Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2024 do 31.12.2024.


Zákon o pozemních komunikacích

13/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Pozemní komunikace a jejich rozdělení §2

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny §3

Dálnice §4

Silnice §5

Místní komunikace §6

Účelová komunikace §7

Průjezdní úsek dálnice a silnice §8 §9

Ředitelství silnic a dálnic s. p. §9a

Připojování pozemních komunikací §10

ČÁST II. Silniční pozemek, součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací

Silniční pozemek §11

Součásti a příslušenství §12 §12a §13 §14

Silniční vegetace §15

ČÁST III. Výstavba dálnice, silnice a místní komunikace §16 §17

Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace §18

ČÁST IV. Převedení výkonu některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice §18a §18b §18c §18d

Obsah koncesionářské smlouvy §18e §18f

ČÁST V. Bezpečnost pozemních komunikací

Posouzení stavby a její dokumentace §18g

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací §18h

Odborná způsobilost §18i

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18j

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18k

Akreditace k poskytování školení §18l

Posouzení pozemních komunikací v provozu §18m

Podrobné prohlídky, plánování nápravných opatření a jejich provádění §18n

ČÁST VI. Užívání pozemních komunikací

Obecné užívání §19

Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel §19a

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace §19b

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí §19c

Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace §19d

Odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace §19e

Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění §20

Osvobození od zpoplatnění §20a

Časový poplatek §21

Úhrada časového poplatku §21a

Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění §21b

Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění §21c §21d §21e

Mýtné §22

Provoz systému elektronického mýtného §22a

Evropská služba elektronického mýtného §22b

Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného §22c

Oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22d

Povinnosti poskytovatele evropského mýtného §22e

Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22f §22g §22h

Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného §22i §22j §22k §23

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami §24

Omezení vjezdu některých vozidel §24a

Rozšíření obecného užívání §24b

Zvláštní užívání §25

Zvláštní užívání dálnic, silnic a místních komunikací nadměrnými vozidly §25a

Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení §26 §27 §28

Pevné překážky §29 §29a

ČÁST VII. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím

Silniční ochranná pásma §30 §31 §32 §33 §34

Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace §35

Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím §36

Styk s dráhami §37

Rušení přejezdů §37a

Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách §38

Kontrolní vážení vozidel §38a §38b §38c §38d

Mimořádné změny dopravního významu §39

ČÁST VIII. Inteligentní dopravní systém §39a

ČÁST IX. Státní správa a státní dozor

Výkon státní správy §40

Státní dozor §41 §41a §41b §42

Přestupky

Přestupky fyzických osob §42a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §42b

Společná ustanovení k §42a a 42b §43

Vybírání kaucí §43a

Vracení a započtení kaucí §43b

Zabránění v jízdě §43c

Informační formulář §43d

ČÁST X. Závěrečná ustanovení

Společná ustanovení §44 §44a §44b

Přechodná ustanovení §45

Zmocňovací ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

Účinnost §48

č. 102/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 258/2003 Sb. - Čl. II

č. 80/2006 Sb. - Čl. II

č. 97/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2009 Sb. - Čl. II

č. 152/2011 Sb. - Čl. II

č. 196/2012 Sb. - Čl. II

č. 268/2015 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. VII

č. 370/2016 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 227/2019 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. XI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVIII

č. 284/2021 Sb. - Čl. XXVIII

č. 418/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 178/2022 Sb. - Čl. II

č. 184/2023 Sb. - Čl. II

č. 349/2023 Sb. - Čl. XXXIII

Nález Ústavního soudu - č. 89/2019 Sb.; č. 186/2019 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX PRVNÍ

Základní xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx 56) x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx,

x) práva x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxx xxxxxxxxx a

c) xxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady.

§2

Pozemní komunikace x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx určená x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxx nutných xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) místní komunikace,

d) xxxxxxx komunikace.

Xxxxxxxxxx pozemních komunikací xx jednotlivých xxxxxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxx

§3

(1) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xx základě xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx významu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx významu xxxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní úřad x xxxxx kategorie xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x pozemní xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o změně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx smlouvě x xxxxxxx vlastnického práva x dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxx vlastníkem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastník.

§4

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rychlou xxxxxxxx x mezistátní xxxxxxx xxxxxxxxxx motorovými vozidly, xxxxx xx budována xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx místy xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx x xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx jízdní xxxx.

(2) Xxxxxxx se podle xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx rozdělují xx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx XX. xxxxx.

(3) Dálnice xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nižší, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx. 12)

§5

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx silničními a xxxxxx vozidly x xxxxxx. Silnice tvoří xxxxxxxx síť.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x dopravního xxxxxxx rozdělují xx xxxxxx xxxx:

x) silnice X. xxxxx, která xx určena xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) silnice XX. xxxxx, xxxxx xx určena xxx xxxxxxx mezi xxxxxx,

x) xxxxxxx III. xxxxx, xxxxx je xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxx označena xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76), xxxxx xxx-xx x silnici I. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx úrovňových xxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xx níž xxxx přímo xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitost s xxxxxxxx nemovitostí přímo xxxxxxxxxxx z odpočívek.

§6

Xxxxxx komunikace

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxx převážně xxxxxx dopravě xx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx tříd:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx I. xxxxx,

x) xxxxxx komunikace XX. xxxxx, kterou xx xxxxxxxx významná xxxxxx xxxxxxxxxx s omezením xxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx XXX. třídy, xxxxxx xx xxxxxxxx komunikace,

d) xxxxxx komunikace IV. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx které xx xxxxxxx smíšený xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 76), xxxxx jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx připojených x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx rozdělení místních xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Účelová komunikace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx nemovitostí s xxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx x obhospodařování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx upravit xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vlastníka. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx 57) xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx potřebě xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxx. Xxxx účelová xxxxxxxxxx xxxx přístupná xxxxxxx, xxx v xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxx provozovatel uzavřeného xxxxxxxx xxxx objektu. X pochybnostech, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxx dálnice x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "průjezdní xxxx dálnice" nebo "xxxxxxxxx xxxx silnice"), xxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Vlastníkem dálnic x silnic I. xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx silnic II. x III. třídy xx kraj, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx místních komunikací xx xxxx, xx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx nacházejí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace vede xxxxxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx komunikací.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržbu x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky, že xx xxxx xx xxxxxxxx po xxxxx xxxx výkonu správy xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx správy xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x údržbou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 77) nebo xxxx x silnic X. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx osoba xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li výkon xxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržbu x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx správce, xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxxxx vykonává, x rozsah jím xxxxxxxxxx správy. Povinně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx přiděleno; je-li xxxxxxxx kraj, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Sousedící xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxx xxxxxxx II. xxxx III. xxxxx, xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx krajů, xxxx

x) xxxxxxx úsek silnice xx vymezen průběhem xxxxxxx xxxx územím xxxx krajů x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx silnice xxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx, rozsah, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prohlídek dálnic, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.

§9a

Ředitelství xxxxxx a xxxxxx x. x.

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x silnicemi X. třídy x xxxxxx součástmi a xxxxxxxxxxxxxx xx Ředitelství xxxxxx a dálnic x. x.

(2) Ředitelství xxxxxx a dálnic x. x. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx X. třídy x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxx dálnic x xxxxxx X. třídy x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svěřené mu xxxxxxxxx listinou.

(3) Xx xxxxx Ředitelství silnic x xxxxxx x. x. ručí xxxx. Xxx-xx o dluh xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx formě x xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx dálnic xxxx xxxxxx X. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx příslušenství, xxxx xx xxx ručí, xxxxx pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy.

(4) Xx-xx Xxxxxxxxxxx silnic x xxxxxx x. x. povinným x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zahájení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Zákaz xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxx jinak xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s. x. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx kontrole.

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx I. xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx neodpisují xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. p. se xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 184/2023 Xx. x účinností xx 1.1.2024

§10

Připojování xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx připojovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx připojovat xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sjezdů xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účelovou komunikací.

(2) Xxxxx mimoúrovňových xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiřazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx úrovňových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nižší xxxxxxxxx nebo xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx, silnici xxxxx §5 odst. 3 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxx xxx přímo připojena x odpočívky jen xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx slouží xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navzájem xxxx xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx připojení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx takového připojení xxxx jeho zrušení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) X žádosti o xxxxxxxx připojení podle xxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jedná-li xx o dálnici xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx k xxxxxxxxx xxxx připomínky x x připojením souhlasí.

(6) Xxxxxxxxx předpis xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx připojování sousední xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

SILNIČNÍ XXXXXXX, XXXXXXXX A PŘÍSLUŠENSTVÍ XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx pozemek

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx umístěno xxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx komunikace x xxxxxxxx pomocný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx dálnice xxxx xxxxxx silnice x místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vnějšími xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterými jsou xxxxxx xxxxxx zaoblených xxxx zářezů xx xxxxxxxxxx pat náspů, xxxxxx hrany xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx příkopů xxxx rigolů nebo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx těmito xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x krajnicemi mezi xxxxxxxxx obrubami xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úseku šířka xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx povrchu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plochými rigoly, x není-li ani xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vozovky x krajnicemi xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx dálnice xxxx xxxxxxxxx úsek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx průjezdního xxxxx dálnice nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxxxxx x krajnicemi xxxxxxxxxxxx xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx pozemku xxxxxxxxxx xx obou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastavěné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x příslušenství

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx určená k xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přidružené a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx (nadjezdy), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, ochranných xxxxx x xxxx xx nich, strojní xxxxxxxx sklopných mostů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lávky xxx chodce nebo xxxxxxxx,

x) tunely, xxxxxxx, xxxxxx, zárubní, obkladní x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxx, dělicí pásy, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx pozemky,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, směrové sloupky, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) únikové xxxx, xxxxxxxxxxxx stěny x xxxxxxxxxxxx valy, xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xx konstrukce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx), xxxxx xxxx součásti pouze xxxx xxxxxxx.

(3) Kanalizace, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx vody, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx x odvádění xxxxxxxxxxx xxx z xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x šachtou x přípojkou do xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx samostatnými xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, chodníky xxx xxxxxxxxxx, veřejná xxxxxxxxxx x obratiště, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přechodů xxx xxxxxx.

(5) Odpočívka je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx občerstvení a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx stavebně a xxxxxxxx xxxxxxxx plocha xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx určená ke xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx součástí xx xxxxxxx komunikace, xx jejímž xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX. třídy, xxxx xxxxxxxx komunikací.

§12a

(1) Příslušný silniční xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 500 metrů (xxxx xxx "xxxxx xxx 500 m"). Xxxxxxxxx silniční správní xxxx xxx xxxxxx xxxxxx nad 500 x na základě xxxxxxxx správce xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nad 500 m

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentaci a xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx v xxxxxx nad 500 x,

x) pověřuje koordinací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 m xxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx osoba").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx správce tunelu xxx 500 x xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému 35). Xxxxx x těchto xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 500 x, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx událostech x xxxxxx xxx 500 m, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx tunelu xxx 500 m, požadavky xx její odbornou xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

§13

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxx

x) přenosné xxxxxx xxxxxxxx značky x xxxxxxxx zařízení, 12)

x) xxxxxxx náledí, hlásky x xxxx zařízení xxx provozní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, světelná xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x prostranství bezprostředně xxxxxxxx xxxxxx údržby xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx napojení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx volně žijících xxxxxxxxx (xxxx. ploty, xxxxxxxxxx můstky, xxxxxx),

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx úseku xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) technická zařízení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x vyměření, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx komunikace (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného"), xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, jsou-li xxxxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx určená ke xxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci nebo xx xxxxxxxxx pozemku,

k) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a pokud xxxxxx součástí xxxx xxxxxxxxx infrastruktury.

§14

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dálnice x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) zábradlí x xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mostních objektech x na zdech,

b) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zábradlí, xxxxxx x xxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, veřejné osvětlení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(2) Součástmi ani xxxxxxxxxxxxxx dálnice, silnice x místní xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hráze vodních xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx vodních xxxx, xx xxxxx komunikace xxxxxxx xxx úrovní xxxxxxx xxxx, nábřežní xxx vybudované k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx ostrůvky, xxxxxxxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, trolejová xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxx x technická xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxx 2,5 x xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx závorami xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zařízení x xxxxxxxxxxx přejezdů drah, xxxxxxxx svršek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vzdálenosti 0,5 x xx xxxxxx xxxxx kolejnice, samostatná xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, motoresty, xxxxxxx stanice xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx příslušenstvím xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxx inženýrské xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx vedení xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx neslouží xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x poutače xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx pojízdná xxxx xxxxxxxx prodejní xxxxxxxx.

§15

Silniční xxxxxxxx

(1) Silniční xxxxxxxx xx silničních xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx jiných vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx ztěžovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx projednání s xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxx 14) kácet xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hranice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákoníku snižuje x rozsahu, x xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, přičemž xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 0,5 m. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx vzdálenost xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx to xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx být kratší xxx 0,5 x.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX KOMUNIKACE X VEŘEJNĚ XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

(1) Jsou-li xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx požadavky na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxx, xx příslušné x vydání vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx případech Policie Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx o povolení xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx tunelu xxx 500 m, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12a xxxxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxx 500 x x xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx x této xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx stavbu dálnice, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

§17

(1) Dálnice, xxxxxxx x xxxxxx komunikace X. xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, příslušenství a xxxxxx související xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx tyto účely xxxxxxxx x stezka xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx silnicí xxxx xxxxxx komunikací X. xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 50) xxx odejmout xxxx xxxxxx

x) vlastnické xxxxx x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x uskutečnění xxxxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx I. třídy, xxxxxx xxxxxxxx, příslušenství xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace zřízena xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modernizace xxxx rekonstrukce xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx ve výši 10 000 Xx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ve výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modernizace xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nájemné překročit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x cenách xxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xx-xx uplatněna, x xxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxx obvyklou; xx xxxxx x x případě, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx související.

§18

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jejím xxxxxxx. Xxxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx x změně x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX PRÁV A XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX S XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx některých práv x povinností xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx postupem podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") 27).

§18x

Xxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxxxx x údržbu xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx ujednání o xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx výstavby xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, oprav x xxxxxx dálnic nebo xxxxxx I. třídy. 28)

§18x

Xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx jejím schválení xxxxxx a po xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsaženými x xxxxxx smlouvy Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18d

(1) Koncesionářskou xxxxxxxx xx xxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx. Koncesionář xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xx xxx náklady xxxxxxxxxxx x výstavbu xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy, její xxxxxxxxxxx x údržbu. Xxxxxxxxxxxxxx smlouva se xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 25 xxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxx podle §18b xxx koncesionáři xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx provozu na xxxxxxxxx dálnici xxxx xxxxxxx X. třídy.

(3) Xx xxxxxxxx smluvní xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx dálnici xxxx xxxxxxx I. třídy xxxxxxx, odpovídá-li xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx společné xxxxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxxxx všech závazků x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, který je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x údržby x xxxxx jeho výstavby,

b) xxxxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx a návratnosti xxxxxxxxxxxx prostředků,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx úseku dálnice xxxx xxxxxxx I. xxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxx dodržování,

d) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx x xxxxxxx koncesionáře toto xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převzít xxxxx xxxxxx územním xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx břemenu,

f) xxxxxxx koncesionáře xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výstavbu, xxxxxx x údržbu xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxx parametrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) závazek koncesionáře xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx má povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, 29) xxxxxxxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx převést xx xxxxxxx uvedená xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vlastníka xxxxxxx xxxx silnice X. třídy xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravně xxxxxxxxxxx xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. třídy x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státem xx xxxxxxxx koncesionářské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uplynutí dohodnuté xxxx úsek xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu stanoveném xxxxxxxx a závazek xxxxx xxx převzít,

l) xxxxxxx koncesionáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx informaci o xxxxxxx výstavby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx,

x) závazek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx nedodržení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx, xx povinen xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtování xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hrazených z xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx na financování xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx koncesionář odpovídá xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx a xx xxxxxxxx stavebního x xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dokumentace

(1) Pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je, s xxxxxxxx xxxxxx xxx 500 m, xxxxx xx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 58),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zařazena xx transevropské xxxxxxxx xxxx 58),

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx X. xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx XX. xxxx XXX. xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx využity xxxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx úseku xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx provádí x xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, ve kterém xx být xxxxx xxxxxxxxxx, bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xxxxxx nedostatků x xxxxxxx vývoje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx cílů xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx pozemních xxxxxxxxxx x území, xx xxxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x

x) srovnání xxxxxxx x přínosů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu.

(4) Xxxxxxxxx prvotního xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx podléhající posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxx záměru,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provedená xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x

x) xxxxxxxxx stavba xxx xxxxxxxxx.

(6) Výsledkem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx užívání a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx předpokládaných xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro účastníky xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x jakým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, x u xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxxx jejich nepřijetí.

(7) Xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx se

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. a) x xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,

x) x návrhu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) x žádosti o xxxxxx kolaudačního rozhodnutí,

c) xx xxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního rozhodnutí.

(8) X xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pozemní komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxx zkušebního xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zohlední xxxxxxx xxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx, vliv xxxxxxxx x příslušenství xxxxxxx xxxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx této xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18h

Auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx auditu xxxx pouze xxxxxxx xxxxx x platným xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, který xx bezúhonný a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmen x příjmení, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx auditorů bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x pravidelně xxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činy, x xxx mu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xx účelem xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, si Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 59) výpis z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

§18i

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx 60) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd x technologií xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx středním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x oborech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v délce

1. 3 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx doktorský xxxxxxxx xxxxxxx 60),

2. 4 xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. 5 xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s maturitní xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkoušku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tříčlenná x xxx xxxxx počet xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zařazený x xxxxxx xxxxxx služby x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X výsledku zkoušky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx, který absolvoval xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí, dovedností x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx auditu bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, obsah a xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx související x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18j

Povinnosti xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx svěřuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xx podílel, xxxxxx xxxx má xxxxxxx xxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, manžel xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, s xxx xx

1. ve xxxxxx xxxx společník, xxxx xxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx jako účastník xxxxxxxx,

2. v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. xx vztahu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx př xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx svěřuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxxxx x x xxxxxx odbornou xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx splňovat xxxxxxxx bezúhonnosti podle §18h odst. 4, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx účastnit se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx x prohlubování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovedností x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konce xxxxxxx xxxx xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18h xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x obsah pravidelného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§18k

Odnětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odejme xxxxxxxx xxxxx §18h xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18j xxxx. 1 xxxx 2,

x) nezúčastnil se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18j xxxx. 4, xxxx

x) o odnětí xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxxx povolení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx 3 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. x účinností xx 1.7.2011

§18x

Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx podle §18i xxxx. 3 x §18j xxxx. 4 může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxx Ministerstvem dopravy.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ukončené xxxxxxxx podle §18i xxxx. 1 xxxx. x) x 5 xxx praxe x xxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací,

c) má xxxxx k užívání xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx školení a

d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatek.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx školení x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx po xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx firem xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x sídel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxxx provede xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxx její parametry x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxx než 3 xxxx, s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nichž xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx újmě xx zdraví, x xxxxxx k intenzitě xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx; tyto informace xxxxx auditorovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx posuzování.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx auditorem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací xx xxxxxxx x xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx závažnosti jejich xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací s xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx bezpečnosti.

(3) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxx vlastněných pozemních xxxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxx komunikace Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. října xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxx xxxxxxxxx. Do 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přehled xxxxx xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxxxxx komunikací a xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(5) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx dopravních nehod, xxx xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxx újmě na xxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx komunikaci, x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx posuzovaných xxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx, plánování xxxxxxxxxx opatření a xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x posouzení xxx vlastněných pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úseky x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných opatření, xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejméně 3 xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx praxí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx alespoň 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx a xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stavebních, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx podrobné prohlídky xx zpráva o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx popis xxxxxxxxxx xxxxx x návrhy xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxx xxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxx, byly-li xxxxxxxxxx, a xxxxx x dopravních xxxxxxxx xx xxxxx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vlastník pozemních xxxxxxxxxx podléhajících posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x určí xxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx konce xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy informaci x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 xxxxxx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx sdělení sestaví xx dobu 5 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení. Xxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo dopravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxx xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnosti Ministerstvu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxx prohlídky stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18x xxxxxx právním předpisem x. 178/2022 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2022

XXXX ŠESTÁ

UŽÍVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxx užívání

(1) V xxxxxx zvláštních předpisů xxxxxxxxxxxx provoz xx xxxxxxxxx komunikacích 12) x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx každý užívat xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x účelům, ke xxxxxx jsou určeny (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx případy xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20) xxxxx. Uživatel xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dopravně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxx znečišťovat xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx je zakázáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx

x) neoprávněně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, přemísťovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dopravní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) používat pásová x jiná xxxxxxx, xxxxxxx kola nejsou xxxxxxxx pneumatikami nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx jiné xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx (§25) použití xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidly Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx historickými vozidly,

c) xxxxxxxx xxxxxxx řetězy x úsecích, kde xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxxx 2) xxxxxxxxx jinak,

e) xxxxxxxxx xxxx, splašky x xxxx tekuté xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údržbových xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx stroje a xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lesních xxxxx,

x) odstavovat xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 78) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx opravu xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 78) xxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx vozidla umístěného xx karoserii xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx štítku (xxxx xxx "vrak"),

h) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxxx být xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídkou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (čerpací stanice).

(3) Xx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx komunikacích je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. a), x), g) a x).

§19x

Xxxxxxx zákaz stání xxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx

(1) Silniční správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x důvodu zajištění xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx návrh, který xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxx xxxxxxx zastavení xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx námitky, je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx x opatření xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření obecné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx po xxx vyvěšení. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxx xxxxxx x jeho návrhu x xxxxxxxx obecné xxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx stání xxxx xxxxxxxxx silničních vozidel xxxxx odstavců 1 xx 3, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx umístěna

a) nejméně 7 xxx xxxx xxxxxx dnem dočasného xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx lhůtu podle xxxxxxx a).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 268/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx nezbytné xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stání nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx ponechané xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo omezením x xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx. Xx pominutí důvodů xxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxx na xxxxx, odkud xxxx xxxxxxxxxx, xxxx na xxxx xxxxxx xxxxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxx z xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Není-li to xxxxx, oznámí vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx vyzvednout, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx před xxxxxx xxxx dočasného xxxxxx xxxx omezení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx odstranění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx znemožnily xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nese xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxx nebo omezil xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §19a, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx závažné xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzvednout. Xx-xx xxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatele.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx jej xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx sběru xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx zákona o xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx vozidla; xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx nezbytných x předání xxxx xxxxxx. Pokud si xxxxxxxxxxxx silničního vozidla xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx do 2 xxx od xxxxxxxx xxxxx, vyzve xxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx opakovaně.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace je xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx. Částka xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx přechází xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx provozovatel silničního xxxxxxx do 1 xxxx xx doručení xxxxxxxxx výzvy xxxxxxxxx xxxx nesdělil xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rukou. Za xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx rukou nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx obce, v xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx vozidlo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx ode dne xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Předá-li vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x ukončenou životností xxxxx zákona o xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx 10 xxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx zápisu xxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx vozidel.

§19x

Xxxxxxxxxx vraku vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx

(1) Silniční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxx odstavený xx dálnici, xxxxxxx, xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikaci,

b) xx xxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxx vrak xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19b xxxx. 1, povinnost xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx mimo xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci,

c) na xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odstavený na xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit x odstavit xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunikaci.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 měsíců xxx xxx, xxx byla xxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ustanovení §19b xxxx. 8 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx silniční xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vozidla, xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx usnesení xxxxxxxxx xx vozidle xxxxxxx 5 dní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx úřední xxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla.

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla x pozemní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx přístupná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx vyzvat xxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx, silnici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odstranil xxxxx, xxx který nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxx vozidlo odstranil x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx ode xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doručena provozovateli xxxxxxx, je xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx x odstavit jej xx xxxxxxx xxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx vozidlo vyzvednout, x způsob xxxx xxxxxxxxxx. Náklady na xxxxxxxxxx x odstavení xxxxxxxxxx xxxxxxx nese xxxx provozovatel; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx účely doručování xxxxx xxxxx odstavce 1 a xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xx použije §19b xxxx. 7 obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx provozovatel xxxxxxxx vozidlo ve xxxxx 3 měsíců xx doručení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Silniční správní xxxx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, oprávněna xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. §19b xxxx. 4 xx 6 a 8 xx xxxxxxx přiměřeně.

(5) Xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, která xx xxxxxxxxx učinit xxxxx xxxxx odstavce 1 x která xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx odstaveno v xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xx poskytnutí údajů xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zapsaných x registru silničních xxxxxxx. Nemůže-li xxxx xxxxx opatřit xxxxx x vozidle potřebné x postupu xxxxx xxxx první, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla. O xxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx správní úřad xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba, xxxxx požádala x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx odstaveno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §19 xxxx. 2 písm. x), nahradí xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x ohledání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx ohledání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla.

§19e

Odstranění xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx

Xx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx §19b xx 19d xx xxxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 30.4.2020

Zpoplatnění xxxxxxxx xxxxxxx x druhy zpoplatnění

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx určí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx označena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 33), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

x) typu xxxxxxx x ujeté xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci (xxxx xxx "xxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "časový xxxxxxxx").

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx časový poplatek x mýtné.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§20a

Osvobození xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34), xxxxx se xxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx,

3. xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx 35) neuvedené x xxxxxx 1 x 2,

x) Ministerstva xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápisem "POLICIE" xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxx používaných Xxxxxxxxx xxxxxxx a opatřených xxxxxxx "XXXXXXXX XXXXXXX" x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXX XXXXXX" 37),

x) xxxxxxxxxx záchranných xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "HASIČI",

f) xxxxxx xxxx xxxxxxx policie xxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX XXXXXXX" nebo "MĚSTSKÁ XXXXXXX" 62),

x) Vězeňské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx barevným xxxxxxxxxx x označením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 63),

h) přepravujícím xxxxx zdravotně postižené xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 66) xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxx xxxxxxx XXX/X, pokud xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xx xxxxxx 39),

x) přepravujícím xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx domovem xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 69), xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxx provádění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 35),

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 40),

x) xxxxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx výlučně elektrickou xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx největší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 4,25 xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou xxx historická vozidla, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla.

(2) Xx-xx nutno při xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx xxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx možné užít xxxx komunikaci xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně se xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3,5 xxxx (dále jen "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxx

x) xxx xxx xxxx užívání pozemní xxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxx xxxxxx poplatek, nebo

b) xx vozidlo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x, xxx-xx x vozidlo xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. a) xx x), x), x), x), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx oznámeno Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

(2) Xxxxxx poplatek xxx xxxxxxx na 1 xxx, na 30 xxx, na 10 xxx xxxx xx 1 xxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx xx provedení xxxxxx.

(3) Xxxxx časového poplatku xx 1 xxx x xxxx 2024 xxxx 2 300 Xx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx činí sazba xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 rok součin xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kalendářní xxx; změnový xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poklesu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx xxxxxxxxxx xxxxxx zjištěného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xxxxx x xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx danému kalendářnímu xxxx, vyjádřeného xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 0,1, a

c) xxxxxxxxxxxx změny xxxxx xxxxxx x provozu x xxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž užívání xxxx xxxxxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx povolen xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) 30 xxx xxxx 19 % xxxxx časového xxxxxxxx xx 1 xxx,

x) 10 xxx xxxx 12 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 rok x

x) 1 den xxxx 9 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 rok.

(5) Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx energii xxxx xxxxx v xxxxxxxxx x jiným xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx XX2 v xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx 50 g/km, činí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné časové xxxxxx 25 % xxxxx časového poplatku xxxxx odstavce 3 xxxx 4.

(6) Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx poplatku xx příslušné xxxxxx xxxxxx 50 % xxxxx časového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(7) Xxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xx zaokrouhlují xx celé xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. listopadu xxxxxxx o

a) xxxxx xxxxxx, které byly xx xxx 30. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx oproti délce xxxxxx, xxxxx byly x provozu xx xxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx změnového xxxxxxxxxxx xxx bezprostředně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x

x) xxxxxxx časového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxxxxxx v bezprostředně xxxxxxxxxxxx kalendářním roce.

§21a

Úhrada xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výběrem xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostmi xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 třetí xxxxx.

(2) Časový xxxxxxxx xx hradí

a) x xxxxxxxxx xx místech xxxxxxxx Xxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pověřenou výběrem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx účet Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxx určená x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku se x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx značka vozidla,

b) xxxx x státu, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) počátek x konec xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx uhrazen,

d) xxxx x xxx, xxx xxx o xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxx 6,

x) datum a xxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx sděleny.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se z xxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx úhradu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel v xxxxxxx časového zpoplatnění x náležitosti x xxxxxx předání xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, která xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§21b

Zaznamenávání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 1 xxxx. a) až x), x), x), x), x) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Oznámení x xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. b), xxx-xx x vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x vozidla xxxxxxxxxxxx od zpoplatnění xxxxx §20a odst. 1 písm. x), xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1 xxxx. x), xxx x xxxxxxx podle §21 xxxx. 5 xxxx 6.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) státní xxxxxxxxx xxxxxx vozidla,

b) údaj x xxxxx, xx xxxxxx xx vozidlo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx osvobození xxxxxxx,

x) xxxxx x provozovateli xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx

1. xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx naplnění xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a odst. 1 písm. x), x

x) plná xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Neobsahuje-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx se na xxx, xxxx xx xxxxxx učiněno; Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx neprodleně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedení xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx důvody pro xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxxxxxx osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění x xxxxxxxx vozidel x systému časového xxxxxxxxxxx vymaže; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx se xxxxxxxx x osvobození xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx formuláři, xxxxx Xxxxxx fond dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. e), odstavce 3 písm. b) xxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

§21c

Evidence xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vozidel v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vymezené x §21a odst. 4,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo oznámeno xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vymezené x §21b xxxx. 2 xxxx. x) xx x),

x) tom, zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxx x xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx registrováno, x

x) počtu xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxx xxxxxx časového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy 45).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx toto vozidlo

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x počátek a xxxxx xxxxxx, na xxxxx je xxxxxxx, xxxx

2. x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaznamenáno xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx sborů x xxxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. a) se x xxxxxxxx xxxxxxx x systému časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx konce xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx časový xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sleduje, xxx xxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1, a xxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

§21x

§21x zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

Xxxxx

§22

(1) Xxxxx zpoplatněné xxxxxxx komunikace silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx koly, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činí xxxx xxx 3,5 tuny (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx náklady xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx ovzduší,

2. hlukem x

3. xxxxxxx CO2.

(2) Xxxx mýtného xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx být vybaveno xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx zařízení je xxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx je vázáno xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mýtného x xxxxx xxxxxxxxxxx xx zpoplatněné pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x hmotnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a

a) xxxxxx xxxxx XXXX vozidla, xxx-xx x xxxx xxxxxxx ukládanou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1; xxxx xxxx xxxxxxx se x xxxxxxx vozidla, xxxxx splňuje nejpřísnější xxxxxx úroveň xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem, xx xxxx, xxxxxx xxxxx předpis stanoví, xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3.

(3) Xxxxx xxxx nařízením xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), pokud xxxx xxxx xxxxx mýtného xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx časového xxxxxx xx užití xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací tímto xxxxxxxx převýší částku xxxxxxxxxx nařízením xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx činit xxxxxxx 13 % x xxxx části xxxxxxx xxxxxxx podle xxxx první x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxxxxxx vozidla, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 2.

(5) Xxxx xxxxx mýtného x xxxxxxxxx sazeb xxxxxxx xxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

(6) Xxx stanovení xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mýtného za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx dosažena. Náklady xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,

b) xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx zpoplatněných xxxxxxxxx komunikací,

c) náklady xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx na výstavbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Překročí-li x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxx xxxxxx x xxxxx mýtného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx let xx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx výnos z xxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx, popis, způsob xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mýtného stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provoz systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx organizaci zřízenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x níž xxxxxx zakladatele vykonává xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x Xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx síti xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx služba xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činností x xxxxxx, xxxxx umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 členských xxxxxxx Evropské xxxx x nepřetržité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx systémech elektronického xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nastavení jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xx xxxxxxxx xxxxxxxx úhrady mýtného xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a elektronické xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění, xxxx xxxxxxxxx osoba, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příslušným orgánem xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "poskytovatel evropského xxxxxxx"). Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného poskytovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelem xxxxxxx elektronického mýtného.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tomuto xxxxxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného je xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, x umožnit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx splňujících xxxxxxxxx xxxxx §22g xxxx. 1 poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) vést xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx údajů x mýtném"),

c) xxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ji x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) zajistit bezplatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systému elektronického xxxxxxx nebo jím xxxxxxxx osobě 44), xxxxx x xx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx evropského mýtného,

e) xxxxxxxx xxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx zmocněné osoby 44), nejedná-li xx x xxxxxx podle xxxxxxx x),

x) vydat x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx doklad, x xxxx xxxx uvedeny xxxxxxx xxxxxx xxxxx XX2 vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22 odst. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x); xx xxxxxxx,

1. xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba, xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. jde-li x vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22b odst. 3, x xxxxx elektronické xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zablokované,

g) zajistit xxxxx souhrnného mýtného, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidel xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22b xxxx. 3, x xxxxxxxx vozidel, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx výkazu o xxxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného předkládá xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve lhůtách x xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx xx smlouvě xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70), x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatelů evropského xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx,

x) uzavřít x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x prohlášení podle xxxxxxx h), a xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x), x průběžně xxx xxxxxxxxxxxx x

x) vést xxxxxxxx účetnictví x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a peněžní xxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx systému xxxx samostatně x xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxxxxx jiných činností.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx informačním xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 45), jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného. Evidence xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vlastnících, xxxx-xx vlastník provozovatelem, x x poskytovatelích xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vozidlech, xxxxx xxxx zaevidována xx systému elektronického xxxxxxx,

x) čase a xxxxx průjezdu xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) používaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx do systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx která xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxx, x o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zpracovává xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 45). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) a x) x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Policii Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx x) x xxxxxxxx údajů x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxx pozemních komunikací, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační službě, Xxxxx správě České xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx x kontroly, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu s §21 xxxx. 1, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 2 písm. x).

(4) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného je xxxxxxxx požadovat

a) od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx osoby 44) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx zpoplatněné pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepodléhá, x x xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. úhradu xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx a

b) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx převzetí xxxxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx x plné výši xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zmocněné xxxxx 44).

(6) Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx převzetí xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx po dobu xxxxx než 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xx xxxx xxxx vráceno xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxx případě elektronické xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odebere x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx. Xxxxxxxx kauce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx určení emisní xxxxx XX2 vozidla x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(8) Způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx usazena x Xxxxx republice,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx normy 71),

x) vlastní xxxx xx xxxxx užívat xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyrobeny x xxxxxxx x požadavky xxxxx §22g odst. 1,

x) splňuje podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

f) xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

g) xx zpracován xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jím poskytovaných xxxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx technických xxx xxxx ekonomie x xx xxxxxxx 3 xxxx praxe x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx prokazuje xxxxxx závěrkou za xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, x dokladem x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx není finančně xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx x zrušení x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 72), xxxx xxxxxxxx xx nedoplatky xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxx penále xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxx penále.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného má xxxxxx pověst, xxxxx xxxxxxx statutárního orgánu xxxx bezúhonní. Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1 roku, xxx trestný čin xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 59) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x vydání xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx celou xxxx xxxxxxxxx tohoto oprávnění. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxx xxxxx plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x f) až x).

(8) Náležitosti xxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Poskytovatel evropského xxxxxxx podle §22d xxxx. 1 xx xxxxxxx

x) xx 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx o plánovaném xxxxxxx pokrytí systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xx 3 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň ve 4 xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného; x každém x xxxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřít x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxx xxxxxxx xxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx všech systémech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uzavřel xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx smlouvy poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) postupovat x souladu s xxxxxx pro xxxxxx xxxxx x nechat xxx nejméně každé 2 xxxx xxxxxxxxxx x aktualizovat.

(2) Poskytovatel xxxxxxxxxx mýtného, který xx uzavřenu smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného, je xxxxxxx

x) při uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx mýtného x x zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x rozsahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zablokovaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx o vozidle, xxx které xxxx xxxxxxxxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) vydat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, celkově vyúčtované xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 písm. b); xx neplatí, uvede-li xxxxxxxxxxxx vozidla, že xxxxxx dokladu xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx elektronického mýtného x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx mýtného.

(3) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x provozovatelem systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu jeho xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxxxx xxxx státu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx odejmout xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx splňovat xxxxxxxx x xxxxxxxx udělení xxxxxxxxx uvedených x §22d odst. 1,

x) xxxxxxxxx xxxx hrubým xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x povinností poskytovatele xxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx x xxxxx použitelném xxxxxxxx Evropské xxxx 70), xxxx

x) neplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22e; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného s xxxxxxxxxxxxx xxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22g

(1) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného xxxx povinni při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného užívat xxxxx takové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx

x) splňují technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73),

b) byly xxxxxxxxx posouzení xxxxx x posouzení xxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx 70) x

x) jsou opatřeny xxxxxxxxxxx x xxxxx x prohlášením x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70).

(2) Je-li prvek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx označením XX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73), má xx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Činnosti posuzování xxxxx xxxx posuzování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx 70) vyhrazuje oznámenému xxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxx xxxxxxx oprávnění Xxxxxx pro technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx provedl xxxxxxxxx orgán jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

(4) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kladené xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73). Xxxxxxx-xx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx normami 83), předpokládá xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx normy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx o xxxxxxx oprávnění k xxxxxx činnosti oznámeného xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx oprávnění x xxxxxx činnosti oznámeného xxxxxxxx.

(6) Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, metrologii x xxxxxx zkušebnictví xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx splňují požadavky xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx 73) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx 70). Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oznámený xxxxxxx

x) x xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kladené na xxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx 73), xxxx

x) provádí xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie 70).

(7) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx propojitelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 74).

(9) Provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx úpravu xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx budou stanoveny xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx posouzení jejich xxxxx x vhodnosti xxx použití. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxx zavedením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

(1) X xxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22c odst. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx, xx mohou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 sdělí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxx a x xxxxxxx potřeby xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxx příslušný poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx doplňujících xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx soutěže vydá xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx obdržení xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxx posoudí, xxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vyvážené x v xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) prohlášení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx udělilo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) výsledky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §22e xxxx. 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxx změnu xxxxx podle xxxxxxxx 4 Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vozidla v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxx užitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xx uzavřenu smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x zaevidování jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto údajů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) poučit xxxxxx xxx provozovaných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxx podmínek sjednaných x provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxx-xx xxxxx poskytovatel evropského xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) použít xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, dovolit, xxx xxxxxx řízení xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxx xxxxxxxxx x elektronickým xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxx xx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxx elektronického xxxxxxx.

§22j

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) xxxx užitím zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx, ohledně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem xxxxxxx xxxxx §22i xxxx. 1 xxxx. x) x x), x zadat xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx správné xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xxxxx po xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxx x xxxxxxx,

x) nakládat x xxxxxxxxxxxxx zařízením xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxx elektronického mýtného, xxxxxx-xx uhrazeno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxx xxxxxxx-xx mýtné poskytovatel xxxxxxxxxx mýtného xxxxx §22c xxxx. 4 xxxx. b),

e) na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx elektronického mýtného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud toto xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§22k

Není-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx výzvy provozovatele xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, je xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx svého xxxxx x soudu včetně xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§23

(1) Xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oblasti xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x cenovými xxxxxxxx 23)

x) x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx v xxxx xx xxxx časově xxxxxxxx, nejvýše však xx xxxx 24 xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy v xxxx xx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzickou xxxxxx xx xxxxxx podnikání xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, 24) která xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, nebo x xxxxx silničního xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxx-xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiný xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxx obec xxxxxx placení xxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaplacení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být označeny xxxxxxxxxx dopravní xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

(3) X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx oblasti xxxx, xx xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx k účelům xxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x druhovým xxxxxxxx zásobování. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxxxxx vymezení x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx částečně xxxx xxxxx uzavřen, xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx nemá xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jež xx vzniknou x xxxxxxxx uzavírky xxxx xxxxxxxx.

(2) O uzavírce x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxx xxxxx, v xxxxxx xxxxx má xxxxx k uzavírce. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx projedná

a) x xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxx xx xxx vedena xxxxxxxx,

x) s xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx uzavírka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxxxx dráhy, 5) xxx-xx x pozemní xxxxxxxxxx, na xxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx uzavírka xxxxxxxx xxxxxx více silničních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničnímu xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx jsou x xxxxxx případech dotčenými xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dbá, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx omezena xx xxxxxxxxx možnou xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x sousedním xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xxx jejichž nesplnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) příslušným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidly xxxxx §25 odst. 6 xxxx. a),

e) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxx xx xxx xxxxxx objížďka, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Případné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx následných xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uzavírku x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a odpovídá xx xxxx stav xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) X případě nebezpečí x prodlení (xxxxxxx xxxxxxx, dopravní nehody, xxxxxxx nebo poškození xxxxxxx) musí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx inženýrské xxxx xxxx xxxxxx vedení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxx x věc xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §36 xxxx. 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, oznámí xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx správnímu xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx úpravy provozu xx pozemních komunikacích xxxxxxxxxx xxxx, co xxxxxxxx a označení xxxxxxx xxxx se x něm xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxx xxxxxx některých xxxxxxx

(1) Tranzitní nákladní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činí 12 tun x xxxx, xxx xx xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76), jen xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx vhodnou trasu xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, provozovny xxxx xxxxxxxx dopravce xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sil jiného xxxxx.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§24b

Rozšíření obecného užívání

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx určených xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vozidlo, xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hmotnosti xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx kol překračuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx, hmotnost xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nápravy, skupiny xxxxxx, kola xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené zákonem x silničním xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx strojů xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo pro xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X opatření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) vymezí xxxxxxxxx xxxx podkategorie xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx lze xxxx vozidla xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mohou xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx povolenou xxxx jejich překročení x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxx stavu xxxxxxx komunikace, při xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vozidlo podle xxxxxxxx 1, například xxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jízdu x přepravou xxxxxx xxxxxxxxxx strojů xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx dobu xxxx platnosti, která xxxxxxxxxx 5 xxx.

(3) Xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Ministerstvo xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx,

x) Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx Ministerstvo dopravy x xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx do 30 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxx, má xx xx xx, xx s xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx krajských xxxxx, xxxxxxx správních obvodů xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx týká. Xx xxxxxx účinnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jsou-li xxxxxxx podmínky pro xxxx vydání. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxx.

(7) Užít xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx podmínka xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxx povinen uhradit xxxxxxx s tím xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinnost řídit xx místní a xxxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxx xxx xxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx k náhradám xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx užívání

(1) K xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx xxxxx než obvyklým xxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx, než xxx xxxxx jsou xxxxxx (dále jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, x xxxxxxxxx případech xx souhlasem Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Souhlas xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx. c) xxxx 3 xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx může vlastník xxxxxxxx námitky, x xxxxxxx rozhodne xxxxxxxx xxxxxxx úřad.

(2) Silniční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx užívání právnické xxxx xxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx zvláštnímu užívání xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx x náhradám za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx povolení ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx podané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tří xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx správní xxxx může xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx žádosti držitele xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) V xxxx xxxxxx pohotovosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxx xxxxxxx Armády Xxxxx republiky.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxx dálnice, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx soupravami, jejichž xxxxxxxx, rozměry včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na nápravy, xxxxxxx náprav, kola xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §24b,

b) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx motorová xxxxxxx 76) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76),

x) xxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

1. zřizování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

2. umísťování, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx materiálů xxxxxxxxxxxx k údržbě xxxx opravám těchto xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx neprodleně xxxxxxxxxx (zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx hmot xxxx xxxxxx xxxx.),

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx by xxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx užití xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidly Armády Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx užití xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx samojízdnými pracovními xxxxxx x přípojnými xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx schválenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na dobu xxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxx:

x) nebude xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zařízeními,

b) xxxxxx oslňovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, kde xx umístěno reklamní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx náklad vlastníka xxxxxxxxxx zařízení svodidly xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

d) xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nacházející xx x zastavěném xxxxx xxxxx §30 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx zastavěné xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx do 200 xxxxx xx reklamního xxxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku.

Podmínky stanovené x xxxxxxxx xxxx xxxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx reklamního xxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx příslušnému silničnímu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(8) Věci xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx v xxxxxxx x xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx doručení výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx. Neučiní-li xxx, xxxxxxx odstranění a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastníka xxxx.

(9) Xxxxxx-xx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxx, zřizované xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolení xxxxx xxxxxxxx 1, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx lhůty 10 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx výzvy xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx zajišťován prostřednictvím xxxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx vůči němu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx jejímu xxxxxxx, xx-xx výkon xxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce, na xxxx xxxxxx xxxxx, xxx je reklamní xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a provozováno xx xxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxxxxx, xx-xx výkon její xxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx reklamní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 16).

(11) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10, xxxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup identifikační xxxxx reklamního xxxxxxxx x informaci, kde x xxxxx xxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx. Reklamní xxxxxxxx xxx jeho vlastníku xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení. Xxxxxxx-xx x vydání reklamního xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx správce pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odstranil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho vlastníka xxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, silnici x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x §14 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxx. x) x x), xxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx však předchozí xxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(14) X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xx jejíž xxxxxx xxxx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s tímto xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx předpis xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25a

Zvláštní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx x ohrožení xxxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nad xxxxxxx xxxx. Povolit xxx

x) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a dále xxxxxxxx komunikací X. x XX. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxx uveřejněném Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 roku, xxxxxxxxxxx-xx xxxx

1. délka 25,25 xxxxx, xxxxx 2,6 xxxxx, xxxxx 4,5 xxxxx x hmotnost 48 xxx x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přívěsem a xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxxxxx, nebo

2. délka 30 xxxxx, šířka 3,5 xxxxx, xxxxx 4,5 xxxxx x xxxxxxxx 60 tun x jde-li x xxxxxxxx xxxxxxx neuvedené x xxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxx vozidlem.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x žadateli x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxx xxxx

1. xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo název,

2. xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx o nadměrném xxxxxxx, kterými xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx značka, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a technické xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxx, nebo

2. podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx, které xxxx delší xxx 10 dnů, x xxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx hmotnost xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně nákladu 90 xxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx má xxx xxxxxxxx, který xxxx starší než 6 měsíců.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) lze xxxxxxx opakované xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xx žadatel xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastníka. X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx rovněž zvláštní xxxxxxx xxxxxx komunikace, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx žádost podat xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 84).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Silniční xxxxxxx úřad požádá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyžaduje-li se xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx, xx se zvláštním xxxxxxxx souhlasí xxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Ministerstvo vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovisko xxx Ministerstvu dopravy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(9) Silniční xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nadměrným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx. Silniční správní xxxx x xxxxxxxxxx xxxx stanoví, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní komunikaci x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx skupiny kol xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx rozdělením xxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxx zabezpečení

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohyb silničních x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu x dopravně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x průjezdní xxxx silnice schůdné, xxxxxxxx xxxxxxxx bezpečný xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx pohyb přizpůsobený xxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxxxx situacím a xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xx xxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx součástmi x xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx technickým xxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxx znaky (příčné xxxxxxxxxx, příčný x xxxxxxx xxxxx, šířka x druh xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx (rozhled, xxxxxxxxx xxxxx).

(5) Povětrnostními situacemi x jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vánice x intenzivní dlouhodobé xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, oblevy, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx povětrnostní xxxxxxx x jejich xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx předvídat xxx xxxxxx vozidla přizpůsobeném xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pozemních komunikací x povětrnostním xxxxxxxx x xxxxxx důsledkům.

(7) Xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx technickému xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

(1) Uživatelé dálnice, xxxxxxx, xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx nemají xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx stavebního xxxxx xxxx dopravně xxxxxxxxxxx stavu těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx v mezích xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx způsobené povětrnostními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx předepsaným způsobem xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závada ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich důsledky xxxxxxx xxxxxx zmírnit, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx však povinen xxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxx sousedních nemovitostí x důsledku xxxxxxx xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx.

(5) Úseky silnic, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx, xx kterých xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí, je xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx 12) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxx svým nařízením x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx komunikace zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 2 až 4 xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx nařízením xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§28

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx odstranit x uvést tuto xxxxxxx komunikaci xx xxxxxxxxx xxxxx; nestane-li xx xxx, je xxxxxxx uhradit vlastníkovi xxxx pozemní xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, je-li výkon xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx znečištění x x uvedením pozemní xxxxxxxxxx do původního xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. 6)

(2) Xxx xxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx, 12) xxxx xxx, kdo poškození xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx pozemní komunikace xx původního xxxxx; xxxx xx xxx x vlastníkem nebo xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Pokud xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxx, xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx znečištění, xxxxxxxxx x xxxxxx nákladů xx odstranění poškození xxxxxx, povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikace x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 12) kromě xxxxxxxx, zrcadel x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx překážku.

(2) Xxxxxx překážku xxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx vydaného xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky. Povolení xxx xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x plynulost xxxxxxxxxx xxxxxxx x že xxxxxxx x vydání xxxxxxxx zajistí na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx nebylo vydáno xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odstranit xx svůj xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správním úřadem. Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx pevnou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxx umístění xxxxxx povolení podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace x vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxx; nedojde-li x xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §15.

§29a

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxx pověřená xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) rozhodnutí x uzavírkách x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích (§24) x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního užívání xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§25).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy 45).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou povinni xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx dopravy.

(4) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, silnicích, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis, xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 46).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stanovení xxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) xx xxxxxxx zveřejnit xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx xxxxxxx podle §24a xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 46).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dálnic, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 46).

(7) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanovení xxxxxx úpravy xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 4 xx 6 neprodleně xx jejich xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Policií Xxxxx xxxxxxxxx,

x) dopravce x xxxxxxx osobní dopravě, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu tito xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací nadměrnými xxxxxxx.

(8) Xxxxxx předávání xxxxx do Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsob x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vedených x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

OCHRANA XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§30

(1) K xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. nebo XX. xxxxx a xxxxxxx xx nich xxxx xxxxxxxxx území obcí xxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx komunikaci X. xxxx XX. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ochranným xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 50 x a xx xxxxxxxxxxx

x) 50 x xx xxx přilehlého xxxxxxxx pásu xxxxxxx xxxxx od osy xxxxx xxxx křižovatky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; pokud xx xxxxx xxxxxx pásmo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, tvoří xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 50 m xx xxx vozovky xxxx xxxxxxxxxx jízdního xxxx xxxxxxx X. xxxxx nebo místní xxxxxxxxxx I. třídy,

c) 15 m xx xxx xxxxxxx xxxx xx osy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XX. třídy xxxx XXX. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx územím xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx území xx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno popisné xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx v katastru xxxxxxxxxxx 64),

x) mezi xxxxxxxxxxxx budovami, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx účely xxxxxx xx xxxxx obvodu x 5 x, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 75 x. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stranami upravených xxxxxxxx xxxxx, tvoří xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. x II. xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 písm. x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx by byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x 50 metrů xx 250 xxxxx.

§31

(1) Zřízení x xxxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x dopravními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxxx uživatele xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx narušit xxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx dálnice x xxxxxxx I. xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxx-xx x označení xxxxxxxxxx, která se xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx 200 xxxxx xx reklamního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x silniční xxxxxxxx pásmo xxxxxxx,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silnice x místní xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx určitou, nejdéle xx dobu xxxx xxx, a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x obecném xxxxx umístit xx xxx nemovitosti pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx povolení, xxx xxxxxx povolení xx xxxxxxx znovu xxxxxx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx xxx let xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nabylo právní xxxx.

(8) Xxxxxxxx správní xxxx může xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxx xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Je-li x xxxxxxxxx ochranném pásmu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxx povolení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, x xxxxxx ochranném pásmu xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx výkon xxxx xxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx reklamní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12. Silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozované x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x odstavcem 1 xxx povolení xx xxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, povinen xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx. Odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem 16).

(11) Xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10, zveřejní xx xxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx a xxxxx způsobem si xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vyzvednout. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vlastníku xxxxx xxxxx xx uhrazení xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx reklamního zařízení xxxx vlastníku do 3 měsíců ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx vlastník xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxx, oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízeno x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu x x nezbytné xxxx xxxxx xx xxxxx nemovitost za xxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, je xxx, xxx xxxxx způsobil, xxxxxxx ji xxxxxxxx; xxxx odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.

§32

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 16).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

§33

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vnitřní xxxxxx oblouku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx x xxxxxxxx 500 x a xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx trojúhelnících xxxxxxxx xxxxxxxxxx křižovatek těchto xxxxxxxxx komunikací xx xxxxx zřizovat x xxxxxxxxxx jakékoliv objekty, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx kultury, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx a s xxxxxxxxxxxx k úrovni xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu; to xxxxxxx xxx lesní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 100 x x xxxxxxx označené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 12) xxxx silnice xxxxxx x 55 x x xxxxxxx označené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxx silnice xxxxxxxx.

§34

(1) Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx X. nebo XX. xxxxx je oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx pozemky, xxxx na xxxxxx xx xxxx stojící, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx následků xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxx. Xxxxxx xx povinen xxxx toho, xxx xxx xxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx a činnostmi xxxxxxxxx škody, xxxxxx xx xxxxx zabránit. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, povinen ji xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže zprostit.

(2) Xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranné xxxxx, xxxxx xxxx ustanovení xxx vstup xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Nelze-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jinak, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stavu xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx dobu, x xxxxxxxx xxxx x xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu, x xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti.

§35

Xxxxxxx dálnice, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x místní komunikace xxxx xxxxxxx strpět, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sesuvů xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x stromů xxxx xxxxxx xxxxx, vznikne-li xxxx nebezpečí výstavbou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nebo přírodními xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx vlastníků, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx. X xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření a x tom, xxx xx provede, xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx rušení silničního xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 1, nařídí silniční xxxxxxx úřad jeho xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx vlastník xxxxxx xxxxxxxx, silniční xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úsekem xxxxxxx xxxx x xxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx věcného břemene xx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v umístění xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx signálů, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x označením místních xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx břemene x x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx x dopravních značek x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro provozní xxxxxxxxx 33).

§36

Styk xxxxxxx, xxxxxxx x místní komunikace x xxxxxxxx x x xxxxxx

(1) Žádá-li xx veřejný xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx přírodních xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxx dotknout a xxxx xxx jimi xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ochraně xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx poměrům tak, xxx byly xx xxxxxxx dotčeny zájmy xxxxxxxxxxxx vlastníků.

(2) Energetická, xxxxxxxxxxxxxxx, vodovodní, kanalizační x xxxx vedení, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx drah, pokud xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx podélně xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx není stanoveno xxxxx.

(3) Xxxxxxx umístění xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x středního dělícího xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx x mostní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze povolit xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 8) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx užívání s xxxxxxxxxx vedení smlouvu x xxxxxxx věcného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za jednorázovou xxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx vedení, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 3 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x místní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx. V xxxxxxxxx, xxx je vyloučena xxxxxxx jiného technického xxxxxx, xxxxx být xxxxxx xxxx umístěna x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vozovkou, xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pásu xxxxxx pozemních komunikací.

(5) Xxx provádění stavebních xxxxx xx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na výzvu xxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx havárie vedení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x bezprostřednímu xxxxxxxxxx xxxx havárie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx dotčené pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x zajistit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Při xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úseku xxxxxx, x to xx úrovni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řešení. Úpravy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7) x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx komunikace s xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx vedeními, x xxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxx vod, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx prostorem a x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx vedení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxx s xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x dráhou xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") je xxxxx xxxxxx na

a) xxxxxxxxxx x trolejbusové dráze x xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx na xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x bezpečnost x plynulost xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx, x

x) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 160 xx.x-1.

(3) O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastníka dráhy xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx si xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b) opatří xxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu na xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povolovaným xxxxx xxxxxxxxxx zákona, rozhodne x něm xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Podkladem x řízení o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx uvedená xx xxxx xxxxx.

(4) Zabezpečovací xxxxxxxx xx přejezdu x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx dráhy xx povinen xxxxxxxx x řádném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 2,5 x xx xxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x celé xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úseků, xx xxxxxxxx dráhy povinen xxxxxxx při jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx užší xxx 5 x xxxx být xx xxxxxxxx zachována volná xxxxx alespoň 5 x.

(5) X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. x&xxxx; XX. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit

a) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxxx dráhy xxxxxx xxxxxx používat xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) aby xxxxxxxx drážní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace x x xxxxxxxx trolejových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx xx xxxx 5 m; zařízení, xxxxx tomu xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxx xxxxxxxxxxxx dráhy přemístěna xxxx odstraněna.

(6) Je-li xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nutné xxxx xxxx-xx to xxxxxxx xxxxx, může xxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx x jiná xxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx xxxxxx provoz. Xxxxxxxx střety zájmů xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisy 5) xxx styk xxxxxxx komunikace x xxxxxx, pro jejich xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace x vedení xxxxx.

§37x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trasu, xxxxx

x) není delší x xxxx než 5 xx x

x) xxxxxx xxxx přejezd x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Účastníkem xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx přejezd xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyžádá xxxxxxx stanovisko

a) Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x zrušení xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx trasa xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx velkých stavbách

(1) Xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxx xxxxxx znemožněno užívání xxxxxxx komunikace xxxx xxxx části, xx xxxxxxxxxx této výstavby xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Vlastníkem xxxx xxxxxxx komunikace je xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemní komunikace. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx silničnímu xxxxxxxxx xxxxxxx, převede xxx bezúplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(2) Má-li xx při velké xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx terénních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolení záměru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx technický xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx x na xxxx náklad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx objížďky odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x xxxxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxx místní komunikace.

(3) Xxxxxxx-xx k xxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx tras xxxxxxxxxxx dopravy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx silničního správního xxxxx. Xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx je xxxxxxx vydat xxxxxxxxx xx 30 dnů xx doručení žádosti x xxxx xxxxxxxxxxx.

Kontrolní xxxxxx vozidel

§38a

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a měření (xxxx jen "kontrolní xxxxxx") vozidel xxxxxxxxxxx xx kategorie M2, X3, X1, N2, X3, T, X, X, X, X xxxx XX 32) xxxx jízdních xxxxxxx tvořených xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozložení xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx kol, kontrolu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx soupravy včetně xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxxx podmínek spojitelnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) kontrolní vážení xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx kterém xxxxxxxxx k odklonění xxxxxxx z xxxxxxx (xxxx xxx "vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx"), x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, než xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxx, xxx kterém xxxxxxx x xxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx

x) zajišťuje v xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozemní komunikace xxxx jím pověřená xxxxx, xxxx

x) provádí Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx celní úřady xxxxxxxxxx.

(4) Vysokorychlostní kontrolní xxxxxx zajišťuje vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoba.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které vydal x xxxxxxxxxxxx zásilce, xxxxx xxxxx hmotnost xxxxxxx, xxx je xxxx skutečná xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x zásilce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnosti kontejneru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx přepravována.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soupravy se xxx účely tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx úřady, xxx-xx x nízkorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx, poskytnou Ministerstvu xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx x xxxxx xxxx zajištěných xxxx xxxxxxxxxxx kontrolních xxxxxx x o počtu xxxxxxx xxxx jízdních xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx hmotnost xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničním xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxx vozidla xx xxxxxxx xx xxxxx policisty xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní soupravu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k technickému xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx 16 xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním vážení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx doklady xxxxx §38a xxxx. 5, xxxx-xx vydány.

(3) X xxxxxxxx nízkorychlostního kontrolního xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad, xxxxx xxxxx též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx celník xxxxx řidiče x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Rozsah x xxxxxx xxxxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx vážení, náležitosti xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení x vzor dokladu xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§38c

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničním provozu, xxxxxxx policista nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xx nejbližší xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jízdní xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x jízdě xx xxxx, xxx

x) xxxxxxxx nedodržení hodnot xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x silničním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx jízdní soupravy xxxx umožněno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx podle §24b.

(2) Policista nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nejbližší xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx řidič xxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx pokračování xxxxx xxxxx do doby xxxxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx policista nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravě xxxxxxxx v jízdě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx provozovatele xxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1, policie xxxx xxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b). Xxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx uvolnění xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 2. Požadovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx x ověření splnění xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx, jen xxxxx xx x xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx-xx x přepravu zvířat xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 81).

§38x

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidlo nebo xxxxxx xxxxxxxx vysokorychlostnímu xxxxxxxxxxx vážení, xxxxx xx prováděno xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx na to, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, kde xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zjistí-li xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx vysokorychlostní kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vystaví xx xxxxxxx vážního xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Rozsah x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení, xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx dokladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Mimořádné xxxxx dopravního xxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xxxxxxx části pozemní xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x opravou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§39x

(1) Inteligentní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyhledávání, xxxxxxxxxxxxx, zpřístupňování, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxx, logistice x xxxxxxxxx spojení, x xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního systému xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx věstníku Evropské xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx specifikace podle xxxxxxxx 2, lze xxxxxx xx xxx x xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx posouzení shody xxxx vhodnosti xxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx inteligentního dopravního xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x požadavkem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxx byly v xxxxxxx s xxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

§39x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

ČÁST DEVÁTÁ

STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§40

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx a veřejné xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, stavební xxxx x újezdní xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx kategorií,

b) rozhoduje x zrušení xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx po dohodě x Xxxxxxxxxxxxx obrany,

c) xxxxxxxx působnost silničního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx dálnic,

d) xxxxxxxx

1. opakované zvláštní xxxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. a II. xxxxx na území xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx místních xxxxxxxxxx, nadměrným xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx,

2. xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx nadměrným xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxx, x

3. jednorázové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx užívání xxxxxxx nebo zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxx 2,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené působnosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzávěře x xxxxxxxx řešení xxxxxx x xxxxxx X. xxxxx,

x) ukládá xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x x xxxxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx §42b xxxx. 5.

(3) Krajský xxxx

x) xxxxxxxx

1. jednorázové xxxxxxxx xxxxxxx silnic XX. x XXX. xxxxx xxxxxxxxx vozidlem, týká-li xx xxxxxxxx xxxxxx XX. x III. xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, a

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívání místních xxxxxxxxxx, xx-xx předmětem xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxx silnice X. xxxxx xxxx zvláštní xxxxxxx xxxxx xxxx 1,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx silnice XX. nebo III. xxxxx a x xxxxx kategorie xxxx xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxx silnic XX. x XXX. třídy xx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx X. xxxxx x výjimkou xxxx, xx xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx dopravy,

e) rozhoduje x xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností

a) vykonává xxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx II. x XXX. xxxxx a xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) projednává xxxxxxxxx xxxxx §42a a 42b xx věcech xxxxxx, xxxxxx, místních xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx celní xxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1 xxxx. x), §42a xxxx. 4 xxxx. x) x §42b odst. 1 xxxx. x), x), x) a x) je místně xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní vážení,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx komunikace x této kategorie,

b) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu ve xxxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxxxxxxx xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx x věc, jež xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx správních úřadů, xxxxxxx xxxxxx x xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx silničních xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xx xxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zjistit xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadány xxxxx umožňující správné xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx úhrady xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx řidič xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx má vztahovat xxxxxxxxxx vozidla od xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx považuje xx výkon správy xxxx, s výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 2 a 3 x xxxx. 4 písm. x) , x) x x) a xxxx. 7 x §42b xxxx. 1 písm. x), x) x x) x xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxx zjistil jako xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 7 x §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

(10) Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx o xxx rozhoduje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx stavební xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx úpravy či xxxxxxx takového xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx, xxx-xx x připojení týkající xx silnice X. xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.

§41

Xxxxxx dozor

(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřady x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor x oblasti poskytování xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx systému x xxxxxx státní dozor xxx výkonem státního xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a povahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x řízení xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxx protokolu x kontrole xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx vydané xx xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx komunikaci, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavení xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx průkazu a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§41a

§41a xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41x

(1) Obec využívá xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx ze základního xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxx, xxxxx a xxxxx narození; u xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, kde xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx občanství,

f) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; jde-li o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx úmrtí, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx x xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxx rozhodnutí xxxxx o prohlášení xx xxxxxxx, xxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxxxxx, x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx organizování xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx zahraniční xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční osoby.

(3) X údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx v xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx jen takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 30.4.2020

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Přestupky

§42a

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x rozporu x §19 odst. 1 omezí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx v xxxxxxx x xxxxx povolením xxxxxxxxxxx xxxxx objížďku xxxx xxxxxxxx uzavírku xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §25 xxxx. 1 xx 7 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, silnici nebo xxxxxx komunikaci jiným xxx obvyklým způsobem xxxx k jiným xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx určeny, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x opatření xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b,

x) xxxx vlastník xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez povolení xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 8 výzvy x jejímu xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §25 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §31 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 nebo nedodrží xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §10 xxxx. 1 x 3 připojí xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx takové připojení xxxx je xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx poškodí xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx komunikaci, její xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx znemožní xxxx obecné xxxxxxx,

x) xx dálnici, silnici xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x) xx x) xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxx,

x) bez xxxxxxx neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlastníku, xxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §29 xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx neodstraní xx xxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx,

x) x silničním xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx I. nebo XX. třídy anebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §33,

p) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx kamenů, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, vznikne-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace neučiní xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx opatření k xxxxxxxxx xxxxxx půdy, xxxxxx kamenů, lavin x xxxxxx xxxx xxxxxx částí, xxxxxxx-xx xxxxxx nebezpečí z xxxx jednání, xxxx

x) xxxx provozovatel vozidla xxxx jízdní soupravy xxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxx provozu.

(2) Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §21 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §22j

x) xxxxx vozidlo, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mýtného xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) užije xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného, xxxx x zaevidování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x úhrady xxxxxxx, xxxx

x) nakládá xxxxxxxxxxx x elektronickým xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx.

(4) Xxxxx vozidla se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) neuposlechne xxxxx xxxxxxxxx xxxx celníka, xxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) řídí xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xx xxxxxxx podle §38c odst. 1 xxxxxxxxx x jízdě xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx podmínek xxxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §36 xxxx. 6

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx havárii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx provádění těchto xxxxx.

(6) Fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx správního xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxx infrastruktury podle §21b xxxx. 1, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx provozovaným xxxxxxxx, které je xxxxxxxxxx xx zpoplatnění, xx užita xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxx xx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 5.

(8) Za přestupek xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b) x r) a xxxxxxxx 4,

x) do 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x), x), x), x), l), x), x) x x),

x) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x p) x xxxxxxxx 5 a 6,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) do 20 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2,

f) do 5 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx 1 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x),

x) xxxxxxxx na xxxxx xx 5&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3,

x) xxxxxxxx xx místě xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxxx xx místě xx 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) příkazem xx 30&xxxx;000 Kč, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx x rozporu x xxxxx povolením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objížďku,

b) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 7 užije bez xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jiným xxx obvyklým xxxxxxxx xxxx x jiným xxxxxx, xxx pro xxxxx xxxx určeny, xxxxx nedodrží podmínky xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b,

x) xxxx vlastník věci xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 8 xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §25 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxx nedodrží xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §31 xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxx povolení,

f) x xxxxxxx x §10 odst. 1 x 3 připojí xxxxxxxx nemovitost nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx,

x) xxxxxxxx nebo poškodí xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx příslušenství, xxxx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxx komunikaci x xxxxxxxx,

x) poškodí xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx xxx vozovky xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx užívání,

i) xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxx §19 xxxx. 2 písm. x) xx h) xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx xx xx xx xxxxx §19 odst. 3 xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxx provizorně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neoznámí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníku, xxxxxxxxx správci pozemní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §29 xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neodstraní xx xxxx náklad ve xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem,

n) v xxxxxxx s §32 xxxxxxx stavbu nebo xxxxxxxxxx záměr v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. třídy xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §33,

x) xxxx vlastník xxxxxxxxxxx x sousedství xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx sesuvů xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx provozem xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo přírodními xxxxx,

x) jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v sousedství xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, lavin x stromů xxxx xxxxxx částí, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx §21b odst. 1, aniž by xxxx naplněny xxxxxx xxx osvobození xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpoplatnění xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx nesplní oznamovací xxxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx provozuje xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx odesílatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §38a xxxx. 5 nevydá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zásilky x xxxxxxxxx kontejneru xxxx xxxxxxx nástavby,

w) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §38a xxxx. 5 nezajistil, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §38a xxxx. 5 xxxx k xxxxxxxxxxxx zásilce xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx hmotnost xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrolním vážením xxxxxxxx nedodržení hodnot xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozuje xxxxxxx, x xxxx xxx porušen xxxxx xxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx v xxxxxxx x §22i

a) nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx x zaevidování,

b) xxxxxxxxx instalování zaevidovaného xxxxxxxxxxxxxx zařízení do xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci,

e) xxxxx elektronické zařízení xxxxxx xx konkrétní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx řidiče xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 6 neprodleně xxxxxxxx xxxx neoznačí xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx této xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx havárii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace,

b) x xxxxxxx s §36 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě xxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místo xxxxxxxxx xxxxxx prací, xxxx

x) x xxxxxxx x §36 odst. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odborný xxxxx xxx provádění stavebních xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx takové nemovitosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu.

(5) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního systému xxxxxxx přestupku xxx, xx užívá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního systému, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx inteligentního dopravního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), u), x) x x) x xxxxxxxx 5,

x) do 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 1 písm. x), d), e), x), x), x), x), l), x), x) x x),

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. h), j) x x) a xxxxxxxx 3 a 4,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), w) x x) x odstavce 2,

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a x).

§43

Společná xxxxxxxxxx k §42a a 42b

(1) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 písm. x) xxxx §42b odst. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx než 500 xx, činí xxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolené hmotnosti xxxxxxx x jízdní xxxxxxxx, určí xx xxxxxx pokuty podle xxxxxxxxxx překročení. Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podmínky stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx první x xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx pokuty xxxxxxxx příkazem za xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 písm. x) xxxx §42b xxxx. 1 písm. x) činí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx; x případě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výše pokuty xxxxx věty první xxxx druhé.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx působnosti xxxxxxxxx v §40 xxxx. 2 písm. x) xxxxx celní xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 a 3 x §42a xxxx. 4 xxxx. a), x), c) a x) xxxx projednat xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1 písm. x), b), x), x), x), x) x k) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obecní xxxxxxx xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx vybírá xxxxx, který xx xxxxxx. Příjem x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xx xx 40 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xx xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xx 30 % xxxxxxx kraje, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx provedeno, x x 30 % xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx správci xxxx x vymáhání x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, je x 30 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx 70 % xxxxxxx xxxx, jejíž xxxxx pokutu xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxx podle §42a xxxx. 1 písm. x) xxxx §42b xxxx. 1 písm. x).

(4) Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničním xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pouze xx přestupek provozovatele xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx největších povolených xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx souprav xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. c), xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx hmotnost zásilky, xxx xx její xxxxxxxx hmotnost, a xxx převzetí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásilky. Xxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. c), pokud xxxx xxx kontrolním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx hmotnosti na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prokázal, xx byl přepravován xxxxx xxxxx materiál, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx protiprávním xxxxxxxx uvedeným x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení, xxxxx xxxxx xxxx xx ztrátě xxxxx xxxxxxx 68), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidly xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx dopravce, xxx-xx x xxxxxxxx, xxxxx xx usazen x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jde-li x dopravce, xxxxx xxxx usazen x Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, x xxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx oprávněn vybrat xxxxx od 5 000 Xx xx 50&xxxx;000 Xx xx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx podezřelý xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného x §42a xxxx. 2 až 4 x x xxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nebylo vůbec xxxxx, nebo

b) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 xxxx. x),  §42b xxxx. 1 písm. x)&xxxx; xxxx §42b xxxx. 1 písm. x) xxxx §42b xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx případné xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx vůbec xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx xx 5&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000 Xx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx v §42a xxxx. 2 x 4 a x xxxxxxx xx důvodné xxxxxxxxx, že xx xxxx vyhýbat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxxx xxxxxxx s nepřiměřenými xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

b) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx tohoto vozidla xx podezřelý xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 1 písm. r) x §42b xxxx. 1 písm. x) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xx případné xxxxxxxx uložené xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možné.

(3) Xxxxx nelze xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx řidiče o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx kauce. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx kauce, její xxxx a xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx řidiči, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxxxx, že kauci xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kauce xxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx úřadu. V xxxxxxx, xx kauci xxxxxx celník a x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx vyhotovení potvrzení x xxxxxxxx kauce xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kauci xxxxxxxxxx xx 2 pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxx tohoto úřadu.

§43x

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx se xxxxx x xxxx xxxx, xxxxxxxx

x) byla xxx xxxxxxxx, xxxxxx x přestupku zastaveno xxxx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pokuta x xxxxxxx vybrání xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §43a odst. 2 písm. a), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §43a odst. 2 xxxx. x).

(2) Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx uložena pokuta, xxxxxxx xx vybraná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx zaplacení xxxxxx xxx provést xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx vyšší xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx část xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.

(3) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx vrátí xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxx nebo xxx xxx uhrazení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx §43a odst. 1 x 2 xxx xxxxxx též x xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, pokud řidič xxxxx nesložil xxxxx §43a xxxx. 1 x 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43c. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x §43a xxxx. 3 xx 5 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxxx x jízdě

(1) Xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a x xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx policisty xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řidiči xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) zabrání xx x xxxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k vozidlu x x nákladu.

(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jdou x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx motorové xxxxxxx, náklad x xxxxxxxxxxxx xxxxx není xxxx odstavením xxxxxxx.

(3) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zadržených dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a k xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx výši xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx §43a odst. 1 xxxx 2, x xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 vydá xxxxxx nebo policista xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §43a xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx.

(5) Doklady x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx Policie Xxxxx republiky xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx zadržení xxxxx příslušnému x xxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

(6) Celní xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vrácení xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx kauce xxxxx §43a,

x) xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příkazem xx xxxxx xxxx x řízení o xxxxxxxxx.

(7) Technický xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx-xx xx vozidle xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx podezřelým x xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2, §42a xxxx. 3 nebo §42b xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla, které xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx úřad xxxx xxxxx spolu s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxx v xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie; xx-xx xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx skutku x označením místa x času jeho xxxxxxxx, označení xxxxxxxxx, xxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx, x vymezení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx příkazu xxxxx. X xxxxxxx, xx xxx x skutek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Celní xxxx poskytne Ministerstvu xxxxxxx vždy xx 28. xxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterých x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx postupoval xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2022 Xx. x xxxxxxxxx do 1.7.2022

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stanoviska xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx do vlastnictví xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pozemní komunikace xxxxx §3 odst. 3 a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstavbou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx osoby podle §38 odst. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výjimky 13). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nepoužijí xxx převodech silnic, xxxxxxxx nebo účelových xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z vlastnictví xxxxx xxxx obcí xx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxx se xxxxxx kategorie nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x při převodech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jiných xxxx xxxxx §38 xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§44a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44b

Obec xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nacházejících xx xx xxxxx xxxxx x x xxxxxxx, xx není xxxxxx xxxxxxxxxx.

§44x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Sb. x xxxxxxxxx od 31.12.2015

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ustanovení §10 odst. 3 xx nevztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabylo právní xxxx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx byla platná xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavby xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tyto stavby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

(3) Xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemcích nebo xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx povolení xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §25 xxxx. 4 xxxx. x); xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4.

§46

Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx mýtného xxxxx §22 xxxx. 5 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odměny za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx §22c xxxx. 8. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, po kterou xx x xxxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx uplatnění xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(2) Ministerstvo xxxxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6 xxxx. 4, §8 xxxx. 3, §9 xxxx. 6, §10 xxxx. 6, §12a xxxx. 3, §16 xxxx. 3, §18g xxxx. 10, §18i xxxx. 4, §18j xxxx. 5, §18m xxxx. 5, §18n xxxx. 6, §20 xxxx. 1, §21a xxxx. 6, §22 xxxx. 5 a 8, §22a xxxx. 3, §22c odst. 2 xxxx. f), §22c xxxx. 7, §22d xxxx. 8, §22i xxxx. 4, §22j xxxx. 1 xxxx. x), §22j xxxx. 3, §24 xxxx. 9, §25 xxxx. 13, §25 xxxx. 15, §25a xxxx. 11, §27 xxxx. 7, §29a xxxx. 8, §36 xxxx. 8, §37 xxxx. 1, §38b xxxx. 5, §38d xxxx. 4, §41 xxxx. 4, §43 xxxx. 7 a §43d xxxx. 4.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční xxxxx), xx znění xxxxxx x. 27/1984 Xx., xxxxxx x. 213/1993 Xx. x xxxxxx č. 134/1994 Xx., s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3, §6a, 6b x §24 odst. 1 písm. x), xxxxx se xxxxxxx xxxx 31. prosince 1997.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 35/1984 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon).

3. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. x. XX-1976/77-23, xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx škodám x xxxxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 24/1977 Sb.), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10.4.1986 xxx x. x. 80/86.

4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 14&xxxx;078/82-025 o uzavírkách xxxxxx (registrován x xxxxxx 35/1982 Xx.).

5. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 23&xxxx;462/83-25 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 32/1983 Sb.).

6. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. x. 22&xxxx;130/1984-025 x kontrolním odznaku xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x částce 16/1985 Xx.).

7. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. x. 8 013/1986-025 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (registrován x xxxxxx 5/1986 Xx.).

8. §82 xxxxxxxx č. 145/1956 Ú. l., x provozu na xxxxxxxxx.

§48

Účinnost

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20, 21 x 22, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.

Xxxxx v. r.

Havel x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx na rok 2000 xxxxx xx 31. ledna 2001.

2. Xxxxxxxxxx §20, 20a x 21 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 102/2000 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx dosavadního právního xxxxxxxx. 31)

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 358/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.10.2003

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. I

1. Xxxxx tunel nad 500 x, xxxxx xxxx schválen 16) x provozován xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, musí kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

2. Xxxxx nad 500 x, xxxxx xxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx dni 30. xxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx 500 x xxxxx předchozího xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx tunel nad 500 x, xxxxx xx schválen 16) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx 16) x není xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Držitel xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx svodidly xxxx xxxxx zabezpečením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 2009 xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxx. x) zákona č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx. Držitel povolení xx xxxxxxx xx xxxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 97/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.4.2009

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 3,5 tuny x xxxx xxx 12 xxx, xxxxx bylo x xxxx 2008 xxxxxxxx kupónem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2008 xxxx xx xxxxx měsíc nebo xx xxxx dnů x x něhož xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Užití xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx čtyřmi xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3,5 tuny, xxxxx xxxx v xxxx 2009 xxxxxxxx kupónem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2009 nebo xx xxxxx xxxxx xxxx na xxxx xxx a x xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx platnosti xxxxxx prokazujícího xxxxxx xxxxxxxx poplatku, xxxxxxxxxx xxxx 1. února 2010. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxxxx trestání xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx tohoto zákona x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ke xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx mýtného x xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 347/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxx §18h xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, že v xxxx před nabytím xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích, xxxxxx xxxxxxxxxx školení xxxxx §18i xxxx. 3 xxxxxx x. 13/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx provedení auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx nevztahuje xx xxxxxx pozemních komunikací, x xxxxxxx byla xxxxxxxxxx dokumentace xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx tohoto xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Reklamní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx pomocném xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu dálnice x silnice I. xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx provozovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx mu xxxxxx xxxxxx povolení podle xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je po xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, odstranit. Xxxxxxxxxx-xx vlastník reklamní xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §25 xxxx. 10 x 11 xxxx §31 xxxx. 9 xx 11 xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx komunikace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx.

2. Silnice X. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx silnicemi xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx dálnice XX. třídy, pokud

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx zařazeny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 13/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

4. Doba 1 roku podle §22c xxxx. 6 xxxxxx č. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 268/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2015 x xxxxxxxx bodu 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 13.11.2015

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxx §22h zákona x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a do xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve znění xxxxxxx předem dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 370/2016 Sb. x xxxxxxxxx od 14.12.2016

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx zahájená přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxx 2021 xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx prokazujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zůstává nedotčena.

3. Xx 31. ledna 2021 lze zpoplatněnou xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 227/2019 Sb. x xxxxxxxxx do 1.1.2021

Xx. XI

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx výkonu státní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahájeny xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx související se xxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Rozhodnutí, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2024

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx za přestupek xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně k xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Xx. x účinností xx 1.1.2022

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxx záměru xxxxx §18g zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx dokumentace xxx xxxxxx společného povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18g xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx umísťuje x xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.

3. Xxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhajících posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx §18m xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2024.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 178/2022 Xx. x účinností do 1.7.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx forma x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx silnic x xxxxxx XX xx xx xxx 1. xxxxx 2024 xxxx xx státní xxxxxx Ředitelství xxxxxx x xxxxxx x. x. Xxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a dálnic XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xx xx xxx 1. xxxxx 2024 xxxx xx právo Ředitelství xxxxxx x dálnic x. p. xxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx Ředitelství xxxxxx x dálnic XX nejpozději do 31. prosince 2023

a) xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ČR xxxxxxx řád pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. x. a

b) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx odborovými xxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx radě Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. x.

3. Generální xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic ČR xx xx dni 1. xxxxx 2024 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. p.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx silnic x dálnic s. x. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a jeho xxxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ocenění xxxxxxx xxxxxxxx podniku x výše xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2022 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic x. x. do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx rejstřících xxxxxx xxxxxxxxx listina a xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zakládací xxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxx stanoveny xx základě xxx xxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx sestavené ke xxx 31. prosince 2023 x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2024 Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxx zakládací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx návrh na xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Správci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx vedeny xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ČR, xxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2024 xxxxx xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx formě.

8. Ředitelství xxxxxx x xxxxxx x. x. xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx změně své xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx a xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx proveden.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů 2, 4, 5 x 7, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

Xx. XXXIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx do 29. xxxxx 2024 xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí podle xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx 29. xxxxx 2024.

2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do 29. února 2024 xx xxxxxxxx xx xxxxx uhrazený, xxx-xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx 29. xxxxx 2024.

3. Sazba časového xxxxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném od 1. března 2024, xxxxxxx od 1. xxxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024, xxxx xx

x) 1 xxx 2300 Xx,

x) 30 xxx 430 Xx,

x) 10 xxx 270 Xx a

d) 1 den 200 Xx.

4. Jde-li x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx palivo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vodík x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxx CO2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 g/km, xxxx xxxxx časového xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx účinném xx 1. xxxxxx 2024, xxxxxxx od 1. xxxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024, xx

x) 1 rok 570 Xx,

x) 30 xxx 100 Xx,

x) 10 xxx 60 Xx a

d) 1 xxx 50 Xx.

5. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., ve xxxxx účinném od 1. xxxxxx 2024, xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024, xx

x) 1 rok 1150 Kč,

b) 30 xxx 210 Kč,

c) 10 dnů 130 Xx x

x) 1 xxx 100 Xx.

6. Xx-xx ke xxx 29. xxxxx 2024 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxx mýtného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx návratnosti nákladů xxxxx §22 odst. 1 xxxx. b) xxxx 3 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx 1. xxxxxx 2024, xxxxx emisní xxxxx CO2 vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které splňuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx CO2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxx třídy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024,

x) xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx XX2 vozidla, xxxx

x) xxxxxxxxxx xx 31. srpna 2024; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zapsáno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 349/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 13/1997 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.1997, x výjimkou ustanovení §20, 21 x 22, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

102/2000 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

132/2000 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

489/2001 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

256/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

259/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 175/1990 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx okresních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

358/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.10.2003

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §20 x 20x, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2005

80/2006 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2007 x výjimkou §13 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti 1.7.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 3.7.2006

97/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s účinností xx 1.7.2010

347/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 171/1991 Xx., x působnosti orgánů XX xx věcech xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

406/2010 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 347/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX ve věcech xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

152/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

288/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx ovzduší), xx xxxxx pozdějších předpisů, x zákon x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.11.2011

329/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

18/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

119/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2012

196/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.9.2012 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.6.2012

64/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.5.2014

268/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2015 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.11.2015

243/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

319/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

370/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 14.12.2016

151/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx přestupcích

s xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

282/2017 Xx., xxxxx XX xx dne 27.6.2017 xx. zn. Pl. XX 21/16 xx xxxx návrhu xx xxxxxxx §24 zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 19.9.2017

169/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx do 31.8.2018

193/2018 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2018

89/2019 Xx., nález ÚS xx dne 12.2.2019 xx. xx. Pl. XX 21/17 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx čl. II xxxx 2 x 3 xxxxxx č. 196/2012 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 13.4.2019

186/2019 Xx., nález XX xx xxx 18.6.2019 xx. xx. Xx. XX 25/15 ve xxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §10 xxxx. 4. xxxx. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 9.8.2019

227/2019 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021 s xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

162/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.4.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

543/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x odpadech a xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti daní x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2021

261/2021 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

365/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2000 Sb., x provozu na xxxxxxxxx komunikacích x x změnách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2022

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx xxxx zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

418/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., o Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

178/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023 x 1.10.2023

217/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 111/1994 Sb., x silniční dopravě, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2022

432/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2023

184/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2024 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023

349/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s konsolidací xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.3.2024 x 1.1.2025

464/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx infrastruktuře

s xxxxxxxxx od 1.1.2024

465/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

82/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2024

183/2024 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2024

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 38/1995 Xx., x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích.
§1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 102/1995 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
3) Vyhláška Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 145/1956 Ú. l., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Sb. a xxxxxx x. 151/1997 Sb.
5) Zákon č. 266/1994 Sb.
6) Xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx.
Vyhláška ministra xxxxxxxxxxxx xxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx dohodě x mezinárodní silniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX).
7) Xxxx. xxxxx č. 222/1994 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx a x Xxxxxx energetické xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR č. 20/1987 Sb., x státní památkové xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 110/1964 Sb., ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 200/1990 Sb., o xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 166/1993 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §45 xxxx. 1 zákona x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14 vyhlášky Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §8 xxxx. 2 x 4, §46 a xxxx. zákona x. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §120 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon.
17) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí č. 122/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, porostů x xxxx k xxx.
19) §58 xxxx. 2, §139 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 50/1976 Xx.
20) Xxxxx XXX č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti Xxxxx republiky.
22) Xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
23) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §24 xxxxxx č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
26) Zákon č. 38/1995 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 355/1999 Xx.
27) Zákon č. 134/2016 Sb., x zadávání veřejných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §4 xxxxxx x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxxx převodů xxxxxxx státu xx xxxx osoby a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx zákona x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 256/2002 Xx.
32) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích a x změně zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x silničním provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
37) Vyhláška č. 197/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx označení a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx.
38) Xxxxxxxx x. 138/1997 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39) Zákon č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2004/52 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
44) §31 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §2 xxxx. o) x §5 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
47) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx).
50) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x vyvlastnění).
51) §110 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx.
52) Xxxxx č. 500/2004 Sb., správní xxx.
53) §149 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Xx.
54) §4 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx.
55) §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 101/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 439/2004 Xx.

56) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 1999/62/ES xx dne 17. xxxxxx 1999 x xxxxxx poplatků xx xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těžkými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/38/ES ze xxx 17. xxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 1999/62/ES o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx dne 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx xx tunely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES xx xxx 19. listopadu 2008 x xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2010/40/EU xx dne 7. července 2010 x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2019/520 xx xxx 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx elektronických systémů xxx xxxxx mýtného x usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2019/1936 xx dne 23. xxxxx 2019, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2008/96/XX x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/362 xx dne 24. xxxxx 2022, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 1999/62/XX, 1999/37/XX x (XX) 2019/520, xxxxx xxx x výběr xxxxxxxx pro vozidla xx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
57) Například §20 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), §16 xxxx. 1 xxxx. x) x f), §26 xxxx. 1 xxxx. x), §26 xxxx. 3 xxxx. x), §29 xxxx. x) xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1315/2013 xx xxx 11. xxxxxxxx 2013 o xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxx transevropské xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx rozhodnutí x. 661/2010/XX, x xxxxxxx xxxxx.
59) Xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Zákon č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
§16 odst. 1 písm. x) x f), §26 xxxx. 1 písm. x), §26 odst. 3 písm. c), §29 xxxx. h) xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
62) Vyhláška č. 418/2008 Sb., xxxxxx s xxxxxxx xxxxx x xxxxxx policii.
63) Xxxxxxxx č. 89/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx vnější označení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x prokazování xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
64) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx.
65) Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx regulační xxx a xxxxxx xxxx provozování včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx regulaci, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádů x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
66) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, kterým xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX.
68) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx doplňuje xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx, x kterým xx xxxx příloha XXX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2006/22/XX

69) §48 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 206/2009 Xx.
70) Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2020/204 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronických rozhraních, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx rozhodnutí 2009/750/XX.
71) EN XXX 9001.
72) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) 2020/203 ze xxx 28. listopadu 2019 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx interoperability x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů.
74) §18a xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 490/2009 Xx. x xxxxxx x. 34/2011 Xx.
75) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

76) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx.

78) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.

79) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 ze xxx 17. xxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx hlavní xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX a xxxx nařízení (XX) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

81) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx 64/432/XXX x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.

82) §18 xxxx. 2 xxxxxx č. 300/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx transakce.

83) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1025/2012 xx xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změně směrnic Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/ES, 2004/22/XX, 2007/23/ES, 2009/23/ES x 2009/105/XX, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/EHS x rozhodnutí Evropského xxxxxxxxxx x Rady x. 1673/2006/XX, x xxxxxxx xxxxx.

84) Zákon č. 250/2017 Sb., x elektronické xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 910/2014 xx dne 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX, x xxxxxxx znění."