Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.02.2006.


Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
320/2002 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky Čl. VI
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí Čl. VII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích Čl. VIII
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Čl. IX
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách Čl. X
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd Čl. XI
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Čl. XII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Čl. XIII
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích Čl. XIV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty Čl. XV
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů Čl. XVI
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Čl. XVII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Čl. XVIII
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XIX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře Čl. XXIX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna občanského zákoníku Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník Čl. XXXIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii Čl. XLIX
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona č. 298/1992 Sb., o místním referendu Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých občanů Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Čl. LIX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Čl. LXVII
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících Čl. LXVIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání Čl. LXIX
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Čl. LXX
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) Čl. LXXI
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek Čl. LXXII
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Čl. LXXIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů Čl. LXXIV
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Čl. LXXV
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství Čl. LXXVI
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. LXXVII
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. Čl. LXXVIII
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. LXXIX
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Čl. LXXX
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech Čl. LXXXI
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Čl. LXXXII
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů Čl. LXXXIII
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Čl. LXXXIV
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Čl. LXXXV
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Čl. LXXXVI
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Čl. LXXXVII
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) Čl. LXXXVIII
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky Čl. LXXXIX
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Čl. XC
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Čl. XCI
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Čl. XCII
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě Čl. XCIII
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Čl. XCIV
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Čl. XCV
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů Čl. XCVI
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Čl. XCVII
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu Čl. XCVIII
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Čl. XCIX
ČÁST STÁ - Změna zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. C
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. CI
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Čl. CII
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Čl. CIII
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) Čl. CIV
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy Čl. CV
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Čl. CVI
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě Čl. CVII
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Čl. CVIII
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. CIX
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů Čl. CX
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Čl. CXI
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Čl. CXII
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze Čl. CXIII
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu Čl. CXIV
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) Čl. CXV
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých dalších zákonů Čl. CXVI
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Čl. CXVII
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl. CXVIII
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. CXIX
ČÁST STO DVACÁTÁ - ÚČINNOST Čl. CXX
320
XXXXX
xx xxx 13. xxxxxx 2002
o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
Xxxxx xxxxxx č. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Čl. X
Zákon č. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx hrách, xx xxxxx xxxxxx x. 70/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Sb. x xxxxxx x. 353/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §4x xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxx," xxxxxxx.
2. V §6 xxxx. 1 xxxxxxx a) zní:
"x) obecní xxxx xxx svůj správní xxxxx, v xxxxxxx xxxxx Praze úřad xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx obvodu (xxxx xxx "xxxxxx xxxx") x přenesené působnosti, xxx-xx o xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 200&xxxx;000 Xx,".
3. X §6 xxxx. 1 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
4. X §6 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx případech.".
5. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxx".
6. X §18 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřad" a xxxxx "územní" xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §46 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresní úřady" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxx".
8. V §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
9. X §48 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "územním" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
10. X §48 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" a xxxxx "okresní úřad" xxxxx "xxxxxxx úřad".
11. X §48 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x zrušují xx xxxxx "xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxx. x)" x xxxxx "xxxxxxxxxx okresním xxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx,".
12. X §48 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "okresními xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
13. Za §48 se xxxxxx xxxx §48a, který xxx:
"§48x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, úřadu xxxxxxx části nebo xxxxx městského xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx x. 403/1990 Xx., x xxxxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 403/1990 Sb., x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 458/1990 Sb., xxxxxx č. 528/1990 Xx., xxxxxx x. 137/1991 Xx., xxxxxx x. 264/1992 Xx. x xxxxxx x. 115/1994 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §6 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "okresní xxxxxxx xxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nemovitost xxxxxxx".
2. X §6 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) X xxxxxxx převodu xxxxxxxxxxx xxxxx vládního nařízení x. 15/1959 Xx. xx k výzvě xxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxx xxxx x o xxx, komu xxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx odstavce 1. X výzvě xx xxxx připojí xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx byla za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx5) (xxxx xxx "xxxxxxxxx částka"), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx;
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, zda xxxx xxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx xxxx majetkové x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vyplaceno xxxxxxxxx odškodnění xx xxxxxxxx rozpočtu (dále xxx "odškodnění"), komu xxxx xxxxxxxxx x x jaké xxxx.".
3. Za §23x xx xxxxxx nový §23x, který xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXXXX
Xxxxx zákona č. 500/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jiné právnické xxxx xxxxxxx xxxxx
Xx. III
Xxxxx č. 500/1990 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx převodů xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, ve xxxxx zákona x. 438/1991 Xx., zákona x. 282/1992 Xx., xxxxxx č. 473/1992 Xx., zákona x. 170/1993 Xx., zákona x. 155/1994 Sb., xxxxxx x. 191/1994 Xx., xxxxxx x. 218/1994 Xx., xxxxxx x. 161/1997 Xx., xxxxxx č. 164/1998 Xx., xxxxxx č. 269/1998 Xx., xxxxxx x. 21/2000 Xx., xxxxxx x. 246/2000 Xx., xxxxxx č. 254/2001 Xx. x xxxxxx x. 274/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §4 xx zrušuje.
2. §9 xx xxxxxxx.
3. V §11 xxxx. 4 se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx", xxxxx "magistrátnímu xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
4. §14 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) se xxxxxxx.
5. §16 xx xxxxxxx.
6. X §16a xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
7. V §16x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx komise xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "příslušný obvodní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx".
8. X §16a xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresními úřady xxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předán xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
9. X §16a odst. 2 se slova "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Krajské úřady" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "úřady xxxxxxxxx xxxxx".
10. Xx §16x se xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:
"§16x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Prahy podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x územních xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx zákona x. 337/1992 Sb., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Xx., zákona č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 218/2000 Xx., zákona x. 253/2000 Xx., xxxxxx č. 58/2001 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx x vymáhají xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, xxxxxx nákladů xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx jinými xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků x xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx,".
2. X §1 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx se xxxxxx xxxxx zjišťovat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx hospodařících x xxxxxxxx státu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejich finančních xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx státním xxxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xx x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx hospodaření s xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx územních samosprávných xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx nevznikla xxxxxxxxx xxxxxxxx odvody x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.".
3. X §6 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx, rozpočtů územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.".
ČÁST PÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích
Xx. X
Xxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 184/1991 Xx., xxxxxx č. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 185/2001 Xx. x xxxxxx x. 274/2001 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxx území xxxxxxx.
(2) Poplatky xxxxxx obec xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx poplatkové povinnosti, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxxx. U poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určí místa, xxxxx x obci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Řízení o xxxxxxxxxx vykonává xxxxxx xxxx.".
2. §15 xxx:
"§15
Působnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 171/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 285/1991 Xx., zákona x. 438/1991 Xx., xxxxxx x. 569/1991 Xx., xxxxxx x. 282/1992 Xx., zákona č. 210/1993 Xx., zákona x. 224/1994 Xx., xxxxxx x. 120/1995 Xx., xxxxxx x. 135/1996 Xx., xxxxxx x. 104/2000 Sb., xxxxxx x. 211/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Sb., zákona x. 239/2001 Sb. x zákona x. 15/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 5 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".
2. V §2 xxxx. 6 se xxxxxxxx "6" nahrazuje xxxxxxxxx "5", slova "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".
3. X §2 odst. 8 xx číslovka "6" xxxxxxxxx xxxxxxxxx "5", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx" a xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
4. Xx §23 xx xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 172/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku České xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 172/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx věcí x xxxxxxx České xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 485/1991 Xx., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 114/2000 Xx. x xxxxxx x. 277/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §5 xx xxxxxxx.
2. §6 xx xxxxxxx.
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 231/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xx. VIII
Xxxxx č. 231/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 544/1991 Xx., zákonného opatření x. 345/1992 Sb. x zákona č. 133/1993 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx obvodu xx xxx nachází (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx1)".
Poznámka pod xxxxx č. 1) xxx:
"1) Xxxxx x. 201/2002 Sb., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx majetkových.".
Poznámky xxx čarou č. 1) až 22) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) xx 23), x xx xxxxxx odkazů na xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §5 xxxxxx xxxx se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxx zastupování xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx1)".
3. V §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
4. X §14 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
5. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
6. V §14 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kraje".
7. X §15 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx".
8. X §15 xx xxxxxxxx 3 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.
9. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx1)".
10. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx1)".
12. X §18 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 2.
13. Za §18x se xxxxxx xxxx §18d, xxxxx xxx:
"§18x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXX
Xxxxx zákona x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxx
Xx. IX
Xxxxx č. 265/1991 Sb., x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1994 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona x. 151/2000 Xx. x zákona x. 458/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" x xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx působnosti (xxxx jen "xxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
2. §2x xx xxxxxxx.
3. X §2b xx xx konci textu xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x x xxxxxxxxxxxx poštovním xxxxxxx".
4. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx slovem "Xxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "nařízením xxxxx".
5. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
6. X §4 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
7. X §4x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx".
8. X §4x xxxx. 2 se xxxxx "Obec" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxx".
9. X §4b xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxx".
10. V §5 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) rozpočtu kraje, xxxxxxxx pokutu uložil xxxxxxx úřad x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx stanovené obecním xxxxxx,".
11. Za §5 se xxxxxx xxxx §5a, xxxxx xxx:
"§5a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 119/1992 Xx., x xxxxxxxxxx náhradách
Čl. X
Xxxxx č. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx náhradách, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Sb., xxxxxx č. 125/1998 Xx., xxxxxx č. 36/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx mění takto:
1. X §9 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxx4x)" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4x) xxxxxxx.
2. X §17 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx ", xxxxxxx xxxx4x)" xxxxxxx.
XXXX JEDENÁCTÁ
Xxxxx zákona č. 162/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx při provádění xxxxxx č. 403/1990 Xx., x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx majetkových xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 162/1992 Sb., o xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx x. 403/1990 Xx., x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 458/1990 Xx., zákona x. 528/1990 Xx. x xxxxxx č. 137/1991 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxx obcí" se xxxxxxxxx slovy "obecní xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "katastrální xxxx".
2. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1x) "xx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1x)
"1x) Xxxxx x. 201/2002 Sb., x Úřadu xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".
3. X §5 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx podniky, xxxxxxxxxx x xxxx státní xxxxxxxxxx a státní xxxxxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "organizační xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxx".
4. §6 xxx:
"§6
(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xxxx nárok Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §23a xxxxxx, x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami.
(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx věc xxxxxxxxxx, xxxxxx xx Úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
5. X §8 xx xxxxx "je xx xxxx 20 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxx 20 % příjmem státního xxxxxxxx".
6. §9 xxx:
"§9
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx tohoto zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DVANÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx
Čl. XXX
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx. xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 315/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Sb., xxxxxx x. 85/1994 Sb., xxxxxx x. 255/1994 Xx., zákona č. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 323/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx. x xxxxxx x. 226/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §59 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 6 x 7 xx označují xxxx odstavce 5 x 6.
2. X §100 xx xxxxx "x 5" xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 357/1992 Xx., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 357/1992 Sb., x xxxx xxxxxxx, dani xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx nemovitostí, xx xxxxx zákona č. 18/1993 Xx., xxxxxx x. 322/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 113/1994 Xx., zákona č. 248/1995 Xx., zákona x. 96/1996 Sb., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 203/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx č. 169/1998 Xx., zákona x. 95/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2000 Xx. xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Sb., xxxxxx x. 364/2000 Xx., zákona č. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 148/2002 Xx. x xxxxxx x. 198/2002 Xx., xx mění takto:
X §6 odst. 3 xxxx. x) xx slova "okresních xxxxx," zrušují.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích
Xx. XXX
Zákon č. 368/1992 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 72/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx č. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Sb., xxxxxx č. 301/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx č. 63/1999 Xx., zákona x. 166/1999 Xx., zákona x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 223/1999 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., zákona x. 352/1999 Xx., xxxxxx x. 357/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx č. 62/2000 Sb., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., zákona x. 156/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., zákona x. 242/2000 Xx., xxxxxx č. 307/2000 Xx., xxxxxx č. 365/2000 Xx., xxxxxx x. 140/2001 Sb., xxxxxx č. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 107/2002 Xx., xxxxxx x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 146/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2002 Sb., xxxxxx x. 173/2002 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. §1 včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) zní:
"§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx celky, které xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx pověřeny xxxxxxx xxxxxx správy (xxxx xxx "správní orgán"). Xxxxxxx orgán xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx.1)
1) Zákon č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §7 xxxx. 7 xxxx první xx xxxxx "okresních xxxxx, obcí," nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx," x ve xxxx třetí se xxxxx "xxxxxxxxx úřadů x obcí" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".
3. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx samosprávné xxxxx, jde-li x xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jsou pověřeny.".
4. X xxxxxxx 11 Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx b) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
XXXX PATNÁCTÁ
Xxxxx zákona č. 588/1992 Xx., o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx
Čl. XV
Xxxxx č. 588/1992 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 321/1993 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 258/1994 Sb., zákona x. 133/1995 Sb., xxxxxx č. 151/1997 Xx., xxxxxx č. 208/1997 Sb., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx č. 17/2000 Xx., zákona x. 22/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 256/2000 Xx., zákona x. 141/2001 Xx., xxxxxx x. 262/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx. x xxxxxx č. 276/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §45x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu".
2. X §45x xxxx. 6 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "příslušného xxxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 248/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 248/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 208/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §9 odst. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx likvidátor xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx jej xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x likvidátor xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxxxxx likvidační xxxxxxxx".
2. X §12 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx odvolá xxxxx správní xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx do šesti xxxxxx ode dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xx stanovené lhůtě xxxx xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obec xxxxxxxxx xxxxx sídla xxxxxx prospěšné xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §18 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx, případně x rozpočtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx samosprávných xxxxx8)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 8) xxx:
"8) Xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 250/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
4. X §18 xxxx. 2 xx slova ", xxxxxxxx okresního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx" xxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx xxxxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 168/1999 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx znění xxxxxx x. 307/1999 Xx. x xxxxxx x. 56/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 nadpis xxx: "Sankce".
2. X §16 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
3. X §16 xxxx. 2 xx slovo "Pokuta" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx".
4. X §16 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx", slova "xxxxxxx xxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností x", xxxxx "1 xx 15" se xxxxxxxxx xxxxx "stanovené Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" x slova "pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxx, Brno x Ostrava xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
5. Xx §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxx:
"§26x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx městským xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Sb., xxxxxx x. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Xx. a xxxxxx x. 202/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §8 xxxx. 2 xxxx čtvrté se xxxxx "okresních xxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
2. X §8 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Činnost krajů xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x přenesené působnosti.".
3. X §10 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
Dosavadní odstavec 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
4. V §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx Okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx".
5. X §19 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxxxxx krajů xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx působnosti.".
6. X §20 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" zrušují x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
7. V §20 xx na konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx je činností xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
8. X §30 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
9. X §30 xx xx konci odstavce 2 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx druhé xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx rozhoduje x xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxx x svazků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx kontrole)
Xx. XX
Xxxxx č. 320/2001 Sb., x xxxxxxxx kontrole xx veřejné xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 309/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. Xxxxxx xxx §10 xx xxxxxxx.
2. X §10 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.
3. X §10 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 20/1987 Sb., x státní památkové xxxx
Čl. XXI
Xxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx péči, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1992 Sb., xxxxxx x. 361/1999 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 146/2001 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxx orgány x" xxxxxx slovo "xxxxxxx", xxxx "(§25 xx 33)" se nahrazuje xxxxxx "(§25 xx 32)" x xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx organizací".
2. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "orgánu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajského xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx úřad x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností a xxxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému úřadu", xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx".
5. V §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadem".
6. X §7 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "ústřední" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
7. X §7 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx x xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Krajské xxxxx x obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
8. X §7 xxxx. 3 xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx úřad" xx nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. V §7 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2) zní:
"(4) Odborná organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xxxxx prohlášení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx zrušení tohoto xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.2)
2) Xxxxx x. 344/1992 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
10. V §7 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
11. X §8 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti x xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §10 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností", slovo "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx", xxxx "(§33)" xx xxxxxxx x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
13. X §10 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
14. X §11 xxxx. 2 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
15. X §11 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "krajským xxxxxx".
16. V §12 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §12 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx památky xx povinen v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx památky, xxx-xx x xxxxxxx kulturní xxxxxxx xxxx jde-li x národní xxxxxxxx xxxxxxx, ji xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x výjimkou xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx.".
19. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx zní: "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může xx xxxxxxx nabídky vlastníka xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx závažných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxx státu xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx) kulturní památky xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultury, x xx xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4), x xxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx, xx cenu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povaze xxxx." Xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxx:
"4) Zákon č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5) se xxxxxxx.
20. X §13 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
21. X §13 xxxx. 4 větě první xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx kultury", xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx x xx větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
22. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřadu".
23. X §14 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §14 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
25. X §14 xxxx. 5 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §14 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx organizace xxxxxx památkové xxxx, xx kterou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
27. X §14 xxxx. 7 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx úřadu, x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx," x xxxxx "xxxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx".
28. X §14 xxxxxxxx 9 xxx:
"(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
29. X §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xx větě druhé xx slova "x xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
30. V §15 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx kultury" x slova ", x Ministerstvo kultury, xxx-xx o" xx xxxxxxxxx slovem "xxxx".
31. X §15 xxxx. 3 xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", slova "okresního xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
32. X §15 odst. 4 xxxx první se xxxxx "orgán obce x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx", xxxxx "okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx", xx větě xxxxx xx xxxxx ", xxxxx není xxx xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují, xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
33. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx nebo xxxx" a za xxxxx "na xxxx xxxxxx poskytnout" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků".
34. X §16 xxxx. 2 xx xx xxxxx "poskytnout" xxxxxxxx xxxxx "ze xxxxxxxx rozpočtu" x xx slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
35. X §17 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" x ve větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxx xxxxxx správy" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
36. X §17 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
37. V §17 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx státním" x xxxxx "xxxxxxx úřad" xx nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §18 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
39. X §18 xxxx. 3 se xxxxx "ústřední" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
40. X §19 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "odborné" a xxxxx ", a xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče" xx xxxxxxx.
41. X §21 xxxx. 3 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
42. X §22 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx".
43. X §23 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x jejímž xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx došlo".
44. X §23 xxxx. 4 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxx třetí se xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxx".
45. X §23 odst. 5 xxxx první xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xx slovo "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx krajem", xx xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají xxxxx "krajský úřad", xx xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxx", slova "x xxxxxxxx obvodech xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxx okresní xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřady" x za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ministerstvem xxxxxxx, a nedojde-li x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
46. X §23 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "státním".
47. V §24 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
48. X §25 odst. 1 se za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "orgány xxxxxx xxxxxxxxx péče, jimiž xxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, okresní xxxxx x xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §25 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
50. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "odborné organizace".
51. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx sestavování jednotného xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx, vyhlašuje x xxxxxxx xxxxxxxx".
52. X §26 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.
53. X §26 xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx xxx:
"e) xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx, sloučení, splynutí x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxx památkové péče,".
Xxxxxxxxx písmena e) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
54. X §26 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx při výchově xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx památkové xxxx, xxxxxx xx na xxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx,".
55. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "ústřední" xxxxxxxxx xxxxxx "odborné" a xx slovo "xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx působností,".
56. X §26 odst. 2 se písmeno x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx k) se xxxxxxxx jako písmeno x).
57. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx, x xxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx památkové xxxx x" x xxxxx "x x xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx orgány, xxxxx, obcemi x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §27 odst. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx" xxxxxxx.
59. V §28 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
60. V §28 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
61. X §28 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládá nové xxxxxxx x), které xxx:
"x) vykonává xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx národních xxxxxxxxxx památek x xxxxxxxx xxxxxx památkové xxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
62. Xxxxxx §29 xxx: "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. X §29 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonává x organizuje xxxxxx xxxxxxxxxx péči ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".
64. X §29 odst. 2 xxxxxx větě xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
65. X §29 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xx xxxxx "plánů" se xxxxxxxx slova "a xxxxxxxx".
66. V §29 odst. 2 xxxx. c) se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "obcemi".
67. X §29 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatřenou xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
68. V §29 xxxx. 3 se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
69. X §29 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx péči x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kultury xxxxxxxxx.".
70. X §30 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx", xx větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
71. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slovo "zařízení" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
72. X xxxxxxx §31 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxx.
73. X §31 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx kraje x xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
74. X §31 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "krajské" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx" se xxxxxxx, xxxxx "okresní" xx zrušuje, xx xxxx druhé se xxxxx "Okresní xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx" se xxxxxxx x slova ", xx-xx tato xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "zřízené xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
75. X §31 odst. 3 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx, xxxxx "x xxxxxx" xx xxxxxxx, slova "okresnímu xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
76. X §31 odst. 4 se slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx, slova "xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
77. X §31 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního" xxxxxxx, xxxxx "okresní xxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
78. V §31 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.
79. Xxxxxx §32 xxx: "Odborná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".
80. V §32 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
81. X §32 xxxx. 2 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
82. X §32 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "ústředního" zrušuje x za xxxxx "xxxx" xx vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx".
83. X §32 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,".
84. X §32 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) sleduje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx památek a xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx památek, x xxxxx xxxxxxxxx,".
85. X §32 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxx organizace xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče xxxxxxx xx xxxxxxxxx ministerstva xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx územní xxxxxxx xxxxxxxxxx (střediska).".
86. §33 xx xxxxxxx.
87. X nadpisu §34 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx organizace".
88. X §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx xx slovo "xxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxx".
89. X xxxxxxx §35 se xxxxx "xxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx podnikání".
90. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
91. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx ", §21 xxxx. 3, §22 xxxx. 2" xxxxxxx.
92. V §35 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
93. V §35 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxxx movitou kulturní xxxxxxx z veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
94. X §35 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) x i) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x) a h).
95. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
96. X §35 xxxx. 2 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx".
97. V §35 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx.
98. X §35 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx".
99. V §35 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) a g), xxxxx xxxxx:
"f) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §21 xxxx. 3 xxxx §22 xxxx. 2 xxxxxx zákona,
x) xxxxxxx x rozporu x §21 xxxx. 2 archeologický xxxxxx.".
100. X §37 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx uložit".
101. X §37 se xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx orgán xxxxxx památkové péče, xxxxx xx xxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx xxxxxxxx 4.
102. X §37 odstavec 4 xxx:
"(4) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokuta uložená x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxx.".
103. X §38 se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "organizace" se xxxxxxxxx xxxxx "právnické xxxxx".
104. X §39 xx odstavec 1 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.
105. X §39 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx slova "Důtku xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx uložit" x xxxxx "xxx xxxxxx" xx xxxxxxx.
106. X §39 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "vyžádání" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
107. X §39 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
108. X §39 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx" x xxxxx "lze xxxxxx" xx xxxxxxx.
109. X §39 odst. 2 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx.
110. X §39 odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx trvale".
111. X §39 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §22 odst. 2, §23 xxxx. 2 tohoto zákona.".
112. §41 xxx:
"§41
(1) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx příjmem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxx uložená x xxxxxxx krajským xxxxxx xx příjmem xxxxx.".
113. Za §42 xx xxxxxx nový §42x, xxxxx zní:
"§42x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
114. V §43 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
115. X §45 odst. 1 se xx xxxxx "§20 xxxx. 4" vkládají xxxxx ", §29 xxxx. 4".
116. X §45 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "Českou komisí xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj".
117. X §45 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxxxxxx financí České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 37/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx publikacích
Xx. XXXX
Zákon č. 37/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "Státní vědecké" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx a", xxxxx "xxxxxx vědecké" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxx" a xxxx xxxxx xx zrušuje.
3. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Krajský".
4. X §5 odst. 2 se xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx".
5. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
6. X §5 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
7. X §5 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxxxxxx".
8. X §5 xxxx. 6 xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
9. X §5 xxxx. 7 xx xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
10. X §5 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
11. X §5 xxxxxxxx 10 xxx:
"(10) Pokuta xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxxxx xxxxx.".
12. Xx §5 se xxxxxx xxxx §5a, xxxxx zní:
"§5x
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 46/2000 Xx., x právech x xxxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 46/2000 Sb., o xxxxxxx x povinnostech xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový zákon), xx xxxxx zákona x. 302/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajské" a xxxxx "Státní technické xxxxxxxx v Xxxxx" xx xxxxxxx.
2. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "v Xxxxx".
3. V §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajské".
4. V §17 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx".
5. X §17 odst. 2 xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx".
6. V §17 xxxx. 3 se xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".
7. X §17 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx" x xxxx xxxxx xx zrušuje.
8. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "krajský".
9. X §17 xxxxxxxx 7 xxx:
"(7) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".
10. Za §18 xx vkládá xxxx §18a, který xxx:
"§18a
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Čl. XXXX
X xxxxxx č. 174/1968 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 575/1990 Xx., xxxxxx x. 159/1992 Sb., zákona x. 47/1994 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 151/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxxx xxx:
"Příloha x xxxxxx x. 174/1968 Xx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
V Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx:
1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx xxxxxx xxxxx Prahu xx xxxxxx x Xxxxx,
2. Inspektorát xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx pro Jihočeský xxxx a Xxxxxxxx xx sídlem v Xxxxxxx Budějovicích,
4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Plzeňský kraj x Xxxxxxxxxxx kraj xx xxxxxx x Xxxxx,
5. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx,
6. Xxxxxxxxxxx bezpečnosti práce xxx Královéhradecký kraj x Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v Xxxxxx Králové,
7. Xxxxxxxxxxx bezpečnosti xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxx xxxx xx sídlem v Xxxx,
8. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx kraj x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx
Xx. XXV
Zákon č. 100/1988 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 1/1991 Xx., xxxxxx č. 46/1991 Xx., zákona x. 306/1991 Sb., xxxxxx x. 482/1991 Xx., xxxxxx č. 578/1991 Xx. xxxxxx č. 582/1991 Xx., zákona x. 235/1992 Sb., xxxxxx x. 589/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Xx., zákona x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 266/1993 Xx., zákona č. 307/1993 Xx., zákona x. 182/1994 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 155/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 133/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 155/1998 Xx., zákona č. 350/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx. x xxxxxx č. 213/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §73x odst. 1 xx xxxxx "xxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx, xxxx,".
2. X §73x xxxx. 2 se xxxx věty xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48x) zní: "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb uvedeným x odstavci 1 xx poskytují z xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx48x) xxxxxxx určené xxxxxxxxx na úhradu xxxxxxx xx xxxx xxxxxx
48a) Zákon x. 218/2000 Xx., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §73x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, zejména xx xxxxxx podmínek, x jaké výši x v xxxxxx xxxxxxx xxxx příspěvky xxxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 4.
4. V §93 xxxx. 3 se xxxxx "okresními úřady" xxxxxxxxx xxxxxx "kraji".
5. V §106a xxxx. 2 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xx nahrazují slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
6. Za §173 xx vkládá xxxx §173x, xxxxx xxx:
"§173x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1988 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 114/1988 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 125/1990 Sb., zákona x. 210/1990 Sb., xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 459/1990 Sb., zákona x. 9/1991 Xx., xxxxxx č. 144/1991 Xx., xxxxxx č. 582/1991 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 72/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1997 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 155/1998 Sb., zákona x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 151/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx:
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx,
x) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,
d) xxxxxxxx obecní xxxx,
x) xxxxxx xxxx.".
2. X §3 xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
3. §4x xxx:
"§4x
Obce x xxxxxx úřady
Xxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxx poskytují xxxxxxx xxxxxxxx pomoc.".
4. X xxxxxxx části xxxxx xx xxxxx "xxxx a okresních xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxxx".
5. X xxxxxxx hlavy xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxx "Působnost xxxx x xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxx xxxxx".
6. X §14 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x poskytují" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx", xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "vyhledává" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §14 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
8. X §14 odst. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxx xxxx".
9. X §14 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx (xxxx) xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x xxxx sledují".
10. X xxxxxxx xxx §15 se xx xxxxx "Xxxxxxxxx obcí" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx úřadů".
11. §15 xxx:
"§15
(1) Xxxx
x) xxxxxxxxx
1. x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx spravuje, x x úhradě xx služby x xxx xxxxxxxxxxx,
2. x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pečovatelské xxxxxx pro děti, xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxx za xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx,
3. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o úhradě xx xx,
4. x poskytnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §8x xxxx. 3 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,
b) xxxxxxxx pověřenému xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výchovu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rodinnému xxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx manželům, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx orgány, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zařízeními, občanskými xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx.
(2) Obecní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nebo peněžité xxxxx xxxxx §8x xxxx. 3 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
12. §16 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 11) xxx:
"§16
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx11) dále xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
11) §64 zákona x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
13. Xxxxxx xxx §19 se xxxxxxx.
14. §19 xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 12) xxx:
"§19
Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností dále xxxxxxxxx
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx dítěte12) a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x věcných xxxxx, xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx bezúročných xxxxxx.
12) §5 xxxxxx x. 482/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §26 xx slovo "xxxxxx" x xxxxx "x okresních úřadů" xxxxxxx.
16. V xxxxxxx xxx §32 xx za slova "Xxxxxxxxx xxxx" doplňují xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx".
17. V §32 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x úhradě xx ni,
x) xxxxxxxxxxx pečovatelskou službu xxxxx xxxxxxxxxx zákona21a) x xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.".
18. X §32 odst. 2 se xxxxx "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
19. X §32 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).
20. V §32 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
21. Xxxxxx §34 se xxxxxxx.
22. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx" x na xxxxx xxxxxxx f) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x) a h) xx zrušují.
23. X §34 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.
24. X §34 xxxx. 2 větě první x druhé xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" a xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností".
25. V nadpisu xxx §37 se xx slova "Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx úřadů".
26. X §37 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pečovatelské xxxxxx x x xxxxxx xx ni.".
27. X §37 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
28. X §37 xxxx. 2 xx písmeno x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).
29. §39 xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
30. Xxxxxx §41 xx zrušuje.
31. X §41 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx", písmeno x) xx xxxxxxx a xxxxxxx se ruší xxxxxxxx písmene x).
32. X §42 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) sociální poradenskou xxxx.".
33. Xxxxxx §43 xx zrušuje.
34. X §43 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností" x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).
35. X xxxxxxx §44 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
36. X §44 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. V §44 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
38. X §52 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní úřady" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §53 xx xxxxx "Obec" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx".
40. X §54 odst. 1 xxxx. x) xx slova "§32 xxxx. 2 xxxx. x), §34 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "§32 xxxx. 2 xxxx. x), §34 xxxx. 1 písm. x)", xxxxx "x xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx x slova "§37 xxxx. 2 písm. x)" xx nahrazují xxxxx "§37 odst. 2 xxxx. x)".
41. V §54 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "§15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 3" xxxxxxxxx xxxxx "§15 odst. 2".
42. X §54 xxxx. 4 xx xxxxx "okresních úřadů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
43. X §55x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
44. V §55x xxxx. 4 se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxx xxxxxx obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".
45. X §56 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "místní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x krajských xxxxx", x xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx kraje" xxxxxxxxx xxxxx "sídlem xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu", v xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x x písmenu x) xx xxxxx "místem xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx".
46. X §56 odst. 2 xx slova "Místní xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu".
47. X §56 odst. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxx orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxx pověřený xxxxxx xxxx nebo xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad".
48. Xx §56x xx vkládá nový §56x, který zní:
"§56x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxx úřadu podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 9/1991 Xx., x zaměstnanosti x xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 9/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxx x. 64/1991 Xx., xxxxxx x. 272/1992 Xx., xxxxxx x. 84/1993 Xx., xxxxxx x. 39/1994 Sb., xxxxxx č. 74/1994 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 167/1999 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., zákona x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx č. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 220/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., xxxxxx x. 265/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2) xxx:
"(2) Úřady práce xxxx xxxxxxx úřady. Xxxxxxx obvody úřadů xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx úřadem xxxxx Xxxx práce xxxxxxxx města Prahy.
2) Zákon č. 36/1960 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
2. X §12 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXVIII
Xxxxx č. 582/1991 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 590/1992 Xx., zákona č. 37/1993 Xx., xxxxxx x. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Xx., zákona x. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 133/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 411/2000 Xx., zákona x. 116/2001 Xx., xxxxxx x. 353/2001 Sb., xxxxxx č. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 odst. 2 se xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřady".
2. X §6 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "okresních xxxxx" nahrazují slovem "xxxxxx".
3. X §8 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavního města Xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
4. X §8 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx druhé xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
5. V §10 odst. 1 xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxxxxxxx".
6. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx" x slovo "obec" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx".
7. X §16 xxxx. 1 věty xxxxx x xxxxx znějí: "Xxxxxxxx povinnost xxxx xxxx zařízení xxxx xxxxxxx úřadům obcí x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dávek státní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x obcím x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxx x služeb xxxxxxxx péče. Uvedenou xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s řízením x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
8. V §118 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "obecního xxxxx".
9. V §118 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
10. Xx §123x xx xxxxxx xxxx §123x, xxxxx xxx:
"§123x
Xxxxxxxxx stanovená xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., zákona č. 242/1997 Sb., zákona x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 158/1998 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §7 xxxx. 7 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. X §19 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. V §24 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §30 xxxx. 4 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §30 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. V §30 xxxx. 10 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
8. X §50 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
9. X §57 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
10. X §58 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §58 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností", xxxxx "Xxxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresnímu xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou působností".
12. X §58 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
13. X §58 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §59 xxxx. 2 x 5 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §61 xxxx. 1 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
18. V §61 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §61 xxxx. 4 se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §61 xxxx. 5 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. V §61 xxxx. 6 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §62 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §63 xxxx. 1 xx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. V §63 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
25. X §63 odst. 2 xx slova "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
26. V §63 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §63 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. X §63 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §63 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxxxx program automatizovaného xxxxxxxxxx údajů, potřebný xxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x jejich kontrolu x poskytuje tento xxxxxxxxx program xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxxx xxxxxx. Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxx řízení x xxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx používat.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
30. X §63 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. V §63 xxxx. 6 xx xxxxx "x xxxxxxxx 4" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxx 5".
32. V §63x odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. X §63x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §64 xxxx. 1 se slova "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxx zařazení xx krajského xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx".
35. V §64 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadům" x slova "xxxxx, xxxxxxxx úřadům" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".
36. X §64 xxxx. 4 x xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx úřady" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. V §64 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §64 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
39. X §64 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
40. X §64 xxxx. 7 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §65 xxxx. 1, 4 a 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §65 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. V §65 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx, která pokutu xxxxxxx".
44. V §66 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností".
45. X §66 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
47. X §67 odst. 2 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "z xxxx xxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. X §67 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §68 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
50. V §69 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §70 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. V §70 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. X §70 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
54. X §71 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. X §72 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
56. Xx §73a se xxxxxx nový §73b, xxxxx zní:
"§73b
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
57. Za část xxxxx se xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poznámky pod xxxxx x. 30x) xxx:
"XXXX XXXXX
XXXXXXXXX STÁTNÍ SOCIÁLNÍ XXXXXXX X XXXXXX XX 1. LEDNA 2003 DO 31. XXXXXX 2004
§79x
(1) Obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx 1. dubna 2004, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, které tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. ledna 2003.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona zajišťují x období xx 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxx 2004 obecní xxxxx xxxxxx xxxx: Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx nad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx, Bruntál, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Česká Xxxx, Xxxxx Budějovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Havlíčkův Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Jindřichův Hradec, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Kolín, Xxxxxxxx, Xxxxx Hora, Xxxxxxx, Litoměřice, Xxxxx, Xxxxxx, Mladá Xxxxxxxx, Xxxx, Náchod, Xxxx Xxxxx, Nymburk, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Ostrava, Xxxxxxxxx, Pelhřimov, Xxxxx, Xxxxx, Prachatice, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Rakovník, Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Sokolov, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Šlapanice, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx Hradiště, Xxxx xxx Xxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Vsetín, Xxxxxx, Xxxx, Znojmo.
(3) Xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx shodné xx xxxxxxxxx xxxxxx okresních xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2002, xxxxx měly xxxxx x xxxxxx obcích x xxxxxx xxx. Xxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxx nad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx pracoviště xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx; xxxxxxx xxxxx obce Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Praha-západ x xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx nad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx správním xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu Xxxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002. Xxxx Xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx pracoviště xxxxxxxx úřadu x Xxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx okresního xxxxx Xxxxx-xxxxx a správní xxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx-xxx podle xxxxxxxx platných xx xxx 31. xxxxxxxx 2002. Xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxx; xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2002.
(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx náležející xxxxx xxxxxx xxxxxx obecním xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísluší x xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. března 2004 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2.
(5) Práva x povinnosti žadatelů x dávky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, oprávněných xxxx, příjemců xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx posuzovaných xxxx, které přísluší xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxx 2004 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxx vůči xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §63 přísluší x období xx 1. xxxxx 2003 xx 31. prosince 2004 vůči xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
(7) Xxxxxxxxx náležející xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx 2003 do 31. xxxxxx 2004 xxxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům xxxxxxxx x odstavci 2 pro xxxxxx xx 1. xxxxx 2003 xx 31. xxxxxx 2004 je xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.
(9) Xxxxxxxxx-xx xx x odstavcích 2 x 3 xxxxx, xxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecní xxxxxxx.30x)
§79x
(1) Xxxxx x povinnosti x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx obcí uvedených x §79a xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx práce xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přecházejí od 1. dubna 2004 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx v §79x xxxx. 2 xx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxx jeho xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxx. Obec xxxxxxx x §79 odst. 2 xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx obec x xxxxxxxxxx působností.
(3) Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx obce xxxxxxx x §79a xxxx. 2, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přecházejících xx 1. dubna 2004 xx xxxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004 do xxxxxxxxxxx té obce, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
(4) Správní xxxxxx zahájená obecním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §79a xxxx. 2 xxxxx xxxx 1. xxxxx 2004, xxxxx před tímto xxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx zahájené xxxxxxxx úřady obcí xxxxxxxxx v §79a xxxx. 2 x xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx možné zahájit xx xx 1. xxxxx 2004, xxxxxxxx xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.
(6) Pro provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory xx 1. xxxxx 2004 xx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx předpisy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v souvislosti x ukončením činnosti xxxxxxxxx úřadů.
30a) Xxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxx šestá xx xxxxxxxx jako xxxx xxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx zákona č. 359/1999 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx
Xx. XXX
Zákon č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2000 Sb., zákona x. 272/2001 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odstavec 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou
x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx,
x) ministerstvo,
x) Xxxx.".
2. V §10 odst. 1 xx xxxxx "Xxxx xx povinna" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx".
3. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
4. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
5. X §10 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §10 xxxx. 5 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. V §11 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §12 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. V §13 xxxx. 1 xx xxxxx "Obec" nahrazuje xxxxx "Xxxxxx xxxx", xxxxx "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
10. X §13 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad" a xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §14 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
13. X §14 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností"".
14. V §15 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx se slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
15. V §15 odst. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §16 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §17 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §18 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
19. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §19 odst. 3 xx slova "Xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §19 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"".
22. X §19 xxxx. 5 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "okresním xxxxxx" se nahrazují xxxxx "obecním úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §20 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X xxxxxxx §21 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
25. X §21 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
26. X §21 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §21 odst. 3 xx slova "Okresní xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
28. V §21 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. V §21 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §21 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. V §21 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní xxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
32. X §22 xxxx. 5 písm. x) xx slova "okresního xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
33. V §22 xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §22 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx, x něhož" xxxxxxxxx xxxxx "obec, u xxx".
35. X §22 xxxx. 8 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §24x xxxx. 1 xxxx. c) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
37. V §24x xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxx, x něhož" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
38. X §24x odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
39. X §24x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. X §24x xxxx. 3 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx, x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx, x xxx".
41. X §27 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
42. X §28 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §28 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
44. V §28 odst. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
45. X §29 xxxx. 1 větách xxxxx x xxxxx xx slova "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
46. V §29 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
47. X §29 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
48. V §29 xxxx. 4 xx slova "zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §29 xxxx. 5 xx slova "Xxxxxxx úřad, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx oznámil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízením, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
50. X §29 xxxx. 6 xxxx. a) x x) se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx".
51. X §29 xxxx. 6 xxxx. x) až x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
52. V §30 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. X §30 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
54. V §32 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. V §32 xxxx. 3 xx xxxxx "Zaměstnanci okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx".
56. X §33 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §33 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §34 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. V §34 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
60. X §34 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazený do xxxxxxxx úřadu".
61. X §34 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "zaměstnance okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx úřadu".
62. V §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
64. X §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
65. X §36 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
66. V §36 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
67. X §37 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxx je xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx je povinen".
68. X §37 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx a druhé xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
69. X §37 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
70. X §38 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx38)" nahrazují slovy "Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxx xxxx38)".
71. Xxxxxxxx xxx čarou č. 38) zní:
38) §106 xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
72. V §38 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
73. V §38 odst. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slova "zaměstnanec xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "zaměstnanec xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx".
74. V §38 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxx se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
75. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obce x xxxxx".
76. X §39 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
77. X §47 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
78. X §47 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
79. X §48 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
80. V §48 xxxx. 2 xxxx. x) a g) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
81. X §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
82. X §51 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
83. X §51 xxxx. 3 xxxx. x) x x) se slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
84. X §51 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
85. X §52 xxxx. 1, 2 x 3 se xx xxxxx "ochrany" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností zařazení xx obecního xxxxx".
86. V §53 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x zaměstnance xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx".
87. X §54 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
88. X §55 odst. 1 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
89. X §55 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
90. X §55 xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
91. X §55 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
92. X §56 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
93. X §57 odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slovo "ochrany" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obecního xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx za xxxxx "ochrany" xxxxxxxx xxxxx "x zaměstnanci xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxx xxxxx".
94. Xx §58 xx xxxxxx xxxx §58a, xxxxx xxx:
"§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
95. X §59 xxxx. 7 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx z xxxxx uložených obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
96. X §61 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
97. X §61 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
98. X §61 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx" nahrazuje xxxxx "obecního úřadu".
99. V §62 xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
100. X §62 xxxx. 3 xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 20/1966 Xx., x péči x xxxxxx xxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 20/1966 Sb., x xxxx x xxxxxx xxxx, ve xxxxx zákona x. 210/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 548/1991 Xx., xxxxxx x. 550/1991 Xx., xxxxxx x. 590/1992 Sb., xxxxxx x. 15/1993 Xx., xxxxxx x. 161/1993 Sb., zákona x. 307/1993 Sb., xxxxxx x. 60/1995 Xx., xxxxxx č. 206/1996 Sb., xxxxxx x. 14/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 110/1997 Sb., zákona x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 164/2001 Xx., zákona č. 260/2001 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x xxxxxx x. 290/2002 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §39 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče. Xxxx xxxxxxxxx xxxx trvat xx xxxxx dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".
2. X §54 xxxx. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
3. §56 se xxxxxxx.
4. V §67x xxxx. 10 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) lékaři xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyřizování konkrétních xxxxxxxxx, návrhů xx xxxxxxxxxxx a podnětů xx xxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx správním xxxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx l).
5. X §67x xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx okresních xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx".
6. X xxxxxxx nad §74 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx".
7. X §74 xxxx. 1 xx slova "Pracovníci xxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxx tvorbě xxxxxx xxxxxxxxx politiky x xxxxxxxxx rozsahu" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správy x xxxxxxxxxxx xxxxx zařazení xx krajského úřadu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx provádění xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx".
8. X §74 xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
9. X §77 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx, obvodní xxxx, xxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx zdravotnické zařízení xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřad, v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".
10. Xx §81 xx xxxxxx xxxx §81x, xxxxx zní:
"§81x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 37/1989 Sb., o xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi, xx xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx č. 40/1995 Xx., xxxxxx č. 299/1997 Sb., xxxxxx x. 190/1999 Xx. x xxxxxx x. 132/2000 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby x dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx prostřednictvím xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx ze zdravotního xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxxx xxxx.".
2. X §9 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zdravotnické zařízení xxxxxxxxxxx tuto xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx x podnětu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xx xxxxxxx xxxxx".
3. X §9 xx odstavce 5 x 7 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.
4. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "orgán xxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx".
5. V §12 odst. 2 xx slova "xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx".
6. X §13x se xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
7. Za §16 xx xxxxxx xxxx §16x, xxxxx xxx:
"§16x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 160/1992 Xx., x zdravotní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXIII
Xxxxx č. 160/1992 Sb., x xxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 161/1993 Sb., xxxxxx x. 258/2000 Xx. a xxxxxx x. 285/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §5 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x orgánem příslušným x xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "s krajem xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x oprávnění".
2. V §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
3. X §10 odst. 1 se slova "Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze nebo Xxxxxxxxxxx xxxx hlavního xxxxx Xxxxx" nahrazují xxxxx "Krajský xxxx, Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx".
4. Xx §21 xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxx:
"§21a
Působnosti xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x. 48/1997 Xx., x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Xx., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 459/2000 Xx., zákona x. 176/2002 Sb., zákona x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. x zákona x. 309/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §27 xxxx. 6 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx úřad)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx (x hlavním xxxxx Praze Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy)".
2. X §47 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Magistrát xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx, v xxxxxxx xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx úřad") x xxxxx "okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
3. X §48 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" a "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxxx xxxxxx".
4. X §49 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajského xxxxx" x "krajský úřad".
5. Xx §55a xx xxxxxx nový §55x, xxxxx zní:
"§55x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXV
Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Xx., zákona x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 57/2001 Xx., zákona x. 185/2001 Sb. x xxxxxx x. 407/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §13 xxxx. 2 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
3. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §13 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §13 odst. 6 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §13 xxxx. 7 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" x "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §13 xxxx. 8 xx xxxxx "okresním xxxxxx" x "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
8. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "okresního" xxxxxxxxx xxxxxx "krajského".
9. X §27 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu xx xxxxx února" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx".
10. X §34 xxxx. 1 xx xxxxx "okresních xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx".
11. X §37 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxx uložené x vybrané podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx.".
12. V §39 xxxx. 1 xx slovo "okresní" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
13. X §43 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "Xxxxxxx".
14. Xx §44 xx xxxxxx xxxx §44a, xxxxx zní:
"§44x
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx .".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., zákona č. 120/2002 Sb. a xxxxxx č. 309/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxx XXX xxxx 1 xx x xxxxxxx slova "léčebně xxxxxxxxxxx péče" zrušují.
2. X §45 xxxx. 1 xx xxxxx "léčebně preventivní xxxx" xxxxxxx.
3. X §47 odstavec 1 zní:
"(1) X xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxx očkovací xxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx,
a) jde-li x xxxxxxxx látku xxxxx tuberkulóze x xxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxx očkování musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržet xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. X §47 se za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:
"(2) X xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) zajistí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx látka xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4.
5. X §47 xxxx. 4 xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
6. V §47 xxxx. 4 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
7. §49 xxx:
"§49
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádné [§69 xxxx. 1 písm. x)] očkování, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx těch, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx, jsou hrazena xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx látky na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx očkování, která xxxx xxxxxxxxx podle §47 odst. 1 xxxx. b), xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx provádějí za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx si xxxxxx provedení objednala, xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
8. X §51 xxxx. x) xx xxxxx "zařízení" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
9. X §62 xxxx. 2xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx".
10. X §72 xxxx. 1 se xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
11. X §72 xxxx. 1 a 2se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
12. X §73 xxxx. 1 xx xxxxx ",, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. X §73 odst. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" zrušují.
14. X §74 xxxx. 1 xx xxxxx "x zařízení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
15. X §74 xxxx. 3 se xxxxx "nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxx.
16. V §74 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
17. X §75 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx".
18. V xxxxx X díle 1 xx v nadpise xxxxx "a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova ",, xxxxxxxxx ústavy x Xxxxxx zdravotní ústav".
19. X §78 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
20. X §78 se xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmeno d) xx označuje jako xxxxxxx x).
21. X §79 xxxx. 2 xx xxxxx "x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".
22. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx xx xxxxxx x uskutečňování xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
23. X §80 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
24. X §80 odst. 1 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajských xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
25. X §80 xxxx. 1 se písmeno x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
26. X §80 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "příslušného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
27. X §80 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x n), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxxxx kontrolní plány xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x jinými státními x nestátními xxxxxx x organizacemi, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx občanských sdružení, xxxxx x se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
28. X §80 odst. 2 xx slova "x) xx d)" xxxxxxxxx slovy "x) x x)".
29. X §80 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:
"(4) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x mimořádná očkování, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx TBC x Tuberculinu x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.
30. §81 xx zrušuje.
31. Xxxxxx §82 zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
32. X §82 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x sídla stanoví xxxxxxx č. 2 x xxxxxx zákonu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pracoviště x místech xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx správními xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy. X xxxx krajské hygienické xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".
33. X §82 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
34. X §82 odst. 2 xx slova "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanici".
35. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
36. X §82 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany", x xxxxx xxxx xx středníkem xx xxxxx "tento xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx".
37. X §82 odst. 2 xxxx. l) xx xxxxx "příslušný xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
38. X §82 xxxx. 2 písm. p) xx slovo "celostátním" xxxxxxx, slovo "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx x řídit" x xxxxx " ; sledovat ukazatele xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxx xxxxx území, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby ke xxxxxxxx xxxxxxx života; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxx.
39. X §82 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x" xx xxxxxxx.
40. X §82 xx odstavec 4 xxxxxxx.
41. Xxx §83x xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx".
42. X §84 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx" zrušují.
43. X §84 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví" xxxxxxxxx xxxxx "ředitel příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
44. V §84 se doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx určují xxxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx.".
45. V §85 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
46. X §85 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
47. X §85 xxxxxxxx 2 x 3 xxxxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vyhlášeno. Xxxxxxxxx xx provede xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 xxx. Xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízení xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice. Xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jeho vyhlášení, xxxxx x xxx xxxx stanoveno xxxxx.".
48. X §85 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx hygienika" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy x xxxxx" se xxxxxxx.
49. Xxxxxx xxxxxx 3 xxx: "Xxxxxxxxx ústavy x Xxxxxx zdravotní ústav".
50. §86 xxx:
"§86
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků, vyšetřování xxxxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdravotního xxxxxx x dále xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotního xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx zdravotních xxxxx x xxx xxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, x podílení xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxx, x xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx služeb x na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zřizují zdravotní xxxxxx xx sídlem x Xxxxx, Kolíně, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Ústí xxx Xxxxx, Liberci, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Brně, Xxxxxxxx, Xxxxxxx a xx Xxxxx. Zdravotní ústavy xxxx příspěvkovými xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx zřizovatele xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(2) K xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx politiku, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x zajištění xxxxxxxxx x referenční xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, životních xxxxxxxx x zdraví, x xxxxxxxxxxx spolupráci, xx xxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxxxxxxx výchově v xxxxxxxxxx oborech, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx výchovu obyvatelstva xx zřizuje Státní xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx ústav xx příspěvkovou organizací. Xxxxxx xxxx zřizovatele xxxx Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxx x Státní xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxx xxxxxxx infekčních x xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx onemocnění údaje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx infekčních xxxxxxxxxx, ohrožení nemocí x povolání a xxxxxx poškození zdraví x xxxxx, xx xxxxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx je orgánům xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.
(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavů x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústavu xx ředitel, kterého xxxxxxx a xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx zdravotních xxxxxx x Xxxxxxxx zdravotního xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".
51. §87 xx xxxxxxx.
52. Xxxxxx oddílu 4 zní: "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob".
53. X §88 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx krajských a xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx", xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx tečkou.
54. X §88 xxxx. 2 se slova "Xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanci xxxxxxx v xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "Xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví", slova "xxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.
55. V §88 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".
56. V §88 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanci" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".
57. X §88 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněni xxxxxxx k účasti xx xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx způsobilé xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx pověření xxxxxx xxx příslušným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx umožnit xxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx pověření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odborně xxxxxxxxx xxxxx nelze pověřit xxxxxxxxxx ukládat opatření xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.".
58. Xx §88 xx vkládá nový §88x, xxxxx xxx:
"§88x
Xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx způsobilostí xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx51) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, uvedených x §78 písm. x) až x),
x) při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti prevence xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx plněním povinností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx zdravotních rizik,
x) při odborném xxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákaz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx poškozeními xxxxxx x xxxxx,
x) xxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovních xxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx.".
59. X §89 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zaměstnanci hygienických xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx orgánů ochrany xxxxxxxxx zdraví".
60. X §89 odst. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 xxxx. 1 xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
61. X §90 se xxxxx "x zaměstnanci xxxxxxx v §88 xxxx. 1" xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "orgán", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §88 xxxx. 1" xx xxxxxxx, xx větě xxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §88 odst. 1" xxxxxxx x xxxxx ",, xxxxx xxxxxxx působnost orgánů xxxxxxx veřejného zdraví" xx xxxxxxx.
62. §91 se xxxxxxx.
63. X §92 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" x "xxxx. 3" xxxxxxx x xx xxxxx "§82" xx xxxxxxxx slova "xxxx. 2".
64. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "x" xx xxxxx "§21 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "§22 xxxx. 2" xx xxxxxxxx xxxxx "x §31 xxxx. 1", xxxxx "§82 xxxx. 3" se xxxxxxx x xx xxxxx "§39 odst. 2 xxxx. d)," xx xxxxxxxx xxxxx "§82 odst. 2".
65. X §94 xxxx. 4 xx xxxxx "§81 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxx, xxxxx "§82 xxxx. 3" xx xxxxxxxxx xxxxx "§82 xxxx. 2".
66. X §94 xxxx. 4 xx xxxxx "§80 xxxx. 1 xxxx. h)" nahrazují xxxxx "§80 xxxx. 1 xxxx. x)".
67. X §95 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy x xxxxx" xxxxxxx.
68. X §97 xxxx. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx uvedených x §88 xxxx. 1" x "x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
69. X §108 odst. 1 xx xxxxx "§4 xxxx. 1, 2 a 5" xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 1 xx 3 x xxxx. 5" x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:
"(5) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojem okresní xxxxxxxx, rozumí se xxx xx dni 1. xxxxx 2003 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx po dni 1. xxxxx 2003 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
70. X xxxxxxx přílohy č. 1 xx xxxxx "x zařízení ochrany xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
71. X příloze x. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Hygienická xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx", "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx".
72. Xxxxxxx x. 2 xxx:
"Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx č. 258/2000 Xx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hygienických xxxxxx x jejich xxxxx
1. Hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx se xxxxxx x Praze pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,
2. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Praze pro xxxxx okresů Benešov, Xxxxxx, Xxxxxx, Kolín, Xxxxx Hora, Xxxxxx, Xx. Boleslav, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx,
3. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxx Budějovice, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx a Xxxxx,
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxx území xxxxxx Domažlice, Xxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxx-xxx, Xxxxx-xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx,
5. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx okresů Cheb, Xxxxxxx Vary x Xxxxxxx,
6. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx se xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx, Chomutov, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx x Ústí xxx Labem,
7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx Lípa, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx,
8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Rychnov xxx Kněžnou x Xxxxxxx,
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Pardubického xxxxx xx xxxxxx x Pardubicích xxx xxxxx okresů Chrudim, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxx nad Xxxxxx,
10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Havlíčkův Xxxx, Xxxxxxx, Pelhřimov, Třebíč x Xxxx xxx Xxxxxxx,
11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Jihomoravského xxxxx se sídlem x Brně xxx xxxxx okresů Xxxxxxx, Xxxx-xxxxx, Brno-venkov, Břeclav, Xxxxxxx, Xxxxxx a Xxxxxx,
12. Krajská xxxxxxxxxx stanice Olomouckého xxxxx se sídlem x Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx,
13. Xxxxxxx hygienická stanice Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje se xxxxxx x Xxxxxxx xxx území xxxxxx Xxxxxxx, Frýdek-Místek, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx-xxxxx,
14. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx Xxxxx xxx území okresů Xxxxxxxx, Xxxxxxx Hradiště, Xxxxxx x Xxxx.".
73. Xx přílohu x. 2 xx xxxxxx nová příloha x. 3, xxxxx xxx:
"Xxxxxxx č. 3 x zákonu x. 258/2000 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxx stanic
1. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Kutná Xxxx, Xxxxxx, Ml. Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Rakovník,
2. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Hradec, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Strakonice, Tábor,
3. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rokycany, Xxxxxx,
4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Karlovarského xxxxx xx sídlem x Karlových Varech xx xxxxxx pracoviště x xxxxxx Cheb, Xxxxxxx,
5. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústeckého xxxxx se sídlem x Xxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxxxxxx,
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Libereckého kraje xx sídlem x Xxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx v obcích Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx,
7. Krajská hygienická xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje xx sídlem x Xxxxxx Králové xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxx, Náchod, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx,
8. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx xxx Orlicí,
9. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx má územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx Brod, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxxx,
10. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Brně xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Blansko, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Vyškov, Xxxxxx,
11. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx x Xxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Přerov, Xxxxxxx,
12. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxx,
13. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Zlínského xxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxxx pracoviště x xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx.".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx)
Xx. XXXXXX
V §349x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx č. 265/2001 Xx., xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx pro zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx občanského xxxxxxxx
Xx. XXXXXXX
X §20i xxxxxx č. 40/1964 Sb., xxxxxxxx zákoník, xx znění zákona x. 509/1991 Xx., xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2) xxx:
"(2) Sdružení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx sdružení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Do xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jedná, x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxxxxx jejich působnost.
2) Xxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 102/1992 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 102/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky související x vydáním zákona x. 509/1991 Xx., xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx x upravuje xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx zákona č. 227/1997 Xx. x xxxxxx č. 126/1998 Xx., se mění xxxxx:
1. V §9 odst. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
2. X §9 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
3. V §10 xxxx. 2 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. §14 xxx:
"§14
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu
Xx. XX
Xxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx č. 236/1995 Xx., xxxxxx x. 77/1998 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Sb., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 48/2002 Xx. a xxxxxx č. 202/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §64 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx jednotlivých ustanovení xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx 25 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxx,
x) xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xxx xxxxx ústavní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §74 xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxxxx ochránce xxxx,
x) ministr vnitra, xxx-xx x xxxxx xx zrušení obecně xxxxxxx vyhlášky kraje x hlavního xxxxx Xxxxx x jde-li x návrh na xxxxxxx právního xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x návrh xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hlavního xxxxx Xxxxx,
x) zastupitelstvo xxxx, xxx-xx o xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx, xx xxxxx územního xxxxxx xxxx xxxxxx.".
2. X §64 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4, 5, 6 x 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, 4, 5 x 6.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXX
V §61 xxxx. 9 větě xxxxx xxxxxx č. 169/1999 Sb., x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 349/1999 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
X §1 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., x Veřejném xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Sb., xx xxxxx "okresní xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 94/1963 Xx., x xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 94/1963 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 132/1982 Sb., xxxxxx x. 234/1992 Xx., xxxxxx x. 72/1995 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 301/2000 Xx. x xxxxxx x. 109/2002 Sb., xx mění xxxxx:
1. §4 včetně xxxxxxx zní:
"§4
Xxxxxxxx sňatek
(1) Xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, místostarostou xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce, městské xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x uzavření xxxxxxxxxx lze xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxx místostarostou obce, xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx matričním úřadem, xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Prohlášení x xxxxxxxx manželství xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxx xxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx úřadu.
(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na kterémkoli xxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxxxxxx xxxxxx toto místo xxxxx.
(5) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obecním xxxxxx.".
2. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxx okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "mohou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx působností, x hlavním xxxxx Xxxxx x ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx magistráty xxxxxx xxxx".
3. X §17x xxxx. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "§4,".
4. Xx §104 se xxxxxx xxxx §104x, xxxxx xxx:
"§104x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členu xxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
5. Xx §104x xx vkládá xxxx §104x, xxxxx zní:
"§104x
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx od 1. xxxxx 1998 xx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx x uzavření manželství xxxx xxxxxxxxxxxx obce, xxxxx x xxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1 oprávněn, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx prohlášení vzniklo, xxxxxxxx byly splněny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. To xxxx platí pouze x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx manželství.".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx
Xx. XXXX
Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx č. 20/1975 Xx., zákona x. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Sb., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx č. 24/1993 Xx., zákona č. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx č. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Sb., xxxxxx č. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 30/2000 Sb., zákona x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., zákona č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Xx., zákona x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §75 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx;".
2. X §336c xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §338x odst. 1 xxxx. d) se xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. Xx §370 xx xxxxxx xxxx §370a, xxxxx xxx:
"§370x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x. 97/1974 Xx., x xxxxxxxxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 97/1974 Sb., x xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 343/1992 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Xx. x xxxxxx x. 107/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §6 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
2. X §6 xxxx. 4 xx slova "xx xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
3. X §13 xxxx. 1 písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxx orgány," xxxxxx xxxxx "xxxxx,".
4. X §15 xxxx. 3 xx xxxxx "označeného x xxxxx xxxxxx jako xxxxx, xxxxx x xxxxxxx" xxxxxxx.
5. X §17 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx ústřední xxxxxx x Praze je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnitra. Je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x samostatnou xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
6. X §18 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx ministerstvem xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx účetními xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra.".
7. X §18 odstavec 3 xxx:
"(3) Xxxxxx působnost jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, přičemž xxx
a) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obvodem krajů Xxxxxxxxxxxxxx x Zlínského x xxxxx Vysočina,
x) Státní oblastní xxxxxx v Litoměřicích xx vymezena xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x Ústeckého,
c) Xxxxxx archiv v Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Plzni xx xxxxxxxx územním xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx,
e) Xxxxxx oblastní archiv x Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx,
f) Xxxxxx oblastní xxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx obvodem xxxxx Xxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxx oblastní archiv x Zámrsku je xxxxxxxx územním obvodem xxxxx Královéhradeckého a Xxxxxxxxxxxx.".
8. X §18 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.
9. V §18x odstavec 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oblastních archivů. X jejich čele xxxxx xxxxxxx. Státní xxxxxxx xxxxxxx
x) x Xxxxxxx, Havlíčkově Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx-xxxxxx, se xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xx xxxxxx xx Slavkově x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx zemského archivu x Brně,
x) x Xxxxx Lípě, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxx, Xxxxxxx, Lounech, Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Litoměřicích,
x) x Bruntále, Frýdku-Místku, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Novém Xxxxxx, Olomouci, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx v Opavě,
x) x Xxxxxxxxxxx, xx sídlem x Xxxxxxxxxx Xxxx, Chebu, Xxxxxxxx, se sídlem x Xxxxxxxxxxxxxxx, Karlových Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Plzni-jih, xx xxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v Plzni,
x) v Benešově, Xxxxxxx, Kladně, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Mělníku, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xx xxxxxx x Xxxx nad Xxxxx, Xxxxx-xxxxxx, se xxxxxx x Xxxxxxxxxx, Praze-západ, xx xxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Státního xxxxxxxxxx archivu x Xxxxx,
x) v Xxxxxxx Budějovicích, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Prachaticích, Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami Xxxxxxxx oblastního archivu x Xxxxxxx,
x) x Xxxxxx Králové, Xxxxxxxx, Jičíně, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xx xxxxxx x Litomyšli, Xxxxxxxx a Xxxx xxx Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivu x Zámrsku.".
10. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxx složkou".
11. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
12. X §28 xxxx. 1 xx za xxxxx "Xxxxxxxx orgánu," xxxxxx slovo "xxxxx,".
13. V §28 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx", slova "Magistrátní xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Magistrát", xx xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxx úřad xxxx" xxxxxxx, slova "Xxxxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx" x xxxxx "tyto xxxxx mají" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx město Praha".
14. X §28 xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx státním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, výnosy x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy.".
15. X §28 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:
"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 429/1990 Xx., xxxxxx č. 40/1994 Xx., zákona x. 203/1994 Xx., xxxxxx x. 163/1998 Xx., xxxxxx č. 71/2000 Xx. x xxxxxx x. 237/2000 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §13 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§28 xxxx. x)]" xxxxxxx.
2. V §23 xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxxx "x" x xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xx zrušují.
3. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx obce")" xx nahrazují xxxxx "(xxxx xxx "vybrané xxxxxx úřady")".
4. X §26 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "x xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxx.
5. X §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
6. V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x přednostům xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx" zrušují.
7. X §27 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřady" x písmena x) x x) xx xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
8. V §27 xx za xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxx xxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplachový xxxx xxxxx,
x) stanoví xxxxxxxxx kraje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jednotkami xxxxxxx xxxxxxx,
2. zdrojů xxxx x hašení xxxxxx a tyto xxxxxx xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxxx x xxxx zvýšeného xxxxxxxxx xxxxxx požáru,
4. xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
5. xxxxxxx xxxxxxx xxx akcích, kterých xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob.".
Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako odstavec 3.
9. X §27 odst. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx působnosti" xxxxxxx.
10. §28 se xxxxxxx.
11. V xxxxxxx §29 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx úřad".
12. X §29 odst. 3 se xxxxx "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx".
13. X §29 xxxx. 4 se xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx".
14. X §29 xxxx. 4 písm. x) xx slova "xxxxxx, xxxxxxxxx" zrušují.
15. X §30 xxxx. x) xx xxxxx ", okresních úřadů" xxxxxxx.
16. X §69x xxxx. 3 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kraje".
17. Xx §89 xx xxxxxx xxxx §89x, který xxx:
"§89x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu a xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 94/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x právu xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 94/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx shromažďovacím x zákona x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 259/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xx slova "xxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx obvodu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad, x xxxxxxx městě Xxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, x jehož xxxxxxxx xxxxxx".
2. X §1 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §1 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx zrušuje.
4. X §2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. Xx §2 xx xxxxxx nový §2x, xxxxx zní:
"§2x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 200/1990 Xx., x přestupcích
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 344/1992 Xx., xxxxxx x. 359/1992 Xx., xxxxxx x. 67/1993 Xx., zákona x. 290/1993 Xx., xxxxxx č. 134/1994 Xx., zákona x. 82/1995 Xx., zákona x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 279/1995 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx x. 112/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 361/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Xx., xxxxxx Ústavního soudu xxxxxxxxxxxx xxx č. 52/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Sb., xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx x. 273/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx č. 312/2001 Sb., zákona x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., zákona x. 78/2002 Xx., xxxxxx x. 216/2002 Xx., xxxxxx x. 259/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Xx. a xxxxxx x. 311/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx příjmem xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §13 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
3. X §34 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. Xx §47x se xxxxxx xxxx §47x, xxxxx xxx:
"§47x
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ten, xxx
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tabulky x označením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxx tabulky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxx, odstraní xxxx xxxxxxx tabulku x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx čistotu x xxxxxxx xx xxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx vzhled xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxx uložit xxxxxx až xx xxxx 10&xxxx;000 Xx.".
5. X §52 xxxxxxx a) xxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxx (§53 xxxx. 4),".
6. X §52 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) x x).
7. X §53 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
8. X §53 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "a xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
9. X §53 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx městských xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.".
10. X §60 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
11. V §79 xxxx. 4 xxxx první se xxxxx ", xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx rozhodoval o xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
12. X §85 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "krajského xxxxx".
13. X §89 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
14. Xx §95 se xxxxxx nový §95a, xxxxx zní:
"§95x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, úřadům městských xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 67/1993 Xx., xxxxxx č. 163/1993 Xx., xxxxxx x. 82/1995 Xx., xxxxxx x. 153/1995 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 311/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "orgán xxxxx x přenesené působnosti" xxxxxxxxx slovy "krajský xxxx".
2. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
3. X §5 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx krajský úřad, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ministerstvo, xxxxxxxx xxxxxxxxx pozastavit.".
4. X §5 xx xxxxxxxx 3 x 4 zrušují.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.
5. V §5 xxxx. 3 xx xxxxx "Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
6. Xx §28x se vkládá xxxx §28x, který xxx:
"§28b
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 298/1992 Xx., x xxxxxxx referendu
Čl. X
Xxxxx č. 298/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1994 Xx. x zákona x. 132/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §25 xxxx. 1 se slova "xxxxxx rada" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".
2. X §25 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxx xxxxxx x xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxx pomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.".
3. X §43 xx odstavec 4 xxxxxxx.
4. X §72 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
5. V §89 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
6. X §90 xxxx. 1 xxxx xxxxx a xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx" x ve xxxx první se xxxxx "obecní rada" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx".
7. V §90 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
8. Za §92 xx xxxxxx nový §92x, xxxxx zní:
"§92x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 40/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky
Xx. XX
Xxxxx č. 40/1993 Sb., x nabývání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 272/1993 Xx., xxxxxx x. 337/1993 Sb., xxxxxx x. 140/1995 Xx., zákona x. 139/1996 Sb. x xxxxxx x. 194/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 7 xxxx xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 3x) xxx: "Xxxxxxxxxx xx činí x krajského xxxxx, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxx části3a) určené Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx měst (xxxx xxx "xxxx"), xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx prohlášení xxxx.
3x) §4 zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Xx.".
2. X §10 odst. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje x xx větě xxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxx".
3. X §12 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Xxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx slib xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx Praze xxxx xxxxxxxxxx xxxxx městské xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve městech Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxx tajemníkem xxxxxxxxxx xxxxxx měst, x xxxxxx před xxxxxxxx zastupitelského xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.".
4. X §18a odst. 2 xxxx první xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxx".
5. X §18x xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
6. X §18x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "úřad".
7. V §20 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Osvědčení x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jedná. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, vydává xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.".
8. X §20 odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3x) xxx:
"(4) Žádost x vydání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx u úřadu xxxx obecního úřadu, xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx městě Praze x úřadu xxxxxxx xxxxx, v územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx části, xxx xxxxxx vojenské xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,3x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1. Xx-xx osoba xxxxxx pobyt x xxxxxx, xxxx žádost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx občanství Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxx podání.
3x) §2 zákona č. 301/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx č. 207/2001 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.".
9. X §23 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxxx "Úřad", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "úřadu" x xxxxx "Obvodní xxxx x Xxxxx 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
10. V §23 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx xxxx: "Xxxxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxx pozbyly xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mají xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx kraje xxxxxx xxxxx.".
11. X §23 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "úřadu", slova "Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
12. V §23 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "Úřadu xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
13. X §24 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Ve sporných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx. Xxxxx xxxxx trvalý xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1.".
14. X §24 xxxx. 2 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx".
15. Xx §27x se xxxxxx xxxx §27x, xxxxx zní:
"§27d
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, úřadu městské xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, magistrátu xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 41/1993 Xx., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx kopie x listinou x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady
Xx. XXX
Xxxxx č. 41/1993 Sb., x xxxxxxxxx shody xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx pravosti xxxxxxx okresními x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx úřady, ve xxxxx zákona x. 15/1997 Xx. a xxxxxx č. 132/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. 1 xx slova "úřad xxxxx," xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxxx úřad, xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xx městech Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx".
2. V §1 odst. 2 xx xxxxx "Okresní xxxx x v xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx magistráty xxxxxx xxxx x x xxxxxxx městě Praze Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx" x slova "xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
3. X §1 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností písemně xxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Magistrátu xxxxxxxx města Xxxxx" x xx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx "úřadu" nahrazuje xxxxxx "xxxx".
4. X §7 se xxxxx "xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřady", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx5)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností" x poznámky pod xxxxx č. 4) x 5) xx xxxxxxx.
5. Za §8 se vkládá xxxx §8x, xxxxx xxx:
"§8x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Brna, Ostravy x Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
6. X příloze x xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx vymezeného x §1 xxxx. 1 x 2 xxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 119/2002 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x změně xxxxxx x. 288/1995 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění zákona x. 13/1998 Sb., x zákona č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx)
Xx. XXXX
Zákon č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, x x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Sb., x střelných xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x střelných zbraních), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Sb., x zákona č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), xx xxxx takto:
1. X §27 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
2. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27a, xxxxx xxx:
"§27x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů
Xx. LIV
Xxxxx č. 148/1998 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 363/2000 Sb., zákona x. 60/2001 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxx pod x. 322/2001 Sb. x xxxxxx x. 310/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §13 odst. 1 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx".
2. Xx §2 se xxxxxx nový §2x, xxxxx xxx:
"§2x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 193/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 193/1999 Sb., x xxxxxxx občanství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "obvodní xxxx xxxxxx" xx xxxxxxx x xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx" se vkládají xxxxx "určený Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy".
2. V §3 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx úřad v Xxxxx 1" nahrazují xxxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx 1".
3. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, který zní:
"§13x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, úřadům xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
V zákoně č. 309/1999 Sb., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x §13 xxxx. 1 xxxxx "Xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřady".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx a x změně zákona x. 283/1991 Xx., x Policii České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Xx. a xxxxxx č. 217/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. §69 xxx:
"§69
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxx xxxxxx jednorázové nabídky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx státu. Xxxx xxxxxxxxxx stanoví vláda xxx xxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".
2. X §89 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností" x na xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX PADESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 328/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 328/1999 Sb., x občanských xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §4 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností", xxxxx "Magistrát hlavního xxxxx Prahy, xxxxx xxxxx o hlavním xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy" x slova "(dále xxx "xxxxxxx xxxx")" xx nahrazují xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. X §4 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 xx 4.
3. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
4. X §4 xxxx. 2 větě třetí xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
5. X §4 xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecním xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. X §4 odst. 4 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "územním" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
8. X §8 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx druhé xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností" x xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. V §11 xxxx. 2 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx ", x xxxxxx narozeného x xxxxxx Magistrát xxxxx Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx průkaz vydal" xx xxxxxxx.
11. X §12 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
12. X §14 xxxx. 1 písm. x), x), i), x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. V §15 odst. 1 xx 3 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §16 xx x nadpisu xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. V §16 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §16 xxxx. 2 se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresnímu xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §16 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §16 xxxx. 5 x 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §17 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §17 xxxx. 4 x 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
22. V §18 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností".
23. §19 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17) xxxxxxx.
24. X §20 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "Zaměstnanci xxxxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx," x slova "okresních xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx působností".
25. Xx §23 se xxxxxx nový §23x, xxxxx xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, úřadu xxxxxxx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, magistrátu měst Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §24 xxxx. 2 xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx slova "xx 31. xxxxxxxx 2002" xxxxxxxxx xxxxx "xx 31. prosince 2003".
ČÁST XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 329/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 329/1999 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x cestovních xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 217/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slova "Xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx nestanoví xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx úřad")" se xxxxxxxxx xxxxx "(dále xxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
2. V §12 xxxx. 2 xxxx první se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §15 xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. X §16 xxxx. 2 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností".
7. X §19 xxxx. 2 se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11) xxx:
"11) §2 zákona x. 301/2000 Xx., x matrikách, xxxxx x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §30 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. V §35 se slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx xx poznámku pod xxxxx č. 22) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx.
10. V §36 xxxx. 1 větě xxxxx se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajů, xxxx x xxxxxxxxxx působností".
11. Za §39 xx xxxxxx xxxx §39x, xxxxx xxx:
"§39x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx části hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx Brna, Xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx zákona č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx)
Čl. XX
Xxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxx x. 2/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x c) xx označují jako xxxxxxx x) a x).
2. X §2 xxxx. c) xx xxxxx "okresní xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností", xx slova "v xxxxxxx xxxxx Xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx" a xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxx xxxx")" xx xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx jen "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx")".
3. X §2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx" xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx městských xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx těchto xxxx".
4. Xx §3 se vkládá xxxx §3x, který xxx:
"§3x
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx5) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxx §7 písm. x). Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx2) x xxxxxxx, kterým xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,3) (xxxx xxx "obyvatel"), xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §3 x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x); xxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".
5. §4 zní:
"§4
Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zpracovatelem5) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx §7 xxxx. x). Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxx xxxxx x informačního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kteří xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxx xxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx2),3) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obyvatelích x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 x xxxxxxxx údaje xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x); xxxx údaje může xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx, jen jsou-li xxxxxxxx xxx výkon xxxx působnosti.".
6. X §5 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxxx obcí nebo xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", které xxxxxxx"; ve xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxx xx uživatelem" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx x obecní xxxx xxxx xxxxxxxxx" x x xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx úřad".
7. X §6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "územním" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
8. X §7 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"a) xxxxxxx úřad xxxxx x nabytí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx poslední xxxxx;".
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
9. V §7 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx §6;".
10. X §7 xxxx. x) xx xxxxx "obec" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxx".
11. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřady x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxx x xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.
12. X §8 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx, xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. V §10 odst. 4 xx xxxxx "V xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx místem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "X xxxxxxx, xx nelze zjistit xxxxx trvalého pobytu xxxxxx xxxxx odstavce 3, rozumí xx xxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxx xxxxxx".
14. X §10 odst. 6 xxxx. b) xx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: "xxxxx xx xxxxxxxx pobytu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxxx;".
15. X §10 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §19 odst. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů, xxxxxxxxx x obcí" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx nebo obcí, xxxxxxxxx x zaměstnanci x újezdních xxxxxxx4)".
17. Xx §22 xx vkládá xxxx §22x, xxxxx xxx:
"§22x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx, Ostravy x Plzně x xxxxxxx úřadům xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se mění xxxxx:
1. V §2 písm. x) x x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxx" x xx slova "xxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx nebo" .
2. V §2 xxxx. x) x x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
3. X §4 xxxx. 1 xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
4. X §4 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §4 xxxx. 7 xx slova "xx xxxxxx" x "xxxx okresu" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
6. X §4 xxxx. 8 xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxx.
7. X §5 xxxx. 3 písm. x) xx slova "přednosty xxxxxxxxx úřadu," xxxxxxx.
8. X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx," zrušují.
9. X §7 xxxx. 2 písm. x) se xxxxx "x xxxxxx" zrušují.
10. X §7 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "starosta xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
11. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx událost územní xxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx-xx se xxxxx xx xxxxxx situace, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kraje Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx podmínky x xxxxxxxxxx, činnosti x úkolech zařízení xxxxxxxxxxxx záchranné služby xxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx vyhláškou.".
12. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" zrušuje x xx xxxxx textu xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx: "ve xxxxxxxxx xxxxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §10 odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
14. V §10 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" nahrazují xxxxx "obecních xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
15. V §10 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) vkládají nová xxxxxxx d) x x), která xxxxx:
"x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx (xxxx xxx "havarijní xxxx kraje"),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného systému xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).
16. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", za xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx slova "xx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřady" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §10 xxxx. 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
18. X §10 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "havarijního xxxxx kraje x" x slova "xxxxxxxxx xxxxx krajů x xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx".
19. X §10 xxxx. 5 xxxx. a) se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.
20. X §10 odst. 5 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).
21. X §11 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
22. X §11 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §11 písm. x) xx za xxxxx "schvaluje" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxx,".
24. X xxxxxxx dílu xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. §12 včetně xxxxxxx xxx:
"§12
Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §15 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxx události, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních xxxxx x ochranu xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx potřebu xxxxxxxxx xxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) plní xxxxx xxx provádění záchranných x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x územními xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcemi,
c) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidačních prací xxxxxxxx obdobně xxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 5 za xxxxxxxx stanovených x §10 xxxx. 7,
x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx x používá pro xxxxxxxxxx vnějších havarijních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, právnické x xxxxxxx xxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx ohrožení obyvatel x připravenými záchrannými x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx vnější xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vyplývá ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
g) spolupracuje xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx (§17).
(3) Prováděcí právní xxxxxxx stanoví xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu kraje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.".
26. §13 xxxxxx nadpisu xxx:
"§13
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností
Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx záchranné x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx správním xxxxxx obecního úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx záchranných x xxxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx své xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
27. X §14 xx slova "přednosta xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "starosta xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxx xxx" xxxxxx xxxxx "své".
28. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx záchrannému sboru xxxxx" x slovo "xxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "kraje".
29. X §16 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §17 xxxx. 3 se xx xxxxxx "hejtman" xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx slova "xxxxx xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxx.
31. X §20 odst. 2 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxxxx" se zrušuje x za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx slovo "xxxxx".
32. V §20 odst. 5 xx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx oprávněni" xxxxxxxxx xxxxx "je oprávněn".
33. V §20 xxxx. 6 xx xxxxx "Přednosta okresního xxxxx xxxx" xxxxxxx, xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx" x xxxxx "postupují" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".
34. X §21 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. X §22 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx záchranného xxxxx xxxxx".
36. V §23 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
37. X §23 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x s xxxxxx xxxxxxxxx".
38. V §23 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§13)" xxxxxxx.
39. X §23 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx" x xxxxx "jimi" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
40. X §24 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx" a slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje".
41. X §24 xxxx. 2 písm. x) xx slova ", dále xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx a xxxx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx slovo "xxxxxxxxxxxxx".
42. X §24 xxxx. 2 xxxx. f) se xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajskému xxxxx".
43. X §25 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx ", přednosty xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
44. V §25 xxxx. 2 písm. x) x f) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru kraje" x slovo "xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".
45. X §27 odst. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx a" xx xxxxxxx.
46. X §27 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 vykonává x xxxx krajský xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx x hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
47. X §29 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
48. X §29 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "krajský xxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
49. X §29 odstavec 5 xxx:
"(5) Obce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxx xxxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx poskytnutí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx prokazatelně vzniklé xxxxxxx (§24), xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje.24)".
50. X §30 odst. 4 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "územním" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
51. X §30 xxxx. 5 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajského úřadu" x xx větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
52. X §30 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
53. X §31 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x likvidačním xxxxxx x na xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x informačních xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x kraj x xxxxxx svého rozpočtu.".
54. X §31 xxxx. 3 xx xxxxx xx xxxxxx "Xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.
55. X §33 xxxx. 1 se xxxxxxx 29 xxxxxxxxx číslicí 28.
56. V §34 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "hasičský záchranný xxxx xxxxx".
57. Xx §35 xx xxxxxx nový §35a, xxxxx xxx:
"§35a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx státní xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
Xx. XXXX
Xxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový zákon), xx xxxx takto:
1. X §2 xx písmena x) x x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x), x) x x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).
2. X §3 xxxx. 1 se xxxxx "xxxx vnitřní bezpečnost x xxxxxxx pořádek" xxxxxxx.
3. X §3 odst. 2 xx slova "xxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".
4. V §3 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:
"(3) Xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x Xxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "hejtman"). Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, o tom xxxxxxxxxx informuje xxxxx, Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxx kraje, xxxxx xxxxx být krizovou xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".
5. X §3 xxxx. 5 se xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
6. X §3 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx.6)" včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6) xxxxxxx.
7. X §3 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "okresních xxxxx x" xxxxxxx.
8. X §3 xxxx. 6 větě xxxxxx se slova "x xxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
9. X §3 xxxx. 8 xx slova "přednosta xxxxxxxxx xxxxx," xxxxxxx.
10. X §3 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x" xxxxxxx.
11. X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx.
12. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx" zrušuje x xxxxx " "ministerstvo" " xx nahrazuje xxxxxx " "xxxxxxx xxxx" ".
13. X §9 odst. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
14. X §9 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "ústředního" xxxxxxx.
15. V §9 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §9 xxxx. 1 písmeno e) xxx:
"e) poskytují xx xxxxxxxx podklady xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
17. X §9 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) vyžadují prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
18. X §9 xxxx. 1 xxxx. g) xx slova "a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
19. X §9 xxxx. 2 xx slovo "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx xxxxx".
20. X §10 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "okresních xxxxx," xxxxxxx.
21. V §10 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.
22. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4, xxxxx včetně xxxxxxxx pod čarou x. 13x) znějí:
"(3) Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxx za přípravu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx bezpečností x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx určuje x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky.13a)
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
13x) Xxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
23. Díl 4 xxxxxx nadpisu a xxxxxxxx pod čarou x. 16) zní:
"Xxx 4
Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
§14
(1) Xxxxxx xxxxx zajišťují xxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx krizových xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx
a) xxxx a kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx krizových xxxxxxx a xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx působností, xxxxxx, xxxxxxxxxxx a fyzickými xxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx krizových xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx jako xxxx xxxxxxxx orgán.
(3) Xx stavu nebezpečí xxxxxxx
x) koordinuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§28 xxxx. 4), poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxx, xxxxxxx ubytování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, potravinami a xxxxxxx nezbytnými xxxxxxxxxx x přežití xxxxxxxxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx x koordinuje xxxxxxxxxxx pomoc,
e) xxxxxx práva a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxx xxxxx prováděné x zájmu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx vykonávat xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 3 tak, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx svým xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxx.
(5) Hejtman xx xx xxxxx nebezpečí xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx x řešení krizové xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádění xxxxxx, xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxxx xxxxx xxxx odstraňování xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx oprávněn
x) nařídit hlášení xxxxxxxxx změny pobytu xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx občanů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx krizových xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x mládež, pokud xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx situaci xxxxxxxxx rodiče xxxx xxxx zákonný zástupce,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětských a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx náhradní xxxxxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx) x jejich xxxxxxx.
(7) Povinnosti xxxxxxx x odstavci 3 lze uložit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x časově xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavcích 5 a 6 xx xxxxxxx jen x tom xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx překonání xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Hejtman xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxx.
§15
(1) Hasičský xxxxxxxxx xxxx kraje, xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx,16) xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx krizové situace, xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx.
(2) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx v §14 xxxx. 1
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx,
x) zabezpečuje xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) plní xxx xxxxxx krizových xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxxx, ministerstvy x xxxxxx správními xxxxx.
(3) Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení,
b) xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x podnikajících fyzických xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozsahu xxxxx surovin, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx kvalifikaci,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) množství, xxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostorů xxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx xxxxxx objektů důležitých xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx xxx krizových xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x ukrytí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx pěstovaných xxxxxxxxxxxx plodin x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,
xxxxx tyto xxxxx xxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx krizových xxxxxxx.
(4) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) ukládá xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx písmena x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje,
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x fyzické osoby x xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxx účely krizového xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx správních xxxxx,
x) vytváří xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxxxx štábu xxxxx.
(5) Za stavu xxxxxxxxx hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) xxxxxxx obdobně činnosti xxxxxxx x §9 xxxx. 2,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx x. 238/2000 Xx., x Hasičském xxxxxxxxxx sboru České xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
§16
(1) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx13x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x veřejným pořádkem xx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.".
24. Xxx 5 xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx.
25. X §21 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxxxxxxx úkoly krizového xxxxx kraje, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x); v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zřizuje xxxxxxxxxxxx radu xxxx (§24) x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx,".
26. X §21 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje" x xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
27. X §21 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
28. V §21 xxxx. 2 xxxx. f) xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
29. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:
"(4) Starosta xxxx odpovídá xx xxxxxxxxxxxx obce x xxxxxx xxxxxxxxx situací, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem xxxxxx.".
30. X §23 xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxx x xxxxxxxx xxxxx okresu" xxxxxxxxx xxxxxx "kraje".
31. X §23 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "přednosta xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxxx "hejtman".
32. X §23 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "přednosta xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "hejtman" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx "xxxxxxxx".
33. §24 včetně xxxxxxx zní:
"§24
Xxxxxxxxxxxx rady
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rada xxxx určené xxxxx §15 odst. 4 xxxx. x) jsou xxxxxxxxxxxxx orgány xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předsedou xxxxxxxxxxxx rady xxxxx xx hejtman, xxxxx xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx xxxxx; předsedou xxxxxxxxxxxx rady obce xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 písm. x) xx starosta xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx xxxx.".
34. X §25 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxx".
35. X §26 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
36. X §28 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 21) zní:
"(1) Xxxxx, správní xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx orgány s xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx obcí xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx zákoně v xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.21)
21) Xxxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 147/2000 Sb., xxxxx x. 128/2000 Xx.".
37. X §28 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 3 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
38. X §28 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:
"a) obsah xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x obce xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x) x krizového xxxxx xxxxx x obce xxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4 xxxx. x),".
39. V §29 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx povinna xxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 3 x xxxxx související údaje. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x krizových xxxxx.".
40. V §29 xxxx. 4 xx slova "(§17), xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu (§20)" zrušují.
41. X §29 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
42. X §29 xxxx. 5 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
43. X §29 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
44. X §31 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "hejtman".
45. X §31 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
46. X §33 xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 25) xxxxx:
"(1) Správní xxxx, xxxxxx krajů x xxxxxxx orgány x xxxxxx působností x orgány xxxx, xxxxx xx podílejí xx xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dodržování tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx základními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.25)
(2) Kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 vykonává x xxxx krajský úřad x x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správním úřadem.
25) Xxxxx x. 552/1991 Xx., o xxxxxx kontrole, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
47. X §39 xxxx. 1 se xxxxx "okresní" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx" xxxxxx "xxxxx".
48. X §39 odst. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxx" zrušují.
49. Xx §39 xx xxxxxx xxxx §39a, xxxxx xxx:
"§39x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx starostovi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxx xxxxxx x přenesené xxxxxxxxxx.".
50. X §40 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Vláda xxxx nařízení x xxxxxxxxx §28 xxxx. 5.".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 301/2000 Sb., x matrikách, jménu x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů
Xx. XXXXX
Zákon č. 301/2000 Sb., x matrikách, xxxxx x příjmení a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxx takto:
1. X §2 xxxx. 1 xx na xxxxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx slova "matriční xxxxx, xxxxxxx xxxx" x xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx")" xx xxxxxxx.
2. X §2 odst. 1 xxxxxxx b) x x) xxxxx:
"x) xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx úřad"),
x) xxxxxxx úřady, v xxxxxxx xxxxx Praze x xx xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxx úřad"),".
3. X §2 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), které xxx:
"x) ministerstvo.".
4. X §4 xx x xxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
5. V §4 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxx".
6. X §4 xxxx. 1 xxxx. b) xx za xxxxx "xx xxxxxxxxxx knih" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx".
7. X §4 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx úřad provádí xxxxxxxxx (§28) xxxxxxx, xxxxxxxx x úmrtních xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx doklad"), xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx zapsaných x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx zařazeny xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
8. X §4 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxx xxxxxxxx xxxxx zařazené x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
9. X §4 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx" xx vkládají xxxxx ", x xxxxxxx xxxxx Praze zaměstnance xxxxxxx části," x xx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx")" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx je xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx,".
10. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:
"§4x
Xxxxxxx xxxx
(1) Krajský xxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§28) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx manželství x potvrzení o xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx zařazeny xx xxxx správního xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx x aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1958 xxx xxxxxxxx xxxxx zařazené x xxxx správním xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.".
11. V §7 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
12. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx krajskému xxxxx".
13. V §8 xxxx. 3 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "pověřenému xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx".
14. V §8 odst. 4 xxxx první xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Pověřený xxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
15. X §8 odst. 5 xx slova "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx" x xxxxx "zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx pověřeného xxxxx xxxx zaměstnance xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx".
16. X §9 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
17. X §9 odst. 1 xxxx. d) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxxxxx městské xxxxx,".
18. X §9 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
19. §12 xxx:
"§12
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx místě xx xxxx správním xxxxxx.".
20. X §23 odst. 3 xx x xxxxxx xxxx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §24 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pověřeným úřadem xxxx krajským xxxxxx".
22. X §28 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx".
23. X §38 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřad xxxx krajský xxxx".
24. X xxxxxxx §52 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřadu".
25. X §52 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".
26. X §55 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pověřeným xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
27. X §55 xxxx. 2 xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx".
28. X §55 xxxx. 3 xxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx".
29. V §55 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxxx xxxxx".
30. X §87 xxxx. 2 xx xx xxxxx "8," xxxxxx xxxxx "12,".
31. X §90 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad".
32. X §90 xxxx. 2 se xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx".
33. Xx §95 se xxxxxx xxxx §95x, xxxxx xxx:
"§95x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, magistrátu xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx, úřadům městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 273/2001 Sb., x xxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 273/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx národnostních xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:
"(7) Xxxxxxx úřad řídí x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxx úkolů na xxxxx státní politiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx.
(8) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx napomáhající xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx komunity x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx.".
2. Za §13 xx xxxxxx nový §13x, xxxxx zní:
"§13x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nebo xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., xxxxxx č. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Sb., xxxxxx 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Sb., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., zákona č. 356/1999 Sb., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Sb., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx č. 100/2001 Xx., zákona č. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., zákona x. 274/2001 Sb., zákona x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona č. 501/2001 Xx., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx č. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §58 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X xxxxxxx x. 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx u xxxxx živnosti "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby" xx xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X xxxxxxx č. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX skupině 314: Xxxxxxx se x oboru živnosti "Xxxxxxxxx balzamace a xxxxxxxxxx" ve xxxxxxx 4 xxxxx "okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X příloze x. 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xxxxxxx 314: Xxxxxxx xx u xxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" ve xxxxxxx 4 xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienická stanice".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 570/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 570/1991 Sb., o živnostenských xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Xx. x zákona x. 132/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1), 2), 3) x 4) xxx:
"§1
Živnostenské xxxxx
Živnostenskými úřady xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx xxxxxx obecních xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností,1) x xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx určených Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,2)
x) krajské xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxx krajských úřadů,3) x na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,4)
x) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
1) §66 zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákon x. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x stanovení obcí x rozšířenou působností.
2) §17 odst. 1 písm. a) xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze.
3) §68 xxxx. 2 xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §81 xxxx. 4 xxxxxx č. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 145/2001 Sb.".
2. §2 včetně poznámky xxx xxxxx x. 5) xxx:
"§2
Xxxxxx živnostenský xxxx
(1) Xxxxxx živnostenský xxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx),
x) je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,5) xxxx-xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx volných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx živnostenskou xxxxxxxx x ukládá xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx živnostenský úřad xxxx živnostenský xxxxxxxx x působnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
5) §126 zákona x. 50/1976 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
3. §3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6) zní:
"§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxx, koordinační, kontrolní x metodickou xxxxxxx xxxx xxxxxxx živnostenským xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx obvodu; obecním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx správním obvodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o odvolání xxxxx xxxxxxxxxxx obecních xxxxxxxxxxxxxx úřadů6) xx xxxx xxxxxxxx obvodu,
x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx živnostenského xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx komorami, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoviska x xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxxxx rejstřík x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxx xxxxxx,
x) plní xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx krajskému xxxxxxxxxxxxxx úřadu do 15 xxx.
6) Xxxxx x. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. §4 xx xxxxxxx.
5. §5 xxx:
"§5
Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx živnostenským xxxxxx; xxxx nařídit xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx orgán první xxxxxxxx,
d) rozhoduje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajských xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
e) xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxx xx úseku živnostenského xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx svazy x xxxxxxxxxx,
g) xx xxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyjádření,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx x vyjádření xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx příslušné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx.".
6. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Pracovníci" xxxxxxxxx xxxxx "Zaměstnanci xxxx, krajů a xxxxx xxxxxxxx do".
7. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxx obcí, xxxxx x státu xxxxxxxx xx".
8. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Xxxxxxxx vykonávané obecními xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřady xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
9. §7 xxx:
"§7
Do xxxx zřízení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx Xxxxx republiky.".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §23 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx. x xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxxxx 6 xxx:
"(6) Dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §8, 9 xx 11 a §14 xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx x služeb21) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady,11a) xxxxxxxxx podle umístění xxxxxxxxxx.".
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 303/1993 Sb., x xxxxxxx státního xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
X §8 xxxxxx č. 303/1993 Sb., x xxxxxxx státního tabákového xxxxxxxx x o xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 106/1995 Xx. x xxxxxx x. 141/2001 Sb., xx v xxxxxxxx 5 xxxx první xx slovo "oprávněny" xxxxxx xxxxx "xxxxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x. 40/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx zákona x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx
Xx. XXXX
V §7 xxxxxx č. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 231/2001 Xx. x xxxxxx x. 138/2002 Sb., xx x xxxxxxx x) xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx č. 50/1976 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx)
Xx. XXX
Xxxxx č. 50/1976 Sb., o xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (stavební xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 103/1990 Xx., zákona č. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 262/1992 Xx., xxxxxx x. 43/1994 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 95/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 96/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., zákona x. 239/2000 Xx., xxxxxx x. 59/2001 Xx. a zákona x. 254/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §12 xx xxxxxxx b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena x), x), x) xx označují xxxx xxxxxxx x), x), x).
2. X §14 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx plán xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx plánovací xxxxxxxx.".
3. X §14 xxxx. 2 se x úvodní xxxx xxxxx "Xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
4. X §14 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx Xxxx, Xxxxxxx x Xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".
5. §19 xxxxxx nadpisu xxx:
"§19
Xxxxxxx pořízení
Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx a územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxxx částečnou xxxx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podkladů xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxx potřebou xxxx xxxxxxxx vyvoláno.".
6. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx působnosti" xxxxxxx.
7. V §31 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxx.".
8. V §33 odstavec 3 xxx:
"(3) Obec x kraj xxxx xxxxxxxx území nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obce nebo xxxxxxxxx kraje.".
9. X §107a xxxx. 1 xxxx. b) xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx okresního xxxxx;" xx xxxxxxx.
10. X §117 odst. 1 písmena x) xx d) xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) krajské xxxxx,
c) Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx určené statutem,
x) xxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měst x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx určené statutem,".
11. V §117 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx".
12. X §117 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
13. V §117 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxx".
14. X §118 xxxx. 1 xx x xxxxx větě xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx xx xxxxxxxx věta, xxxxx xxx: "Jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxx xxx obce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
15. X §118 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. V §118 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxxx "správní".
17. §119x xx xxxxxxx.
18. V §122 xxxx. 1 se x písmenu c) xx konci čárka xxxxxxxxx tečkou a xxxxxxx x) se xxxxxxx.
19. X §124 odst. 1 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
20. X §124 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) X hlavním xxxxx Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx statutárních xxxxxxx vykonává pravomoc xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx městské části xxxxxxxx města Prahy x úřad městského xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města, xxxxxxx-xx tak xxxxxx.".
21. V §124 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
22. X §134 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "okresních x xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx a xxxx".
23. X §136 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxx-xx xx vzniklý rozpor xxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1, rozhodne Ministerstvo xxx místní rozvoj xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí. Jde-li x stavby, xxx xxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxx xxxxxxxx způsobem.".
24. Za §140 xx xxxxxx nový §140x, který zní:
"§140x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx části nebo xxxxx městského obvodu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, městskému xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené působnosti.".
25. X §143 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x. 72/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx k xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů)
Xx. LXXI
X xxxxxx č. 72/1994 Sb., xxxxxx xx upravují xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx x některé xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x nebytovým xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx bytů), xx xxxxx zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx pod x. 280/1996 Sb., zákona x. 97/1999 Sb., xxxxxx č. 103/2000 Xx., xxxxxx č. 229/2001 Xx. x xxxxxx x. 451/2001 Xx., xx v §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Ministerstva xxx xxxxxx xxxxxx".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 199/1994 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek, xx xxxxx zákona x. 148/1996 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., xxxxxx x. 28/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Xx., xxxxxx x. 39/2001 Xx., xxxxxx x. 142/2001 Sb., zákona x. 211/2002 Xx. x xxxxxx č. 278/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx ", xxxxxxxx okresních xxxxx" xxxxxxx.
2. X §2 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" zrušují.
3. X §31 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15) zrušuje x xxxxxxx xx xxxx označení písmene x).
4. X §31 xxxx. 4 xx xxxxx xx xxxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxxx.
5. X §64 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxx.
XXXX SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 248/2000 Sb., x xxxxxxx regionálního xxxxxxx
Xx. LXXIII
Xxxxx č. 248/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxx obecním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
2. §12 xx xxxxxxx.
3. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13x, xxxxx xxx:
"§13a
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx úřady obcí x rozšířenou působností
Xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dílčí xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxx xxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, státních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x. 256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 479/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §3 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
2. V §5 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx hygienická xxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X §6 odst. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
4. X §9 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
5. V §9 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §10 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
7. V §12 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
8. V §13 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx hygienické xxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
9. X §14 odst. 2 xxxx. b) xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí".
10. X §17 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx".
11. X §18 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "okresního xxxxxxxxx" xxxxx "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
12. X §18 odst. 4 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
13. X §20 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
14. X §22 odst. 2 xx xxxxx "okresního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx hygienické stanice".
15. V §22 xxxx. 4 xx xxxxx "okresního hygienika" xxxxxxxxx slovy "krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx".
16. X §22 odst. 5 xx slova "xxxxxxxxx hygienika" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
17. X §23 odst. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
18. X §24 odst. 1 větě xxxxx xx slova "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
19. X §24 odst. 2 se slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
20. X §28 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
21. X §28 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
22. Xx §30 se xxxxxx nový §30a, xxxxx xxx:
"§30x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, se xxxx takto:
1. X §35 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxx xx nabytí xxxxxx xxxx".
2. X §40 a §42 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxxx hájena" vkládají xxxxx "podle §2 xxxx. x)".
3. X §45 xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
4. X §57 xxxx. 3 až 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx úřady x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §60 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. V §61 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. X §69 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxx obecní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 102/1963 Xx., x xxxxxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 102/1963 Sb., x rybářství, xx xxxxx xxxxxx x. 146/1971 Xx., zákona x. 49/1982 Xx., xxxxxx č. 367/1990 Xx., zákona x. 425/1990 Sb., zákona x. 229/1991 Sb., xxxxxx x. 283/1992 Xx., xxxxxxxxx xxxxxx x. 4/1993 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx x. 410/2000 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §4 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §5 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rybářství" x xxxxx "podniku xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "odborné organizace".
3. X §5 xxxxxx xxxxx a xxxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "krajský xxxx".
4. X §6 xxxx. 3 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §7 xxxx. 1 větě první xx xxxxx "Orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
6. X §7 xxxx. 1 xx za xxxx xxxxxx vkládají xxxx xxxx, které xxxxx: "Na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx dvou a xxxx xxxxx, xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxx x statků, xx xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx státních xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx vodách xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxxxx parků vyhlašuje xxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí.".
7. X §8 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
8. X §8 odst. 2 x 3 xx xxxxx "orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
9. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx správním xxxxxxx".
10. V §9 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
11. X §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "orgánem xxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxx".
12. X §12 xxxx. 1 se slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
13. X §12 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
14. V §13 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".
15. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx".
16. X §18 odst. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. V §18 xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad, v xxxxx obvodu" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".
18. X §18 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
19. X §18 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
20. X §18 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §18 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §18 odst. 6 větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. V §18 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
24. X §19b xxxxxxxx 7 xxx:
(7) "Xxxxxxx xxxxx poskytuje xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx státu.".
25. V §23 xxxx. 1 věta xxxxx xxx: "X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rybářských xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
26. X §23 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
27. X §23 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností x xxxxxxx úřady".
28. Xx §23 xx xxxxxx xxxx §23x, xxxxx xxx:
"§23x
Xxxxxxxxxx stanovené krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST SEDMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x. 229/1991 Xx., x úpravě vlastnických xxxxxx k xxxx x jinému xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. LXXVII
Xxxxx č. 229/1991 Sb., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x půdě x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 42/1992 Xx., xxxxxx x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 39/1993 Sb., zákona x. 183/1993 Sb., xxxxxx x. 131/1994 Xx., xxxxxx x. 166/1995 Sb., xxxxxx x. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Xx. x xxxxxx x. 139/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. V §6 xxxx. 3 věta xxxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny xxxxx krajský xxxx.".
2. X §18x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".
3. X §23 xxxx. 3 xxxx druhé xx slovo "okresní" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
4. X §25 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Magistrát".
5. Xx §25 se xxxxxx xxxx §25x, xxxxx xxx:
"§25x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxx, Xxxxxxx x Plzeň xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem přenesené xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x. 243/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 93/1992 Sb.
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 243/1992 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zákonem x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx k xxxx x jinému zemědělskému xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 441/1992 Sb., xxxxxx x. 29/1996 Xx., xxxxxx x. 30/1996 Xx. x xxxxxx x. 212/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
X §10 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx" zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 39/1993 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx nedodržování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. LXXIX
Xxxxx č. 39/1993 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx transformaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravu xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx vlastnických vztahů x xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. V §2 xxxx. 3 větách xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §3 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §3 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx xxx:
"§3x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
7. X §4 xxxx. 3 se xxxxx "Pozemkového fondu Xxxxx republiky6)" xxxxxxxxx xxxxxx "obce".
8. §5 se zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x. 289/1995 Xx., x xxxxxx x o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)
Čl. XXXX
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 76/2002 Xx., se xxxx takto:
1. X §19 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 14) a 15) xxx:
"(3) Xx xxxxx vlastníka lesa xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx lesů x xxxxxx ochrany xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx omezení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lesa, xxxxxxx xxxx xx dobu xxx měsíců. Xxxxx xxx stanovit xxxxxxxxx xxxx14) s rozšířenou xxxxxxxxxx. Stanovenou xxxx xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx. Zákazy xxxxxx xx xxxx xxxx xxxx omezení xxxxxxx lesa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisy anebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx xxx "vojenské xxxx"), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.15)
14) §11 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx.".
2. X §46 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
3. X §47 odst. 1 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. X §47 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §47 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
6. X xxxxxxx §48 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřady obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. X §48 xxxx. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
8. X §48 odst. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "xxxxxx lesa" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx 5 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx" a slova "xxxx ministerstvo" xx xxxxxxx.
9. X §48 odst. 1 xxxx. x) se xx slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx 1 xx".
10. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx xx xxxxx doplňují xxxxx "xxxxx nepřesahují xxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
11. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "jejich xxxxxxx xxxxx".
12. X §48 xxxx. 1 se xxxxxxx x) až r) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až y) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o) xx x).
13. X §48 xxxx. 1 xxxx. p) xx xxxxx "tyto xxxxxx xxxxxx a xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
14. X §48 xxxx. 1 xxxx. x) xx na xxxxx doplňují slova "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obvod,".
15. X §48 xxxx. 1 xxxx. s) xx xx xxxxx xxxxxxxx slova "pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
16. X §48 xxxx. 2 xx slova "Okresní xxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §48 xxxx. 2 se xxxxx "x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx správním xxxxxx.".
18. V §48 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).
19. V §48 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxxx "lesní xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" se vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxx xx svém správním xxxxxx".
20. V §48 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx správním xxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx".
21. V §48 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
22. V §48x xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxx kraje x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
23. V §48x odst. 1 xx xx dosavadní xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x), která xxxxx:
"x) x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx ministerstvo,
x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx funkcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x výměře 1 xx x více,
x) x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx lesa nebo x omezení xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx lesa x xxxxxx 1 xx x více x x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§17 xxxx. 1),
f) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vstupu xx xxxx (§19 xxxx. 3), pokud xxxxxxxxx správní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x lese (§20 xxxx. 5), pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
h) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx změny (§27 xxxx. 1 x 4), v rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx mladších 80 let (§33 xxxx. 4), xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx holé xxxx (§31 xxxx. 2) a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx zalesnění x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§31 xxxx. 6),
x) o xxxxxxx xxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (§35 odst. 1, 2 a 3),
x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zájmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 1),
x) o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxx ochranných xxxx v lesích xxxxxxxxxx xxxxxx (§36 xxxx. 5),
l) x xxxxxxx xxxx xxxxxx licence pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (§37 xxxx. 2),
m) x xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx, opatření ke xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výroby xxxx jiné xxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx škod (§51 xxxx. 1), xxxxx přesahují xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) x nezbytných xxxxxxxxxx x odvrácení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§57), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxx x), x), x), x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), p), x), x) x x).
24. X §48x xxxx. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), x) x x) se xxxxxxxx jako písmena x), r) x x).
25. V §48x xxxx. 1 xxxx. r) xx xxxxx "obvod územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §48a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx vybírá x xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
27. X §48x xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
28. X §49 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x), d), x), x) a x) xx označují xxxx písmena x), x), x), x) x x).
29. X §49 xxxx. 2 xxxx. c) xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx".
30. X §49 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx pokuty xxxxxx x xxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
31. X §49 xxxx. 3 písm. x) se slova "xxxxxx krajů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů".
32. V §49 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" zrušují.
33. X §49 xx xxxxxxxx odstavec 4, který xxx:
"(4) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
34. Za §58 xx xxxxxx xxxx §58x, xxxxx zní:
"§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx xxxxxx zákona xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
35. V §59 se xxxxxxxx xxxxxxxx 13, xxxxx xxx:
"(13) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx lesní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx funkci.".
ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 91/1996 Sb., x krmivech
Xx. XXXXX
V zákoně č. 91/1996 Sb., x krmivech, x §20 xxxxxxxx 3 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) zní:
"(3) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx správy9) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx neohrozí xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 166/1999 Xx., o veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 147/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXX
Zákon č. 147/1996 Sb., x rostlinolékařské xxxx x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx č. 409/2000 Xx., zákona x. 314/2001 Xx. x xxxxxx č. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxx. 1 xx slova "xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx".
2. V §16 odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.
3. V §29 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx hygienické xxxxxxx".
4. X §29 xxxx. 6 xx xxxxx "Okresní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
5. X §39 se xxxxxxx c) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx x).
6. X §40 xxxx. 2 písm. x) xx slovo "okresních" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
7. X §41 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "§16 xxxx. 1 x 4" nahrazují xxxxx "§16 xxxx. 1".
8. §42 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 20) zrušuje.
9. X §43 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 20) x 20a) xxx:
"(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx20)
x) xxxxxxxx, xxxx x xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 x případech, že xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx subjektů, x xx xxxxxxxxx xxxx,20x)
b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §4 písm. x) xxxx 1 xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx škodlivých xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5, které xx xxxx na xxxxxxxxxxxx a nezemědělské xxxx x xxxxx xxxxxxxx životní prostředí, xxxxxx lidí a xxxxxx.
20) §64 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
20x) §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
10. X §44 xx xx xxxxxxxx 2 vkládá xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:
"(3) Pokutu xx do xxxx 500&xxxx;000 Kč xxxxx xxxxxxxx obecní úřad xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xxxx 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxx a zvířat.".
Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 8 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 9.
11. X §44 xxxx. 4 xx xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx pověřený xxxxxx úřad".
12. X §44 odst. 9 xx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx věta, která xxx: "Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
13. Xx §46 xx xxxxxx xxxx §46x, xxxxx zní:
"§46x
Působnosti stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 79/1997 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 153/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., zákona x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 138/2002 Xx. a xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §50 xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24) xxx:
"(2) Při xxxxxxxxx x nepoužitelnými xxxxxx xx xxxxxxxxx stejně xxxx při nakládání x nebezpečnými xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.24)
24) Xxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
2. X §50 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušným okresním xxxxxx25)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx uděleného orgánem xxxxx v přenesené xxxxxxxxxx24)".
Poznámka xxx xxxxx č. 25) xx zrušuje.
3. X §51 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx".
4. V §53 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadům" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "správních".
5. Za §64 xx vkládá xxxx §64x, který xxx:
"§64x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)
Čl. XXXXXX
Xxxxx č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 154/2000 Xx., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., zákona x. 120/2002 Xx. x zákona č. 309/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §41 xxxx. 2 se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. V §49 odst. 1 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §76 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxx závazná vyhláška" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxxx".
4. X §76 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §76 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x rozšířenou působností".
6. Za §77x xx xxxxxx xxxx §77x, xxxxx xxx:
"§77x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 242/2000 Sb., x ekologickém zemědělství x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx zemědělství x x xxxxx xxxxxx č. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx takto:
1. X §19 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:
"c) stanoviskem xxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přenesené působnosti.".
2. X §29 xxxx. 4 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x obci".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)
Xx. XXXXXX
Zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 76/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §9 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x. 1 xx xxxx xxxxx než 4 roky".
2. X §42 odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".
3. X §42 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxxxx státu".
4. X §71 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
5. X §73 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresů" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
6. X §76 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx působností".
7. X §77 odst. 2 písmena x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,".
8. V §77 odst. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §78 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §78 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
11. V §79 nadpis zní: "Xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
12. X §79 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisi xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx předsedou. Xxxxx xxxxx komise jmenuje xx zaměstnanců xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx a právnických xxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx pomoci xxx ochraně před xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx.".
13. X §79 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §79 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
15. V §79 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovy "x xxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §80 odst. 2 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §80 xxxx. 2 xxxx. x), x), g) a x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. V §81 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §82 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx obvodů xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §82 xxxx. c), x) x k) xx xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §83 xxxx. x) x x) xx xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx působností".
22. V §83 xxxx. x) xx xxxxx "x okresním xxxxxxxxxx xxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. V §83 xxxx. x) xx xxxxx "okresu" xxxxxxxxx slovy "obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. V §84 odst. 1 xxxx. x), x) x x) xx xxxxx "okresu" nahrazuje xxxxx "obce x xxxxxxxxxx působností".
26. X §86 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxx úřady," xxxxxxx.
27. X §87 xxxxxxx b) xxx:
"x) povodňovou xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,".
28. V §104 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
29. X §104 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx xxxxx,".
30. V §104 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxxxx úřady,".
31. Xxxxxx §105 xxx: "Xxxxxx úřady a xxxxxxx xxxxx".
32. X §105 odst. 1 se xxxxx "Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují slovy "Xxxxxx úřady".
33. §106 včetně nadpisu xxx:
"§106
Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Působnost, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".
34. X §107 xxxxxx xxx: "Krajské xxxxx".
35. X §107 xx slova "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
36. X §107 xxxx. c) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" a slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
37. X §107 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx písmena j) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xx xxxxxx znečištění x velikosti 10&xxxx;000 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel nebo xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx uranových xxx x xxxxxxxxx elektráren x xxxxxxxxx vod xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 do xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 1 do xxxxxxxxxx (§16),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vod, xxxxxxxxx xx xxx povrchových [§8 xxxx. 1 xxxx. x)],
n) xxxxxxxxx vzdouvání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x nádržích s xxxxxxxx xxxxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 x3 xxxx x výškou xxxxxx xxx 10 m xxx xxx základové xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vodních xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
p) rozhodovat x xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vody,
x) xxxxxxxxxx x pochybnostech x tom, xxx xxx o xxxxx xxx xxxxx §43 xxxx. 2, xxxxx x o tom, xx vodním xxxxx xxxx i jiné xxxxxxxxx xxxx než xxxxxxx x odstavci 1,
x) vyjadřovat xx x případech, xxx jim xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx,
t) povolovat xxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx látek (§39 xxxx. 7),
x) xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vodního xxxx pro xxxx x vodní xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx, xxxx. průtočné xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů a xxxxxx veřejných xxxxx, xxxx. xxxxxxx eroze, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx.".
38. X §110 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "orgány xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřady".
39. X §113 větě xxxxx se slova "Xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx" x ve xxxx xxxxx se xxxxx "úředních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx".
40. X §116 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. V §124 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §124 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
43. X §124 xxxx. 2 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx xxxx: "X xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
44. X §124 xxxx. 4 xx věta xxxxx xxxxxxxxx touto xxxxx: "Xxxxxx xxxxxxxx obecními xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností.".
45. X §125 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §126 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xx slovy "x xxxxxxxxx," xxxxx "xxx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "xx 6 xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx 24 xxxxxx".
47. Xx §126 se xxxxxx xxxx §126x, xxxxx xxx:
"§126a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
48. V §127 odst. 6 xxxxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2005" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx do 31. prosince 2010".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)
Xx. XXXXXXX
Xxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx), se xxxx takto:
1. X §25 xxxxxxx x), x) x x) znějí:
"a) xxxxxx úřady,
b) xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx,".
2. V §27 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §27 odstavec 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §22 xx xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
4. X §32 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
5. X §33 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
6. X §35 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx příslušným x xxxxxxxx pokut podle §32 je xxxxxxx xxxx x xxxxx §33 obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx území xxxxx x protiprávnímu jednání.".
7. X §38 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
8. Xx §38 xx xxxxxx xxxx §38x, xxxxx xxx:
"§38a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obecnímu xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x. 218/1999 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)
Čl. XXXXXXXX
Xxxxx č. 218/1999 Sb., x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx), ve xxxxx zákona č. 238/2000 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Xx. x zákona č. 286/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §9 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odvodů xxxxxxx obecní úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx, otop a xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx.".
2. V §10 xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:
"x) členové - xxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx starostou x 2 xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx účast xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxxxx.".
3. V §10 odst. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx: "Xxxxx členů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) na xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
4. X §33 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x starostové xxxx".
5. X §36 xxxx. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu".
6. X §55 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pronájmem místností x xxxxxx, jejich xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx.".
7. X §55 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:
"(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxx §7 xxxx. 4 a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zdravotnické pracovníky xxxxxxxxx komisí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx odvodu x náklady xx xxxxxxxx xxxxx odvodnímu xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 7.
8. Za §58 xx xxxxxx xxxx §58x, xxxxx xxx:
"§58x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
ČÁST OSMDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x. 219/1999 Sb., x ozbrojených silách Xxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXXXXX
V §16 xxxx. 1 zákona č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx, xxxxxxxxx měst" xxxxxxxxx xxxxx "hejtmani xxxxx".
XXXX DEVADESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx č. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XC
Xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx obrany Xxxxx xxxxxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vzájemně xx xxxxxxxxxxxxx, x zajištění xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx celistvosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ochrany xxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zajišťování xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazků x společné xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x podílu při xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Plán xxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obranného xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx k záchranným xxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkolů.".
2. X §3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx obrany xxxxx".
3. V §5 xxxx. 1 písmeno x) xxx:
"x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, stanoví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx zpracování,".
4. X §5 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"e) k xxxxxx úkolů při xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřízený xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.".
5. X §6 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx plánování" xxxxxxxxx xxxxx "plánování xxxxxx xxxxx".
6. X §6 odst. 2 xxxxxxx x) zní:
"x) xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx,".
7. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§7
Krajské xxxxx
Krajské úřady x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) vyhodnocují xxxxxxx, které xx xxxxx ohrožení xxxxx xxxx xx válečného xxxxx xxxxx být xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxx; xxxx opatření xx xxxxxxxxxx xx objekty x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx státních hmotných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx, které xxxxxx ozbrojené xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a samosprávy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu,
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ozbrojených xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a plní xxxxx xxxxxxxx opatření x obraně státu,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zabezpečují xxxxxx nezbytné xxxxxxx xxxxxxx,
e) plní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx rozhodnutí ministerstva,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx válečného stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) zabezpečují xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x obraně xxxxx.".
8. Xx §7 se xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) a 2) xxx:
"§7a
Xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx xx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxx, x navrhují xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx životních xxxxxx xxxxxxxx, fungování xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx mobilizace xxxxxxxxxxx xxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx válečného xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx x vhodných xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx obrany státu xx stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stavu x x nezbytném xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x jejich vlastnících,
x) vedou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovní xxxxxxxx; zvlášť xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovnic, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem,1) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx výběr xxxxxxxx věcných prostředků x kontrolu určených xxxxxxx prostředků; výběrem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydáním xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxx nebo subjektů xxxxxxxxxxx mobilizace, pokud x věcné prostředky xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx kontrolou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx obrany státu xxxxx xxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx plánů xxxxxx xxxxx; k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věcných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx2) (xxxx jen "obvod"),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx x požadavkem xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx výpomocím x x pracovním xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx státu x za xxxxxxxxx xxxxx; koordinují xxxxxx xxxxx x spolupracují x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx práce a xxxxxxx správními xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx přípravy xxxxxx x xxxxxx xxxxx,
k) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obrany xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxx,
l) ukládají xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
m) provádějí xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §69 xx 72,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.
1) §7 odst. 1 zákona x. 218/1999 Sb., x xxxxxxx xxxxxx povinnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx).
2) Zákon x. 314/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Dosavadní xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xx 18) xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3) až 20), x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.
9. §8 xxx:
"§8
Obce x xxxxxxxxx působnosti
Xxxx x přenesené působnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
x) xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu podle xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určených věcných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxx xxxxx xxxxxxx x prověřením opatření xxx zabezpečení obrany xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností,
x) poskytují xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sil xxxx území vojenských xxxxxx; sepisují xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx způsobené na xxxxxxx xxxx, došlo-li xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu,
x) xxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxx cestou xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizují xxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxx xxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx evakuovaných xxxx.".
10. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9x, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2a) xxx:
"§9x
Xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx jsou povinny xxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z informačních xxxxxxx, xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxxxx, pracovních x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.2x) Xxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx válečného xxxxx mohou orgány xxxxxxxxx xxxxxx nařizovat xxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx x tímto zákonem.
(3) Xxxxxxx plány xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky před xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxx xxxxx.
2x) Například xxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx).".
11. V §10 písm. x) xx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. X §10 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařazených do xxxxxxxx úřadu".
13. X §10 písm. x) xx slova "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. V §13 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx věta: "Xxxxxxx věcné prostředky xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
15. X §14 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. X §14 xxxx. 3 xxxxxx xxxx se slova "Xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "Obecním xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
18. X §14 xxxx. 3 xxxx. x), x) x c) xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
19. X §14 xxxx. 4 xxxx první xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §15 xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §16 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
22. V §18 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
23. V §18 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §19 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. X §20 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností".
26. X §20 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §22 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. V §23 xxxx. 1, 3, 5 a 6 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
29. X §23 xxxx. 7 xx xxxxx "příslušný okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxx".
30. X §25 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §26 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx zní:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpomoci xxx vydat x xxxxxxx xx schválenými xxxxxxxxx plány xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.
32. X §26 xxxx. 5 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. V §27 xxxx. 1 a 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §47 se slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. V §48 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
36. X §49 xxxx. 1, 2 a 3 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. V §51 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
38. X §51 odst. 2 se slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §52 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
40. X §57 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §58 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx tato xxxx: "Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovit xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x prověřením xxxxx xxxx xxxxx.".
42. X §63 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §67 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", slovo "xxxxxxx" se nahrazuje xxxxxx "xxxxx" x xx xxxx druhé xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
44. V §70 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. Xx §73 se xxxxxxxx nové §73x x 73x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"§73x
Příslušnost xxxxx xxxxxx xx kraji
Xxxxx xxxxxx náleží xxxx x území xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx:
x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx Vojenského újezdu Xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx do Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) Xxxxx Vojenského újezdu Xxxxxxxx náleží xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
e) Xxxxx Xxxxxxxxxx újezdu Xxxxxx náleží do Xxxxxxxxxxx xxxxx.
§73x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Změna zákona x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx dopravě
Xx. XCI
Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., zákona x. 304/1997 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 150/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Sb. a xxxxxx x. 175/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxxxxxx 20 xxx:
"(20) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x hlavním městě Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx městech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
2. V §19x xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
3. V §19x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxx podílu státu xx jejím xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx území xxxxx x výše rozpočtových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.".
4. X §19x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
5. X §19b xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx".
6. X §19x xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
7. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Státní xxxxxxx dozor x xxxxxxxx dopravě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve svém xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xx xxxxx věcech, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x spojů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx a xxx financováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínky x xxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
8. V §34 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.
9. X §34 xxxx. 4 xxxx xxxxxx xx xxxxx ", orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
10. X §35 xxxx. 1 xx xxxxx ", xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.
11. Za §40x xx xxxxxx xxxx §40x, který xxx:
"§40x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, magistrátům xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností podle xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx
Čl. XXXX
Zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 189/1999 Sb., xxxxxx x. 23/2000 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Xx., xxxxxx Ústavního soud xxxxxxxxxxxx xxx x. 144/2002 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Sb. x zákona č. 309/2002 Sb., xx xxxx takto:
1. X §20 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx obvodu xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
2. X §25 xxxx. 2 xxxx. a) xx xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
3. X §38 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "s xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x krajem" x xxxxx "xxxxxxx xxxx xx povinen xxxxxxxxx" xx větě xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".
4. V §39 xxxx. 6 x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
5. V §39 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx", xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx" x slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx úřad" ve xxxx xx středníkem xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx krajem xx xxxx".
6. V §39 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxxx "kraj".
7. X §39a xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "kraj".
8. X §39x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
9. X §39a xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxx".
10. V §39x xxxx. 1 xx slovo "okresu" xxxxxxxxx slovem "xxxxx".
11. X §39x xxxx. 2 xx xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx kraje".
12. X §39x xx xxxxx "územního xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx kraje".
13. X §39d xxxx. 1 větě první xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
14. V §40 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "Kraje".
15. X §40 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".
16. X §54 odst. 2 xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx "xxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §57 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxx vykonává" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx".
18. X §57 xxxx. 2 xx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxxxx".
XXXX DEVADESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 114/1995 Sb., x vnitrozemské xxxxxx
Xx. XXXXX
Zákon č. 114/1995 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 254/2001 Sb. x xxxxxx x. 309/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §36 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx a xxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §36 odst. 2 se xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8) zrušuje.
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx
Xx. XCIV
Zákon č. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 102/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 489/2001 Sb., xxxxxx č. 256/2002 Xx. x xxxxxx x. 259/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §23 xxxx. 1 se x xxxxx a xxxxxxxx xxxx slova "xxxxxx závazné vyhlášce" xxxxxxxxx slovem "nařízení".
2. V §23 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx závazné xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
3. X §23 se odstavec 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12x) xxxxxxx.
4. X §27 odst. 6 xxxxxxxx věta xxx: "Vymezení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kraj nebo xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svým nařízením x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxx.".
5. V §27 xxxx. 7 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxx".
6. X §40 odst. 1 xx slova "orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad" a xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. X §40 xxxx. 3 xxxxxx xxx: "Krajský xxxx".
8. V §40 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx obvod xxxxxxx okresu a" xxxxxxx.
9. X §40 xxxx. 3 xxxxxxx e) zní:
"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.17)".
10. X §40 xxxx. 4 x xxxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. V §40 xxxx. 4 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx c) nahrazuje xxxxxx x xxxxxxx x) xx zrušuje.
12. V §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:
"(6) Jde-li x xxx, xxx xx xx uskutečnit x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx řízení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx některý xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx.".
13. X §41 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "a xxxx" xxxxxxx.
14. X §41 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
15. Za §44 xx xxxxxx nový §44x, xxxxx xxx:
"§44x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x x xxxxxxx některých zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 478/2001 Xx. x xxxxxx x. 175/2002 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
2. V §2 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
3. X §4 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
6. X §5 odst. 2 se slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §6 odst. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
9. X §7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
10. X §9 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §24 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. V §25 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. V §32 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xx xxxx druhé xxxxx "xxxxxxx xxxx" slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §32 xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xx xxxx xxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
15. V §33 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §33 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obce zařazený xx xxxxxxxx úřadu".
17. V §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §38 odst. 1 x 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §39 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §51 xxxx. 1 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
21. X §51 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §52 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §53 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §54 odst. 1 se slova "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
26. X §54 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx".
27. X §56 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. V §57 xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností", x xxxxxxx x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x x xxxxxxx x) xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
29. X §58 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Pokuty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona ministerstvem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a pokuty xxxxxxx x vybrané xxxx xxxx příjmem xxxx.".
30. Xx §59 xx xxxxxx xxxx §59x, který xxx:
"§59a
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2001 Sb., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona č. 62/2002 Xx. x xxxxxx x. 311/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §2 xxxx. xx) xx xxxxx "okresní xxxx xx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx úřad nebo xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxx xxxx xxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. V §43 xxxx. 5 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" a xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxx" slovem "xxxxx".
3. X §67 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
4. X §67 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §77 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) na xxxxxxx X. třídy, xxxxx xxxxxxxxxx silnice, místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx písemném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".
6. V §77 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:
"x) xx xxxxxxx XX. x III. xxxxx1) x xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
7. V §77 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. X §77 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx", "Železniční xxxxxxx xxx závor", "Návěstní xxxxx", "Tramvaj", "Dej xxxxxxxx v jízdě xxxxxxxx!" a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx "Xxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx!", xx-xx být xxxxxxxx xxxx železničním xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx I. xxxxx1) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, na silnici XX. x III. xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) místně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx drážním xxxxxx.11)".
9. X §77 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx xxxx xxx železniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" x "Výstražný xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přejezdu" x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx11) xx xxxxxxxxxx x příslušným xxxxxxxx úřadem, pokud xxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx X. xxxxx1) xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx x xx xxxxxx komunikaci,1) xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
10. V §79 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §79 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadem xxxx x rozšířenou působností".
12. V §86 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. V §88 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
14. X §90 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §92 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §92 xxxx. 5 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
17. X §93 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §93 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §93 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
20. X §93 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §93 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xxxxx "okresní xxxx" xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §94 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §94 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
24. X §94 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
25. V §94 xxxx. 5 xx slova "okresní xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
26. X §95 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
27. X §96 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. V §96 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
29. X §97 xxxx. 3 se slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §97 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §98 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
32. X §98 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
33. V §98 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
34. X §99 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. V §99 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §99 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
37. X §100 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
38. X §100 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
39. X §100 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
40. X §100 odst. 9 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
41. X §101 odst. 1 se slova "xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
42. X §101 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §101 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
44. V §101 xxxx. 7 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
45. X §102 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností".
46. X §102 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
47. V §102 xxxx. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
48. X §107 odst. 1 xxxx první se xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x ve xxxx xx středníkem xxxxx "xxxxxxx úřad" slovy "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
49. X §107 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "okresní úřad" xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
50. X §108 odst. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
51. V §108 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. X §109 odst. 9 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
53. X §110 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
54. X §110 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
55. X §110 odst. 3 xxxx první xx xxxxx "okresním xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
56. V §111 xxxx. 4 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §111 odst. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
58. V §111 xxxx. 6 xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx okresním xxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxxx obecního xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
59. X §112 xxxx. 2 xxxx druhé se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §113 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
61. X §113 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
62. X §113 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
63. X §113 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
64. X §113 xxxx. 6 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
65. X §113 xxxx. 7 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §113 xxxx. 9 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
67. X §114 odst. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností".
68. X §114 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx" x xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
69. V §114 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
70. X §115 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
71. X §115 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
72. X §115 xxxx. 3 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
73. X §115 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
74. V §115 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
75. V §116 xxxx. 1 xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx slovy "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
76. X §116 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
77. V §116 odst. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
78. X §120 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
79. X §120 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxx třetí xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
80. X §120 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
81. X §121 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
82. X §122 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
83. X §124 x nadpise xx xxxxx "okresních úřadů" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx, obecních xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
84. §124 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Státní xxxxxx xx věcech xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.".
85. X §124 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
86. X §124 xxxxxxxx 3 xxx:
"(3) Xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §43 xxxx. 5,
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přechodnou úpravu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx X. xxxxx, kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx,1) x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx informace xx xxxxxxx X. xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,1)
x) xxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".
87. X §124 xx xx xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:
"(4) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx oprávněné x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §79 xxxx. 1 písm. x),
x) xxxxxxx, podmiňuje, xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx oprávnění x zrušuje xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičského oprávnění,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidičského xxxxxxxxx,
x) xxxxxx x xxxxxxxx řidičské průkazy x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řidičských xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řidičských xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §116,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řidičského xxxxxxx xxxxxxxx cizím státem xxxxxxxxxxx xxxxx §107 x oznamuje xx xxxxxx cizího státu, xxxxx tento mezinárodní xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) vede xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x registru xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhody xxxxxxx xxxx třetího xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,36)
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx x plynulosti provozu xx xxxxxxxxx komunikacích xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,30)
x) provádí xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích xx xxxxxxx XX. x III. třídy x xx xxxxxx xxxxxxxxxx1) x užití xxxxxxxx xxx provozní xxxxxxxxx na xxxxxxx XX. x XXX. xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx.1)".
Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 se označují xxxx odstavce 6 xx 8.
88. X §125 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
89. X §125 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
90. X §125 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou působností".
91. V §125 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx rozpočtu" xxxxxxxxx slovem "obce".
92. X §126 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
93. X §127 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadů" nahrazují xxxxx "xxxxx x xxxx".
94. X §128 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
95. X §128 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
96. X §128 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
97. Xx §128 xx xxxxxx xxxx §128a, který xxx:
"§128x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)
Xx. XXXXX
Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Sb. x zákona x. 175/2002 Sb., se xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" x xx xxxx xxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "územním" xxxxxx "xxxxxxxx".
2. X §4 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
3. X §4 xxxx. 8 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
4. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. V §5 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "obecního xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
7. X §7 odst. 1 xx x xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
8. V §7 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
9. X §7 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou působností".
10. V §7 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "obecním xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
11. X §9 xxxx. 2 xxxx první xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
12. X §10 xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
13. X §11 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
14. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
15. X §13 xxxx. 1 se x návětí xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
16. X §13 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "Okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
17. X §13 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
18. X §13 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
19. X §14 xxxx. 1 se x xxxxxx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
20. X §14 xxxx. 2 větách xxxxx a xxxxx xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
21. V §29 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx a druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
22. X §29 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
23. V §31 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xx větě xxxxx x xxxxx se xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
24. X §31 xxxx. 3 xx slova "Xxxxxxx úřad" nahrazují xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
25. X §32 xx x xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
26. V §33 xxxx. 1 větách xxxxx x xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou působností".
27. X §34 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx a xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
28. X §34 xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
29. V §35 odst. 1 xx v xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
30. X §35 odst. 2 xx x xxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
31. X §35 xxxx. 3 se x návětí xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
32. V §35 xxxx. 4 xxxxxx první a xxxxx se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
33. V §42 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
34. X §48 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
35. X §54 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".
36. X §54 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxx".
37. X §56 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
38. X §57 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
39. V §58 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
40. X §59 xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
41. X §63 odst. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností", xx xxxx xxxxx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxx "xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx "správním".
42. X §63 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. X §64 xxxx. 1 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx působností".
44. X §65 xx x návětí xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
45. X §66 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
46. X §67 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
47. X §68 xx x návětí xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
48. X §74 odst. 1 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
49. V §79 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
50. X §80 xxxx. 1 se slova "xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §80 xxxx. 3 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
52. V §81 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "x okresní xxxxx" nahrazují slovy ", xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností"; xx větě xxxxx xx slova "x xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx ", krajské xxxxx a obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností" x xx xxxx třetí xxxxx "okresními úřady" xxxxx "krajskými xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
53. X §81 xxxx. 2 xx slova "okresních xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx x xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
54. X §82 xxxx. 3 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
55. X §83 odst. 1 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
56. X §83 xxxx. 2 xx xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
57. X §83 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
58. X §83 xxxx. 5 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. X §83 xxxx. 5 xxxx. a) se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
60. X §84 odst. 1 xx xxxxx "xxxx okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
61. X §84 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxx "obecní xxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
62. X §84 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxx tohoto xxxxxx xxxx příjmem xxxx x xxxxxxxxxx působností x pokuty uložené x vybrané xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".
63. X §87 xxxxxx první x xxxxx xx slova "x xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností".
64. Xx §88 xx vkládá xxxx §88x, xxxxx xxx:
"§88x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXXX
Xxxxx č. 62/1988 Sb., x geologických xxxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xx xxxxx xxxxxx x. 543/1991 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady x. 369/1992 Xx. a xxxxxx x. 366/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §6 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajský".
2. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
3. X §20 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "krajskému".
4. Xx §25 se xxxxxx xxxx §25x, xxxxx zní:
"§25x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx zákonného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx České národní xxxx č. 347/1992 Xx., xxxxxx x. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx x. 3/1997 Xx., zákona x. 16/1997 Xx., zákona x. 123/1998 Sb., xxxxxx č. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx. x xxxxxx x. 76/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §20 odst. 2 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.
2. X §71 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx" a slova "xxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".
3. X §75 xxxx. 1 xxxxxxx a) až x) znějí:
"x) xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx úřady,
x) xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
4. X §75 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx d), xxxxx xxx:
"d) xxxxxxx xxxxx,".
Xxxxxxxxx písmena x), x) x x) se označují xxxx písmena e), x) a x).
5. §76 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38), 39) x 39x) zní:
"§76
(1) Obecní xxxxx
a) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x jsou xxxxxxxxx x pozastavení, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §8, xxxxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxx §9 x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx přehled pozemků xxxxxxxx x náhradní xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2,
x) xxxxx přehled o xxxxxxx přístupných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx obvodu podle §63 odst. 1.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx38)
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prvků (§4 xxxx. 2) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
b) vyhlašují xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ochranu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx (§46),
x) xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx ústředního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx (§42 a 47),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx (§63 xxxx. 1).
(3) Xxxxxxxxxx statutárních xxxx38) xxxxxxxxxx státní xxxxxx x ochraně přírody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřadům, pověřeným xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§76 a 77).
(4) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx39) xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx39x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx
a) x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
b) xx věci vydávání xxxxxxxx ke zřizování xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stezek x xxxxx xxxxx §63 xxxx. 1,
x) xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §86 xxxx. 1 x xxxxxxxx povinností xxxxxxx přiměřená xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §86 xxxx. 2,
d) xx xxxx ukládání xxxxx xxxxx §87 x 88,
e) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.39)
38) Xxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.
39) Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39x) §32 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. §77 xxx:
"§77
(1) Obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 odst. 1 x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oblast nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) vymezují x xxxxxxx místní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§4 xxxx. 1),
x) xxxxx výpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§42 x 47) xx xxxx xxxxxxxx obvodu,
x) xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (§54 xxxx. 1) x xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§54 xxxx. 2),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66,
e) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (§85),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x podmínkách uvedení xx xxxxxxxxx stavu xxxxx §86 odst. 1 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxx §86 xxxx. 2,
x) ukládají xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §87 xxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x) x §87 xxxx. 3 písm. x), pokud se xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxx xxxxxx xx protiprávní jednání xxxxx §88 xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. n) a §88 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,4x)
i) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jedince xxxxx §89, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.4x)
(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností xxxx xx xxxx správním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jiný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§76, 77x, 79, 80) a xxxxx-xx x území xxxxxxxxx xxxxx, chráněné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
7. Xx §77 xx xxxxxx xxxx 77x, xxxxx xxx:
"§77x
(1) Xxxxx zpracovávají xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, koncepce x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx x národní park xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx využití xxxx xxxxx (§12 xxxx. 3) x xxxxxxxxx péči x xx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx obvodu, xxxxx-xx x území xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx ochranného xxxxx,
x) vymezují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§4 xxxx. 1),
b) xxxxxxxx závazné stanovisko xx xxxxxxxxx lesních xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx hospodářských osnov (§4 xxxx. 3),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x povolení ke xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§10 xxxx. 2),
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§33) a xxxxxxxx xxxxxxx (§36) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§33 x 36) x xxxxxxxxx xxxx x xx,
x) rozhodují o xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxxx x rybářství x přírodních xxxxxxxxxxx (§34 xxxx. 2),
x) xxxxxxx xxxxxxx (§43) ze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§34 xxxx. 1),
x) xxxxxxxx xxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (§44 xxxx. 2),
x) xxxxxxxx předchozí xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x přírodních xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx péče o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx (§38 xxxx. 2),
j) xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx přírodních xxxxxxxxx x přírodních památek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§39),
x) xxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxx uložit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §50 xxxx. 3,
x) zajišťují xxxxxxxxx programy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů (§52),
m) xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx ohrožených zvláště xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (§56),
x) mohou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxx včetně druhů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx4x) (§54 xxxx. 1) x vyzvat x xxxxxxxxx totožnosti (§54 odst. 2),
x) xxxxx xxxxxx x ústředního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx správní obvod (§42 x 47),
x) xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx (§60 xxxx. 2) a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§60 odst. 3),
x) ukládají xxxxxxxx xxxxx §66,
r) xxxxxxxx xxxxxx podle §87 xxxx. 1 xxxx. g), §87 xxxx. 3 xxxx. x), §88 odst. 1 xxxx. n) x §88 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx druhů xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
s) xxxxxxxxx xxxxx §89 xxxxxxxxxx xxxxxx jedince xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,4x)
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v ochraně xxxxxxx x xxxxxxx (§85),
x) spolupracují x ostatními správními xxxxx x orgány xx zajišťování xxxxxxxxxx xxxxxxx x vzdělání,
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx obecním úřadem xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.
(4) Zahájí-li xxxxxx x téže xxxx (§66) xxxxxx xxx xxxxxx úřad xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxxx řízení xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
8. V §79 odst. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx" vkládají slova "x silně xxxxxxxxxx".
9. X §79 xxxx. 3 písm. x) se xxxxx "(§44)" xxxxxxxxx slovy "(§30, 31, §37 xxxx. 2 x §44 xxxx. 2) x výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§43)" x xxxxx "okresní xxxx xx" xx xxxxxxx.
10. X §79 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) xxxxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) vydává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke způsobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§49 xxxx. 4),".
Dosavadní xxxxxxx n) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).
11. §79x xx xxxxxxx.
12. X §80 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxx, xxx xxxx orgány veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x rozhodnutí týkající xx xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx příčiny x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx trvání. Inspekce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu a xxxxxxxxxx podle §54, xxxxxxx xxxxxxxx podle §66, rozhodovat x xxxxxxxx x podmínkách xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx podle §86 xxxx. 1, ukládat xxxxxxxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §86 xxxx. 2 x odebírat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §89.".
13. V §80 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx obecní xxxx, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností, krajský xxxx", xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zahájí xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxx úřad" x xxxxx "xxxxxx pověřený xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "pokuty xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx" x ve xxxx čtvrté se xxxxx "pověřený obecní xxxx, xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, krajský xxxx".
14. V §81 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "(dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx")".
15. X §81 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxxxxx xxxx".
16. X §81 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" x ve větě xxxxx xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Ustanovující xxxx xxxx".
17. X §81 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
18. X §85 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajské".
19. X §85 xxxx. 2 xx xxxxx "kraje, okresní" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".
20. V §87 xxxx. 5 xx xx slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", xxxxx "xxxxxx" xx nahrazuje xxxxx "xxxx nebo xxxxx" a xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxx".
21. X §88 odst. 7 se xx xxxxx "xxxxxxx úřadem" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx úřadem obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx", slovo "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxx nebo xxxxx" x za xxxxx "xxxxxx" se doplňují xxxxx "x prvním xxxxxx".
22. V §90 xxxx. 11 xx xx slovo "xxxxxx" vkládají slova ",, krajským xxxxxx".
23. Xx §90 xx xxxxxx nový §90x, který xxx:
"§90x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pověřenému xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, magistrátům xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx úřadům xxxxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX
Xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Sb., x xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx
Čl. C
Xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx x. 98/1999 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Sb. x xxxxxx č. 76/2002 Xx., xx xxxx takto:
1. X §13 xxxxxxxx 1 zní:
"(1) Xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx obcí x rozšířenou působností, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx.".
2. X §14 xxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx částí Praha 1 xx 10".
3. X §14 xx xxxxxxx x), x) x x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx x), x), x) x x) xx xxxxxxxx jako písmena x) až x).
4. X §15 xxxxxx věta xxx: "Xxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx".
5. X §15 písmena x) xx h) znějí:
"x) xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů xxxx,
x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 xxxxxxx x návrhům xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x jejich součástí, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx podle §9 xxxx. 6 xxxxxxx x xxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx dotčena zemědělská xxxx x půda xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2) o xxxxxx do 1 xx; přitom stanoví xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx režim jeho xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx x v xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx odvody xx xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,
x) usměrňují a xxxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx na úseku xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx svého xxxxxxxxx obvodu, dozírají, xxx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, provádějí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx podněty x xxxx, xxx uplatnily xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závad,
x) xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 4 v xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,".
6. §17 xxx:
"§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 souhlas x xxxxxxx územních xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x návrhům územních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx územně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy,
x) uděluje xxxxx §6 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx 20 xx,
c) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 souhlas x xxxxxxx xxxx nadzemních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx x vodních xxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx na území xxxx x xxxx xxxxx,
d) xxxxxxx xxxxx §9 odst. 6 xxxxxxx k xxxxxx půdy xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx neobdělávaná x xxxxxx nad 10 xx, přitom xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxx a x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,
x) xxxx xxxxx státní správy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního fondu x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx tomto xxxxx plní xxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxx přípravu xxxxxx xxxxxxxxx právních xxxxxxxx,
g) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) provádí kontrolní xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podněty x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
7. §17x xxx:
"§17x
Krajský xxxx x na xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
x) xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x návrhům xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx působností [§15 xxxx. x)] xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx [§17 xxxx. x)],
x) xxxxxxx podle §6 odst. 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčen zemědělský xxxxx xxxx o xxxxxx xx 20 xx,
x) uděluje xxxxx §7 odst. 3 xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx trasa xxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx-xx x případ uvedený x §17 xxxx. x),
x) xxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 souhlas k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx drah x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepřesahují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nepřesahují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) uděluje xxxxx §9 odst. 6 xxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§1 xxxx. 2) x výměře od 1 do 10 xx; přitom xxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, schvaluje plán xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vymezí, xxx x x xxxx xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx půdy ze xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx,
x) usměrňuje x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťují xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností xx území xxxxxxxxxxx xxxxx, dozírá, xxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx ve xxx působnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".
8. V §18 odstavce 1 x 2 znějí:
"(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podávají xxxxxxxxx x fyzické xxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx část xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxxxx xx být xxxxxxxxxx návrhem xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, postoupí xx xx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krajský úřad, xx-xx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx dvou xxxx xxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx půdního fondu xxxxxxx stupně, je x xxxxxx ve xxxx příslušný ten xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xxxx největší xxxx xxxxxxxxx pozemků x xxxxx x xxxx xx působnost podle §14, 15 a 17x.".
9. Za §18 se xxxxxx xxxx §18x, který xxx:
"§18x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxx xxxxxx zákona jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXX
Změna zákona x. 16/1997 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ohrožených xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x x změně x xxxxxxxx zákona x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
Xx. XX
Zákon č. 16/1997 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx rostlin x dalších opatřeních x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx a xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, se xxxx xxxxx:
1. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx úřady" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
2. X §4 odst. 2 xx xxxxx "Okresní xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx úřady".
3. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
4. V §4 xxxx. 3 se xx xxxx xxxxx xxxxxx nová věta, xxxxx zní: "X xxxxx případě správa xxxx inspekce xxxxxx xxxxxxx.".
5. V §4 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §19 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
7. X §22 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
8. X §23 xxxx. 3 se xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" a slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
9. X §24 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxx úřady".
10. X §25 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
11. X §26 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
12. V §26 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, která xxx: "Xxxxxx vybrané x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxx xxxxxxx xxxxx.".
13. X §27 xxxx. 1 x 2 se xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
14. Za §29 xx xxxxxx xxxx §29x, xxxxx xxx:
"§29x
Působnosti stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 157/1998 Xx., x chemických látkách x xxxxxxxxxx přípravcích x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 157/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 352/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx. x xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §22 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx hygienikovi" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
2. X §22 odst. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
3. X §23 písmeno d) xxx:
"d) krajské xxxxx,".
4. X §23 se xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x f).
5. X §23 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx hygienik" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
6. X §26 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "okresními úřady, xxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřady, xxxxxxxxx hygienickými xxxxxxxxx".
7. §26x zní:
"§26x
Xxxxxxx úřady
(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odňatých xxxxxxxxxx xxxxx §19,
b) xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxxxx činnosti xx xxxx nejvýše 30 xxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx udělené xxxxxxxxxx x autorizovaná osoba xxxx vyzvána xx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb, xxxxxx xxxx a xxxx x jejich xxxxxxx, xxxxx se mají xxxxxx zcela xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2,
e) se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nebezpečnými látkami x xxxxxxxxx stanovenými xxxxx §10 xxxx. 3,
x) kontroluje, xxx jsou právnickými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,
x) informuje xxxxxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x prováděcích xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx k odstranění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx člověka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx náklady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx vlastník xxxx,
x) xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx došlo xxxx xx xxxxx xxxxx x poškození xxxxxx xxxx xxxxxxxx života xxxxxxx anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx právnickým xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) není rozhodnutím xxxxx xxxxxxxxx řádu.
(3) Působnost krajského xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnostních xxxxxxx x službách xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgány.21b)".
8. Xxxxxx xxx §27 "Xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.
9. V §27 xxxx. 1 xxxxxx xxxx se xxxxx "Xxxxxxx hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
10. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice, xxxxx xxxx)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx".
11. V §27 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx hygienické stanice".
12. §28 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 22) x 23) xx zrušuje.
13. X §30 xxxx. 1 úvodní xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" nahrazuje slovem "Xxxxxxx" a slova "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice".
14. X §30 odst. 2 xxxxxx větě xx slovo "Okresní" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
15. V §30 xxxx. 3 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".
16. X §30 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xx xxxxx "Okresní hygienik" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
17. X §30 xxxx. 5 xxxxxx xxxx xx slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Krajský".
18. X §30 xxxxxxxx 8 xxx:
"(8) Pokutu xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx první xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx bylo xxxxxxxx řízení ve xxxxxx xxx více xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxx x xxxxxx krajský xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxx. Při xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.24)".
19. X §30 odst. 9 se xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".
20. V §30 xxxx. 10 xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx".
21. V §30 xxxx. 11 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x okresním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadem jsou xxxxxxx kraje, xxxxx xxxxxxxxxx v prvním xxxxxx".
22. Za §30 xx vkládá xxxx §30a, který xxx:
"§30x
Působnosti xxxxxxxxx krajskému úřadu xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 161/1999 Sb., xxxxxx xx vyhlašuje Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, a xxxx xx zákon x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody a xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xx. XXXX
X §1 xxxx. 2 zákona č. 161/1999 Sb., kterým se xxxxxxxxx Národní park Xxxxx Švýcarsko, a xxxx xx zákon x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xx znění zákona x. 309/2002 Xx., xx xxxxx "okresních xxxxxxx x" zrušují.
ČÁST STO XXXXXX
Xxxxx zákona x. 353/1999 Xx., x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., x okresních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)
Xx. CIV
Xxxxx č. 353/1999 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chemickými xxxxxxx a chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx působnosti a x některých dalších xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., se mění xxxxx:
1. V §2 písm. l) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
2. X §3 odst. 5 xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "Xxxxxxx xxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
3. X §3 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx úřad".
4. X §3 xxxx. 8 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
5. V §4 xxxx. 5 xx slova "okresnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
6. X §4 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
7. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
8. X §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
9. X §6 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
10. V §7 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
11. X §7 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
12. X §7 xxxx. 7 xx slova "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" se nahrazují xxxxx "krajskému xxxxx".
13. X §7 xxxx. 8 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
14. X §7 xxxx. 10 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
15. X §7 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu".
16. X §8 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
17. V §8 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "krajskému xxxxx".
18. X §8 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx úřad".
19. X §8 odst. 7 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajským úřadem" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "krajského xxxxx".
20. X §9 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
21. X §9 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
22. X §9 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajského úřadu".
23. V §11 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
24. X §11 xxxx. 4 xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
25. V §11 xxxx. 5 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
26. V §11 odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
27. V §12 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresnímu úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
28. X §12 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajským xxxxxx".
29. V §12 xxxx. 2 xxxx. g) xx xxxxx "okresním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx".
30. X §12 odst. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
31. X §12 odst. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský úřad".
32. X §12 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
33. V §12 odst. 6 xx slova "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
34. X §12 xxxx. 7 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
35. V §12 xxxx. 8 xx xxxxx "okresů" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "krajské xxxxx", slova "xxxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx", xxxxx "Okresní úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadům".
36. X §13 odst. 1 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
37. X §13 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
38. X §13 xxxx. 5 xx xxxxx "okresnímu xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
39. X §13 xxxx. 6 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
40. V §13 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
41. V §14 xxxx. 1 xx xxxxx "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
42. X §14 odst. 2 xx slova "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
43. X §14 xxxx. 3 se xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
44. X §15 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
45. X §15 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "krajskému xxxxx".
46. V §15 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Krajský xxxx".
47. X §16 písm. d) xx xxxxx "okresní xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
48. X §17 písm. x) xx slova "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
49. X §18 xxxx. b) xx xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
50. X §19 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
51. X §19 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
52. Nadpis xxx §20 xxx: "Xxxxxxx xxxxx".
53. V §20 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
54. X §20 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
55. V §20 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxx xxxxxx" zrušují.
56. X §20 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxxx 4 se označuje xxxx xxxxxxxx 3.
57. V §22 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
58. X §22 xxxx. 3 se xxxxx "okresními xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
59. X §22 xxxx. 4 xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
60. X §22 odst. 5 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx".
61. V §23 xxxx. 1 se xxxxx "okresních úřadů" xxxxxxxxx xxxxx "krajských xxxxx".
62. V §24 xxxx. 1 xxxx xxxxxx se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
63. V §24 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
64. V §24 odst. 4 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
65. X §24 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx "xxxxx".
66. X §24 xxxx. 5 xx xxxx poslední xxxxxxx.
67. X §25 xxxx. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Kraj".
68. X §25 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
69. Xx §25 se xxxxxx xxxx §25a, xxxxx xxx:
"§25a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx přenesené xxxxxxxxxx.".
70. V xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
XXXX STO XXXX
Změna xxxxxx x. 115/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx náhrad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. CV
Zákon č. 115/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx způsobených xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 476/2001 Xx., se mění xxxxx:
1. X §8 xxxx. 2 xx xxxxx "okresní xxxx9) xxxxxxxxx podle xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 9) xx xxxxxxx.
2. X §10 odst. 5 se slova "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajské úřady".
3. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:
"(7) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx jsou výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
Xx. XXX
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x odpadech a x změně některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx. x xxxxxx x. 275/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 3 se slova "§79 xxxx. 1 xxxx. a)" xxxxxxxxx xxxxx "§78 xxxx. 2 xxxx. x)".
2. X §5 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx".
3. X §5 xxxx. 3 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx obce s xxxxxxxxxx působností".
4. X §9 xxxx. 1 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
5. X §9 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
6. X §9 xxxx. 4 větě xxxxx xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
7. X §12 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
8. X §12 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "Orgán xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxx".
9. X §12 xxxx. 6 xxxx xxxxxxxx xx slova "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
10. X §14 odst. 1 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxxx, vydaného x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
11. X §14 xxxx. 1 větě xxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
12. V §14 xxxx. 3 xx xxxxx "orgán kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
13. V §16 xxxx. 2 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx úřadu".
14. X §16 xxxxxxxx 3 zní:
"(3) X nebezpečnými xxxxxx xxxx původce nakládat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx.".
15. X §18 odst. 2 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxxx úřadu".
16. X §19 xxxx. 1 xxxx. h) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx".
17. X §20 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxx "xxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
18. X §20 xxxx. i) se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecnímu xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
19. X §34 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému úřadu".
20. X §39 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §39 xxxx. 3 xx 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
22. X §39 xxxx. 6 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
23. X §39 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx slova "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností" x slova "orgán xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřad".
24. X §39 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
25. X §40 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
26. X §40 odst. 2 písm. x) xx xxxxx "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx úřad obce x rozšířenou působností".
27. X §40 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
28. X §46 odst. 2 větě xxxxxxxx xx xxxxx "orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřad".
29. X §50 odst. 2 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
30. X §51 xxxx. 1 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajský xxxx".
31. V §52 xx slova "orgán xxxxx x přenesené xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx".
32. X §66 odst. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxx v xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx úřad".
33. V §66 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
34. X §68 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
35. X §68 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
36. X §68 odst. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností" a xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
37. X §68 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx zrušuje.
38. X §68 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "rozpočtu xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx území došlo x porušení povinnosti".
39. X §68 xx odstavec 5 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.
40. X §69 xx slova "Orgán xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx úřad".
41. X §70 xxxx. 1 xx slova "xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx působnosti" xxxxxxxxx xxxxx "obecním úřadem".
42. V §71 xxxxxxx x) a x) xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,".
43. X §72 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
44. X §76 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "krajskému xxxxx".
45. X §76 xxxx. 3 xx xxxxx "okresními úřady" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx".
46. V §77 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládá slovo "xxxxxxxx".
47. V §78 xxxx. 1 xx slova "Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Kraj".
48. X §78 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Krajský xxxx".
49. X §78 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx,".
50. V §78 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "okresního úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
51. X §78 xx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h) xx x), xxxxx xxxxx:
"x) rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx některé xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze x. 1 k xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxx správního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx, xxxx který xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx činnosti,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx odpadem xxxxx §16 odst. 3 x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx,
j) xxxxxxx xxxxxxx k upuštění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxx xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx z xxxxxxxxxx finanční rezervy xxxxx §50 odst. 2 x §51 xxxx. 1; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky,
x) xxxx xxxxxxx provoz xxxxxxxx x odstraňování xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x odpady x xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx ekologické xxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx platnost osvědčení x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 x 4.".
52. X §78 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx. x) a x)" xxxxxxx a xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx působnosti" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".
53. X §78 xxxx. 4 se xxxxx "Xxxxx kraje v xxxxxxxxx působnosti" nahrazují xxxxx "Krajský xxxx.
54. X §78 xxxx. 5 xx xxxxx "Xxxxx kraje x přenesené xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx" x slova "xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "krajskému xxxxx".
55. X §78 xxxx. 6 xx slova "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx slova ", xxxx xx xxxxxxx věc".
56. X §78 odst. 7 xx slova "xxxxxx kraje" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx úřadu".
57. X §79 xxxxxx xxx: "Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
58. X §79 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xx slova "Okresní xxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
59. V §79 xxxx. 1 xx xxxxxxx x), d), x), l) xx x) xxxxxxx.
Dosavadní xxxxxxx b), x), x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x) x xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
60. X §79 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3, xxxxx-xx o xxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 písm. i); xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podmínky,".
61. V §79 xxxx. 1 nově xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx slova "okresní xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "obecnímu úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
62. V §79 xx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 6.
63. V §79 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností".
64. V §79 x nově xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxx "Okresní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností".
65. X §79 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx slova "xxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
66. X §79 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxx "okresního xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx úřadu xxxx x rozšířenou působností" x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 49) xxxxxx odkazu na xxxxxxxx xxx xxxxx xx zrušuje.
67. X §80 xxxxxx xxx: "Obecní xxxx".
68. X §80 xxxx úvodní xxx: "Xxxxxx xxxx".
69. Xx §81 se xxxxxx xxxx §81x, xxxxx xxx:
"§81a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
XXXX XXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 89/1995 Xx., x xxxxxx statistické xxxxxx
Xx. XXXX
X xxxxxx č. 89/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona č. 220/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2000 Sb., xxxxxx x. 411/2000 Xx. x xxxxxx x. 202/2002 Xx., x §25 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx porušila. Působnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
ČÁST XXX XXXX
Změna xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství (xxxxx xxxxx)
Čl. XXXXX
Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., zákona x. 315/2001 Xx. a xxxxxx x. 61/2002 Xx., se mění xxxxx:
1. V §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" a xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxx".
2. X §33 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "okresního xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx".
3. Xx §41 xx xxxxxx xxxx §41x, xxxxx xxx:
"§41x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě
Xx. XXX
Zákon x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 425/1990 Sb., xxxxxx č. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Sb., xxxxxx x. 128/1999 Sb., xxxxxx x. 71/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., zákona x. 315/2001 Xx. x xxxxxx č. 206/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §16 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx xx slova "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx" x xxxxx "územním" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
2. V §16 xxxx. 4 xx xx poslední větu xxxxxxxx věta, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXX
Xxxxx zákona x. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů
Xx. CX
Xxxxx č. 241/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 6) xxx:
"x) xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx obce, které xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkoly xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxx"), x správní úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správnímu xxxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx kraje xxxx územního xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,
6) §21 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 240/2000 Xx.".
2. X §7 písmeno x) xxx:
"b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,".
3. §8 xxxxxx nadpisu zní:
"§8
Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx
Xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx připravují x vyhlašují regulační xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".
4. §9 xx xxxxxx nadpisu xxxxxxx.
5. V §10 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx zpracují plány xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dostupných xxxxxxxxxx, xxxxx podnikají x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.".
6. V §10 xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 10) xxx:
"(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zajištění x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx10) xxxxxxx x xxxxx okruhu xxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxxxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx úřad"). Xx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx oprávněně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.
10) Například zákon x. 2/1969 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxx č. 359/1992 Xx., o zeměměřičských x xxxxxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 97/1993 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
7. X §11 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:
"(4) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyhlášení xxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad, xxxxx
a) xxxx xxxxxxxxxxxx zásoby xxxxxxx x xxxx správním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx je x xxxxxx xxxx xxxxx nezbytných xxxxxxx, x
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvrácení bezprostředního xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx obyvatel jeho xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx škody.
(5) X použití xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx.".
8. X §12 odstavec 2 xxx:
"(2) O xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Správy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx požadavku xxxxxxxxx xxxxx, obecního xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx určené xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxx humanitární xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krizovou xxxxxxx odpovídá krajský xxxxxxx, starosta obce x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx byly xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Vydané xxxxxx xx neuhrazují xxx nevracejí.".
9. X §15 se xxxxx "xxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx".
10. X §17 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".
11. §21 xxx:
"§21
(1) Za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxx, pro které xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky v xxxxxxxxxx xxxxxxx obvodu, xxxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx, práce xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x přiměřeném xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx určený xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož x výrobní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zásoby xx určené xxxxx.
(2) Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx krajský xxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx x stanovit
1. xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx množství xxxxx, xx něž vznikne xxxxxxxxxxxx xxxxx,
3. xxxxx spotřebitelů, xxxxxx xxxxx vybrané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterými xx xxxx xxxxxx řízení x organizace xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx regulačního xxxxxxxx podle odstavce 2 včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 jinak xxxxxxxxx, nese xxxxxxx xxxx, xxxxx regulační xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem x způsobu jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X způsobu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
12. X §22 xxxx. 2 x x §23 xxxx. 2 se xx slova "x §21 odst. 1" xxxxxxxx xxxxx "a 2".
13. X §24 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxx" x xxxxx "nebo xxxxxxx úřad" xx xxxxxxx.
14. X §25 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:
"(4) Xxxxxxx úřad xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx obvodu
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxx až xx výše 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,
b) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx 20&xxxx;000 Xx.
(5) Xxxxxxx xxxx uloží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx v údajích xxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potřebu xxxxxxx, xxx xxxxxx xx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodávka, xxxxxx xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč.".
15. X §26 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx uložené x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.".
16. Xx §27 xx xxxxxx xxxx §27a, xxxxx xxx:
"§27x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
XXXX STO XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx záření (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 13/2002 Xx. x xxxxxx x. 310/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §3 xxxx. 2 xxxx. e) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "krajským xxxxxx x dotčenými xxxxxxxx úřady obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
2. X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx úřadům" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".
3. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
4. V §16 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
5. X §16 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
6. X §19 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxxx "okresní úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
7. X §19 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
8. V §19 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
9. X §38 xxxx. 2 se xxxxx "na xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx úřadech".
10. Za §46 xx xxxxxxxx xxxx §46x x 46x, xxxxx znějí:
"§46x
Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxx vnitřním xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx stavbách a xx vodách xxx xxxxxxx zásobování x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.
§46x
Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxx, obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti.".
11. X §47 xx xx odstavec 9 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:
"(10) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis x xxxxxxxxx §46x.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 10 x 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 11 x 12.
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x. 12/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích
Čl. XXXX
Zákon č. 12/1997 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx provozu, ve xxxxx xxxxxx 168/1999 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx. x xxxxxx x. 361/2000 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. §3 xx xxxxxxx.
2. §5 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4) xxxxxxx.".
ČÁST XXX XXXXXXXX
Změna zákona x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
Xx. CXIII
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2001 Sb., xxxxxx x. 273/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., zákona x. 450/2001 Sb., xxxxxx č. 311/2002 Xx. x xxxxxx x. 312/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X xxxxxxx xxxxx V xx xx slovo "působnost" x za xxxxx "x" vkládají slova "xxxxxx".
2. §31 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§31
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx
(1) Orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx přenesenou působnost, xxxxx je zvláštním xxxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxx.
(2) Orgány xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx přenesenou působnost, xxxxx je zvláštním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx orgány xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx
x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy zákony x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx případech xxx xxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x směrnice ústředních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx ukládat xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
3. §32 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx městských xxxxx
§32
(1) Xxxxxx xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v mezích xxxxxx Xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx zvláštním zákonem xxxxxxx orgánům xxxx, xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx obecním úřadem xxxx xxxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx.
(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zákony a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx nemohou orgánům xxxxxxx xxxxx ukládat xxxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx působnosti x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
4. X §35 odstavec 6 zní:
"(6) Xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx osob xxxxx
x) závazků xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx podporou xx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx nebo Národního xxxxx,
x) závazků xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx x úvěru, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx určeny xxx investici xx xxxxxxxxxxx vlastněné xxxxxxx xxxxxx Prahou,
x) xxxx, xxxxxxx zřizovatelem xx xxxxxx město Xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,
x) xxxx, x xxxxx xxxx účasti xx xxxx, nebo spolu x xxxxx obcí (xxxxxx), krajem (kraji) xxxx státem xxxxxxxxx 50 %,
e) xxxxxxxx xxxxxxxx.".
5. X §44 xxxxxxxx 2 zní:
"(2) Xxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx-xx x xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.".
6. X §104 xxxx. 1 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx" a xx větě xxxxx xx xxxxx "okresního xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx".
7. X §59 xx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxxx.
XXXX STO XXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 36/1960 Sb., x územním členění xxxxx
Čl. XXXX
Xxxxx č. 36/1960 Sb., x xxxxxxx členění xxxxx, xx znění xxxxxx x. 69/1967 Xx., xxxxxx x. 29/1968 Xx., xxxxxx x. 175/1968 Xx., xxxxxx x. 40/1969 Xx., xxxxxx č. 41/1969 Xx., zákona x. 71/1969 Sb., xxxxxx x. 126/1971 Xx., xxxxxx č. 248/1990 Xx., xxxxxx x. 425/1990 Xx., xxxxxx x. 108/1995 Xx. x xxxxxx č. 132/2000 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §1 xx xx xxxxx "xx xxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx".
2. Xx §1 xx vkládá xxxx §1x, xxxxx xxx:
"§1x
(1) Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx újezdu je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".
3. X §2 odst. 1 xx xx xxxxx "xxxx xx xxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxx "Xxxxx obvodů xxx: xxxxx Xxxxx 1 - 10. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem území xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.".
4. X §2 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x zároveň xx ruší xxxxxxxx xxxxxxxx 1.
5. §14 zní:
"§14
Xxxxx xxxxx se xxxxxx z území xxxxxx.".
6. §17 xxx:
"§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, vojenských újezdů, xxxxxx, xxxxx a x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".
7. §18 xx xxxxxxx.
ČÁST STO XXXXXXXX
Změna xxxxxx x. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, zdrojích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
Čl. XXX
X §43 xxxx. 4 xxxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, zdrojích přírodních xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx xxxxx), se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "x výjimkou xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx pozemcích xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.".
XXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pobídkách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů
Xx. XXXX
Xxxxx č. 72/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 453/2001 Xx., xx xxxx xxxxx:
V §2 xxxx. 4 xx xxxxx "měla xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx okresech" xxxxxxxxx xxxxx "měla být xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem, x okrese nebo x okresech".
XXXX STO XXXXXXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
Xx. XXXXX
1. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zrušují xxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zařazených x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx úřadech (xxxx xxx "zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx") xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx xx územní samosprávné xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxx nebo zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx.
3. Okresní xxxx xx xxxxxxx xx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx samosprávný xxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx přejdou.
4. Xxxxxxx úřad xx základě xxxxxx xxxxx bodu 3 xxxxxxx delimitaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresních xxxxx xx xxxxxx územní xxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
5. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxx 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.9.2002, xxxxxxx xxxxx a pravidla xxxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajského úřadu Xxxxxxxxxxxx vnitra.
6. Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nepřecházejí xxxxx xxxx 2 xx územní samosprávné xxxxx, přechází z xxxxxxxxx xxxxx na Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx xx 1. lednu 2003.
7. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 2, xxxxx x nároky Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxxxx x uplatňuje xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx §102 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se na xxxxxxx xxxxx bodu 2 xxxxxxxxx.
9. Xx postup podle xxxx 2 x 3 xx xxxxxxxxxx §251d xxxxxxxx práce xxxxxxxxx.
10. Výkon xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okresních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxx archivy, xxxxxxxx x okresních xxxxx xx xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxxx začlenění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivých státních xxxxxxxxxx xxxxxxx.
11. Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterými byly xxxxxxxxx hospodařit xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx potřebné x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx používány zaměstnanci xxxxxxxxx úřadu, xx xxx xx vztahuje xxx 2, přecházejí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 12 xxxx 1.1.2003 x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxx.
12. Příslušnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx svého xxxxxxx x který xx xxxxxx informačním xxxxxxxx poskytnutým Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpory x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x licenčního softwarového xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx x započne xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.
13. Xxxxxxxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxx okresními xxxxx xxxx 1. lednem 2003 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx které xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti na xxxxx xxxxxx sociální xxxxxxx. Územní samosprávné xxxxx mohou xxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2002 zrušit xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí.
14. Xxxxxxxxxxx hospodařit x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx byly příslušné xxxxxxxxxx okresní úřady x xx xxxxx xx nevztahují xxxx 11, 12 a 15, xxxxxxxx dnem 1.1.2003 xx Úřad xxx zastupování státu xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx upraveno xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Současně Xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx započne xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tímto xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzniklé x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx činností xxxxxxxxxxx.
14x. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstavbu, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1), x xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxx 14., xxxxxx xxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2006 Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx státu xx xxxxxx majetkových. Xxxxxxxx týmž xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává práva Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx individuální xxxxxxx výstavbu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1), xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 14.
15. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxx okresními archivy xxxxxx práv Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, přechází xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx dán xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx archivů xxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxxxxxxx xxxxxx oblastní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsahu xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky související x tímto xxxxxxxx.
16. Okresní hygienické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v hlavním xxxxx Xxxxx, v xxxxxxx Plzni x Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx 1. xxxxx 2003 xxxxxxxx. X tomuto xxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx, městských x krajských hygieniků x funkce hygienika xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.
17. Xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x majetkem České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2002 hospodařily xxxxxxx x krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx) x xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx úkolů v xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x), x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx technickohospodářských xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdravotní xxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
a) Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx stanici xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx sídlem v Xxxxx,
b) Krajská xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Benešově, Xxxxxxx, Xxxxxx, Kolíně, Xxxxx Xxxx, Mělníku, Xxxxx Xxxxxxxxx, Nymburku, Příbrami x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxx,
c) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a okresní xxxxxxxxxx stanice se xxxxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Hradci, Písku, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx, přecházejí na Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxxxxx, Klatovech, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x Karlových Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx a Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Xxxx xxx Labem x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx sídlem v Xxxx nad Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Ústí xxx Xxxxx,
g) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx Xxxx, Jablonci nad Xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx Libereckého xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
h) Xxxxxxx hygienická stanice xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x Trutnově, xxxxxxxxxx na Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxx Xxxxxxx,
x) Krajská hygienická xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Pardubického xxxxx se xxxxxx x Pardubicích,
j) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice se xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Třebíči x Xxxxx xxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
x) Krajská hygienická xxxxxxx se xxxxxx x Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx, přecházejí na Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanici Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Brně,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Přerově x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Novém Xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx xx Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Xxxxxxx,
n) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx ve Xxxxx x okresní hygienické xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxxxx, Uherském Xxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx Krajskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx Zlínského xxxxx xx sídlem xx Zlíně.
18. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxx ke xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Praha-východ xx xxxxxx x Praze x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx-xxxxx se sídlem x Xxxxx, x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xxx okres Xxxxx-xxxxxx x Xxxxxxx hygienická xxxxxxx pro xxxxx Xxxxx-xxxxx, přecházejí xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
19. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodech 16 x 17, xx kterými ke xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx města Xxxxx), x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neuvedených x bodech 16 x 17, které xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx se sídlem x Xxxxx,
b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Mladé Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Příbrami x Rakovníku, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx, Českém Krumlově, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
d) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav xx sídlem x Xxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx a okresní xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx v Chebu, Xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Ústí xxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxx nad Labem, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Litoměřicích, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav se xxxxxx x Xxxx xxx Labem,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx stanice se xxxxxx x České Xxxx, Jablonci xxx Xxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x okresní xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxx Kněžnou x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Chrudimi, Xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx x xxxxxxx hygienické xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx, Pelhřimově, Xxxxxxx x Xxxxx xxx Sázavou, xxxxxxxxxx xx zdravotní xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Brně, Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx a Xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Brně,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx v Xxxxxxxx,
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem x Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Jičíně x Xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx,
x) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx se sídlem xx Zlíně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Vsetíně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx Xxxxx.
20. Xxxxx xxx o majetek Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx, x Xxxxx a x Xxxx, xxxx xx příslušnost xxxxxxxxxxx x ním xxxxx:
x) jde-li x xxxxxxx potřebný x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxx 1 až 3 užívaný xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxx Xxxxxxxxxx stanici xxxxxxxx města Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
2. Městskou xxxxxxxxxxx stanicí xx xxxxxx x Plzni, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hospodaření x ním Krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxx hygienické xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx;
x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2002:
1. Xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxx hospodaření x xxx zdravotnímu xxxxxx xx sídlem x Xxxxx,
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí se xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx hospodaření x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx,
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx v Brně, xxxxxxxx hospodaření s xxx zdravotnímu xxxxxx xx xxxxxx v Xxxx;
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxx funkcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxxxxx x xxxxxxx x) bodech 1 xx 3 x xxxxxxxxxxx vykonávajících státní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx xxx:
1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx sídlem v Xxxxx,
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x Plzni,
3. Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxx, přecházejí xx Xxxxxxxx hygienickou stanici Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxxx;
x) dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů zaměstnanců xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx měla x xxxxxx xxx:
1. Městská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Praze,
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x Plzni, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ústav xx xxxxxx v Xxxxx,
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice xx xxxxxx x Xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Brně.
21. Xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx České xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx České republiky xxxxxxx v xxxxxx 17 až 20 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx krajů xxx obcí.
22. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol a xxxxxxxxx zařízení přechází xxxx 1. ledna 2003 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako příspěvkové xxxxxxxxxx.2)
ČÁST XXX XXXXXXXX
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Xx. CXVIII
1. Xxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona x xxxx xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx celků xxxxx xxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přešly.
2. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxxxxx x 30 xxx.
3. Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx možné xxxxxxx xx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx územní xxxxxxxxxxx celky xxxxx xxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkonů xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4. X xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hygieniků, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx krajskými xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy), xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx stanice xxxxxxxx města Xxxxx), x xxxxxxxx o xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx), xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
5. X xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx hygieniky (xxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx), x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 4, xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Prahy).
6. Okresní xxxxx xxxxxxxx skartační xxxxxx x xxxxx písemností, xxxx xx dni 31. prosince 2002 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
7. Obecní úřady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů x obecní xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Brandýs xxx Labem-Stará Xxxxxxxx, Xxxxxx, Přeštice x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxx xxxx spisovny xxxxxxxxx xxxxx.
8. Xxxxxxxx obecní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozluku x agend, xxxxx xxxxx xx 1. xxxxx 2003 vykonávat xxxxxx xxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláškou postupy xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxx provádění xxxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXX XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xx. XXXX
1. Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx okresního xxxxx nebo okresního xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Pokud xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxx zanikl, a xxxxxxx se x xxxxxxx uvedené x xxxx 1, a xxxx působnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx ústřední xxxxxxx úřad, jehož xxxx působnosti xx xxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx.
Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 320/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003
XXXX XXX XXXXXXX
ÚČINNOST
Xx. XXX
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2003 x výjimkou ustanovení čl. XXV xxxx 3, čl. XLV, čl. CXIII bodů 4 a 7 čl. CXVII xxxx 3, 4, 5, 9, 10 x 15 x xx. CXVIII xxxx 4, 6, 7, 8 x 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx.
Klaus v. x.
Havel v. x.
x. z. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 320/2002 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2003 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. XXV xxxx 3, čl. XLV,, čl. CXIII xxxx 4 x 7 čl. CXVII xxxx 3, 4, 5, 9, 10 x 15 x xx. CXVIII xxxx 4, 6, 7, 8 x 9, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.8.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Například xxxxxxxx č. 136/1985 Sb., x xxxxxxxx, úvěrové x xxxx pomoci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domků v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §24 xxxx. 4 xxxxxx x. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 284/2002 Xx.