Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2023 do 31.12.2023.


Zákon o pozemních komunikacích

13/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Pozemní komunikace a jejich rozdělení §2

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny §3

Dálnice §4

Silnice §5

Místní komunikace §6

Účelová komunikace §7

Průjezdní úsek dálnice a silnice §8 §9

Připojování pozemních komunikací §10

ČÁST II. Silniční pozemek, součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací

Silniční pozemek §11

Součásti a příslušenství §12 §12a §13 §14

Silniční vegetace §15

ČÁST III. Výstavba dálnice, silnice a místní komunikace

Územní, stavební a společné územní a stavební řízení §16 §17

Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace §18

ČÁST IV. Převedení výkonu některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice §18a §18b §18c §18d

Obsah koncesionářské smlouvy §18e §18f

ČÁST V. Bezpečnost pozemních komunikací

Posouzení stavby a její dokumentace §18g

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací §18h

Odborná způsobilost §18i

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18j

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18k

Akreditace k poskytování školení §18l

Posouzení pozemních komunikací v provozu §18m

Podrobné prohlídky, plánování nápravných opatření a jejich provádění §18n

ČÁST VI. Užívání pozemních komunikací

Obecné užívání §19

Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel §19a

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace §19b

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace nebo obcí §19c

Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace §19d

Odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace §19e

Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění §20

Osvobození od zpoplatnění §20a

Časový poplatek §21

Úhrada časového poplatku §21a

Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění §21b

Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění §21c §21d §21e

Mýtné §22

Provoz systému elektronického mýtného §22a

Evropská služba elektronického mýtného §22b

Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného §22c

Oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22d

Povinnosti poskytovatele evropského mýtného §22e

Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22f §22g §22h

Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného §22i §22j §22k §23

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami §24

Omezení vjezdu některých vozidel §24a

Rozšíření obecného užívání §24b

Zvláštní užívání §25

Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení §26 §27 §28

Pevné překážky §29 §29a

ČÁST VII. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím

Silniční ochranná pásma §30 §31 §32 §33 §34

Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace §35

Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím §36

Styk s dráhami §37

Rušení přejezdů §37a

Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách §38

Kontrolní vážení vozidel §38a §38b §38c §38d

Mimořádné změny dopravního významu §39

ČÁST VIII. Inteligentní dopravní systém §39a

ČÁST IX. Státní správa a státní dozor

Výkon státní správy §40

Státní dozor §41 §41a §41b §42

Přestupky

Přestupky fyzických osob §42a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §42b

Společná ustanovení k §42a a 42b §43

Vybírání kaucí §43a

Vracení a započtení kaucí §43b

Zabránění v jízdě §43c

Informační formulář §43d

ČÁST X. Závěrečná ustanovení

Společná ustanovení §44 §44a §44b

Přechodná ustanovení §45

Zmocňovací ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

Účinnost §48

č. 102/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 258/2003 Sb. - Čl. II

č. 80/2006 Sb. - Čl. II

č. 97/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2009 Sb. - Čl. II

č. 152/2011 Sb. - Čl. II

č. 196/2012 Sb. - Čl. II

č. 268/2015 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. VII

č. 370/2016 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 227/2019 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. XI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVIII

č. 418/2021 Sb. - Čl. VIII

č. 178/2022 Sb. - Čl. II

č. 184/2023 Sb. - Čl. II

Nález Ústavního soudu - č. 89/2019 Sb.; č. 186/2019 Sb.; č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 56) a xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady.

§2

Pozemní komunikace x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxx silničními x xxxxxx xxxxxxx 1) x chodci, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nutných xxx zajištění xxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx kategorie:

a) xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx komunikace,

d) xxxxxxx komunikace.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tříd x xxxxxx změny

§3

(1) X xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx kategorie dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx x jejich xxxx rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx jejího xxxxxx, dopravního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx dopravního xxxxxxx xxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxx xxxx třídy.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx komunikace vyžaduje xxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x pozemní komunikaci, xxxx příslušný silniční xxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníkem x xxxxxxxx vlastníkem. Xx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx k dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxxxx vlastník.

§4

Dálnice

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx komunikace xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxx motorovými xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx křížení, x oddělenými místy xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pásy.

(2) Xxxxxxx xx podle xxxxx určení x xxxxxxxxxx významu xxxxxxxxx xx dálnice X. xxxxx x xxxxxxx XX. xxxxx.

(3) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx, xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx stanoví zvláštní xxxxxxx. 12)

§5

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx silničními a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Silnice tvoří xxxxxxxx síť.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx svého xxxxxx a dopravního xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxx zejména xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx XX. xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx mezi xxxxxx,

x) xxxxxxx XXX. xxxxx, xxxxx xx určena x xxxxxxxxxx spojení xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx na ostatní xxxxxxx komunikace.

(3) Silnice xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76), pouze xxx-xx x xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxx je veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dopravě na xxxxx obce.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx dopravního významu, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxx, kterou je xxxxxxxx xxxxxxxx sběrná xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místní xxxxxxxxxx XXX. xxxxx, xxxxxx xx obslužná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxx, kterou xx xxxxxxxxxx nepřístupná provozu xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xxxx na xxxxx xx umožněn xxxxxxx xxxxxx.

(3) Místní xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76), xxxxx xxx-xx x místní xxxxxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx budována xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxx místy napojení xxx vjezd a xxxxxx a xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx znaky xxx rozdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxx do jednotlivých xxxx.

§7

Xxxxxxx komunikace

(1) Účelová xxxxxxxxxx je pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto nemovitostí xxxx xx spojení xxxxxx nemovitostí s xxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx k obhospodařování xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 57) xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx i pozemní xxxxxxxxxx v uzavřeném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo provozovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ale x xxxxxxx x způsobem, xxxxx stanoví vlastník xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxx, rozhoduje xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxx dálnice x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x silnice xxxxx xxxx xxxxxx zastavěným xxxx zastavitelným (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx"), xxxxx xx tím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx zastavěného xxxx xxxxxxxxxxxxxx obsažena xx xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx dokumentaci, určí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely vymezení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx průjezdního xxxxx silnice xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, o jejíž xxxxx jde.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx hranic xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx I. xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx xx kraj, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx xx obec, na xxxxxx území se xxxxxx komunikace xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Stavba xxxxxxx, silnice a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace je xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx vlastník xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jímž xx právnická xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxxxx po xxxxx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vlastník, xxxxxxxxx správce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 77) xxxx xxxx x xxxxxx X. třídy xxxxxxxxxxxxx xx x jeho xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržbu x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx zveřejnit způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pozemních komunikací, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx správy. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx; je-li xxxxxxxx kraj, je xxxxxxx zveřejňovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx kraje xxxxx veřejnoprávní smlouvou xxxxxxx xxxxxx vlastnictví xxxxx silnice II. xxxx III. xxxxx, xxxxxxxx

x) xx dotčeném xxxxx silnice xxxxxxx xxxxxxx mezi územím xxxx krajů, nebo

b) xxxxxxx úsek xxxxxxx xx vymezen průběhem xxxxxxx xxxx územím xxxx krajů x x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, obsah, xxxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, členění, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx údržby a xxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx, xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Přímé xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přiřazeny x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx úrovňových xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx komunikaci nižší xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 může xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx, která svým xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx těchto pozemních xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxx, motel, xxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx před xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx komunikace nebo xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx x dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx k dálnici, xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx takového xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x jedná-li xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, x xxxxxxxxx případech závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx technické xxxxxxxx pro připojování xxxxxxxxx komunikací navzájem x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx sousední nemovitosti xx dálnici, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX POZEMEK, XXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx pozemky, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní komunikace x xxxxxxxx pomocný xxxxxxx.

(2) Těleso dálnice xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx okraji xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hran xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, vnější xxxxx silničních nebo xxxxxxxxxx příkopů xxxx xxxxxx xxxx vnější xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxx zářezů xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx ohraničeno xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx zvýšenými xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx šířkou průjezdního xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx druhem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rigoly, a xxxx-xx ani jich, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úsek silnice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx celništěm xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vozovky x xxxxxxxxxx navazujících xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Silniční xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx stranách x xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx souvisle zastavěné xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x příslušenství

§12

(1) Xxxxxxxxx dálnice, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx x xxxxxxxxx x jiná xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dohledu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) mostní xxxxxxx (nadjezdy), xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mostů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lávky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) tunely, xxxxxxx, xxxxxx, zárubní, xxxxxxxx x parapetní xxx, xxxxxx, násypy x xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx a ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, svodidla, xxxxxxxx, směrové sloupky, xxxxxxxx xxxxxxxx, staničníky, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a vodicí xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx zóny, xxxxxxxxxxxx stěny a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vozovky xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxx.

(3) Kanalizace, xxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, lapolů x sedimentačních xxxxxx, xx součástí xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxxxx povrchových vod x xxxx xxxxxxxxxx. X ostatních případech xx součástí xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přilehlé xxxxxxxx, xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx zajištění x zabezpečení přechodů xxx chodce.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx určená x xxxxxxxxxxxx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot.

(6) Veřejné xxxxxxxxxx xx stavebně x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místní nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx určená xx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx té xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx místní xxxxxxxxxx IV. xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§12x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 500 xxxxx (xxxx xxx "tunel xxx 500 x"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxx správě xxxxxx xxx 500 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 500 x

x) sestavuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 500 x,

x) pověřuje koordinací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxx 500 m xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx správce tunelu xxx 500 x xx 30 xxx xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x složkám xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému 35). Xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx dva xxxx Evropské xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 500 x, vzor xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx 500 x, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 m, xxxxxxxxx xx xxxx odbornou xxxxxxxxxxx x praxi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§12x vložen právním xxxxxxxxx č. 80/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§13

Příslušenstvím xxxxxxx, silnice x místní xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx značky x xxxxxxxx xxxxxxxx, 12)

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x jiná zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx vegetace, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x skládky xxxxxxxxxx hmot,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (cestmistrovství) x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxxxx, xxxxxxxxxx můstky, xxxxxx),

x) xxxxxxxx pro placení xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx úseku místní xxxxxxxxxx,

x) technická xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pozemní komunikace (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx pozemku,

i) technická xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx pozemku,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx užití xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx umístěna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx na silničním xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§14

(1) O součástech x příslušenství xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx silnice xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 x xxxxxx odchylkami:

a) xxxxxxxx x obdobná zařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, řetězy x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, veřejné osvětlení, xxxxxxxx signalizační zařízení xxxxxxxx x řízení xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, hráze vodních xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx toků, xx xxxxx komunikace xxxxxxx pod úrovní xxxxxxx čáry, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx objekty xxx xxxxx, zařízení melioračních xxxxx (propusti, podchody),

b) xxxxxxxx ostrůvky, xxxxxxxx xxx zveřejnění xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobní dopravy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vedení x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx vzdálenosti 2,5 x od xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zařízení k xxxxxxxxxxx přejezdů xxxx, xxxxxxxx xxxxxx tramvajové x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,5 x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, samostatná xxxxxx xxxx,

x) autobusová xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx hraničních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, silnic a xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxxxx inženýrské sítě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §13 xxxx. x), x xxxx xxxxxxxx tabule x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prodejní xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx vegetace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemcích x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx součást xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxxx bezpečnost užití xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx údržby těchto xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx projednání x ní nebo xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xx projednání x xxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx správce xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) kácet xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxx, stavební x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní komunikace x veřejně přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 15) příslušný silniční xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx, stavebním a xx xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xx xxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx 49) x nejsou xxxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxx prostředí. 17) X xxxxxxx x xxxxxxxx územního, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx 500 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 49) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx tunely nad 500 x. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dotčeným orgánem x územním, stavebním x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx tunelu xxx 500 m.

(4) Xxxxxxxxx předpis xxxxxx, xxx které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx postačí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx práce není xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí xxxxxxx xxxx stanoví obecné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx komunikace.

§17

(1) Xxxxxxx, silnice x xxxxxx komunikace X. třídy, xxxxxx xxxxxxxx, příslušenství x xxxxxx související xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x stezka xxx xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx souběžná xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx.

(2) Xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50) xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pozemku xxxx xx stavbě xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, úpravy, xxxxxxxxxxx nebo rekonstrukce xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx X. xxxxx, xxxxxx součástí, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx souvisejících,

b) xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx, xxxxxxxx byla xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zřízena xx cizím xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx vlastnické xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx rekonstrukce staveb xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč. Xxxxxxxxxx-xx vyvlastňovaný x xxxxxxx podle předchozí xxxx, sjednává xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní komunikace

Jestliže xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad x jejím xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx odstranění.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX VÝKONU XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X VÝSTAVBOU, XXXXXXXXXXXX X ÚDRŽBOU XXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxxx x zajišťovat xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx x převedení xxxxxx některých xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx I. xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx smlouva") na xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 27)

§18x

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx výstavby xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx z xxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx I. xxxxx. 28)

§18x

Xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxxxx uzavře jménem xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xx jejím schválení xxxxxx x xx xxxxxxxxx souhlasu s xxxxx xxxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obsaženými x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18x

(1) Koncesionářskou smlouvou xx stát zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo silnice X. třídy. Xxxxxxxxxxx xx zavazuje x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistit xx své náklady xxxxxxxxxxx a výstavbu xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx smlouva xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 25 let (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxx xxxxx §18b lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx dálnici xxxx xxxxxxx X. xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovanou xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx včetně jejího xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Součástí odevzdání x xxxxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx je společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouvy.

§18x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy

Koncesionářská xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x údržby x xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, provoz x xxxxxx xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx x způsob xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx předat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx koncesionáře xxxx xxxxxx rozhodnutí převzít,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx silnice I. xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx x xxxxxxx koncesionáře xxxxxxx xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxxx vlastnických xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výstavbu, xxxxxx a xxxxxx xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s pojišťovnou, xxxxx má povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 29) pojištění xxxxxxx a pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx státu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx od xxxxx xx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dopravně technického xxxxx dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xxxx jejího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx koncesionářské doby,

k) xxxxxxx koncesionáře xxxxxx xx xxxxxxxx dohodnuté xxxx úsek dálnice xxxx silnice X. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jej převzít,

l) xxxxxxx koncesionáře poskytovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x údržby xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podmínek stanovených x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18f

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiné činnosti xxx xxxxxxxx, provozování x údržbu xxxxxxx xxxx silnice I. xxxxx, je xxxxxxx xxxx xxx tyto xxxxxxxx oddělené účtování xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx tržeb; xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků nelze xxxxxx xx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výstavbu, xxxxxxxxxxx x údržbu xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xx xxxxxxxx stavebního x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

BEZPEČNOST POZEMNÍCH XXXXXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je, x xxxxxxxx xxxxxx nad 500 m, který xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 58),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx silniční xxxx 58),

b) dálnice,

c) xxxxxxx I. třídy, xxxx

x) xxxx xxxxxxx XX. xxxx III. xxxxx, na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx využity xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Stavebník xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx

x) prvotního hodnocení xxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) rozbor xxxxxxxxxxx xxxxx sítě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, ve kterém xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xx, xxxxxx nedostatků a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx být xxxxx uskutečněn,

c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvýšení xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x přínosů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx silničního provozu.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx záměru x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) návrh dokumentace xxx xxxxxxxx záměru,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stavby,

c) xxxxxxxxx xxxxxx před zahájením xxxxxxxxxx provozu x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx zpráva, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx, technických x xxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxxxxx provozu při xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která plynou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhodnocením, xxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, x u xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající posuzování xxxxxxxxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxxx zprávu a xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 vztahující se

a) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) k xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx,

x) k xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxxxx,

x) xx stavbě xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

d) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) x žádosti x xxxxxx kolaudačního rozhodnutí.

(8) X rozhodnutí o xxxxxxxx záměru pro xxxxxx pozemní komunikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(9) Xxx xxxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zohlední zejména xxxx okolí pozemní xxxxxxxxxx, vliv xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx charakteru xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci xx xxxxxxxxxx provozu xx xxxx pozemní xxxxxxxxxx.

(10) Kritéria xxx xxxxxxxxx předpokládaných xxxxxx xx bezpečnost silničního xxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) x xxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§18h

Auditor bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zprávu x výsledku xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx žadateli, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(3) Xxxxxxxxxxxx dopravy zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, identifikačních xxxxx osoby a xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx aktualizuje.

(4) Za xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx x jinými xxxxxxxxx činy, x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x trvání xxxxxxx jednoho xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžádá podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, magisterského xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 60) v xxxxxxx technických věd x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx středním xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s prováděním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) praxí x xxxxxxx bezpečnosti silničního xxxxxxx x délce

1. 3 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx doktorský xxxxxxxx xxxxxxx 60),

2. 4 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. 5 let, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) úspěšným xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx ověření znalostí xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zkoušku xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx lichý xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X výsledku zkoušky xxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxx její xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx x oznámí výsledky xxxxxxx žadateli.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx školení x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§18j

Povinnosti auditora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádět činnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provádění xx podílel, xxxxxx xxxx xx podílet xxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, s xxx xx

1. xx vztahu xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxx obchodním xxxx obdobném x xxxxx xxxxx by xxxx ohrozit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxxxx xx činnostech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx péčí.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezúhonnosti xxxxx §18h odst. 4, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, co se x této xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x prohlubování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zúčastní xx konce třetího xxxx ode xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx podle §18h xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školení.

(5) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odejme xxxxxxxx podle §18h xxxx. 1 auditoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxxxx xxxxx §18j xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx školení xxxxx §18j odst. 4, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx až xx xxxxxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o odnětí xxxxxxxx.

§18x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

§18x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Školení xxxxx §18i xxxx. 3 x §18j xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoba, které xxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx udělí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx, že

a) xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx školení, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, včetně dozoru,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §18i xxxx. 1 xxxx. x) x 5 xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxx Ministerstvu dopravy xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx povinna

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx odborně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) mít xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx činnosti xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx prostory x vybavení po xxxxx dobu x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx školení xxxxx, xxxxx opakovaně xxxx xxxxxx xxxxxxxx porušila xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx firem xxxx xxxxx, identifikačních xxxxx xxxxx x sídel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxx vlastněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx závažnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx elektronického záznamu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) informací x xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jsou v xxxxxxx déle xxx 3 roky, s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxx xxxxx k usmrcení xxxx těžké újmě xx xxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Výsledkem xxxxxxxxx je zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dopravních xxxxx a z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx úseky xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xx 31. xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací a xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v průběhu xxxxxx kalendářního roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(5) Způsob xxxxxx úseků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vysokým xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx komunikaci, x předmět xxxxxxxxx x kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§18x

Xxxxxxxx prohlídky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx provádění

(1) Vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx po zpracování xxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx zprávě hodnoceny xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx bezpečnosti x x xxxxx x tomto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se zvýší xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxxxx nejméně 3 xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx středním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx praxí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nichž alespoň 1 xxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx prohlídka xx provádí xx xxxxx x zaměřuje xx xx xxxxxxxxx xxxxxx zejména stavebních, xxxxxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxx bezpečnost.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx zohlední obsah xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčeného xxxxx xxxxxxx komunikace, xxxx-xx xxxxxxxxxx, a údaje x dopravních xxxxxxxx xx tomto xxxxx xxxxxxx komunikace.

(3) Na xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx úseky, u xxxxx lze xxxxxxxxxxxx, xx nápravná xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx vynakládaných x xxxxxxxx dopravních xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x posloupnost jejich xxxxxxxxx. Do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sdělí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vybraných úsecích xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 3 měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx plán xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komunikací podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx x provedených xxxx xxxxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Plán xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(5) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sdělí vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhající xxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Předmět xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§18n xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2022 Xx. x účinností xx 1.7.2022

ČÁST ŠESTÁ

UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxx užívání

(1) X xxxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích 12) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx užívat xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x x účelům, xx xxxxxx jsou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxx"), pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx předpis 20) xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx a dopravně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx je zakázáno xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx tím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx dálnicích, xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx odstraňovat, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxx vozidla, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx stroje x xxxxxxxx, které xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výjimečně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§25) použití xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásovými xxxxxxx Xxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2) nestanoví xxxxx,

x) xxxxxxxxx vodu, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hmot, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxx lesních xxxxx,

x) xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx stavu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 78) a xxxxxxxx způsobilosti xx xx vyžádalo xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 78) xxxx xxxxx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx sklem xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx"),

x) xxxxxxxxxx silniční xxxxxxx, xxxxx po xxxx xxxx xxx 6 xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx uplynutí xxxxx xxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx zkapalněných xxxxxxx xxxxx (čerpací xxxxxxx).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxx zakázáno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), g) a x).

§19x

Xxxxxxx zákaz stání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Silniční xxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakáže xxxx xxxxx stání xxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx průjezdním xxxxx xxxxxxx xxxx xx jejich xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx, xxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxx nebo x xxxxxx přírodních xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx přechodnou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx stání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx také xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx prokazujících xxxxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Návrh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx x tomuto návrhu xxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx vlastník a xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxx-xx o opatření xxxxxxxx xx návrh xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx navrhovatel. Xxxxx xxx xxxxxxxx námitek xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx obecné xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x prodlení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx zakázáno xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx silničních xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx umístěna

a) xxxxxxx 7 xxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxx lhůtu podle xxxxxxx x).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Xx. s xxxxxxxxx od 31.12.2015

§19b

Odstranění silničního xxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xx nezbytné xxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx zákazu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a, je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx komunikaci v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx vhodném xxxxx. Xx pominutí důvodů xxx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, odkud bylo xxxxxxxxxx, nebo xx xxxx vhodné xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z místa, xxxxx bylo vozidlo xxxxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxx, xxxxxx vlastník xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx před xxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxxx xxxxxxx xx odstranění, xxxxxxxxx a vrácení xxxxxxxxxx vozidla jeho xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx závažné xxxxxx, xxxxx xx znemožnily xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, odstavení x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxx provozovatel, xxxx xx v případě xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx §19a xxxx. 2 navrhovatel.

(3) Xxxxxxxxxx-xx si provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx 6 měsíců xx doručení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx nebo zastavení xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §19a, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx dražbě. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad prodej xxxxxxxxxx vozidla nepovolí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx, oprávněn je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatele.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx vozidlo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx předá xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx získanou x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; za xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxx xx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, vyzve xxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, nese-li xxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zbývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesdělil xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výzvy nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx obce, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xx nachází xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx vozidlo odstraněno, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(8) Předá-li vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x ukončenou životností xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx 10 xxx xxx dne předání xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxx vraku xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxx

(1) Silniční správní xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx takovou xxxxxxx komunikaci,

b) na xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19b xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxx vyzvednout x xxxxx, xxx je xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx dálnici, xxxxxxx, xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxx komunikaci,

c) na xxxxx obce, xx xxxxxx území xx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxxxxxx xxxx odstavený na xxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxx komunikaci xxxxxxxxx x odstavit xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx uložena povinnost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx navrhovatel xxxxx xxxxxxxx 1 předání xxxxx xx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19b xxxx. 8 xx užije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxx. Xxxx-xx silničnímu správnímu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x účelem xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx jeho totožnosti, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vozidle xxxxxxx 5 xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na úřední xxxxx.

(4) Při xxxxxxxx xxxxxxx v řízení xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x otevření xxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxxxxxxx jeho provozovatele, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx x obec, xx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx, xx oprávněn vyzvat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s §19 xxxx. 2 xxxx. x) odstaveno xx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odstranil xxxxx, xxx který xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx komunikaci.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx učinila xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx vozidlo x xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx místě; x takovém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxxxx x odstavení xxxxxxxxxx vozidla nese xxxx provozovatel; xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx závažné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x oznámení xxxxx odstavce 2 xx použije §19b xxxx. 7 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx silniční xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepovolí, pokud xxxxxx dodrženy podmínky xxxx postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo pokud xxxxxx závažné důvody, xxxxx brání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, oprávněna xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. §19b xxxx. 4 až 6 x 8 xx xxxxxxx přiměřeně.

(5) Xxx účely xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a která xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx odstaveno x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx x xxxxxxxx silničních xxxxxxx. Xxxxxx-xx tato xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxx x postupu xxxxx xxxx xxxxx, provede xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxx xxxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xxxxxx vylepením xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx vozidla xxx otevřít uzamčené xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx komunikaci x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x ohledání xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx ohledání xxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx úřad xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx vozidla.

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx zapsán zánik xxxxxxxxxx vozidla, ustanovení §19b xx 19d xx použijí namísto xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 162/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 30.4.2020

Xxxxxxxxxxx obecného užívání x xxxxx zpoplatnění

§20

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx značkou označující xxxxxxxxxxx 33), stanoveným xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxxx zpoplatnění (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx").

(2) Zpoplatnění xx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx xxxxxxx a ujeté xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci (dále xxx "mýtné"), xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx").

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx časový poplatek x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx získané xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§20a

Osvobození xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užití xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 34), xxxxx xx jedná x xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 35) neuvedené x xxxxxx 1 x 2,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXXX" xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXXXX XXXXXXX" x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jiného xxxxx xx základě vzájemnosti,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXX XXXXXX" 37),

x) hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx opatřených xxxxxxx "HASIČI",

f) obecní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nápisem "OBECNÍ XXXXXXX" xxxx "MĚSTSKÁ XXXXXXX" 62),

x) Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním barevným xxxxxxxxxx x označením xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 63),

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 66) xxxxxxxx xxxxxxx ZTP, nebo xxxxxxx XXX/X, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx sama nebo xxxxx jí xxxxxx 39),

x) přepravujícím xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxx onemocnění xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

k) xxxxxxxxxxxx domovem xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 69), xxxxxx-xx x xxxxxxxx osob xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 35),

x) Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do státních xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40),

x) xxxxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektrickou xxxxxxx nebo xxxxx

1. xxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx XX2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 g/km,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značkou xxx historická vozidla, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx historického xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx při xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikaci, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx poplatek

§21

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxx xxxx xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx nejméně se xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxx xxxxxxx 3,5 xxxx (dále xxx "xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxxx

x) xxx xxx xxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xx vozidlo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §20a odst. 1 xxxx. a) xx g), j), x), m), x) xxxx x), xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxx infrastruktury.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na 1 xxx, xx 30 xxx nebo xx 10 xxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxx x

x) musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na 1 xxx však xxxxx xxxxxxxxx 1 500 Xx, výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx 30 xxx nesmí xxxxxxxxx 600 Kč a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxx xxxxx xxxxxxxxx 400 Xx. Xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx časového xxxxxxxx xx 1 xxx překročit 1 000 Xx, výše xxxxxxxx poplatku na 30 dnů xxxxx xxxxxxxxx 300 Xx x výše xxxxxxxx xxxxxxxx na 10 xxx xxxxx překročit 200 Kč.

§21x

Xxxxxx xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx xxxxx.

(2) Časový xxxxxxxx xx hradí

a) x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Státním xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výběrem xxxxxxxx poplatku podle xxxxxxxx 1, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxx převodem x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx účet Státního xxxxx dopravní infrastruktury xxxx osoby pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hotovosti xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) a čísla xxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(4) Xx xxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x konec xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx poplatek xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zemním plynem xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, byly-li xxxxxxx.

(5) O úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx vozidel x systému časového xxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrzení, xxxxx xx předá xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx časového poplatku x evidenci xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx x náležitosti x xxxxxx předání xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxx poplatku xxxxx, xxxxx úhradu xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxxxxx osvobození xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxxxx vozidla v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), k), x), n) xxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x záznam x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se neprovádí x xxxxxxx osvobozeného xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpoplatnění xxxxx §20a odst. 1 písm. c), xx-xx přidělenu xxxxxxxxx xxxxxxxxx značku, xxxx x xxxxxxx osvobozeného xx xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1 xxxx. x), xx-xx xxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx

x) státní poznávací xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x provozovateli xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx firma nebo xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx registrováno v Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx ověřený xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přikládá

a) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x shodě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důvodu pro xxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx republice, a

b) xxxx moc xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ověřeným xxxxxxxx, je-li provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3, nahlíží xx xx xxx, xxxx xx nebylo xxxxxxx; Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla včetně xxxxxxx xxxxxx.

(5) Pominou-li xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, u xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 pracovních xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úředně ověřený xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxx x osvobození vozidla xx zpoplatnění xxxx xxxxxxxx x pominutí xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od zpoplatnění xxxxxxxxxxxx, musí být xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxxx xxxx podepsán xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx časový xxxxxxxx, xxxxxxxx x §21a xxxx. 4,

b) xxxxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x §21b xxxx. 2 xxxx. x) až x),

x) xxx, xxx xxxx vozidla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx, ve kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx vozidel x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 45).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx fond dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx období, xx xxxxx xx uhrazen, xxxx

2. x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Údaje xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchovávají po xxxx 2 xxx xx konce období, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zpoplatněné pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úhrady xxxxxxxx poplatku.

§21x

§21x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

Xxxxx

§22

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx čtyřmi koly, xxxxx největší xxxxxxxx xxxxxxxx činí více xxx 3,5 tuny (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Mýtné se xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů

a) xxxxxxxxxxxx xx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vozidel v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx zpoplatněných pozemních xxxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxx xxxxxx z provozu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zařízení"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx je xxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx rozlišeny podle xxxxxxxxx xxxxxxx, počtu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, kategorie pozemní xxxxxxxxxx a

a) emisní xxxxx vozidla, xxx-xx x část mýtného xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x); xxxx xxxx xxxxxxx se x xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxx ukládanou xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Vláda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx provozovateli xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx návratnosti xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a), xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uložená x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx činit xxxxxxx 13 % x xxxx části mýtného xxxxxxx podle věty xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) U xxxxxxx osvobozených xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xx mýtné nehradí. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vojenskou poznávací xxxxxx, registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx značku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 2.

(5) Výši xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx mýtného xxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxx výnos x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx poměrnou část xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních komunikací,

b) xxxxxxx xx údržbu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,

c) xxxxxxx xx správu xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx mýtného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) poměrnou xxxx xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxx xx upraví xx xxxx let xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx mýtného nepřesáhl xxxx xxxxxx nákladů.

(8) Xxxxxxxxx, popis, způsob xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxx mýtného xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pověřit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x výběrem xxxxxxx organizaci xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx právnickou xxxxx, u níž xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx") xx základě xxxxxxxx vlády.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného s Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xx xxx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx síti xxxxxx xxxxxxxxxxx x technické xxxxxxxxxxx xxx dohled xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx činností x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx xx 4 členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nepřetržité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nutnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx nastavení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx x elektronické xxxxxxxx vydala.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, musí x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného xxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx mýtného, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx evidovat x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, x xxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22g xxxx. 1 poskytnutých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx každému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 44), xxxxx x xx požádá, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx provozovatele xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx 44), xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx výběr souhrnného xxxxxxx, xxx vzniklo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx uzavřeli xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22b xxxx. 3, x výjimkou vozidel, xxxxxxx elektronické xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx x mýtném, které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx písmene x),

x) zveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70), x xxxx stanoví xxxxxxxx přístupu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

g) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx písmene f), x platit xx xx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxx oddělené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnuté x provozování xxxxxx xxxxxxx vést xxxxxxxxxx x nepoužívat xx xx financování xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x mýtném je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx 45), jehož xxxxxxxx je provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx vlastník xxxxxxxxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxxxxxx evropského mýtného,

b) xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

d) používaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx zaevidována xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a x jimi xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) dalších xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 45). Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx x mýtném xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Celní správě Xxxxx republiky x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx dopravních xxxxxxxxx. Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 xxxx. 1, Státnímu xxxxx dopravní infrastruktury xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) od provozovatele xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx jím zmocněné xxxxx 44) x xxxxxxxx vozidla v xxxxxxx elektronického mýtného, xxxxx užití xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxx,

2. složení xxxxx x

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx souhrnného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného. Xx převzetí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kauci x xxxx xxxx provozovateli xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx xxxxx 44).

(6) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, neproběhla-li x zaevidovaného elektronického xxxxxxxx xxx dne xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx transakce xx dobu delší xxx 1 xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx vráceno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x mýtném. Xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxx, bylo-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zaevidovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx stanoví prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22d

Oprávnění k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xx usazena v Xxxxx republice,

b) má xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jakosti podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 71),

x) xxxxxxx nebo xx právo xxxxxx xxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

d) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §22g xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

f) splňuje xxxxxxxx xxxxxxxx způsobilosti xxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rizik, který xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx absolventem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx 3 xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x dokladem x uzavření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx o udělení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnuto o xxxxxx 72), xxxx xxxxxxxx xx nedoplatky xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx úmyslně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 roku, xxx trestný xxx xxxxxxxx úmyslně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxx, nebo xxx trestný xxx xxxxxxxx z nedbalosti, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxx nehledí, xxxx xx nebyl xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 59) xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x vydání výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx udělení oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) x x) xx x).

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxx poskytovatele evropského xxxxxxx

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22d xxxx. 1 xx xxxxxxx

x) do 1 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pokrytí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx x každoročně xx xxxxxxxxxxxx,

x) xx 3 let xx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx evropské služby xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovateli xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 4 členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného; x každém z xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle písmene x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx smluvní podmínky x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx poskytovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx,

x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, které xxxxxx xxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx systémech xxxxxxxxxxxxxx mýtného, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozovateli xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx pro řízení xxxxx x xxxxxx xxx nejméně xxxxx 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného, který xx xxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) při uzavírání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat provozovatele xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x zpracování xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla, jemuž xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx evropskou službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vést x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxx, která xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx, xxx které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a o xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x neuhrazení xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx uzavřenu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx x provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozovatelem vozidla x důvodu jeho xxxxxx příslušnosti, státu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

§22x

Xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odejmout xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22d xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx porušil xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70), xxxx

x) neplní xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22e; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22g

(1) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73),

b) byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 70) x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx použití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie 70).

(2) Je-li xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označením XX xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx 73), xx xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použití, xxxxx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie 70) xxxxxxxxx oznámenému xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x tomu xxxx uděleno oprávnění Xxxxxx pro technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví, xxxx

x) xxxxxxxx subjekt, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

(4) Úřad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 73). Splňuje-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 83), xxxxxxxxxxx xx, xx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x němž se xxxxxxxxxxxxx normy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx a státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Úřad pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx xx ně xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie 73) x provádí xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro použití xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70). Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oznámený xxxxxxx

x) x to xxxxxx,

x) přestal xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73), nebo

c) provádí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx vhodnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 70).

(7) Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx zkušebnictví xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx prvek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx propojitelnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 74).

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx požadavky xx xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x postup xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a vhodnosti xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx bylo možné xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

(1) V případě xxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22c xxxx. 1 xxxx. x), jejího xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx písemně obrátit xx Xxxx pro xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x žádostí x vyjádření xx x xxxxxxxx sporu.

(2) Xxxx pro xxxxxxx x dopravní infrastruktuře xx 1 měsíce xx xxxxxxxx žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xx od xxxx xxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Provozovatel systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poskytovatel evropského xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx infrastruktuře xxxx xxxxxxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, x xxxx zejména posoudí, xxx xxxx smluvní xxxxxxxx nediskriminační, xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

b) xxxx technologie xxxxxxxxx xxxxxxxx elektronického mýtného,

c) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného, x xxxx má provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx udělilo xxxxxxxxx x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) výsledky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §22e xxxx. 1 písm. x).

(5) Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného

§22i

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxxx,

x) xxxxxxxx instalování zaevidovaného xxxxxxxxxxxxxx zařízení do xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx jím provozovaných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx je povinen xxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sjednaných x provozovatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22c xxxx. 4 xxxx. x).

(3) Provozovatel xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx zaevidované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidla.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádění xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, způsob úhrady xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného xxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx.

§22j

(1) Řidič xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxx užitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického mýtného, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx, ohledně xxxxxxx xxxx uzavřena xxxxxxx x poskytovatelem evropského xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vozidla x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22i xxxx. 1 xxxx. x) x b), x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) po xxxxx xxxx jízdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x provozu,

c) nakládat x elektronickým xxxxxxxxx xxxxx způsobem stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,

d) xxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx uhrazeno xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx-xx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxx, nehradí-li xxxxx poskytovatel evropského xxxxxxx xxxxx §22c xxxx. 4 xxxx. x), a funkčnosti xxxxxxxxxxxxxx zařízení.

(2) Xxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného nesmí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§22x

Xxxx-xx xxxxxx mýtné xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x soudu včetně xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§23

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx určené xxxxx užít xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 23)

a) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejvýše však xx dobu 24 xxxxx,

x) k odstavení xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnickou xxxx fyzickou osobou xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 24) xxxxx xx sídlo xxxx xxxxxxxxxx xx vymezené xxxxxxx obce, xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiný veřejný xxxxx. X nařízení xxxx stanoví obec xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx jejího zaplacení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené úseky xxxxx odstavce 1 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

(3) X xxxxxxxx obec xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx x).

(4) Pro xxxxx organizování dopravy xx území xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx obce x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zásobování. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

§24

Xxxxxxx obecného užívání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích může xxx částečně nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx být nařízena xxxxxxxx. Nikdo nemá xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx ztrát, jež xx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzavírky nebo xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x objížďce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxx zájmu xx xxxxx x uzavírce. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx vedena xxxxxxxx,

x) x xxxx, xx xxxxxx zastavěném xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx objížďka,

c) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 5) xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx níž xx umístěna dráha,

d) x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxx územního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx část uzavírky; xxxxxxx silniční xxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxx případech dotčenými xxxxxxxxx úřady.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx příslušný silniční xxxxxxx úřad xxx, xxx uzavírka xxxx xxxx omezena xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx byl xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Silniční xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stanovit podmínky, xxx jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx v linkové xxxxxx dopravě, jde-li x pozemní xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx doprava xxxxxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx známi,

d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x uzavírku pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx případech Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) provozovateli xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Vlastník xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xx níž xx xxx vedena xxxxxxxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx ni z xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx úpravy objížďkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x objížďce x xxxxxxxxx na náklad xxxxxxxx x uzavírku x objížďku.

(7) Uzavírka x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uzavírku x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx jeho xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, zřícení xxxx xxxxxxxxx objektů) musí xxxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx správce. V xxxxxxx xxxxxxx inženýrské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x alespoň xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxx neprodleně oznámit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx ustanovení §36 xxxx. 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx o xxx xxxxxxxx.

(9) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti x povolení uzavírky x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx.

§24x

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 12 xxx a xxxx, xxx na xxxxxxx XX. x XXX. třídy zakázat xxxx xxxxxx stanovením xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 76), xxx xx-xx xxxxx využít xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpoplatnění.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravu xx nepovažuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) nezbytné xxx xxxxxxxx místa xxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, provozovny nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx.

§24x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 268/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx užívání

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxx, hmotnost xxxx rozložení xxxxxxxxx xx nápravy, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o vnitrostátní xxxxxxxx dopravu, nebo

b) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx rozložení hmotnosti xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kola xxxx xxxxxxx kol překračuje xxxxxxx stanovené xxxxxxx x silničním xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx strojů xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx údržbu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pozemní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxx určí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X opatření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dále

a) vymezí xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přepravy, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx užít xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx x ochranu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anebo x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx strojů související, x

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx 5 let.

(3) Xxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) krajský xxxx, xxx-xx x xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xx, xx x návrhem xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx zveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxx úřední desce x xx xxxxxxxx xxxxxxx krajských xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx obvodů xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx xxx splnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx stanoven xxxxxxxxx doprovod, xx xxxxxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxx s xxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(8) Povinnost řídit xx xxxxxx a xxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace.

§25

Xxxxxxxx užívání

(1) K xxxxxxx dálnic, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx účelům, xxx xxx které xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"), xx xxxxx povolení příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstva vnitra, xxx-xx o xxxxxxx, x ostatních případech xx xxxxxxxxx Policie Xxxxx republiky. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 6 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 6 písm. x) se nevyžaduje x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x návrhu na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou a x xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx, xxx xxxxxx povolení xx zvláštnímu xxxxxxx xx základě znovu xxxxxx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx je

a) přeprava xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxxxx předpisy, 2) xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §24b,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx silnice pro xxxxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxxx motorovými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nižší, xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76),

x) xxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace x xxxxxxxxxx pomocného xxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propagaci (xxxx xxx "xxxxxxxx zařízení"),

2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx věcí nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebudou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx.),

3. provádění xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. zřizování a xxxxxx stánků, pojízdných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných podobných xxxxxxxx,

6. audiovizuální xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vedení xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxx nebo na xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pořádání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx užití silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidly Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidly, jejichž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přípojnými xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx technickou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zřízení x xxxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxxx správní úřad xxxxxxx xx xxxx xxxx let, xxxx-xx xxxxxxxx a provozování xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) nebude xxx xxxxx zaměnit x xxxxxxxxxx značkami xxx dopravními zařízeními,

b) xxxxxx oslňovat xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace x xxxxx, kde xx xxxxxxxx reklamní xxxxxxxx, bude vybavena xx xxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx svodidly xxxx jinak zabezpečena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §30 odst. 3 xx xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení nebo xxxx xxxxxxxx zastavěné xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx do 200 metrů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx X. xxxxx xxxx na jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v povolení xxxx trvat xx xxxxx xxxx platnosti xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámit xx 30 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu úřadu, xxxxx povolení odejme.

(8) Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo x xxxxxxx x ním, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx odstranění x likvidaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx věci.

(9) Nemůže-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistit vlastníka xxxx xxxxxxxx, zřizované xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, s výjimkou xxxxxxxxxx zařízení, zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může vůči xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx do xxxxx xxx ode dne, xxx xx xxxxxxxx x zřízení xxxx xxxxxxxxx reklamního zařízení xxxxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx silničním správním xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxx odstranění. Vlastník xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, nejdéle do xxxx xxxxxxxxxx xxx xx doručení výzvy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, je silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů xxxxxx x xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx a likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vlastníka xxxxxx xxxxxxxx. Odstranění reklamního xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(11) Xxxxxx-xx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx provozovaného bez xxxxxxxx ke zvláštnímu xxxxxxx, xxxxxxxx výzvu x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 dnů xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx zakrýt x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx neoprávněně umístěno, xxxx xxxxxx správce, xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx x jeho likvidace xxxx provedeno xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavebním xxxxxx. 16)

(12) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 písm. b) x d), není xxxxxxxxx užíváním xxxxxxx, xxxxxxx a místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(13) Prováděcí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx x této xxxx.

(14) X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxx. a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx policejní xxxxxxxx, xx xxxxx, na xxxxx žádost bylo xxxxxxxx vystaveno, xxxxxxx xxxxxxx náklady x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Prováděcí xxxxxxx stanoví výši xxxxxx za poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Sjízdnost dálnice, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x místní komunikace x xxxx xxxxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiných vozidel xxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx technickému xxxxx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x povětrnostním xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx obce jsou xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx silnice xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx je pohyb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx situacím x jejich důsledkům.

(3) Xxxxxxxxx stavem xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx vlny, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údržbou, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxx součástmi x příslušenstvím.

(4) Dopravně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx technické xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x podélný xxxxx, xxxxx x druh xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx terénu (xxxxxxx, xxxxxxxxx výška).

(5) Povětrnostními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zhoršit nebo xxxxxxxx sjízdnost, jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vznik xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx povětrnostní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Závadou xx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx se xxxxxx taková změna xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx předvídat xxx pohybu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxx xxxxxx změna xx schůdnosti pozemní xxxxxxxxxx, kterou nemůže xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x dopravně xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx xxxx chodníku nemají xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Vlastník xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx sjízdnosti, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx povětrnostními xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vlastník xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx nahradit xxxxx, xxxxxxx příčinou xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx chodníku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich důsledky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx na xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornit.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx v xxxxxxxx stavebního stavu xxxx xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxx komunikací; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniklé xxxxxxxxxx sousedních nemovitostí x xxxxxxxx provozu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Úseky silnic, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterých xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x náledí, xx xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy pozemní xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx označit xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 12) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxx takových úseků xxxxxx xxxxxxx příslušný xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx úseků xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nahradit xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xx povinen namísto xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx. Xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymezí xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx závad ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx.

§28

(1) Při znečištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo může xxxxxxxx závady xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx ten, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uvést xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx tak, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx výkon xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x uvedením pozemní xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. 6)

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které způsobí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 12) xxxx xxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx náklady xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x s xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu; xxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx sám.

(3) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx, xx ten, xxxx povinnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx odstranění poškození xxxxxx, xxxxxxx místo xxxxxxx provizorním způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce.

§29

Pevné překážky

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace mohou xxx umístěny pouze xxxxxxxx značky x xxxxxxxx 12) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx; ostatní xxxxxxxx xxxxx pevnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx překážku xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaného xx projednání s xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx, x ostatních případech xx souhlasem Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Povolení xxx vydat xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx ohrožena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x že xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zajistí xx xxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pevné xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správním úřadem. Xx xxxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx energetického xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx vlastník xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx; nedojde-li x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx-xx pevnou překážku xxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxxxx §15.

§29x

(1) Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vede Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) informace o xxxxxxxxx komunikacích,

b) rozhodnutí x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx na dálnicích, xxxxxxxxx, xxxxxxxx komunikacích x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§24) x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§25).

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx je informačním xxxxxxxx xxxxxxx správy 45).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x rozhodnutí x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx komunikacích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 46).

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76) je xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x zákazu xxxx xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx xxxxxxx podle §24a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 46).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 46).

(7) Provozovatel Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 neprodleně xx jejich zveřejnění

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor Xxxxx republiky,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx níž xx xxxx doprava xxxxxxxxxxx, xxxx-xx silničnímu xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx známi,

e) xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxx xxxxxxxx přepravy zvlášť xxxxxxx xxxx rozměrných xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k tomuto xxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxxxxxxxx údajů xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich druh, xxxxxx x formát, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních komunikací, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§30

(1) X xxxxxxx dálnice, silnice x xxxxxx komunikace X. nebo XX. xxxxx x xxxxxxx xx nich xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pásma. Silniční xxxxxxxx pásmo pro xxxx budovanou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálnici, xxxxxxx x xxxxxx komunikaci X. nebo XX. xxxxx xxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxx 16) xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svislými xxxxxxxx vedenými xx xxxxx 50 x x xx xxxxxxxxxxx

x) 100 m xx xxx přilehlého xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pozemní xxxxxxxxxx; xxxxx by xxxxx xxxxxx pásmo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) 50 x xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy xxxx místní xxxxxxxxxx X. xxxxx,

x) 15 x xx xxx xxxxxxx nebo xx xxx xxxxxxxxxx jízdního xxxx xxxxxxx II. xxxxx nebo XXX. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx II. xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx území, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxx budov xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx popisné xxxx xxxxxxxxx xxxxx x které jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 64),

x) mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxx xxxxx xxxxxx xx celém obvodu x 5 x, xxxxxx xxxxxxxx delší xxx 75 m. Xxxxxxxx xxxxx rohy xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxx tečny). Xxxxxxxx mezi zvětšenými xxxxxxxx xxxxx, spolu xx xxxxxxxx upravených xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx pásmo xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx na stanovené xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx X. a XX. xxxxx.

(4) Hranice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování reklamních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 100 xxxxx xx 250 xxxxx.

§31

(1) Zřízení x xxxxxxxxxxx reklamního zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení lze xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo s xxxxxxxxxx zařízeními a xxxxxx-xx oslnit uživatele xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pouze pokud xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxxxxx xx 200 xxxxx xx reklamního xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xx předchozím xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) Ministerstva xxxxxx, xxx-xx x silniční xxxxxxxx xxxxx dálnice,

c) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zřizovat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xx xxxx pěti xxx, x v xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v silničním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx umístit na xxx nemovitosti pouze xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx a provozování xxxxxxxxxx zařízení, silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(8) Silniční xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnout x xxxxx vydaného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxx xx 7 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx existenci xxxxxxxxxx zařízení umístěného x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 v xxxxxxxxx ochranném xxxxx xxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 15 pracovních xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zařízení. Xxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx x xxxx likvidace xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřizovaného xxxx provozovaného bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, zveřejní xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem v xxxxx xxxxxxxx x xx marném uplynutí xxxxx xxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxx xx povinen xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx zakrýt x xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx úřadem. 16)

(11) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xx nezbytnou xxxx x x nezbytné xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x za účelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx reklamního xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xx nemovitosti, xx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx nemůže xxxxxxxx.

§32

(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx lze xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xx podmínek x xxxxxxxx uvedených

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx terénní xxxxxx, xxxxx xx se xxxxxx xxxxxx snížila xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x niveletě xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx tohoto odstavce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxx. 16)

(2) Xxxxxxxx xxxxx předchozího xxxxxxxx xx nevyžaduje pro xxxxxx čekáren xxxxxxx xxxxxx dopravy, zařízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, telekomunikačních x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx stavby xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X územním, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx.

§33

V xxxxxxxxx ochranném xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice x xxxxxx komunikace X. xxxx XX. xxxxx o xxxxxxxx 500 m a xxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx objekty, xxxxxxxxx stromy xxxx xxxxxx keře x xxxxxxxx takové xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rušily xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zajišťující stabilitu xxxxxx lesa. Strany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 100 m x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 12) xxxx xxxxxxx hlavní x 55 m x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 12) xxxx silnice vedlejší.

§34

(1) Xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, silnice x místní xxxxxxxxxx X. nebo XX. xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx cizí xxxxxxx, xxxx na stavby xx nich xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx zásněžek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nehod x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxx xxxx toho, xxx xxx xxxx xx xxxxxxx rušena xxxxx xxxxxxxxx a aby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx možno xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx škoda xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit.

(2) Xxxxx-xx se x xxxxxxx komunikaci xxxx xxxx část, pro xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx vstup xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx nebo v xxxxxxxxx veřejném zájmu xx zachování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, v xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranném xxxxx, x není-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx xxxxxxx, silnice x místní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx strpět, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxx půdy, xxxxxx xxxxxx, lavin x stromů nebo xxxxxx částí, vznikne-li xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; vznikne-li toto xxxxxxxxx z jednání xxxxxx vlastníků, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx. X rozsahu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření a x xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx správní úřad.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace a xxxxxx rušení silničního xxxxxxx na xxxx. Xxxxxx-xx zdroj xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 1, nařídí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx vlastníku xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx náklady.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sousedící x průjezdním úsekem xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxx zřízení věcného xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx spočívajícího v xxxxxxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx názvů. Xxxxxxxxxx x zřízení xxxxxxx xxxxxxx x x xxxx úhrady xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x dopravních xxxxxx a xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informace 33).

§36

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx inženýrské xxxx x xxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx díla, xxxx se jich xxxxx xxxxxxxx a xxxx být jimi xxxxxxx nebo jinak xxxxxxx, a to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx byly xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, kanalizační x jiná vedení, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx"), x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx drah, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxxxxx xxx podélně xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx není stanoveno xxxxx.

(3) Podélné xxxxxxxx xxxxxx do silničního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku pod xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x středního xxxxxxxx xxxx, podélné xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo na xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx povolit xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace. Xxxxx xxxxxxxx předpis 8) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k pozemní xxxxxxxxxx za jednorázovou xxxxxx. Nedojde-li x xxxxxx, rozhodne o xxxxxxx věcného xxxxxxx x výši xxxxxx xxxx.

(4) X zastavěném xxxxx obce xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3 a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx odstavci, x x xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx zelených xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx řešení, mohou xxx xxxxxx dále xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx pod xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xx středním xxxxxxx xxxx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci, xxx xxxxxxx by xxxxx xxxxx x poškození xxxxxx, je vlastník xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(6) X případě havárie xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxxxxxx odstranění této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, provedení xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx původního xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemní komunikace.

(7) Xxx výstavbě xxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx jejich xxxxxxxxxxxx xx objednatel xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx související x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastník.

(8) Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7) x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx sítěmi x jinými xxxxxxxx, x vodami, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x dobývacím xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, oprav a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí x xxxxxx vedení xx silničních pozemcích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx pozemní komunikace x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx úroveň xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xx xxxxx xxxxxx na

a) xxxxxxxxxx x trolejbusové xxxxx x xxxxxx, nebo

b) xxxx dráze xx xxxxxxx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxx pouze,

a) xxxxx xx zajištěna xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx a bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx, x

x) xxx-xx o xxxxx, která umožňuje xxxxxxxxxxx drážních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 160 xx.x-1.

(3) O vydání xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vlastníka xxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxx stanovisko drážního xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxx x xxxxxxx zřízení xxxxxxxx x xxxxxxx stanovisko Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx pozemní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v řádném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 2,5 x xx xxx xxxxxx koleje, xx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úseků, xx xxxxxxxx dráhy xxxxxxx přejezd při xxxx xxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 5 x xxxx xxx xx xxxxxxxx zachována xxxxx xxxxx alespoň 5 m.

(5) X xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx I. a  XX. xxxxx xx xxxxxxxx dráhy xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plynulé najíždění xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, aby xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx drážní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezasahovala xx xxxxxxxx nad jejich xxxxxxx do xxxx 5 x; zařízení, xxxxx tomu xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx dráhy přemístěna xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xx-xx xx x technických xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx tramvajové a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiná xxxxx, x to způsobem xxxxxxxxxx místním xxxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx drážního xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpisy 5) pro styk xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vedení xxxxx.

§37a

Rušení xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxxxxx dráhy xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud k xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trasu, xxxxx

x) xxxx xxxxx x xxxx než 5 km x

x) xxxxxx přes xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, vlastník xxxxx x xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Policie Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx trasy xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, a

b) drážního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx přejezd.

§37a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x xxxxxxxxx do 1.1.2021

§38

Používání xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxx části, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx této xxxxxxx komunikace je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx objednatel xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx pozemní komunikace xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx bezúplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nahrazené xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Má-li xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx předpisů 16) xxxxxxxx silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo dopravně xxxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx komunikací, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxx zajištěny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající předpokládanému xxxxxxx, a xx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx potřebných xxxxx dotčené pozemní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx správního úřadu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx žádosti x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§38x

(1) Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx komunikacích xx xxxxxxx kontrolní xxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx "kontrolní xxxxxx") xxxxxxx spadajících xx xxxxxxxxx M2, X3, X1, X2, X3, T, X, X, X, X xxxx XX 32) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahrnovat kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kontrolu xxxxxx hmotností xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx, kontrolu xxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozlišují xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x odklonění xxxxxxx z xxxxxxx (xxxx xxx "vysokorychlostní xxxxxxxxx vážení"), x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx technickými xxxxxxxxxx, než xxxx xxxx uvedena v xxxxxxx x) xxxx, xxx xxxxxx dochází x xxxxxxxxx vozidla x provozu (dále xxx "nízkorychlostní kontrolní xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx

x) zajišťuje v xxxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx x xxxxxxx úřady

1. xx silnicích X. xxxxx xxxx ve xxxx územním xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x

2. na xxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pověřená xxxxx.

x) xxxxxxx Policie České xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje

a) xx xxxxxxxxx I. xxxxx kraj ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx pověřená xxxxx x

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx nesmí x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x přepravované zásilce, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxx skutečná hmotnost. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obsahující xxxxx x xxxxxxxxx zásilky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxx přepravována xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxx soupravy xxxxxxx, xxx doklady xxxxxx xxxxxxxxxxxx byly x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x jízdní xxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx soupravy se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vozidla této xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Policie Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx úřady, jde-li x nízkorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x vlastníci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx do 31. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxx jimi xxxxxxxxxxx xxxx provedených xxxxxxxxxxx vážení x x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxx xxxxxxxxxx vážení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx hmotnost xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxx xxx rozložení xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu.

§38b

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx podrobit xxxxxxx xxxx jízdní soupravu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na nízkorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxx zpět, xxxxx xxx delší než 16 xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx kontrolním xxxxxx xx xxxxx vozidla xxxxxxx xxxxx se xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx doklady xxxxx §38a odst. 5, xxxx-xx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx vydá osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení xxxxxxx řidiči xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vozidla.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v provádění xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy. Nedojde-li x odstranění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx jízdní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxx provádění nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení x xxxx xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx policista nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xx nejbližší xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xx xxxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstraněno, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo opatřením xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b.

(2) Policista xxxx xxxxxx xxxxxxx řidiči xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx rovněž x xxxxxxx, xx řidič xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní soupravu xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx doby xxxxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx pokračování x xxxxx, xxxx vozidlu xxxx xxxxxx soupravě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku.

(4) Xxxxxxxxx x jízdě xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx soupravu, xx xxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx x xxxxx pokračování x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b). Xxx-xx x zákaz xxxxxxxxxxx x jízdě xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx zajistí uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 lze, jen xxxxx xx x xxxxx, xxx má xxx xxxx vážení xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxx přepravy 81).

§38x

(1) Řidič vozidla xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx soupravy, xxx xxxxxx xx xx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx x místem, kde xxxxxxx x vysokorychlostnímu xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxx vysokorychlostním xxxxxxxxxx xxxxxx nedodržení hodnot xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, vystaví xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx vážení xxxxx §38a xxxx. 4 písm. x), xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přestupku.

(4) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx, náležitosti vážního lístku x xxxxxxx x xxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx a vzor xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§39

Mimořádné xxxxx dopravního xxxxxxx

Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxx komunikace, jejíž xxxxxxxx stav xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nárůstu zjevně xxxxxxxxxx, xx osoba, xxxxx nárůst xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úpravou x xxxxxxx takto xxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x výši xxxxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

§39x

(1) Xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, technických xxxxxxxx, programového xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyhledávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, silničním xxxxxxx, xxxxxxxxx, logistice a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x uveřejněným x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Stanoví-li xxx specifikace xxxxx xxxxxxxx 2, xxx xxxxxx xx trh x xx xxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3, uloží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

(5) Xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75).

§39a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

XXXX DEVÁTÁ

STÁTNÍ XXXXXX X XXXXXX XXXXX

§40

Xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxx, silnice, místní xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obecní xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice I. xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x speciálního stavebního xxxxx 15) podle xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx silnic xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, 2) pokud xxxxx přepravy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx prostředcích xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti,

f) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x územním a xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dálnic x xxxxxx X. xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury 80) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x újezdních xxxxx,

x) xxxxxx ochranná xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému,

i) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 5,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx 80).

(3) Krajský xxxx

x) xxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx II. x XXX. třídy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo rozměrných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxx stanovenou zvláštními xxxxxxxx, 2) xxxxx xxxxx přepravy nepřesahuje xxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx II. xxxx XXX. třídy x o změně xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx po xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxx X. xxxxx x xxxxxxxx věcí, xx xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx řízení z xxxxxxxx řešení xxxxxx XX. a XXX. xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxx II. x XXX. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x kterých xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxx krajský xxxx, x působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx xxxxxx místních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx přestupky xxxxx §42a a 42b ve xxxxxx xxxxxx, silnic, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelových xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx přestupků, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x projednání xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. x) x §42b xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xx xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxx správním obvodu xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxx,

x) uplatňuje xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x regulačním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x hlediska xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Obecní úřad

a) xxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místních xxxxxxxxxx x x vyřazení xxxxxx komunikace x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx věcí, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxx-xx o xxx, jež xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx orgán může xxxxxxxx, že řízení xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx xx xxx uskutečnit.

(8) Celník xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx řidiče x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx provozovatelem, podrobit xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, xxx je xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a zda xxxx do elektronického xxxxxxxx zadány xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zjistit xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx osvobození xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. h) xxxx x), a xxxxxxxx vozidlo kontrole xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx celních xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx a veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx projednává xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 x 3 x xxxx. 4 xxxx. x) , x) x x) x odst. 7 x §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) x xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. c) zjištěné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X projednání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, xxxxx přestupek xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 7 x §42b odst. 1 xxxx. r), x) a x).

§41

Xxxxxx dozor

(1) Státní xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx poskytování xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx úřední xx základě protokolu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v dopravně xxxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx okamžité xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vyrozumí x xxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxx xx lhůtě xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxx průkazu xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxx xxxxxx spadá. Xxxxxxxxxxx průkazu x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§41x

§41x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

§41x

(1) Xxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, který xx xxxxxxx x xxxxxx, datum, místo x xxxx, xxx xx narodil,

d) xxxxxx xxxxx pobytu,

e) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o xxxxx subjektu xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x stát, xx xxxxx území x xxxxx došlo; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx uveden jako xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx nepřežil, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx ze základního xxxxxxxx právnických osob, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční osoby.

(3) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu.

§41b xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 162/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 30.4.2020

§42

§42 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Xxxxxxxxx

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx komunikace nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx v rozporu x tímto povolením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavírku xxxx objížďku,

b) x xxxxxxx s §25 xxxx. 1 až 7 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci xxxxx xxx xxxxxxxx způsobem xxxx x jiným xxxxxx, xxx xxx xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b,

x) xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx, zřizované xxxx xxxxxxxxxxx bez povolení xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 8 xxxxx x xxxxxx odstranění, xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx zařízení provozovaného xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 10 xxxxx x xxxx odstranění,

d) xxxxxxxx xxxx poškodí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 11 xxxx xxxxx §31 xxxx. 9 xxxx 10,

x) x xxxxxxx x §31 zřizuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx pásmu bez xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §10 xxxx. 1 a 3 xxxxxxx sousední nemovitost xxxx pozemní komunikaci x dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikaci xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx součást xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo veřejně xxxxxxxxxx účelovou komunikaci x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vozovky xxxxxxx způsobem, že xxxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx,

x) xx dálnici, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx je podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx xx xx xx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx neodstraní xx způsobené xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx komunikace, ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo neprodleně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě správci xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §29 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx překážku xxxx xx xxxxxxxxxx xx svůj xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx,

x) x rozporu s §32 xxxxxxx stavbu xxxx xxxxxxx xxxxxx x silničním ochranném xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozporu x tímto povolením,

o) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx x xxxxxxx x §33,

p) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pozemní komunikace xxxxx xxxxxxxxxx vlivy, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v sousedství xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxx částí, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx.

(2) Řidič xxxxxxx x systému xxxxxxxx zpoplatnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 užije xxx úhrady časového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Řidič xxxxxxx x systému elektronického xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §22j

x) xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vybaveno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, xxxx xx zadal do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx pozemní komunikaci xxxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x zaevidování xxxxxxx xxxxxxxx nesprávné xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx celníka, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úhrady xxxxxxx, xxxx

x) nakládá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zařízením,

f) xxxxxxxxx úhradu mýtného.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) neuposlechne výzvy xxxxxxxxx xxxx celníka, xxx podrobil xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pokyn xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu,

d) x rozporu xx xxxxxxx podle §38c xxxx. 1 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx jízdní soupravou, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o silničním xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vedení xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §36 xxxx. 6

x) neprodleně xxxxxxxx xxxx neoznačí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxx xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx vlastníku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx vlastníku, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx nezabezpečí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 1, xxxx xx xxxx naplněny xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx od zpoplatnění,

b) xxx xxxxxxxxxxxx vozidlem, xxxxx xx osvobozeno xx zpoplatnění, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx vozidla od xxxxxxxxxxx xxxx podle §21 odst. 1 xxxx. b) oznámeno Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) nesplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §21b xxxx. 5.

(8) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu

a) xx 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x xxxxxxxx 4,

x) do 300&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), d), x), x), g), x), x), x), x), x) x x),

x) xx 200 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 5 x 6,

x) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. n), xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) xx 20 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. b) a x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx 1 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) xxxxxxxx na xxxxx do 5&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3,

i) xxxxxxxx xx xxxxx xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxxxx na místě xx 15 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) v xxxxxxxxx xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x).

§42b

Přestupky právnických x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §19 xxxx. 1 xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx podle §24 xxxx x rozporu x xxxxx povolením xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uzavírku xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §25 xxxx. 1 xx 7 xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx způsobem xxxx k jiným xxxxxx, než xxx xxxxx xxxx určeny, xxxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §24b,

x) xxxx xxxxxxxx věci xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 neuposlechne x xxxxxxx x §25 xxxx. 8 xxxxx x jejímu xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovaného xxx xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx poškodí xxxxxxx xxxxxxx provedené xxxxx §25 odst. 11 xxxx podle §31 xxxx. 9 xxxx 10,

x) v xxxxxxx x §31 zřizuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx pásmu xxx xxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx,

x) x rozporu x §10 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx nemovitost xxxx pozemní xxxxxxxxxx x dálnici, silnici xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) znečistí nebo xxxxxxx xxxxxxx, silnici xxxx místní xxxxxxxxxx, xxxx součást nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vozovkou,

h) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx §19 odst. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx je xx xx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx neodstraní xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo neprodleně xxxxxxx závadu neoznámí xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace anebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provizorním xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx s §29 xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx pevnou xxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx správním úřadem,

n) x xxxxxxx s §32 provádí stavbu xxxx terénní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx ochranném xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx anebo v xxxxxxxxxxxx trojúhelnících xxxxxxxx xxxxxxxxxx křižovatek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §33,

x) jako xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxx, padání xxxxxx, xxxxx a xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx výstavbou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx vlastník nemovitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx náklad xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Státnímu fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21b odst. 1, xxxx by byly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění bylo xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §21b xxxx. 5,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vážením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu,

v) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v kontejneru xxxx xxxxxxx nástavbě x rozporu s §38a xxxx. 5 xxxxxx doklad obsahující xxxxx x hmotnosti xxxxxxx a hmotnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §38a xxxx. 5 nezajistil, xxx xxxx xx vozidle xxxx v xxxxxx xxxxxxxx k dispozici xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zásilce,

x) xxxx odesílatel xxxxxxx x rozporu x §38a xxxx. 5 xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx hmotnost, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolených xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo, x nímž xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx tranzitní xxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 76).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §22i

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nenahlásí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx, xx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) užije xxxxxxxxxxxx zařízení určené xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zaevidované v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx jiného xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxx

x) nepoučí xxxxxx jím provozovaných xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vedení xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) x rozporu x §36 odst. 6 neprodleně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušnou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě správci xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 6 neoznámí xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havárie xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx provádění xxxxxx xxxxx, nebo

c) v xxxxxxx s §36 xxxx. 5 nesplní xxxxxxxxx xxxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dozor při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxx ochranném xxxxx dopustí přestupku xxx, xx xx xxxxxx nemovitosti strpí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx se jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §39a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxxx.

(6) Za xxxxxxxxx xxx uložit xxxxxx

x) xx 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), x) x x) x xxxxxxxx 5,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x), x), e), x), x), x), x), x), x), x) x q),

c) xx 200&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) a x) a odstavců 3 a 4,

d) xx 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), r), x) a x) x xxxxxxxx 2,

x) xx 5 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

§43

Společná xxxxxxxxxx k §42a x 42b

(1) Xxx-xx x přestupek xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x), xxxx výměra xxxxxx 9&xxxx;000 Xx xx xxxxxx započatou tunu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx překročena x xxxx než 500 xx, xxxx xxxxxx xxxxxx 5&xxxx;000 Xx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxx působnosti stanovené x §40 xxxx. 2 xxxx. i) xxxxx xxxxx úřad xxxxx působnosti xxxxxxxxx x §40 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 x 3 x §42a xxxx. 4 xxxx. a), x), x) x d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky nebo xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 písm. x), x), g), x), x), j) a x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §42b odst. 1 písm. u) xx xx 40 % příjmem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx bylo kontrolní xxxxxx provedeno, v xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx příjmem Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xx 45 % xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolní vážení xxxxxxxxx, a x 15 % xxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxxx činnost xxxxxx, xxxxx pokutu xxxxxx. Pokuta xxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx předána xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností obecnému xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřadem, xx x 30 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ze 70 % příjmem xxxx, xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 písm. x).

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx při kontrolním xxxxxx zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, současně xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy.

(5) S xxxxxxxx xxxxxxxxxx největších xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řidič vozidla xxxxxxxxx xx přestupek xxxxx §42a odst. 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vydal x přepravované xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx hmotnost xxxxxxx, než je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x při xxxxxxxx xxxxxxx nemohl provést xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx bylo při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedodržení hodnot xxx rozložení hmotnosti xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx stanovených xxxxxxx o silničním xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nemohl xxx nepřiměřených opatření xxxxxxxx.

(6) Pokud správní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx přestupek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxx ke ztrátě xxxxx xxxxxxx 68), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx silniční xxxxxxx velkými vozidly xxx xxxx potřeby xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zástupci, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxx dopravce, xxx-xx x dopravce, xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) má tento xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx materiálu, xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5, x xxxx xxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx kaucí

(1) Xxxxxx xx oprávněn vybrat xxxxx xx 5 000 Xx xx 50&xxxx;000 Xx xx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku uvedeného x §42a xxxx. 2 xx 4 x u kterého xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §42b xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx; xxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) nebo §42b xxxx. 2 xxxx. x) až x) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx náklady, xxxxxxxxx xxxxxx vůbec xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx xx 5&xxxx;000 Kč xx 50&xxxx;000 Kč od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 x 4 x x xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, že se xxxx xxxxxxx přestupkovému xxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možné, nebo

b) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 1 xxxx. x) x xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xx případné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx možné.

(3) Xxxxx nelze xxxxxx xx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zákona xxxx mezinárodního xxxxx.

(4) Xxx výběru xxxxx xxxxxxxxx xxxx celník xxxxx řidiče o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx důvod xxxxxxx xxxxx, její xxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vyhotovení xxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx x jedno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx.

(6) V xxxxxxx, xx kauci xxxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx republiky xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx x převzetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx řízení o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xx bankovní účet xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx celník x x vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx vyhotovení potvrzení x převzetí kauce xxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kauci xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx tohoto úřadu.

§43x

Xxxxxxx a započtení xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx v xxxx xxxx, jestliže

a) xxxx xxx xxxxxxxx, řízení x xxxxxxxxx zastaveno xxxx v řízení x xxxxxxxxx nebyla xxxxxxx pokuta x xxxxxxx vybrání kauce xxxxx §43a odst. 1 xxxx. x) xxxx §43a odst. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §43a xxxx. 2 xxxx. b).

(2) Xx-xx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxxx xx vybraná xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx provést teprve xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx řidiči část xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxx xx 5 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x řízení x xxxxxxxxx xxxx ode xxx uhrazení xxxxxx xxxxxxx příkazem xx xxxxx.

(4) Kauci xxxxx §43a xxxx. 1 x 2 xxx xxxxxx xxx x xxxxx příslušného k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx nesložil xxxxx §43a odst. 1 x 2 x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §43c. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x §43a odst. 3 xx 5 xx xxxxxxx obdobně.

§43x

Xxxxxxxxx v jízdě

(1) Xx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx motorového xxxxxxx kauci xxxxx §43a a xxxxx xxxxx xx výzvu xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, přikáže xxxxxx xxxx policista xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx místo, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx x xxxxxxxxx vozidla, x

x) zabrání mu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), nebo

b) xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx x zadrží řidiči xxxxxxx x vozidlu x x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místa xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jdou x xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Odpovědnost xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, náklad x xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 poučí xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a x xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxx kauce, xxxxxx xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx 2, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Jedno xxxxxxxxxx potvrzení xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx nebo policista xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x §43a xxxx. 1 xxxx. x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Celní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) předá Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx řízení o xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx, jestliže

a) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a,

b) byla xxx odložena nebo xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo nebyla xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

x) byla uhrazena xxxxxx uložená xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxx zákaz xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx živá xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pokud xx podezřelým z xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 2, §42a xxxx. 3 nebo §42b xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx registrováno x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo spolu x příkazem, xxxxx xx xxxxxxx jako xxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx; je-li xxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x registraci xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx formulář xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x označením xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přestupku, xxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxx, x vymezení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolu s xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx správního trestu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a poučení x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odpor. X xxxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx prostředku.

(3) Celní xxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxx xxxxx x xxxxx zahájených xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx postupoval xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Vzor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx

§43x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 178/2022 Sb. x účinností xx 1.7.2022

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Stanoviska xxxxxxxxx x politice územního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x územnímu xxxxxxxx x stavební xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x stanoviska xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ohlášení stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 2.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice xxxxxx silničního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx vlastnictví xxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx třídy xxxxxxx komunikace podle §3 xxxx. 3 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výstavbou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 se xxxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxx x převodům majetku xxxxx xx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 13). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxx silničních pozemků x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obcí xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx převodech silničních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dálnice xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxx §38 do xxxxxxxxxxx xxxxx.

§44a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx působnosti.

§44x

Xxxx xx účastníkem x řízeních ve xxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx vlastníkem.

§44b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 268/2015 Sb. s xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§45

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Ustanovení §10 odst. 3 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx účelových komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rychlostní xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbami, xxx jejichž uskutečnění xxx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx x práva x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

(3) Xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx uložena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 4 xxxx. d); tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §29 xxxx. 4.

§46

Xxxxxxxxxx ustanovení

(1) Vláda xxxxxxx nařízením xxxx xxxxxxxx poplatků xxxxx §21 xxxx. 3 x výši xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dobu, xx xxxxxx se x xxxxxx vozidel xxxxx §22 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx příslušná část xxxxxxx, a xxxx xxxxx na mýtném, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx mýtném x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6 odst. 4, §8 odst. 3, §9 xxxx. 6, §10 odst. 6, §12a xxxx. 3, §16 xxxx. 4, §18g xxxx. 10, §18i xxxx. 4, §18j xxxx. 5, §18m xxxx. 5, §18n xxxx. 6, §20 odst. 1, §21a odst. 6, §22 xxxx. 5 a 8, §22a xxxx. 3, §22c xxxx. 2 xxxx. f), §22c xxxx. 7, §22d xxxx. 8, §22i xxxx. 4, §22j xxxx. 1 xxxx. x), §22j xxxx. 3, §24 xxxx. 9, §25 xxxx. 13, §25 xxxx. 15, §27 odst. 7, §29a odst. 8, §36 xxxx. 8, §37 odst. 1, §38b xxxx. 5, §38d xxxx. 4, §41 xxxx. 4, §43 odst. 7 x §43d xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §16 xxxx. 3.

§47

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 27/1984 Xx., xxxxxx č. 213/1993 Xx. a xxxxxx č. 134/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 3, §6a, 6x x §24 xxxx. 1 xxxx. l), xxxxx se xxxxxxx xxxx 31. prosince 1997.

2. Vyhláška Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 35/1984 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx o pozemních xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

3. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx č. x. XX-1976/77-23, kterým xx xxxxxxxx Směrnice x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx způsobených xxxxxxx technikou ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (registrován x xxxxxx 24/1977 Sb.), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10.4.1986 xxx x. x. 80/86.

4. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 14&xxxx;078/82-025 x xxxxxxxxxx xxxxxx (registrován v xxxxxx 35/1982 Sb.).

5. Xxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x. x. 23&xxxx;462/83-25 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx (xxxxxxxxxxx x částce 32/1983 Xx.).

6. Výnos Xxxxxxxxxxx ministerstva dopravy x. x. 22&xxxx;130/1984-025 x xxxxxxxxxx odznaku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx komunikacemi (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16/1985 Xx.).

7. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x. x. 8&xxxx;013/1986-025 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 5/1986 Xx.).

8. §82 xxxxxxxx č. 145/1956 Ú. l., x provozu na xxxxxxxxx.

§48

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20, 21 x 22, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2000 xxxxx xx 31. xxxxx 2001.

2. Xxxxxxxxxx §20, 20a x 21 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2000 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx. II

Způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 358/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 29.10.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. X

1. Xxxxx tunel xxx 500 x, xxxxx xxxx schválen 16) x xxxxxxxxxx po xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy splňovat xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx 500 x, xxxxx byl xxxxxxxx 16) a xxxxxxxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx 30. xxxxx 2014 splňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem.

3. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zda xxxxx nad 500 x podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx tunel nad 500 x, xxxxx xx xxxxxxxx 16) x xxxxxxx xx xxxxxxxxx právním předpisem 16) x není xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 80/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx podmínka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx svodidly xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx povinen nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2009 xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 xxxx. x) zákona x. 13/1997 Xx., ve xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx povolení xx xxxxxxx xx xxxxxxx termínu xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 97/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 16.4.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx povolená xxxxxxxx xxxx více než 3,5 xxxx a xxxx xxx 12 xxx, xxxxx bylo x xxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx 2008 nebo xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx x u xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx po 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xxxxxx mýtného ode xxx, xxxxx bezprostředně xxxxxxxxx xx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxx xxx, nejpozději xxxx 1. xxxxx 2009. Způsob použití xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3,5 xxxx, xxxxx xxxx x xxxx 2009 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx 2009 xxxx xx jeden měsíc xxxx xx xxxx xxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skončí xx 31. xxxxxxxx 2009, xxxxxxx úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx elektronickým kupónem xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje po xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dnem platnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx 1. února 2010. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku a xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx mýtného x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právní úpravy.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 347/2009 Xx. x účinností xx 1.1.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx osoba, xxxxx xxxx žádost o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §18h odst. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, do 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18i odst. 3 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx provedení auditu xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomocném pozemku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X. xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx provozovat xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xx zániku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však 5 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x xxxx 2, xxxxxxxx xx nebylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx lze xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §25 odst. 10 a 11 xxxx §31 odst. 9 xx 11 xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za dálnice X. xxxxx.

2. Xxxxxxx X. třídy, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XX. xxxxx, xxxxx

x) xxxx směrově xxxxxxxx xxxxxx pásy, xxxx

x) xxxx zařazeny do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

4. Xxxx 1 xxxx podle §22c xxxx. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 268/2015 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.12.2015 x xxxxxxxx xxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx 13.11.2015

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx §22h xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 319/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 370/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 14.12.2016

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XVI xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxxxxx do 1.1.2018

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxx 2021 xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Platnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xx 31. ledna 2021 lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Státnímu fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2019 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx jiné postupy xxx výkonu xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly zahájeny xxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. VIII

Přechodné ustanovení

Pokuta xxxxxxx za přestupek xxxxx zákona č. 13/1997 Xx., která xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je příjmem xxxx, xxxxx orgán xxxxxx uložil.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 418/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxx §18g xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dokumentace xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a povoluje, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxx §18g xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nevztahuje xx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx územního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx x pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxx xxxxx §18m xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, provede xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2024.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 178/2022 Xx. x xxxxxxxxx do 1.7.2022

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx Ředitelství xxxxxx x dálnic XX xx ke xxx 1. xxxxx 2024 xxxx xx státní xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic x. x. Příslušnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ředitelství xxxxxx a xxxxxx XX hospodařit s xxxxxxxx xxxxx xx xx dni 1. xxxxx 2024 mění xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. x. xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx ředitel Ředitelství xxxxxx x xxxxxx XX xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2023

a) xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Ředitelství xxxxxx x xxxxxx XX xxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxx radě Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic x. p. x

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx odborovými xxxxxx x v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a dálnic x. x.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx Ředitelství xxxxxx x xxxxxx ČR xx xx xxx 1. ledna 2024 xxxxx xxxxxxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx s. x.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2023 xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s. x. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx, kterou xx státní podnik xxxxxxx zachovat, ocenění xxxxxxx státního xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxx výše budou xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dni 31. prosince 2022 xxxxxx příspěvkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx silnic a xxxxxx XX x xxxxxxx auditorem.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2024 návrh xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. x. xx obchodního xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx příloh xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závěrka xxxxx xxxx 4.

6. Ministerstvo xxxxxxx změní xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxx xxxxx bodu 4 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2023 a ověřené xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2024 Ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x změněnou xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní uložením xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx návrh xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxx údaje x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x dálnic XX, xxxxxxxx xx dni 1. xxxxx 2024 xxxxx údajů x xxxx názvu x xxxxxx xxxxx.

8. Ředitelství xxxxxx x dálnic x. p. xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zápis xxxx xxxxx bodu 1. Xxxxxxxx xxxxxx xx prohlášení, které xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx proveden.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 184/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx bodů 2, 4, 5 x 7, která xxxxxxxx účinnosti 1.7.2023

Informace

Právní xxxxxxx x. 13/97 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1997, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §20, 21 x 22, která xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

102/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/97 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2000

132/2000 Xx., o změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx a zákonem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx

x účinností od 1.1.2001

489/2001 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 13/97 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

256/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

259/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 84/90 Xx., x právu shromažďovacím, xx znění xxxxxx x. 175/90 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Xx., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních úřadů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

358/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.10.2003

186/2004 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §20 x 20x, které nabývají xxxxxxxxx 1.1.2005

80/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2007 x xxxxxxxx §13 xxxx. x), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x čerpacích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pohonných xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 3.7.2006

97/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2009

227/2009 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

347/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 171/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx zákona x. 168/99 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od 1.1.2011

406/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 347/2009 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 104/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury a x xxxxx zákona x. 171/91 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů XX xx věcech xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx vozidla a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/99 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

152/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x pozemních komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2011

288/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 86/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 19.11.2011

329/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxx osobám xx xxxxxxxxxx postižením a x změně souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x Xxxxx správě XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

119/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 111/94 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.6.2012

196/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.9.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která nabývají xxxxxxxxx 13.6.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

268/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., o pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2015 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 13.11.2015

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx celního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.7.2016

319/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.4.2017

370/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 14.12.2016

151/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.1.2018

282/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.6.2017 xx. xx. Xx. XX 21/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

169/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x energetické infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 31.8.2018

193/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.10.2018

89/2019 Xx., nález XX xx xxx 12.2.2019 xx. zn. Xx. XX 21/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xx. XX xxxx 2 x 3 xxxxxx č. 196/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/1997 Xx., x pozemních komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx od 13.4.2019

186/2019 Xx., xxxxx XX xx xxx 18.6.2019 xx. xx. Xx. XX 25/15 xx xxxx návrhu na xxxxxxxxx protiústavnosti §10 xxxx. 4. xxxx. x) zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 9.8.2019

227/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

162/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.4.2020

403/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 416/2009 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

543/2020 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x odpadech x xxxxxx x xxxxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

609/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

261/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.1.2024

365/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

418/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 273/2008 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 17/2012 Xx., x Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 553/1991 Xx., o xxxxxx policii, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

178/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2022 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2023 a 1.10.2023

217/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2022

432/2022 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 283/2021 Xx., stavební xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

184/2023 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2023

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 38/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx silničních xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.
§1 xxxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy č. 102/1995 Sb., x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx a technických xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra č. 145/1956 Ú. l., x provozu xx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 135/1994 Sb. a xxxxxx x. 151/1997 Xx.
5) Zákon č. 266/1994 Sb.
6) Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 38/1995 Xx.
Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX).
7) Xxxx. xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x výkonu xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., x xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 110/1964 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR č. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) Xxxxx č. 110/1964 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, ve xxxxx xxxxxx x. 166/1993 Xx.
11) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Xxxxx č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pravidla xxxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 119/1988 Xx., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §8 xxxx. 2 x 4, §46 a xxxx. xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
15) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Zákon č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
17) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.
18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 122/1984 Sb., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx x nim.
19) §58 xxxx. 2, §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 50/1976 Sb.
20) Xxxxx XXX č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx.
22) Vyhláška č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx o působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
24) Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §24 xxxxxx č. 367/1990 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
26) Zákon č. 38/1995 Sb., x technických xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 355/1999 Xx.
27) Xxxxx č. 199/1994 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
28) §4 xxxxxx č. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx osoby x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 256/2002 Xx.
32) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx vozidel na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
34) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., o schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
36) Zákon č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
37) Xxxxxxxx č. 197/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celní xxxxxx.
38) Vyhláška x. 138/1997 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení x xxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Xxxxx č. 526/1990 Sb., o cenách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 22/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2004/52 o xxxxxxxxxxxxxxxx systémů elektronického xxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
44) §31 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 21/2006 Sb., x ověřování shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x ověřování), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Xxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné správy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §2 xxxx. o) a §5 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
47) §2 xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vystupování v xxxxxxxx vztazích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
49) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon).
50) Xxxxx č. 184/2006 Sb., o odnětí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx stavbě (xxxxx x vyvlastnění).
51) §110 xxxx. 2 xxxxxx x. 183/2006 Xx.
52) Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
53) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb.
54) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Sb.
55) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 101/2000 Sb., xx xxxxx zákona č. 439/2004 Xx.

56) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 1999/62/ES xx xxx 17. xxxxxx 1999 x xxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/38/ES xx xxx 17. května 2006, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 1999/62/XX x xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx těžkými xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxxx xx tunely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/96/ES xx xxx 19. xxxxxxxxx 2008 x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/40/EU xx dne 7. července 2010 x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2019/520 xx xxx 19. xxxxxx 2019 x xxxxxxxxxxxxxxxx elektronických systémů xxx xxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxx silničních xxxxxxxx v Unii.

Směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2019/1936 xx xxx 23. xxxxx 2019, kterou xx xxxx směrnice 2008/96/XX x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

57) Xxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. j) zákona x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), §16 xxxx. 1 písm. x) x x), §26 odst. 1 xxxx. c), §26 xxxx. 3 xxxx. x), §29 xxxx. x) zákona x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
58) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1315/2013 ze xxx 11. prosince 2013 o xxxxxxxx xxxxxxx Unie xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dopravní xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 661/2010/XX, x platném xxxxx.
59) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
60) Xxxxx č. 111/1998 Sb., o vysokých xxxxxxx a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vysokých školách), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
61) Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).
§16 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §26 xxxx. 1 xxxx. x), §26 xxxx. 3 xxxx. x), §29 písm. x) xxxxxx č. 114/1992 Xx., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx.
62) Xxxxxxxx č. 418/2008 Sb., xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
63) Vyhláška č. 89/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňské služby Xxxxx republiky, zvláštní xxxxxxx provedení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prokazování xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx.
65) Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou xx xxxxxxx hodnoty zvláštních xxxxxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx, ústřední xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxx provozování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx krajských a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádů x xxxxxx a xxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxx x xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
67) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, kterým xx xxxxxxxx společná pravidla xxxxxxxx xx závazných xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX.
68) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1071/2009 ze xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx dopravě x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. xxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1071/2009, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel Xxxx, která mohou xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx dopravě, x kterým xx xxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/22/XX

69) §48 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 206/2009 Xx.
70) Prováděcí nařízení Xxxxxx (EU) 2020/204 xx xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, elektronických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx prvky xxxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx rozhodnutí 2009/750/XX.
71) EN XXX 9001.
72) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2020/203 ze xxx 28. xxxxxxxxx 2019 x klasifikaci xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, požadavcích na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
74) §18a xxxxxx č. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x doplnění některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 490/2009 Xx. x xxxxxx x. 34/2011 Xx.
75) Zákon č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

76) Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Xxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx.

78) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 341/2014 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

79) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

80) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. dubna 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) x. 715/2009.

81) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1/2005 o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a o xxxxx směrnic 64/432/EHS x 93/119/XX a xxxxxxxx (ES) č. 1255/97.

82) §18 xxxx. 2 zákona č. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx x. 297/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

83) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1025/2012 ze xxx 25. října 2012 x evropské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/EHS a 93/15/XXX x směrnic Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/ES, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/ES, 2009/23/ES x 2009/105/XX, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx Rady 87/95/EHS x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1673/2006/XX, x xxxxxxx xxxxx.