Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2023 do 30.09.2023.


Zákon o vojácích z povolání

221/99 Sb.

Zákon

Část první - Všeobecná ustanovení §1 §2

Část druhá - Vznik, průběh, změny a zánik služebního poměru vojáků

Hlava I - Vznik služebního poměru

Osobní údaje §2a

Podmínky povolání do služebního poměru §3

Výběr uchazeče §4 §4a

Povolání do služebního poměru §5

Hlava II - Průběh a změny služebního poměru

Služební zařazení §6

Rozhodná doba ve služebním zařazení §6a

Vojenské hodnosti a hodnostní sbory §7

Jmenování do vyšší hodnosti §7a

Doba výkonu služby v hodnosti §8

Dočasné zproštění výkonu služby §9

Dispozice §10

Zvláštní dispozice §10a

Přerušení služebního poměru §11 §12

Pověření výkonem služby v jiném služebním zařazení §13

Zastupování v jiném služebním zařazení §13a

Služební cesta §14

Studijní pobyt §14a

Odvelení §15

Přeložení §16

Služební hodnocení §17

Hlava III - Zánik služebního poměru

Zánik služebního poměru §18

Propuštění ze služebního poměru §19

Zákaz propuštění ze služebního poměru §20

Odnětí hodnosti §21

Zrušení služebního poměru ve zkušební době §21a

Následky zrušení rozhodnutí o propuštění ze služebního poměru §22

Písemné hodnocení při zániku služebního poměru §23

Hlava IV - Výkon a doba služby

Výkon služby §24

Základní týdenní doba služby a kratší týdenní doba služby §25

Rozvržení základní týdenní doby služby §26

Přestávky ve službě §27

Nepřetržitý odpočinek mezi službami a nepřetržitý odpočinek v týdnu §28

Služba konaná nad základní týdenní dobu služby §29

Služební pohotovost §30

Intenzivní vojenský výcvik §31

Nepřetržitý vojenský výcvik §31a

Nepřetržité vojenské nasazení §31b

Společná ustanovení k intenzivnímu vojenskému výcviku, nepřetržitému vojenskému výcviku a nepřetržitému vojenskému nasazení §31c

Hlava V - Dovolená a služební volno

Řádná dovolená a její poměrná část §32

Čerpání řádné dovolené §33

Přerušení řádné dovolené §34

Krácení řádné dovolené §35 §36

Zvláštní dovolená §37

Rodičovská dovolená a dovolená bez nároku na peněžní náležitosti §38

Služební volno při překážkách ve službě §39

Hlava VI - Zvláštnosti průběhu služby

Zvláštnosti průběhu služby v zahraničí §40

Zahraniční operace §40a

Zvláštnosti průběhu služby vojákyň §41

Zvláštnosti průběhu služby vojáků, kteří se připravují k výkonu služby studiem §42

Zvláštnosti průběhu služby vojáků duchovních a příslušníků zdravotnické služby §43

Část třetí - Občanská práva a vojenské kázeňské právo

Hlava I - Omezení občanských práv vojáka

Shromažďovací právo §44

Sdružovací právo §45

Právo svobodně projevovat náboženství nebo víru §46

Hospodářská a sociální práva §47

Hlava II - Základní povinnosti vojáků a základní povinnosti nadřízených

Základní povinnosti vojáků §48

Základní povinnosti nadřízeného §49

Hlava III - Kázeňská pravomoc, kázeňské odměny, kázeňské tresty a jejich ukládání

Kázeňská pravomoc §50

Kázeňský přestupek §51

Zápis do evidence přestupků §51a

Kázeňské odměny §52

Kázeňské tresty §53

Ukládání kázeňských trestů §54 §55 §56 §57

Zahlazení kázeňského trestu §58

Část čtvrtá - Péče o vojáky

Podmínky pro výkon služby §59

Dohoda o zvýšení nebo rozšíření vzdělání §60

Ubytování §61

Služební příspěvek na bydlení §61a

Rekreace §62

Jednorázová peněžní výpomoc §63

Rekvalifikace §64

Příspěvek na pohřeb vojáka a pohřební obřad s vojenskými poctami §65

Část pátá - Zabezpečení vojáků

Hlava I - Služební plat

Nárok na služební plat §66

Složky služebního platu §67

Služební tarif §68

Výkonnostní příplatek §68a

Příplatek za službu v zahraničí §68b

Zvláštní příplatek §68c §68d

Příplatek za zvýšenou odpovědnost §68e

Příplatek za služební pohotovost §68f

Odměna §68g

Zvláštní případy nároku na služební plat §68h

Zachovaný služební plat §68i

Zvláštní případy určení služebního platu §68j

Služební plat po dobu dočasné neschopnosti ke službě §68k

Splatnost služebního platu §68l

Výplata služebního platu §68m §68n

Srážky ze služebního platu §68o

Vrácení služebního platu §68p

Informační systém o služebním platu §68q

Průměrný služební plat §68r

Hlava II - Náborový, kvalifikační a stabilizační příspěvek §69 §70 §70a §70b

Hlava III - Cestovní a jiné náhrady

Vymezení pojmů §71

Náhrady při služebních cestách a odvelení §72

Stravné §73

Náhrada prokázaných jízdních výdajů §74

Náhrada prokázaných výdajů za ubytování §75

Náhrady za používání silničních motorových vozidel při služebních cestách §76

Náhrady při přeložení a při povolání do služebního poměru §77 §78

Náhrady při zahraničních služebních cestách §79 §80 §81 §82 §83 §84

Společná ustanovení k cestovním a jiným náhradám §85 §86 §87 §87a §88 §88a §89

Hlava IV - Proviantní, výstrojní a přepravní náležitosti

Proviantní náležitosti §90

Výstrojní náležitosti §91

Přepravní náležitosti §92 §93

Hlava V - Zdravotní péče, zdravotní služby, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění

Zdravotní služby §94

Zdravotní pojištění §95

Nemocenské pojištění §96

Preventivní rehabilitace §97

Mimořádná rehabilitace §97a

Část šestá - Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby

Povinnosti nadřízených §98

Povinnosti vojáka §99

Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při výkonu služby §100

Část sedmá - Náhrada škody

Hlava I - Odpovědnost vojáka za škodu způsobenou státu

Obecná odpovědnost §101 §102

Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody §103

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je voják povinen vyúčtovat §104 §105

Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů §106

Rozsah náhrady škody §107 §108 §109 §110 §111

Hlava II - Odpovědnost státu za škodu způsobenou vojákovi

Obecná odpovědnost §112

Odpovědnost za škodu na odložených věcech §113

Odpovědnost za škodu na věci §114

Odpovědnost za škodu při služebních úrazech a nemocech z povolání §115

Náhrady škody na zdraví §116

Náhrada za ztrátu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby §117

Náhrada za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby §118

Náhrada za bolest, náhrada za ztížení společenského uplatnění a náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s léčením §119

Jednorázové mimořádné odškodnění §120

Náhrady při úmrtí vojáka následkem služebního úrazu nebo nemoci z povolání §121

Náhrada nákladů spojených s léčením a s pohřbem §122

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých §123

Jednorázové odškodnění pozůstalých §124

Jednorázové mimořádné odškodnění pozůstalých §125

Hlava III - Společná ustanovení o odpovědnosti státu za škodu

Zproštění odpovědnosti za škodu §126

Náhrada škody §127

Přímá souvislost s výkonem služby §128

Peněžitý příspěvek §129

Nároky státu po poskytnutí náhrady škody §130

Část osmá - Výsluhové náležitosti

Povinnosti státu při zabezpečení vojáka po skončení služebního poměru §131

Výsluhový příspěvek §132 §133 §134 §135 §136 §137

Odbytné §138 §139

Odchodné §140

Úmrtné §141

Organizace a řízení §142

Společná ustanovení o výsluhových náležitostech §143

Část devátá - Rozhodování ve věcech služebního poměru

Hlava I - Obecná ustanovení §144 §145

Personální rozkaz §145a

Podání a postoupení podání §146

Hlava II - Řízení o odnětí hodnosti §147 §148

Hlava III - Přezkoumání rozhodnutí

Odvolací orgán §149 §150 §150a §150b

Přezkoumání rozhodnutí soudy §151

Řízení po zániku služebního poměru §152

Výkon rozhodnutí §152a

Hlava IV - Řešení žádostí a stížností

Žádost nebo stížnost vojáka §153 §154 §155 §156 §157 §158

Část desátá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Hlava I - Společná ustanovení

Promlčení, zánik práv a nároků §159

Promlčecí lhůty §160 §161 §162

Bezdůvodné obohacení §163

Zajetí a nezvěstnost §163a §163b

Hlava II - Přechodná ustanovení

Přechod práv a povinností §164

Přechodná ustanovení k výsluhovým náležitostem §165

Úprava výplaty výsluhového příspěvku §165a

Hlava III - Závěrečná ustanovení

Zvláštní ustanovení §166 §166a

Zrušovací ustanovení §167

Účinnost §168

č. 254/2002 Sb. - Čl. II

č. 261/2007 Sb. - Čl. XLIII

č. 272/2009 Sb. - Čl. II

č. 122/2012 Sb. - Čl. II

č. 332/2014 Sb. - Čl. II

č. 32/2019 Sb. - Čl. X

č. 285/2020 Sb. - Čl. VI

č. 172/2023 Sb. - Čl. VI

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.; č. 186/2012 Sb.

INFORMACE

221

XXXXX

xx xxx 14. xxxx 1999

x xxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

§2

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxx, xxxxx vojenskou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Voják xx ve služebním xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx může xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx vlastní xxxxxxx.

(2) Xxxxxx úkony xx xxxxxx služebního xxxxxx jménem České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "prezident"), xxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") x x xxxxxxx xxxxxxx rozkazem xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx velitelé, náčelníci, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx zaměstnanci.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rovný xxxxxxx x xxxxx zacházení xx xxxxx uchazeči x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "uchazeč") a xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, jiná xxxxxxxx xxxxxx x plnění xxxxxxxx xxxxxxx. Je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vojáků z xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, pohlaví, xxxxxxxx xxxxxxxxx, víry a xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx x rodinného stavu x povinností x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx anebo xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxxxx, které diskriminuje xxxxxxx xxxxx, xxx xx xx svých xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x navádění k xxxxxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx vykonává, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Služební xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx x újmě jiného xxxxxx nebo k xxxxxxxxxx jeho důstojnosti. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx chování xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vojáka, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřátelské, xxxxxxxxxx x pokořující xxxx xxxxxxxx atmosféry, a xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vnímány xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx vztahu k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx sexuálnímu xxxxxxx xxx xxxxxx služby, xx voják xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru.

ČÁST XXXXX

XXXXX, XXXXXX, XXXXX A XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX VOJÁKŮ

HLAVA X

XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§2x

Xxxxxx xxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru do xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxxx xxxxx1) xxxxxx:

x) xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx předchozích xxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) adresu místa xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) státní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,1a)

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovních x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) jazykové xxxxxxxx x xxxxxxx x nich,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zájmy x oprávnění,

k) xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) rodinný xxxx,

x) xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.1b)

(2) K xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx povinen předložit xxxxxx doklady a xxxxxxxx. Xxxx o xxxxxxx bezúhonnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx prokazuje xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxxx xxx 6 xxxxxx.

(3) Služební xxxxxx xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxx spisu xxxxxx x zakládají xx xxx doklady x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx vojáka xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxx. Osobní xxxxx xxxx xxxxxx x x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Voják xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x osobních xxxxxxx, x to do 8 dnů xxx xxx, xxx ke xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxx, postupují při xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx fyzických xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.1c)

§2x vložen právním xxxxxxxxx č. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§3

Xxxxxxxx povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx přísahu,

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, politického xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, nepodporuje, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x hnutím, xxxxx xxxxxxxxxxxx směřuje x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, náboženskou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx skupině xxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx způsobilý x xxxxxx služby,

e) xxxxxxx kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx zájem služby, xxxx být občan xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady xxxx podmínky zdravotní xxxxxxxxxxxx stanovené pro xxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx vyhláškou

a) xx dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx služebního poměru,

b) xxxxxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxx uchazeče

(1) Xxxxx xxxxxxxx xx zahajuje xxxxxxxxx písemné žádosti x povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx služební orgány.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2a xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx podmínkami xxx xxxxx uchazeče.

(3) Služební xxxxx ověří, xxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v §3. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Uchazeč xxxx být o xxxxxxxx xxxxxx písemně xxxxxxxxx xxxxxxx xx 6 měsíců xxx xxx doručení xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx seznámí x xxxxxxxxxxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, místem xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rovné xxxxxxxxx.

(5) X uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xx služebního xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobní údaje x údaj x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 let. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx údaje xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4a

(1) Za trestně xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx

x) v posledních 10 letech xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin s xxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 2 roky,

b) x xxxxxxxxxx 15 xxxxxx pravomocně odsouzen xxx xxxxxxx trestný xxx x horní xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxx,

x) xxxxxxxxxx odsouzen pro xxxxxxx xxx x xxxxx hranicí xxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx než 5 xxx xxxx k xxxxxxxxxxx trestu,

d) pravomocně xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k odnětí xxxxxxx xx více xxx 1 xxx x od výkonu xxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxxxxxx 5 let, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x odnětí xxxxxxx xx xxxx jak 1 xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx neuplynul 1 rok.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxx,

x) xxxxx trestní xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx bylo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o schválení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx stíhání xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx podmíněně xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, x xxx má xxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxx, neuplynuly xxxxx 3 xxxx, nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx neuplynuly 3 xxxx.

(3) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k zahlazení xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozhodnutí prezidenta, x xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx nebyl55).

§4a vložen xxxxxxx předpisem x. 263/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2017

§5

Xxxxxxxx do služebního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx zakládá xxxx xxxxxxxxxxxxx následujícím xx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxx služby,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxx xxxxxxx služby, vzniká xxxxxxxx xxxxx.

(3) Služební xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x den xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xx služebního xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 xx 20 xxx, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx služební xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx středních a xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx v zahraničí. Xxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxx vojáka, x to xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx péče x xxxxx mladší 10 xxx, xxxxx je xxxxxxx xx pomoci xxxx osoby ve xxxxxx I, xxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx II xx IV xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx51), xxxxx žije x vojákem xx xxxxxxxx domácnosti x xxxx xxxx xx xxxxxx poskytovat xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxx činí 3 xxxxxx. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro nemoc xxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxx 10 xxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXX SLUŽEBNÍHO XXXXXX

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx službu xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx

x) v ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx školách,

d) xx Xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx služby též x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složkách xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x nadnárodních organizacích xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx služební xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx služby, xxxx xxx příslušník Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech služebně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, i xxxx xxxxxxxxx požadovanou kvalifikaci.

(4) Xxxxxxxx zařadit xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx, který xx připravuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výcvikem, se xxx povolání xx xxxxxxxxxx xxxxxx služebně xxxxxxxx xxxx čekatel. Xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx příprava x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dovedností xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obranného xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x nich; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelem xx ministerstvo, v xxxxx vojáci plní xxxxxxxx úkoly obranného xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx v xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§6x

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx") xx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxx setrvat x xxxxx služebním xxxxxxxx. Rozhodná xxxx xxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx služebních xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 2 roky a xxxxxxx 15 xxx. Xxxxxxxxxx x rozhodné xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxx xxxxxxxx vojáka.

(3) Nejméně 4 měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxxx, zda

a) xxxx xxxxx xxxxxxxx zařazen xx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) se xxxxxxxx xxxx výkonu služby xx služebním zařazení xxxxxxxxx,

x) xxxx voják xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jakou xxxxx xx, nebo

d) xxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx poměru.

(4) Typová xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dobou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Vojenské hodnosti a xxxxxxxxx sbory

(1) Xxxxx xxxxxxxxx kvalifikačních předpokladů xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx jmenován xx vojenské xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx sbory a xxxxxxxx:

x) hodnostní sbor xxxxxxx - hodnosti xxxxx, xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx poddůstojníci - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx praporčík,

d) xxxxxxxxx xxxx nižší xxxxxxxxxx - hodnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx, kapitán,

e) xxxxxxxxx sbor xxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, plukovník,

f) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) vojín - xx dobu xxxxxx výcviku,

b) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx - xx dobu studia xx vojenské xxxxx xxxxxxx škole x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výcviku,

c) xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx - po xxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x bezprostředně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, desátník, xxxxx, xxxxx, rotmistr, xxxxxxxxxxx - po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vysoké xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx hodností xxxxxxxx jmenuje vojáky xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vojáky xxxxxxxx orgány.

(5) Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx vojáka x xxxx xxxxxxxxx jmenovat xx xxxxx hodnosti, xxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zálohy mu xxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxx služby.

(6) Xxxxxxxx xxx propůjčit xxxxx xxxxxxx, než xxxxxx xxxxxxxx má, xx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx úkolu, který xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx, jako xxxxx byl xx xxxx hodnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx hodnosti však xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxx, xx kterou xxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, končí xxxx následujícím po xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx prezident, xxxxxxx xxxxxxxx propůjčuje xxxxxxx.

(10) Xxxxxxx stanoví xxxxx vojáků x xxxxxxxxxxx sborech a xxxx stanovit xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vojáků.

§7x

Xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxx být xx xxxxx hodnosti xxxxxxxxx xxx služební xxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx místo, pokud xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx hodnocen xxxx xxxxxxxxx x x dosažené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§8

Doba xxxxxx xxxxxx x hodnosti

(1) Nejkratší xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx, desátník x xxxxx 2 roky,

b) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, major x xxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx 4 xxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x hodnosti xxxxxxxxx, desátník, xxxxx, xxxxx, rotmistr a xxxxxxxxxxx 1 xxx. Xx doby xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čekatelů nezapočítává.

(3) Xx xxxx xxxxxx xxxxxx x hodnosti xx započítává doba xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1d).

(4) Xx xxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7.

(5) Xxxx xxxxxx služby x hodnostech před xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dosáhl, xxxxxxxxx xxxxxxxx započteny.

§9

Dočasné zproštění xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zájem xxxxxx nebo objasňování xxxx činu, xxxx xxx voják dočasně xxxxxxxx xxxxxx služby xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx. Xxxx dobu může xxxxxxx výjimečně xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 3 xxxxxx. Je-li xxxxx vojákovi vedeno xxxxxxx řízení, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxxxx.

(2) Do dispozice xx xxxx voják xx dobu

a) nejvýše 6 xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zařazení,

b) xxxxxxxxx zproštění výkonu xxxxxx,

x) kdy xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dovolené xxxxxxx xxxx u xxx x pracovním xxxxxx,2)

x) rodičovské xxxxxxxx,3)

x) xxxxxxxxxx dovolené po xxxx, po kterou xx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než 30 xxx,

x) xx xxxxxx xx nezvěstný, xxxxxxxx xxxx xx třicátém xxx,

x) xxxxx,

x) zajetí.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxx xxx určen xxxxx xx xxxx xxxxxxx 3 měsíců před xxxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxx propuštěním xx služebního poměru.

(4) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx dispozice, xx xxxxx byl xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x) x xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), xxx-xx pravomocně odsouzen xx xxxxxxx xxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x podle xxxxxxxx 3 plní xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx nadřízeného.

(6) Xxxxx, xxxxx byl xxxxx xx dispozice xx xxxx delší xxx 6 xxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) xx x), xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx služebně xxxxxxx xxxxx §6; x ostatních případech xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx služebního zařazení.

§10x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx zvláštní xxxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxx zájem služby. Xxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx4a). Xx vznik, průběh, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx zvláštní xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§11

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx

x) funkce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,5)

x) xxxxxx x zastupitelstvu xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) dnem xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx nástupu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx přerušit xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx výkon xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx organizacích xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poměr xx xxxx přerušit xx xxxx xxxxxxx 6 xxx x xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx služebního poměru xxxx xxx prodloužena x dobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx voják povinen xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12

(1) Xxxx přerušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru xxxx, xxx důvody přerušení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dnem xx xxxxx xxxxxxxx zařazuje xxxxx §6. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx voják povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jiném služebním xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx pověřen výkonem xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx úrovně xxxxxxx xx xxxx 1 roku. Xx xxxx dobu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxxxx.

(2) Xxx pověření xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx vojákovi xxxxx xx jmenování xx xxxxxxxx stanovené xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Voják xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vojáka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx dobu voják xxxxxxxx xxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Doba xxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx; souhlasí-li xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx trvat xxxx, xxxxxxx xxxx 12 xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jmenování xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§14

Služební xxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx nezbytně nutnou. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který ho xx služební cestu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx služební cesty xxxxxxxx předem stanoví xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx cestu xxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxx vyslat xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xx dobu xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx služebních xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx pobytu náležejí xxxxxxxx xxxxxxx jako xxx xxxxxxxx cestě.

§14a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§15

Odvelení

(1) Xxxxxx lze x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce; xx xxxx delší xxxx xxx odvelen xxx xx svým xxxxxxxxx xxxx rozhodnutím xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkoly, x to i xxxxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx x v xxx. Nadřízený xxxxxxxxxx xxxxxx může stanovit, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úkoly xxxxxxx x jiný xxxxxxxxx. Xxx odvelení xxxx subjekty xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. a) a x) se voják xxxxxxxx za příslušníka xxxxxxxx, x němuž xx xxxxxxx.

§16

Přeložení

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stejném xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx se xxxxxx xxxx,5a) xx které xx voják xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx žádost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx se xxxxx služby.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podkladem xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Služební hodnocení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx plnění služebních xxxxx, xxxxxxxxxx vojáka, xxxx odborné a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx zařazení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Služební xxxxxxxxx musí být xxxxxxx x hodnocený xxxxx x ním xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx závěrům služebního xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx podat xxxxxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xx služebním xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Námitky xxxx xxxxx odůvodnit x xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoceného xxxxxx x služební hodnocení xxxxx xxxx námitky xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení již xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxx orgán příslušný xx stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že služební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nařídí, xx 5 pracovních xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x návrhem xx xxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxxxx nového xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx hodnocení a xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

Xxxxx xxxxxxxxxx poměru

Služební xxxxx xxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) odnětím hodnosti,

d) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx hodnosti,6)

e) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) ztrátou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx přezkumné xxxxxx,6a)

x) xxxxxxxx svéprávnosti,

j) zrušením xx zkušební době.

§19

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Voják musí xxx propuštěn xx xxxxxxxxxx poměru, pokud

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx muže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,7a) xxxxxxx xxxxxx důchodového xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) přestal být xx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx9) xxxx způsobilý xxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx pro xxxx xxxx služební xxxxxxxx,

x) xx přestal připravovat x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x není xxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) není xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx po odvolání xx služebního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx56) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin x xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil,

h) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx další xxxxx xxxxxx,

x) se xxxx členem xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxx právních předpisů,9a) xx členem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nestavebních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx x organizačních xxxxxx státu, jejichž xxxxxxxxxxxx xxxx zakladatelem xx ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pominuly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11 x xxxxx xx služebním xxxxxx nepokračuje podle §12 odst. 2,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx člověka xxxx xxxxx národnostní, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx,

x) uplynula xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svým jednáním.

(2) X případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9b) xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7). Xxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x x jeho xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 2 kalendářních xxxxxx následujících xx xxx doručení xxxxxxxxxx x propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxx stanovena xxxx xxxxxx; xx neplatí xxx propuštění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x b), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, v xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, není-li xxxxxxx stanovena xxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kratší. Xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) zaniká uplynutím 15 dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxx, kdy xxxxx měl pokračovat xx služebním poměru, xxxxx xx v xxx xxxxxxxxxxx závažné xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. g) xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxx xxx dne, xxx xx služební xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 xxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxx propuštění xx xxxxxxxxxx poměru

(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vojáka xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu10) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx měsíce xx porodu, x x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxx, xxx xxxxx xxxxx rodičovskou dovolenou,

d) xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx neschopnosti xx xxxxxx až xx jejího skončení; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx tato xxxx prodlužuje x 6 xxxxxx po xxxxxxxxxx z ústavního xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx v §19 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x) x x) xx x).

§21

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx vojákovi xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx hodnost xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx; xxxxxxxx vojákům xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxxx xxxxx.

§21a

Zrušení xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx voják xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxx i bez xxxxxxx důvodu. Xxxxxxxx xxxxx zaniká posledním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém bylo xxxxxxxx vojákovi rozhodnutí xxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx zkušební xxxx xxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx oznámení x xxxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx druhé straně xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxx dnem, kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§21x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§22

Následky xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru, služební xxxxx xxxx se xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xx nárok xx peněžní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx, v jaké xx náležely x xxxxxxx 3 let xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru. Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx nebyly xxxxxxxxxxx, přesahovala 3 xxxx, xxxx xx xxxxxxx peněžních náležitostí xxxxxxxx xxx za 3 roky.

(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxx 1 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx platu xxxxx §68i.

(4) Oznámí-li xxxxx služebnímu orgánu, xx netrvá xx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxxxxx poměru xx xxxxxxxx xx zánik xxxxxxxxxx poměru xxxxx §18 xxxx. x).

§23

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx služebního poměru xx služební xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a písemné xxxxxxxxx, ve kterém xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx průběh služebního xxxxxx.

HLAVA XX

XXXXX A XXXX XXXXXX

§24

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx a podle xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx činnost xxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx k xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nekoná-li xx proti xxxxxxxxxx xxxxxx nadřízeného.

§25

Základní xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx služby

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxxx činí 40 xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx dobu služby xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xx xxxxx xx zdravotních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxx týdenní dobou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plat xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx nejméně 30 xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx 6 měsíců xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě pro xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x povolání.

§26

Rozvržení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx; doba xxxxxxxxxxx služby xxxx xxxxx xxxxxxx 30 xxxxx. Za dvousměnný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx vzájemně xxxxxxxx xx xxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx x xxxxx 24 xxxxx po xxxx xxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx se považuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxx 24 xxxxx xxxxx po 7 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxx.

(2) Základní týdenní xxxx služby xx xxxxxxxxx zpravidla xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxxx xxx, aby xxx nepřetržitého xxxxxxxxx x týdnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxx, může xx xxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v čtyřtýdenním xxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx 26 xxxxx po sobě xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx.

§27

Přestávky xx xxxxxx

(1) Xxxxx má nejdéle xx 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x trvání xxxxxxx 30 minut na xxxxx x xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxxxx výkon xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx jídlo x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xx konci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx přiměřená xxxx xx jídlo a xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(3) Poskytnuté xxxxxxxxx na jídlo x odpočinek xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx doby služby.

§28

Xxxxxxxxxxx odpočinek xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx

(1) Xxxxx má mezi xxxxxx jedné xxxxxx x počátkem následující xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxxx nejméně 11 xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxx odpočinek xxxxxxxxx xxxxxxx až xx 6 xxxxx. Xx xxxxxxxx zájem xxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úkolů x xxxxx služby x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, dozorčí xxxxxx a zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 36 hodin. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx odpočinek v xxxxx xxxxxxx až xx 12 xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx odpočinku xx 24 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx, xx následující xxxxxxxxxxx odpočinek o xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxx důležitý xxxxx xxxxxx následující xxxxxxxxxxxx dobu odpočinku xxxx xxxxxxxx xxxx x týdnu xxxxxxxxxx, xxxx být vojákovi xxxxxxxx část xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 6 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§29

Xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

(1) Vyžaduje-li xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx týdenní dobu xxxxxx. Služba xxx xxxxxxxx týdenní dobu xxxxxx xx xxxx xxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx souhlasem.

(2) Xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx byla stanovena xxxxxx týdenní doba xxxxxx.

(3) Služba xxxxxx xxx základní týdenní xxxx xxxxxx nesmí xx dobu nejvíce 26 xx sobě xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 8 xxxxx xxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx nad základní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx&xxxx;x xx xxxxxx konanou xx svátek11) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx orgán povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejpozději xx 6 měsíců xx vykonání xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo x xxxxxx intenzivního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytnuto, xx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx svého xxxxxxx. Xxxxxxxx x určeným xxxx xxxxxxx náhradního xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 7 dní předem, xxxxxxxxx-xx se xx xxxxxxxxx orgánem xx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Vyžaduje-li xx důležitý zájem xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určený xxxxxx nástupu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x náhradního xxxxx xxxxxxx. Voják xx v xxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů, xxxxx xx tím xxxxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náhradní volno x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s vojákem.

(6) Xx xxxxx hodin xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx základní týdenní xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§30

Xxxxxxxx pohotovost

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, může nadřízený xxxxxxx vojákovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoveném xxxxx výkonu služby xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx dobu xxxxxx, x připravenost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x v určeném xxxx. Voják xx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xx xx znemožnilo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx místě xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě výkonu xxxxxx se do xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxx ústřední xxxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx trvání xxxxxxxxx xxxxx xxxx lze-li xxxxxxx xxxxxxxx, že x nejbližší době xxxx použita Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx úkolů Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státu.

(4) Xxxxxxxx pohotovost nelze xxxxxxx vojákovi, xxxxx xx stanovenou xxxxxx xxxxxxx dobu xxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx vojenským výcvikem xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx delší xxx 30 xxxxx x xxxxxx než 48 xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx intenzivním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby. Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx nepoužijí.

§31x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odolnost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx přiblížením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů x xxxxxxxxx nejméně 48 xxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ustanovení o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby, x xxxxxxxxxxxx odpočinku xxxx službami x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx xx započítává xxxxx xxxx a xxxxx xx nárok xx xxxxxxxx plat xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vojenský xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obvyklé doby xxxxxx vojáka.

§31x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vojenským xxxxxxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10a).

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xx započítává xxxxx xxxx a xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx za dobu, xx které nepřetržité xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx služby vojáka. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, x službě xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx služby, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu x x přestávkách xx službě xx xxxxxxxxx.

§31x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vojenskému xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vojenskému xxxxxxx x nepřetržitému xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasazení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx povinen x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx vojákovi xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxx odpočinku.

(3) (3) Xxxxx xxxxxxxxxxx vojenské xxxxxxxx trvá xxxx xxx 48 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx volno x xxxx, ve xxxxx xx měl xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx započítána xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 48 xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 48 hodin xxxxxx služby xx 8 xxxxx xxxxx x době, ve xxxxx xx měl xxxxx xxxxx službu. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxxxx podle §40a. Xxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského nasazení xxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx 48 xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 16 hodin.

(4) Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx nasazení.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx, xx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx volna je xxxxx povinen podat xxxxxxxxx 7 xxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiném xxx xxxxxx xxx nástupu.

(6) Xxxxxxxx-xx xx důležitý xxxxx služby, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasazení, xxxx nadřízený xxxxxx xxxxxxx xxxxxx termín xxxxxxx xxxxxxx volna xxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxx případě xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx nadřízený povinen xxxxxxxxxx volno x xxxxxxxxx termínu xxxxxxxxxx x vojákem.

(7) Xxxxxx-xx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vojenském nasazení, xxxxxxxxxxxx vojenském výcviku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jinak, náleží xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx část služebního xxxxx.

(8) Xx ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx následující xxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x průběhu 168 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnut xxxxxxxxxxx odpočinek alespoň 12 hodin, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx 168 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, společně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepřetržitým xxxxxxxxxx x týdnu, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského xxxxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

§32

Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx, x xxxxxxx xx předpoklad, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po dobu 52 xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby, náleží xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxx dovolené, xxxxx xxxxxx xxxx 6 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx služby.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxxx nevznikl xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 4 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx část xxxxx dovolené. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Dojde-li x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xx xxxxx xxxxx xxxxxxx doby služby, xxxxxx mu xx xxxxx rok xxxxx xxxxxxxx x poměru, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx délkou týdenní xxxx služby.

(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolené, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx se xxxx překážky xx xxxxxx považují v xxxxx rozsahu, xxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xx službě voják xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxx xxxxxxx dvanáctinásobek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx týdenní xxxx služby.

(5) Pro xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dovolené,

b) doba, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xx vojákyně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání,

d) xxxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x případech podle xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

(6) Byl-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poměr x důvodu xxxxxx xxxxxxx funkce, je xxxxxxx xx dovolenou xxxx xxxx část xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx povinna xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxx se zaokrouhluje xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxxxx řádné dovolené

(1) Xxxxxxx xxxxx dovolené xx nadřízený xxxxxxx xxxxxxxx určit xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx nárok xx xxxxxx dovolenou xxxxxx, ledaže v xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx službě xx xxxxxx vojáka xxxx důležitý xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx řádné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx vojákovi x xxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx alespoň xxxxx xxxx xxxxx nejméně 14 xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 14 xxx předem; xxxx lhůta xx xxxx xxxxxxx, jestliže x xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx řádné xxxxxxxx xx xxxx xx žádost xxxxxx xxxxxx.

(2) X přihlédnutím x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx řádné xxxxxxxx, xx xxxxxx xx vznikl nárok x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxx xx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Nadřízený xxxxxx určit xxxxxxx xxxxx dovolené xx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx neschopným xx službě pro xxxxx xxxx úraz, xxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jen xx xxxx žádost.

(4) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxx určený xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx odvolat; xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tím xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxx nadřízeného xx xxxxxx xxxxxx nákladů.

(5) Xxxxxx-xx vojákyně x xxxxxxxxxx xxxxx dovolené xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xx xxxxx mateřské xxxxxxxx, x voják x poskytnutí xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx bezprostředně na xxxxxxxx rodičovské xxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx je žena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx služební xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxx řádná xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx-xx xxxx část převedena xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx, není-li v xxxxxxxx 8 xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Není-li xxxxxxx xxxxx dovolené xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx roce, xx xxxxxx vojákovi xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dovolené xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xxxxxx, pokud se xxxxxxxxx x nadřízeným xx jiné xxxx xxxxxxxx. Xxxxx voják xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxx, ve xxxxxx mu xxxxx xx řádnou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx uvedených x odstavci 8.

(8) Xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx vyčerpána ani xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku proto, xx voják byl xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx čerpání mateřské xxxxx rodičovské xxxxxxxx, xx nadřízený xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dovolené po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxx dovolené xxxx xxxxxxxx xxxxx vojákovi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, než xxxx délka xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxx dovolené, která xx xxxxxx xxx xxxxxxxx směny.

§34

Přerušení řádné xxxxxxxx

(1) Xxx-xx xxxxx x xxxx čerpání řádné xxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx člena xxxxxx, xxxxx dovolená xx xx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx žádost xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx přerušuje také xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svátek xx xxx, xxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xx řádné dovolené; xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx voják xx byl xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx řádné xxxxxxxx mu xxxx xxxxxx pouze xx xxxxx den. Xxxxx-xx xxxxxxxxx vojákovi xxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx služby xxxx za xxxxxx xx svátek xxxxx xxxxx xxx, že xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx volno xxxx xxxxx na xxxx xxx.

§35

Krácení xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zameškanou dobu xxxxxx, x to x počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; neomluvená xxxxxxxxx xxxxxxxx částí xxxxxx xxx sčítat.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx krátí xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx celý xxxxxxxxxx xxx, poskytnuta xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x délce 2 xxxxx.

§36

§36 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb.

§37

Xxxxxxxx dovolená

Voják, xxxxx xxxx po celý xxxxxxxxxx rok xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx x §120 odst. 3 xxxx xxxxx, xx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx x xxxxx 7 kalendářních xxx x kalendářním xxxx. Xxxxxxxxxxxx po dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zdraví xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, otcovská xxxxxxxx x dovolená xxx xxxxxx xx xxxxxxx náležitosti

(1) Xxxxxxxx xx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dovolená v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx12).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jeho xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx.

§39

Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxx xxxxx službu, xx xxxxx xx xxxxxxxx volno v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx úkony v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx xxxx dobu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vojákovi xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx službě xxxxx xxxxxxxx volno, popřípadě xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Služební volno xxx překážky ve xxxxxx xx vojákovi xxxxxxxxx ve dnech, xxxxx jsou xxxxx xxxx obvyklými xxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx služebního xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx služební xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Na xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx v xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxx xx služebního xxxxxx x xx xxxx xxxxxx než 2 xxxx.

(3) Xxxxxx xx službě do xxxxxxxxx vysílá xxxxxxx xxxx služební orgány, xxxxx k tomu xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx příslušníkem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx služební xxxxx v xxxxxxxxx x nižší xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx do xxxxx xx voják xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx případě náleží x xxxxxx dosažená xxxxx xxxxxxx.

§40x

Xxxxxxxxxx operace

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx služby xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a).

(2) Po xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx služební povinnosti xxxxx zařazení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx velitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx době xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx základní xxxxxxx xxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x týdnu x o přestávkách xx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx poměry xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx operace, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojákovi xxxxxxxxx omezení. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztížené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx přiměřenou dobu xx xxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx vyslání xx xxxxxxxxxx operace xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, umožňují-li xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxx.

§41

Zvláštnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožuje její xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, která xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx nočních služeb, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx týdenní xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x jejím xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x vojákyně pečující x xxxx mladší 8 let xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přeložena x xxxxxxx na služební xxxxx nad xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxx souhlasem.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, rodičovskou xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13) obdobně xxxx x žen x pracovním poměru.

(5) Xxxxxxxx 2, 3 x 4 xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,4) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pečují x xxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xx těhotná, vojákyně xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx porodu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx konat xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx mateřské xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx, která je xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx devátého xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx povinna neprodleně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx zařazení.

(8) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx těhotné, vojákyním xx konce xxxxxxxx xxxxxx po porodu x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx.

§42

Xxxxxxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx studiem

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zvýšení nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, má xxxxx xx studijní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx volna.

(3) Xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx sboru xxxxxxxx, xx §25 xx 30 xxxxxxx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx studia a xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xx xxxx než xxx xxxxx, nebo xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx 13 xxxxx po xxxx jdoucích přesahovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpočinek x xxxxx xx xxxxxxx období nebude xxxxx, xxx xxxx xxxxx stanovený v §25 xxxx. 1 x §28.

§43

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx služby xxxxxx duchovních x xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxx

Xx xxxxxx, xxxxx konají xxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,14) xxxxx.

ČÁST TŘETÍ

OBČANSKÁ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXXX

§44

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx xx vojenských xxxxxxxxx pořádat politická xxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx agitaci.

§45

Sdružovací xxxxx

(1) Voják xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§46

Xxxxx svobodně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo víru

Voják xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x účastnit xx xxxx, xxxxx-xx tomu xxxxxxxx xxxxx služby, xxxxxx-xx službu duchovního xxxxx §43.

§47

Hospodářská x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, neovlivní-li xxxx xxxxxxx výkon jeho xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx souhlas písemně xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xx služební xxxxx povinen uvést xxxxxx změny svého xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx z příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Voják xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pedagogickou, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx uměleckou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx9a) ani xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx správě bytového xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad.

XXXXX XX

XXXXXXXX POVINNOSTI XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX NADŘÍZENÝCH

§48

Základní xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Voják xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx plnit úkoly, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x řádně xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx, znalostí a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx dozvěděl xxx výkonu xxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx osobám; xx xxxxxxx, pokud xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx služby, x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx znalosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx x xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx vážnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx předepsaný xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx narušovalo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxx prospěch xxxx xx prospěch jiných xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxxx neoprávněné xxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx osobě x xxxxxxxxxx ho x xxxxxxx x xxxxxxxx těchto řízení,

j) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx, bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx správnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přestupku, xx xx xxxxxxx,

x) podrobit xx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyšetření xx polygrafu, xxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx neučiní, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nadřízenému xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x).

(3) Xxxxxxx-xx se voják, xx xxxxxx nadřízeného xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nadřízeného xx to xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxxxx na xxxxxxx rozkazu, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx čin; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neodkladně xxxxxxx nadřízenému.

(4) Je-li xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx třeba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx hrozící xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx vojenském materiálu, xx voják xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx, brání-li mu x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tím vystavil xxxxxxx ohrožení xxxx, xxxxxxx vojáky xxxx xxxxxx xxxxx osoby xxxx blízké.

§49

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízeného

Nadřízení xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, řídit, xxxxxxxxxxx a hodnotit xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxx byli pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx je ke xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyvozovat xxxxxxxx x porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) seznamovat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX ODMĚNY, XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXX

§50

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kázeňskou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ukládat xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx rozsahu xxxxxxxxx x xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a nadřízení (xxxx jen "xxxxxx x xxxxxxxxx pravomocí"). X rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kázeňských xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnostního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx jako xxxxxx velitel ozbrojených xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§51

Kázeňský xxxxxxxxx

(1) Kázeňským xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx vojenskými řády, xxxxxxxx a rozkazy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx též xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise. Xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx xxxxxx přestupek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx.15) Xxxxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx pravomocí xxxx kázeňský xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx jako přestupek xxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxxxxx Rejstříkem xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx přestupků týkající xx obviněného xxxxxx.

§51x

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přestupek, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx zapisovaný xx xxxxxxxx přestupků. Xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vojáka označeného xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupků x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx námitek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpise, x xxxx skutečnosti xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx přestupků. Věta xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx Vojenského xxxxxxxxxxxxx.

§51x vložen právním xxxxxxxxx x. 204/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

§52

Kázeňské xxxxxx

(1) Kázeňské xxxxxx xx xxxxxxx xx příkladné plnění xxxxxxxxxx povinností xxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutku, xxxxxx xxxxxxxxxxx při záchraně xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odměnami jsou xxxxxxx

x) písemná pochvala,

b) xxxxxxxxx xxxxx uloženého xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx,

x) peněžitý xxxx xxxxx xxx.

§53

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx ukládají xx xxxxxxxx přestupky xxxxx §51 odst. 1.

(2) Kázeňskými tresty xxxx

x) napomenutí,

b) xxxxxxx xxxxx,

x) výstraha pro xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx o 15 % xx xx xxxx 6 měsíců.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

§54

(1) Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přestupku, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxx uložením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx úplně a xxxxxx zjistit xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx umožnit xxxxxxxx se k xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x hájit xx. Xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxx toho, xxx xxxxx xxxxxx x projednání kázeňského xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se přihlíží x povaze protiprávního xxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxx xxxxx, x xxxx následkům, xxxx xxxxxxxx, x dosavadnímu xxxxxx služebních xxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestů.

§55

Za kázeňský xxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 24 xxxxx po jeho xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 dnů xxx xxx, xxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxx 60 xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx s kázeňskou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tohoto šetření; xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxx, xxxx následujícím xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx kázeňský xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxxxx xxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx. Do xxxx doby xx xxxxxxxxxxxx doba, po xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx se x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§56

Kázeňský xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vykonat, xxx-xx kázeňský xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahuje-li xx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx-xx xxxxx za xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; byl-li xxxxxxxx xxxxx uložen xxxxx, zruší se x xxxxxxxxx xxx xxx uložení.

§57

(1) Xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pravomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odvolání xx 15 dnů xxx xxx jeho xxxxxxxx; xx doby xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x kázeňskou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx x uložení kázeňského xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, který x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx rozhoduje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx odvolání. Rozhodnutí xx vykonatelné xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx.

§58

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx voják xxxxx 1 xxxx xx pravomocného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kázeňský xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x evidence x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xx kázeňský xxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Orgán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXX X XXXXXX

§59

Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx je zejména xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zdravotní xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx sociální xxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx míst, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vytvářet xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) vytvářet xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx pro uspokojování xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti vojáků,

i) xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontakt x xxxxxxx xxxxxxxx1b).

(3) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 písm. a), x) x h) xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu16) x jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě vdovám xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx vojákům, xxxxx xxxxxx službu x zahraničních operacích, x xxxxxxx vojákům, xxxxx xxxx poživateli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx vyplácí ministerstvo.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx poskytovat xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péči xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h) xxxxxx xxxxxx.

§60

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx orgán může xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxx rozšiřuje vzdělání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx současného xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx skončení studia xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uhradit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rozšířením vzdělání xxxx xxxxxx xxxx, x xx x xxxxx, xxxxxxx-xx vojákovi xxxxxxxx poměr před xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xx musí xxxxxxx písemně x xxxx v xx xxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx získání,

b) xxxx, xx xxxxxx se xxxxx zavazuje xxxxxxx xx xxxxxxxxx poměru,

c) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx voják povinen xxxxxxx, xxxxxxx-xx svůj xxxxxxx setrvat xx xxxxxxxxx poměru,

d) nejvyšší xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx povinen xxxxxxx,

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.

(4) Nesplní-li xxxxx xxxx xxxxxxx setrvat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxx sníží.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx poměr xxxxxx xxxxx §18 xxxx. e), f), x) a x) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), x), c) x x). Ministr xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žádost vojáka xxxxxxxx snížit nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uhradit náklady, xxxxxx-xx jeho služební xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xx xxxxxxxx požadovat, xxxxx xxxxxxx dohodu.

§61

Xxxxxxxxx

(1) V xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravy do xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx denní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Vojákovi, xxxxx xx xxxxxxxx zařazen xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výcviku xx xxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x vojenské xxxxxxxx, které nejsou x xxxxx xxxxxx, x v xxxx xxxxxxx řádné dovolené.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx bezplatné ubytování.

§61x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx příspěvek") ve xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "koeficient") xxxxxx 3&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a podle xxxxx obyvatel xxxxxxxx x této xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zvyšuje za xxxxxxx xxxxx xxxxxx x 300 Kč, xxxxxxxxx xxxx x 1&xxxx;200 Xx. Xx xxxxx rodiny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §71 xxxx. 5.

(2) Xxxxx xx služební xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx vojákovi xxxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx čekatele, ve xxxxxxxx xxxx, po xxxx přerušení služebního xxxxxx xxxxx §11, xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve službě, xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxx. x), h) x x) nebo xxxxx xx mu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nájemné xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, se xxxx služebního xxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 jen xx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §71 xxxx. 5, x to jen xxxxxxx x xxxx. X xxxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty první xxxxxxx.

(4) Pro splatnost x xxxxxxx služebního xxxxxxxxx xx xxxxxxx §68l xx 68n.

(5) Xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx stokoruny nahoru.

§62

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx společnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§63

Jednorázová xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxx x mimořádných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jeho žádost x překonání xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx tíživé xxxxxxxx situace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxx xx do výše xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

§64

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx zánikem xxxxxxxxxx xxxxxx lze umožnit xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx služební xxxxx xxxxxxx 5 xxx, x xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xx pohřeb xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zemřel-li xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x úhradu xxxxxxxx x dopravného xx převoz xx xxxxx pohřbu. X xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xx služebních xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx útvar xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vojáku xxxxxxxxxx xxxxxx; do xxxxxxx xx zahrnou x výdaje xx xxxxxxx vložku, poplatky x xxxxxxxx xx xxxxx pohřbu, xxxxxxxxxxx-xx xx pohřeb x xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx odstavce 1 x tomto xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx poměru, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stejnokroji x xxxxx xx xxx prokázány xxxxxxxx xxxxx. Obdobně se xx xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xx zálohy, xxxx xx xxxxxxxx nosit xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx18) a xxxx xxxxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXX

§66

Xxxxx na xxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx plat xx xxxx v dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx služební xxxx xx xxxxxxxx peněžitá xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx služby, xxxxxxxx xxxx se úměrně xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx vojákovi xxxxxxxxx xxxxxxxxx kratší xxxxxxx xxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx plat x xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx konané nad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x rozsahu xx 150 xxxxx x xxxxxxxxxxx roce.

(4) Xxxxxxxx nevzniká xxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx plat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.

§67

Složky xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx

x) služební xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) příplatek xx xxxxxxxx odpovědnost,

f) příplatek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

§68

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hodnosti stanovené xxx služební xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Služební xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činil xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx v Xx xxxxxxx

Xxxxx

8&xxxx;800

Xxxxxxxxx

19&xxxx;300

Xxxxxxxx

20&xxxx;400

Xxxxx

21&xxxx;600

Xxxxx

25&xxxx;200

Xxxxxxxx

27&xxxx;000

Xxxxxxxxxxx

28&xxxx;800

Xxxxxxxxx

30&xxxx;800

Xxxxxxxxxxxx

33&xxxx;000

Xxxxxx xxxxxxxxx

43&xxxx;000

Xxxxxxx

29&xxxx;000

Xxxxxxxxxx

33&xxxx;000

Xxxxxxx

38&xxxx;000

Xxxxx

43&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxx

48&xxxx;000

Xxxxxxxxx

58&xxxx;000

Xxxxxxxx xxxxxxx

68&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxx

78&xxxx;000

Xxxxxxxxxxxxxx

88&xxxx;000

Xxxxxxx xxxxxxx

98&xxxx;000

(3) Vojákovi, který xx zařazen x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx služební tarif xxxxx hodnosti, do xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x Xx xxxxxxx

Xxxxx

8&xxxx;800

Xxxxxxxxx

9&xxxx;200

Xxxxxxxx

9&xxxx;600

Xxxxx

10&xxxx;000

Xxxxx

10&xxxx;400

Xxxxxxxx

10&xxxx;800

Xxxxxxxxxxx

11&xxxx;200

§68x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnocení vojáka. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx upravuje xxxxxx xxxxx k 1. xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx. Je-li v xxxxx období xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnocení, xxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx z xxxx. Xx služebnímu hodnocení xxxxxx, kteří se xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx studiem nebo xxxxxxxx, se nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx, kterému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx hodnocen

a) xxxxxxx x je xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svobodník xx nadpraporčík, náleží xxxxxxxxxxx příplatek xx xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x je ve xxxxxxxxx zařazení se xxxxxxxxxx xxxxxxxx poručík xx podplukovník, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1,5 % xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x je xx služebním zařazení xx stanovenou hodností xxxxxxxxx až xxxxxxxxxxxx, xxxxxx výkonnostní xxxxxxxxx xx xxxx 1 % xxxxxxxxxx tarifu, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 0,75 % xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Vojákovi xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonnostní xxxxxxxxx xx xxxx xxx dosažené xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšené x

x) 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx ve služebním xxxxxxxx xx stanovenou xxxxxxxx svobodník xx xxxxxxxxxxxx x byl xxxxxxxx xxxxxxx,

x) 1,5 % služebního xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podplukovník a xxx hodnocen xxxxxxx,

x) 1 % xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nadpraporčík x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

d) 0,75 % xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud je xx xxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx podplukovník x byl hodnocen xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx byl xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako

a) xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx dosažená xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o 2 % služebního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx příplatek xxxxxxxx, pokud xxxx 2 % xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx příplatek xxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx hodnocen, náleží xx výkonnostní xxxxxxxxx x xxxxxxx dosažené xxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjišťuje xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx zařazen. Xxxxxxxxx xxxx výkonnostního xxxxxxxxx činí 20 % xxxxxxxxxx tarifu xx xxxxxxxxx zařazení xx stanovenou xxxxxxxx xxxxxxxxx až nadpraporčík x 15 % xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx hodností xxxxxxx xx podplukovník.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Xx. x účinností xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Vojákovi xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxx služby v xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xx výši 500 xx 2 500 Kč xxxxx. Po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok xx náhradní xxxxx, xx xxxxx x xx příplatek xx xxxxxxxx pohotovost.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx vystaven xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx nařízené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 168 hodin, x xxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx nekrátí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx, x xx nejdéle xx xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx léčba xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.

(5) Xxxx příplatku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 pro konkrétní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, intenzity x xxxx trvání xxxxxx ministr.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

§68x

(1) Xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx x xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příplatek xx xxxx 600 xx 8&xxxx;000 Xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx náleží xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx míře xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx rizika ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68d

(1) Xxxxxxxx, který xxxxxxxx vykonává službu

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx příplatek xx xxxx 400 Xx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 800 Xx měsíčně,

c) v xxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx výši 1&xxxx;000 Xx měsíčně, xxxx

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxx začátkem x xxxxxx stanovené xxxx xxxxxx služby přesahuje 15 xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 1 200 Xx xxxxxxx.

(2) Vojákovi, xxxxx xx rozvrženu základní xxxxxxx xxxx služby xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x rozsahu alespoň 80 xxxxx, náleží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Vojákovi, kterému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68c xxxx. 1, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vojenského xxxxxx, xxxxxxxxxxx, vedoucímu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx veliteli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ministerstva xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxx 15 % xxxxxxxxxx tarifu xxxxxxxxxxx x §68 xxxx. 2. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§68x

Xxxxxxxxx za služební xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx, kterému byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;500 Kč x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 10 xxx, xxxx xx xxxx 3&xxxx;000 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxxxxx pohotovost xxxxxxx xxxxxxx xx 20 xxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. s účinností xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxx

Xx splnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx poskytnout xxxxxx.

§68x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxx xxxxxxx nároku xx služební xxxx

Xxxxx xx x rozsahu xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkonu služby, xxxxx na služební xxxx xx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxx xxxxxx nepřetržitého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vojenského nasazení,

h) xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx11) xxxxxxx na xxxx xxxxxxx den xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx volna x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osobní překážky xx službě x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo

j) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx pobytu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§68i

Zachovaný služební xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx plat xx určí xxxx xxxxxx výkonnostního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §68 odst. 1 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx zachovaný xxxxxxxx xxxx.

(2) Zachovaný xxxxxxxx xxxx náleží xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xx základě dohody x zvýšení xxxx xxxxxxxxx vzdělání studuje xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx náleží xxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx službu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, lze xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x), x) xxxx x), náleží zachovaný xxxxxxxx plat xx xxxx xxxxxxxxxx tarifu, xxxxx mu xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Vojákovi, xxxxx xx určen do xxxxxxxxx xxxx propuštěním xx služebního xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. l), xxxxxx zachovaný xxxxxxxx xxxx ve výši xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx voják jmenován.

(7) Xxxxxx-xx být pro xxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxxxx služebního platu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §68 odst. 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§68j

Zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Vojákovi xxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx rozhodnout x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx tarif xxxxx předchozího xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Vojákovi xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxx dočasného xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxx služební xxxxx xxxxxxxxxxxx hodnosti, xx xxxxx je xxxxxxxx, x příplatek xx xxxxxx v xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, který xx mu náležel, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx. Doplatek xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xx 60 dnů xxx dne nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, že x závažnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedošlo xxxx ode dne, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxx služební plat xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx pověřen výkonem xxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přísluší xxxxxxxxxx zařazení vojáka, xxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vyšší xxxxxxxx, xx-xx xx xxx něj výhodnější, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx odpovědnost.

(5) Vojákovi, xxxxx zastupuje xxxxxx x xxxxx služebním xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 4 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zařazení přísluší xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx přísluší xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, náleží xx dobu xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služební xxxxx x vyšší hodnosti, xx-xx xx pro xxx xxxxxxxxxx, a xxx xx přiznat xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tarif podle §68 xxxx. 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx které je xxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx služební xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 x 8. Služební plat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §68r pro xxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

(8) Xxxxxxxx plat xxxxxxx xxxxx xx nepřetržité xxxxxxxx nasazení xxxxx §31c xxxx. 7 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx neposkytnutého volna xx výši poměrné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x výkonnostního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§68k

Služební plat po xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě

(1) Vojákovi xxxxxx xxxxxxxx plat

a) xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx neschopnosti xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx úraz, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxx 12 xxxxxx xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke službě xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x přímé xxxxxxxxxxx s xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Vojákovi náleží xxxxxxxx xxxx po xxxx, xx xxxxxx xxxxxx konat xxxxxx xxx xxxxxxxxx nařízenou xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx19b).

(3) Xxxxxxxx plat xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx nemoc xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx si neschopnost xx xxxxxx pro xxxxx xxxx úraz xxxxxxxx úmyslně.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx neschopnosti xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx vojákovi xx xxxx 50 %, xxx-xx o případy xxxxx §31 zákona x xxxxxxxxxxx pojištění.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxx v xxxx xxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x místě xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vycházek xxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly dodržování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx52), může xx xxx xxxxxxxx plat xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx úraz se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx. Pokud xxx xxx služební plat xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx vyplacen, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx vrátit plátci xxxxxxxxxx platu.

§68l

Splatnost xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx pravidelný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výplaty xxxxxxxxxx xxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Výplata služebního xxxxx

§68x

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx53) a xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx plat se xxxxxxx bezhotovostně na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nejvýše xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spořitelního x úvěrního xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx.

(4) Při měsíčním xxxxxxxxxx služebního xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx, předá ministerstvo xxxxxxxx doklad obsahující xxxxx x jednotlivých xxxxxxxx služebního xxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vhodném termínu. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nahlédnout xx xxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§68x

(1) Vojákovi lze xx výjimečném xxxxxxx xxxxxxxx služební xxxx x hotovosti. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx žádost xxxxxxxx x hotovosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, a to x v xxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služební xxxx xxxx xxxx xxxx v dohodnuté xxxx xxxx, xxxxx xx k této xxxx vyhlašován Xxxxxx xxxxxxx bankou kurz xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx měnu xx použije xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx první xxx v měsíci, xx xxxxx služební xxxx náleží.

(5) Xxxxxxxx xxx na jeho xxxxxx po xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxx přiměřenou zálohu xx xxxxxxxx xxxx, x to i x xxxxxxxxx, xxxxx xx zúčtuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx zálohy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx platu xxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx služebního xxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vojákovi x xxxxxx služebních xxxxx,

x) xxxxxx xx služební xxxx, kterou xx xxxxx povinen xxxxxx xxxxx, že nebyly xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx postiženou xxxxxxx xxxxxxxxxx nařízeným xxxxxx xxxx exekuce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zákonem,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx příspěvku, xxxxx xxxx vojákovi vyplacena x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx voják xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx přeplatku xx dávkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx přeplatku xxxxx §68k odst. 5.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx platu se xxxx xxxxx zákoníku xxxxx.

§68x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx platu

(1) Xxxxx je povinen xxxxxx služební xxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx dovolené xxxx xx její xxxx, xx niž ztratil xxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx prokáže, xx xxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxxx vyslání xx xxxxxxxxxx operace nezvěstným, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx odloučení xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx plat xxxx xxxx xxxx xx nevrací.

§68p xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxxxx systém o xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, xxxxx účelem xx shromažďovat, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x prostředcích xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxx údajích, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zapisuje xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x služebním xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vláda nařízením.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx platu xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§68x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

§68x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx průměrný xxxxxxxx xxxx vojáka, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx o průměrném xxxxxxx x xxx, xx k xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolenou se xxxxxxxxxx.

§68x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2015

XXXXX II

NÁBOROVÝ, KVALIFIKAČNÍ X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§69

(1) Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx přiznat xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx jiné xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx vojenských nebo xxxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxxxxxxxx. Náborový příspěvek xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 30 000 xx 250&xxxx;000 Kč xxxxx dosaženého xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxx vrátit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx služební xxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx poměru podle §18 xxxx. c) x x) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. f) xx x).

(3) X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho poměrné xxxxx. Xxxxxx-xx voják xxxx xxxxxxxxx povoláním xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx pro náborový xxxxxxxxx xx vysokoškolské xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 20 % xx 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, 30 % xx 12 xxxxxxxx trvání služebního xxxxxx x 50 % po 24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§70

Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosaženého vzdělání x stanovené doby xxxxxx xxxxxxxxxx poměru.

§70x

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxx zařazen na xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxx xxxxx stupeň vzdělání x xxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx služebního xxxxxx, aniž s xxx byla uzavřena xxxxxx x zvýšení xxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxx §60, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příspěvek. Xxx xxxxxxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxx §69 xxxx. 2 xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

§70x

(1) Xx každý xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxx vojákovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 7&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxxx-xx voják službu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, má nárok xx stabilizační xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx platu xxxxx §68h, xx dobu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx po xxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx při výkonu xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx konají xxxxxx xx xxxxxxxxx odbornosti x xxxxxx x xxxx odbornosti xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, Xxxxxxxx policie xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(4) Stabilizační xxxxxxxxx xxxxxxxx nepřísluší

a) xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, nebo

b) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx měl xxxxx xxxxxxx xxx neomluvené xxxxxxxxxxxxx xx službě.

(5) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §68l xx 68n.

(6) Seznam xxxxxxxxxxx odborností x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx sil a Xxxxxxxx policie x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx vláda nařízením. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx zpravodajství xxxxxxx xxxxxxx.

§70x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 332/2014 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2015

HLAVA III

CESTOVNÍ X XXXX XXXXXXX

§71

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xx xxxxxx xxxxx, než xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx služby, xxxxxx xxxx plnění xxxxx x xxxxx, xxxxx je cílem xxxxxxxx cesty, xx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx služební xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx doba xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x Xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx Xxxxx republiky a xxxx služební xxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, x nichž xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxx.20)

(4) Místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxx x trvalému xxxxxx.21)

(5) Za xxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, žijí-li s xxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx výchovy. Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxxxxxx xxxx považuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.22a) X xxxxxx (xxxxxxx) se xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxx, jen xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx x je-li xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.22b)

(6) Xxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxxx xxxx,22c) xx xxxxxx xx dislokován xxxxxxxx objekt, xxxxxxxx xxxxx nebo vojenské xxxxxxxx, v němž xx xxxxx místo xxxxxx služby.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx za místní xxxxxxxxx dopravu, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§72

Náhrady xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx náleží

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx jízdních xxxxxx,

x) náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxx za ubytování,

d) xxxxxxx prokázaných nutných xxxxxxxxxx výdajů,

e) náhrada xxxxxxxx výdajů za xxxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx jiné xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dohodnutého xxxx nadřízeným x xxxxxxx x xxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx-xx služební xxxxx více než 7 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů, x xx xxxxxx xxxxx.

(2) Náhrady při xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx; xxx odvelení xx xxxxxxxxx náležejí xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx, x xxxx byla xxxxxxxx xxxxxx o zvýšení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxx náleží xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxx konání xxxxxxx x jiné xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo místo xxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx xxxx rozšíření xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x), xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§73

Stravné

(1) Xx xxxxx xxx služební xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.23) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.23)

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx služební xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx 5 hodin, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx.23)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečeno xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxx poskytnutí xxxxxxx x 20 %, oběda o 40 % x xxxxxx x 40 %.

(4) Vojákovi vyslanému xx služební xxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx místa trvalého xxxxxx jeho xxxxxx xx dobu delší xxx jeden xxxxxxxxxx xxx xxxxxx stravné xxxxx za xxxx xxxxxx xxxxxx.

§74

Xxxxxxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxx výdajů xx cestu xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx stanoveno jako xxxxx nástupu xxxxxxxx xxxxx, x místem, xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxx.

(2) Nemohl-li xx xxxxx ubytovat x xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx cesty xxxxxxxx xx místa, v xxxx xx xxxxxxxx, x zpět.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 50 km xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 101 km xxxxxx xxxxxx xx hradí xxxxxx výdaje xx xxxxx vozovou xxxxx x při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výdaje xxxxxx místenky.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 201 km xxxxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxx alespoň 4 xxxxxx v xxxx xxxx 22. a 6. xxxxxxx a xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(5) Při xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jízdních xxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx prokázaných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vozovou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx použití xxxxxxxx xxxxxx místenky náleží xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 101 xx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx přestupu x jednoho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálkové xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu nadřízeného x cestě xx xxxxx svého xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx obce xxxxxx xxxx xxxxxx, na xxxxxx xx předem x xxxxxxxxxx xxxxxx, x zpět jiné xxx xxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výdajů, xxxxx xx mu xxxxxxxx při použití xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdajů v xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) nepoužil-li xxx cestě x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x xxx-xx nucen xx x téže xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx příjezdu nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

§76

Xxxxxxx xx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx voják xxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, náleží xx za každý 1 km xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx24) x náhrada xx xxxxxxxxxxxx pohonné xxxxx.

(2) Xxxxxxx výdajů za xxxxxxx hmoty xxxxxx xxxxxxxx xxxxx cen xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx shoduje s xxxxx služební xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx výše náhrad x průměrné xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.24a) Xxxxxxxx pohonné xxxxx xx xxxxxxx aritmetickým xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx průkaz xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vojákovi náhrada xxxxxx xx pohonné xxxxx, jen xxxxxxx-xx xxxxxxxx pohonných hmot xxxxxxxxxx průkazem xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx válců.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, x jaký xxxx vozidla se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výrobce.

(4) Nadřízený xxxx s xxxxxxx xxxxxx dohodnout xxx xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx ceně xxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§77

Xxxxxxx xxx přeložení x xxx xxxxxxxx xx služebního xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx náleží xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx službu xxxx xxxxx xxxxxxxx, náleží xx xxxx, xxx xxxxxxx x výkonu xxxxxx z xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, náhrada xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x §74 xxxx. 5 za xxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, nejvýše xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx stravného xxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx-xx xxxxx denně, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx každým xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx pro xxxxx xxxxxxx jízdních xxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx dopravu xxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vojákovi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx.

(4) Náhrada xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vyplácí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx platem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kilometrové xxxxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x místem xxxxxx xxxxxx, a xx xxxx jen xxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxx jízdného x závislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxxxxx kilometrové xxxxxxxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx.

§78

§78 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 122/2012 Sb.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

§79

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 1 písm. b) xx x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx náhrady xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cestách. Xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cestuje xxxx rodinný xxxxxxxxxx, xxx vojákovi xxxxxxxxxx xxx náhrady xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ubytovacích x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx tomuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx nenáleží xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx služby.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxxx má xxxxx xx stejné xxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx jsou stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.25) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx náhrady xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx služební orgán x rozmezí 10 % xx 50 % ze služebního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí. Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx použijí §68l, §68m xxxx. 2 xx 4 x §68n.

§80

Při zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxx dohodnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x návštěvě xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxx.

§81

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx; xx xxxxxx vojáka může xxx xxxxxxxxx stravné x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v jiné xxxx volně xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xx pro xxxxxxxx použije kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Nebyla-li xxxxxx poskytnuta, použije xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx sazeb xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.24)

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesta x xxxxxxxxxxx xxx 12 x méně xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx měně xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poloviční xxxx xxxxxxxx xxxxx stravného x xxxx měně x počtu xxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx strávenou xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, která trvá xxxx xxx 1 xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nenáleží. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx §73.

§82

Xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxx poskytnout xxxxx stravného xxxxxxx x cizí xxxx xx výše 40 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1 a 2.

§83

Za použití jiného xxx služebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxx §76 odst. 1 x náhrada xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxx §76 xxxx. 2 x 3. Náhrada za xxxxxxx xxxxx v xxxx měně xxxxxx xx xxxxxxxxx ujeté x xxxxxxxxx nad 350 xx.

§84

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxx cestě xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx stravné x xxxxx měně x rozsahu a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §73.

(2) Xxx xxxxxxxxxx služební xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx měně xxxx přechodu xxxxx xxxxxx hranice x xxx letecké přepravě xxxxx a xxxxxx xxxxxxx podle letového xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx

§85

Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx prokázání xxxxxx, x voják xx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx uznané xxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xx pohonné xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.24)

§86

(1) Xxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy xx náhrady xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnuta.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuta x xxxx xxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cesty. Xxxxxx x xxxx xxxx xxx vojákovi xxxxxxxxxx xxx zapůjčením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx povinen do 10 xxxxxxxxxx xxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ho xx xxxxxxxx cestu xxxxxx, xxxxxxx doklady xxxxxxxx x vyúčtování xxxxxxxx xxxxx x xxx vrátit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Vyúčtování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx 14 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxxxx písemných xxxxxxx.

§87

Pokud xxx strávený xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úkolů spadá xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxx zameškanou xxx překážky xx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nekrátí.

§87a

Nárok xx xxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytovány x xxxxxxxxxx mezinárodní xxxx xxxxxxxxxx organizace xxxx orgánu.

§87a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. s xxxxxxxxx od 28.6.2002

§88

Xxxx xxxxxx, výše xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx x sazeb xxxxxxxxx xx zaokrouhlují xx xxxx xxxxxx xx výše 50 xxxxxx směrem xxxx x xx 50 xxxxxx xxxxxx směrem xxxxxx.

§88x

Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx podle §71 xx 89 xxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx částku přezkoumat x xxxxxxx.

§87x vložen xxxxxxx předpisem č. 254/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

§89

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxx a postup xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx poměru x xxx xxxxxxxxx.

XXXXX IV

PROVIANTNÍ, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX NÁLEŽITOSTI

§90

Proviantní xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx má xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 24 xxxxx, nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx nárok xx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Pokud se xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stravování náhrada x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx pouze xx stravné xxxx xx náhradu x xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§91

Xxxxxxxxx náležitosti

(1) Voják xx xxxxx xx xxxxxxxxx náležitosti.

(2) Výstrojními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vojáka x xxxx xxxxxx xxxxxx nosit vojenský xxxxxxxxxx. Nelze-li poskytnout xxxxxxxxx náležitosti podle xxxx xxxxx, má xxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x) xxxx x) anebo xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx 2 xxx xxx xxx vzniku xxxxxxxxxx poměru, xx xxxxxxx ministerstvu xxxxxxxx x penězích poměrnou xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx dispozice podle §10 xxxx. 2 xxxx. b) xx x). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxx měsíční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xx dispozice xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x), x) xx x).

(4) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx spáchání xxxxxxxxx xxxx podle §9 xxxx xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) má xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho služební xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přerušen podle §11.

§92

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx cestě xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx péči, xxx přestěhování x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to i xxx příslušníky xxxxxxxxxx,22) xxxxx xx stěhují xxxxx s xxx, x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx a xxx společné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. x), x), x) a x) xxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), h) x x) xx poskytuje xxxxxxxx bezplatná xxxxxxxx xx xxxxx trvalého xxxxxx nebo hraničního xxxxxxxx na území Xxxxx republiky.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx voják nárok xx náhradu prokázaných xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx jízdních xxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx vlaku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výstrojních a xxxxxxxxxxx náležitostí a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vojenskou xxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXX SLUŽBY, XXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§94

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxx xxxxxx poskytování xx xxx působnosti xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x vojenských xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxx, izolace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"), a xxxxxx-xx, u xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx vojákům xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojišťovnou xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zdravotním pojištění26). Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx všeobecného xxxxxxxxxxx lékařství, a xxxx-xx zřízen, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx o zajišťování xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxxxx xxxx lůžkovou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xx větě xxxxx xxxx xxxxx; xx se nevztahuje xx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx provádí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výuka x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x v akreditovaných xxxxxxxxxx programech a xxxxxxxxxxxx programech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů; zdravotnické xxxxxxxx takového vojenského xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx poskytování xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx operacích x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx54) na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§95

Zdravotní xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.26)

§96

Xxxxxxxxxx pojištění

Nemocenské xxxxxxxxx xxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx19a).

§97

Preventivní xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx nárok na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx roce k xxxxxxxx zdravotního stavu, xxxxx-xx jeho služební xxxxx xxxxxxx 10 xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx 35 xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx musí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx řádné dovolené x před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Trvá-li xxxxxxxxxxx rehabilitace xxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx déle xxx 14 kalendářních xxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx navazující xxxxx řádné dovolené xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x témže xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx preventivní xxxxxxxxxxxx.

(4) Náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rehabilitací xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, se xxxxxxxxxxx rehabilitace neposkytuje.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxx služebních zařazení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§97a

Mimořádná rehabilitace

(1) Xxxxxxxx, xxxxx konal službu x xxxxxxxxxx operaci xx xxxx nejméně 90 xxx xxxxxx, xxxx být poskytnuta xxxxxxxxx rehabilitace v xxxxxx 14 kalendářních xxx x kalendářním xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx poskytuje xx žádost vojáka xxx, xxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xx 60 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx souběhu mimořádné xxxxxxxxxxxx x nároku xx preventivní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx vojákovi pouze xxxxxxxxx rehabilitace.

(4) Mimořádnou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx ministerstvo.

§97a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 272/2009 Sb. x účinností xx 1.10.2009

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX X XXXXXXX ZDRAVÍ XXX XXXXXX XXXXXX

§98

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxx x xxxxxxxxxx x ochranu xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služební xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zajišťovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vojáků xxx xxxxxx služby s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx života x xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxx xxxxxxx zdržují x xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxx cílem je xxxxxxxxxx xxxxxxx, odstraňovat xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyhledávat, xxxxxxxxx xxxxxx příčiny x xxxxxx. Za tím xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx x provádění technických, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx opatření k xxxxxxxx xxxxx vycházejí xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) omezování xxxxxx rizik,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx vojáků x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlivů výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prevence rizik.

(4) Xxxxxxxx orgány xxxx xxxx povinny

a) zajistit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpisech x xxxxxxxxx normativních aktech x zajištění bezpečnosti x ochrany xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vojákům xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby; xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx služby a x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxx zdraví,

c) xxxx xxxxxxxx x školeních, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktech k xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx vojáků xxx xxxxxx xxxxxx,

x) přijmout xxxxxxxx opatření xxx xxxxx pomoc,

e) xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx kouření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,27a)

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vojákyním xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxx x ukládání zdravotní x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vojákům osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, udržovat xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x provádět xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) poskytovat xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x dezinfenkční xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx služby.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx vojáků xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

§99

Povinnosti vojáka

Voják je xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx služby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nápoje x xxxxxxxxxxx xxxx návykové xxxxx50) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxx i xxxx ně, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vlivem xx xxxxxx, x xxxxxxxx xx zjištěním, xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx školení x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx se zkouškám xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx služby a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prohlídkám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx28),

x) včas xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrozit xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

§100

Státní odborný xxxxx xxx bezpečností a xxxxxxxx zdraví xxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX SEDMÁ

NÁHRADA XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXX ZA XXXXX XXXXXXXXXX STÁTU

Obecná xxxxxxxxxxx

§101

(1) Xxxxx odpovídá xxxxx xx xxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx způsobena xxxx xxxxxxxxx povinností ze xxxxxx státu, xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Zavinění xxxxxx xxxxxxxxx nadřízený, s xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §104 x 106.

§102

Počínal-li xx voják xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nepřístupném terénu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek,

b) při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, značné majetkové xxxxxxx nebo životní xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx operacích na xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx akcích,

d) při xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx řádného xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx majetku, xxxxxxxx tento xxxx xxx xxxxxxx nevyvolal, xxxxx

x) xx xxxxx, xxx bez xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schopen xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxx xxxxxxxx.

§103

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx nadřízený xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx náhradě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a to x rozsahu přiměřeném xxxxxxxxxx případu, xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xx bránilo splnění xxxxxxxxxx, k xxxx x povaze škody.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx svěřených xxxxxxxxx,xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

§104

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx uzavření xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Převzal-li xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxxxx za hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxx s xxxxxxx současně ujednat, xx bude-li vykonávat xxxxxx s xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Dohoda x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx uzavřít xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, prokáže-li, že xxxxxxx vznikl xxxxx xxxx zčásti bez xxxx xxxxxxxx.

§105

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx dohodu x xxxxxx odpovědnosti, může xx xx xxxxxxxxx xxx změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx x xxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neodstraní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závady xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx řádnému xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařazen xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx dohody x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxx xxxx doručení xxxxxxxxxx xx xxxx dohody.

§106

Xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx ztrátu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx29) x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx škody

§107

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx škodu, xx xxxxxxx nahradit xxxxxxxxx xxxxx, x to x penězích, xxxxxxxx xx neodčiní xxxxxxxx xx předchozího xxxxx.

(2) Xxxx náhrady škody xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxx nesmí přesáhnout x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx průměrného xxxxxxxxxx xxxxx.30) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx předmětů,

b) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx návykových xxxxx.31)

(3) Odpovídá-li xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx z xxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx míry xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxx způsobil xxxxx xxxxxxx, odpovídají xx xxxxx škodu.

(4) Xxxxxxxx-xx škodu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx hradit poměrnou xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

§108

(1) Xxx společné xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podíl xxxxxxx xxxxx poměru jejich xxxxxxxxxx hrubých xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx náhrady xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxxx 1 nesmí x jednotlivých xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx částku, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služebního platu30) xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho zástupce xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx, hradí schodek xxxxx xxxxx xxxxx xxxx svého xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx společně xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.

§109

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxx poškození xxxx xxxxxx.

§110

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx dopravní nehodě, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vojenského xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx škody ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx skutečná xxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx měsíčního xxxxx, xxxx od vymáhání xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nehodě xxxxx x nehodě při xxxxxxxx xxxxxxxxxx plavidla xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jde-li o xxxxx xxxxxxxx vojáka xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx ovládání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jeho zdraví.

(2) X xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 rozhodne služební xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

§111

(1) O náhradě xxxxx xxxxxxxxx služební xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxx. Dohoda x náhradě xxxxx xxxx xxx uzavřena xxxxxxx, jinak xx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx škodu jen xxxxx, jestliže x xx xxxxxxxxx soud.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx alespoň xxx třetiny dluhu xxxxxxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx dluhu xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx-xx mimořádných kladných xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebo odůvodňují-li xx xxxx tíživé xxxxxxxx xxxxxx a x prominutí xxxxxxx. X xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx nelze dluh, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx způsobil úmyslně, xx xxxxxx alkoholických xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx31), xxxxx xxxxx-xx ke škodě xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx povinen xxxxxxxxx, xxxx ztrátou xxxxxxxxx předmětů.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX STÁTU XX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§112

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx souvislosti x xxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§113

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx odložených věcech

(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx věcech, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx v přímé xxxxxxxxxxx x ním xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx místě.

(2) Xx xxxx, které voják xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxx dvojnásobku xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní předpis.17) Xxxxxxxx škoda xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vojákem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, hradí xx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx na xxxxxxx škody zanikne, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx, xxx se x xxxxx dověděl.

§114

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx

Xx škodu xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx stát.

§115

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx úrazech x xxxxxxxx z xxxxxxxx

(1) Xx xxxxx xx xxxxxx, kterou xxxxx utrpěl xxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx souvislosti x xxx nebo xxx xxxxx xxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxx úraz") xxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nemoci x xxxxxxxx xxxxxxx x xx služebním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx může xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx x povolání xx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,32) a to xx jejího zařazení xx seznamu a xx xxxx xxxxxxx 3 xxx před xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§116

Náhrady xxxxx na xxxxxx

Xxxxxxxx, který utrpěl xxxxxxxx xxxx nebo x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxx,

x) náhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění,

e) xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x léčením,

f) jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náhradu xx věcnou xxxxx.

§117

Xxxxxxx za ztrátu xx služebním xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx činí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx30) vojáka před xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x povolání x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dočasné xxxxxxxxxxxx xx službě xxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxx úrazu xxxx nemoci x xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx x průměrného xxxxxxxxxx platu30) vojáka xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx škody. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx škody xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do výše xxxxxx, xx xxxxx xx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §118, xxxxx xxxxx neschopen xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxxxx úrazu xxxx po xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §68k xxxx xxxxxxxxxx.

§118

Xxxxxxx xx ztrátu xx služebním xxxxx xx xxxxxxxx neschopnosti xxxxxx xxxxxx

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxxxx platu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxx xxx xxxxxx invalidity33) xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx po služebním xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx důvodu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služebnímu platu30) xxxx vznikem xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx plat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,30) kterého xxxxxxxx vojáci xx xxxxxxxxxxxx služebním xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx ztrátu xx služebním xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx služební xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx zjištění xxxxxx z povolání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx nemocenské.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx platem30) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vojákovi xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx platem,30) xxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxx nejdéle xx xxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx nemoc x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §120 xxxx. 3. X xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx služebním xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§119

Xxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění a xxxxxxx xx účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x léčením

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx ztížení xxxxxxxxxxxxx uplatnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx určování xxxx xxxxxxx xx bolest x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uplatnění.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx má xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx vynaložil. Xxxx xxxxxxx xx poskytuje xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x náhrad xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.34a)

§120

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění xx výši šestinásobku xxxxxxxxx xxxx17) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxx x povolání při

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xx úraz xxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, x termokomoře, x xxxxxxxxxx xxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxx z letounů, xxxxxxxxx x balónů,

c) xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx rychlostech nebo x xxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx pracích xx stožárech, xxx xxxxxxx vykonávaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx ochranném xxxx a v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx 10 m,

f) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nedýchatelnosti xxxxxxxxx x s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxx vysokou xxxxxxxxxxx škodlivých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochranný xxxx,

x) xxxxxxxx pod xxxxx xx xxxxxxxxx tlaku xxxxxxx, xxx xxx xx nutno používat xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přetlakového xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx stlačeným x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, a xxxx xxx hlubokém xxxxxxx, jízdě pod xxxxx x při xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx jednotce.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx invalidním x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzniklého xxx xxxxxx xxxxx plánu xxxxxx přípravy, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, vrtulníků x xxxxxx, xxx likvidaci xxxxxxxx x munice, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, při xxxxxx zvláštních xxxxx xxx činnostech podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx35) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebezpečných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx.17) Xxxxx-xx ke služebnímu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušených xxxxxxxxxx újezdech xxxx xxxxxxx určených xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

(3) Xxxxxxxx, xxxxx xx stal invalidním x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povolání xx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx při výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stav xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.35)

(4) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx následkem xxxxxxxxxx xxxxx xxx činnostech xxxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx dvacetičtyřnásobku xxxxxxxxx xxxx.17) Xxxxx, xxxxx xx xxxx invalidním xx xxxxxx stupni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3, xxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 x 3.

(5) Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§121

Náhrady při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo nemoci x xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx služebního úrazu xxxx xxxxxx x xxxxxxxx zemřel, xx xxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,

x) náhradu xxxxxxx xx xxxxxx pozůstalých,

c) xxxxxxxxxxx odškodnění pozůstalých,

d) xxxxxxxxxxx mimořádné odškodnění xxxxxxxxxxx.

§122

Náhrada xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx náklady spojené x xxxxxxx x x pohřbem xx xxxxx tomu, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx nákladů xxxxxxxxx x pohřbem xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx poskytuje xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu;36) §119 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx poplatky, cestovní xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxx ošacení xxx xxxxxxxxxxx manžela x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx důchod x xxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxxx.

(3) Náhrada nákladů xx xxxxxxx pomníku xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxxx čtyřnásobek xxxxxxxxx xxxx.17)

§123

Xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx výživu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo byl xxxxxxx poskytovat.

(2) Při xxxxxxx této xxxxxxx xx vychází x xxxxxxxxxx služebního xxxxx30) xxxxxxxxx vojáka; xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx pozůstalých nesmí xxxx úhrnem xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx služebním xxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx výkonu služby, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx kterém xx xxxxxxx xxxxx dovršil 65 xxx xxxx. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 5 xxxx druhé x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Náhrada xxxxxxx xxxxxx, není-li uhrazena xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§124

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých

Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx manželovi a xxxxxx, které má xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx z důchodového xxxxxxxxx xx zemřelém, x to xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx17). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx dále náleží xxxxxxx zemřelého xxxxxx, xxxxxxxx s ním xxxx xx společné xxxxxxxxxx; odškodnění xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx se zemřelým xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx.

§125

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xx vojákovi, xxxxx zemřel následkem xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 1 až 3, náleží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozůstalých. Xxxxxxxxxxx manželovi a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x důchodového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §120 xxxx. 4. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jednorázové xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovným xxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxxxx minimální xxxx17). Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx výživou, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odškodnění xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx větě xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

HLAVA III

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX X ODPOVĚDNOSTI XXXXX XX XXXXX

§126

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu

(1) Stát xx zprostí xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx-xx škoda xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx byl xxxxx xxxxxxxx,

x) přivodil-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx po požití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxx látek31) x služební xxxxx xxxxxx škodě xxxxxxxx, x jestliže xxxx xxxxxxxxxxx byly jedinou xxxxxxxx xxxxx.

(2) Stát xx xxxxxxx odpovědnosti xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxx x příčin škody.

(3) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx služební xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tento xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx při xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.31)

§127

Xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx odčiněna xxxxxxxx xx předchozího xxxxx. Xxx určování výše xxxxx xx xxxx xx vychází x xxxx xxxx x xxxx poškození nebo xxxxxx.

(2) Změní-li se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodující xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx poškozený x xxxx xxxxxxx změny x xxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx povinností.

(3) Xxxxx může xxxxxxxx xx změnám, xxxxx xxxxxxx xx vývoji xxxxxxx úrovně xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, výši x xxxxxx xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxxxx xxxxx příslušející xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx se xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§128

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx služby

(1) X xxxxx souvislosti x xxxxxxx služby jsou xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx během xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx před počátkem xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx však xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x zpět, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx x xxx x xxxx, xxxxxx-xx xx xx vojenském xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx rozkaz xxxxxxxxxxx, xxxx vyšetření, xxxxx xx xxxx x souvislosti xx xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx při xxxxx xxxxxx x xxxxx x nim x xxxx jsou xxxxx x xxxxx souvislosti x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx k xxxxxx xxxxxx x zpět xx rozumí xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx místo, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x zpět.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vojáka xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxxxxx xxxx nutný xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxx.

§129

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx, za xxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního zřetele xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.17)

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx podmínek x xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §125.

§130

Xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx stát nahradil xxxxxxxx škodu, má xxxxx na xxxxxxx xxxx tomu, xxx xx xxxxx odpovídá, x xx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxx škodu xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx vůči xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pracoval xx podmínek, x xxxxx xxxxxx xxxxx x povolání, xxxxxx xxx postižen, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatelů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX OSMÁ

VÝSLUHOVÉ XXXXXXXXXXX

§131

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxxx, x závislosti na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx, výsluhové xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx a úmrtné.

Xxxxxxxxx příspěvek

§132

(1) Xxxxx, xxxxx služební poměr xxxxxx xxxxx §18 xxxx. x), x) x x) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), e), x) xx l), x) x o), xx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 let.

(2) Xxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za 15 xxx xxxxxx 5 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x každý xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x 6,2 %, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx rok xxxxxx x 2,5 % x xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o 1 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hrubého služebního xxxxx.

§133

(1) Xxxx výsluhového xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx 55 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx letec xxxx xxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx xxxxx §120 xxxx. 3, může xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxx 60 % průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví vyhláškou, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x která xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§134

Xxx souběhu xxxxxx xx výsluhový xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx důchod37) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxx než xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,37a) a xx xxxxxxx xx dne, xxx uplynuly 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;38) od tohoto xxx náleží výsluhový xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx příspěvkem x xxxxxx dni x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §137 xxx přihlédnutí k xxxx důchodu. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souběhu x důchodem x xxxxxxxxxxx pojištění xx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx přihlíží k xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§135

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx39) xx výplata výsluhového xxxxxxxxx zastavuje.

§136

(1) Xxx souběhu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx příspěvek xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů39) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx x jiného služebního xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx zániku nároku xx příspěvek z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvýšení, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xx tohoto xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx.

§137

Výsluhový xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx důchodů z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx důchodů,40) přičemž xxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Odbytné

§138

Voják, jehož služební xxxxx zanikl xxxxx §18 xxxx. a), x) x i) xxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x), b), x), x), g) xx x), x) x x), xxxxx voják, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx.

§139

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx odbytné činí 2 roky. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 2 xxxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxxxx platy. Xx xxxxx x xxxxx další xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíční xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx odbytné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíčního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx však do xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx předcházejícím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx každém xxxxxx xxxxxx služebního poměru xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx odbytného xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx předcházejícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odchodného x xxxx náležejícím xxxxxxxx, odbytné xxxxxxxx.

§140

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx, kterému xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, má xxx xxxxxx služebního poměru xxxxx xx odchodné xx xxxx čtyřnásobku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, trval-li xxxx služební xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx. Za xxxxxxxxx a každý xxxxx ukončený xxx xxxxxx služebního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x 40 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx služebního xxxxxx vojáka nebo xxx skončení jiného xxxxxxxxxx poměru vyplaceno xxxxxxxx nebo odbytné, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vyplaceno xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx odchodného, xxxxxxxx xxxxxxxx.

§141

Úmrtné

(1) Xxxxxxx-xx služební xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prohlášením vojáka xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx pozůstalé xxxx, xxxxx xx po xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x později, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xx zemřelém xxxxxxxx, xxxxxxx však xx dvacátého xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx úmrtné, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Nárok xx xxxxxx vznikne x dítěti xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx, x xx xx výši, xxxxx xx xx náležela x xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx pozůstalého xxxxxxx xxx pozůstalých xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odbytného xxxxxxx vojáka.

(4) Jestliže xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxx xxx 2 xxxx, xxxxxx úmrtné xx xxxx průměrného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a vyplácí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) X výsluhovém xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a odbytném xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x dětem s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx x xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx, řídí se xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx náležitostech x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx důchodového pojištění x výplatě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx41).

§143

Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnou xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, odbytné x xxxxxxxx x xxxxxx výši doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, vyjma xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx služby, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.42) Xxx výši výsluhového xxxxxxxxx x odbytného xx doba výkonu xxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx35) v xxxxxxxxx, x x zahraničních xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx zdraví xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx operace, xxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) ve xxxxxxxxx zařazení xxxxx, xxxxx xxxxx, pilot xxxxxxxx, ve služebním xxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx35), a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx útvaru, xx xxxxxx voják plní xxxxx xxxxxxxxxxx sil, xxxxxxx jedenapůlnásobně.

Za xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doby xxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx dovolené, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §97 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §97a, doba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby x xxxx čerpání xxxxx x důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výcviku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nasazení. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x necelých xxxxxxxx xx sčítá x xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxx xxxx měsíc.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §10 xxxx. 4, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx4), x doba xxxxxxxxxx nepřítomnosti xx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx hrubý xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxx xxxxxxxx hrubý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 5 kalendářních xxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx služební xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxx první. Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx kratší xxx 5 kalendářních roků xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxx xx průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x celé xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru. Xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx, dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx službu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx19b) xxxx po xxxxxx xx vojákovi nařízena xxxxxxx, x xxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx vojákovi xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx průměrný měsíční xxxxx xxxxxxxx plat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x den xxxxxxxxxxxxx dni vzniku xxxxxxxxxxxx xx službě, xxx xxxxxxxx karantény xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, po kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle §10 odst. 2 xxxx. x) a x), se x xxxx, za xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx služební xxxx, xxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průměrný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx hrubý xxxxxxxx plat z xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §68g. Xxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dále xxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx platu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x příplatku xx službu x xxxxxxxxx,

x) ke služebnímu xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx platu poskytnutému xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) x doplatkům x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka, xxxxxxx bylo při xxxxxxxxxxxxxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbytné, xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx výše xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx však xxxxxxxx, xxx-xx vojákovi xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx podle §136 xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxx odbytného xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx přihlíží x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx služebního xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx zvýšenému xxxxxxx doby xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx jmenován xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx by xxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xx xxxxx hodnosti.

(7) Při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxx podle §19 xxxx. 1 xxxx. x), x) xx x) x o) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xx xxxxx i x případě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x).

(8) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx kterému xx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 písm. x) xxxx ke xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 odst. 1 xxxx. k) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx trestní stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx42c) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx42d) xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx42e). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vojáka o xxxxxxxxxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zahájeno řízení x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx voják nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx splatné xx zániku služebního xxxxxx xx dne xxxxx xxxxxx postupně xxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx x rodičům, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x době xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx domácnosti nemusí xxx splněna u xxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xx xxxxxxx oznámit xxxxxx xxxx xxxxx xx 8 dnů xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.39) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nejpozději xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx z důchodového xxxxxxxxx42f) x přiznání xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Požádá-li však xxxxxxxx výsluhového příspěvku x xxxxxxxx starobního xxxxxxx později, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §134 xxxx. 1 věty xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx vojáka.

(11) Xx xxxxxx x výsluhových xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.43)

(12) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX POMĚRU

HLAVA X

XXXXXX USTANOVENÍ

§144

Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se nevztahuje §10 xx 12, §14, §33 xxxx. 2 xxxx. c), §79 xxxx. 5, hlava XX xxxxx xxxxx x §175 správního xxxx.

§145

(1) X řízení xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se rozhoduje x

x) xxxxx xxxx xxxxxx služebního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx služebního poměru,

c) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx poměru,

e) xxxxxx xxxxxxxx,

x) zrušení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

x) vrácení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx setrvat po xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx poměru,

h) nároku xx služební příspěvek, xxxxxxxxxx-xx xxxxx s xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výsluhovými xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx zabezpečení, nesouhlasí-li xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx služebního xxxxx podle §68k xxxx. 5,

x) žádosti xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2,

x) xxxxxx xxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxx rozšířením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx setrvat xx xxxxxxxxxx dobu xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení,

n) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx zahajuje xxxxxxx x moci xxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxx požádá x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zkrácením.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx vyjádřil xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§145a

Personální rozkaz

(1) Personálním xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx služebního xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sboru x xxxxxxxxx xx hodnosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx do xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx výkonem xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxx xxx 3 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rodičovské xxxxxxxx,

x) xxxxxxx dovolené xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx určení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §68i x 68j,

n) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Personální xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx zařazení vojáka x xxxx xxxxxx xxxxx. Odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), c), x), x), h), x), x) xxxx x).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vojákovi vyhlásí xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §67 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkaz xxxxx, oznámí se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx personálního xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou.

(6) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 5 xxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxx spisu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 15 xxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zrušit xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkazu.

(9) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stupni xxxxx vydat xx xxxxxxxx 5 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxx moci personálního xxxxxxx.

§146

Podání x postoupení xxxxxx

(1) Účastník xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxx, xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX O XXXXXX HODNOSTI

§147

Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx stav xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxxx rozhodnutí x odnětí hodnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§148

Rozhodnutí x odnětí xxxxxxxx xxx xxxxx xx 6 měsíců xxx dne, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §21 xxxx. 1 dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx do 1 roku xxx xxx, kdy x xxxxxx jednání došlo.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§149

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x odvolání xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx do 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§150

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vydaným podle §145 odst. 1 xxxx. x) až x) x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §145a xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx podal xxxxxxxx podle xxxxxx x ochraně oznamovatelů, xxxx odvolací orgán xxxxxxx odkladný xxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx odvetného xxxxxxxx, xxxx pozastavit xxxx xxxxxxxxxxxxx, x x případech podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxx xxxxx ve xxxxx xxx podání odvolání.

(4) X xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxx spis; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxxxxx.

§150a

§150a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§150x

Xxxxx xxxxxx v xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx služebně xxxxxxx, xxxx služební xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx personálního xxxxxxx.

§150x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2012 Xx. x účinností xx 1.6.2012

§151

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xx možno podat xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§152

Xxxxxx xx zániku xxxxxxxxxx xxxxxx

X řízení xx xxxxxx služebního xxxxxx xx postupuje xxxxx části xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxx služební xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§152a

Výkon rozhodnutí

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, která xx xx uložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx §51 odst. 2, rozhodne xxxxxxxx xxxxx x srážkách x xxxx služebního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx podá xxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí.

XXXXX IV

ŘEŠENÍ ŽÁDOSTÍ X XXXXXXXXX

§153

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Voják xxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx stížnost vojáka xx xxxxxx písemně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vyřizuje xxxxx jejího obsahu xxxxxxxxx vojáka xxxx xxxxxxxx orgán. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vyřizovat xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx kterému xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx nadřízený xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx toho xxxxxxxxxx orgánu, vůči xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Žádost xxxx stížnost xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 60 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx v xxxx xxxxx vyrozuměn. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx-xx v jejím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stížnosti.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxx záznam xx spisu; voják xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx o xx xxxxxxx.

(5) Má-li xxxxx xx to, xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebyla xxxxx xxxxxxxx, xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxx stížnost xxxxxxx, xx xxxxx přezkoumat, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyřízena, x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahují-li xxxxx xxxxxxxxx vojáka x téže xxxx xxxx skutečnosti, služební xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx. X xxxx skutečnosti xxxx xxx voják vyrozuměn.

§154

§154 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§155

§155 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§156

§156 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§157

§157 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

§158

§158 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/2009 Sb.

XXXX DESÁTÁ

SPOLEČNÁ, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§159

Promlčení, xxxxx xxxx x nároků

(1) Xxxxx xx promlčí, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xx ten, xxxx xxxxx xx nárok xxxxxxxxx, promlčení xxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nárok xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

(2) Nárok xx náhradu na xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx, xx xxxxxx xx služebním platu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů xx xxxxxx pozůstalých xx xxxxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nich vyplývají, xx xxxx promlčují xx xxxxxxx stanovených x §161.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxxx uplatnil xxxx xxxxx x x zahájeném řízení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx x o xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxx řízení x xxxxx rozhodnutí.

(4) Nárok xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x služebního xxxxxx, xxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxx v případech xxxxxxxxx x §113 xxxx. 3 x §152 xxxx. 2; x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, i xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxx peněžité nároky xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nároky xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo na xxxxxxx, děti a xxxxxx, xxxxxxxx s xxx xxxx v xxxx xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti; předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx nároků, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vojákem xxxx xxxx smrtí xxxxxxx uznány co xx důvodů x xxxx, x nároků xx xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětů svěřených xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

Promlčecí xxxxx

§160

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx promlčecí xxxxx xxxxxxxxxxxx splátek xxx dne jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx některé xx xxxxxxx splatnou celá xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx promlčecí xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§161

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, činí xxxxx k uplatnění xxxxxxxxxx nároků xx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx.

(2) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx k uplatnění xxxxxx xx náhradu xxxxx xxxx 2 xxxx; xxxxx běžet xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx dozví x xxx, xx xxxxx vznikla, x x tom, xxx xx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxx 3 xxx, x xxx-xx x škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx 10 xxx ode xxx, xxx došlo x xxxxxxxx, x xxx xxxxx vznikla; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xx xxxxxx.

§162

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím se xxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx rozhodnutí plnit.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, kdo xx povinen plnit xx xx xxxxxx x xxxx, se xxxxxxxxx za 10 xxx xxx xxx, xxx k uznání xxxxx; byla-li xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx uplynutí xxxx xxxxx.

(3) Promlčecí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx bylo xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx celá xxxxxx xxxxxx, počne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátky.

(4) Xxxxx x opětovná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxx, xxxxxxx splatnost xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx 3 roky xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§163

Bezdůvodné obohacení

(1) Získá-li xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xx xxxx majetku xxxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxx, xxxx je xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx plněním xxx právního xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx. Neplatnost právního xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx, xxxxx neplatnost nezpůsobil xxxxxxx sám; xxxxxxx-xx xxxxxxxx následkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou ministerstvo xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx z okolností xxxxxxxxxxxx, xx xxx x částky xxxxxxxxx xxxxxx nebo omylem xxxxxxxxx, a to xx lhůtě xx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx.

§163x

Xxxxxx a nezvěstnost

(1) Xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx upadl xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx voják, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o kterém xxxxxxxxxxx xxxx známo, xxx xx zdržuje, xxxxx

x) nenastoupí x xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxx xxxxxxxx x výkonu služby, xxxx

x) se xxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx x zajetí.

§163b

Doba xxxxxx prvním xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; to platí xxxx v xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx práva.

§163b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Sb. x účinností xx 1.7.2015

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§164

Xxxxxxx xxxx a povinností

(1) Xxxxxxxx poměr xxxxxx x xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx, xxxxx vznikl podle xxxxxxxxxx předpisů,46) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx, a to xx dobu xxxxxxx x trvání 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke službě xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů, xx považuje za xxxxxxxx xxxxx xx xxxx určitou, x xx xx doby xxxxxxx xxxxxx závazku xx xxxxxx.

(2) Dobu xxxxxx služebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 4.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx x den nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) desátníka x četaře, přísluší xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, přísluší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,47) xxxxxxxx hodnost xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx předpisů.

(4) Xxxxx, xxxxx hodnost xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx takto xxxxxxxx zařazen nejdéle xx xxxx 5 xxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zařazen xxxxx potřeb xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx, xx to xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx vojákovi xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, končí xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx účinnosti tohoto xxxxxx.

(6) Úrazy x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx zjištěny xxxx účinností tohoto xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

§165

Přechodná ustanovení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 254/2002 Sb.

(2) Xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(3) Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 254/2002 Sb.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx výši, x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx vyplácí a xxxxxxx xx podmínek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxxx 1. xxxxxxxxx 1999 xx 60 xxx xxxx, xxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxxxx výsluhový xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x to xxxxxxx do 60 xxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx dosažení 60 xxx xxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134.

(5) Pokud xxxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xxx splnil podmínky xxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxx invalidní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx doba 2 xxx xx vzniku xxxxxx xx starobní xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxxxx stanovuje xxxxx xxxxx. Úprava xx provede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Zanikl-li xx dni účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx příspěvek x jeho xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx do doby xxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí do xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx jim xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů; jde-li x nárok xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro nárok xx xxxxxxxx.

(7) Vojákovi, xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx48) x shledán xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx trvá ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx do xxxx xxxxxx služebního xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostí, xxxxxxxxxx doba xxxxxx x rozsahu xxxxxxxx x odstavci 6 xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.49) Xxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx uvedeného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx výše se xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx za xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po přičtení xxxxx zvýšení, která xx x němu xxxxxxxx xx tohoto xxx, xxxxx xxxxx xx výsluhový příspěvek xxxxxxxx xxxxxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx xxxx 60 let.

(8) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejdříve xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx

x) z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx propuštěn x xxxxxx xxxxxxxxx x §19 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx.

§165x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx přiznán podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1999 do 60 xxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxx xx 1. xxxxxxxx 1999 xxxxxxxxx výsluhového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxx o xxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx starobní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvýšení xxxxx §137, xxxxx xx x němu xx tohoto xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 60 let xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §134.

(2) Xxxxxxx-xx poživatel xx dobu omezení xxxx zastavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx příspěvku podle xxxxxxxx 1 starobní xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě jeho xxxxxxx ode xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přepočteným xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§165x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/2002 Xx. x účinností xx 12.4.2002

XXXXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§166

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx vojenských xxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxx x činné xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx, výši x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§166a

Ministerstvo přiznává občanům Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x setrvat x xxx xx xxxxxxx xxxx, stipendia xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými je Xxxxx republika vázána. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx příspěvků xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx57) x §60 xxxxxxxxx.

§166x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 263/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

§167

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 76/1959 Sb., o xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx.

2. Zákon č. 65/1978 Sb., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx č. 228/1991 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxx č. 226/1992 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Zákon č. 34/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 76/1959 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměrech vojáků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§168

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 1999.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §165 odst. 1 xx 3 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx ke dni 30. xxxxxxxxx 2004.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 254/2002 Xx. x účinností xx 28.6.2002

Xx. XLIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx vojákovi x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx účinnými ke xxx 31. xxxxxxxx 2007, vznikla-li xxxx xxxxxxxxxxx xxxx byla-li xxxxxxxx karanténa nebo xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nařízená xxxxxxxxx xxxx izolace po 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxx xx výši xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxx x povolání po xxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2008, vznikla-li tato xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx před 1. xxxxxx 2009 a xxxx-xx xxxx neschopnost xxxx xxxxxxxx karanténa xxxx xxxxxxx xx 31. prosinci 2008.

Čl. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Xx. s účinností xx 1.1.2008 x xxxxxxxx xxxx. 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx, který je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x jmenován xx hodnosti xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. c) xx x) zákona č. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx do hodnostního xxxxx x xxxxxxxx xx hodnost podle §7 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxx 1. xxxxx 2011, x xx xxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§6 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona).

2. Xxxxx, xxxxx je xxxxxxx do hodnostního xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §7 odst. 2 xxxx. x) x x) zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxx č. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx 1. xxxxx 2011 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx čekatelů x xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xxxx pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vojenské xxxxxx xxxxx x bakalářském xxxx magisterském studijním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx ročník xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x bakalářském nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

c) xxxxx, pokud ukončil xxxxx xxxxxx vojenské xxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školy v xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) rotný, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx studium xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Vojákovi, xxxxx xx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) x §10 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Sb. x xxxxx má xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx svobodník,

b) rotmistr, xxxxxxxx hodnost xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnost xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx nadrotmistr,

g) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnost praporčík,

h) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) podporučík, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx služby v xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 zákona x. 221/1999 Sb., xx xxxxx účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx započítává xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

5. Vojáci vyslaní xx zahraničí v xxxxx xxxxxxxx mnohonárodních xxxxxxxxxxx sil xxxxx §40 zákona x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx zahraniční xxxxxxx xxxxx §40a xxxxxx č. 221/1999 Xx., ve znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Jednorázové xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §124 x xxxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx pozůstalých xxxxx §125 xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx §124 x 125 zákona x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx podle §144 xx 158 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo zahájeno xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 272/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx zahájeno xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx přestěhování xxxxx §78 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx, kterému přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 122/2012 Sb. x účinností xx 1.6.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxx doba xxxxx §6a zákona č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, začíná xxxxxxx u xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; x výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Měsíční přídavek xx bydlení xxxxx §61 xxxx. 4 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx naposledy xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxx-xx voják xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, nebo na xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxx §68 xxxx. 3 xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx do xxxxxx nároku xx xxx, xx-xx to xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §68a zákona č. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x 1. dubnu 2016 xxxxx služebního xxxxxxxxx xx xxx 2015. X předcházejícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravy xx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx příplatek v xxxx než xxxxx xxxx xxxxx §11 xxxx. 3 zákona x. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtových x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích a xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyplácí xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příplatek xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §68b xxxxxx x. 221/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příplatku x xxxxxxxxx za xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx příplatku xx xxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx stejnou xxxxxxxxxx operaci. Pokud xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

6. Xx xxxx trvání xxxxxxxxxx poměru rozhodné xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx části xxxx xxxxxx č. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx služebního xxxxx xxxxxx xxx přiznání xxxxxxxxxxx náležitostí xx x xxxxxx xxxxxxx xx období 5 xxx xxxxx §143 xxxx. 3 prodlužuje xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx rokem xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx vojákovi x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plat xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxxxxxxx se xx xxxx část xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plat xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

8. Xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxx zahájené xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxx-xx voják xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xx náleží xxxxx §6 xxxx. 3 x 7 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx vojákovi i xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx a povinnosti xxxxxxxx vojáka se §7 xxxx. 7 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxx náležela, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx §6a xxxx. 3 písm. x) xx c) zákona x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dni nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona jmenován xx svým xxxxxxxxx xx xxxxx hodnosti x jeho xxxxxxxx xxxxx již xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx služebního xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 332/2014 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

Xx. X

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx plat xxxxxx x době dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx za xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x době xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a trvá xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. X vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 32/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

Čl. VI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem 1. ledna 2021, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, i xxxx x xxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, se xxxx §32 xx 35 xxxxxx x. 221/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 285/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 221/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 172/2023 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 221/99 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.1999.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

155/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 65/65 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2001

129/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2000 Xx.

x xxxxxxxxx xx 12.4.2002

254/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 221/99 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 28.6.2002

309/2002 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2005, xxxxxxx č. 626/2004 Xx. byla změněna xx 1.1.2007, zákonem x. 531/2006 Xx. xxxx změněna xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 x xxxxxxx x. 445/2011 Xx. byla xxxxxxx na 1.1.2015)

281/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., x xxxxx x. 309/2002 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb.

s xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/205 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2007)

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx odměňování

s xxxxxxxxx xx 1.1.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2006

546/2005 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 219/99 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. xx 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

531/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 187/2006 Xx., o nemocenském xxxxxxxxx, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx z příjmů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

381/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních zaměstnanců xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 20.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

272/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 143/92 Xx., x platu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.10.2009 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

326/2009 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

355/2009 Xx., xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx x. 221/99 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 110/2009

147/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 219/99 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 221/99 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 20.5.2010

445/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx těchto zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 309/2002 Sb., o xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2011

470/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx službách x xxxxxx o zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

122/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2012

186/2012 Xx., xxxxx XX xx dne 24.4.2012 xx. xx. Pl. XX 54/10 ve xxxx návrhu xx xxxxxxx částí xxxxxxxxxx §192 xxxx. 1 xxxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx znění pozdějších xxxxxxxx, §68 xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x povolání, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §124 odst. 5 xxxx. x) zákona x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §34 xxxx. 4 xxxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §73 odst. 4 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §53 odst. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §111 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x službě státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §65 xxxx. 1 xxxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností xx 21.6.2012

332/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 221/99 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

204/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s účinností xx 1.10.2016 s xxxxxxxx §152a, který xxxxxx xxxxxxxxx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2016

183/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx x zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

263/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

181/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

32/2019 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

285/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

150/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 289/2005 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2021

358/2022 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.12.2022

432/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

172/2023 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2023

281/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2023

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx x. 83/99 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §4 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.

1x) Xxxxxxxx č. 256/1999 Sb., x posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1x) §116 občanského xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 101/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §157 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.

3) §158 xxxxxxxx xxxxx.

4) §32 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4a) §31 xxxxxx x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

5) §33 xxxxxx x. 218/1999 Xx.

5x) Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §139 x 315 x násl. xxxxxxxxx xxxx.

§47 x 48 xxxxxxxxx zákona.

6x) §36 xxxxxx x. 218/1999 Xx.

7) §32 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7x) §29 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx zákona x. 134/1997 Sb.

8) §32 odst. 1, §74, 76 x 94 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9a) Například xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9b) §74 zákona x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx pojištění, xx znění xxxxxx x. 289/1997 Sb.

10) §20 zákona x. 32/1957 Sb., x nemocenské xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10x) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10x) Xxxxx č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxx organizacích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §2 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 93/1951 Xx., x xxxxxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx klidu x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 204/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxx 6. července, xxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxx Husa, xx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

12) §195a198 xxxxxxxx xxxxx.

12x) §10 xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 546/2005 Sb.

13) §157 xx 161 zákoníku xxxxx.

14) Vyhláška č. 65/1954 Sb., x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 12. xxxxx 1949 na ochranu xxxxx války.

Sdělení Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 168/1991 Sb.

Xx. 24 Xxxxxxxx xxxxxx na ochranu xxxxx xxxxx.

Xx. 43 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 33 Ženevských xxxxx o xxxxxxxxx x válečnými xxxxxxx.

Xx. 9 Xxxxxxxxxxx protokolu XX x Ženevským xxxxxxx.

15) Například xxxxx č. 250/2016 Sb., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx.

16) Zákon č. 255/1946 Sb., x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx národního xxxx xx osvobození, xx xxxxx zákona x. 101/1964 Sb.

17) §111 xxxx. 3 zákoníku xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 303/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §31 xxxx. 3 xxxxxx x. 219/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

19) §76 zákona x. 111/1998 Xx., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách).

19x) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx.

19b) Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

20) §2 xxxxxx x. 219/1999 Xx.

21) §3 x 4 xxxxxx x. 135/1982 Sb., o xxxxxxx x evidenci xxxxxx xxxxxx.

22) §115 občanského xxxxxxxx.

22a) §11 xxxxxx x. 117/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22x) Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x rodných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x evidenci obyvatel), xx znění zákona x. 2/2002 Xx.

22c) §18 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Sb.

23) §5 odst. 1 xxxxxx x. 119/1992 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

24) Zákon č. 119/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

24a) Vyhláška č. 445/2001 Sb., xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stravného, xxxx xxxxx základních xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

25) Nařízení xxxxx č. 62/1994 Sb., x poskytování xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

26) §11 xxxx. 3 xxxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 225/1999 Xx.

27) Xxxxx č. 32/1957 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.

§33 xxxxxx č. 88/1968 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

27a) Například xxxxx č. 37/1989 Sb., o ochraně xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

28) Vyhláška č. 56/1997 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prohlídek.

29) §2 odst. 7 zákona x. 219/1999 Sb.

30) §17 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o průměrném xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 74/1994 Xx.

31) §1 xxxx. 3 xxxxxx č. 37/1989 Xx., o xxxxxxx před alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

32) Xxxxxxxx vlády č. 290/1995 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxx nemocí x xxxxxxxx.

33) §39 a 44 xxxxxx č. 155/1995 Sb.

34) Xxxxxxxx č. 32/1965 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34x) §36 a 37 zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) §5 xxxx. 3 a 4 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

36) Xxxxx č. 117/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

37) §2931 zákona x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37x) §67 zákona x. 155/1995 Xx.

38) §29 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxxxxxx xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

40) §67 xxxxxx x. 155/1995 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

41) Xxxxx č. 155/1995 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§9, 110 xx 112 a §117 xxxxxx č. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů.

42*) Xxxxxxxxx xxxxx č. 186/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 154/1994 Sb., o Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 160/1995 Xx.

42x) §11 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxx x. 79/1994 Xx., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx ochrany a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx platový xxx), ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 327/1996 Xx.

42x) §14 xxxxxxxx x. 114/2002 Xx., x fondu xxxxxxxxxx x sociálních potřeb.

42x) §307 trestního xxxx.

42x) §309 xxxxxxxxx xxxx.

42x) §179g xxxxxxxxx xxxx.

42x) §32, 74, 76 x 94 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

43) §18 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x platu x xxxxxx xx pracovní xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

44) Zákon č. 36/1967 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 37/1967 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

45) §244250k občanského xxxxxxxx xxxx.

46) Xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 92/1949 Sb., xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

47) §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx škol a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 171/1990 Xx.

48) Rozkaz xxxxxxxx xxxxxx x. 015/90 x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výborů Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxx 18. xxxxxxxx 1990 č. 47 o xxxxxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxx XXXX xx prověrkových xxxxxx Ministerstva obrany XXXX.

49) Xxxxx č. 34/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

50) Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 379/2005 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

51) §8 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

52) §56 odst. 2 xxxx. b) x c) xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

53) §16 xxxx. 1 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance.

54) §2 písm. x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx).

55) §105 x 106 zákona x. 40/2009 Xx., trestní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§363, 365, 366 x 368 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x 88 zákona č. 218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

56) Xxxxxxxxx zákon č. 219/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2013 Sb., x Vojenské xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

57) §91 odst. 1, 4 x 6 xxxxxx x. 111/1998 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

*) §157 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.