území §32 §33

Účastníci územního řízení §34

Zahájení územního řízení §35 §36

Podklady územního rozhodnutí §37 §38 §38a

Územní rozhodnutí §39 §40

Změna územního rozhodnutí §41

Oznámení územního rozhodnutí §42

ČÁST II - STAVEBNÍ ŘÁD

ODDÍL 1 - Oprávnění k projektové a inženýrské činnosti a k provádění staveb §43

Oprávnění k provádění staveb §44

ODDÍL 2 - Zvláštní způsobilost k některým činnostem ve výstavbě §45 §46

Vybrané činnosti ve výstavbě §46a §46b

ODDÍL 3 - Výrobky pro stavbu §47 §48 §49 §50 §51 §52 §53

ODDÍL 4 - Povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací

Stavby, jejich změny a udržovací práce §54 §55 §56

Ohlášení stavebnímu úřadu §57

Žádost o stavební povolení §58

Účastníci stavebního řízení §59

Stavební řízení §60 §61 §62 §63 §64 §65

Stavební povolení §66 §67 §68 §69 §70

ODDÍL 5 - Terénní úpravy, práce a zařízení §71 §72 §73 §74

ODDÍL 6 - Vytyčování staveb §75

ODDÍL 7 - Užívání staveb

Kolaudace staveb §76 §77 §78 §79 §80 §81 §82 §83 §84

Změna v užívání stavby §85

ODDÍL 8 - Údržba staveb a jejich odstraňování

Údržba stavby §86

Nezbytné úpravy §87

Odstraňování staveb §88 §89 §90 §91 §92 §93

Nařízení zabezpečovacích prací §94

Státní stavební příspěvek §95

Vyklizení stavby §96 §96a

Účastníci řízení §97

ODDÍL 9 - Státní stavební dohled §98 §99 §100 §101 §102 §103 §104

ČÁST III - SANKCE

Přestupky občanů proti stavebnímu řádu §105

Pokuty právnickým osobám nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů §106

Zvýšení pokut §107

Vybírání, vymáhání a výnos pokut §107a

ČÁST IV - VYVLASTNÉNÍ §108

Cíl vyvlastnění §109

Podmínky vyvlastnění §110 §111 §111a §111b §111c

Vyvlastňovací řízení §112 §113 §114

Užívání vyvlastněného pozemku a stavby §115 §116

ČÁST V - STAVEBNÍ ÚŘADY

ODDÍL 1 - Obecné stavební úřady §117 §118 §119 §119a

ODDÍL 2 - Speciální vojenské a jiné stavební úřady

Speciální stavební úřady §120

Vojenské a jiné stavební úřady §121

ODDÍL 3 - Působnost obcí §122

ODDÍL 4 - Vyhrazení a přenesení pravomoci stavebního úřadu §123 §124

ČÁST VI - OCHRANA ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ

Zajištění zájmů obrany státu §125

Ochrana složek životního prostředí a jiných zvláštních zájmů §126 §127

ČÁST VII - EVIDENCE A UKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE §128 §129 §130 §131 §132 §133

ČÁST VIII - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Vstup na cizí pozemky a stavby §134

Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě §135

Řešení rozporů §136

Občanskoprávní a jiné námitky §137

Výjimky ze stavebního řádu §137a

Spolupráce orgánů státní správy a součinnost právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů §138

Obecné technické požadavky na výstavbu §138a

Obecné pojmy §139

Pojmy územního plánování §139a

Pojmy stavebního řádu §139b

Vztah ke správnímu řádu §140 §140a

ČÁST IX - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Přechodná ustanovení §141 §142

Závěrečná ustanovení §143 §144

Účinnost §145

č. 83/1998 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 437/2004 Sb. - Čl. II

č. 186/2006 Sb. - Čl. LVI

Nálezy Ústavního soudu - č. 95/2000 Sb., č. 96/2000 Sb., č. 405/2002 Sb.; č. 300/2004 Sb.

INFORMACE

50

XXXXX

xx xxx 27. xxxxx 1976

x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx tomto zákoně:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx soustavně x xxxxxxxxx řeší funkční xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x věcně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvoj xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx vytváří xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souladu xxxxx xxxxxxxxxx, civilizačních x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx, zejména xx xxxxxxxx xx péči x xxxxxxx xxxxxxxxx x ochranu xxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxx, xxxx a xxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x činnosti:

a) stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx funkční x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx rekultivační xxxxxx do xxxxx x stanoví způsob xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx chráněná xxxxx, xxxxxxxx objekty, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech chráněných xxxxx, chráněných xxxxxxx, xxxxxxx klidu x xxxxxxxxxx pásem,

e) určuje xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx koordinaci xxxxxx xxxxxxxxxxx výstavby xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a hodnotí xxxxxx technické důsledky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx plné xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx územně xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zásady xxx xxxxxx projektové xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx zdrojů a xxxxxx xxxxx xxx xxxx společensky nejefektivnější xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytváří xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavení xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx technická x organizační xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádání a xxxxxxx území,

l) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx obyvatelstva.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx vychází z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řešeného xxxxx, xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx území zpracovány.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podklady, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxx plánovací xxxxxxxx

§3

Xxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zpracování xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxx a vyhodnocování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx území.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x architektonické xxxxxxxx využití xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxx osídlení x xxxxxxx,

x) územní prognóza, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx území na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek, stavu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozvoje území,

d) xxxxxx technické podklady xxxxxxx xxxx účelově xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soubory údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx stav x xxxxxxxx xxxxx.

§4

§4 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§5

§5 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§6

§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§7

§7 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

Oddíl 3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§8

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) územní xxxx xxxxxxx územního celku,

b) xxxxxx xxxx obce,

c) xxxxxxxxx plán.

§9

Xxxxxx xxxx velkého xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx území xxxxxxxxxxx zájmů.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxx xx zpracovává xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxx plán obce

(1) Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx koncepci, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podmíněné funkční xxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxxxxx, xxxxxx základní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obce. V xxxxxxx plánu obce xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx.

(2) Územní xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx obcí; xxxx xxx zpracován pro xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§11

Regulační xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx regulační xxxxx xxxxxxxx x prostorového xxxxxxxxxx. X případě, xx xxx xxxxxx xxxxx není schválen xxxxxx xxxx obce, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zastavitelného xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zastavěného xxxxx xxxx.

(2) Regulační xxxx se xxxxxxxxxx xxx část xxxxx xxxx xxxx pro xxxx území xxxx x jednoznačnými xxxxxx xxxxxxxxxxx x urbanistickými xxxxxxxxxx.

Oddíl 3x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

§12

Xxxxxx územního plánování xxxx

x) xxxx,

x) kraje,

c) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxx pořizuje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx územní xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

(1) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, regulační xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx,

x) xxxxxxxx územní xxxxx xxxxxxx územních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxx nezbytné xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx a xxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plánovací podklady x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace

§16

§16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§17

(1) Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x potřebami xxxxxxx xxxxx.

(2) X pořízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, který xx příslušný x xxxxxx schválení.

§18

§18 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§19

Náklady pořízení

Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx orgán územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx obec, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxx xxxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§20

Zadání

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pořizuje xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxx hlavní xxxx a požadavky xxx její xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxx přípravných xxxxx, xxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xxx dané území x průzkumů x xxxxxxx xxxxx.

(2) Místo x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zadání územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxx ve vyhlášce xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx x xxxxxxxxx nahlédnutí. Xx 15 xxx xx posledního xxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx xxx podněty.

(3) Xxxxx zadání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx podaným xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx svá stanoviska xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx jejich požadavků xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního xxxxx zašle pořizovatel xxxx xxxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 30 dnů po xxxxxxxx podat své xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx být projednán x nadřízeným xxxxxxx xxxxxxxx plánování.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Projednávání

§21

Koncept

(1) Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx jednání. Xxxx xxxxxxxx xx odborný xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Místo a xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořizovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejméně 30 xxx xxxxxx x xxxxxxx, aby xxx x xxxx xxxxx xxxxxxx řešení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx dne veřejného xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xx stanoviskům x xxxxxxxxxxx podaným po xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxx jednání při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčenému xxxxxx xxxxxxxx plánování, xxxxx může podat xxx námitky xx 30 dnů ode xxx veřejného xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx plánu obce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního celku, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(5) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxx dokončení xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx stanoviska ve xxxxxxxxx xxxxx. Pořizovatel xx xxxxxxxx xxxxx x vyjádřením xxxxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (§26). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x vlastníkům, xxxxx xxxxxx včas xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx 30 dnů xx schválení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx konceptu xxxxxx územního plánu xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zadání xxxxxxxx, jestliže bylo xxxxxx xxxxxxxxx urbanistickou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 4. Xx zpracování xxxxxxxx řešení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx schválení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 3 x 4. Xxxxxx xxxx splňovat x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

§22

Xxxxx

(1) Návrh územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx vystaven u xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 30 xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx. Xx xxxxx do 15 dnů od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx připomínky.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pořizovatel xxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxx jednotlivě xxxxxxx 15 dnů xxxxx dnem xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx posledního xxx vystavení návrhu xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve stanovené xxxxx. Při xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §136.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územního xxxxxxxxx 15 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Dotčený xxxxx xxxxxxxx plánování xxxx uplatnit námitky x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx s vyřízením xxxxx námitek podaných xx konceptu xxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx.

(4) K návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx, územního xxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku xxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxxxxx a staveb xxxxxxxx xx 15 xxx od posledního xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řešení.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxxx.

§23

(1) Pořizovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyhodnocením xxxxx xxxxxxxxxx x připomínek x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx, sdělí xxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxx, xx xxx bylo xxxxxxxx, xxxx důvody, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

§24

§24 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§25

(1) Xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schválením xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx zájmů přesahujících xxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx území x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx návrhu x xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx právními xxxxxxxx 1) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx s územním xxxxxx velkého územního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x územním plánem xxxx a x xxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánování xxxxxxxxxxxx do 30 xxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx teprve xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx stanovisko xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx, xx x xxxxxxxxxxx dokumentací xxxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx území xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo obrany.

(4) Xxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x odstavci 3.

§27

§27 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§28

Xx projednávání x xxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxxx řízení.

Xxxxx 6

Závaznost územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x směrné xxxxx řešení. Závazné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxx řešení xxxx xxxxxx.

(2) Schvalující xxxxx vymezí xxxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx pozemky, xxxxxx x xxxxx x nim xxxxxxxxxx [§108 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 3].

(3) Závaznou xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxx obec x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx územně xxxxxxxxx dokumentace je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx.

§30

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, soustavně xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx plánovací dokumentace xxxxxxxxx. Dojde-li xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx územního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx zřetel xx xxxxxxx dosud xxxxxxxxxx zastavitelného xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxx schváleným xxxxxxx xxxxxx velkého územního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací.

§31

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušný xx xxxxxxxxx původní xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(2) Xx návrh pořizovatele xxxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, jejich xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx zadání, xxxxxxxx x návrhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxx xx xxxxxx projednávání xx xxxxxxxxx vztahují ustanovení §20 xx 29. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx stanovisko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X úpravě xxxxxx xxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušný xxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§31a

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zrušit xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxx dotčené xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx dotčené xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx §31 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxxxx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xx schválení xxxxxx plánovací dokumentace, xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentaci, x xxxxxxxx tak, vyzve xxx, xxx xx 30 dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozhodl x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx tak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx platnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozastaví. Xx základě toho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx příslušný xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx o pořízení xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§31x vložen právním xxxxxxxxx x. 422/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

Xxxxx 7

Územní xxxxxx

§32

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důležitých xxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx území x xxxxxxx důležité zájmy x xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x chráněném xxxxx nebo o xxxxxxxxx xxxxx,

x) rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x dělení xxxx scelování xxxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí nevyžadují

a) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce,

b) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx umisťované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ohraničení a xxxxxxx uspořádání xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dělení xxxx scelování xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Územní xxxxxx x xxxxxxxx jednoduché xxxxxx xxxx její xxxxxxxxx xx nástavby x staveb xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx úřad sloučit xx stavebním xxxxxxx x případech, kdy xxxxxxxx umístění xxxx xxxxxxxx x poměrům x xxxxx xxxxxxxxxxx; x jiných staveb x xxxxxx změn xxx tak postupovat xxx xxxxx, xx-xx xxx xxxx území xxxxxxxx územní xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§33

(1) X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x využití xxxxx xxxx x xxxxxxxxx území xx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxx.

(3) Xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Účastníci xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx je navrhovatel x xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx nich, včetně xxxxxxxxxx pozemků x xxxxxx xx nich, xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxx.

(2) Účastníky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx území nebo x xxxxxxxxx pásmu, x xxxxxxxx xxxxxxx x x dělení xxxx xxxxxxxxx pozemků xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx nich xxxxx xxx rozhodnutím xxxxx dotčena.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení xx obec. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; 15) xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx §137a.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxx nájemci bytů x nebytových prostor.

Zahájení xxxxxxxx xxxxxx

§35

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx dokumentací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy x xxxxxx zákonu, xxxxxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx v úvahu xxxx účastníci xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx x území xxxx xxxxx negativními xxxxx překračovat xxxxxxx xxxxxxx stanovené právními xxxxxxxx, xxxxxxxx navrhovatel xxx xxxxx na xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx dostatečný xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx (§32), xxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx v xxxxxxxxx lhůtě, xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nedoplní-li navrhovatel xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§36

(1) Stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x nařídí xxxxx xxxxxxx spojené zpravidla x xxxxxxx šetřením. Xxxxx a den xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Od ústního xxxxxxx může stavební xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxx území xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, xx jejímž základě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx územní xxxxxxxxxx. Upustí-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxx námitkám xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx lhůta xxxxx být xxxxxx xxx 15 xxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx územního xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx delší xxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním předpisem xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx územního xxxxxx o umístění xxxxxxx xxxxxx xxxx x odůvodněných případech xxx xxxxxx zvlášť xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x chráněném xxxxx x ochranném xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx územního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí

§37

(1) Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx území xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx průzkumem a xxx xxxxxxx šetření.

(2) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx posoudí xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx prostředí a xxxxxx požadovaného opatření x území x xxxx důsledků; xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxxx rozhodnutími x xxxxx, xxxxxxx, xxx vyhovuje obecným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx staveb osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace 14), xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, péče o xxxxxxxx xxxxxxx, ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxx půdního xxxxx xxxx., xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiným orgánům.

(3) Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. S dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x podanému xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxx, omezí xxxxxxxx xxxx projednání xxxxxx podle xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

Jestliže nemá navrhovatel x xxxxxxx vlastnické xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx souhlasu xxxxxxxxx územní rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx účel pozemek xxxxxxxxxx xxxx má-li xx navrhovatel xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§38x

X xxxxxxx xxxxxxx xx spojují, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx předpisy jinak, x jiná xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx využití xxxxx.

§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 262/1992 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.1992

Územní xxxxxxxxxx

§39

X územním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx účel x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx veřejných xxxxx x území; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soulad x cíli x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx hodnot v xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx koordinaci jednotlivých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxxxx k ochraně xxxxxx x životního xxxxxxxxx x rozhodne x námitkách xxxxxxxxx xxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, projektové xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; podle xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podmínky, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx povolení.

§40

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx x využití xxxxx platí xxx xxxx ode dne, xxx nabylo xxxxxx xxxx, nestanovil-li xxxxxxxx xxxx v odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx lhůtu; xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x stavební xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona (§71 xxxx. 1), xxxx xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx též xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodnutí o xxxxxxxx uzávěře stanoví xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxx rozhodnutí xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx navrhovatele, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx závazné x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§41

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx je v xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx v území. Xx xxxxxxxx okolností xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xxxxx vydal x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx změnu územního xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxxxx, x s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx těmito xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx může x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx pásmu a x stavební uzávěře x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x po dohodě x dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činností x xxxxx.

§42

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Veřejnou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x chráněném xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, týká-li xx xxxxxxxxxx xxxxx. Doručení xx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx 15 dnů xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Poslední xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXX

Xxxxx 1

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti x k xxxxxxxxx xxxxxx

§43

§43 zrušen právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§44

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Stavbu x xxxx změnu xxxx xxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx své činnosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; 16) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx [§46a xxxx. 1 a §46a xxxx. 3 xxxx. x)].

(2) Jednoduché xxxxxx x jejich xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx uvedených x §139b odst. 5 xxxx. x), x) x d), xxxxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx sebe xxxxxxxxx, xxxxxxxx zabezpečí odborné xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [§46a xxxx. 1, odst. 3 písm. b)].

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x §139b odst. 5 xxxx. x), x) a x), xxxxxx stavby, xxxxx xxxxxx staveb x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx stavby xxxxxx, xxxxx má xxxxxxx vysokoškolské nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxx architektonického xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx"), pokud xxx xxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Zvláštní xxxxxxxxxxx x některým xxxxxxxxx xx xxxxxxxx

§45

§45 zrušen xxxxxxx předpisem č. 262/1992 Sb.

§46

§46 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§46x

Xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx

(1) Vybrané xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx"), mohou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 17)

(2) Xxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxxxx činnosti xx xxx xxxxx xxxxxx zákona považují

a) xxxxxxxxxx činnost, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx povolení, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx konstrukcí xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx podzemních, opěrných xxx x změn xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxx změn; xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpracovává xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) vedení xxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §139b xxxx. 5 písm. b), x) x x), xxxxxxxx xxxxxx x xxxx těchto xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, 17) xxxx povinny xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx chránit xxxxxxx xxxxx.

§46x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §46a xxxx. 3 xxxx. x) (dále xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx správnost, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Statický xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx správnost a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx zpracování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx-xx způsobilý některou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxx realizaci xxxxxx, xx x xxxxxxx předmětu svého xxxxxxxxx (činnosti) xxxxxxxxx xx řádné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x dokumentací ověřenou xxxxxxxxx úřadem ve xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, povinností x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxxxxxxx x ostatních právních xxxxxxxx. Nemá-li xxxxx, xxxxx xxxx realizaci xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx prací odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. 17)

§46b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

Oddíl 3

Xxxxxxx xxx xxxxxx

§47

(1) Xxx stavbu xxxxx xxx xxxxxxxx x použity jen xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx správném xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na mechanickou xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx užívání (xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx), ochranu xxxxx xxxxx x xx úsporu xxxxxxx x ochranu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxx mající xxxxxxxxxxx xxxxxx pro výslednou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů 18) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

§48

§48 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§49

§49 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§50

§50 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§51

§51 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§52

§52 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

§53

§53 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 262/1992 Sb.

Xxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx staveb x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

§54

Xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práce xx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§55

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx všeho xxxxx bez zřetele xx xxxxxx stavebně xxxxxxxxx provedení, xxxx x xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx též x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx stavebnímu xxxxx xxxxxxx

x) u xxxxxxxx xxxxxx,

x) x stavebních xxxxx, kterými xx xxxxxx vzhled stavby, xxxxxxxxxx se do xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx by mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx prostředí, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stavbě, která xx kulturní památkou.

§56

Stavební povolení xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

x) x důlních xxx, xxxxxxx staveb xxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx lomech x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxx správy xxxxx xxxxxxx předpisů,

b) x xxxxxxxxxx a podzemních xxxxxx telekomunikační sítě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx a x telefonních xxxxx, x xxxxxxxx nosných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx anténních xxxxxxx) x xxxxxxx xxxxx xxx 15 x,

x) x krátkodobých přenosných xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx,

x) u xxxxxxxxxx úprav elektrických xxxxxx bez omezení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx trasa,

h) x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx rozvodů,

i) x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §55 odst. 2 xxxx. c),

j) x xxxxxx xx 20 x2 xxxxxxxxx plochy x 4 x xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx nebo příslušenstvím xxxxxx telekomunikační sítě,

k) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémů (včetně xxxxxxxxx xxxxxxx) do xxxxxxx výšky 15 x.

§57

Ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx [§139 písm. x)] drobných xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §55 xxxx. 2 x 3 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxxxx nebo udržovací xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ohlášenou xxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxxxx x udržovací xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx námitek. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxx nestanoví, xx xxxxxxxx drobná xxxxxx, xxxxxxxx úprava xx xxxxxxxxx práce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx ohlášení xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx úřadu.

(4) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx stavební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na stavbě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx památkové xxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx. 19)

§58

Xxxxxx o stavební xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx povolení spolu x předepsanou dokumentací xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxx xxxx prokázat, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx k xxxxxxx xx stavbě xxxx xxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx pozemku xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx změnu xxxxxx xxxxx udržovací xxxxx xx xx.

(3) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxx dohodu x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Stavebník xxxxxxxxxx xxxxxx podléhajících xxxxxx zákonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiné xxxxx x xxxxxxx xx stavbě na xxx, jde-li o xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx na xxx x xxxxx xxx jinak xxxxxxx xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx xx xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx spočívat xx xxxxxx ve vlastnictví xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stavby xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene xxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxx, na xxxxx xxxxx xx spočívat; xxxxx xxxxx i x xxxxxxxxx, kdy xx xxx stavby xxxx provádět xxxxxxxx.

§59

Účastníci stavebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) stavebník,

b) xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x pozemkům a xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, kterým xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx přiznává, 15) xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxx vedené xxxxx §137a xxxx. 3.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx osoba, xxxxx xx návrh stavebníka xxxx odborně vést xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dozor (§44 xxxx. 2 x 3).

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx ke xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxx projektanta x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxxxx bytů x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§60

(1) Neposkytuje-li xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx udržovacích xxxxx na xx, xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, vyzve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastaví.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx zastaví xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx užívání osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx 14) x nebude-li xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx §60 odst. 1 doplněna.

§61

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx dotčeným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx šetřením. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, jinak xx x nim xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x územním xxxxxx xxxx xxx projednávání xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx územního xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxx známy poměry xxxxxxxxxx x žádost xxxxxxxxx dostatečný xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxx účastníkům xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření, xxxxxxxxx ústního xxxxxxx. Xxxxxx-xx stavební xxxx xx xxxxxxx jednání, xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xx, že x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přihlédnuto; xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než xxxx xxx.

(4) X liniových xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, s velkým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx šetření, popřípadě xxxxxxx jednání, a xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx uplynutím xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavební úřad xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxx xxx stanovisko xx xxxxxx xxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem bylo x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx stavbě, platí, xx z hlediska xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§62

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zejména, zda

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) dokumentace xxxxxxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ochrany zdraví x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx technickým xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14),

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxx xxxxxx vybudování xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebného x xxxxxxx užívání,

d) xxxx stavba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx nebo xxx xx x xxxxxx x xxxxx xx xxxx, které budou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx prováděny xxxxxxxxx (§44 xxxx. 2 x 3), zajištěno xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx stavby xxxx xx xxxxxxxx odborný xxxxx.

(2) Má-li být xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zkoumá xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x účinky xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx technologického xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzájemný soulad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštními předpisy x posoudí vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

(4) Jestliže xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§63

§63 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§64

(1) X xxxxxx xxxxxx správy x x účastníky, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx stavebním řízení xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxx podle míry, x jaké xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx stavbách, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx řízením xxxxxxxx xxxxxx vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, omezí stavební xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a xx xxxxxxxx, zda žádost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§65

Se xxxxxxxxx řízením xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx nestanoví-li xxxxxxxx xxxxxxxx jinak, x xxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Stavební xxxxxxxx

§66

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví stavební xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a technických xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxx státní správy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxx povolení pozbývá xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lhůtu.

§68

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ještě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, v xxxxx xx změna xxxxxx xxxx, právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zájmů xxxxxxxxxx dotčenými xxxxxx xxxxxx xxxxxx, projedná xxxxxxxx úřad žádost x vydá xxxxxxxxxx, xxxx buď xxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxx další xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x změně xx xxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x staveb xxxxxxxxxx xxxxxxxx v částech xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx schopností xxxxxx a xxxxxxxxx. 14)

§69

(1) Stavební povolení x rozhodnutí o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx staveb, xx xxxxxx xxx xxxxxxx státní xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Oznamuje-li xx xxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx stavební povolení xx dobu 15 xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx dnem doručení.

§70

Stavební xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

§71

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxx orgány, terénní xxxxxx, kterými se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx x xxx podobné a x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. 20) Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vydání xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") o xxxxx xxxxx než 0,6 x2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx prostorů. Xxxxxxxx x obvodu xxxxx 21) podléhá souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, x x jejich prostorech xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx památkové péče.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx jeho provedení xxxx xxxxxxx. Stavební xxxx může stanovit, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení; xx-xx xxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx státních nebo xxxxxxxxxxxxx orgánů x xxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxx, x návěstí v xxxxx veřejné xxxxxxxxxxx x pořádku, x xxxxxxxx, požárních, dopravních x vodohospodářských xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, geodetických xxxx, xxxxxxxxx telefonních xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x označení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osob podnikajících xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx své požadavky xxx umísťování xxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx.

§72

K xxxxxx xxxxxxx x povolení nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, prací x xxxxxxxx xxxxx §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxx jiné xxxxx x použití pozemku xxxx stavby xxx xxxxxxxxxx xxxx.

§73

Xx řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zařízení xxxxx §71 xxxx. 1 x 4 xx vztahují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4.

§74

§74 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

Xxxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§75

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx úprav x xxxxxxxxx xxxxx xx povrchu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odborně xxxxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. 22)

(2) Xxxxxx vytyčení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, terénních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx povrchu xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s územním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 7

Xxxxxxx staveb

Kolaudace xxxxxx

§76

(1) Xxxxxxxxxx stavbu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx provedena xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxxxx 7 xxx "stavba"), xxxxx xxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, těžební x xxx podobné xxxx x nimi xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, reklamní a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že to xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxx xxxxxx povolení.

§77

Kolaudační řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx stavební xxxxxxxx xxxx povolil xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxx xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx zařízení.

§78

(1) Účastníky kolaudačního xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), xx-xx x xxxx zahájení xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém je xxxxxxxxxxx stavba xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x kolaudačním xxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx se změna xxxxx xxxxxxxx.

§79

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahajuje na xxxxx stavebníka. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (provozovatel), xxxx však stavebnímu xxxxx předložit xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stavby.

(2) Xxxxx na kolaudaci xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxx uveden xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dokončení xxxxxx.

§80

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 7 xxx před xxxxxx xxxxxxxx spojeným x xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx staveb x velkým počtem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx uvědomí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, jinak xx x xxx xxxxxx přihlédnuto.

(3) Xx-xx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxx projektanta, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby.

§81

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx provedena xxxxx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx byly xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx provedení stavby xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxx, především x xxxxxxxx xxxxxxx života x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx prostředí, xxxxxxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x nim stavební xxxx jen xxxxx, xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx projektované x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účinností.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx řízení na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx užívání, xxxxxxx xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxx, 14) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx (§68), xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dokumentace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx řízení.

§82

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povoluje užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stavby.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxxxxx zjištěných xxx kolaudačním xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k jejich xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že jde x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx být xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kolaudační xxxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxx stejným způsobem, xxxxx bylo oznámeno xxxxxxxx kolaudačního xxxxxx.

§83

Xxxxxxxx xxxx xxxx xx žádost stavebníka xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x předčasnému xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx úplným xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dohodu se xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předčasného xxxxxxx. Xxxxxxxxxx do 15 xxx po xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxx xxxx budoucí xxxxxxxx povinen podat xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§84

U xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podnikajících podle xxxxxxxxxx předpisů, kde xxxxxxxxx vyzkoušení přechází xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Je-li xxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x užívání xxxxx zhodnotit průběh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úseku, xxxxxxxx stavební xxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x prozatímním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Po xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx nebo jeho xxxxxxxx xxxxx vydá xxxxxxxx úřad xx xxxxx stavebníka nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§85

Xxxxx v užívání xxxxxx

(1) Xxxxxx lze xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxx xx stavebním povolení. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx rozšíření výroby, xxxxxxxxx činnosti, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a život xxxx xxxxxxx prostředí, xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx x užívání xxxxxx; xx xxxxxx xx vztahují přiměřeně xxxxxxxxxx §7684.

(2) Xxxxx x xxxxxxx stavby, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, projedná xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Změna x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace.

Xxxxx 8

Xxxxxx staveb x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§86

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx v souladu x dokumentací ověřenou xxxxxxxxx xxxxxx x x rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxx (stavební povolení, xxxxxxxxxx rozhodnutí) povinen xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xx co xxxxxxx xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx vlastník xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x určené xxxxx x za stanovených xxxxxxxx zjednal nápravu. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxx údržby stavby.

(3) Xxxxxxxxxx odstavce 1 x 2 platí xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xxxxxx, práce x zařízení podle xxxxxx zákona.

§87

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, provozních, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx stavebním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx vlastník xxxxxx xxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx na xxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně x pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a stanoví xxxxxx, způsob, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx provedení xxxxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx pozemku xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx; xxxxxxx-xx vlastník xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebnou dokumentaci xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx náklad. Xx xxxxxx předložení (xxxxxxxx) xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx úpravu x stanoví xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx nebo xxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxx užívat xxx xx základě kolaudačního xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§88

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) závadné stavby xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx hospodárně xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx povolení či xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx stavba xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, obecnými technickými xxxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a zájmy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx podá xxxxxx x její xxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx vyžádané xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxx x žádosti o xxxxxxxx povolení,

c) xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxx povolení zrušeno (§102 odst. 4),

d) xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pominul xxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, řízení zastaví x xxxx postupovat xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nemůže být xxxxxxxxxxx x reklamy xxxxx odstraněny nebo xxxxx xxxxxxx tak, xxx nebyly xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnost, xxxxxx xx stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx stavebního xxxxx. X povolení může xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nevyžaduje k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx výstavby, a x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení. X xxxxxxxx xxxxxx [§55 xxxx. 2 xxxx. x)], informačních, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx dokončení xxxxxxxx je xxxxx xxxxxx je xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úpravy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§89

(1) Náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxx nese xxxx vlastník. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx část xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastník xxxxx xxxx své xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xx uhradí x prostředků xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx sousedních xxxxxxxx nebo pozemku, xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx provést xxx xxxxxxx stav sousední xxxxxx, nese xxxxxxxx xxxx stavby.

§90

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxx příslušný xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx povoluje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx okolních xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Jestliže x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, stavební xxxx stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§91

Xxxx-xx závadným xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx-xx možno stavbu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příkaz k xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 dnů xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníku xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xx odstranění xxxxxx.

§92

(1) Rozhoduje-li xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby, xxxxxx xx předem xxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx opatří souhlas xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisech, xx-xx xx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx na vydání xxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxx §91; xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxx orgánům xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx ještě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§93

(1) Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx podle §8892 xxx odstraňování xxxxxxxxxxx xxxx staveb, terénních xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx nařídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, reklamních x xxxxxxxxxxxx zařízení, jestliže xxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx povolena, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Stavební xxxx xxxxxx odstranění xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx právnímu xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxx; nelze-li xx xxxxxxx, nařídí xxxxxxxxxx xxxx, kdo má xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§94

Xxxxxxxx zabezpečovacích xxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx stavby.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení x nezajistí-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxxxxxx xxxxxx, stavební úřad xx xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; takové xxxxx xxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x odstranění stavby xx provádějí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx stavby xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx zabezpečovací xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zařízení xxxxx tohoto xxxxxx.

§95

Xxxxxx xxxxxxxx příspěvek

(1) Xxxxxxxx úřad může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxxx nebo stavby xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx krytí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbytných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx prací xxxx odstranění xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx si xxxxxxx xxxxxxx příspěvku, popřípadě xxxx xxxxx, pro xxxxxx, že dojde x úplatnému xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx poskytnout, xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úprav xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

§96

Xxxxxxxxx stavby

(1) Xx-xx xxxxxx x takovém xxxxx, že bezprostředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 lze xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doručeno neprodleně.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx nutno x xxxxxxxxx neodkladných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx nařídil.

(4) Xxx-xx x stavbu xxxxxxxxxx xxxx, vyrozumí xxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx náhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 23)

§96x

Xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxx xxxxx §85, 86, 87, 88, 94 x 96 xxxx závazná x xxx xxxxxx nástupce xxxxxxxxx xxxxxx.

§97

Účastníci řízení

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx podle §85 xx 96 xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x pozemkům x stavbám na xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx nich, x xxxxxxx práva, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxx odborně xxxx xxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx odborný xxxxx (§44 odst. 2 x 3).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x nebytových prostor xxxx účastníky řízení xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxx dotčena xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 stavebním xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práce.

Xxxxx 9

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

§98

Xxxxxx xxxxxxxx dohled xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxx, xxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů právnických x fyzických xxxx, xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změny, z xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx užívání, z xxxxxxxxxx xxxxxx a x provádění xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§99

Orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou pověření xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx úřadu,

b) xxxx, které nejsou xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §122 x 124, x xxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozírat xx provádění, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§100

(1) Xxxxxxxxx, oprávněná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stavbu, xxxxx x vlastník xxxxxx, xxxx povinni

a) xxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxx dohledu x xxxx přizvaným xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x do stavby, xxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k výkonu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx její bezpečnost, xxxxxx či zdraví xxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxx být xx xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změny, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x vstupu xx staveniště xxxxxx x xxxxxxxx stavby xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx tam xx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx) s xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxx xxxxx stavební xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxx xxxx xxx na stavbě, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednoduchý xxxxxx x stavbě. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx stavebního xxxxxx x x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svá xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 mají xxxxxxxxx xxxxx záznamy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu (§99), osoba xxxxxx x xxxxxxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx odborného xxxxxx xxx prováděním xxxxxx (§44 odst. 2 x 3), xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx kolaudačního xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§101

Xx-xx důvodná obava x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x přezkoušení vzorků, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx technicky xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx staveb.

§102

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx závadu, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo upozorní xxxx odpovědný xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nedbá-li osoba xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxxx nařídí xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx nápravy xxx x pracích xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X rozhodnutí podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxxxx prostředí, nebo xxxxxxxxx xxxxxxx taková xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx přípustnou xxxx. Xxxxxxxxx jiných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závadu xxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v pracích xx stavbě, zruší xxxxxxxx úřad xx xxxx podnět xxxxxxxx xxxxxxxx x určí xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo právnickou xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx je, xxx xx xxxxxxx, jaká xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx;

x) x fyzických xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx činnostem xx xxxxxxxx (§46a), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dá xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxx; je-li však xxx nápravu xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby, xxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxx.

§103

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx povinen dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxx změně vlastnictví xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, kanalizace x xxxxxxxxx liniových xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx x x xx poskytovat osobám, xxxxx prokáží xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, ověřené xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§104

(1) Nejsou-li xxxxxxxxx xxxxxxx (především xxxxxxx xxxxxxxxxxx), z xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx účel, pro xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, platí, že xxxxxx je xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxx nasvědčuje xxxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, že xxxxxx je určena x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby v xxxxxxxxx, xxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, nedochovala xx nebo xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxx zjednodušené xxxxxxxxxxx (xxxxxxx stavby).

XXXX XXXXX

XXXXXX

§105

Xxxxxxxxx občanů xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxxx 10000 Xx xxxx xxxxxxxxx xxx, kdo

a) provádí xxxxxxx xxxxxx, stavební xxxxxx xxxx udržovací xxxxx, které xx xxxxx ohlásit stavebnímu xxxxx, bez takového xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s ním,

b) xxxxxxx xxxxxxx úpravy, xxxxx a zařízení xxx xxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, brání x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařízené xxxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx,

x) neudržuje stavbu xxxx xxxxxxxxx výzvu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx,

x) odstraní xxxxxxx xxxxxx [§55 xxxx. 2 písm. x)], xxxxxxxx, informační x propagační xxxxxxxx xxx ohlášení,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxx xx xxxx pozemek, xxxxxx nebo xx xx (§134),

x) byl xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx stavbu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx užívá xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x propagační xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x pokutou xx 10000 Kč xx 25000 Kč xxxx xxxxxxxxx ten, xxx

x) xxxxxxx činnosti, ke xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx x xxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx stavebník xxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx povolení nebo x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx (§57) xxxxx xxxxxx xxxx osobě xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) odstraňuje nebo xxxxxxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prodlužuje xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx ve stavebním xxxxxxxx,

x) nepředloží xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§87) xxxx neprovede xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§94 xxxx. 1).

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx 25000 Xx xx 50000 Xx bude potrestán xxx, kdo

a) xxxx xxxxxxxxx provádí novou xxxxxx bez stavebního xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx,

x) xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo umožní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přes xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxx dohledu xxxx xxxxxxxxxx stavebního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §88 xxxx. 3 x xxxxxx provozuje zařízení.

(4) Xxxxxxxxx xx dopustí x xxxxxxx od 50000 Kč xx 100000 Xx bude xxxxxxxxx xxx, xxx xxx stavebního xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x chráněném xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx, xxxxx xxxx určen x xxxxxxxxx, x kdo xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) O xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za přestupky, xxxxx x o xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxx xxxxxxxx. 2)

§106

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx až xx výše 200&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) provádí xxxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním,

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo v xxxxxxx s ním,

c) xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx státního stavebního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, nesplní výzvu xxxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx (§102 xxxx. 2) xxxx neprovede xxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxx stavebního dohledu,

d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx (§57, §71 xxxx. 2),

f) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx oprávnění, pokud xxx xxxx provádění xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Xx xxxxxxxxx xxxxx x fyzické xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která

a) xxxxxxx činnosti, xx xxxxxx je třeba xxxxxx xxxxxxxxxx, bez xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provádí projektovou xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxxxxx (§87) xxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§94 odst. 1),

x) zhoršuje xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxx xxxx výstavby x rozporu xx xxxxxxxxx povolením.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ním,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví xxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxx x xxx anebo umožní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx,

x) xxx vážného xxxxxx xxxxxxxxxx nařízené neodkladné xxxxxxxxxxxxx práce,

e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 3 x nadále xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pokutu x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx úřad uložit x právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dodavatel. Xxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §105 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxx. 2 xxxx. x), x) x x), xxxx. 3 xxxx. x) a xxxx. 4.

(5) Xxxxxx x xxxxxxx pokuty xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxx, xx právnická osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxx ode dne, xxx xxxxx k xxxxxxxx povinnosti xxxx xxx povinnost xxxx xxx xxxxxxx.

§107

Zvýšení pokut

(1) Horní xxxxxxx xxxx xxxxx xx zvyšuje o xxxxxxxx,

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxx (§105) xxxx xxxx xxxxxxx delikt (§106) téže xxxxxxxx xxxxxxxx uložena stejné xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxx xxx x X. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx přírodní xxxxxxx. 15)

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jednání podle §105 a 106 xxxx x xx xxxxx orgánu státního xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx rozhodnutí stavebního xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx výše xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podnikající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxx [§105 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x xxxx. 3 xxxx. a) x x)].

§107a

Vybírání, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx ukládaných

a) xxxxx §105 je upraven xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 24)

b) xxxxx §106 obecním xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx věci rozhodoval x xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx orgánem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pokut xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 25)

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX

§108

(1) Pozemky, xxxxxx a xxxxx x nim, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx staveb xxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx 3) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "vyvlastnit).

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je možné xxx xx veřejném xxxxx xxx

x) veřejně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) vytvoření xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx území x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx sídelního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx xxxx řádný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxx. 4)

(3) Veřejný xxxxx xx vyvlastnění xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 2 musí xxx prokázán xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx veřejné technické xxxxxxxx xxxxx podporující xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx schvalující xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

§109

Cíl vyvlastnění

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx dosáhnout xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx zřízení, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x stavbám xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zanikají xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavbám, xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xx nevztahuje xx xxxxx xxxxxx xxxx x nebytové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§110

Podmínky xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxx jen xxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxx s xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx prokazuje xxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutím. Pokud xxxx, xxx který xx vyvlastňuje, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se soulad x cíli a xxxxxx xxxxxxxx plánování xxxxx xx vyvlastňovacím xxxxxx.

(3) Vyvlastnění xxxx xxx provedeno xxx x nezbytném rozsahu. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyvlastnění xxxxx xxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxx pozemku xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jiný oprávněný xx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pozemku xxxx xxxxxxxxx xxxxx x pozemku xx xxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxxx jen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se vyvlastnění x na xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xx vlastník xxxx xxxx xxxxxxxxx požádá.

§111

(1) Za vyvlastnění xxxxxx vyvlastňovanému xxxxxxx

x) xx výši xxxxxxx xxxx 26) xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx jejich součástí x příslušenství, došlo-li x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxx

x) xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu 27), xxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx břemene xxxx xxxxx-xx k xxxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Kromě xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 náleží xxxxxxxxxxxxxxx xxx náhrada stěhovacích xxxxxxx, xxxxxxx spojených xx změnou místa xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x takové xxxx, xxx odpovídaly majetkové xxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) by xxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx podle cenového xxxxxxxx, xxxxxx vyvlastňovanému xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§111x

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §111 odst. 1 písm. a) xx xxxxxxxxxxxxxxx poskytne xxxx pozemek xxxx xxxxxx, dohodne-li xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx; xxxxx na xxxxxxxxx rozdílu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

§111x vložen právním xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. s účinností xx 1.7.2006

§111b

Nedojde-li x průběhu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníkem a xxxx, kterým xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, složí xxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxx xxxx stavba xxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§111x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Xx. x účinností xx 1.7.2006

§111x

(1) Xxxxxxx v xxxxxxxx xx vyvlastnitel xxxxxxx xxxxxxxxxx jednorázově, x xx ve xxxxx stanovené x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxxx oprávněná x xxxxxxx xxxx známa, xx není xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xx x xxxxxxxx 28), xxxxx xxxxxxxxxxxx náhradu xx xxxxx podle odstavce 1 do xxxxxxx x xxxxx 29).

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení vyplatit xxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dědictví xxxx x xxxxxxxx komisaře xxxxxxxxxx provést xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§111x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 186/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§112

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx provádí stavební xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxx vyvlastnění xxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vyvlastňovacímu řízení, xxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx provede xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§113

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Stavební xxxx xxxxxx účastníkům xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastníci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx zamítnuty xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, se xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§114

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxx stavební úřad xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

§115

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxx, pro xxxxx byly vyvlastněny.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxx, pro který xxxx vyvlastněny, xxxx xxx započato xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx; xxxxx nesmí xxx delší xxx xxx roky.

§116

(1) Na žádost xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zcela xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx nebylo xx xxxxxxxxx xxxxx započato x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxx §115 xxxx. 2, xxxxx xxxxxxx xxxx stavba xxxxxxxx x účelu, xxx xxxxx xxxx vyvlastněny. Xxxx xxxxxxxxx této xxxxx lze žádost xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx pozemku xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxx stavební xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxxxx x vyvlastnění xxxxx xxxx zčásti xxxxxxx, xx xxx, xxx poskytl xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, nárok xx xxxx vrácení x xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x těchto xxxxxxxx x jejich výši, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx úřady

§117

(1) Xxxxxxxxxx úřady xxxx

x) xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx úřady,

c) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx městských xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) magistráty, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1997 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx datu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Sbírce xxxxxx xxxxxx stavebních xxxxx podle xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xxxx x obcí.

§118

(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx souhlasem xxxxxxxxx úřadu uzavřít xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxx xxxx působnost vykonávat x pro xx. Xxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Jestliže xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxx, vykonává xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nedojde xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx obcí, xxxxx xx xxxxxxxxx úřadem.

(3) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx.

§119

Xxx-xx o xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxx úřadů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§119x

§119x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 320/2002 Sb.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx

§120

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxx, staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx děl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx územního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxx na uvedených xxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx stavební xxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx souhlasem stavebního xxxxx příslušného x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx plánování.

§121

Vojenské x xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Působnost xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) Ministerstvo xxxxxx x staveb xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra u xxxxxx xxx bezpečnost xxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxx Vězeňské xxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odchodu x xxxxxx xxxxxxxxx průmyslu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxx xxxx

§122

(1) Xxxx, které nejsou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxx stavební xxxxxxx x obcí x xxxxx, xxx se xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxx staveb,

c) xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxx x xxxxxx změny, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neprovádějí xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx obec xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx x její xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x zařízení xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxx, projedná xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx stavby x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx stavební úřad. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zastavení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Vyhrazení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§123

Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx neobvyklých xxxxxx xxxx u xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účinky xx životní xxxxxxxxx x jejich xxxxx.

§124

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xx podmínky xxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xx obec xxxx xxxxxxxxx tuto xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx stavební xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) určovat, xxx xx ohlášené xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx (§55 xxxx. 2 x 3), x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) přijímat xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informačních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přijímat xxxxxxxx xxxxx, xx kdy xxxx odstraněna drobná xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x propagační xxxxxxxx (§88 odst. 5),

x) xxxxxxxxxx stavby x xxxxxx změny, xx xxxxxx vydala xxxxxxxx povolení,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxxxx (§98 xx 104).

(2) X hlavním xxxxx Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx a xxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxxx.

(3) Xxxxx obec xxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záležitostech, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xx xx podle xxxxxxxx 1; xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx obec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§117 x 118).

ČÁST XXXXX

XXXXXXX ZVLÁŠTNÍCH XXXXX

§125

Xxxxxxxxx xxxxx obrany xxxxx

(1) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx obrany x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx stavebním xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx v xxxxx zajištění xxxxxx x bezpečnosti státu xxxxx xxxxxx rozhodnutí x stavební xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx vnitra; xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x užívání xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 2.

(3) Vojenská xxxxxx xxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx určených xxxxx xxxxxxxx 1 uplatňovat x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx provedené xx xxxxxxxx požadavek vojenské xxxxxx xxxx orgánu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx orgány.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postup xxx xxxxxxxxxx, projednávání x schvalování územně xxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdů. 7)

Ochrana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§126

(1) Dotýká-li xx řízení xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 6) rozhodne stavební xxxx xxx v xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může svůj xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podmínek stanovených xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, souhlasu, xxxxxxx xxxx.) v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx jehož xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při přezkoumávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx dotčených xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle něho xxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxx správních orgánů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx jimi sledovaných xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xx xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x velmi významným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx si xxxxxxx u navrhovatele xxxx stavebníka povolení Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8)

(4) K xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx předepsaná xxxxxxxxxx předpisy, 9) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy byly xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 17/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx č. 244/1992 Sb., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, a příslušný xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxx upustil xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 odst. 4 xxxxxx č. 244/1992 Sb.

§127

(1) Xxxxx-xx při xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nálezům xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx hájícím zvláštní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmů státní xxxxxxxxx xxxx, státní xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x právnická xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx provádějící stavbu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ihned xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ústavu xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx nezbytná opatření, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx stavební úřad xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, dojde-li během xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx stavby, xxxxx x k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx uhrazeny xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx doby xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§128

§128 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§129

§129 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§130

§130 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

§131

(1) Územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všechny xxxxxxxx x xx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí o xxxxxxx objektů, chráněném xxxxx x ochranném xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zabezpečovat příslušný xxxxxxxx xxxx.

§132

(1) Stavební xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx, eviduje a xxxxxx ukládání zabezpečuje xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad x místně xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx ukládání zabezpečuje xxxx.

§133

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxx, xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx x osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx, nahlížet xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx z xx xxxxxx; přitom xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nahlédnutím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx porušeno xxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxxxx tajemství, xxxxx x xxxxxxx uložená xx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§134

Xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajů a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, na xxxxxx x xx staveb x vědomím xxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xx obydlí xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx-xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořádku; xxxx omezení xxxxxxx, xxxxx je obydlí xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodářské činnosti. Xxx využití tohoto xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx, xxx co xxxxxxx xxxxxx užívání xxxxxxx a staveb x aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx je možno xxxxxxxx. Xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xx nezbytné, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx a xx xxxx podle odstavce 1 vstupovat xxx xxxxxx x účastníci xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx podle §91, 94 x 96 xxxxxx zákona x xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxx xx xxxxxx xxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx značné xxxxx, xxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx pozemky, xx xxxxxx x xx xxxx podle xxxxxxxx 1 na xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx jej xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx x xxxxxx xxxxxx oprávnění xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx musí xxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx míru. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxx vstupujícího x poškození pozemku xxxx xxxxxx, musí xxx uvedeny, je-li xx možné, xx xxxxxxxxx xxxxx; jinak xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. 10)

(6) Zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx povoleních xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx státu xxxxxx xxxxxxx.

§135

Opatření na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx stavby xxxx xxxx změny x xxx provedení xxxxxxxxxx úprav, udržovacích xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pro odstranění xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx uložit xxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxx práva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx provedení xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx rušil xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků nebo xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nevznikly xxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx; po xxxxxxxx xx povinen xxxxx sousední pozemek xxxx stavbu xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xx možné xxxx xxxxxxxxxxx účelné, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§136

Řešení xxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx při xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx pořizování x x xxxxxx, řeší xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxx xx 60 xxx dohodou nadřízených xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxx správními úřady xx 60 dnů xx postoupení xxxxxxx x rozhodnutí. Xxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobným xxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxx Xxxxxx 2000 xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 15) xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí; xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxxx x rozporu xxxxx.

(4) Nepodaří-li se xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou xxxxxxxxxxx orgánů, x xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 60 xxx vládě xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozporu.

§137

Xxxxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx

(1) Stavební xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx u xxxx xxxxxxx, xxxxx vyplývají x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxx x stavbám, xxx překračují rozsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxx spolupůsobících orgánů xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dohodě x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx, kdyby xx zjistilo její xxxxxxxxx, by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx uskutečnění xxx x podstatně jiné xxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx soud x xxxxxx přeruší.

(3) Xxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx, xx které xxxx být předložen xxxxx, že x xxxxx xxx podán xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx věci. Xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předložen xxxxxxxxxx xxxxx, učiní xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x námitce xxx a rozhodne xx xxxx.

(4) V xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx x námitce, x xxxxx nedošlo x xxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxx.

§137x

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx okolností x x provádění xxxxxx, terénních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se předchází xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx havárií, xxxx jejich účinkům x zabraňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx, mohou se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx předpisy jinak. Xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxx být xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděna.

(2) Jestliže xx xxxxxx nebo xxxxxxx úpravy zničené xxxx poškozené živelní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obnovit xx xxxxx s xxxxxxxxx povoleními xxxxxxxxxx xxxxx, postačí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §57 odst. 2 xxxxxxx x tím, xx lhůta pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx proti xxxxxxxx xxxxxx nemá xxxxxxx, xxxx 7 xxx. X xxxxxxxx xx uvedou xxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx technický popis xxxxx x dále xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxx x terénních xxxxx, které je xxxxxxxx bezodkladně xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stavby, xxxx xxx

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx) x jeho xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx nezbytnou xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem xxxxxxxx od vydání xxxxxxxx rozhodnutí, popřípadě xxxxxxxx územní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na základě xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx doklady xxxxxxxxxx xxxx přílohy x xxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; po xxxxxx xxxxxxxxxx xx provede xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx provedení xxxxxxxx xxxxx účastníků xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx tímto zákonem xxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x zkrácení lhůt xxxx stavební xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx oznámení zahájení xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 nemají odkladný xxxxxx.

§137x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 422/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.9.2002

§138

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a součinnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx nebo xxxx orgány, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxxx xx počátku xxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx povinny xxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx všestranně výsledků xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x úplná xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxx a podklady.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx úkoly xx xxxxx územního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx údaje a xxxxxxxx, x nimž xxxxxxx xxx své xxxxxxxx.

§138x

Xxxxxx technické požadavky xx xxxxxxxx

(1) Právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxx x správní orgány xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, realizaci, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxx, obecných xxxxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x orientace x technických xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisy (xxxx xxx "obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxx x obecných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je možné xxxxxxx pouze z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx x sousední xxxxxxx xxxx stavby; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx technickými xxxxxxxxx.

(3) X výjimkách z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx řešení xxxxxx.

§138x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb. x účinností od 1.7.1998

§139

Xxxxxx xxxxx

Xxxxx se x tomto zákoně xxxxxxx pojmu

a) "xxxxxx", xxxxxx xx xxx x xxxx xxxx,

x) "xxxxxxxx", rozumí xx xxx též osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx jednat,

c) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 96/2000 Sb.,

d) "xxxxxxxxx", xxxxxx se xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavby,

e) "xxxxxxx", xxxxxx xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvodu,

f) "xxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx", xxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx hospodaření x xxxxxxxx státu 11) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. 12)

§139a

Pojmy xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx využití xxxxx xxxxxxx, vylučují, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tvoří xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území ve xxxxxxxx území obce. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxx nemovitostí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soubor

a) xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nimi xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byly xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků a xxxxxxx xxxxx obklopených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a); xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxx xxxxx, dálnice, xxxxxxx x xxxxxxx komunikace xxxxx x případě, xx jsou obklopeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxx x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce, případně xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx územnímu xxxxx xxxx.

§139x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

§139x

Xxxxx xxxxxxxxxx řádu

(1) Xx stavbu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx stavebně xxxxxxxxx provedení, xxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx mohou xxx

x) xxxxxx,

x) dočasné, x xxxxx xx předem xxxxx doba xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) nástavby, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x které xxxx vzájemně xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stavební úpravy, xxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ohraničení xxxxxx.

(4) Změnami staveb xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx dokumentaci stavby xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stavbami xxxx

x) xxxxxx xxx bydlení, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 300 x2, xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 9 m x xxxxx 15 m,

d) xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx stavby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxxx 300 x2 x xxxxxxx 3 x.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx skladů xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxx civilní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 13) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx funkci xx xxxxxx xxxxxx, a xx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřesahuje 16 x2 a výška 4,5 m,

b) podzemní xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plocha nepřesahuje 16 m2 a xxxxxxx 3 m.

(8) Xx xxxxxx stavby xx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x provozování xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 30 x2 x výška 5 x,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx staveb xx xxxxxxxx sítě x kanalizaci xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dopravy, xxxxxxxx přes chodníky, xxxxxxxxx xxxx.

(9) Xx xxxxxx stavby xx xxxxxxxxxx stavby garáží, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, stavby pro xxxxxxx obranu, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 13) a stavby xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx.

(10) Za xxxxxx vojenské správy xxxx xxxxx vojenských xxxxxx 7) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx se považují xxxxxx ve xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx.

(12) Za xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx stavby xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a stavby xx xxxxxx a xxxxxxx této služby xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(13) Xx xxxxxx uranového xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sloužící x účelům těžby, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx radioaktivních xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx účely.

(14) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 8) V xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx x jaderné xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(15) Stavebním xxxxxxxx se xxxxxx xxxx území určená xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x pozemek xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§139x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 83/1998 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

§140

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx.

§140x

Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx městské xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§140x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

ČÁST DEVÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ

Přechodná xxxxxxxxxx

§141 *)

(1) Územní plány xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se podle xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo pro xxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o stavby, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 119 vyhlášky Státního xxxxxx pro xxxxxxxx x. 243/1957 X.x. (X.x.), xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxx nařízení x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx trvalého xxxxxxx (xxxxxxx).

(3) Obce, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx za stavební xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx xxxxx, xxx xxx by mohly xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vyvlastněny x x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxxx práv x xxxxxxx nemovitostem xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx, do 31. xxxxxxxx 1977.

(5) Xx xxxxxx účinnosti xxxxxx závazného právního xxxxxxxx xxxxx §111 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx se postupuje xxxxx dosavadních předpisů.

§142

§142 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 83/1998 Sb.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§143

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §46 xxxx. 1, §55 xxxx. 3, §75 xxxx. 2 x §121 xxxx. 3 tohoto xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx podrobněji xxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace, způsob xxxxxx pořizování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx registračních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx dalších xxxxxx, xxxxx xxxxx pořizovat xxxxxx technické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx staveb x xxxxxx xxxx, při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, reklamních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxxxxx, údržbě a xxxxxxxxxxxx, náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx vydání x xxxxx xxxxxxxxxx dokumentace,

e) xxxxxxxxxxx státního stavebního xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx povolování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) úlevy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx životních xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxxx staveb,

h) xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx územního xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx stavebním povolením, x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx upustit xx kolaudačního rozhodnutí,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxx, stavebních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx postupu xxx vyvlastňovacím xxxxxx, xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx vydání,

k) xxxxxx technické xxxxxxxxx xx výstavbu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohybu a xxxxxxxxx, 14)

x) rozsah x xxxxx projektové xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx oprávnění.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §111 odst. 2 xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx x v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx hájících xxxxxxxx xxxxx xxx pořizování x schvalování územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) X provedení §138a xxxx. 1 x 2 xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx dopravy a xxxxx právní předpisy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, stavby drah x xx dráze, xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx, kterými xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní předpisy, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx stavby xxx xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) Ministerstvo xxxxxxxx x obchodu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx uranového xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§144

Zrušují xx:

1. xxxxxx xxxxxxxx č. 8/1956 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx vládního xxxxxxxx č. 34/1958 Xx.;

2. zákon č. 84/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx národní rady x. 131/1970 Xx. (xxx. 1 až 6 xxxxxxx), xxxxxx Xxxxx národní rady x. 146/1971 Xx. (xxx. 3, 4 xxxxxxx X a xxx. 3, 4 xxxxxxx X) x xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 159/1971 Xx. (xxx. 5, 6 přílohy X);

3. xxxxx č. 87/1958 Sb., o xxxxxxxxx řádu;

4. §9 xxxxxx č. 60/1961 Sb., x xxxxxxx národních xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx socialistického xxxxxxx;

5. xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 572/1950 X. l. (x. 544/1950 Ú. x.), x xxxxxxxxxxxx plánu, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obce, ochranných xxxxxxx a o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 146/1971 Xx. (xxx. 1, 2 přílohy X);

6. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 243/1957 Ú. l. (X. x.), xxxxxx xx vydávají xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x převzetí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx trvalého xxxxxxx (xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 144/1959 Ú.l. (X. x.);

7. xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx č. 144/1959 Ú. l. (X. x.), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 108/1966 Xx., xxxxxxxx x. 162/1970 Xx. x xxxxxx Slovenské xxxxxxx xxxx č. 131/1970 Xx. (pol. 7 xxxxxxx);

8. vyhláška Xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxx č. 153/1959 Ú.l. (Ú.v.), x územním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x. 131/1970 Xx. (xxx. 1, 8 xx 11 xxxxxxx), xxxxxxxx x. 162/1970 Xx., xxxxxxxx x. 130/1971 Xx., zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 146/1971 Xx. (xxx. 3, 4 xxxxxxx A x xxx. 3 xxxxxxx X) x zákona Xxxxxxxxx xxxxxxx rady x. 159/1971 Xx. (xxx. 5 přílohy X);

9. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 143/1960 Sb., xxxxxx xx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

10. xxxxxxxx ministra xxxxxxxx č. 59/1961 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

11. xxxxxxxx Xxxxxx komise xxx xxxxxxxx č. 108/1966 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx č. 131/1970 Xx. (xxx. 12 xxxxxxx), xxxxxxxx č. 137/1970 Sb. a xxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 146/1971 Xx. (xxx. 2 xxxxxxx D);

12. vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 134/1969 Sb., xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

13. vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 140/1969 Xx., xxxxxx se x xxxxxxxxx staveb xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Slovenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

14. §11, 15, 16, §22 xxxx. 2 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x ministerstev xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/1970 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxxx xxxxxxxx;

15. vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 66/1972 Sb., x xxxxxxxxxx pozemků xxx výstavbu rodinných xxxxx.

§145

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1976.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. r.

Štrougal x. r.

Čl. XX

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx něho xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doplňku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

4. Výjimky x xxxxxxxxxx xxxx č. 1 x 2 x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxx xx pořizovatelem,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx útvaru xxxx xxxx, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

5. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx dosavadní právní xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x).

6. Xxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxx §124 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §124 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

7. X zákoně x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx nahrazují

a) xxxxx "xxxxxxxxxx", "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x "stavební xxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx",

x) xxxxxxxx "Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx",

x) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx ministerstvo xxxxx" xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů",

d) xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx "Ministerstvo xxxxxx",

x) xxxxx "Sbor xxxxxxx bezpečnosti" a "Xxxxxxxxx policejní xxxx" xxxxxx "Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx",

x) označení "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" označením "xxxxxxx xxxx",

x) xxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" označením "xxxx",

x) xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxx zájem",

a xxxxxxxx xx současně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx souvislosti.

Čl. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 83/1998 Xx. x účinností od 1.7.1998

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx územního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxx xxxx územního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx jím xxxxxx xxxxx nepoužije xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx celku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxx celku, xx xxx měněnou xxxx nepoužije xxxxxx xxxx xxxxxxx územního xxxxx schválený xxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 437/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.7.2004

Xx. LVI

1. Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

2. Vyvlastňovací xxxxxx zahájená xxxxx xxxx 1. července 2006 xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xx. LV xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 186/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Informace

Právní předpis x. 50/1976 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.1976.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

137/1982 Sb., xxxxxx xx mění a xxxxxxxx zákon o xxxxxxxxx výborech a xxxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1983

103/1990 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákoníku

s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

425/1990 Xx., x xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx jejich působnosti x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx souvisejících

s účinností xx 24.11.1990

262/1992 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona

s xxxxxxxxx xx 1.7.1992

43/1994 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.1994

19/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 50/76 Xx., x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákona č. 455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., trestní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 26.2.1997

83/1998 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1998

197/1998 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 50/1976 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 64/1998

95/2000 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 22.3.2000 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx §78 odst. 1 zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2000

96/2000 Xx., xxxxx XX xx xxx 22.3.2000 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §139 xxxx. x) zákona č. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.4.2000

132/2000 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx úřadech x zákonem o xxxxxxx městě Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2000

239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

59/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.2.2001

109/2001 Xx., xxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 50/1976 Xx. publikované x xxxxxx x. 43/2001

254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

405/2002 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 13.8.2002 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 odst. 3 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 6.9.2002

422/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

218/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 219/2000 Xx., x majetku XX x jejím vystupování x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 28.4.2004

300/2004 Sb., nález XX xx xxx 10.3.2004 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §106 xxxx. 2 zákona x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Sb.

s xxxxxxxxx xx 14.5.2004

437/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 50/1976 Xx., o územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 76/2002 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x integrované xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 521/2002 Xx., x xxxxx x. 40/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 26.7.2004

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích)

s účinností xx 1.5.2005

530/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 153/94 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2006 a xx. XXX xxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2007

Xxxxxx xxxxxxx x. 50/1976 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2006 Sb. x účinností od 1.1.2007.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Např. zákon č. 138/1973 Sb., x vodách (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona XXX x. 10/1993 Sb., xxxxx XXX č. 130/1974 Sb., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hospodářství, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 289/1995 Sb., x lesích x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), x xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) Xxxxx XXX č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (správní xxx).

3) §128 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku.

4) Xxxx. zákon č. 169/1949 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 425/1990 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx XXX č. 20/1987 Sb.

5) §3 x §25 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx ČNR x. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5b xxxxxx XXX x. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Např. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb., x xxxxxxx ovzduší xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 334/1992 Sb., xxxxx č. 125/1997 Sb., o xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 20/1987 Sb. a zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 169/1949 Sb., x vojenských xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

9) Xxxx. xxxxx XXX č. 114/1992 Sb., xxxxx č. 309/1991 Sb., xxxxx č. 125/1997 Sb., xxxxx č. 138/1973 Sb., xxxxx č. 20/1966 Sb., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

10) §420 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Např. §761 xxxxxx x. 513/1991 Xx.

12) Xxxx. §151n x násl. xxxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §12 xxxx. 1 x 3 zákona x. 110/1964 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx.

13) §2 xxxxxx x. 125/1997 Xx.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx č. 174/1994 Sb., kterou xx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx požadavky zabezpečující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §30 odst. 2 zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7 odst. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§5 xxxx. 2 xxxxxx ČNR x. 61/1988 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) Např. xxxxx XXX č. 360/1992 Sb., x xxxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ČNR č. 61/1988 Sb., xxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx.

18) Xxxx. xxxxx č. 22/1997 Sb., o technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

19) Xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20) Zákon ČNR č. 61/1988 Sb.

21) §4 zákona x. 266/1994 Xx., x dráhách.

22) Zákon č. 200/1994 Sb.

23) Xxxxx XXX č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx se xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/1997 Xx. x zákona x. 126/1998 Xx.

24) §13 xxxx. 3 zákona XXX x. 200/1990 Xx.

25) Zákon XXX č. 337/1992 Sb., o správě xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

26) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx).

27) §18 xxxxxx x. 151/1997 Sb.

28) §522 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

29) §185a185h xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

*) Xxxxxxx č. 83/1998 Sb. xxxx v xxxxxx 50/1976 Xx. xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxx "Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx" v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x "Xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxx "Xxxx" x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxx číslem 109/2001 Sb. však xxxx xxxxx opomíjí x §141, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx". X xxxxxxx XXXX xxxxxxx správné xxxxx x tuto xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vznikla xx Úřadu vlády XX, xxxxxx řešit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.