Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2022 do 30.06.2023.


Zákon o pozemních komunikacích

13/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Pozemní komunikace a jejich rozdělení §2

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny §3

Dálnice §4

Silnice §5

Místní komunikace §6

Účelová komunikace §7

Průjezdní úsek dálnice a silnice §8 §9

Připojování pozemních komunikací §10

ČÁST II. Silniční pozemek, součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací

Silniční pozemek §11

Součásti a příslušenství §12 §12a §13 §14

Silniční vegetace §15

ČÁST III. Výstavba dálnice, silnice a místní komunikace

Územní, stavební a společné územní a stavební řízení §16 §17

Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace §18

ČÁST IV. Převedení výkonu některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice §18a §18b §18c §18d

Obsah koncesionářské smlouvy §18e §18f

ČÁST V. Bezpečnost pozemních komunikací

Posouzení stavby a její dokumentace §18g

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací §18h

Odborná způsobilost §18i

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18j

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18k

Akreditace k poskytování školení §18l

Posouzení pozemních komunikací v provozu §18m

Podrobné prohlídky, plánování nápravných opatření a jejich provádění §18n

ČÁST VI. Užívání pozemních komunikací

Obecné užívání §19

Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel §19a

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace §19b

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí §19c

Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace §19d

Odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace §19e

Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění §20

Osvobození od zpoplatnění §20a

Časový poplatek §21

Úhrada časového poplatku §21a

Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění §21b

Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění §21c §21d §21e

Mýtné §22

Provoz systému elektronického mýtného §22a

Evropská služba elektronického mýtného §22b

Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného §22c

Oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22d

Povinnosti poskytovatele evropského mýtného §22e

Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22f §22g §22h

Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného §22i §22j §22k §23

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami §24

Omezení vjezdu některých vozidel §24a

Rozšíření obecného užívání §24b

Zvláštní užívání §25

Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení §26 §27 §28

Pevné překážky §29 §29a

ČÁST VII. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím

Silniční ochranná pásma §30 §31 §32 §33 §34

Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace §35

Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím §36

Styk s dráhami §37

Rušení přejezdů §37a

Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách §38

Kontrolní vážení vozidel §38a §38b §38c §38d

Mimořádné změny dopravního významu §39

ČÁST VIII. Inteligentní dopravní systém §39a

ČÁST IX. Státní správa a státní dozor

Výkon státní správy §40

Státní dozor §41 §41a §41b §42

Přestupky

Přestupky fyzických osob §42a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §42b

Společná ustanovení k §42a a 42b §43

Vybírání kaucí §43a

Vracení a započtení kaucí §43b

Zabránění v jízdě §43c

Informační formulář §43d

ČÁST X. Závěrečná ustanovení

Společná ustanovení §44 §44a §44b

Přechodná ustanovení §45

Zmocňovací ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

Účinnost §48

č. 102/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 258/2003 Sb. - Čl. II

č. 80/2006 Sb. - Čl. II

č. 97/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2009 Sb. - Čl. II

č. 152/2011 Sb. - Čl. II

č. 196/2012 Sb. - Čl. II

č. 268/2015 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. VII

č. 370/2016 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 227/2019 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. XI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVIII

č. 418/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 178/2022 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 89/2019 Sb.; č. 186/2019 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 56) x xxxxxxxx

x) kategorizaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx stavbu, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti vlastníků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx uživatelů x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxx silničními x xxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxx a jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Pozemní komunikace xx xxxx na xxxx kategorie:

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx pozemních komunikací xx xxxxxxxxxxxx kategorií x tříd x xxxxxx xxxxx

§3

(1) X xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx rozhoduje příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx základě jejího xxxxxx, xxxxxxxxxx významu x xxxxxxxx technického xxxxxxxx.

(2) Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxxxx významu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx správní úřad x xxxxx kategorie xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx vlastnického práva x xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastníkem. Do xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Dálnice

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx komunikace xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x mezistátní dopravu xxxxxxxxxx motorovými xxxxxxx, xxxxx xx budována xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x výjezd a xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx I. xxxxx x xxxxxxx XX. xxxxx.

(3) Dálnice xx přístupná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nejvyšší povolená xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxx. 12)

§5

Silnice

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx určená k xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx vozidly a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx a dopravního xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx X. třídy, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx XX. xxxxx, která xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx okresy,

c) xxxxxxx XXX. třídy, xxxxx xx xxxxxx x vzájemnému xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(3) Silnice xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 76), xxxxx jde-li x xxxxxxx X. xxxxx, která xx xxxxxxxx bez úrovňových xxxxxxx, x oddělenými xxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx x xx níž xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx převážně xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce.

(2) Místní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a stavebně xxxxxxxxxxx vybavení xx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx,

x) xxxxxx komunikace II. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx sběrná xxxxxxxxxx x omezením xxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx komunikace IV. xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na které xx umožněn xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76), xxxxx jde-li x místní xxxxxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx budována bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx a xx xxx xxxx přímo xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx připojených x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxx komunikace

(1) Účelová xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obhospodařování xxxxxxxxxxxx a lesních xxxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může na xxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Policií Xxxxx xxxxxxxxx upravit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx nezbytně xxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx komunikace stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 57) xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Účelovou komunikací xx i pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx účelová xxxxxxxxxx není přístupná xxxxxxx, xxx x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx provozovatel uzavřeného xxxxxxxx nebo xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx.

§8

Xxxxxxxxx úsek xxxxxxx x silnice

(1) Dálnice x silnice mohou xxxx xxxxxx zastavěným xxxx zastavitelným (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx"), pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx průjezdná xxxxxxx xxxxx územím.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxx zastavitelného obsažena xx schválené územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, určí xxxxxxx souvislého zastavění xxx účely vymezení xxxxx průjezdního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx silnice xxxxx xxxxxxxx technických xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, o jejíž xxxxx xxx.

(3) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx X. xxxxx xx stát. Xxxxxxxxxx xxxxxx II. x III. třídy xx xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxxx nacházejí, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osoba. Stavba xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržbu x opravy. Xxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxx xx xxxxxxxx po xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx dotčené xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77) xxxx xxxx u xxxxxx X. třídy xxxxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy; xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, x vlastník xxxx zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx správce, xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x rozsah xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Povinně xxxxxxxxxxxxxx identifikačními údaji xxxxxxx jsou obchodní xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxx xxxx, je xxxxxxx zveřejňovaným identifikačním xxxxxx pouze xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxx xxxxxxx XX. xxxx XXX. třídy, xxxxxxxx

x) xx dotčeném xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vymezen xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx krajů x x xxx sousedící xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx území xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx, xxxxxx, obsah, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, rozsah, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx připojovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nájezdů. Přímé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxx účelovou xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kruhové xxxxxxxxxx xxxx přiřazeny x xxxxxxx komunikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx dálnici, silnici xxxxx §5 xxxx. 3 nebo místní xxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 3 může xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. čerpací xxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, autoservis).

(4) Xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx komunikace nebo xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx takového připojení xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovisko x xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxx-xx xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Ve xxxxxxxxx xxxxxxx a stavebním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx orgánu.

(6) Prováděcí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navzájem x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

SILNIČNÍ POZEMEK, XXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, SILNIC A XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pomocný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zastavěné xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx okrajem x vnějšími xxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vnější xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxx náspů, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx, koruny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zářezů xxx těmito zdmi.

(3) Xxxxxx průjezdního úseku xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vozovky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx druhem xxxx xxxxxxxxxx vozovky xxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxx-xx xxx xxxx, xxxxx xxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx průjezdní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obdobně xxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxx průjezdního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx dálnice, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní komunikace xxxx

x) všechny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx), po xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx nich, xxxxxxx xxxxxxxx sklopných mostů, xxxxxxxx, propustky, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx zdi, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx pozemky,

d) xxxxxx dopravní značky, xxxxxxxx, odrazníky, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, staničníky, xxxxxxx, xxxxxxxxx dopravní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a vodicí xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx valy, pokud xxxx umístěny na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozovky xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, garáží), patří xxxx xxxxxxxx pouze xxxx vozovka.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, lapolů x sedimentačních nádrží, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx povrchových vod x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řádu.

(4) Xxxxx nejsou samostatnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx místních komunikací xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx pod podloubími, xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx potřebnou xxx zajištění bezpečnosti x plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx občerstvení x x doplnění xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místní xxxx xxxxxxx komunikace určená xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(7) Jízdní xxxx xxxx pás xxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx podle xxx povahy x xxxxxxxx buď xxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxx, xxxx účelovou xxxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odpovídá xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 500 metrů (xxxx jen "xxxxx xxx 500 x"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 500 x na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 500 x

x) sestavuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx změny údajů,

b) xxxxxxxxxx zprávu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 500 x,

x) xxxxxxxx koordinací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxx 500 m xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Zprávu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 x xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x složkám integrovaného xxxxxxxxxxx systému 35). Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxx xxxx Evropské xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 500 x, vzor xxxxxx x xxxxxxxxxxx událostech x tunelu nad 500 m, xxxxxxxx xxxxxxxx pověřené xxxxx xxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nad 500 m, požadavky xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x praxi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx x. 80/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§13

Příslušenstvím dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxx

x) přenosné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, 12)

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx zařízení xxx xxxxxxxx informace,

c) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxx provozu,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) objekty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údržby xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (cestmistrovství) x xxxxxx napojení xx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tunely),

g) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úseku xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a kontrole xxxxxx poplatku xx xxxxx xxxxxxx komunikace (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného"), xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx pozemku,

i) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, jsou-li xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) technická xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx užití xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx umístěna xx xxxxxxx komunikaci xxxx xx silničním pozemku,

k) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx na silničním xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§14

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx silnice xxxxx ustanovení §12 x 13 x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx objektech x na xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x jiná zařízení xxx zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx signalizační xxxxxxxx xxxxxxxx x řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x místní xxxxxxxxxx xxxxxx

x) sjezdy nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx a rybníků, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čáry, nábřežní xxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, trolejová xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxx xx xxxxxxxxxxx 2,5 m xx xxx krajní xxxxxx x úrovňové xxxxxxxx xxxx xx závorami xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přejezdů drah, xxxxxxxx svršek xxxxxxxxxx x železniční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,5 x xx xxxxxx xxxxx kolejnice, samostatná xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx stanice pohonných xxxx a xxxxxxxx xx hraničních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxx xxxxxxxxxx sítě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. k), x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx silničních xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxxxxxx xxxxxxxx použití xxxxxx pozemků x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sousedních xxxxxxx.

(2) Na návrh Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx projednání x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx 14) xxxxx xxxxxxx xx silničních xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, MÍSTNÍ KOMUNIKACE X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxx, stavební x společné xxxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem 15) příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx dotčeným orgánem xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a plynulosti xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx účelové komunikace.

(3) Xxxxx v tomto xxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 49) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17) X žádosti x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx stavbu tunelu xxx 500 x xxxxxxxxxxx přikládá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 49) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tunely nad 500 x. Nevykonává-li Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dotčeným xxxxxxx x územním, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 500 x.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx které xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dálnice, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x stezka xxx cyklisty x xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx.

(2) Xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx stavbě nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx I. xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřízena xx xxxxx pozemku.

(3) Xxxxx se vlastnické xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výstavby, xxxxxx, úpravy, modernizace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx výše xxxxxx ve xxxx 10 000 Xx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx dálnice, silnice xxxx místní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx dopravní význam xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnuto o xxxxx kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxx v užívání xxxxxx xxxx o xxxxx odstranění.

XXXX ČTVRTÁ

PŘEVEDENÍ VÝKONU XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX STÁTU V XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX X ÚDRŽBOU XXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx, provozování x xxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx I. třídy xxx xx základě xxxxxxx o převedení xxxxxx některých xxxx x povinností xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xx xxxxxxxxxx osobu (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxx. 27)

§18x

Xxxxxx za výstavbu, xxxxxxxxxxx x údržbu xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x závislosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouvě, xx dokončení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx z xxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx financování xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx X. xxxxx. 28)

§18c

Koncesionářskou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jejím xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vyjadřujícími xxxxxxxx xxxxxxx státu vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí zajistit xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výstavbu xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na dobu xxxxxxx 25 xxx (xxxx jen "koncesionářská xxxx").

(2) Xxxxxx xxxxx §18b xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy.

(3) Xx xxxxxxxx smluvní xxxx xx koncesionář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovanou xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx xxxxxxx, odpovídá-li její xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stavu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazků x xxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

§18x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x údržby x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x návratnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x způsob xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx státu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx x xxxxxxx koncesionáře xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx převzít,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dálnice nebo xxxxxxx X. třídy xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxxxxx xxxx práv xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajistit výstavbu, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx I. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) závazek koncesionáře xxxxxxx x pojišťovnou, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovací xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 29) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu,

h) xxxxxxx státu xxxxxxx xx smlouvě xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx na xxxxxxxxxxxx xx cenu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x závazek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx dálnice nebo xxxxxxx I. xxxxx xxxxxxxxxx a udržován xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx stavebního x xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státem xx xxxxxxxx koncesionářské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předat xx uplynutí dohodnuté xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jej xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx,

x) xxxxxxx koncesionáře xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouvě,

n) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx smlouvy,

o) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx výstavbu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, je povinen xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx prostředky z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx trvání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpovídá xx výstavbu, xxxxxxxxxxx x údržbu xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx nebo silnice X. třídy xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

XXXX PÁTÁ

BEZPEČNOST XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx dokumentace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxx xxx 500 m, xxxxx xx součástí pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 58),

x) pozemní komunikace, xxxxx je xxxxxxxx xx transevropské xxxxxxxx xxxx 58),

x) dálnice,

c) xxxxxxx X. xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx XX. nebo XXX. xxxxx, xx jehož xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx využity xxxxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování bezpečnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záměru x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx

x) xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx x

x) auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(3) Xxxxxxxx prvotního hodnocení xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx stavu sítě xxxxxxxxx komunikací v xxxxx, ve xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x území, xx xxxxxx xx xxx xxxxx uskutečněn,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x

x) xxxxxxxx nákladů x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx dokumentace xxx

1. xxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povolení,

c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Výsledkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stavebních, xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jejím užívání x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x vlastností xxxxxxx komunikace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxx xxxxxxxx vyhověl xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, x x xxxxxx, xxxxxx nevyhověl, xxxxx důvody xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti předloží xxxxxxxxxx xxxxx zprávu x vyhodnocení podle xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx xx

x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje,

b) x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx

1. odstavce 5 xxxx. b) xxxx 1 k xxxxxxx x vydání stavebního xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx 5 písm. x) xxxx 2 k xxxxxxx x kolaudaci,

c) xx stavbě xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx a

d) xx stavbě xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu 49). Xx xxxxxxxxx povolení, xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx stavby.

(9) Při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx komunikace, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx připojení xx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§18x

Xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x platným xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, který xx bezúhonný x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provádění auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmen x příjmení, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx auditorů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pravidelně xxx aktualizuje.

(4) Za xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xx již xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x jinými xxxxxxxxx činy, x xxx mu uložen xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání xxxxxxx xxxxxxx roku.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx žadatel xxxxxxxxx, si Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18i

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx 60) v xxxxxxx technických xxx x technologií xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx středním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oborech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x délce

1. 3 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx bakalářský, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60),

2. 4 xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. 5 xxx, xxxxx absolvoval xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xxxxx. Předsedou xxxxxx xxxx být státní xxxxxxxxxxx zařazený x xxxxxx xxxxxx služby x Ministerstvu xxxxxxx. X xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro získání xxxxxxxxxx znalostí, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx, obsah a xxxxxx provádění xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx školení x xxxxx související x xxxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Auditor xxxxxxxxxxx pozemních komunikací xxxxx provádět xxxxxxxx, xxxxxxx výkon svěřuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xx podílel, xxxxxx xxxx xx podílet xxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx partner, xxxx

x) xxxxx, x níž xx

1. xx vztahu xxxx společník, člen xxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx

3. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací.

(2) Xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx př xxxxxxxxxx, xxxxxxx výkon svěřuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x s xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy sdělit, xx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §18h xxxx. 4, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Auditor bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx školení, xxxxx xxxxxxxxx je udržování x xxxxxxxxxxxx potřebných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx auditor bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx

x) xxxxxx povolení xxxxx §18h xxxx. 1, xxxx

x) konání předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxx pravidelného xxxxxxx stanoví prováděcí xxxxxx předpis.

§18x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18h xxxx. 1 auditoru xxxxxxxxxxx pozemních komunikací, xxxxx

x) přestal xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx způsobem porušil xxxxxxxxxx podle §18j xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18j odst. 4, xxxx

x) o xxxxxx xxxxxxx.

(2) Auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxx ode dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

§18x

Xxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxx

(1) Školení xxxxx §18i xxxx. 3 x §18j xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx akreditace x provozování xxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, že

a) xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx školení, ve xxxxxx xxxxxx organizaci, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně dozoru,

b) xxxxxxx budou zajišťovat xxxxxxx způsobilé xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18i xxxx. 1 písm. x) a 5 xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx školení x

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxxxxx školení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx odborně způsobilými xxxxxxx a

c) mít xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxx prostory x vybavení xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo dopravy xxxxxx akreditaci x xxxxxxxxxxx školení osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a příjmení, xxxxxxxxxx firem xxxx xxxxx, identifikačních xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx míst xxxxxxxxx xxxx, kterým udělilo xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Posouzení provede xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx komunikace provedené xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxx 3 roky, x xxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xxxxxx k intenzitě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx bezpečnosti.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx vlastněných pozemních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vlastník pozemní xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx hodnocení. Xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx posuzovaných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx bylo posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x průběhu xxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§18n

Podrobné xxxxxxxxx, plánování xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xx zprávě xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx zvýší xxxxxx xxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x roční praxí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, x xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxxx xx zpráva x xxxxxx výsledcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeného úseku xxxxxxx komunikace, xxxx-xx xxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxx nehodách xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prováděny, sdělí xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vybraných úsecích xxxxxxxxx komunikací a xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxxxxxxxxx dopravy xx 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxx přehled úseků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provedených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Do xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx nápravných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx základě xxxxxx sdělení Ministerstvo xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx zvyšování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxx užívání

(1) V xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 12) x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx, ke xxxxxx xxxx určeny (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20) xxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dotčené xxxxxxx komunikace.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikace, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace x vozovkou xx xxxxxxxx znečišťovat xxxx xxxxxxxxxx; veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovým způsobem, xx se xxx xxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věcech cokoliv xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pásová x jiná vozidla, xxxxxxx kola xxxxxx xxxxxxxx pneumatikami xxxx xxxxxxxx obručemi, xxxx xxxxxxxx xxxx stroje x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx (§25) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxxx vozidly,

c) xxxxxxxx xxxxxxx řetězy x úsecích, xxx xxxxxxx není dostatečně xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx 2) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, splašky x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) odstavovat xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxx nezpůsobilé x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx 78) x xxxxxxxx způsobilosti xx xx xxxxxxxx výměnu, xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 78) xxxx xxxxx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxxx xx karoserii xxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "vrak"),

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxx xx xxxx xxxx než 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezpůsobilosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxx,

x) umisťovat xxxx xxxxxxxxxx pojízdné xxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx určeno x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx stanice).

(3) Xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), x) x x).

§19a

Dočasný xxxxx xxxxx xxxx zastavení silničních xxxxxxx

(1) Silniční xxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx dočasně xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního provozu, xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxx jiných mimořádných xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správní úřad xxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stání, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx, která může x xxxxxx návrhu xxxxxxx námitky, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xx xxxxxxxx týkat, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxxxxxx. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 xxx xxx dne zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem po xxx vyvěšení. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx silniční správní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Bylo-li xxxxxxx zakázáno xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxx xxxxxxxxx dopravní xxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx, xxxx-xx možné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatel.

§19a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx zákazu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a, xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ponechané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo omezením x xxxxxxxx xx xx vhodném xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxx x místa, xxxxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx vyzvednout, x způsob jeho xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, nese xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x vrácení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxxxx-xx závažné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstranit. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, odstavení x xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nese xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přijatého xx xxxxx xxxxx §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §19a, na návrh xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x povolení prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx brání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx povolen, xx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xx které bylo xxxxxxxxxx, oprávněn je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatele.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla; xx xxxxx účelem jej xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx nebo ke xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x předání této xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxx-xx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Částka zbývající xx odečtení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx 1 xxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxx nevyzvedl xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k jejímu xxxxxxx.

(7) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx doručit xx xxxxxxxxx rukou xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, v xxxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Lhůty se x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Předá-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí to xx 10 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx správním xxxxxx xxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx, xxxxxx komunikaci nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) na xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19b xxxx. 1, povinnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx dálnici, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx veřejně přístupnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odstavený na xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavit mimo xxxxxxx, silnici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 měsíců xxx xxx, kdy byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 předání xxxxx xx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností. Xxxxxxxxxx §19b odst. 8 xx užije obdobně.

(3) Xxxxxxx-xx silniční xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx usnesení, xxxxx se oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx totožnosti, xxxxxx se usnesení xxxxxxxxx xx vozidle xxxxxxx 5 dní xxxx xxxxxxxxxx ohledání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx provozovatele, xxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx uzamčení xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, x případě xxxxxxx xxxxxxxxx účelové komunikace x obec, na xxxxxx území xx xxxx veřejně přístupná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx důvod, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 měsíců ode xxx, xxx xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 doručena provozovateli xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx učinila xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx vozidlo z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jej xx xxxxxxx xxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxx provozovateli vozidla xxxxx, kde je xxxxx xxxxxxx vyzvednout, x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxx xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, prokáže-li závažné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx odstranit.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 x oznámení xxxxx xxxxxxxx 2 xx použije §19b xxxx. 7 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx příslušný podle xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej silničního xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo pokud xxxxxx závažné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. §19b xxxx. 4 xx 6 a 8 xx xxxxxxx přiměřeně.

(5) Xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx učinit xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xx důvodné podezření, xx je xxxxxxxx xxxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x), oprávněna vyžádat xx poskytnutí údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla zapsaných x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxx opatřit xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx ohledání zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx vylepením xx vozidle a xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx desce. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx otevřít xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nese osoba, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x), nahradí xxxx xxxxxxx osobě, která xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X výsledku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx požádala o xxxxxxxx vozidla.

§19e

Odstranění zaniklého xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx x registru xxxxxxx xxxxxx zánik xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx §19b xx 19d xx použijí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vlastníkovi.

§19e xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.4.2020

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívání x xxxxx xxxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx pozemní komunikace, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxx je označena xxxxxxxx značkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 33), stanoveným xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx zpoplatnění (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx

x) typu xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci (dále xxx "mýtné"), nebo

b) xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Za xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxx časový xxxxxxxx x mýtné.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx jsou příjmem Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx xx zpoplatnění

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 34), xxxxx xx xxxxx x vozidlo

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

2. xxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pacientů xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx integrovaného záchranného xxxxxxx 35) xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2,

x) Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx "POLICIE" xxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vzájemnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXXXX POLICIE" x vozidel ozbrojených xxx xxxxxx státu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXX XXXXXX" 37),

x) hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů opatřených xxxxxxx "XXXXXX",

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX XXXXXXX" xxxx "MĚSTSKÁ XXXXXXX" 62),

g) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 63),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postižené xxxxxx, kteří xxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 66) xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx XXX/X, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sama xxxx xxxxx jí blízká 39),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 69), xxxxxx-xx x přepravě osob xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 35),

m) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 40),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vodík

1. xxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxxx s jiným xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 x/xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx historického vozidla.

(2) Xx-xx nutno při xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx pro vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikaci, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxxxx koly, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxx xxxxxxx 3,5 xxxx (dále xxx "xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxx

x) xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx osvobozeno xx xxxxxxxxxxx x, xxx-xx o xxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 písm. a) xx g), x), x), x), x) xxxx x), osvobození xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx oznámeno Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxx na 1 xxx, xx 30 xxx nebo xx 10 xxx. Počátek xxxxxx, na xxxxx xx hradí xxxxxx xxxxxxxx,

x) nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 měsíce xx provedení xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 500 Xx, výše xxxxxxxx xxxxxxxx na 30 xxx xxxxx xxxxxxxxx 600 Kč x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx 400 Xx. Xxx-xx x xxxxxxx poháněné zemním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxxxx 1 000 Xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na 30 xxx xxxxx xxxxxxxxx 300 Xx x výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx 200 Kč.

§21x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxx xxxxx.

(2) Časový xxxxxxxx xx hradí

a) v xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx výběrem xxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx určená k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x čísla xxxx x podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x).

(4) Xx xxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x systému časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx značka xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx registrováno,

c) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o tom, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zemním xxxxxx xxxx biometanem,

e) datum x čas xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx číslo, byly-li xxxxxxx.

(5) O úhradě xxxxxxxx poplatku se x xxxxxxxx vozidel x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xxxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§21b

Zaznamenávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zpoplatnění

(1) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osvobození vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. a) xx x), j), k), x), x) xxxx x) v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Oznámení x záznam x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru jiného xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. c), xx-xx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxx osvobozeného xx xxxxxxxxxxx podle §20a odst. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými jsou xxxx

1. jméno, popřípadě xxxxx, a příjmení, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. datum xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, její xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx registrováno x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla.

(3) X xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx

x) xxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osvědčení x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1 písm. x) a xxxx-xx xxxxxxx registrováno x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxx udělená xxxxxxxxxxxxxx vozidla opatřená xxxx úředně xxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx plné xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx oznámení náležitosti xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, nahlíží xx xx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx; Státní fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systému časového xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději do 10 xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx fondu dopravní xxxxxxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam x osvobození vozidla xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; oznámení xxxx xxxxxxxxx úředně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx se oznámení x osvobození vozidla xx zpoplatnění nebo xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx osvobození xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavce 3 xxxx. b) xxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

§21c

Evidence vozidel v xxxxxxx časového zpoplatnění

(1) Xxxxxxxx vozidel x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx která xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vymezené x §21a odst. 4,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vymezené v §21b xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxx, zda xxxx xxxxxxx zaevidována xx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx značku vozidla x xxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Evidence xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx 45).

(3) Xxxxxxxx evidence xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx značky xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx období, xx xxxxx xx uhrazen, xxxx

2. v evidenci xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x evidenci vozidel x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxx období, xxx které xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1, a xxxxxxx xxxxx obsažené x evidenci xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x

§21x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

Mýtné

§22

(1) Užití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx čtyřmi xxxx, xxxxx největší povolená xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 3,5 xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx návratnosti xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx zpoplatněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx z provozu xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích.

(2) Xxxx mýtného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx xxxxxxxx xx elektronické xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx vybaveno xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ujeté vzdálenosti xx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx mýtného xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx, kategorie xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) emisní xxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx mýtného xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx návratnosti nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b); xxxx xxxx mýtného xx x xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx nejpřísnější xxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx ukládanou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Vláda může xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sleva x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uloženého xx xxxxxx xxxxxxxx návratnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx období xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto vozidlem xxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx mýtném xxxx xxxxx xxxxxxx 13 % z xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx by se xxxxx neposkytla.

(4) U xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xx xxxxx nehradí. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, které má xxxxxxxxx xxxxxxxxx poznávací xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx registrační značku xxxxxxxxxxxx vozidla, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 2.

(5) Výši xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mýtného xxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxx poměrnou xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,

b) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zpoplatněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náklady xx správu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xxxxxxx na xxxxxxxx x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Překročí-li x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxx let xx zjištění xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx, popis, způsob xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx mýtného xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mýtného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zřízenou Xxxxxxxxxxxxx dopravy nebo xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxx x výběru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxxxxx provozovatel systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx xx síti xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dohled xx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x za podmínky xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu elektronického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydala.

(2) Poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v České xxxxxxxxx x bylo xx x této xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx toto oprávnění xxxxxxx příslušným orgánem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx"). Hodlá-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxx x xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx x provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tomuto xxxxxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx xxxxxxxx v xxxxxxx elektronického xxxxxxx, x umožnit použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22g xxxx. 1 poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxx-xx x elektronické xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx nefunkční,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného (dále xxx "evidence údajů x mýtném"),

c) zajistit xxxxxxxxx poskytnutí elektronického xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zmocněné xxxxx 44), xxxxx x xx xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zajistit xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného nebo xx xxx xxxxxxxx xxxxx 44), xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jež vzniklo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxx kterých uzavřeli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22b odst. 3, x xxxxxxxx vozidel, xxxxxxx elektronické xxxxxxxx xx evidováno xxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70), x xxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx f), x xxxxxx mu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx mýtného, s xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a xxxxxxxx xxx aktualizovat a

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x provozování systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx údajů x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 45), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx obsahuje xxxxx x

x) provozovatelích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného,

b) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x místě průjezdu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

e) xxxxxxxxx, za xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mýtné, x x jimi xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx 45). Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x evidence xxxxx x xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx správcům pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx správním xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxx nezbytném pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx sledování x xxxxxxxx, xxx xxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1, Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je oprávněn xxxxxxxxx

x) od provozovatele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného nebo xx jím xxxxxxxx xxxxx 44) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepodléhá, a x xxxxxxxx vozidla, xxx xxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx x

x) od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x případech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Složení xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vrátí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx výši provozovateli xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 44).

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx vložené xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx dne proběhnutí xxxxxxxx mýtné xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x mýtném. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bylo-li zaevidované xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx a propadlé xxxxxxxx xxxxxxxxxx určené xxx xxxxxx mýtného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx k poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xx usazena v Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx normy 71),

x) xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §22g xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Žadatel x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx ekonomie a xx xxxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxx x likvidací nebo xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 72), xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x příspěvku na xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx pojistném xx xxxxxxxxx zdravotní pojištění xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx trestný čin xxxxxxxx úmyslně k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikáním, nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x nedbalosti, xxxxx skutková podstata xxxxxxx x předmětem xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(6) Za xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx oprávnění x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celou dobu xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxx ověří plnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) x f) xx x).

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§22e

Povinnosti poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Poskytovatel evropského xxxxxxx xxxxx §22d xxxx. 1 je xxxxxxx

x) xx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx x každoročně xx aktualizovat,

b) xx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s provozovateli xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx ve 4 členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxx x xxxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít s xxxxxxxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxx první z xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x průběžně je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, x

x) postupovat x souladu x xxxxxx xxx řízení xxxxx a nechat xxx xxxxxxx xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxx uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mýtného x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

c) xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx zablokovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx, a x xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x neuhrazení xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxx ve xxxxxxx x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nesmí xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x podmínek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §22d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx nebo hrubým xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §22e; x nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxxxxxx všech systémů xxxxxxxxxxxxxx mýtného do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného užívat xxxxx takové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) splňují xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73),

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70) x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70).

(2) Xx-xx prvek xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73), xx se xx to, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro použití, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70) vyhrazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx

x) právnická xxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx subjekt, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na žádost xxxxxxxx, který splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 73). Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 83), předpokládá xx, xx splňuje požadavky xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx oznámí Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům Evropské xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxx pro xxxxxxxxxx normalizaci, metrologii x státní zkušebnictví xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70). Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oznámený xxxxxxx

x) o xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73), nebo

c) provádí xxxxxxxxx shody nebo xxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70).

(7) Xxxx pro xxxxxxxxxx normalizaci, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx nebo xx důvodné podezření, xx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určený k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx brání propojitelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x rámci xxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 74).

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx budou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx použití. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx zveřejní v xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxx alespoň 1 xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§22h

(1) V xxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx smlouvy xxxxx §22c xxxx. 1 xxxx. g), xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x povinností xx jejím xxxxxxxx, xx xxxxx provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x předmětu xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře xx 1 měsíce xx obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx přístup x xxxxxxxx infrastruktuře vydá xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vyvážené x v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

c) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx sazeb xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx poskytovatele evropského xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) výsledky xxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx podle §22e xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx provozovatele x xxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx před užitím xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) provozovateli systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x ním xx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxxxxx údaje potřebné x xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mu xxx zbytečného odkladu xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx instalování zaevidovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

c) xxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx je povinen xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, nehradí-li xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx zaevidované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, ani xxxxxx řízení xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, způsob úhrady xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úhrady mýtného.

(5) Xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§22x

(1) Řidič xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxx užitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytovatelem evropského xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xx zaevidovaného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22i xxxx. 1 písm. x) x x), x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx správné stanovení xxxxxxx,

x) xx celou xxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x provozu,

c) nakládat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx uhrazeno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného podle §22c odst. 4 xxxx. x),

x) na xxxxx policisty nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 písm. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud toto xxxxxxx není x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx potřebné x xxxxxx do elektronického xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§22x

Xxxx-xx xxxxxx mýtné xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x úhradě, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§23

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy xx xxxxx xxxx xxxx xxxx x nařízení xxxx xxxxxxx oblasti xxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx užít xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 23)

x) x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx x obci xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx dobu 24 xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx řízení,

c) k xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, 24) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxx trvalého xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxx-xx tímto xxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxx xx pozemních komunikacích x xxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx placení xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx. 12)

(3) V xxxxxxxx obec xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx kterých nelze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. a) xx x).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxxxx vymezení x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxx x objížďkami

(1) Xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx částečně xxxx xxxxx uzavřen, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ztrát, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx má xxxxx k xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) x vlastníkem pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x obcí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxxx dráhy, 5) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx vést xx xxxxxxx, místní komunikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci.

(3) Týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx silničních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx silniční správní xxxxx jsou x xxxxxx xxxxxxxxx dotčenými xxxxxxxxx úřady.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stanovit podmínky, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx udělené xxxxxxxx xxxxxx nebo zrušit. Xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Hasičskému xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxxx záchranné služby,

c) xxxxxxxxx x linkové xxxxxx xxxxxxx, jde-li x pozemní komunikaci, xx níž je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) všem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx povolují xxxxxxxx xxxxxx těžkých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx druhu přepravy,

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x dálnice, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky,

f) provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Vlastník xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx má xxx xxxxxx objížďka, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxx xx ni x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škod xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x objížďce x xxxxxxxxx xx náklad xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Uzavírka x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x objížďku xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx.

(8) V xxxxxxx xxxxxxxxx z prodlení (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zřícení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít x alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx x xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správci, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uzavření x xxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovení místní x přechodné xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxx provedl xxxx xx x xxx xxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení uzavírky x x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxx vjezdu některých xxxxxxx

(1) Tranzitní nákladní xxxxxxx prováděnou nákladním xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxx 12 xxx x xxxx, xxx na xxxxxxx II. a XXX. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 76), xxx xx-xx možné využít xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx nákladní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sil Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx jiného xxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Xx. s účinností xx 31.12.2015

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace lze xx určených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) výška, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, skupiny xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx kol překračuje xxxxxxx stanovené xxxxxxx x silničním provozu, xxx-xx o vnitrostátní xxxxxxxx dopravu, nebo

b) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx rozložení hmotnosti xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx překračuje xxxxxxx stanovené xxxxxxx x silničním xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx pracovních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X opatření xxxxxx povahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) vymezí xxxxxxxxx nebo podkategorie xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx, které z xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx překročení x xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x ochranu xxxxx xxxxxxx komunikace, při xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla anebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxxx jízdu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx související, x

x) stanoví dobu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx jsou

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

x) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx dotčený xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, xx s návrhem xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Věstníku dopravy.

(6) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx.

(7) Užít xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze jen xxx splnění xxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinnost řídit xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 dotčena. Xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx poškození xxxx xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx místní komunikace.

§25

Xxxxxxxx užívání

(1) K xxxxxxx dálnic, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx jsou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxx bezpečnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x předchozím xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx souhlasem Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 6 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx námitky, x kterých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx. Xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx x náhradám xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx právnická nebo xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Právnické xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx odňato xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu užívání xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nejdříve xx uplynutí tří xxx ode xxx, xxx rozhodnutí o xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Silniční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx povolení na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxx vozidla Xxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx užíváním xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xx

x) přeprava xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx předmětů x xxxxxxx vozidel, jejichž xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy, 2) xxxx-xx umožněno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxxx motorovými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nižší, xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76),

c) xxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro

1. xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx prováděnou xxxxxxx xxxx propagaci (xxxx xxx "xxxxxxxx zařízení"),

2. xxxxxxxxxx, skládání a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nesloužících x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx paliva xxxx.),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prodejních x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. audiovizuální xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx pozemku, xx xxx nebo na xxxxxxxx objektech,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, náboženských, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

f) xxxxxxxxx užití xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Armády Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx samojízdnými xxxxxxxxxx xxxxxx x přípojnými xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx schválenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx na dobu xxxx let, xxxx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxx xxx možné xxxxxxx x xxxxxxxxxx značkami xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx umístěno reklamní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx náklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obce xxxxx §30 odst. 3 xx xxxxxxxxxxx xx 50 metrů od xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx ochranném xxxxx xx xxxxxxxxxxx do 200 metrů xx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx I. xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku.

Podmínky xxxxxxxxx x povolení xxxx trvat po xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zánik některé x xxxxxxxx je xxxxxxx vlastník reklamního xxxxxxxx oznámit xx 30 xxx příslušnému xxxxxxxxxx správnímu úřadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxx umístěné, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo x xxxxxxx s ním, x výjimkou reklamních xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstranit xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxx příslušného silničního xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx-xx xxx, zajistí odstranění x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xx náklady xxxxxxxxx xxxx.

(9) Nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistit vlastníka xxxx xxxxxxxx, zřizované xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx způsobem v xxxxx obvyklým a xx marném xxxxxxxx xxxxx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x likvidaci věci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx správce, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce. Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, je-li výkon xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věci.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xx dozvěděl x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxxx pomocném pozemku xxx povolení xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx silničním správním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx odstranění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx zakrýt x xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(11) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx výzvu x odstranění reklamního xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xx marném xxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx a likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho likvidace xxxx provedeno xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(12) Umísťování xxxx xx dálnici, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 písm. x) x xxxx. 2 xxxx. b) x d), není xxxxxxxxx xxxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx.

(14) X případě, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policejní doprovod, xx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxx zabezpečení

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silničních x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx obce jsou xxxxxx komunikace x xxxxxxxxx úsek silnice xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohyb xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx technickému xxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx kvalita, xxxxxx xxxxxxxxxx povrchu, podélné xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx běžnou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, krajnic, xxxxx x mostních xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součástmi x xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Dopravně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx technické xxxxx (xxxxxx uspořádání, příčný x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x druh xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx oblouky) a xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx výška).

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, povodně a xxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx taková xxxxx xx sjízdnosti dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxxx nemůže xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx technickému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a povětrnostním xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx změna xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nemůže xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxxxx situacím x xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx nemají xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx ze stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chodníku xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxx možností tuto xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chodníku xx povinen xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závada xx xxxxxxxxxx chodníku, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo průjezdního xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x závady xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx situacemi x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závadu zmírnit, xxx xx ni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornit.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx vznikly x xxxxxxxx stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx takových xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úseků xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pozemní komunikace xxxxxxx. Vlastník pozemní xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Prováděcí xxxxxxx xxxxx vymezí xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní komunikace. Xxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx, xxxxxx x xxxxx odstraňování závad xx schůdnosti xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx silnic.

§28

(1) Xxx znečištění xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uvést xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcmi. 6)

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 12) xxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx správci, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odstraněním xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxxx stavu; xxxx xx též x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že poškození xxxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxxxx xx sjízdnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxx povinnost k xxxxxxxxxx znečištění, xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx.

§29

Xxxxx překážky

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ostrůvcích x xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx umístěny pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 12) xxxxx xxxxxxxx, zrcadel x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xx souhlasem Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx vydat pouze xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx bezpečnost x plynulost silničního xxxxxxx x že xxxxxxx o vydání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx náklad všechna xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxxxx povinni odstranit xx xxxx náklad xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nadzemního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro jehož xxxxxxxx xxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx povolení podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxx lhůtu pro xxxx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníkem dotčeného xxxxxx; nedojde-li x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne soud.

(5) Xxxxx-xx pevnou xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §15.

§29x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx xxxx Centrální xxxxxxxx pozemních komunikací. X Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací se xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních komunikacích x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích (§24) x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx komunikací (§25).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 45).

(3) Vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx komunikacích x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx komunikacích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 46).

(5) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx ke stanovení xxxxxx úpravy xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xx xxxxxxx zveřejnit xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup 46).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx 46).

(7) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxx zveřejnění

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dopravě, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, na níž xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx silničnímu xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx přepravy zvlášť xxxxxxx xxxx rozměrných xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx údajů xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxx x formát, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXX XXXX X OKOLÍM

Silniční xxxxxxxx xxxxx

§30

(1) K xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx x provozu xx xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní komunikaci X. nebo XX. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx stavby 16) xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona rozumí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx 50 x x xx xxxxxxxxxxx

x) 100 x od xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx anebo xx xxx xxxxx xxxx křižovatky s xxxxx xxxxxxx komunikací; xxxxx xx xxxxx xxxxxx pásmo nezahrnovalo xxxxx plochu odpočívky, xxxxx hranici xxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) 50 m xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxx xxxxxxx I. xxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx X. xxxxx,

x) 15 x xx osy xxxxxxx xxxx od xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx silnice XX. xxxxx nebo III. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx II. xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx územím xxxx (xxxx xxx "xxxxx") je pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxx xx postaveno xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníků, xxxxxx xxxx přiděleno xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 64),

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx pro xxxx xxxxx zvětší xx xxxxx xxxxxx x 5 x, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 75 x. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx půdorysu jednotlivých xxxxx (u oblouků xx xxxxxxx tečny). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budov, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budov, xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx pásmo xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx I. x XX. xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx viditelné uživateli xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxx ze 100 xxxxx na 250 xxxxx.

§31

(1) Zřízení a xxxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení lze xxxxxxx pouze, není-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, světelnými signály, xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx oslnit xxxxxxxxx xxxxxxx pozemní komunikace xxxx jinak xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. xxxxx, xxx jeho xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx v silničním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 200 xxxxx xx reklamního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxxx

x) vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na které xx xxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo dálnice,

c) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silnice x místní komunikace.

(5) Xxxxxxxx správní xxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx zřizovat x xxxxxxxxxx reklamní zařízení xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx xx základě xxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx dobu xxxx xxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x obecném xxxxx xxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení ke xxxxxxxxx a provozování xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, které bylo xxxxxx povolení, xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx znovu xxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx xxx let xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx existenci xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, odstranit. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho likvidace xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na skutečnost, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx silniční správní xxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx zařízení zřizovaného xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx x xx marném xxxxxxxx xxxxx deseti xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx. Odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytnou xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx zakrytí reklamy x xx účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx škoda xx xxxxxxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxxx zprostit.

§32

(1) X silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx na xxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem a xx podmínek v xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx terénu snížila xxxx zvýšila xx xxxxxx x niveletě xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisy x územním plánování x x xxxxxxxxx xxxx. 16)

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx čekáren linkové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, telekomunikačních a xxxxxxxxxxxxx vedení a xxx stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odtokových xxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx společném xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx.

§33

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx oblouku silnice x místní komunikace X. xxxx XX. xxxxx x xxxxxxxx 500 x x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx trojúhelnících xxxxxxxx xxxxxxxxxx křižovatek těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 100 x x silnice označené xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxx xxxxxxx hlavní x 55 m x silnice označené xxxxxxxx značkou podle xxxxxxxxxx předpisu 12) xxxx silnice xxxxxxxx.

§34

(1) Vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx komunikace X. xxxx II. xxxxx je xxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx, aby xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx a činnostmi xxxxxxxxx xxxxx, kterým xx možno xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tím xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx stavbě, xx xxx, kdo škodu xxxxxxxx, xxxxxxx ji xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se o xxxxxxx komunikaci xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxx, xxxxx xxxx ustanovení xxx xxxxx vlastníka, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx veřejném xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schůdnosti této xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx míře x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo zřízeno, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní komunikace xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx kamenů, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx částí, vznikne-li xxxx xxxxxxxxx výstavbou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxx přírodními xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx svůj xxxxxx. O xxxxxxx x způsobu provedení xxxxxxxxxx opatření x x xxx, xxx xx provede, rozhodne xxxxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rušení silničního xxxxxxx xx nich. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, než je xxxxxx v odstavci 1, nařídí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx vlastník zdroje xxxxxxxx, silniční xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožení xx xxxx náklady.

(3) Xxxxxxxx nemovitosti sousedící x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx povinen xx jednorázovou úhradu xxxxxx xxxxxxx věcného xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx spočívajícího x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, dopravních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx u dopravních xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxx zařízení pro xxxxxxxx informace 33).

§36

Styk xxxxxxx, xxxxxxx x místní komunikace x xxxxxxxx a x xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx veřejný zájem, xxxx dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx, zásoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, území xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxxxxxx x jiná xxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí a xxxxxxx poměrům xxx, xxx byly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, vodovodní, xxxxxxxxxxx x jiná xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxx tramvajových x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podélné umístění xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx nebo krajnicí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, podélné umístění xx xxxxxxxxxx pomocného xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx komunikace. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8) xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení ke xxxxxxxxxx užívání s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx břemene x xxxx xxxxxx xxxx.

(4) V xxxxxxxxxx xxxxx obce mohou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx odstavci, x x chodnících x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx, krajnicí, xxxx xx středním dělícím xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx by mohlo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxx povinen xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odborný dozor.

(6) X xxxxxxx havárie xxxxxx není pro xxxxxxxx práce k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx xxxxxxxx ke zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vedení xx xxxxxxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené pozemní xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx správci, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx následné xxxxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx související s xxxxxxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxxxxxxx xxxxxxxx 7) o xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, zásobami xxxxxxxxxx podzemních xxx, x xxxxxx chráněným xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x vodohospodářskými x jinými xxxx. Xxxxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxx, oprav x xxxxxxxxx inženýrských sítí x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemcích xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§37

Xxxx s xxxxxxx

(1) Xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx možné xxxxxx xx

x) tramvajové x xxxxxxxxxxxx dráze x xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxx, která umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 160 xx.x-1.

(3) O vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx dráhy xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční správní xxxx, který xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) opatří xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dráze x xxxxxxx zřízení xxxxxxxx x xxxxxxx stanovisko Xxxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx pozemní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Vlastník xxxxx xx povinen xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přejezdu xxx xxxxx do vzdálenosti 2,5 x od xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxx závorami, x xx x celé xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx šířce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx vlastník dráhy xxxxxxx přejezd xxx xxxx rekonstrukci xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 5 x xxxx xxx xx přejezdu zachována xxxxx šířka xxxxxxx 5 x.

(5) X xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx X. x&xxxx; XX. xxxxx xx xxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx přejezdu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) opatření xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx chodci xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace x x xxxxxxxx trolejových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nad jejich xxxxxxx do xxxx 5 m; xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná dráha, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrům xxx, aby xxxx xx nejméně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx nebyl vzájemně xxxxxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisy 5) xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dráhy.

§37a

Rušení xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx vlastníka xxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx x xxxx xxx 5 xx x

x) xxxxxx přes xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovisko

a) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx trasy xxxxx odstavce 1, xxx-xx o zrušení xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, x

x) drážního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx, má-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx.

§37x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx výstavby xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx znemožněno užívání xxxxxxx komunikace nebo xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxx. Vlastníkem této xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx překládané xxxx xxxxxxxxx pozemní komunikace. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x pozemku, xx xxxxx xxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě silničnímu xxxxxxxxx pozemku, převede xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Má-li xx xxx velké xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx komunikace x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx zajištěny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, popřípadě vybudování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Nedojde-li x dohodě, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx tras staveništní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx vypracování.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§38x

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx komunikacích xx provádí kontrolní xxxxxx x xxxxxx (xxxx jen "kontrolní xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kategorie X2, X3, X1, X2, X3, T, X, X, X, S xxxx XX 32) nebo xxxxxxxx xxxxxxx tvořených xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vážení xxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozložení xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Podle tohoto xxxxxx se xxxxxxxxx xxx kategorie kontrolního xxxxxx:

x) kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx nepřenosnými xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení"), a

b) xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jaká xxxx uvedena x xxxxxxx a) výše, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxxx úřady

1. xx xxxxxxxxx X. xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxx pověřená osoba x

2. na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx samostatně.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení zajišťuje

a) xx silnicích I. xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x

x) na xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pověřená xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které vydal x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, než je xxxx xxxxxxxx hmotnost. Xx-xx xxxxxxx přepravována x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x zásilce xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxx zásilky x xxxxxxxxx kontejneru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx přepravována.

(6) Provozovatelem xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Policie Xxxxx republiky x xxxxx xxxxx, jde-li x nízkorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x počtu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx vozidel xxxx xxxxxxxx souprav, x xxxxx bylo xxx kontrolním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nápravy xxxx xxxxxxx náprav xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu.

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx policisty xxxx xxxxxxx podrobit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolnímu vážení. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nízkorychlostní xxxxxxxxx vážení, včetně xxxxx zpět, xxxxx xxx xxxxx než 16 kilometrů.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na nízkorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx doklady podle §38a xxxx. 5, xxxx-xx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidla.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního vážení, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx soupravy. Nedojde-li x odstranění xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy xxxxxxxxxxxxx xx výzvě xxxxx věty první, xxxxxxx policista xxxx xxxxxx odtažení xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx provádění nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx, náležitosti xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení x vzor dokladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot nebo xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k odstavení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x zakáže xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx, než

a) xxxxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b.

(2) Policista nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx místo x xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx pokračování x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx podrobit xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy, xxxxxxx xxxx 48 hodin.

(3) Xxxxxxx-xx policista xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx technického xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx v xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx soupravu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo b). Xxx-xx o zákaz xxxxxxxxxxx x jízdě xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxx celní xxxx xxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo uplynutí xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního vážení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx podle odstavce 2 xxx, jen xxxxx je x xxxxx, kde má xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 81).

§38x

(1) Řidič vozidla xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx prováděno xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na to, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx k vysokorychlostnímu xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxx nedodržení hodnot xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, zajišťuje-li xxxxxx xxxxx §38a odst. 4 xxxx. x), xxxx jimi pověřená xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx bylo vysokorychlostní xxxxxxxxx vážení provedeno.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx lístku xxxxxx, xxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x podstatnému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx technický xxxx xxxxxx nárůstu zjevně xxxxxxxxxx, xx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxx části pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx vlastníka xxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§39x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx souborem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technických xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, logistice x xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx služby xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx x uveřejněným x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxx xx xxx x do xxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Ministerstvo dopravy xxxxxx nebo má xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 75).

(5) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx povinen zajistit, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

§39x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. x účinností xx 1.9.2012

XXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§40

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Státní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx úřad, xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností x obecní úřad, xxxxx úřad a xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx po xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 15) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x xxxxxxxxx působnosti,

f) xxxxxxxxx stanovisko k xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dálnic x xxxxxx X. xxxxx, a závazné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 80) x xxxxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x újezdních xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx opatření x prvků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx podle §42b xxxx. 5,

k) je xxxxxxxx orgánem při xxxxxxxxxx zralosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 80).

(3) Xxxxxxx xxxx

x) povoluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX. x XXX. třídy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a užívání xxxxxxx, jejichž rozměry xxxx hmotnost přesahují xxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, 2) pokud xxxxx xxxxxxxx nepřesahuje xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxxx silnice XX. xxxx XXX. xxxxx x x změně xxxxxxxxx nebo třídy,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx po xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x speciálního stavebního xxxxx xx xxxxxx xxxxxx X. třídy x výjimkou xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx řešení xxxxxx XX. x III. xxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx xx věcech xxxxxx II. x XXX. třídy a xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, o kterých xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx místních komunikací,

b) xxxxxxxx působnost silničního xxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxxxxxx zřízení xxxx zrušení přejezdu xx neveřejné účelové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a a 42b xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přestupků, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x projednání xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 4 xxxx. x) x §42b xxxx. 1 xxxx. x), v), x) x x) je xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provedeno xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx plánům x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hlediska řešení xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Obecní xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx xx xxxxx vojenského xxxxxx.

(7) Xxx-xx x xxx, xxx se xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nejbližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx stejnokroji xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx vozidlo x podrobit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx řidiče x provozovatele xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem, podrobit xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx vybaveno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zda xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a kontrole xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prokazujících xxxxxx mýtného,

c) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjistit xxxxxxxxx řidiče x xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, x xxxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění xxxxx §20a odst. 1 písm. x) xxxx i), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx účelové komunikace xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx řízení x přestupcích. Celní xxxx projednává xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 a 3 x xxxx. 4 xxxx. x) , x) a x) x xxxx. 7 x §42b odst. 1 písm. r), x) x t) x xxxx. 2 x přestupky podle §42a odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 3 je xxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx první. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku podle §42a odst. 7 x §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x t).

§41

Xxxxxx xxxxx

(1) Státní xxxxx na dálnicích, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx, v oblasti xxxxxxxxxxx služby inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní xxxxx xxx výkonem státního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxx x xxxxxx xx místě xxxx x xxxxxx zahájeném x xxxx xxxxxx xx základě protokolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx závažné xxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxxxxx a vyrozumí x tom příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je povinen xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spadá. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41x

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41b

(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx narodil,

d) adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx a okres xxxxx; jde-li o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx a stát, xx jehož území x úmrtí xxxxx; xx-xx vydáno xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx nebo xxx, xxxxx nepřežil, x datum nabytí xxxxxx moci tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x orgánů veřejné xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx nebo zahraniční xxxxx a

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx v zahraničí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§41b vložen xxxxxxx předpisem č. 162/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.4.2020

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Xxxxxxxxx

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 1 omezí xxxxxx xxxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle §24 xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zřídí objížďku xxxx neoznačí uzavírku xxxx objížďku,

b) v xxxxxxx s §25 xxxx. 1 až 7 užije xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, silnici nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b,

x) xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx, zřizované nebo xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 8 xxxxx x jejímu xxxxxxxxxx, xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaného xxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x rozporu x §25 odst. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provedené xxxxx §25 odst. 11 xxxx xxxxx §31 xxxx. 9 xxxx 10,

x) v xxxxxxx x §31 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx v silničním xxxxxxxxx pásmu xxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §10 odst. 1 x 3 xxxxxxx sousední nemovitost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, silnici xxxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx takové xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx veřejně xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vozovky xxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxxx jí způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní komunikace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místo takového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pevnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx lhůtě stanovené xxxxxxxxx správním xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 provádí xxxxxx xxxx terénní úpravy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x tímto povolením,

o) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. nebo XX. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací provádí xxxxxxx v xxxxxxx x §33,

x) xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní komunikace xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx-xx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx přírodními xxxxx, xxxx

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx x sousedství xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace neučiní xx svůj xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx kamenů, lavin x stromů xxxx xxxxxx částí, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx.

(2) Řidič xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §21 užije xxx úhrady časového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx x systému elektronického xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §22j

x) xxxxx vozidlo, xxxxx není vybaveno xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, aniž xx zadal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx umožnil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x úhrady xxxxxxx, xxxx

x) nakládá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxx

x) xxxx vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §38c xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxx vozidlem xxxx xxxxxx soupravou, x xxxxx bylo xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxx xxxx vedení xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §36 odst. 6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx neoznačí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě nebo xxxxxx vedení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníku, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) neoznámí vlastníku, xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbytných xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havárie xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, že na xxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 1, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx osvobození xxxxxxx od xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zpoplatněná xxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) oznámeno Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §21b xxxx. 5.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x xxxxxxxx 4,

x) do 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x), x), x), x), x), m), x) x x),

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), x) x x) x xxxxxxxx 5 a 6,

x) do 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) xx 20 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

f) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. b) a x),

x) příkazem xx xxxxx xx 1 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) příkazem na xxxxx do 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,

i) xxxxxxxx na xxxxx xx 100 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxxx na místě xx 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) x xxxxxxxxx řízení xx 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx x xxxxxxx x xxxxx povolením xxxxxxxxxxx xxxxx objížďku xxxx neoznačí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 7 xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci jiným xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx xxxx určeny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x opatření xxxxxx xxxxxx podle §24b,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zřizované nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 8 výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaného xxx povolení podle §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zakrytí xxxxxxx provedené xxxxx §25 odst. 11 xxxx xxxxx §31 xxxx. 9 xxxx 10,

x) x xxxxxxx x §31 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §10 odst. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx x dálnici, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxx upraví xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnici xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) na dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) zakázána,

j) na xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx §19 xxxx. 3 zakázána,

k) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pevnou xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §32 provádí xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx ochranném xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice xxxx místní xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx trojúhelnících xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §33,

p) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, padání xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, vznikne-li takové xxxxxxxxx výstavbou xxxx xxxxxxxx pozemní komunikace xxxxx přírodními xxxxx,

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx x sousedství dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx půdy, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §21b odst. 1, xxxx by xxxx xxxxxxxx důvody pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx užita xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, aniž xx osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění xxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Státnímu fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21b odst. 5,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx provozuje xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu,

v) xxxx odesílatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §38a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hmotnosti xxxxxxx x hmotnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jako provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v rozporu x §38a xxxx. 5 nezajistil, xxx xxxx xx vozidle xxxx v xxxxxx xxxxxxxx k dispozici xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s §38a xxxx. 5 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad, v xxxx xxxxx nižší xxxxxxxx xxxxxxx, kontejneru xxxx xxxxxxx nástavby, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx u vozidla xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozuje xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §22i

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx x zaevidování,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx funkčním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného xx jiného xxxxxxx x systému elektronického xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §36 odst. 6 neprodleně xxxxxxxx xxxx neoznačí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx havárie xxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace,

b) v xxxxxxx s §36 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 5 nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx podklady x xxxxxxx dozor při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx reklamního xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx xxxxxxxx neodpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), x) x x) x odstavce 5,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), e), x), x), x), k), x), x), x) x x),

x) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), j) a x) x odstavců 3 x 4,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x) a x) x xxxxxxxx 2,

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x t).

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a a 42b

(1) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx největší xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx 500 xx, xxxx výměra xxxxxx 5&xxxx;000 Xx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jízdní xxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné hodnoty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, věty první x druhá xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx působnosti stanovené x §40 xxxx. 2 písm. x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §40 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 x 3 a §42a odst. 4 xxxx. x), x), x) x x) xxxx projednat příkazem xx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Přestupky xxxxx §42a xxxx. 1 xxxx. x), x), g), x), x), j) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na místě xxxxxx xxxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx přestupky xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x) xx ze 40 % příjmem vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví státu xx příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx 45 % xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx, x x 15 % xxxxxxx xxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokuta xxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx x nebyla xxxxxxx xxxx vymožena xxxxx obecním xxxxxx, xx z 30 % xxxxxxx státního xxxxxxxx x ze 70 % xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxx xxxxx §42b odst. 1 xxxx. x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdní xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, odpovídá xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx největších xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jízdních souprav xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za přestupek xxxxx §42a xxxx. 4 písm. x), xxxxx prokáže, že xxxxxxxxxx nebo provozovatel xxxxxxx mu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx hmotnost xxxxxxx, než xx xxxx skutečná xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozložení xxxxxxxxx xx nápravy, skupiny xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx kol xxxxxxxxxxx xxxxxxx o silničním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx pohybu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nepřiměřených xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 68), xxxxxxxx provozujícímu xxxxxxxx xxxxxxx velkými vozidly xxx xxxx potřeby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dopravě xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx dopravnímu xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx dopravě, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxx

x) xx tento xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx x dopravce, xxxxx xxxx usazen x České xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx považovat xx xxxxx materiál podle xxxxxxxx 5, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx kaucí

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx od 5&xxxx;000 Xx xx 50 000 Xx xx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 xx 4 x u kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx, xxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §42b xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx; xxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §42b xxxx. 2 písm. x) xx x) x xx důvodné xxxxxxxxx, že se xxxx vyhýbat xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxxxxxx náklady, xxxxxxxxx xxxxxx vůbec možné.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx xx 5&xxxx;000 Kč do 50&xxxx;000 Kč od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx podezřelý xx spáchání přestupku xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 a 4 a u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx vyhýbat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx s nepřiměřenými xxxxxxx, xxxxxxxxx nebylo xxxxx možné, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx x §42b xxxx. 1 xxxx. x) x xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx vyhýbat řízení x xxxxxxxxx xxxx xx by případné xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx osoby, která xxxxxx xxxxxx a xxxxx podle zákona xxxx mezinárodního xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx řidiče o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kauce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx kauce, její xxxx x úřad, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx doručí x případě uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx správy.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx předá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kauce xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a x vedení řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxx celní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx kauce xxxxx příslušnému k xxxxxx řízení o xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx kauci xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx bankovní xxxx tohoto xxxxx.

§43x

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx v plné xxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxx odložena, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vybrání kauce xxxxx §43a xxxx. 1 písm. a) xxxx §43a xxxx. 2 písm. a), xxxx

x) xxxxxx v xxxxxx x přestupku xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kauce xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx. b) xxxx §43a xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx kauce xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx vyšší než xxxxxxx xxxxxx, vrátí xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kauce na xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty x nákladů xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx xx 5 pracovních xxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx uhrazení xxxxxx xxxxxxx příkazem na xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 x 2 xxx xxxxxx xxx x xxxxx příslušného x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx řidič xxxxx xxxxxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 x 2 x xxxxxx xxxx policista xxxxxxxxxx xxxxx §43c. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x §43a xxxx. 3 xx 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxxx x jízdě

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vybrat xx řidiče motorového xxxxxxx xxxxx podle §43a x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx policisty xxxxxxx, přikáže xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řidiči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místo, xxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstavení vozidla, x

x) zabrání xx x jízdě použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vozidla (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), nebo

b) zakáže xxxxxxxxxx v jízdě x xxxxxx řidiči xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Odpovědnost xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxx odstavením dotčena.

(3) Xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 poučí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zadržených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a k xxxxxxx. V potvrzení xxxxx výši kauce, xxxxxx xxxxx podle §43a xxxx. 1 xxxx 2, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxx policista xxxxxx, jedno vyhotovení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v §43a xxxx. 1 xxxx. x) bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx Policie Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx k xxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxx Policie České xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x nákladu, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a,

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x přestupku, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo x řízení x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx použít, xxxxx xx xxxxxxx tvořilo xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích nebo xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx živá xxxxxxx.

§43d

Informační xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 2, §42a xxxx. 3 xxxx §42b odst. 2 xxxx. x) xx x) řidič xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx úkon x xxxxxx, informační formulář x úředním jazyce xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie; xx-xx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx celní xxxx xxxxxxxxxx formulář x xxxxx jazyce.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx místa x xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxx za xxxxxxxxx xxxxxx. Informační xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xx příkazem xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx poskytne Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy do 28. xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x předchozím kalendářním xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis

§43d xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 178/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 2.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx kategorie xxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 x xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx §38 odst. 1 se nepoužijí xxxxxxxx vyžadující x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx 13). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx převodech xxxxxx, místních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx krajů xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §38 xx xxxxxxxxxxx státu.

§44x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44x

Xxxx je účastníkem x xxxxxxxx ve xxxxxx veřejně přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx jejím xxxxx x v xxxxxxx, že xxxx xxxxxx vlastníkem.

§44b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 31.12.2015

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ustanovení §10 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx nemovitostí xx xxxxxxx a xx rychlostní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx byla xxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxx xxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. 16)

(3) Xxx xxxxxx, která xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx uložena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx, xxxx xxxxx žádat povolení xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 4 xxxx. x); xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §29 odst. 4.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x xxxx xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx uplatnění slevy xx xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xx mýtném xxxxx §22 odst. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §8 xxxx. 3, §9 xxxx. 6, §10 odst. 6, §12a odst. 3, §16 odst. 4, §18g xxxx. 10, §18i odst. 4, §18j xxxx. 5, §18m xxxx. 5, §18n odst. 6, §20 xxxx. 1, §21a xxxx. 6, §22 xxxx. 5 x 8, §22a xxxx. 3, §22c xxxx. 2 xxxx. f), §22c xxxx. 7, §22d xxxx. 8, §22i xxxx. 4, §22j xxxx. 1 xxxx. x), §22j xxxx. 3, §24 xxxx. 9, §25 xxxx. 13, §25 odst. 15, §27 odst. 7, §29a xxxx. 8, §36 odst. 8, §37 xxxx. 1, §38b xxxx. 5, §38d xxxx. 4, §41 xxxx. 4, §43 xxxx. 7 a §43d xxxx. 4.

§47

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx., xxxxxx x. 213/1993 Sb. a xxxxxx x. 134/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3, §6a, 6x x §24 xxxx. 1 písm. x), xxxxx se xxxxxxx xxxx 31. prosince 1997.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 35/1984 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. j. XX-1976/77-23, kterým se xxxxxxxx Směrnice o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx škod způsobených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 24/1977 Sb.), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10.4.1986 xxx x. x. 80/86.

4. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 14&xxxx;078/82-025 x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 35/1982 Xx.).

5. Xxxxx Federálního ministerstva xxxxxxx x. x. 23&xxxx;462/83-25 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx techniky xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 32/1983 Sb.).

6. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva dopravy x. x. 22&xxxx;130/1984-025 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx komunikacemi (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16/1985 Xx.).

7. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x. x. 8 013/1986-025 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5/1986 Xx.).

8. §82 xxxxxxxx č. 145/1956 Ú. l., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20, 21 a 22, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 1998.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2000 xxxxx xx 31. ledna 2001.

2. Xxxxxxxxxx §20, 20a x 21 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 102/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Xxxxxxxxx ustanovení

Čl. XX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadního právního xxxxxxxx. 31)

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 358/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.10.2003

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx x xx. I

1. Xxxxx tunel nad 500 x, xxxxx xxxx schválen 16) x xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx kromě xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx 500 x, xxxxx byl xxxxxxxx 16) a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx 30. xxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx nad 500 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx, xxx xxxxx xxx 500 x, xxxxx xx xxxxxxxx 16) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 16) a xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Držitel xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x místě umístění xxxxxxxxxx zařízení svodidly xxxx jiným zabezpečením xxxxx střetu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx povinen nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §25 xxxx. 7 písm. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povolení xxxxxx. Držitel xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 97/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 16.4.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx zpoplatněné pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxx xxxx než 3,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx, xxxxx xxxx x xxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku xx kalendářní xxx 2008 nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xx sedm dnů x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xxxxxx mýtného xxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx dnů, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Způsob xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, kontrola xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx zpoplatněné xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx koly, xxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3,5 xxxx, které xxxx x roce 2009 xxxxxxxx kupónem xxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2009 xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx na sedm xxx x u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skončí xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kupónem xxxxx tohoto zákona xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2010. Způsob xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, kontrola úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestání xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 347/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18h odst. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x která xxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx školení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxx absolvovat školení xxxxx §18i xxxx. 3 zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Reklamní xxxxxxxx, jehož xxxxxxx x provozování xx xxxxxxx, xxxxxxx I. xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, nejdéle xxxx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx podle xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx dnů, odstranit. Xxxxxxxxxx-xx vlastník xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, postupuje xx xxxxx §25 odst. 10 x 11 xxxx §31 odst. 9 xx 11 xxxxxx č. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx komunikace xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx.

2. Xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xxxx rychlostními xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx XX. xxxxx, xxxxx

x) xxxx směrově xxxxxxxx xxxxxx pásy, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x práva a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Doba 1 xxxx xxxxx §22c odst. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 268/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2015 x výjimkou bodu 4, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 13.11.2015

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx §22h zákona x. 13/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 370/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 14.12.2016

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2017 Sb. x účinností do 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx a xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxx 2021 xxx xxxxxx časového xxxxxxxx xxxxxxxx rovněž způsobem xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, zůstává xxxxxxxxx.

3. Xx 31. ledna 2021 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku, xxxx xx bylo osvobození xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Státnímu fondu xxxxxxxx infrastruktury.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení xxxx jiné postupy xxx výkonu státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeny xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. VIII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., která xxxx xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je příjmem xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxxxxx do 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru xxxxx §18g zákona x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx dokumentace pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x povoluje, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxx §18g xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; to xxxxxxx, xxx-xx x pozemní xxxxxxxxxx zařazenou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx §18m xxxxxx č. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxx 2024.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 13/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1997, x výjimkou ustanovení §20, 21 x 22, která nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

102/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

132/2000 Xx., o změně x xxxxxxx některých xxxxxx souvisejících se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx o okresních xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností xx 1.1.2001

489/2001 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

256/2002 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

259/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/90 Xx., x xxxxx shromažďovacím, xx znění xxxxxx x. 175/90 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

358/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.10.2003

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §20 a 20x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2005

80/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §13 xxxx. x), který xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006

186/2006 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.9.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

97/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

347/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/99 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2011

406/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury a x xxxxx zákona x. 171/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx zákona x. 168/99 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2011

288/2011 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 86/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx č. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 19.11.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.2013

119/2012 Xx., kterým xx mění zákon x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2012

196/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 13.6.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s xxxxxxxxx xx 1.5.2014

268/2015 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.11.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

319/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

370/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.12.2016

151/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

282/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.6.2017 xx. xx. Pl. XX 21/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §24 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

169/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

193/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.10.2018

89/2019 Xx., xxxxx ÚS xx dne 12.2.2019 xx. xx. Pl. XX 21/17 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xx. XX xxxx 2 x 3 xxxxxx č. 196/2012 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 13.4.2019

186/2019 Xx., xxxxx ÚS xx dne 18.6.2019 xx. zn. Xx. XX 25/15 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §10 xxxx. 4. xxxx. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 9.8.2019

227/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2020

162/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

543/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx x xxxxxx x výrobcích x ukončenou životností

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

365/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x změnách některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

374/2021 Xx.,&xxxx; xxxxxx se xxxx xxxxx x. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

418/2021 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., o Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

178/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023 x 1.10.2023

217/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 38/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.
§1 zákona x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 102/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 145/1956 Ú. l., x xxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Sb. a xxxxxx x. 151/1997 Xx.
5) Zákon č. 266/1994 Sb.
6) Zákon č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 64/1987 Sb., x Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX).
7) Xxxx. xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx č. 110/1964 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Zákon č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (správní řád).
12) Xxxxx č. 12/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
13) §45 xxxx. 1 zákona x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §8 xxxx. 2 x 4, §46 a xxxx. zákona x. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Zákon č. 50/1976 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 244/1992 Sb., o xxxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx prostředí.
18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 122/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx x xxx.
19) §58 xxxx. 2, §139 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx.
20) Zákon XXX č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
22) Vyhláška č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §24 xxxxxx č. 367/1990 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení).
26) Zákon č. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 355/1999 Xx.
27) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) §4 xxxxxx x. 104/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx národního xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 256/2002 Xx.
32) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
33) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Zákon č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx systému x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Zákon č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Vyhláška č. 197/2001 Sb., o způsobu xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx celní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x označení xxxxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxx.
38) Vyhláška x. 138/1997 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
42) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2004/52 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného xx Xxxxxxxxxxxx.
44) §31 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 21/2006 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §2 xxxx. x) a §5 odst. 2 xxxx. h) zákona x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
47) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Zákon č. 219/2000 Sb., o xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
50) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx ke stavbě (xxxxx o xxxxxxxxxxx).
51) §110 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
52) Zákon č. 500/2004 Sb., správní xxx.
53) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx.
54) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
55) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 101/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Xx.

56) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/62/ES xx dne 17. xxxxxx 1999 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidly.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/38/ES xx dne 17. xxxxxx 2006, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 1999/62/XX x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES xx dne 19. listopadu 2008 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2010/40/EU xx xxx 7. července 2010 x xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/520 xx xxx 19. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1936 xx xxx 23. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2008/96/XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

57) Xxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů (xxxxx zákon), §16 xxxx. 1 xxxx. x) a x), §26 odst. 1 xxxx. c), §26 xxxx. 3 písm. x), §29 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx x o xxxxxxx rozhodnutí x. 661/2010/XX, v xxxxxxx xxxxx.
59) Zákon č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
60) Zákon č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 565/1990 Sb., o místních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
§16 xxxx. 1 písm. d) x x), §26 xxxx. 1 xxxx. x), §26 xxxx. 3 písm. x), §29 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx.
62) Xxxxxxxx č. 418/2008 Sb., xxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
63) Xxxxxxxx č. 89/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx.
65) Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se xxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx regulační xxx x způsob xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádů x způsob x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Zákon č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně souvisejících xxxxxx.
67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě x xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX.
68) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx podnikatele v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 96/26/XX, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Komise (EU) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1071/2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx ztrátě xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/22/XX

69) §48 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 206/2009 Xx.
70) Prováděcí nařízení Xxxxxx (XX) 2020/204 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, minimálním obsahu xxxxxxxx o oblasti xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx rozhraních, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxxx 2009/750/ES.
71) XX XXX 9001.
72) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x úpadku x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/203 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavcích na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kritériích způsobilosti xxxxxxxxxx subjektů.
74) §18a xxxxxx č. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 490/2009 Xx. x xxxxxx x. 34/2011 Xx.
75) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.

78) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

79) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx zrušuje rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx xxxxxxxx (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

81) Nařízení Xxxx (XX) č. 1/2005 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.

82) §18 xxxx. 2 xxxxxx x. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

83) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012 xx xxx 25. října 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx směrnic Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/ES, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/ES, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/ES, x xxxxxx se ruší xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/XXX x rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 1673/2006/XX, v xxxxxxx xxxxx.