Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o pozemních komunikacích

13/97 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení

Předmět úpravy §1

Pozemní komunikace a jejich rozdělení §2

Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny §3

Dálnice §4

Silnice §5

Místní komunikace §6

Účelová komunikace §7

Průjezdní úsek dálnice a silnice §8 §9

Připojování pozemních komunikací §10

ČÁST II. Silniční pozemek, součásti a příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací

Silniční pozemek §11

Součásti a příslušenství §12 §12a §13 §14

Silniční vegetace §15

ČÁST III. Výstavba dálnice, silnice a místní komunikace

Územní, stavební a společné územní a stavební řízení §16 §17

Zrušení dálnice, silnice nebo místní komunikace §18

ČÁST IV. Převedení výkonu některých práv a povinností státu v souvislosti s výstavbou, provozováním a údržbou dálnice §18a §18b §18c §18d

Obsah koncesionářské smlouvy §18e §18f

ČÁST V. Bezpečnost pozemních komunikací transevropské silniční sítě

Posouzení stavby a její dokumentace §18g

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací §18h

Odborná způsobilost §18i

Povinnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18j

Odnětí povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací §18k

Akreditace k poskytování školení §18l

Prohlídka pozemní komunikace §18m

ČÁST VI. Užívání pozemních komunikací

Obecné užívání §19

Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel §19a

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace §19b

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace §19c

Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace §19d

Odstranění zaniklého silničního vozidla z pozemní komunikace §19e

Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění §20

Osvobození od zpoplatnění §20a

Časový poplatek §21

Úhrada časového poplatku §21a

Zaznamenávání osvobození vozidel od časového zpoplatnění §21b

Evidence vozidel v systému časového zpoplatnění §21c §21d §21e

Mýtné §22

Provoz systému elektronického mýtného §22a

Evropská služba elektronického mýtného §22b

Práva a povinnosti provozovatele systému elektronického mýtného §22c

Oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22d

Povinnosti poskytovatele evropského mýtného §22e

Odnětí oprávnění k poskytování evropské služby elektronického mýtného §22f §22g §22h

Povinnosti provozovatele a řidiče vozidla v systému elektronického mýtného §22i §22j §22k §23

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami §24

Omezení vjezdu některých vozidel §24a

Rozšíření obecného užívání §24b

Zvláštní užívání §25

Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení §26 §27 §28

Pevné překážky §29 §29a

ČÁST VII. Ochrana pozemních komunikací a jejich styk s okolím

Silniční ochranná pásma §30 §31 §32 §33 §34

Ochrana dálnice, silnice a místní komunikace §35

Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím §36

Styk s dráhami §37

Rušení přejezdů §37a

Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách §38

Kontrolní vážení vozidel §38a §38b §38c §38d

Mimořádné změny dopravního významu §39

ČÁST VIII. Inteligentní dopravní systém §39a

ČÁST IX. Státní správa a státní dozor

Výkon státní správy §40

Státní dozor §41 §41a §41b §42

Přestupky

Přestupky fyzických osob §42a

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §42b

Společná ustanovení k §42a a 42b §43

Vybírání kaucí §43a

Vracení a započtení kaucí §43b

Zabránění v jízdě §43c

ČÁST X. Závěrečná ustanovení

Společná ustanovení §44 §44a §44b

Přechodná ustanovení §45

Zmocňovací ustanovení §46

Zrušovací ustanovení §47

Účinnost §48

č. 102/2000 Sb. - Čl. II

č. 320/2002 Sb. - Čl. CXVII, Čl. CXVIII, Čl. CXIX

č. 258/2003 Sb. - Čl. II

č. 80/2006 Sb. - Čl. II

č. 97/2009 Sb. - Čl. II

č. 347/2009 Sb. - Čl. II

č. 152/2011 Sb. - Čl. II

č. 196/2012 Sb. - Čl. II

č. 268/2015 Sb. - Čl. II

č. 319/2016 Sb. - Čl. VII

č. 370/2016 Sb. - Čl. II

č. 225/2017 Sb. - Čl. XVI

č. 227/2019 Sb. - Čl. II

č. 403/2020 Sb. - Čl. XI

č. 609/2020 Sb. - Čl. XVIII

Nález Ústavního soudu - č. 89/2019 Sb.; č. 186/2019 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx 56) x xxxxxxxx

x) kategorizaci pozemních xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx užívání a xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx správy xx věcech pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxx komunikace a xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Pozemní xxxxxxxxxx xx dopravní xxxxx xxxxxx k xxxxx silničními a xxxxxx xxxxxxx 1) x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx a jeho xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx na xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xx jednotlivých xxxxxxxxx x tříd a xxxxxx změny

§3

(1) O xxxxxxxx pozemní komunikace xx xxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní úřad xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx významu x stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dojde-li xx xxxxx dopravního xxxxxxx xxxx určení pozemní xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx třídy.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx třídy xxxxxxx komunikace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvě x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastníkem a xxxxxxxx vlastníkem. Do xxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx k dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Dálnice

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rychlou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx motorovými xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx úrovňových xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx vjezd x xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pásy.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx určení x xxxxxxxxxx významu rozdělují xx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx XX. třídy.

(3) Dálnice xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx, xxxxxxx nejvyšší povolená xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx. 12)

§5

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx silničními a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Silnice tvoří xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx:

x) silnice X. xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dopravu,

b) silnice XX. třídy, xxxxx xx určena xxx xxxxxxx mezi xxxxxx,

x) xxxxxxx XXX. xxxxx, xxxxx je xxxxxx x vzájemnému xxxxxxx xxxx xxxx jejich xxxxxxxx na ostatní xxxxxxx komunikace.

(3) Silnice xxxx být označena xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 76), pouze jde-li x xxxxxxx X. xxxxx, která xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a výjezd x xx xxx xxxx xxxxx připojena xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí přímo xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Místní xxxxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx převážně xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx.

(2) Místní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx významu, xxxxxx a stavebně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx tříd:

a) xxxxxx xxxxxxxxxx X. třídy,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx II. xxxxx, kterou je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s omezením xxxxxxx xxxxxxxxx sousedních xxxxxxxxxxx,

x) místní xxxxxxxxxx XXX. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx komunikace XX. xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxx xx xxxxx xx umožněn xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx xxxx silnice pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 76), xxxxx xxx-xx x místní komunikaci X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx křížení, x xxxxxxxxxx xxxxx napojení xxx xxxxx a xxxxxx x na xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitost x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx.

(4) Prováděcí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx spojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pozemními xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx. Příslušný xxxxxxxx xxxxxxx xxxx&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx veřejný xxxxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx nutné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto vlastníka. Xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx komunikace stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 57) tím xxxx xxxxxxx.

(2) Účelovou xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx objektu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v xxxxxxx a způsobem, xxxxx stanoví vlastník xxxx xxxxxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxx xxxx objektu. X xxxxxxxxxxxxx, xxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8

Průjezdní xxxx dálnice x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x silnice mohou xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastavitelným (dále xxx "xxxxxxxxx úsek xxxxxxx" nebo "průjezdní xxxx xxxxxxx"), pokud xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx průjezdná xxxxxxx xxxxx územím.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zastavitelného xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx průjezdního xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx a po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, o jejíž xxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stavebně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle předchozího xxxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx I. xxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx silnic II. x III. xxxxx xx kraj, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, na xxxxxx území xx xxxxxx komunikace nacházejí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx pozemku.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(3) Vlastník xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx její xxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxx pravidelné x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx. Výkon xxxxxx může vlastník xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx založená xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xx podmínky, xx xx xxxx xx xxxxxxxx po celou xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx činnostmi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx dotčené xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 77) xxxx xxxx u xxxxxx X. xxxxx nacházejících xx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx osoba xxxx xxxx xx nestávají xxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Je-li výkon xxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím správce, xxxx xxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, údržbu x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx pozemních komunikací, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x rozsah xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Sousedící xxxxx xxxxx veřejnoprávní smlouvou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx silnice XX. xxxx XXX. xxxxx, xxxxxxxx

x) xx dotčeném xxxxx xxxxxxx probíhá xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx průběhem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxx této silnice xxxx xx území xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prohlídek xxxxxx, xxxxxx x místních xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dálnic, silnic x místních komunikací x xxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx evidence xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx komunikace lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nájezdů. Xxxxx xxxxxxxxx sousední nemovitosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kruhové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx komunikaci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx křižovatek xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx třídy.

(3) Xx dálnici, xxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3 může xxx xxxxx xxxxxxxxx x odpočívky xxx xxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxx, motel, xxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx si xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) o xxxxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x vlastníka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x jedná-li xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx je povolení xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti xx dálnici, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, SILNIC X XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pozemkem se xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x silniční pomocný xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx silnice x xxxxxx komunikace xxxx xxxxx zastavěné xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx okrajem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zaoblených xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx náspů, vnější xxxxx silničních nebo xxxxxxxxxx příkopů xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxx opěrných xxx, tarasů, koruny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx zářezů xxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx chodníků, xxxxxxxx xxxx xxxx obdobných xxxxx. Xx náměstích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pruhu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rigoly, x xxxx-xx xxx xxxx, xxxxx pruhu xxxxxxxxxxxx xxxxx vozovky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx silnice xxxxxxxxx xxxxxxx jako x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vozovky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Silniční xxxxxxx xxxxxxx xx pruh xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx stranách x xxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x údržby xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxx

x) xxxxxxx konstrukční xxxxxx vozovek x xxxxxxx, xxxxxxxxx,&xxxx;xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přidružené x xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx,

x) mostní xxxxxxx (xxxxxxxx), po xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx chodníků, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, lávky xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, galérie, xxxxxx, zárubní, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx pozemky,

d) xxxxxx dopravní xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, svodidla, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx knoflíky, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a vodicí xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) únikové xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx umístěny xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Jestliže xx xxxxxxxxxx vozovky xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx stavby (xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxx), xxxxx xxxx součásti xxxxx xxxx vozovka.

(3) Kanalizace, xxxxxx úprav x xxxxxxxx vody, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pouze xxxxxxx vpusť x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx místních komunikací xxx přilehlé chodníky, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx pro zajištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x bezúplatnému stání xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti silničního xxxxxxx x x xxxxxxxxx uživatelů, xxxxxxxxx x xxxxxx občerstvení x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxxxx místní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla.

(7) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx cyklisty xx xxxxxxxx té pozemní xxxxxxxxxx, xx jejímž xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XX. třídy, xxxx účelovou komunikací.

§12a

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 500 xxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxx 500 x"). Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xxx správě xxxxxx xxx 500 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jejíž součástí xx xxxxx nad 500 m

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx údajů,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxx x xxxxxx xxx 500 x,

x) pověřuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 m xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 m xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 35). Xxxxx z xxxxxx xxxxx oznamuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx každé xxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxx nad 500 x, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx událostech x xxxxxx xxx 500 m, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 500 m, xxxxxxxxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

§12x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 80/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

§13

Xxxxxxxxxxxxxx dálnice, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, 12)

b) xxxxxxx xxxxxx, hlásky x xxxx zařízení xxx xxxxxxxx informace,

c) xxxxxxx osvětlení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, zásněžky, xxxxxxxxx x skládky xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace (xxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. ploty, xxxxxxxxxx xxxxxx, tunely),

g) xxxxxxxx pro placení xxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x kontrole xxxxxx poplatku za xxxxx xxxxxxx komunikace (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného"), xxxx-xx xxxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx vysokorychlostního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx vah, xxxx-xx xxxxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) technická xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx určená xx xxxxxxxx úhrady časového xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx komunikace, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx silničním xxxxxxx.

§14

(1) X součástech x příslušenství xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 x xxxxxx odchylkami:

a) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx objektech x xx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx příslušenstvím xxxxxx zábradlí, řetězy x xxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přechodů pro xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní komunikace xxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx toků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx čáry, nábřežní xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vodního xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx melioračních xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx drah xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 2,5 x xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx přejezdy xxxx se xxxxxxxx xx vzdálenosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx svršek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,5 x xx vnější xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx drah,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx stanice pohonných xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx komunikací dále xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx sloupů těchto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxxxxxx, reklamní tabule x xxxxxxx všeho xxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx prodejní xxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx silničních xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx vhodných xxxxxxxxx xxxxxxxxx součást xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pozemků x xxxxxx údržby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx neúměrně xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na návrh Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xx projednání s xxx xx vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx oprávněn x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

VÝSTAVBA DÁLNICE, XXXXXXX, XXXXXX KOMUNIKACE X XXXXXXX PŘÍSTUPNÉ XXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x stavební řízení

(1) Xxx stavbu dálnice, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 15) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx, xxxxxxxxx a xx společném xxxxxxx x stavebním xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x uplatnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx územní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx 49) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx. 17) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx územního x stavebního xxxxxx xxx stavbu xxxxxx xxx 500 m xxxxxxxxxxx přikládá kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 49) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx 500 x. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dotčeným orgánem x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x stavebním xxxxxx xxx xxxxxx tunelu xxx 500 m.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx vymezí, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Prováděcí předpis xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx komunikace.

§17

(1) Xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. třídy, xxxxxx xxxxxxxx, příslušenství a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx tyto xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx cyklisty a xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx souběžná xx silnicí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxx.

(2) Xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 50) xxx odejmout xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pozemku xxxx ke stavbě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, opravy, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx X. třídy, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx souvisejících,

b) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx cizím pozemku.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k pozemku xxxx stavbě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, modernizace xxxx rekonstrukce xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, sjednává xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx rozhodnuto x xxxxx kategorie pozemní xxxxxxxxxx, rozhodne xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx x xxxxx zrušení. Xxxxxxxxx stavební úřad xxxxxxxxxx rozhodne x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX A XXXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX A ÚDRŽBOU XXXXXXX

§18x

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx o převedení xxxxxx některých xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx dálnice xxxx silnice X. xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx") na xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "koncesionář") vybranou xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. 27)

§18x

Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy je xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx poskytována xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx rizik, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx smlouvě, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx financování výstavby, xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx I. třídy. 28)

§18x

Xxxxxxxxxxxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxx schválení xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx vyjadřujícími xxxxxxxx xxxxxxx státu vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18d

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx. Koncesionář xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx své náklady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx silnice X. třídy, její xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 25 let (xxxx jen "koncesionářská xxxx").

(2) Úhradu xxxxx §18b lze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx dálnici nebo xxxxxxx X. xxxxx.

(3) Xx skončení xxxxxxx xxxx je koncesionář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovanou dálnici xxxx silnici I. xxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státu a xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx její xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx odevzdání x převzetí xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemném xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§18x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvy

Koncesionářská xxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxxxxxx úseku dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x údržby x xxxxx xxxx výstavby,

b) xxxxxxxxx xxxx celkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx úseku dálnice xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx státu předat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo silnice X. xxxxx a xxxxxxx koncesionáře xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, výstavby, provozování x xxxxxx úseku xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x výstavbě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx zajištění vlastnických xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx práv xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx,

x) xxxxxxx koncesionáře financovat x zajistit xxxxxxxx, xxxxxx x údržbu xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. xxxxx xxxxx parametrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, 29) pojištění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx převést xx smlouvě uvedená xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jako vlastníka xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx xx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x závazek xxxxxxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx xx státu xx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxx,

x) stanovení xxxx, xx kterou xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy xxxxxxxxxx x udržován xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. třídy x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx koncesionářské xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předat xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx silnice X. xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x dopravně xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx a závazek xxxxx jej xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozování, oprav x údržby xxxxxxx xxxx xxxxxxx I. xxxxx,

x) xxxxxxx koncesionáře xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx vypořádání pro xxxxxx odstoupení od xxxxxxx,

x) xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§18x

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činnosti xxx výstavbu, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, tržeb x xxxxxx xxxxxx tržeb; xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, provozování x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x xx xxxxxxxx stavebního a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. třídy xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem.

XXXX PÁTÁ

BEZPEČNOST XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

§18x

Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx dokumentace

(1) Xxxxx, xxxxx žádá x xxxxxx stavebního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba umisťuje x xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx pozemní komunikace, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 58) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx 49) x xxxxxx samotné x xxxxxxxx xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxx stavby (xxxx xxx "xxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx komunikací").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh projektové xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavba xxx xxxxxxxx provoz x

x) dokončená stavba xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx je zpráva, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpokládaných xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x provozních vlastností xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Xxxxx uvedená v xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda x xxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zprávě, x x návrhů, xxxxxx xxxxxxxxxx, uvede xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu k xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx společného xxxxxxxx, kterým xx xxxxxx umisťuje x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x b) x

x) xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x x).

(5) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo společném xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zkušebního provozu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x územním xxxxxxxxx x stavebním xxxx 49).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx kolaudaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu 49) xxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx oprávněnou xxxxxx.

(7) Xxx zpracování xxxxxx xx zohlední xxxxxxx xxxx okolí xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpečnost xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18h

Auditor bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx

(1) Provádět xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledku xxxxxx xxxxx §18g xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací").

(2) Povolení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x prokázal xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx čísel osoby x xxxxx xxxx xxxxx podnikání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení, x xxxxxxxxxx jej aktualizuje.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx odsouzen xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx samostatně xxxx x souběhu s xxxxxx trestnými činy, x byl xx xxxxxx nepodmíněný xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx.

(5) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§18x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.7.2011

§18x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žadatel

a) xxxxxxxxxxxx bakalářského, xxxxxxxxxxxxx xxxx doktorského xxxxxxxxxx xxxxxxxx 60) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx věd x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx v oborech xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx,

x) xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

1. 3 xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60),

2. 4 xxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. 5 xxx, xxxxx absolvoval xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx v rozsahu xxxxx §18g xxxx. 7. Xxxxxxx skládá xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tříčlenná x xxx lichý počet xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx předá bez xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx žadatel, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §18g xxxx. 7.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx rozsah, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

§18i vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

§18x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x staveb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx podílet xxx xxxx

x) jeho xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx, s xxx xx

1. xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx vztah xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18g xxxx. 3 xxxxxxxxx x x xxxxxx odbornou xxxx.

(3) Xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx, xx přestal xxxxxxxx podmínku xxxxxxxxxxxx xxxxx §18h odst. 4, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx x této xxxxxxxxxxx dozví.

(4) Auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinen účastnit xx pravidelného školení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí, dovedností x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx auditor xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx roku xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18h xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx pravidelného školení.

(5) Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx školení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§18j xxxxxx právním předpisem x. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

§18k

Odnětí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §18h xxxx. 1 auditoru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) přestal xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18j xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18j xxxx. 4, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxxx povolení xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx x vydání nového xxxxxxxx xxxxxxx xx xx uplynutí 3 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx.

§18x vložen právním xxxxxxxxx č. 152/2011 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2011

§18l

Akreditace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx §18i xxxx. 3 x §18j xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxx udělena xxxxxxxxxx x provozování xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, že

a) xx xxxxxxxx plán pro xxxxxxxxx školení, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x způsob xxxxxxx, včetně dozoru,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §18i xxxx. 1 písm. x) x 5 xxx xxxxx x xxxxxxx posuzování bezpečnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx k užívání xxxxxxxxxx prostor x xxxxxxxx nezbytného xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Osoba, xxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxx xx celou xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx školení a xxx xxxx xxxxxxxx x vybavení po xxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx opakovaně nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx a příjmení, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, identifikačních xxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxx podnikání xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

§18m

Prohlídka pozemní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18g xxxx. 1, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx evidence pozemních xxxxxxxxxx podle §29a xxxx. 1 xxxx. x),&xxxx;xxxx správce, xx-xx xxxxx xxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx správce, zajistí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Prohlídka se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx musí xxx provedena xxxxxxxx xxxxxxx 3 fyzických xxxx, x xxxxx xxxxxxx jedna xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx §18j odst. 1 x 2 xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx zjištěných rizik x návrhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx posloupnosti xxxxxx provedení. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx, x údaje x xxxxxxxxxx nehodách xx posuzovaném xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Před xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx dotčené pozemní xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezpečnosti pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx xxxx správce, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx možné x xxxxxxxxxx únosné xxx xxxxxxxxx xxxxx správy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx rozvoj. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 61).

XXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§19

Xxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 12) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "obecné xxxxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nestanoví xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx předpis 20) xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx komunikace, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; veřejně přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxx je dále xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, přemísťovat, osazovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dopravní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věcech xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pásová x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jiné xxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxx způsobit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; výjimečně xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§25) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidly Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidly,

c) xxxxxxxx sněhové řetězy x xxxxxxx, xxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx sněhovou xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x pneumatikách, xxxxx zvláštní předpis 2) xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx, splašky x xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) rozjíždět xxxxxxx xxxxxxx údržbových hmot, xxxxxx zemědělské nebo xxxxx stroje x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxx závady x xxxxxxxxxx xxxxx zjevně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx 78) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx vyžádalo xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mechanismu xxxx konstrukce xxxxxxxxxx xxxxxxx 78) nebo xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxxx xx karoserii xxxx xxxx xxxxxxx, za xxxxxx xxxxx nebo xx výrobním xxxxxx (xxxx jen "xxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dobu xxxx xxx 6 xxxxxx nesmí xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx uplynutí lhůty xxx xxxxxxxxx pravidelné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezpůsobilosti vozidla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxx,

x) umisťovat xxxx xxxxxxxxxx pojízdné nebo xxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx).

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x), x), x) a x).

§19x

Xxxxxxx zákaz xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx opatřením obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx silničních xxxxxxx xx místní xxxxxxxxxx xxxx průjezdním xxxxx xxxxxxx nebo xx jejich xxxxx, xx-xx xx nezbytné x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxxxx, bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jiných mimořádných xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx následků. X xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(2) Xxxxxxx zakázat xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx odstavce 1 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaným xx návrh, xxxxx xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx prokazujících xxxxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx 10 xxx. Xxxxxxxx xxxxxx, která může x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vlastník x xxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxx se xx xxxxxxxx týkat, x xxx-xx o opatření xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx navrhovatel. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxx dnem xx xxx vyvěšení. Xxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx řízení x jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx zakázáno xxxx xxxxxxx stání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx xxxx dočasného xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření obecné xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 268/2015 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§19x

Xxxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace

(1) Xx-xx xx nezbytné xxx naplnění xxxxx xxxxxxxxx zákazu nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a, xx xxxxxxxx pozemní komunikace xxxxxxxx odstranit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx vhodném xxxxx. Xx pominutí xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx vrátit xx xxxxx, odkud xxxx xxxxxxxxxx, nebo na xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, oznámí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla a Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx, xxx xx xxxxx vozidlo xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx odstranění, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx silničního vozidla xxxx provozovatel, xxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx zákazu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podle §19a xxxx. 2 xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §19a, xx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxx dražbě. Xxxxxxxx xxxxxxx úřad prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx nepovolí, xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx závažné důvody, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxxxxxx. Xx-xx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx provozovatele.

(4) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx jej xxxxx x převzetí xxxxxx xxxx xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nepřevzal xxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x prodeje xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3, nese-li xxxx xxxxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nesdělil xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx doručit do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx vlastních xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx vozidlo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxx případě xxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(8) Xxxxx-xx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx 10 xxx xxx dne předání xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

§19x

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx vlastníka pozemní xxxxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxx xx dálnici, xxxxxxx, xxxxxx komunikaci xxxx veřejně přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranit x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx byl xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19b odst. 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x místa, xxx xx odstaven, x xxxxxxxx xxx mimo xxxxxxx, silnici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx.

(2) Xx marném xxxxxxxx 2 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předání vraku xx náklady xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx vozidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §19b xxxx. 8 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ohledání xxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xx oznamuje xxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x účelem xxxxxx xxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx před xxxxxxxxxx ohledání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxx provozovatele. Došlo-li x otevření xxxxxxxxxx xxxxxxx x nepřítomnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx vozidla.

§19d

Odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxx x pozemní komunikace

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x §19 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx na xxxxxxx, silnici, místní xxxxxxxxxx nebo veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odstranil důvod, xxx který xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pozemních komunikacích, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxx 2 měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx na xxxxxxx místě; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxx vyzvednutí. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx důvody, xxxxx mu znemožnily xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx §19b xxxx. 7 obdobně.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx ve lhůtě 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Silniční xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nepovolí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzvednout, nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx prodej xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx jeho provozovatele. §19b odst. 4 xx 6 x 8 xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, který xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxx vyžádat xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx o provozovateli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nemůže-li xxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxx o vozidle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxxxx na xxxx xxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informaci xxxxxxx 5 xxx předem xxxxxxxxx xx vozidle x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxx správní xxxx xxxx uzamčení. Náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx pozemní komunikace; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §19 odst. 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace provozovatel xxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2020 Xx. x účinností xx 30.4.2020

§19e

Odstranění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx-xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx §19b xx 19d xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§19x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.4.2020

Xxxxxxxxxxx obecného užívání x xxxxx xxxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxx pozemní komunikace, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx označující xxxxxxxxxxx 33), stanoveným xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxxx zpoplatnění (xxxx xxx "zpoplatněná xxxxxxx xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx podle

a) typu xxxxxxx x ujeté xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), xxxx

x) xxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx (xxxx xxx "časový xxxxxxxx").

(3) Xx užití xxxxxxxxxxx pozemní komunikace xxxxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§20a

Osvobození xx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 34), xxxxx se xxxxx x vozidlo

1. Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 35) xxxxxxxxx x xxxxxx 1 x 2,

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXXX" xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx 36), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Vojenskou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx "VOJENSKÁ POLICIE" x xxxxxxx ozbrojených xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "CELNÍ SPRÁVA" 37),

x) hasičských xxxxxxxxxxx xxxxx x jednotek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx "HASIČI",

f) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "XXXXXX XXXXXXX" nebo "XXXXXXX XXXXXXX" 62),

g) Vězeňské xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx barevným xxxxxxxxxx a označením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 63),

h) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 66) xxxxxxxx xxxxxxx ZTP, nebo xxxxxxx XXX/X, pokud xxxxxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx postižená xxxxx sama xxxx xxxxx xx blízká 39),

x) přepravujícím xxxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx 69), xxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 35),

m) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 40),

x) správce xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx elektrickou xxxxxxx xxxx vodík

1. xxxxxxx, nebo

2. x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx XX2 v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 g/km,

p) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxx historického xxxxxxx.

(2) Xx-xx nutno xxx xxxxxxxx podle §24 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komunikaci, xx xxxxx užít xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

Časový xxxxxxxx

§21

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 3,5 xxxx (xxxx jen "xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění"), xxxxx xxxxx

x) byl xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x, xxx-xx x xxxxxxx xxxxx §20a odst. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), x) xxxx o), osvobození xxxxxxx od zpoplatnění xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx poplatek xxx xxxxxxx xx 1 xxx, xx 30 xxx nebo xx 10 dnů. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) nesmí předcházet xxxxxxxx provedení xxxxxx x

x) xxxx následovat xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xx provedení xxxxxx.

(3) Xxxx časových xxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx. Výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 500 Xx, xxxx časového xxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx xxxxxxxxx 600 Xx x xxxx xxxxxxxx poplatku xx 10 dnů xxxxx xxxxxxxxx 400 Xx. Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxxxxx 1 000 Xx, xxxx xxxxxxxx poplatku xx 30 dnů xxxxx xxxxxxxxx 300 Kč x xxxx časového xxxxxxxx na 10 xxx nesmí překročit 200 Kč.

§21a

Úhrada xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx časového xxxxxxxx xxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx výběrem xxxxxxxx xxxxxxxx a činnostmi xxxxx odstavců 4 x 5 xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx

x) x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury nebo xxxxxx pověřenou výběrem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx účet Státního xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatku xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx xxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hotovosti podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) a čísla xxxx a podmínky, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku bezhotovostním xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x).

(4) Xx xxxxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla,

b) xxxx o xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zemním plynem xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx a

f) adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, byly-li xxxxxxx.

(5) X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx vozidel x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vystaví potvrzení, xxxxx se xxxxx xxxxx, která úhradu xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx zaznamenání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx časového xxxxxxxx x evidenci vozidel x systému časového xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxxx úhradu provedla, xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§21x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x osvobození xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x), x), x), n) nebo x) x xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx zpoplatnění. Xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx xx neprovádí x vozidla osvobozeného xx xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1 xxxx. x), xxx-xx x vozidlo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpoplatnění xxxxx §20a xxxx. 1 písm. x), xx-xx xxxxxxxxx vojenskou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx osvobozeného xx xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxx. 1 xxxx. o), xx-xx xxxxxxxxx registrační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) xxxxxx poznávací xxxxxx vozidla,

b) xxxx x xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) vymezení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla,

d) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx

1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

2. datum xxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo,

3. xxxxxx xxxxxxxx nebo sídla xxxxxxxxxxxxx vozidla, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx podpis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx přikládá

a) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxx průkazu silničního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx dokládající xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx podle §20a xxxx. 1 xxxx. x) a není-li xxxxxxx registrováno x Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla opatřená xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx přílohy xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xx xxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxx; Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxx xxxxxxxxxx uvědomí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxx pro osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxx dnů Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx záznam x xxxxxxxxxx vozidla xx zpoplatnění v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; oznámení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx se oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x pominutí xxxxxx xxx osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění xxxxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx, xxx-xx předmětný xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 82).

§21x

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx vozidel v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x §21a odst. 4,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, vymezené x §21b xxxx. 2 xxxx. a) až x),

x) tom, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnující xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vozidla x xxxx x xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx, xxxxx užila xxxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx časového xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 45).

(3) Xxxxxxxx evidence xxxxxxx v systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Státní xxxx xxxxxxxx infrastruktury umožní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poznávací xxxxxx xxxxxxx, zda je xxx xxxx vozidlo

1. xxxxxxx časový poplatek x počátek x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxx

2. v xxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx k údajům xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Generální inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x evidenci xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uchovávají xx xxxx 2 xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxx fond dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 1, x xxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§21d

§21d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

§21x

§21x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 227/2019 Sb.

Xxxxx

§22

(1) Xxxxx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx čtyřmi xxxx, xxxxx největší povolená xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 3,5 tuny (xxxx jen "xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxx úhradě xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pomocí systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 42), xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vozidlo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepřenositelné x xxxx xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx mýtného xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx vzdálenosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx náprav x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx, xxxxxxxxx pozemní komunikace x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, jde-li o xxxx mýtného xxxxxxxxx xx účelem dosažení xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x); tato xxxx xxxxxxx se x xxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xx xxxx, kterou xxxxx xxxxxxx stanoví, xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxx, xxx-xx x část xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c).

(3) Xxxxx může nařízením xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a), xxxxx xxxx xxxx části xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx časového xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovenou xxxxxxxxx xxxxx. Výše xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx nejvýše 13 % x výše xxxxx mýtného xxxxxxx xxxxx věty xxxxx x případě, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxx §20a xx xxxxx nehradí. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx §20a odst. 2.

(5) Xxxx xxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx sazeb mýtného xxxxx celkový výnos x uloženého mýtného xx xxxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxx poměrnou xxxx nákladů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx vynaloženými xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) náklady xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pozemních komunikací,

c) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozem xxxxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx v kalendářním xxxx celkový xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx těchto xxxxxxx, xxxxx mýtného xx xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx celkový xxxxx x xxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx výši těchto xxxxxxx.

(8) Strukturu, xxxxx, xxxxxx výpočtu xxxxxxx, xxxxxxx návratnost xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx mýtného xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxx vlády.

(2) Ministerstvo xxxxxxx a provozovatel xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xx tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxxx xx síti xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro dohled xx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Technické xxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx předpis.

§22b

Evropská xxxxxx elektronického xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, které x xxxxxxx x příslušným xxxxxxxxx Evropské unie 43) umožňují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nepřetržité užívání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx elektronického zařízení x za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mýtného xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vydala.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx k této xxxxxxxx uděleno Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 70) xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§22x

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxx

x) určit druhy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx provozování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného (xxxx jen "evidence xxxxx o mýtném"),

c) xxxxxxxx bezplatné poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx 44), která x to xxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx mýtného od xxxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx od jím xxxxxxxx xxxxx 44), xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zpoplatněných xxxxxxxxx komunikací vozidly x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxx §22b odst. 3, a xx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného předkládá xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx g),

f) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 70), x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mýtného do xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službu elektronického xxxxxxx 70),

g) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxx-xx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx písmene x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx seznam všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxxxxx xxx aktualizovat.

(2) Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xx informačním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 45), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Evidence xxxxx x mýtném xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx průjezdu xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x x xxxx ujetých xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx, stanovených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x evidenci xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx 45). Xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx poskytuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům, Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx x Centrálnímu xxxxxxx xxxxxxxxxx informací. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §21 odst. 1, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxx xxxxxxxx osoby 44) s výjimkou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxx xx zpoplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx poskytuje službu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx x

x) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x).

(5) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vráceno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx nepoškozeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 44).

(6) Kauce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx elektronickém zařízení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx elektronického zařízení xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx ode xxx proběhnutí poslední xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx žádná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x takovém případě xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx vozidlo odebere x xxxxxxxx xxxxx x mýtném. Kauce xxxxxxxx rovněž xxxxx, xxxx-xx zaevidované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vráceno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx kauce x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx mýtného vložené xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx příjmem Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby elektronického xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx

x) xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 71),

x) xxxxxxx xxxx xx právo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x požadavky xxxxx §22g xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

f) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx elektronického mýtného,

g) xx zpracován xxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

h) xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xx alespoň 3 xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxx informační xxxxxxxxxxx, xxxxxx elektronických komunikací xxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Finanční xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx žadatele x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxxxxxxx xxxxxxxxxx řádné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rok xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx, x dokladem x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického mýtného.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 72), nebo xxxxxxxx xx nedoplatky xx xxxxxx, pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku zaměstnanosti xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxx pověst, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx bezúhonní. Za xxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ten, xxx xxx pravomocně xxxxxxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx 1 xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikáním, nebo xxx xxxxxxx čin xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podstata xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud se xx něho xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 59) xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Žádost x xxxxxx xxxxxx x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx se předávají x elektronické xxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx udělení xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxxxx právní předpis.

§22x

Xxxxxxxxxx poskytovatele evropského xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx xxxxx §22d xxxx. 1 xx xxxxxxx

x) xx 2 let xx xxxxxxx xxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx 43),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx elektronického mýtného xxxxx xxxxxxx x) x x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 6 měsíců,

c) uveřejnit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup xxx smluvní podmínky x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx,

x) předložit Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx poskytovanou xxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného,

e) xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx každému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx,

x) zajistit, aby xxx poskytovaná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nepřetržité xxxxxxx zpoplatněných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx zadávání xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičem vozidla,

g) xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, předat údaje xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) ve xxxxxxxxxx ceny za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oddělit xxxxxxxx xx jím poskytované xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx mýtného uvést xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jemuž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx služby xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx možnost xxxxxxx xxxxxx, xxx jim xxxxxxxxx, a zároveň x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx omezení xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxx xxx řízení xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx každé 2 xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelům xxxxxxx elektronického mýtného x xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx unie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx kontrole xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x

Xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxx xxxxxxxxxxxx evropského mýtného

a) xxxxxxx splňovat některou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v §22d xxxx. 1, xxxx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx uvedených x §22e.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povinni při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného užívat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x rozhodnutím Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evropskou xxxxxx elektronického mýtného 70)

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) byly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x prohlášením x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx prvek xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx CE xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx 73), má xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjistí xxxx xx důvodné podezření, xx prvek systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx určený k xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx brání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ochranné opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 74).

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§22h

(1) V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22c xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxx xxxxxx xxxx ohledně xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Úřad pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vyjádření se x předmětu xxxxx.

(2) Xxxx xxx přístup x dopravní xxxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zda xx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxx x v případě xxxxxxx xx od xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vydá nejpozději xx 6 měsíců xx xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx posoudí, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, vyvážené a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx evropskou službu xxxxxxxxxxxxxx mýtného 70).

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx

§22x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx před užitím xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx, xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nahlásit xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaevidovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

c) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx zaevidované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného,

b) xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci, xxxxx xxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx x vybaveno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx interoperability xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx 43), xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx úhrady xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx elektronického mýtného xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 196/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§22j

(1) Řidič vozidla x systému elektronického xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace zajistit xxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronického xxxxxxxx xx zaevidovaného vozidla x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx splněny xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22i xxxx. 1 písm. x) x x), x zadat do xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx celou xxxx jízdy po xxxxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozu,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem,

d) xxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §22c xxxx. 4 xxxx. x),

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mýtného, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22c xxxx. 4 xxxx. x), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Řidič xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xx zpoplatněné pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a vybaveno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx údajů, xxxxx xxxx potřebné k xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§22x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2012

§22k

Není-li xxxxxx mýtné xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického mýtného, xx které xx xxxxxxxxx přiměřená xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx xxxxx práva x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úroku x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxxxx.

§22x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§23

(1) Pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx může xxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oblasti xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx užít za xxxx sjednanou x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 23)

x) x xxxxx silničního motorového xxxxxxx x obci xx xxxx časově xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 24 xxxxx,

x) k odstavení xxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x provedení xxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx provozovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xx xxxxxx podnikání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, 24) xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vlastníkem xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

xxxxxx-xx tímto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x jiný xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx obec xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být označeny xxxxxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 12)

(3) X xxxxxxxx obec může xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx komunikace xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x).

(4) Xxx xxxxx organizování xxxxxxx xx území xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx obce xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx omezení.

§24

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikacích může xxx částečně xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx ztrát, xxx xx vzniknou x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) O xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční správní xxxx xx základě xxxxxxx xxxxx, v xxxxxx zájmu xx xxxxx k uzavírce. Xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx žádost xxxxxxxx

x) x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, po xxx xx xxx vedena xxxxxxxx,

x) x xxxx, xx jejímž xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx uzavírka nebo xxxxxxxx objížďka,

c) x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 5) xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx níž xx xxxxxxxx dráha,

d) x Policií Xxxxx xxxxxxxxx, má-li xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx uzavírka xxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jehož xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx případech dotčenými xxxxxxxxx úřady.

(4) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx úřad dbá, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyhovující x xxx xxx umožněn xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Příslušný silniční xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) příslušným poskytovatelům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx komunikaci, xx níž je xxxx doprava xxxxxxxxxxx x jsou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx, xxxxx povolují přepravy xxxxxx těžkých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x uzavírku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Policií Xxxxx republiky,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxx objížďka, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převedený xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx komunikace. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x náhrada případných xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x objížďce x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x objížďku xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(8) V případě xxxxxxxxx z xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx, dopravní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťován xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřít x xxxxxxx provizorně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sítě nebo xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §36 xxxx. 6. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx, xxxxxx uzavření x xxxxxxxx její části xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místní x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx uzavření x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x něm xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§24a

Omezení vjezdu některých xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx nákladní xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činí 12 tun a xxxx, lze xx xxxxxxx XX. x XXX. třídy xxxxxxx xxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 76), jen xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trasu xxxxxx trasy xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx nepovažuje užití xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) nezbytné xxx xxxxxxxx místa xxxxxxxx, xxxxxxxx, údržby xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx republiky a xxxxxxxxxxx sil xxxxxx xxxxx.

§24x vložen právním xxxxxxxxx x. 268/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2015

§24x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx silničního provozu x xxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx užít xxxxxxx, xxxxx

x) výška, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, skupiny xxxxxx, kola nebo xxxxxxx kol překračuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx rozložení xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x silničním xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx údržbu xxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx jejich xxxxx určí Ministerstvo xxxxxxx opatřením obecné xxxxxx. V opatření xxxxxx povahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dále

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

x) xxxxxxx, které x xxxxxx xxxxx odstavce 1 mohou být xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění xxx xxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla, doprovod xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx vozidla, a

c) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, která nepřesáhne 5 xxx.

(3) Dotčenými xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxx-xx o silnici xxxx místní komunikaci, x

x) krajský xxxx, xxx-xx o silnici xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx orgány. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxx, xx se xx xx, xx x xxxxxxx souhlasí.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxxx Ministerstvo dopravy xxxxx na své xxxxxx desce x xx úředních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx splněny xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(7) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx jen xxx xxxxxxx všech podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx policejní xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tím xxxxxxx Xxxxxxx České republiky.

(8) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx uživatele xxxxxxxxxx x náhradám za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx xxxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx předpisem x. 193/2018 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.10.2018

§25

Xxxxxxxx užívání

(1) K xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx obvyklým xxxxxxxx xxxx x xxxxx účelům, xxx xxx které xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx užívání"), xx xxxxx povolení příslušného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx s předchozím xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx zvláštní užívání xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x předchozím xxxxxxxxx Ministerstva vnitra, xxx-xx o dálnici, x ostatních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Souhlas xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxx podle odstavce 6 písm. x) xxxx 3 x xxxxxxxx 6 písm. x) xx xxxxxxxxxx x případě, xx xx xxxxx x xxxxxxx prospěšnou xxxxxx; x návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx uplatnit námitky, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx nezbavuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxx povolení, xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x odnětí xxxxxxxx. Právnické nebo xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx odňato povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xx xxxxxxx znovu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx ode xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx odůvodněné xxxxxxx xxxxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) X xxxx xxxxxx pohotovosti xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx pro vozidla Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx užíváním xxxxxxx, xxxxxxx a místní xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) xxxx-xx umožněno opatřením xxxxxx povahy podle §24b,

x) xxxxx xxxxxxx xxxx silnice pro xxxxxxxx xxxxxxx 76) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx xxxxxxxx xx nižší, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 76),

x) xxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení xxx písemnou, obrazovou, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx propagaci (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"),

2. xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nesloužících k xxxxxx xxxx opravám xxxxxx komunikací, nebudou-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo paliva xxxx.),

3. xxxxxxxxx stavebních xxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx prodejních x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxxx tvorbu,

d) xxxxxxxx inženýrských xxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxxx pozemku, xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, jestliže xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx samojízdnými xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx traktorů, xxxxx xxxxxx schválenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 30)

(7) Xxxxxxxx užívání xxxxxxxxxxx x zřízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx, bude-li xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) nebude xxx možné zaměnit x dopravními značkami xxx dopravními zařízeními,

b) xxxxxx oslňovat uživatele xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxx xxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx komunikace x místě, xxx xx umístěno reklamní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx náklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zabezpečena xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §30 xxxx. 3 xx xxxxxxxxxxx xx 50 xxxxx xx xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx souvisle xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xx vzdálenosti do 200 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx X. třídy xxxx na jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxx. Zánik některé x xxxxxxxx xx xxxxxxx vlastník xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámit xx 30 dnů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odejme.

(8) Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx provozované bez xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx x xxxxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příslušného silničního xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx na náklady xxxxxxxxx věci.

(9) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, zřizované xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 10 dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odstranění x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx výkon xxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx silničním xxxxxxxx xxxxxx, vyzvat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx odstranit. Xxxxxxx-xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů zakrýt x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadem. 16)

(11) Xxxxxx-xx silniční správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxx a xx marném xxxxxxxx xxxxx 10 xxx xxx xxx zveřejnění xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx dnů zakrýt x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx vlastníka dotčené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěno, xxxx jejího xxxxxxx, xx-xx xxxxx správy xxxxxxx pozemní komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx správce. Xxxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(12) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v §14 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxx. x) x d), xxxx xxxxxxxxx užíváním xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(13) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a místní xxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxxxxxx x této xxxx.

(14) V xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxx odstavce 6 xxxx. x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx plynulosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, povinna xxxxxxx náklady x xxxxx xxxxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

(15) Xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx, sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx

§26

(1) Xxxxxxx, silnice a xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, jestliže umožňují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jsou xxxxxx komunikace x xxxxxxxxx úsek xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx chodců, xxxxxx xx pohyb xxxxxxxxxxxx stavebnímu stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx situacím x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx kvalita, xxxxxx xxxxxxxxxx povrchu, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx běžnou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, krajnic, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx x vybavení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx technické xxxxx (xxxxxx uspořádání, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx oblouky) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx terénu (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx).

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxxx zhoršit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sněžení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, mrznoucí déšť, xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx povětrnostní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxx změna xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx vozidla xxxxxxxxx xxx pohybu vozidla xxxxxxxxxxxxx stavebnímu xxxxx x xxxxxxxx technickému xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx schůdnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nemůže xxxxxx předvídat xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dopravně xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx situacím a xxxxxx xxxxxxxxx.

§27

(1) Uživatelé xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx chodníku xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, která xxx xxxxxxx ze stavebního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxx komunikací.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx, xxxxx neprokáže, xx xxxxxx x mezích xxxx možností tuto xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx.

(3) Vlastník místní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx povinen nahradit xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx závada xx xxxxxxxxxx chodníku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx silnice, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x mezích jeho xxxxxxxx xxxx závadu xxxxxxxxx, u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závadu xxxxxxx, xxx na xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx technického xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx však xxxxxxx xxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx silnic, xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí, je xxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 12) nebo xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komunikací x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxx. Xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ručí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx blíže vymezí xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx lhůty pro xxxxxxxxxxxx závad ve xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úseků xxxxxx.

§28

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, silnice nebo xxxxxx komunikace, xxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx nebo schůdnosti, xxxx ten, xxx xxxxxxxxxx způsobil, je xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xx xxx, je xxxxxxx xxxxxxx vlastníkovi xxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxxxxx, xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xx původního xxxxx. Xxx nejsou xxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxx. 6)

(2) Xxx poškození xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx způsobit xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 12) musí xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxx x odstraněním xxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu; xxxx xx xxx x vlastníkem nebo xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxxx ve sjízdnosti xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx neprodleně xxxxxxxxx, je ten, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx znečištění, popřípadě x úhradě nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Pevné xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxx, dopravních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pouze dopravní xxxxxx x zařízení 12) xxxxx zábradlí, xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx umístit xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x se souhlasem Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxx-xx x xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že nebude xxxxxxxx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Pevné překážky, xx jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení, xxxx xxxxxx vlastníci xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx náklad xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem. Xx xxxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx překážku xx xxxxxxx jejího xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx pevnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx telekomunikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xx xxxx umístění xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dotčeného vedení; xxxxxxx-xx x xxxxxx x lhůtě xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

(5) Tvoří-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §15.

§29a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx xxxx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací. X Xxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxx komunikací se xxxxxxx:

x) informace x xxxxxxxxx komunikacích,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, místních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§24),

x) xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§25),

d) xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx zařazených xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě 58), xxx jsou x xxxxxxx xxxx xxx 3 roky, x vysokým počtem xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě 58), x nichž xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxx rizik.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. d) x e) xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx jednou za 3 xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy 45).

(4) Xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Centrální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxxx stanoveném Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx dálnicích, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, silnicích, místních xxxxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 46).

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 76) xx povinen xxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §24a xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx evidence pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup 46).

(7) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxx, silnic x místních komunikací xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z rozhodnutí x povolení zvláštního xxxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 46).

(8) Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací informuje x vydání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxx 5 až 7 neprodleně xx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x linkové xxxxxx dopravě, xxx-xx x pozemní xxxxxxxxxx, xx níž xx xxxx xxxxxxx provozována, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dopravci xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť těžkých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o uzavírku xxxxxxx komunikace používané x tomuto xxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx předávání xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, rozsah x xxxxxx, způsob xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

ČÁST SEDMÁ

OCHRANA POZEMNÍCH XXXXXXXXXX X XXXXXX XXXX X XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§30

(1) X xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx II. xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx slouží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx pásmo xxx xxxx budovanou xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dálnici, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx stavby 16) xxxx společného xxxxxxxx, xxxxxx xx stavba xxxxxxxx x povoluje.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmem xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxx ohraničený xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx 50 x x xx xxxxxxxxxxx

x) 100 x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxx pásmo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx silničního xxxxxxx,

x) 50 x xx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx pásu xxxxxxx X. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. třídy,

c) 15 x xx xxx xxxxxxx nebo od xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx XX. xxxxx xxxx III. xxxxx x místní xxxxxxxxxx XX. xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxx xxxxx určení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx území, xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

x) xx území xx xxxxxxxxx xxx x xxxx budov xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx přiděleno popisné xxxx evidenční xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx 64),

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxx účely zvětší xx xxxxx xxxxxx x 5 x, xxxxxx xxxxxxxx delší xxx 75 m. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx půdorysu jednotlivých xxxxx (u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stranami upravených xxxxxxxx xxxxx, tvoří xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx zřízeno x xxxxxxx na stanovené xxxxxxxx pouze po xxxxx xxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx I. x XX. xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxx. x) je xxx xxxxxx povolování xxxxxxxxx x provozování reklamních xxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxxx uživateli xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx 100 xxxxx xx 250 xxxxx.

§31

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, světelnými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx provozní xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx oslnit uživatele xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx x reklamní zařízení xxxxxxxxx x pozemní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dálnice x silnice X. xxxxx, xxx jeho xxxxxxx x provozování xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x xxxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xx xxxxxxxxxxx do 200 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povolení xxxxx xxxxxxxx 1 vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx reklamní xxxxxxxx zřizováno x xxxxxxxxxxx,

x) Ministerstva xxxxxx, xxx-xx x silniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xx xxxx pěti xxx, x v xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx umístit xx xxx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povoleno.

(7) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovené x rozhodnutí x xxxxxx povolení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx povolení. Xxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx povolení, xxx xxxxxx povolení xx xxxxxxx znovu podané xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx držitele xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxx xx 7 xxx xxx dne, kdy xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx existenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx umístěného x rozporu x xxxxxxxxx 2, 3 xxxx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xxx xxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, vyzvat vlastníka xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx pracovních xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reklamního xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(10) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení zřizovaného xxxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, zveřejní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem v xxxxx obvyklým x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx zakrýt x xxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xx reklamní zařízení xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx, xxx reklamní xxxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxx. 16)

(11) Xxxxxxxx nemovitosti, xx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx umožnit xx xxxxxxxxx xxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zakrytí xxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxxx a likvidace xxxxxx reklamního xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xx nemovitosti, je xxx, xxx škodu xxxxxxxx, povinen ji xxxxxxxx; této odpovědnosti xx xxxxxx xxxxxxxx.

§32

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx silničním xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x provádět xxxxxx, xxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx 16) xxxxxxxx xxxxxxxx, souhlas nebo xxxxxxxx stavebnímu xxxxx,

x) xxxxxxxx terénní xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx snížila xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x niveletě xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx odstavce xxxxxx dotčeny xxxxxxxx x xxxxxxx plánování x x xxxxxxxxx xxxx. 16)

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx linkové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odtokových xxxxxx.

(3) V xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§33

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na vnitřní xxxxxx oblouku xxxxxxx x xxxxxx komunikace X. xxxx XX. xxxxx x xxxxxxxx 500 x x xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx trojúhelnících prostorů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx objekty, xxxxxxxxx stromy xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx svým xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Strany xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx 100 x x silnice xxxxxxxx xxxxxxxx značkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxx xxxxxxx hlavní x 55 x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 12) xxxx silnice xxxxxxxx.

§34

(1) Vlastník, xxxxxxxxx xxxxxxx dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx X. xxxx XX. xxxxx xx oprávněn x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx pozemky, xxxx na xxxxxx xx nich xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx zásněžek, xxxxxxxxxxxx následků xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx toho, aby xxx byla xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx škody, xxxxxx xx možno xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx škoda xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xx xxx, kdo xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zprostit.

(2) Xxxxx-xx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx, pro xxxxxx se nezřizuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na sousední xxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu xxxxx, xx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejném xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x schůdnosti této xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu, x xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx silniční xxxxxxxx xxxxx zřízeno, xxxxxxxxx sousední xxxxxxxxxxx.

§35

Ochrana xxxxxxx, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dálnice, xxxxxxx x xxxxxx komunikace xxxx xxxxxxx strpět, xxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx půdy, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x stromů nebo xxxxxx částí, vznikne-li xxxx xxxxxxxxx výstavbou xxxx provozem xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; vznikne-li xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x tom, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx provozovatel xxxx vlastník xxxxxx xxxxxxxx, silniční správní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx nemovitosti sousedící x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx obce xx v nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úhradu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx své xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxxxx značek světelných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x označením xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x o xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx u dopravních xxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx zařízení pro xxxxxxxx xxxxxxxxx 33).

§36

Styk xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx komunikace x vedeními x x xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx zájem, xxxx dálnice, xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx sítě x xxxx vedení, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx, 7) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx díla, xxxx se xxxx xxxxx dotknout x xxxx xxx jimi xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tak, xxx byly xx xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx rozvod xxxxx a topných xxxxx (dále xxx "xxxxxx"), x výjimkou xxxxxx tramvajových x xxxxxxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxxxx zřizována pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace, xxxxxxx xxx podélně xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx pomocných xxxxxxxxx, xxxxx v dalších xxxxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Není-li xxxxx xxxxxxx bez neúměrných xxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx jako zvláštní xxxxxxx xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx zvláštní xxxxxxx 8) xxxxxxxxx jinak, xxxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx x vlastníkem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx břemene x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úhradu. Xxxxxxx-xx x dohodě, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výši xxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxxxxx území obce xxxxx xxx podélně xxxxxxxxxx vedení, kromě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 a xx xxxxxxxx uvedených x xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pásech xxxxxxxxxxx xxxxx silnice xxxx x místní xxxxxxxxxx xxx nejvyšším xxxxxx xxxxxx xxxx vegetaci. X xxxxxxxxx, kdy xx vyloučena xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řešení, xxxxx xxx xxxxxx xxxx umístěna i xx vozovkách těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx, xxx kterých by xxxxx xxxxx k xxxxxxxxx vedení, je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxx bezúplatné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx.

(6) V případě xxxxxxx vedení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení ke xxxxxxxxxx xxxxxxx dálnice, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx vedení xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxxxxxx, xx-xx výkon xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx prací, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxx výstavbě xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxx úseku vedení, x to na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x modernizací xxxx xx zvýšením xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxx předpisy 7) x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx, x dobývacím xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx a jinými xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, oprav x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx.

§37

Xxxx x xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx x trolejbusové xxxxx x xxxxxx, xxxx

x) xxxx dráze na xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxx komunikaci, x

x) xxx-xx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 160 xx.x-1.

(3) O xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxx stanovisko drážního xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozu xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Vlastník xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx přejezdu xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 2,5 m xx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx závorami, x xx x xxxx xxxx xxxxxx pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxx šířka xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx vlastník xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx rekonstrukci přiměřeně xxxxxxxx; u silnice x místní komunikace xxxx xxx 5 x musí xxx xx xxxxxxxx zachována xxxxx xxxxx xxxxxxx 5 x.

(5) U xxxxxxx x místní xxxxxxxxxx X. a  XX. xxxxx je xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx najíždění xxxxxxxxxx vozidel,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx zastavěném xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx silnice nebo xxxxxx komunikace,

c) xxx xxxxxxxx drážní zařízení xxxxxxxxx nutnému rozhledu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx komunikace x x výjimkou trolejových xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx do xxxx 5 m; xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přemístěna xxxx odstraněna.

(6) Je-li xx x technických xxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx, může být xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx dráhy xxxxxx xx pozemní komunikaci x xxxx xxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx poměrům xxx, xxx byly xx xxxxxxx dotčeny xxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků x provozovatelů x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx provoz. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušný silniční xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx drážního správního xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5) pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

§37x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx vlastníka xxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxx příslušný silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xx xxxxx xxxxxx xxxxx vhodnou xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxx x více xxx 5 xx x

x) xxxxxx xxxx přejezd x nižším stupněm xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace, vlastník xxxxx x obec, xx xxxxxx xxxxx xx rušený přejezd xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx si před xxxxxxx rozhodnutí vyžádá xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, x

x) drážního xxxxxxxxx úřadu k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li trasa xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxx.

§37x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

§38

Xxxxxxxxx xxxxxxx, silnice x xxxxxx komunikace xxx velkých xxxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dlouhodobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxx, xx který byla xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku, převede xxx bezúplatně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace.

(2) Xx-xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx těžebních pracích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 16) xxxxxxxx silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dopravně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx díla x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxx, rozhodne x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, případně x xxxxxxxxx xxxx staveništní xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx objížďky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovisko xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

§38x

(1) Xx dálnicích, xxxxxxxxx x místních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x měření (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx") xxxxxxx spadajících xx xxxxxxxxx M2, X3, N1, X2, X3, X, X, X, R, S xxxx XX 32) nebo xxxxxxxx xxxxxxx tvořených xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahrnovat kontrolu xxxxxxxxx vozidla nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx rozložení xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx vážení xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx nepřenosnými vysokorychlostními xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx z provozu (xxxx xxx "vysokorychlostní xxxxxxxxx xxxxxx"), x

x) xxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jaká xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x odklonění xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx").

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) zajišťuje x xxxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx x celními xxxxx

1. xx silnicích X. xxxxx kraj ve xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxx xxx xxxxxxxx osoba x

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx osoba.

b) xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx samostatně.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx X. xxxxx kraj xx xxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pověřená osoba x

x) na ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komunikace nebo xxx pověřená xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx nesmí v xxxxxxxxx, které xxxxx x přepravované xxxxxxx, xxxxx xxxxx hmotnost xxxxxxx, než xx xxxx skutečná xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x kontejneru xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx obsahující údaje x hmotnosti zásilky x xxxxxxxxx kontejneru xxxx výměnné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx soupravy xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx ve vozidle xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx úřady, jde-li x nízkorychlostní kontrolní xxxxxx, x kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení, xxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x xxxxx jimi xxxxxxxxxxx nebo provedených xxxxxxxxxxx xxxxxx x x počtu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx bylo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nedodržení xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nápravy xxxx skupiny xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxx vozidla xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolnímu vážení. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx zpět, xxxxx xxx delší xxx 16 xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážení xx xxxxx vozidla xxxxxxx xxxxx se xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle §38a xxxx. 5, xxxx-xx vydány.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydá osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zašle též xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního vážení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx x odstranění vozidla xxxx xxxxxx soupravy xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx policista xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní soupravy xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Rozsah a xxxxxx xxxxxxxxx nízkorychlostního xxxxxxxxxxx vážení, náležitosti xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§38x

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx řidiči xxxxx xx nejbližší xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx x zakáže xxxxxxxxxxx x jízdě xx xxxx, xxx

x) xxxxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odstraněno, xxxx

x) užití vozidla xxxx xxxxxx soupravy xxxx umožněno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §24b.

(2) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx řidiči xxxxx na nejbližší xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že řidič xxxxxx podrobit vozidlo xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx jízdy xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravy, xxxxxxx xxxx 48 xxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx pokračování x xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx soupravě xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx technického prostředku.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jízdní xxxxxxxx.

(5) Xxx-xx o xxxxx pokračování v xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x). Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx podle xxxxxxxx 2 xxx, jen xxxxx je v xxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x dispozici xxxxxxxxx zařízení na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vážení.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxxxx 81).

§38d

(1) Xxxxx vozidla xx xxxxxxx vždy xxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx soupravu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx prováděno xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx soupravy, bez xxxxxx xx xx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx x vysokorychlostnímu xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxx vysokorychlostním xxxxxxxxxx xxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, zajišťuje-li vážení xxxxx §38a xxxx. 4 xxxx. x), xxxx jimi xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vysokorychlostní xxxxxxxxx vážení xxxxx xxxxxx, který doručí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xxxx vysokorychlostní xxxxxxxxx vážení provedeno.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx doklad, xxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx o zahájení xxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx lístku x dokladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a vzor xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx-xx x podstatnému xxxxxxx zatížení části xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx technický xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uhradit vlastníkovi xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úpravou x opravou xxxxx xxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx k xxxxxx x výši xxxxxx s vlastníkem xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, rozhodne xx xxxxx vlastníka xxxx.

XXXX OSMÁ

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ XXXXXX

§39x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je souborem xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyhledávání, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, používání x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx spojení, x xxxxx účelem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(2) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému, xxxxx odpovídají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropskou komisí x uveřejněným x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem odpovídajícím xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, lze xxxxxx xx trh x xx provozu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx není x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx 3, uloží xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 75).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx, xxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 75).

§39a xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 196/2012 Sb. x účinností xx 1.9.2012

ČÁST XXXXXX

XXXXXX XXXXXX X XXXXXX DOZOR

§40

Výkon xxxxxx správy

(1) Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní úřady, xxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx úřad.

(2) Ministerstvo xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx X. xxxxx x o xxxxxxx xxxxxx kategorií,

b) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx X. třídy xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx stavebního xxxxx 15) xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

x) povoluje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přepravy xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přesahují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2) pokud xxxxx přepravy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednoho xxxxx,

x) rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx orgánu xxxxx x přenesené působnosti,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x závazné xxxxxxxxxx x územním x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx dálnic x silnic I. xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury 80) x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x újezdních úřadů,

h) xxxxxx xxxxxxxx opatření x prvků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 5,

k) xx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx 80).

(3) Xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx silnic II. x III. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozměrných xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx hmotnost xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx, 2) xxxxx xxxxx přepravy nepřesahuje xxxxxx obvod kraje,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx II. xxxx XXX. xxxxx x x změně xxxxxxxxx nebo xxxxx,

x) xxxxxxxxx x zrušení xxxxxx II. x XXX. xxxxx xx xxxxxxx souhlasu Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx I. xxxxx x výjimkou věcí, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy,

e) xxxxxxxxx x opravných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stanovisko x xxxxxxx řízení x xxxxxxxx řešení xxxxxx XX. x XXX. xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx

x) vykonává působnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo dopravy xxxx krajský xxxx, x působnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx komunikací,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxx xxxxxxxxxx zřízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) projednává přestupky xxxxx §42a a 42b xx xxxxxx xxxxxx, silnic, místních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx celní xxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxx; x projednání xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 písm. x) x §42b xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xx xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolní xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x hlediska řešení xxxxxxxx x účelových xxxxxxxxxx.

(5) Obecní xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx komunikací x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kategorie,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx vykonává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území vojenského xxxxxx.

(7) Xxx-xx o xxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx obvodu xxxx xxxx více silničních xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxx xxxxxx a vydá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx orgán může xxxxxxxx, že řízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) zastavit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx kontrolnímu vážení,

b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provozovatele xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadány údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a kontrole xxxxxx mýtného, xxxxxx xxxxxxxx dokladů prokazujících xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vozidla, není-li xxxxx současně xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x totožnost xxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od zpoplatnění xxxxx §20a xxxx. 1 písm. x) xxxx x), a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx osvobození vozidla xx xxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx, silnice, xxxxxx xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx považuje za xxxxx xxxxxx daní, x výjimkou xxxxxx x přestupcích. Celní xxxx xxxxxxxxxx přestupky xxxxx §42a odst. 2 x 3 x xxxx. 4 xxxx. a) , x) a x) x odst. 7 x §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) x xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxxxx §42a odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §42a xxxx. 3 je xxxxxx xxxxxxxxx celní xxxx, xxxxx přestupek xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx fond dopravní xxxxxxxxxxxxxx oznamuje xxxxxxx xxxxx podezření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 7 x §42b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x).

§41

Státní xxxxx

(1) Státní xxxxx xx dálnicích, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxx dozor x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektronického xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx systému a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výkonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správními xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx osoba xxxxxxxx xxxxxxx státního dozoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx zahájeném x moci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxx protokolu x xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uživatele xxxx xxxxxxx komunikaci, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx dvou xxx xxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx průkazu xxxxxx správní xxxxx, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spadá. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§41x

(1) Ministerstvo vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona

a) referenční xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, který se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datum, místo x okres xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx je x xxxxxxxxxx uveden xxxx xxx smrti xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou

a) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx orgán,

f) xxxxxx xxxxx,

x) datum xxxxxxxx x xxxxxxxx provozování xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x adresa xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x občana, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, místo x xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxx x místu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx o úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx došlo,

i) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) pohlaví,

d) xxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x stát xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx svéprávnosti,

i) xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx x xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx, xxx-xx x úmrtí xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx využijí x agendového informačního xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxx agendového xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx lze v xxxxxxxxxx xxxxxxx použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, které jsou xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§41x

(1) Xxxx využívá xxx xxxxx organizování xxxxxxx xx xxxxx xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxx, místo x xxxxx narození; x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx, místo x xxxx, xxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx pobytu,

e) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x okres xxxxx; xxx-xx o xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož území x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, den, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxx, který xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obec využívá xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx fyzických osob x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo zahraniční xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx osoby.

(3) X xxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§41x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 162/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 30.4.2020

§42

§42 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 64/2014 Sb.

Přestupky

§42a

Přestupky fyzických xxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x rozporu x §19 xxxx. 1 xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx objížďku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 7 xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx obvyklým způsobem xxxx k xxxxx xxxxxx, než pro xxxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v povolení xxxxxxxxxx užívání xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §24b,

c) xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx §25 odst. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 8 výzvy x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx zařízení provozovaného xxx povolení podle §25 odst. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 10 xxxxx k xxxx odstranění,

d) xxxxxxxx xxxx poškodí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 11 xxxx xxxxx §31 xxxx. 9 nebo 10,

x) x rozporu x §31 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podle §31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx podmínky tohoto xxxxxxxx,

x) x rozporu x §10 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx sousední xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx dálnici, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou komunikaci x xxxxxxxx,

x) poškodí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) na xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxx je xxxxx §19 odst. 2 xxxx. a) až x) xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxx xx na xx podle §19 xxxx. 3 zakázána,

k) xxx xxxxxxx neodstraní xx způsobené znečištění xxxxxxx, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx jí způsobené xxxxxxxxx dálnice, silnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provizorním xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx s §29 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx překážku xxxx ji xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x rozporu s §32 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxxx ochranném xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx v xxxxxxx x tímto povolením,

o) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx X. nebo XX. xxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §33,

x) jako xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, vznikne-li xxxxxx xxxxxxxxx výstavbou xxxx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xx svůj xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, vznikne-li xxxxxx nebezpečí x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §21 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vozidla x systému elektronického xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx s §22j

x) xxxxx vozidlo, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx, aniž xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx chybně,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikaci xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x úhrady xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx mýtného.

(4) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo celníka, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vážení,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxxxxxxxxx kontrolní vážení, xxxx

x) řídí xxxxxxx xxxx jízdní soupravu, x nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x silničním provozu,

d) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §38c xxxx. 1 xxxxxxxxx x jízdě vozidlem xxxx xxxxxx soupravou, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením xxxxxxxx nedodržení xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx jako vlastník xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx x xxxxxxx x §36 odst. 6

x) neprodleně neuzavře xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemní komunikace x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx havárii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx havárie xxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ochranném xxxxx dopustí přestupku xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(7) Fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového zpoplatnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21b xxxx. 1, aniž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpoplatnění,

b) xxx xxxxxxxxxxxx vozidlem, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zpoplatněná pozemní xxxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) oznámeno Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §21b xxxx. 5.

(8) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu

a) do 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x xxxxxxxx 4,

x) xx 300&xxxx;000 Kč, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), x), x), x), x), i), x), l), m), x) x x),

x) xx 200&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxxx 5 a 6,

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x), xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx 7 xxxx. x),

x) do 20 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

x) do 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxx xx xxxxx do 1 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. x),

x) xxxxxxxx na xxxxx do 5 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xx 30&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx odstavce 4 xxxx. x), x) x d),

j) xxxxxxxx xx xxxxx xx 15&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x),

x) x příkazním xxxxxx xx 30&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxx. c).

§42x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §19 odst. 1 xxxxx obecné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxx podle §24 xxxx x rozporu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx neoznačí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xx 7 xxxxx bez xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx komunikaci jiným xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx určeny, xxxxx nedodrží xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxx užívání xxxx x xxxxxxxx obecné xxxxxx podle §24b,

c) xxxx vlastník xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §25 xxxx. 8 xxxxx x jejímu xxxxxxxxxx, xxxx xxxx vlastník xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x §25 xxxx. 10 xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx poškodí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §25 odst. 11 xxxx xxxxx §31 xxxx. 9 xxxx 10,

x) v rozporu x §31 zřizuje xxxx xxxxxxxxx reklamní xxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §10 xxxx. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx je xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, silnici xxxx xxxxxx komunikaci, xxxx součást nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xxxxxxxx xxxx obecné xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxx xx podle §19 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxxxxx,

x) na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx podle §19 xxxx. 3 zakázána,

k) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx znečištění xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx závadu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) neprodleně xxxxxxxx xx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň provizorním xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §29 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx neodstraní xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem,

n) x xxxxxxx s §32 xxxxxxx stavbu xxxx terénní xxxxxx x silničním ochranném xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx ochranném xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx silnice xxxx xxxxxx komunikace X. xxxx XX. xxxxx anebo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxxx křižovatek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §33,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx komunikace xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zabránění xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx výstavbou nebo xxxxxxxx pozemní komunikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx půdy, padání xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx takové xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx Státnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §21b odst. 1, xxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxxxxx,

x) jím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx zpoplatnění, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, aniž xx osvobození xxxxxxx xx zpoplatnění bylo xxxxx §21 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Státnímu fondu xxxxxxxx infrastruktury,

t) jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx časového zpoplatnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21b odst. 5,

x) xxxx provozovatel xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx soupravu, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu,

v) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §38a xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx provozovatel xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rozporu x §38a odst. 5 xxxxxxxxxx, aby xxxx ve xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x dispozici xxxxxxx vydané odesílatelem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §38a odst. 5 xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx doklad, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nástavby, xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vážením xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozměrů xxxxxxx xxxx jízdních xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozuje xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 76).

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická osoba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx mýtného dopustí xxxxxxxxx xxx, xx x rozporu x §22i

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zaevidování,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, dovolí xxxx xxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx konkrétní vozidlo x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx xx xxxxxx vozidla x systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) nepoučí xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxx vlastník xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx přestupku tím, xx

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx x případě xxxxxxx xxxx sítě xxxx xxxxxx xxxxxx anebo xxxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx komunikace,

b) x xxxxxxx x §36 xxxx. 6 neoznámí xxxxxxxxx, xxxxxxxxx správci xxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx odstranění xxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx vedení xxxxx xxxxxxxx xxxx nezabezpečí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 5 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxx stavebních prací xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x silničním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přestupku xxx, xx xx xxxxxx nemovitosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx silničního xxxxxxxxx úřadu.

(5) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx inteligentního xxxxxxxxxx xxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §39a xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dopravního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(6) Za přestupek xxx uložit pokutu

a) xx 500 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), x), x) a x) x xxxxxxxx 5,

x) xx 300&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. c), x), x), f), x), x), x), x), x), o) x x),

x) xx 200&xxxx;000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x) a odstavců 3 x 4,

d) xx 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) a x) x xxxxxxxx 2,

e) xx 5 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. s) x t).

§43

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §42a x 42b

(1) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. u), xxxx xxxxxx xxxxxx 9&xxxx;000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx tunu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu. Není-li xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxx 500 xx, činí výměra xxxxxx 5&xxxx;000 Xx. Xxxx-xx xxxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, určí xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx překročení. Xxxx-xx xxxxxxxxxx vážením xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x silničním xxxxxxx, věty xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx Ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovené x §40 xxxx. 2 písm. i) xxxxx xxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §40 xxxx. 9. Xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 2 x 3 x §42a odst. 4 xxxx. x), x), x) x x) xxxx projednat xxxxxxxx xx místě Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 1 písm. x), x), g), h), x), x) x x) xxxx projednat xxxxxxxx xx místě xxxxxx policie nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx uložil. Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xx ze 40 % xxxxxxx vlastníka xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx 45 % xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a x 15 % xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jízdní xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxx překročení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx podle §42a xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx její xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx zásilky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx odpovědný xx xxxxxxxxx xxxxx §42a xxxx. 4 xxxx. x), pokud bylo xxx xxxxxxxxxx vážení xxxxxxxx pouze nedodržení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx kol xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu x xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zabránit.

(6) Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx správnío xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX nebo x xxxxxxx podle xx. 6 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 67) xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x silniční dopravě xxxxxxxxxxx velkými xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 6) xxxx xxxx xxxxxxxxxx zástupcem, xxxxx xxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 6), v xxxxx xxxxxxx obvodu xx sídlo této xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxx materiálu, xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, a xxxx fyzikálních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxx.

§43x

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xx oprávněn vybrat xxxxx od 5 000 Xx xx 50 000 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) který xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku uvedeného x §42a odst. 2 až 4 x x xxxxxxx xx xxxxxxx podezření, xx xx bude xxxxxxx přestupkovému xxxxxx xxxx xx by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx spojeno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, nebo

b) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx uvedeného v §42b xxxx. 1 xxxx. x)&xxxx; xxxx §42b xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §42b xxxx. 2 xxxx. x) až x) x xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx vyhýbat xxxxxx x přestupku xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx možné.

(2) Xxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxx od 5&xxxx;000 Xx xx 50&xxxx;000 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42a xxxx. 2 a 4 x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx vyhýbat přestupkovému xxxxxx xxxx že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pokuty bylo xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx tohoto vozidla xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §42b xxxx. 1 xxxx. u) x xx důvodné xxxxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx uložené xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx vybrat xx xxxxx, xxxxx xxxxxx imunit x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx mezinárodního xxxxx.

(4) Xxx xxxxxx kauce xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uveden xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxx, xxxxx je příslušný x xxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx policista xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vyhotovení doručí x případě uvedeném x odstavci 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx účely Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxx správy.

(6) X xxxxxxx, xx kauci xxxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že kauci xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx x převede xxxxxxxx kauci xxxxxxxxxx xx 2 pracovních xxx na bankovní xxxx tohoto xxxxx.

§43x

Xxxxxxx x započtení xxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx, jestliže

a) byla xxx odložena, xxxxxx x přestupku xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x přestupku nebyla xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 písm. x) xxxx §43a xxxx. 2 písm. a), xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provozovateli xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §43a xxxx. 2 xxxx. x).

(2) Xx-xx x xxxxxx o xxxxxxxxx uložena pokuta, xxxxxxx se vybraná xxxxx xx zaplacení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx. Započtení kauce xx zaplacení pokuty xxx xxxxxxx teprve xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pokuty za xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx pokuta, vrátí xx xxxxxx xxxx xxxxx zbývající xx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nákladů řízení.

(3) Xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx.

(4) Kauci xxxxx §43a xxxx. 1 x 2 xxx xxxxxx též u xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §43a odst. 1 x 2 a xxxxxx xxxx policista xxxxxxxxxx xxxxx §43c. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x §43a xxxx. 3 xx 5 se xxxxxxx xxxxxxx.

§43c

Zabránění x jízdě

(1) Xx-xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kauci xxxxx §43a a xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, přikáže xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řidiči xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxx bezpečnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xx x xxxxx použitím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx odjezdu vozidla (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x x nákladu.

(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místa odstavení x xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vozidla. Odpovědnost xxxxxx xxxx provozovatele xxxxxxx xx motorové xxxxxxx, náklad x xxxxxxxxxxxx osoby není xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podmínkách xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx zadržených xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx dokladů k xxxxxxx a x xxxxxxx. X potvrzení xxxxx výši kauce, xxxxxx určil xxxxx §43a xxxx. 1 xxxx 2, x xxxxxxx xxxxx příslušný x xxxxxx xxxxxx x přestupku.

(4) Jedno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 vydá xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, jedno xxxxxxxxxx xxxxxx v případě xxxxxxxx x §43a xxxx. 1 xxxx. x) bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jedno xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx.

(5) Doklady x xxxxxxx x x xxxxxxx zadržené podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx správa x xxxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní den xx jejich xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx řízení x xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x vedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x x nákladu, xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §43a,

b) xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pokuta x xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx uložená xxxxxxxx xx místě xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx tvořilo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxx xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zvířata.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§44

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Souhlasy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx podklad pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx stanoviska xxxxx §16 odst. 2.

(2) Xxx převodu dálnice xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx §38 xxxx. 1 se nepoužijí xxxxxxxx vyžadující x xxxxxxxx majetku xxxxx xx jiné xxxxx xxxxxxxxxx souhlasu xxxx xxxxxxx 13). Tyto xxxxxxxx se rovněž xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, místních xxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x vlastnictví xxxxxx xxxx xxxxx §38 xx vlastnictví xxxxx.

§44a

Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§44x

Xxxx xx účastníkem x řízeních xx xxxxxx xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxxxxxx xx na jejím xxxxx i v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§44x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 268/2015 Xx. x xxxxxxxxx od 31.12.2015

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Ustanovení §10 xxxx. 3 xx nevztahuje na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xx rychlostní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx před xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 1992 x xxxxxx xxxxx x xxxx závazné xxxxx xxxxxxxx stavby dálnice, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pozemky, xxxxxx a práva x nim xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 16)

(3) Xxx xxxxxx, která xxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, není xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zvláštnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §25 odst. 4 xxxx. x); tím xxxx xxxxxxx ustanovení §29 xxxx. 4.

§46

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 x výši xxxxx xxxxxxx podle §22 xxxx. 5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx emisní xxxxxx xxxxxxx a dobu, xx kterou xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 písm. a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxx na mýtném, xxxxxxxx uplatnění xxxxx xx mýtném x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §22 xxxx. 3.

(2) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6 odst. 4, §8 odst. 3, §9 xxxx. 6, §10 xxxx. 6, §12a xxxx. 3, §16 xxxx. 4, §18g odst. 7, §18i xxxx. 4, §18j xxxx. 5, §20 xxxx. 1, §21a xxxx. 6, §22 odst. 5 x 8, §22a odst. 3, §22c odst. 2 xxxx. f), §22c xxxx. 7, §22d xxxx. 8, §22i xxxx. 4, §22j xxxx. 1 xxxx. x), §22j odst. 3, §24 odst. 9, §25 xxxx. 13, §25 odst. 15, §27 odst. 7, §29a odst. 9, §36 odst. 8, §37 xxxx. 1, §38b odst. 5, §38d xxxx. 4, §41 xxxx. 4 x §43 xxxx. 7.

§47

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 135/1961 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 27/1984 Xx., xxxxxx x. 213/1993 Xx. a xxxxxx x. 134/1994 Xx., x výjimkou xxxxxxxxxx §6 xxxx. 3, §6a, 6x x §24 odst. 1 xxxx. l), xxxxx xx zrušují xxxx 31. xxxxxxxx 1997.

2. Xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx dopravy č. 35/1984 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (silniční xxxxx).

3. Xxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. XX-1976/77-23, kterým xx xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx škodám x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 24/1977 Xx.), xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 10.4.1986 xxx x. x. 80/86.

4. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. x. 14&xxxx;078/82-025 x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 35/1982 Sb.).

5. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. x. 23&xxxx;462/83-25 x používání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx v xxxxxx 32/1983 Sb.).

6. Výnos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x. x. 22&xxxx;130/1984-025 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx pozemními xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 16/1985 Sb.).

7. Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. j. 8&xxxx;013/1986-025 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a místních xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5/1986 Xx.).

8. §82 xxxxxxxx č. 145/1956 Ú. l., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997 s xxxxxxxx ustanovení §20, 21 x 22, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1998.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2000 xxxxx xx 31. ledna 2001.

2. Xxxxxxxxxx §20, 20a x 21 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx tohoto xxxxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2001.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 102/2000 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2000

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 31)

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 358/2003 Sb. x xxxxxxxxx od 29.10.2003

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení x čl. X

1. Xxxxx tunel xxx 500 x, xxxxx xxxx xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, musí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

2. Xxxxx xxx 500 x, který byl xxxxxxxx 16) x xxxxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx dni 30. xxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním předpisem.

3. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xx 3 xxxxxx od účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx 500 x podle xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx 500 m, který xx xxxxxxxx 16) x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem 16) a není xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, splňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 80/2006 Xx. x účinností xx 1.1.2007

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaného xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxx není podmínka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x místě umístění xxxxxxxxxx zařízení svodidly xxxx jiným zabezpečením xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xx xxxxxxx nejpozději xx 31. xxxxxxxx 2009 zajistit, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 7 písm. x) zákona x. 13/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx uplynutím xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx povolení xx povinen ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 97/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 16.4.2009

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx než 3,5 xxxx x xxxx xxx 12 xxx, které xxxx x xxxx 2008 xxxxxxxx xxxxxxx prokazujícím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 2008 nebo na xxxxx měsíc xxxx xx xxxx xxx x x něhož xxxxxxxx xxxxxx kupónu xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jeden xxxxx nebo xx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2009. Způsob použití xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx povolená xxxxxxxx činí xxxxxxx 3,5 xxxx, xxxxx xxxx x xxxx 2009 xxxxxxxx kupónem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx kalendářní xxx 2009 xxxx xx xxxxx měsíc xxxx xx sedm xxx x x xxxxx platnost tohoto xxxxxx xxxxxx xx 31. prosinci 2009, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a povinnosti xxxxxxxx elektronickým xxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxx xxx, který xxxxxxxxxxxxx následuje xx xxx, který je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. února 2010. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx, kontrola xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx trestání xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x systému elektronického xxxxxxx provozovaného xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx systému, xxxxxxx xx xxxxx mýtného x tomto systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 347/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx auditu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18h xxxx. 2 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx absolvovat xxxxxxx xxxxx §18i xxxx. 3 xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx pozemních xxxxxxxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx záměru xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 152/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x xx xxxxxx dne xxxxxxxxxx xx dokončí x práva a xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx, jehož zřízení x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx X. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx pomocném pozemku xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx pásmu xxxxxxx x xxxxxxx X. xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx nadále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x povolení xx zániku xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2, xxxxxxxx mu nebylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xx xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx lze podle xxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, odstranit. Xxxxxxxxxx-xx vlastník reklamní xxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §25 xxxx. 10 x 11 xxxx §31 xxxx. 9 xx 11 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 196/2012 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kategorie xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx.

2. Silnice X. xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dálnice XX. třídy, xxxxx

x) xxxx směrově oddělené xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.

3. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx 1 xxxx xxxxx §22c odst. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se počítá xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 268/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.12.2015 x xxxxxxxx xxxx 4, který xxxxxx xxxxxxxxx 13.11.2015

Xx. VII

Přechodné ustanovení

Řízení xxxxx §22h xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 319/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dokončí x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx předem dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 370/2016 Xx. s xxxxxxxxx od 14.12.2016

Xx. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2017 Xx. x účinností xx 1.1.2018

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx 31. xxxxx 2021 lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nedotčena.

3. Xx 31. xxxxx 2021 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx užít xxxxxxxx osvobozeným od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx poplatku, aniž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 227/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxx x. 13/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 403/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx jiné postupy xxx výkonu xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxxx podle zákona x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 609/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 13/97 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.1997, x výjimkou ustanovení §20, 21 x 22, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.1998.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

102/2000 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 13/97 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích

s xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx o krajích, xxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

489/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2001

256/2002 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 13/97 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

259/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 84/90 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 175/90 Xx., x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2002

320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2003

358/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 29.10.2003

186/2004 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx zákona o Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004), x xxxxxxxx §20 x 20x, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2005

80/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 x xxxxxxxx §13 xxxx. h), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

311/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx hmotách)

s xxxxxxxxx xx 1.9.2006

342/2006 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 3.7.2006

97/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.4.2009

227/2009 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

347/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX xx věcech xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx x o Xxxxx xxxxxxxxx majetku XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 56/2001 Xx., o podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/99 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2010 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.1.2011

406/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 347/2009 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 104/2000 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x změně xxxxxx x. 171/91 Xx., x působnosti xxxxxx XX ve xxxxxx xxxxxxx majetku státu xx jiné osoby x o Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/99 Xx., x pojištění odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/99 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2011

152/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2011

288/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 86/2002 Xx., o ochraně xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 13/97 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.11.2011

329/2011 Xx., x poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx postižením x x xxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

341/2011 Sb., o Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2012

18/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Celní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2013

119/2012 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 111/94 Xx., x silniční xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2012

196/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.6.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.5.2014

268/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 13/97 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.12.2015 s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.11.2015

243/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

319/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2017

370/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 14.12.2016

151/2017 Xx., kterým se xxxx zákon x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.6.2017

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

282/2017 Xx., xxxxx XX xx xxx 27.6.2017 xx. xx. Xx. XX 21/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx §24 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx komunikacích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 19.9.2017

169/2018 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vodní x energetické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2018

193/2018 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2018

89/2019 Xx., xxxxx XX xx dne 12.2.2019 xx. xx. Xx. XX 21/17 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xx. II xxxx 2 a 3 zákona x. 196/2012 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 13.4.2019

186/2019 Xx., xxxxx ÚS xx xxx 18.6.2019 xx. zn. Xx. XX 25/15 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §10 xxxx. 4. písm. x) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 9.8.2019

227/2019 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020

162/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.4.2020

403/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 416/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x energetické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

543/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x odpadech x xxxxxx o výrobcích x xxxxxxxxx životností

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

609/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x oblasti xxxx x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 38/1995 Xx., x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx silničních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§1 xxxxxx x. 266/1994 Sb., x xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 102/1995 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx č. 145/1956 Ú. l., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx. x xxxxxx x. 151/1997 Xx.
6) Xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx.
Vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí (XXX).
7) Např. xxxxx č. 222/1994 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x výkonu xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o Xxxxxx energetické xxxxxxxx, xxxxx č. 138/1973 Sb., o xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 110/1964 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx XXX č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Zákon č. 110/1964 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Xxxxx XXX č. 552/1991 Sb., x xxxxxx kontrole, xx xxxxx zákona x. 166/1993 Xx.
11) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (xxxxxxx xxx).
12) Zákon č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x plynulosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx č. 99/1989 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §45 xxxx. 1 xxxxxx x. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
§14 xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx financí x. 119/1988 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §8 xxxx. 2 a 4, §46 x xxxx. xxxxxx č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §120 xxxxxx x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 50/1976 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx XXX č. 244/1992 Sb., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 122/1984 Sb., x náhradách xxx vyvlastnění xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx x xxx.
19) §58 xxxx. 2, §139 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 50/1976 Xx.
20) Xxxxx XXX č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
22) Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
23) Zákon č. 526/1990 Sb., x cenách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
24) Zákon č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) §24 xxxxxx č. 367/1990 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx).
26) Xxxxx č. 38/1995 Sb., o technických xxxxxxxxxx xxxxxxx silničních xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 355/1999 Xx.
27) Zákon č. 199/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
28) §4 xxxxxx x. 104/2000 Xx., o Xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx osoby a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
29) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx znění zákona x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
31) Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 256/2002 Xx.
32) Zákon č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) Zákon č. 361/2000 Sb., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) Xxxxxxxx č. 341/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
35) Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů.
36) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
37) Vyhláška č. 197/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správy, xxxxxxx služebních stejnokrojů x xxxxxxxxx barevném xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
38) Vyhláška x. 138/1997 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., kterou xx xxxxxxx zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) Xxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Zákon č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
41) Zákon č. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
42) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2004/52 x xxxxxxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxxxx.
44) §31 x následující xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 21/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x listinou a x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
45) Zákon č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
46) §2 xxxx. o) x §5 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 365/2000 Sb., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
47) §2 xxxx. 2 zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
48) Xxxxx č. 219/2000 Sb., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
49) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx).
50) Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxx).
51) §110 xxxx. 2 zákona x. 183/2006 Xx.
52) Zákon č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx.
53) §149 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
54) §4 xxxx. e) xxxxxx x. 101/2000 Xx.
55) §5 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 101/2000 Xx., xx xxxxx zákona č. 439/2004 Sb.
56) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/62/ES xx xxx 17. xxxxxx 1999 x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidly.
Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/38/ES ze dne 17. xxxxxx 2006, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 1999/62/ES o xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx určitých pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/54/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/52/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2008/96/ES xx xxx 19. listopadu 2008 x xxxxxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2010/40/EU xx xxx 7. července 2010 o xxxxx xxx zavedení inteligentních xxxxxxxxxx systémů x xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxx rozhraní x jinými xxxxx xxxxxxx.
57) Xxxxxxxxx §20 xxxx. 1 xxxx. j) zákona x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), §16 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §26 xxxx. 1 xxxx. x), §26 xxxx. 3 xxxx. x), §29 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx.
58) Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady č. 1692/96/ES xx xxx 23. xxxxxxxx 1996 x xxxxxxxx směrech Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sítě.
Písmeno X části 8 xxxxxxx II Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení Xxxxx republiky, Estonské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republiky, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Slovinsko x Xxxxxxxxx republiky x x úpravách xxxxx, xx xxxxx xx založena Evropská xxxx.
59) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
60) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x vysokých xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
61) Zákon č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx).
§16 xxxx. 1 xxxx. x) x x), §26 xxxx. 1 xxxx. x), §26 odst. 3 xxxx. x), §29 xxxx. x) xxxxxx č. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
62) Vyhláška č. 418/2008 Sb., xxxxxx x xxxxxxx zákon x xxxxxx xxxxxxx.
63) Xxxxxxxx č. 89/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxxx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky, zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x prokazování příslušnosti x Vězeňské službě Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
64) §2 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 xxxxxx x. 344/1992 Xx.
65) Xxxxxxxx č. 553/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ústřední regulační xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsob x xxxxxx zpřístupňování xxxxxxxxx x xxxxxx znečištění xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 329/2011 Sb., o poskytování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx.
67) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx závazných xxxxxxxx pro výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě x xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX.
68) §5 xxxx. 1 xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 320/2002 Sb.
69) §48 xxxxxx x. 108/2006 Xx., o sociálních xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 206/2009 Xx.
70) Xxxxxxxxxx Xxxxxx č. 2009/750/ES xx xxx 6. října 2009 x xxxxxxxx evropské xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx technických xxxxx.
71) XX XXX 9001.
72) Zákon č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. července 2008, xxxxxx se xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x dozor xxx trhem týkající xx uvádění xxxxxxx xx xxx a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 339/93.
74) §18a xxxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 490/2009 Xx. x zákona x. 34/2011 Sb.
75) Xxxxx č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

76) Zákon č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

77) Zákon č. 134/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

78) Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 341/2014 Sb., x schvalování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx komunikacích.

79) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

80) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx xxxxxx směry xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xx zrušuje xxxxxxxxxx x. 1364/2006/ES x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 713/2009, (ES) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.

81) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1/2005 x xxxxxxx zvířat během xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx směrnic 64/432/XXX x 93/119/XX x xxxxxxxx (XX) x. 1255/97.

82) §18 xxxx. 2 zákona x. 300/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx konverzi xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§6 xxxx. 1 xxxxxx č. 297/2016 Xx., o službách xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.