Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 30.04.2024.


Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
169/99 Sb.

Zákon

Část první - Výkon trestu odnětí svobody

Hlava I

Díl 1 - Obecná ustanovení

Předmět úpravy §1

Hlavní zásady výkonu trestu §2

Orgán zajišťující výkon trestu §3

Poradní komise §4

Místo výkonu trestu §5

Přijímání odsouzených do výkonu trestu §6

Umísťování odsouzených §7

Typy věznic §8

Zařazování odsouzených do typů věznic §9

Přeřazování odsouzených §10

Návrh ředitele věznice na přeřazení odsouzeného §11

Návrh odsouzeného na přeřazení §12

Vnitřní členění věznice s ostrahou §12a §12b

Díl 2 - Místo výkonu trestu v objektech nespravovaných Vězeňskou službou §13

Hlava II - Práva odsouzených

Díl 1 - Obecná ustanovení

Vnitřní řád věznice §14

Díl 2 - Práva odsouzených

Rovnost práv §15

Sociální podmínky odsouzených a poskytování zdravotních služeb §16

Korespondence §17

Užívání telefonu §18

Návštěvy §19

Duchovní a sociální služby §20

Uspokojování kulturních potřeb §21

Používání dalších věcí §22

Nákup potravin a věcí osobní potřeby §23

Přijetí balíčku §24

Příjem pěněz a nakládání s nimi §25

Ochrana práv odsouzených včetně prostředků právní ochrany §26

Omezení a zbavení některých práv a svobod §27

Díl 3 - Povinnosti odsouzených

Základní povinnosti odsouzených §28

Zaměstnávání a vzdělávání odsouzených §29

Zařazování odsouzených do práce §30

Zákaz některých prací §31

Pracovní postavení a podmínky odsouzených §32

Pracovní odměna odsouzených §33

Vzdělávání odsouzených §34

Povinnosti hradit náklady výkonu trestu §35

Povinnost nahradit další náklady spojené s výkonem trestu §36

Společná ustanovení §36a

Díl 4 - Odpovědnost za škodu

Obecné ustanovení §37

Odpovědnost odsouzeného za škodu způsobenou při plnění pracovních úkolů §38

Odpovědnost za škodu způsobenou odsouzenému při plnění pracovních úkolů §39

Zvláštní ustanovení §39a

Hlava III - Zacházení s odsouzenými

Obecné ustanovení §40

Program zacházení §41

Oprávnění soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení §42

Předávání odsouzených §42a

Účast církví, náboženských společností, zájmových sdružení občanů, nevládních organizací a dalších orgánů a institucí na naplňování účelu trestu §43

Účast odsouzených na výkonu trestu §44

Odměny §45

Kázeňské tresty §46

Ukládání kázeňských trestů §47

Propadnutí věci §48

Umístění do uzavřeného oddílu a samovazby §49

Zabrání věci §50

Kázeňská pravomoc §51

Stížnost proti rozhodnutí o uložení kázeňského trestu §52

Prominutí kázeňského trestu a upuštění od výkonu zbytku kázeňského trestu §53

Zahlazení kázeňského trestu §54

Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání §55

Přerušení výkonu trestu §56

Výkon ochranného léčení §57

Hlava IV - Odlišnosti výkonu trestu u některých skupin odsouzených

Díl 1 - Obecná ustanovení §58

Díl 2 - Výkon trestu ve věznici pro místní výkon trestu §59

Díl 3 - Výkon trestu u mladistvých §60 §61

Balíčky §62

Odměny u mladistvých §63

Kázeňské tresty ukládané mladistvým §64

Přerušení výkonu trestu u mladistvých a zjištění výkonu ochranné výchovy §65

Díl 4 - Výkon trestu u odsouzených žen

Kázeňské tresty ukládané odsouzeným ženám §66

Výkon trestu u matek nezletilých dětí §67

Práva dítěte, které má matka ve výkonu trestu u sebe §67a

Péče o zdraví dítěte, které má matka ve výkonu trestu u sebe §67b

Přerušení výkonu trestu u odsouzených žen §68

Díl 5 - Výkon trestu odsouzených trvale pracovně nezařaditelných §69

Díl 6 - Výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a s poruchami chování §70

Díl 7 - Výkon doživotního trestu §71

Díl 8 - Výkon trestu u odsouzených cizinců §72

Díl 9 - Výkon trestu velmi nebezpečných odsouzených §72a

Díl 10 - Výkon trestu ve věznici se zvýšenou ostrahou §72b

Hlava V - Podmíněné propuštění a propuštění z výkonu trestu

Podmíněné propuštění §73

Důvody propuštění §73a

Výstupní oddíl §74

Spolupráce s orgány sociálního zabezpečení §75

Hlava VI - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Díl 1 - Společná ustanovení

Společná ustanovení o řízení §76

Výkon postupně uložených trestů §77

Dozor nad výkonem trestu §78

Úhrada zdravotních služeb ve zvláštních případech §79

Díl 2 - Přechodná, zmocňovací a zrušovací ustanovení

Časová působnost zákona §80

Zmocňovací ustanovení §81

Zrušovací ustanovení §82

Část druhá - Změna zákona o státním zastupitelství §83

Část třetí - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži §84

Část čtvrtá - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení §85

Část pátá

Účinnost §86

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 58/2017 Sb. - Čl. IV

č. 349/2023 Sb. - Čl. XXXIX

Nález Ústavního soudu - č. 341/2010 Sb.; č. 305/2021 Sb.

INFORMACE

169
XXXXX
xx dne 30. xxxxxx 1999
x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

VÝKON XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx trestu") xx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx odděleních xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Účelem výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx propuštění xxxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx před pachateli xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx x xxxxxx páchání trestné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx trestu xx podle tohoto xxxxxx xxxxxx též xxxxx trestního opatření xxxxxx xxxxxxx uloženého xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx sleduje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže.

(4) Mladistvým xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx osmnáctý rok xxxxx věku.

§2

Hlavní xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x omezuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxx však xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxx bylo zachováno xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx doba xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x dovednosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zákonem.

§3

Orgán xxxxxxxxxxx výkon xxxxxx

(1) Střežení odsouzených, xxxxx nad xxxx, xxxxxx zacházení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx služba xx xxxxxxxxx odsouzeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx připouští xxxxxxxx zákon.1)

(3) Povinnosti x xxxxxxxxx příslušníka Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.1) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušníků Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx Vězeňské služby.

(4) Xxxxxxxxxxxx Vězeňské služby xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazený k xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby.

§4

Poradní komise

(1) X xxxxxxxxxxx poznatků, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x k xxxxxxx xxxx odsouzených, xxxxx xxxxxxx věznice poradní xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") z odborníků, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx sociálně patologickým xxxx xxxxxxxx rizikovým xxxxxxxx chování, xxxxx xx mohou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx mohou xxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx na zajištění xxxx léčby. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") na xxxxx xxxxxxxx věznice xx dobu čtyř xxx, x xx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx ministrovi xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx x komisi, x xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předsedy komise. Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitele Xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Činnost xxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Vězeňská xxxxxx poskytne xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, výši x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx; xx pravidelné xxxxxxxxxx člena xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx náhrad považuje xxxxx jeho xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xx dozví v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxx funkce. Xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx komise je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx komise x xxxxxxx se řádně xx její xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx souhrnnou xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx. Ke xxxxxx o činnosti xxxxxx připojí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zpráv komisí xxxxxxxxxxxx věznic xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx.

(7) Způsob jednání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoví statut x xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxx trestu

(1) Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx věznice. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.1)

(2) Xxxxxxxx-xx zdravotní xxxx xxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Vězeňské xxxxxx, x výkon xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx nutnou xxxx xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x provedením takových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx služba.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxx,3b) xxxxx nepřekročili 19. xxx svého věku, xx vykonává xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxxx.

§6

Přijímání xxxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu

(1) Xx xxxxxx trestu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jen xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxxxxxx výkonu xxxxxx připojeno xxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svými právy x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxx výkonu xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx věznice. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx občanem, xxxx v jazyce, xxxxxxx rozumí, se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Odděleně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxxx xxx, odsouzené xxxx, xxxxx mají ve xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocněním xxxx u xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx onemocnění x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou:

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx úmyslně xxxxxxxx xxxxxxx činy xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx z nedbalosti,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x poruchami xxxxxxx,

x) osobami s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) velmi xxxxxxxxxx xxxxx §72a.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §67, 69 a 70 x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, vojáci z xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poměr již xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Na xxxxxx odsouzeného může xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx jinou xxxxxxx xxxxxxxxxxx než uvedenou x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

§8

Typy věznic

(1) Xxxxxxx xx člení podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx výkonu xxxxxx xx xxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx

x) s ostrahou x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx zřizují xxxxxxxx xxxxxxx xxx mladistvé.

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx různých xxxx, xxxxx xxx xxxxxx ohrožen účel xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

(1) O xxx, xx xxxxxx xxxx věznice xxxx xxxxxxxxx zařazen x xxxxxx xxxxxx, rozhoduje xxxx xxxxx zvláštního xxxxxx.4)

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestu ve xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx trestu xxxxx. X xxxxxxxxxx důvodů xxxx odsouzeného x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu x zařazení do xxxxxxxx typu věznice xxxxxxx generální xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxxxxx nastoupil x xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx připojil, xxxx x bez xxxxxx žádosti; x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx generálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx hodných zvláštního xxxxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx služby xxxxx x xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx

x) vzájemné dohody xxxxxxxx věznic xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odsouzenými xx xxxxxx prohloubení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestu.

Xxxxxxxxxxx odsouzených

§10

O xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx během xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.4)

§11

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx odsouzeného

(1) Xxxxxxx věznice je xxxxxxx podat xxxxx xxxxx na přeřazení xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx.4)

(2) X návrhu xx xxxxxxxxx odsouzeného xx xxxxxxx jiného xxxx ředitel xxxxxxx xxxx připojí xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx léčení, pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxx význam xxx rozhodnutí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx soud xxxx považovat xx xxxxxxxx.

§12

Návrh odsouzeného xx xxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx podává xxxxx xxxxx na xxx přeřazení do xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx věznice zašle xxxxx i bez xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §11 xxxx. 2.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

§12x

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na oddělení

a) x xxxxxx stupněm xxxxxxxxxxx,

x) se středním xxxxxxx zabezpečení x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Do oddělení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx umisťováni xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x ohledem na xxxxxxxx činnost, xx xxxxxx xx xxx xxxxxx trest, délku xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx již byl xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx riziko xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ohrožení xxxxxxxxxxx během výkonu xxxxxx x ohledem xx individuální charakteristiku xxxxxxxxxxx, v xxx xx zohledňují xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxx útěku.

§12a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2017

§12x

(1) Vyhodnocení xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxx x vedoucího xxxxxxxx xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a trestu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxxx ředitelem xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx vyhodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx některého x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx odsouzený umístěn. Xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; rozhodne-li xxxxxxxx xx jejího xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vyhotovit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx umístěný xx xxxxxxxx se středním xxxx xxxxxxx stupněm xxxxxxxxxxx věznice x xxxxxxxx xx xxxxx xx 3 dnů xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 podat xxxxx xx umístění xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx musí xxx xxxxxx. Tento xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx spolu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do některého x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, podklady xxx vydání tohoto xxxxxxxxxx a dokladem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

§12b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Xxx 2

Xxxxx výkonu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

§13

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xx správě Vězeňské xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx věcného xxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx zřízena, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx střežení, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohled. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x kontroly xxx xxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX ODSOUZENÝCH

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxxx řád xxxxxxx

Xxx každou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souhlasem generálního xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxx chodu xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx podíl xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxx 2

Práva xxxxxxxxxxx

§15

Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx za podmínek x v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pravidelná strava xx xxxxxxxx x x hodnotách, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx udržení xxxxxx a přihlížejí x jeho xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce. X rozsahu, x xxxxx to umožňuje xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx přihlíží k xxxxxxxxxx kulturních a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební, xxxxxxxxxx x hygienické xxxxxxxx, xxxxxx xx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx stravu xxxxxxxxxxxx sami z xxxxxxxx xxxxxxxx věznicí.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxx.

(4) Xxxxxxx odsouzených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx chránit xxxxxx xxxxxx.

(5) Odsouzeným xx xxxxxxxxxxx xxxxx osmihodinová xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx hygieně x xxxxxx, stravování, nejméně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobní xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx5) x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx vyplývajícím z xxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx x těžkým zdravotním xxxxxxxxxx xx xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujících xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důvodu xxxxx a neměl x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 100 Xx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx měsíc xxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(9) O závažném xxxxxxxxxx odsouzeného xxxx x jeho úrazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez odkladu xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx požádal, xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxx x úmrtí xxxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxxxxxx odsouzenému právo xx xxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxxxx sociálních služeb.

§17

Xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx") xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx služba je xxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1; xxxxxx xx xxxxxxxxx seznámit xx x obsahem xxxxxxxxxx písemností. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zakládá xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx čin, Xxxxxxxx xxxxxx korespondenci xxxxxx x předá xx xxxxxx činnému x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx x jeho obhájcem, xxxx odsouzeným a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx orgány Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,6) xxxxx mezi xxxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx, která podle xxxxxxxxxxx xxxxxx, jíž xx Česká republika xxxxxx, xx xxxxxxxxx x projednávání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §73 xxx není dotčeno. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx doručuje xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx nemůže xxxx xxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx byla došlá xxxxxxxxxxxxx přečtena, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx orgánům x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xxx xxxxxxxxxx x advokátem.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, adresovaná orgánům xxxxxxxx v odstavci 3 xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx telefonu xx xxxxxxxx x osobou xxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxx tom xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx určený pro xxxxx účel xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx omezit pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo práv xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx právo xx xxxxxxx telefonu x xxxx vymezené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx odsouzeného xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(3) X zájmu nápravy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povolit xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jinou xxxxxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2.

(4) Náklady spojené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 3 xxxx §61 xxxx. 9, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx formou odposlechu x telefonáty uvedenými x xxxxxxxxxx 1 x 3 a xxxxxxxxx xxxxxx záznam.

§19

Návštěvy

(1) Odsouzený xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx xx dobu 3 hodin během xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx probíhají xxxxxxxxx x místnostech x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx zdravotní stav xxxxxxxxxxx souhlasí. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx objekty xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxx počet vyšší, xxxxx odsouzeného současně xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx věku xx 15 xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx.

(4) X xxxxx xxxxxxx odsouzeného xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx návštěvu xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odsouzenými, xxxxx xxxx blízkými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x takovém případě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx.

(5) Xxxxxxx věznice může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zrakové x xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby x prostorách x xxxx xxxxxxxx.

(6) V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx z bezpečnostních xxxxxx xx návštěva xxxxxxxxx x místnosti, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx návštěvách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x ohleduplně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peníze, dopisy xxxx xxxx věci, x výjimkou věcí xxxxxxxxxx ředitelem xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx předčasně xxxxxxx xxx náhrady, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

Duchovní x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Odsouzenému se xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx humanitární xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx pracovního klidu xxxxxxxx xxxxxxxxxx obřady xxxxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx konání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxx.

(3) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxx oprávněny xxxxx ty xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) (dále xxx "xxxxxx").

(4) Církev xx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxx odsouzených,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x umožněním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náboženských textů,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) pořádáním xxxxxxxxx x besed, zejména x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx přípravě odsouzených x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx vhodnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx duchovní xxxxxx xx vnitřním xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx návštěvy xxxxxx xxxxxxxx osoby, je xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx správa xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx právní předpisy xxx výkon xxxxxx x vnitřní xxx xxxxxxx.

(8) Věznice xx xxxxxxxxx odepřít xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx věznice.

(9) Věznice xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx9) xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx mohli xx xxxxxxxxxx vést xxxxxxxxxx život v xxxxxxx xx xxxxxxx.

§21

Uspokojování kulturních xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx knihy, xxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx Vězeňské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx by se xxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx bezplatně xxxxxxxx x xxxxxxxx knihovny xxxxx xxxxxx odborných xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxx věcí

(1) Xxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx jsou xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, zaslání, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx věcí, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §41 (xxxx xxx "program xxxxxxxxx"), xxxxxxxx zájmové xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s účelem xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, povaha xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Nákup potravin x xxxx osobní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx v prodejně xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx osobní xxxxxxx, xxxxxxxx věci xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx uskutečňuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx části xxxxxxxxx prostředků, s xxx může xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx upřednostnit před xxxxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx lékařské xxxxx, xxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx za ně, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx poplatky xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xx pro odsouzené xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx nákup tohoto xxxxx provádět v xxxxxxxx věznice, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ředitel xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 5 kg. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vzniká x xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z výkonu xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx které xxxx dovoleno xxx x sebe, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx by xxxx ohrozit xxxxx x xxxxxx vlastní xxxx jiných xxxx. Xxxx, xxxxx nemohou xxx předány xxxxxxxxxxx x xx kterými xxxx třeba xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxx způsobem, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpět xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx lhůtou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx obsahující xxxxxx, xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dítěte, xxxxx xx ve xxxxxx trestu jeho xxxxx u xxxx, xx nevztahují omezení xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxx, xx xxxxx přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx odsouzený xxxxxx, xxxxxx věznice xx xxxxxxx odsouzeného xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxx-xx odsouzený xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx odesílateli, xxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§25

Xxxxxx peněz a xxxxxxxxx s xxxx

(1) Xxxxx xxxx odsouzenému xx věznice xxxxxxx xxxxxx, převedou xx xx jeho účet xxxxxxx a vedený xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nesmí xxx u xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hotovost. Peníze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, na xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, z xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx nákladů. Xx xxxxxxxx xxxx odlišný xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx věty třetí xxxx být uloženo xxxxxxx na xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx výslovně určené xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odsouzené xxxxxxx ženě nebo xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx dítě; xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx potřeb dítěte. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx vrátí xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odsouzeného. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx odeslání x xxxxxxxxxxx peněz. X xxxxxxx peněz xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx nevyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx byly xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zaslány xxxx které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxx odsouzený x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx cena xxxxxxxx do místa xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxx v době xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, nákup xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x těmito xxxxxx xx xx neumožní.

(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx se xxxxxxx xx výkonu xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízením, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxx regulačních xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx rámec veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, soudní x správní poplatky x škodu nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxx Xxxxxxxx službě xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx k xxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxx xxxxxx nehrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxx xxxxx §23 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx úhradu xxxxxx pohledávek; to xxxxxxx xxx peníze xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx xxxxx x xxxxxx.

(5) Ustanovením odstavce 4 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 6 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx práci.

(6) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Peníze x xxxx xxxx, xxxxx xxxxx směnit xx xxxxxx xxxx, xx xxxxx ve věznici xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx odsouzeného. Na xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx z místa xxxxxx trestu do xxxxx, kde xx xxxx po propuštění xxxxxxxx.

§26

Ochrana práv odsouzených xxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx svých xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgánům xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxx být xxxxxx, jemuž je xxxxxxxxxx, neprodleně xxxxxxxx. Xxxxxxx věznice xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přebíráním x odesíláním xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; vytvoří xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx než xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vyrozumí ředitele xxxxxxx, xxxxxxxx zástupce, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx provádí kontrolu xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozmluvu x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx umožní.

(3) Xxxxxxxxx má xxxxx xx poskytování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a hovořit x ním bez xxxxxxxxxxx xxxxx osoby. Xxxx xxxxx odsouzeného xxxx být zajištěno xxxxxxxxxx xx 24 xxxxx od xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Zaměstnanci Vězeňské xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxx

(1) Po dobu xxxxxx trestu xxxx xxxxxxxxx povinni podrobit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx trestu xxxxxxxxx.

(2) X důvodů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx xxxxxxx xxxxx x svobody xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx písemností, záznamů x xxxxx a xxxxx svobodné volby xxxxxxxx.

(3) Po dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxx, xxxxx práva xxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx, společnostech a xxxxxx sdruženích, zakládat xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxx podnikat x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, právo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, vykonávat xxxxx xxxxxxxxx se x nich x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx.

(4) O omezeních, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx trestu, xxxxx xxxxx je vedeno xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx splněny xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§28

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx, plnit pokyny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, pracovat, xxxxx xx mu xxxxxxxxx práce x xxxx uznán dočasně xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xx xxxx xxxxxx trestu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx práce, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx zacházení, xxxxxx xxxxxxxx xx svěřenými xxxxx, nepoškozovat cizí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání x xxxxxxx, x nimiž xxxxxxxx xx styku, x x jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřního xxxx xxxxxxx. Xxxx xx povinen dodržovat xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx se xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxx xxx, xxxxxx by xxxxxxxxx účel výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx své xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobních věcí, xx xxxxxxx předat xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxx služby,

c) xxxxxxxx xx preventivní xxxxxxx, xxxxxxxxxx, mimořádné x xxxxxxxx xxxxxxxx prohlídce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, včetně xxxxxxxxxx diagnostických x xxxxxxxxxxxxx vyšetření x xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány hygienické xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx souvisejí x xxxx identifikací, a xxxxxxxx se úkonům xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§41 xxxx. 2),

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxx xxxxxx okolnosti, xxxxx mohou způsobit xxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx, spoluodsouzeným, xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx o xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx,

x) podrobit xx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x potlačení xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxxxxxx příspěvku nebo xx xxxxxx podléhající xxxx z xxxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx stanovené zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx věznice xxxx, jejichž xxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx x xxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zdravotního xxxxx xxx xxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx dohod, kterými xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx regulačních poplatků,

l) xxxxxxx xxxxxxx jméno x příjmení obhájce xxxx advokáta, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx změnu zdravotní xxxxxxxxxx x změnu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, které nahlásil xxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx vyšetření ke xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zákaz xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx to xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nekuřáků xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ředitelem xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx je xxxxxxxx

x) navazovat styky x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, přechovávat x xxxxxxxxxx alkoholické xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x majetku xxxx x útěku, nebo xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx narušovat pořádek xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x rozšiřovat xxxxxxxxx xxxx materiály xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx hnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a svobod xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x použití xxxx, xxxxxxxx, zbraní x střeliva, xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx látek,

d) xxxx xxx x xxxxxx, xxxx, služby xxxx x xxxx xxxxx; účastnit xx xxxxxxxxxx xxx,

x) tetovat xxxx xxxx jinou xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxx mít xx xxxxxxx v xxxxxx pomůcky x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx integrity xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx,

x) bez xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxx xx věznici.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx výzva xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Zaměstnávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Odsouzený, xxxxx xxx zařazen xx xxxxx, xx povinen xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx zdravotně xxxxxxxxx.

(2) Xxx zaměstnávání x xxxxxxxxxx odsouzených xxxxxxx xxxxxxxxx

x) zařazování xxxxxxxxxxx xx práce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx x dovednostem xxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx odsouzení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx si svoji xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§30

Zařazování xxxxxxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zaměstnávání xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx svého xxxxxxx, xxxxxxx výroby xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx uskutečňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx zaškolení xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx jejich pracovní xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně zdraví xxx práci x xxxxxxxxxx protipožárních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxxx, jaké xx xxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx věznicím xx práci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění.

(4) X xxxxxxxxxxxx odsouzeného u xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, obcí, dobrovolným xxxxxxx obcí nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zřízen xx xxxxxxx a x xxxx xxxx většinovou xxxxxxxxxx xxxxx, většinový xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxx učiněným vůči Xxxxxxxx službě. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx písemnou xxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učiní bezodkladně xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posledního xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx odvolal. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx.

§31

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Jestliže odsouzený xxx xxxxx přichází xx styku x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zdraví xxxx xxxxx na xxxxxxx, xx třeba xxx ním zajistit xxxxxxxx kontrolu. Zákaz xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.12)

§32

Pracovní xxxxxxxxx a xxxxxxxx odsouzených

(1) Pracovní xxxxxxxx, pracovní xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Ředitel xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx práci přesčas x xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.13)

(2) Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx úklidová x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx potřebná k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx, kterou provádějí xxxxxxxxx všichni odsouzení, x pracovní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx zdravotně xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x nesmějí xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx x odpočinku xxxxxxxxxxx. X xxxx vycházek xxx takové xxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odsouzeným xx xxxxxxxxx formou připomínek x xxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§33

Pracovní odměna xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx přísluší odměna xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx poskytování.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměny xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pracovní odměna xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti. X xxxx odměny se xx xxxxxx zálohy xx daň x xxxxxxxxxx provedou x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xx odsouzený povinen xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxx xxx xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x jednak x úhradě nákladů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nákladů spojených x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx odsouzeného xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zabezpečení výživy xxxx odsouzeného a xxxxxxxxxx nárokům xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činem.

(4) Xx-xx xxxx soudem nařízen xxxxx xxxxxxxxxx srážkami x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x předpisů xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx provedení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx. Kapesným xx xxxxxx xxxxxx, kterou xxxx odsouzený použít xxxxx vlastního xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozdělení xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 5 a stanoví xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx odsouzený xxxx xxxxxx použít. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx vyplatí xxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, pokud xx xxxxxxx s odsouzeným xxxxxxxxx xxxxx.

§34

Vzdělávání odsouzených

(1) Odsouzeným, x xxxxx jsou xxx to xxxxxxxxxxx, xx obvykle xxxxxx, xxx xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se zúčastnili xxxxxxx forem xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx svoji pracovní xxxxxxxxxxx; za tímto xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx těmto odsouzeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věznicí x xxx její kontrolou.

(2) Xxxxxxxxx zařazení xx xxxxx xxxxx studia xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxxx xx xxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxx náklady xxxxxx trestu

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx hradit xxxxxxx xxxxxx trestu. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxx z odměny xx práci, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx použít peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx odsouzený xx xxxx, po xxxxxx

x) xxxxx nezaviněně zařazen xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx účet x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx osmnáctý xxx xxxx,

x) xx xxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §36 odst. 2,

x) byl zařazen xx vzdělávacího xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx výuky xxxx xxxxxxx xxxxxxx 21 xxxxxxxxx xxxxx týdně,

e) xxxxx xxxxxxx nevykonával,

f) xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

§36

Povinnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestu

(1) Ředitel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §24 odst. 5,

x) náklady na xxxxxxxxx služby podle §28 xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §67b odst. 2 věty xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx, že xx prokáže xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx §28 odst. 2 xxxx. o),

d) zvýšené xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xx xxxxxx zvýšené xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx xx dopravu x předvedení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobit xx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví, nebo

c) xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě, x xxx dal předchozí xxxxxxx nebo o xxxxxx požádal.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do 3 dnů xx xxxxxxxx podat stížnost, x níž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Xxxxxx stížnosti xx odkladný účinek.

§36a

Společná xxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu. Xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x neuhrazené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx srážkami x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx byl propuštěn x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx náklady xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx předcházející xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. Vězeňská xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí.

§36a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Díl 4

Odpovědnost xx xxxxx

§37

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, řídí xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou během xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§38

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů

(1) Xxxxxxxxx odpovídá xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx subjektu, u xxxxx xxx xxxxxxx xx práce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pracovních xxxxx xxxx x přímé xxxxxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.16)

(2) Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx způsobena xxxxx, xxxxxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxx službou.

§39

Xxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů

(1) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů xxxx x xxxxx souvislosti x plněním xxxxxx xxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx17) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx zařazen xx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxxx, x něhož xx odsouzený zařazen xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání,18) xx xxxxx způsobenou xx xxxxxxxxxx věcech a xxx xxxxxxxxx xxxxx.19)

(2) Xxxxx při xxxxxx, xxxx xxxxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxx, xxxxx forma xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx úkolů.

§39a

Zvláštní ustanovení

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx škodu na xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 10&xxxx;000 Xx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx odsouzený xx 3 dnů od xxxxxxxx podat xxxxxxxx, x níž xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel Vězeňské xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zaměstnanec Xxxxxxxx xxxxxx. Podání stížnosti xx odkladný xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx placení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx §36a.

XXXXX XXX

XXXXXXXXX S XXXXXXXXXXX

§40

Xxxxxx ustanovení

(1) Během xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxx xxx věznice, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx může xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx formu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx x xxxxx práce xxxxxxxx xx oblast řešení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx trest xxxx xxxx zbytek ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx totožnost xxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Program xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx komplexní xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, charakteristiku xxxxxxxxx x příčiny xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Komplexní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx psychologického, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx materiálů x xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(3) Program zacházení xxxxxxxx xxxxxxxxx formulovaný xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx cíle x xxxxxx x xxxxxxx hodnocení. Pravidelnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odsouzeného, případně xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx soběstačný xxxxx x souladu xx xxxxxxx. Pokud x xxxxxxxxxxx přichází x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx výběr.

(4) X rámci xxxxxxxx xxxxxxxxx se pro xxxxxxxxx nezařazené xx xxxxxxxxxx oddílu xxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx život x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx program zacházení.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx spolupracuje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42

Oprávnění xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx

Xxx xxxxxx xxx pravomoci xxxxxxxxx zákonem a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, mluvit x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x nahlížet xx xxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx písemností, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§42x

Xxxxxxxxx odsouzených

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxx xxxx xxxxxxxxxx takového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxxxx xxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx převyšující 24 xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, v níž xx xxxxxxx věznice, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, která xx xxxxxxxx místu, xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx služba.

(3) X době xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx policejnímu xxxxxx až do xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 276/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

§43

Xxxxx církví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zájmových xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx organizací x dalších xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xx naplňování účelu xxxxxx se v xxxxxxx se zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, případně xxxxxxxxx xxxxxxx registrované xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx sdružení xxxxxx, xxxxxxxx organizace x další xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x které xxxxx přispět x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx x xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx styk, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx trestu x xxxxxxx mu xxx xxxxxxxxx příznivých xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx Xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x chování xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx trestu x xxxxxxxxxxx vnitřní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vhodné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx věznici xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §19.

§44

Účast odsouzených na xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx podílet na xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxx životem xx xxxxxxx předkládáním xxxxxx x připomínek xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

§45

Odměny

(1) Jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx příkladným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx naplňování xxxxx výkonu xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Odměnami xxxx:

x) xxxxxxxx,

x) mimořádné xxxxxxx xxxx trvání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx až na 5 xxxxx,

x) povolení xxxxxxxxxxxxx nákupu xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nákupy xxxxxx provádět,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše x xxxxx třetinu xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx měsíců,

e) xxxxx xxxx peněžitá xxxxxx xx do výše 1&xxxx;000 Kč,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx 1 měsíce,

g) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§46

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Kázeňským xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx odsouzenému uložit xxxxxxxx xxxxx. Kázeňský xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) důtka,

b) xxxxxxx kapesného xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v kalendářním xxxx,

x) xxxxxx xx xx xxxx 5&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xx na 28 dnů, x xxxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 20 xxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxxxx xx xx 20 xxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odměny.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 xxxx. f) x x) xxx xxxxxx xxx podmíněně se xxxxxxxx dobou xx xx 6 měsíců. Xxxxxxxx xxxx počíná xxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx kázeňský přestupek, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxx xxxx dotčena jeho xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§47

Ukládání kázeňských xxxxxx

(1) Xxxxxxxx trest lze xxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku x xxxxxxxxx vina odsouzeného. Xxxx xxxxxxxx kázeňského xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xx kladou xx xxxx, a xxxxxxx o xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jeho vinu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na podporu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx.

(2) Uložený xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx kázeňský xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Trest propadnutí xxxx xxx uložit x xxxxx jiného xxxxxxxxxx trestu.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx uložit, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku uplynula xxxx xxxxxxx xxxx.

§48

Xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věci xxx xxxxxx, xxx-xx x xxx,

x) jíž xxxx použito xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku,

b) xxxxx byla určena xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx odměnu xx něj, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx samostatně xxxx x jiným kázeňským xxxxxxx, xxxxx-xx věc xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx stává xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx uložit, xxxxx by vzhledem x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kázeňského xxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxxx xx uzavřeného xxxxxx a samovazby

(1) X uložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxx, xx odsouzený xx xxxxxxxxx způsobilý xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx umístění xx samovazby x xxxxxxx jednou týdně x xxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx posoudí, xxx xx zdravotně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx i x jiné xxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxx umístění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, není xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx osobní xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Není xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx x při kázeňském xxxxxx celodenního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx odsouzený xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kázeňského xxxxxx celodenního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oddílu xxxx umístění do xxxxxxxxx xxxxx začít xxxxx než xx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx z těchto xxxxxxxxxx xxxxxx. Jestliže xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xx samovazby xxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx tresty xxxxxxxxxxxxx za sebou.

§50

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx rozhodnuto o xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx přestupek stíhat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx věznici, případně xxxx xxxxxxx obecný xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xx xxxxx písemně oznámit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přestupku x xxxxx, xxxxx xx přímo xxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(3) X zabrání věci xxxxx rozhodnout, xxxxxxxx xx xxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx uplynula doba xxxxxxx roku.

§51

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx generální xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věznic. Xxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské služby xxxxx kázeňskou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx zmocněni xxxxxxxxxx ředitelem Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxx o stížnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§52

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx účinek xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kázeňského xxxxxx propadnutí xxxx.

(2) Xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx má xxxxxxxx kázeňského xxxxxxxxx x osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby. X xxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx kázeňský xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Vězeňské služby.

(4) Xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx kázeňských xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxxx x zabrání xxxx se xxx xxxxxxx x soudu xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 3 xxxx. a) až x) a x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

§53

Prominutí kázeňského xxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx trestu, proti xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx trest xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trestu xxxx potřebný, xxxxxxx xxxxxxxxx projevuje účinnou xxxxx xx xxxxxxx, xxx od výkonu xxxx xxxxxx upustit.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x upuštěním xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx kázeňský xxxxx xxxxxxxx xx vykonaný.

§54

Zahlazení kázeňského trestu

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzený xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx mu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx trest.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx hledí, xxxx xx mu xxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx.

§55

Kázeňské vyřízení jiného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odsouzenému xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx do xxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx xxx zápisu do xxxxxxxx přestupků x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx výkonu xxxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx 20 dnů xxxxx kalendářního xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx naléhavé xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx věznice přerušit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx na 10 xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx služby, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odsouzenému xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx přerušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 30 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx doby xxxxxx xxxxxx.

§57

Výkon xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx výkonu trestu xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx to výměra xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, započne xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxx xx formě ambulantní xxxxxxxxx péče xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx soudem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx uloženo xxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xx kapacitu věznice xx xxxxx takové xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provádět, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx léčení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nástupu xxxxxx trestu.

(4) Pokud xx xxxxx ve xxxxxx ochranného xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx z výkonu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na svobodě, xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx zahájeno, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx má ochranné xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx léčení xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ukončení xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx.

(5) Xxxxxx-xx v průběhu xxxxxx trestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx-xx zajištěn xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zašle věznice xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX ODSOUZENÝCH

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§58

(1) Xxxxx tato xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx trestu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx odsouzených xxxxxxxxx x xxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx psychickým, xxxxxxxxxxxxx x věkovým xxxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxx xx věznici xxx xxxxxx výkon xxxxxx

§59

(1) Xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx trestu zřizuje xxxxxxx xx xxxxxx x obcí, která xx má na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Obec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx finančního x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx trestu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nařízením.

(5) Xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx pro xxxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx odsouzené, x xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xxxxxx. Do této xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxxx byl xxxxxx xxxxx trestu ve xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx který xx soudem uložené xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx detenci.

(7) V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx trestu xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx odsouzení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnávání xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx obec xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pro místní xxxxx trestu xxxx xxxxxxxxxxxx odsouzených zajistit xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx trestu xx dny xxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxxx důvodů tím xxxx xxxxxxx.

Díl 3

Xxxxx xxxxxx x mladistvých

§60

Ustanovení tohoto xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx x mladistvého, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§61

(1) Během xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx 18. rok xxxx, xx věznice xxxxxxxxx xxxxxx na xxxx výchovu x xxxxxxxxxxx xxxx přípravy xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, věznice xxxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx výkonu práce.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx x mladistvého, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 19. xxx xxxx, xxxx dosaženo xxxxx trestu xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxx xxxxxxx odsouzené, xxxx xxxxx návrh xx přeřazení xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) X xxxx xxxx xxxxxxx x ponechání xxxxxxxxxxx xx dovršení 19. xxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx věznice xxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx porušuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo kázeň.

(5) Xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx kvalifikace x xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

(6) X formě x xxxxxx xxxxxxxx mladistvého xx xxxxxxx povolání xxxxxxx požádá x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx udržuje xxxx, x příslušný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí. X zařazení mladistvého xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ani orgánu xxxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věznice xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jinými zákonnými xxxxxxxx mladistvých.

(7) Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinná, xxxxx xx x němu xxxxxxxxx xxxxxxxxx; po xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x jeho xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xx právo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx 5 hodin xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zajišťováním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx s xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Tyto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx odstavce 8.

§62

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ročně přijmout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x věcmi xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx 5 kg.

§63

Odměny x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x mladistvých xxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zvýšení xxxx trvání návštěv xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx až xx 8 xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx potravin x věcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx dobu 3 xxxxxxxxxxxx měsíců,

e) xxxxx xxxx peněžitá odměna xx xx xxxx 1&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx zájmové aktivity xx xx xxxx 1 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxxx tresty ukládané xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx až xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zákaz xxxxxxx jednoho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx 14 xxx, x výjimkou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) celodenní xxxxxxxx xx uzavřeného xxxxxx xx xx 10 xxx,

x) umístění xx xxxxxxxxx xx na 10 dnů,

h) odnětí xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx kázeňských xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. e) x x) xxx xxxxxx též podmíněně xx zkušební xxxxx xx na 6 xxxxxx.

§65

Přerušení xxxxxx trestu x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx věznice xxxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxx xxxxxx trestu x xxxxxx xxxxxxxxx v §56 odst. 1, xxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx bude x xxxxxxxxx, xxxxx xxx nebude negativně xxxxxxxxxx. Přerušení výkonu xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx mladistvému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dodá xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy.

Díl 4

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

§66

Xxxxxxxx xxxxxx ukládané xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx ženě x xxxx, která xx xx xxxxxx xxxxxx x sebe xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx přestupek xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) důtku,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx na dobu 3 xxxxxxxxxxxx měsíců,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v kalendářním xxxx,

x) xxxxxx až xx xxxx 5 000 Kč,

e) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx výhod xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§67

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx dětí

(1) Xx účast otce x xxxxxx xx xxxxxxx přiměřeně §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx.

(2) V případech xxxxxxx xxxxxxxxxx zřetele, xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxxxx podmínky xx xxxxxxx x osobnostní xxxxxxxxxxx odsouzené ženy, xxxx být odsouzené xxxx xx její xxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxxxx xx 3 xxx xxxx věku, xxxxx xxxxxx dítě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx a orgánu xxxxxxxx-xxxxxx ochrany xxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odkladný xxxxxx. X stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské služby.

(4) Xxxx-xx žádost podle xxxxxxxx 2 zamítnuta, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nejdříve xx 3 měsících xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Věznice xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vývoj xxxxxx, x které xxxxxxxxx xxxx pečuje ve xxxxxxx.

(6) Základem xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxx a xxxxxx xx x xxx xxxx, xxxxxxxxx péče x xxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx u xxxx xxx xxxx x xxxxxx se x xx, a xx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx závažným xxxxxxxx neplní xxxxxxxxxx xxxx porušuje zákazy xxxxxxxxx x §28. X tomto rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx věznice xxxxxxxxxx okresní soud x xxxxx sociálně-právní xxxxxxx dětí, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nachází.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 3 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

§67x

Xxxxx xxxxxx, xxxxx xx matka ve xxxxxx trestu x xxxx

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx návštěvy xxxxxxxx xxxx, které probíhají x čase x xxxxxxx určeném ředitelem xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx. Ředitel věznice xxxx povolit xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxx dítěti xxxxxx. Xxxxxxxxxx §19 xxxx. 2 x 7 xx 9 xx xxxxxxx přiměřeně.

(2) Xx xxxxxxxxxxx duchovních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx §20.

§67x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 165/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2020

§67x

Xxxx x zdraví xxxxxx, které má xxxxx xx xxxxxx xxxxxx u sebe

(1) Xxxx xx xxxxx xx zdravotní služby x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravujícím xxxxxxxxx xxxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x zdraví xxxxxx, xxxxx xx matka xx výkonu xxxxxx x sebe a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Nemůže-li xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx neodkladné x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx v rozsahu xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobyt xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx služba x prostředků státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§67x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 165/2020 Xx. x účinností xx 1.10.2020

§68

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x odsouzených žen

Odsouzené xxxx, xxxxx před xxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx pečovala x xxx xxxxxxxxx dítě, xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dětí xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx o 10 xxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dítěte, které xx nachází x xxxx xxxx osoby.

Xxx 5

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§69

(1) Xxxxxxxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxx 65 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x zařazení xx xxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx22), xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx do práce x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx takové kázeňské xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx mladistvým.

Xxx 6

Výkon trestu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx

§70

X xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxx x poruchou xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx osobnosti x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx návykových xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zejména xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přihlíží k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Díl 7

Xxxxx doživotního xxxxxx

§71

(1) Xxxxxxx xxx xxxxxxx, jakož i xxxxx a formy xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x doživotnímu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx x povaze xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x doživotnímu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx kázeňskou xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zacházení.

Díl 8

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§72

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"), xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx cizinci xxxxx státního občanství xxxx hovořící xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx mohli komunikovat, xxxxx to xxxx x xxxxxxx s xxxxxx trestu.

(2) Cizincům xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xx xxx vytvoří xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx bezprostředně xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx poučí x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx a osoby xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřeného chránit xxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx chránit.

(4) Xxxxxxx xx xxxxx x právu xx xxxxxxx konzulární xxxxxxxx. Xxxxxx návštěva xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §19.

(5) Xxxxxxx xx bezprostředně po xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx občany, xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předání, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána.

(6) Xxxxxxx xxxxx cizince o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx podepíše.

Xxx 9

Výkon trestu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§72x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx odsouzeným xx xxxxxxxxx,

x) který xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx zločin xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxx výkonu xxxxxx,

x) který xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx uprchnout xxxx xxxxxx x xxxxxx vazby nebo xxxxxx trestu,

d) x xxxxxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx odsouzený xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx ředitele xxxxxxx x xxxxxxxx xx oddílu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx odsouzenému. Xxxxx xxxxxxxxxx může odsouzený xxxxx xx 3 xxx xx doručení xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx xxx pověřený xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx odsouzený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xx xx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx-xx x této xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d), xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x této xxxx xxxxxx důvody zjištěny, xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx ponechá, x xx x xxxxxxxxx, nejdéle na xxxxxxx 180 dnů.

(4) Xxxxx nebezpečný xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx umístí xx xxxx xxxxxxx 180 xxx. Xxxxxx-xx v xxxx době zjištěny xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx x xxxx xxxx takové xxxxxx xxxxxxxx, odsouzený xx x tomto xxxxxx xxxxxxx, a xx i xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx 180 dnů.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xx zesíleným stavebně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx ředitele xxxxxxx x vyřazení x xxxxxx oddílu, xx-xx xx to, že xxxxxx xxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx odsouzenému. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 3 xxx xx doručení xxxxxxxx, která nemá xxxxxxxx účinek. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx služby xxxx jím pověřený xxxxxxxxxxx Vězeňské služby. Xxxx-xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xx xxxxxxxxx xxxxx znovu xx xx uplynutí xxx xxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 10

Výkon xxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx

§72x

Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx zvýšenou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §19 odst. 8, §45 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §56 odst. 1 x 2 x §68.

§72x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 58/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.10.2017

HLAVA X

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X PROPUŠTĚNÍ X XXXXXX XXXXXX

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx odsouzeného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zašle xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx programu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x úspěšnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a uvede x xxxxx skutečnosti, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxx xxxxxxx nevydá xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxx xx podmíněné xxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx by xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx propuštění, xx xxxx skutečnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx odsouzený x xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx oznámení xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx návrhu trvá, xxxxxxxxx soudu, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx nepřipojí.

(4) X xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx propuštění xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxx odsouzeného xxxxxxxxx.

§73x

Xxxxxx propuštění

Věznice xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, jestliže

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pravomocném a xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x Xxxxxxxx službě xxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxx trestu,

b) xxxxxxxx xxxxxxx příkaz, xxx xxxxxxxxx byl propuštěn xx xxxxxxx, vydaný xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) propuštění xxxxxxx xxxxxx zástupce xxx xxxxxx dozoru xxx výkonem xxxxxx, xxxx

x) o propuštění xxxxxxx xxxxxxxxx republiky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu.

§73a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 220/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

§74

Xxxxxxxx oddíl

(1) Ve xxxxxxxxx xxx zřídit xxxxxxxx oddíl, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxxxxx xxxxxxxx odsouzení, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxx, x xxxxxxxxx, xxxx xx třeba xxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se zákonem.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odsouzených xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměřeny xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

§75

Spolupráce x orgány xxxxxxxxxx zabezpečení

Po xxxx xxxxxx xxxxxx věznice xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx života x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxx xxxxxxxxx včas xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§76

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení

(1) Xx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx týká; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx písemně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámení xx činí xxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx toho, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) K xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx okresní xxxx, x jehož xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§77

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx zcela nevykonané xxxxxx xx považují x xxxxxxxx výkonu xxxxxx xx trest xxxxxx.

§78

Dozor xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x jehož xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx oprávněn:

a) x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx dokladů, xxxxx xxxxx byli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx s odsouzenými xxx přítomnosti xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxxxx služby xx xxxxxxx týkající xx xxxxxx trestu xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) žádat xx zaměstnanců Vězeňské xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, příkazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výkonu xxxxxx,

x) xxxxxxx příkazy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx služba xx povinna příkazy xxxxxxxx zástupce podle xxxxxxxx 2 bez xxxxxxx provést.

(4) Ustanovením x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxx x xxxxxxxxx ministra, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx.1)

§79

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx pojištěncem xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění23), xxxxx Vězeňská služba.

Xxx 2

Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x zrušovací ustanovení

§80

Časová xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx na xxxxx xxxxxx, xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

§81

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řád xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx, umísťování, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx zacházení a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx ochranného léčení x průběhu výkonu xxxxxx.

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxx č. 59/1965 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 173/1968 Xx., zákona x. 100/1970 Xx., zákona x. 47/1973 Sb., xxxxxx x. 179/1990 Xx., xxxxxx č. 294/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 8/1995 Sb. a xxxxxx č. 152/1995 Xx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelství

§83

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 261/1994 Xx. a xxxxxx x. 201/1997 Sb., xx mění takto:

1. Xx §4 se xxxxxx xxxx §4a, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním zákonem xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxx, kde se xxxxxxxx vazba, xxxxx xxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výchova x x xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.".

2. Xx §11 se vkládá xxxx §11a, xxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxxx podle §10 x §11 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4a xxxx vykonávat pouze xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kterému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dohledu xxxxx §9 xxxx. 1 a 2.".

3. Xx §19 xx xxxxxx nový §19a, xxxxx xxx:

"§19x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4a x xxxxxxx oprávnění uvedených x §11a xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx x určitému státnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx x justiční xxxxxx

§84

Xxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a justiční xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx poznámek pod xxxxx x. 1) x 2) zní:

"a) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vykonává xxxxx x trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx ústavů, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) spravovány xxxxx xxxxxx než Xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx místní xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx provozovány xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2)

1) §13 xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2) §59 xxxxxx x. 169/1999 Xx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) xx 5) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3) xx 7), x xx včetně xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.

2. V §17 odst. 2 xx xxxxxxx g) xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

3. X §17 xx xxxxxxxx odstavec 5, který xxx:

"(5) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxx xx věznici xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, že xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxx xxx xxxx předvádění xxxxxx donucovací xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 2 xxxx. b), x) a x) x bez splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxxx, xxxxx xx je xx splnění účelu xxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení

§85

§85 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/1999 Sb.

XXXX XXXX

§86

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. r.
Havel v. x.
Xxxxx v. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Odsouzení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx do věznice x dohledem za xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činy xx xxxxxxxx do oddělení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odsouzení xxxxxxxx k výkonu xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxx s ostrahou xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx služba xxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 58/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2017

Xx. XXXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx k vymáhání xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 169/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, pokud byly xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražby.

2. Příslušnost x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 169/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx k vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatněny x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx přihlášeny do xxxxxxx dražby, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vymáhání celnímu xxxxx.

3. Orgán příslušný xxxxx zákona č. 169/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x bodu 2 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, pokud xxxxxx xxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

Xx. XXXIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 169/99 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

359/99 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

3/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx)

x účinností xx 7.1.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

218/2003 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

52/2004 Xx., kterým se xxxx zákon x. 169/99 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2004

539/2004 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2004

540/2004 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx zákon č. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, přijatému Xxxxxxxxxxx xxx 29.7.2004 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 23.8.2004

x xxxxxxxxx xx 6.11.2004

109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 (xxxxxxx č. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) a (zákonem x. 182/2014 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

346/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 169/99 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 5.1.2008

306/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

7/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

41/2009 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

281/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2011

282/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

306/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

341/2010 Xx., nález XX xx xxx 29.9.2010 xx. xx. Xx. XX 32/08 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §76 odst. 6 xxxxxx č. 169/99 Xx., x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 30.6.2011

181/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

276/2013 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 293/93 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 169/99 Xx., x xxxxxx trestu xxxxxx svobody x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

182/2014 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

204/2015 Sb., xxxxxx se mění xxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 269/1994 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2016

205/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

188/2016 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x hazardních xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

58/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.2017

165/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2020

220/2021 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 257/2000 Xx., x Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2021 x 1.1.2022

305/2021 Xx., Xxxxx ÚS ze xxx 27.7.2021 xx. xx. Xx. ÚS 112/20 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx §52 odst. 4 xxxxxx x. 169/1999 Xx., o výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 181/2011 Xx.

x xxxxxxxxx xx 25.8.2021

349/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

29/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 293/1993 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 129/2008 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025 x xxxxxxxx xxxxx §16, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.5.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 555/1992 Sb., o Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
2) §203 xxxxxx x. 262/2006 Xx.
3) Zákon č. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3b) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxxxx mládeže xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxx mládeže x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx).
4) Xxxxx č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Xxxxx č. 141/1961 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 372/2011 Sb., x zdravotních xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x zdravotních xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 592/1992 Sb., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx č. 157/1964 Sb., o Vídeňské xxxxxx x diplomatických xxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 32/1969 Sb., x Xxxxxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxxx stycích.
7) §116 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x svobodě xxxxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společností a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx.
9) Xxxxx č. 108/2006 Sb., x sociálních xxxxxxxx.
10) Xxxxx č. 262/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx práce, ve xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Zákon č. 202/1990 Sb., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §238 xx 247 xxxxxx x. 262/2006 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 460/1990 Sb.
13) §93 xxxxxx č. 262/2006 Xx.
14) Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §258 xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §250 xxxxxx x. 262/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §265, 269 x 270 xxxxxx č. 262/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) §365 xx 393 zákona x. 262/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) §266 xx 268 zákona x. 262/2006 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
19x) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém pojištění xxxxxxxxxxx.
20) §250 x xxxx. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
21) §19 xxxx. x) x §56 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1988 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 169/1999 Xx.
22) §39 xxxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
23) Xxxxx č. 48/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.