Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022 do 31.12.2023.


Zákon o vojácích z povolání

221/99 Sb.

Zákon

Část první - Všeobecná ustanovení §1 §2

Část druhá - Vznik, průběh, změny a zánik služebního poměru vojáků

Hlava I - Vznik služebního poměru

Osobní údaje §2a

Podmínky povolání do služebního poměru §3

Výběr uchazeče §4 §4a

Povolání do služebního poměru §5

Hlava II - Průběh a změny služebního poměru

Služební zařazení §6

Rozhodná doba ve služebním zařazení §6a

Vojenské hodnosti a hodnostní sbory §7

Jmenování do vyšší hodnosti §7a

Doba výkonu služby v hodnosti §8

Dočasné zproštění výkonu služby §9

Dispozice §10

Zvláštní dispozice §10a

Přerušení služebního poměru §11 §12

Pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení §13

Zastupování v jiném služebním zařazení §13a

Služební cesta §14

Studijní pobyt §14a

Odvelení §15

Přeložení §16

Služební hodnocení §17

Hlava III - Zánik služebního poměru

Zánik služebního poměru §18

Propuštění ze služebního poměru §19

Zákaz propuštění ze služebního poměru §20

Odnětí hodnosti §21

Zrušení služebního poměru ve zkušební době §21a

Následky zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru §22

Písemné hodnocení při zániku služebního poměru §23

Hlava IV - Výkon a doba služby

Výkon služby §24

Základní týdenní doba služby a kratší týdenní doba služby §25

Rozvržení základní týdenní doby služby §26

Přestávky ve službě §27

Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu §28

Služba konaná nad základní týdenní dobu služby §29

Služební pohotovost §30

Intenzivní vojenský výcvik §31

Nepřetržitý vojenský výcvik §31a

Nepřetržité vojenské nasazení §31b

Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení §31c

Hlava V - Dovolená a služební volno

Řádná dovolená a její poměrná část §32

Čerpání řádné dovolené §33

Přerušení řádné dovolené §34

Krácení řádné dovolené §35 §36

Zvláštní dovolená §37

Rodičovská dovolená a dovolená bez nároku na peněžní náležitosti §38

Služební volno při překážkách ve službě §39

Hlava VI - Zvláštnosti průběhu služby

Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí §40

Zahraniční operace §40a

Zvláštnosti průběhu služby vojákyň §41

Zvláštnosti průběhu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem §42

Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby §43

Část třetí - Občanská práva a vojenské kázeňské právo

Hlava I - Omezení občanských práv vojáka

Shromažďovací právo §44

Sdružovací právo §45

Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru §46

Hospodářská a sociální práva §47

Hlava II - Základní povinnosti vojáků a základní povinnosti nadřízených

Základní povinnosti vojáků §48

Základní povinnosti nadřízeného §49

Hlava III - Kázeňská pravomoc, kázeňské odměny, kázeňské tresty a jejich ukládání

Kázeňská pravomoc §50

Kázeňský přestupek §51

Zápis do evidence přestupků §51a

Kázeňské odměny §52

Kázeňské tresty §53

Ukládání kázeňských trestů §54 §55 §56 §57

Zahlazení kázeňského trestu §58

Část čtvrtá - Péče o vojáky

Podmínky pro výkon služby §59

Dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání §60

Ubytování §61

Služební příspěvek na bydlení §61a

Rekreace §62

Jednorázová peněžní výpomoc §63

Rekvalifikace §64

Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami §65

Část pátá - Zabezpečení vojáků

Hlava I - Služební plat

Nárok na služební plat §66

Složky služebního platu §67

Služební tarif §68

Výkonnostní příplatek §68a

Příplatek za službu v zahraničí §68b

Zvláštní příplatek §68c §68d

Příplatek za zvýšenou odpovědnost §68e

Příplatek za služební pohotovost §68f

Odměna §68g

Zvláštní případy nároku na služební plat §68h

Zachovaný služební plat §68i

Zvláštní případy určení služebního platu §68j

Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě §68k

Splatnost služebního platu §68l

Výplata služebního platu §68m §68n

Srážky ze služebního platu §68o

Vrácení služebního platu §68p

Informační systém o služebním platu §68q

Průměrný služební plat §68r

Hlava II - Náborový, kvalifikační a stabilizační příspěvek §69 §70 §70a §70b

Hlava III - Cestovní a jiné náhrady

Vymezení pojmů §71

Náhrady při služebních cestách a odvelení §72

Stravné §73

Náhrada prokázaných jízdních výdajů §74

Náhrada prokázaných výdajů za ubytování §75

Náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách §76

Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru §77 §78

Náhrady při zahraničních služebních cestách §79 §80 §81 §82 §83 §84

Společná ustanovení k cestovním a jiným náhradám §85 §86 §87 §87a §88 §88a §89

Hlava IV - Proviantní, výstrojní a přepravní náležitosti

Proviantní náležitosti §90

Výstrojní náležitosti §91

Přepravní náležitosti §92 §93

Hlava V - Zdravotní péče, zdravotní služby, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní služby §94

Zdravotní pojištění §95

Nemocenské pojištění §96

Preventivní rehabilitace §97

Mimořádná rehabilitace §97a

Část šestá - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby

Povinnosti nadřízených §98

Povinnosti vojáka §99

Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby §100

Část sedmá - Náhrada škody

Hlava I - Odpovědnost vojáka za škodu způsobenou státu

Obecná odpovědnost §101 §102

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody §103

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat §104 §105

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §106

Rozsah náhrady škody §107 §108 §109 §110 §111

Hlava II - Odpovědnost státu za škodu způsobenou vojákovi

Obecná odpovědnost §112

Odpovědnost za škodu na odložených věcech §113

Odpovědnost za škodu na věci §114

Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání §115

Náhrady škody na zdraví §116

Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby §117

Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby §118

Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením §119

Jednorázové mimořádné odškodnění §120

Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání §121

Náhrada nákladů spojených s léčením a s pohřbem §122

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §123

Jednorázové odškodnění pozůstalých §124

Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých §125

Hlava III - Společná ustanovení o odpovědnosti státu za škodu

Zproštění odpovědnosti za škodu §126

Náhrada škody §127

Přímá souvislost s výkonem služby §128

Peněžitý příspěvek §129

Nároky státu po poskytnutí náhrady škody §130

Část osmá - Výsluhové náležitosti

Povinnosti státu při zabezpečení vojáka po skončení služebního poměru §131

Výsluhový příspěvek §132 §133 §134 §135 §136 §137

Odbytné §138 §139

Odchodné §140

Úmrtné §141

Organizace a řízení §142

Společná ustanovení o výsluhových náležitostech §143

Část devátá - Rozhodování ve věcech služebního poměru

Hlava I - Obecná ustanovení §144 §145

Personální rozkaz §145a

Podání a postoupení podání §146

Hlava II - Řízení o odnětí hodnosti §147 §148

Hlava III - Přezkoumání rozhodnutí

Odvolací orgán §149 §150 §150a §150b

Přezkoumání rozhodnutí soudy §151

Řízení po zániku služebního poměru §152

Výkon rozhodnutí §152a

Hlava IV - Řešení žádostí a stížností

Žádost nebo stížnost vojáka §153 §154 §155 §156 §157 §158

Část desátá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava I - Společná ustanovení

Promlčení, zánik práv a nároků §159

Promlčecí lhůty §160 §161 §162

Bezdůvodné obohacení §163

Zajetí a nezvěstnost §163a §163b

Hlava II - Přechodná ustanovení

Přechod práv a povinností §164

Přechodná ustanovení k výsluhovým náležitostem §165

Úprava výplaty výsluhového příspěvku §165a

Hlava III - Závěrečná ustanovení

Zvláštní ustanovení §166 §166a

Zrušovací ustanovení §167

Účinnost §168

č. 254/2002 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLIII

č. 272/2009 Sb. - Čl. II

č. 122/2012 Sb. - Čl. II

č. 332/2014 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. X

č. 285/2020 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 186/2012 Sb.

INFORMACE

221

ZÁKON

ze xxx 14. xxxx 1999

o xxxxxxxx x povolání

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxx vznik, xxxxx, xxxxx x xxxxx služebních poměrů xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "služební xxxxx").

§2

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") je xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činnou xxxxxx vykonává xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx může xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Právní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx činí služební xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx zaměstnanci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx všemi xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "uchazeč") x xx xxxxx xxxxxx xxx vytváření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx přípravu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, jiná peněžitá xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxx diskriminace uchazečů x xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, rodu, xxxxxxxxxxx x rodinného xxxxx x povinností k xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx anebo xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx. Xx zakázáno i xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ale xx xx svých xxxxxxxxxx. Xx takové xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx zacházení xxxxx xxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx vykonává, x xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgán xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxx důstojnosti. Xx ponižování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x všechny xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřátelské, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx atmosféry, x xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Dojde-li ve xxxxxxxxx vztahu x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxx zacházení s xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxx výkonu xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, aby xxxx upuštěno xx xxxxxx jednání x xxx xxxx odstraněny xxxxxxxx tohoto jednání.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx znevýhodňovat xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxx domáhá xxxxx práv x xxxxxx vyplývajících xx xxxxxxxxxx poměru.

XXXX DRUHÁ

VZNIK, XXXXXX, XXXXX A ZÁNIK XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§2x

Xxxxxx xxxxx

(1) Xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx zániku zpracovávají xxxxxxxx orgány tyto xxxxxx xxxxx1) xxxxxx:

x) xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) akademické xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s daty xxxxxx přiznání,

c) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vojenské xxxxx službě,1a)

h) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x nich,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx a xxxxxxxx xxxx blízkých.1b)

(2) K xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx doklady x xxxxxxxx. Xxxx x xxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a zakládají xx xxx doklady x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxx vedou x xxxxxxx xxxxx vojáka xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Voják xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změny x osobních údajích, x to do 8 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxx.

(5) Služební xxxxxx zpracovávají xxx xxxxxx služebních xxxxx xxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, postupují při xxxxxxxxxxxxx, uchovávání, zpřístupňování, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.1c)

§2x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§3

Podmínky povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx může xxx povolán xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx

x) xxxxxx vojenskou xxxxxxx,

x) xxxx členem politické xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nesympatizuje x hnutím, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx člověka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zášť xxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxx osob,

c) xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu služby,

e) xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx být xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xx služebního xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx místo xx Xxxxxxxxx zpravodajství, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx xxx povolávání xx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Výběr xxxxxxxxx služební xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a xxxx. 2 a xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxx podmínkami xxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx v §3. Xxxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Uchazeč xxxx být x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx poměru a xxxxx jeho trvání, xxxxxxxxx zařazením, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx týdenní dobou xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx náležitostmi x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx výkonu služby, xxxxxxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X uchazeči, xxxxx xxxxxxx požádal x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx služební xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru xx xxxx 50 xxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se pro xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx

x) v xxxxxxxxxx 10 xxxxxx pravomocně xxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 xxxx,

x) x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx převyšující 2 roky, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody xxxxx xxx 5 xxx nebo k xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx více xxx 1 rok x od výkonu xxxx prominutí trestu xxxxxxxxxx 5 xxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx svobody xx xxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxx trestu a xx výkonu xxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxx 1 xxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx pravomocně podmíněně xxxxxxxxx, x od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lhůty, v xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxx, xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx potrestání a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx.

(3) Při posuzování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx, x xxxxxxx důsledku xx xx uchazeče xxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxx55).

§4x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 1.10.2017

§5

Xxxxxxxx do služebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx doručení rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx musí obsahovat

a) xxx nástupu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) dobu xxxxxx xxxxxxxxxx poměru,

e) xxxxxxxx dobu,

f) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Dnem, xxxxx xx v xxxxxxxxxx o povolání xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Služební xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx x xxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 20 xxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak; dobu xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx stanovení doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx x xxxx přípravy pro xxxxx xxxxxx studiem xx vojenských xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx vojáka, x to ze xxxxxxxxx osobních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterými xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx péče o xxxxx xxxxxx 10 xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx X, xxxx x xxxxx, která xx závislá na xxxxxx xxxx osoby xx xxxxxx II xx IV xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx51), pokud žije x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx péči jí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx vojáka; xxxxxxxx společné xxxxxxxxxx xx nevyžaduje, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx xxxx 3 xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 10 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX II

PRŮBĚH X XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx

x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve Xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx státní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zřizovatelem xxxx xxxxxxxxxxxx je ministerstvo, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx orgánech.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx místo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výkonu xxxxxx x hodnosti a xxxxxx služebního hodnocení. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxx x na xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxx si xxx tyto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako čekatel. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a dovedností xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx vojáka.

(6) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x počet xxxxxx x xxxx; xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx a organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx ministerstvo, x xxxxx xxxxxx plní xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činností vojáků, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx jejich složitosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§6a

Rozhodná xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx doba") je xxxx, xx kterou xxxx xxxxx setrvat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx doba xxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 2 roky x xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx nevztahují xx příslušníky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx 4 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx, zda

a) xxxx xxxxx xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx služby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) bude voják xxxxxxxx zařazen xx xxxx služební xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx, nebo

d) xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx zařazení x xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Vojenské hodnosti x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zařazen xx hodnostního xxxxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnosti (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, svobodník,

b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx desátník, xxxxx, xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx praporčík,

d) xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx, nadporučík, xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, podplukovník, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx sbor xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, generálporučík, xxxxxxx generál.

(3) Pro xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx studiem xxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx - po xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx - xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, četař - xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx studijním programu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx - xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vysoké škole x magisterském studijním xxxxxxxx.

(4) Do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vojáky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgány.

(5) Xxx xxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx změn xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx hodnosti, xxx které xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zálohy mu xxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, než xxxxxx skutečně xx, xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Vojákovi, xxxxxxx xxxx xxxxx hodnost xxxxxxxxxx, xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx platu xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx, na kterou xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx propůjčena podle xxxxxxxx 6, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodnosti xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vojákům na xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx hodnosti propůjčuje xxxxxxx.

(10) Ministr stanoví xxxxx vojáků v xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vojáků.

§7x

Xxxxxxxxx do vyšší xxxxxxxx

Xxxxx xxxx být xx xxxxx hodnosti xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady, xxx xxx ni hodnocen xxxx způsobilý x x dosažené hodnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§7x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§8

Xxxx xxxxxx xxxxxx x hodnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služby xxxx x hodnosti

a) xxxxxxxxx, desátník a xxxxx 2 xxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a plukovník 2 roky,

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, major x podplukovník 3 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx 4 xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, rotmistr x xxxxxxxxxxx 1 xxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čekatelů nezapočítává.

(3) Xx xxxx výkonu xxxxxx x hodnosti xx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 x xxxx rodičovské dovolené, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc x xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu1d).

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(5) Xxxx výkonu xxxxxx x hodnostech xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx vojákovi započteny.

§9

Dočasné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx důvodném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx by xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, může xxx voják xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx dobu může xxxxxxx výjimečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx o 3 měsíce. Xx-xx xxxxx vojákovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Dispozice

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx službu xx xxxx služebním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxxxx.

(2) Do dispozice xx určí xxxxx xx xxxx

x) xxxxxxx 6 xxxxxx, xxxx-xx xxxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxxxx zařazení,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx vojákyně xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dovolené xxxxxxx jako x xxx x xxxxxxxxx xxxxxx,2)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc v xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xx peněžní xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx,

x) xx kterou xx nezvěstný, xxxxxxxx xxxx xx třicátém xxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců před xxxxxxxxx stanovené doby xxxxxx služebního poměru xxxx xxxx propuštěním xx služebního poměru.

(4) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx, xx xxxxx byl xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxx-xx pravomocně xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozkazů xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx, který byl xxxxx do dispozice xx dobu delší xxx 6 xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. e) xx x), xx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6; x xxxxxxxxx případech xx xxxxx voják xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx dispozice

Do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to vyžaduje xxxxxxxx zájem xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx4a). Xx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx použijí xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx služebního xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx,5)

x) xxxxxx x zastupitelstvu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx svobody.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx přerušuje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxxx x podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poměr xx xxxx přerušit xx xxxx nejdéle 6 let x xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx nezapočítává xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dnem, xxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařazení, xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx služebním xxxxxxxx

(1) Xxxxx může xxx pověřen výkonem xxxxxx v jiném xxxxxxxxx zařazení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dobu 1 xxxx. Xx xxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx vyplývající x xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxx.

(2) Při pověření xxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx služební xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx rozkazu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx hodností. Xx xxxx dobu voják xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx x z jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx překročit 6 měsíců x xxxxxxxxxxx roce; xxxxxxxx-xx xxxxx, xxxx doba xxxxxxxxxxx trvat déle, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxx.

(3) Při zastupování x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevzniká xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx stanovené xxx toto xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx cestu na xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na služební xxxxx plní xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozkazu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx služební cestu xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx pobyt

(1) Vojáka xxx xxxxxx xx xxxxxxxx pobyt. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx odborná xxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx pobytu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx cestě.

§14a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§15

Odvelení

(1) Xxxxxx lze x zájmu xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x kalendářním xxxx; xx dobu xxxxx xxxx být xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx služebními xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx zařazením, které xxxx xx stanovenou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx x v xxx. Nadřízený odveleného xxxxxx může stanovit, xx xxxxxxxxxx vojákovi xxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx. a) x x) se voják xxxxxxxx za příslušníka xxxxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxx.

§16

Přeložení

(1) Xxxxx může xxx přeložen x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx,5a) xx které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx podřízenosti jiného xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx hodnocení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti ke xxxxxxxxxx zařazení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a fyzické xxxxxxxxx pro další xxxxx služby. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x ním xxxx být xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx částem může xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, kdy xx xx xxxxxxxxx hodnocením xxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxx odůvodnit x xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x námitkám xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx hodnotitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyhoví x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do 10 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx další xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vojáka důvodně xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx nového služebního xxxxxxxxx. Vůči xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup při xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§18

Xxxxx služebního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx vojáka xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby,

b) xxxxxxxxxxx,

x) odnětím xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,6)

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx mrtvého,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přezkumné komise,6a)

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zrušením xx xxxxxxxx době.

§19

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) splnil xxxxxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,7a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) přestal xxx xx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu x dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxxx důvodů souvisejících x xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9) xxxx způsobilý xxx xxxxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařazení x xxxx xxx xxxx xxxx služební xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx něho xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx služebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx56) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro trestný xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

h) xxxxx závěrů dvou xxxxxxxxxx hodnocení není xxxxxxxxx xxx další xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického hnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu služebního xxxxxx nebo činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,9a) xx xxxxxx statutárních xxxx kontrolních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zakladatelem xx ministerstvo nebo xxxx správní xxxx,

x) xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx ze služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. 2,

m) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx prokazatelně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x svobod člověka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx služebním xxxxxxxx,

x) podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx služby v xxxxxxxxxx služebním xxxxxxxx, xxxxxxx tuto nezpůsobilost xxxxxxx xxxx jednáním.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxx hranice xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx důchod xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9b) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodnout x xxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx hranice, nejpozději xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7). Xxx xxxxxxxxxxx xx rovněž xxxxxxxx x odbornosti xxxxxx, xxxxxxxxxxx průběhu xxxx služebního xxxxxx, xxxx xxxxxxxx vlastnostem, xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujících po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x propuštění ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b), xxx služební xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx splnil xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx stanovena xxxx xxxxxx, x podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxx xxxxxxxx xxxxx zaniká xxxxxxxxx 9 kalendářních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx služebním poměru, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx být voják xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx x pravomocném xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxx propuštění xx xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxxxxxxx x propuštění xxxxxx xx služebního poměru xxxxx xxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxxxx jsou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) xxxxxxx zániku xxxxxx xx nemocenské,

b) x xxxx těhotenství xxxxxxxx, xx devátého xxxxxx xx xxxxxx, x x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxx,

x) v xxxx, kdy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaného x xxxx neschopnosti xx službě až xx jejího xxxxxxxx; xxx onemocnění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x), x), c), x) a x) xx x).

§21

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Hodnost xx xxxxxx vojákovi xx úmyslné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vojákovi, xxxxxxx xxxx xxxxxxx odňata, xxxxxxxx xxxxxxx vojín.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx služební xxxxx.

§21x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx zrušit xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx důvodu. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx posledním xxxx kalendářního měsíce, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx služebního xxxxxx xx zkušební xxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve zkušební xxxx xxxx xxx xxxxxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxx xxxx, kdy xx služební xxxxx xxxxxxxxx.

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§22

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu x xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 3 xxxx, bude xx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xx 3 roky.

(3) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68i.

(4) Oznámí-li xxxxx služebnímu xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxx. Xxxxx zánik xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §18 písm. x).

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx služebního poměru

Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služební xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x písemné xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být vyhodnocen xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA IV

VÝKON X XXXX XXXXXX

§24

Xxxxx služby

(1) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx služebních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx služby xxx xxx uznat xxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxx výslovnému xxxxxx nadřízeného.

§25

Základní xxxxxxx doba xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx xxxx 40 xxxxx.

(2) Nadřízený xxxx xxxxxxxx vojákovi kratší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx služby xxxxx vhodně upravit, xxxxxx-xx o to xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx důležitý zájem xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kratší xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Nadřízený xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx nejméně 30 xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby rozhoduje xxxxxxxx xxxxx. Stanoví xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx, x němž xx vojáci xxxxxxxx xxxxxxxx xx dvou xxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxx služby, x xxxx xx xxxxxx 24 xxxxx xxxxx xx 7 xxx x týdnu xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na 2 xxxxx.

(2) Xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rovnoměrně xx 5 xxx xxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však x xxxxxx 26 xxxxx po xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx ve xxxxxx

(1) Xxxxx xx nejdéle xx 5 hodinách xxxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx. Xxx-xx x službu, xxxxx výkon xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx x odpočinek.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxx x odpočinek se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx. Xx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x odpočinek xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§28

Nepřetržitý odpočinek mezi xxxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x počátkem xxxxxxxxxxx xxxxxx nárok na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 11 xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výjimečně xxxxxxx až xx 6 xxxxx. Xx xxxxxxxx zájem služby xx pro účely xxxx hlavy a xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění nenadálých xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočinek xxxxx xxxxxxx 36 hodin. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, lze xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxx zkrátit až xx 12 hodin.

(3) X případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve 24 xxxxxxxx xx xxxx jdoucích, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jak 24 xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxx důležitý xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odpočinku xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zájem služby, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx službu xxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx může xxxxx jen na xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxx konat xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx.

(3) Služba xxxxxx xxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xxxxx xx dobu nejvíce 26 po sobě xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx činit xxxx xxx 8 xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxx 150 hodin x kalendářním xxxx&xxxx;x xx službu xxxxxxx xx xxxxxx11) xxxxxx xxxxxxxx náhradní volno.

(4) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 6 xxxxxx xx vykonání xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx tomu důležitý xxxxx xxxxxx nebo x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxx poskytnuto, má xxxxx v xxxxxxxxxxxxx 3 měsících xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podat minimálně 7 dní předem, xxxxxxxxx-xx xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nástupu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Voják xx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu tím xxxxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x náhradním termínu xxxxxxxxxx s xxxxxxx.

(6) Xx xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuto xxxxxxxx xxxxx.

§30

Služební xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zájem xxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx vojákovi služební xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x to xxxx xxxx služby, x připravenost zahájit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx mu znemožnilo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx než xx xxxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pohotovost xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací, xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxx lze-li xxxxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxxx době xxxx xxxxxxx Armáda Xxxxx republiky k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení xxxxx.

(4) Xxxxxxxx pohotovost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcvikem xx rozumí nepřetržitý xxxx výcvikových xxxxxxxx, xxxxx probíhají xx xxxx xxxxx xxx 30 xxxxx x xxxxxx než 48 xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do základní xxxxxxx doby xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxxx vojenský výcvik

(1) Xxxxxxxxxxxx vojenským výcvikem xx xxxxxx nepřetržitý xxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxx mají prohloubit xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, psychickou x xxxxxxxx odolnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxxx týdenní době xxxxxx, x službě xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx, x nepřetržitém xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx odpočinku v xxxxx a x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x voják xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx nepřetržitý xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxx obvyklé doby xxxxxx xxxxxx.

§31x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nasazením xx doba xxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10a).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xx nárok xx služební xxxx xxxxx za xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zasahuje xx xxxxx obvyklé xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby, x xxxxxx xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx x o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vojenskému výcviku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Dobu xxxxxxxx x ukončení intenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasazení xxxxxxx xxxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x oddech x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) (3) Xxxxx nepřetržité xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 48 hodin, xx xxxxx nárok xx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx službu, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Přesáhne-li nepřetržité xxxxxxxx xxxxxxxx 48 xxxxx, má xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 48 hodin xxxxxx xxxxxx xx 8 hodin xxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx konat xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy navazuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon služby xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40a. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx nepřetržité vojenské xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x doby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxx až xx 16 xxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 měsíců od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxx volno xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xx voják x xxxxxxxxxxxx měsíci nárok xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x určeným xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx orgánem xx jiném xxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxx intenzivního xxxxxxxxxx výcviku, nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx volna xxxx ho x xxxxxxx volna xxxxxxx. Xxxxx má x xxxxx případě nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které mu xxx vznikly. X xxxxxxx xxxxxxxx vojáka x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(7) Nebylo-li xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nasazení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nedohodl-li xx voják x xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx volna xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx nebyl xxxxx odstavce 2 x xxxxxxx 168 xxxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx nebo nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 12 hodin, poskytne xx xx xxxxxxx 168 xxxxx trvání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x týdnu, x xx xxxxxxxxxx x období 6 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského výcviku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

HLAVA V

DOVOLENÁ X XXXXXXXX VOLNO

§32

Řádná xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx nepřetržitého xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxx po xxxx 52 týdnů v xxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx dovolená v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby služby xxxxxxxxxx xxxxxxx dovolené, xxxxx xxxxxx xxxx 6 týdnů x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx týdenní doba xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx týdenní xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nepřetržitě alespoň xx xxxx 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx základní týdenní xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxx dvaapadesátinu xxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx voják x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxx.

(3) Xxxxx-xx u xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx změně xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx mu xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx délkou týdenní xxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxx dovolené xx za výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx rodičovské xxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souhrnu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxx xxxx služby x xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx překážky ve xxxxxx považují x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx voják xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kratší xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) doba, xx xxxxxx voják xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx doby, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx nemoci x xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx dlouhodobé xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxxx ten, xxx xxxx voják xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx osoba xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx též tu xxxx řádné dovolené, xxxxxx nevyčerpal xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxx dovolenou se xxxxxx posuzuje vcelku xx xxxx před x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Řádná xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxxxx řádné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx řádné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určit xxx, xxx voják xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce, ve xxxxxx mu xxxxx xx řádnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx nadřízenému xxxxx xxxxxxxx ve službě xx straně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx alespoň xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx řádné xxxxxxxx xxxx nadřízený xxxxxxxx určit xxxxxxx 14 xxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se může xx xxxxxx vojáka xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx jeho písemné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Nadřízený xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx je xxxxx xxxxx neschopným xx xxxxxx pro xxxxx nebo xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxx. Na xxxx xxxxxx ostatních důležitých xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx žádost.

(4) Xxxxxxxx-xx xx důležitý xxxxx služby, xxxx xxxxxxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxx určený nástup xxxxx xxxxxxxx xxxx xx z řádné xxxxxxxx odvolat; voják xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím vznikly. Xxxxx je x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx těchto xxxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx vojákyně o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a voják x xxxxxxxxxx řádné xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx čerpat mateřskou xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinen jejich xxxxxxx vyhovět.

(6) Xxxxxx-xx xxx řádná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx byla-li xxxx část xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx nadřízený xxxxxxx xxxxx ji xxxxxxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxx-xx čerpání xxxxx dovolené xxxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx následujícího kalendářního xxxx po roce, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx řádnou xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx voják. Xxxxxxx xxxxx dovolené xx voják povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x nadřízeným xx jiné xxxx xxxxxxxx. Xxxxx voják xxxxxxx čerpání xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx mu nárok xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nárok xx xxxx dovolenou xx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 8.

(8) Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx voják byl xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxx mateřské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dovolené xx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx dovolené xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kratším, xxx xxxx délka směny, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxx směny.

§34

Xxxxxxxxx xxxxx dovolené

(1) Xxx-xx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, řádná xxxxxxxx xx mu xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, určil-li xxxxxxxxx xxxxxxx řádné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxx xx žádost xxxxxx. Řádná xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dovolené.

(2) Xxxxxxxx-xx x době xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svátek xx xxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx služby, xxxxxxxxxxxx xx mu xx xxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxx xx xxx jinak xxxxxxx x den xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx vojákovi xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxx za xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx určit xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxx den.

§35

Krácení řádné xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx krátit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodin; neomluvená xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxx nárok x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx x důvodů, xxxxx vznikly x xxxxx roce.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx vojákovi, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx dovolená xxxxxxx x délce 2 xxxxx.

§36

§36 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx obtížnou xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §120 xxxx. 3 xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v délce 7 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxxxx xx zdraví xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a dovolená xxx nároku na xxxxxxx náležitosti

(1) Vojákovi xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném pro xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx12).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxx dovolenou xxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx.

§39

Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx službě

(1) Xxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konat xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nutném xxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osobní překážky xx službě xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx volno x x jiných vážných xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx volno xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx vojákovi xxxxxxxxx ve dnech, xxxxx xxxx jinak xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx volno xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud xx důvod služebního xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx je voják xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů x v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxx lze vojáka xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x na xxxx xxxxxx xxx 2 xxxx.

(3) Vojáka xx službě xx xxxxxxxxx xxxxxx ministr xxxx služební orgány, xxxxx k xxxx xxxxxxx zmocnil.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx služební xxxxx v xxxxxxxxx x nižší xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx náleží x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx operace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a).

(2) Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxx zařazení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Vyžadují-li to xxxxxxxx xxxxxxxxxx operace, xxxx xxxxxxx úkolového xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxxxx době xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxxxxxx xx službě. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx x místě xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx úkolového xxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxxx omezení. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu xx jídlo x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Zvláštnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx služeb, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje její xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xx konce devátého xxxxxx po xxxxxx x vojákyni, která xxxx.

(2) Xxxxxxx vojákyně, xxxxxxxx, která kojí, x vojákyně xxxxxxxx x xxxx mladší xxx 1 xxx xxxx xxx určována xx nočních xxxxxx, xx služeb xxxxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx služby a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx mladší 8 let může xxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovolenou, rodičovskou xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xx kojení xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem13) xxxxxxx xxxx u xxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx 2, 3 x 4 se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, kteří pobírají xxxxxxxxx xxxxx,4) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx.

(6) Vojákyně, xxxxx xx těhotná, vojákyně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x vojákyně, která xxxx, xxxxx konat xxxxxxx, která škodí xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx ohrožuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, která xx xxxxxxx, vojákyně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx povinna neprodleně xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx porodu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Voják, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx vojáky, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx §25 xx 30 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx než xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xxxxx x období xxxxxxx 13 xxxxx po xxxx xxxxxxxx přesahovat xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx x poskytnutý xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx činí xxxxx stanovený x §25 xxxx. 1 x §28.

§43

Xxxxxxxxxxx průběhu služby xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxx

Xx xxxxxx, xxxxx konají xxxxxx jako xxxxxxxx, x xx příslušníky xxxxxxxxxxxx služby xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,14) jinak.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX VOJÁKA

§44

Shromažďovací xxxxx

Xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provádět xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Sdružovací xxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx sdružovat x xxxxxxxxxx sdruženích, xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx svobodně projevovat xxxxxxxxxxx xxxx xxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxx náboženské xxxxxx a bohoslužby x účastnit xx xxxx, xxxxx-xx tomu xxxxxxxx zájem xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43.

§47

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxxxx-xx tato xxxxxxx výkon xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx služby.

(2) Xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změny svého xxxxxxxxxx. Voják je xxx povinen bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, publicistickou, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x správu xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Voják xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů9a) ani xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kontrolních orgánů xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a právnických xxxx x organizačních xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX A XXXXXXXX XXXXXXXXXX NADŘÍZENÝCH

§48

Základní povinnosti xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx úkoly, xxxxx mu ukládají xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx nadřízených,

b) xxxxxxxxx x řádně konat xxxxxx podle xxxxx xxx, znalostí x xxxxxxxxxx,

x) zachovávat xxxxxxxxxxx x skutečnostech, x xxxxx xx dozvěděl xxx výkonu xxxxxx x xxxxx x xxxxx služby xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx neplatí, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem,

d) xxxxxxx xxxxx nadřízenému xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx znalosti x prohlubovat xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a chovat xx x xxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x humanitární, mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx nosit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx jednání, xxxxx xx narušovalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jiných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkonu xxxxxx x nepřijímat xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxxx x přestupku xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx x průběhu a xxxxxxxx xxxxxx řízení,

j) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, bez zbytečného xxxxxxx oznámit správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx na pokyn xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx neučiní, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; tím xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nadřízenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx-xx se voják, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x právním xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nadřízeného xx xx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx povinen xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spáchal-li xx jeho splněním xxxxxxx xxx; tuto xxxxxxxxxx ohlásí neodkladně xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxx xxxxxx vojenské xxxxxx neodkladně třeba xxxxxxx x odvrácení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx materiálu, xx voják xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxx, xxxxx-xx mu x xxx důležitá xxxxxxxx xxxx jestliže xx xxx vystavil xxxxxxx xxxxxxxx sebe, xxxxxxx vojáky xxxx xxxxxx anebo osoby xxxx xxxxxx.

§49

Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x podřízeným xxxxxxx

x) organizovat, řídit, xxxxxxxxxxx x hodnotit xxxxx xxxxxx,

x) zabezpečovat, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon služby,

d) xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx služebních povinností x vyvozovat xxxxxxxx x porušování služebních xxxxxxxxxx,

x) seznamovat xxxxxx x xxxxxxxxx řádem x xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, KÁZEŇSKÉ XXXXXX A XXXXXX XXXXXXXX

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kázeňské xxxxxx x ukládat xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx řádech služební xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxx "orgány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). X xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ukládání xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx zástupci hodnostního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxx přestupek

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx jednání, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vojenskými řády, xxxxxxxx a rozkazy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx označené xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ukládají xx xxx xxxxxxx xxxxxx x ochranná xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.15) Projednává-li xxxxx x xxxxxxxxx pravomocí xxxx kázeňský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx označené xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx xx po zahájení xxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§51x

Xxxxx do evidence xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vojáka xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přestupek, xxxxx-xx se o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx xxx zápisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx předpise xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek před xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx o xxxxxxxxxxx. Xxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pěti xxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx nepoužije xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§51x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§52

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx záslužné xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vykonání xxxxxxxxxx xxxxxx, projev xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odměnami jsou xxxxxxx

x) xxxxxxx pochvala,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Kázeňské xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupky xxxxx §51 xxxx. 1.

(2) Kázeňskými xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx,

x) xxxxxxx služebního xxxxx xx x 15 % xx na xxxx 6 xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§54

(1) Xxxxxxx-xx k xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx kázeňského přestupku, xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx.

(2) Před xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu se xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Vojákovi xx xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se. Xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx podnět x xxxxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx.

(3) Xxx rozhodování x xxxxxxx kázeňského xxxxxx xx přihlíží x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxxx, k xxxx následkům, míře xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x k druhu x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§55

Za kázeňský xxxxxxxxx xxxxx orgán s xxxxxxxxx pravomocí kázeňský xxxxx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx spatřovat xxxxxxxx skutkové podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx lhůta 60 xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kdy se xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dověděl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xx voják xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx kázeňský xxxxxxxxx xxx xxxxxx kázeňský xxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahuje-li xx xx přestupek xxxxxxxx nebo xxx-xx xxxxx za xxx xxxxxx xxx pravomocně xxxxxxxx soudem; byl-li xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx.

§57

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxx vojákovi xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxx xxxxxxxx; xx xxxx xxx podání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodl. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx odvolat. Xxxxxxxx xxx xxxx zpět xx xxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx rozhoduje orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx.

§58

Zahlazení xxxxxxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx 1 roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dalšího xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxxx xxxxx xx zahladí xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, jako xx xx kázeňský trest xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXX X XXXXXX

§59

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotní xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx sociální zařízení,

c) xxxxxxx x vzhled x xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx vojáci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx vojáků,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxx ubytování,

f) vytvářet xxxxxxxx xxx soustavné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx služby,

g) zabezpečovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rekreačních a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx podmínek, x xxxxx je plněn xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx přiměřený kontakt x xxxxxxx xxxxxxxx1b).

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) a h) xxxxxxxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx16) x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx konali službu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vyplácí xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chování xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxx x zvýšení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx rozšiřuje vzdělání xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx současného nebo xxxxxxxxxxxxxxx služebního zařazení xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zavazuje xxxxxxx xxxxxxxx zvýšení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx zavazuje xxxxxxx xx xxxxxxxx studia xx dohodnutou dobu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxx xxxxxx část, x to x xxxxx, zanikne-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vzdělání nebo x xxxx průběhu.

(2) Xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x ní xxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx druh xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx služebním poměru,

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nesplní-li xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx poměru,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx nezapočítává xxxx xxxxxxxxx podle §10 odst. 4 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

(4) Nesplní-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxxx xxxxxx, povinnost xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx sníží.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), f), x) x x) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x). Xxxxxxx xxxx xxx zmocněný xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx případech xx žádost xxxxxx xxxxxxxx snížit nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze na xxxxxxxx požadovat, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx

(1) X obci xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dopravou xxxxxxxxxxxx 3 hodiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx žádost xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx čekatel, se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxx zahájení xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxx cestách a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x zájmu služby, x x době xxxxxxx řádné xxxxxxxx.

(3) Xxx služební xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§61x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Voják xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx") ve xxxx od jednonásobku xx dvojnásobku (xxxx xxx "xxxxxxxxxx") xxxxxx 3&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx žijících x xxxx xxxx. Xxxx služebního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x 300 Xx, xxxxxxxxx však o 1&xxxx;200 Xx. Xx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx podle §71 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xx služební xxxxxxxxx zaniká při xxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx služebního zařazení xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §11, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve službě, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxx. g), h) x x) nebo xxxxx xx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, kteří jsou xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §71 odst. 5, x to xxx xxxxxxx x nich. X případě xxxxx x xxxxxx xx xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx splatnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx §68l xx 68n.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx služebního xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§62

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx může zabezpečovat xxxxxxxx a jeho xxxxxx společnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx v mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx přechodné, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

§64

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx služebního xxxxxx xxx umožnit xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx, a to x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxx xx přání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx náleží xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxxxxx xx služebních xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohřeb; xx xxxxxxx se zahrnou x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x dopravné xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx pohřeb x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být pohřben xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx mu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xx týká xxxxxx, xxxxx xxx propuštěn xx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx18) x xxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXX

§66

Xxxxx na xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx nárok xx xxxxxxxx plat za xxxxx xxxxxx xx xxxx odpovídající služebnímu xxxxxxxx, xxxxxxxxx výkonu xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx x dalších xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx. Xx služební xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vojákovi Xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. To xxxxxxx, xx-xx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx kratší xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plat x přihlédnutím xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xx 150 xxxxx x kalendářním xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

§67

Složky xxxxxxxxxx platu

Služební xxxx xxxxx

x) služební xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,

d) zvláštní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) příplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

§68

Služební xxxxx

(1) Vojákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vláda nařízením xxx, aby xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx v Kč xxxxxxx

Xxxxx

8&xxxx;800

Xxxxxxxxx

19&xxxx;300

Xxxxxxxx

20&xxxx;400

Xxxxx

21&xxxx;600

Xxxxx

25&xxxx;200

Xxxxxxxx

27&xxxx;000

Xxxxxxxxxxx

28&xxxx;800

Xxxxxxxxx

30&xxxx;800

Xxxxxxxxxxxx

33&xxxx;000

Xxxxxx xxxxxxxxx

43&xxxx;000

Xxxxxxx

29&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

33&xxxx;000

Xxxxxxx

38&xxxx;000

Xxxxx

43&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxx

48&xxxx;000

Xxxxxxxxx

58&xxxx;000

Xxxxxxxx generál

68 000

Generálmajor

78 000

Generálporučík

88 000

Armádní xxxxxxx

98&xxxx;000

(3) Vojákovi, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx jmenován.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením xxx, xxx služební xxxxx xxx jednotlivé hodnosti xxxxxxxx činil xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxxxxx

Xxxxx

8&xxxx;800

Xxxxxxxxx

9&xxxx;200

Xxxxxxxx

9&xxxx;600

Xxxxx

10&xxxx;000

Xxxxx

10&xxxx;400

Xxxxxxxx

10&xxxx;800

Xxxxxxxxxxx

11&xxxx;200

§68x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx příplatku xx xxxxxxxx jednou xxxxx k 1. xxxxx xxxxx závěrů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx-xx x xxxxx období xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx. Xx služebnímu xxxxxxxxx xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnostní xxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xx ve xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 1,5 % xxxxxxxxxx tarifu,

c) xxxxx xxxxx x xx xx služebním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodností xxxxxxxxx až xxxxxxxxxxxx, xxxxxx výkonnostní příplatek xx výši 1 % xxxxxxxxxx tarifu, xxxx

x) velmi xxxxx x xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 0,75 % xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx svobodník xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx výtečně,

b) 1,5 % služebního tarifu, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodností xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 1 % xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodností xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx hodnocen xxxxx xxxxx, nebo

d) 0,75 % služebního xxxxxx, pokud xx xx služebním xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxx služebním hodnocení xxxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xx dosažená xxxx xxxxxxxxxxxxx příplatku xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx, výkonnostní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx výkonnostní xxxxxxxxx x doposud xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx výkonnostního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá hodnosti xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zařazen. Xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 20 % xxxxxxxxxx tarifu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodností xxxxxxxxx až xxxxxxxxxxxx x 15 % xxxxxxxxxx tarifu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poručík xx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nahoru.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx hodnosti v xxxxxxxxxx xxxxx generálů.

§68a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx do zahraniční xxxxxxx náleží xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx 500 xx 2&xxxx;500 Xx xxxxx. Po xxxx xxxxxxxxxxx příplatku za xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx vojákovi xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx volno x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx bojové xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx považuje x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 168 hodin, x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx v zahraničí.

(5) Xxxx příplatku xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operaci xxxxxxx xxxxx míry, intenzity x xxxx trvání xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§68x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mimořádnou neuropsychickou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 600 xx 8&xxxx;000 Xx xxxxxxx. Xxx souběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx činností x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zdraví, x výši příplatku xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§68x xxxxxx právním předpisem x. 332/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§68d

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx režimu xxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 400 Kč xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 800 Xx měsíčně,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, náleží xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 1&xxxx;000 Xx xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby, xx xxxxxx xxxx xxxx začátkem x xxxxxx stanovené xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15 xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 200 Xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo nepřetržitém xxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxx alespoň 80 xxxxx, náleží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx příplatek xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxx příplatku xxxxx §68c xxxx. 1, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68e

Příplatek za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx útvaru, xxxxxxxxxxx, vedoucímu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx vojenského xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx veliteli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx 15 % xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68f

Příplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx pohotovost xxxxx §30, náleží xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;500 Xx x xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xx 10 dnů, xxxx xx výši 3 000 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zasáhla xxxxxxx xx 20 xxx.

§68x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxx

Xx splnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§68x xxxxxx právním předpisem x. 332/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx služební xxxx

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxx, xxxxx zasahuje xx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx služby, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx

x) xxxxx dovolené,

b) zvláštní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx xxxxxx služby,

d) xxxxxxxxxxx rehabilitace,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby x volna x xxxxxx xxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx11) xxxxxxx xx xxxx obvyklý den xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx překážky xx službě x xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) strávenou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výkonem xxxxxx.

§68i

Zachovaný xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx služební xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx tarifu xxxxx §68 odst. 1 xx dni xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xxxxxx zachovaný xxxxxxxx plat.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx určen xx xxxxxxxxx,

x) je zajat xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx x zvýšení xxxx xxxxxxxxx vzdělání studuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4.

(3) Zachovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonávat službu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Vojákovi, xxxxxxx náleží xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vojákovi, xxxxx je určen xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 písm. x), f) xx x), x) nebo x), náleží xxxxxxxxx xxxxxxxx plat xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Vojákovi, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxx §19 odst. 1 písm. l), xxxxxx zachovaný xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídajícího xxxxxxxx, xx xxxxx xx voják xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx-xx být xxx xxxxx určení xxxx xxxxxxxxxxx služebního platu xxxxxx služební tarif xxxxx §68 xxxx. 1, použije xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx voják jmenován.

§68x

Xxxxxxxx případy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx služebním xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a výkonnostní xxxxxxxxx, pokud mu xxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, x příplatek za xxxxxx v zahraničí. Xxxxx podezření xx xxxxxxxxx xxxxxxxx služebních xxxxxxxxxx nebo ze xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxx prokázáno, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx vyplaceným xxxxxxxxx platem x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu náležel, xxxxx k dočasnému xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Doplatek xxxxxxxxxx xxxxx xx splatný xx 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, že x závažnému porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx byl služební xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vojákovi určenému xx xxxxxxxx dispozice xxxxxx služební plat xxxxx činnosti xxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáka, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z vyšší xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, x lze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vojáka x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zastupování x jiném služebním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyšší xxxxxxxx, xx-xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx, x xxx mu přiznat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Nemůže-li xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx tarifu xxxxxx xxxxxxxx tarif xxxxx §68 odst. 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnosti, xx které xx xxxxx xxxxxxxx.

(7) Vojákovi xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x kalendářním xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 a 8. Xxxxxxxx xxxx xx nevyčerpanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěného xxxxx §68r pro xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31c odst. 7 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkonnostního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxx plat xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě

(1) Vojákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xx xxxx prvního xxxxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx službě pro xxxxx xxxx úraz, xxxx

x) xxxxxxx po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke službě xxx xxxxx nebo xxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, v přímé xxxxxxxxxxx x xxx xxxx pro výkon xxxxxx.

(2) Vojákovi xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx karanténu nařízenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx19b).

(3) Xxxxxxxx plat po xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx nenáleží vojákovi, xxxxx si xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úmyslně.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 50 %, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §31 zákona x nemocenském pojištění.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx v xxxx své dočasné xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx zdržovat xx v místě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx52), xxxx mu xxx xxxxxxxx plat xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro nemoc xxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx snížen nebo xxxxxxx. Pokud xxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx vrátit plátci xxxxxxxxxx platu.

§68l

Splatnost xxxxxxxxxx platu

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve kterém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx období xxxxxxxxx v odstavci 1 určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nejbližším xxxxxxxxxxx xxxxxxx výplaty služebního xxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§68x

(1) Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx v zákonných xxxxxxxx53) a xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxx xxxx určené xxxxxxx u xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravidelném xxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x provedených xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vhodném termínu. Xx xxxxxx vojáka xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxx vypočten.

§68m xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

(1) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx písemně zmocnit x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx žádost xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx, a to x x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxx s jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x dohodnuté xxxx xxxx, pokud xx x této xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Pro xxxxxxxx služebního platu xxxx xxxx xxxxx xx cizí měnu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx, xx xxxxx služební xxxx xxxxxx.

(5) Vojákovi xxx na xxxx xxxxxx xx povolání xx služebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služební xxxx, x to i x xxxxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68o

Srážky xx služebního xxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx služebního xxxxx. Dále xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxx x xxxxxx fyzických xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) pojistné xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nevyúčtované zálohy xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx služebních xxxxx,

x) xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxx povinen xxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx postiženou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx exekutorem, správním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zmocněným x xxxx zákonem,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příspěvku, xxxxx xxxx vojákovi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, x kterou xx voják povinen xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, důchodového pojištění x xxxxxx sociální xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68k xxxx. 5.

(2) Pořadí x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx povinen xxxxxx služební xxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xx její xxxx, xx niž ztratil xxxxx xxxx xx xxx mu nárok xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx odloučení xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx nevrací.

§68p vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

(1) Informační xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výši služebního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje x xxx xxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

§68q xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxx služební plat

Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxxx, xxxxxxx xx přiměřeně xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x služebnímu xxxxx xx nevyčerpanou xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

§68x vložen právním xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. s účinností xx 1.7.2015

XXXXX XX

XXXXXXXX, KVALIFIKAČNÍ X STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

§69

(1) Xxxxxxxx lze xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiznat xxxxxxxx xxxxxxxxx, absolvoval-li xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx od 30 000 xx 250 000 Xx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělání x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Náborový xxxxxxxxx lze vojákovi xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx příspěvek nebo xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx služební xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru podle §18 xxxx. x) x d) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx x).

(3) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxx, lze xx xxx opětovném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx výše xxxxxxxxx náborového xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx náborový xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání do xxxxxxxxxx poměru.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxx 20 % xx 6 měsících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx doby, 30 % xx 12 xxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx a 50 % xx 24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náborového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanovené xxxx xxxxxx služebního poměru.

§70a

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxx xxxxx stupeň xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx stupeň xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx, aniž s xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zvýšení xxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxx §60, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx §69 xxxx. 2 obdobně.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§70x

(1) Xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxx 7&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx službu xx xxxx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xx stabilizační příspěvek xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro poskytování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68h, po xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxx nemoc xxxx xxxx nebo po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx voják xxxxxx při výkonu xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xxxx xxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx konají xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx v xxxx odbornosti xx xxxxxxxx pro plnění xxxxx ozbrojených xxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství, může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(4) Stabilizační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) po xxxx, xxx se xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx měl voják xxxxxxx den neomluvené xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx stabilizačního xxxxxxxxx xx použijí §68l xx 68n.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxx nařízením. Xxxxxx speciálních odborností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX XXX

XXXXXXXX X XXXX NÁHRADY

§71

Vymezení pojmů

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxx xxxxx, xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx, xxxxx xx cílem xxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx vojáka x xxxxx.

(2) Zahraniční xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xx zahraničí xx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx cesty x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx výkonu služby xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, objekty x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx.20)

(4) Místem xxxxxxxx xxxxxx vojáka xx xxxxxx xxxx, x xxx xx voják xxxxxx x trvalému xxxxxx.21)

(5) Xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx manželka (xxxxxx) xxxx družka (xxxx) a nezaopatřené xxxx, x to xxxxxxx děti, xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xx pěstounské xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxxxxxx dítě považuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22a) X xxxxxx (druhovi) se xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx přihlíží, jen xxxx-xx s xxxxxxx x domácnosti nepřetržitě xxxxxxx 3 xxxxxx x xx-xx přihlášena (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.22b)

(6) Obcí xxxxxx xxxxxx se rozumí xxxxx obce,22c) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vojenský xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx voják xxxxx xxxxxx služby.

(7) Jízdními xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jízdenku, xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx lehátkového vozu x xx použití xxxxx vyšší xxxxxxx.

§72

Xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx a odvelení

(1) Xxx služební cestě xxxxxxxx xxxxxx

x) stravné,

b) xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx prokázaných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx jiné xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxx dohodnutého xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 7 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářních xxx, x to jednou xxxxx.

(2) Náhrady xxx xxxxxxxx xxxxx náležejí x při xxxxxxxx; xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zahraniční služební xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, x xxxx xxxx uzavřena xxxxxx x zvýšení xxxx xxxxxxxxx vzdělání, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx rekvalifikačního xxxxx náležejí xxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxx xxxxxx xx xxx účasti na xxxxxxxxxx soustředěních xxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxx je jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx místo xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx náhrada xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxx xx-xx vojákovi xxxxxxxxxx studijní xxxxx.

§73

Xxxxxxx

(1) Za xxxxx xxx služební xxxxx xxxxxx vojákovi stravné xx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.23) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stravného x xxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.23)

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební cestu, xxxxx xxxx xxxx xxx 5 xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobem, může xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx až do xxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.23)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx vojákovi, xxxxxxx je xx xxxxxxxx cestě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stravování. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečeno xxxxxxxx, stravné se xxxxxx xxxxx, x xx xxx poskytnutí xxxxxxx x 20 %, oběda x 40 % x xxxxxx x 40 %.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební cestu xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§74

Xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxx

(1) Vojákovi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx cestu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx, xx něhož xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxx ubytovat x xxxxx, do xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx xxxxx vykonané xx místa, x xxxx xx xxxxxxxx, x xxxx.

(3) Při xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 50 xx xxxxxx směrem se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx kvality, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 101 km xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx výdaje xx xxxxx vozovou xxxxx x xxx jízdě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Náhrada xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo lehátkového xxxx první xxxx xxxxx xxxxx náleží xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ujetí xxxxxxxxxxx xxxxxxx 201 km xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxxx x xxxx xxxx 22. a 6. hodinou x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx následoval xxxxx xxxxxx.

(5) Xxx služební xxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 písm. x), xx xxxxxxxxx xxxxxxx jízdních xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx vozovou třídu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Příplatek xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx autobusu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx vzdálenosti xxxxxxx 101 km jedním xxxxxx x dále xxxxxx jízdní výdaje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přestupu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx. Xxxxxxx-xx voják xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x zpět xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx náhrada xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxx výdajů x xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx,

x) nebylo-li xx xx vojenských xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx vůz x xxx-xx nucen se x xxxx xxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx příjezdu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx motorových vozidel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx voják xxx xxxxxxxx cestě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiné xxx služební xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xx každý 1 km xxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrady xx výši podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx24) x náhrada xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hmoty.

(2) Xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx hmoty náleží xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx prokázaných xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx cesty. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx výše náhrad x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.24a) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje neobsahuje, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xxxxxxxx pohonných hmot xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx objemem xxxxx.

(3) Xxxxx xx povinen xxxxxxxx technickým xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pohonných hmot xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Nadřízený xxxx s vojákem xxxxxx dohodnout též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jízdenky xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx letenky.

§77

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxxx xxxxxxx jízdních xxxxxx x místa xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx. Vojákovi xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx služební xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §74 xxxx. 5 xx xxxxx xxx, ve xxxxxx xxxxx konal xxxxxx, nejvýše však xx výši xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx cestě; nedojíždí-li xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měsíčně xxxxxx xxxxxx. Má-li xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zařazenému x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx.

(4) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyplácí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx platem v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi místem xxxxxxxx a místem xxxxxx xxxxxx, x xx vždy jen xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Výši xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro určení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(5) Pro účely xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx jako xxxxxxxxx posuzuje x xxxxxxxx xx služebního xxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 122/2012 Sb.

Xxxxxxx xxx zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxxx

§79

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. b) xx x).

(2) Vojákovi x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zahraničních xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestuje xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxx vojákovi poskytnout xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ubytovacích a xxxxxxx vedlejších xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx místem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nenáleží xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxx, kde xx stanovené pravidelné xxxxx xxxxxx služby.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.25) Xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx životních nákladů xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 10 % xx 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vojákovi xxx příplatku xx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §68l, §68m xxxx. 2 xx 4 x §68n.

§80

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dohodnout x vojákem xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x návštěvě xxxxxx, xxxxxx rozsah x xxxx.

§81

(1) Xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxx stravné x xxxx xxxx; xx xxxxxx xxxxxx může xxx vyplaceno xxxxxxx x českých xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxx směnitelné xxxx x tím, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx záloha. Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxx x cizí měně xxxxxxx zvláštní právní xxxxxxx.24)

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxx 12 x méně xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx měně xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stravného x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx služební xxxxx strávených mimo xxxxx Xxxxx republiky. Xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 1 xxxxxx, stravné x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx bezplatného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx částečného xxxxxxxxxxx stravování xx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx §73.

§82

Při zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kapesné x xxxx xxxx xx výše 40 % xxxxxxxxx stanoveného xxxxx §81 xxxx. 1 a 2.

§83

Xx xxxxxxx jiného xxx služebního silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxx §76 xxxx. 1 x náhrada xxxxxx xx pohonné xxxxx podle §76 xxxx. 2 a 3. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nad 350 xx.

§84

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stravné x xxxxx měně x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx x §73.

(2) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xx rozhodnou xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x cizí měně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx přepravě xxxxx x přílet xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx

§85

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx prokázání xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx uznané xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx náhrady xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.24)

§86

(1) Xxxxxx-xx voják x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx, musí xx xxx xxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí být xxxxxxxx záloha poskytnuta x cizí xxxx x rozsahu x xx xxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x podmínek zahraniční xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x cizí měně xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zapůjčením služební xxxxxxxx xxxxx.

(3) Voják xx xxxxxxx do 10 pracovních dnů xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, písemné doklady xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx vrátit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 14 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx písemných xxxxxxx.

§87

Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spadá xx doby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxx překážky xx xxxxxx. Xx xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nekrátí.

§87a

Nárok xx cestovní x jiné náhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu služby x zahraničí, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§87x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 254/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§88

Xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx denním xxxxxxxxx x sazeb xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx výše 50 xxxxxx směrem xxxx x xx 50 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§88a

Cestovní a xxxx xxxxxxx xxxxx §71 xx 89 xxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo skupině xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx paušální xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx xxxxxx přezkoumat x xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§89

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x náhrad xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx.

XXXXX IV

PROVIANTNÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§90

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Voják xx xxx nepřetržité službě, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, nebo xxx výkonu zvláštních xxxxxxx a činností xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx voják nárok xx náhradu v xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxx služební cestě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, má xxxxx xxxxx xxxxx xx stravné xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Výstrojními xxxxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx služební xxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x) xxxx x) xxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. f) x x) xxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxx vojenskou výstroj; xx xxxx 2 xxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx x). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx neodsloužených xxxxxx.

(3) Xxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x), x) až x).

(4) Xxxxxxxxx-xx xx podezření xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §9 xxxx xxxxxxx-xx důvody xxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxx. x), poskytují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dobu xxxxxx. Xx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx podle §11.

§92

Přepravní náležitosti

(1) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxx xx preventivní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx léčebnou xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx x xxx příslušníky domácnosti,22) xxxxx xx stěhují xxxxx x xxx, x xxx přestěhování xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxx xxxxx xx xxxxxx dovolenou x xxx xxxxxxxx rekreaci xxxx rekreačním xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x nezaopatřeným xxxxx. Xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), x), x) x j) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), x) a x) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místa trvalého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxxxx bezplatnou přepravu, xx voják nárok xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vlaku xxxx xxxxxxxx dálkové xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXXX PÉČE, XXXXXXXXX SLUŽBY, XXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich poskytování xx xxx působnosti xxxxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zdravotní xxxxxx poskytuje vojákům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), x xxxxxx-xx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění26). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xx vojenský xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařství, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx kterým Vojenská xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který poskytl xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb lze xxxxx jen x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxx; xx xx xxxxxxxxxx xx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xx volbu poskytovatele xxxxxxxxxx péče x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vývojovou xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a farmacie x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů; zdravotnické xxxxxxxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx ministerstva x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx54) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx uplatnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemocnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

§95

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx je xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26)

§96

Nemocenské xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis19a).

§97

Xxxxxxxxxxx rehabilitace

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxx zdravotního xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx alespoň 10 xxx, nebo xx xxxxxxxx xxxx 35 xxx xxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jeden xxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx voják xxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx spojené s xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx dosažením xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxx-xx xxxxxxxxxxx rehabilitace formou xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 14 kalendářních xxx, xx xxxxx xxxxx xx udělení navazující xxxxx řádné dovolené xxxx udělení xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx dovolenou x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxx xx preventivní xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx preventivní xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx rehabilitace neposkytuje.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx služebních zařazení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§97a

Mimořádná rehabilitace

(1) Xxxxxxxx, xxxxx konal xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci xx xxxx nejméně 90 dnů vcelku, xxxx xxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se poskytuje xx žádost xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx nejpozději do 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx operace.

(3) Xxx souběhu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nároku xx preventivní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx v témže xxxxxxxxxxx roce se xxxxxxxx vojákovi pouze xxxxxxxxx rehabilitace.

(4) Mimořádnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§97x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 272/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX SLUŽBY

§98

Povinnosti xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx o bezpečnost x ochranu xxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx na rizika xxxxxxx s možným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "rizika") x xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx rizik; tato xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx rizik xx xxxxxx všechna xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zjišťovat xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Při přijímání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx preventivních xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) omezování xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx omezit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na jejich xxxxxx,

x) plánování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx orgány jsou xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktech x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ověřovat xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vojákům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostatečné a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx normativní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx vojákyně, vojákyně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxxx x x opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vojáků xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) nepřipustit, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výkon xx neodpovídal xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx,27a)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vedení x xxxxxxxx zdravotní x jiné xxxxxxxxxxx x služebních, popřípadě xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx x povolání,

i) xxxxxxxxxx vojákům xxxxxx xxxxxxxx prostředky, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx je x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, čisticí x dezinfenkční prostředky, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx služby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x péčí x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§99

Povinnosti xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochranná xxxxxxxx x prostředky,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx50) ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx služby x xxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx návykových xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor,

d) xxxxxxxx xx školení x xxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx28),

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatky x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx služby.

§100

Xxxxxx xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx odborný xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministerstvo.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ŠKODY

HLAVA X

XXXXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXX STÁTU

Obecná xxxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxx odpovídá xxxxx xx škodu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx způsobena také xxxxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x §104 a 106.

§102

Xxxxxxx-xx si xxxxx xxx xxxxxx služebního xxxxx způsobem přiměřeným xxxxxxxxxx a xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, neodpovídá xx xxxxx, kterou xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx x náročném xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx životy, xxxxxx, xxxxxx majetkové xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rámci plnění xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx úmyslně xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxx, xxx bez vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx posoudit jeho xxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx podílel xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx jinak. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, x xxxx x povaze xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx schodek xx svěřených hodnotách,které xx voják xxxxxxx xxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařazení, xxx xxxxxxx výkon xx xxxxxxxx uzavření xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx k vyúčtování, xxxxxxxx xx vzniklý xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx bude-li vykonávat xxxxxx x xxxx xxxxxx, kteří uzavřeli xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx, odpovídá x xxxx xx schodek xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx neplatná.

(4) Xxxxx xx zprostí xxxxxxxxxxxx zcela, xxxxxxxxx xxxxxx, prokáže-li, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

§105

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohodu o xxxxxx odpovědnosti, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx x xxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jeho písemného xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx brání xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx společné xxxxxx odpovědnosti může xxxxx od dohody xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx služebně zařazen xxxx xxxxx xxxx xxxx nadřízený. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx doručení odstoupení xx xxxx dohody.

§106

Xxxxxxxxxxx xx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx odpovídá xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx29) a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx potvrzení. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx ztrátu xxxxxxxxx.

Xxxxxx náhrady xxxxx

§107

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxx, a xx x penězích, jestliže xx neodčiní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavu.

(2) Xxxx náhrady škody xxxxxxxxx x nedbalosti x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.30) Toto xxxxxxx xxxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vědomém xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.31)

(3) Xxxxxxxx-xx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx z xxxx xxxxxxx hradit xxxxxxxx část xxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxx, xxxxx však xxxxxxx xxxx xxxxxxx x nich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxxx-xx škodu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx poměrnou xxxx škody xxxxx xxxx svého zavinění.

§108

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podíl xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx náhrady xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx x jednotlivých xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx30) xxxx vznikem xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx povinen xxxxxxx xxxxxx nadřízený x xxxx zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx některý xx xxxxxxxx odpovědných xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx, hradí xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2.

§109

Při xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx x xxxx ceny x xxxx poškození nebo xxxxxx.

§110

(1) Způsobil-li xxxxx xxxxx z nedbalosti xxx dopravní nehodě, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxx nižší xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxx měsíčního platu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nehodě anebo x xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx vojáka xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxxxx nehodě xxxx xxxxxxx nehodě anebo xxx ovládání vojenského xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 rozhodne xxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx rozhodoval xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxx služebního orgánu, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxx.

§111

(1) O náhradě xxxxx rozhoduje služební xxxxx, pokud nedojde x dohodě x xxxx náhradě. Xxxxxx x náhradě xxxxx xxxx být uzavřena xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx trestným xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx vojáka xxxxxxx škodu xxx xxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx alespoň xxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx dluhu xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx kladných xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x prominutí xxxxxxx. X prominutí xxxxx xxxxxxxxx služební orgán. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx alkoholických xxxxxx xxxx xx xxxxxxx užití jiných xxxxxxxxxx xxxxx31), xxxxx xxxxx-xx xx xxxxx xx svěřených xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ztrátou xxxxxxxxx předmětů.

XXXXX II

ODPOVĚDNOST XXXXX XX XXXXX ZPŮSOBENOU XXXXXXXX

§112

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx voják odložil xxx výkonu xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x ním xx určeném xxxx xxxxxxxx místě.

(2) Xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx služby xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxx jen xx xxxx xxxxxxxxxxx minimální xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.17) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nadřízený xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx škoda xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx neohlásil xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu, xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx se o xxxxx dověděl.

§114

Xxxxxxxxxxx xx škodu xx xxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxx x xxxxx souvislosti x xxx anebo xxx xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx škody, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

§115

Xxxxxxxxxxx xx škodu xxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx z xxxxxxxx

(1) Xx škodu xx zdraví, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx nebo xxx xxxxx služby, (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") xxxxxxxx xxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxxxxxx vojákovi xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx byl xxxx zjištěním nemoci x povolání xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x povolání xx xxxxxxxxxx x nemoc, xxxxx vznikla před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nemocí x xxxxxxxx,32) a xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx seznamu a xx dobu xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxx zařazením xx xxxxxxx.

§116

Xxxxxxx xxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x něhož xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, je stát xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx odpovídá, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) náhradu xx xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxx společenského xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x léčením,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx věcnou xxxxx.

§117

Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx vojáka činí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx30) vojáka před xxxxxxx xxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x při xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxxxxx xxxxx30) xxxxxx xxxx vznikem této xxxxx xxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxx xxxxxx, do které xx mu náležela xxxxxxx podle §118, xxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx za plat xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po zjištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxx §68k nebo xxxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx služby

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx33) se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, s připočtením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x téhož xxxxxx, xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platu30) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx dvacetinásobku minimální xxxx.17) Jestliže voják xxxxx před vznikem xxxxx služební plat, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx průměrný xxxxxxxx xxxx,30) xxxxxxx xxxxxxxx vojáci ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx nemoc z xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na služebním xxxxx podle xxxxxxxx 1 občanovi, xxxxx xx xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx veden x xxxxxxxx xxxxxxxx x zaměstnání, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx služby, nebo xxxxxxxx, xxxxx po xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx byla xxxxxxxxx, xxxxxxxx náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx služebním platem30) xxxx vznikem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x průměrným xxxxxxxxx platem,30) kterého xxxx xx službě xxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxx 65 xxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxx-xx služební xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx uvedené v §120 xxxx. 3. X tom xxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx poskytuje bez xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

§119

Náhrada xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx za účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx za ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxx jednorázově.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxx x xx ztížení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx má nárok xxx, xxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x náhrad xxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.34a)

§120

Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx17) náleží xxxxxxxx, xxxxx se xxxx invalidním x xxxxxx xxxx druhém xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx úraz xxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, v termokomoře, x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x balónů,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx,

x) jízdních zkouškách xxxxxxxxxx, silničních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx za xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxx provoz,

e) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxx polohách xxx xxxxxxxxxx plošin, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx sedaček, v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx lávce, xx výškách xxx 10 x,

x) činnosti x xxxxxxx vzniku xxxxxxxx otrav x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředí x x rizikem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx pro vysokou xxxxxxxxxxx škodlivých nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dýchací nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranný oděv,

g) xxxxxxxx pod vodou xx zvýšeného xxxxx xxxxxxx, při xxx xx xxxxx používat xxxxxxxxxx přístroj x xxxxxxxx přetlakového xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přístroj xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x láhvi, kyslíkový xxxxxxxx x regenerací xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx vodou, x xxxx při xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x rizikem ozáření x x xxxxxxx xxxxxx,

x) cvičení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx přípravy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx likvidaci xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pohromách, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx zvláštních xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mzdy.17) Xxxxx-xx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx újezdech xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx.17)

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17) Xx xxxxxx nebezpečné xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx válečný xxxx xx státě, kde xxxxx vykonává xxxxxx, xxxxxx x zahraničních xxxxxxxxx nebo plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.35)

(4) Vojákovi, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17) Voják, který xx xxxx invalidním xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxxxx 2 x 3.

(5) Jednorázové mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxx, xx xxxx, xxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§121

Náhrady xxx xxxxx xxxxxx následkem služebního xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zemřel, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) náhradu účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§122

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a x pohřbem

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x léčením x x pohřbem xx xxxxx xxxx, xxx xxxx náklady xxxxxxxxx. Xx nákladů spojených x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;36) §119 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx pohřeb xxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx pohřební ústav, xxxxxxxxx poplatky, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx smuteční ošacení xxx pozůstalého manžela x xxx každé xxxxxxxxx xxxx, které xx nárok xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění po xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx desky xxxxx xxxxxxxxxx čtyřnásobek minimální xxxx.17)

§123

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pozůstalým, xxxxxx zemřelý výživu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxx služebního xxxxx30) xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxx nejdéle xx xxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dovršil 65 xxx xxxx. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 5 věty druhé x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxxx odškodnění pozůstalých

Jednorázové xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi a xxxxxx, které má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx xxxx třicetinásobku xxxxxxxxx mzdy17). Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zemřelého xxxxxx, xxxxxxxx x ním xxxx ve společné xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx přísluší x x případě, xx se zemřelým xxxxxxx žil ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

§125

Jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx po xxxxxxxx, xxxxx zemřel xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 1 xx 3, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění pozůstalých. Xxxxxxxxxxx manželovi x xxxxxxx pozůstalému xxxxxx, xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 4. Xxxxxx, xxxxx xxxx odkázány xx vojáka výživou, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovným xxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx17). Xxxx-xx pozůstalého xxxxxxx xxx pozůstalých xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx odkázány na xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění xxxxxxxxxxx xx výši xxxxxxx xx xxxx xxxxx rodičům xxxxxx.

XXXXX III

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX

§126

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx zaviněným xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx xxxx předpisy xxxxx rozkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx voják xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů xxxx xx vědomém xxxxx xxxxxx návykových xxxxx31) x služební xxxxx xxxxxx škodě xxxxxxxx, x jestliže xxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx škody.

(2) Stát xx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx, jestliže skutečnosti xxxxxxx v odstavci 1 byly xxxxxx x příčin xxxxx.

(3) Xxxx se xxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx odvracení nebezpečí, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo zdraví, xxxx xxxxx, která xxxxxxx státu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxxxxx x tehdy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx, s výjimkou, xxx si škodu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx alkoholických xxxxxx nebo po xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxx.31)

§127

Náhrada xxxxx

(1) Náhrada xxxxx se xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxx, x xx x penězích, xxxxxxxx xxxx odčiněna uvedením xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx věci xx vychází x xxxx xxxx x xxxx poškození xxxx xxxxxx.

(2) Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx poškozený x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx povinností.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxxx úrovně xxxxxx, xxxxxxx podmínky, výši x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx se xxxxxxxx x xx náhradu xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx.

§128

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) V xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx skončení. Takovými xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx ve zdravotnickém xxxxxxxx ani cesta x xxx x xxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx objektu. Xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vyšetření, xxxxx xx xxxx x souvislosti se xxxxxxx x noci, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx a xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x výkonem služby.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zpět xx rozumí cesta x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vojáka do xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx určil x xxxxxx xxxxxx, x xxxx.

(3) Cesta x místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx cesty, xxxx-xx současně xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx úkon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po jejím xxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vojákovi, xxxxx xxxxxx xxxxx xx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, za xxx xxxx neodpovídá podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

(2) Xxxxxxxx příspěvek xxx xx podmínek x ve výši xxxxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx po vojákovi, xxxxx jsou xxxxxxx x §125.

§130

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx náhrady xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xxxxx odpovídá, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx všem xxxxxxxxxxxxxxx, u nichž xxxxxxxxx voják xxxxxxxx xx podmínek, z xxxxx xxxxxx xxxxx x povolání, kterou xxx postižen, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx pracoval x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

§131

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka, x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx zániku, výsluhové xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příspěvek, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx.

Výsluhový příspěvek

§132

(1) Voják, xxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx podle §18 xxxx. a), x) x x) xxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. a), x), x), x), x) xx x), x) x x), xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx služební xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 let.

(2) Xxxxxxxx xxxx výsluhového xxxxxxxxx činí xx 15 xxx xxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého služebního xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxx o 6,2 %, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x 2,5 % a xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx ukončený xxx xxxxxx x 1 % průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§133

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 55 % xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx letec nebo xxxxx službu xxxxxxxx xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx nebezpečnosti xxxxxxx xx dobu 5 xxx xxxxx konal xxxxxx v zahraničí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 3, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx nejvíce 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xx službou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§134

Při xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx37) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxxx xxx xxxxxxx x uvedených xxxxxxx, x to ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx příspěvkem x xxxxxxxx. Rozdíl se xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx důchodu xxxx xx dni zvýšení xxxxxxx x důchodového xxxxxxxxx,37a) x xx xxxxxxx do dne, xxx xxxxxxxx 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;38) xx xxxxxx xxx náleží xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve výši xxxxxxx xxxx náležejícím xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dni a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §137 xxx xxxxxxxxxxx x xxxx důchodu. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 2 let po xxxxxx nároku xx xxxxxxxx důchod se xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx výsluhového xxxxxxxxx.

§135

(1) Při opětovném xxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx výsluhový příspěvek xxxx, který předchází xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx39) xx výplata xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§136

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx příspěvek xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, x xx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx přičtení xxxxx zvýšení, která xx k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

§137

Výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ve stejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodů,40) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx polovinu procentního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Odbytné

§138

Voják, xxxxx služební xxxxx zanikl xxxxx §18 xxxx. a), x) x i) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), x) xx x), x) x x), xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx nárok xx xxxxxxx.

§139

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Doba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx odbytné činí 2 roky. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxxxx xxxxx ukončený xxx trvání služebního xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se odbytné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služebního platu, xxxxxxx však xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Bylo-li xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx skončení jiného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplatí xx xxx xxxxxx dalším xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx podle věty xxxxx k vzájemnému xxxxxxxxx xxxxx vyplaceného xxxxxxxxx xxxx odchodného x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odbytné xxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxx xxxxxx služebního poměru xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx. Za xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ukončený rok xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odchodné zvyšuje x 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí xxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo odbytné, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyplaceno xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x vzájemnému xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odchodného, xxxxxxxx xxxxxxxx.

§141

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx vojáka úmrtím xxxx xxxxxxxxxxx vojáka xx xxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pozůstalé xxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx důchod, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx jedné xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx dítěti xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx věku xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx manžela, xxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx manželovi, pozůstalým xxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1, x xx každému xxxxxx xxxxxx xxxxx. Nárok xx xxxxxx xxxxxxx x dítěti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx, x xx xx xxxx, která xx mu xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxx, náleží xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 2 xxxx, xxxxxx úmrtné xx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx.

§142

Organizace a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx příspěvek, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ministerstva.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx rozhoduje xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xx sirotčí xxxxxx xx úmrtné xxxxxxxx x xxxxxxx xxx žádosti. Rodičům xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x vyplácí xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx a řízení x výsluhových xxxxxxxxxxxxx x jejich výplata xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o organizaci x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění41).

§143

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx náležitostech

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx dobou trvání xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x odchodné x xxxxxx výši doba xxxxxx xxxxx služby xxxxxx, vyjma doby xxxxxx základní a xxxxxxxx vojenské xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sborech xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.42) Xxx xxxx výsluhového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) x xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx voják xxxxxxxx xxxxxxxx riziku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx; v ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxx činnostech xxxxx jiného právního xxxxxxxx35), a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx speciálních xxx, xxxxxxx jedenapůlnásobně.

Za xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxx x doba xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §97 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §97a, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx volna xx službu konanou xxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasazení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxx kalendářní xxxxxx. Xxxx jednotlivých xxx x necelých xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx dispozice podle §10 xxxx. 4, xxxx rodičovské xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx4), x xxxx xxxxxxxxxx nepřítomnosti xx xxxxxx.

(3) Xx průměrný xxxxxxx hrubý služební xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx služebního poměru. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx tento rok xx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx první. Trval-li xxxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší než 5 kalendářních xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxx xxxx první, xxxxxxxx xx průměrný xxxxxxx xxxxx služební xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx nemoc nebo xxxx, xxxx, xx xxxxxx xxxxx nemůže xxxxx službu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19b) xxxx po kterou xx xxxxxxxx nařízena xxxxxxx, a xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemocenského pojištění, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx služební xxxx xxxxxxxx ze služebního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v den xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xxx počátku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo nadnárodní xxxxxxxxxx xxxx orgánu, x xxxx xxxxxx xx dispozice podle §10 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xx x xxxx, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hrubý xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx měsíční xxxxx služební xxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx roku předcházejícího xxxxxxxxx xxxx.

(4) Do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68g. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

x) xx snížení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) k xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xx služebnímu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolenou,

d) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx volna xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x doplatkům x přeplatkům xxxxxxxxxx xxxxx vyúčtovaných xx xxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx, xxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx vyplaceno odbytné, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Celková xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu. Xxxxxxx xxxx nenáleží, xxx-xx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx přiznán xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x když xxxx výplata xxxxx §136 xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx se xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxx služebních poměrů.

(6) Xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx ze služebního xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) do stanovené xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx na výsluhové xxxxxxxxxxx započítává jednou xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáka, který xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxxxx být xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx.

(7) Při xxxxxx služebního poměru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x), i) až x) x x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, skončí-li xxxxxxxx poměr vojáka xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x) nebo xx xxx propuštění ze xxxxxxxxxx poměru xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. k) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx za xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx42c) xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx42d) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx42e). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se mu xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx x rodičům, jestliže xxxx x xxxxxxx x xxxx smrti xx společné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx žití xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx u xxxx, které mají xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx zemřelém.

(9) Xxxxxxxx výsluhového příspěvku xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx 8 dnů xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.39) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx42f) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxx §134 xxxx. 1 xxxx xxxxx a případný xxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xx doplatí.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(11) Xx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.43)

(12) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

ROZHODOVÁNÍ XX XXXXXX SLUŽEBNÍHO POMĚRU

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§144

Xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xx nevztahuje §1012, §14, §33 xxxx. 2 xxxx. x),&xxxx;§79 xxxx. 5, hlava XX xxxxx druhé x §175 xxxxxxxxx xxxx.

§145

(1) X xxxxxx xx věcech služebního xxxxxx se rozhoduje x

x) xxxxx doby xxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služebního poměru,

c) xxxxxxx škody podle xxxxxx xxxxxx,

x) propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikačního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dobu ve xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx příspěvek, xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výsluhovými xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx zabezpečení, nesouhlasí-li xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68k xxxx. 5,

x) žádosti xxxxxx o xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2,

x) úhradě xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozšířením xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx setrvat xx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

n) xxxxxxx xxxxxxx xx vojenskou xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Řízení x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx zkrácením.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru předem xxxxxxx souhlas xxxxx §5 xxxx. 4, xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx úkonem x xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dalšího xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx.

§145x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Personálním xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx sboru x xxxxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx hodnosti,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxx služebním xxxxxxxx,

x) odvelení xxxx xxxxxxx xx studijní xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx,

x) přeložení,

i) stanovení xxxxxx týdenní xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dovolené,

k) xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat výdělečnou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68i x 68j,

n) xxxxxxxxxxx rozhodné doby,

o) xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Personální xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxx náležitostí rozhodnutí xxxxx správního řádu, xxxxxxxx xxxxxxxx vojáka x xxxx osobní xxxxx. Odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), f), x), x), j) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx vyhlášení xx účinky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu; ustanovení §67 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx vojákovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkaz xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx stejnopisu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu xx xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxx 5 xxx.

(7) Lhůta xxx xxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 15 xxx.

(8) Xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx x přezkumném xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx personálního xxxxxxx.

§146

Podání a postoupení xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx.

XXXXX II

ŘÍZENÍ X XXXXXX HODNOSTI

§147

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stav věci, x xxxx nejsou xxxxxxx pochybnosti, a xx v xxxxxxx, xxxxx xx nezbytný xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxx hodnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Rozhodnutí o odnětí xxxxxxxx xxx xxxxx xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xx oprávněný xxxxxxxx xxxxx o jednání xxxxxxxx v §21 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 1 roku xxx xxx, kdy k xxxxxx jednání xxxxx.

XXXXX III

PŘEZKOUMÁNÍ XXXXXXXXXX

§149

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxx x odvolání xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§150

Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §145a odst. 1 xxxx odkladný xxxxxx.

§150a

§150a zrušen právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§150x

Xxxxx vojáka v xxxxxx od nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx formou personálního xxxxxxx.

§150x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 122/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

§151

Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx

Xxxxx xx přezkoumání rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx možno podat xx 60 dnů xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§152

Řízení xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx

X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§152x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nesplní-li xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx §51 xxxx. 2, rozhodne služební xxxxx x xxxxxxxx x xxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXX X STÍŽNOSTÍ

§153

Žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx podat xx xxxxxx výkonu xxxxxx x xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Žádost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx vojáka xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán. Stížnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx kterému xxxxxxxx směřuje; xxxxxxxx xx nadřízený xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx směřuje.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx vojáka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx lhůtu lze xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx zajistit podklady xxxxxxxx pro vyřízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, je nadřízený xxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k nápravě xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx; voják xxxx vyrozuměn xxx xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx.

(5) Má-li xxxxx za to, xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x příslušného xxxxxxxxxxx nebo služebního xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx původní xxxxxxxx xxxx správně vyřízena, x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahují-li xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx skutečnosti, xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx voják xxxxxxxxx.

§154

§154 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§155

§155 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§156

§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§157

§157 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§158

§158 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§159

Promlčení, zánik xxxx x nároků

(1) Xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx nebyl xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx zákoně. X xxxxxxxxx xx přihlédne xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, promlčení dovolá; x takovém případě xxxxx promlčený nárok xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx platu xx xxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x §161.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, promlčecí xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přiznán a xxx xxxxx se xxxx řízení x xxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u služebního xxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §113 xxxx. 3 x §152 xxxx. 2; x zániku xxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxx není x xxxxxx namítán.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxx vojáka xxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx měsíčního výdělku xxxxxxxxxx platové xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx s xxx žili v xxxx smrti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx osob.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx důvodů i xxxx, a nároků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx svěřených xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Promlčecí lhůty

§160

(1) Promlčecí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx uplatněno xxxxxx.

(2) Xxxx-xx dohodnuto xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxx běžet promlčecí xxxxx xxxxxxxxxxxx splátek xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx se xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, počne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx-xx tento xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 roky xx jejich xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx činí 2 xxxx; xxxxx běžet xxx xxx, xxx xx poškozený xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxx, a x xxx, xxx xx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx však xxxxxxx, xxxxx-xx uplatněn xx xxxxx 3 xxx, x xxx-xx x xxxxx způsobenou xxxxxxx, ve xxxxx 10 xxx ode xxx, kdy xxxxx x události, x xxx škoda vznikla; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx.

§162

(1) Nárok přiznaný xxxxxxxxxxx rozhodnutím se xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxx, kdo xx povinen plnit xx xx xxxxxx x xxxx, se xxxxxxxxx za 10 xxx xxx xxx, xxx k xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx x uznání xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx promlčecí lhůta xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx lhůta xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx i xxx xxxxxxxxxx splátky, xx xxx xxxx xxxxxx x rozhodnutí nebo x xxxxxx práva xxxxxxxxx; promlčecí lhůta x jednotlivých xxxxxxx xxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx splatnosti. Xxxxx-xx se xxx xxxxxxxxx některé xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx desetiletá xxxxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx, se xxxxxxxxx xx 3 xxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxx obohacení

(1) Xxxxx-xx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xx xxxx majetku xxxxx xxxx xxxx xx úkor xxxxxx, xxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx plněním xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx neplatného xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx újmu, xxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobil xxxxxxx xxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx takového xxxxxxxxxx právního úkonu xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx stát xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx částek xxxx xxxx služební xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx z okolností xxxxxxxxxxxx, že xxx x částky nesprávně xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, a to xx lhůtě xx 3 let xxx xxx xxxxxx výplaty.

§163x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx situace, xxx xxxxx xxxxx xx xxxx nepřítele.

(2) Xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx voják, xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx zprávu x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx čase x xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx bez dovolení x xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) se xxxxxx xxx xxxxxx služebních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx.

§163x

Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx nebo sjednané xxxx; to xxxxx xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx podmíněn xxxxx xxxx xxxxx práva.

§163b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

HLAVA XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§164

Přechod xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxx poměr vojáka x povolání xxxx x další službě, xxxxx vznikl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,46) xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxx určitou x xxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Dobu xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx měnit xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxx, který x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx

x) desátníka x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rotmistra,

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rotmistra,

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx úplné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxx xxxxxxx vzdělání,47) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(4) Voják, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx takto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx. Po xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ozbrojených xxx. Xxxxxx-xx služebně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, je xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx propůjčená xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vojákovi xxxxx tohoto zákona. Xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxx propůjčení xxxxxxxxx dřívějšími právními xxxxxxxx pominul, nejpozději xx 5 xxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.

(6) Úrazy a xxxxxx z xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

§165

Xxxxxxxxx ustanovení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(4) Výsluhový xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, a xx xx xxxx, x xxxx náležel ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xx vyplácí x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Poživateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx přiznán xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1999 xx 60 xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vyplácen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x to xxxxxxx do 60 xxx věku. Nejpozději xxx xxxxxxxx 60 xxx věku xx xxxxxx výsluhový příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnil podmínky xxxxxx na plný xxxx částečný invalidní xxxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx 2 xxx po xxxxxx xxxxxx na starobní xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx příspěvek xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákon. Xxxxxx xx xxxxxxx od xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Zanikl-li xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nárok xx výsluhový xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xx doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxx započteny xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; jde-li x nárok xx xxxxxxx, započítává se xxxx trvání služebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nárok xx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx výsluhových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx doby služby xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.49) Pokud byl xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx se xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xx xx xxxxxxxx x ve xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx služebního xxxxxx po přičtení xxxxx zvýšení, xxxxx xx x němu xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, pokud xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplynutím xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx.

(8) Skončí-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jako xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedeného x §19 xxxx. 1 písm. e) xxxxxx xxxxxx.

§165x

Xxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poživateli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1999 xx 60 xxx xxxx, jemuž xxxx x xxxx xx 1. xxxxxxxx 1999 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx omezeno nebo xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx x xxx roky xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx přizná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx zvýšení xxxxx §137, xxxxx xx k němu xx tohoto xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 60 xxx xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §134.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výplaty xxxxxxxxxxx příspěvku podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx zastavení xxxx vyplácení xx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx bude xxxxx xxxxxxxxxx výsluhový příspěvek xxxxx.

§165x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 129/2002 Xx. x účinností xx 12.4.2002

XXXXX III

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx středních xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx studiem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vojáka x xxxxxxxx, lze poskytnout xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah, xxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§166x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky, kteří xx zaváží xxxxxxx x povolání xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxx x xxxxxxx x xxx po určenou xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými je Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Xxxxxx postupuje podle xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx57) x §60 xxxxxxxxx.

§166x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 263/2017 Xx. s účinností xx 1.10.2017

§167

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon č. 65/1978 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, ve xxxxx pozdějších předpisů.

3. Xxxxx č. 228/1991 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Zákon č. 226/1992 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxx č. 34/1995 Sb., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §165 odst. 1 xx 3 xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. listopadu 2004.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx výši xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx úraz nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2007, vznikla-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx před 1. xxxxxx 2008 a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxx izolace po 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxx ve xxxx xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x povolání xx xxxx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008, vznikla-li xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 x xxxx-xx xxxx neschopnost xxxx nařízená karanténa xxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XXXXX vložen právním xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxx. 2, xxxxx nabývá účinnosti 1.1.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, který xx xxxxxxx xx hodnostního xxxxx x jmenován xx xxxxxxxx podle §7 odst. 2 xxxx. x) xx x) zákona č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a přísluší xx xxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zákona č. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx 1. xxxxx 2011, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

2. Xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x jmenován xx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxx. a) a x) xxxxxx x. 221/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxx §7 odst. 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxx 1. ledna 2011 xxxxxxxx do hodnostního xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx hodnost

a) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x prvním ročníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx prvního xxxxxxx vojenské xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo ukončil xxxxxxx prvního xxxxxxx xxxxxxxx vysoké školy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx,

x) xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rotný, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

e) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vysoké xxxxx v magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 3 zákona x. 221/1999 Sb. x xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx, přísluší xxxxxxx svobodník,

b) xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx desátník,

c) xxxxxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nadpraporčík, xxxxxxxx xxxxxxx praporčík,

h) xxxxxx praporčík, přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podporučík, xxxxxxxx hodnost xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů.

4. Doba xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx započítává xx xxxx xxxxxx služby x hodnosti podle §7 xxxx. 2 xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Xxxxxx vyslaní xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx podle §40 zákona x. 221/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx za vojáky xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §40a xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124 x jednorázové mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §125 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §124 a 125 xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §144 xx 158 xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx bylo zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 272/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx-xx xx voják x důležitém xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §78 zákona x. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platu xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poskytne xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx doba xxxxx §6a zákona x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, začíná xxxxxxx x xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zařazení xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx bydlení xxxxx §61 xxxx. 4 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx naposledy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx podle §68 xxxx. 3 zákona x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx se xxxxxx xxxx xx xx xxxxxx nároku xx xxx, xx-xx xx xxx vojáka xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68a zákona x. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx 2016 xxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xx rok 2015. X předcházejícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ke xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravy xx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx než xxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 3 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplácí xx vojákovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §68b xxxxxx č. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx x zahraničí, x hlediska xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx den nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx směrem nahoru x xxxx xxxxxxxxx xx službu x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx pro stejnou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výhodnější, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

6. Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx doby xxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí se x xxxxxx jednoho xx období 5 xxx podle §143 xxxx. 3 prodlužuje xxxxxxxx xxx, že xxxxxx kalendářním xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plat pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxx zákona x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

9. Xxxxxx-xx voják přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xx náleží podle §6 xxxx. 3 x 7 xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx vojákovi i xxxxxx dosažená vyšší xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxx se §7 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vztahuje xxxxxxx. Xx nižší xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx náležela, je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 3 xxxx. a) xx x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jmenován xx xxxx souhlasem xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznání nejvyšší xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx za jeho xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx plat xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vznikla xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx xx jeho účinnosti, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. s účinností xx 1.7.2019

Xx. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2021, x čerpání této xxxxxxxx, x když x xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, se xxxx §3235 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem 1. ledna 2021.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 285/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní předpis x. 221/99 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.12.1999.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

155/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 65/65 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

129/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.

x účinností xx 12.4.2002

254/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004 (xxxxxxx č. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx x. 626/2004 Xx. byla změněna xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx změněna na 1.1.2009, xxxxxxx č. 381/2008 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Sb. byla xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (zákonem x. 530/205 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

530/2005 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 153/94 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

546/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

531/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., zákoník práce, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx některých částí xxxxxx č. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 435/2004 Sb., x zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

272/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 143/92 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2009 x xxxxxxxx některých ustanovení, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx hospodářského xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

355/2009 Xx., úplné xxxxx právního xxxxxxxx x. 221/99 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 110/2009

147/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 221/99 Xx., o xxxxxxxx z povolání, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.5.2010

445/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon č. 309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.12.2011

470/2011 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx

x účinností od 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.4.2012

122/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.6.2012

186/2012 Xx., xxxxx ÚS xx dne 24.4.2012 xx. xx. Pl. XX 54/10 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §68 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx pozdějších předpisů, §124 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 zákona x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx funkce představitelů xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §53 xxxx. 4 xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x ostatních zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 odst. 1 zákona č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx se paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 21.6.2012

332/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2015

204/2015 Xx., kterým se xxxx zákon x. 200/1990 Xx., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2016 s xxxxxxxx §152x, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajišťování (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2016

183/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

263/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.10.2017

181/2018 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2018

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

150/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

358/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx dávek xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2022

432/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 83/99 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §4 xxxx. x) zákona č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

1x) Vyhláška č. 256/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx službě.

1x) §116 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1c) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském pojištění, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §157 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.

3) §158 zákoníku xxxxx.

4) §32 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4a) §31 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

5) §33 zákona x. 218/1999 Sb.

5a) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §139 x 315 a xxxx. xxxxxxxxx xxxx.

§47 x 48 xxxxxxxxx xxxxxx.

6x) §36 xxxxxx x. 218/1999 Xx.

7) §32 xxxx. 2 a 3 xxxxxx č. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7x) §29 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 134/1997 Sb.

8) §32 odst. 1, §74, 76 x 94 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9b) §74 zákona x. 155/1995 Xx., x důchodovém pojištění, xx xxxxx xxxxxx x. 289/1997 Sb.

10) §20 xxxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10x) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10x) Zákon č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x památných a xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 204/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxx 6. xxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx, za xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

12) §195a xx 198 zákoníku xxxxx.

12x) §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 219/1999 Xx., x ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 546/2005 Xx.

13) §157 xx 161 xxxxxxxx práce.

14) Vyhláška č. 65/1954 Sb., x Xxxxxxxxxx úmluvách ze xxx 12. xxxxx 1949 na xxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 168/1991 Sb.

Xx. 24 Xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 43 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 33 Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x válečnými xxxxxxx.

Xx. 9 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX x Ženevským xxxxxxx.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o nich.

16) Zákon č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x o některých xxxxxx účastnících xxxxxxxxx xxxx xx osvobození, xx xxxxx xxxxxx x. 101/1964 Xx.

17) §111 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

18) §31 xxxx. 3 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

19) §76 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).

19a) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

19x) Zákon č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) §2 zákona x. 219/1999 Xx.

21) §3 a 4 zákona x. 135/1982 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

22) §115 občanského xxxxxxxx.

22a) §11 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb.

22x) §18 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Sb.

23) §5 odst. 1 zákona x. 119/1992 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) Zákon č. 119/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24x) Xxxxxxxx č. 445/2001 Sb., xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví výše xxxxx stravného, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx hmot.

25) Nařízení xxxxx č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozpočtových x xxxxxxxxxxxxx organizací s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

26) §11 odst. 3 xxxxxx x. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 225/1999 Sb.

27) Xxxxx č. 32/1957 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§33 xxxxxx č. 88/1968 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.

27x) Například xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28) Vyhláška č. 56/1997 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek.

29) §2 xxxx. 7 xxxxxx x. 219/1999 Sb.

30) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x mzdě, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 74/1994 Xx.

31) §1 odst. 3 xxxxxx x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x jinými toxikomaniemi.

32) Nařízení xxxxx č. 290/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx seznam nemocí x xxxxxxxx.

33) §39 a 44 zákona x. 155/1995 Xx.

34) Xxxxxxxx č. 32/1965 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34x) §36 x 37 xxxxxx x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním pojištění x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) §5 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 153/1994 Xx., x zpravodajských xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

36) Zákon č. 117/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) §2931 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

37a) §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx.

38) §29 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších předpisů.

40) §67 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9, 110 xx 112 a §117 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

42*) Například xxxxx č. 186/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 160/1995 Xx.

42a) §11 písm. x) nařízení xxxxx x. 79/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, orgánů xxxxx xxxxxx, příslušníků Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 327/1996 Sb.

42x) §14 vyhlášky x. 114/2002 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

42x) §307 xxxxxxxxx xxxx.

42x) §309 xxxxxxxxx xxxx.

42e) §179g xxxxxxxxx xxxx.

42f) §32, 74, 76 a 94 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

43) §18 xxxxxx x. 143/1992 Sb., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) Xxxxx č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §244 xx 250k občanského xxxxxxxx xxxx.

46) Zákon č. 76/1959 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

47) §7 odst. 1 zákona x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 171/1990 Xx.

48) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 015/90 x xxxxxxxx branných x bezpečnostních xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx dne 18. xxxxxxxx 1990 č. 47 x vyslání xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva obrany XXXX.

49) Xxxxx č. 34/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 379/2005 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

52) §56 xxxx. 2 xxxx. b) x c) zákona x. 187/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

53) §16 xxxx. 1 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

54) §2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

55) §105 a 106 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

§363, 365, 366 x 368 xxxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§35 x 88 xxxxxx č. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx činy x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

56) Xxxxxxxxx xxxxx č. 219/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 300/2013 Sb., x Vojenské xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

57) §91 odst. 1, 4 x 6 zákona č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx školách x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

*) §157 xxxx. 2 zákoníku práce.