Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.07.2021 do 31.12.2021.


Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ §1

Povinnost poskytovat informace §2

Základní pojmy §3

Poskytování informací §4

Poskytování informací na žádost §4a

Poskytování informací zveřejněním §4b

Zveřejňování informací §5

Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup §5a

Odkaz na zveřejněnou informaci §6

Ochrana utajovaných informací §7 §8 §8a

Příjemci veřejných prostředků §8b

Ochrana obchodního tajemství §9

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů §10

Další omezení práva na informace §11

Podmínky omezení §12

Žádost o poskytnutí informace §13

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace §14

Některá ustanovení o licenční nebo podlicenční smlouvě při poskytování informací §14a

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti §15

Odvolání §16

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace §16a

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti §16b

Hrazení nákladů §17

Výroční zpráva §18 §19

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §20 §21

Účinnost §22

č. 61/2006 Sb. - Čl. II

č. 222/2015 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XIX

č. 111/2019 Sb. - Čl. XVI

č. 261/2021 Sb. - Čl. LI

nález Ústavního soudu - č. 123/2010 Sb.

INFORMACE

106

XXXXX

xx xxx 11. xxxxxx 1999

o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx příslušné předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx svobodného xxxxxxxx x těmto informacím.

§2

Povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx subjekty, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující se x xxxxxx působnosti, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávné xxxxx x jejich xxxxxx x veřejné xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx subjekty xxxx xxxx ty xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právech, xxxxxx xxxxxxxxxx zájmech xxxx povinnostech fyzických xxxx právnických xxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx, x to xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zákon xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x údajích xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů x x xxxxxxxxxxxx evidencích, xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx průmyslového xxxxxxxxxxx1a), x dalších xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx1b) xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx podání xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nových xxxxxxxxx.

§3

Základní xxxxx

(1) Žadatelem xxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx2).

(3) Informací xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx jakýkoliv xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx listině, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo záznamu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Informací podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx zákona je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx umístěná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona2a).

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx odepření, xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx trvá x xxx bude xxxxx xxxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx xxxxxx).

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx datového souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx struktury.

(8) Xxxxxxxxx formátem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx formát xxxxxxxx souboru, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vybavení x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jakéhokoli omezení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx písemně a xxxxxxxx specifikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(10) Metadata xxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx popisující xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx zaznamenaných xxxxxxxxx x xxxxxx správu x xxxxxxx xxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxx xxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§4

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx subjekt, xx xx poskytována xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§4a

Poskytování xxxxxxxxx na xxxxxx

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx formátech a xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx, včetně x xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx jazyk xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží; x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tím, že xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx vynětí by xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nepřiměřenou zátěží, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxx žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx listinné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obsahujícího požadovanou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx,

x) nahlédnutím xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) umožněním xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxx xxxx, obnovuje, doplňuje xxxx opakovaně xxxxxxx, xxxx jejím pravidelným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx subjekt představoval xxxxxxxxxxxx xxxxx, vyhoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx žadatelem.

§4a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 222/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 10.9.2015

§4x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a jazycích, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; při xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx jeden z xxxxxx xxxxxxx otevřený x, xx-xx to xxxxx, též strojově xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxxx xxx metadata, xxxxx xx k xx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxx katalog xxxxxxxxxx xxx

(1) Národní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k evidování xxxxxxxxx zveřejňovaných xxxx xxxxxxxx data.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx je Ministerstvo xxxxxx.

§4x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x účinností xx 1.1.2017

§5

Zveřejňování informací

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xx xxxx xxxxx x svých úřadovnách xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxxxxx podmínek x xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, místo x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kde xxx xxxxx žádost xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx dožádání xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x povinnostech xxxx,

x) xxxxx, xxxxx x způsob, kde xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx proti rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx, xxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jedná a xxxxxxxxx, xxxxx stanovují xxxxx žádat xxxxxxxxx x povinnost poskytovat xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxx, kde x xxx xxxx xxxx xxxxxxxx poskytnuty x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx poskytování xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxx činnosti x oblasti poskytování xxxxxxxxx (§18),

x) výhradní xxxxxxx poskytnuté podle §14a xxxx. 4,

h) xxxxxxxx nadřízeného orgánu x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §16a xxxx. 7,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx x úředních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) právní předpisy xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povahy, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx2b) xxxxx §14a,

x to xxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx, výpis xxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 dodržovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx popisu úkonů xxxxxx xxxxxxx moci a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nepůsobí jako xxxxx xxxxxxx moci, xxxxxxxx v základním xxxxxxxx agend, xxxxxx xxxxxxx xxxx, soukromoprávních xxxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx.

(3) Do 15 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X informacích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 2 písm. x) a x), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx než xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronicky poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjadřující xxxxxx xxxxx.

(4) Povinné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x odstavci 1 x 2 xxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x odstavci 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx odkazu na xxxxx, xxx xxxx xxxx informace již xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinný xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x dalšími xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon jinak.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, evidence, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxx přístupné (dále xxx "xxxxxxx"), jsou xxxxxxx tyto informace xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx ze sbírky xxxxxx, xxxx-xx součástí xxxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxx data. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxx, xxxxx číslo x adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce; to xxxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x souvislosti x podnikáním xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx evidenci skutečných xxxxxxxx.

§5x vložen právním xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 24.7.2021

§6

Odkaz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pokud žádost x xxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx co xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nachází.

(2) Xxxxx žadatel xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mu ji xxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x poskytnutí informace xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejněna způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx stránku, xxx xx xxxxxxxxx nachází.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací

Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx informaci, x xxx žadatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx neposkytne. Xxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxx osobní xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxx osoby pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro stupeň xxxxxxx Xxxxxx tajné x Tajné, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§8

§8 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2000 Sb.

§8x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx osobnosti, projevů xxxxxx povahy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx údaje povinný xxxxxxx poskytne jen x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, upravujícími xxxxxx xxxxxxx4a).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci veřejné xxxxxx, xxxxx vypovídají x xxxx veřejné xxxx úřední činnosti xxxx o jeho xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx veřejných prostředků

(1) Xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxx xxxxx4b) x osobě, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx sociální, poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nezaměstnanosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx4c).

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx poskytnou xxxxx x tomto xxxxxxx: jméno, xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, obec, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx x podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxx tajemství

(1) Xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,6) xxxxxxx subjekt ji xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obchodního tajemství.

§10

Xxxxxxx důvěrnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx základě xxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Další xxxxxxx xxxxx xx informace

(1) Povinný xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx informace, xxxxx:

x) xx xxxxxxxx výlučně x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx x novou informaci, xxxxx vznikla při xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak; to xxxxx xxx xx xxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Severoatlantické xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX" x x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx respektováno x důvodů xxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících xxx Xxxxxx republiku x xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nedal x poskytnutí xxxxxxx8a),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx občanů x xxxxxxxxx20).

(2) Povinný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx:

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předána osobou, xxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx,

x) xx zveřejňuje xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx9) x x předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx nejbližšího xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) by xxx byla xxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxx xxxx x předmětu xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "právo autorské")2b), xxxx

x) xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx18).

(3) Informace, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx třetí osoby xxx plnění xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu11), xxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx chránící xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx plnění xxxxxx úkolů vznikly xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx dále neposkytnou xxxxxxxxx x

x) probíhajícím xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx trestního xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodovací xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx zpravodajských služeb,12) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ohrozilo xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, průběhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v orgánech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Finančního analytického xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování terorismu xxxx podle xxxxxx x provádění mezinárodních xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxxx s vedením xxxxxxxxx xxxxxxxx účtů.

Ustanovení xxxxxxxxxx zákonů13) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Povinný xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2b), xx-xx x držení

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx provozují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů13a),

b) xxxx x xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx zákona13b) x xxxxx zákona o xxxxxxxx školách13c),

c) Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx spolupříjemci xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x podpoře výzkumu x xxxxxx13d), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředky, xxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx soubory, x xxxxxxxx knihoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2a) x xxxxx x galerií xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx19).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předpisy xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx bezpečnosti xxxx, xxxxxxx x veřejného xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ohrozilo xxxxx třetích xxxx xxxxx schopnost xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx xxxx odhalovat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx trestné xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek a xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinný xxxxxxx xxx, xx poskytne xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx informací, x nichž to xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx po dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx odepření. V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, x xx x prostřednictvím sítě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nepovažuje-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx žádost xx dostačující, je xxxxx podat xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §14 xx 16a x §18 xxxxx pouze xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxxx při xxxxxxxx x vyřizování xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxx dnem, kdy xx obdržel povinný xxxxxxx.

(2) Xx žádosti xxxx xxx zřejmé, xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xx xxxxxx, x xx se žadatel xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx osoba xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx bydliště. Xxxxxxxxx xxxxx uvede xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx doručování, xxxx-xx se od xxxxxx xxxxx. Adresou xxx doručování xx xxxxxx též elektronická xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx není-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx podána xxxxx xxxxxxxx 3, není xxxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žádost x:

x) xxxxx-xx nedostatek xxxxx x žadateli xxxxx odstavce 2 xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x informaci xxxxx xxxxxx zákona, zejména xxxxx §14a xxxx 15, xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xx 7 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti, xxx žádost doplnil; xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx doručení, xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx žadatele ve xxxxx xx xxxxx xxx xx podání xxxxxxx, aby žádost xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx žadatel xxxxxx do 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, rozhodne x xxxxxxxxx žádosti,

c) x případě, že xxxxxxxxxx informace xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odloží x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx podle §15, xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx žádosti nebo xxx dne xxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxx podle §14a, xxxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx. Xxxxxxxxx důvody xxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxx požadovaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vyhledání a xxxx objemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odlišných xxxxxxxxx požadovaných v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zájem xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx mezi xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, které xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxx xxxx uplynutím xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace.

§14a

Některá xxxxxxxxxx o xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx2b), xxxxxxxxxx xx xxxxxxx licenční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx informaci xxxxx §11 xxxx. 5, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2b).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx §17, xxxxxxxxx-xx jinak xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinným xxxxxxxxx x tím, xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx smlouvě (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") musí umožňovat xxxxx užití informace xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx. Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxx nevýhradní, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licenci xxxxx xxxxx, xx-xx výhradní xxxxxxx xxx další xxxxxx poskytované xxxxxxxxx xxxxxxxx x je-li xx xx xxxxxxxx xxxxx. Poskytne-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxxxx alespoň xxxxx 3 xxxx trvání xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence x xxxxxxxxxxxx kulturního xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx přezkoumá xxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx roce xxxxxx, xxxxxxxx každých xxxxxxxxxxxxx 7 let. X xxxxxxx xxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kulturního xxxxxx, xxxxxx bude xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Povinný xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx žadatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxx xxxxxxx žádosti, byť x xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxxxx části xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 písm. x), xxxx xxx x odůvodnění rozhodnutí xxxxxxx, kdo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxx povinnému subjektu xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2a) x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx19) se xxxx první nepoužije.

§16

Xxxxxxxx

(1) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti lze xxxxx odvolání.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízenému xxxxxx xx lhůtě 15 xxx ode xxx xxxxxxxx odvolání.

(3) Nadřízený xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinným xxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx x rozkladu xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lhůtu nelze xxxxxxxxxx.

(4) Neshledá-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx povinného xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxx xxxx xxxx x řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přikáže xxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadateli xxxxxxxxxx xx xxxxx, která xxxxx xxx delší xxx 15 dnů xxx xxx oznámení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinným xxxxxxxxx xxx exekučně xxxxxxx.

(5) Při xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx na základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx subjektu nařídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16x

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx vyřizování xxxxxxx x informace

(1) Stížnost xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") může xxxxx xxxxxxx,

x) který xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx x §6,

x) kterému xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §14 odst. 7 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předložena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částečně, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxx nesouhlasí x xxxx úhrady sdělené xxxxx §17 xxxx. 3 nebo x xxxx xxxxxx xxxxx §14a xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informací.

(2) Xxxxxxxx xxx podat xxxxxxx xxxx ústně; xx-xx xxxxxxxx podána xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx o ní xxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx.

(3) Stížnost se xxxxxx x povinného xxxxxxxx, x xx xx 30 xxx xxx dne

a) xxxxxxxx xxxxxxx podle §6, §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §17 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5 xxxx. d) xxxx §14 xxxx. 7.

(4) X stížnosti rozhoduje xxxxxxxxx orgán.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx předloží xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx 7 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nevyhoví xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) xxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nabídku, a xxxxxxxx-xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx důvodné pochybnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx sám xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxx použít xxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxx xxxxxx samostatné působnosti.

(7) Xxxxxxxxx orgán xxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx; v xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právním x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobně xxxxx §16 xxxx. 4 xxxx druhé x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rozhodne xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(9) Rozhodnutí xxxxx odstavců 6 x 7 xx xxxxxxxx žadateli a xxxxxxxxx subjektu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx nelze xxxxxxx. Jde-li xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxx pouze x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §178 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu nebo xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xx smyslu xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo c) xxxxxxxxxx obdobně.

§16b

Přezkumné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx při přezkumu x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 4.

(3) X xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§16x vložen xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§17

Hrazení xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, opatřením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x odesláním xxxxxxxxx žadateli. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádat x xxxxxx xx xxxxxxxxx rozsáhlé xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud byla x licenční smlouvě xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úhradu nákladů.

(3) X případě, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx skutečností x xxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Součástí xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nákladů za xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxx §16a odst. 1 písm. d), xx xxxxxxx xx xxxxxx, v jaké xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, od xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx počítá, xxxxx xxxxxxxxx orgán x xx rozhoduje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx nárok xx úhradu nákladů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx žadatel xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx požadované úhrady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty druhé xxxxxx.

(6) Úhrada xx xxxxxxx povinného xxxxxxxx.

§18

Výroční xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx 1. xxxxxx zveřejnit xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x informace a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx rozhodnutí,

c) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx povinný xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x právech x povinnostech xxxxx xxxxxx zákona, x xx xxxxxx xxxxxxx xx své vlastní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx zastoupení,

d) xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §16a, xxxxxx jejich xxxxxx x stručný xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinný subjekt xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx "Poskytování informací xxxxx zákona č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za podmínek x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxx.15)

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§20

(1) Povinnost xxxxxxx x §5 xxxx. 2 nastává xxxx 1. ledna 2001. Xxx obce, xxxxx xxxxxx městy,16) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 nastává xxxx 1. xxxxx 2002.

(2) Xxxxxxxxx uvedená x §5 odst. 3 nastává dnem 1. xxxxx 2002.

(3) Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§14 xxxx. 3 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx této xxxxx (§14 xxxx. 5) xx v xxxxxxx 12 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx 12 xxxxxx xx prodlužují x xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) xxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx lhůt, xxxxxxxxxx x náklady xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu17); xxxx xx xxx postupu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxx, x rozsahu §16b xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a ustanovení §178; v xxxxxxxx xx xxxxxxx řád xxxxxxxxx.

(5) Nelze-li podle §178 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx určit, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x stížnosti Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, poskytují xxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxx vydá xxxxxxxx, xxxxxx upraví xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x obcemi xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxx xxxxx §5 xxxxxx xxxxxx.

(2) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx odměn xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejňovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

§22

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxxxxxx právní xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Sb., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx, xxxxxxx však 31. xxxxxxxx 2008.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 61/2006 Xx. x účinností xx 23.3.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx o poskytnutí xxxxxxxxx podaná xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx zveřejňovat informace xxxxx zákona č. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxxxxx na informace, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx x 17. xxxxxxxx 2013, pozbývá xxxxxxxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx, nejpozději však 18. xxxxxxxx 2043. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 222/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.9.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b odst. 2 xxxxxx č. 106/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 1. xxxxx 2020 xx xxxxxxxxx podle §16, 16a, 16b x §20 tohoto xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x účinností xx 24.4.2019

Xx. LI

Přechodné ustanovení

Povinné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx rejstříky xxxxxxxxxx informace, které xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5a xxxx. 2 xxxxxx č. 106/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

Čl. LI xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Xx. x účinností xx 24.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 106/99 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2000

159/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/96 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 15/98 Xx., a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

39/2001 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 483/91 Xx., x Xxxxx televizi, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 25.1.2001

413/2005 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

61/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 106/99 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx autorským a x xxxxx některých xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění zákona x. 81/2005 Xx., x zákon x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.3.2006

176/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/99 Xx. publikované x xxxxxx x. 60/2006

110/2007 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy, souvisejících xx zrušením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

32/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx informací x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Sb., x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 106/99 Xx., o svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.3.2008

254/2008 Xx., kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování terorismu

s xxxxxxxxx od 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2010

123/2010 Sb., xxxxx XX xx xxx 30.3.2010 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ x §11 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 106/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 29.4.2010

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2012

181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x účinností od 1.1.2015

222/2015 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.2015

298/2016 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

301/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

368/2016 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2017

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 24.4.2019

12/2020 Xx., x právu xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2020

36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků a xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 31.12.2021 24.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2003/98/ES xx xxx 17. xxxxxxxxx 2003 x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx veřejného xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/37/EU ze xxx 26. xxxxxx 2013, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2003/98/XX x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1x) Například xxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zeměpisných xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x soudech a xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 501/2004 Xx.
1b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx informace x životním xxxxxxxxx, x zákon č. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).
2a) Xxxxx č. 257/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx služeb (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 1/2005 Xx.
2x) Zákon č. 121/2000 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 81/2005 Xx.
3) Xxxxx č. 53/1959 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx.
4) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx.
4x) Například §11 xx 16 xxxxxxxxxx zákoníku, §5 x 10 xxxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
4x) §5 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 101/2000 Xx.
4x) Xxxxxxxxx xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spoření, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon č. 12/2002 Sb., x státní xxxxxx při obnově xxxxx xxxxxxxxxxx živelní xxxx xxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 363/1999 Xx., o pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxx pomoci xxx xxxxxx xxxxx).
5) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémech.
§11 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx.
6) §17 xxxxxx x. 513/1991 Xx., obchodní zákoník.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 388/1991 Sb., o Xxxxxxx fondu životního xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 334/1992 Xx., xxxxx č. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x o Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 472/1992 Sb., o Xxxxxxx xxxxx xxxxx regulace x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
8) Xxxxxxxxx §24 zákona x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §23 xxxxxx x. 592/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §14 xxxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §24a xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8a) §64a xxxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx službě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 32/2008 Xx.
9) Například xxxxx č. 89/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx literárních, xxxxxxxxx x uměleckých (autorský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Například xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 15/1998 Sb., o Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 64/1986 Sb., o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 133/1985 Sb., x požární ochraně, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
12) §5 x 8 xxxxxx x. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 118/1995 Sb.
12a) Xxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxxxxxx §8a zákona x. 141/1961 Sb., trestní xxx, xx znění xxxxxx č. 292/1993 Xx., §45 zákona x. 166/1993 Xx.
13x) Xxxxx č. 483/1991 Sb., o České xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 484/1991 Sb., o Xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13b) Xxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
13x) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13x) §2 xxxx. 2 písm. x) x c) xxxxxx č. 130/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a vývoje x xxxxxxxxx prostředků x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx).
13x) Zákon č. 141/1961 Sb., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 218/2003 Sb., x odpovědnosti xxxxxxx xx protiprávní xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13x) §2 xxxx. y) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
14) §247 x násl. xxxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
15) Xxxxxxxxx xxxxx č. 15/1998 Sb., xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 283/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Zákon č. 367/1990 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx řád.

18) §2 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Zákon č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povahy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxx č. 150/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx.