Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o vojácích z povolání

221/99 Sb.

Zákon

Část první - Všeobecná ustanovení §1 §2

Část druhá - Vznik, průběh, změny a zánik služebního poměru vojáků

Hlava I - Vznik služebního poměru

Osobní údaje §2a

Podmínky povolání do služebního poměru §3

Výběr uchazeče §4 §4a

Povolání do služebního poměru §5

Hlava II - Průběh a změny služebního poměru

Služební zařazení §6

Rozhodná doba ve služebním zařazení §6a

Vojenské hodnosti a hodnostní sbory §7

Jmenování do vyšší hodnosti §7a

Doba výkonu služby v hodnosti §8

Dočasné zproštění výkonu služby §9

Dispozice §10

Zvláštní dispozice §10a

Přerušení služebního poměru §11 §12

Pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení §13

Zastupování v jiném služebním zařazení §13a

Služební cesta §14

Studijní pobyt §14a

Odvelení §15

Přeložení §16

Služební hodnocení §17

Hlava III - Zánik služebního poměru

Zánik služebního poměru §18

Propuštění ze služebního poměru §19

Zákaz propuštění ze služebního poměru §20

Odnětí hodnosti §21

Zrušení služebního poměru ve zkušební době §21a

Následky zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru §22

Písemné hodnocení při zániku služebního poměru §23

Hlava IV - Výkon a doba služby

Výkon služby §24

Základní týdenní doba služby a kratší týdenní doba služby §25

Rozvržení základní týdenní doby služby §26

Přestávky ve službě §27

Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu §28

Služba konaná nad základní týdenní dobu služby §29

Služební pohotovost §30

Intenzivní vojenský výcvik §31

Nepřetržitý vojenský výcvik §31a

Nepřetržité vojenské nasazení §31b

Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení §31c

Hlava V - Dovolená a služební volno

Řádná dovolená a její poměrná část §32

Čerpání řádné dovolené §33

Přerušení řádné dovolené §34

Krácení řádné dovolené §35 §36

Zvláštní dovolená §37

Rodičovská dovolená a dovolená bez nároku na peněžní náležitosti §38

Služební volno při překážkách ve službě §39

Hlava VI - Zvláštnosti průběhu služby

Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí §40

Zahraniční operace §40a

Zvláštnosti průběhu služby vojákyň §41

Zvláštnosti průběhu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem §42

Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby §43

Část třetí - Občanská práva a vojenské kázeňské právo

Hlava I - Omezení občanských práv vojáka

Shromažďovací právo §44

Sdružovací právo §45

Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru §46

Hospodářská a sociální práva §47

Hlava II - Základní povinnosti vojáků a základní povinnosti nadřízených

Základní povinnosti vojáků §48

Základní povinnosti nadřízeného §49

Hlava III - Kázeňská pravomoc, kázeňské odměny, kázeňské tresty a jejich ukládání

Kázeňská pravomoc §50

Kázeňský přestupek §51

Zápis do evidence přestupků §51a

Kázeňské odměny §52

Kázeňské tresty §53

Ukládání kázeňských trestů §54 §55 §56 §57

Zahlazení kázeňského trestu §58

Část čtvrtá - Péče o vojáky

Podmínky pro výkon služby §59

Dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání §60

Ubytování §61

Služební příspěvek na bydlení §61a

Rekreace §62

Jednorázová peněžní výpomoc §63

Rekvalifikace §64

Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami §65

Část pátá - Zabezpečení vojáků

Hlava I - Služební plat

Nárok na služební plat §66

Složky služebního platu §67

Služební tarif §68

Výkonnostní příplatek §68a

Příplatek za službu v zahraničí §68b

Zvláštní příplatek §68c §68d

Příplatek za zvýšenou odpovědnost §68e

Příplatek za služební pohotovost §68f

Odměna §68g

Zvláštní případy nároku na služební plat §68h

Zachovaný služební plat §68i

Zvláštní případy určení služebního platu §68j

Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě §68k

Splatnost služebního platu §68l

Výplata služebního platu §68m §68n

Srážky ze služebního platu §68o

Vrácení služebního platu §68p

Informační systém o služebním platu §68q

Průměrný služební plat §68r

Hlava II - Náborový, kvalifikační a stabilizační příspěvek §69 §70 §70a §70b

Hlava III - Cestovní a jiné náhrady

Vymezení pojmů §71

Náhrady při služebních cestách a odvelení §72

Stravné §73

Náhrada prokázaných jízdních výdajů §74

Náhrada prokázaných výdajů za ubytování §75

Náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách §76

Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru §77 §78

Náhrady při zahraničních služebních cestách §79 §80 §81 §82 §83 §84

Společná ustanovení k cestovním a jiným náhradám §85 §86 §87 §87a §88 §88a §89

Hlava IV - Proviantní, výstrojní a přepravní náležitosti

Proviantní náležitosti §90

Výstrojní náležitosti §91

Přepravní náležitosti §92 §93

Hlava V - Zdravotní péče, zdravotní služby, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní služby §94

Zdravotní pojištění §95

Nemocenské pojištění §96

Preventivní rehabilitace §97

Mimořádná rehabilitace §97a

Část šestá - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby

Povinnosti nadřízených §98

Povinnosti vojáka §99

Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby §100

Část sedmá - Náhrada škody

Hlava I - Odpovědnost vojáka za škodu způsobenou státu

Obecná odpovědnost §101 §102

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody §103

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat §104 §105

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §106

Rozsah náhrady škody §107 §108 §109 §110 §111

Hlava II - Odpovědnost státu za škodu způsobenou vojákovi

Obecná odpovědnost §112

Odpovědnost za škodu na odložených věcech §113

Odpovědnost za škodu na věci §114

Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání §115

Náhrady škody na zdraví §116

Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby §117

Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby §118

Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením §119

Jednorázové mimořádné odškodnění §120

Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání §121

Náhrada nákladů spojených s léčením a s pohřbem §122

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §123

Jednorázové odškodnění pozůstalých §124

Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých §125

Hlava III - Společná ustanovení o odpovědnosti státu za škodu

Zproštění odpovědnosti za škodu §126

Náhrada škody §127

Přímá souvislost s výkonem služby §128

Peněžitý příspěvek §129

Nároky státu po poskytnutí náhrady škody §130

Část osmá - Výsluhové náležitosti

Povinnosti státu při zabezpečení vojáka po skončení služebního poměru §131

Výsluhový příspěvek §132 §133 §134 §135 §136 §137

Odbytné §138 §139

Odchodné §140

Úmrtné §141

Organizace a řízení §142

Společná ustanovení o výsluhových náležitostech §143

Část devátá - Rozhodování ve věcech služebního poměru

Hlava I - Obecná ustanovení §144 §145

Personální rozkaz §145a

Podání a postoupení podání §146

Hlava II - Řízení o odnětí hodnosti §147 §148

Hlava III - Přezkoumání rozhodnutí

Odvolací orgán §149 §150 §150a §150b

Přezkoumání rozhodnutí soudy §151

Řízení po zániku služebního poměru §152

Výkon rozhodnutí §152a

Hlava IV - Řešení žádostí a stížností

Žádost nebo stížnost vojáka §153 §154 §155 §156 §157 §158

Část desátá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava I - Společná ustanovení

Promlčení, zánik práv a nároků §159

Promlčecí lhůty §160 §161 §162

Bezdůvodné obohacení §163

Zajetí a nezvěstnost §163a §163b

Hlava II - Přechodná ustanovení

Přechod práv a povinností §164

Přechodná ustanovení k výsluhovým náležitostem §165

Úprava výplaty výsluhového příspěvku §165a

Hlava III - Závěrečná ustanovení

Zvláštní ustanovení §166 §166a

Zrušovací ustanovení §167

Účinnost §168

č. 254/2002 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLIII

č. 272/2009 Sb. - Čl. II

č. 122/2012 Sb. - Čl. II

č. 332/2014 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. X

č. 285/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 186/2012 Sb.

INFORMACE

221

XXXXX

xx xxx 14. xxxx 1999

x xxxxxxxx x povolání

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx upravuje xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx poměrů xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx").

§2

(1) Vojákem z xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") je xxxxx, xxxxx vojenskou činnou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Voják xx xx služebním xxxxxx k České xxxxxxxxx. Xxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx vlastní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkony xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx činí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "prezident"), xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") a x xxxxxxx xxxxxxx rozkazem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zaměstnanci.

(3) Služební xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovný xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru (xxxx xxx "uchazeč") x xx xxxxx vojáky xxx vytváření xxxxxxxx xxxxxx služby, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, jiná peněžitá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uchazečů x xxxxxx x xxxxxx rasy, barvy xxxxx, pohlaví, sexuální xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sociálního xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, manželského x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx proto, xx vojákyně kojí. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx ve svých xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se považuje x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xx nepovažují xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx zacházení věcný xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx této xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx výkonu xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících xx služebního xxxxxx x xxxx jiného xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx považuje x xxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxx x všechny xxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ponižující x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro rozhodnutí, xxxxx ovlivňují xxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx právo xx domáhat, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jednání a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, že se xxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx poměru.

XXXX XXXXX

XXXXX, XXXXXX, XXXXX A ZÁNIK XXXXXXXXXX POMĚRU VOJÁKŮ

HLAVA X

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§2x

Xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx zpracovávají xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx1) vojáka:

a) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x daty xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenské xxxxx xxxxxx,1a)

x) přehled x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x služebních xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnostech,

i) jazykové xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx,

x) zvláštní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx stav,

m) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.1b)

(2) K xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx o xxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x osobním xxxxx xxxxxx x zakládají xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx vedou v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx techniky.

(4) Xxxxx xx povinen oznámit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx, xxx ke xxxxxx došlo.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx vojáka x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, uchovávání, zpřístupňování, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1c)

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Xx. x účinností xx 28.6.2002

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx povolán xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nesympatizuje x xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv a xxxxxx člověka nebo xxxxx národnostní, xxxxxxxxxxx xxxxx rasovou xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx osob,

c) xx trestně xxxxxxxxx,

x) xx zdravotně způsobilý x výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "ministerstvo") xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kvalifikační xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Výběr uchazeče

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx zahajuje xxxxxxxxx xxxxxxx žádosti x povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a xxxx. 1, doložení xxxxxxxx xxxxx podle §2a xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx splňuje podmínky xxxxxxxxx v §3. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyžádat xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Uchazeč xxxx xxx x xxxxxxxx výběru písemně xxxxxxxxx xxxxxxx do 6 xxxxxx ode xxx xxxxxxxx žádosti.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxx služební xxxxx xxxxxxx seznámí s xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx trvání, xxxxxxxxx zařazením, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx týdenní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx náležitostmi x xxxxxxxxx termínem, xxxxxx řádné dovolené, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a nebyl xxxxxxx, xxxxxxxxxx služební xxxxxx osobní údaje x xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 50 xxx. Xx uplynutí xxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, postup xxx xxxxxx a vzor xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

(1) Xx trestně xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uchazeč, který xxx

x) x posledních 10 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 roky,

b) x posledních 15 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úmyslný trestný xxx x xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 roky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx s xxxxx hranicí trestní xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx než 5 xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 1 xxx x od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxx

x) pravomocně xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti x xxxxxx svobody xx méně jak 1 xxx xxxx xxxxxx trestu x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 rok.

(2) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx zastaveno a xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxx stíhání pro xxxxxxx xxxxxxx čin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx zkušební xxxx x xxxxx, v xxx má xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx vedeno, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(3) Xxx posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x rozhodnutí xxxxxxxxxx, x xxxxxxx důsledku xx xx xxxxxxxx xxxxx, jako by xxxxxxxx nebyl55).

§4a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 263/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

§5

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx o xxxxxxxx"). Rozhodnutí x xxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx služby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) místo xxxxxxx služby,

d) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx hodnosti.

(2) Xxxx, xxxxx je v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x den xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x trvání 2 xx 20 xxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx služebního poměru xxxx služební xxxxx xx základě písemného xxxxxxxx xxxxxx prodloužit. Xxx stanovení doby xxxxxx služebního poměru xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx studiem xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx poměru může xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx vojáka, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx 10 xxx, která je xxxxxxx na xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx X, xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx XX xx IV podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx51), xxxxx xxxx x vojákem ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx jí xxxxxx poskytovat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx společné domácnosti xx nevyžaduje, jde-li x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxxxx. Xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx neschopnosti ke xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, xx xx zkušební doby xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Voják x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx Xxxxxxxx policii, xxxx

x) xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx služební úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx též x orgánech xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Voják xx xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx služby x hodnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx struktuře uvedené x odstavcích 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Služebně xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Služební xxxxxx xx pro xxxx xxxxx zřizují výběrové xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x výkonu služby xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařazuje xxxx xxxxxxx. Výcvikem se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytných x xxxxxx služby vojáka.

(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nichž xxxxxx xxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx charakteru, x xxxxx xxxxxx v xxxx; ministr stanoví xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx, x nichž vojáci xxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx charakteru, a xxxxx xxxxxx v xxxx.

(7) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxx, stanovených xxx xxxxxxxxxx hodnosti v xxxxxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx, odpovědnosti a xxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx doba ve xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xx xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodná xxxx xxx xxxxxxxxxx služební xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služebních zařazení x xxxx nejméně 2 xxxx x xxxxxxx 15 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx začíná xxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxx.

(3) Xxxxxxx 4 xxxxxx před uplynutím xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx hodností,

b) xx rozhodná xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodností, xxxxx voják má, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Typová služební xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§7

Vojenské xxxxxxxx a xxxxxxxxx sbory

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "hodnost").

(2) Xxxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxx sbory x xxxxxxxx:

x) hodnostní xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx,

x) hodnostní xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, štábní praporčík,

d) xxxxxxxxx sbor nižší xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kapitán,

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, plukovník,

f) xxxxxxxxx xxxx generálové - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx studiem xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xx stanovuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx - xx xxxx xxxxxx výcviku,

b) svobodník, xxxxxxxx, xxxxx - xx dobu studia xx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx - po xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx škole v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx navazujícího xxxxxxx,

x) svobodník, desátník, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx - xx xxxx studia xx xxxxxxxx vysoké škole x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vojáky xxxxxxxxx xx návrh xxxxx, do xxxxxxxxx xxxxxxxx jmenují xxxxxx xxxxxxxx orgány.

(5) Xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx organizačních změn xxx vojáka x xxxx xxxxxxxxx jmenovat xx nižší hodnosti, xxx xxxxx dosáhl. Xxx xxxxxxxx vojáka xx zálohy mu xxxxxx xxxxxxxx dosažená xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx propůjčit xxxxx hodnost, než xxxxxx xxxxxxxx xx, xx dobu

a) výkonu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, který xxxxxxxxxx vyšší hodnosti xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, kterému xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x povinnosti, xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx služebního xxxxx xxxxx této hodnosti.

(8) Xxxx, xx kterou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx generálů xxxxxxxxxx vojákům xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnosti propůjčuje xxxxxxx.

(10) Ministr xxxxxxx xxxxx vojáků x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx stanovit další xxxxxxx xx sborů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vojáků.

§7x

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxx xx vyšší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx jmenován nejdříve xxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xx splnil xxxxxxxxxxxx předpoklady, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§8

Xxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx

(1) Nejkratší xxxx xxxxxx služby xxxx v xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, desátník a xxxxx 2 xxxx,

x) xxxxx, rotmistr, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) nadpraporčík 4 xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 1 rok. Xx doby xxxxxx xxxxxx v hodnosti xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čekatelů xxxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx x hodnosti xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou rodičovské xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu1d).

(4) Xx xxxx výkonu xxxxxx x hodnosti, xx xxxxx xxx voják xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(5) Xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx hodnosti, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx započteny.

§9

Xxxxxxx zproštění xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ohrožoval-li xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 3 měsíce. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx služebním xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx služebně zařazen, xx xxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx

x) nejvýše 6 xxxxxx, xxxx-xx xxxxx rozhodnout x xxxx služebním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx služebním xxxxxxxx,

x) mateřské xxxxxxxx xxxxxxx jako x xxx v pracovním xxxxxx,2)

x) rodičovské dovolené,3)

f) xxxxxxxxxx dovolené xx xxxx, po kterou xx xx poskytuje xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xx peněžní náležitosti xxxxx xxx 30 xxx,

x) po xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) vazby,

j) xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx dobu nejvýše 3 měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x h) x podle odstavce 2 xxxx. x), xxx-xx xxxxxxxxxx odsouzen xx xxxxxxx čin.

(5) Xx dobu dispozice xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx služební xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx dispozice xx dobu xxxxx xxx 6 měsíců x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. e) xx x), xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6; x ostatních xxxxxxxxx xx vrací voják xxxx xx svého xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4a). Xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka, xxxxx se xxxx xx zvláštní dispozice, xx ustanovení tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxx se přerušuje xxxxxxxx xxxxx xx xxxx výkonu

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,5)

x) xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, za xxxxx výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx svobody.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) dnem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přerušení xxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx v xxxxxxxxx x mezinárodních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poměr xx xxxx xxxxxxxx xx xxxx nejdéle 6 let z xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx služebnímu orgánu xxxxxxx.

§12

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dnem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Není-li xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařazení, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 písm. x). Zánik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx výkonem xxxxxx x xxxxx služebním xxxxxxxx

(1) Voják může xxx xxxxxxx výkonem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 roku. Po xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti vyplývající x x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx; souhlasí-li xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx déle, xxxxxxx však 12 xxxxxx.

(3) Xxx zastupování x xxxxx služebním xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxx xxxx služební xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx cestu na xxxx nezbytně nutnou. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx služební xxxxx xxxxx rozkazu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx služební xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Studijním xxxxxxx je xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Po xxxx xxxxxxxxxx pobytu je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx služebních xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pobyt.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx cestě.

§14a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§15

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx x zájmu xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odvelením xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkoly, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx stanovenou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx x x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) x x) se voják xxxxxxxx xx příslušníka xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se rozumí xxxx,5a) xx které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxx být xx xxxxxxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx podřízenosti jiného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx x souladu xx xxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx hodnocení

(1) Služební xxxxxxxxx xx podkladem xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění služebních xxxxx, povinností vojáka, xxxx odborné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s ním xxxx být xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xx služebním xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx hodnocení, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoceného vyhoví x služební xxxxxxxxx xxxxx xxxx námitky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx ode xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení již xxxxx xxxxx další xxxxxxx.
(4) Xxxxx se xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že služební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxx, xx 5 pracovních xxx ode dne xxxxxxxxxx služebního xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx právo podat xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

Xxxxx služebního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxxxxx xxxxx o ztrátě xxxxxxxx xxxxxxxx,6)

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vojáka xx mrtvého,

g) pozbytím xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) ztrátou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx,6a)

x) xxxxxxxx svéprávnosti,

j) zrušením xx xxxxxxxx době.

§19

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx musí xxx propuštěn xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxxxxx xxx muže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,7a) přičemž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,7)

x) přestal xxx xx zdravotních důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x těhotenstvím, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xxxx xxxxxxxxx xxx další výkon xxxxxx x dosavadním xxxxxxxxx zařazení x xxxx pro něho xxxx služební xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařazení,

e) není xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx po odvolání xx xxxxxxxxxx místa xxxxx jiného právního xxxxxxxx56) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xx služebním xxxxxx xx ohrozilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx závěrů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx hnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výdělečnou činnost xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9a) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou činnost, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx statutárních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestavebních xxxxxxxx družstev xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x právnických xxxx x organizačních xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pominuly xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §11 a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

m) xxxxxxxxx, propaguje xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx směřuje x potlačování xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx hlásá xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx rasovou xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx rozhodná xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx pro další xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx snížení xxxxxx hranice xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xx xxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xx dosažení xxxx xxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7). Při xxxxxxxxxxx se rovněž xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, dosavadnímu xxxxxxx xxxx služebního poměru, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x x jeho xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx doručení rozhodnutí x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx; to neplatí xxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx voják xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx doba xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 9 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxx-xx dohodou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) zaniká xxxxxxxxx 15 xxx následujících xx xxx, xxx xxxxx měl xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx závažné xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozsudku.

§20

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx x propuštění vojáka xx služebního poměru xxxxx xxx xxxxxx

x) xxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx10) xxxxxxx zániku xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx devátého měsíce xx xxxxxx, x x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dovolenou,

d) xx xxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxx onemocnění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx tato xxxx prodlužuje x 6 měsíců po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zákaz xxxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) a x) xx x).

§21

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Hodnost xx xxxxxx vojákovi xx úmyslné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx odňata, xxxxxxxx xxxxxxx vojín.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na návrh xxxxx; xxxxxxxx vojákům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxxx xxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx služební xxxxx ve xxxxxxxx xxxx i xxx xxxxxxx důvodu. Služební xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vojákovi rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxx x zrušení služebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxx dnem, kdy xx služební xxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. x účinností xx 28.6.2002

§22

Následky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx, služební xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náležitosti x xxxxxxxxx výši.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx x rozsahu x xxxx, x xxxx xx náležely x xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx 3 xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx stanoví xxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68i.

(4) Oznámí-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx netrvá na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x).

§23

Písemné xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydat na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zániku služebního xxxxxx potvrzení o xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX X XXXX XXXXXX

§24

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nekoná-li xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nadřízeného.

§25

Xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx činí 40 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx kratší xxxxxxx dobu xxxxxx xxxx dobu xxxxxx xxxxx vhodně xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xx zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx důležitý zájem xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx týdenní dobou xxxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týdenní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx xxxxx a xxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxx xxx skončení neschopnosti xx službě xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x konec xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx třísměnný xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx 24 xxxxx po xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, x němž se xxxxxx 24 hodin xxxxx xx 7 xxx v týdnu xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dobu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx může nadřízený xxxxxxxxxx na 2 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku x xxxxx připadaly xxxxx možno na xxxxxx a neděli. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; průměrná týdenní xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx 26 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby.

§27

Přestávky xx xxxxxx

(1) Xxxxx má nejdéle xx 5 hodinách xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xx přestávku x trvání xxxxxxx 30 xxxxx na xxxxx x xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xxxxx nemůže xxx přerušen, musí xxx vojákovi zajištěna xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a odpočinek.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přiměřená xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přestávky xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx x odpočinek se xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx doby služby.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu

(1) Xxxxx má xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx následující xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 11 xxxxx. X důležitém xxxxx služby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx 6 hodin. Xx xxxxxxxx zájem xxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxx x xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nenadálých xxxx mimořádných xxxxx x xxxxx xxxxxx x nepřetržitém režimu xxxxxx služby xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 36 hodin. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx služby, lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx zkrátit xx xx 12 xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x týdnu, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve 24 xxxxxxxx po xxxx jdoucích, protože xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx pro xxxxxxxx xxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx prodloužit, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 6 týdnů xx xxxxx zkrácení.

§29

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx se může xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx služby xxxxx konat xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Služba xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxx xx dobu nejvíce 26 xx sobě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 8 xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxx 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;x xx službu konanou xx xxxxxx11) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volno.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nad základní xxxxxxx dobu xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx intenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnuto, xx xxxxx x následujících 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx uvážení. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nástupu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx 7 xxx předem, xxxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx orgánem xx xxxxx xxx určení xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zájem xxxxxx, může nadřízený xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Voják xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx vojáka x xxxxxxx xxxxxxxxxx volna xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xx xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxx.

§30

Služební xxxxxxxxxx

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vojákovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx rozumí přítomnost xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx výkonu služby xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxxxx, x xx xxxx dobu xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx zahájit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx místě x x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxx pohotovosti xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx znemožnilo xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx služby.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx než xx stanoveném xxxxx xxxxxx xxxxxx se xx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx nezapočítává. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xx xx xxxxxxxx týdenní doby xxxxxx nezapočítává xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx lze-li xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, anebo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vojákovi, xxxxx xx stanovenou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx výcvik

(1) Xxxxxxxxxxx vojenským výcvikem xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 30 xxxxx x xxxxxx xxx 48 xxxxx.

(2) Doba výkonu xxxxxx xxx intenzivním xxxxxxxxx výcviku xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx doby služby. Xx dobu intenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nepřetržitý xxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx mají xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úroveň xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vojáků xx nejvěrnějším xxxxxxxxxxx x podmínkám skutečného xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx nejméně 48 xxxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx době xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx nárok xx xxxxxxxx plat xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doba výkonu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx10a).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xx které nepřetržité xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx době xxxxxx, x xxxxxx konané xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx xxxxxxxx a nepřetržitém xxxxxxxxx x týdnu x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx vojenskému výcviku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x nepřetržitému vojenskému xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx uvedené x odstavci 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na jídlo x xxxxxx x xxxxx odpočinku.

(3) (3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trvá xxxx xxx 48 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxx jinak xxxxx službu, x xxxxx xxxxxxxxxxxx době xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx započítána do xxxxxxxx týdenní doby xxxxxx. Xxxxxxxx-xx nepřetržité xxxxxxxx nasazení 48 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxxxx služby na 8 xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx měl xxxxx xxxxx službu. Xx stejných xxxxxxxx xx xxxxx nárok xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vojenský xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40a. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx nepřetržité xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasazení xxxxxx nárok na xxxxx xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxx xx na 16 hodin.

(4) Xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx plat xxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx volno xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xx voják v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 dní xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx služebním orgánem xx xxxxx dnu xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx služby, nebo x xxxxxx intenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určený xxxxxx xxxxxxx čerpání volna xxxx xx x xxxxxxx xxxxx odvolat. Xxxxx má v xxxxx xxxxxxx nárok xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volno v xxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vojenském xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vojenském xxxxxxx xxxx intenzivním vojenském xxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jinak, náleží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx služebního xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx xxxxx zkrátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxx 168 xxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx nasazení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxxxxx 12 hodin, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 168 hodin xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx následujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v týdnu, x xx nejpozději x období 6 xxxxx od ukončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxx nepřetržitého vojenského xxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

§32

Xxxxx xxxxxxxx x xxxx poměrná xxxx

(1) Xxxxxxxx, x xxxxxxx xx předpoklad, xx xx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx 52 týdnů x xxxxxxx základní týdenní xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 6 týdnů x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx, xxxxxx řádná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Vojákovi, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 4 xxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo kratší xxxxxxx xxxx služby, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Poměrná xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx za každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby v xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx voják x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx u xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx doby xxxxxx, xxxxxx mu xx xxxxx rok řádná xxxxxxxx x poměru, xxxxx xxxxxxxx délce xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx týdenní xxxx služby.

(4) Xxx xxxxx xxxxx dovolené xx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx úraz a xxxxxxxxxxx dovolenou, x xxxxxxxx rodičovské xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx peněžitá xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx služebním volnem xxx důležité osobní xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx x souhrnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x kalendářním xxxx. Xx xxxxxxx a xx neodsloužené se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx považují x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx překážky xx xxxxxx xxxxx xxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx považuje x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx

x) doba xxxxxxx xxxxxxxx dovolené,

b) xxxx, xx kterou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doby, xx xxxxxx xx vojákyně xxxxxxxxx čerpat mateřskou xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx nemoci x povolání,

d) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x případech xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx mu dovolenou xxxx její část xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx voják funkci xxxxxxxx. Xxxx osoba xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx dovolenou se xxxxxx xxxxxxxx vcelku xx xxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(7) Řádná xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxxxx xxxxx dovolené

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nadřízený xxxxxxx xxxxxxxx určit xxx, xxx voják xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ledaže v xxx xxxxxxxxxxx brání xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx vojáka xxxx důležitý xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx alespoň xxxxx xxxx činit xxxxxxx 14 xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx; xxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x tím voják xxxxxxxx. Nástup xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx x oprávněným xxxxxx xxxxxx lze na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx řádné xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxx nárok x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a která xxxxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxx, kdy xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx dobu xxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxx určený xxxxxx xxxxx dovolené xxxx xx x řádné xxxxxxxx xxxxxxx; voják xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů, xxxxx xx tím xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxxx nadřízeného xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x voják x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx čerpat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinen jejich xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Nemůže-li xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo xxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx nadřízený xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, není-li x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx řádnou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx čerpání xxxxx xxxxxxxx voják. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx voják povinen xxxxxxx xxxxxxx nadřízenému xxxxxxx 14 xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx nárok xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nárok na xxxx xxxxxxxxx mu xxxxxx. Xx neplatí x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 8.

(8) Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx vyčerpána ani xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx proto, xx voják xxx xxxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx čerpání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dovolené, xx nadřízený povinen xxxxx dobu xxxxxxx xxxx dovolené xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určit x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx však x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx nevyčerpané xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx kratší xxx xxxxxxxx xxxxx.

§34

Přerušení xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxx-xx voják v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uznán dočasně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx čerpání xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxx. Řádná dovolená xx přerušuje také xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovolené.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx vojáka svátek xx xxx, xxxxx xx jinak xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se mu xx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxx x den xxxxxx konat xxxxxx x xxxxxxx řádné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pouze xx xxxxx xxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxx za xxxxxx xx svátek xxxxx xxxxx xxx, xx xx připadlo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx určit xx náhradní xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx den.

§35

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx řádnou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xxxxxx, x xx x xxxxx neomluveně xxxxxxxxxxx xxxxx; neomluvená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dovolená, xx xxxxxx vznikl xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxx xx celý xxxxxxxxxx rok, poskytnuta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxxx.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb.

§37

Zvláštní xxxxxxxx

Xxxxx, který xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx službu xxxxxx škodlivou xxxx xxxxxx obtížnou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §120 xxxx. 3 xxxx druhé, xx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx v délce 7 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx dohodě x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo zvlášť xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx dovolená x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xx xxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx12).

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx jiných závažných xxxxxx dovolenou xxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx nejdéle na xxxx 12 měsíců.

§39

Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konat xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vojákovi xxx xxxxxxxx xxxxxx překážky xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx volno, popřípadě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volno i x jiných xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxx xxxxxxxxx dny xxxxxx.

(4) Služební volno xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx důvod xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x dobu xxxxxx xxxxxx xx voják xxxxxxx prokázat.

(5) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX VI

ZVLÁŠTNOSTI PRŮBĚHU XXXXXX

§40

Xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx, kteří konají xxxxxx x xxxxxxxxx, xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx v xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx x na xxxx xxxxxx xxx 2 xxxx.

(3) Vojáka xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány, xxxxx k tomu xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Se xxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx vojáka, který xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dosažená xxxxx hodnost.

§40a

Zahraniční xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úkoly ozbrojených xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu12a).

(2) Po xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zařazení v xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(3) Vyžadují-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx x základní xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx základní týdenní xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx odpočinku mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x x přestávkách xx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení. Xxxxxxx xxxxxxxxx uskupení xx xxxxxxx v době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, zabezpečit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx vyslání xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxxxx; to platí xxxxxxx o matce xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu x xxxxxxxx, která xxxx.

(2) Xxxxxxx vojákyně, xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x dítě xxxxxx xxx 1 xxx xxxx být xxxxxxxx xx nočních služeb, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx služby x xx xxxxxxxx pohotovosti xxx s xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vojákyně x xxxxxxxx pečující x xxxx xxxxxx 8 let může xxx odvelena do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xx služební xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx souhlasem.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxxxxx xxxx u žen x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 2, 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,4) a xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pečují x xxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xx těhotná, vojákyně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, která škodí xxxxxx organismu, x xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx kojí, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx vojákyním, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx po porodu x xxxxxxxxx, které xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohodu x zvýšení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx na studijní xxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx vojáky, kteří xxxx zařazeni v xxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx, xx §25 xx 30 xxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxx studia a xxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx dnech je xxxxx xxxxx x xx xxxx xxx xxx části, xxxx xx sdružovat. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nesmí x xxxxxx nejvýše 13 týdnů xx xxxx xxxxxxxx přesahovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x poskytnutý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nepřetržitý odpočinek x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebude xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1 x §28.

§43

Xxxxxxxxxxx průběhu služby xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx tento xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,14) jinak.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

§44

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx x odborové xxxxxxxxxx.

(2) Vojáci xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x ministerstvem x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bohoslužby x xxxxxxxx xx xxxx, brání-li tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43.

§47

Hospodářská a xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx může xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neovlivní-li xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx její xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pedagogickou, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlastního xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9a) xxx xxx členem statutárních xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správě bytového xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

HLAVA II

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§48

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Voják xx xxxxxxx

x) důsledně a xxxxxx plnit xxxxx, xxxxx xx ukládají xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxx xxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x skutečnostech, o xxxxx xx dozvěděl xxx xxxxxx xxxxxx x které v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jiným osobám; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx služby, a xxxxxxx xxxxx,

x) zvyšovat xxx xxxxxxx znalosti x prohlubovat svoji xxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxx fyzickou xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozkazy xxxxxxxxxxx,

x) při výkonu xxxxxx nosit předepsaný xxxxxxxxxx a zdržet xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) nezneužívat xx xxxx prospěch nebo xx xxxxxxxx jiných xxxx informace získané xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního řízení nebo xxxxxx o přestupku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx ho x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx řízení,

j) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx přestupku, xx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. j) xxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxx vážně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx služby; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx-xx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx; trvá-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx voják povinen xxx xxxxxx. Voják xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx by xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx; xxxx skutečnost xxxxxx xxxxxxxxxx vyššímu xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx výkonu xxxxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx vojenských xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx voják xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx učinit, xxxxx-xx xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx vojáky xxxx občany anebo xxxxx xxxx xxxxxx.

§49

Základní xxxxxxxxxx nadřízeného

Nadřízení xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, řídit, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) zabezpečovat, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx je xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x vyvozovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxx služebních xxxxxxxxxx,

x) seznamovat vojáky x vojenským xxxxx x xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX PRAVOMOC, XXXXXXXX XXXXXX, KÁZEŇSKÉ XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX

§50

Xxxxxxxx pravomoc

(1) Kázeňskou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kázeňskou xxxxxxxx mají v xxxxx xxxxxxx prezident x ministr; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). X rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poradní xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx jako xxxxxx velitel xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu podrobnou xxxxxx xxxxxxxxxx kázeňského xxxxx.

§51

Xxxxxxxx přestupek

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxx vojenskými řády, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise. Xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxx xxxxxxx tresty x xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.15) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx pravomocí xxxx xxxxxxxx přestupek xxxxxxx vojáka označené xx zvláštním právním xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), opatří xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků týkající xx xxxxxxxxxx vojáka.

§51x

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za přestupek, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx přestupků. Na xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx označeného xx přestupek xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků x xxxxxx při xxxxxxxxxxx námitek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx evidence xxxxxxxxx provedl, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx označeném xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise, o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§51x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§52

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx udělují xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx záchraně xxxxxx xxxx majetku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) peněžitý xxxx xxxxx xxx.

§53

Kázeňské xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx tresty xxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx služby,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x 15 % xx xx xxxx 6 xxxxxx.

Ukládání kázeňských xxxxxx

§54

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx kázně xxxxxxxx xxxx závažného xxxxxxx, které má xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx trest se xxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx skutkový xxxx. Xxxxxxxx xx xxxx před uložením xxxxxxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxx xx k xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxx, xxx podal xxxxxx x projednání kázeňského xxxxxxxxx.

(3) Xxx rozhodování x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x povaze protiprávního xxxxxxx, x okolnostem, xx kterých x xxxx xxxxx, x xxxx následkům, xxxx xxxxxxxx, x dosavadnímu xxxxxx xxxxxxxxxx povinností x x druhu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kázeňských trestů.

§55

Za xxxxxxxx přestupek xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, nejpozději však xx 60 xxx xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx lhůta 60 xxx xxx uložení xxxxxxxxxx trestu běžet xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dověděl o xxxxxxxx tohoto šetření; xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx následujícím xx xxx návratu xxxxxx xx zahraničí. Xx kázeňský přestupek xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxx spáchání.

§56

Xxxxxxxx trest xxxxx xxxxxx xxxx vykonat, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx anebo vztahuje-li xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx xx týž xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; byl-li xxxxxxxx trest uložen xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx ode xxx uložení.

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odvolání xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxx podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského výcviku. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, jenž x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx prezidenta xx xxxxx odvolat. Xxxxxxxx xxx xxxx zpět xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx rozhoduje.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán x kázeňskou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci.

§58

Zahlazení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxx 1 roku xx pravomocného uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x voják xx xxxxxxxx, jako by xx kázeňský xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x zahlazení xxxxxxxxxx trestu s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXX O XXXXXX

§59

Xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxx, hospodárný x xxxxxxxx xxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, udržovat a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx, xx kterých vojáci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro soustavné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx uspokojování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti vojáků,

i) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je plněn xxxx, xxxxxxxxxx vojákům xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřený kontakt x xxxxxxx xxxxxxxx1b).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle odstavce 2 písm. a), x) x h) xxxxxxxxx osvědčení podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx po xxxx, bývalým vojákům, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x bývalým xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h) xxxxxx xxxxxx.

§60

Dohoda o zvýšení xxxx rozšíření xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s vojákem, xxxxx si zvyšuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělání. Voják xx zavazuje setrvat xx skončení xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uhradit náklady xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejich část, x xx x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx průběhu.

(2) Xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xx xxx uvedeny

a) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx získání,

b) xxxx, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru,

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx voják povinen xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) nejvyšší xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx voják xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx ve služebním xxxxxx xx nezapočítává xxxx dispozice xxxxx §10 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle §11.

(4) Xxxxxxx-xx voják xxxx závazek setrvat xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

(5) Povinnost xxxxxxx náklady zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxx §18 xxxx. e), f), x) x x) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), x), c) x e). Ministr xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxx x mimořádných případech xx žádost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx prominout povinnost xxxxxx uhradit náklady, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx

(1) V obci xxxxxx služby xxxx x obci, xx xxxxx je xxxxx xxxxx dojíždět prostředky xxxxxxxx dopravy xx xxxxx pravidelného xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dopravou nepřekročila 3 xxxxxx, zabezpečí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx ubytování za xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxx výcviku xx xxx jeho xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx se xxx cestách a xxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou x zájmu xxxxxx, x x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx pobytu x xxxxxxxx se vojákovi xxxxxxxxx bezplatné xxxxxxxxx.

§61x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx má xxxxx xx měsíční xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx příspěvek") xx xxxx od xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (dále xxx "koeficient") částky 3&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x této obci. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvyšuje xx xxxxxxx člena xxxxxx x 300 Xx, xxxxxxxxx xxxx x 1&xxxx;200 Kč. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx osoby podle §71 odst. 5.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx čekatele, ve xxxxxxxx době, xx xxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx podle §11, xx xxxx neomluvené xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx dobu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x), h) x i) xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx hrazeno nájemné xx byt v xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx x zahraničí.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx vojáky, xx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxx odstavce 1 jen za xxxxxxxxxxxx děti podle §71 odst. 5, x to xxx xxxxxxx z nich. X xxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx použijí §68l xx 68n.

(5) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx násobků xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx stokoruny nahoru.

§62

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x obtížnosti xxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx tíživé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní výpomoc xx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx.17)

§64

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx zánikem xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx služební xxxxx nejméně 5 xxx, a xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx s vojenskými xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nutných xxxxxx na jednoduchou xxxxx s kovovou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xx zahrnou x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, poplatky x xxxxxxxx xx xxxxx pohřbu, nevypravuje-li xx xxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Voják, xxxxx xxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx prokázány xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx xxxx vojáka, xxxxx byl xxxxxxxxx xx zálohy, xxxx xx xxxxxxxx nosit xxxxxxxxxx xxx slavnostních xxxxxxxxxxxxxx18) x xxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXX

§66

Xxxxx xx xxxxxxxx plat

(1) Voják xx xxxxx xx xxxxxxxx plat xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx plat xx xxxx x dalších xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx. Xx xxxxxxxx plat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vojákovi Xxxxxx republikou xx xxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, služební xxxx se xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týdenní xxxx služby ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Voják xx xxxxx služební xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx služby x xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx plat, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxx.

§67

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx příplatek,

c) xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx za xxxxxxxx odpovědnost,

f) xxxxxxxxx xx služební xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

§68

Služební tarif

(1) Vojákovi xxxxxx služební xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služební xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxxxxx

Xxxxx

8&xxxx;800

Xxxxxxxxx

19&xxxx;300

Xxxxxxxx

20&xxxx;400

Xxxxx

21&xxxx;600

Xxxxx

25&xxxx;200

Xxxxxxxx

27&xxxx;000

Xxxxxxxxxxx

28&xxxx;800

Xxxxxxxxx

30&xxxx;800

Xxxxxxxxxxxx

33&xxxx;000

Xxxxxx xxxxxxxxx

43&xxxx;000

Xxxxxxx

29&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

33&xxxx;000

Xxxxxxx

38&xxxx;000

Xxxxx

43&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxx

48&xxxx;000

Xxxxxxxxx

58&xxxx;000

Xxxxxxxx xxxxxxx

68&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxx

78&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxxxx

88&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx

98&xxxx;000

(3) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx čekatelů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx tarify xxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx xxxxxxxx činil nejméně

Hodnost

Služební xxxxxx x Kč xxxxxxx

Xxxxx

8&xxxx;800

Xxxxxxxxx

9&xxxx;200

Xxxxxxxx

9&xxxx;600

Xxxxx

10&xxxx;000

Xxxxx

10&xxxx;400

Xxxxxxxx

10&xxxx;800

Xxxxxxxxxxx

11&xxxx;200

§68a

Výkonnostní příplatek

(1) Výkonnostní xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx k 1. xxxxx podle závěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxx. Xx služebnímu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnostní xxxxxxxxx x který xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x je ve xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nadpraporčík, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx hodností poručík xx xxxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxx příplatek ve xxxx 1,5 % xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx až nadpraporčík, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 % xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx příplatek xx xxxx 0,75 % xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx dalším xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené x

x) 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svobodník xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx výtečně,

b) 1,5 % xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx hodností xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx výtečně,

c) 1 % xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx služebním zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x byl hodnocen xxxxx xxxxx, xxxx

x) 0,75 % xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Vojákovi, xxxxx byl při xxxxxx služebním hodnocení xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemění,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o 2 % služebního tarifu xxxx výkonnostní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou 2 % služebního xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx, výkonnostní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx voják xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx výkonnostního xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx služebně xxxxxxx. Xxxxxxxxx výše výkonnostního xxxxxxxxx xxxx 20 % xxxxxxxxxx tarifu xx xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x 15 % xxxxxxxxxx tarifu ve xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx desetikoruny xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vojákovi, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx praporčíka, xxxxxxxxxx xxxx hodnosti x xxxxxxxxxx xxxxx generálů.

§68a xxxxxx právním předpisem x. 332/2014 Xx. x účinností od 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx náleží xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxx 500 xx 2&xxxx;500 Kč xxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxx příplatku za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradní xxxxx, xx xxxxx x xx příplatek za xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx příplatku xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohrožení života xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bojové xxxxxxxx x prostoru xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nepřetržitě 168 xxxxx, x xxxx zajetí.

(4) Xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operaci stanoví xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx ministr.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§68x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rizikem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 600 xx 8&xxxx;000 Xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx.

(2) Druhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x xxxx příplatku xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Xx. x účinností od 1.7.2015

§68x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 400 Kč xxxxxxx,

x) xx třísměnném xxxxxx xxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 800 Xx xxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 1&xxxx;000 Kč xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx stanovené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 1&xxxx;200 Xx xxxxxxx.

(2) Vojákovi, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu služby xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nepřetržitém xxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxx xxxxxxx 80 xxxxx, xxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Vojákovi, kterému xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68c odst. 1, xxxxxxxx oba xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68e

Příplatek za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vojenského útvaru, xxxxxxxxxxx, vedoucímu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx 15 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 2. Příplatek xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxxxx xxxxx §30, xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;500 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx, xxxx xx xxxx 3 000 Xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxx

Xx xxxxxxx mimořádného xxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkolu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxx xxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx služby, xxxxx na xxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx studiu xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx rehabilitace,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rekvalifikace,

g) náhradního xxxxx za xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx dobu služby x xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx nekonal xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx11) xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx den xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx překážky xx službě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) strávenou xx služební xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx než xxxxxxx xxxxxx.

§68i

Zachovaný xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx plat xx určí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vojákovi náležel, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 xxxx. 1 ke dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx zachovaný xxxxxxxx plat.

(2) Zachovaný xxxxxxxx plat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx určen xx xxxxxxxxx,

x) je xxxxx xxxx se xxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x svémocné xxxxxxxxx xxxx zběhnutí,

c) xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx službu x xxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náleží xxxx vojákyni, která xxxxxx vykonávat službu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx je z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Vojákovi, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přiznat xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx dispozice xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), f) až x), x) xxxx x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx, který xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx voják jmenován.

(7) Xxxxxx-xx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §68 xxxx. 1, použije se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§68j

Zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vojákovi xxxxxxxx xx dispozice x důvodu, xx xxxxx rozhodnout o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx tarif xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx; tomuto xxxxxxxx xxx udělit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx příplatek a xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tarif xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se mu xxxxxx xxxx vyplaceným xxxxxxxxx platem a xxxxxxxxx platem, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu, že x závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedošlo xxxx ode xxx, xxx byl služební xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx, xxx xxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyšší xxxxxxxx, xx-xx xx xxx něj xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx odpovědnost.

(5) Vojákovi, xxxxx zastupuje vojáka x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 4 xxxxx x tomuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx přísluší xxxxx hodnost, než xxxx xxxxxxxx služebnímu xxxxxxxx vojáka, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxx xxx výhodnější, a xxx mu xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxx xxx určení výše xxxxxxxxxx xxxxxx použit xxxxxxxx xxxxx podle §68 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx, xx které xx xxxxx jmenován.

(7) Vojákovi xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru služební xxxx xx nevyčerpanou xxxxxx dovolenou, xx xxxxxx mu xxxxxx xxxxx v kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §33 xxxx. 2 x 8. Xxxxxxxx xxxx xx nevyčerpanou řádnou xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68r xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(8) Xxxxxxxx plat xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31c xxxx. 7 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx neposkytnutého xxxxx xx výši poměrné xxxxx služebního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx příplatku.

§68x

Xxxxxxxx xxxx po xxxx dočasné neschopnosti xx službě

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) nejdéle po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Vojákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxx konat xxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízenou xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví19b).

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Služební xxxx xx dobu xxxxxxx neschopnosti pro xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 %, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §31 zákona x nemocenském xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx voják x xxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx nebo xxxx povinnost zdržovat xx x xxxxx xxxxxx nebo dodržovat xxxxxx povolených vycházek xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxxx kontroly dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx52), xxxx mu xxx xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx vyplacen, xxxxxxxx se vyplacená xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je voják xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platu.

§68x

Xxxxxxxxx služebního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxx xx služební xxxx.

(2) X rámci xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxx.

§68x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§68x

(1) Xxxxxxxx plat se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx53) x zaokrouhluje xx xx celé xxxxxx směrem nahoru.

(2) Xxxxxxxx plat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx nejvýše xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelném xxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxx platového xxxxxxxx, pokud je xxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platu, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x provedených xxxxxxxx. V ostatních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx žádost xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx služební xxxx xxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§68n

(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x hotovosti. Voják xxxx písemně xxxxxxx x přijetí služebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx operace xxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx v hotovosti xxxxxx na příplatek xx xxxxxx v xxxxxxxxx, x xx x x xxxx xxxx.

(3) Vojákovi x xxxxxxxxxxx místem výkonu xxxxxx v xxxxxxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx měně, pokud xx x této xxxx vyhlašován Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx platu xxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx použije kurz xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx, xx který xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Vojákovi xxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx přiměřenou xxxxxx xx služební xxxx, x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčtuje x xxxxxxxxxx pravidelném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx povoluje xxxxxxxx orgán.

§68n vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68o

Srážky ze xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx platu xxxxxx

x) daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx náhrady xxxx xxxx nevyúčtované xxxxxx xxxxxxxxxx vojákovi k xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů,

e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že nebyly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx postiženou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxx vedené xxxxxxx xxxxxxxxxx, správním xxxxxx, xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx zmocněným x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx voják povinen xxxxxx,

x) částku xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x státní sociální xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx vykonatelného xxxxxxxxxx, xxxx

x) částku přeplatku xxxxx §68k xxxx. 5.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx srážek ze xxxxxxxxxx platu se xxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx platu

(1) Xxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx zemřel x xxxx, kdy byl x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nezvěstným, xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx shromažďovat, zpracovávat x uchovávat xxxxx x prostředcích xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platech xxxxxx a jejich xxxxxxxx údajích, které xxxxxxxxx xxxx služebního xxxxx.

(2) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o služebním xxxxx je Ministerstvo xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x služebním xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§68x xxxxxx právním předpisem x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxx služební xxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a služebnímu xxxxx xx nevyčerpanou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§68x vložen právním xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX II

NÁBOROVÝ, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§69

(1) Xxxxxxxx lze xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, absolvoval-li jiné xxx vojenské xxxx xxxxxxxxx střední x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxxx vojenských xxxx xxxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxxx. Náborový příspěvek xxx xxxxxxxxxx ve xxxx xx 30&xxxx;000 xx 250&xxxx;000 Xx xxxxx dosaženého xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx vojákovi xxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 písm. c) x x) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(3) X xxxxxxx, xx voják xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, lze xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx náborový příspěvek xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx povoláním xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx poskytnout náborový xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx vyplácí 20 % xx 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 30 % po 12 xxxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx x 50 % po 24 xxxxxxxx trvání služebního xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosaženého xxxxxxxx x stanovené doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§70a

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx s xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělání xxxxx §60, xxx xx xxxxxxxxxxx přiznat xxxxxxxxxxxx příspěvek. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx vzdělání.

§70a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§70b

(1) Za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 7&xxxx;000 Kč.

(2) Xxxxxxx-xx voják xxxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxxxx, má nárok xx stabilizační příspěvek xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §68h, po xxxx xxxxxxx xxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx po xxxx 12 měsíců xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, které voják xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx pro výkon xxxxxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx službu xx speciální xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil, Xxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx stabilizační xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Stabilizační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx studiem nebo xxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve službě.

(5) Xxx splatnost x xxxxxxx stabilizačního xxxxxxxxx xx použijí §68l xx 68n.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx odborností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx sil x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministr.

§70b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX XXX

XXXXXXXX X XXXX XXXXXXX

§71

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx doba od xxxxxxx xxxxxx na xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů do xxxxxx xxxxx, xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x místě, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx vojáka x xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x Xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí, xx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx x zahraničí.

(3) Stanoveným xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx.20)

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, v xxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.21)

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) nebo xxxxxx (xxxx) a nezaopatřené xxxx, x xx xxxxxxx děti, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx do pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx.22a) X xxxxxx (druhovi) se xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přihlíží, xxx xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce x je-li xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.22b)

(6) Obcí xxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxx xxxx,22c) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vojenský xxxxx xxxx vojenské xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx služby.

(7) Jízdními xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, místenku a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lehátkového vozu x xx xxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxxx.

§72

Náhrady xxx služebních xxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vojáka xxxx xx jiné xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx, xx-xx to hospodárnější x xxxx-xx služební xxxxx xxxx xxx 7 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xx jednou xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx cestě náležejí x xxx odvelení; xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vojákovi, s xxxx byla uzavřena xxxxxx o xxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx soustředěních nebo xxxxxxxxxxxx a za xxx xxxxxx zkoušek x xxxx xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxx xx-xx vojákovi xxxxxxxxxx xxxxxxxx volno.

§73

Xxxxxxx

(1) Xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.23) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxxx x xxxxx rozpětí stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.23)

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxxxx trvá xxxx xxx 5 xxxxx, xxxxxxxxxx ze služebních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx nejnižší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.23)

(3) Xxxxxxx nenáleží xxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, stravné xx xxxxxx krátí, x xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x 20 %, oběda x 40 % a xxxxxx o 40 %.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx cestu xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx delší xxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxx stravné xxxxx za xxxx xxxxxx služby.

§74

Náhrada xxxxxxxxxxx jízdních xxxxxx

(1) Vojákovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx mezi xxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nástupu služební xxxxx, a xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx k plnění xxxxxxxxxx úkolů, a xxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx byl xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx se xxxxxxxx, x zpět.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 50 km xxxxxx směrem se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx vzdálenosti nejméně 101 km jedním xxxxxx xx xxxxx xxxxxx výdaje xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxx místenky.

(4) Náhrada xxxxxxxx xx použití xxxxxxxxx xxxx lehátkového xxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx náleží xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzdálenosti xxxxxxx 201 km xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxx xxxx 22. a 6. xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následoval výkon xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 písm. x), se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vozovou třídu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx místenky náleží xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 101 km jedním xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx výdaje xx místní hromadnou xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx hromadného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x zpět xxxx xxx služební xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, náleží xx xxxxxxx xx xxxx jízdních xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx při použití xxxxx xxxx autobusu xxxxxxx přepravy.

§75

Náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx xx ubytování

Při služební xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx výši xx xxxxxxxxx,

x) nebylo-li xx xx xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxxx poskytnuto bezplatné xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vůz a xxx-xx xxxxx xx x xxxx noci xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx odjezdu.

§76

Náhrady za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxx xxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx, náleží xx xx xxxxx 1 km jízdy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty.

(2) Xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx hmoty xxxxxx xxxxxxxx podle xxx xxxxxxxxx xxxx prokázaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx služební xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, vypočte xx xxxx náhrad x průměrné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem.24a) Xxxxxxxx xxxxxxx hmoty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údajů xxxxxxxxx x technickém xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx typu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxxxxx motorového vozidla, xxxxx má xxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx, x jaký xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nadřízený xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiného xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jízdenky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx letenky.

§77

Náhrady xxx přeložení x xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx přeložení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do místa xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx při služební xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx dobu, xxx xxxxxxx k výkonu xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx služby, náhrada xxxxxxxxxxx jízdních xxxxxx. Xxxxxxx se poskytuje x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §74 xxxx. 5 xx xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx konal xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx denní xxxxxx stravného xxx xxxxxxxx cestě; xxxxxxxxx-xx xxxxx denně, xxxxxx xx náhrada xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx voják xxxx xxxxxxx, určí xx xxx xxxxx xxxxxxx jízdních xxxxxx xxxxx x nich. Xxxxxxxx má bydliště x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zařazenému x hodnostním xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyplácí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx termínu jeho xxxxxxx. Xxxx náhrady xx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx a místem xxxxxx xxxxxx, a xx xxxx xxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 122/2012 Sb.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestách

§79

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. b) xx d).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx x zahraničí x xxxx a xxx služebních cestách x xxxxxxxxx náhrady xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud x vojákem xx xxxxxxxxx nadřízeného cestuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx vojákovi xxxxxxxxxx xxx náhrady prokázaných xxxxxxxx, ubytovacích x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxx příslušníkovi. Vojákovi x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx nenáleží xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x x zemi, xxx xx stanovené pravidelné xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.25) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx služební orgán x rozmezí 10 % xx 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx v zahraničí. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx náhrady xx použijí §68l, §68m odst. 2 xx 4 x §68n.

§80

Xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxx dohodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx cesty x návštěvě rodiny, xxxxxx xxxxxx x xxxx.

§81

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx; na xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou pro xxx xxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx sazeb stravného x xxxx měně xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.24)

(3) Trvá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx 12 x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx stravné x xxxx xxxx xx xxxx, která xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stravného x xxxx xxxx x xxxxx celých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strávených mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx trvá xxxx než 1 xxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx krátí xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §73.

§82

Xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stravného kapesné x xxxx xxxx xx xxxx 40 % stravného stanoveného xxxxx §81 xxxx. 1 a 2.

§83

Za použití xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 x náhrada xxxxxx xx pohonné xxxxx podle §76 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxx za xxxxxxx hmoty v xxxx měně xxxxxx xx kilometry ujeté x xxxxxxxxx xxx 350 xx.

§84

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx náleží xx xxxx služební xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxx měně x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx x §73.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rozhodnou xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx náhrady xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx letecké xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx

§85

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x voják xx xxxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pohonné xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.24)

§86

(1) Požádá-li xxxxx x poskytnutí xxxxxx xx náhrady xxx xxxxxxxx xxxxx, musí xx být xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta x cizí měně x xxxxxxx x xx výši xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxx měně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx povinen xx 10 pracovních xxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty x xxx vrátit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jeho nároků xxxx xxx provedeno xx 14 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxxx písemných dokladů.

§87

Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx služby xxxxxx, xxxxxxxx xx xx dobu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx vojákovi xxxxxxx.

§87a

Nárok xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu služby x xxxxxxxxx, pokud xx jsou poskytovány x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2002 Sb. s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§88

Xxxx částek, xxxx xxxxxxx xxx denním xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx výše 50 xxxxxx xxxxxx xxxx x od 50 xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxx.

§88a

Cestovní x jiné xxxxxxx xxxxx §71 xx 89 lze xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxx podmínky, za xxxxx xxxx paušální xxxxxx stanovena, je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx částku xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 28.6.2002

§89

Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx přiznávání cestovních xxxxxx a xxxxxx xxx povolání do xxxxxxxxxx poměru a xxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX, VÝSTROJNÍ X PŘEPRAVNÍ XXXXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx má xxx nepřetržité službě, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nelze-li xxxxxxxxxx bezplatné stravování, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxx se xxx xxxxxxxx cestě xxxxxxxxx vojákovi xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx nárok pouze xx xxxxxxx xxxx xx náhradu v xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxx, xx xx pro xxxx xxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Voják xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx výstroj x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx vojenský xxxxxxxxxx. Nelze-li poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx první, má xxxxx xxxxx na xxxxxxx x penězích. Xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxx §19 odst. 1 písm. f) x x) xxxx xxxxxxxxx 2 let xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů za xxxxxxx vojenskou xxxxxxx; xx doby 2 xxx se xxxxxxxxxxxx xxxx dispozice podle §10 xxxx. 2 xxxx. b) xx x). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx součin xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Voják xxxx xxxxx xx výstrojní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. b), x) až i).

(4) Xxxxxxxxx-xx xx podezření xx závažného xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxx xx spáchání trestného xxxx xxxxx §9 xxxx xxxxxxx-xx důvody xxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx. x), poskytují se xxxxxxxxx náležitosti xx xxxx xxxx zpětně. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxx dispozice xxxxxxxxx jeho služební xxxxxxxx.

(5) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zaniká, xx-xx xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cestě xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx léčebnou xxxx, xxx přestěhování x xxxxxxxxx zájmu xxxxxx, x to x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,22) xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxx, x xxx přestěhování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx cestě na xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx x nezaopatřeným xxxxx. Xxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), h), x) a x) xxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cestě xxxxx odstavce 1 xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxx motorové vozidlo, xxxxxx xx xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX PÉČE, XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX X NEMOCENSKÉ XXXXXXXXX

§94

Xxxxxxxxx služby

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx své působnosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx ochrany zdraví xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně očkování, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, izolace x xxxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx poskytovatel"), a xxxxxx-xx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx26). Xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx Vojenská xxxxxxxxx pojišťovna xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx lůžkovou zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxx poskytl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx nebo xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče v xxxxxxx, které stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx vojenští xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxx provozovaných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxxxx xx vojenskou xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx krizových xxxxxxxxx54) xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx fakultních nemocnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26)

§96

Xxxxxxxxxx pojištění

Nemocenské xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis19a).

§97

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů v xxxxxxxxxxx roce k xxxxxxxx zdravotního stavu, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx po xxxxxxxx věku 35 xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxx řádné xxxxxxxx x xxxx dosažením xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx rehabilitace xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 14 xxxxxxxxxxxx dnů, xx xxxxx xxxxx xx udělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dovolené xxxx xxxxxxx dovolené xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx řádnou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx souběhu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytne se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

(5) Vojákovi, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služebních zařazení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§97a

Mimořádná rehabilitace

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci xx xxxx xxxxxxx 90 xxx vcelku, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rehabilitace v xxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x kalendářním xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxxxx a nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rehabilitace a xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vojákovi xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ PŘI XXXXXX SLUŽBY

§98

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Služební orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx služby s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx života x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na další xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx s jejich xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx všechna xxxxxxxx, která xxxxxxx x zajištění bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, odstraňovat xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Služební xxxxxx jsou povinny xxxxxx vyhledávat, zjišťovat xxxxxx příčiny a xxxxxx. Xx xxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Při přijímání x provádění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxxx orgány ze xxxxxxxxxxx preventivních zásad, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx rizik,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx x zdroje xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx působení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prevence rizik.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) zajistit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyžadovat x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxx xxxxx potřeb xxxxxxxxxx xxxxxx xx vhodných xxxxxxxxxxx dostatečné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx normativní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) vést xxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx vykonával xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx způsobilosti,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,27a)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx x xxxxxxxx zdravotní x xxxx xxxxxxxxxxx x služebních, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vojákům osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx vyžaduje výkon xxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxxx stavu x provádět xxxxxxxx xxxxxx používání,

j) poskytovat xxxxxxx xxxx, čisticí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx s xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx výkonu služby xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§99

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx je xxxxxxx povinen

a) xxxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxx50) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxx i xxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xx služby, a xxxxxxxx se zjištěním, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek,

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx, které se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx28),

x) xxxx oznamovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxx ohrozit bezpečnost x xxxxxx při xxxxxx xxxxxx.

§100

Xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby

Státní xxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ŠKODY

HLAVA X

XXXXXXXXXXX XXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXXXX STÁTU

Obecná xxxxxxxxxxx

§101

(1) Voják xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx poměrně xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nadřízený, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §104 a 106.

§102

Xxxxxxx-xx xx voják xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povaze x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, neodpovídá xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx v náročném xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nepříznivých xxxxxxxxxxxxxx podmínek,

b) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jiných závažných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životy, xxxxxx, značné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx pohromy,

c) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx při xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, záchranných x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx životu xxxx xxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx hrozila xxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxx xxx úmyslně nevyvolal, xxxxx

x) xx xxxxx, xxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schopen xxxxxxxxx své xxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

§103

Odpovědnost xx nesplnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodě nebo xxxxxxxxx hrozící xxxxx, xxxx nadřízený požadovat, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxx nahradit jinak. Xxxxxx se přihlédne xxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, x xxxx x povaze xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx schodek xx svěřených hodnotách,které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§104

(1) Ministr xxxx xxxxxxxx služební xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vyúčtování, xxxxxxxx za vzniklý xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx současně xxxxxxx, xx xxxx-xx vykonávat xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx o xxxxxx odpovědnosti se xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx, že xxxxxxx xxxxxx zcela xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§105

(1) Voják, xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx odstoupit xxx xxxxx služebního xxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxx v přiměřené xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závady xxx výkonu služby, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazen xxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dohody o xxxxxx odpovědnosti musí xxx písemné.

(2) Dohoda x xxxxxx odpovědnosti xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

§106

Xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx odpovídá xx ztrátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx29) a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx svěřeny xxxxx xxxxxxxxx potvrzení. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx ztrátu xxxxxxxxx.

Rozsah xxxxxxx xxxxx

§107

(1) Xxxxx, který xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx skutečnou xxxxx, a xx x penězích, xxxxxxxx xx xxxxxxxx uvedením xx xxxxxxxxxxx stavu.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z nedbalosti x xxx nesplnění xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.30) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ztrátou xxxxxxxxx předmětů,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.31)

(3) Xxxxxxxx-xx za xxxxx několik xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx však xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx úmyslně, xxxxxxxxxx xx xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxx také xxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx zavinění.

§108

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx schodek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx náhrady xxxxx poměru xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx služební xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí x jednotlivých xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx30) xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx podíly xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx některý ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx voják xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx schodku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společně podíly xxxxxxxx podle odstavců 1 a 2.

§109

Při xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx z xxxx xxxx v xxxx poškození xxxx xxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxx-xx škodu xxxxx z xxxxxxxxxx xxx dopravní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, xxx výši xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nižší částkou, xxx je xxxxxxxx xxxxx, popřípadě než xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx vymáhání xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx nehodě xxxx xxxxxxx nehodě xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x nehodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxxxx nehodě nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§111

(1) X xxxxxxx xxxxx rozhoduje služební xxxxx, xxxxx nedojde x xxxxxx x xxxx náhradě. Dohoda x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Byla-li škoda xxxxxxxxx trestným činem, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škodu xxx xxxxx, xxxxxxxx o xx nerozhodl xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx voják alespoň xxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx poměry x x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nelze dluh, xxxxx vznikl v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx způsobil xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek31), xxxxx xxxxx-xx ke xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ztrátou xxxxxxxxx předmětů.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXX XX ŠKODU ZPŮSOBENOU XXXXXXXX

§112

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx vojákovi xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx nebo xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx xx škodu xx odložených xxxxxx

(1) Xxxx odpovídá za xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx místě.

(2) Xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nepřevzal xx xxxxxxxx úschovy, xxxxxxxx xxxx xxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.17) Xxxxxxxx škoda xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, hradí xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx vznik xxxxx neohlásil xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx se x xxxxx xxxxxxx.

§114

Odpovědnost za škodu xx xxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx škody, xxxxx xxxxx majetku, xxxxxxxx xxxx.

§115

Odpovědnost xx škodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nemocech z xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xx zdraví, kterou xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxx úraz") xxxxxxxx stát.

(2) Za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx stát. To xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zjištěním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x ve služebním xxxxxxxx vykonával službu, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx. Xxxx nemoc x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,32) x xx xx xxxxxx zařazení xx seznamu x xx dobu nejvýše 3 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx úraz xxxx x xxxxx byla xxxxxxxx nemoc x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx ztrátu xx služebním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) náhradu za xxxxxx,

x) náhradu za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx za účelně xxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx,

x) jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§117

Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu neschopnosti xxxxxx xxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxx neschopnosti výkonu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx30) xxxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x služebním xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx i xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx se xxxxxxx z průměrného xxxxxxxxxx xxxxx30) vojáka xxxx vznikem této xxxxx škody. Xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrada za xxxxxx xx služebním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §118, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xx plat xx xxxxxxxxx úrazu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z povolání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §68k xxxx xxxxxxxxxx.

§118

Náhrada za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx33) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx po služebním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x připočtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx služebnímu xxxxx30) xxxx vznikem xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx dvacetinásobku minimální xxxx.17) Xxxxxxxx voják xxxxx xxxx vznikem xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx plat průměrný xxxxxxxx xxxx,30) xxxxxxx xxxxxxxx vojáci xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, než je xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Přitom xx xx služební xxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx po zjištění xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx nemocenské.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xx po zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nenastoupil xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx byla xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx rozdílu mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx30) xxxx vznikem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,30) xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx 65 let xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxx-xx služební xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx při výkonu xxxxxx xxxxxxx x §120 xxxx. 3. X tom xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxx poskytuje xxx xxxxxxxxxxx k věkovému xxxxxxx.

§119

Xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx bolest x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxx jednorázově.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx má xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx po xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a náhrad xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34a)

§120

Xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx šestinásobku xxxxxxxxx xxxx17) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx při

a) xxxxxxxxxxx vojenské xxxxx, xxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) leteckém xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx x při nácviku xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zkouškách xxxxxxxxxx, silničních x xxxxxxxxxxx vozidel při xxxxxxx rychlostech xxxx x xxxxxx za xxxxxxxx, které překračují xxxxxxxxxx xxxxxxxx platných xxx jejich řízení xxxx provoz,

e) telekomunikačních x xxxxxx xxxxxxx xx stožárech, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx polohách xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pracovní lávce, xx xxxxxxx xxx 10 m,

f) činnosti x rizikem vzniku xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx popálenin x xxxxxxxx xxxxxx teploty xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx vysokou xxxxxxxxxxx škodlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx použít xxxxxxxx dýchací xxxx xxxxxxxx přístroj anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx pod xxxxx xx zvýšeného xxxxx xxxxxxx, při níž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx přetlakového vzduchu xxxxxx, xxxxxxx přístroj xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x láhvi, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx vodou, x xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pod xxxxx x xxx xxxxxx techniky,

h) xxxxxxxx x rizikem xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx podle xxxxx xxxxxx přípravy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, při likvidaci xxxxxxxx x munice, xxx xxxxxxxxxxx pracích xxx pohromách, xxxxx xxxxxxxx lidské životy xxxx xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx35) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy.17) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx při pyrotechnické xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx odškodnění ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

(3) Vojákovi, xxxxx xx stal xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x povolání xx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx při výkonu xxxxxx v zahraničí, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stav xx státě, kde xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx v zahraničních xxxxxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx úkolů při xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.35)

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx stal xxxxxxxxxx ve třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17) Xxxxx, který xx stal invalidním xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx služebního xxxxx xxx činnostech uvedených x odstavcích 2 x 3, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, ve xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx výhodnější.

§121

Náhrady xxx úmrtí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx

Xxxxxxxx voják xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx x xxxxxxx,

x) náhradu nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§122

Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x léčením a x pohřbem

(1) Účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx x x pohřbem se xxxxx tomu, xxx xxxx náklady xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx;36) §119 xxxx. 2 xxxx poslední xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Náklady xx pohřeb jsou xxxxxxx náklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ústav, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smuteční ošacení xxx pozůstalého manžela x xxx každé xxxxxxxxx dítě, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx zřízení pomníku xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxx.17)

§123

Náhrada xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxx poskytovat.

(2) Při xxxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx30) xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx pozůstalých xxxxx xxxx úhrnem xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 65 xxx věku. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 5 věty xxxxx x třetí xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx uhrazena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx důvodu.

§124

Jednorázové odškodnění xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, které má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to každému xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx17). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vojáka, xxxxxxxx s xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx žil ve xxxxxxxx domácnosti xxxxx xxxxx xxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zemřel následkem xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §120 xxxx. 1 xx 3, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých. Xxxxxxxxxxx manželovi x xxxxxxx pozůstalému xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx sirotčí důchod x xxxxxxxxxxx pojištění xx zemřelém, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 4. Xxxxxx, xxxxx xxxx odkázány xx vojáka výživou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovným xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy17). Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pozůstalých xxxx xxxx xxxx, které xxxx odkázány na xxxxxx výživou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve výši xxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXXXXX XXXXX XX ŠKODU

§126

Zproštění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) byla-li škoda xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné předpisy xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx seznámen,

b) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx požití xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx návykových xxxxx31) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx škodě xxxxxxxx, x jestliže xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx x xxxxxx škody.

(3) Xxxx se xxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti, utrpěl-li xxxxx služební úraz xxx odvracení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx státu, pokud xxxxx tento xxxx xxx úmyslně xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx x jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých náležejí x xxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxx xx škodu xxxxxxxxx xxxxx přivodil xx požití alkoholických xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.31)

§127

Náhrada xxxxx

(1) Náhrada xxxxx se poskytuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x penězích, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx vychází z xxxx ceny x xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx vzhledem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vojáků, xxxxxxx xxxxxxxx, výši x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§128

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx služby

(1) V xxxxx souvislosti s xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx počátkem xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Takovými xxxxx však xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, ošetření, popřípadě xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxx xxxxx x xxx x xxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx rozkaz xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x noci, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx a xxxxx x xxx x xxxx jsou úkony x přímé xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx cesta x místa trvalého xxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx místo, xxxxx xxxxxxxxx určil x xxxxxx xxxxxx, x xxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xx xxxxx výkonu služby xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx obcí xxxx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx nutný úkon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po jejím xxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx služební orgán xxxxxxx v případech xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

(2) Xxxxxxxx příspěvek xxx xx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 1 přiznat x xxxxxxxxxx xx vojákovi, xxxxx jsou xxxxxxx x §125.

§130

Xxxxxx státu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx tomu, xxx xx škodu odpovídá, x to x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxx xxxxx xxx nemoci x xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, nárok na xxxxxxx vůči všem xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podmínek, x xxxxx vzniká xxxxx x xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatelů za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§131

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx poskytuje x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx služby xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx x důvodech xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odbytné, xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

§132

(1) Voják, xxxxx služební xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), h) x x) xxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. x), x), x), x), x) xx x), x) x x), xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxx alespoň xx xxxx 15 xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za 15 let služby 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx zvyšuje xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o 6,2 %, za dvacátý xxxxx x každý xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxx o 2,5 % a xx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§133

(1) Xxxx výsluhového xxxxxxxxx může činit xxxxxxx 55 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxxx platu. Byl-li xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx letec xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 3, může xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx výkonného xxxxx x xxxxx xxxxxx xx službou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebezpečnosti.

§134

Při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx důchod37) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodů, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx důchodu xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,37a) x xx xxxxxxx do xxx, xxx uplynuly 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;38) xx xxxxxx xxx xxxxxx výsluhový xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx dni a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §137 xxx xxxxxxxxxxx x xxxx důchodu. Xxx xxxxxxxxx xxxx výsluhového xxxxxxxxx v souběhu x důchodem z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx důchod xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§135

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx přijetí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx x xxxxxxx xx příspěvek za xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39) náleží xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx nároku xx příspěvek x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxx a xx xxxx náležející xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvýšení, xxxxx xx k xxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxx, pokud nárok xx xxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto zákonem xxxx.

§137

Výsluhový příspěvek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx procentní xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxx xxxxxxx,40) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důchodů x xxxxxxxxxxx pojištění.

Xxxxxxx

§138

Xxxxx, jehož služební xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), x) x x) xxxx podle §19 xxxx. 1 písm. x), x), x), x), x) xx x), n) x x), xxxxx xxxxx, xxxxx si xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nezvolil xxxxx na jeho xxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxx.

§139

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Doba xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxx xxxx 2 roky. Základní xxxx odbytného xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx služební platy. Xx třetí x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zvyšuje x xxxxx průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx jedenáctý a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx se odbytné xxxxxxx x jednu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu, xxxxxxx xxxx do xxxx osmnáctinásobku.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx každém dalším xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx snížené x xxxxxx odbytného nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx k vzájemnému xxxxxxxxx xxxxx vyplaceného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x nově náležejícím xxxxxxxx, xxxxxxx nenáleží.

§140

Odchodné

(1) Xxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xx výši čtyřnásobku xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx. Xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx odchodné xxxxxxx x 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx odchodného xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx vojákovi při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx vyplaceno xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo vyplaceno xxx předcházejícím skončení xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo odbytného xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odchodného, xxxxxxxx xxxxxxxx.

§141

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx služební xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx dítě, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx jedné poloviny xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxx i xxxxxxx, xxxxx-xx dítě xxxxxxxx xxxxxx xx sirotčí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dítěte.

(2) Xxxx-xx pozůstalého manžela, xxxxxxxxx se úmrtné, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pozůstalým xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xx každému dítěti xxxxxx dílem. Xxxxx xx úmrtné vznikne x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 věty xxxxx, x to xx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxx x xxxxxx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx než 2 xxxx, náleží úmrtné xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx vojáka.

(3) Xxxxxxxx x dětem x xxxxxxx xx sirotčí xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx žádosti. Xxxxxxx xxxxxx xx úmrtné xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx x organizaci x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx41).

§143

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnou xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx výši doba xxxxxx činné xxxxxx xxxxxx, vyjma doby xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sborech podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42) Xxx xxxx výsluhového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doba xxxxxx xxxxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministrem xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx35) x xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx voják vystaven xxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxx nebo zdraví xxxxxxxxx x vedením xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx operace, xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx zařazení pilot, xxxxx pilot, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxx činnostech xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx35), x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx útvaru, xx xxxxxx xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx jedenapůlnásobně.

Za xxxx xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx zvýšeného xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx řádné a xxxxxxxx dovolené, preventivní xxxxxxxxxxxx xxxxx §97 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §97a, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volna xx xxxxxx konanou xxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx čerpání volna x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského nasazení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x necelých xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx 30 xxx xx hodnotí xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 4, xxxx rodičovské xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx4), x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xx průměrný xxxxxxx xxxxx služební xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx považuje xxxxxxxx hrubý služební xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 5 kalendářních xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx posledním xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxx tento xxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle xxxx první, zjišťuje xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x celé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx, xxxx, po xxxxxx xxxxx nemůže xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů19b) xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx nařízena xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx služební plat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xx službě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytován xxxx x prostředků xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx orgánu, x doba určení xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) x x), xx x xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx. Nelze-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §68g. Xxx xxxxxxx výsluhových xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx kázeňského xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) ke xxxxxxxxxx xxxxx poskytnutému xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx, xxxx

x) x doplatkům x xxxxxxxxxx služebních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbytné, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx však xxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zániku služebního xxxxxx přiznán xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x když xxxx výplata xxxxx §136 xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx odbytného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přihlíží x době trvání xxxxx služebních xxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx výsluhové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednou xxxxxxxxx; ke zvýšenému xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nepřihlíží. Výsluhové xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx jmenován xx xxxxx hodnosti xxxxx §7 xxxx. 5, xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxx náležitosti, xx které by xxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xx xxxxx hodnosti.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 písm. x), x) xx x) x o) xxxxxx xxxxxxxxx náležitosti x xxxxxxxxx výši; xx xxxxx i x případě odbytného x odchodného, skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nárok xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x) xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx xxxxxxx řízení pro xxxxxxx trestný čin, xxxxx xx xx xxx následně xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx42c) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx42d) anebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podmíněném xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx42e). Xxxxx trestní řízení xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx první, xx xxxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx náležitosti. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx ode dne xxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxx xxxxxx postupně xxxxxxxx (manželovi), xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx s vojákem x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx domácnosti nemusí xxx splněna u xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx 8 xxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.39) Nepožádá-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxxxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxx věku xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z důchodového xxxxxxxxx42f) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, výplata xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Požádá-li však xxxxxxxx výsluhového příspěvku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx rozdíl způsobem xxxxxxxx xxxxx §134 xxxx. 1 věty xxxxx a případný xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Výsluhové xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx zániku služebního xxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx x výsluhových xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.43)

(12) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

ROZHODOVÁNÍ XX XXXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§144

Xx řízení xx xxxxxx služebního xxxxxx se xxxxxxxxxx §10 xx 12, §14, §33 odst. 2 xxxx. c), §79 xxxx. 5, xxxxx XX části xxxxx x §175 xxxxxxxxx xxxx.

§145

(1) X řízení xx xxxxxx služebního xxxxxx se rozhoduje x

x) xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx služebního poměru,

e) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx době,

g) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikačního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx voják x xxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx zastavením jeho xxxxxxx,

x) době xxxxxx xxx zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §68k xxxx. 5,

k) xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx poměru,

m) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx zahajuje xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zkrácením.

(3) Xxxxx xxxxx vyjádřil xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx voják xx xxxxxxxx řízení, xxxx služební xxxxx xxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§145x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Personálním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) pověření xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx služebním xxxxxxxx,

x) odvelení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx mateřské xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na peněžní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat výdělečnou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxxxxxxx xxxxx nebo určení xxxxxxxxxx platu xxxxx §68i a 68j,

n) xxxxxxxxxxx rozhodné doby,

o) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx rozkaz xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxx úkonem x xxxxxx.

(3) Personální xxxxxx obsahuje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx zařazení vojáka x xxxx xxxxxx xxxxx. Odůvodnění personálního xxxxxxx není xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), c), x), f), h), x), j) xxxx x).

(4) Personální xxxxxx xx vojákovi xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 odst. 3 xxxxxxxxx řádu xx xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx stejnopisu písemného xxxxxxxxxx personálního xxxxxxx xx vlastních rukou.

(6) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxx.

(7) Lhůta pro xxxxxxx xxxxx odvolacímu xxxxxx xxxx 15 xxx.

(8) Odvolací orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhoduje formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci personálního xxxxxxx.

§146

Xxxxxx a postoupení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx podání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx, xx povinen postoupit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně a xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§147

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odnětí hodnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, xxx xx oprávněný služební xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v §21 xxxx. 1 dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§149

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxx.

§150

Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xxxx. x) xx f) x proti personálním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §145a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§150x

§150x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§150x

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx od xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zařadit, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§150x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2012 Xx. x účinností xx 1.6.2012

§151

Přezkoumání xxxxxxxxxx soudy

Návrh xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx soudem xx možno xxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí.

§152

Řízení xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx služební xxxxx vojáka zanikl.

§152x

Xxxxx rozhodnutí

(1) Nesplní-li xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxx xxxxx xxxx x řízení xxxxx §51 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x srážkách x jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx podá xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX X STÍŽNOSTÍ

§153

Žádost nebo xxxxxxxx vojáka

(1) Voják xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx služby x xx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů podle xxxxxx xxxxxx žádost xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx vojáka xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Žádost nebo xxxxxxxx xxxxxx vyřizuje xxxxx xxxxxx obsahu xxxxxxxxx vojáka nebo xxxxxxxx orgán. Stížnost xxxxxx xxxxx vyřizovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, vůči xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být vyřízena xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx podání. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx voják x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx jen tehdy, xxxxx-xx v jejím xxxxxxx xxxxxxxx podklady xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx učiní xxxxxx xx xxxxx; voják xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxx xx to, xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx stížnost opakuje, xx xxxxx přezkoumat, xxx původní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyřízena, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahují-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx se jí xxxx nezabývá. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

§154

§154 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§155

§155 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§156

§156 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§157

§157 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§158

§158 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§159

Promlčení, zánik xxxx a xxxxxx

(1) Xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xx lhůtě, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx zákoně. K xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, jestliže xx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolá; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxx nárok xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xx služebním xxxxx xx skončení neschopnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx; nároky xx xxxxxxxxxx xxxxxx, která x xxxx xxxxxxxxx, xx však promlčují xx lhůtách stanovených x §161.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx uplatnil xxxx xxxxx a x zahájeném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx který xx xxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx, služební xxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) X zániku xxxxx xxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §113 xxxx. 3 a §152 xxxx. 2; x xxxxxx práva xx xxxxxxxxx, i xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzniklé xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx výše xxxxxxxxxxxx trojnásobku xxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, děti a xxxxxx, jestliže x xxx xxxx v xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti; předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx nároky xxxxx xxxxxxxx smrtí xxxxxx, x xxxxxxxx nároků, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx smrtí xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x xxxx, x nároků xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx úmyslně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx

§160

(1) Promlčecí xxxxx počíná xxxxx xxxx následujícím xx xxx, xxx právo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých splátek xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx celá xxxxxx částka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Nestanovuje-li tento xxxxx jinak, xxxx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru 3 xxxx.

(2) Jde-li o xxxxxxxx plnění, xxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx jednotlivá xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxx; počne xxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx dozví x tom, xx xxxxx vznikla, x x xxx, xxx xx ni odpovídá.

(4) Xxxxx na náhradu xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx, x jde-li x xxxxx způsobenou xxxxxxx, xx xxxxx 10 let xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx, x xxx škoda xxxxxxx; xx neplatí, xxx-xx x xxxxx na xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxxxxx xxxxx ten, xxx xx povinen plnit xx xx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxx; xxxx-xx však x uznání uvedena xxxxx k plnění, xxxx xxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Promlčecí lhůta xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx splátky, na xxx xxxx plnění x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx práva xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celá xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přiznaná xxxx písemně xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx 3 roky xxx dne jejich xxxxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Získá-li xxxxx xxxxxxxxxx obohacení xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx stát xx úkor xxxxxx, xxxx xx vydat.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx získaný xxxxxxx xxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx neplatného právního xxxxx. Xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na újmu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stát povinny xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx vyplacených částek xxxx však xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx lhůtě xx 3 xxx ode xxx jejich xxxxxxx.

§163x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx nepřítele.

(2) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx nepodal x xxxx nadřízenému xxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx známo, xxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxx služby,

b) xx xxxxxx bez xxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejde x xxxxxx.

§163x

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx xxxx sjednané xxxx; to xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§163x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2015

XXXXX II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§164

Přechod xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx službě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,46) xx xxxxxxxx xx služební xxxxx podle xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx vojáka, xxxxx xx xxx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxx určitou, x xx xx doby xxxxxxx tohoto závazku xx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx dohodou xxxxx §5 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x četaře, xxxxxxxx xxxxxxx rotného,

b) rotného, xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nadrotmistra, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rotmistra,

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx úplné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání,47) xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xx uplynutí xxxx xxxx xxxx xxxxx služebně zařazen xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx. Nebude-li xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx, xx xx xxxxx k propuštění xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx propůjčená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxxx propůjčenou xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dřívějšími xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§165

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx výši, x xxxx náležel xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nadále xx vyplácí x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Poživateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. prosincem 1999 xx 60 xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x to xxxxxxx do 60 xxx xxxx. Nejpozději xxx xxxxxxxx 60 xxx xxxx xx xxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134.

(5) Pokud xxxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na plný xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxx xxxxxxxx důchod x důchodového xxxxxxxxx x ke dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx doba 2 xxx xx xxxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx, upraví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon. Úprava xx xxxxxxx xx xxxxx měsíční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxx neobnovuje.

(6) Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx služebního poměru xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů; jde-li x xxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx trvání služebního xxxxxx stejným xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx.

(7) Vojákovi, xxxxx xxx xx xxxxxxx dobrovolnosti xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxx způsobilým xxxxx xxxx službu xxxx xxxxx služební xxxxx xxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výsluhových náležitostí, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx služby xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.49) Pokud xxx xxxxxxxx vojákovi xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx xxxx zastaven x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x to za xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxx xx xxx skončení xxxxxxxxxx xxxxxx po přičtení xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxx, pokud nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dosažením xxxx 60 xxx.

(8) Skončí-li xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx,

xx xxxxx na xxxxxxxxx náležitosti, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §19 odst. 1 písm. x) xxxxxx zákona.

§165x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1999 xx 60 xxx xxxx, jemuž xxxx v xxxx xx 1. prosince 1999 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxx, xxx je věk xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx vyplácení xx xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxx §137, xxxxx xx k xxxx xx tohoto xxx xxxxxxxx. Nejpozději xxx xxxxxxxx 60 let xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx stanovených x §134.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx zastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočteným xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§165x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 129/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.4.2002

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx středních xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§166x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zaváží požádat x povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxxx, stipendia xxxxx xxxxxxxx vyhlašovaných xxxxxxxxx, x přihlédnutím x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z dotací xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vysokých xxxxxxx57) a §60 xxxxxxxxx.

§166x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 263/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

§167

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx.

2. Xxxxx č. 65/1978 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3. Xxxxx č. 228/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 226/1992 Sb., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 34/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §165 xxxx. 1 xx 3 zákona x. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zákona, pozbývají xxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxxxxx 2004.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Xx. XLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx výši xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx úraz xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx náleží vojákovi x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx karanténa nebo xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxx ve výši xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povolání xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx tato xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxx izolace xx 31. prosinci 2008.

Xx. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx č. 261/2007 Xx. x účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx, který xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx x jmenován xx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x přísluší xx hodnost xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dnem 1. xxxxx 2011, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona).

2. Xxxxx, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. a) x x) xxxxxx č. 221/1999 Sb., ve xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dnem 1. xxxxx 2011 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx hodnost

a) xxxxxxxxx, xxxxx studuje x prvním ročníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bakalářském nebo xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku vojenské xxxxxx školy v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx čtvrtého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pátého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu.

3. Xxxxxxxx, xxxxx xx v xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 2 písm. x) x §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx. x xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx svobodník,

b) rotmistr, xxxxxxxx hodnost desátník,

c) xxxxxxxxxxx, přísluší hodnost xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnost xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnost poručík.

Ostatním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Doba xxxxxx služby v xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxxx §40 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §40a xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §125 zákona č. 221/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §124 x 125 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §144 xx 158 zákona x. 221/1999 Xx., xx znění účinném xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxx zahájeno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx zájmu xxxxxx x xxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx vznikl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platu xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx nesnížený xxxx podle §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx doba xxxxx §6a xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx přídavek xx bydlení podle §61 xxxx. 4 xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, náleží xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx-xx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx §68 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xx do xxxxxx xxxxxx xx xxx, xx-xx to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68a zákona č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxx x 1. dubnu 2016 xxxxx služebního xxxxxxxxx xx rok 2015. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravy xx xxxxxxxxxx.

5. Vznikl-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x xxxxx a xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §68b xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x výše příplatku xx xxxxxx x xxxxxxxxx x korunách, xxxxxxxxx xxx stejnou xxxxxxxxxx operaci. Xxxxx xxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

6. Xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxx byly xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí se x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxx podle §143 xxxx. 3 prodlužuje xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti. Xxx-xx vojákovi v xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxx plat podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx se za xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx-xx voják xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyšší xxxxxxxx, než xxxxx xx náleží xxxxx §6 xxxx. 3 x 7 zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx vojákovi x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx §7 odst. 7 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahuje obdobně. Xx xxxxx hodnosti, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx jmenován až xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 3 písm. x) xx x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx, xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx svým souhlasem xx nižší xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx vojenské velitelství x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Čl. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxx účinností xxxxxx xxxxxx x trvá xx jeho účinnosti, xx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx 1. ledna 2021, x čerpání xxxx xxxxxxxx, x xxxx x němu dojde xx 31. xxxxxxxx 2020, xx xxxx §3235 xxxxxx č. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2021.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 285/2020 Xx. s účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 221/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

155/2000 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

129/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 155/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 12.4.2002

254/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 28.6.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, zákonem x. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx č. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x zákon x. 309/2002 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx xx 28.8.2003

362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/205 Sb. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

626/2004 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí v xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

530/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 586/92 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.2006

546/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 219/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákonem x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., a xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 586/92 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 20.10.2008

479/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

272/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 143/92 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx v rozpočtových x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.10.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociální xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

355/2009 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 221/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 110/2009

147/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2010

445/2011 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 28.12.2011

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

122/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2012

186/2012 Xx., nález XX xx xxx 24.4.2012 xx. xx. Xx. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx částí xxxxxxxxxx §192 odst. 1 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 xxxx. a) xxxxxx č. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 odst. 4 xxxxxx x. 236/95 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx státních xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 odst. 3 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 odst. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx pozdějších předpisů, x §65 odst. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2012

332/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

204/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016 x xxxxxxxx §152x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

47/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

263/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2017

181/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2019

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

x oprava xxxx provedená xxxxxxxxx xxxxxxxx x částce x. 83/99 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.

1x) Vyhláška č. 256/1999 Sb., x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x vojenské xxxxx službě.

1b) §116 občanského xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §157 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

3) §158 xxxxxxxx xxxxx.

4) §32 odst. 1 xxxx. b) xx x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4x) §31 zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

5) §33 zákona x. 218/1999 Sb.

5a) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §139 a 315 x násl. xxxxxxxxx xxxx.

§47 a 48 xxxxxxxxx xxxxxx.

6x) §36 zákona x. 218/1999 Sb.

7) §32 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7a) §29 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 134/1997 Xx.

8) §32 xxxx. 1, §74, 76 x 94 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Xxxxxxxxx zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9b) §74 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 289/1997 Sb.

10) §20 xxxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených silách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10a) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10b) Zákon č. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 204/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxx 6. xxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, za xxxxxx svátek Xxxxx xxxxxxxxx.

12) §196198 xxxxxxxx práce.

12a) §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx zákona x. 546/2005 Xx.

13) §157 xx 161 xxxxxxxx práce.

14) Xxxxxxxx č. 65/1954 Sb., x Xxxxxxxxxx úmluvách ze xxx 12. srpna 1949 na xxxxxxx xxxxx války.

Sdělení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 168/1991 Sb.

Xx. 24 Xxxxxxxx xxxxxx na ochranu xxxxx xxxxx.

Xx. 43 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 33 Ženevských xxxxx x zacházení x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 9 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x Xxxxxxxxx xxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

16) Xxxxx č. 255/1946 Sb., x příslušnících Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 101/1964 Sb.

17) §111 odst. 3 xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., o xxxxxxxxx mzdě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §31 xxxx. 3 xxxxxx x. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

19) §76 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách).

19x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění.

19x) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §2 xxxxxx x. 219/1999 Sb.

21) §3 x 4 xxxxxx č. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx.

22) §115 občanského xxxxxxxx.

22x) §11 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22b) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění zákona x. 2/2002 Sb.

22x) §18 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx.

23) §5 xxxx. 1 zákona č. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

24) Zákon č. 119/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24x) Vyhláška č. 445/2001 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví výše xxxxx stravného, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx průměrných xxx xxxxxxxxx xxxx.

25) Xxxxxxxx vlády č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx.

26) §11 odst. 3 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/1999 Sb.

27) Zákon č. 32/1957 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§33 xxxxxx x. 88/1968 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

27a) Xxxxxxxxx zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Vyhláška č. 56/1997 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

29) §2 xxxx. 7 xxxxxx x. 219/1999 Xx.

30) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, odměně xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx.

31) §1 xxxx. 3 zákona x. 37/1989 Sb., o xxxxxxx xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32) Xxxxxxxx xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznam xxxxxx x povolání.

33) §39 x 44 xxxxxx x. 155/1995 Xx.

34) Xxxxxxxx č. 32/1965 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

34x) §36 x 37 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) §5 odst. 3 a 4 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37) §2931 zákona č. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37x) §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx.

38) §29 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Například xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

40) §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

41) Zákon č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9, 110 xx 112 x §117 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

42*) Například xxxxx č. 186/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službě, xx znění xxxxxx x. 160/1995 Sb.

42x) §11 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 79/1994 Xx., x platových xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx platový xxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 327/1996 Xx.

42x) §14 xxxxxxxx x. 114/2002 Xx., x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb.

42x) §307 xxxxxxxxx xxxx.

42x) §309 xxxxxxxxx xxxx.

42e) §179g xxxxxxxxx xxxx.

42f) §32, 74, 76 x 94 xxxxxx č. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

43) §18 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., k xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

45) §244 xx 250k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

46) Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 92/1949 Sb., branný xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §7 odst. 1 zákona x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.

48) Rozkaz ministra xxxxxx č. 015/90 x xxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx Xxxxxxxxxxx shromáždění XXXX xx xxx 18. xxxxxxxx 1990 č. 47 x xxxxxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX.

49) Xxxxx x. 34/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Sb., x některých xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x návykových látkách x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx k ochraně xxxx xxxxxxx působenými xxxxxxxxxx výrobky, alkoholem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

51) §8 zákona x. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §56 odst. 2 písm. x) x c) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

54) §2 xxxx. x) zákona č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx řízení x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

55) §105 a 106 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§363, 365, 366 a 368 xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§35 x 88 zákona č. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx mládeže za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

56) Xxxxxxxxx zákon č. 219/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2013 Sb., x Vojenské xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

57) §91 xxxx. 1, 4 x 6 zákona x. 111/1998 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) §157 odst. 2 xxxxxxxx xxxxx.