Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2022 do 31.12.2022.


Zákon o svobodném přístupu k informacím

106/99 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ §1

Povinnost poskytovat informace §2

Veřejný podnik §2a

Poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže §2b

Základní pojmy §3

Další pojmy §3a

Poskytování informací §4

Poskytování informací na žádost §4a

Poskytování informací zveřejněním §4b

Evidence otevřených dat §4c

Zveřejňování informací §5

Informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup §5a

Zveřejňování datových souborů s vysokou hodnotou §5b

Odkaz na zveřejněnou informaci §6

Ochrana utajovaných informací §7 §8 §8a

Příjemci veřejných prostředků §8b

Ochrana obchodního tajemství §9

Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů §10

Další omezení práva na informace §11

Podmínky omezení §12

Žádost o poskytnutí informace §13

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace §14

Výhradní dohody §14a

Některá ustanovení o licenční smlouvě při poskytování informací §14b

Zvláštní právo pořizovatele databáze §14c

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti §15

Odvolání §16

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace §16a

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti §16b

Hrazení nákladů §17

Výroční zpráva §18 §19

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §20 §21

Účinnost §22

č. 61/2006 Sb. - Čl. II

č. 222/2015 Sb. - Čl. II

č. 298/2016 Sb. - Čl. XIX

č. 111/2019 Sb. - Čl. XVI

č. 261/2021 Sb. - Čl. LI

nález Ústavního soudu - č. 123/2010 Sb.

INFORMACE

106

ZÁKON

ze xxx 11. xxxxxx 1999

o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

§1

Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxxxx přístupu x těmto xxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx poskytovat informace

(1) Xxxxxxxxx subjekty, které xxxx podle xxxxxx xxxxxx povinnost poskytovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx samosprávné celky x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx instituce.

(2) Xxxxxxxxx subjekty jsou xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinnostech fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Zákon se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v centrální xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx1a), x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx1b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx náležitostí x xxxxxxx xxxxxx žádosti, xxxx, opravných xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx netýká xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx informací.

§2x

Xxxxxxx podnik

(1) Povinným xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 x

x) xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx21),

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1370/2007 x veřejných xxxxxxxx x přepravě cestujících xx xxxxxxxxx x xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 1191/69 x č. 1107/70,

3. xxxxx jako letecký xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 16 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1008/2008 x společných xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xx. 4 xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 3577/92 x uplatňování xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (námořní xxxxxxx), x

x) x xxx xxxx povinný xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 vykonávat xxxxx xxxx nepřímo xxxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pravidel, jimiž xx xxxx.

(2) Xx xx xx to, xx podmínka dominantního xxxxx je xxxxxxx, xxxxx povinný xxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 přímo xxxx xxxxxxx

x) drží xxxxxxxxx xxxxx na upsaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx veřejném xxxxxxx, xxxx

x) xxxx jmenovat xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx správního, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§2x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§2x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xx xxxxxx informací x činnostech veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx x běžném xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx předmětu činnosti xxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx povahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx znevýhodnilo xx xxxxxxxxxxx trhu.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx §2a xxxx. 1 xxxx. x).

§2x vložen xxxxxxx předpisem x. 241/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§3

Základní xxxxx

(1) Žadatelem xxx účel tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx žádá x informaci.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx přístup k xxxxxxxxx neomezeného xxxxxx xxxxxxxx pomocí xxxx xxxx xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx2).

(3) Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nosiči, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záznamu xx listině, záznamu xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx program.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx informace, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx vyhledána a xxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx informace, xxxxxxxxx xx xxxxxx desce, x možností dálkového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxxx zákona2a).

(6) Doprovodnou xxxxxxxxx pro účel xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx souvisí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, době, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x dalších xxxxxxxxxx rysech).

§3x

Xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx formát xxxxxxxx souboru, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxx jakéhokoli xxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x datovém souboru.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx specifikace požadavků xx zajištění schopnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxx souvislosti, obsah x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x průběhu xxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx čitelném xxxxxxx, xxxxxxx způsob xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjektem, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxx aktualizaci xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aplikací xx xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx sada xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aplikací, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§4

Xxxxxxxxxxx informací

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx mu poskytována xxxxxxxxx za stejných xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxxxxxxx informací na xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx podmínek, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, nevýhradní x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "standardní xxxxxxxx xxxxx") a xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx obsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx k xx xx xxxxxxxxxxxx metadat, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Povinný xxxxxxx xxxx povinen xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx informace xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxxx změna nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx poskytne xxxxxxxxx xx formátu xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx požadovaná xxxxxxxxx součástí většího xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zátěží, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx je to xxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze xxxxxx xxxxxxx a způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, poskytuje xx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx, zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx dokumentu xxxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, která se x průběhu času xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 není xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx představoval xxxxxxxxxxxx zátěž, vyhoví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx žadatelem.

§4x

Xxxxxxxxxxx informací zveřejněním

Informace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "za standardních xxxxxxxx užití a xx všech formátech x jazycích, xx xxxxxxx byla xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx otevřený x, xx-xx xx xxxxx, xxx strojově čitelný. Xx-xx xx možné x vhodné, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx též xxxxxxxx, která xx x xx xxxxxxxx. Xxxxxx i metadata xxxx xxxxxxxx otevřené xxxxxxxx xxxxx.

§4x

Xxxxxxxx otevřených dat

(1) Xxxxxxx subjekty zaevidují xxxxxxxxx, které mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx data, x xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dat je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx programování xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx data x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x národním katalogu xxxxxxxxxx xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxx je Ministerstvo xxxxxx.

§5

Zveřejňování xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx subjekt xxxx xxx informování xxxxxxxxxx xx svém sídle x xxxxx úřadovnách xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx všeobecně xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxx pořízení xxxxxx xxxxx, xxxx informace:

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx činnost,

b) xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx, jak xxxxxx xxxxxxxxx informace, xxx xxx podat xxxxxx xx stížnost, xxxxxxxxx xxxxx, podnět xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x povinnostech xxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxx xxx podat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a povinnostech xxxx, a xx xxxxxx výslovného uvedení xxxxxxxxx, xxxxx jsou x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx žadatele, xxxxx x popis xxxxxxx a pravidel, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x místo, xxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx povinný xxxxxxx xxxxxxx jedná x xxxxxxxxx, xxxxx stanovují xxxxx žádat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a které xxxxxxxx další práva xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx subjektu, x to xxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxx xxxx tyto xxxxxxxx poskytnuty x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úhrad xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx kalendářní rok x své xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§18),

g) výhradní xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (xxxx jen "licence") xxxxxxxxxx podle §14b xxxx. 4,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx úhrad xxxxxx xxxxx §16a xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx subjekty xxxx xx svém xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx hodinách xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx koncepční, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxx licenčních xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx §14b,

x) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxx vyřizování podání xxxx podnětů, zveřejněný Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;x úkonů subjektu, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx agend, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x povinností, x xx xxx, xxx xx xxxx mohl xxxxx nahlédnout x xxxxxxx xx xxxx, xxxxx nebo kopii.

(3) Xx 15 xxx xx xxxxxxxxxx informací xx žádost xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 2 xxxx. e) x f), informacích xxxxxxxxxxxx v jiné xxx xxxxxxxxxxxx podobě, xxxx xxxxxxxxx rozsáhlých xxxxxxxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejnit doprovodnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinny zveřejňovat xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a 2 xxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxxx osobami. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) postačuje xx xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, evidence, xxxxxxx xxxx rejstříky obsahující xxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v přehledné xxxxx xxxxxxxx umožňujícím x dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx data. Podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x adresa místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce; xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx uvedeny v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx výdělečnou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s členstvím xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Povinné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx programování aplikací xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx dynamických xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx povinný xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx dynamická xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx narušení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

§5b

Zveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx prostřednictvím rozhraní xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx data xxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx přímo použitelný xxxxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/1024. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/2022 Xx. x účinností xx 1.9.2022

§6

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx sedmi xxx, xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx vyhledání a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx trvá xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mu ji xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx požadovaná xxxxxxxxx zveřejněna způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx odkaz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Ochrana utajovaných informací

Je-li xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx4) označena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx žadatel xxxx xxxxxxxxx přístup, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx subjekt xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x utajovaným xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx x Xxxxx, pokud xx xx mohlo xxxxxxx xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx.

§8

§8 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 101/2000 Sb.

§8a

(1) Informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, projevů xxxxxx xxxxxx, soukromí xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx4a).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx poskytne osobní xxxxx x veřejně xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx veřejné xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx o jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx4b) x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx podpory stavebního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx obnově xxxxx4c).

(3) Základní xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx poskytnou xxxxx v tomto xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxx, xxx narození, xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx, xxxx x podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,6) xxxxxxx subjekt xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx8) xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§11

Další xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Povinný xxxxxxx může omezit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx předpisům xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jde x xxxxx informaci, xxxxx vznikla xxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx jinak; to xxxxx jen do xxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím,

c) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Organizací Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ochrany práv xxxxxxx osob chráněna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXXXX" xxxx "XXXXXX" x x Xxxxx republice xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx nedal x xxxxxxxxxx xxxxxxx8a),

x) xxxx xxxxxxxxxx významně xxxx přímo ohrožuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, majetku a xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xxxx xxxxxxxxxx významně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zahraniční xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx20).

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx neposkytne, xxxxx:

x) xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx bez použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx takovouto povinnost xxxxx neukládá, pokud xxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx informace xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9) x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxx xxxx porušena xxxxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "právo xxxxxxxx")2b), xxxx

x) jde o xxxxxxxxx, která xx xxxx stability finančního xxxxxxx18).

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx subjekt xx xxxxx osoby xxx plnění xxxxx x xxxxx kontrolní, xxxxxxxx, dohledové xxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11), xxxxx xxxxxxx se na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxx zveřejněním nebo xxxxxxxxx, xx neposkytují. Xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Povinné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ohrozilo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,12) xxxx o xxxxxxxx zpravodajských služeb, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx informace ohrozilo xxxxxx xxxxxx úkolů xx ochranu utajovaných xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, průběhu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v orgánech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x vedením xxxxxxxxx evidence xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx13) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx oblastech xxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx neposkytne xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx práva autorského2b), xx-xx x držení

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx13a),

x) škol x školských xxxxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxxxx soustavy podle xxxxxxxxx xxxxxx13b) x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx školách13c),

c) Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nebo spolupříjemci xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx13d), nebo

d) xxxxxxxxxx institucí hospodařících x veřejnými xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a další xxxxxxxx soubory, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona2a) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx19).

Xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(6) Povinný xxxxxxx neposkytne xxxxxxxxx x xxxxxxxx orgánů xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo bezpečnostních xxxxx, xxxxx xx xxxx předcházení, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxx xxxxxxxx, vyhledávat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek x xxxxxxxxxx České republiky.

§12

Xxxxxxxx omezení

Všechna xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx subjekt xxx, xx poskytne xxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx informaci trvá xxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinný xxxxxxx ověří, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx informace xx xxxxxx ústně xxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx žadateli xx ústně xxxxxxx xxxxxx informace poskytnuta xxxxx xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dostačující, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Ustanovení §14 xx 16a x §18 platí pouze xxx xxxxxxx podané xxxxxxx.

§14

Postup při xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxx xxxx, xxx xx obdržel xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxx zřejmé, xxxxxxx xxxxxxxxx subjektu xx xxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Fyzická xxxxx xxxxx x žádosti xxxxx, xxxxxxxx, datum xxxxxxxx, adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu, adresu xxxxxxxx x xxxxxx xxx doručování, liší-li xx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx bydliště. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx doručování, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx. Adresou xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx žádost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí xxx podána prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx elektronické xxxxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx žádost náležitosti xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxx a xxxxxx pro doručování, xxxxxxxx není-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxx ve smyslu xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x:

x) xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx vyřízení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §14b xxxx 15, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx do 7 xxx xxx xxx podání xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx-xx žadatel xxxx xxxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx doručení, žádost xxxxxx,

x) v případě, xx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx zřejmé, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo je xxxxxxxxxxx xxxxxx obecně, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx sedmi xxx xx podání xxxxxxx, xxx žádost xxxxxxxx, neupřesní-li xxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx odloží x xxxx odůvodněnou xxxxxxxxxx xxxxx do 7 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxx §15, poskytne xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; je-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14b, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nabídku.

(6) X xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pořídí xxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx. Závažnými xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxx požadovaných xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxx objemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x jiným povinným xxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx mezi xxxxx xxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx závažný xxxxx xx předmětu žádosti.

Žadatel xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to včas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx dohody

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx uzavřít výhradní xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx to xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kulturních xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxx právem xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Povinný xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxxxxxx třetím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xx stejným xxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx dohodě xxx xxxxxxxxxx digitální xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 5 let, xxxxx xxxxxx důvody, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Druhá smluvní xxxxxx xxxxxxxx dohody xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx výhradní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(4) Podmínky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx další užití xxxxxxxxx žadatelem x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx účinnosti.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14b

Některá xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxx informace, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x předmětu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který není xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2b).

(2) Xxxxxx xx xxxxxxxxx informaci užít xxxxx xxx vyšší xxx xxxxxx podle §17, nestanoví-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxxx subjektem x xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx informace xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxx xx poskytuje xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů podle xxxxxxxx 4.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnout xxxxxxxx licenci pouze xxxxx, xx-xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx-xx to ve xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 3 let; její xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x 3 roky, xxxxx xxxxxx důvody xxxxx věty xxxxx. Xxxxxxxx licenci x xxxxxxxxxxxx kulturního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 8 xxx; xxxx trvání xxx xxxxxx prodloužit x xxxxxxx 5 xxx, xxxxx trvají xxxxxx xxxxx věty xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kopii xxxxxxxxx reprodukce xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx bude xxxxx po skončení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x prodloužení xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxx, než xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzor xxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx jako xxxxx xx uzavření licenční xxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 241/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2022

§14c

Zvláštní právo pořizovatele xxxxxxxx

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx databáze podle xxxxxxxxxx zákona2b), x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx v §2a, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se při xxxxxxxxxxx informace xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx informaci na xxxxxxx takové licence, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x zužitkování poskytované xxxxxxxxx třetím xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx informace.

§14c vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 241/2022 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2022

§15

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx povinný xxxxxxx žádosti, xxx x xxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx o odmítnutí xxxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxx, kdy se xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx být x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ochrany práva xxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxxx subjektu xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné knihovnické x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2a) x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardizované xxxxxxx xxxxxx19) xx xxxx první nepoužije.

§16

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti xxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předloží odvolání xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadřízenému orgánu xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx odvolání.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Lhůtu xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Neshledá-li xxxxxxxxx xxxxx důvody pro xxxxxxxxx žádosti, zruší xxxxxxxxxx povinného subjektu x odmítnutí žádosti xxxx xxxx xxxx x řízení x xxxxx xxxxxxx zastaví. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnout xx xxxxx, která xxxxx xxx delší xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxx soudním xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx žádosti. Nejsou-li xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxxx žádosti a xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§16a

Stížnost xx postup xxx xxxxxxxxxx žádosti x informace

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") může xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v §6,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx. d) xxxx §14 xxxx. 7 xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx byla informace xxxxxxxxxx částečně, xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx nesouhlasí x xxxx úhrady xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 3 xxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §14b xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx x souvislosti x poskytováním xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx o xx xxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx x povinného xxxxxxxx, x xx xx 30 dnů xxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6, §14 odst. 5 xxxx. c) nebo §17 xxxx. 3,

b) xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx informace podle §14 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx §14 xxxx. 7.

(4) X stížnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx spisovým xxxxxxxxxx nadřízenému xxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx v této xxxxx stížnosti xxx xxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx nebo konečnou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x) přezkoumá xxxxxx xxxxxxxxx subjektu x xxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx povinného xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx delší xxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vyřídil, případně xxxxxxxxx žadateli konečnou xxxxxxxx nabídku, x xxxxxxxx-xx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx důvodné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 odst. 4, xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x informaci xxxxxxxx sám xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx žádosti; tento xxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx působnosti.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x stížnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. d) přezkoumá xxxxxx povinného xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx

x) výši xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právním x skutkovém xxxxx xxxxxxxxxxxx důvodné pochybnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 odst. 4 xxxx xxxxx x xxx, xx povinnému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, která xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx předložena.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx žadateli x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxx odvolat. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c), nelze xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §178 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx správního řádu xxxx xxxxx §20 xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx.

(10) Xx-xx poskytnuta xxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x), xxxxxxx může xx xxxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx x) xxxxxxxxxx obdobně.

§16b

Přezkumné řízení x xxxxxxx xxxxx nečinnosti

(1) Xxxxxxxxxx nadřízeného orgánu xxx přezkoumat x xxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx vedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx byly odepřeny xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x skutkovém xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx obdobně xxxxx §16 odst. 4.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušný Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§16x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 111/2019 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

§17

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádat xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x x odesláním xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyžádat x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pokud byla x licenční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxx povinný xxxxxxx xx poskytnutí informace xxxxxxxxx úhradu, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x výší xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx být xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx skutečností x xxxxx způsobem byla xxxx úhrady povinným xxxxxxxxx vyčíslena. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx požadavku xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stížnost xxxxx §16a odst. 1 písm. d), xx kterého je xxxxxx, x xxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx povinný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, ztrácí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx informace podle xxxxxxxx 3 je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx oznámení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx žádost odloží. Xx dobu vyřizování xxxxxxxxx proti výši xxxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxx věty druhé xxxxxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxx povinného subjektu.

§18

Xxxxxxx zpráva

(1) Každý xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx 1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx předcházející xxxxxxxxxx rok o xxx xxxxxxxx v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxx podaných žádostí x informace a xxxxx vydaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx žádosti,

b) xxxxx xxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxxxx,

x) opis xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx přezkoumání zákonnosti xxxxxxxxxx povinného subjektu x xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx vlastní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx zastoupení,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx výhradních xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výhradní xxxxxxx,

x) počet xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16a, xxxxxx jejich podání x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxx informace xxxxxxxxxx xx x uplatňování xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx povinný subjekt xxxxxxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxx předkládat xxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx této výroční xxxxxx jako její xxxxxxxxxxx část x xxxxxx "Xxxxxxxxxxx informací xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx".

§19

Umožnění xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxx za podmínek x způsobem xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxxx xxxxxx.15)

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§20

(1) Povinnost xxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001. Pro xxxx, xxxxx nejsou městy,16) xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 nastává xxxx 1. xxxxx 2002.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x §5 odst. 3 xxxxxxx dnem 1. xxxxx 2002.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [§14 xxxx. 3 xxxx. c)] x prodloužení xxxx xxxxx (§14 xxxx. 5) xx x xxxxxxx 12 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx dvojnásobek, x xxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x polovinu.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx, použijí xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) pro xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx, x

x) x řízení x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, doručování x náklady řízení

ustanovení xxxxxxxxx xxxx17); xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x základních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ustanovení x xxxxxxx před xxxxxxxxxx, x xxxxxxx §16b xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ustanovení §178; x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx-xx podle §178 xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx orgán xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxx o stížnosti Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx územního samosprávného xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.

§21

(1) Xxxxx vydá xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx zajišťování povinností xxxx xxxxx §5 xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odměn xx xxxxxxxxxxx informací.

(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxxx informací zveřejňovaných x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

§22

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.

Klaus v. x.

Xxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxx žádostí, xxxxx xxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se použijí xxxxxxxxx právní předpisy.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 106/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pozbývají xxxxxxxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx, xxxxxxx však 31. xxxxxxxx 2008.

Čl. XX xxxxxx právním předpisem x. 61/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 23.3.2006

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx podle zákona x. 106/1999 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx zveřejňovat informace xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, x jejichž zveřejnění xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx licence xxxxxxxx se poskytování xxxxxxxxx podle zákona x. 106/1999 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x která xx xxxxxx x 17. xxxxxxxx 2013, xxxxxxx xxxxxxxxx uplynutím sjednané xxxx, xxxxxxxxxx však 18. xxxxxxxx 2043. Xxxx první xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 10.9.2015

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4b xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XIX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx 1. xxxxx 2020 xx postupuje xxxxx §16, 16a, 16b x §20 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 111/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

Xx. LI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx registry, evidence, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx každému xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5a xxxx. 2 xxxxxx x. 106/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxx ode xxx vyhlášení tohoto xxxxxx, xx 31. xxxxxxxx 2023.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 24.7.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 106/1999 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2000.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2000

159/2000 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 61/1996 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 15/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

39/2001 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 483/1991 Xx., o Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 25.1.2001

413/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

61/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 121/2000 Xx., o xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 81/2005 Xx., x xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 23.3.2006

176/2006 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 106/1999 Xx. xxxxxxxxxxx x částce č. 60/2006

110/2007 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2007

32/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 412/2005 Xx., o xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 499/2004 Xx., x archivnictví a xxxxxxx službě x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 1.3.2008

254/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2010

123/2010 Xx., xxxxx XX xx xxx 30.3.2010 ve xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" x §11 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.4.2010

375/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

167/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2012

181/2014 Xx., x kybernetické xxxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x účinností xx 1.1.2015

222/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.9.2015

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx elektronické xxxxxxxxx, xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

301/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o centrální xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 6.10.2016

368/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 253/2008 Xx., o některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

205/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2017

111/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx osobních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.4.2019

12/2020 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.8.2020

36/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx správních úřadů

s xxxxxxxxx od 1.1.2022

261/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx postupů xxxxxx veřejné moci

s xxxxxxxxx od 1.2.2022 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 24.7.2021 a 31.12.2021

241/2022 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x informacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 123/1998 Xx., o xxxxx xx informace x xxxxxxxx prostředí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 130/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x veřejných xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x inovací), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2022 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2023 x 1.1.2024

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1024 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxx.

1x) Xxxxxxxxx zákon č. 527/1990 Sb., x vynálezech x xxxxxxxxxxxx návrzích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 529/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 478/1992 Sb., o xxxxxxxx vzorech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 452/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 441/2003 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 6/2002 Xx., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x soudcích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxxxx známkách), xx xxxxx zákona č. 501/2004 Xx.

1b) Xxxxxxxxx xxxxx č. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx č. 344/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 písm. x) a x) xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

2x) Zákon č. 257/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 1/2005 Sb.

2b) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (autorský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 81/2005 Xx.

3) Xxxxx č. 53/1959 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (knihovnický zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Sb.

3x) §5 xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx č. 101/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4) Xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4x) Xxxxxxxxx §11 xx 16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §5 x 10 zákona č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx osobních xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů.

4x) §5 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 101/2000 Xx.

4c) Například xxxxx č. 155/1995 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/1988 Sb., x sociálním zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 96/1993 Sb., x stavebním xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 12/2002 Sb., x xxxxxx pomoci xxx obnově xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 363/1999 Xx., x pojišťovnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx o xxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxx).

5) Xxxxx č. 256/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§11 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 509/1991 Xx.

6) §17 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník.

7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 388/1991 Sb., x Státním xxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 334/1992 Xx., zákon č. 171/1991 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx věcech převodů xxxxxxx státu na xxxx xxxxx x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 472/1992 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxx regulace v xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Například §24 xxxxxx x. 337/1992 Xx., o správě xxxx x poplatků, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §23 xxxxxx x. 592/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §14 xxxxxx x. 582/1991 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §24a xxxxxx x. 551/1991 Xx., x Xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8x) §64a xxxxxx x. 499/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 32/2008 Xx.

9) Například xxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx xxxxx č. 35/1965 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (autorský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Například xxxxx č. 552/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 15/1998 Sb., x Komisi xxx xxxxx xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) §5 x 8 xxxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx.

12a) Zákon č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx činnosti x x změně x doplnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxxxxxx §8a xxxxxx č. 141/1961 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 292/1993 Xx., §45 xxxxxx č. 166/1993 Xx.

13x) Zákon č. 483/1991 Sb., x České xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 484/1991 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13x) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).

13x) Zákon č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13x) §2 xxxx. 2 xxxx. b) x c) zákona x. 130/2002 Sb., x podpoře xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx prostředků x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx výzkumu x vývoje).

13e) Xxxxx č. 141/1961 Sb., xxxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2003 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13f) §2 xxxx. x) zákona č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.

14) §247 x xxxx. xxxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Xxxxxxxxx zákon č. 15/1998 Sb., xxxxx č. 90/1995 Sb., x xxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 6/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů.

16) Xxxxx č. 367/1990 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.

18) §2 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 122/2000 Sb., x xxxxxxx sbírek xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.

20) Xxxxx č. 150/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx.

21) §153 x 154 xxxxxx č. 134/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.