Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.2006.


Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
320/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna občanského zákoníku Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii Čl. XLIX
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Čl. LIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Čl. LXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. LXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Čl. LXX
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Čl. LXXI
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek Čl. LXXII
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Čl. LXXIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů Čl. LXXIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Čl. LXXV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství Čl. LXXVI
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. LXXVII
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. Čl. LXXVIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. LXXIX
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Čl. LXXX
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech Čl. LXXXI
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Čl. LXXXII
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. LXXXIII
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Čl. LXXXIV
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Čl. LXXXV
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Čl. LXXXVI
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Čl. LXXXVII
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) Čl. LXXXVIII
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky Čl. LXXXIX
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Čl. XC
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Čl. XCI
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Čl. XCII
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě Čl. XCIII
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Čl. XCIV
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Čl. XCV
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Čl. XCVI
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Čl. XCVII
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu Čl. XCVIII
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Čl. XCIX
ČÁST STÁ - Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. C
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. CI
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Čl. CII
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. CIII
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Čl. CIV
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. CV
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Čl. CVI
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Čl. CVII
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Čl. CVIII
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. CIX
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Čl. CX
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Čl. CXI
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Čl. CXII
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Čl. CXIII
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Čl. CXIV
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) Čl. CXV
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů Čl. CXVI
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Čl. CXVII
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. CXVIII
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. CXIX
ČÁST STO DVACÁTÁ - ÚČINNOST Čl. CXX
320
ZÁKON
xx xxx 13. xxxxxx 2002
x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách
Xx. X
Xxxxx č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxx podobných xxxxx, xx xxxxx zákona x. 70/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx. a xxxxxx č. 353/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §4x odst. 3 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx," xxxxxxx.
2. V §6 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) obecní úřad xxx svůj správní xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřad xxxxxxx části a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "obecní úřad") x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x xxxxx jistinou xx 50&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx jistinou xx 200&xxxx;000 Kč,".
3. X §6 xxxx. 1 se xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).
4. X §6 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.".
5. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx".
6. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad" x xxxxx "územní" xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §46 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxx".
8. X §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "krajskými xxxxx".
9. X §48 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "územním" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
10. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad", slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "správním" a xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxxx úřad".
11. V §48 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský úřad" x xxxxxxx xx xxxxx "xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx vydal", xx xxxx xxxxx se xxxxx "písm. c)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x)" a slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx,".
12. X §48 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
13. Za §48 xx xxxxxx xxxx §48x, který xxx:
"§48a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx městského xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 403/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Zákon č. 403/1990 Sb., x zmírnění následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx křivd, xx znění zákona x. 458/1990 Xx., xxxxxx x. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Xx., zákona x. 264/1992 Sb. x zákona č. 115/1994 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxxxxxx výboru, v xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "okresní xxxxxxx xxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu, x xxxxx správním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §6 odstavec 2 xxx:
"(2) X xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxx vládního nařízení x. 15/1959 Xx. xx x výzvě xxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxx xxxx x x xxx, komu xxxx xxxxxx. Xxxx doklady xxx xxxxxxxx stejným xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx odstavce 1. X výzvě xx xxxx připojí potvrzení
x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx částky, xxxxx xxxx xx xxxxxxx věc vlastníku xxxxxxxxx5) (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx;
b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx věci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vyplaceno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "odškodnění"), komu xxxx xxxxxxxxx x x jaké xxxx.".
3. Xx §23x xx vkládá xxxx §23x, xxxxx zní:
"§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx věcem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx fyzické osoby
Xx. III
Zákon č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xx věcech xxxxxxx xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 438/1991 Sb., xxxxxx x. 282/1992 Xx., xxxxxx x. 473/1992 Xx., xxxxxx č. 170/1993 Xx., xxxxxx x. 155/1994 Xx., xxxxxx č. 191/1994 Xx., xxxxxx x. 218/1994 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx č. 164/1998 Xx., xxxxxx x. 269/1998 Xx., xxxxxx x. 21/2000 Xx., xxxxxx x. 246/2000 Xx., zákona x. 254/2001 Xx. a xxxxxx č. 274/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. §4 xx xxxxxxx.
2. §9 xx xxxxxxx.
3. V §11 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx" a xxxxx "územním" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
4. §14 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 4) se xxxxxxx.
5. §16 xx zrušuje.
6. X §16x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a 2.
7. V §16x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx uvedeným x xxxxxxxxxx o xxxxxxx komise příslušný xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" se nahrazují xxxxx "příslušný xxxx xxxxxxx části".
8. X §16x se xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresními úřady xxxx xx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx předán xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům.".
9. X §16x xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx městských xxxxx".
10. Za §16x se xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:
"§16b
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, ve xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 325/1993 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Xx., xxxxxx x. 58/2001 Xx. a zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 písmeno x) zní:
"x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, poplatky, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,".
2. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků, xxxxxxxxx xx státním xxxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda je x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondů xxxx hospodaření x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx, pokud byly xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx odvody x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx České republiky.".
3. V §6 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"c) xxxxx a vymáhání xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, pokut x xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jinými orgány xxxxxx xxxxxx a xxxxx jsou příjmem xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx, rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx ukládaných xxxxxx x xxxxx.".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích
Xx. X
Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., zákona x. 48/1994 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 185/2001 Xx. a xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxxxxxx poplatků patří xx samostatné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx svém xxxxx xxxxxxx.
(2) Poplatky xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vybírání, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ohlašovací xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. U poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určí xxxxx, xxxxx x obci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
2. §15 xxx:
"§15
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx zákona x. 171/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx x o Fondu xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 285/1991 Xx., xxxxxx x. 438/1991 Sb., zákona x. 569/1991 Xx., xxxxxx x. 282/1992 Xx., zákona x. 210/1993 Sb., zákona x. 224/1994 Sb., xxxxxx č. 120/1995 Xx., xxxxxx č. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 104/2000 Xx., xxxxxx x. 211/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., zákona x. 239/2001 Xx. x xxxxxx x. 15/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 5 xxxx první xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "Magistrát".
2. V §2 xxxx. 6 se xxxxxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "5", slova "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxxx".
3. X §2 odst. 8 se číslovka "6" xxxxxxxxx číslovkou "5", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
4. Xx §23 se xxxxxx nový §23a, xxxxx xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 172/1991 Sb., o xxxxxxxx některých xxxx x majetku České xxxxxxxxx xx vlastnictví xxxx
Xx. VII
Xxxxx č. 172/1991 Sb., o xxxxxxxx některých xxxx x majetku Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 485/1991 Xx., zákona x. 10/1993 Xx., zákona x. 114/2000 Xx. x xxxxxx x. 277/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §5 xx xxxxxxx.
2. §6 xx xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 231/1991 Xx., x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 544/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 345/1992 Xx. x xxxxxx x. 133/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věc xxxxxxx (xxxx xxx "okresní xxxx")," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx pro zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx1)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xxx:
"1) Xxxxx x. 201/2002 Xx., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 1) xx 22) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xx 23), x to xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
2. X §5 xxxxxx větě se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových1)".
3. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx".
4. X §14 odst. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "správním".
5. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
6. V §14 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kraje".
7. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní úřady" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx geodézie" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx".
8. V §15 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
9. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "příslušný xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx1)".
10. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "okresní xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx1)".
12. X §18 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
13. Xx §18x se vkládá xxxx §18x, xxxxx xxx:
"§18x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DEVÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx
Čl. IX
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 135/1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., zákona x. 151/2000 Xx. x zákona x. 458/2000 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxxxx slovem "krajů" x xxxxx "obcí x xxxxxxxxx působnosti (xxxx jen "xxxx")" xx nahrazují slovem "xxxx".
2. §2a xx xxxxxxx.
3. X §2x xx xx konci textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozu".
4. X §4 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §4 odst. 2 xx slova "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
6. X §4 xxxx. 3 se slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
7. V §4x odst. 1 xx xxxxx "obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx obce".
8. X §4a xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Obecní xxxx".
9. X §4x xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
10. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx kraje, xxxxxxxx pokutu xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".
11. Xx §5 se vkládá xxxx §5x, který xxx:
"§5a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 119/1992 Sb., o xxxxxxxxxx náhradách
Čl. X
Xxxxx č. 119/1992 Sb., x cestovních xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 44/1994 Xx., xxxxxx č. 125/1998 Xx., xxxxxx x. 36/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xx xxxxx ", xxxxxxxx úřadem4a)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x) xxxxxxx.
2. V §17 xxxx xxxxxxxx se xxxxx ", okresní xxxx4x)" zrušují.
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 162/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x. 403/1990 Xx., x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx
Čl. XI
Xxxxx č. 162/1992 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx č. 403/1990 Xx., o zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Xx., xxxxxx č. 528/1990 Xx. a xxxxxx x. 137/1991 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx".
2. X §5 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx se xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1a) "xx xxxxxxxxx Úřad xxx zastupování státu xx věcech majetkových xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1x)
"1x) Xxxxx x. 201/2002 Xx., x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.".
3. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx, rozpočtové x xxxx státní xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx".
4. §6 zní:
"§6
(1) Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kterých xx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §23x xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x právnickými xxxxxxx.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxxx, xxxxxx se Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx soudním řízení.".
5. V §8 xx slova "je xx xxxx 20 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a x hlavním městě Xxxxx obvodního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxx 20 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".
6. §9 xxx:
"§9
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 337/1992 Xx., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 157/1993 Xx. xxxxxx x. 302/1993 Sb., xxxxxx č. 315/1993 Xx., zákona x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx. a xxxxxx č. 226/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §59 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 x 6.
2. X §100 se xxxxx "x 5" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxx nemovitostí
Xx. XIII
Zákon č. 357/1992 Sb., x dani xxxxxxx, xxxx darovací x dani x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx xxxxxx x. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 72/1994 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 113/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 96/1996 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1998 Xx., xxxxxx č. 95/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx. zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 364/2000 Xx., zákona x. 117/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 148/2002 Xx. a zákona x. 198/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §6 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., zákona č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 166/1999 Sb., zákona x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 223/1999 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx č. 357/1999 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 62/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Sb., xxxxxx č. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx č. 154/2000 Xx., zákona x. 156/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 242/2000 Sb., xxxxxx x. 307/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Sb., xxxxxx x. 140/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona č. 76/2002 Xx., zákona x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Sb., xxxxxx x. 149/2002 Xx., xxxxxx č. 173/2002 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §1 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 1) xxx:
"§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx x vybírají xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x územní xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx zvláštními právními xxxxxxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx "správní xxxxx"). Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.1)
1) Xxxxx č. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. X §7 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresních xxxxx, xxxx," xxxxxxxxx xxxxx "územních samosprávných xxxxx," a xx xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
3. V §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx.".
4. X xxxxxxx 11 Xxxxxxxxx správních xxxxxxxx xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 588/1992 Sb., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 321/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx č. 258/1994 Sb., xxxxxx x. 133/1995 Xx., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 208/1997 Sb., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 17/2000 Xx., xxxxxx x. 22/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., zákona x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 262/2001 Xx., zákona x. 477/2001 Sb. x xxxxxx x. 276/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §45x odst. 2 xx slova "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
2. X §45x xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx správního xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 248/1995 Sb., o xxxxxx prospěšných xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx společnostech x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předání Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Česká republika xxxxxxx likvidační xxxxxxxx".
2. X §12 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Zakladatel xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, kdy xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ode dne, xxx tento xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxx není-li xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx práva xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "obce, případně x rozpočtu xxxxxx xxxxxxxx orgánů8)" nahrazují xxxxx "územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx8)".
Poznámka xxx xxxxx x. 8) xxx:
"8) Xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxx č. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
4. V §18 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx rozpočtu jiného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla)
Xx. XXXX
Zákon č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx. x xxxxxx x. 56/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 nadpis xxx: "Xxxxxx".
2. X §16 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
3. V §16 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".
4. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", xxxxx "xxxxxxx úřad," xx xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a", xxxxx "1 až 15" se xxxxxxxxx xxxxx "stanovené Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx "pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxx Xxxxx, Xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst" se xxxxxxx.
5. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26a, který xxx:
"§26x
Působnosti xxxxxxxxx obecnímu úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 493/2000 Xx., xxxxxx č. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx. x xxxxxx č. 202/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 odst. 2 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx a slovo "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
2. X §8 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Činnost xxxxx xxxxx věty čtvrté xx činností vykonávanou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. V §10 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 6 xx označuje xxxx odstavec 5.
4. X §19 xxxx. 2 se xxxxx "kapitoly Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, x jejichž xxxxxx leží příslušné xxxx".
5. X §19 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx krajů podle xxxx první je xxxxxxxx vykonávanou x xxxxxxxxx působnosti.".
6. X §20 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "okresních xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
7. X §20 xx na konci xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx xxxx: "Činnost xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx činností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
8. V §30 odst. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "krajů".
9. X §30 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxx vykonávanou x přenesené působnosti.".
XXXX DEVATENÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx
Čl. XXX
X §22 xxxx. 3 xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx větou: "X xxxxx uložení xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona x. 320/2001 Sb., o xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole)
Xx. XX
Zákon č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx mění xxxxx:
1. Xxxxxx xxx §10 se xxxxxxx.
2. X §10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
3. X §10 xx xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "krajské".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx památkové xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx znění zákona x. 242/1992 Sb., xxxxxx x. 361/1999 Xx., zákona č. 122/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 146/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 odst. 2 větě první xx xx slova "xxxxx xxxxxx x" xxxxxx xxxxx "odborná", xxxx "(§25 xx 33)" se xxxxxxxxx xxxxxx "(§25 xx 32)" a ve xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "odbornou xxxxxxxxxx".
2. V §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §3 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx".
4. V §3 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou působností" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
6. X §7 xxxx. 1 větě druhé xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §7 xxxx. 2 se xxxxx "Orgán kraje x přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §7 xxxx. 3 se slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx orgán xxxxx x xxxxxxx úřad" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
9. V §7 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2) xxx:
"(4) Odborná xxxxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kulturní xxxxxxx, jakož i xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx nemovitostí.2)
2) Xxxxx č. 344/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
10. X §7 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
11. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §10 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxx "(§33)" se xxxxxxx x xx větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
13. V §10 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností" x xxxxx "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
14. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
15. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
16. V §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
17. V §12 xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen x xxxxxxx zamýšleného xxxxxxx (xxxxxxxxx převodu vlastnictví) xxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x movitou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ji přednostně xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxxx xx koupi (úplatnému xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".
19. X §13 xxxx. 2 věta xxxxx zní: "Ministerstvo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx kulturně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx koupi (úplatné xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) kulturní xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, a xx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx4), x xxxxx-xx cenu takto xxxxx, xx cenu xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx." Xx xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "ministerstvo kultury".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) zní:
"4) Xxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) xx xxxxxxx.
20. X §13 xxxx. 3 se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
21. X §13 odst. 4 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx státu xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ministerstvo xxxxxxx".
22. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxx kraje x přenesené působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
23. X §14 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
24. X §14 xxxx. 4 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx kraje v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
25. X §14 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
26. V §14 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxx stanovisko xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx péče, xx kterou xxxxxxxx xx její xxxxxx xxxx ukončením xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
27. X §14 xxxx. 7 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xx xxxx xxxxx se xxxxx "poskytují" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "odborná", xxxxx "okresního úřadu, x" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx," a xxxxx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
28. X §14 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
29. V §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xx větě xxxxx xx xxxxx "v xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx" x xxxxx "okresního úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx ministerstva xxxxxxx" x slova ", x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x" xx xxxxxxxxx xxxxxx "nebo".
31. V §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "orgánu kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
32. X §15 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx "orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxx druhé xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx úřadem" xxxxxxx, xxxxx "okresní xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
33. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obec nebo xxxx" x xx xxxxx "xx xxxx xxxxxx poskytnout" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx".
34. V §16 xxxx. 2 xx xx xxxxx "poskytnout" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxx" x xx slovo "kultury" xx doplňují slova "xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. X §17 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx", xxxxx "krajské" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřady".
36. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
37. X §17 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxx" x xxxxx "okresní úřad" xx nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. V §18 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
39. X §18 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
40. X §19 xxxx. 2 se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx památky", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx ", x xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče" xx xxxxxxx.
41. V §21 xxxx. 3 xx xxxxx "ústřední" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
42. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
43. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "orgánu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
44. V §23 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx" a xx xxxx xxxxx se xxxxx "okresní národní xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
45. X §23 odst. 5 větě první xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx krajem", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx", xx slovo "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xx větě xxxxx xx za slovo "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx několika xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx několika krajů", xxxxx "xxxx okresní xxxxx" xx nahrazují xxxxx "krajské úřady" x xx slovo "xxxxxx" xx doplňují xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxx, a xxxxxxx-xx x xxxxxx, určí xxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx".
46. X §23 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
47. X §24 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
48. X §25 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx působnosti, okresní xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §25 xxxx. 2 xx xxxxx "ústřední" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
50. X §25 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. V §26 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx sestavování jednotného xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx".
52. X §26 odst. 2 písm. c) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "usměrňuje" xx zrušuje.
53. X §26 odst. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx památkové xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
54. V §26 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vysokými xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxx ocenění xxxxxx práce, jedná-li xx o mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx památkovou xxxx,".
55. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "péče" xx doplňují slova "xxxxx xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
56. X §26 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx k) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
57. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx, x xxxxx, s" xxxxxxxxx xxxxx "orgány xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x" x xxxxx "x x xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", kontrolními orgány, xxxxx, obcemi x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §27 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx xxxx" zrušují.
59. V §28 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
60. V §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Orgán kraje x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
61. X §28 xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxx státní památkové xxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx x).
62. Xxxxxx §29 xxx: "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. V §29 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče v Xxxxx republice.".
64. X §29 xxxx. 2 úvodní xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
65. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x za xxxxx "xxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx".
66. X §29 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "řídí" xxxxxxxxx xxxxxx "usměrňuje" a xxxxx "v působnosti xxxxxx obce x xxxxxxxxx působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxxx "obcemi".
67. X §29 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx označování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x značkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvami,".
68. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "krajské" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
69. X §29 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx zabezpečování předpokladů xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx památky xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxx.".
70. X §30 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Orgán obce x přenesené působnosti" xxxxxxxxx slovem "Obec", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
71. X §30 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "Obec" a xxxxx "okresním úřadem" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "zařízení" xx nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
72. X xxxxxxx §31 xx xxxxx "okresní" xxxxxxx.
73. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxx kraje x xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
74. X §31 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxx, xxxxx "okresní" xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx se xxxxx "Okresní xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Konzervátor", xxxxx "okresní" se xxxxxxx x xxxxx ", je-li tato xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
75. X §31 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx, slova "x xxxxxx" xx xxxxxxx, slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
76. X §31 odst. 4 xx slovo "xxxxxxxxx" zrušuje, slova "xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
77. V §31 odst. 5 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
78. X §31 xxxx. 6 xx slovo "okresních" xxxxxxx.
79. Nadpis §32 xxx: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
80. X §32 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
81. X §32 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
82. X §32 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "ústředního" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx".
83. X §32 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxx ostatní xxxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a zpravodajů x xxxxxxxxx bezplatnou xxxxxxxx xxxxx vlastníkům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx péče o xxxxxxxx xxxxxxx,".
84. X §32 xxxx. 2 písmeno h) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx propagaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx,".
85. X §32 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče si xxx xxxxxxxxx činností xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x po xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, popřípadě i xxxxx xxxxxx odborná xxxxxxxxxx (střediska).".
86. §33 xx xxxxxxx.
87. V nadpisu §34 se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx organizace".
88. X §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".
89. X xxxxxxx §35 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx".
90. V §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
91. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", §21 xxxx. 3, §22 xxxx. 2" xxxxxxx.
92. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx zrušuje.
93. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa" xxxxxxx.
94. V §35 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a x).
95. X §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "okresního úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
96. X §35 xxxx. 2 úvodní xxxx se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
97. V §35 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
98. X §35 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "památky" xxxxxxxx xxxxx "xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvale xxxxxxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".
99. X §35 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"x) xxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 3 nebo §22 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx x rozporu x §21 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
100. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "orgán xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx".
101. X §37 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxx xx uložil.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje jako xxxxxxxx 4.
102. X §37 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx x vybraná xxxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxx.".
103. X §38 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "organizace" xx xxxxxxxxx xxxxx "právnické xxxxx".
104. X §39 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
105. X §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Důtku xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx" x xxxxx "lze xxxxxx" xx zrušují.
106. X §39 xxxx. 1 písm. e) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx a slova "xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
107. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
108. X §39 odst. 2 xxxxxx větě xx xxxxx "Pokutu" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx až" x xxxxx "lze xxxxxx" xx xxxxxxx.
109. X §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
110. V §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx xxxxxx".
111. X §39 xxxx. 2 xxxx. x) xx tečka xx xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 xxxx. 2, §23 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx.".
112. §41 xxx:
"§41
(1) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx uložená x xxxxxxx krajským xxxxxx xx příjmem xxxxx.".
113. Xx §42 xx xxxxxx xxxx §42x, xxxxx xxx:
"§42x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
114. X §43 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "státním".
115. X §45 xxxx. 1 xx za xxxxx "§20 odst. 4" vkládají slova ", §29 xxxx. 4".
116. X §45 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx".
117. X §45 odst. 2 xxxx. c) xx slova "Českou xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 37/1995 Xx., x neperiodických xxxxxxxxxxx
Xx. XXII
Zákon č. 37/1995 Sb., x neperiodických xxxxxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "Státní vědecké" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx a", xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x xxxx xxxxx xx zrušuje.
3. X §5 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
4. X §5 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
5. X §5 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
6. V §5 xxxx. 4 xx xxxxx "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajský".
7. X §5 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
8. X §5 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajského".
9. X §5 xxxx. 7 xx xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "krajský".
10. X §5 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
11. V §5 odstavec 10 xxx:
"(10) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.".
12. Xx §5 se xxxxxx xxxx §5x, xxxxx zní:
"§5x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
Xx. XXIII
Xxxxx č. 46/2000 Sb., o xxxxxxx a povinnostech xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 302/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx vědecké" nahrazují xxxxxx "krajské" x xxxxx "Xxxxxx technické xxxxxxxx v Xxxxx" xx xxxxxxx.
2. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxx".
3. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
4. X §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
5. V §17 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
6. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §17 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x věta xxxxx xx zrušuje.
8. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajský".
9. X §17 odstavec 7 xxx:
"(7) Xxxxxx uložené xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx.".
10. Za §18 xx xxxxxx xxxx §18x, xxxxx xxx:
"§18x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 174/1968 Xx., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 575/1990 Xx., zákona č. 159/1992 Xx., zákona x. 47/1994 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxxx xxx:
"Příloha x xxxxxx č. 174/1968 Xx.
Xxxxxxx inspektorátů xxxxxxxxxxx práce
V Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx inspektoráty bezpečnosti xxxxx:
1. Inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx xx sídlem x Xxxxx,
2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xx sídlem v Xxxxxxx Budějovicích,
4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx kraj x Karlovarský xxxx xx sídlem v Xxxxx,
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx,
6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx,
7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx x Zlínský kraj xx xxxxxx x Xxxx,
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj a Xxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 100/1988 Xx., x sociálním zabezpečení
Xx. XXX
Zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx č. 46/1991 Xx., zákona x. 306/1991 Sb., xxxxxx x. 482/1991 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Xx. zákona x. 582/1991 Sb., zákona x. 235/1992 Xx., xxxxxx x. 589/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx č. 266/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., zákona x. 155/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 133/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 155/1998 Xx., xxxxxx x. 350/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxx x. 213/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §73x odst. 1 se xxxxx "xxx" xxxxxxx x xx xxxxx "mohou xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxx,".
2. V §73a xxxx. 2 xx xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx textem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48x) xxx: "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx48x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx
48a) Xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
3. X §73x xx za odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxxxx příspěvků xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx jakých xxxxxxxx, x xxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
4. X §93 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "kraji".
5. X §106a xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "Xxxxxxx úřad" xx nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. Xx §173 xx xxxxxx nový §173x, xxxxx xxx:
"§173x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1988 Xx., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 114/1988 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 125/1990 Xx., xxxxxx x. 210/1990 Sb., xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 459/1990 Xx., zákona x. 9/1991 Xx., xxxxxx č. 144/1991 Xx., xxxxxx x. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného pod x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 155/1998 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx. x xxxxxx č. 151/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx zabezpečují:
a) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) krajský xxxx,
x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,
x) xxxxxxxx xxxxxx úřad,
x) xxxxxx xxxx.".
2. V §3 xxxx. 1 x 3 se xxxxx "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
3. §4a xxx:
"§4x
Obce x xxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxx při poskytování xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxx poskytují občanům xxxxxxxx xxxxx.".
4. X nadpisu části xxxxx se slova "xxxx x xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx a obecních xxxxx".
5. X xxxxxxx xxxxx xxxxx x části xxxxx xx slova "Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx".
6. X §14 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxx x xxxxxxx úřady xxxxxxxxxx a poskytují" xxxxxxxxx xxxxx "Obec xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x ve větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §14 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxx xxxx xxxx".
9. V §14 xxxx. 4 xx xxxxx "Okresní xxxx (xxxx) xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x xxxx xxxxxxx".
10. X nadpisu xxx §15 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx".
11. §15 xxx:
"§15
(1) Xxxx
x) xxxxxxxxx
1. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx s xxxxx, který xxxxxxxx, x x xxxxxx xx xxxxxx x xxx poskytované,
2. x přijetí dítěte xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx za xxxxxx x ní xxxxxxxxxxx,
3. o xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx x x xxxxxx xx xx,
4. x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče xxxxx §8x xxxx. 3 xxxxxx x. 482/1991 Xx., o sociální xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, dětem a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x partnerským xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, dětem x xxxxxxxx ženám xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) spolupracuje xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, školskými x xxxxxxxxxxxxxx zařízeními, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo peněžité xxxxx podle §8x xxxx. 3 zákona x. 482/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
12. §16 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) xxx:
"§16
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx11) xxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nezaopatřených xxxx a xxxxxxxx xxxxx,
b) poskytování xxxxxxxxx xx rekreaci xxxx xxxxxxxx.
11) §64 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
13. Xxxxxx xxx §19 xx xxxxxxx.
14. §19 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12) xxx:
"§19
Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx12) x xxxxxxx xxxxxxxxx peněžitých x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
12) §5 zákona x. 482/1991 Xx., x sociální xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
15. X §26 xx slovo "xxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
16. X xxxxxxx xxx §32 xx xx slova "Xxxxxxxxx obcí" doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx".
17. X §32 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx e) x x), xxxxx xxxxx:
"x) rozhoduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x x xxxxxx xx xx,
x) xxxxxxxxxxx pečovatelskou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx21x) x xxxxxxxxx x xxxxx poskytnutí.".
18. X §32 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx úřad".
19. X §32 odst. 2 se písmeno x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
20. X §32 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
21. Xxxxxx §34 xx xxxxxxx.
22. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností xxxx" a xx xxxxx xxxxxxx f) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) a h) xx zrušují.
23. X §34 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.
24. X §34 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. V xxxxxxx xxx §37 xx xx xxxxx "Působnost xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx úřadů".
26. V §37 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx x o úhradě xx ni.".
27. X §37 odst. 2 se xxxxx "Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad".
28. X §37 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
29. §39 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
30. Nadpis §41 xx xxxxxxx.
31. V §41 xx slova "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx", písmeno x) xx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a).
32. X §42 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:
"x) sociální poradenskou xxxx.".
33. Xxxxxx §43 se zrušuje.
34. X §43 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxx b) xx xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
35. X xxxxxxx §44 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §44 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. X §44 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. V §52 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §53 xx xxxxx "Obec" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx, xxxxx vyplácí xxxxx xxxxxxxx péče".
40. X §54 xxxx. 1 písm. d) xx xxxxx "§32 xxxx. 2 písm. x), §34 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "§32 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 1 xxxx. x)", xxxxx "x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx" xx zrušují x xxxxx "§37 xxxx. 2 xxxx. x)" xx nahrazují xxxxx "§37 xxxx. 2 xxxx. x)".
41. V §54 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "§15 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "§15 xxxx. 2".
42. V §54 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx".
43. X §55x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
44. V §55x xxxx. 4 xx xxxxx "z xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tomuto xxxxx".
45. X §56 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx příslušnost xxxx, okresních xxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx úřadů, xxxxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx", x xxxxxxx x) xx slova "xxxxxx okresního xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "sídlem xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu", v xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x x xxxxxxx x) xx xxxxx "místem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "sídlem xxxxxxxx xxxxx".
46. X §56 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx příslušnost xxxxxxxxx xxxxx".
47. X §56 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx".
48. Xx §56x xx vkládá xxxx §56x, xxxxx xxx:
"§56x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 9/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 64/1991 Xx., xxxxxx x. 272/1992 Xx., zákona x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 39/1994 Xx., xxxxxx x. 74/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 167/1999 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., zákona x. 220/2002 Xx., zákona x. 263/2002 Xx., xxxxxx č. 265/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxxxx xxxxxx úřadů xxxxx xxxxx územní xxxxxx okresů.2) Xx xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx xxxxx Úřad práce xxxxxxxx města Xxxxx.
2) Zákon č. 36/1960 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. V §12 xxxx. 1 xxxx. t) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Sb., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx x. 306/1997 Sb., xxxxxx č. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona č. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx. x zákona č. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".
2. X §6 xxxx. 1 xxxx první xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
3. V §8 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
4. X §8 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
5. X §10 odst. 1 xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx rozhoduje".
6. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx" x xxxxx "obec" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
7. X §16 xxxx. 1 věty xxxxx x xxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx povinnost xxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obecním úřadům x obcím x xxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx péče. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
8. X §118 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx úřadu".
9. V §118 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxx".
10. Xx §123d xx xxxxxx xxxx §123x, xxxxx xxx:
"§123x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx sociální xxxxxxx
Xx. XXIX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální podpoře, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx č. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx. a xxxxxx č. 309/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §7 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §19 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §20 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §24 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
5. V §30 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §30 odst. 8 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. V §30 xxxx. 10 se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §50 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §57 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
10. X §58 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §58 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slova "Xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "okresnímu úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §58 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §58 odst. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
14. X §59 xxxx. 2 x 5 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
15. X §61 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností".
16. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §61 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §61 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §61 odst. 4 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §61 odst. 5 xx xxxxx "okresním xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
21. X §61 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §62 xxxx. 6 se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
23. X §63 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. V §63 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
25. X §63 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §63 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
27. V §63 xxxx. 3 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
28. X §63 xxxx. 3 se slova "Xxxxxxx úřady" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §63 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:
"(4) Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx. Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxx x xxxxxxx, při xxxxxx výplatě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
30. X §63 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
31. X §63 xxxx. 6 xx xxxxx "v xxxxxxxx 4" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx 5".
32. X §63x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
33. V §63x xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
34. X §64 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "kraje zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
35. X §64 xxxx. 3 písm. x) x xxxxx xxxxx věty xx xxxxx "obcím" nahrazuje xxxxx "obecním úřadům" x slova "xxxxx, xxxxxxxx úřadům" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadům".
36. X §64 xxxx. 4 x xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. V §64 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §64 xxxx. 5 se slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. V §64 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
40. X §64 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §65 odst. 1, 4 x 5 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. V §65 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx působností".
43. X §65 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx".
44. X §66 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. V §66 xxxx. 2 se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
47. V §67 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx okresního úřadu" xxxxxxxxx slovy "x xxxx xxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
48. X §67 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. V §68 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
50. X §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §70 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. X §70 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
53. X §70 odst. 3 xxxx druhé se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
54. X §71 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
55. X §72 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
56. Xx §73x xx xxxxxx xxxx §73x, xxxxx xxx:
"§73b
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
57. Za xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 30a) xxx:
"ČÁST XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX SOCIÁLNÍ XXXXXXX X XXXXXX XX 1. XXXXX 2003 XX 31. XXXXXX 2004
§79x
(1) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2004, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2003.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory podle xxxxxx zákona zajišťují x období od 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxx 2004 xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Blansko, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxx Labem-Stará Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Česká Xxxx, Xxxxx Budějovice, Xxxxx Xxxxxxx, Děčín, Xxxxxxxxx, Frýdek-Místek, Xxxxxxxxx Xxxx, Hodonín, Xxxxxx Xxxxxxx, Cheb, Chomutov, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Jindřichův Hradec, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxx, Nový Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Opava, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Rakovník, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Semily, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Tachov, Xxxxxxx, Trutnov, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxx xxx Orlicí, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxx.
(3) Xxxxxxx obvody xxxx uvedených x xxxxxxxx 2 jsou xxx účely výkonu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2002, xxxxx xxxx xxxxx x těchto xxxxxx x xxxxxx xxx. Xxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Labem-Stará Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx obvodem xxxxxxxxx úřadu Xxxxx-xxxxx x xxxxxxx obvod xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Boleslav xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx Xxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. prosince 2002. Xxxx Nýřany x Xxxxxxx zřídí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx; správní obvod xxxx Nýřany se xxxxxxx xx správním xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxx-xxxxx a správní xxxxx xxxx Blovice xx shoduje se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Plzeň-jih xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2002. Xxxx Šlapanice xxxxx pracoviště xxxxxxxx xxxxx x Xxxx; xxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxxxx se shoduje xx xxxxxxxx obvodem xxxxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxx 2004 xxxxxxx úřadům xxxxxxxx x odstavci 2.
(5) Práva x povinnosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, příjemců xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx x společně posuzovaných xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přísluší x xxxxxx od 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx §63 přísluší x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxxxx náležející xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx zůstávají x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. března 2004 xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxxx x odstavci 2 pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx x odstavcích 2 x 3 xxxxx, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx působnosti obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx.30x)
§79x
(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §79x odst. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx přecházejí xx 1. xxxxx 2004 xx xxxx x xxxxxxxxxx působností, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx x §79x xxxx. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x obcemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxx. Obec xxxxxxx x §79 xxxx. 2 na xxxxxxx xxxxxxx dohody xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.
(3) Xxxxxx věci ve xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §79x xxxx. 2, které xxxx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxx přecházejících od 1. xxxxx 2004 xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004 do xxxxxxxxxxx té xxxx, xx xxxxxx přecházejí xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obcí xxxxxxxxx x §79a xxxx. 2 xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, xxxxx před xxxxx xxxx nebyla pravomocně xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx rozhodnutí zahájené xxxxxxxx xxxxx obcí xxxxxxxxx v §79x xxxx. 2 x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx zahájit xx xx 1. xxxxx 2004, provedou xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozluky v xxxxxxxxxxx x převedením xxxxxxxx v oblasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2004 na xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění spisové xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
30a) Xxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".
Xxxxxxxxx část xxxxx xx xxxxxxxx jako xxxx sedmá.
ČÁST TŘICÁTÁ
Xxxxx zákona x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí
Xx. XXX
Zákon č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx zákona x. 257/2000 Xx., zákona x. 272/2001 Sb. x zákona x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany, xxxxx xxxx
a) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou působností,
x) obecní úřady,
x) xxxxxxxxxxxx,
x) Xxxx.".
2. V §10 xxxx. 1 xx slova "Obec xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx".
3. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §10 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
8. X §12 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "okresní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. X §13 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx úřad", xxxxx "obec" se xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §13 xxxx. 2 xx slovo "Xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad" a xxxxx "xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
11. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
12. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. V §14 odst. 3 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"".
14. X §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §16 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §17 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §18 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
19. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §19 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
21. V §19 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"".
22. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. V §20 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
24. X nadpisu §21 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. V §21 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
26. X §21 odst. 2 se slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. V §21 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
28. X §21 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §21 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §21 odst. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. V §21 odst. 5 xx slova "okresní xxxx, x něhož" xxxxxxxxx slovy "xxxx, x xxx".
32. X §22 xxxx. 5 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
33. V §22 xxxx. 6 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. V §22 xxxx. 6 xxxx. x) se xxxxx "okresní úřad, x něhož" nahrazují xxxxx "obec, u xxx".
35. V §22 xxxx. 8 xxxx. a) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §24b odst. 1 písm. c) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. X §24x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx, x něhož" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
38. X §24c xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
39. X §24x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
40. X §24x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx, u něhož" xxxxxxxxx slovy "xxxx, x xxx".
41. X §27 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §28 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §28 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
44. X §28 odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
45. X §29 xxxx. 1 větách xxxxx x druhé xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §29 xxxx. 2 se xxxxx "Zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazený xx obecního xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" se nahrazují xxxxx "obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
47. V §29 odst. 3 xx slova "Zaměstnanec xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
48. X §29 odst. 4 xx slova "zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "zaměstnanec xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §29 odst. 5 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx oznámil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
50. X §29 odst. 6 xxxx. a) x b) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
51. X §29 xxxx. 6 písm. x) až x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. X §30 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. V §30 odst. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
54. X §32 xxxx. 2 xx slova "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
55. X §32 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
56. X §33 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §33 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. X §34 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
60. X §34 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
61. X §34 xxxx. 4 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zaměstnanci obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx obecního xxxxx" a ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx xxxxx".
62. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
64. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
65. X §36 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §36 xxxx. 5 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
67. X §37 xxxx. 1 se slova "Xxxx je povinna" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xx povinen".
68. V §37 xxxx. 2 větách xxxxx x druhé xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
69. X §37 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
70. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx38)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx38)".
71. Poznámka xxx xxxxx x. 38) xxx:
38) §106 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
72. X §38 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
73. X §38 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "zaměstnanec obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
74. X §38 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
75. X §39 xxxx. 1 se slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx a xxxxx".
76. X §39 xx xxxxxxxx 2 zrušuje a xxxxxxx xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
77. X §47 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
78. V §47 odst. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
79. X §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
80. X §48 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
81. X §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
82. X §51 odst. 3 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
83. X §51 odst. 3 xxxx. x) a x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
84. V §51 xxxx. 4 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
85. X §52 xxxx. 1, 2 x 3 xx xx xxxxx "ochrany" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx".
86. X §53 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazeného xx xxxxxxxx úřadu".
87. X §54 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
88. X §55 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
89. X §55 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
90. X §55 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
91. X §55 xxxx. 5 xxxx xxxxx se slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
92. X §56 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
93. V §57 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx slovo "ochrany" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx se za xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "a zaměstnanci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx".
94. Xx §58 se xxxxxx xxxx §58a, xxxxx xxx:
"§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
95. X §59 odst. 7 xxxx druhá xxx: "Výnosy x xxxxx uložených obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
96. X §61 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
97. V §61 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
98. V §61 xxxx. 4 xx xxxxx "obce" nahrazuje xxxxx "obecního xxxxx".
99. V §62 xxxx. 1 a 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
100. X §62 xxxx. 3 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 20/1966 Sb., x péči o xxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 210/1990 Xx., zákona x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 548/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Sb., zákona x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., zákona x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx x. 206/1996 Sb., xxxxxx x. 14/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., zákona č. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., zákona č. 71/2000 Xx., zákona x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 260/2001 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x xxxxxx x. 290/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §39 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx celou dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §54 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
3. §56 se xxxxxxx.
4. V §67x xxxx. 10 xx xx písmeno x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) lékaři xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, návrhů xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx správním řízení, x to x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podnětu xx xxxxxxxx řízení,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
5. X §67x xxxx. 10 xxxx. x) se slova "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx a přezkumných xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a přezkumného xxxxxx a lékaři xxxxxx obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx".
6. X xxxxxxx xxx §74 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".
7. V §74 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem zjišťování xxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxxxx výkonu státní xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zdravotnictví a xxx tvorbě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxx státní xxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněni xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx politiky a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x nezbytném rozsahu".
8. V §74 xx odstavec 2 xxxxxxx x zároveň xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
9. X §77 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, úřad xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nachází".
10. Za §81 xx vkládá xxxx §81x, který xxx:
"§81x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXII
Xxxxx č. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx alkoholismem x jinými xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx x. 40/1995 Xx., zákona x. 299/1997 Xx., xxxxxx x. 190/1999 Sb. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx xxxx takto:
1. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx protialkoholní záchytné xxxxxxx zajišťují krajské xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není zabezpečována xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx zdravotního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, které x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
2. X §9 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx z xxxxxxx xxxx blízkých xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xx xxxxxxx xxxxx".
3. X §9 xx odstavce 5 x 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 8 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 x 6.
4. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
5. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad".
6. X §13a xx xxxxx "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
7. Xx §16 xx xxxxxx xxxx §16x, který xxx:
"§16x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 160/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 161/1993 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx. x xxxxxx x. 285/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §5 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x krajem xxxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx".
2. X §8 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "krajského".
3. X §10 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
4. Xx §21 xx vkládá xxxx §21x, který xxx:
"§21x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 48/1997 Sb., x veřejném xxxxxxxxxx pojištění x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 459/2000 Xx., zákona č. 176/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 285/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §27 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (v hlavním xxxxx Praze Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx)".
2. X §47 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřad, x hlavním xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "okresní xxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad, x xxxxxxx městě Xxxxx, Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxxx úřadem".
4. X §49 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" a "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "krajský xxxx".
5. Za §55x xx xxxxxx nový §55x, xxxxx xxx:
"§55x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů
Xx. XXXX
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 57/2001 Xx., xxxxxx x. 185/2001 Xx. x xxxxxx x. 407/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. X §13 odst. 3 xxxx xxxxx xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
4. X §13 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecní úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. X §13 odst. 6 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §13 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. X §13 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
8. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "krajského".
9. X §27 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxx běžného xxxx".
10. V §34 xxxx. 1 xx xxxxx "okresních úřadů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx".
11. V §37 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxx a vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uložené x vybrané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmem xxxxx.".
12. X §39 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
13. X §43 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajské".
14. Xx §44 se xxxxxx xxxx §44x, xxxxx zní:
"§44a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx .".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona x. 13/2002 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx XXX díle 1 se v xxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
2. V §45 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
3. X §47 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx,
a) xxx-xx x očkovací xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxx-xx fyzická xxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx očkovací xxxxxx, než xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx zařízení dodržet xxxxx k xxxxxxx x postup xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §47 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx pravidelné, xxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx očkovací xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx registrována x zdravotnické xxxxxxxx xx musí xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4.
5. X §47 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
6. V §47 xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
7. §49 xxx:
"§49
Očkovací xxxxx xx pravidelné, xxxxxxxx x xxxxxxxxx [§69 xxxx. 1 písm. x)] očkování, které xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výjimkou těch, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx látky xx xxxxxxxxxx, zvláštní x xxxxxxxxx očkování, která xxxx xxxxxxxxx podle §47 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx x ostatní xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx sjednanou x xxxxxx, která xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx nestanoví xxxxx.".
8. X §51 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".
9. X §62 odst. 2xx slova "xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".
10. V §72 xxxx. 1 xx xxxxx "x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
11. X §72 odst. 1 a 2se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
12. X §73 odst. 1 xx xxxxx ",, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. V §73 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
14. X §74 odst. 1 se xxxxx "x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
15. X §74 xxxx. 3 xx xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
16. X §74 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
17. X §75 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx má".
18. X xxxxx X xxxx 1 xx v xxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx ",, xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx zdravotní xxxxx".
19. X §78 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
20. X §78 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno d) xx označuje xxxx xxxxxxx c).
21. X §79 xxxx. 2 xx xxxxx "x) xx d)" xxxxxxxxx slovy "x) x x)".
22. X §80 xxxx. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví".
23. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské hygienické xxxxxxx".
24. V §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
25. X §80 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx e) xx x) se označují xxxx xxxxxxx x) xx l).
26. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
27. X §80 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a n), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx státními x xxxxxxxxxx orgány x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
28. X §80 odst. 2 se xxxxx "x) xx d)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".
29. X §80 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdravotnická xxxxxxxx očkovací xxxxx xx pravidelná, zvláštní x mimořádná očkování, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti XXX x Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
30. §81 xx xxxxxxx.
31. Xxxxxx §82 zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
32. X §82 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx správní xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx územní pracoviště x místech xxxxxxxxxxx x příloze x. 3 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správními xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která působí xx správním obvodu xxxxxxxx města Xxxxx, xx označuje xxxx Xxxxxxxxxx stanice hlavního xxxxx Prahy. V xxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
33. X §82 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 až 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 až 4.
34. V §82 xxxx. 2 xx slova "Okresnímu xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici".
35. V §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
36. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "ochraně" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx", x části věty xx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zdraví při xxxxx".
37. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx krajský xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "příslušné".
38. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx nahrazuje slovy "xxxxxxxxxxx x řídit" x xxxxx " ; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu obyvatelstva xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx způsobu života; xxxxxxxx výchovu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
39. X §82 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xx xxxxxxx.
40. X §82 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
41. Nad §83x se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx".
42. V §84 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" zrušují.
43. X §84 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
44. X §84 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxxx xxxxxxxxx dozor vykonávají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrolních xxxxx, xxxxx xxxxxx priority xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx.".
45. X §85 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x část druhé xxxx za xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" ve xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
46. X §85 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Právním xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
47. V §85 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje x xxxxxx xxxxx právní xxxxxxx xxxxx odstavce 1 Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx předpisy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášeno. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xx se nařízení xxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx jeho xxxxxxxx na úřední xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podmínkou xxxxxxxxx xxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx v něm xxxx xxxxxxxxx jinak.".
48. X §85 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx úřady, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x další" xx xxxxxxx.
49. Nadpis xxxxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
50. §86 xxx:
"§86
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx složek xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a dále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x řízení zdravotních xxxxx a pro xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k podílení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx programů xxxxxxx x podpory xxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx, x podpoře x ochraně veřejného xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x dalších xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zdravotní xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Plzni, Xxxxxxxxx Varech, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Pardubicích, Xxxxxxx, Brně, Xxxxxxxx, Xxxxxxx a xx Xxxxx. Xxxxxxxxx ústavy xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi. Xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) K přípravě xxxxxxxx xxx národní xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxx x podporu xxxxxx, x zajištění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podmínek x zdraví, k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ke xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a pro xxxxxxxxx výchovu obyvatelstva xx xxxxxxx Státní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Praze. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx organizací. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Zdravotní xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přípravy xxxxxxxx xxx tvorbu státní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x zdraví fyzických xxxx v souvislosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x povolání x xxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závislostí x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Další xxxxx xxxxxxxxxxx ústavů x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx statutem.
(5) Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx tento zákon xxxxxxx podmínku autorizace xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxxx splňují.".
51. §87 xx zrušuje.
52. Nadpis oddílu 4 zní: "Oprávnění x xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx a povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxx".
53. X §88 odst. 1 xx slova "Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hygieniků" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví", xxxx věty za xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx tečkou.
54. X §88 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví", xxxxx "xxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.
55. X §88 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Zaměstnanci xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxx" xx xxxxxxx x xx slovo "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru".
56. V §88 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxxx,".
57. X §88 odstavec 5 xxx:
"(5) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx pověření xxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx pověření. Zaměstnance xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právních předpisů.".
58. Xx §88 xx xxxxxx xxxx §88x, xxxxx xxx:
"§88x
Xxxxx xxxxxxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxx práci xx xxxxxxxxxxxxx51) xxxxx xxxxx xxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x §78 xxxx. x) xx x),
x) xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dozoru x oblasti xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxx zařízeními,
b) xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx preventivní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx onemocněními včetně xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,
x) xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx,
f) při xxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.".
59. V §89 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx hygienických xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
60. X §89 odst. 2 xx slova "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 1 xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
61. X §90 xx xxxxx "x zaměstnanci xxxxxxx x §88 xxxx. 1" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 1" se xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx zaměstnanec xxxxxxx x §88 odst. 1" zrušují x xxxxx ",, které xxxxxxx působnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
62. §91 se xxxxxxx.
63. X §92 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" x "xxxx. 3" xxxxxxx a xx xxxxx "§82" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx. 2".
64. X §94 odst. 2 xx xxxxx "x" xx xxxxx "§21 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "§22 odst. 2" xx xxxxxxxx slova "x §31 odst. 1", slova "§82 xxxx. 3" xx xxxxxxx x za xxxxx "§39 odst. 2 xxxx. x)," xx xxxxxxxx slova "§82 xxxx. 2".
65. V §94 xxxx. 4 xx xxxxx "§81 odst. 2 xxxx. d)" xxxxxxx, xxxxx "§82 xxxx. 3" se xxxxxxxxx xxxxx "§82 xxxx. 2".
66. X §94 xxxx. 4 se xxxxx "§80 xxxx. 1 xxxx. h)" nahrazují xxxxx "§80 odst. 1 xxxx. g)".
67. V §95 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx" zrušují.
68. X §97 xxxx. 2 se xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §88 xxxx. 1" x "a xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" zrušují.
69. X §108 xxxx. 1 xx xxxxx "§4 odst. 1, 2 x 5" xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 1 až 3 x xxxx. 5" x xxxxxxxx xx odstavec 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okresní xxxxxxxx, xxxxxx se xxx po xxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojem xxxxxxx xxxxxxxx, rozumí xx xxx po xxx 1. ledna 2003 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx hygienika xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx však plní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
70. X xxxxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví" zrušují.
71. V xxxxxxx x. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx", "Okresní a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxx xxxxxx".
72. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx x. 2 x xxxxxx x. 258/2000 Xx.
Správní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx
1. Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx sídlem x Praze pro xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,
2. Krajská xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Praze xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Mělník, Xx. Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Praha-západ, Xxxxxxx x Xxxxxxxx,
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxx,
4. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Domažlice, Klatovy, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx a Tachov,
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Karlovarského xxxxx xx sídlem v Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxx a Xxxxxxx,
6. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx xx sídlem x Ústí nad Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxx Labem,
7. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx, Jablonec xxx Nisou, Liberec x Semily,
8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxx Králové, Xxxxx, Xxxxxx, Rychnov xxx Xxxxxxx x Xxxxxxx,
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx okresů Chrudim, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxx xxx Orlicí,
10. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx sídlem v Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Pelhřimov, Třebíč x Xxxx xxx Xxxxxxx,
11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Brno-venkov, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vyškov a Xxxxxx,
12. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Olomouckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxx okresů Jeseník, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx,
13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx x Ostrava-město,
14. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx a Zlín.".
73. Xx xxxxxxx x. 2 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x. 3, xxxxx xxx:
"Xxxxxxx x. 3 k xxxxxx x. 258/2000 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Kolín, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Rakovník,
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxxxx Budějovicích xx xxxxxx pracoviště x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx,
3. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, Klatovy, Xxxxxxxx, Xxxxxx,
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Cheb, Xxxxxxx,
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Litoměřice, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx,
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx sídlem v Xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx Lípa, Semily, Xxxxxxxx nad Xxxxx,
7. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Královéhradeckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Králové má xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx,
8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Pardubicích má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx,
9. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Vysočina xx xxxxxx v Xxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx,
10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx xx xxxxxx x Xxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Blansko, Břeclav, Xxxxxxx, Vyškov, Xxxxxx,
11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Olomouckého xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x obcích Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx,
12. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx,
13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Zlínského xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxx pracoviště x xxxxxx Kroměříž, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx)
Xx. XXXVII
X §349x odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx., xx slova "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXXXX
X §20x xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona x. 509/1991 Xx., xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xxx:
"(2) Sdružení xxxxxx xxxxxx způsobilosti xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx2) příslušného podle xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x sídlo xxxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxxx, orgány, xxxxxxx xxxxxxxx jedná, x xxxxx x adresa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
2) Zákon x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 102/1992 Xx., xxxxxx se upravují xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zákona x. 509/1991 Sb., xxxxxx xx mění, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/1997 Xx. a xxxxxx x. 126/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. V §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. X §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx občany" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. X §10 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. §14 xxx:
"§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx
Čl. XX
Zákon č. 182/1993 Sb., x Ústavním soudu, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Xx., xxxxxx x. 236/1995 Xx., xxxxxx č. 77/1998 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Xx. x xxxxxx x. 202/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §64 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Návrh xx zrušení jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 senátorů,
c) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §74 xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
f) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxx vnitra, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hlavního města Xxxxx a xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
h) věcně xxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx města Xxxxx,
i) xxxxxxxxxxxxxx xxxx, jde-li o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx, xx jehož územního xxxxxx xxxx xxxxxx.".
2. V §64 xx odstavec 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4, 5, 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, 4, 5 x 6.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 169/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
X §61 xxxx. 9 xxxx xxxxx xxxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx ochránci xxxx
Xx. XXXX
X §1 xxxx. 2 zákona č. 349/1999 Sb., x Xxxxxxxx ochránci xxxx, xx znění xxxxxx x. 265/2001 Xx. x zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x města xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Xx., zákona x. 234/1992 Xx., xxxxxx x. 72/1995 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 301/2000 Xx. x xxxxxx x. 109/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. §4 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§4
Xxxxxxxx sňatek
(1) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiní xxxxxxxxx xxxx starostou, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx členěných statutárních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx městských xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx jeden xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx v xxxx správním xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxxx se uzavírá x místě určeném xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nebo 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obřadů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx úřad, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, může se xxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxx obecním xxxxxx.".
2. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx a xx xxxxxxx Xxxx, Ostrava x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst".
3. X §17a xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "§4,".
4. Xx §104 xx xxxxxx nový §104a, xxxxx xxx:
"§104a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. Xx §104x xx xxxxxx xxxx §104x, xxxxx zní:
"§104x
Xxxxx xxxxxxxxx x době xx 1. xxxxx 1998 xx 31. xxxxxxxx 2002 učinili prohlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx funkcionářem xxxx, xxxxx k tomu xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx prohlášení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxx manželství x jestliže xxxx xxxxxxxxx jinak. To xxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxxx byli se xxxxxxxx xx všem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, že spolu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx
Xx. XXXX
Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., zákona č. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona č. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx č. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx uveřejněného xxx x. 2/2000 Sb., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Sb., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona č. 370/2000 Sb., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx č. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 202/2002 Xx., zákona x. 226/2002 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §75 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností;".
2. X §336c xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §338x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
4. Xx §370 xx xxxxxx nový §370a, xxxxx xxx:
"§370x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 343/1992 Sb., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx. a xxxxxx x. 107/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx," xxxxxx slovo "xxxxx,".
2. X §6 xxxx. 4 xx slova "xx xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
3. X §13 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "státními xxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
4. V §15 xxxx. 3 se xxxxx "označeného v xxxxx zákoně jako xxxxx, xxxxx i xxxxxxx" zrušují.
5. X §17 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Praze xx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxxx.".
6. X §18 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx oblastní xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx rozpočty jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
7. X §18 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx oblastních xxxxxxx xx vymezena xxxxxxxx xxxxxx krajů, přičemž xxx
x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Zlínského x kraje Vysočina,
x) Státní oblastní xxxxxx x Litoměřicích xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxx v Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v Plzni xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajů Xxxxxxxxxxxxx x Plzeňského,
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx,
f) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Jihočeského,
g) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Zámrsku xx xxxxxxxx xxxxxxx obvodem xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx.".
8. V §18 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
9. V §18x xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů. X xxxxxx xxxx xxxxx ředitel. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Jihlavě, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, se xxxxxx v Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Brně-venkov, xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xx xxxxxx xx Slavkově x Xxxx, Xxxxxxx, Uherském Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx archivu x Xxxx,
b) x České Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx v Kadani, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Semilech x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizačními jednotkami Xxxxxxxx oblastního archivu x Xxxxxxxxxxxx,
c) x Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx vnitřními xxxxxxxxxxxxx jednotkami Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx,
x) x Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxx x Jindřichovicích, Karlových Xxxxxx, Klatovech, Xxxxx-xxx, xx xxxxxx v Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx organizačními xxxxxxxxxx Státního oblastního xxxxxxx v Xxxxx,
x) v Benešově, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kolíně, Xxxxx Hoře, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Nymburce, xx sídlem v Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxx-xxxxxx, se xxxxxx x Přemýšlení, Praze-západ, xx xxxxxx x Xxxxx, Příbrami x Xxxxxxxxx jsou vnitřními xxxxxxxxxxxxx jednotkami Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx,
f) x Xxxxxxx Budějovicích, Xxxxxx Xxxxxxxx, Jindřichově Xxxxxx, Xxxxx, Prachaticích, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx jsou xxxxxxxxx organizačními xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx,
x) x Hradci Králové, Xxxxxxxx, Jičíně, Náchodě, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx xxx Orlicí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx oblastního xxxxxxx x Xxxxxxx.".
10. X §19 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
12. X §28 odst. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxxx orgánu," xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
13. V §28 xxxx. 4 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", slova "Magistrátní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Magistrát", xx xxxx xxxxx se xxxxx "okresní úřad xxxx" xxxxxxx, slova "Xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Magistrát" x slova "xxxx xxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx město Xxxxx".
14. X §28 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archivem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx uložených Xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".
15. V §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Působnost xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 133/1985 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 429/1990 Xx., xxxxxx č. 40/1994 Sb., xxxxxx x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx. a xxxxxx x. 237/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 xxxx. 1 xxxx. b) se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§28 xxxx. c)]" xxxxxxx.
2. X §23 xxxx xxxxx se xxxxx za xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje spojkou "x" x slova "x xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
3. X §24 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "(dále xxx "vybrané obce")" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx úřady")".
4. X §26 odst. 2 písm. c) xx xxxxx "x xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxx.
5. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
6. V §26 xxxx. 2 xxxx. n) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx" zrušují.
7. X §27 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajské xxxxx" x xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxx.
Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
8. X §27 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxx xxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plán xxxxx,
x) stanoví xxxxxxxxx kraje xxxxxxxx x zabezpečení
1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jednotkami xxxxxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx,
3. xxxxxxx ochrany x xxxx zvýšeného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
4. xxxxxxx ochrany x xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxx akcích, xxxxxxx xx zúčastňuje xxxxx xxxxx xxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 3.
9. V §27 odst. 3 xx xxxxx "v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. §28 xx xxxxxxx.
11. V xxxxxxx §29 se xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxx xxxx".
12. X §29 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
13. X §29 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřady".
14. X §29 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxxx" zrušují.
15. X §30 xxxx. x) xx xxxxx ", okresních xxxxx" xxxxxxx.
16. X §69x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
17. Xx §89 xx xxxxxx xxxx §89x, xxxxx xxx:
"§89x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 94/1990 Sb., x působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxx shromažďovacím x xxxxxx o xxxxxxx službě
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 94/1990 Sb., x xxxxxxxxxx národních xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxx shromažďovacím x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 132/2000 Xx. a xxxxxx x. 259/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
2. X §1 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §1 odst. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.
4. X §2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
5. Xx §2 xx xxxxxx xxxx §2a, xxxxx zní:
"§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy nebo xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 200/1990 Xx., x přestupcích
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 344/1992 Sb., xxxxxx x. 359/1992 Xx., zákona x. 67/1993 Sb., zákona x. 290/1993 Sb., xxxxxx č. 134/1994 Xx., xxxxxx č. 82/1995 Sb., zákona x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 279/1995 Xx., zákona x. 289/1995 Sb., zákona x. 112/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx pod x. 52/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 265/2001 Xx., zákona x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 312/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., zákona x. 78/2002 Sb., xxxxxx x. 216/2002 Sb., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x xxxxxx č. 311/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příjmem okresního xxxxx" xxxxxxx.
2. X §13 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
3. X §34 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. Xx §47a xx xxxxxx xxxx §47b, xxxxx xxx:
"§47x
(1) Přestupku xx xxxxxxx xxx, xxx
x) xxxxxxx strpět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx umístí xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní nebo xxxxxxx tabulku x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx popisnými,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx svém xxxx xxx užívaném xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxx obce.
(2) Xx přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx obec xxxxxx xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000 Xx.".
5. X §52 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx (§53 xxxx. 4),".
6. X §52 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x c).
7. X §53 odst. 2 xx slova "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §53 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
9. X §53 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx městských xxxxx xxxxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".
10. X §60 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
11. V §79 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxx xxxxxxx okresního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v prvním xxxxxx" zrušují.
12. X §85 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
13. V §89 xxxx xxxxx se xxxxx "nebo okresní xxxxx" xxxxxxx.
14. Xx §95 xx xxxxxx nový §95x, xxxxx zní:
"§95a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, obecnímu úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo obecnímu xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 553/1991 Sb., x obecní xxxxxxx
Xx. XLIX
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., zákona x. 163/1993 Sb., zákona x. 82/1995 Xx., xxxxxx č. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 311/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 5 xxxx první xx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
2. X §5 xxxx. 1 xx slova "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
3. X §5 odstavec 2 zní:
"(2) X případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx ministerstvo, xxxxxxxx osvědčení pozastavit.".
4. X §5 xx xxxxxxxx 3 x 4 zrušují.
Xxxxxxxxx odstavce 5 x 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 a 4.
5. V §5 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxx kraje x přenesené působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
6. Xx §28x xx vkládá xxxx §28b, který xxx:
"§28x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 298/1992 Sb., o xxxxxxx referendu
Xx. X
Zákon č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1994 Sb. x zákona x. 132/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxx rada" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".
2. X §25 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxx místní x xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx pomocné xxxxxxxxxx příslušná xxxx xxxx.".
3. X §43 se xxxxxxxx 4 zrušuje.
4. X §72 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "rada xxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
5. V §89 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §90 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx" a ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx rada" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxx".
7. X §90 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx odstavce 1.
8. Xx §92 xx vkládá nový §92x, který xxx:
"§92x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 40/1993 Sb., x nabývání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 40/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx zákona x. 272/1993 Sb., xxxxxx x. 337/1993 Xx., xxxxxx x. 140/1995 Xx., xxxxxx č. 139/1996 Xx. x xxxxxx č. 194/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 7 xxxx první xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx: "Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x hlavním xxxxx Xxxxx u úřadu xxxxxxx xxxxx3x) xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx x magistrátů xxxxxx xxxx (xxxx xxx "úřad"), příslušného xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx činí.
3x) §4 zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx.".
2. V §10 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "okresního" zrušuje x xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxx".
3. X §12 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxx osoba skládá xxxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst, x xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
4. X §18a xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxx".
5. X §18x xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "úřad".
6. X §18x xxxx. 7 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
7. V §20 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx xxxxxx osoby, x jejíž xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx. Xxxxx osoba xxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky nikdy xxxxxx, xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.".
8. V §20 odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x) xxx:
"(4) Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx městě Xxxxx x xxxxx městské xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx x úřadu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úřadu xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx vojenské újezdy x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3x) příslušného xxxxx xxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx občanství se xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx neměla, xxxxxx xxxxxx u Xxxxx xxxxxxx části Xxxxx 1. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, může xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx postoupit xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx od xxxxxx podání.
3x) §2 zákona x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx. Vyhláška x. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx zákon x xxxxxxxxx.".
9. X §23 odst. 1 se slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Úřad", slova "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" x xxxxx "Xxxxxxx xxxx x Xxxxx 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
10. X §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx věta: "Krajský xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx měly v xxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxx xxxxx.".
11. X §23 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", slova "Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx 1" xx xxxxxxxxx slovy "Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
12. V §23 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "Obvodnímu xxxxx v Praze 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
13. X §24 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx osoba xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx, xxxxxxx zjišťování Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.".
14. X §24 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
15. Xx §27x xx xxxxxx nový §27x, xxxxx xxx:
"§27d
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx měst Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x ověřování xxxxx xxxxx xxxx kopie x xxxxxxxx a x ověřování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona č. 15/1997 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "okresní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx".
2. X §1 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxx Praze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx magistráty xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx Xxxx, Ostravě x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxx městě Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx části xxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §1 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "zaměstnanec xxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx tajemníkem xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx zaměstnanec hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx zaměstnanec" se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "obce".
4. X §7 xx xxxxx "krajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx5)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) x 5) xx xxxxxxx.
5. Xx §8 xx xxxxxx xxxx §8x, xxxxx xxx:
"§8x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx magistrátům xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
6. X příloze x xxxxxx ve xxxxx Xxxxxxxxx kniha x nadpisu xxxxxxx x. 4 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx xxxxxxxxxx x §1 odst. 1 x 2 xxxxxx".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních)
Xx. XXXX
Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx, x x změně xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx předmětů a x změně zákona x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x střelných zbraních), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona č. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x zbraních), xx xxxx xxxxx:
1. X §27 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. Xx §27 se vkládá xxxx §27a, který xxx:
"§27x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 363/2000 Xx., xxxxxx x. 60/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx č. 322/2001 Sb. a xxxxxx x. 310/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §13 odst. 1 xx xxxxx "okresních xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xx §2 se xxxxxx xxxx §2x, xxxxx xxx:
"§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx statutárnímu xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST PADESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 193/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bývalých československých xxxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 193/1999 Sb., o xxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx občanů, xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx místní" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx městské xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "určený Statutem xxxxxxxx xxxxx Prahy".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx x Xxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxxxxxx xxxxx Praha 1".
3. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx zní:
"§13x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, úřadům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx měst Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Sbírce xxxxxxxxxxxxx smluv
Čl. XXX
V zákoně č. 309/1999 Sb., o Sbírce xxxxxx x x Xxxxxx mezinárodních xxxxx, xx x §13 xxxx. 1 slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajské úřady".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x azylu), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx. a xxxxxx x. 217/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §69 xxx:
"§69
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zajištění bydlení xxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nabídky xxxxxxx azylantovi z xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx stanoví vláda xxx xxxxxxxxxx kraje xx základě xxxxxxxxxxx xxxx.".
2. X §89 odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x xx konci xxxxxxxx 2 se xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. LVIII
Zákon č. 328/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností", xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, pokud xxxxx o hlavním xxxxx Praze xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx městské xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "okresní úřad")" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx jen "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. X §4 xx xxxxxxxx 2 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
3. V §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §4 odst. 2 větě třetí xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností".
5. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §4 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
8. X §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. X §9 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
10. V §11 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx ", u xxxxxx narozeného v xxxxxx Magistrát xxxxx Xxxx, pokud mu xxxxxxxx xxxxxx vydal" xx xxxxxxx.
11. X §12 xxxx. 1 xxxx druhé xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
12. X §14 xxxx. 1 písm. x), h), i), x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §15 xxxx. 1 xx 3 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §16 se x xxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §16 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
16. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. V §16 xxxx. 3 se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
18. X §16 odst. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §16 xxxx. 5 a 6 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
20. V §17 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §17 xxxx. 4 a 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. V §18 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. §19 xx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 17) xxxxxxx.
24. X §20 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx," x slova "okresních xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx působností".
25. Xx §23 se xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23a
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vedením xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §24 odst. 2 xxxx první x větě druhé xx xxxxx "do 31. prosince 2002" xxxxxxxxx xxxxx "xx 31. xxxxxxxx 2003".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx dokladech x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §12 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxx jinak" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x xxxxx "(xxxx jen "xxxxxxx úřad")" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. X §12 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. X §15 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §16 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. V §16 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxxxxx xxx čarou x. 11) xxx:
"11) §2 xxxxxx x. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů.".
8. X §30 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. X §35 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx xx poznámku pod xxxxx č. 22) xxxxxx poznámky xxx xxxxx xx zrušují.
10. X §36 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajů, xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
11. Xx §39 xx xxxxxx xxxx §39x, který xxx:
"§39x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, úřadu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Plzně nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel)
Čl. XX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) krajské xxxxx,".
Dosavadní písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
2. X §2 písm. x) xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxxx "x xxxxxxx městě Xxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxx určené Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx" a slova "(xxxx jen "okresní xxxx")" xx nahrazují xxxxx "(dále jen "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností")".
3. V §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx".
4. Xx §3 se xxxxxx xxxx §3x, xxxxx xxx:
"§3x
Krajský xxxx xx zpracovatelem5) xxxxx vedených v xxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx §7 xxxx. x). Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x povolením x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx2) a xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky,3) (xxxx xxx "obyvatel"), xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx uživatelem xxxxx x těchto xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx v ustanovení §3 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x); tyto údaje xxxx krajský úřad xxxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
5. §4 zní:
"§4
Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx5) xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxx §7 xxxx. x). Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x obyvatelích, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů2),3) xxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxx obyvatelích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 x výjimkou údaje xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xxx výkon xxxx působnosti.".
6. X §5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", které xxxxxxx"; xx xxxx xxxxx se slova "Xxxx je xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obec x obecní xxxx xxxx xxxxxxxxx" x x části xxxx xxxxx xx středníkem xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxx xxxx".
7. X §6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
8. X §7 xx vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"a) xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxxxx, v jehož xxxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;".
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
9. X §7 písmeno b) xxx:
"x) xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů předaných xx xxxxx §6;".
10. X §7 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx".
11. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřady x obce" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x věta xxxxxxxx se zrušuje.
12. X §8 xxxx. 3 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx, xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §10 xxxx. 4 xx slova "X xxxxxxx, že nelze xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxx xx xxxxxx trvalého pobytu xxxxxx xxxxxx".
14. X §10 xxxx. 6 xxxx. x) xx na konec xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "občan xx xxxxxxxx xxxxxx x cizině xxxxxxxxx xxxxxxxx pas, xxxxx xx nabytí xxxxxxxx xxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;".
15. V §10 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
16. V §19 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "okresních xxxxx, xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxx xxxx obcí, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx4)".
17. Za §22 xx vkládá xxxx §22x, xxxxx zní:
"§22x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, městským xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx částem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzně x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. LXI
Xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému a x xxxxx některých xxxxxx, se mění xxxxx:
1. X §2 písm. g) x h) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxx xxxx" .
2. V §2 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
3. X §4 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
4. X §4 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
5. X §4 odst. 7 se xxxxx "xx úrovni" x "xxxx xxxxxx" xxxxxxx x slovo "okresu" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxx".
6. V §4 xxxx. 8 xx xxxxx "nebo xxxxxx" xxxxxxx.
7. X §5 odst. 3 písm. a) xx xxxxx "přednosty xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
8. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx úřadů," xxxxxxx.
9. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x okresů" xxxxxxx.
10. V §7 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. V §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx událost xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xx xxxxxxxx kraje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x organizaci, činnosti x úkolech zařízení xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.".
12. X §8 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx slova: "xx xxxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §10 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
14. V §10 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §10 xxxx. 2 xx za písmeno x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:
"x) zpracovává xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxx"),
e) xxxxxxxxxx poplachový plán xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) a e) xx označují jako xxxxxxx f) x x).
16. X §10 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §10 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
18. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "havarijního xxxxx xxxxx x" x slova "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx".
19. X §10 odst. 5 xxxx. a) xx xxxxx "a služeb" xxxxxxx.
20. X §10 odst. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) až x).
21. V §11 písm. b) xx xxxxx "přednosty xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
22. X §11 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního obvodu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §11 písm. x) xx za xxxxx "schvaluje" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx plán xxxxx,".
24. V xxxxxxx dílu xxxxxxx xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§12
Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, provádění xxxxxxxxxxx a likvidačních xxxxx x ochranu xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx potřebu xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prací dále
x) plní xxxxx xxx xxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ministerstvem vnitra,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxxx v jeho xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §10 odst. 7,
x) za podmínek xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vnějších xxxxxxxxxxx xxxxx x havarijního xxxxx xxxxx potřebné xxxxx,
x) seznamuje xxxxxxx xxxx, právnické x xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x charakterem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x připravenými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu8) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepřesahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) spolupracuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a xxx koordinovaném řešení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x vnějšími havarijními xxxxx x ověřuje xx xxxxxxxxx (§17).
(3) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
26. §13 xxxxxx nadpisu xxx:
"§13
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx zásahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx štáb xxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx havarijní xxxxx.".
27. X §14 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx obce x rozšířenou působností" x xx slova "xxxx xxx" xxxxxx xxxxx "xxx".
28. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
29. X §16 xxxx. x) se slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
30. X §17 xxxx. 3 xx xx xxxxxx "xxxxxxx" xxxxx zrušuje a xxxxxxxx xx slova "xxxxx xxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
31. V §20 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "přednosta xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxxxxxx" se xxxxxxx x za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
32. V §20 xxxx. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx oprávněn".
33. X §20 xxxx. 6 xx xxxxx "Přednosta xxxxxxxxx xxxxx nebo" zrušují, xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
34. V §21 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. X §22 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx".
36. X §23 xxxx. 1 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
37. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x s xxxxxx xxxxxxxxx".
38. X §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", přednosty xxxxxxxxx xxxxx (§13)" xxxxxxx.
39. X §23 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje" a xxxxx "jimi" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
40. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx".
41. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx xxxxx" zrušují a xxxx xxxxx "ohroženým" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".
42. V §24 odst. 2 xxxx. f) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
43. X §25 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
44. X §25 xxxx. 2 písm. x) a x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "hasičskému xxxxxxxxxxx sboru xxxxx" x xxxxx "xxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxx".
45. V §27 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxx x" se xxxxxxx.
46. V §27 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Kontrolu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx u xxxx krajský xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
47. V §29 xxxx. 1 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
48. X §29 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "krajský úřad" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
49. X §29 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhrazení xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobní xxxxxx, xx provedené xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxxxxx (§24), xx xxxxxxx havárie. Těmito xxxxxxxx xx kompenzují xxxxxxxxxx xxxxxx.24)".
50. X §30 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "správním".
51. X §30 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
52. V §30 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "kraj".
53. X §31 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx prostředky xx krytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ochranu obyvatelstva, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx připravenosti x xxxxxxxxxx x likvidačním xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx.".
54. V §31 xxxx. 3 xx xxxxx xx slovem "Xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
55. X §33 odst. 1 xx xxxxxxx 29 xxxxxxxxx xxxxxxx 28.
56. X §34 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx".
57. Xx §35 xx xxxxxx nový §35x, xxxxx xxx:
"§35x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx správy x přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx)
Čl. XXXX
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xx xxxxxxx b) x d) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx c), x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).
2. X §3 odst. 1 se slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejný xxxxxxx" xxxxxxx.
3. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxx".
4. X §3 xxxxxxxx 3 x 4 znějí:
"(3) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx kraje xxxx xxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx (dále xxx "xxxxxxx"). Xxxxxxx, xxxxx xxxx nebezpečí xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx nebezpečí lze xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 30 xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx prodloužit jen xx souhlasem xxxxx.".
5. X §3 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxx.
6. X §3 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.6)" xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 6) xxxxxxx.
7. X §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresních xxxxx a" xxxxxxx.
8. V §3 xxxx. 6 větě xxxxxx xx xxxxx "x okresní úřad" xxxxxxx.
9. V §3 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
10. X §3 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x" xxxxxxx.
11. X nadpisu xxxx xxxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje.
12. X §9 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx " "xxxxxxxxxxxx" " se xxxxxxxxx xxxxxx " "správní xxxx" ".
13. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. X §9 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.
15. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx úřadu".
16. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"e) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajským xxxxxx x obecním úřadům xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
17. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra potřebné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x obecních xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
18. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
19. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "Ministerstva" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx".
20. X §10 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
21. X §10 xxxx. 2 xxxx. c) se xxxxx "x okresů" xxxxxxx.
22. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, které xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 13x) xxxxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx souvisejících s xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx pořádkem x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.13a)
(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
23. Xxx 4 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx pod čarou x. 16) zní:
"Xxx 4
Xxxxxx xxxxx a ostatní xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Hejtman
a) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zmírnění jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřady x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx orgán.
(3) Xx stavu xxxxxxxxx xxxxxxx
a) koordinuje xxxxxxxxx x likvidační xxxxx (§28 xxxx. 4), poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a bezodkladných xxxxxxxxxx služeb,
b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nouzové xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx obyvatelstva,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
e) xxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 tak, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Hejtman xx xx xxxxx nebezpečí xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odvrácení xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx za stavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) nařídit hlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx službou k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nemohou x krizové situaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záchranných sborů,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) x xxxxxx xxxxxxx.
(7) Povinnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 3 lze uložit xxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx zajistit xxxxxxx, subjekt xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebezpečí x xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx v odstavcích 5 a 6 xx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx překonání krizové xxxxxxx.
(9) Xxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ohrožení xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§15
(1) Hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,16) xxxx xxxxx xxxxx při přípravě xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisejí x xxxxxxx bezpečností a xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Hasičský záchranný xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §14 odst. 1
x) organizuje xxxxxxxxxx xxxx správními úřady x xxxxxx x xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxx, xxxxx schvaluje xxxxxxx,
x) plní xxx řešení krizových xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ministerstvy a xxxxxx xxxxxxxxx úřady.
(3) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x evidovat xxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ubytovacích x xxxxxxxxxxxx zařízení,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx právnických xxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx programech x xxxxxxxxx kapacitách, rozsahu xxxxx surovin, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx osob bydlících x místech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, používaných nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vodních xxxxxxxx,
x) počtech x typech dopravních, xxxxxxxxxxxxxx a výrobních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x druzích xxxxxxxx xxxx zachycené xxxxxxxx energie,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a energetických xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx civilní xxxxxxx a x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) výměrách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,
pokud tyto xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) ukládá xxxxx, xxxxx xxxx, povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx obcím xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx obce, právnické x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, s připravenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(5) Xx xxxxx xxxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxxxx varování x xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řešení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx hasičského xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxxx, xxxxx tento xxxxxxxxxxx podle §15 xxxx. 3.".
24. Xxx 5 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
25. V §21 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje, pokud xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x); v tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx (§24) x xxxx xxxx xxxxxxxx orgán x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,".
26. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" x xxxxx "okresu" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
27. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
28. X §21 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx slovy "krajským xxxxxx".
29. V §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obce x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra.".
30. X §23 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxx x krizovém xxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "kraje".
31. X §23 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
32. X §23 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "přednosta xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" slovem "hejtmana".
33. §24 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§24
Xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx rada xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předsedou xxxxxxxxxxxx rady xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxx kraje; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx členy bezpečnostní xxxx xxxx.".
34. X §25 xxxx. x) xx za xxxxx "krizových xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxx".
35. X §26 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
36. X §28 xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx pod čarou x. 21) zní:
"(1) Vláda, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgány s xxxxxx působností a xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx.21)
21) Xxxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 147/2000 Sb., xxxxx č. 128/2000 Xx.".
37. V §28 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
38. X §28 xxxx. 4 xxxxxxx a) xxx:
"x) obsah xxxxxxxx a složení xxxxxxxxxxxx rady xxxxx x xxxx určené xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. a) x krizového xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x),".
39. X §29 odstavec 2 xxx:
"(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zahrne xx xxxxxxxxx plánu konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou osobu, xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx požadované podklady xxxxxxx v §15 xxxx. 3 x xxxxx xxxxxxxxxxx údaje. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx uzavřít x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvy xx splnění úkolů xxxxxxxxxxxxx x krizových xxxxx.".
40. V §29 odst. 4 xx slova "(§17), xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§20)" xxxxxxx.
41. X §29 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".
42. X §29 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxx".
43. X §29 odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxxx "Xxxxxxx".
44. X §31 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx".
45. X §31 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "hejtman".
46. X §33 odstavce 1 x 2 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 25) xxxxx:
"(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx působností x xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx krizovém xxxxxx, xxxx oprávněny v xxxxxx své působnosti xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxx a předpisů xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.25)
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 vykonává u xxxx krajský xxxx x x xxxxxx xxxxx x ostatních xxxxxx s územní xxxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
25) Xxxxx x. 552/1991 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
47. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" a xxxxx "okresu" xxxxxx "xxxxx".
48. V §39 odst. 2 xx slova "xxxx xxxxxx" zrušují.
49. Xx §39 se xxxxxx nový §39x, xxxxx xxx:
"§39x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx hejtmanovi xxxx obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx starostovi xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
50. V §40 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §28 odst. 5.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 301/2000 Sb., x xxxxxxxxx, jménu x xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx, kterými jsou" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx")" xx xxxxxxx.
2. X §2 xxxx. 1 písmena b) x x) xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx úřad"),
c) xxxxxxx úřady, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxx úřad"),".
3. X §2 xxxx. 1 xx doplňuje xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxxx.".
4. V §4 xx x xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
5. V §4 odst. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx".
6. X §4 xxxx. 1 xxxx. b) xx za xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx obvodu".
7. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx x aktualizuje xxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1958 pro xxxxxxxx úřady xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
9. X §4 xxxx. 4 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx", za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", v hlavním xxxxx Xxxxx zaměstnance xxxxxxx xxxxx," x xx slova "(xxxx xxx "xxxxxxxx")" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xx xxxxxxx xx xxxx správního xxxxxx,".
10. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:
"§4x
Xxxxxxx xxxx
(1) Krajský xxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxx knih x xxxxxx xxxxxx x pověřených xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx ročně.
(2) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxxxxx dokladů, vysvědčení x právní způsobilosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx zapsaných v xxxxxxxx xxxxx, vydaných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx listin x xxxx a aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx knih xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxx xxxxxxxx xxxxx zařazené x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zkoušku xxxxxxxxx pověřeného xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx.".
11. X §7 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx úřad nebo xxxxxxx úřad".
12. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu".
13. X §8 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "pověřeného xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx".
14. X §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Pověřený xxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
15. X §8 odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "zaměstnance okresního xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "matrikáře pověřeného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zařazeného xx xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
17. X §9 odst. 1 xxxx. d) xx xx slova "xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", v xxxxxxx městě Praze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
18. X §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxx úřadem" nahrazují xxxxx "pověřeným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
19. §12 zní:
"§12
Xxxxxxxx xxxx xxxx povolit xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx svém správním xxxxxx.".
20. X §23 xxxx. 3 xx x xxxxxx xxxx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §24 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
22. X §28 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx".
23. X §38 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx xxxx".
24. X xxxxxxx §52 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx úřadu".
25. X §52 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §55 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pověřeným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
27. V §55 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx krajským xxxxxx".
28. X §55 xxxx. 3 xxxx xxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx" x xx xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obce zařazeného xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxx do krajského xxxxx".
29. X §55 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx úřadu".
30. X §87 xxxx. 2 xx xx xxxxx "8," xxxxxx xxxxx "12,".
31. X §90 xxxx. 1 se slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx krajský úřad".
32. X §90 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "pověřený xxxx nebo krajský xxxx".
33. Za §95 xx xxxxxx xxxx §95a, xxxxx xxx:
"§95x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, úřadu městské xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, magistrátu xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, úřadům městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 273/2001 Xx., x právech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xx xxxxxxxx odstavce 7 x 8, xxxxx znějí:
"(7) Xxxxxxx xxxx xxxx x koordinuje xx xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxx xxxxx xx xxxxx státní politiky xxxxxxxxxxxx integraci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx.
(8) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx romské xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx.".
2. Xx §13 xx vkládá xxxx §13x, xxxxx xxx:
"§13x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon)
Xx. XXX
Zákon č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., zákona 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona č. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Sb., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Sb., zákona x. 281/2002 Xx. x zákona č. 308/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §58 xxxx. 7 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "obecního".
2. X xxxxxxx x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX skupině 314: Xxxxxxx xx u xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX ŽIVNOSTI skupině 314: Xxxxxxx xx x xxxxx živnosti "Xxxxxxxxx balzamace x xxxxxxxxxx" ve xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX skupině 314: Xxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx 4 slova "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienická xxxxxxx".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx úřadech
Xx. LXVI
Xxxxx č. 570/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 286/1995 Xx. x zákona x. 132/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. §1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1), 2), 3) x 4) xxx:
"§1
Xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
a) obecní xxxxxxxxxxxx úřady, xxxxxxx xxxx odbory xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností,1) a xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx živnostenské xxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,2)
x) krajské xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxx krajských úřadů,3) x na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,4)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky.
1) §66 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2) §17 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.
3) §68 odst. 2 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §81 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Xx.".
2. §2 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5) xxx:
"§2
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxx živnostenský xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx),
b) xx xxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx x územním x xxxxxxxxx xxxxxx,5) xxxx-xx xx xxxx xxxxxx koncesovaných xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vázaných, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem,
x) xxxxxxx živnostenskou kontrolu x xxxxxx pokuty xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx.
5) §126 xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
3. §3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6) xxx:
"§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad
(1) Krajský xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, koordinační, kontrolní x metodickou činnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu; obecním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx6) xx xxxx správním xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx živnostenské xxxxxxxxx, x hospodářskými xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,
x) je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx rejstřík v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
f) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do 15 dnů.
6) Xxxxx x. 71/1967 Xx., x správním xxxxxx (správní xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
4. §4 xx zrušuje.
5. §5 xxx:
"§5
Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) zpracovává xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) vykonává xxxxxx, koordinační, kontrolní x metodickou xxxxxxx xxxx krajským xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontroly,
c) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) vede xxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady, v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, podnikatelskými xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xx oprávněn vyžadovat xx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyjádření,
x) xxxx další xxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx.".
6. V §6 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxx, krajů a xxxxx xxxxxxxx do".
7. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnanci xxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx do".
8. X §6 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
9. §7 xxx:
"§7
Do xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx spotřebitele
Xx. XXXXX
X §23 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx. a zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §8, 9 xx 11 x §14 tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x služeb21) provádějí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,11x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 303/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx monopolu x x opatřeních s xxx xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
V §8 xxxxxx č. 303/1993 Sb., x xxxxxxx státního tabákového xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 106/1995 Xx. x xxxxxx x. 141/2001 Xx., xx x xxxxxxxx 5 xxxx xxxxx xx slovo "oprávněny" xxxxxx slovo "xxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §7 xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx. x xxxxxx x. 138/2002 Xx., xx x xxxxxxx x) xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 50/1976 Sb., x xxxxxxx plánování a xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx x. 103/1990 Xx., xxxxxx č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 262/1992 Xx., xxxxxx č. 43/1994 Xx., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 95/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 96/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 151/2000 Xx., zákona x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 59/2001 Xx. x zákona x. 254/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x), x), e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), x), x).
2. X §14 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx obce xxxxxx xxxx obce, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx plánovací podklady.".
3. V §14 xxxx. 2 xx x xxxxxx xxxx xxxxx "Xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
4. V §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x pro xxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx" nahrazují slovem "xxxx".
5. §19 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§19
Náklady pořízení
Xxxxxxx spojené s xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx pořizuje, xxxx obec, xx xxxxx žádost jsou xxxxxxxxxx. Orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx částečnou nebo xxxxxx úhradu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx vyvoláno.".
6. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "x samostatné xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
7. X §31 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušný xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
8. X §33 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Obec x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx uzávěru xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.".
9. X §107x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stupni xxxxxxxx úřadem je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;" xx xxxxxxx.
10. X §117 odst. 1 xxxxxxx x) xx x) znějí:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x úřady xxxxxxxxx xxxxx nebo městských xxxxxx určené xxxxxxxx,".
11. V §117 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxx města x xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx, městské a xxxxxx úřady".
12. X §117 odst. 2 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
13. X §117 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx úřad".
14. X §118 odst. 1 xx v xxxxx xxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
15. V §118 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
16. X §118 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "správní".
17. §119x xx xxxxxxx.
18. X §122 xxxx. 1 xx x xxxxxxx x) xx konci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.
19. V §124 xxxx. 1 xx slova "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxx".
20. X §124 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxxx xxxxx Xxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxx městského xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak statut.".
21. X §124 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
22. V §134 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresních x xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxx".
23. X §136 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx-xx xx vzniklý rozpor xxxxxxxxx do 60 xxx xxxxxxx nadřízených xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, rozhodne Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřady xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxx, kde xxxxxx provádějí xxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx ústřední xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
24. Za §140 xx xxxxxx xxxx §140x, xxxxx xxx:
"§140x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx úřadu xxxxxxx části xxxx xxxxx městského xxxxxx xxxxxx členěného statutárního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
25. V §143 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x budovám a xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx)
Xx. XXXX
V xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují některé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vlastnictví xxxx), xx znění xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 280/1996 Xx., xxxxxx x. 97/1999 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 229/2001 Sb. x xxxxxx x. 451/2001 Xx., xx v §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx slova "xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stavby" xxxxxxxxx slovy "Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 199/1994 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx xxxxxx x. 148/1996 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 28/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 39/2001 Xx., zákona x. 142/2001 Sb., zákona x. 211/2002 Xx. x xxxxxx x. 278/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §2 xxxx. b) xxxx 6 se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx.
3. V §31 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx pod čarou x. 15) xxxxxxx x zároveň se xxxx označení xxxxxxx x).
4. V §31 xxxx. 4 xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.
5. V §64 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 248/2000 Sb., x podpoře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje, xx xxxx takto:
1. V §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
2. §12 se xxxxxxx.
3. Xx §13 se vkládá xxxx §13x, xxxxx xxx:
"§13x
Pověřené xxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx obecní úřady x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťují xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx rozvoje územního xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx
Čl. LXXIV
Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
2. V §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx hygienická xxxxxxx" a xx xxxx xxxxx se xxxxx "okresního hygienika" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
3. X §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" x xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §9 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
5. V §9 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
6. X §10 odst. 4 xxxx první xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx hygienická xxxxxxx".
7. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
8. X §13 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "Okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Krajská xxxxxxxxxx stanice".
9. X §14 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí".
10. V §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §18 odst. 3 xxxx první xx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
12. V §18 odst. 4 xx slova "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
13. X §20 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
14. X §22 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
15. X §22 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
16. X §22 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
18. X §24 xxxx. 1 xxxx první xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
19. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
20. X §28 xxxx. 2 se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
21. X §28 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
22. Xx §30 xx xxxxxx nový §30x, xxxxx zní:
"§30x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Zákon č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §35 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxx".
2. X §40 x §42 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §2 xxxx. x)".
3. X §45 xxxx. 1 xxxx. v) xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
4. X §57 xxxx. 3 až 5 xx slova "xxxxxxxx obecní xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §60 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx obecní xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §69 xxxx. 6 xx xxxxx "pověřené xxxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 102/1963 Sb., x rybářství, xx xxxxx zákona č. 146/1971 Xx., xxxxxx x. 49/1982 Sb., xxxxxx č. 367/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 229/1991 Xx., xxxxxx č. 283/1992 Xx., ústavního xxxxxx x. 4/1993 Xx., xxxxxx č. 238/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 410/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
2. X §5 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rybářství" x xxxxx "podniku xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "odborné organizace".
3. X §5 xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
4. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §7 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
6. X §7 xxxx. 1 se xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, které xxxxx: "Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx dvou a xxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxx lesů x statků, xx xxxxx Lesů Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx území xxxxxxxxx parků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
7. X §8 odst. 1 větě první xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
8. V §8 xxxx. 2 x 3 xx xxxxx "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
9. V §9 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "místně příslušný xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxx kraje x přenesené působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxxx".
10. X §9 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
11. X §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".
12. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
13. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
14. V §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
15. X §13 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxx v přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad".
16. X §18 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. X §18 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
18. X §18 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností".
19. V §18 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x ve xxxx druhé se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §18 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecnímu úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
21. V §18 xxxx. 6 xxxx první xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
22. X §18 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností".
23. X §18 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
24. X §19x xxxxxxxx 7 xxx:
(7) "Xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxx.".
25. X §23 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "X xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx revírů xxxxxxx xxxxx a xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §23 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x poslední xxxx xx xxxxxxx.
27. X §23 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx úřady x orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx".
28. Xx §23 se xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 229/1991 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 39/1993 Sb., zákona x. 183/1993 Sb., xxxxxx x. 131/1994 Xx., xxxxxx x. 166/1995 Sb., xxxxxx x. 29/1996 Sb., xxxxxx x. 30/1996 Xx. x xxxxxx x. 139/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.".
2. V §18x xxxx. 1 xx xxxxx "okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
3. X §23 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
4. X §25 xxxx. 4 se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx".
5. Xx §25 se xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25x
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Magistrátu hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzeň xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 243/1992 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem x. 229/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxxx zákona x. 93/1992 Xx.
Xx. LXXVIII
Xxxxx č. 243/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx xx zákonem x. 229/1991 Sb., x úpravě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 441/1992 Xx., xxxxxx x. 29/1996 Sb., xxxxxx č. 30/1996 Xx. x xxxxxx x. 212/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 39/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx za nedodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx k půdě x jinému zemědělskému xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 39/1993 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nápravu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému majetku, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 3 větách xxxxx x druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
2. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §3 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 odst. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx zní:
"§3x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
7. X §4 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky6)" nahrazují xxxxxx "xxxx".
8. §5 se xxxxxxx.
XXXX OSMDESÁTÁ
Xxxxx zákona x. 289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx)
Xx. LXXX
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., zákona č. 67/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 76/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §19 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) a 15) xxx:
"(3) Xx xxxxx vlastníka lesa xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx měsíců. Totéž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx14) x rozšířenou xxxxxxxxxx. Stanovenou xxxx xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx nejvýše o xxx měsíce. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovená xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nedotčena. Xxxxx xx lesů, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx obrany xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.15)
14) §11 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx.".
2. X §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
3. X §47 xxxx. 1 písm. x) xx slova "okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx působností".
4. V §47 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §47 se xxxxxxxx 4 zrušuje.
6. X xxxxxxx §48 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §48 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §48 xxxx. 1 písm. d) xx xx xxxxx "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "do xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx" x slova "xxxx ministerstvo" xx xxxxxxx.
9. X §48 xxxx. 1 xxxx. f) se xx xxxxx "funkcí xxxx" vkládají slova "xx výměry 1 xx".
10. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xx xx xxxxx doplňují slova "xxxxx nepřesahují xxxxxx xxxxxxx obvod,".
11. X §48 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "jejich xxxxxxx xxxxx".
12. X §48 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).
13. V §48 odst. 1 xxxx. p) se xxxxx "xxxx pokuty xxxxxx x xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
14. X §48 xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod,".
15. X §48 odst. 1 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxxxxx slova "pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx správní xxxxx,".
16. X §48 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. V §48 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxx obvodu.".
18. X §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena d) xx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).
19. X §48 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxx stráž" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu" x xx xxxxx "lesní xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x působností xx svém xxxxxxxx xxxxxx".
20. V §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx složce xxxxx".
21. X §48 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
22. V §48x xxxx. 1 xx xxxxx "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
23. X §48x xxxx. 1 xx xx dosavadní xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx c) xx x), xxxxx xxxxx:
"c) x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvo,
x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx lesa x xxxxxx 1 xx x xxxx,
x) x odnětí xxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxx lesa xxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxx plnění xxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xx x xxxx a x xxxx poplatků xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx (§19 xxxx. 3), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) o xxxxxxxxx podmínek xx xxxxxx organizovaných nebo xxxxxxxxxx sportovních xxxx x lese (§20 xxxx. 5), xxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (§27 xxxx. 1 x 4), v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx povolují xxxxx xxxxx v xxxxxxx porostech mladších 80 xxx (§33 xxxx. 4), výjimky xx xxxxxxxxx velikosti xxxx šíře xxxx xxxx (§31 xxxx. 2) a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lesního porostu (§31 xxxx. 6),
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§35 xxxx. 1, 2 a 3),
x) x uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 1),
x) x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ochranných xxxx x lesích xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 5),
x) x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 2),
m) x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx lesů x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§51 xxxx. 1), xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x nezbytných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hrozícího xxxxxxxxx (§57), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), d), e), x) x g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), p), x), s) a x).
24. X §48x xxxx. 1 xx xxxxxxx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), s) x x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x), x) a x).
25. V §48x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "obvod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §48x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "tyto xxxxxx xxxxxx a xxxxxx" včetně xxxxxxxxx xxxxxxx.
27. X §48x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
28. X §49 odst. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), d), x), x) x x) xx označují xxxx písmena b), x), x), x) x x).
29. X §49 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx".
30. X §49 odst. 2 xxxx. d) xx xxxxx "xxxx pokuty xxxxxx x vymáhá" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
31. V §49 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
32. V §49 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
33. V §49 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:
"(4) X xxxxxx xxxxxxxxx parků x xxxxxx xxxxxxxxxx pásmech xxxxxxxx působnost krajského xxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
34. Za §58 xx vkládá xxxx §58x, xxxxx xxx:
"§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
35. X §59 xx doplňuje xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
"(13) Úřadem xxxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 91/1996 Xx., x krmivech
Čl. XXXXX
X xxxxxx č. 91/1996 Sb., x krmivech, x §20 xxxxxxxx 3 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 9) xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx9) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Inspekce xxxxxxxxx prostředí x xxx, že xxxxxxxx xxxxxx, krmná surovina, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx navrženém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx x. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 147/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 314/2001 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxx. 1 xx slova "xxx, xxx opatření xxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx".
2. X §16 odst. 4 xx xxxx první xxxxxxx.
3. X §29 xxxx. 4 xx xxxxx "okresnímu xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici".
4. X §29 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
5. X §39 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
6. X §40 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
7. X §41 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§16 xxxx. 1 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1".
8. §42 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20) xxxxxxx.
9. X §43 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20) x 20x) xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx úřady20)
a) xxxxxxxx, xxxx x xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 x xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx,20x)
x) xxxxxxxxx xx xxxxx obvodech x xxxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. a) xxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 5, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxx a xxxxxx.
20) §64 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
20x) §7 odst. 2 zákona x. 128/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. V §44 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxx xx xx výše 500&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. x) bodu 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, které se xxxx na xxxxxxxxxxxx x nezemědělské xxxx x které ohrožují xxxxxxx prostředí, zdraví xxxx a xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 xx 9.
11. V §44 xxxx. 4 xx xx slova "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx".
12. X §44 xxxx. 9 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, která xxx: "Pokuty uložené x vybrané podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx.".
13. Za §46 xx xxxxxx xxxx §46x, xxxxx xxx:
"§46x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 79/1997 Xx., x léčivech x x xxxxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 79/1997 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 138/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. V §50 xxxxxxxx 2 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 24) xxx:
"(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx stejně xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.24)
24) Xxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. V §50 odst. 3 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx25)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx24)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 25) xx zrušuje.
3. X §51 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajského xxxxx".
4. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
5. Xx §64 xx xxxxxx xxxx §64x, xxxxx xxx:
"§64x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární péči x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Sb., xxxxxx č. 102/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Sb. x zákona č. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §41 odst. 2 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
2. V §49 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §76 odst. 3 se slova "Xxxxxx xxxxxxx vyhláška" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx".
4. X §76 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
5. V §76 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxxxx slovy "xxxx x xxxxxxxxxx působností".
6. Xx §77x xx xxxxxx xxxx §77x, xxxxx xxx:
"§77x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 242/2000 Sb., x ekologickém zemědělství x x změně xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXXX
Zákon č. 242/2000 Sb., x ekologickém zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxx xxxxx:
1. X §19 odst. 9 xxxxxxx c) xxx:
"c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sběru, že xxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nenarušuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
2. X §29 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "x xxxxxx" nahrazují xxxxx "x obci".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon)
Xx. XXXXXX
Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují se xxxxx "v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 xx xxxx delší než 4 roky".
2. X §42 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
3. X §42 odst. 7 xxxx xxxxx xx slova "příslušný xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx obec, x to x xxxxxxxxxx xxxxx".
4. X §71 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) povodňové xxxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zpracovávají xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
5. X §73 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "povodňové xxxxxx xxx xxxxxxx obvody xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §76 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §77 odst. 2 xxxxxxx x) x x) znějí:
"x) obecní úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,".
8. V §77 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "okresů" nahrazuje xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §78 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
10. X §78 xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
11. X §79 xxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. V §79 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povodňovou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx. Další xxxxx komise xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a zástupců xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoci xxx ochraně xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
13. X §79 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. V §79 xxxx. 2 písm. x), b) x x) xx slovo "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx působností".
15. X §79 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §80 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
17. X §80 odst. 2 xxxx. x), x), x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §81 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §82 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. V §82 xxxx. c), j) x k) se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §83 xxxx. x) a g) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §83 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxx komisím" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx komisím x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. V §83 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §84 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. V §84 xxxx. 1 xxxx. e), g) x x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §86 odst. 6 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx," zrušují.
27. V §87 xxxxxxx x) xxx:
"x) povodňovou xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
28. X §104 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "krajská hygienická xxxxxxx".
29. X §104 odst. 2 xxxxxxx a) zní:
"x) xxxxxx xxxxx,".
30. V §104 xxxx. 2 xxxxxxx x) x d) xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,".
31. Xxxxxx §105 zní: "Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx".
32. X §105 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx".
33. §106 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§106
Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Působnost, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vodoprávním xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx orgánům.".
34. V §107 xxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxxx".
35. X §107 se xxxxx "xxxxxx krajů x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
36. V §107 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. X §107 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) povolovat xxxxxxxxxx odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx xx xxxxxx znečištění x velikosti 10 000 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx,
k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx uranových xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odpadních xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečnými xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx vod xxxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx j),
x) povolovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxxxxx (§16),
m) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xx xxx povrchových [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],
x) xxxxxxxxx vzdouvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 m3 xxxx x xxxxxx xxxxxx xxx 10 x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) stanovovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx významných vodních xxxx x ukládat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx se xxxxx, xxxx nejedná x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,
r) xxxxxxxxxx x pochybnostech x xxx, xxx xxx o vodní xxx xxxxx §43 xxxx. 2, xxxxx x x xxx, xx vodním xxxxx xxxx x jiné xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1,
s) xxxxxxxxxx xx v případech, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx látek (§39 xxxx. 7),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx průchodnosti xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 odst. 6 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx x vodní xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bystřin xxxx.".
38. X §110 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
39. X §113 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx" a xx xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxxx deskách xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx deskách xxxxx xxxx tvořících xxxx xxxxxxx xxxxx".
40. X §116 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §124 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
42. X §124 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
43. V §124 odst. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá tato xxxx: "V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
44. X §124 odst. 4 xx xxxx druhá xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxx ukládané xxxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností.".
45. X §125 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §126 xxxx. 3 xxxx první xx xx xxxxx "x xxxxxxxxx," xxxxx "xxx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx" zrušují a xxxxx "xx 6 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "do 24 xxxxxx".
47. Xx §126 xx xxxxxx xxxx §126x, xxxxx xxx:
"§126x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
48. X §127 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx se xxxxx "xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2005" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2010".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx)
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x vodovodech x kanalizacích), xx xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxxxxx x), x) x x) znějí:
"a) xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,".
2. V §27 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §27 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22 xx správním xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx působnost.".
4. V §32 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
5. X §33 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §35 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 je krajský xxxx x podle §33 obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxx území xxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednání.".
7. X §38 xxxx. 2 větě xxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. Xx §38 se xxxxxx xxxx §38a, xxxxx xxx:
"§38x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)
Xx. XXXXXXXX
Xxxxx č. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Sb. x zákona č. 286/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §9 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, xxxx x xxxxxx, a krajský xxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
2. X §10 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) členové - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určený xxxxxxxxx x 2 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na žádost xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §10 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx větou: "Xxxxx členů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx starosta obce x ředitel xxxxxxxxx xxxxx.".
4. X §33 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "ředitelé xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obcí".
5. X §36 xxxx. 3 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ředitel xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §55 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností xxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx po dobu xxxxxx.".
7. X §55 xx za xxxxxxxx 2 vkládá xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ošetřujícími xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 x xxxx xxxxxxxxxxxx lékařem odvodní xxxxxx, náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx materiální zabezpečení, xx zdravotnické pracovníky xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x náklady na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.
8. Za §58 se vkládá xxxx §58a, xxxxx xxx:
"§58x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x. 219/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
X §16 xxxx. 1 xxxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "hejtmani xxxxx".
ČÁST XXXXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, k zajištění xxxxxxxxxxxxx, územní celistvosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x společné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací ve xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx mírových xxxxxxxxx x xxxxxx při xxxxxxxxxxx pracích x xxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obranného xxxxxxx xxxxx a plánování xxxxxxx x záchranným xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkolů.".
2. V §3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
3. X §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"c) xxxx plánování xxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx etapy xxx xxxxxx zpracování,".
4. X §5 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) k xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "plánování obrany xxxxx".
6. X §6 odst. 2 xxxxxxx b) xxx:
"x) plánují xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zajišťování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx,".
7. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§7
Xxxxxxx xxxxx
Krajské úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx mohou xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx ministerstva, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx Kanceláře Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kanceláře Xxxxxx, Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx, Kanceláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, České xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx válečného xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mobilizace ozbrojených xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxx státu,
x) xxxx evakuaci xxxxxxxx a zabezpečují xxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxx,
e) xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx,
x) vedou xxxxxxxxx xxxxxxxx o určených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx vlastnících x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za stavu xxxxxxxx státu x xx xxxxxxxxx stavu x pracovní povinnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx.".
8. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, který xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) x 2) xxx:
"§7a
Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
a) podílejí xx, x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx objektů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xx válečného xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx k vytvoření xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxx, fungování xxxxxx xxxxxx x samosprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx válečného xxxxx,
x) vedou xxxxxxxx x vhodných věcných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx vlastnících,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze určit xxx xxxxxxx zajišťování xxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo pracovní xxxxxxxx; xxxxxx vedou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx,1) xxx xxxxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxxxxxx stavu,
x) xxxxxxxxx výběr xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx určených xxxxxxx prostředků; výběrem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pověřit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx správních xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx druhu a xxxxxxxx x xxxxxxx x požadavkem vyplývajícím xx schválených plánů xxxxxx státu; x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věcných prostředků xxxxx xxxxx a xxxxxxxx na xxxxx xxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem2) (xxxx xxx "obvod"),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x pracovním xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxx ohrožení xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx; koordinují jejich xxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) podílejí xx xx evakuaci obyvatel x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx životních potřeb xxxxx rozhodnutí krajského xxxxx,
x) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx se xx organizaci xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
k) xxxx xxxxx úkoly x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxx xxxxx,
l) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §69 až 72,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx stavu xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxx.
1) §7 odst. 1 zákona x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
2) Zákon x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1) až 18) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) až 20), x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou.
9. §8 xxx:
"§8
Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
a) plní xxxxx a poskytují xxxxx pro zabezpečení xxxxxx státu podle xxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx krajského xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx povinnostem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecního úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,
d) xxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx škody xxxxxxxxx právnickým x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx obce, xxxxx-xx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x prověřením xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,
x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx občanů x xxxxxx státu u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizují xxxxxx xxxxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx obyvatel xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".
10. Xx §9 xx vkládá xxxx §9x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2a) xxx:
"§9x
Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx správní xxxxx, xxxxxxx xxxxx, orgány xxxxx x xxxxxx xxxx jsou povinny xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obrany státu xxxxxxxxx pracovišť krizového xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánů zřízených xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.2x) Vzájemnou xxxxxxxxxx x výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xx stavu ohrožení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx České republiky xxxx vnějším xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx x tímto zákonem.
(3) Krizové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
2x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).".
11. V §10 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. V §10 xxxx. x) xx xxxxx "pověřených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
13. X §10 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §13 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxx xxxxx prostředky xx x zajišťování xxxxxx xxxxx použijí x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plány xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
16. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §14 xxxx. 3 úvodní xxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. V §14 xxxx. 3 xxxx. a), x) x x) se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §14 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §15 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
21. V §16 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. V §18 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
24. X §19 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. X §20 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresnímu úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
27. X §22 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. V §23 xxxx. 1, 3, 5 x 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
29. V §23 xxxx. 7 se xxxxx "příslušný xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
30. X §25 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §26 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydat x xxxxxxx xx schválenými xxxxxxxxx plány zpracovanými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.
32. X §26 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
33. X §27 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
34. X §47 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. V §48 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §49 odst. 1, 2 x 3 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. V §51 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §51 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. V §52 xxxx. 4 xx xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "školskými xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
40. X §57 xxxx. 1 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §58 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxx kraje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prověřením xxxxx věty xxxxx.".
42. X §63 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §67 odst. 1 xxxx první xx slova "xxxxxxx xxxx nebo xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" a xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx nebo" zrušují.
44. X §70 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. Xx §73 xx xxxxxxxx xxxx §73x x 73x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§73x
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ke xxxxx
Xxxxx újezdu xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx takto:
x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx kraje,
x) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxxx kraje,
d) Xxxxx Vojenského újezdu Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) Xxxxx Vojenského xxxxxx Xxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxx xxxxx.
§73x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě
Xx. XCI
Xxxxx č. 111/1994 Sb., x silniční xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 38/1995 Xx., xxxxxx x. 304/1997 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 150/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Xx. a xxxxxx x. 175/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 odstavec 20 xxx:
"(20) Dopravními xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Pro městskou xxxxxxxxxxx dopravu je xxxxxxxxx úřadem Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měst x xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
2. X §19x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
3. V §19x odst. 1 xxxx xxxxx zní: "Xxxxxx xxxxxx státu xx jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x dispozici, xxxxxxxxx xxxx.".
4. V §19x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
5. X §19b xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx".
6. V §19x xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
7. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Státní xxxxxxx dozor v xxxxxxxx xxxxxxx vykonávají xxxxxxxx úřady x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx věcech, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx odborný xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob x xxx financováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru xxxxxxxx, zda xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxx povinnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. X §34 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a" xxxxxxx.
9. X §34 odst. 4 xxxx xxxxxx xx xxxxx ", xxxxx xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. X §35 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
11. Xx §40x xx xxxxxx xxxx §40x, xxxxx xxx:
"§40x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx statutárních xxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx
Xx. XXXX
Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soud xxxxxxxxxxxx xxx č. 144/2002 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
2. X §25 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
3. X §38 xxxx. 1 písm. c) xx xxxxx "x xxxxxxxx úřadem" nahrazují xxxxx "s xxxxxx" x xxxxx "okresní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx" xx větě xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
4. V §39 odst. 6 x předvětí xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
5. V §39 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kraj", xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx" ve xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx".
6. X §39 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
7. X §39x xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
8. X §39a xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
9. X §39a odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
10. V §39x odst. 1 xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
11. V §39x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
12. X §39x se xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
13. X §39d xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxx xxxxxx okresu" nahrazují xxxxx "území xxxxx".
14. V §40 xxxx. 2 větě xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".
15. X §40 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
16. X §54 xxxx. 2 se xx xxxxx věty xx xxxxx "xxx obce" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §57 xxxx. 1 se xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
18. X §57 xxxx. 2 se xx xxxxx "Ostatní obce xxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Xx. a xxxxxx č. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx xxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "správním".
2. X §36 xxxx. 2 xx poznámka xxx xxxxx x. 8) xxxxxxx.
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx. x zákona x. 259/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §23 xxxx. 1 se x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx vyhlášce" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
2. X §23 xxxx. 3 xx xxxxx "obecně xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
3. V §23 xx xxxxxxxx 4 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 12x) xxxxxxx.
4. X §27 xxxx. 6 poslední věta xxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kraj xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nařízením x vymezení xxxxx xxxxxxxx komunikací xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx.".
5. X §27 xxxx. 7 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
6. X §40 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §40 xxxx. 3 xxxxxx xxx: "Xxxxxxx xxxx".
8. X §40 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxx xxxxxx x" xxxxxxx.
9. X §40 odst. 3 xxxxxxx e) zní:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x proti xxxxxxxxxxx xxxx.17)".
10. X §40 xxxx. 4 x návětí xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
11. V §40 xxxx. 4 se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.
12. X §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:
"(6) Xxx-xx o xxx, xxx xx xx uskutečnit x xxxxxxx obvodu xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, provede xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nejbližší společně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx správních xxxxx, x jehož územním xxxxxx xx má xxx xxxxxxxxxx.".
13. X §41 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "x xxxx" xxxxxxx.
14. X §41 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
15. Xx §44 xx vkládá xxxx §44x, xxxxx xxx:
"§44x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx
Xx. XCV
Xxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x x změnách některých xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 478/2001 Xx. a xxxxxx x. 175/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností".
2. X §2 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §4 odst. 1 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §4 odst. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §5 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
9. X §7 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. V §9 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §24 odst. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §25 větě první xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
13. X §32 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
14. X §32 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx slova "Xxxxxxx xxxx" slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. V §33 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §33 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx".
17. V §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §38 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
19. V §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §51 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
21. V §51 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx".
24. X §53 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §54 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřady" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
26. V §54 odst. 3 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §56 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
28. V §57 xxxx první se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", x xxxxxxx b) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x x xxxxxxx c) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
29. V §58 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxx uložené x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx ministerstvem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x vybrané xxxx jsou příjmem xxxx.".
30. Za §59 se xxxxxx xxxx §59a, xxxxx xxx:
"§59x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 361/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 361/2000 Sb., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx č. 62/2002 Xx. x xxxxxx x. 311/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. xx) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. V §43 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx" a xx xxxx druhé xxxxx "xxxxxx" xxxxxx "xxxxx".
3. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §67 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx druhé xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §77 odst. 1 xxxxxxx a) zní:
"x) xx xxxxxxx X. xxxxx, kromě xxxxxxxxxx silnice, místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
6. X §77 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx1) x na xxxxxx komunikaci1) xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.".
7. X §77 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §77 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx přejezd xx xxxxxxxx", "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx", "Xxxxxxxx xxxxx", "Xxxxxxx", "Dej xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx!" x xxxxx xxxxxxxx značky "Xxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxx!", xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx železničním xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx X. xxxxx1) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na xxxxxxx XX. a XXX. xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) místně xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxxx vyjádření příslušného xxxxxx xxxxxxx x xx projednání s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.11)".
9. V §77 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přejezd xxxxxxxxxxxx" x "Xxxxxxxxx xxxx pro železniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdu" x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxx xxxx11) xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx značek xx xxxxxxxxx I. xxxxx1) xxxx x místně xxxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx těchto xxxxxx xx silnici XX. x III. xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx,1) vždy xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx.".
10. V §79 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
11. X §79 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. V §86 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
13. X §88 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
14. X §90 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. V §92 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
16. X §92 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
17. X §93 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §93 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §93 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. V §93 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
21. X §93 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
22. X §94 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §94 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §94 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §94 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
26. V §95 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
27. X §96 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
28. X §96 xxxx. 4 xxxx druhé xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §97 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §97 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
31. X §98 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
32. X §98 odst. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
33. V §98 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
34. X §99 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. V §99 odst. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §99 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. V §100 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
38. X §100 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §100 odst. 6 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. X §100 xxxx. 9 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
41. X §101 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. V §101 xxxx. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
43. X §101 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
44. V §101 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. X §102 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §102 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
47. X §102 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. X §107 xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx úřad" slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. V §107 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
50. X §108 odst. 1 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. V §108 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
52. X §109 xxxx. 9 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
53. V §110 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
54. X §110 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. X §110 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresním xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadě xxxx x xxxxxxxxxx působností".
56. X §111 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §111 odst. 5 xx slova "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §111 odst. 6 xx slova "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "u xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. X §112 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §113 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
61. V §113 xxxx. 3 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
62. V §113 xxxx. 4 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
63. X §113 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
64. V §113 odst. 6 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
65. V §113 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §113 odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
67. V §114 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
68. X §114 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" x xxxxxx x xxxxx řádku xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
69. X §114 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
70. X §115 odst. 1 se slova "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
71. X §115 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
72. X §115 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
73. X §115 odst. 4 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
74. V §115 odst. 6 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
75. X §116 xxxx. 1 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
76. X §116 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
77. X §116 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
78. X §120 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
79. X §120 odst. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx větě třetí xxxxx "Okresní úřad" xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
80. V §120 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
81. X §121 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
82. X §122 odst. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
83. X §124 x nadpise se xxxxx "okresních úřadů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
84. §124 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxxxxx ministerstvo, xxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx.".
85. X §124 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
86. X §124 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx úřad
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5,
x) stanoví xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx policie xxxxxx x přechodnou xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx silnice,1) a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,1)
x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
87. V §124 se xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zastavování xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 písm. x),
x) uděluje, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx řidičské xxxxxxxxx x zrušuje podmínění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) nařizuje xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění,
x) nařizuje přezkoušení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x mezinárodní řidičské xxxxxxx a vydává xxxxxxxxx řidičských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx státem x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §116,
x) zapisuje xx xxxxxxxxxxxxx řidičského průkazu xxxxxxxx xxxxx státem xxxxxxxxxxx xxxxx §107 x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx z registru xxxxxx,
x) vydává xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxx třetího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,36)
x) projednává xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,30)
x) xxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích.
(5) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx silnici XX. x III. xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na silnici XX. x XXX. xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx.1)".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 se označují xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.
88. X §125 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
89. X §125 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
90. X §125 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
91. X §125 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "obce".
92. V §126 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
93. X §127 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx a xxxx".
94. X §128 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
95. X §128 xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
96. X §128 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
97. Za §128 xx vkládá xxxx §128a, xxxxx xxx:
"§128a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x podmínkách xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx. x xxxxxx x. 175/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "územním" xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §4 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §4 xxxx. 8 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřady" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou působností".
6. X §6 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
7. X §7 xxxx. 1 xx x xxxxxx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
8. V §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §7 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. V §7 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §9 odst. 2 větě xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
12. V §10 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §11 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §12 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §13 xxxx. 1 xx x návětí xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
17. X §13 xxxx. 3 větách xxxxx, xxxxx a třetí xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
18. V §13 xxxx. 4 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
19. X §14 xxxx. 1 xx x xxxxxx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. V §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §29 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností.".
22. X §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
23. X §31 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx větě druhé x xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §31 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. V §32 xx x xxxxxx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
26. X §33 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §34 xxxx. 1 větách xxxxx x xxxxx xx slova "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
28. X §34 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
29. X §35 odst. 1 xx x návětí xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §35 odst. 2 xx x xxxxxx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §35 xxxx. 3 se x xxxxxx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
32. V §35 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx a xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. X §42 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecního úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §48 odst. 3 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. V §54 xxxx. 2 xx xxxxx "okresním úřadem" xxxxxxxxx slovy "obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
36. V §54 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
37. X §56 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
38. X §57 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
39. X §58 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
40. X §59 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
41. X §63 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx "xxxxxxxx".
42. X §63 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §64 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
44. X §65 xx x návětí xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. X §66 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. V §67 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
47. X §68 xx x xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. V §74 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
49. V §79 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
50. X §80 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx".
51. X §80 xxxx. 3 úvodní xxxx xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. X §81 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", krajské xxxxx, xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx působností"; xx xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx větě xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx obecními xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. X §81 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxx x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
54. X §82 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. V §83 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
56. V §83 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. V §83 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §83 odst. 5 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
59. X §83 odst. 5 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §84 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
61. V §84 xxxx. 2 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxx "obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
62. V §84 odst. 3 xx xx slova "Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx příjmem xxxx x xxxxxxxxxx působností x pokuty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx".
63. X §87 xxxxxx první x xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
64. Xx §88 xx xxxxxx xxxx §88x, který xxx:
"§88x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích x x Českém xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXX
Zákon č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 543/1991 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 369/1992 Xx. a xxxxxx č. 366/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", slova "xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Krajský".
2. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxx".
3. X §20 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajskému".
4. Xx §25 xx xxxxxx nový §25x, xxxxx xxx:
"§25x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxx č. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 3/1997 Xx., zákona č. 16/1997 Sb., xxxxxx x. 123/1998 Xx., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x zákona č. 76/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §71 xxxx. 3 xx xxxxx "Orgány xxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "ochrany xxxxxxx".
3. V §75 odst. 1 xxxxxxx x) až x) xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
4. X §75 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"x) krajské xxxxx,".
Dosavadní xxxxxxx x), x) a x) se označují xxxx písmena x), x) x x).
5. §76 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 38), 39) x 39x) xxx:
"§76
(1) Xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx x výjimkou území xxxxxxxxx parků xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx k pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dřevin xxxxx §8, xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx §9 x xxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx pozemků xxxxxxxx k náhradní xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,
b) xxxxx přehled x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, stezkách a xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx obvodu xxxxx §63 odst. 1.
(2) Xxxxxxxx obecní xxxxx38)
x) vydávají xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků (§4 xxxx. 2) a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) vyhlašují xxxxxxx stromy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ochranu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§46),
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxx xxxxxxx přírody xxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§42 x 47),
x) xxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx cest (§63 xxxx. 1).
(3) Xxxxxxxxxx statutárních měst38) xxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§76 x 77).
(4) Na xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx39) xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx39x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx
x) x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu,
b) xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx ke zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx §63 xxxx. 1,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx stavu xxxxx §86 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86 xxxx. 2,
x) xx věci xxxxxxxx xxxxx podle §87 x 88,
e) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.39)
38) Xxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
39) Xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39a) §32 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. §77 xxx:
"§77
(1) Obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxx xxx svůj xxxxxxx obvod nařízení xxxxx §5 odst. 1 x omezení xxxx xxxxxx rušivé xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností xx xxxx správním xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblast xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stability (§4 xxxx. 1),
b) xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxx (§42 a 47) xx svém xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx povoleného způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§54 odst. 1) x vyzvat k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2),
x) xxxxxxxx opatření xxxxx §66,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx (§85),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 x ukládají xxxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86 odst. 2,
x) xxxxxxxx pokuty xx přestupky xxxxx §87 xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x) x §87 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx se xxxxx x jedince xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,4a)
x) xxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxxxx jednání xxxxx §88 xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x §88 odst. 2 xxxx. x), pokud xx jedná x xxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedince xxxxx §89, xxxxx xxxxxxx druhů chráněných xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.4x)
(3) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a krajiny, xxxx-xx příslušný xxxx xxxxx ochrany xxxxxxx (§76, 77x, 79, 80) a xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxxxx xxxxx.".
7. Xx §77 xx xxxxxx xxxx 77x, xxxxx zní:
"§77x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prognózy, xxxxxxxx x strategie ochrany xxxxxxx ve xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x národní xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přírodní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo jejich xxxxxxxx pásmo.
(2) Xxxxx mohou vydávat xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxx území (§12 xxxx. 3) a xxxxxxxxx xxxx x xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxx národního xxxxx xxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx regionální systém xxxxxxxxxx stability (§4 xxxx. 1),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hospodářských osnov (§4 odst. 3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx přírodní xxxxxxxxx (§33) a xxxxxxxx xxxxxxx (§36) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx (§33 x 36) x xxxxxxxxx xxxx x xx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rezervacích (§34 xxxx. 2),
x) udělují výjimky (§43) xx zákazů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§34 xxxx. 1),
x) xxxxxxxx souhlasy x činnostem xxxxxxxxxx x bližších ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervací x přírodních xxxxxxx (§44 xxxx. 2),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x činnostem xxxxx §37 odst. 2 xx území xxxxxxxxxx xxxxx přírodních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (§38 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§39),
k) xxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 odst. 3,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožených xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (§52),
x) povolují xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožených zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů (§56),
x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvláště xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x živočicha xxxxxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a živočichů xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx4x) (§54 odst. 1) x vyzvat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2),
x) xxxxx xxxxxx x ústředního seznamu xxxxxxx přírody xxx xxxx xxxxxxx obvod (§42 x 47),
x) xxxxxxxx návrhy xx vyvlastnění (§60 xxxx. 2) a xxxxx převést právo xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx (§60 xxxx. 3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66,
r) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x), §87 xxxx. 3 písm. x), §88 xxxx. 1 xxxx. x) x §88 xxxx. 2 xxxx. k), xxxxx xx xxxxx x jedince xxxxx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxxxxx držené jedince xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§85),
u) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a orgány xx xxxxxxxxxxx ekologické xxxxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxx odvolacími xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadem, xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-xx xxxxxx v xxxx xxxx (§66) xxxxxx xxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
8. X §79 odst. 3 xxxx. e) se xx xxxxx "kriticky xxxxxxxxxx" vkládají slova "x silně xxxxxxxxxx".
9. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "(§44)" nahrazují xxxxx "(§30, 31, §37 xxxx. 2 x §44 xxxx. 2) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§43)" x slova "xxxxxxx xxxx xx" xx xxxxxxx.
10. V §79 odst. 3 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 4),".
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx jako písmeno x).
11. §79x xx xxxxxxx.
12. X §80 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x rozhodnutí týkající xx ochrany xxxxxxx x xxxxxxx. Inspekce xxxxxxxx x eviduje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx příčiny x xxxxx odpovědné xx xxxxxx vznik xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §54, xxxxxxx xxxxxxxx podle §66, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx původního xxxxx podle §86 xxxx. 1, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření podle §86 odst. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §89.".
13. V §80 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx obecní xxxx, okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx, okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřad" x xxxxx "pokuty xxxxxxxx xxxxxx xxxx, okresní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "pokuty obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx" x xx xxxx xxxxxx xx xxxxx "pověřený obecní xxxx, xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx xxxx".
14. X §81 xxxx. 1 xx slovo "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xx slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "(dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx")".
15. X §81 xxxx. 2 se slova "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx".
16. X §81 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx úřad" x ve xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx úřad a xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ustanovující úřad xxxx".
17. V §81 xxxx. 5 xx slova "okresnímu xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
18. X §85 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Krajské".
19. V §85 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
20. V §87 xxxx. 5 xx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slovo "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxx xxxx xxxxx" a xx xxxxx "uložil" xx xxxxxxxx slova "v xxxxxx stupni".
21. X §88 xxxx. 7 se za xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxx xxxxx" x za xxxxx "xxxxxx" se doplňují xxxxx "x xxxxxx xxxxxx".
22. X §90 xxxx. 11 xx za xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx ",, xxxxxxxx úřadem".
23. Xx §90 xx vkládá nový §90x, xxxxx xxx:
"§90x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pověřenému xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx, magistrátům xxxxxxxxxxxx xxxx nebo úřadům xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX STÁ
Xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 98/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x zákona x. 76/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §13 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx obecní xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, správy xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.".
2. V §14 xxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "úřady xxxxxxxxx xxxxx Praha 1 xx 10".
3. V §14 xx xxxxxxx x), x) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), c), x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až d).
4. X §15 xxxxxx věta xxx: "Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností x xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx".
5. V §15 xxxxxxx x) xx x) znějí:
"x) xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxx,
x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx k xxxxxxx xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx podle §9 xxxx. 6 xxxxxxx x odnětí xxxx xx zemědělského xxxxxxx xxxxx, má-li xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a půda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2) o xxxxxx do 1 xx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, schvalují xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx x x xxxx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodu, xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxx x dávají xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 x xxxxxxxxxxxxx o xxx, xx xxx x xxxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx,".
6. §17 xxx:
"§17
Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxx podle §5 xxxx. 2 souhlas x návrhům územních xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx sídlo xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xxxxxxx územních celků, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
x) uděluje xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx k xxxxxxx xx stanovení dobývacích xxxxxxxx, xx-xx navrhovaným xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx fond x xxxxxx xxx 20 xx,
c) uděluje xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x podzemních vedení, xxxxxxxxx komunikací, celostátních xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx §9 odst. 6 xxxxxxx k xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx být dotčena xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výměře xxx 10 ha, xxxxxx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, schvaluje xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx provádění x xxxxxx, xxx x x xxxx výši xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxx xxxx své xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx x zajišťuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx xxxxxxx x dává xxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad.".
7. §17x zní:
"§17x
Xxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
x) uděluje xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxx x xxxxxxx územních xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí, xx kterých xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx plánovacích podkladů, xxxxx-xx x xxxxxxx x působnosti xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností [§15 xxxx. x)] xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§17 xxxx. a)],
x) xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx navrhovaným xxxxxxx xxxxxx zemědělský xxxxx fond o xxxxxx do 20 xx,
x) xxxxxxx xxxxx §7 odst. 3 souhlas x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx území, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, a xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. x),
d) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxx celostátních drah x jejich xxxxxxxx, xxxxx nepřesahují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vodních cest x xxxxxx součástí, xxxxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obvod xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx-xx xxx dotčena xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx neobdělávaná (§1 xxxx. 2) x výměře xx 1 xx 10 xx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, schvaluje xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě stanoví xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx x v xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na úseku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činnost x dává xxx xxxxxxx x tomu, xxx uplatnily xx xxx působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxx.".
8. V §18 odstavce 1 x 2 xxxxx:
"(1) Návrh na xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu, v xxxxx správním xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx návrhem dotčen. Xxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxxx posoudí, x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajský xxxx, xx-xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx zemědělský xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx, xx x řízení ve xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx ochrany zemědělského xxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §14, 15 a 17x.".
9. Za §18 se xxxxxx xxxx §18x, který xxx:
"§18a
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 16/1997 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx x vývozu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se mění xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxx".
2. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx úřady".
3. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "krajský úřad".
4. X §4 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx věta, xxxxx zní: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
5. X §4 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskými xxxxx".
6. V §19 odst. 3 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
7. X §22 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
8. X §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
9. X §24 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
10. X §25 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. V §26 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
12. V §26 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxxx vkládá nová xxxx, která zní: "Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kraje.".
13. X §27 xxxx. 1 a 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský úřad".
14. Xx §29 xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx zní:
"§29x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXX
Změna zákona x. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přípravcích x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 157/1998 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 352/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x xxxxxx x. 185/2001 Sb., xx mění xxxxx:
1. X §22 xxxx. 5 se xxxxx "okresnímu xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §22 odst. 6 se slova "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajská hygienická xxxxxxx".
3. V §23 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxx,".
4. X §23 xx písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).
5. X §23 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hygienikem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
7. §26a xxx:
"§26x
Krajské úřady
(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxx xxxxxxxx udělených x odňatých autorizací xxxxx §19,
b) xxxxxx právnické xxxxx xxxx fyzické osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) navrhuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx 30 xxx x případech, xxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx x jejich užívání, xxxxx se mají xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxx §10 odst. 2,
x) xx xxxxxxxxx x připravovaným xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx x přípravky xxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 3,
x) kontroluje, xxx jsou právnickými xxxxxxx xxxx fyzickými xxxxxxx oprávněnými x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx provedení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nebezpečnými xxxxxxx x přípravky,
x) xxxxxxxxx živnostenský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo místa xxxxxxxxx x závažných xxxxxxxxxx tohoto zákona x prováděcích právních xxxxxxxx,
h) nařizuje xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látkami a xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx člověka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, nebo xxxxxxxx k xxxx xxx došlo, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přípravku xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx znám,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx a rozhodnutími x x důsledku xxxx došlo xxxx xx xxxxx dojít x poškození xxxxxx xxxx ohrožení života xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxxx právnickým xxxxxx x fyzickým xxxxxx xxxxxx za porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.
(2) Vyjádření xxxxx odstavce 1 xxxx. c) a x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Působnost krajského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) v xxxxxxxxxxx xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obrany x Ministerstvo vnitra xxxxx orgány.21b)".
8. Xxxxxx xxx §27 "Xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
9. X §27 odst. 1 xxxxxx větě xx xxxxx "Okresní hygienik" xxxxxxxxx slovy "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
10. X §27 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx hygienická xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xxxx)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
12. §28 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22) x 23) xx zrušuje.
13. X §30 xxxx. 1 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx hygienik" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
14. X §30 xxxx. 2 xxxxxx větě xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
15. X §30 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
16. V §30 xxxx. 4 xxxxxx větě xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §30 xxxx. 5 xxxxxx xxxx xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajský".
18. X §30 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Xxxxxx ukládá xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx řízení. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxx den xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx. Pokuty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vybírá x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vybírá x vymáhá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.24)".
19. X §30 odst. 9 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
20. X §30 xxxx. 10 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí".
21. X §30 xxxx. 11 se xxxxx "okresním xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx".
22. Za §30 se xxxxxx xxxx §30x, xxxxx xxx:
"§30a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, x xxxx xx zákon č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §1 xxxx. 2 zákona č. 161/1999 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx Národní park Xxxxx Švýcarsko, x xxxx se zákon x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx xxxxx "okresních xxxxxxx x" xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených vybranými xxxxxxxxxxxx chemickými látkami x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií)
Xx. XXX
Xxxxx č. 353/1999 Sb., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx úřadech, xxxxxx xxxxxx působnosti a x některých dalších xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
2. X §3 xxxx. 5 xxxx první xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
3. X §3 odst. 7 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
4. X §3 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §4 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §4 xxxx. 6 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
7. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
8. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
9. X §6 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému úřadu".
10. X §7 xxxx. 5 se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
11. V §7 xxxx. 6 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
12. X §7 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
13. X §7 xxxx. 8 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
14. X §7 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřadu".
15. X §7 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "okresního xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
16. X §8 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
17. V §8 xxxx. 5 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
18. X §8 odst. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx úřad".
19. X §8 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
20. V §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
21. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřadu".
22. X §9 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
23. X §11 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx".
24. V §11 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
25. V §11 xxxx. 5 xxxx. b) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §11 xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "krajského xxxxx".
27. X §12 odst. 1 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
28. X §12 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
29. V §12 odst. 2 xxxx. g) xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
30. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu".
31. X §12 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
32. V §12 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
33. V §12 xxxx. 6 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
34. X §12 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
35. X §12 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxx "okresní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad", xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
36. X §13 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
37. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
38. X §13 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
39. X §13 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
40. X §13 xxxx. 9 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
41. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
42. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský úřad".
43. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
44. X §15 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
45. X §15 xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
46. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
47. X §16 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřady".
48. X §17 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
49. X §18 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
50. X §19 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
51. X §19 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
52. Nadpis nad §20 xxx: "Krajské xxxxx".
53. X §20 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
54. X §20 odst. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
55. X §20 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" zrušují.
56. X §20 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavec 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
57. V §22 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "krajskému xxxxx".
58. V §22 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "krajskými xxxxx".
59. V §22 xxxx. 4 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
60. X §22 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský úřad".
61. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
62. V §24 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
63. V §24 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
64. X §24 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
65. X §24 odst. 5 se slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx "kraje".
66. V §24 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxx.
67. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".
68. X §25 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
69. Za §25 se vkládá xxxx §25a, který xxx:
"§25x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
70. X xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxx se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXX XXXX
Změna zákona x. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. CV
Xxxxx č. 115/2000 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 476/2001 Xx., se mění xxxxx:
1. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx9) příslušný podle xxxxx, kde xx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský úřad xxxxxxxxx podle místa, xxx xx xxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 9) xx xxxxxxx.
2. X §10 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské úřady".
3. V §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:
"(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX STO XXXXX
Změna xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxx zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Sb. x xxxxxx č. 275/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 xx xxxxx "§79 xxxx. 1 xxxx. a)" nahrazují xxxxx "§78 odst. 2 xxxx. h)".
2. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
3. X §5 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
4. X §9 odst. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §9 odst. 3 xxxx první xx slova "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
6. X §9 odst. 4 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx úřad".
7. X §12 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "orgánu xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
8. X §12 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "Orgán xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxx".
9. X §12 odst. 6 xxxx poslední xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
10. X §14 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx působnosti" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
11. X §14 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
12. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "orgán kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
13. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
14. X §16 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) X xxxxxxxxxxxx odpady xxxx původce xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx správy, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.".
15. V §18 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. V §20 xxxx. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresnímu xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §20 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
19. X §34 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
20. X §39 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
21. X §39 odst. 3 xx 5 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §39 xxxx. 6 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
23. X §39 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností" x xxxxx "xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
24. V §39 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" se xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
25. V §40 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §40 odst. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §40 xxxx. 3 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností".
28. X §46 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
29. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
30. X §51 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
31. V §52 xx slova "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
32. X §66 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx obce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
33. X §66 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §68 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "okresním xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx úřadem obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
35. V §68 xxxx. 1 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §68 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
37. X §68 odst. 2 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
38. X §68 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "rozpočtu xxxx, na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinnosti".
39. V §68 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
40. X §69 xx slova "Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad".
41. X §70 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx".
42. X §71 xxxxxxx g) a x) xxxxx:
"g) xxxxxxx úřady,
x) xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx působností,".
43. X §72 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
44. X §76 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
45. X §76 xxxx. 3 xx xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx".
46. X §77 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" a xx slovo "xxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxx".
47. V §78 xxxx. 1 xx slova "Xxxx x samostatné xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxx".
48. V §78 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
49. X §78 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,".
50. V §78 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §78 xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmena x) xx x), xxxxx xxxxx:
"h) xxxxxxxxx x pochybnostech, zda xx movitá xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §16 xxxx. 3 x množství xxxxxx xxx sto tun xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx třídění xxxx xxxxxxxxxx shromažďování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx může vázat xx podmínky,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx účtem a x čerpání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §50 odst. 2 x §51 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xx podmínky,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nesplňuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx-xx xx v xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx odejmout podle §9 xxxx. 3 x 4.".
52. X §78 odst. 3 xx xxxxx "xxxx. a) x x)" xxxxxxx x xxxxx "orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
53. X §78 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad.
54. X §78 xxxx. 5 se xxxxx "Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
55. X §78 xxxx. 6 xx xxxxx "orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxx xx xxxxxxx věc".
56. X §78 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
57. X §79 xxxxxx xxx: "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
58. X §79 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. X §79 xxxx. 1 se xxxxxxx a), d), x), x) až x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx b), x), x) xx k) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a) xx x) x xx xxxxx písmene x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
60. X §79 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:
"x) uděluje xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3, xxxxx-xx x případ xxxxx §78 odst. 2 xxxx. i); xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx na xxxxxxxx,".
61. V §79 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx písmenu x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
62. V §79 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 až 6.
63. X §79 v xxxx xxxxxxxxx odstavci 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
64. X §79 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
65. X §79 x xxxx xxxxxxxxx odstavci 5 se xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §79 x nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x poznámka pod xxxxx č. 49) xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xx zrušuje.
67. X §80 nadpis xxx: "Xxxxxx xxxx".
68. X §80 xxxx xxxxxx xxx: "Xxxxxx xxxx".
69. Xx §81 xx xxxxxx xxxx §81x, xxxxx xxx:
"§81x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obecnímu xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXX
X xxxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Xx. x xxxxxx x. 202/2002 Xx., x §25 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXX
Změna zákona x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 168/1993 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 366/2000 Xx., xxxxxx č. 315/2001 Sb. x xxxxxx x. 61/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §33 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx" a xx xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
2. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. Xx §41 xx xxxxxx xxxx §41x, xxxxx xxx:
"§41a
Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx báňské xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a o xxxxxx báňské xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 542/1991 Xx., zákona č. 169/1993 Xx., zákona x. 128/1999 Sb., xxxxxx č. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 315/2001 Xx. x zákona x. 206/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "správním".
2. X §16 xxxx. 4 xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 241/2000 Xx., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §2 odst. 1 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6) xxx:
"x) správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu6) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx"), x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
6) §21 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx.".
2. X §7 xxxxxxx x) xxx:
"b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x uspokojení základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".
3. §8 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§8
Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx
Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x systému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx regulační xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nezbytných dodávek.".
4. §9 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
5. X §10 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxx zpracují xxxxx xxxxxxxxxx dodávek, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a přehled xxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelů, xxxxx podnikají x xxxxxx xxxxxxxxx obvodech.".
6. X §10 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 10) zní:
"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nenalezne xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx u xxxx ústředního správního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis10) xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad"). Xx xxxxxxxxx zahrne x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx uplatnil xxxx xxxxxxx úřad.
10) Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxx x. 359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 97/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §11 xxxxxxxx 4 a 5 znějí:
"(4) X použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx
x) jsou xxxxxxxxxxxx zásoby xxxxxxx x jeho správním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásob xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dodávek, x
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx obyvatel jeho xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozící xxxxxx xxxxx.
(5) X použití pohotovostních xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxx povinen neprodleně xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zásoby vytvořeny, x xx nejpozději xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx jejich xxxxxxx.".
8. X §12 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, starosta xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx starosta určené xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx humanitární xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".
9. X §15 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
10. X §17 se xxxxx "xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
11. §21 zní:
"§21
(1) Xx xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx hejtman, xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo starosta xxxxxx xxxx x xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu, xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich činnosti xxxx podnikání, x xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) skladovat xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx x výrobní xxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx určené xxxxx.
(2) Xx stavu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží x obchodní xxxx x xxxxxxxx
1. xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx množství xxxxx, xx něž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dodávány xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Náklady x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnout xxxxxx xxxxx.".
12. V §22 odst. 2 x v §23 xxxx. 2 se xx xxxxx "v §21 odst. 1" xxxxxxxx slova "x 2".
13. X §24 xxxx. 3 xx xxxxx "Krajský" xxxxxxxxx xxxxxx "Správní" x xxxxx "nebo xxxxxxx úřad" xx xxxxxxx.
14. X §25 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:
"(4) Xxxxxxx úřad xxxxx za každý xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx výše 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx až xx xxxx 20 000 Xx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mobilizace, který xxxxx x údajích xxxxx opatření hospodářské xxxxxxxxxx vyšší potřebu xxxxxxx, xxx kterou xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodávka, xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx.".
15. V §26 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Pokuty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx.".
16. Xx §27 xx vkládá xxxx §27x, xxxxx xxx:
"§27a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST STO XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x mírovém využívání xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx. x xxxxxx č. 310/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §3 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx x dotčenými xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
3. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. V §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
5. X §16 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx obecními xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §19 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
8. V §19 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx a dotčeným xxxxxxx xxxxxx obcí x rozšířenou působností".
9. X §38 xxxx. 2 xx xxxxx "na okresních xxxxxxx a obecních xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a na xxxxx xxxxxxxx úřadech".
10. Za §46 xx vkládají nové §46x a 46b, xxxxx znějí:
"§46x
Xxxxxxx xxxxx xx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ozářením x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyhledávání xxxxxx x xxxxx xxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx ovzduší, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxx xxxxxxx zásobování a xx kontrole účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx.
§46x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
11. X §47 se xx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:
"(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx x x xxxxxx xxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx §46x.".
Dosavadní xxxxxxxx 10 x 11 xx označují xxxx odstavce 11 x 12.
ČÁST STO XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 12/1997 Xx., x bezpečnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích
Čl. XXXX
Zákon č. 12/1997 Sb., x plynulosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx 168/1999 Xx., xxxxxx č. 247/2000 Xx. x xxxxxx č. 361/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §3 xx zrušuje.
2. §5 se xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 4) xxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXX
Změna zákona x. 131/2000 Xx., x hlavním xxxxx Xxxxx
Čl. CXIII
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 312/2002 Xx., xx mění takto:
1. X xxxxxxx xxxxx X xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx slovo "x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx".
2. §31 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§31
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxxx přenesenou působnost, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx města Prahy xxxxxxxxxx přenesenou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx
x) při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zákony x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ústředních správních xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x směrnice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx platnosti xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx je jejich xxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx.
(4) Hlavní xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx zajistit xxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. §32 xxxxxx xxxxxxx zní:
"Přenesená xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
§32
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stanoveném zákonem x x xxxxxx xxxxxx Statutem.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x mezích xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx orgánům obcí x xxxxxxxxxx působností, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.
(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx městské části xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních úřadů; xxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nemohou orgánům xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx zákonem.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti a xxxxxx x rozpočtu xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxxx působnosti.".
4. X §35 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxxx město Xxxxx x městské xxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxx, jsou-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx investici xx xxxxxxxxxxx vlastněné hlavním xxxxxx Prahou,
x) xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, nebo xxxxx x jinou obcí (xxxxxx), krajem (kraji) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50 %,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §44 odstavec 2 zní:
"(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, je-li x xxxx xxxxxxx zmocněno xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.".
6. X §104 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "místostarosta (xxxxxxxxxxxxxxx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx (xxxxxxxx) starosty" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §59 xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 36/1960 Sb., x xxxxxxx členění xxxxx
Xx. CXIV
Xxxxx č. 36/1960 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 69/1967 Xx., xxxxxx x. 29/1968 Xx., zákona č. 175/1968 Xx., xxxxxx x. 40/1969 Xx., xxxxxx č. 41/1969 Xx., xxxxxx č. 71/1969 Sb., xxxxxx x. 126/1971 Sb., xxxxxx x. 248/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Sb., zákona x. 108/1995 Sb. x zákona x. 132/2000 Xx., xx xxxx takto:
1. X §1 se xx xxxxx "na xxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx xxxxxx".
2. Xx §1 xx xxxxxx nový §1x, xxxxx zní:
"§1x
(1) Území xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxx xxxx souvislých xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x vojenských xxxxxx.".
3. X §2 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxx zní: xxxxx Praha 1 - 10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx území xxxxxx výčtem městských xxxxx xx dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.".
4. V §2 xx odstavec 2 xxxxxxx x zároveň xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
5. §14 zní:
"§14
Xxxxx xxxxx se xxxxxx x území xxxxxx.".
6. §17 xxx:
"§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx újezdů, xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx městských xxxxxx.".
7. §18 se xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 164/2001 Xx., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
X §43 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., x přírodních léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx vod, přírodních xxxxxxxxx lázních a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx nacházejí xx xxxxxxxxx vojenského xxxxxx Xxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pobídkách x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. CXVI
Xxxxx č. 72/2000 Sb., x investičních xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 453/2001 Xx., xx mění xxxxx:
X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx okresech" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxxxxx ve správním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx nebo x okresech".
ČÁST XXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. CXVII
1. Dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrušují xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") přecházejí x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx samosprávné xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx xxxx se dohodne xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, příslušným územním xxxxxxxxxxxx celkem nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxx delimitaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
5. V xxxxxxx, že podle xxxx 3 xxxxxxx x dohodě nejpozději xx 1.9.2002, xxxxxxx xxxxx a pravidla xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x doporučením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
6. Xxxxx práv a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 2 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxxx úřadu na Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx, není-li upraveno xxxxxxxxx předpisem xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xx 1. xxxxx 2003.
7. Xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx na příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxxx bodu 2, xxxxx x nároky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxxxxx okresních úřadů xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ministerstvo xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. j) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), x stanovení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxxxx.
9. Xx xxxxxx podle xxxx 2 a 3 se xxxxxxxxxx §251d zákoníku práce xxxxxxxxx.
10. Xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx místem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů.
11. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx působnosti územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxx 2, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 12 dnem 1.1.2003 x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx xxxxx.
12. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni xxxxx xxxxxxx x který xx tvořen informačním xxxxxxxx poskytnutým Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx z aplikačního x xxxxxxxxxx softwarového xxxxxxxx a hardwarových x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Současně xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx věcí stane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
13. Pracoviště xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2003 se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2002 zrušit xxx se xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.
14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxxx okresní úřady x xx které xx nevztahují body 11, 12 a 15, xxxxxxxx dnem 1.1.2003 na Úřad xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových, xxxx-xx upraveno xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx započne xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx za závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx majetkem, xxxxx x xx xxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14x. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxxxxxx podmínek xxxxx x xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx na individuální xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1), a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 14., xxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2006 Xxxxx xxx zastupování státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx1), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx bod 14.
15. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx souvisejících s xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx hospodařit okresní xxxxx, přechází xx xxxxxx oblastní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oblastních archivů xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx související x xxxxx xxxxxxxx.
16. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx Praze, x xxxxxxx Xxxxx x Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice včetně Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy dnem 1. xxxxx 2003 xxxxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x funkce hygienika xxxxxxxx města Xxxxx.
17. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxx k hospodaření x majetkem České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice (Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx) a xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) až x), a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx práv a xxxxxxxxxx z pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní zdravotní xxxxx, xxxxx měla xx dni 31. xxxxxxxx 2002:
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, přecházejí xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx v Xxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx, Berouně, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Mladé Xxxxxxxxx, Nymburku, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx, Českém Krumlově, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Strakonicích x Xxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxx, Klatovech, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxx Varech x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx x Xxxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje se xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Ústí xxx Labem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Chomutově, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mostě x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx hygienickou stanici Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
h) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx sídlem v Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem v Xxxxxx Xxxxxxx, Jičíně, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Hradci Králové,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Pardubicích a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Pardubického xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx a okresní xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Havlíčkově Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Třebíči x Xxxxx xxx Xxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Jihlavě,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem v Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Brně,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Přerově x Šumperku, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Bruntále, Frýdku-Místku, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx x Xxxxx, přecházejí xx Krajskou hygienickou xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx Zlíně x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem x Kroměříži, Uherském Xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx Xxxxx.
18. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxxx x hospodaření x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxx 31. prosince 2002 xxxxxxxxxxx Okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx Xxxxx-xxxxxx xx xxxxxx v Praze x Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxx okres Xxxxx-xxxxx se sídlem x Praze, x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů, které xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2002 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx okres Xxxxx-xxxxxx x Okresní hygienická xxxxxxx pro xxxxx Xxxxx-xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
19. Xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx příslušnost x hospodaření s xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx v xxxxxx 16 x 17, xx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx (Hygienická stanice xxxxxxxx xxxxx Xxxxx), x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x bodech 16 x 17, které xxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2002:
x) Hygienická stanice xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxxx, xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Berouně, Xxxxxx, Xxxxxx, Kutné Xxxx, Mělníku, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx, přecházejí xx zdravotní xxxxx xx sídlem x Xxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Hradci, Písku, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice se xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Tachově, xxxxxxxxxx xx zdravotní ústav xx xxxxxx v Xxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Xxxx xxx Labem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem v Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Mostě a Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Ústí xxx Labem,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx Xxxx, Jablonci xxx Xxxxx, Liberci x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx x Liberci,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Hradci Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, přecházejí na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Hradci Xxxxxxx,
i) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Chrudimi, Xxxxxxxxx x Xxxx nad Xxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, Pelhřimově, Xxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
k) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Brně, Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxxxx na zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Brně,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Jeseníku, Xxxxxxxxxx, Přerově a Xxxxxxxx, přecházejí na xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Olomouci,
x) Krajská hygienická xxxxxxx xx xxxxxx x Ostravě x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx sídlem x Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Karviné, Xxxxx Jičíně a Xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx,
x) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xx xxxxxx xx Zlíně x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ve Xxxxx.
20. Pokud xxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx sídlem x xxxxxxx městě Praze, x Xxxxx x x Xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx hospodaření x xxx takto:
x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 3 užívaný xx xxx 31. prosince 2002:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx sídlem v Xxxxx,
2. Městskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Plzni, xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Plzeňského xxxxx xx sídlem x Xxxxx,
3. Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s ním Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxx;
x) jde-li x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2002:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem v xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx hospodaření x xxx xxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxx x Xxxxx,
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xx xxxxxx x Plzni, xxxxxxxx hospodaření s xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxx v Xxxx;
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců potřebných xx správě a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx xxx:
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, přecházejí xx Hygienickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xx xxxxxx x Xxxxx,
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Plzni, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Plzni,
3. Xxxxxxx hygienická stanice xx sídlem x Xxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxx;
x) dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxx v písmenu x), které měla x tomuto dni:
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Praze,
2. Městská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx, přecházejí xx xxxxxxxxx ústav xx sídlem x Xxxxx,
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Brně, xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxx xx xxxxxx x Brně.
21. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x bodech 17 až 20 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx krajů xxx obcí.
22. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2003 na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy x školská xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.2)
XXXX STO XXXXXXXX
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Xx. XXXXXX
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgány územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx samosprávné xxxxx xxxxxxxxxx okresních xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx x 30 dnů.
3. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celky podle xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Výnosy x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx výkon rozhodnutí xxxxxxxx.
4. X xxxxxxxx x odvolání xxxxx rozhodnutím okresních x městských xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ukončena xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy), pokračuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy), x xxxxxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hygieniků (xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
5. X xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx ukončena okresními x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x krajskými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx), x výjimkou xxxxxx xxxxx xxxx 4, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy).
6. Xxxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Černošice, Xxxxxxx xxx Labem-Stará Xxxxxxxx, Xxxxxx, Přeštice x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů.
8. Xxxxxxxx xxxxxx úřady xxxxxxxx xxxxxxxx rozluku x agend, xxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2003 vykonávat xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou působností.
9. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxx xxxxxxxxx spisové xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXX XXXXXXXXXXX
ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX
Xx. XXXX
1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx převedena xx xxxxxx samosprávné celky, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx zvláštní zákon xxxxxxx působnost xxxxxx, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxxx uvedené x xxxx 1, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jiný xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx rozhodovaná xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx xxxx působnosti je xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx.
Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003
ČÁST STO XXXXXXX
XXXXXXXX
Čl. XXX
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2003 x výjimkou xxxxxxxxxx čl. XXV xxxx 3, čl. XLV, čl. CXIII xxxx 4 x 7 čl. CXVII xxxx 3, 4, 5, 9, 10 x 15 x čl. CXVIII xxxx 4, 6, 7, 8 x 9, které nabývají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. x.
Havel x. x.
x. z. Xxxxxxxxx v. r.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 320/2002 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2003 x xxxxxxxx ustanovení čl. XXV xxxx 3, čl. XLV,, čl. CXIII bodů 4 x 7 čl. CXVII xxxx 3, 4, 5, 9, 10 x 15 x xx. CXVIII xxxx 4, 6, 7, 8 a 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx pomoci xxxxxxxxxx x individuální xxxxxx xxxxxxxx a modernizaci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) §24 xxxx. 4 zákona x. 564/1990 Xx., x xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 284/2002 Xx.