Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
169/99 Sb.

Zákon

Část první - Výkon trestu odnětí svobody

Hlava I

Díl 1 - Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Hlavní zásady výkonu trestu §2

Orgán zajišťující výkon trestu §3

Poradní komise §4

Místo výkonu trestu §5

Přijímání odsouzených do výkonu trestu §6

Umísťování odsouzených §7

Typy věznic §8

Zařazování odsouzených do typů věznic §9

Přeřazování odsouzených §10

Návrh ředitele věznice na přeřazení odsouzeného §11

Návrh odsouzeného na přeřazení §12

Vnitřní členění věznice s ostrahou §12a §12b

Díl 2 - Místo výkonu trestu v objektech nespravovaných Vězeňskou službou §13

Hlava II - Práva odsouzených

Díl 1 - Obecná ustanovení

Vnitřní řád věznice §14

Díl 2 - Práva odsouzených

Rovnost práv §15

Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotních služeb §16

Korespondence §17

Užívání telefonu §18

Návštěvy §19

Duchovní a sociální služby §20

Uspokojování kulturních potřeb §21

Používání dalších věcí §22

Nákup potravin a věcí osobní potřeby §23

Přijetí balíčku §24

Příjem pěněz a nakládání s nimi §25

Ochrana práv odsouzených včetně prostředků právní ochrany §26

Omezení a zbavení některých práv a svobod §27

Díl 3 - Povinnosti odsouzených

Základní povinnosti odsouzených §28

Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených §29

Zařazování odsouzených do práce §30

Zákaz některých prací §31

Pracovní postavení a podmínky odsouzených §32

Pracovní odměna odsouzených §33

Vzdělávání odsouzených §34

Povinnosti hradit náklady výkonu trestu §35

Povinnost nahradit další náklady spojené s výkonem trestu §36

Díl 4 - Odpovědnost za škodu

Obecné ustanovení §37

Odpovědnost odsouzeného za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů §38

Odpovědnost za škodu způsobenou odsouzenému při plnění pracovních úkolů §39

Zvláštní ustanovení §39a

Hlava III - Zacházení s odsouzenými

Obecné ustanovení §40

Program zacházení §41

Oprávnění soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení §42

Předávání odsouzených §42a

Účast církví, náboženských společností, zájmových sdružení občanů, nevládních organizací a dalších orgánů a institucí na naplňování účelu trestu §43

Účast odsouzených na výkonu trestu §44

Odměny §45

Kázeňské tresty §46

Ukládání kázeňských trestů §47

Propadnutí věci §48

Umístění do uzavřeného oddílu a samovazby §49

Zabrání věci §50

Kázeňská pravomoc §51

Stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu §52

Prominutí kázeňského trestu a upuštění od výkonu zbytku kázeňského trestu §53

Zahlazení kázeňského trestu §54

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání §55

Přerušení výkonu trestu §56

Výkon ochranného léčení §57

Hlava IV - Odlišnosti výkonu trestu u některých skupin odsouzených

Díl 1 - Obecná ustanovení §58

Díl 2 - Výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu §59

Díl 3 - Výkon trestu u mladistvých §60 §61

Balíčky §62

Odměny u mladistvých §63

Kázeňské tresty ukládané mladistvým §64

Přerušení výkonu trestu u mladistvých a zjištění výkonu ochranné výchovy §65

Díl 4 - Výkon trestu u odsouzených žen

Kázeňské tresty ukládané odsouzeným ženám §66

Výkon trestu u matek nezletilých dětí §67

Práva dítěte, které má matka ve výkonu trestu u sebe §67a

Péče o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu trestu u sebe §67b

Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen §68

Díl 5 - Výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných §69

Díl 6 - Výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování §70

Díl 7 - Výkon doživotního trestu §71

Díl 8 - Výkon trestu u odsouzených cizinců §72

Díl 9 - Výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených §72a

Díl 10 - Výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou §72b

Hlava V - Podmíněné propuštění a propuštění z výkonu trestu

Podmíněné propuštění §73

Důvody propuštění §73a

Výstupní oddíl §74

Spolupráce s orgány sociálního zabezpečení §75

Hlava VI - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o řízení §76

Výkon postupně uložených trestů §77

Dozor nad výkonem trestu §78

Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech §79

Díl 2 - Přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení

Časová působnost zákona §80

Zmocňovací ustanovení §81

Zrušovací ustanovení §82

Část druhá - Změna zákona o státním zastupitelství §83

Část třetí - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži §84

Část čtvrtá - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení §85

Část pátá

Účinnost §86

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 58/2017 Sb. - Čl. IV

Nález Ústavního soudu - č. 341/2010 Sb.; č. 305/2021 Sb.

INFORMACE

169
XXXXX
xx xxx 30. xxxxxx 1999
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXX TRESTU XXXXXX XXXXXXX

XXXXX I

Díl 1

Xxxxxx ustanovení

§1

Předmět xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx upravuje xxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx (dále xxx "xxxxx trestu") ve xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx odděleních xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx (xxxx jen "trest") xx prostředky stanovenými xxxxx xxxxxxx působit xx xxxxxxxxx xxx, xxx snižovali nebezpečí xxxxxxxx svého kriminálního xxxxxxx a xxxxx xx propuštění xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxx jim x xxxxxx páchání xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx trestu xx podle tohoto xxxxxx rozumí xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; jeho výkonem xx xxxxxxx dosažení xxxxx stanoveného zákonem x soudnictví ve xxxxxx mládeže.

(4) Xxxxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

§2

Xxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxx

(1) Xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxx xxx ohrožena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx zdraví, x xxxxx to xxxx xxxxxx trestu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x dovednosti, xxxxx xxxxxxxxxx pomohou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákonem.

§3

Orgán xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nad xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x stanovené xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx odsouzeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx vůči xxx jen xxxxxx xxxxxxx a donucovací xxxxxxxxxx, které připouští xxxxxxxx xxxxx.1)

(3) Povinnosti x xxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.1) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxxx služby i xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

(4) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx zaměstnanec Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx službě, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

§4

Xxxxxxx xxxxxx

(1) K xxxxxxxxxxx poznatků, xxxxx x xxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu x k xxxxxxx xxxx odsouzených, zřídí xxxxxxx věznice xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x odborníků, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxx x pachateli trestných xxxx x osobami xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří xx xxxxx spolupodílet xx naplňování účelu xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx začlenění xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

(2) Xxxxx xxxxxx jmenuje x xxxxxx souhlasem xxxxxxx spravedlnosti (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxx ředitele věznice xx xxxx xxxx xxx, x xx x xxxxxxxxx. Ředitel xxxxxxx ministrovi xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx minimálně z xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx komise, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x to na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx komise je xxxxx úkonem v xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx poskytne členovi xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx člena xxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx bydliště.

(5) Xxxx komise xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, které xx dozví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx řádně xx její činnosti.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx každoročně xx 31. xxxxxx xxxxxx generálnímu xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx ředitel xxxxxxx. Xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxx xxxxxx vypracuje xx xxxxxxx zpráv xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx celkovou xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx.

(7) Xxxxxx jednání x vnitřní organizaci xxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxx výkonu trestu

(1) Xxxxx xx vykonává xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Věznice xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.1)

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx odsouzeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objekty xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx střežení odsouzeného x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věznice. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zdravotnickému xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,3b) xxxxx xxxxxxxxxxxx 19. xxx svého xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxx, x to ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§6

Přijímání odsouzených xx xxxxxx xxxxxx

(1) Do xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx odsouzeného xxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx věznice. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, se xxx odkladu xxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Umísťování odsouzených

(1) Xxxxxxxx xx umísťují odsouzení xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, odsouzené xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx u xxxx dítě, odsouzení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx onemocnění x xxxx xxxxxxxxx odsouzení, xxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xx xxxxxxxxxx,

x) odsouzeni xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx trestné xxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pracovně xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x poruchami xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx léčením x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) velmi nebezpeční xxxxx §72a.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §67, 69 x 70 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vojáci z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx policie, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poměr již xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx trest xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx zřizuje xxx xxxxx skupinu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx ministra xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx člení podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dvou xxxx, x xx na xxxxxxx

x) x xxxxxxxx x

x) se xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vedle základních xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tím xxxxxx xxxxxxx účel xxxxxx trestu.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx

(1) X xxx, xx jakého xxxx věznice xxxx xxxxxxxxx zařazen k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.4)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestu xx xxxxxxx, xxxxxx soud xx xxxxx k xxxxxxx trestu xxxxx. X důležitých xxxxxx xxxx odsouzeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jiná xxxxxxx.

(3) Xxxxx umísťování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím soudu x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věznice xxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxx služby ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze přemístit xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx stejného xxxx a stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxxx připojil, xxxx i xxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xx xxx měsíců od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, o xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx odsouzeného xxxxx xxxx druhé xxx na xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx úkolů Xxxxxxxx služby xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx

x) vzájemné dohody xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx.

Přeřazování xxxxxxxxxxx

§10

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx.4)

§11

Xxxxx xxxxxxxx věznice xx xxxxxxxxx odsouzeného

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jiného xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.4)

(2) X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx označí xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx soud xxxx považovat xx xxxxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxx-xx odsouzený xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx přeřazení xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x bez xxxx xxxxx přílohy xxxxxxx x §11 xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ostrahou

§12a

(1) Xxxxxxx x ostrahou xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx

x) x nízkým xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení a

c) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vnějšího x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx vyjadřuje xxxx xxxxxxxxxxxxx odsouzeného xxx xxxxxxxxxx, zejména x ohledem na xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx mu byl xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x formu xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxx xxx xx výkonu xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx vyjadřuje xxxx rizika ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx zohledňují zejména xxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxx xxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

§12x

(1) Xxxxxxxxxxx míry xxxxxxxx a vnitřních xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx z vedoucího xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx oddělení výkonu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx věznice xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x psychologa, speciálního xxxxxxxx, sociálního xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx určených ředitelem xxxxxxx. Xxxxxxx komise xxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx na umístění xx některého z xxxxxxxx věznice s xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx řediteli xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ve které xx odsouzený xxxxxxx. Xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; rozhodne-li xxxxxxxx od jejího xxxxxxxxxx, tento postup xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx informuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"). Rozhodnutí xx xxxxx písemně vyhotovit x xxxxxxx odsouzenému.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx vysokým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxx xx 3 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 podat návrh xx umístění do xxxxxxxx x nižším xxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx musí být xxxxxx. Tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxx x ředitele věznice, xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x oddělení věznice x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzenému předloží xxxxxxxxxx soudu.

§12b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2017

Díl 2

Xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx službou

§13

Ministr xxxx xxxxxx xxxxxxx i x xxxxx objektu, xxx xxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, pokud s xxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx věcného břemene. Xxxxxx, xx xxxxxx xx věznice xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx služba xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x správě x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dozoru x kontroly xxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX ODSOUZENÝCH

Díl 1

Xxxxxx ustanovení

§14

Vnitřní řád xxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxxx řád věznice, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx rozvrh xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podíl xx xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx věznici.

Xxx 2

Xxxxx odsouzených

§15

Rovnost xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

§16

Sociální podmínky odsouzených x poskytování zdravotních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx udržení xxxxxx x přihlížejí x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, věku a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce. X rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx přihlíží k xxxxxxxxxx kulturních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx odsouzených.

(2) Xxxx-xx pro xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hygienické podmínky, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx oddílech xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sami x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zabezpečeno xxxxx x xxxxxxxxxxxxx skříňku x xxxxxxx osobních xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx klimatickým xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Odsouzeným xx xxxxxxxxxxx denně osmihodinová xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, stravování, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx5) x přihlédnutím k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx.

(7) Odsouzený x xxxxxx zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důstojný xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx závažného xxxxxx xxxxx x xxxxx x období xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce jiný xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx 100 Xx, poskytuje xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobní xxxxxxx.

(9) X závažném xxxxxxxxxx odsouzeného xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx odkladu xxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx blízkou; xxxxx xxxxxxx nevyrozumí, pokud xx odsouzený xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx vždy xxxxxxxx xxx xxxxxxx některou x těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nad dodržováním xxxxxxxx předpisů při xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx x úmrtí odsouzeného.

(10) Xxxxxxxx pracovník věznice xxxxxxxxx odsouzenému xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Odsouzený xx xxxxx přijímat a xx xxxx náklad xxxxxxxx xxxxxxx sdělení (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx, pokud xxxxx nestanoví jinak.

(2) Xxxxxxxx služba xx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1; přitom xx oprávněna seznámit xx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx čin, Vězeňská xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x jeho obhájcem, xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cizího xxxxx,6) xxxxx mezi xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x projednávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx; ustanovení §73 xxx není xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nemůže xxxx xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx došlá xxxxxxxxxxxxx přečtena, xxxx xx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxx sepisování xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 se xxxxxx xx náklady věznice.

§18

Užívání xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx právo na xxxxxxx telefonu ke xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxx tom xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxx. Xxxx právo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech, xxxxxxx je-li xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Odsouzený xx xxxxx xx xxxxxxx telefonu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx svým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx odsouzeného zastupuje x xxxx xxxx.

(3) X xxxxx nápravy xxxxxxxxxxx nebo z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Náklady spojené x použitím xxxxxxxx xxxxx odsouzený.

(5) Nejde-li x telefonáty s xxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxx §61 xxxx. 9, xx Vězeňská xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x telefonáty uvedenými x odstavcích 1 x 3 x xxxxxxxxx jejich xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návštěvy blízkých xxxx xx xxxx 3 xxxxx během xxxxxxx kalendářního měsíce.

(2) Xxxxxxxx probíhají xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěných x xxxxxxx části xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možné xxx tehdy, xxxxxxxx x xxx ošetřující xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx souhlasí. Je-li xxxxxxxxx umístěn x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx spravované Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uskutečnění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx vyšší, xxxxx xxxxxxxxxxx současně xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx včetně nezletilých xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx 15 xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx starší 18 xxx.

(4) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx návštěvu xxxxxx xxx blízkých xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx mohou xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx blízkými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx hradí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x prostorách x xxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxx věznice rozhodnout, xx x bezpečnostních xxxxxx xx návštěva xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx přítomným xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx jiné věci, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx může ředitel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s návštěvou xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, že tím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx návštěvu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx náhrady, jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx upozornění xxxxxxxx xxxxxxx, kázeň nebo xxxxxxxxxx věznice.

§20

Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

(1) Odsouzenému se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx vyplývajícím xx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Věznice umožňují xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obřadů xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(3) K výkonu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx oprávněny xxxxx ty xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx8) (xxxx xxx "xxxxxx").

(4) Xxxxxx xx xxxx podílet na xxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx poskytováním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) konáním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x řad odsouzených,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx literatury x xxxxxxxx,

x) pořádáním xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx x etickou tématikou, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jednotlivců,

f) xxx přípravě odsouzených x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx informuje odsouzené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx vhodným způsobem.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x osobami xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx církví xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx.

(7) Církví pověřené xxxxx xxxxxx věznice xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(8) Věznice je xxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx duchovní xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xx cíl pomáhat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx život v xxxxxxx se xxxxxxx.

§21

Uspokojování xxxxxxxxxx potřeb

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx x Xxxxx republice; xxx xxxx dotčeno xxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxxx odsouzenému xxx, xxxxxx xx se xxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxxx.

(2) Odsouzený si xxxx bezplatně xxxxxxxx x xxxxxxxx knihovny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a právních xxxxxxxx.

§22

Používání dalších xxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx a xxxx xxxxxxxxxxx hry, xxxxx xxxx xx xxxxxxx k xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx lze x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §41 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"), případně xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx množství, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx zdraví xxxxx xxxxxxxx ostatní xxxxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx x prodejně xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení. Xxxxx se uskutečňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx části xxxxxxxxx prostředků, s xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx spojených s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Minimální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx věznice. Xxxxx-xx nákup xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Odsouzený xx právo jedenkrát xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Xxxxx na přijetí xxxxxxx xxxxxx a xxxxx podle xxxx xxxxx počíná xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxxxxx x výkonu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx účelu výkonu xxxxxx xxxx které xxxx xxxxxxxx mít x xxxx, zejména xxxx, kterými xx xxxx ohrozit xxxxx x zdraví xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx předány xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxx naložit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx odesílateli, xxxxx potravin s xxxxxxxxxxx trvanlivostí nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xx balíčky obsahující xxxxxx, xxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx nevztahují xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nepředaných xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§25

Příjem xxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

(1) Xxxxx byly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, převedou se xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a odsouzený xx x tom xxxxxxxx. Odsouzený xxxxx xxx u xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hotovost. Xxxxxx xxxxxxx odsouzenému xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxx regulačních xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potravin xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x něhož xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zvláštního účtu xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx na dítě, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx potřeb xxxxxx xxxxxxx odsouzené xxxxxxx ženě xxxx xxxxx, xxxxx xx xx výkonu xxxxxx x xxxx dítě; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vrátí odesílateli xx xxxxxxx odsouzeného. Xxxx-xx xxxxxxxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, odečte xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx peněz. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x příjmu xxxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx odsouzený xxxxxx xxx peníze, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx trestu.

(3) Xx-xx xxxx odsouzený x xxxxxxx věznice menší xxxxxx xxxxx, xxx xx předpokládaná xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx na jeden xxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx dispozice x xxxxxx xxxxxx xx xx neumožní.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činem, xxx xxxxx se xxxxxxx xx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxx pojištění, soudní x xxxxxxx xxxxxxxx x škodu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx trestu, xxxx x úhradě xx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nákupu xxxxx §23 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx použít xxx xx úhradu xxxxxx pohledávek; xx xxxxxxx xxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx a xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxx xxxxx odsouzeného nakládat xxxxx §33 xxxx. 6 s úložným xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx vedený xxxxxxx není xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Peníze x xxxx měně, xxxxx xxxxx směnit xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxx xxxx vždy xxxxxx částka xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx, kde xx xxxx xx propuštění xxxxxxxx.

§26

Xxxxxxx xxxx odsouzených xxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxxx

(1) Odsouzený smí x uplatnění xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnosti x xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odesíláním xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx stížností x xxxxxxx odsouzených, aby xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx jiné než xxxxxxxxx osoby.

(2) Zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx ředitele xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo orgán, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx takovou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx má xxxxx xx poskytování právní xxxxxx xxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ním xxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx. Xxxx právo xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 24 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx

(1) Xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxxx výkon xx xxx x rozporu x xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx vzhledem x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X důvodů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a tajemství xxxxxx xxxxxxxxxx, záznamů x xxxxx x xxxxx svobodné volby xxxxxxxx.

(3) Xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, zakládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx svobodné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sebe x xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx x xxxxxxx vykonávat xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx, xxx xxxxx uplatněna xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu, xxxxx xxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx splněny xxxxxx xxxxx, rozhoduje xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzených

(1) Xxxxxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádek x xxxxx, xxxxx xxxxxx x příkazy zaměstnanců Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx uznán xxxxxxx xxxxx neschopným xxxx xxxx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx práce, plnit xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx, šetrně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx cizí xxxxxxx, dodržovat zásady xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x nimiž xxxxxxxx xx styku, x i xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věznice. Xxxx xx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx10) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x požární xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx a další xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xx xxxxxxx a xxxxxxxxx toho, aby x xxxx xxx xxx, xxxxxx by xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx zaměstnancům Xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věcí; xxxxx xxx xxxxxx xxxx uzamyká v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx povinen předat xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pověřenému zaměstnanci Xxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxx xx preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxx předpisem, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx úkony, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx identifikací, a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§41 xxxx. 2),

x) pokud xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxx xx xxxxxx, tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxx,

x) dodržovat xxxxxx xxxxxxx,

x) oznámit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xx xxxxxx podléhající xxxx x příjmu x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxx částky xx xxxx xxxxxx věznicí xx xxxxxx nákladů xxxxxx trestu xx xxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) odevzdat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zakázáno nebo xx v xxxxxxx x účelem xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx zdravotního stavu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx státního xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx věznici jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, který xxx xxxx zastupovat x jiné xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx či rodinných xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx přijetí do xxxxxx xxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx látku, x x xxxxxxx, že xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zákaz xxxxxxx x místech, xxx xx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxx x protipožárních xxxxxx xxxxxxxxx věznice xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Odsouzeným xx xxxxxxxx

x) navazovat styky x jinými xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x konzumovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxx látky, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti osob x xxxxxxx xxxx x xxxxx, nebo xxxxx xx svým xxxxxxxxx xxxx povahou xxxxx xxxxxxxxx pořádek xxxxx xxxxxxxx zdraví,

c) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, etnickou, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx nesnášenlivost, xxxxxxxx x podobná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxx x použití xxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x střeliva, xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx x xxxxxx, xxxx, služby xxxx x xxxx xxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx mít xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx také xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx integrity xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví nebo xx úmyslně poškozovat xx zdraví,

g) xxx xxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx věci, které xx x držení xx věznici.

(4) Vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plnit xxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, užije Xxxxxxxx služba v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem.

§29

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx, xx povinen xxxxxxxx, pokud xx x práci xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx zaměstnávání x xxxxxxxxxx odsouzených xxxxxxx zajišťuje

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx práce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx odborným xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobilosti poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx,

x) odměňování xxxxxxxxxxx xx práci,

c) xxxxxxxxx podmínek pro xx, xxx odsouzení xxxxx získat a xxxxxxxx xx svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx svoji xxxxxxxxxx informovanost.

§30

Xxxxxxxxxx odsouzených xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnávání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx svého provozu, xxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Smlouva xxxx xxxxxxx x jiným xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odsouzených xx xxxxx, stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx zaškolení xxxxxxxxxxx x xxxxxx určených xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx předpisů xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx věznicím xx xxxxx odsouzených xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx subjektu xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xx odsouzený xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxxx, který jimi xxx zřízen či xxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účast, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedený v xxxxxxxx 4 odvolat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči Xxxxxxxx službě. Xxxxx xxxxxxxxxx nemá písemnou xxxxx, zaměstnanec Vězeňské xxxxxx x prohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podpisu. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nepovažuje xx xxxxxxxxx xxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Jestliže odsouzený xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxx xx zdraví xxxx xxxxx na xxxxxxx, xx třeba xxx ním zajistit xxxxxxxx kontrolu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.12)

§32

Pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odsouzených se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru. Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.13)

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úklidová x xxxxx obdobná xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx každodenního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx odsouzení, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx provádět bez xxxxxx na pracovní xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxx doby xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx vycházek xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx připomínek x xxxxxx xxxxx xx řešení otázek xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx jejich xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxx xxxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx přísluší xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx nařízením xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx poskytování.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx poskytuje odsouzenému xxxxxxxxxx do xxxxx x době jeho xxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx poskytuje zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti. X xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výživu, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x dítě v xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx, a jednak x úhradě nákladů xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení výživy xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx nárokům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem.

(4) Xx-xx xxxx soudem nařízen xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx občanského soudního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Tento postup xx xxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx odměny xxxxxxxxxxx, která zbývá xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx podle odstavce 4, xx rozdělí xx xxxxxxx a xxxxxx. Kapesným xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx odsouzený xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx věznice xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx 5 a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx použít. Xxxxxxxxxxx úložné xx xxxxxxxxxxx vyplatí xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x střední škole, xxxxx xx zúčastnili xxxxxxx xxxxx vzdělávání, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; za xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx na zařízeních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zařazení do xxxxx formy studia xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

§35

Povinnost hradit xxxxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx uloženy xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(2) Xx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, po xxxxxx

x) xxxxx nezaviněně xxxxxxx xx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výsluhového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osmnáctý xxx xxxx,

x) xx xxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxx péče, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §36 xxxx. 2,

x) xxx xxxxxxx xx vzdělávacího xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx nejméně 21 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx dočasně xxxxxxxxxxx,

x) xxx účasten xx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx svědka xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxxxx vždy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nezanechal xxxxxxx, xx kterého xx xxxx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dědictví, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx propuštění x výkonu xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx, xx další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Upuštění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x dlužník xx x xxx nevyrozumívá. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byl odsouzený xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx poměry xxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výkonu xxxxxx se nepožadují xxxxx x xxxxxxxx.

§36

Povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx trestu

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxxx xxxxx náklady spojené x výkonem xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx odeslání xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 5,

x) náklady xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x), na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67b xxxx. 2 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx látku, x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x),

x) zvýšené xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx.

(2) Zvýšenými xxxxxxx xx xxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx spravované Xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže odsouzený

a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx porušování xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx předchozí xxxxxxx xxxx x xxxxxx požádal.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx vyčísleny. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx účinek.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx srážkami x xxxxxxxx odměny, xxxxx uložených ve xxxxxxx xxxx přikázáním xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxxx x xxx náhradě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vazby xxxxxxxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 5 xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 odst. 3 xx 5.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx xx xxxxx

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, řídí xx odpovědnost za xxxxx způsobenou xxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákoníkem.

§38

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx pracovních xxxxx

(1) Xxxxxxxxx odpovídá za xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx.16)

(2) Xxxx subjekt, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Odpovědnost za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx pracovních úkolů

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxx souvislosti x plněním těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona17) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x něhož xx xxxxxxxxx zařazen xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx práce, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx,18) xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx věcech x xxx xxxxxxxxx škody.19)

(2) Xxxxx při úklidu, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx studia x xxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

§39x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zaviněným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu xx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxx hospodaří Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx nepřevyšuje 10&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx věznice.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věznice xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx do 3 dnů od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx jejím xxxxxxxxx se obdobně xxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3 x 4.

(4) Xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xx po dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uložených xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

§40

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Během xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odsouzených buď xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx konkrétních xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X dosažení xxxxx xxxxxx trestu věznice xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx formu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx oblast řešení xxxxxxxx x dopadů xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x případech, xxx odsouzený má xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx věznici xx xxxxxxxx listinou, xxxxxx xxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Program xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odsouzeném x xxxxxxx xx xxxxx trestu, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rizik x potřeb x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odsouzeného; xxxx obsah je xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétně xxxxxxxxxxx xxx působení xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x odsouzeným xxxxxxxxx x dosažení xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx odsouzeného, xxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxx terapii, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx soběstačný xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx přichází v xxxxx více variant xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx mu xxxxx.

(4) X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx x za xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx program xxxxxxxxx.

(5) Xxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Oprávnění soudů x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x tomu xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx osobních spisů x dalších písemností, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trestu x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení.

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx probíhajícího xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxx. Žádost xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 dny xxxx provedením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Vojenské policie, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx převyšující 24 xxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, může být xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X době od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 276/2013 Xx. s účinností xx 1.1.2014

§43

Účast xxxxxx, náboženských xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účelu xxxxxx

(1) Xx naplňování účelu xxxxxx xx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx sdružení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx udržuje xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx x xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx zástupci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákonem Xx xxxxxxxx xx věznice xxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx x chování xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx odsouzený xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 věznice poučí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vnitřní řád xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx tak, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věznici xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §19.

§44

Xxxxx odsouzených xx xxxxxx trestu

Odsouzení xx xxxxx podílet na xxxxxx otázek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

§45

Odměny

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chováním a xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx projevuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx povinností x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu, xxx xx udělit xxxxxx.

(2) Odměnami xxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zvýšení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 5 xxxxx,

x) povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx osobní xxxxxxx odsouzenému, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx provádět,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx až xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000 Xx,

x) rozšíření xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx zájmové aktivity xx xx xxxx 1 měsíce,

g) xxxxxxxx xxxxxxx věznici až xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx zacházení,

h) xxxxxxxxx xxxxxx trestu.

§46

Xxxxxxxx tresty

(1) Kázeňským xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx kázně xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx uložit xxxxxxxx xxxxx. Kázeňský xxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku s xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Kázeňskými xxxxxx jsou:

a) xxxxx,

x) xxxxxxx kapesného nejvýše x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 3 kalendářních měsíců,

c) xxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) pokuta xx xx výše 5&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx na 28 xxx, x xxxxxxxx doby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 20 xxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xx 20 xxx,

x) odnětí xxxxx xxxxxxxxxxxxx x předchozí xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x odstavci 3 xxxx. x) x x) lze uložit xxx podmíněně xx xxxxxxxx xxxxx xx xx 6 xxxxxx. Xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o kázeňském xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx odsouzený xxxxx zkušební doby xxxx kázeňský přestupek, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx odsouzený kázeňský xxxxx vykoná; xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za kázeňský xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx době.

§47

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx trest xxx xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxx vina xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vyjádřil xx xxxx skutečnostem, které xx mu xxxxxx xx vinu, x xxxxxxx x nich. Xxxx uvádět xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx závažnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx být x xxxxxxx se zájmem xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx jeden xxxxxxxx xxxxx. Trest xxxxxxxxxx xxxx lze uložit x vedle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx od spáchání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynula xxxx xxxxxxx xxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Kázeňský xxxxx xxxxxxxxxx věci xxx xxxxxx, jde-li x xxx,

x) xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku,

b) xxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx,

x) xxxxxx odsouzený xxxxxx kázeňským xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx c).

(2) Xxxxxxxx trest propadnutí xxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx kázeňským xxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci xx stává stát.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx hodnotě xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx kázeňského xxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx a samovazby

(1) X uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení lékaře, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celodenního xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx prohlédnut xxxxxxx, xxxxx posoudí, zda xx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu. Xxx xxxx dotčeno xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se programu xxxxxxxxx, není xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, knihy xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x nakupovat xxxxxxxxx x věci xxxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Není xx dovoleno xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx k tomu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx postupuje x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oddílu x xxx rozdílem, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx provozu xx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx uloženého kázeňského xxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx začít xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx trestů. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oddílu nebo xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx vykonat oba xxxxxx kázeňské tresty xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx.

§50

Xxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxx rozhodnuto x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx taková xxx zabírá,

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, pořádek xx věznici, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci je xxxxx písemně oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx týká, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(3) X xxxxxxx věci xxxxx rozhodnout, xxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplynula doba xxxxxxx xxxx.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Kázeňskou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské služby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxx byli xxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelem Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Stížnost proti xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx proti xxxx xxxxxxxx. Odkladný xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věci.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xx rozhodnutí x xxxxxxx věci xxxxx xxxx, právo xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx stížnost, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) O stížnosti xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx zmocněný zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxx který xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. O xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx trestů xxxxx §46 xxxx. 3 písm. x) xx x) x xxxxxxxxxx x zabrání xxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxx xx podmínek stanovených xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx stejném rozsahu, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx možný x xxxxxx o xxxxxxxxx.

§53

Xxxxxxxxx kázeňského xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Jestliže výkon xxxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx xxxxxxx již xxxxx xxxxx stížnost, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx odsouzeného potřebný, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx kázeňského xxxxxx xxxx xxxxxxxx, protože xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx nápravě, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx kázeňského xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx trestu odsouzený xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx odměny, xxx xx xxxxx xxxxxx udělení zahladit xxxxxxxx trest.

(2) Zahlazením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx odsouzeného xxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§55

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Uložením xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxx xxx jednání, xxxxx xxxx znaky xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx během výkonu xxxxxx.

(2) Uložením kázeňského xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li skutek xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx znaky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxx zápisu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x přestupcích.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx programu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účelu xxxxxx trestu xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx 20 xxx xxxxx kalendářního xxxx. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx naléhavé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx na 10 xxx během xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx neodkladně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx si xxxxxxxxx újmu na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx v xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§57

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx výměra xxxxxxxxx trestu xxxx xxxx xxxxxx, započne xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče bezprostředně xx xxxxxxx výkonu xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx léčení x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxxxxxx věznice xx možné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx trestu provádět, xxxxx věznice xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx započato co xxxxxxxx po nástupu xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx ochranného léčení x ústavní formě xxxxxxxxxx x po xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx nebylo-li xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx, x kterého xx má xxxxxxxx xxxxxx vykonávat. Je-li xxxxxxxxx zahájení xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx odsouzeného xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx.

(5) Xxxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx-xx zajištěn xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poskytovatele zdravotních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§58

(1) Xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx uvedených skupin xxxxxxxxxxx ostatních ustanovení xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxx xx věznici pro xxxxxx xxxxx trestu

§59

(1) Xxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených tímto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx místní xxxxx trestu xxxxxxx xxxxxxx po xxxxxx x xxxx, xxxxx xx xx na xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx výkon trestu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx nařízením.

(5) Xx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx trest xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx byl uložen xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx soudem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxx xx kapacitě xxxxxxx xxx místní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, která xx x místě xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx blízkosti.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxx výkon xxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxx xxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nemůže-li xxxx xx přechodnou xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx plní xxx povinnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx výkon trestu xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx o přerušení xxxxxx trestu xx xxxxxxxxxxx důvodů tím xxxx dotčeno.

Xxx 3

Výkon trestu x xxxxxxxxxxx

§60

Xxxxxxxxxx tohoto xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x mladistvého, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§61

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 18. xxx xxxx, se věznice xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxx povolání.

(2) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, věznice zabezpečí xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 19. xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx věznici xxx xxxxxxx odsouzené, xxxx soudu xxxxx xx přeřazení xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stupni xxxx xxxxxxx x x délce xxxxxxxxxxxx xxxxxx trestu.

(4) X xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dovršení 19. xxxx xxxx ve xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věznice xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené povinnosti, xxxxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) X xxxxx a xxxxxx přípravy mladistvého xx xxxxxxx povolání xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, pokud s xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx ochrany nevyžaduje; xxx xxxx dotčena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x rodiči xxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinná, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx způsobilý; po xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx xxxxxxxxxx zajišťováním sociálněprávní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx s xxx xxx xxxxxxxxxxx třetí xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx nezapočítávají xx xxxxxxx xxxxx odstavce 8.

§62

Balíčky

Mladistvý má právo xxxxxxxxx xxxxx přijmout xxxxxxx s potravinami x xxxxx xxxxxx xxxxxxx do hmotnosti 5 xx.

§63

Xxxxxx x mladistvých

Odměnami x xxxxxxxxxxx jsou:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednoho kalendářního xxxxxx xx xx 8 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zvýšení xxxxxxxxx nejvýše x xxxxx xxxxxxx až xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx,

x) mimořádné xxxxxxxx balíčku,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx na xxxx 1 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx,

x) přerušení xxxxxx xxxxxx.

§64

Kázeňské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx kázeňských xxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx až xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx jednoho balíčku x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx uzavřeného xxxxxx xx na 14 xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx úkolů xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřeného xxxxxx xx xx 10 xxx,

x) umístění xx xxxxxxxxx xx xx 10 xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odměny.

(2) Xxxxx kázeňských xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. e) x x) lze xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zkušební xxxxx xx xx 6 xxxxxx.

§65

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu ochranné xxxxxxx

(1) Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedených v §56 xxxx. 1, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx to, xx mladistvý xxxx x prostředí, které xxx xxxxxx negativně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy.

Díl 4

Výkon xxxxxx x odsouzených xxx

§66

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odsouzeným xxxxx

Xxxxxxx ženě a xxxx, xxxxx má xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jednu třetinu xx xx dobu 3 kalendářních xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxx,

x) pokutu xx xx xxxx 5 000 Xx,

x) propadnutí xxxx,

x) xxxxxx výhod xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxx trestu u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xx xxxxx otce x xxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) X případech xxxxxxx zvláštního zřetele, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx x osobnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx její xxxxxx povoleno, aby xx xxxxxx xxxxxx xxxx x sebe x starala xx x své xxxx xxxxxxxxx do 3 xxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx. Před xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxxx lékařství xxx xxxx x xxxxxx a orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx takový xxxxxx xx prospěch xxxxxx, x psychologický xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx stížnost, xxx xx odkladný xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x tomu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zamítnuta, xxxx xx odsouzená xxxx xxxxxxxx nejdříve xx 3 xxxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx umožní xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxx vývoj xxxxxx, x xxxxx odsouzená xxxx xxxxxx ve xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx u xxxx a xxxxxx xx o své xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx.

(7) Ředitel xxxxxxx může xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx x sebe xxx xxxx a xxxxxx xx o xx, x to xx xxxxxxx negativního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx anebo orgánu xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí x dalšímu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx věznici, xxxx xxxxx xxxxxxxxx neplní xxxxxxx zacházení, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §28. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje xxxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxx x xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nachází.

(8) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx odsouzená xxxx xxxxx xx 3 xxx od xxxx xxxxxxxx stížnost, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. X stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx generální ředitel Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x tomu zmocněný xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§67a

Práva dítěte, které xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx

(1) Xxxx může xx souhlasem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx probíhají x čase x xxxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jím xxxxxxxxx zaměstnancem Vězeňské xxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx jiné xxxxx xxx osoby dítěti xxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 a 7 xx 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §20.

§67x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 165/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§67x

Xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx

(1) Xxxx má xxxxx xx zdravotní xxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytování.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x péčí x xxxxxx xxxxxx, xxxxx má matka xx výkonu trestu x sebe x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx neodkladné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx služba x xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

§67x vložen právním xxxxxxxxx x. 165/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, až x 10 dnů v xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dítěte, které xx xxxxxxx x xxxx jiné xxxxx.

Xxx 5

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§69

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nezařaditelným xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx 65 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx,

x) který byl xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx stupni22), ledaže xxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovní zařazení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ukládat xxx xxxxxx kázeňské xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx uložit xxxxxxxxxx.

Díl 6

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx

§70

X odsouzených

a) x xxxxxxxx xxxxxxx x poruchou chování,

b) x poruchou xxxxxxxxx x chování, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látek, xxxx

x) x mentální xxxxxxxxx

xx xx vnitřním xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx obsahu x xxxxx programu xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx lékařského xxxxxxxxx xxxxxx odsouzených x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx působení.

Xxx 7

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§71

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, jakož x xxxxx x formy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x doživotnímu trestu xxxx přihlížet xxx x xxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx trest xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x programem zacházení.

Díl 8

Xxxxx trestu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§72

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx České republiky (xxxx xxx "xxxxxxx"), xx věznice xx xxxxx možností postupuje xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejným xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohli xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x rozporu s xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx možností xxxxxx přístup k xxxxx knih x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xx jim vytvoří xxxxxx podmínky xxx xxxxx českého xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx trestu poučí x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx státu, jehož xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx poučí x xxxxx xxxxxxx se xx diplomatickou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx chránit xxxxxx xxxxx nebo xx mezinárodní orgány x mezinárodní organizace, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx se poučí x xxxxx xx xxxxxxx konzulární návštěvy. Xxxxxx návštěva se xxxxxxxxxxxx do návštěv xxxxx §19.

(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podat xxxxxx x předání k xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x o právních xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx v mateřském xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam, který xxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 9

Výkon trestu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odsouzený,

a) který xxx odsouzen x xxxxxxxxxxx trestu,

b) xxxxx xxxxxxx xx vedeno xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) který se x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pokusil xxxxxxxxx xxxx uprchl z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) u xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že ohrozí xxxxxxxxxx jiných xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx x zařazení xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx technickým xxxxxxxxxxxx xx vyhotovuje xxxxxxx a xxxxxxxx xx odsouzenému. Proti xxxxxxxxxx může odsouzený xxxxx do 3 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx-xx x této xxxx zjištěny důvody xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxxx xx x tohoto xxxxxx vyřadí. Xxxx-xx x xxxx době xxxxxx xxxxxx zjištěny, xxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx 180 xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx odsouzený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx 180 xxx. Nejsou-li v xxxx době zjištěny xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Jsou-li v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zjištěny, odsouzený xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx 180 xxx.

(5) Odsouzený xxxxxxxx xx xxxxxx xx zesíleným stavebně xxxxxxxxxx zabezpečením xxxx xxxxxxx ředitele věznice x vyřazení z xxxxxx oddílu, má-li xx to, xx xxxxxx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Rozhodnutí x xxxxxxx xx vyhotovuje xxxxxxx x doručuje xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx jím pověřený xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx ji xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx uplynutí xxx měsíců xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 10

Xxxxx trestu xx věznici xx xxxxxxxx xxxxxxxx

§72x

Xxx výkonu xxxxxx xx xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 8, §45 xxxx. 2 xxxx. g) x x), §56 xxxx. 1 a 2 x §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2017

HLAVA X

XXXXXXXXX PROPUŠTĚNÍ X XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx propuštění xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dnů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož xxxxxx xx trest xxxxxx xxxxxxx vykonává; x xxxxxx připojí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx průběhu a xxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo odsouzenému xxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx pro rozhodnutí xxxxx.

(2) Xxxxx ředitel xxxxxxx xxxxxx kladné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx a návrh xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx byl xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx propuštění postupem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxx podmíněné propuštění, xx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upozorní. Xxxx-xx odsouzený x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx věznice xx 5 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx na xxxxxx xxxxxx trvá, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nachází; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx nepřipojí.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§73x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) uplynula xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) obdržela xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx byl propuštěn xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx státní zástupce xxx xxxxxx xxxxxx xxx výkonem xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxx udělování xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestního řádu.

§73a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 220/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§74

Xxxxxxxx oddíl

(1) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx před očekávaným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxx, a odsouzení, xxxx xx xxxxx xxxxxxx při vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, aby odsouzení xxxxx xx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx úzce xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx průběžný xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXXXX VI

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Díl 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xx xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx třeba xxxxxxx osobě, xxx xx týká; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxx takovému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stížnost, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, jehož xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxx, jestliže xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xx příslušný okresní xxxx, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydáno.

§77

Výkon xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zcela nevykonané xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§78

Dozor nad výkonem xxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx výkonu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx oprávněn:

a) v xxxxxxxxxxx xxxx navštěvovat xxxxx, xxx se xxxxxxx výkon trestu,

b) xxxxxxxx xx dokladů, xxxxx nichž xxxx xxxxxxxxx zbaveni xxxxxxx, xxxxxxx s odsouzenými xxx přítomnosti jiných xxxx,

x) prověřovat, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádat xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dokladů, příkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx,

x) xxxxxxx, aby xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx trestu držena xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx příkazy xxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx povinnost Vězeňské xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx orgánů xxxx xxxx xxx x xxxx zmocněných xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem.1)

§79

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění23), xxxxx Xxxxxxxx služba.

Díl 2

Přechodná, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§80

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx užijí xxx na xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona.

§81

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxx vyhláškou xxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx podrobnosti při

a) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a propouštění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) kázeňském řízení,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) režimu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a

h) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx xxxxx č. 59/1965 Sb., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 173/1968 Xx., xxxxxx x. 100/1970 Sb., xxxxxx x. 47/1973 Xx., xxxxxx č. 179/1990 Xx., xxxxxx x. 294/1993 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 8/1995 Xx. a xxxxxx x. 152/1995 Xx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x státním zastupitelství

§83

Zákon č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 261/1994 Xx. x zákona x. 201/1997 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §4 se xxxxxx xxxx §4a, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx vazba, xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.".

2. Za §11 se xxxxxx xxxx §11a, xxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxxx xxxxx §10 x §11 odst. 3 vůči xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 x 2.".

3. Xx §19 xx xxxxxx xxxx §19x, xxxxx zní:

"§19a

Výkonem xxxxxx xxxxx §4a x xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x §11a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x určitému státnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x Vězeňské službě x xxxxxxxx xxxxxx

§84

Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx takto:

1. X §2 odst. 1 xxxxxxx a) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) x 2) xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxxxxx ústavů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro místní xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

1) §13 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §59 xxxxxx x. 169/1999 Xx.".

Xxxxxxxxx poznámky pod xxxxx č. 1) xx 5) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx čarou č. 3) xx 7), x to xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx.

2. X §17 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

3. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx-xx vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx odsouzeného, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx věznici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, důvodná xxxxx, že xx xx xxxx chovat xxxxxxxx způsobem, xxx xxx xxxx předvádění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Příslušník xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xx xx splnění xxxxx xxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§85

§85 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/1999 Sb.

XXXX XXXX

§86

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činy se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxx za xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx středním xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxx x ostrahou xx umístěné xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nestanoví-li Xxxxxxxx xxxxxx jinak.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 58/2017 Xx. x účinností xx 1.10.2017

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 169/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

359/99 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxx ochraně dětí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2000

3/2002 Xx., o svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 7.1.2002

320/2002 Sb., o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

52/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2004

539/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x účinností xx 6.11.2004

109/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

267/2006 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) a (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx práce, ve xxxxx zákona x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/95 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

346/2007 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 169/99 Sb., x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 5.1.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/63 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

41/2009 Xx., o změně xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

282/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

306/2009 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

341/2010 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 29.9.2010 xx. zn. Xx. XX 32/08 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §76 xxxx. 6 xxxxxx x. 169/99 Xx., o xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx a o xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.2011

181/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.7.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 21.12.2012

276/2013 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 293/93 Xx., x xxxxxx vazby, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 29.8.2014

204/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2016

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x zrušují nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

188/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zákona x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

58/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 169/1999 Xx., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 1.10.2020

220/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Sb., x Probační a xxxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., zákoník práce, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2021 x 1.1.2022

305/2021 Sb., Xxxxx XX ze xxx 27.7.2021 sp. xx. Pl. ÚS 112/20 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §52 xxxx. 4 xxxxxx č. 169/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 181/2011 Xx.

x xxxxxxxxx od 25.8.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx republiky.
2) §203 xxxxxx x. 262/2006 Xx.
3) Zákon č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3b) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx mládeže za xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
4) Xxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxx zákoník
Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Vídeňské xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
7) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 3/2002 Sb., o svobodě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Sb.
9) Zákon č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
12) §238 xx 247 xxxxxx x. 262/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 460/1990 Sb.
13) §93 xxxxxx x. 262/2006 Xx.
14) Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx x xxxxxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §258 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §250 xxxxxx č. 262/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §265, 269 x 270 xxxxxx x. 262/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §365 xx 393 zákona x. 262/2006 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
19) §266 xx 268 zákona x. 262/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19x) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx.
20) §250 x násl. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
21) §19 xxxx. o) x §56 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1988 Xx., ve znění xxxxxx č. 169/1999 Xx.
22) §39 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
23) Zákon č. 48/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.