Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ §1

Povinnost poskytovat informace §2

Veřejný podnik §2a

Poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže §2b

Základní pojmy §3

Další pojmy §3a

Poskytování informací §4

Poskytování informací na žádost §4a

Poskytování informací zveřejněním §4b

Evidence otevřených dat §4c

Zveřejňování informací §5

Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup §5a

Zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou §5b

Odkaz na zveřejněnou informaci §6

Ochrana utajovaných informací §7 §8 §8a

Příjemci veřejných prostředků §8b

Informování o příjmech fyzických osob §8c

Ochrana obchodního tajemství §9

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů §10

Další omezení práva na informace §11 §11a §11b

Podmínky omezení §12

Žádost o poskytnutí informace §13

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace §14

Výhradní dohody §14a

Některá ustanovení o licenční smlouvě při poskytování informací §14b

Zvláštní právo pořizovatele databáze §14c

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti §15

Odvolání §16

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace §16a

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti §16b

Hrazení nákladů §17

Výroční zpráva §18 §18a §19

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §20 §21

Účinnost §22

č. 61/2006 Sb. - Čl. II

č. 222/2015 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XIX

č. 111/2019 Sb. - Čl. XVI

č. 261/2021 Sb. - Čl. LI

č. 241/2022 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu - č. 123/2010 Sb.

INFORMACE

106

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxxx 1999

x xxxxxxxxx xxxxxxxx k informacím

Parlament xx usnesl na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx informacím.

§2

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxx působnosti, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ty subjekty, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx chráněných xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a to xxxxx v xxxxxxx xxxx jejich rozhodovací xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o údajích xxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx x x navazujících xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví1a), x dalších informací, xxxxx zvláštní xxxxx1b) xxxxxxxx xxxxxx poskytování, xxxxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xx názory, xxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx nových xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx komory xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxx xx x xxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx jim xxx xxxxxx zákonem.

§2a

Veřejný xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinným xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x

x) která

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx veřejných zakázek21),

2. xxxxx jako poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1370/2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxx x přepravě xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1191/69 x č. 1107/70,

3. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 16 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1008/2008 x společných xxxxxxxxxx pro provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xxxx majitel xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3577/92 o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (námořní xxxxxxx), x

x) x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo dominantní xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx osobě xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx řídí.

(2) Xx xx za xx, xx xxxxxxxx dominantního xxxxx je xxxxxxx, xxxxx povinný subjekt xxxxx §2 odst. 1 přímo xxxx xxxxxxx

x) xxxx většinový xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) disponuje s xxxxxxxx hlasovacích práv xxxxxxxxxxxxx x podílu xx veřejném podniku, xxxx

x) xxxx jmenovat xxxx xxx polovinu xxxxx správního, řídicího xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2x vložen xxxxxxx předpisem x. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§2b

Poskytování xxxxxxxxx v xxxxxxx hospodářské xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx netýká informací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejné xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx x běžném xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx předmětu činnosti xxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx obchodní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx relevantním xxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx §2a odst. 1 xxxx. a).

§2b vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§3

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Žadatelem xxx účel xxxxxx xxxxxx xx každá xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(2) Možností xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xx přístup k xxxxxxxxx neomezeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2).

(3) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí jakýkoliv xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx písemného záznamu xx xxxxxxx, záznamu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo záznamu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účel xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxxxx vyhledána x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umístěná x knihovně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby podle xxxxxxxxxx xxxxxx2a).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx informace, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx odepření, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx trvá a xxx xxxx znovu xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx).

§3x

Xxxxx pojmy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx formát xxxxxxxx souboru s xxxxxxx strukturou, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx nalézt, xxxxxxxxx x získat z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx formátem xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí formát xxxxxxxx souboru, který xxxx závislý na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli omezení, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obsažených x datovém xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x strukturu zaznamenaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zveřejňované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x otevřeném a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxxxxx, xxxxx xx zveřejňuje, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx daty xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxxxx z xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx rychlého xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx sada xxxxxx a procesů xxxxxxxxxxxx vytváření xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému, databáze, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2022

§4

Poskytování informací

(1) Povinné xxxxxxxx poskytují informace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx

(1) Je-li informace xxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx způsob ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx podmínky xxxxx") x ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx, xxxxxx x ní xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx informace xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx byly xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx případě vyhoví xxxxxxx subjekt xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx většího xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx takový xxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx x přihlédnutím x xxxxxx podané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) sdělením xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx listinné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx dokumentu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci,

d) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovanou informaci,

e) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx programování xxxxxxxx, xxxx

x) umožněním xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx se x průběhu xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx možný xxxx xx xxx xxxxxxx subjekt představoval xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyhoví xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4b

Poskytování informací xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "xx standardních xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx musí být xxxxx x těchto xxxxxxx otevřený x, xx-xx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx čitelný. Xx-xx xx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxxx též xxxxxxxx, xxxxx xx x xx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxxx otevřených dat

(1) Xxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx data, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxxx systém xxxxxxx xxxxxx přístupný způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx data x xxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňovaných xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aplikací x informací x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx data x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Informace xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx data.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx agentura.

§5

Zveřejňování xxxxxxxxx

(1) Každý xxxxxxx subjekt xxxx xxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xx xxxx xxxxx x xxxxx úřadovnách xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxxx podmínek a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxxx, xxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, předložit xxxxx, podnět xx xxxx dožádání xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x povinnostech xxxx,

x) místo, xxxxx x xxxxxx, xxx xxx xxxxx opravný xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxx, a to xxxxxx výslovného uvedení xxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx a pravidel, xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx získat,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx další xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxx, kde x xxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx informací,

f) xxxxxxx zprávu za xxxxxxxxxxxxx kalendářní xxx x své činnosti x xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx (§18) xxxx xxxxx na údaje xxxxxxxxxx postupem xxxxx §18 xxxx. 2 x centrálním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací (xxxx xxx "centrální xxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxx §14b xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx vydaná xxxxx §16a odst. 7,

x) xxxxxxxxxxxxx adresu podatelny.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx jsou xx xxxx sídle xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povahy, které xxxxx xxx poskytnuty xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx smlouva") podle §14b,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx povinný subjekt xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx&xxxx;x xxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, x to xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a pořídit xx xxxx, xxxxx xxxx kopii.

(3) Do 15 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 2 xxxx. e) a x), informacích xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx rozsáhlých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nejméně xx xxxx 6 xxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pouze xxxxxxxxx osobami. X xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) a xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx místo, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxx způsoby x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx informace, xxxxxxxxx-xx xxxxx jinak.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxx x spravují xxxxxxxx, xxxxxxxx, seznamy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v přehledné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dálkový přístup.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, rovněž xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx uvedeny x xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxx obdobnou výdělečnou xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx x členstvím xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jiném xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx statutárního orgánu xxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx poskytnutí není xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxx otevřená xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx dynamických xxx xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxxxx pro povinný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěž, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx využitelnosti.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx zveřejňují xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxxx datových xxxxxxx x vysokou xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx programování aplikací, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx seznam xxxxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/1024. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxxxx předpis xxxxx věty xxxxx xxxxx.

§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§6

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x poskytnutí informace xxxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxxx informace, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zveřejněné informace, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx informace xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx trvá xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, povinný xxxxxxx xx xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronicky x xxxxx xx požadovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stránku, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) označena xx xxxxxxxxxx informaci, x xxx xxxxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx neposkytne. Xxxxxxx subjekt neposkytne xxxxxx xxxxxx údaje x osobě, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2000 Sb.

§8a

(1) Informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, upravujícími xxxxxx ochranu4a).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxx xxxxx x veřejně xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx úřední xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx nebo pracovním xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx osobní xxxxx4b) x xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx prostředky.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonů x xxxxxxx sociální, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hmotného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx4c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx: jméno, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, obec, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Povinný xxxxxxx xxxxxxxx informaci x výši xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxx povahu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx

x) xxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vlády, xxxxxxxx člena xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxx statutárního, xxxxxxxx, dozorčího xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, anebo

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxx této xxxxx x xxxxx xxxxxxx zájem x xxxxxxxxxxx případě převažuje xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx informace.

(2) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, funkční, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx prostředků, na xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx §5 odst. 3 xxxxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§9

Ochrana xxxxxxxxxx tajemství

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,6) xxxxxxx xxxxxxx ji xxxxxxxxxx.

(2) Xxx poskytování xxxxxxxxx, která se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x příjemci xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx důvěrnosti majetkových xxxxxx

Xxxxxxxxx o majetkových xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx subjektem, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx neposkytne.

§11

Xxxxx xxxxxxx práva xx informace

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx informace, xxxxx:

x) xx xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxx xxxxxxx x personálním xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu,

b) jde x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak; xx xxxxx jen xx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím,

c) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Organizací Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx, která je x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany xxxx xxxxxxx osob chráněna xxxxxxxxx původci xxxxxxxxx "XXXX UNCLASSIFIED" nebo "XXXXXX" x x Xxxxx xxxxxxxxx je xxxx označení respektováno x xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unii, xxxxx původce nedal x poskytnutí xxxxxxx8a),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo ohrožuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, majetku x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx významně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxx x xxxxxxxxx20),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx22), xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxx získána x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, rozhodčím, správním xxxx xxxxxxxx řízením, x xx x xxxx xxxx zahájením, x xxxx poskytnutí xxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto řízení.

(2) Xxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxx x informaci xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx osobou, jíž xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud nesdělila, xx x poskytnutím xxxxxxxxx souhlasí,

b) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) a x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx následujícího xxxxxx,

x) by xxx xxxx xxxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx osob x předmětu xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxx xxxxxxxx")2b), xxxx

x) xxx x informaci, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx finančního systému18).

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekt xx xxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxx v xxxxx kontrolní, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxx kterého xx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx postup xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Povinný xxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Povinné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx týkající xx xxxxxxxxx řízení, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx ohrozilo xx xxxxxxx účel xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,12) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ohrozilo xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x orgánech Nejvyššího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) činnosti Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx centrální xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxx13) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nejsou xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx předmětem ochrany xxxxx autorského2b), xx-xx x xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx provozují xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx13a),

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx13b) a podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx13c),

x) Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spolupříjemci podpory xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx13d), xxxx

x) kulturních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a informační xxxxxx podle knihovního xxxxxx2a) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx19).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání, odhalování xxxx xxxxxxx trestné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, majetku x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxx xxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxxxx x bezpečnost Xxxxx xxxxxxxxx.

§11x

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx odmítnout xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxx dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxxx osobu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x informace podle §8a xxxx. 2, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx nepřiměřené xxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxxx,

x xx zpravidla x xxxxxx xx předcházející xxxxxx povinného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xx vztah x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x písmenu x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podaných xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§11x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§11b

Povinný subjekt může xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jestliže xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx zákona; xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx má, případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 1 xxxx třetí.

§11b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

§12

Podmínky xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x nichž to xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinný xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx trvá.

§13

Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx ústně nebo xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytnuta xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutou na xxxxx xxxxxxx žádost xx xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §14 xx 16a a §18 xxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxx při podávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ze xxxxxxx xxxx xxx zřejmé, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx určena, a xx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnutí informace xx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxx xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, adresu xxxxxxxx x adresu xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx bydliště. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx od xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx elektronická xxxxxx.

(3) Je-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx podána xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx adresy podatelny xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinný xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx elektronické xxxxxx podatelny xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx náležitosti xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx posoudí žádost x:

x) xxxxx-xx nedostatek xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x informaci xxxxx xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxx §14b nebo 15, vyzve xxxxxxxx xx xxxxx xx 7 xxx ode xxx xxxxxx žádosti, xxx žádost xxxxxxx; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxx doručení, xxxxxx xxxxxx,

x) x případě, xx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, není xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatele xx xxxxx do sedmi xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 7 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxx §15, poskytne xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxxx do 15 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxx jejího xxxxxxxx xxxx upřesnění; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14b, xxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx o deset xxx. Xxxxxxxxx důvody xxxx:

x) xxxxxxxxx a xxxx požadovaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx oddělené xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhledání a xxxx objemného množství xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx požadovaných v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx povinným xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx o žádosti, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, které xxxx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nezbytnost umožnit xxxxxxxxxxx xxxx osobám, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx

1. bylo možné xxxxx x vyjádření xxxxxxx xxxxx předat xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxx, xxxxxxx potvrzením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx prokazatelně xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Povinný xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx digitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx autorským právem xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Povinný xxxxxxx xx xxxx xxxxxx výhradní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelem xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reprodukci xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Druhá xxxxxxx xxxxxx výhradní dohody xxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxx nejpozději xx xxxxx xxxxxx výhradní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxxxx výhradních dohod xx xxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací

(1) Xx-xx xxx informace, xxxxx xx předmětem xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxx. 5, xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2b).

(2) Odměna xx xxxxxxxxx informaci užít xxxxx být vyšší xxx xxxxxx xxxxx §17, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektem x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx x předmětem xxxxx autorského xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx žadatelem x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx xx poskytuje xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li pro xxxxx xxxxxx poskytované xxxxxxxxx nezbytná x xx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx. Výhradní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx nejvýše 3 xxx; xxxx xxxxxx lze opakovaně xxxxxxxxxx vždy nejvýše x 3 xxxx, xxxxx xxxxxx důvody xxxxx věty první. Xxxxxxxx licenci x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx poskytnout xxxxxxx xx 8 xxx; xxxx trvání lze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxxx kulturního xxxxxx xxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx reprodukce xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxx po skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx. Povinný xxxxxxx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 měsíce xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti a xxxxxx xxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ochrana xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2022

§14x

Xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2b), x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx x §2a, tento povinný xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vytěžování x xxxxxxxxxxx poskytované xxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx omezení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2022

§15

Xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, byť x xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx"), x výjimkou xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x předmětu xxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x tomuto xxxxxxxxxx tajemství nebo xxx vykonává xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx knihovny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2a) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardizované xxxxxxx služby19) xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx vyloučil xxxxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx obchodním xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kontrolního řádu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx jej xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti lze xxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x rozkladu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx rozkladu povinnému xxxxxxxx. Lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Není-li x xxxxxxxxxx, xx spisu xxx x xxxxxxx xxxxxxxx nadřízeného orgánu xxxxxx, xxx jsou xxx důvody pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx vyzve povinný xxxxxxx, xxx ve xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle odstavce 5, xxxxxxx aby xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X tímto xxxxxxxxx xxxxxxx nadřízený orgán xxxxxxxx x xxxxxx xx, xxx xx x doplnění xx 15 dnů xxx xxx doručení xxxxx xxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxx, x xxxxx xx žadatel xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ode xxx, xxx tato xxxxx xxxxxxxx.

(5) Neshledá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx x řízení x xxxxx rozsahu xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu. Xxxxx rozhodnutí nadřízeného xxxxxx podle xxxx xxxxx, nejde-li x xxxxxx podle §16b xxxx. 2, se xxxxx odvolat. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx žaloby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx žádné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx než 15 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) který xxxxxxxxxx x vyřízením xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §6,

x) kterému xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x), §14 xxxx. 6 xxxx §15 xxxx. 3 xxxx po uplynutí xxxxx xxx vyřízení xxxxxxx o informace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx licenční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo x zbytku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx x výší xxxxxx xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx x xxxx xxxxxx podle §14b xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxxxx xxx podat písemně xxxx ústně; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x nelze-li ji xxxxx vyřídit, sepíše x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx subjektu, x xx xx 30 dnů xxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6, §14 xxxx. 5 písm. x) xxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5 xxxx. x) nebo §14 xxxx. 6, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3 nebo xxx vyřízení xxxxxxx x informace xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 písm. x).

(4) O stížnosti xxxxxxxxx nadřízený orgán.

(5) Xxxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 7 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx stížnosti xxx xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx licenční xxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Nadřízený xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) přezkoumá postup xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) povinnému xxxxxxxx xxxxxxx, aby ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 15 xxx xxx dne doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vyřídil, případně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x skutkovém xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 odst. 5, xxxx

x) usnesením věc xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; tento xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx orgánům územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx sníží; x xxxxxxx, xxx dostupné xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobně xxxxx §16 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxxx, předčasně xxxx xxxxxx neoprávněnou, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx podána xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Nadřízený orgán x stížnosti rozhodne xx 15 xxx xxx dne, kdy xx byla xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx podle odstavců 6 a 7 xx oznamuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxx odvolat. Xxx-xx xxxx x rozhodnutí xxxxx odstavce 6 xxxx. x), nelze xx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xxxxxxx jako nadřízený xxxxx ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(10) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx nadřízeného orgánu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx při přezkumu x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pochybnosti, xxxxxxxxx obdobně podle §16 odst. 5.

(3) X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx příslušný Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

§17

Xxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněny žádat xxxxxx xx xxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dat x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Povinný xxxxxxx xxxx vyžádat x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutí informace xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výší xxxxxx žadateli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx skutečností x xxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxx povinným xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x možnosti xxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a xxxx. 1 xxxx. x), xx xxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, od xxxxxxx xxx se xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xx xxxxxxxxx x x kterého xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, ztrácí nárok xx xxxxxx nákladů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadované xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxx.

(6) Úhrada xx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu.

§18

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx subjekt musí xxxx do 1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx o xxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx podaných xxxxxxx x informace x xxxxx vydaných xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx,

x) xxxxx podaných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx částí xxxxxxx xxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx informace x přehled všech xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx včetně xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx zastoupení,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a, xxxxxx xxxxxx podání x stručný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x uplatňování xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx výroční xxxxxx xxx splnit zveřejněním xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve lhůtě xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předkládat xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxxx údaje xxxxx odstavce 1 xx této výroční xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx část s xxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx".

§18x

Xxxxxxxxx registr

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18. Správcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx bezplatně a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2024

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxx.15)

XXXX DRUHÁ

PŘECHODNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

(1) Povinnost xxxxxxx v §5 xxxx. 2 nastává xxxx 1. xxxxx 2001. Xxx xxxx, xxxxx nejsou městy,16) xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2002.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3 xxxxxxx xxxx 1. ledna 2002.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§14 xxxx. 3 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx této xxxxx (§14 xxxx. 5) se x xxxxxxx 12 měsících xx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx,

x) xxx odvolací xxxxxx,

x) xxx vykonatelnost xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, x

x) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, doručování x náklady xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx17); dále xx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti správních xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxx lhůt, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx §16b ustanovení x xxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx §178; x xxxxxxxx se správní xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxx §178 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, rozhoduje v xxxxxxxxx řízení a x xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Z xxxxxxxxx xx spisu xxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxx xx xxxxx poskytnuty, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxx vyčlenit, a xxxxxx údaje xxxxx, xxxxx xx mohla xxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobě xxxxx.

§21

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx x obcemi xxx zajišťování xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx odměn xx xxxxxxxxxxx informací.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx subjektu xxxxx §5 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

§22

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxx žádostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx doby, xxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2008.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 61/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 23.3.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle zákona x. 106/1999 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Licenční xxxx xxxxxxxxxxx smlouva, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x která je xxxxxx x 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx, xxxxxxxxxx xxxx 18. července 2043. Xxxx první se xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 10.9.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx zveřejní informace xxxxx §4b odst. 2 zákona x. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, jako xxxxxxxx data x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dat xx 12 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx 1. ledna 2020 xx xxxxxxxxx xxxxx §16, 16a, 16b x §20 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx zveřejní dosud xxxxxx registry, xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5a odst. 2 zákona x. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, do 31. xxxxxxxx 2023.

Čl. LI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxxxxx od 24.7.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle zákona x. 106/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 xxxxxx č. 106/1999 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2023

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1999 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2000

159/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 61/1996 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.8.2000

39/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 483/1991 Xx., x Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.1.2001

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

61/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx některých xxxxxx (autorský zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 81/2005 Xx., x xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 23.3.2006

176/2006 Xx., úplné xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 60/2006

110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

32/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., x xxxxxxx utajovaných informací x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.3.2008

254/2008 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu

s xxxxxxxxx xx 1.9.2008

274/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2009

227/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

123/2010 Sb., xxxxx XX ze xxx 30.3.2010 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "pravomocných" x §11 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.4.2010

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

167/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

222/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 10.9.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (autorský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

301/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

368/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

205/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

111/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

s xxxxxxxxx xx 24.4.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2020

36/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Sbírce xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci

s xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 24.7.2021 x 31.12.2021

241/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 130/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx a xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, experimentálního xxxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023 x 1.1.2024

471/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx služby x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1024 xx xxx 20. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxx a opakovaném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 527/1990 Sb., x vynálezech x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx označení x x xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 441/2003 Sb., x ochranných xxxxxxxx a o xxxxx zákona č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxx a xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 501/2004 Sb.

1x) Například xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx prostředí, x xxxxx č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx nemovitostí České xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., o elektronických xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

2a) Xxxxx č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (knihovní xxxxx), xx xxxxx zákona x. 1/2005 Sb.

2b) Zákon č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 81/2005 Xx.

3) Xxxxx č. 53/1959 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 425/1990 Xx.

3a) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti.

4a) Xxxxxxxxx §11 xx 16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 x 10 zákona x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4x) §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx.

4x) Například zákon č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 12/2002 Sb., x xxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o státní xxxxxx xxx obnově xxxxx).

5) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11 zákona č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 509/1991 Xx.

6) §17 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 388/1991 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Sb., xxxxx č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 472/1992 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx §24 xxxxxx x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §23 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §14 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §24a zákona x. 551/1991 Sb., x Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8x) §64a xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 32/2008 Xx.

9) Xxxxxxxxx xxxxx č. 89/1995 Sb., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákon č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, vědeckých x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxxx zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 64/1986 Sb., o České xxxxxxxx inspekci, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §5 x 8 xxxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.

12a) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné činnosti x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Například §8a xxxxxx x. 141/1961 Xx., xxxxxxx xxx, xx znění zákona x. 292/1993 Xx., §45 xxxxxx x. 166/1993 Sb.

13a) Xxxxx č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 484/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13x) Zákon č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

13x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13x) §2 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 130/2002 Xx., x podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x vývoje).

13x) Xxxxx č. 141/1961 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxx mládeže za xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13f) §2 písm. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.

14) §247 x xxxx. zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.

18) §2 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Zákon č. 150/2017 Sb., x xxxxxxxxxx službě.

21) §153 a 154 xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx veřejných zakázek.

22) §2 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.