Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.2006.


Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
320/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna občanského zákoníku Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii Čl. XLIX
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Čl. LIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Čl. LXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. LXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Čl. LXX
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Čl. LXXI
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek Čl. LXXII
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Čl. LXXIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů Čl. LXXIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Čl. LXXV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství Čl. LXXVI
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. LXXVII
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. Čl. LXXVIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. LXXIX
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Čl. LXXX
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech Čl. LXXXI
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Čl. LXXXII
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. LXXXIII
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Čl. LXXXIV
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Čl. LXXXV
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Čl. LXXXVI
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Čl. LXXXVII
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) Čl. LXXXVIII
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky Čl. LXXXIX
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Čl. XC
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Čl. XCI
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Čl. XCII
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě Čl. XCIII
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Čl. XCIV
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Čl. XCV
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Čl. XCVI
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Čl. XCVII
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu Čl. XCVIII
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Čl. XCIX
ČÁST STÁ - Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. C
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. CI
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Čl. CII
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. CIII
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Čl. CIV
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. CV
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Čl. CVI
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Čl. CVII
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Čl. CVIII
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. CIX
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Čl. CX
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Čl. CXI
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Čl. CXII
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Čl. CXIII
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Čl. CXIV
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) Čl. CXV
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů Čl. CXVI
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Čl. CXVII
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. CXVIII
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. CXIX
ČÁST STO DVACÁTÁ - ÚČINNOST Čl. CXX
320
ZÁKON
xx xxx 13. xxxxxx 2002
o xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx
Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 70/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Sb. x xxxxxx x. 353/2001 Xx., se mění xxxxx:
1. X §4x xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx," xxxxxxx.
2. V §6 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) obecní xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx městech xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "xxxxxx úřad") x xxxxxxxxx působnosti, xxx-xx o tombolu x herní xxxxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x věcnou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 200 000 Xx,".
3. V §6 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).
4. X §6 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
5. V §18 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxx" nahrazuje slovy "xxxxxx xxxx".
6. X §18 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřad" x xxxxx "územní" xxxxxx "xxxxxxx".
7. V §46 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxx".
8. V §46 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
9. X §48 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "správním".
10. X §48 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "správním" x xxxxx "okresní xxxx" xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. X §48 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxxxx xx xxxxx "xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "písm. x)" xxxxxxxxx slovy "písm. x)" a xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx,".
12. X §48 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřady" x xxxxx "okresního xxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxx".
13. Xx §48 se vkládá xxxx §48x, který xxx:
"§48a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx městského xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 403/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Sb., xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx x. 115/1994 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx")" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 15/1959 Xx. xx k xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxx a x xxx, xxxx xxxx xxxxxx. Xxxx doklady xxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxx xx xxxx připojí xxxxxxxxx
x) krajského xxxxx x výši xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx věc vlastníku xxxxxxxxx5) (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxx"), s xxxxxxxx organizace, xxxxx xx xxxxxxxxx;
b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx věci xxxxxxxxx x devizové za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxx xxxx vyplaceno a x xxxx xxxx.".
3. Za §23x xx xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 500/1990 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx
Xx. III
Zákon č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 438/1991 Xx., xxxxxx x. 282/1992 Xx., xxxxxx x. 473/1992 Xx., xxxxxx x. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Sb., xxxxxx č. 191/1994 Xx., xxxxxx x. 218/1994 Xx., zákona x. 161/1997 Xx., xxxxxx x. 164/1998 Xx., xxxxxx č. 269/1998 Xx., xxxxxx x. 21/2000 Xx., xxxxxx x. 246/2000 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb. x xxxxxx č. 274/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §4 xx xxxxxxx.
2. §9 xx zrušuje.
3. X §11 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Magistrátu" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
4. §14 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xx xxxxxxx.
5. §16 xx xxxxxxx.
6. X §16x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
7. V §16x xxxx. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx části".
8. X §16a xx xx konci xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předán xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
9. X §16x odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajské xxxxx" x slova "xxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
10. Xx §16x xx xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:
"§16x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx úřadu xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. IV
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Sb., xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Sb., zákona x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx x. 58/2001 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx x vymáhají xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x kraji,".
2. X §1 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxx zjišťovat u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, státních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodařících x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x rozpočtům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx České republiky. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx je x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy tvorba x xxxxxxx xxxxx xxxx hospodaření s xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx do státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
3. V §6 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxxx x vymáhání xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, pokut a xxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obcemi x xxxxx.".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., zákona x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 185/2001 Xx. x xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vybírání, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ohlašovací xxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx poplatkové povinnosti, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx. U poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určí xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxx.".
2. §15 xxx:
"§15
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxx státu xx jiné xxxxx x o Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x o Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 285/1991 Xx., zákona č. 438/1991 Xx., xxxxxx x. 569/1991 Xx., xxxxxx x. 282/1992 Xx., zákona x. 210/1993 Xx., zákona x. 224/1994 Sb., xxxxxx x. 120/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 104/2000 Xx., xxxxxx x. 211/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 239/2001 Xx. x xxxxxx č. 15/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "Magistrát".
2. X §2 xxxx. 6 xx xxxxxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "5", xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx" x slova "Xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Magistrát".
3. X §2 xxxx. 8 se xxxxxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "5", xxxxx "okresního xxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "Magistrátního úřadu" xx xxxxxxx.
4. Xx §23 xx xxxxxx nový §23x, xxxxx zní:
"§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx nebo Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 172/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. VII
Xxxxx č. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx některých xxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxx x. 485/1991 Xx., xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona x. 114/2000 Xx. x xxxxxx x. 277/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §5 se zrušuje.
2. §6 xx xxxxxxx.
XXXX OSMÁ
Xxxxx xxxxxx x. 231/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx
Čl. VIII
Xxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 345/1992 Sb. x xxxxxx č. 133/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")," nahrazují xxxxx "Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx1)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xxx:
"1) Zákon x. 201/2002 Xx., x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 1) až 22) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xx 23), x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
2. V §5 xxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx věcech xxxxxxxxxxx1)".
3. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
4. V §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx úřad" x xxxxx "územním" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
5. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
6. V §14 odst. 5 xx xxxxx "státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
7. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "katastrální xxxxx".
8. X §15 se odstavec 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
9. V §15 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových1)".
10. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvu xxxxxxx".
11. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "okresní úřad, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx1)".
12. X §18 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
13. Za §18x xx xxxxxx xxxx §18x, xxxxx xxx:
"§18d
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx v oblasti xxx
Čl. XX
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx, ve znění xxxxxx x. 135/1994 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb. x xxxxxx x. 458/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 se xxxxx "okresních úřadů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx působnosti (xxxx xxx "xxxx")" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
2. §2a xx xxxxxxx.
3. X §2x se xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxx".
6. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
7. X §4x xxxx. 1 xx slova "obecně xxxxxxxx vyhláškou" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
8. X §4x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
9. X §4b xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovem "xxxx".
10. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx kraje, xxxxxxxx pokutu uložil xxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxx xx porušení cenové xxxxxxxx xxxxxxxxx obecním xxxxxx,".
11. Xx §5 se xxxxxx xxxx §5x, který xxx:
"§5x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona č. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx náhradách
Čl. X
Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních náhradách, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Xx., xxxxxx x. 125/1998 Xx., xxxxxx č. 36/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxx4x)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 4x) zrušují.
2. X §17 xxxx poslední xx xxxxx ", xxxxxxx xxxx4x)" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 162/1992 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 162/1992 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx., xxxxxx č. 528/1990 Sb. x xxxxxx č. 137/1991 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xx slova "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxx obcí" xx xxxxxxxxx slovy "obecní xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx".
2. V §5 xxxx. 1 xx slova "xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx se věc xxxxxxx" nahrazují slovy xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 1x) "xx xxxxxxxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx majetkových xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x)
"1x) Xxxxx x. 201/2002 Xx., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx podniky, xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx xxxxxxxxxx a státní xxxxxx Xxxxx republiky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx".
4. §6 zní:
"§6
(1) Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zjišťuje xxxx, xxxxxxx se xxxx nárok Xxxxx xxxxxxxxx xx vydání xxxxx §23x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Nevydá-li xxxxxxx xxxxx xxx dobrovolně, xxxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx soudním řízení.".
5. V §8 xx xxxxx "xx xx xxxx 20 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "je xx xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
6. §9 xxx:
"§9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx daní a xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 157/1993 Xx. xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 218/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx. a xxxxxx č. 226/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §59 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 a 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
2. X §100 se xxxxx "x 5" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., o xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona x. 72/1994 Sb., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., zákona x. 96/1996 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 169/1998 Xx., xxxxxx x. 95/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx. xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 364/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx. x zákona x. 198/2002 Sb., xx mění xxxxx:
X §6 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "okresních xxxxx," xxxxxxx.
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 301/1995 Xx., zákona x. 151/1997 Xx., zákona x. 305/1997 Sb., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., zákona č. 166/1999 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 223/1999 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Sb., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 62/2000 Xx., zákona x. 117/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Sb., xxxxxx č. 154/2000 Xx., zákona x. 156/2000 Xx., zákona x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 241/2000 Xx., zákona x. 242/2000 Xx., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx č. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Sb., xxxxxx č. 173/2002 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. §1 včetně xxxxxxx a poznámky xxx xxxxx č. 1) zní:
"§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"), xxxxx vyměřují x vybírají xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, xxxxx xxxx zvláštními právními xxxxxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxx správy (xxxx xxx "správní orgán"). Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxx a poplatků.1)
1) Zákon x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §7 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, obcí," nahrazují xxxxx "xxxxxxxx samosprávných xxxxx," x xx xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx samosprávných xxxxx".
3. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx pověřeny.".
4. X xxxxxxx 11 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx a) xx c).
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx x přidané xxxxxxx
Čl. XV
Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x přidané xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 321/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 258/1994 Xx., xxxxxx x. 133/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 208/1997 Xx., zákona x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 22/2000 Sb., xxxxxx x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 141/2001 Sb., xxxxxx x. 262/2001 Xx., zákona x. 477/2001 Xx. x xxxxxx x. 276/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §45x xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
2. X §45x xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx zákona x. 248/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 248/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 208/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnosti. Okresní xxxx xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x likvidátor xxxxxxx xxxx předání Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx".
2. X §12 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx správní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, kdy xx o důvodu xxxxxxxx dozvěděl, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx-xx zakladatel x nepřešla-li práva xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obec xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
3. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx, případně x xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx8)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8) xxx:
"8) Zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx č. 250/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
4. X §18 xxxx. 2 xx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx rozpočtu jiného xxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx)
Čl. XXXX
Zákon č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx), xx znění zákona x. 307/1999 Xx. x xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxxxx xxx: "Sankce".
2. X §16 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxx".
3. V §16 odst. 2 xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Sankce".
4. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "sankce", slova "xxxxxxx xxxx," se xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a", xxxxx "1 xx 15" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx" x xxxxx "pro xxxxx příslušných správních xxxxxx x ve xxxxxxx Plzeň, Xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst" se xxxxxxx.
5. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxx:
"§26x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo městským xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx)
Xx. XVIII
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 493/2000 Xx., zákona x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb. x xxxxxx x. 202/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §8 odst. 2 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx x slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "krajů".
2. X §8 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx tato xxxx: "Činnost xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.".
3. X §10 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 6 se označuje xxxx odstavec 5.
4. V §19 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, x jejichž xxxxxx leží xxxxxxxxx xxxx".
5. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti.".
6. X §20 odst. 3 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" zrušují x xxxxx "krajům" se xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
7. V §20 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx činností xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
8. X §30 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx a slovo "xxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
9. X §30 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxxx krajů xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §22 odst. 3 xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx: "X xxxxx uložení xxxxxxxxx x xxxxx Ministerstvo xxxxxxx a u xxxx x svazků xxxx příslušný xxxxxxxx xxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x změně některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)
Xx. XX
Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x finanční kontrole), xx znění zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. Nadpis pod §10 se zrušuje.
2. X §10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
3. X §10 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajské".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 20/1987 Sb., x státní xxxxxxxxx xxxx
Čl. XXI
Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 242/1992 Sb., xxxxxx č. 361/1999 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 146/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 2 xxxx první xx xx slova "xxxxx xxxxxx x" xxxxxx slovo "xxxxxxx", xxxx "(§25 xx 33)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "(§25 až 32)" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "organizacemi" xxxxxxxxx xxxxx "odbornou xxxxxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "orgánu kraje x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §3 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 5 xx xxxxx "příslušnému xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §6 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
6. X §7 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §7 xxxx. 2 se xxxxx "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
8. X §7 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
9. X §7 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2) xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.2)
2) Xxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
10. X §7 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
11. X §8 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. V §10 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx", xxxx "(§33)" se xxxxxxx x ve větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
13. X §10 odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností" x xxxxx "orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajský úřad".
14. X §11 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
15. X §11 xxxx. 3 se slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
16. X §12 xxxx. 1 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx kulturní xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx jde-li x xxxxxxx kulturní xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx koupi (xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx nebo spoluvlastníky.".
19. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx zní: "Ministerstvo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vlastníka xxxxxxxx památky x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) kulturní xxxxxxx xxx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), x xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx." Xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) zní:
"4) Zákon x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Poznámka xxx xxxxx x. 5) xx zrušuje.
20. V §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "povinno".
21. X §13 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx státu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx se slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
22. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx kraje x přenesené působnosti" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
23. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx kraje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
25. V §14 xxxx. 5 se xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností" a xxxxx "orgánu xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
26. V §14 odstavec 6 xxx:
"(6) Xxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx předchozím písemném xxxxxxxxx odborné organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxx ukončením xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
27. X §14 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "příslušnou" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "poskytuje xxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
28. V §14 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
29. V §15 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "v xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
30. V §15 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx ", x Ministerstvo kultury, xxx-xx x" se xxxxxxxxx slovem "xxxx".
31. V §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a ve xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
32. V §15 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx", xx větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxx sám xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují, xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřad".
33. X §16 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxx nebo xxxx" x xx xxxxx "xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §16 xxxx. 2 xx xx xxxxx "poskytnout" xxxxxxxx slova "ze xxxxxxxx rozpočtu" x xx slovo "kultury" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
35. X §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností", xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x ve větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxx správy" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
36. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slova "Ministerstva xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" x slovo "xxxxxxxx" xx nahrazuje slovem "xxxxxxx".
37. V §17 odst. 4 xx slova "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. V §18 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "krajské" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
39. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "odbornou".
40. X §19 xxxx. 2 xx xx xxxxx "památky" vkládají xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx ", a xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
41. X §21 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
42. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
43. V §23 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
44. X §23 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" a xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
45. X §23 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x národním" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxx", za xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx", xx xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxx úřadů" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx několika krajů", xxxxx "tyto okresní xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xx předchozím xxxxxxxxxx s ministerstvem xxxxxxx, x xxxxxxx-xx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
46. V §23 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
47. V §24 xxxx. 3 se xxxxx "okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
48. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x orgány xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "krajské úřady x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §25 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
50. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".
52. X §26 odst. 2 xxxx. c) xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x slovo "usměrňuje" xx zrušuje.
53. X §26 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx e), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx o zřízení, xxxxxxxxx, sloučení, splynutí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na úseku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) až x).
54. X §26 xxxx. 2 písmeno x) zní:
"g) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx se na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx práce, jedná-li xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, uděluje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,".
55. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "ústřední" xxxxxxxxx xxxxxx "odborné" a xx xxxxx "péče" xx xxxxxxxx slova "xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxx působností,".
56. X §26 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
57. V §27 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx, x xxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x" x xxxxx "x x organizacemi" xx nahrazují xxxxx ", kontrolními xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §27 odst. 4 se xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxx.
59. V §28 xxxx. 1 se xxxxx "Orgán xxxxx x přenesené působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
60. X §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Krajský xxxx".
61. X §28 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
62. Xxxxxx §29 xxx: "Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
63. X §29 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává x organizuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".
64. X §29 odst. 2 xxxxxx větě xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
65. X §29 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".
66. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "řídí" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "v působnosti xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
67. X §29 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx jednotné označování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxxxxx opatřenou nápisem "Xxxxxxxx památka" a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x značkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
68. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "odborné".
69. V §29 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Podrobnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".
70. V §30 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Obec", xx větě druhé xx xxxxx "Orgán xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
71. X §30 odst. 2 se xxxxx "Xxxxx obce x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx působností" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx složku".
72. X nadpisu §31 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxx.
73. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxxx x orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx kraje x xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
74. X §31 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "krajské" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "okresního" se xxxxxxx, slovo "okresní" xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Konzervátor", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxx x xxxxx ", je-li xxxx xxxxxx zřízena" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
75. X §31 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "x okrese" xx xxxxxxx, slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
76. X §31 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresním" xx xxxxxxx.
77. V §31 xxxx. 5 xxxx první xx xxxxx "okresního" xxxxxxx, xxxxx "okresní xxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".
78. X §31 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
79. Xxxxxx §32 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx".
80. V §32 odst. 1 xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
81. X §32 xxxx. 2 xxxxxx xxxx se slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
82. V §32 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a zabezpečuje xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxxxx xxx".
83. X §32 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx péče o xxxxxxxx památky,".
84. X §32 xxxx. 2 xxxxxxx h) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx výchovné xxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx hospodaří,".
85. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx si xxx zajištění xxxxxxxx xxx výkon státní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s krajem xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx).".
86. §33 xx xxxxxxx.
87. X nadpisu §34 se slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
88. X §34 odst. 1 úvodní větě xx xx slovo "xxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".
89. X xxxxxxx §35 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "právnickým osobám x fyzickým xxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxx".
90. X §35 xxxx. 1 úvodní xxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
91. V §35 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx ", §21 xxxx. 3, §22 xxxx. 2" xxxxxxx.
92. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
93. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
94. X §35 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx h) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x h).
95. V §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
96. X §35 xxxx. 2 úvodní xxxx xx slovo "Xxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxxx".
97. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
98. V §35 xxxx. 2 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx".
99. V §35 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 3 xxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx v xxxxxxx x §21 xxxx. 2 archeologický xxxxxx.".
100. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxx xx příslušný xxxxxx xxxxxx".
101. X §37 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
102. X §37 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokuta xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je příjmem xxxxx.".
103. X §38 xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "organizace" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
104. X §39 xx xxxxxxxx 1 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
105. X §39 odst. 1 úvodní xxxx xx slova "Xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uložit" x xxxxx "xxx uložit" xx zrušují.
106. X §39 xxxx. 1 písm. e) xx slovo "vyžádání" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
107. X §39 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "vyžádání" xxxxxxx a slova "xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
108. X §39 xxxx. 2 xxxxxx větě xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx může uložit xxxxxx xx" x xxxxx "lze xxxxxx" xx zrušují.
109. X §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "vyžádání" xxxxxxx.
110. X §39 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx".
111. X §39 odst. 2 xxxx. x) xx tečka xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), které xxx:
"x) nesplní xxxxxxxxxx povinnost stanovenou x §22 xxxx. 2, §23 xxxx. 2 tohoto xxxxxx.".
112. §41 xxx:
"§41
(1) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx, který ji xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxx x rozšířenou působností. Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kraje.".
113. Xx §42 xx xxxxxx xxxx §42x, xxxxx xxx:
"§42x
Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
114. V §43 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "státním".
115. X §45 odst. 1 xx xx xxxxx "§20 xxxx. 4" vkládají xxxxx ", §29 xxxx. 4".
116. X §45 xxxx. 2 xxxx. a) se xxxxx "Českou xxxxxx xxx vědeckotechnický a xxxxxxxxxx rozvoj" xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvem xxx xxxxxx rozvoj".
117. X §45 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx komisí a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna zákona x. 37/1995 Xx., x neperiodických xxxxxxxxxxx
Xx. XXII
Zákon č. 37/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "Městské xxxxxxxx x Xxxxx x", xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxx xxxxx xx zrušuje.
3. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajský".
4. X §5 odst. 2 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
5. V §5 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
6. X §5 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
7. X §5 xxxx. 5 xx slovo "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
8. V §5 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
9. X §5 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajský".
10. X §5 odst. 8 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
11. X §5 xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) Xxxxxx xxxxxxx x vybraná xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx kraje.".
12. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5x, xxxxx xxx:
"§5x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 46/2000 Sb., x právech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tisku a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx)
Xx. XXIII
Xxxxx č. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (tiskový zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 302/2000 Xx., xx xxxx takto:
1. X §9 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "Xxxxxx technické xxxxxxxx x Xxxxx" xx zrušují.
2. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x Praze".
3. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "státní vědecké" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
4. V §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
5. V §17 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
6. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §17 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a věta xxxxx xx zrušuje.
8. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
9. X §17 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".
10. Xx §18 xx vkládá xxxx §18a, který xxx:
"§18x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x. 174/1968 Xx., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 174/1968 Sb., x státním odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona x. 159/1992 Xx., zákona x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxxx xxx:
"Příloha k xxxxxx x. 174/1968 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx:
1. Inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xx sídlem x Xxxxx,
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Praze,
3. Inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Jihočeský xxxx x Xxxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Plzeňský xxxx x Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx,
5. Inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Ústí xxx Labem,
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Královéhradecký xxxx x Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,
7. Xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxx Jihomoravský kraj x Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx,
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Ostravě.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx zabezpečení
Xx. XXV
Xxxxx č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx x. 46/1991 Xx., xxxxxx č. 306/1991 Xx., xxxxxx x. 482/1991 Sb., xxxxxx x. 578/1991 Xx. zákona č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 235/1992 Xx., xxxxxx x. 589/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Sb., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 155/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 133/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 155/1998 Xx., zákona x. 350/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxx č. 213/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §73a xxxx. 1 se xxxxx "xxx" zrušuje a xx slova "xxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxx,".
2. X §73x xxxx. 2 se xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48x) xxx: "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x odstavci 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx48x) účelově xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
48a) Xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
3. V §73x xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx jakých xxxxxxxx, x xxxx výši x v jakých xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavec 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
4. X §93 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
5. X §106x xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. Xx §173 xx vkládá xxxx §173x, xxxxx xxx:
"§173x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 114/1988 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 125/1990 Xx., xxxxxx x. 210/1990 Sb., xxxxxx č. 425/1990 Xx., zákona č. 459/1990 Xx., xxxxxx x. 9/1991 Xx., xxxxxx x. 144/1991 Xx., zákona x. 582/1991 Sb., zákona x. 84/1993 Sb., xxxxxx č. 307/1993 Xx., nálezu Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 155/1998 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 151/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx obecní xxxx,
x) xxxxxx úřad.".
2. V §3 xxxx. 1 a 3 xx slova "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
3. §4x xxx:
"§4x
Xxxx x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx sociální xxxx x obec při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx občanům xxxxxxxx xxxxx.".
4. X xxxxxxx části xxxxx se xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxxx".
5. V xxxxxxx xxxxx druhé x xxxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxx obcí a xxxxxxxx xxxxx".
6. X §14 xxxx. 1 větě první xx slova "Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obec xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx", xx xxxx druhé xx xxxxx "vyhledávají" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §14 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
8. X §14 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxx xxxx".
9. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obec a xxxx xxxxxxx".
10. X xxxxxxx xxx §15 se xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx".
11. §15 xxx:
"§15
(1) Xxxx
x) xxxxxxxxx
1. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, který xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx,
2. x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xx xxxxxx v xx xxxxxxxxxxx,
3. x xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx x x úhradě xx ni,
4. x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx péče podle §8x xxxx. 3 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, dětem x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxx, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) organizuje xxxxxxx xxxxxx k partnerským xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx manželům, xxxxxxx, dětem a xxxxxxxx ženám xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx státními orgány, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Obecní xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §8x xxxx. 3 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
12. §16 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 11) xxx:
"§16
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx11) xxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) poskytování xxxxxxxxx na rekreaci xxxx důchodce.
11) §64 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
13. Xxxxxx xxx §19 xx xxxxxxx.
14. §19 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xxx:
"§19
Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx příspěvku na xxxxxx dítěte12) a xxxxxxx účelových peněžitých x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půjček.
12) §5 zákona x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
15. V §26 se xxxxx "xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
16. X xxxxxxx xxx §32 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx obcí" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx".
17. X §32 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x o úhradě xx xx,
f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21x) x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx.".
18. X §32 xxxx. 2 xx slova "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
19. X §32 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
20. V §32 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
21. Xxxxxx §34 xx xxxxxxx.
22. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxx" x xx xxxxx xxxxxxx f) xx čárka nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) a h) xx zrušují.
23. X §34 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.
24. X §34 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X nadpisu xxx §37 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx" doplňují slova "x xxxxxxxx xxxxx".
26. X §37 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx x x xxxxxx xx ni.".
27. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx".
28. X §37 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. §39 xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.
30. Xxxxxx §41 xx zrušuje.
31. X §41 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx", xxxxxxx x) xx xxxxxxx x xxxxxxx se ruší xxxxxxxx xxxxxxx x).
32. X §42 xx na xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
33. Xxxxxx §43 xx xxxxxxx.
34. V §43 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxxxx b) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
35. X xxxxxxx §44 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
36. X §44 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. X §44 odst. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §52 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx okresních xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §53 se xxxxx "Obec" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxxx vyplácí xxxxx xxxxxxxx péče".
40. X §54 xxxx. 1 písm. x) xx slova "§32 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "§32 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 1 xxxx. x)", xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxx x xxxxx "§37 xxxx. 2 xxxx. x)" se xxxxxxxxx xxxxx "§37 xxxx. 2 xxxx. x)".
41. X §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3" xxxxxxxxx slovy "§15 xxxx. 2".
42. X §54 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
43. V §55x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
44. V §55x xxxx. 4 se xxxxx "z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x moci xxxxxx obecním úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" a slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "tomuto úřadu".
45. X §56 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx příslušnost xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx" nahrazují xxxxx "místní příslušnost xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx", x xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kraje" xxxxxxxxx slovy "sídlem xxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx", x xxxxxxx x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x x xxxxxxx c) xx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "sídlem obecního xxxxx".
46. V §56 xxxx. 2 xx slova "Místní xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
47. X §56 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx, anebo orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx opatření xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx".
48. Za §56c xx vkládá nový §56x, xxxxx xxx:
"§56x
Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 9/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 64/1991 Xx., xxxxxx x. 272/1992 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 39/1994 Xx., xxxxxx č. 74/1994 Xx., zákona č. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., zákona x. 220/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 265/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:
"(2) Úřady práce xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tvoří xxxxxx xxxxxx xxxxxx.2) Xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxx práce xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
2) Zákon x. 36/1960 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Sb., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., zákona x. 265/2002 Sb. x zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 2 se xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx úřady".
2. X §6 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresních xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".
3. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx města Xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
4. X §8 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
5. X §10 xxxx. 1 xx slova "Obec xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
6. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx úřad" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad".
7. X §16 xxxx. 1 věty druhá x xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dávek státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx úřadům x obcím v xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Uvedenou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x vůči xxxxxxx krajů x xxxxxxxxxxx x řízením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x s prošetřováním xxxxxxxxx.".
8. X §118 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx".
9. V §118 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx úřad".
10. Xx §123d se xxxxxx xxxx §123x, xxxxx zní:
"§123x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx xxxxx xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §7 odst. 7 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
3. X §20 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. X §24 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §30 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §30 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. X §30 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §50 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §57 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
10. X §58 odst. 1 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. V §58 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
12. X §58 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §58 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
14. X §59 xxxx. 2 x 5 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
17. X §61 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §61 odst. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
19. X §61 odst. 4 se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. V §61 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
21. X §61 xxxx. 6 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §62 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §63 xxxx. 1 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
24. X §63 xxxx. 1 se xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §63 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. V §63 xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností".
27. V §63 xxxx. 3 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. X §63 odst. 3 se slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §63 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx, potřebný xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x poskytuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx při řízení x dávkách, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
30. X §63 xxxx. 5 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecnímu úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
31. V §63 odst. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxx 4" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx 5".
32. X §63x xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. X §63x xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §64 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx úřadu".
35. X §64 xxxx. 3 xxxx. x) x první xxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxx, xxxxxxxx úřadům" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadům".
36. X §64 xxxx. 4 v xxxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. X §64 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
38. X §64 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §64 xxxx. 6 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
40. X §64 xxxx. 7 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §65 xxxx. 1, 4 x 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. V §65 odst. 6 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
43. V §65 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxxxx pokutu xxxxxxx".
44. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností".
45. X §66 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
46. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
47. V §67 xxxx. 2 xx slova "x xxxxxxx okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx úřední xxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
48. X §67 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
49. X §68 odst. 5 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
50. X §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §70 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. V §70 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
53. X §70 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
54. X §71 se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. X §72 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
56. Xx §73x se xxxxxx xxxx §73x, xxxxx xxx:
"§73x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
57. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx šestá, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30x) xxx:
"ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX V OBDOBÍ XX 1. LEDNA 2003 DO 31. XXXXXX 2004
§79x
(1) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx 1. dubna 2004, s výjimkou xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od 1. ledna 2003.
(2) Xxxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx zajišťují x xxxxxx xx 1. ledna 2003 xx 31. března 2004 xxxxxx úřady xxxxxx xxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Blovice, Xxxxxxx nad Labem-Stará Xxxxxxxx, Brno, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Hodonín, Hradec Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Jablonec xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Hradec, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Klatovy, Kolín, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Boleslav, Xxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Příbram, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Sokolov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx xxx Labem, Xxxx xxx Xxxxxx, Vsetín, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx.
(3) Správní obvody xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 jsou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx obvody okresních xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2002, xxxxx xxxx xxxxx x těchto obcích x xxxxxx xxx. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Labem-Stará Xxxxxxxx zřídí pracoviště xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx městě Xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxx x správní obvod xxxx Brandýs nad Xxxxx-Xxxxx Boleslav xx xxxxxxx se správním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2002. Xxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx; správní xxxxx xxxx Xxxxxx se xxxxxxx se správním xxxxxxx okresního xxxxx Xxxxx-xxxxx a xxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxx xx shoduje se xxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx Plzeň-jih xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. prosince 2002. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Brně; xxxxxxx obvod xxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Brno-venkov xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2002.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležející xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. března 2004 obecním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(5) Xxxxx x xxxxxxxxxx žadatelů x dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, příjemců xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přísluší x xxxxxx od 1. xxxxx 2003 xx 31. března 2004 xxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalších xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 xxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. prosince 2004 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx a Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. března 2004 xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxx 2004 je xxxxxxx přenesené působnosti.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx 2 x 3 xxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.30x)
§79x
(1) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxxxxxxx x §79a xxxx. 2 xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2004 xx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx x §79x odst. 2 xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x §79 odst. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx příslušných zaměstnanců xxxx xxxx na xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností.
(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §79x odst. 2, xxxxx jsou xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx přecházejících xx 1. dubna 2004 xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004 xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §79a odst. 2 přede dnem 1. xxxxx 2004, xxxxx před xxxxx xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x §79x xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxxxxxx xx xx 1. xxxxx 2004, provedou xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností.
(6) Xxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x převedením xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx podpory xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
30x) Xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx označuje xxxx xxxx xxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Zákon č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Sb., xxxxxx x. 272/2001 Xx. x xxxxxx č. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx
a) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) obecní úřady,
x) xxxxxxxxxxxx,
e) Xxxx.".
2. V §10 xxxx. 1 xx slova "Xxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx".
3. X §10 xxxx. 1 xxxx. g) xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností".
4. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §10 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
8. X §12 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" a xxxxx "okresní xxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
9. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "Obec" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx", xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §13 odst. 2 se slovo "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
11. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
13. X §14 odst. 3 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"".
14. X §15 xxxx. 1 poslední xxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §15 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
16. V §16 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §17 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností".
18. X §18 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
19. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
20. X §19 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §19 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx"".
22. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §20 odst. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X nadpisu §21 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. V §21 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §21 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §21 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
28. V §21 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §21 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
30. X §21 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. V §21 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx, x xxx".
32. X §22 xxxx. 5 písm. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. X §22 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §22 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
35. V §22 xxxx. 8 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §24b xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. X §24c xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx, x něhož" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
38. X §24x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
39. X §24x xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. X §24x odst. 3 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, u xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obec, x níž".
41. X §27 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §28 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §28 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxx".
44. X §28 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
45. X §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zařazený xx xxxxxxxx úřadu" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
47. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx".
48. X §29 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
49. X §29 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad, xxxxx xxxxxxxxxxx oznámil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx zaměstnanec xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ústavním xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
50. X §29 xxxx. 6 xxxx. a) x x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx".
51. X §29 xxxx. 6 xxxx. x) až g) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
52. X §30 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. V §30 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
54. X §32 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. X §32 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx obecního úřadu".
56. X §33 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §34 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. X §34 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §34 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
61. X §34 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "zaměstnanci xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do obecního xxxxx" x ve xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx".
62. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. X §36 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
64. V §36 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
65. X §36 xxxx. 4 písm. c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
66. V §36 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
67. X §37 odst. 1 se xxxxx "Xxxx xx povinna" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx".
68. X §37 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x druhé xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
69. V §37 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
70. X §38 odst. 1 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jako zvláštní xxxxx38)" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx38)".
71. Xxxxxxxx xxx čarou x. 38) xxx:
38) §106 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
72. V §38 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
73. X §38 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx".
74. X §38 odst. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
75. X §39 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Obce x xxxxx".
76. V §39 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
77. V §47 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
78. V §47 xxxx. 3 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
79. X §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
80. X §48 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
81. X §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
82. X §51 xxxx. 3 xx slovo "Obec" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx".
83. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
84. X §51 odst. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
85. V §52 xxxx. 1, 2 x 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
86. X §53 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
87. X §54 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
88. X §55 xxxx. 1 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
89. V §55 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
90. X §55 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
91. V §55 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
92. X §56 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
93. X §57 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "ochrany" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního úřadu" x ve větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
94. Xx §58 xx xxxxxx xxxx §58a, xxxxx xxx:
"§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
95. X §59 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx x xxxxx uložených xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výnosy x pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx republiky.".
96. X §61 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
97. X §61 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
98. V §61 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu".
99. X §62 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
100. V §62 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx lidu
Xx. XXXX
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx č. 548/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx č. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx č. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 206/1996 Xx., xxxxxx x. 14/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 260/2001 Sb., zákona x. 285/2002 Sb. x xxxxxx x. 290/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §39 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx občanům v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Toto xxxxxxxxx musí xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. V §54 xxxx. 2 xx slova ", xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx.
3. §56 xx xxxxxxx.
4. X §67x xxxx. 10 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx f), xxxxx xxx:
"f) lékaři xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborného stanoviska x xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxx, návrhu xx xxxxxxxxxxx nebo podnětu xx správním řízení,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx f) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
5. X §67b xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx služby" nahrazují xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx x přezkumných xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx".
6. X xxxxxxx xxx §74 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. X §74 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxx správy xx xxxxx zdravotnictví a xxx tvorbě státní xxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnanci xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správy a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky a xxx provádění kontroly xx xxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx rozsahu".
8. V §74 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
9. X §77 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, úřad xxxxx, x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad, x xxxxx obvodu se xxxxxxxxxxxx zařízení nachází".
10. Za §81 xx xxxxxx xxxx §81x, xxxxx zní:
"§81x
Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 299/1997 Sb., zákona x. 190/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx protialkoholní xxxxxxxx xxxxxxx zajišťují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchrannou xxxxxx, xxxxx xxxx zabezpečována xxxxxxxxxx subjekty, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx.".
2. V §9 xxxx. 3 xx xxxxx "ústav xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx péči xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx".
3. X §9 xx xxxxxxxx 5 x 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 6 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
4. V §12 xxxx. 1 xx xxxxx "orgán xxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx".
5. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad".
6. X §13x se xxxxx "Xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
7. Xx §16 xx xxxxxx xxxx §16x, který xxx:
"§16x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 160/1992 Xx., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxxx x. 285/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §5 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx".
2. X §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "krajského".
3. X §10 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx nebo Xxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx Prahy" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
4. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxx:
"§21x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
Xx. XXXIV
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., zákona x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx č. 167/2000 Xx., zákona č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 459/2000 Xx., xxxxxx č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §27 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx (x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxx xxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (v hlavním xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)".
2. X §47 xxxx. 1 se xxxxx "okresní xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx Brně, Xxxxxxx x Plzni magistrát (xxxx jen "okresní xxxx")" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "okresního xxxxx" a "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu" x "xxxxxxxx úřadem".
4. X §49 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" a "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "krajského xxxxx" x "xxxxxxx xxxx".
5. Za §55x xx xxxxxx xxxx §55x, xxxxx zní:
"§55x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů
Xx. XXXV
Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 57/2001 Xx., zákona č. 185/2001 Xx. x xxxxxx x. 407/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §13 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §13 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §13 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. X §13 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §13 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností".
7. X §13 xxxx. 8 se xxxxx "okresním xxxxxx" x "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
8. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "okresního" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
9. X §27 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx xx konce xxxxx xxxxxxx xxxx".
10. V §34 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxx xx krajského xxxxx".
11. X §37 odstavec 2 xxx:
"(2) Pokuty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto zákona Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx státního rozpočtu x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou příjmem xxxxx.".
12. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajský".
13. X §43 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Krajské".
14. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44a, xxxxx xxx:
"§44a
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti .".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
Xx. XXXVI
Xxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx veřejného zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 254/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx XXX xxxx 1 xx x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx péče" zrušují.
2. V §45 xxxx. 1 xx xxxxx "léčebně xxxxxxxxxxx xxxx" zrušují.
3. X §47 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx očkování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, které zajistí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx,
x) xxx-xx x očkovací látku xxxxx tuberkulóze x xxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxx-xx fyzická xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení dodržet xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §47 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:
"(2) X případě podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) zajistí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx látka xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx registrována x xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
5. X §47 odst. 4 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
6. V §47 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
7. §49 xxx:
"§49
Xxxxxxxx xxxxx xx pravidelné, zvláštní x xxxxxxxxx [§69 xxxx. 1 písm. x)] xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou hrazena x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, zvláštní a xxxxxxxxx očkování, která xxxx xxxxxxxxx xxxxx §47 xxxx. 1 xxxx. b), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx za xxxx sjednanou s xxxxxx, která xx xxxxxx provedení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §51 xxxx. x) xx xxxxx "zařízení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
9. X §62 odst. 2xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx veřejného xxxxxx".
10. X §72 xxxx. 1 se xxxxx "a zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
11. X §72 xxxx. 1 x 2se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" xxxxxxx.
12. V §73 xxxx. 1 xx xxxxx ",, xxxxx i zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxx.
13. X §73 xxxx. 2 xx slova "nebo xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" zrušují.
14. X §74 xxxx. 1 xx xxxxx "x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxx.
15. X §74 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxx.
16. X §74 odst. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" xxxxxxx.
17. X §75 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "které xx".
18. V hlavě X díle 1 xx x xxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ",, xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx ústav".
19. X §78 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
20. X §78 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx označuje xxxx xxxxxxx c).
21. X §79 odst. 2 xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".
22. X §80 odst. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xx tvorbu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
23. V §80 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
24. X §80 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx hygieniků" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
25. X §80 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).
26. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
27. V §80 xx na konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx kontrolní xxxxx xxxxxxxxx krajskými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určují xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
n) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx státními x nestátními xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sdružení, xxxxx x se xxxxxxxxxx partnery x xxxxxxxxx souvisejících s xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.".
28. X §80 odst. 2 xx slova "x) xx d)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".
29. X §80 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx zní:
"(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx infekčním xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx očkování, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX x Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.
30. §81 xx xxxxxxx.
31. Xxxxxx §82 xxx: "Xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
32. X §82 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx obvody x xxxxx stanoví xxxxxxx x. 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxxxx x místech xxxxxxxxxxx x příloze x. 3 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx označuje xxxx Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Xxxxx. V xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
33. V §82 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 až 4.
34. V §82 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
35. V §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx krajský xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
36. X §82 xxxx. 2 xxxx. b) se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany", x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx "tento xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxx xxxxxx při xxxxx".
37. V §82 xxxx. 2 xxxx. l) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
38. X §82 odst. 2 xxxx. p) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxx" x xxxxx " ; xxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
39. V §82 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx" a slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xx xxxxxxx.
40. X §82 xx odstavec 4 xxxxxxx.
41. Xxx §83x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx".
42. X §84 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx krajským xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
43. X §84 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
44. X §84 se doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:
"(5) Xxxxxx xxxxxxxxx dozor xxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanice xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx.".
45. X §85 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" xx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
46. X §85 odst. 1 se slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Právním xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
47. X §85 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydat právní xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Právní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx označují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Vyhlášení xx xxxxxxx tak, xx xx nařízení xxxxxx xx xxxxxx xxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tento xxxxxx xxxxxxxxx je podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x něm xxxx xxxxxxxxx jinak.".
48. V §85 xxxx. 4 xx xxxxx "krajského hygienika" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxxxxxxx stanice" x xxxxx "xxxxxxx úřady, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Plzeň, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx" xx xxxxxxx.
49. Xxxxxx xxxxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx ústavy x Xxxxxx zdravotní ústav".
50. §86 zní:
"§86
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyšetřování xxxxxxxxxxxx materiálu a xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dále xx sledování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx a pracovních xxxxxxxx, x přípravě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxxx x x xxxxxxx, x podpoře x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx poradenských xxxxxx x xxxxxxx služeb x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zřizují xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Praze, Kolíně, Xxxxxxx Budějovicích, Plzni, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Ústí xxx Labem, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x xx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx a výzkumu xxxxxx, životních podmínek x zdraví, k xxxxxxxxxxx spolupráci, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx x podpoře xxxxxx a xxx xxxxxxxxx výchovu xxxxxxxxxxxx xx zřizuje Xxxxxx xxxxxxxxx ústav se xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ústav xx příspěvkovou xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jsou zdravotnickými xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zpracovávat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx hromadně xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x zdraví fyzických xxxx x xxxxxxxxxxx x předcházením xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislostí x xxxxxxxx xx orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(4) Statutárním xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavů x Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx zdravotních ústavů x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podmínku autorizace xxxx akreditace, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
51. §87 se xxxxxxx.
52. Xxxxxx oddílu 4 xxx: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxxxx osob".
53. X §88 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hygienika Xxxxx republiky x xxxxxxxx krajských x xxxxxxxxx hygieniků" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx", xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
54. X §88 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxx pověření" se xxxxxxx.
55. V §88 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx", slovo "xxxx" xx xxxxxxx a xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zdravotního xxxxxx".
56. X §88 xxxx. 4 xx xxxxx "orgány ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanci" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx státní zdravotní xxxxx,".
57. X §88 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx pověření xxxxxx xxx příslušným orgánem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx pověření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu x xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxxxxxxx právních předpisů.".
58. Za §88 xx xxxxxx xxxx §88x, xxxxx xxx:
"§88x
Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx práci ve xxxxxxxxxxxxx51) xxxxx xxxxx xxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxx x §78 xxxx. x) xx c),
x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxx x šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx předmětem je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nemocemi xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zdraví x práce,
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
f) při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx.".
59. V §89 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x zaměstnanci hygienických xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".
60. X §89 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 1 oprávněni" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
61. X §90 se xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §88 xxxx. 1" zrušují, xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "orgán", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 1" xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 1" xxxxxxx x xxxxx ",, které xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
62. §91 xx zrušuje.
63. X §92 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "xxxx. 3" xxxxxxx x xx xxxxx "§82" xx xxxxxxxx slova "xxxx. 2".
64. V §94 xxxx. 2 xx slovo "x" xx xxxxx "§21 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx, xx slova "§22 odst. 2" xx xxxxxxxx xxxxx "x §31 xxxx. 1", xxxxx "§82 xxxx. 3" xx xxxxxxx x za xxxxx "§39 xxxx. 2 xxxx. d)," xx xxxxxxxx xxxxx "§82 odst. 2".
65. V §94 xxxx. 4 xx xxxxx "§81 xxxx. 2 písm. d)" xxxxxxx, xxxxx "§82 xxxx. 3" xx xxxxxxxxx slovy "§82 xxxx. 2".
66. X §94 xxxx. 4 xx xxxxx "§80 odst. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§80 xxxx. 1 xxxx. x)".
67. X §95 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřady, magistráty xxxx Ostrava, Xxxx, Xxxxx, Magistrát hlavního xxxxx Xxxxx a xxxxx" zrušují.
68. X §97 odst. 2 xx slova "x zaměstnanců uvedených x §88 xxxx. 1" x "x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
69. X §108 xxxx. 1 se xxxxx "§4 odst. 1, 2 x 5" xxxxxxxxx slovy "§4 xxxx. 1 až 3 x odst. 5" x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx dni 1. ledna 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krajský xxxxxxxx, rozumí xx xxx xx xxx 1. xxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
70. X xxxxxxx xxxxxxx x. 1 se xxxxx "x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
71. V xxxxxxx x. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx", "Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxx".
72. Příloha x. 2 xxx:
"Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 258/2000 Sb.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx se sídlem x Praze pro xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,
2. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Středočeského xxxxx xx sídlem x Praze xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xx. Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Příbram x Xxxxxxxx,
3. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx České Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Písek, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxx,
4. Krajská hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Plzeň-jih, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx a Tachov,
5. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx,
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx se sídlem x Xxxx xxx Xxxxx xxx území xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Louny, Most, Xxxxxxx a Ústí xxx Xxxxx,
7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Liberci xxx území okresů Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx x Semily,
8. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx pro území xxxxxx Hradec Králové, Xxxxx, Xxxxxx, Rychnov xxx Kněžnou x Xxxxxxx,
9. Krajská xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx,
10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Vysočina xx xxxxxx x Xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxxx,
11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxx xxx xxxxx okresů Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Brno-venkov, Břeclav, Xxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxx,
12. Krajská xxxxxxxxxx stanice Olomouckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx,
13. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Ostravě xxx xxxxx okresů Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Karviná, Xxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx-xxxxx,
14. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Hradiště, Xxxxxx x Xxxx.".
73. Xx xxxxxxx x. 2 se xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 3, xxxxx xxx:
"Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 258/2000 Sb.
Xxxxxx pracoviště xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Praze xx xxxxxx xxxxxxxxxx x obcích Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Ml. Xxxxxxxx, Kladno, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx,
2. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pracoviště x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx,
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rokycany, Xxxxxx,
4. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Varech xx územní xxxxxxxxxx x obcích Xxxx, Xxxxxxx,
5. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Ústí xxx Xxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx,
6. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx x obcích Xxxxx Lípa, Semily, Xxxxxxxx xxx Xxxxx,
7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Kněžnou, Xxxxxxx,
8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Pardubického xxxxx xx xxxxxx x Pardubicích má xxxxxx pracoviště x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx,
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kraje Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v obcích Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx,
10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxx má xxxxxx pracoviště v xxxxxx Blansko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vyškov, Xxxxxx,
11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přerov, Xxxxxxx,
12. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Ostravě má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx,
13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx Xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx, Uherské Xxxxxxxx, Vsetín.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx)
Xx. XXXXXX
V §349x xxxx. 1 xxxx první zákona č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxx x. 265/2001 Xx., se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx pracoviště Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna občanského xxxxxxxx
Xx. XXXVIII
X §20i xxxxxx č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, xx xxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:
"(2) Sdružení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx2) příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se zapisuje xxxxx x sídlo xxxxxxxx, předmět xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, kterými xxxxxxxx jedná, x xxxxx x adresa xxxxxxxx pobytu osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx působnost.
2) Xxxxx č. 129/2000 Sb., o xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 102/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx se mění, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxx č. 227/1997 Xx. x xxxxxx x. 126/1998 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. X §10 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. §14 xxx:
"§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx zákona x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu
Xx. XX
Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx znění zákona x. 331/1993 Sb., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona č. 48/2002 Xx. x xxxxxx x. 202/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §64 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxx xx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jednotlivých ustanovení xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podat
a) xxxxx,
x) skupina xxxxxxx 25 poslanců xxxx xxxxxxx nejméně 10 senátorů,
x) xxxxx Xxxxxxxxx soudu x souvislosti x xxxxxxxxxxxx x ústavní xxxxxxxxx,
d) xxx, xxx podal xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §74 xxxxxx zákona,
e) xxxxxxxxxxxxxx kraje,
f) Xxxxxxx ochránce xxxx,
x) ministr vnitra, xxx-xx o xxxxx xx zrušení obecně xxxxxxx vyhlášky xxxxx x hlavního xxxxx Xxxxx x xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
h) věcně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx, xx xxxxx územního xxxxxx obec xxxxxx.".
2. X §64 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4, 5, 6 x 7 se xxxxxxxx jako odstavce 3, 4, 5 x 6.
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 169/1999 Sb., x výkonu trestu xxxxxx svobody a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
V §61 xxxx. 9 xxxx xxxxx zákona č. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 349/1999 Xx., x Veřejném ochránci xxxx
Xx. XLII
X §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx x. 265/2001 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx a města xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obce" xxxxxxxxx slovy "orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 94/1963 Xx., x xxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Xx., zákona x. 234/1992 Xx., xxxxxx x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 301/2000 Xx. x zákona x. 109/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. §4 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§4
Xxxxxxxx sňatek
(1) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, místostarostou xxxx xxxxxxxxx členem xxxxxxxxxxxxxx obce, městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, městských xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx, které jsou xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx učinit x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy, městských xxxxxx xxxx městských xxxxx územně členěných xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx být xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx xx uzavírá x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na kterémkoli xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místo xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx uzavřít před xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem.".
2. V §9 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx městě Xxxxx a xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx magistráty xxxxxx měst".
3. X §17a odst. 3 xx vypouštějí xxxxx "§4,".
4. Xx §104 xx xxxxxx xxxx §104x, xxxxx zní:
"§104x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, matričnímu xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zástupci starosty xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
5. Za §104a xx xxxxxx xxxx §104x, xxxxx xxx:
"§104x
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1998 xx 31. xxxxxxxx 2002 učinili xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x tomu xxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. To xxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxxx byli xx xxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., zákona x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx č. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného pod x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx uveřejněného pod x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 105/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 204/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Sb., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §75 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností;".
2. X §336c xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §338x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. Xx §370 se xxxxxx xxxx §370x, xxxxx xxx:
"§370a
Xxxxxxxxxx stanovené obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 343/1992 Xx., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx. x xxxxxx x. 107/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
2. X §6 odst. 4 xx xxxxx "xx xxxx náklad" zrušují.
3. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx orgány," xxxxxx slovo "xxxxx,".
4. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "označeného x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §17 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx ústřední archiv x Praze xx xxxxxxxx úřadem, který xx přímo řízený xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx.".
6. X §18 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Státní oblastní xxxxxxx jsou správními xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxx účetními jednotkami. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtové kapitoly xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
7. X §18 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx
a) Xxxxxxxx xxxxxx archiv v Xxxx xx vymezena xxxxxxx xxxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxx x Zlínského x xxxxx Xxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajů Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Plzni xx vymezena xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Karlovarského x Xxxxxxxxxx,
e) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx obvodem xxxxx Středočeského,
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obvodem xxxxx Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxxx archiv x Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx.".
8. X §18 xx odstavec 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.
9. V §18x odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx archivy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů. X xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxx xxxxxxx
x) x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Hodoníně, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Břeclavi, xx xxxxxx x Mikulově, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xx xxxxxx xx Slavkově x Xxxx, Třebíči, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Vsetíně, Xxxxx, Xxxxxx a Xxxxx xxx Xxxxxxx jsou xxxxxxxxx organizačními xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Brně,
x) x Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Jablonci xxx Xxxxx, Chomutově, xx xxxxxx x Kadani, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Litoměřicích, xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Semilech x Teplicích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx,
c) x Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Karviné, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Opavě, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami Zemského xxxxxxx x Opavě,
x) x Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx, Karlových Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizačními xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Plzni,
x) x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kolíně, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Boleslavi, Xxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxx nad Xxxxx, Xxxxx-xxxxxx, xx sídlem x Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, xx xxxxxx x Xxxxx, Příbrami a Xxxxxxxxx jsou vnitřními xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx,
x) x Xxxxxxx Budějovicích, Českém Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Strakonicích x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Třeboni,
x) x Hradci Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Rychnově nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Xxxxxxx.".
10. X §19 xxxx. 1 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §20 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx složkami".
12. X §28 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx," xxxxxx slovo "kraji,".
13. V §28 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx oblastní xxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx" se nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx" zrušují, xxxxx "Xxxxxxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx město Praha".
14. X §28 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, výnosy x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.".
15. V §28 xx xxxxxxxx odstavec 7, který xxx:
"(7) Působnost stanovená Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 133/1985 Sb., x xxxxxxx ochraně
Xx. XLVI
Zákon č. 133/1985 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 429/1990 Xx., zákona x. 40/1994 Xx., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Sb. x xxxxxx x. 237/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §13 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx ", nařízení xxxxxxxxx xxxxx [§28 xxxx. x)]" xxxxxxx.
2. V §23 xxxx první xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "x" a xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
3. X §24 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx xxxxx")".
4. X §26 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
5. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx úřady" xxxxxxx.
6. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a přednostům xxxxxxxxx úřadů x xxxxx" zrušují.
7. X §27 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" x písmena x) x f) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
8. X §27 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx zní:
"(2) Xxxx xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx kraje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxx území xxxxx jednotkami xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx určí,
3. xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx zúčastňuje xxxxx xxxxx xxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.
9. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. §28 se xxxxxxx.
11. X xxxxxxx §29 xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxx".
12. X §29 odst. 3 xx xxxxx "Xxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad".
13. X §29 xxxx. 4 xx slova "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxx".
14. X §29 xxxx. 4 xxxx. a) xx slova "xxxxxx, xxxxxxxxx" xxxxxxx.
15. X §30 xxxx. x) se xxxxx ", okresních úřadů" xxxxxxx.
16. V §69x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
17. Za §89 xx vkládá xxxx §89x, xxxxx zní:
"§89x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadu a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 94/1990 Xx., x působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x zákona x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 94/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxx shromažďovacím x zákona x xxxxxxx službě, ve xxxxx xxxxxx č. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 259/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §1 odst. 1 xx slova "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx městských xxxxx určené Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
2. X §1 xxxx. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §1 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.
4. X §2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
5. Xx §2 se xxxxxx xxxx §2x, xxxxx zní:
"§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
Zákon č. 200/1990 Sb., x přestupcích, ve xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., zákona č. 67/1993 Xx., zákona x. 290/1993 Xx., xxxxxx x. 134/1994 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Sb., zákona x. 112/1998 Sb., xxxxxx č. 168/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 361/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 52/2001 Xx., zákona x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., xxxxxx x. 6/2002 Xx., xxxxxx č. 62/2002 Xx., xxxxxx č. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Sb., xxxxxx č. 259/2002 Xx., zákona x. 285/2002 Xx. x xxxxxx x. 311/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §13 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx okresním xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §13 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
3. X §34 xxxx. 3 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
4. Xx §47x xx xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxx:
"§47x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx
x) odmítne strpět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx ulice xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného prostranství,
x) neoznačí budovu xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxx obce.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 10 000 Xx.".
5. X §52 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (§53 xxxx. 4),".
6. V §52 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
7. X §53 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
8. V §53 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "x okresní xxxxx" xxxxxxx.
9. X §53 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) působnost xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.".
10. X §60 xxxx. 3 větě první xx xxxxx ", xxxxxxxxx pokuta uložená xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxx.
11. X §79 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx ", xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxx rozhodoval o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" zrušují.
12. X §85 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
13. X §89 xxxx xxxxx xx xxxxx "nebo okresní xxxxx" zrušují.
14. Xx §95 xx xxxxxx xxxx §95x, xxxxx zní:
"§95x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 553/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 67/1993 Xx., zákona č. 163/1993 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 311/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
2. V §5 xxxx. 1 xx slova "Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
3. X §5 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx krajský xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx.".
4. V §5 xx xxxxxxxx 3 x 4 zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
5. V §5 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
6. Za §28x xx vkládá xxxx §28x, který xxx:
"§28x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 298/1992 Xx., x xxxxxxx referendu
Čl. X
Zákon č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 152/1994 Sb. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 1 xx slova "xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxx".
2. X §25 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušná rada xxxx.".
3. X §43 xx odstavec 4 xxxxxxx.
4. X §72 xxxx. 3 xx slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
5. V §89 xxxx. 5 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §90 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx" a ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".
7. V §90 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
8. Xx §92 xx xxxxxx nový §92x, xxxxx zní:
"§92x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xx. XX
Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx státního občanství Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 272/1993 Xx., xxxxxx x. 337/1993 Xx., xxxxxx x. 140/1995 Xx., xxxxxx x. 139/1996 Xx. x xxxxxx x. 194/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx: "Xxxxxxxxxx xx xxxx x krajského xxxxx, x hlavním městě Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx3x) xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx městech Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx x magistrátů xxxxxx xxxx (dále xxx "úřad"), xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
3x) §4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.".
2. V §10 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x ve větě xxxxx x xxxx xxxxxx se slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
3. X §12 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx xxxx tajemníkem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x cizině před xxxxxxxx zastupitelského xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
4. X §18a odst. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
5. V §18x xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
6. V §18x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
7. V §20 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx, vydává osvědčení x státním xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx části Praha 1.".
8. X §20 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx:
"(4) Žádost x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze x xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx x xxxxx městského xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,3x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx osoba xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pobyt xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 1. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx žádost postoupit xxxxx příslušnému x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxx.
3e) §2 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.".
9. X §23 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "Obvodní xxxx x Praze 1" se xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxx Praha 1".
10. V §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx věta: "Xxxxxxx xxxx vede evidenci xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx pozbyly xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxx pobyt.".
11. X §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "úřadu", xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx Praha 1".
12. X §23 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx", slova "Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx 1" xx nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
13. X §24 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xx sporných xxxxxxxxx provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx osoba xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nikdy xxxxxx, xxxxxxx zjišťování Xxxx městské části Xxxxx 1.".
14. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
15. Xx §27x se xxxxxx nový §27d, xxxxx zní:
"§27x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okresními x xxxxxxxx xxxxx a x vydávání potvrzení xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okresními a xxxxxxxx xxxxx x x vydávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 15/1997 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., se mění xxxxx:
1. V §1 odst. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxx," zrušují, slova "xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx části" x xxxxx "xxxxxxx úřad" xx nahrazují slovy "xxxxxxx úřad, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Ostravě x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx".
2. V §1 xxxx. 2 xx slova "Okresní xxxx x v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx magistráty xxxxxx měst" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xx městech Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx a x xxxxxxx městě Praze Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu".
3. X §1 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "zaměstnanec kraje xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxx ředitelem krajského xxxxx xxxx tajemníkem xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
4. X §7 se xxxxx "krajů v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskými xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx5)" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) x 5) se xxxxxxx.
5. Xx §8 xx vkládá xxxx §8x, xxxxx xxx:
"§8x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností, Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Plzně xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
6. X xxxxxxx x zákonu xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 4 se xxxxx "x obecního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx xxxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 x 2 xxxxxx".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x střelivu (zákon x střelných xxxxxxxx), xx znění zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních)
Xx. XXXX
Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně zákona x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x střelivu (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), se xxxx xxxxx:
1. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
2. Xx §27 se xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxx:
"§27a
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 148/1998 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 164/1999 Xx., zákona x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 363/2000 Xx., xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxx x. 322/2001 Sb. x xxxxxx č. 310/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §13 odst. 1 xx xxxxx "okresních xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xx §2 xx xxxxxx xxxx §2x, xxxxx zní:
"§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárnímu xxxxxx kraje nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 193/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bývalých československých xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 193/1999 Sb., x xxxxxxx občanství některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx občanů, xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx místní" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" xx vkládají xxxxx "určený Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx x Xxxxx 1" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
3. Xx §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx zní:
"§13x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxxxxxxxx měst Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 309/1999 Sb., x Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
V xxxxxx č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx v §13 xxxx. 1 slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajské úřady".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx a x xxxxx zákona x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 2/2002 Sb. x xxxxxx x. 217/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §69 xxx:
"§69
Xxxxxx xxxxxxxxxx program x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxx azylantovi x xxxxxxxxxx xxxxx. Výši xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx jednotlivé xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
2. X §89 odst. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXX
Změna zákona x. 328/1999 Xx., x občanských xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 491/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností", xxxxx "Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, pokud xxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx nestanoví xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx městské xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx "(dále xxx "xxxxxxx úřad")" xx nahrazují slovy "(xxxx xxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. X §4 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
3. X §4 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §4 xxxx. 2 větě třetí xx slova "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §4 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. V §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správním".
8. X §8 odst. 3 xxxx první x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností" x xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §11 xxxx. 2 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx ", x xxxxxx narozeného x xxxxxx Magistrát xxxxx Xxxx, pokud mu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
11. X §12 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
12. X §14 xxxx. 1 xxxx. x), h), i), x) se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
13. X §15 xxxx. 1 xx 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §16 se x nadpisu xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §16 odst. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. V §16 xxxx. 3 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
18. X §16 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §16 xxxx. 5 x 6 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §17 xxxx. 4 x 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
22. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní úřady" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. §19 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17) xxxxxxx.
24. X §20 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "krajů," x slova "okresních xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. Xx §23 se xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx měst Xxxx, Ostravy x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pověřenému xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
26. X §24 odst. 2 větě xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2002" xxxxxxxxx xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2003".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 329/1999 Xx., x cestovních xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Čl. XXX
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx městské části xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")" xx xxxxxxxxx slovy "(xxxx xxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. V §12 odst. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
4. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §16 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §16 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) zní:
"11) §2 xxxxxx x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §30 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecní úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §35 xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx č. 22) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx.
10. X §36 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajů, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. Za §39 xx xxxxxx nový §39x, xxxxx zní:
"§39x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx)
Xx. XX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x c) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).
2. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou působností", xx slova "v xxxxxxx xxxxx Praze" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" a slova "(xxxx jen "xxxxxxx xxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
3. V §2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx".
4. Xx §3 se vkládá xxxx §3x, který xxx:
"§3x
Xxxxxxx xxxx xx zpracovatelem5) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxx §7 písm. x). Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x povolením k xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx azyl na xxxxx České xxxxxxxxx,3) (xxxx xxx "obyvatel"), xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx mají povolen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §3 x xxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx údaje xxxx krajský xxxx xxxxxxxx, xxx jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
5. §4 xxx:
"§4
Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx5) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xx x rozsahu §7 xxxx. x). Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obyvatelích, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),3) povolen xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 x xxxxxxxx údaje xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x); xxxx údaje xxxx xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxx, jen xxxx-xx xxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxxxxxx.".
6. X §5 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxx"; xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx je uživatelem" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x xxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx" x x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx za slovo "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x obecní xxxx".
7. X §6 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
8. X §7 xx xxxxxx xxxx písmeno a), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx měli poslední xxxxx;".
Xxxxxxxxx písmena x) xx d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
9. V §7 písmeno x) xxx:
"x) obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností v xxxxxxx xxxxx předaných xx podle §6;".
10. X §7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
11. V §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské úřady x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxx xxxxxxxx xx zrušuje.
12. X §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx, xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
13. X §10 odst. 4 xx xxxxx "X xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, rozumí xx xxxxxx trvalého xxxxxx občana" nahrazují xxxxx "X xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx občana".
14. X §10 xxxx. 6 xxxx. b) xx xx xxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "občan xx ukončení xxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx státního xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx občanství;".
15. X §10 xxxx. 7 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §19 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxx obcí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4)".
17. Xx §22 xx vkládá xxxx §22x, xxxxx zní:
"§22x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxx xxxxxx hlavního města Xxxxx, městským částem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx úřadům podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. g) x x) xx xx slova "likvidačních xxxxx" xxxxxxxx slova "x xxx cvičení" x za slova "xxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxx xxxx" .
2. X §2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
3. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "kraje".
4. X §4 xxxx. 6 xx xxxxx "přednosty xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §4 odst. 7 xx slova "xx úrovni" x "xxxx xxxxxx" xxxxxxx x slovo "okresu" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
6. X §4 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
7. X §5 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
8. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů," xxxxxxx.
9. X §7 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.
10. V §7 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů, x xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, činnosti x úkolech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.".
12. X §8 xxxx. 2 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxx a xx konci textu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx: "xx xxxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §10 xxxx. 2 písm. x) xx slova "okresními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
14. X §10 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. V §10 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x), xxxxx znějí:
"x) zpracovává xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx kraje (xxxx jen "havarijní xxxx xxxxx"),
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxx,".
Dosavadní písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) x x).
16. X §10 odst. 3 xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxx "krajský úřad" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresními úřady" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §10 xxxx. 3 xx xxxx poslední zrušuje.
18. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxxx "zpracování" xxxxxxxx xxxxx "havarijního xxxxx kraje x" x xxxxx "krizových xxxxx xxxxx a xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx plánu xxxxx".
19. V §10 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "x služeb" xxxxxxx.
20. V §10 odst. 5 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx j) xx označují xxxx xxxxxxx c) xx x).
21. V §11 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
22. V §11 xxxx. x) xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §11 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxx plán xxxxx,".
24. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx slovy "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§12
Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností
(1) Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §15 zajišťuje připravenost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx a likvidačních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Úkoly xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx pro potřebu xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx dále
x) xxxx xxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx x likvidačních prací xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) organizuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 za xxxxxxxx stanovených x §10 xxxx. 7,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x používá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxxxx,
e) seznamuje xxxxxxx xxxx, právnické x xxxxxxx osoby xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x charakterem xxxxxxx ohrožení obyvatel x xxxxxxxxxxxx záchrannými x likvidačními xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje správní xxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) spolupracuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx havarijního plánování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx plánem kraje x vnějšími havarijními xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17).
(3) Prováděcí právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zpracování, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x vnějšího havarijního xxxxx.".
26. §13 xxxxxx nadpisu xxx:
"§13
Starosta obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx záchranné a xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx události xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx,
b) schvaluje xxxxxx havarijní xxxxx.".
27. X §14 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností" x xx xxxxx "xxxx xxx" xxxxxx xxxxx "xxx".
28. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx" a xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
29. X §16 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §17 xxxx. 3 xx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxx zrušuje x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxx" x xxxxx "nebo přednosta xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxx.
31. X §20 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "přednosta okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností", xxxxx "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
32. X §20 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx okresního úřadu xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "je oprávněn".
33. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx" zrušují, xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Starosta" x slovo "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".
34. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
35. X §22 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx".
36. V §23 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
37. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "likvidačními xxxxxxx" vkládají slova "x x jejich xxxxxxxxx".
38. X §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§13)" xxxxxxx.
39. V §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
40. V §24 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx".
41. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova ", xxxx okresnímu xxxxx" xxxxxxx x xxxx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
42. V §24 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
43. V §25 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
44. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxx".
45. X §27 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxx x" xx xxxxxxx.
46. V §27 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Kontrolu xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 vykonává x xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
47. X §29 xxxx. 1 xx slova "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
48. X §29 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
49. V §29 odstavec 5 xxx:
"(5) Xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vynaložily xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx provedené xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxx (§24), po xxxxxxx xxxxxxx. Těmito xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.24)".
50. X §30 odst. 4 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "územním" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
51. X §30 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský úřad".
52. X §30 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
53. X §31 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Finanční xxxxxxxxxx xx xxxxx výdajů xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívaných xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x oblasti telekomunikací x informačních systémů, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx.".
54. X §31 xxxx. 3 se xxxxx xx xxxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
55. X §33 xxxx. 1 se číslice 29 xxxxxxxxx xxxxxxx 28.
56. V §34 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx".
57. Xx §35 xx xxxxxx xxxx §35x, xxxxx zní:
"§35x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x), x), x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).
2. X §3 odst. 1 se xxxxx "xxxx vnitřní xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxx".
4. V §3 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:
"(3) Xxxx nebezpečí xxx xxxxx kraje xxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v Xxxxx primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "hejtman"). Xxxxxxx, xxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx být krizovou xxxxxxx dotčeny.
(4) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx. Xxxx xxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx vlády.".
5. V §3 xxxx. 5 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" zrušují.
6. X §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx nařízení okresního xxxxx.6)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6) xxxxxxx.
7. X §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx a" xxxxxxx.
8. X §3 xxxx. 6 xxxx xxxxxx xx xxxxx "x okresní xxxx" xxxxxxx.
9. X §3 odst. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
10. X §3 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x" xxxxxxx.
11. X nadpisu dílu xxxxxxx se slovo "xxxxxxxx" zrušuje.
12. X §9 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx " "xxxxxxxxxxxx" " xx nahrazuje xxxxxx " "xxxxxxx xxxx" ".
13. X §9 odst. 1 xxxx. b) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. V §9 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.
15. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajským úřadům x obecním úřadům xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,".
17. V §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) vyžadují prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
18. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
19. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx".
20. X §10 xxxx. 2 xxxx. a) se xxxxx "okresních xxxxx," xxxxxxx.
21. X §10 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "x okresů" xxxxxxx.
22. X §10 xx doplňují xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 13x) znějí:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx postupy Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.13x)
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.
13x) Xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
23. Díl 4 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod xxxxx x. 16) zní:
"Xxx 4
Orgány xxxxx x ostatní xxxxxx x územní xxxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx.
(2) Hejtman
a) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x řešení krizových xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx působností, obcemi, xxxxxxxxxxx a fyzickými xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx svůj xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xx stavu nebezpečí xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx. 4), xxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxx, provádění xxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ubytování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx evakuace,
d) xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxx, xxx byly xxxxxxxxx x odpovídající svým xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Hejtman je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
a) rozhodnout x ukládání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,
x) nařídit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněn
x) xxxxxxx hlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,
x) xxxxxxx vykonávání xxxx x děti x mládež, xxxxx xxxx xxxx nemohou x xxxxxxx situaci xxxxxxxxx rodiče xxxx xxxx xxxxxxx zástupce,
x) zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětských a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sborů,
x) zabezpečit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxx xxxx činnosti x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x časově xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 5 x 6 xx xxxxxxx xxx x tom rozsahu, xxxxx xx xxxxxxxx xxx překonání xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxx.
§15
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx podle zvláštního xxxxxx,16) plní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisejí s xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem x x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje za xxxxxx xxxxxxxx v §14 xxxx. 1
x) xxxxxxxxxx součinnost xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxxx,
x) zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx správními xxxxx.
(3) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x evidovat xxxxx x
x) kapacitách xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení,
b) xxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx kapacitách, rozsahu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x hotových xxxxxxx, xxxxxxx zaměstnanců x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx předpokládané xxxxxxxx,
x) množství, xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek,
x) množství zadržené xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx x druzích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx energie,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, vodovodech, kanalizacích, xxxxxxxxxxxxxx x energetických xxxxxx,
h) stavbách xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx krizových xxxxxxxxx, x zabezpečení xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a k xxxxxxx x ukrytí xxxxxx xxxxxxxxxx provozů,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje
x) ukládá xxxxx, xxxxx určí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx plánu kraje,
x) xxxxxxxxx obcím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx obce, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx způsobem jejich xxxxxxxxx,
x) koordinuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx správních xxxxx,
e) xxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx xxxxx kraje.
(5) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx kraje
x) xxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů.
§16
(1) Policie Xxxxx xxxxxxxxx13x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx situací spojených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.".
24. Xxx 5 xxxxxx xxxxxxx xx zrušuje.
25. V §21 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxx kraje, xxxxx xxx o xxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 4 xxxx. x); x tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx (§24) x xxxx xxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx štáb xxxx,".
26. V §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
27. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajskému xxxxx".
28. V §21 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresním úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
29. X §21 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Starosta xxxx odpovídá za xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx krizových situací, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx krizového xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx.".
30. X §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
31. X §23 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "přednosta xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
32. X §23 odst. 3 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" slovem "xxxxxxxx".
33. §24 včetně xxxxxxx xxx:
"§24
Xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx podle §15 odst. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předsedou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kraje; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx xxxx.".
34. X §25 písm. x) se xx xxxxx "krizových situací" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxx".
35. X §26 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
36. X §28 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21) zní:
"(1) Xxxxx, správní xxxxx, orgány xxxxx, xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx působností x xxxxxx xxxx stanoví, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.21)
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 147/2000 Xx., xxxxx x. 128/2000 Xx.".
37. X §28 se odstavec 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
38. X §28 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx xxxxxxxx x složení xxxxxxxxxxxx xxxx kraje x obce xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 písm. x) x xxxxxxxxx štábu xxxxx a obce xxxxxx podle §15 xxxx. 4 písm. x),".
39. X §29 odstavec 2 xxx:
"(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zahrne do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podklady xxxxxxx x §15 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxxx úřady xxxx xxxx xxxxx uzavřít x právnickými xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.".
40. X §29 xxxx. 4 xx slova "(§17), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20)" zrušují.
41. X §29 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "hejtman".
42. X §29 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "hejtmana".
43. X §29 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
44. X §31 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "hejtman".
45. X §31 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
46. X §33 xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 25) xxxxx:
"(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxxx krajů x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx krizovém xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Při vykonávání xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pravidly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.25)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxx krajský úřad x u xxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xx spolupráci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.
25) Xxxxx č. 552/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
47. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "okresu" xxxxxx "xxxxx".
48. X §39 odst. 2 xx slova "nebo xxxxxx" xxxxxxx.
49. Xx §39 xx xxxxxx xxxx §39a, xxxxx xxx:
"§39x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo starostovi xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
50. X §40 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Vláda xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §28 xxxx. 5.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, kterými jsou" x slova "(xxxx xxx "xxxxxxxx úřad")" xx xxxxxxx.
2. X §2 odst. 1 písmena b) x c) xxxxx:
"x) xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxx"),
x) xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx"),".
3. X §2 xxxx. 1 xx doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"d) xxxxxxxxxxxx.".
4. X §4 xx x xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
5. X §4 xxxx. 1 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
6. X §4 xxxx. 1 písm. b) xx xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §4 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx úřad provádí xxxxxxxxx (§28) rodných, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx x právní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx správním xxxxxx.".
9. V §4 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx", xx xxxxx "zaměstnance xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx části," x xx xxxxx "(xxxx xxx "matrikář")" xx xxxxxxxx slova ", xxxxx je zařazen xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".
10. Za §4 se xxxxxx xxxx §4x, který xxx:
"§4x
Krajský xxxx
(1) Krajský xxxx provádí kontrolu xxxxxx matričních knih x sbírek xxxxxx x pověřených xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx jednou xxxxx.
(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxx ověřování (§28) xxxxxxxxxx xxxxxxx, vysvědčení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx obvodu.
(3) Xxxxxxx úřad xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx x aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxx xxxxxxxx úřady xxxxxxxx x jeho správním xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx matričním xxxxxx.".
11. X §7 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad".
12. X §8 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "pověřenému xxxxx xxxx krajskému xxxxx".
13. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx krajskému xxxxx" a slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
14. V §8 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx".
15. X §8 odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx pověřeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §9 xxxx. 1 xxxx. c) xx slova "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
17. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx části,".
18. V §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "pověřeným xxxxxx xxxx krajským úřadem".
19. §12 xxx:
"§12
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx místě xx svém xxxxxxxx xxxxxx.".
20. V §23 odst. 3 xx x xxxxxx xxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §24 odst. 4 se slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "pověřeným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
22. X §28 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx".
23. X §38 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
24. X xxxxxxx §52 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pověřeného úřadu xxxx krajského xxxxx".
25. X §52 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §55 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadem".
27. V §55 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx".
28. X §55 odst. 3 xxxx xxxxx x xxxx druhé xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pověřený xxxx nebo xxxxxxx xxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx obce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx".
29. X §55 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
30. X §87 odst. 2 xx xx xxxxx "8," vkládá xxxxx "12,".
31. X §90 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
32. X §90 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "pověřený xxxx nebo krajský xxxx".
33. Xx §95 xx vkládá xxxx §95a, xxxxx xxx:
"§95x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, úřadu xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, magistrátu měst Xxxx, Ostravy x Xxxxx, úřadům xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 a 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx správním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity xx xxxxxxxxxxx.
(8) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx práv xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušníků xxxxxx xxxxxxxx xx společnosti.".
2. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxx:
"§13x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Sb., zákona x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx č. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx č. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Sb., zákona x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., xxxxxx č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Sb. x xxxxxx x. 308/2002 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §58 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "obecního".
2. X xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX skupině 314: Xxxxxxx xx u xxxxx xxxxxxxx "Provozování xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienická xxxxxxx".
3. V xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx x xxxxx živnosti "Xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx" ve sloupci 4 xxxxx "okresní xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. V xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" ve sloupci 4 xxxxx "okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úřadech
Xx. LXVI
Xxxxx č. 570/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Xx. a xxxxxx x. 132/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. §1 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 1), 2), 3) x 4) xxx:
"§1
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Živnostenskými xxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,1) x xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx určených Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,2)
x) krajské xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadů,3) x na xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Magistrátu xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,4)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.
1) §66 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákon x. 314/2002 Sb., o xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2) §17 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx č. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx.
3) §68 odst. 2 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §81 odst. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb.".
2. §2 včetně poznámky xxx xxxxx x. 5) xxx:
"§2
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Obecní živnostenský xxxx
x) vykonává xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx),
b) xx xxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,5) xxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx živností, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x živností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx živnostenskou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx živnostenský xxxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx.
5) §126 xxxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. §3 včetně poznámky xxx xxxxx x. 6) zní:
"§3
Xxxxxxx živnostenský xxxx
(1) Krajský živnostenský xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx živnostenským xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu; xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadům xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx6) ve xxxx správním obvodu,
x) spolupracuje xx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v jejichž xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x hospodářskými xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx svazy a xxxxxxxxxx,
d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,
e) xxxx xxxxxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx,
x) plní xxxxx úkoly stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xxxx příslušné orgány xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů.
6) Xxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. §4 xx xxxxxxx.
5. §5 xxx:
"§5
Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx koncepce x xxxxxxx živnostenského xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, koordinační, kontrolní x metodickou xxxxxxx xxxx krajským xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly,
c) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxx úřady, x xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x hospodářskými xxxxxxxx, podnikatelskými xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx,
x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Stanoviska x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx.".
6. V §6 xxxx. 1 xx slovo "Pracovníci" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx do".
7. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnanci xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx".
8. X §6 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx živnostenskými xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
9. §7 xxx:
"§7
Do xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx České republiky.".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Změna zákona x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
V §23 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx č. 145/2000 Xx. x zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §8, 9 xx 11 a §14 xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx x služeb21) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,11x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu a x opatřeních x xxx souvisejících
Xx. XXXXXX
X §8 xxxxxx č. 303/1993 Sb., x xxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 106/1995 Xx. x xxxxxx x. 141/2001 Xx., xx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxx".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx
Xx. LXIX
X §7 xxxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci reklamy x x změně x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx. x xxxxxx x. 138/2002 Xx., xx v písmenu x) slovo "okresní" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 50/1976 Xx., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 50/1976 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx., xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 262/1992 Sb., xxxxxx x. 43/1994 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 95/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 96/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 239/2000 Xx., xxxxxx č. 59/2001 Xx. x xxxxxx x. 254/2001 Xx., xx xxxx takto:
1. V §12 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x), d), x) xx označují jako xxxxxxx x), x), x).
2. V §14 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx podklady.".
3. X §14 xxxx. 2 xx x xxxxxx xxxx xxxxx "Xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Krajský xxxx".
4. V §14 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx úřady x xxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
5. §19 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§19
Xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hradí xxxxx územního xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxx obec, na xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. X §26 xxxx. 1 se slova "x samostatné xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
7. X §31 odstavec 3 xxx:
"(3) O xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx příslušný xxxx xxxxxx plánovací dokumentaci xxxxxxx.".
8. V §33 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlásit xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
9. X §107a odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "orgánem xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx uložená x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadem je xxxxxxx okresního úřadu;" xx zrušují.
10. X §117 xxxx. 1 xxxxxxx x) xx x) xxxxx:
"x) xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) krajské xxxxx,
c) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx statutem,
x) xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx statutárních měst x úřady xxxxxxxxx xxxxx nebo městských xxxxxx určené statutem,".
11. X §117 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx, městské x xxxxxx xxxxx".
12. X §117 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".
13. X §117 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
14. X §118 xxxx. 1 se v xxxxx větě slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx konci xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxx působnost stavebního xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx úřadem xxxxxx, obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
15. X §118 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
16. X §118 xxxx. 3 se xxxxx "územní" xxxxxxxxx xxxxxx "správní".
17. §119x xx zrušuje.
18. X §122 xxxx. 1 se x xxxxxxx x) xx xxxxx čárka xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
19. X §124 odst. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
20. X §124 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxxx městě Xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxx městského xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx statut.".
21. X §124 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
22. X §134 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresních x xxxxxxxx úřadů" nahrazují xxxxx "krajů a xxxx".
23. V §136 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx nadřízených xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxx Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xx 60 xxx xx postoupení rozporu x xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, rozhodne o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obdobným xxxxxxxx.".
24. Za §140 xx xxxxxx xxxx §140x, xxxxx xxx:
"§140x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxx xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, městskému xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
25. V §143 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahy x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákony (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx)
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a doplňují xxxxxxx xxxxxx (zákon x vlastnictví xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 280/1996 Xx., xxxxxx x. 97/1999 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona x. 229/2001 Xx. x xxxxxx x. 451/2001 Xx., se v §22 odst. 5 xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 199/1994 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx., xxxxxx č. 93/1998 Xx., xxxxxx č. 28/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 39/2001 Xx., xxxxxx č. 142/2001 Xx., zákona x. 211/2002 Xx. x zákona x. 278/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 písm. x) bodě 1 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx.
2. V §2 xxxx. x) xxxx 6 se xxxxx ", rozpočtů xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
3. V §31 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 15) xxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx písmene x).
4. X §31 odst. 4 xx xxxxx xx xxxxxx "celek" xxxxxxxxx xxxxxx.
5. X §64 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. a) se xx slovo "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "správních xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. §12 se xxxxxxx.
3. Za §13 xx vkládá xxxx §13a, který xxx:
"§13x
Pověřené xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména jsou xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou součinnost xxx přípravě a xxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státních programů xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx územního xxxxxx kraje.".
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 479/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
2. V §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
3. X §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
5. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §10 xxxx. 4 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" x xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
7. X §12 odst. 1 xx slova "okresní xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
8. V §13 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
9. X §14 xxxx. 2 xxxx. b) xx slova "okresním xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx".
10. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §18 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx" a xx větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
12. X §18 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
13. X §20 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské hygienické xxxxxxx".
14. X §22 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
15. X §22 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
16. X §22 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxxx hygienika" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §23 xxxx. 3 xx slova "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
18. X §24 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
19. X §24 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
20. X §28 xxxx. 2 se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
21. X §28 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
22. Xx §30 xx xxxxxx xxxx §30a, xxxxx xxx:
"§30a
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 449/2001 Xx., x myslivosti
Xx. XXXX
Xxxxx č. 449/2001 Sb., x myslivosti, xx xxxx xxxxx:
1. X §35 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx honitby xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx".
2. X §40 a §42 xxxx. 1 xx xx xxxxx "která xxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §2 xxxx. c)".
3. X §45 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "lovit" xxxxxxxxx xxxxxx "střílet".
4. X §57 xxxx. 3 až 5 xx slova "xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §60 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §69 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx obecní xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 102/1963 Xx., x rybářství
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x rybářství, xx xxxxx zákona č. 146/1971 Sb., xxxxxx x. 49/1982 Sb., xxxxxx č. 367/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 229/1991 Xx., xxxxxx č. 283/1992 Xx., ústavního xxxxxx x. 4/1993 Sb., xxxxxx č. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 410/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
2. X §5 xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rybářství" x xxxxx "xxxxxxx státního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx organizace".
3. V §5 xxxxxx xxxxx x xxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
4. V §6 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
5. X §7 odst. 1 větě první xx slova "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
6. X §7 odst. 1 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx věty, xxxxx xxxxx: "Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx dvou x xxxx krajů, na xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x statků, xx xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx dalších státních xxxxxxx x na xxxxxxxxxx xxxxxx vyhlašuje xxxxxxxx revíry Ministerstvo xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
7. X §8 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "Orgán xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx".
8. V §8 odst. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
9. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx".
10. X §9 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
11. X §11 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "orgánem xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřadem".
12. X §12 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský úřad".
13. V §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
14. X §13 xxxx. 1 xxxx druhé se xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad".
15. X §13 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad".
16. X §18 odst. 1 větě druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností".
17. V §18 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
18. X §18 odst. 3 xxxx. x) xx slova "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. V §18 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §18 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §18 odst. 6 xxxx první xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §18 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
23. X §18 xxxx. 6 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §19x odstavec 7 xxx:
(7) "Xxxxxxx škody xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxx.".
25. V §23 xxxx. 1 xxxx xxxxx zní: "V xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx rybářského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revírů xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
26. V §23 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti a xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
27. X §23 xxxx. 3 se xxxxx "Okresní xxxxx x orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".
28. Xx §23 xx xxxxxx nový §23a, xxxxx zní:
"§23a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obecnímu xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 229/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xx znění zákona x. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 39/1993 Xx., xxxxxx x. 183/1993 Sb., xxxxxx x. 131/1994 Xx., xxxxxx x. 166/1995 Sb., zákona x. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Xx. a xxxxxx x. 139/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx: "Výši xxxxxxxxxx přídělové xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.".
2. V §18x xxxx. 1 xx xxxxx "okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
3. X §23 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
4. X §25 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx xx slova "Xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx".
5. Xx §25 xx xxxxxx nový §25x, xxxxx zní:
"§25x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzeň xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 243/1992 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx xxxxxx související xx xxxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 93/1992 Xx.
Xx. LXXVIII
Zákon č. 243/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx některé otázky xxxxxxxxxxx se zákonem x. 229/1991 Xx., x úpravě vlastnických xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 93/1992 Xx., zákona č. 441/1992 Xx., xxxxxx x. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Xx. x zákona x. 212/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 39/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx upravujících transformaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 39/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx nedodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vlastnických vztahů x půdě a xxxxxx zemědělskému xxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 3 větách xxxxx x druhé xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §3 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. V §3 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3a, xxxxx zní:
"§3x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
7. V §4 xxxx. 3 xx xxxxx "Pozemkového fondu Xxxxx xxxxxxxxx6)" nahrazují xxxxxx "obce".
8. §5 xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., zákona x. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 76/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §19 xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 14) a 15) xxx:
"(3) Xx xxxxx vlastníka lesa xxxx x vlastního xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx občanů xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lesa, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx měsíců. Xxxxx xxx stanovit nařízením xxxx14) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Stanovenou dobu xxx stejným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx do xxxx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxxx lesa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášená xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxx"), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.15)
14) §11 xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.".
2. X §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
3. X §47 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §47 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §47 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
6. X nadpise §48 xx xxxxx "Okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. V §48 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností".
8. X §48 odst. 1 písm. x) xx xx slova "xxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "do výměry 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx" a slova "xxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxx.
9. V §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx 1 xx".
10. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxx xxxxx,".
11. X §48 xxxx. 1 xxxx. l) xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxx".
12. X §48 odst. 1 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují jako xxxxxxx o) xx x).
13. X §48 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "tyto xxxxxx xxxxxx a xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx zrušují.
14. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
15. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx konci xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx,".
16. X §48 odst. 2 xx xxxxx "Okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti" xxxxxxxxx slovy "xx xxxx správním xxxxxx.".
18. X §48 xxxx. 2 se xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).
19. V §48 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx" x xx slova "xxxxx xxxxxx" se vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
20. X §48 odst. 2 xxxx. f) xx xxxxx "x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx správním obvodu" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx státu".
21. V §48 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. V §48a xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
23. X §48x xxxx. 1 xx za dosavadní xxxxxxx x) vkládají xxxx písmena x) xx n), xxxxx xxxxx:
"c) x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
d) x souhlasu x xxxxxx územního xxxxxxxxxx, xxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx dotčeny xxxxxxx určené x xxxxxx funkcí xxxx x xxxxxx 1 xx x xxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxx xxxxxx xxxx nebo x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxx o xxxxxx 1 ha x xxxx x x výši xxxxxxxx xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyloučení xxxxxx xx lesa (§19 xxxx. 3), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx organizovaných xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx (§20 xxxx. 5), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
h) schvalují xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1 x 4), x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx těžbu x xxxxxxx xxxxxxxxx mladších 80 xxx (§33 xxxx. 4), xxxxxxx xx stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx (§31 odst. 2) a xxxxxxx xx zákonných xxxx xxx zalesnění x xxxxxxxxx lesního xxxxxxx (§31 odst. 6),
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x lesích (§35 xxxx. 1, 2 x 3),
x) o uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesích xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 1),
x) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx při hospodaření x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v lesích xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 5),
x) x xxxxxxx nebo xxxxxx licence xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hospodáře (§37 xxxx. 2),
m) x xxxxxxx xxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x lese x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§51 xxxx. 1), xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x nezbytných xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§57), pokud xxxxxxxxx správní obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
Dosavadní písmena x), x), x), x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx o), x), x), s) x x).
24. V §48x odst. 1 xx xxxxxxx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx r), x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), x) x x).
25. V §48x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "obvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §48x odst. 1 xxxx. s) xx xxxxx "xxxx xxxxxx vybírá a xxxxxx" xxxxxx středníku xxxxxxx.
27. V §48x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
28. X §49 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x), x), x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x), x), x), x) x x).
29. X §49 odst. 2 xxxx. x) xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx".
30. X §49 xxxx. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx zrušují.
31. X §49 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajských xxxxx".
32. X §49 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
33. X §49 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxx xxxxxxxxx parků a xxxxxx xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.".
34. Za §58 xx xxxxxx xxxx §58x, xxxxx xxx:
"§58x
Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
35. X §59 xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
"(13) Xxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stráží, xxxxx xxxx ustanovena xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxx, v xxxxx správním xxxxxx xxxxxxxx lesní stráž xxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 91/1996 Xx., x xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X xxxxxx č. 91/1996 Sb., o xxxxxxxx, x §20 odstavec 3 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 9) xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy9) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že zkoušené xxxxxx, krmná xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx navrženém xxxxxxx neohrozí xxxxxx xxxx, zvířat a xxxxxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 314/2001 Xx. x zákona č. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxx. 1 xx slova "xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx," nahrazují slovy "xxxxxxxxx orgán rostlinolékařské xxxx".
2. X §16 odst. 4 xx xxxx první xxxxxxx.
3. X §29 xxxx. 4 xx slova "okresnímu xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici".
4. V §29 xxxx. 6 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Krajská xxxxxxxxxx stanice".
5. X §39 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
6. X §40 xxxx. 2 písm. a) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajských".
7. X §41 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§16 xxxx. 1 x 4" nahrazují xxxxx "§16 xxxx. 1".
8. §42 xx xxxxxx poznámky xxx čarou x. 20) xxxxxxx.
9. X §43 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx poznámek xxx čarou x. 20) x 20x) xxx:
"(3) Pověřené xxxxxx xxxxx20)
x) xxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx správy mimořádná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 x případech, že xxx x blíže xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x xx xxxxxxxxx xxxx,20x)
x) rozhodují xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ustanovení §4 xxxx. a) xxxx 1 při xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jakožto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5, které xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx x nezemědělské xxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxx a xxxxxx.
20) §64 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20x) §7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. X §44 xx xx odstavec 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx půdě x které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.
11. X §44 xxxx. 4 xx xx slova "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", popřípadě xxxxxxxx xxxxxx xxxx".
12. X §44 xxxx. 9 xx xx xxxxx větu xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem.".
13. Xx §46 xx xxxxxx xxxx §46x, xxxxx zní:
"§46x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXXX
Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Sb., xxxxxx x. 138/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §50 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24) xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxx x nepoužitelnými xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxx, xxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.24)
24) Xxxxx č. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §50 odst. 3 xx xxxxx "souhlasu xxxxxxxxx příslušným okresním xxxxxx25)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx24)".
Poznámka xxx xxxxx x. 25) xx xxxxxxx.
3. X §51 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
4. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadům" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "správních".
5. Xx §64 xx xxxxxx nový §64x, xxxxx xxx:
"§64x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx zákon)
Xx. XXXXXX
Zákon č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Sb. x xxxxxx č. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §41 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
2. V §49 xxxx. 1 xxxx. e) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
3. X §76 odst. 3 se slova "Xxxxxx závazná vyhláška" xxxxxxxxx xxxxx "Právní xxxxxxx".
4. X §76 xxxx. 3 xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §76 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. Za §77a xx vkládá xxxx §77x, xxxxx xxx:
"§77x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 242/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 242/2000 Sb., x ekologickém zemědělství x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §19 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxx v příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx druhovou xxxxxxxxxxx; působnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §29 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon)
Xx. LXXXVI
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 odst. 2 xx na xxxxx xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx zvlášť xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxxx xxxxx xxx 4 roky".
2. X §42 odst. 4 se xx xxxxx "zřizuje" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
3. X §42 xxxx. 7 větě druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příslušná xxxx, x xx x xxxxxxxxxx státu".
4. X §71 odst. 3 písmeno x) xxx:
"x) povodňové xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,".
5. X §73 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx obvody xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §76 xxxx. 2 xxxx první se xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §77 xxxx. 2 xxxxxxx b) x c) znějí:
"x) obecní úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
c) krajské xxxxx,".
8. X §77 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §78 odst. 2 se slovo "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
10. V §78 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §79 xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §79 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx x je xxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxxx do obecního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Povodňový xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je podřízen xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx.".
13. V §79 xxxx. 2 xx slovo "okresů" xxxxxxxxx slovy "obcí x xxxxxxxxxx působností".
14. V §79 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
15. X §79 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx působností".
16. X §80 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §80 xxxx. 2 písm. x), x), x) a x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §81 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx působností".
19. X §82 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. V §82 xxxx. c), x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §83 písm. x) a x) xx xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x rozšířenou působností".
22. X §83 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisím" xxxxxxxxx xxxxx "povodňovým komisím x xxxxxxxxxx komisím xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §83 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §84 xxxx. 1 xxxx. e), x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §86 odst. 6 se slova "xxxxxxx xxxxx," zrušují.
27. V §87 xxxxxxx x) zní:
"x) povodňovou xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx hradí xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
28. V §104 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
29. X §104 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx úřady,".
30. X §104 xxxx. 2 písmena x) x x) xxxxx:
"x) obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností,
x) xxxxxxx xxxxx,".
31. Xxxxxx §105 xxx: "Xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx".
32. X §105 xxxx. 1 xx slova "Xxxx v přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřady".
33. §106 xxxxxx nadpisu xxx:
"§106
Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností
Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx orgánům.".
34. X §107 xxxxxx xxx: "Krajské xxxxx".
35. V §107 xx slova "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
36. X §107 xxxx. x) se xxxxx "okresu" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
37. X §107 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena j) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx znečištění x xxxxxxxxx 10 000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxx a xxxxxxxxxx uranových xxx x xxxxxxxxx elektráren x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx nebezpečnými xxxx nebezpečnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx vod xxxxxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx mimo xxxxxxx xxx písmenem x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxx (§16),
m) xxxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, popřípadě xx vod xxxxxxxxxxx [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx objemem nad 1&xxxx;000&xxxx;000 m3 xxxx x výškou xxxxxx xxx 10 m xxx xxx základové xxxxxxx,
x) stanovovat xx návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx významných xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
p) xxxxxxxxxx x pochybnostech o xxx, xxx se xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx,
r) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxx, zda xxx x xxxxx xxx podle §43 xxxx. 2, xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx i jiné xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x odstavci 1,
s) xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxx přísluší xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§39 xxxx. 7),
x) xxxxxxxxx výjimky z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodního xxxx xxx ryby x vodní xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 6 x případech xxxxxxx xxx xxx xxxx chovu ryb, xxxx. xxxxxxxx rybníky x vodní xxxxxx, xxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx účinky xxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmů, xxxx. xxxxxxx eroze, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx.".
38. V §110 odst. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "Okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxx krajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
39. X §113 větě xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx hygienická xxxxxxx" x ve xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx x xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obvod".
40. X §116 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
41. X §124 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §124 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. V §124 xxxx. 2 xx xx větu xxxxx xxxxxx tato xxxx: "X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
44. X §124 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx větou: "Xxxxxx xxxxxxxx obecními xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností.".
45. X §125 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §126 xxxx. 3 xxxx první xx xx xxxxx "x xxxxxxxxx," slova "ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xx 6 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx 24 xxxxxx".
47. Za §126 xx vkládá xxxx §126a, xxxxx xxx:
"§126a
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
48. X §127 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "delší xxx xx 31. xxxxxxxx 2005" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx než xx 31. xxxxxxxx 2010".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)
Čl. XXXXXXX
Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), se xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxxxxx x), b) x x) xxxxx:
"a) xxxxxx úřady,
x) xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) krajské xxxxx,".
2. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní úřady" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §27 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx úřady obcí x rozšířenou působností xxxxxxxxx o povinnostech xxxxxxx služby xxxxx §22 ve správním xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx působnost.".
4. X §32 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
5. X §33 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §35 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pokut xxxxx §32 xx krajský xxxx x xxxxx §33 obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx území xxxxx x protiprávnímu xxxxxxx.".
7. X §38 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. Za §38 xx xxxxxx xxxx §38x, xxxxx xxx:
"§38x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)
Xx. XXXXXXXX
Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx správních úřadech (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 238/2000 Xx., zákona x. 128/2002 Sb. x xxxxxx č. 286/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojenské správy x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místnosti, jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, a krajský xxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx.".
2. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx - xxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x 2 civilní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajského xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
3. V §10 xxxx. 2 xx xxxx druhá xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxx xxxxx odvodní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx starosta obce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
4. X §33 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx krajů x xxxxxxxxxx obcí".
5. X §36 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §55 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odvodu, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx po xxxx xxxxxx.".
7. X §55 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxx xxxx proplácí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícími xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvodní xxxxxx, náklady na xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odvodu x náklady xx xxxxxxxx xxxxx odvodnímu xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 7.
8. Xx §58 xx xxxxxx xxxx §58a, xxxxx xxx:
"§58x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX OSMDESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx republiky
Xx. XXXXXX
X §16 xxxx. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx krajů".
ČÁST XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany České xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §2 odstavec 8 xxx:
"(8) Plánováním xxxxxx xxxxx xx xxxxxx soubor plánovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx napadením x xx splnění xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, zabezpečení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků x xxxxxxxx obraně, xxxxxx podílu xxxxxxxxxxx xxx na činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx míru, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podílu při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx plnění humanitárních xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obranného xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx k záchranným xxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".
2. V §3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
3. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxx plánování xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx plánů xxxxxx xxxxx x xxxxxx etapy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,".
4. X §5 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) k xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §6 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "plánování xxxxxx xxxxx".
6. X §6 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx je,".
7. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§7
Krajské xxxxx
Xxxxxxx úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx válečného xxxxx mohou xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx, cestou ministerstva, xxxxxx xxxxxx ochrany; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxx, Nejvyššího kontrolního xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Úřadu vlády Xxxxx republiky, ministerstev, Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx, zpravodajských služeb Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx objekty, xxxxx xxxxxx ozbrojené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx válečného xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mobilizace xxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxx evakuaci xxxxxxxx x zabezpečují xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
e) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ministerstva,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx osobách xxxxxxxx za stavu xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxx výpomoci,
x) zabezpečují xxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxxxxx xxxxxx x obraně xxxxx.".
8. Za §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod xxxxx x. 1) x 2) zní:
"§7x
Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx
Xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností x zajišťování xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xx vyhodnocování xxxxxxx, xxxxx za stavu xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a samosprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobní xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,
x) vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x fyzických osobách, xxxxx xxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; zvlášť vedou xxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxxxxx pracovnic, x xxxxxxx stanoveném zvláštním xxxxxxx předpisem,1) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx stavu,
x) provádějí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředků x xxxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxxxx; výběrem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, jiných správních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxx xxxxxxx plné moci xxxxxxx určené pracovníky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx druhu x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyplývajícím xx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx další xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2) (xxxx xxx "obvod"),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx trvalý xxxxx x xxxxxx xxxxxx, v souladu x požadavkem xxxxxxxxxxxx xx schválených plánů xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx výpomocím x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx potřeby zajišťování xxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx; koordinují xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxx, xxxxx práce x xxxxxxx xxxxxxxxx úřady,
x) podílejí xx xx evakuaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx,
x) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
k) plní xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
m) provádějí xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 xx 72,
x) rozhodují o xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
1) §7 xxxx. 1 xxxxxx č. 218/1999 Xx., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (branný xxxxx).
2) Zákon x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní poznámky xxx xxxxx x. 1) xx 18) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pod čarou x. 3) xx 20), x xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx pod xxxxx.
9. §8 zní:
"§8
Obce x xxxxxxxxx působnosti
Obce x přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obrany xxxxx
x) xxxx xxxxx x poskytují xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,
b) zabezpečují xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x pracovním xxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx území xxxxxxxxxx xxxxxx; sepisují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx osobám a xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx ozbrojených xxx xxxx x prověřením xxxxxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx státu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizují jejich xxxxxxxx,
g) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poskytují xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
10. Xx §9 se vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod xxxxx x. 2x) xxx:
"§9x
Vztah ke xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx úřady, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx jsou xxxxxxx xxx plnění úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxx plnění xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x) Xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx válečného xxxxx xxxxx orgány xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu za xxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx napadením a xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obrany xxxxx.
2x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx).".
11. X §10 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
12. V §10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx".
13. X §10 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
14. X §13 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx státu použijí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx předpisů.".
15. X §14 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
16. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností".
17. X §14 xxxx. 3 úvodní xxxx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
18. X §14 xxxx. 3 xxxx. x), b) x x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §14 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §15 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
21. X §16 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
22. V §18 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §19 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. V §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
26. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §22 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
28. X §23 xxxx. 1, 3, 5 x 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
29. V §23 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx obec".
30. X §25 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §26 se xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovanými xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx odstavce 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.
32. X §26 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. X §27 xxxx. 1 a 2 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
34. X §47 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. X §48 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. V §49 odst. 1, 2 a 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. X §51 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §51 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
39. V §52 xxxx. 4 xx slova "okresními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajskými xxxxx".
40. X §57 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
41. X §58 xx xx xxxxx odstavce 1 doplňuje xxxx xxxx: "Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s prověřením xxxxx xxxx xxxxx.".
42. V §63 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
43. X §67 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx nebo xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "státního xxxxxxxx nebo" zrušují.
44. V §70 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. Xx §73 se xxxxxxxx xxxx §73a x 73x, které xxxxxx nadpisu znějí:
"§73x
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x území xxxxxxx xxxxx, x xx takto:
x) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx kraje,
x) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxx náleží do Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx náleží do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxx kraje,
x) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxx kraje.
§73b
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě
Xx. XCI
Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 38/1995 Xx., xxxxxx x. 304/1997 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 150/2000 Xx., zákona č. 361/2000 Xx. a xxxxxx x. 175/2002 Xx., se mění xxxxx:
1. V §2 xxxxxxxx 20 xxx:
"(20) Dopravními xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx krajské xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravu xx xxxxxxxxx úřadem Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx dopravním xxxxxx x hlavním městě Xxxxx Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx městech magistráty xxxxxx měst x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. V §19a xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx okresu" xxxxxxxxx xxxxx "území xxxxx".
3. X §19x xxxx. 1 xxxx xxxxx zní: "Xxxxxx xxxxxx xxxxx xx jejím zajištění xx xxxxxxxx zájmu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.".
4. V §19x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
5. X §19x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx".
6. X §19x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx obvodu okresu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
7. X §34 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx. Xxxxxxxx úřady xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxx obvodu státní xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx odborného xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §34 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.
9. X §34 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. X §35 xxxx. 1 se xxxxx ", orgán kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
11. Za §40x se xxxxxx xxxx §40x, xxxxx xxx:
"§40x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx statutárních xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách
Xx. XXXX
Xxxxx č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 144/2002 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx obvodu xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
2. V §25 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx".
3. X §38 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "x krajem" x xxxxx "xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" ve xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx slovy "kraj xxxxxxxx".
4. X §39 odst. 6 x xxxxxxxx se xxxxx "jménem státu" xxxxxxx.
5. V §39 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx", xxxxx "xxxxxxxx obvodu xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx" x xxxxx "příslušným xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřad" xx xxxx xx středníkem xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx".
6. V §39 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
7. X §39x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
8. X §39a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
9. X §39x xxxx. 4 větě xxxxx xx slova "okresních xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
10. X §39x xxxx. 1 xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
11. X §39x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx obvodu xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
12. X §39c xx xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxx kraje".
13. X §39x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "území xxxxx".
14. X §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".
15. X §40 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
16. X §54 odst. 2 xx xx xxxxx věty xx xxxxx "též obce" xxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §57 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Hlavní xxxxx Xxxxx xxxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx".
18. X §57 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxx obce xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx plavbě
Xx. XCIII
Xxxxx č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx a xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §36 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxx čarou x. 8) zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx. x xxxxxx x. 259/2002 Xx., xx mění takto:
1. X §23 xxxx. 1 xx x xxxxx a xxxxxxxx větě xxxxx "xxxxxx závazné vyhlášce" xxxxxxxxx xxxxxx "nařízení".
2. V §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
3. X §23 xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxxxxxx.
4. X §27 odst. 6 poslední věta xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx silnic xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.".
5. X §27 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
6. X §40 xxxx. 1 xx slova "orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. X §40 xxxx. 3 xxxxxx xxx: "Xxxxxxx úřad".
8. X §40 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx územní xxxxx xxxxxxx xxxxxx a" xxxxxxx.
9. X §40 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a proti xxxxxxxxxxx obcí.17)".
10. X §40 odst. 4 v xxxxxx xx xxxxx "Okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
11. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx na konci xxxxxxx c) nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
12. X §40 xx doplňuje odstavec 6, který xxx:
"(6) Xxx-xx o xxx, jež xx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx obvodu dvou xxxx xxxx silničních xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx nejbližší společně xxxxxxxxx xxxxxxx orgán. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxx některý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx.".
13. X §41 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxx" xxxxxxx.
14. X §41 odst. 1 xxxx druhé xx xxxxx "okresními xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady".
15. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44x, který zní:
"§44x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 247/2000 Sb., x získávání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 478/2001 Xx. x xxxxxx x. 175/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §2 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. X §2 xxxx. 2 se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
3. X §4 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. V §4 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
5. X §5 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §5 odst. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §9 xxxx. 1 xxxx. d) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
11. X §24 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. X §25 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §32 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. V §32 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
15. V §33 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §33 odst. 2 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obce zařazený xx xxxxxxxx xxxxx".
17. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §38 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
19. X §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §51 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
21. X §51 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
22. X §52 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
23. V §53 odst. 1 xx slova "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností".
24. V §53 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §54 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. V §54 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §56 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
28. V §57 xxxx první se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností", x xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a x xxxxxxx x) xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
29. V §58 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Pokuty xxxxxxx x vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx a pokuty xxxxxxx x xxxxxxx xxxx jsou příjmem xxxx.".
30. Za §59 xx xxxxxx xxxx §59x, xxxxx xxx:
"§59x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx
Xx. XCVI
Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 62/2002 Xx. x xxxxxx x. 311/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. hh) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §43 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx" a xx xxxx xxxxx slovo "xxxxxx" xxxxxx "xxxxx".
3. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §67 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §77 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xx silnici X. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx,".
6. X §77 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx vypouští a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xx silnici XX. x III. xxxxx1) a xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.".
7. V §77 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §77 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) Xxxxx dopravních xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx", "Železniční xxxxxxx xxx xxxxx", "Návěstní xxxxx", "Xxxxxxx", "Xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx!" a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Stůj, xxx xxxxxxxx x xxxxx!", má-li být xxxxxxxx před železničním xxxxxxxxx, stanoví xx xxxxxxx I. xxxxx1) xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx, na xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx projednání x xxxxxxxxxx drážním xxxxxx.11)".
9. V §77 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Užití xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" a "Xxxxxxxxx xxxx pro železniční xxxxxxx vícekolejný", světelného xxxxxxx "Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxxxx xxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxx11) po xxxxxxxxxx s příslušným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx I. třídy1) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx a na xxxxxx komunikaci,1) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx.".
10. X §79 xxxx. 1 xxxx. j) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §79 odst. 5 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. X §86 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §88 xxxx. 4 se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
14. X §90 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §92 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
16. X §92 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
17. X §93 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. V §93 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. V §93 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. V §93 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
21. X §93 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve větě xxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §94 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
23. V §94 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
24. X §94 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §94 xxxx. 5 xx slova "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. V §95 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §96 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. V §96 xxxx. 4 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §97 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §97 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
31. X §98 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
32. V §98 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
33. X §98 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §99 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
35. X §99 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §99 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. X §100 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
38. X §100 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §100 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. X §100 odst. 9 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §101 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §101 xxxx. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §101 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
44. X §101 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
45. V §102 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
46. X §102 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
47. V §102 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. V §107 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností", xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve větě xx středníkem xxxxx "xxxxxxx xxxx" slovy "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností".
49. V §107 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
50. X §108 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností".
51. X §108 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. X §109 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. X §110 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
54. V §110 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
55. X §110 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadě xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
56. X §111 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
57. X §111 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. V §111 odst. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadě" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. V §112 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §113 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
61. X §113 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
62. V §113 xxxx. 4 se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. X §113 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
64. X §113 odst. 6 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností".
65. V §113 xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §113 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
67. X §114 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
68. X §114 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" x prvním x xxxxx xxxxx nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
69. V §114 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
70. X §115 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
71. V §115 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
72. X §115 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
73. X §115 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
74. X §115 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
75. X §116 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
76. X §116 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
77. X §116 xxxx. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
78. X §120 odst. 1 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
79. X §120 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx třetí xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
80. V §120 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
81. X §121 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
82. X §122 odst. 1 xx slova "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
83. V §124 x xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajských xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
84. §124 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx správu xx věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".
85. X §124 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu".
86. X §124 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx úřad
a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 odst. 5,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx X. xxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx,1) x xxxxx zařízení xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx rychlostní xxxxxxx,1)
x) provádí xxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
87. X §124 se za xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx odstavce 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx oprávněné x zastavování xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 písm. j),
x) xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx řidičského xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx řidičského oprávnění,
x) nařizuje xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx a xxxxxxxx řidičské xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx x vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodních řidičských xxxxxxx,
f) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx státem x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §116,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řidičského průkazu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §107 x xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx tento mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx vydal,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 osobám, xxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,36)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,30)
x) provádí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xx xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx a xx xxxxxx komunikaci.1)".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 8.
88. X §125 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
89. X §125 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
90. X §125 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
91. X §125 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
92. X §126 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
93. X §127 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" nahrazují xxxxx "xxxxx a xxxx".
94. X §128 odst. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
95. V §128 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
96. X §128 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
97. Xx §128 xx xxxxxx xxxx §128a, který xxx:
"§128x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx způsobenou provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., zákona x. 478/2001 Xx. x zákona č. 175/2002 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xx xxxx xxxxx slova "okresní xxxx" slovy "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §4 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
3. V §4 xxxx. 8 se xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřady" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §5 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.
7. X §7 xxxx. 1 xx x xxxxxx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §7 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §7 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
10. V §7 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §9 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. V §10 xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §13 xxxx. 1 se x xxxxxx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
16. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §13 xxxx. 3 větách xxxxx, xxxxx x xxxxx xx slova "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
18. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
19. X §14 xxxx. 1 se v xxxxxx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §14 xxxx. 2 větách xxxxx a druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §29 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x druhé xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
22. X §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxx".
23. X §31 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
24. X §31 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §32 xx x xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
26. V §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx a druhé xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
27. X §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. X §34 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
29. V §35 odst. 1 xx v návětí xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
30. X §35 odst. 2 xx x xxxxxx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. V §35 xxxx. 3 se x návětí xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
32. V §35 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
33. X §42 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §48 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
35. V §54 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "územním" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
36. X §54 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
37. X §56 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
38. V §57 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "krajský xxxx".
39. X §58 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřad".
40. X §59 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx".
41. X §63 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností", xx xxxx druhé slova "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxx".
42. X §63 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §64 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
44. V §65 xx v xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. X §66 xxxx. 1 xxxx druhé xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
47. X §68 xx x xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. V §74 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
49. X §79 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
50. X §80 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. V §80 xxxx. 3 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. X §81 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"; xx větě xxxxx xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřady" xxxxx "krajskými xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. V §81 xxxx. 2 xx slova "okresních xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxx x rozšířenou působností".
54. X §82 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. V §83 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
56. X §83 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §83 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
58. X §83 odst. 5 xx slova "Xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
59. X §83 xxxx. 5 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §84 odst. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
61. X §84 xxxx. 2 se xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
62. X §84 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxx uložené a xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx příjmem obce x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona".
63. X §87 xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx "x okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
64. Xx §88 xx xxxxxx xxxx §88x, xxxxx xxx:
"§88x
Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx zákona č. 543/1991 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady č. 369/1992 Xx. x xxxxxx x. 366/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §6 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "krajskému", slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "správním xxxxxx" a xx xxxx druhé se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
2. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
3. X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajskému".
4. Xx §25 xx xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25a
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 347/1992 Xx., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., xxxxxx x. 16/1997 Sb., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx č. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §71 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxx".
3. V §75 odst. 1 xxxxxxx x) xx x) znějí:
"x) xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx úřady,
x) xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
4. X §75 xxxx. 1 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x), x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena e), x) x x).
5. §76 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 38), 39) x 39x) zní:
"§76
(1) Xxxxxx xxxxx
x) povolují x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxx podle §8, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k náhradní xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,
b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stezkách x xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §63 odst. 1.
(2) Pověřené obecní xxxxx38)
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků (§4 xxxx. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajinné xxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ochranná xxxxx, xxxxxxxxx jejich ochranu, xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx (§46),
x) xxxxxxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx správní xxxxx (§42 x 47),
x) xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (§63 xxxx. 1).
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx38) xxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx úřadům xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (§76 x 77).
(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx39) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx39x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účelových xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx §63 xxxx. 1,
x) xx xxxx rozhodování x možnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx stavu xxxxx §86 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2,
x) xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §87 x 88,
e) x dalších xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.39)
38) Xxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) Xxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
39a) §32 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. §77 xxx:
"§77
(1) Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx svůj xxxxxxx obvod xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 x xxxxxxx xxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x národní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) vymezují x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§4 xxxx. 1),
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxx (§42 x 47) xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx povoleného způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx chráněného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x živočicha chráněného xxxxx mezinárodních xxxxx (§54 xxxx. 1) x vyzvat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2),
x) xxxxxxxx opatření podle §66,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§85),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podmínkách uvedení xx xxxxxxxxx stavu xxxxx §86 xxxx. 1 x ukládají xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 odst. 2,
x) xxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x) x §87 xxxx. 3 xxxx. x), pokud xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,4a)
x) ukládají xxxxxx xx protiprávní xxxxxxx xxxxx §88 vyjma §88 xxxx. 1 xxxx. n) x §88 odst. 2 xxxx. x), xxxxx xx jedná o xxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx,4x)
x) odebírají xxxxxxxxxx xxxxxx jedince xxxxx §89, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.4x)
(3) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx svém správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§76, 77x, 79, 80) a nejde-li x území xxxxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
7. Xx §77 xx xxxxxx xxxx 77a, xxxxx zní:
"§77a
(1) Kraje zpracovávají xx spolupráci x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x národní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, národní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx parku x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx území (§12 xxxx. 3) x xxxxxxxxx xxxx x xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x území xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxx ochranného xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§4 xxxx. 1),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§4 xxxx. 3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§33) a xxxxxxxx xxxxxxx (§36) xxxxxx xxxxxxxx pásma, stanoví xxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxx (§33 a 36) x xxxxxxxxx xxxx o ně,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rezervacích (§34 xxxx. 2),
x) udělují xxxxxxx (§43) xx xxxxxx x přírodních rezervacích (§34 odst. 1),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxxx památek (§44 xxxx. 2),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k činnostem xxxxx §37 odst. 2 xx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
i) xxxxxxxxx xxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§38 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§39),
x) xxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §50 odst. 3,
x) zajišťují xxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožených xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx (§52),
m) xxxxxxxx xxxxxxx x ochranných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů rostlin x živočichů (§56),
x) mohou vyzvat x prokázání xxxxxxxxxx xxxxxxx nabytí zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx4x) (§54 xxxx. 1) x xxxxxx x prokázání xxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2),
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx přírody xxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§42 a 47),
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§60 xxxx. 2) x xxxxx převést xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§60 odst. 3),
x) xxxxxxxx opatření xxxxx §66,
r) xxxxxxxx pokuty xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. g), §87 xxxx. 3 písm. x), §88 xxxx. 1 xxxx. n) x §88 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx se xxxxx x jedince druhů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxxx podle §89 xxxxxxxxxx držené xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx (§85),
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správními xxxxx x orgány xx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) jsou odvolacími xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxx xxxx (§66) xxxxxx xxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, provede xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xxxxxxx úřad v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
8. V §79 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxx ohrožených".
9. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "(§44)" nahrazují xxxxx "(§30, 31, §37 xxxx. 2 a §44 xxxx. 2) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxxxxx (§43)" x xxxxx "okresní xxxx xx" xx xxxxxxx.
10. X §79 xxxx. 3 xx za písmeno x) xxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) vydává předchozí xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 4),".
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
11. §79x xx xxxxxxx.
12. X §80 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx") dozírá, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ústředních xxxxxx, právnickými x xxxxxxxxx xxxxxxx dodržována xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Inspekce xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx ohrožení a xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Inspekce xx xxxxxxxxx vyžadovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle §54, xxxxxxx opatření xxxxx §66, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx původního xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §86 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §89.".
13. X §80 odst. 3 xxxx druhé se xxxxx "pověřený obecní xxxx, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, krajský xxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zahájí xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxx pověřený xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx" a xx xxxx xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx obecní xxxx, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx".
14. V §81 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx")".
15. X §81 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx úřad xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx".
16. X §81 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx úřad a xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x ve xxxx xxxxx se slova "Xxxxxxx úřad x xxxxxx vedou" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx".
17. X §81 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
18. X §85 xxxx. 1 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
19. X §85 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "krajské".
20. V §87 xxxx. 5 se xx xxxxx "obecním xxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx".
21. X §88 odst. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx úřadem" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresním" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx nebo kraje" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "v prvním xxxxxx".
22. X §90 xxxx. 11 xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova ",, xxxxxxxx xxxxxx".
23. Xx §90 xx vkládá nový §90x, xxxxx xxx:
"§90x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo úřadům xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX STÁ
Xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.".
2. X §14 xxxxxx xxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Praha 1 xx 10".
3. V §14 xx písmena x), x) a x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x), x), x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
4. V §15 xxxxxx xxxx xxx: "Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností x xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx".
5. X §15 xxxxxxx d) xx h) znějí:
"x) xxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxx k návrhům xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů obce,
x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx trasa nepřesahuje xxxxxxx obvod xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) udělují podle §9 xxxx. 6 xxxxxxx x odnětí xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx neobdělávaná (§1 xxxx. 2) x xxxxxx xx 1 xx; xxxxxx stanoví xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě stanoví xxxxxxxx režim xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx a v xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkon státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxxx, xxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx plní xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxx uplatnily xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 v xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,".
6. §17 xxx:
"§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí
x) xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 souhlas x xxxxxxx územních xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx územních xxxxx xxxxxxx územních xxxxx x x xxxxxxx územně plánovacích xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx celé xxxxx xxxxxxxx města Prahy,
x) xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx x návrhům xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxxxx nad 20 xx,
c) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, celostátních xxxx a xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x více xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 souhlas x xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx dotčena xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxx neobdělávaná x xxxxxx nad 10 ha, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, schvaluje xxxx rekultivace, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx režim xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx x x jaké xxxx xxxxx předepsány xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
e) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jak xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx na tomto xxxxx xxxx xxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dává xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad.".
7. §17x zní:
"§17x
Xxxxxxx xxxx x na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx
a) xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx regulačních xxxxx x k xxxxxxx xxxxxx plánovacích xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§15 xxxx. x)] xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§17 xxxx. x)],
x) xxxxxxx podle §6 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xx 20 xx,
x) uděluje xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vedení x jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx-xx x případ uvedený x §17 písm. x),
x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx součástí, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
e) uděluje xxxxx §9 xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního fondu, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx dočasně xxxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2) x xxxxxx xx 1 xx 10 xx; xxxxxx stanoví xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx a x xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dozírá, xxx xxxx orgány ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činnost x dává xxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §18 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:
"(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, v xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen. Xxxxx orgán ochrany xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, postoupí xx xx svým xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností x xxxxxxx úřad, xx-xx x vyřízení xxxxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx fondu.
(2) Xxxx-xx zemědělský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, je x řízení ve xxxx příslušný xxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx podle §14, 15 a 17x.".
9. Xx §18 xx xxxxxx xxxx §18x, který xxx:
"§18a
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 16/1997 Xx., x podmínkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx těchto xxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. CI
Zákon č. 16/1997 Sb., x podmínkách xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx rostoucích xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxx xxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. V §4 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
2. V §4 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx".
3. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
4. V §4 xxxx. 3 xx xx větu xxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx: "V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx inspekce xxxxxx xxxxxxx.".
5. V §4 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
6. V §19 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
7. X §22 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
8. V §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
9. V §24 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
10. X §25 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
12. X §26 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx nová xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmem xxxxx.".
13. X §27 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
14. Za §29 xx vkládá xxxx §29x, který xxx:
"§29x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 157/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemických xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
Xx. CII
Xxxxx č. 157/1998 Sb., o chemických xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x zákona x. 185/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §22 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §22 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Krajská hygienická xxxxxxx".
3. V §23 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxx,".
4. X §23 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena e) x x).
5. X §23 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
6. V §26 xxxx. 1 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hygienickými xxxxxxxxx".
7. §26x xxx:
"§26x
Xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředí
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19,
b) xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k podnikání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxxx-xx, xx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx,
x) navrhuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx nejvýše 30 xxx v xxxxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy,
d) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb, jejich xxxx x xxxx x xxxxxx užívání, xxxxx xx mají xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x nakládání x nebezpečnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,
e) se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výroby, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látkami x přípravky xxxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 3,
x) xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, právních xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přípravky,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx příslušný podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxx, hrozí-li poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx člověka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx držitele, xxxx-xx xxxxxxxx znám,
x) zakazuje xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx splněny podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx mohlo dojít x xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxx života xxxxxxx anebo poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Vyjádření xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) není rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Působnost krajského xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x Ministerstvo xxxxxx xxxxx xxxxxx.21x)".
8. Xxxxxx nad §27 "Xxxxxxx úřady" se xxxxxxx.
9. X §27 odst. 1 xxxxxx xxxx se xxxxx "Okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
10. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. X §27 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
12. §28 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 22) x 23) xx xxxxxxx.
13. X §30 xxxx. 1 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx" x slova "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
14. X §30 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
15. X §30 xxxx. 3 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
16. V §30 xxxx. 4 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §30 odst. 5 xxxxxx větě xx slovo "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
18. V §30 xxxxxxxx 8 zní:
"(8) Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx o uložení xxxxxx inspekce. X xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxx úřady xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxx x vymáhá krajský xxxx. Pokuty xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xxxxxx x vymáhá xxxxxxxxx xxxxxxxx úřad. Xxx xxxxxxxx a vymáhání xxxxxxxxx pokut se xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.24)".
19. X §30 odst. 9 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
20. X §30 xxxx. 10 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
21. X §30 xxxx. 11 xx xxxxx "okresním xxxxxx x okresním xxxxxxxxxx xxxx příjmem státního xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx kraje, pokud xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx".
22. Xx §30 se xxxxxx xxxx §30x, který xxx:
"§30x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXX
Xxxxx zákona x. 161/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx České Xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §1 xxxx. 2 zákona č. 161/1999 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Švýcarsko, x xxxx xx zákon x. 114/1992 Sb., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx a" xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXX
Xxxxx zákona x. 353/1999 Xx., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., o okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, úpravě xxxxxx působnosti x x některých dalších xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
2. X §3 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
3. X §3 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
4. X §3 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
5. X §4 odst. 5 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu".
6. X §4 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
7. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
8. V §6 odst. 2 xx slova "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
9. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
10. X §7 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
11. X §7 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
12. X §7 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "okresnímu xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
13. X §7 xxxx. 8 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
14. V §7 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
15. X §7 odst. 11 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
16. X §8 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
17. X §8 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
18. V §8 xxxx. 6 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
19. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
20. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
21. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
22. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
23. X §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" nahrazují xxxxx "krajským úřadem".
24. X §11 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
25. X §11 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §11 xxxx. 5 xxxx. c) se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
27. X §12 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
28. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx".
29. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx".
30. V §12 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
31. X §12 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
32. X §12 xxxx. 5 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
33. X §12 odst. 6 xx slova "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx úřad".
34. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
35. V §12 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx", xxxxx "Okresní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxxxx úřadům" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadům".
36. X §13 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
37. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
38. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
39. X §13 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
40. X §13 xxxx. 9 se xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
41. X §14 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
42. X §14 odst. 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
43. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "Krajský xxxx".
44. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
45. X §15 xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
46. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
47. X §16 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
48. X §17 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
49. V §18 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
50. V §19 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
51. X §19 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
52. Xxxxxx nad §20 xxx: "Xxxxxxx xxxxx".
53. X §20 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
54. X §20 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
55. X §20 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx správy" xxxxxxx.
56. V §20 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
57. X §22 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
58. X §22 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
59. X §22 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx úřad".
60. X §22 odst. 5 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
61. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
62. X §24 xxxx. 1 xxxx úvodní xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "Krajský xxxx".
63. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
64. X §24 xxxx. 4 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
65. X §24 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadem" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx "xxxxx".
66. X §24 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.
67. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Kraj".
68. V §25 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Krajský xxxx".
69. Za §25 se vkládá xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
70. V xxxxxxx x. 3 xxxxxx větě se xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 115/2000 Sb., x poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx živočichy
Xx. CV
Xxxxx č. 115/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 476/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx9) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx ke xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) xx xxxxxxx.
2. X §10 xxxx. 5 se slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
3. V §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX STO XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx. x xxxxxx x. 275/2002 Sb., se xxxx takto:
1. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "§79 odst. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "§78 xxxx. 2 xxxx. x)".
2. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §5 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
5. X §9 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
6. X §9 xxxx. 4 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
7. X §12 odst. 5 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
8. X §12 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
9. X §12 odst. 6 xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
10. X §14 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "krajského úřadu".
11. X §14 xxxx. 1 větě xxxxxxxx se slova "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
12. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
13. X §16 odst. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
14. X §16 odstavec 3 xxx:
"(3) X nebezpečnými xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.".
15. X §18 xxxx. 2 xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. V §20 xxxx. f) xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
18. V §20 xxxx. i) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
19. X §34 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
20. V §39 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
21. X §39 odst. 3 xx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
22. V §39 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
23. X §39 odst. 9 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
24. X §39 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
25. X §40 odst. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
26. X §40 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
27. V §40 xxxx. 3 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností".
28. X §46 odst. 2 větě xxxxxxxx xx slova "orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
29. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
30. V §51 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
31. X §52 xx slova "orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
32. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad".
33. X §66 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §68 odst. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx působností".
35. V §68 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §68 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
37. X §68 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.
38. X §68 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx".
39. V §68 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
40. X §69 xx slova "Xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
41. X §70 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".
42. X §71 xxxxxxx g) x x) znějí:
"x) xxxxxxx xxxxx,
h) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
43. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx kraje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
44. X §76 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
45. X §76 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "obecními xxxxx".
46. V §77 xxxx. 5 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad" a xx xxxxx "xxxxx" xx vkládá slovo "xxxxxxxx".
47. X §78 xxxx. 1 xx xxxxx "Kraj x xxxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
48. X §78 xxxx. 2 se xxxxx "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
49. X §78 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "a xxx pověřené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,".
50. X §78 odst. 2 xxxx. g) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §78 xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx h) xx m), xxxxx xxxxx:
"x) rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xx xxxxxx odpadů xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu xxxxxxxx xx odpad, a xx xx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který provádí xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx činnosti,
x) xxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §16 odst. 3 x xxxxxxxx větším xxx sto xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů; udělení xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rezervy xxxxx §50 odst. 2 a §51 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxx zakázat provoz xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxx-xx xx x xxxxxxxx toho dojít x xxxxxxx ekologické xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobou nebo xx odejmout xxxxx §9 xxxx. 3 x 4.".
52. X §78 xxxx. 3 se slova "xxxx. a) x x)" xxxxxxx x xxxxx "xxxxx kraje x přenesené působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
53. X §78 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Krajský úřad.
54. X §78 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
55. X §78 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" a xx slovo "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx ", xxxx se xxxxxxx věc".
56. X §78 odst. 7 se xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
57. X §79 xxxxxx xxx: "Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §79 xxxx. 1 úvodní xxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. V §79 xxxx. 1 se xxxxxxx x), x), x), x) xx x) zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x), x) xx k) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x) a na xxxxx xxxxxxx g) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
60. V §79 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx odpady podle §16 xxxx. 3, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx §78 odst. 2 písm. x); xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky,".
61. X §79 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx písmenu x) xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
62. V §79 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 6.
63. V §79 v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
64. X §79 x nově označeném xxxxxxxx 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
65. X §79 x xxxx xxxxxxxxx odstavci 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §79 x nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x poznámka xxx xxxxx č. 49) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod čarou xx zrušuje.
67. X §80 xxxxxx xxx: "Obecní xxxx".
68. V §80 xxxx úvodní zní: "Xxxxxx xxxx".
69. Xx §81 xx xxxxxx nový §81x, xxxxx xxx:
"§81a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx č. 411/2000 Xx. x xxxxxx x. 202/2002 Sb., x §25 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracoviště pracovníka xxxxxx vykonávajícího státní xxxxxxxxxxxx službu, x xxxxxxxxx případech xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Působnost xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXX
Změna xxxxxx x. 44/1988 Sb., x ochraně x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx)
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Sb. a xxxxxx x. 61/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §33 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
2. X §33 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. Xx §41 xx xxxxxx xxxx §41a, xxxxx xxx:
"§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě
Xx. CIX
Xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx správě, xx znění zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx x. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 315/2001 Xx. x xxxxxx x. 206/2002 Xx., se xxxx takto:
1. X §16 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §16 xxxx. 4 se xx xxxxxxxx větu xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona je xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXXX
Změna xxxxxx x. 241/2000 Xx., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů
Xx. CX
Xxxxx č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx h) xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 6) xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxx, obecní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx úřad podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx kraje (dále xxx "xxxxxx obec"), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxx xxxx územního obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6) §21 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 240/2000 Xx.".
2. X §7 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxx nezbytnou dodávku x xxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx potřeb obyvatel xxxxx,".
3. §8 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§8
Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x určená xxxx
Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx stavy xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dodávek.".
4. §9 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
5. X §10 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx správní xxxx a krajský xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x přehled xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. V §10 xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10) xxx:
"(4) Pokud xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nenalezne xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxxxxxx xxxxxx předpis10) svěřuje x xxxxx okruhu xxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad"). Xx xxxxxxxxx zahrne x xxxxxxxxx, který u xxxx xxxxxxxxx uplatnil xxxx xxxxxxx xxxx.
10) Xxxxxxxxx zákon x. 2/1969 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 89/1995 Sb., x xxxxxx statistické xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxx č. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x státní báňské xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 97/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
7. V §11 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
"(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajský úřad, xxxxx
x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uložené x xxxx správním xxxxxx,
b) použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x mezích xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) pohotovostní xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(5) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 je xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x to nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx od jejich xxxxxxx.".
8. V §12 odstavec 2 xxx:
"(2) X xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx požadavku krajského xxxxx, obecního úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx určené xxxx. Xx přidělení xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx postiženým krizovou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx starosta xxxxxx xxxx, xxxxxxx byly xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Vydané xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx nevracejí.".
9. X §15 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
10. X §17 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
11. §21 xxx:
"§21
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, starosta xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, pro které xxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, uložit právnické xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osobě, mající xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky v xxxxxxxxxx územním xxxxxx, xxxxxxxxx
a) dodávat xxxxxxx, práce xxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx jejich činnosti xxxx podnikání, a xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) skladovat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx určené xxxxx.
(2) Xx stavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx prodávaného zboží x xxxxxxxx síti x xxxxxxxx
1. xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxxxxxx zboží, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx položky xxxxx dodávány přednostně,
x) přijmout xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 jinak xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, který regulační xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nedohodne xxxxx. X způsobu xxxxxx xxxx rozhodnout xxxxxx xxxxx.".
12. X §22 xxxx. 2 x x §23 xxxx. 2 se xx slova "v §21 xxxx. 1" xxxxxxxx xxxxx "x 2".
13. V §24 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
14. X §25 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:
"(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx pokutu xx xx xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx až xx výše 20&xxxx;000 Xx.
(5) Xxxxxxx xxxx uloží subjektu xxxxxxxxxxx mobilizace, který xxxxx x xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší potřebu xxxxxxx, xxx xxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx do xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
15. V §26 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxx uložené x vybrané podle xxxxxx xxxxxx krajským xxxxxx xxxx příjmem xxxxx.".
16. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27x, xxxxx xxx:
"§27a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST STO XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 18/1997 Xx., x mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Zákon č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona č. 13/2002 Xx. x xxxxxx x. 310/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx. e) xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x dotčenými xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. V §3 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".
3. X §15 xxxx. 1 xxxx. c) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §16 odst. 3 xx xxxxx "okresním xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obecními xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §19 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §19 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §19 xxxx. 3 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "xx okresních xxxxxxx x obecních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx příslušném xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx úřadech".
10. Xx §46 xx xxxxxxxx xxxx §46x x 46x, xxxxx xxxxx:
"§46x
Xxxxxxx úřady se x rámci ochrany xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxx x přírodních xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxx vnitřním xxxxxxx, xx rozdělování dotací xxxxx §28 xxxx. 2 na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření v xxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§46x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
11. X §47 xx xx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx vydá prováděcí xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx §46x.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 a 11 xx označují xxxx xxxxxxxx 11 x 12.
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 12/1997 Xx., x bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx 168/1999 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb. x xxxxxx č. 361/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. §3 xx xxxxxxx.
2. §5 xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxxxxxx.".
ČÁST STO XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 131/2000 Sb., o xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx zákona x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Sb., xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 312/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X nadpise xxxxx V xx xx slovo "xxxxxxxxx" x xx xxxxx "x" xxxxxxxx slova "xxxxxx".
2. §31 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§31
Xxxxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x pověřeným xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx
a) při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx případech též xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx vlády x směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx stanoveny xxxxxxx; podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxx ústředních správních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxx xxx orgány xxxxx a xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. §32 včetně xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§32
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přenesenou působnost xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném zákonem x x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx svěřit Statutem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx zvláštním zákonem xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx orgánům xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
(3) Xxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx části ukládat xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx zákonem.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zajistit výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. X §35 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxx xxxxx Praha x městské xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxx vyplývajících xx xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx prostředky xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx,
c) xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx stát,
x) xxxx, x xxxxx xxxx účasti xx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxx obcí (xxxxxx), xxxxxx (xxxxx) xxxx státem xxxxxxxxx 50 %,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §44 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x mezích xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx x xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.".
6. V §104 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx (xxxxxxxx) starosty" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §59 xx odstavce 6 xx 8 xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXX
Změna zákona x. 36/1960 Xx., x xxxxxxx členění xxxxx
Čl. CXIV
Xxxxx č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx členění xxxxx, xx znění zákona x. 69/1967 Xx., xxxxxx x. 29/1968 Xx., zákona č. 175/1968 Xx., zákona x. 40/1969 Sb., xxxxxx x. 41/1969 Xx., xxxxxx č. 71/1969 Xx., xxxxxx x. 126/1971 Sb., xxxxxx č. 248/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 108/1995 Sb. x zákona x. 132/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x vojenské újezdy".
2. Za §1 xx xxxxxx xxxx §1x, xxxxx xxx:
"§1x
(1) Území xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Území xxxxxxxxxx újezdu xx xxxxxxxx hranicí xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území.
(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra stanoví xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výčtem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. V §2 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxx xx deset xxxxxx" doplňuje xxxx "Xxxxx xxxxxx xxx: xxxxx Xxxxx 1 - 10. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.".
4. X §2 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx označení xxxxxxxx 1.
5. §14 xxx:
"§14
Xxxxx krajů se xxxxxx x xxxxx xxxxxx.".
6. §17 xxx:
"§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přehled xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, krajů a x hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
7. §18 se xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx místech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
X §43 xxxx. 4 xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), se tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx slova "x výjimkou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXX
Změna zákona x. 72/2000 Sb., x investičních pobídkách x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 72/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 453/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxx x okrese xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx".
XXXX XXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Čl. XXXXX
1. Xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx zrušují xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případech, xxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přecházejí do xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx okresního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx.
4. Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxx delimitaci příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx určené územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxx xxxxxxxxx delimitace je xxxxxxx.
5. V xxxxxxx, xx podle xxxx 3 xxxxxxx x dohodě nejpozději xx 1.9.2002, stanoví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.
6. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxx samosprávné xxxxx, přechází x xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, není-li xxxxxxxx xxxxxxxxx předpisem xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2003.
7. Nároky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx na příslušné xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxx xxxx 2, xxxxx i xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Ustanovení §102 odst. 2 xxxx. j) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), x stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxxx.
9. Xx postup xxxxx xxxx 2 x 3 xx ustanovení §251d zákoníku práce xxxxxxxxx.
10. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů.
11. Xxxxxx věci ve xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxx úřadu, xx xxx xx xxxxxxxx xxx 2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 12 xxxx 1.1.2003 x vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xx který xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců okresního xxxxx.
12. Příslušnost xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady xx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutým Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x aplikačního x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x komunikačních zařízení, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx. Současně xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí stane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx úkoly xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. lednem 2003 se xxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti na xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxx xxx xx souhlasem Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí.
14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České republiky, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxxxx úřady x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx 11, 12 x 15, xxxxxxxx xxxx 1.1.2003 xx Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zvláštním xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx započne xxxxx xxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x za xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14x. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1), x na xxxxx xx nevztahuje xxx 14., xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2006 Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech majetkových. Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx vykonává xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 14.
15. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx archivy xxxxxx práv Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xx xxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxx začleněním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastních xxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx rozsahu plnit xxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx související x xxxxx majetkem.
16. Okresní hygienické xxxxxxx, xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, v xxxxxxx Plzni x Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx 1. ledna 2003 xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx zanikají i xxxxxx xxxxxxxxx, městských x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x funkce hygienika xxxxxxxx města Prahy.
17. Xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx k hospodaření x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx stanice (Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) x který xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx uvedeného v xxxxxxxxx a) xx x), x veškerá xxxxx a závazky, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ke správě x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které měla xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Praze x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xx sídlem v Xxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
d) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Plzni x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Klatovech, Xxxxx, Rokycanech x Xxxxxxx, přecházejí na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Plzni,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Chebu x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Karlových Xxxxxx,
f) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxx nad Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx,
g) Xxxxxxx hygienická stanice xx xxxxxx x Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Liberci,
x) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Králové, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx a Trutnově, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,
x) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx sídlem x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx a Xxxx nad Xxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Pardubicích,
j) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Havlíčkově Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Třebíči x Žďáru xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Brně x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem x Xxxx, Blansku, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Brně,
x) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Přerově x Šumperku, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Olomouckého kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxx,
m) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Bruntále, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x Opavě, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx Moravskoslezského xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx Zlíně.
18. Xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx příslušnost x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Praha-východ xx xxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx-xxxxx se xxxxxx x Xxxxx, x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx práv x povinností z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx-xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
19. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx x xxxxxx 16 a 17, xx xxxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx města Xxxxx), x veškerá xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neuvedených x xxxxxx 16 x 17, které xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
x) Hygienická stanice xxxxxxxx města Prahy, xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxx xx sídlem x Praze,
x) Xxxxxxx hygienická stanice xx sídlem x Xxxxx, okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx x Xxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx, Českém Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Hradci, Písku, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxxxx hygienická stanice xx xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice se xxxxxx x Domažlicích, Xxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v Xxxxx,
e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Karlových Xxxxxx a okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Labem a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx nad Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mostě x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx,
x) Xxxxxxx hygienická stanice xx xxxxxx x Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Liberci x Xxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Liberci,
x) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxx Králové x xxxxxxx hygienické xxxxxxx se xxxxxx x Hradci Králové, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,
i) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem x Chrudimi, Xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx sídlem x Xxxxxxxxxx Brodě, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Brně, Xxxxxxx, Břeclavi, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Brně,
l) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxxxxxx, Frýdku-Místku, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx Zlíně x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Hradišti x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx.
20. Xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, x Plzni x x Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx hospodaření x xxx xxxxx:
x) xxx-xx x xxxxxxx potřebný k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxx 1 xx 3 užívaný xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí se xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxx města Xxxxx xx sídlem v Xxxxx,
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx dnem účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Plzeňského xxxxx se xxxxxx x Xxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxx, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x ním Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Brně;
x) xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) užívaný xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx městě Praze, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxx x Xxxxx,
2. Městskou xxxxxxxxxxx stanicí se xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Městskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Brně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v Xxxx;
x) xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxxx xxxxxxxxx dozor, xxxxx xxxx k tomuto xxx:
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xx sídlem x Xxxxx,
2. Městská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx,
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx;
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx x písmenu x), xxxxx xxxx x xxxxxx dni:
1. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Praze,
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x Plzni, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice se xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx.
21. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx České republiky, xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bodech 17 xx 20 xxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx.
22. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx předškolních xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003 xx tyto xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2)
ČÁST XXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
Xx. XXXXXX
1. Xxxxxxx řízení zahájená xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx tímto xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxx vydání xxxxxxxxx rozhodnutí se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx x 30 xxx.
3. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx okresním úřadem xxxx výkon rozhodnutí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx celky xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. X xxxxxxxx x odvolání xxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krajskými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienická xxxxxxx (Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Xxxxx), x řízeních o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx, pokračuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
5. X řízeních, xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hygieniky (xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx), s xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx).
6. Xxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx písemností, xxxx ke xxx 31. prosince 2002 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Černošice, Xxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslav, Xxxxxx, Přeštice x Xxxxxxxxx převezmou xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
8. Xxxxxxxx obecní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které xxxxx xx 1. xxxxx 2003 vykonávat xxxxxx úřady obcí x rozšířenou působností.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxx provádění spisové xxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. CXIX
1. Xxxxx zvláštní zákon xxxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxx nebo okresního xxxxxxxxx výboru x xxxx působnost nebyla xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx samosprávné xxxxx, xxxxxxxx tuto působnost xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx vykonával xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním předpisem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx působnosti.
3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zanikl, x xxxxxxx xx o xxxxxxx uvedené v xxxx 1, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx působnosti xx xxxxxxxxxxx xxxx nejbližší.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2003
XXXX STO XXXXXXX
XXXXXXXX
Xx. XXX
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2003 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. XXV bodu 3, čl. XLV, čl. CXIII xxxx 4 x 7 čl. CXVII xxxx 3, 4, 5, 9, 10 x 15 x čl. CXVIII xxxx 4, 6, 7, 8 x 9, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení.
Klaus x. x.
Xxxxx x. x.
x. z. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 320/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003 x xxxxxxxx ustanovení čl. XXV xxxx 3, čl. XLV,, čl. CXIII xxxx 4 x 7 čl. CXVII bodů 3, 4, 5, 9, 10 a 15 x xx. CXVIII xxxx 4, 6, 7, 8 a 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., o xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 284/2002 Xx.